* Bumped up revision number to 0.5.3-test2
[vlc.git] / po / pl.po
index 5d68f20..f2fd2d3 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -5,7 +5,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: vlc\n"
-"POT-Creation-Date: 2003-04-01 00:36+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2003-04-02 00:02+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2002-07-12 11:49+0100\n"
 "Last-Translator: Arkadiusz Lipiec <alipiec@elka.pw.edu.pl>\n"
 "Language-Team: polish <pl@li.org>\n"
@@ -78,9 +78,7 @@ msgstr "modu
 msgid ""
 "This option allows you to select the interface used by VLC. The default "
 "behavior is to automatically select the best module available."
-msgstr ""
-"Ta opcja umo¿liwia wybranie interfejsu u¿ywanego przez VLC. Domy¶lnym "
-"zachowaniem jest automatyczny wybór najlepszego dostêpnego modu³u."
+msgstr "Ta opcja umo¿liwia wybranie interfejsu u¿ywanego przez VLC. Domy¶lnym zachowaniem jest automatyczny wybór najlepszego dostêpnego modu³u."
 
 #: src/libvlc.h:43
 #, fuzzy
@@ -93,9 +91,7 @@ msgid ""
 "This option allows you to select additional interfaces used by VLC. They "
 "will be launched in the background in addition to the default interface. Use "
 "a comma separated list of interface modules."
-msgstr ""
-"Ta opcja umo¿liwia wybranie interfejsu u¿ywanego przez VLC. Domy¶lnym "
-"zachowaniem jest automatyczny wybór najlepszego dostêpnego modu³u."
+msgstr "Ta opcja umo¿liwia wybranie interfejsu u¿ywanego przez VLC. Domy¶lnym zachowaniem jest automatyczny wybór najlepszego dostêpnego modu³u."
 
 #: src/libvlc.h:49
 msgid "verbosity (0,1,2)"
@@ -123,9 +119,7 @@ msgstr "Czas trwania"
 #: src/libvlc.h:60
 #, fuzzy
 msgid "This option allows you to enable the translation of the interface."
-msgstr ""
-"Ta opcja umo¿liwia ustawienie domy¶lnej ¶cie¿ki, któr± interfejs bêdzie "
-"otwiera³ w poszukiwaniu pliku."
+msgstr "Ta opcja umo¿liwia ustawienie domy¶lnej ¶cie¿ki, któr± interfejs bêdzie otwiera³ w poszukiwaniu pliku."
 
 #: src/libvlc.h:62
 msgid "color messages"
@@ -135,9 +129,7 @@ msgstr "kolorowe komunikaty"
 msgid ""
 "When this option is turned on, the messages sent to the console will be "
 "colorized. Your terminal needs Linux color support for this to work."
-msgstr ""
-"Po w³±czeniu tej opcji, komunikaty wysy³ane do konsoli bêd± kolorozyowane. "
-"Terminal powinien obs³ugiwaæ kolory aby funkcja zadzia³a³a."
+msgstr "Po w³±czeniu tej opcji, komunikaty wysy³ane do konsoli bêd± kolorozyowane. Terminal powinien obs³ugiwaæ kolory aby funkcja zadzia³a³a."
 
 #: src/libvlc.h:67
 msgid "show advanced options"
@@ -157,9 +149,7 @@ msgstr "domy
 msgid ""
 "This option allows you to set the default path that the interface will open "
 "when looking for a file."
-msgstr ""
-"Ta opcja umo¿liwia ustawienie domy¶lnej ¶cie¿ki, któr± interfejs bêdzie "
-"otwiera³ w poszukiwaniu pliku."
+msgstr "Ta opcja umo¿liwia ustawienie domy¶lnej ¶cie¿ki, któr± interfejs bêdzie otwiera³ w poszukiwaniu pliku."
 
 #: src/libvlc.h:77
 msgid "plugin search path"
@@ -170,9 +160,7 @@ msgstr "
 msgid ""
 "This option allows you to specify an additional path for VLC to look for its "
 "plugins."
-msgstr ""
-"Ta opcja umo¿liwia ustawienie dodatkowej ¶cie¿ki dla VLC, wykorzystywanej "
-"przy wyszukiwaniu wtyczek programu."
+msgstr "Ta opcja umo¿liwia ustawienie dodatkowej ¶cie¿ki dla VLC, wykorzystywanej przy wyszukiwaniu wtyczek programu."
 
 #: src/libvlc.h:82
 msgid "audio output module"
@@ -182,9 +170,7 @@ msgstr "modu
 msgid ""
 "This option allows you to select the audio output method used by VLC. The "
 "default behavior is to automatically select the best method available."
-msgstr ""
-"Ta opcja umo¿liwia wybranie metody wyj¶ciowej d¼wiêku u¿ywanej przez VLC. "
-"Domy¶lnym zachowaniem jest automatyczne wybranie najlepszej dostêpnej metody."
+msgstr "Ta opcja umo¿liwia wybranie metody wyj¶ciowej d¼wiêku u¿ywanej przez VLC. Domy¶lnym zachowaniem jest automatyczne wybranie najlepszej dostêpnej metody."
 
 #: src/libvlc.h:88
 msgid "enable audio"
@@ -194,9 +180,7 @@ msgstr "w
 msgid ""
 "You can completely disable the audio output. In this case the audio decoding "
 "stage won't be done, and it will save some processing power."
-msgstr ""
-"Mo¿na ca³kiem wy³±czyæ d¼wiêk. W tym przypadku etap dekodowania d¼wiêku nie "
-"zostanie wykonany, wiêc bêdzie mo¿na zaoszczêdziæ trochê mocy procesora."
+msgstr "Mo¿na ca³kiem wy³±czyæ d¼wiêk. W tym przypadku etap dekodowania d¼wiêku nie zostanie wykonany, wiêc bêdzie mo¿na zaoszczêdziæ trochê mocy procesora."
 
 #: src/libvlc.h:93
 msgid "force mono audio"
@@ -213,9 +197,7 @@ msgstr "g
 #: src/libvlc.h:98
 msgid ""
 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
-msgstr ""
-"Mo¿na ustawiæ domy¶lny poziom g³o¶no¶ci wyj¶cia d¼wiêku w zakresie od 0 do "
-"1024."
+msgstr "Mo¿na ustawiæ domy¶lny poziom g³o¶no¶ci wyj¶cia d¼wiêku w zakresie od 0 do 1024."
 
