Split i422->packed YUV and i422->planar YUV. Add i422->YUVA. This still needs some...