* modules/gui/wxwindows/*: fixes for the win32 build. Removed a few
[vlc.git] / modules / gui / wxwindows / bitmaps / stop.xpm
2002-11-20 Gildas Bazin* modules/gui/wxwindows/*: fixes for the win32 build...
2002-11-18 Gildas Bazin* modules/gui/wxwindows/*: updated the toolbar icons.
2002-11-18 Gildas Bazin* added a wxwindows interface using the wxWindows cross...