 #: src/libvlc.h:101
 #, fuzzy
@@ -235,9 +217,7 @@ msgstr "cz
 msgid ""
 "You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
 "(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
-msgstr ""
-"W tym miejscu mo¿na wymusiæ czêstotliwo¶æ wyj¶ciow± d¼wiêku. Zwyk³ymi "
-"warto¶ciami s± 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
+msgstr "W tym miejscu mo¿na wymusiæ czêstotliwo¶æ wyj¶ciow± d¼wiêku. Zwyk³ymi warto¶ciami s± 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
 
 #: src/libvlc.h:110
 msgid "compensate desynchronization of audio (in ms)"
@@ -247,9 +227,7 @@ msgstr "kompensacja rozsynchronizowania d
 msgid ""
 "This option allows you to delay the audio output. This can be handy if you "
 "notice a lag between the video and the audio."
-msgstr ""
-"Ta opcja umo¿liwia opó¼nienie wyj¶cia d¼wiêku. To mo¿e byæ u¿yteczne w razie "
-"wystêpowania opó¼nieñ miêdzy d¼wiêkiem a obrazem."
+msgstr "Ta opcja umo¿liwia opó¼nienie wyj¶cia d¼wiêku. To mo¿e byæ u¿yteczne w razie wystêpowania opó¼nieñ miêdzy d¼wiêkiem a obrazem."
 
 #: src/libvlc.h:115
 msgid "use the S/PDIF audio output when available"
@@ -260,9 +238,7 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "This option allows you to use the S/PDIF audio output by default when your "
 "hardware supports it as well as the audio stream being played."
-msgstr ""
-"Ta opcja umo¿liwia wybranie metody wyj¶ciowej d¼wiêku u¿ywanej przez VLC. "
-"Domy¶lnym zachowaniem jest automatyczne wybranie najlepszej dostêpnej metody."
+msgstr "Ta opcja umo¿liwia wybranie metody wyj¶ciowej d¼wiêku u¿ywanej przez VLC. Domy¶lnym zachowaniem jest automatyczne wybranie najlepszej dostêpnej metody."
 
 #: src/libvlc.h:120
 msgid "headphone virtual spatialization effect"
@@ -285,9 +261,7 @@ msgstr "modu
 msgid ""
 "This option allows you to select the video output method used by VLC. The "
 "default behavior is to automatically select the best method available."
-msgstr ""
-"Ta opcja umo¿liwia wybranie metody wyj¶ciowej obrazu u¿ywanej przez VLC. "
-"Domy¶lnym zachowaniem jest automatyczny wybór najlepszej dostêpnej metody."
+msgstr "Ta opcja umo¿liwia wybranie metody wyj¶ciowej obrazu u¿ywanej przez VLC. Domy¶lnym zachowaniem jest automatyczny wybór najlepszej dostêpnej metody."
 
 #: src/libvlc.h:135
 msgid "enable video"
@@ -297,10 +271,7 @@ msgstr "w
 msgid ""
 "You can completely disable the video output. In this case the video decoding "
 "stage won't be done, which will save some processing power."
-msgstr ""
-"Mo¿na ca³kowicie wy³±czyæ wyj¶cie obrazu. W tym przypadku etap dekodowania "
-"obrazu nie zostanie wykonany, co umo¿liwi zaoszczêdzenie trochê mocy "
-"procesora."
+msgstr "Mo¿na ca³kowicie wy³±czyæ wyj¶cie obrazu. W tym przypadku etap dekodowania obrazu nie zostanie wykonany, co umo¿liwi zaoszczêdzenie trochê mocy procesora."
 
 #: src/libvlc.h:140
 msgid "display identifier"
@@ -320,9 +291,7 @@ msgstr "szeroko
 msgid ""
 "You can enforce the video width here. By default VLC will adapt to the video "
 "characteristics."
-msgstr ""
-"Mo¿na wymusiæ w tym miejscu szeroko¶æ obrazu. Domy¶lnie VLC zaadoptuje "
-"charakterystyki obrazu."
+msgstr "Mo¿na wymusiæ w tym miejscu szeroko¶æ obrazu. Domy¶lnie VLC zaadoptuje charakterystyki obrazu."
 
 #: src/libvlc.h:150
 msgid "video height"
@@ -332,9 +301,7 @@ msgstr "wysoko
 msgid ""
 "You can enforce the video height here. By default VLC will adapt to the "
 "video characteristics."
-msgstr ""
-"Mo¿na wymusiæ w tym miejscu wysoko¶æ obrazu. Domy¶lnie VLC zaadoptuje "
-"charakterystyki obrazu."
+msgstr "Mo¿na wymusiæ w tym miejscu wysoko¶æ obrazu. Domy¶lnie VLC zaadoptuje charakterystyki obrazu."
 
 #: src/libvlc.h:155
 msgid "zoom video"
@@ -352,9 +319,7 @@ msgstr "wyj
 msgid ""
 "When enabled, the color information from the video won't be decoded (this "
 "can also allow you to save some processing power)."
-msgstr ""
-"Po w³±czeniu informacje o kolorze z obrazu nie zostan± zdekodowane (pozwala "
-"to tak¿e na oszczêdzenie trochê mocy procesora)."
+msgstr "Po w³±czeniu informacje o kolorze z obrazu nie zostan± zdekodowane (pozwala to tak¿e na oszczêdzenie trochê mocy procesora)."
 
 #: src/libvlc.h:164
 msgid "fullscreen video output"
@@ -363,8 +328,7 @@ msgstr "wyj
 #: src/libvlc.h:166
 msgid ""
 "If this option is enabled, VLC will always start a video in fullscreen mode."
-msgstr ""
-"Po w³±czeniu tej opcji, VLC zawsze wy¶wietli obraz w trybie pe³noekranowym."
+msgstr "Po w³±czeniu tej opcji, VLC zawsze wy¶wietli obraz w trybie pe³noekranowym."
 
 #: src/libvlc.h:169
 msgid "overlay video output"
@@ -375,9 +339,7 @@ msgstr "wyj
 msgid ""
 "If enabled, VLC will try to take advantage of the overlay capabilities of "
 "your graphic card."
-msgstr ""
-"Po w³±czeniu, VLC bêdzie próbowa³ skorzystaæ z w³a¶ciwo¶ci overlay karty "
-"graficznej."
+msgstr "Po w³±czeniu, VLC bêdzie próbowa³ skorzystaæ z w³a¶ciwo¶ci overlay karty graficznej."
 
 #: src/libvlc.h:174
 msgid "force SPU position"
@@ -387,9 +349,7 @@ msgstr "wymuszanie pozycji SPU"
 msgid ""
 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
 "over the movie. Try several positions."
-msgstr ""
-"Mo¿na u¿yæ tej opcji do umieszczania podtytu³ów pod filmem, zamiast nad nim. "
-"Wypróbuj ró¿ne pozycje."
+msgstr "Mo¿na u¿yæ tej opcji do umieszczania podtytu³ów pod filmem, zamiast nad nim. Wypróbuj ró¿ne pozycje."
 
 #: src/libvlc.h:179
 msgid "video filter module"
@@ -399,9 +359,7 @@ msgstr "modu
 msgid ""
 "This will allow you to add a post-processing filter to enhance the picture "
 "quality, for instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
-msgstr ""
-"Ta opcja umo¿liwia dodawanie filtrów polepszaj±cych jako¶æ obrazu, np. filtr "
-"przeciwko migotaniu, lub klonowanie zak³óceñ obrazu."
+msgstr "Ta opcja umo¿liwia dodawanie filtrów polepszaj±cych jako¶æ obrazu, np. filtr przeciwko migotaniu, lub klonowanie zak³óceñ obrazu."
 
 #: src/libvlc.h:185
 msgid "source aspect ratio"
@@ -470,9 +428,7 @@ msgstr "port serwera kana
 
 #: src/libvlc.h:223
 msgid "Indicate here the port on which the VideoLAN Channel Server runs."
-msgstr ""
-"Tutaj nale¿y okre¶liæ port na którym uruchomiony jest serwer kana³ów "
-"VideoLAN."
+msgstr "Tutaj nale¿y okre¶liæ port na którym uruchomiony jest serwer kana³ów VideoLAN."
 
 #: src/libvlc.h:225
 msgid "network interface"
@@ -482,9 +438,7 @@ msgstr "interfejs sieciowy"
 msgid ""
 "If you have several interfaces on your Linux machine and use the VLAN "
 "solution, you may indicate here which interface to use."
-msgstr ""
-"Je¶li istnieje kilka interfejsów sieciowych na komputerze i u¿ywane jest "
-"rozwi±zanie VLAN, mo¿na wskazaæ który interfejs bêdzie u¿ywany."
+msgstr "Je¶li istnieje kilka interfejsów sieciowych na komputerze i u¿ywane jest rozwi±zanie VLAN, mo¿na wskazaæ który interfejs bêdzie u¿ywany."
 
 #: src/libvlc.h:230
 #, fuzzy
@@ -497,9 +451,7 @@ msgid ""
 "If you have several interfaces on your machine and use the multicast "
 "solution, you will probably have to indicate the IP address of your "
 "multicasting interface here."
-msgstr ""
-"Je¶li istnieje kilka interfejsów sieciowych na komputerze i u¿ywane jest "
-"rozwi±zanie VLAN, mo¿na wskazaæ który interfejs bêdzie u¿ywany."
+msgstr "Je¶li istnieje kilka interfejsów sieciowych na komputerze i u¿ywane jest rozwi±zanie VLAN, mo¿na wskazaæ który interfejs bêdzie u¿ywany."
 
 #: src/libvlc.h:236
 msgid "time to live"
@@ -535,9 +487,7 @@ msgstr "wybierz kana
 msgid ""
 "Give the stream number of the audio channel you want to use in a DVD (from 1 "
 "to n)."
-msgstr ""
-"Podaj numer strumienia kana³u d¼wiekowego u¿ywany przy odtwarzaniu DVD (od 1 "
-"do n)."
+msgstr "Podaj numer strumienia kana³u d¼wiekowego u¿ywany przy odtwarzaniu DVD (od 1 do n)."
 
 #: src/libvlc.h:254
 msgid "choose subtitles"
@@ -547,9 +497,7 @@ msgstr "wybierz podtytu
 msgid ""
 "Give the stream number of the subtitle channel you want to use in a DVD "
 "(from 1 to n)."
-msgstr ""
-"Podaj numer strumienia kana³u podtytu³ów u¿ywanego przy odtwarzaniu DVD (od "
-"1 do n)."
+msgstr "Podaj numer strumienia kana³u podtytu³ów u¿ywanego przy odtwarzaniu DVD (od 1 do n)."
 
 #: src/libvlc.h:259
 msgid "DVD device"
@@ -581,9 +529,7 @@ msgstr "wymu
 msgid ""
 "If you check this box, IPv6 will be used by default for all UDP and HTTP "
 "connections."
-msgstr ""
-"Zaznaczenie tej opcji powoduje, ¿e IPv6 bêdzie u¿ywany domy¶lnie dla "
-"wszystkich po³±czeñ UDP i HTTP."
+msgstr "Zaznaczenie tej opcji powoduje, ¿e IPv6 bêdzie u¿ywany domy¶lnie dla wszystkich po³±czeñ UDP i HTTP."
 
 #: src/libvlc.h:278
 msgid "force IPv4"
@@ -593,9 +539,7 @@ msgstr "wymu
 msgid ""
 "If you check this box, IPv4 will be used by default for all UDP and HTTP "
 "connections."
-msgstr ""
-"Zaznaczenie tej opcji powoduje, ¿e IPv4 bêdzie u¿ywany domy¶lnie dla "
-"wszystkich po³±czeñ UDP i HTTP."
+msgstr "Zaznaczenie tej opcji powoduje, ¿e IPv4 bêdzie u¿ywany domy¶lnie dla wszystkich po³±czeñ UDP i HTTP."
 
 #: src/libvlc.h:283
 msgid "choose preferred codec list"
@@ -712,8 +656,7 @@ msgstr "w
 msgid ""
 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
 "advantage of them."
-msgstr ""
-"Je¶li procesor obs³uguje zbiór istrukcji 3D Now!, mo¿na z nich skorzystaæ."
+msgstr "Je¶li procesor obs³uguje zbiór istrukcji 3D Now!, mo¿na z nich skorzystaæ."
 
 #: src/libvlc.h:347
 msgid "enable CPU MMX EXT support"
@@ -723,9 +666,7 @@ msgstr "w
 msgid ""
 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
 "advantage of them."
-msgstr ""
-"Je¶li procesor obs³uguje rozszerzony zbiór istrukcji MMX, mo¿na z nich "
-"skorzystaæ."
+msgstr "Je¶li procesor obs³uguje rozszerzony zbiór istrukcji MMX, mo¿na z nich skorzystaæ."
 
 #: src/libvlc.h:352
 msgid "enable CPU SSE support"
@@ -746,8 +687,7 @@ msgstr "w
 msgid ""
 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
 "advantage of them."
-msgstr ""
-"Je¶li procesor obs³uguje zbiór istrukcji AltiVec, mo¿na z nich skorzystaæ."
+msgstr "Je¶li procesor obs³uguje zbiór istrukcji AltiVec, mo¿na z nich skorzystaæ."
 
 #: src/libvlc.h:362
 msgid "play files randomly forever"
@@ -765,9 +705,7 @@ msgstr "w
 
 #: src/libvlc.h:369
 msgid "If you want VLC to start playing on startup, then enable this option."
-msgstr ""
-"Je¶li VLC ma w³±czaæ odtwarzanie po uruchomieniu wówczas nale¿y zaznaczyæ t± "
-"opcjê."
+msgstr "Je¶li VLC ma w³±czaæ odtwarzanie po uruchomieniu wówczas nale¿y zaznaczyæ t± opcjê."
 
 #: src/libvlc.h:371
 msgid "enqueue items in playlist"
@@ -777,9 +715,7 @@ msgstr "kolejkowanie obiekt
 msgid ""
 "If you want VLC to add items to the playlist as you open them, then enable "
 "this option."
-msgstr ""
-"Je¶li VLC ma dodawaæ pliki do listy odtwarzania po ich otwarciu wówczas "
-"nale¿y zaznaczyæ t± opcjê."
+msgstr "Je¶li VLC ma dodawaæ pliki do listy odtwarzania po ich otwarciu wówczas nale¿y zaznaczyæ t± opcjê."
 
 #: src/libvlc.h:376
 msgid "loop playlist on end"
@@ -789,9 +725,7 @@ msgstr "zap
 msgid ""
 "If you want VLC to keep playing the playlist indefinitely then enable this "
 "option."
-msgstr ""
-"Je¶li VLC ma odtwarzaæ w nieskoñczono¶æ listê odtwarzania wówczas nale¿y "
-"zaznaczyæ t± opcjê."
+msgstr "Je¶li VLC ma odtwarzaæ w nieskoñczono¶æ listê odtwarzania wówczas nale¿y zaznaczyæ t± opcjê."
 
 #: src/libvlc.h:381
 msgid "memory copy module"
@@ -802,9 +736,7 @@ msgstr "modu
 msgid ""
 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
 "select the fastest one supported by your hardware."
-msgstr ""
-"Mo¿na wybraæ który z modu³ów kopiowania pamiêci ma byæ u¿ywany. Domy¶lnie "
-"VLC wybierze najszybszy obs³ugiwany przez sprzêt modu³."
+msgstr "Mo¿na wybraæ który z modu³ów kopiowania pamiêci ma byæ u¿ywany. Domy¶lnie VLC wybierze najszybszy obs³ugiwany przez sprzêt modu³."
 
 #: src/libvlc.h:386
 msgid "access module"
@@ -833,10 +765,7 @@ msgid ""
 "On Windows NT/2K/XP we use a slow mutex implementation but which allows us "
 "to correctely implement condition variables. You can also use the faster "
 "Win9x implementation but you might experience problems with it."
-msgstr ""
-"W systemie Windows NT/2K/XP u¿ywana jest wolna lecz poprawna implementacja "
-"w±tków pthread, mo¿na tak¿e wybraæ szybsz± implementacjê lecz wówczas mo¿na "
-"napotkaæ problemy."
+msgstr "W systemie Windows NT/2K/XP u¿ywana jest wolna lecz poprawna implementacja w±tków pthread, mo¿na tak¿e wybraæ szybsz± implementacjê lecz wówczas mo¿na napotkaæ problemy."
 
 #: src/libvlc.h:401
 msgid "Condition variables implementation for Win9x (developers only)"
@@ -917,7 +846,8 @@ msgstr "Dekodery"
 
 #: src/libvlc.h:537 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2149
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2468 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3150
-#: modules/gui/win32/strings.cpp:221
+#: modules/gui/win32/strings.cpp:221 modules/gui/wxwindows/open.cpp:177
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:129
 msgid "Stream output"
 msgstr ""
 
@@ -931,7 +861,7 @@ msgstr "CPU"
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2525 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:752
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2813 modules/gui/macosx/intf.m:281
 #: modules/gui/macosx/intf.m:356 modules/gui/win32/strings.cpp:120
-#: modules/gui/win32/strings.cpp:180 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:290
+#: modules/gui/win32/strings.cpp:180 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:289
 msgid "Playlist"
 msgstr "Lista odtwarzania"
 
@@ -1269,11 +1199,8 @@ msgid ""
 "without disturbing anyone. If you disable the dynamic range compression the "
 "playback will be more adapted to a movie theater or a listening room."
 msgstr ""
-"Kompresja dynamicznego zakresu wyg³adza g³o¶ne d¼wiêki, za¶ ciche czyni "
-"g³o¶niejszymi, tak wiêc mo¿na ³atwiej ods³uchiwaæ strumienia w g³o¶nym "
-"¶rodowisku bez przeszkadzania komukolwiek.\n"
-"Je¶li zostanie wy³±czona kompresja dynamicznego zakresu bêdzie to lepiej "
-"pasuj±ca opcja w przypadku sali kinowej lub pokoju akustycznego."
+"Kompresja dynamicznego zakresu wyg³adza g³o¶ne d¼wiêki, za¶ ciche czyni g³o¶niejszymi, tak wiêc mo¿na ³atwiej ods³uchiwaæ strumienia w g³o¶nym ¶rodowisku bez przeszkadzania komukolwiek.\n"
+"Je¶li zostanie wy³±czona kompresja dynamicznego zakresu bêdzie to lepiej pasuj±ca opcja w przypadku sali kinowej lub pokoju akustycznego."
 
 #: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:87
 #, fuzzy
@@ -1345,9 +1272,8 @@ msgstr ""
 msgid "audio filter for bandlimited interpolation resampling"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_filter/resampler/coreaudio.c:63
-#: modules/audio_filter/resampler/ugly.c:46
-msgid "audio filter for ugly resampling"
+#: modules/audio_filter/resampler/coreaudio.c:64
+msgid "audio filter using CoreAudio for resampling"
 msgstr ""
 
 #: modules/audio_filter/resampler/linear.c:59
@@ -1358,6 +1284,10 @@ msgstr ""
 msgid "audio filter for trivial resampling"
 msgstr ""
 
+#: modules/audio_filter/resampler/ugly.c:46
+msgid "audio filter for ugly resampling"
+msgstr ""
+
 #: modules/audio_mixer/float32.c:45
 #, fuzzy
 msgid "float32 audio mixer"
@@ -1683,10 +1613,7 @@ msgstr "modu
 msgid ""
 "This option allows you to select the IDCT module used by this video decoder. "
 "The default behavior is to automatically select the best module available."
-msgstr ""
-"Ta opcja umo¿liwia wybranie modu³u IDCT u¿ywanego przez ten dekoder obrazu. "
-"Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e domy¶lnym zachowaniem jest automatyczny wybór "
-"najlepszego dostêpnego modu³u."
+msgstr "Ta opcja umo¿liwia wybranie modu³u IDCT u¿ywanego przez ten dekoder obrazu. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e domy¶lnym zachowaniem jest automatyczny wybór najlepszego dostêpnego modu³u."
 
 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:65
 msgid "motion compensation module"
@@ -1697,10 +1624,7 @@ msgid ""
 "This option allows you to select the motion compensation module used by this "
 "video decoder. The default behavior is to automatically select the best "
 "module available."
-msgstr ""
-"Ta opcja umo¿liwia wybranie modu³u kompensacji ruchu u¿ywanego przez ten "
-"dekoder obrazu. Domy¶lnym zachowaniem jest automatyczny wybór najlepszego "
-"dostêpnego modu³u."
+msgstr "Ta opcja umo¿liwia wybranie modu³u kompensacji ruchu u¿ywanego przez ten dekoder obrazu. Domy¶lnym zachowaniem jest automatyczny wybór najlepszego dostêpnego modu³u."
 
 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:71
 msgid "use additional processors"
@@ -1710,9 +1634,7 @@ msgstr "u
 msgid ""
 "This video decoder can benefit from a multiprocessor computer. If you have "
 "one, you can specify the number of processors here."
-msgstr ""
-"Tek dekoder obrazu przynosi korzy¶ci przy komputerze wieloprocesorowym.Je¶li "
-"posiadasz taki, mo¿na tutaj okre¶liæ liczbê procesorów."
+msgstr "Tek dekoder obrazu przynosi korzy¶ci przy komputerze wieloprocesorowym.Je¶li posiadasz taki, mo¿na tutaj okre¶liæ liczbê procesorów."
 
 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:76
 msgid "force synchro algorithm {I|I+|IP|IP+|IPB}"
@@ -1724,10 +1646,7 @@ msgid ""
 "types of picture you want to decode. Please bear in mind that if you select "
 "more pictures than what your CPU is capable to decode, you won't get "
 "anything."
-msgstr ""
-"Ta opcja umo¿liwia wymuszenie algorytmu synchronizacji, poprzez bezpo¶redni "
-"wybór typów dekodowanego obrazu. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e wybranie wiêcej "
-"obrazów ni¿ procesor jest zdolny zdekodowaæ nie daje niczego."
+msgstr "Ta opcja umo¿liwia wymuszenie algorytmu synchronizacji, poprzez bezpo¶redni wybór typów dekodowanego obrazu. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e wybranie wiêcej obrazów ni¿ procesor jest zdolny zdekodowaæ nie daje niczego."
 
 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:92
 #, fuzzy
@@ -1823,7 +1742,7 @@ msgstr "Informacje o..."
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1061 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:714
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1160 modules/gui/macosx/intf.m:869
 #: modules/gui/macosx/intf.m:870 modules/gui/macosx/intf.m:871
-#: modules/gui/win32/strings.cpp:102 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:616
+#: modules/gui/win32/strings.cpp:102 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:607
 msgid "Pause"
 msgstr "Wstrzymaj"
 
@@ -1834,8 +1753,8 @@ msgstr "Wstrzymaj"
 #: modules/gui/macosx/intf.m:369 modules/gui/macosx/intf.m:876
 #: modules/gui/macosx/intf.m:877 modules/gui/macosx/intf.m:878
 #: modules/gui/macosx/playlist.m:172 modules/gui/win32/strings.cpp:100
-#: modules/gui/win32/strings.cpp:204 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:287
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:621
+#: modules/gui/win32/strings.cpp:204 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:286
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:612
 msgid "Play"
 msgstr "Odtwórz"
 
@@ -1959,23 +1878,19 @@ msgstr "Wyb
 msgid "Planes"
 msgstr "Odtwórz"
 
-#: modules/demux/asf/asf.c:326
-msgid "Bits per pixel"
-msgstr ""
-
-#: modules/demux/asf/asf.c:328
-msgid "Compression Rate"
+#: modules/demux/asf/asf.c:326 modules/demux/avi/avi.c:1049
+msgid "Bits Per Pixel"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/asf/asf.c:330
+#: modules/demux/asf/asf.c:329
 msgid "Image Size"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/asf/asf.c:332
+#: modules/demux/asf/asf.c:331
 msgid "X pixels per meter"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/asf/asf.c:334
+#: modules/demux/asf/asf.c:333
 msgid "Y pixels per meter"
 msgstr ""
 
@@ -2020,10 +1935,6 @@ msgstr "Przyspiesz"
 msgid "Frame Rate"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:1049
-msgid "Bits Per Pixel"
-msgstr ""
-
 #: modules/demux/avi/avi.c:1071
 msgid "Unknown"
 msgstr ""
@@ -2149,11 +2060,6 @@ msgstr ""
 msgid "Height"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ogg.c:813
-#, c-format
-msgid "%.4s"
-msgstr ""
-
 #: modules/demux/ogg.c:822 modules/demux/ogg.c:995
 msgid "Bits per Sample"
 msgstr ""
@@ -2213,8 +2119,8 @@ msgstr "Modu
 msgid "VLC media player"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/familiar/interface.c:124 modules/gui/wxwindows/open.cpp:573
-#: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:842
+#: modules/gui/familiar/interface.c:124 modules/gui/wxwindows/open.cpp:574
+#: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:847
 #: modules/gui/skins/src/vlcproc.cpp:383
 #, fuzzy
 msgid "Open file"
@@ -2222,7 +2128,7 @@ msgstr "Otw
 
 #: modules/gui/familiar/interface.c:149 modules/gui/familiar/interface.c:150
 #: modules/gui/macosx/intf.m:288 modules/gui/macosx/prefs.m:191
-#: modules/gui/win32/strings.cpp:211 modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:220
+#: modules/gui/win32/strings.cpp:211 modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:222
 #, fuzzy
 msgid "Preferences"
 msgstr "_Preferencje..."
@@ -2251,7 +2157,7 @@ msgstr "Odtwarza strumie
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1168 modules/gui/macosx/intf.m:285
 #: modules/gui/macosx/intf.m:323 modules/gui/macosx/intf.m:370
 #: modules/gui/macosx/controls.m:653 modules/gui/win32/strings.cpp:104
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:285
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:284
 msgid "Stop"
 msgstr "Zatrzymaj"
 
@@ -2298,21 +2204,21 @@ msgstr "Nazwa"
 #: modules/gui/macosx/open.m:154 modules/gui/macosx/open.m:189
 #: modules/gui/macosx/open.m:318 modules/gui/macosx/open.m:721
 #: modules/gui/macosx/open.m:757 modules/gui/win32/strings.cpp:93
-#: modules/gui/win32/strings.cpp:226 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:274
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:232 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:258
+#: modules/gui/win32/strings.cpp:226 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:273
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:233 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:259
 msgid "File"
 msgstr "Plik"
 
 #: modules/gui/familiar/interface.c:394
 #, fuzzy
-msgid "UDP/RTP (Adress when Multicast)"
+msgid "UDP/RTP (Address when Multicast)"
 msgstr "UDP Multicast"
 
 #: modules/gui/familiar/interface.c:412 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1805
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1817 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2120
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2132 modules/gui/macosx/open.m:172
-#: modules/gui/macosx/open.m:195 modules/gui/wxwindows/open.cpp:394
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:416 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:294
+#: modules/gui/macosx/open.m:195 modules/gui/wxwindows/open.cpp:395
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:417 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:295
 msgid "Address"
 msgstr "Adres"
 
@@ -2323,13 +2229,13 @@ msgstr "Adres"
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2185 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2196
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3341 modules/gui/macosx/open.m:171
 #: modules/gui/macosx/open.m:173 modules/gui/macosx/open.m:196
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:379 modules/gui/wxwindows/open.cpp:402
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:424 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:303
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:380 modules/gui/wxwindows/open.cpp:403
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:425 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:304
 msgid "Port"
 msgstr "Port"
 
 #: modules/gui/familiar/interface.c:478 modules/gui/macosx/open.m:190
-#: modules/gui/macosx/open.m:762 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:259
+#: modules/gui/macosx/open.m:762 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:260
 msgid "HTTP"
 msgstr "HTTP"
 
@@ -2345,7 +2251,7 @@ msgstr ""
 #: modules/gui/familiar/interface.c:516 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1937
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2397 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2252
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2856 modules/gui/macosx/open.m:156
-#: modules/gui/macosx/open.m:326 modules/gui/wxwindows/open.cpp:236
+#: modules/gui/macosx/open.m:326 modules/gui/wxwindows/open.cpp:237
 msgid "Network"
 msgstr "Sieæ"
 
@@ -2453,9 +2359,7 @@ msgstr "maksymalna wysoko
 msgid ""
 "You can set the maximum height that the configuration windows in the "
 "preferences menu will occupy."
-msgstr ""
-"Mo¿na ustawiæ maksymalny rozmiar, jaki bêd± mog³y mieæ okna konfiguracji w "
-"menu preferencji."
+msgstr "Mo¿na ustawiæ maksymalny rozmiar, jaki bêd± mog³y mieæ okna konfiguracji w menu preferencji."
 
 #: modules/gui/gtk/gnome.c:72
 msgid "GNOME"
@@ -2474,7 +2378,7 @@ msgstr "_Otw
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:20 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:509
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1027 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:178
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:624 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1440
-#: modules/gui/win32/strings.cpp:94 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:194
+#: modules/gui/win32/strings.cpp:94 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:193
 #, fuzzy
 msgid "Open a file"
 msgstr "Otwiera plik"
@@ -2653,18 +2557,18 @@ msgstr "Obraz"
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:821 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2053
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2842 modules/gui/macosx/open.m:155
 #: modules/gui/macosx/open.m:322 modules/gui/win32/strings.cpp:43
-#: modules/gui/win32/strings.cpp:95 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:276
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:234
+#: modules/gui/win32/strings.cpp:95 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:275
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:235
 msgid "Disc"
 msgstr "Dysk"
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:532 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:645
-#: modules/gui/win32/strings.cpp:97 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:278
+#: modules/gui/win32/strings.cpp:97 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:277
 msgid "Net"
 msgstr "Sieæ"
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:544 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:656
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:281
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:280
 msgid "Sat"
 msgstr "Satelita"
 
@@ -2727,7 +2631,7 @@ msgstr "Otw
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:849 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:893
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1214 modules/gui/win32/strings.cpp:112
 #: modules/gui/win32/strings.cpp:132 modules/gui/win32/strings.cpp:136
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:292
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:291
 msgid "Prev"
 msgstr "Poprz"
 
@@ -2744,7 +2648,7 @@ msgstr "Poprzedni plik"
 #: modules/gui/macosx/intf.m:327 modules/gui/macosx/intf.m:371
 #: modules/gui/macosx/controls.m:661 modules/gui/win32/strings.cpp:114
 #: modules/gui/win32/strings.cpp:134 modules/gui/win32/strings.cpp:138
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:294
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:293
 msgid "Next"
 msgstr "Nast"
 
@@ -2832,27 +2736,25 @@ msgstr "Lista odtwarzania..."
 msgid ""
 "This is the VideoLAN Client, a DVD, MPEG and DivX player. It can play MPEG "
 "and MPEG2 files from a file or from a network source."
-msgstr ""
-"Klient VideoLAN, odtwarzacz DVD, MPEG i DivX. Program potrafi odtwarzaæ MPEG "
-"i MPEG2 z pliku lub ze ¼ród³a sieciowego."
+msgstr "Klient VideoLAN, odtwarzacz DVD, MPEG i DivX. Program potrafi odtwarzaæ MPEG i MPEG2 z pliku lub ze ¼ród³a sieciowego."
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1507
 msgid "Open Stream"
 msgstr "Otwórz strumieñ"
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1524 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1839
-#: modules/gui/macosx/open.m:148 modules/gui/wxwindows/open.cpp:155
+#: modules/gui/macosx/open.m:148 modules/gui/wxwindows/open.cpp:156
 msgid "Media Resource Locator (MRL)"
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1546 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1861
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:159
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:160
 #, fuzzy
 msgid "Open Target:"
 msgstr "Otwiera plik"
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1566 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1881
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:170
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:171
 msgid ""
 "Alternatively, you can build an MRL using one of the following predefined "
 "targets:"
@@ -2863,46 +2765,46 @@ msgstr ""
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2422 modules/gui/macosx/open.m:158
 #: modules/gui/macosx/open.m:164 modules/gui/macosx/open.m:194
 #: modules/gui/macosx/open.m:206 modules/gui/win32/strings.cpp:229
-#: modules/gui/win32/strings.cpp:248 modules/gui/wxwindows/open.cpp:203
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:293
-#: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:656
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:283
+#: modules/gui/win32/strings.cpp:248 modules/gui/wxwindows/open.cpp:204
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:294
+#: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:661
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:284
 msgid "Browse..."
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1634 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1949
-#: modules/gui/win32/strings.cpp:25 modules/gui/wxwindows/open.cpp:316
+#: modules/gui/win32/strings.cpp:25 modules/gui/wxwindows/open.cpp:317
 msgid "Disc type"
 msgstr "Typ p³yty"
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1653 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1968
 #: modules/gui/macosx/open.m:168 modules/gui/macosx/open.m:527
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:311
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:312
 msgid "DVD"
 msgstr "DVD"
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1661 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1976
 #: modules/gui/macosx/open.m:169 modules/gui/macosx/open.m:436
-#: modules/gui/macosx/open.m:519 modules/gui/wxwindows/open.cpp:313
+#: modules/gui/macosx/open.m:519 modules/gui/wxwindows/open.cpp:314
 msgid "VCD"
 msgstr "VCD"
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1669 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1984
-#: modules/gui/macosx/open.m:161
+#: modules/gui/macosx/open.m:161 modules/gui/wxwindows/open.cpp:323
 msgid "Device name"
 msgstr "Nazwa urz±dzenia"
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1688 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1994
 #: modules/gui/gtk/menu.c:1007 modules/gui/gtk/menu.c:1375
 #: modules/gui/kde/interface.cpp:146 modules/gui/macosx/intf.m:333
-#: modules/gui/macosx/open.m:163 modules/gui/wxwindows/open.cpp:336
+#: modules/gui/macosx/open.m:163 modules/gui/wxwindows/open.cpp:337
 msgid "Chapter"
 msgstr "Rozdzia³"
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1698 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2004
 #: modules/gui/gtk/menu.c:1345 modules/gui/gtk/menu.c:1366
 #: modules/gui/kde/interface.cpp:144 modules/gui/macosx/intf.m:332
-#: modules/gui/macosx/open.m:162 modules/gui/wxwindows/open.cpp:330
+#: modules/gui/macosx/open.m:162 modules/gui/wxwindows/open.cpp:331
 msgid "Title"
 msgstr "Tytu³"
 
@@ -2913,32 +2815,32 @@ msgstr ""
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1755 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2070
 #: modules/gui/macosx/open.m:176 modules/gui/macosx/open.m:586
 #: modules/gui/macosx/open.m:624 modules/gui/win32/strings.cpp:169
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:357
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:358
 msgid "UDP/RTP"
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1765 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2080
 #: modules/gui/macosx/open.m:177 modules/gui/macosx/open.m:587
 #: modules/gui/macosx/open.m:636 modules/gui/win32/strings.cpp:170
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:358
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:359
 #, fuzzy
 msgid "UDP/RTP Multicast"
 msgstr "UDP Multicast"
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1775 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2090
-#: modules/gui/win32/strings.cpp:171 modules/gui/wxwindows/open.cpp:359
+#: modules/gui/win32/strings.cpp:171 modules/gui/wxwindows/open.cpp:360
 msgid "Channel server"
 msgstr "Serwer kana³ów"
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1785 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2100
 #: modules/gui/macosx/open.m:178 modules/gui/macosx/open.m:588
 #: modules/gui/macosx/open.m:649 modules/gui/win32/strings.cpp:172
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:360
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:361
 msgid "HTTP/FTP/MMS"
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1827 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2142
-#: modules/gui/macosx/open.m:174 modules/gui/wxwindows/open.cpp:438
+#: modules/gui/macosx/open.m:174 modules/gui/wxwindows/open.cpp:439
 msgid "URL"
 msgstr "URL"
 
@@ -2967,7 +2869,7 @@ msgid "Horizontal"
 msgstr "Pozioma"
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2063 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2378
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:239
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:240
 #, fuzzy
 msgid "Satellite"
 msgstr "Otwórz kartê satelitarn±"
@@ -2989,7 +2891,8 @@ msgid "fps"
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2156 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2476
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:180
+#: modules/gui/macosx/open.m:185 modules/gui/macosx/open.m:205
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:181
 #, fuzzy
 msgid "Settings..."
 msgstr "U_stawienia"
@@ -3007,13 +2910,11 @@ msgstr "Modu
 msgid ""
 "Sorry, the module manager isn't functional yet. Please retry in a later "
 "version."
-msgstr ""
-"Przepraszamy, mened¿er modu³ów jeszcze nie jest funkcjonalny. Spróbuj u¿yæ "
-"funkcji pó¼niejszej wersji programu."
+msgstr "Przepraszamy, mened¿er modu³ów jeszcze nie jest funkcjonalny. Spróbuj u¿yæ funkcji pó¼niejszej wersji programu."
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2404
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2545 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2863
-#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:135
+#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:136
 msgid "Url"
 msgstr "Url"
 
@@ -3051,7 +2952,7 @@ msgid "Selection"
 msgstr "Wybór"
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2552 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2973
-#: modules/gui/win32/strings.cpp:182 modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:136
+#: modules/gui/win32/strings.cpp:182 modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:137
 msgid "Duration"
 msgstr "Czas trwania"
 
@@ -3089,13 +2990,13 @@ msgstr "Otwiera plik"
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2973 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3228
 #: modules/gui/macosx/open.m:191 modules/gui/macosx/open.m:722
 #: modules/gui/macosx/open.m:768 modules/gui/win32/strings.cpp:227
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:260
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:261
 msgid "UDP"
 msgstr "UDP"
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2983 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3238
 #: modules/gui/macosx/open.m:192 modules/gui/macosx/open.m:723
-#: modules/gui/win32/strings.cpp:228 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:261
+#: modules/gui/win32/strings.cpp:228 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:262
 msgid "RTP"
 msgstr "RPT"
 
@@ -3123,7 +3024,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:3088 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3333
 #: modules/gui/macosx/open.m:201 modules/gui/macosx/open.m:691
-#: modules/gui/macosx/open.m:752 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:348
+#: modules/gui/macosx/open.m:752 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:349
 msgid "AVI"
 msgstr ""
 
@@ -3223,11 +3124,11 @@ msgstr "Zesp
 #: modules/gui/win32/strings.cpp:26 modules/gui/win32/strings.cpp:154
 #: modules/gui/win32/strings.cpp:173 modules/gui/win32/strings.cpp:183
 #: modules/gui/win32/strings.cpp:214 modules/gui/win32/strings.cpp:233
-#: modules/gui/win32/strings.cpp:249 modules/gui/wxwindows/open.cpp:224
-#: modules/gui/wxwindows/fileinfo.cpp:85 modules/gui/wxwindows/messages.cpp:94
-#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:141
-#: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:240
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:165
+#: modules/gui/win32/strings.cpp:249 modules/gui/wxwindows/open.cpp:225
+#: modules/gui/wxwindows/fileinfo.cpp:91 modules/gui/wxwindows/messages.cpp:95
+#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:142
+#: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:243
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:166
 msgid "OK"
 msgstr "OK"
 
@@ -3269,9 +3170,9 @@ msgstr ""
 #: modules/gui/macosx/prefs.m:739 modules/gui/macosx/open.m:152
 #: modules/gui/win32/strings.cpp:27 modules/gui/win32/strings.cpp:174
 #: modules/gui/win32/strings.cpp:215 modules/gui/win32/strings.cpp:234
-#: modules/gui/win32/strings.cpp:250 modules/gui/wxwindows/open.cpp:226
-#: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:242
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:167
+#: modules/gui/win32/strings.cpp:250 modules/gui/wxwindows/open.cpp:227
+#: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:245
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:168
 msgid "Cancel"
 msgstr "Anuluj"
 
@@ -3333,7 +3234,7 @@ msgstr "Wybrano:"
 
 #: modules/gui/gtk/preferences.c:596 modules/gui/gtk/preferences.c:613
 #: modules/gui/macosx/open.m:702 modules/gui/win32/strings.cpp:213
-#: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:243
+#: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:246
 msgid "Save"
 msgstr "Zapisz"
 
@@ -3653,34 +3554,29 @@ msgstr ""
 msgid "Stream output:"
 msgstr "wyj¶cie obrazu w skali szaro¶ci"
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:185 modules/gui/macosx/open.m:205
-#, fuzzy
-msgid "Settings"
-msgstr "U_stawienia"
-
-#: modules/gui/macosx/open.m:186
+#: modules/gui/macosx/open.m:186 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:144
 msgid "Stream output MRL"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:188 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:252
+#: modules/gui/macosx/open.m:188 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:253
 msgid "Output Method"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:198 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:340
+#: modules/gui/macosx/open.m:198 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:341
 msgid "Encapsulation Method"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:199 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:346
+#: modules/gui/macosx/open.m:199 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:347
 msgid "MPEG TS"
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/open.m:200 modules/gui/macosx/open.m:689
-#: modules/gui/macosx/open.m:754 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:347
+#: modules/gui/macosx/open.m:754 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:348
 msgid "MPEG PS"
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/open.m:202 modules/gui/macosx/open.m:693
-#: modules/gui/macosx/open.m:753 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:349
+#: modules/gui/macosx/open.m:753 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:350
 msgid "Ogg"
 msgstr ""
 
@@ -3747,9 +3643,7 @@ msgstr "maksymalna liczba wierszy w oknie dziennika"
 #, fuzzy
 msgid ""
 "You can set the maximum number of lines that the log window will display."
-msgstr ""
-"Mo¿na ustawiæ maksymaln± liczbê wierszy, które bêd± wy¶wietlane w oknie "
-"dziennika. Wprowad¼ -1 je¶li maj± byæ zapamiêtywane wszystkie komunikaty."
+msgstr "Mo¿na ustawiæ maksymaln± liczbê wierszy, które bêd± wy¶wietlane w oknie dziennika. Wprowad¼ -1 je¶li maj± byæ zapamiêtywane wszystkie komunikaty."
 
 #: modules/gui/win32/win32.cpp:305
 msgid " Enter -1 if you want to keep all messages."
@@ -3835,7 +3729,7 @@ msgstr "Plik"
 msgid "0:00:00"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/win32/strings.cpp:47 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:243
+#: modules/gui/win32/strings.cpp:47 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:242
 #, fuzzy
 msgid "&File"
 msgstr "Plik"
@@ -3855,7 +3749,7 @@ msgstr "Otw
 msgid "&Network stream..."
 msgstr "_Strumieñ sieciowy..."
 
-#: modules/gui/win32/strings.cpp:51 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:244
+#: modules/gui/win32/strings.cpp:51 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:243
 #, fuzzy
 msgid "&View"
 msgstr "_Widok"
@@ -3865,7 +3759,7 @@ msgstr "_Widok"
 msgid "&Hide interface"
 msgstr "U_kryj interfejs"
 
-#: modules/gui/win32/strings.cpp:54 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:226
+#: modules/gui/win32/strings.cpp:54 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:225
 #, fuzzy
 msgid "&Playlist..."
 msgstr "Lista odtwarzania..."
@@ -3927,12 +3821,12 @@ msgstr "Wybierz plik"
 msgid "&Language"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/win32/strings.cpp:72 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:233
+#: modules/gui/win32/strings.cpp:72 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:232
 #, fuzzy
 msgid "&Subtitles"
 msgstr "_Podtytu³y"
 
-#: modules/gui/win32/strings.cpp:74 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:246
+#: modules/gui/win32/strings.cpp:74 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:245
 #, fuzzy
 msgid "&Help"
 msgstr "_Pomoc"
@@ -4088,7 +3982,7 @@ msgstr "Port"
 msgid "URL:"
 msgstr "URL"
 
-#: modules/gui/win32/strings.cpp:181 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:279
+#: modules/gui/win32/strings.cpp:181 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:280
 #, fuzzy
 msgid "Filename"
 msgstr "nazwa pliku dziennika"
@@ -4118,13 +4012,13 @@ msgstr "Sie
 msgid "&Url"
 msgstr "Url"
 
-#: modules/gui/win32/strings.cpp:189 modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:112
+#: modules/gui/win32/strings.cpp:189 modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:113
 #, fuzzy
 msgid "&Delete"
 msgstr "Usuñ"
 
 #: modules/gui/win32/strings.cpp:190 modules/gui/win32/strings.cpp:191
-#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:118
+#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:119
 #, fuzzy
 msgid "&Selection"
 msgstr "Wybór"
@@ -4208,164 +4102,164 @@ msgstr ""
 msgid "wxWindows interface module"
 msgstr "modu³ interfejsu"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:195
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:194
 #, fuzzy
 msgid "Open a DVD or (S)VCD"
 msgstr "Otwiera DVD lub VCD"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:196
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:195
 #, fuzzy
 msgid "Open a network stream"
 msgstr "Wybiera strumieñ sieciowy"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:197
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:196
 #, fuzzy
 msgid "Open a satellite stream"
 msgstr "Otwiera kartê satelitarn±"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:198
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:197
 msgid "Eject the DVD/CD"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:199
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:198
 #, fuzzy
 msgid "Exit this program"
 msgstr "Wychodzi z programu"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:201
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:200
 #, fuzzy
 msgid "Open the playlist"
 msgstr "Otwiera okno listy odtwarzania"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:202
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:201
 #, fuzzy
 msgid "Show the program logs"
 msgstr "Wybiera program"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:203
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:202
 msgid "Show information about the file being played"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:205
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:204
 msgid "Change the current audio track"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:206
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:205
 msgid "Change the current subtitles stream"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:207
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:206
 msgid "Go to the preferences menu"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:209
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:208
 #, fuzzy
 msgid "About this program"
 msgstr "Wychodzi z programu"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:213
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:212
 #, fuzzy
 msgid "&Open File..."
 msgstr "_Otwórz plik..."
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:214
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:213
 #, fuzzy
 msgid "Open &Disc..."
 msgstr "Otwórz _p³ytê..."
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:215
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:214
 #, fuzzy
 msgid "&Network Stream..."
 msgstr "_Strumieñ sieciowy..."
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:217
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:216
 #, fuzzy
 msgid "&Satellite Stream..."
 msgstr "_Strumieñ sieciowy..."
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:220
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:219
 #, fuzzy
 msgid "&Eject Disc"
 msgstr "_Wysuñ p³ytê"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:222
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:221
 #, fuzzy
 msgid "E&xit"
 msgstr "W_yjd¼"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:227
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:226
 #, fuzzy
 msgid "&Logs..."
 msgstr "Otwórz _p³ytê..."
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:228
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:227
 #, fuzzy
 msgid "&File info..."
 msgstr "_Otwórz plik..."
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:232
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:231
 #, fuzzy
 msgid "&Audio"
 msgstr "D¼wiêk"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:235
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:234
 #, fuzzy
 msgid "&Preferences..."
 msgstr "_Preferencje..."
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:239
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:238
 #, fuzzy
 msgid "&About..."
 msgstr "_Informacje o..."
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:245
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:244
 #, fuzzy
 msgid "&Settings"
 msgstr "U_stawienia"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:259
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:258
 #, fuzzy
 msgid "Stop current playlist item"
 msgstr "Otwiera okno listy odtwarzania"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:260
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:259
 msgid "Play current playlist item"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:261
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:260
 msgid "Pause current playlist item"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:262
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:261
 #, fuzzy
 msgid "Open playlist"
 msgstr "Otwórz listê"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:263
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:262
 #, fuzzy
 msgid "Previous playlist item"
 msgstr "Poprzedni plik"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:264
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:263
 #, fuzzy
 msgid "Next playlist item"
 msgstr "Otwiera okno listy odtwarzania"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:386
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:385
 #, fuzzy
 msgid ""
 " (wxWindows interface)\n"
 "\n"
 msgstr "modu³ interfejsu Win32"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:387
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:386
 #, fuzzy
 msgid ""
 "(C) 1996-2003 - the VideoLAN Team\n"
 "\n"
 msgstr "(c) 1996-2003 Zespó³ VideoLAN"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:388
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:387
 #, fuzzy
 msgid ""
 "The VideoLAN team <videolan@videolan.org>\n"
@@ -4375,57 +4269,36 @@ msgstr ""
 "Zespó³ VideoLAN <videolan@videolan.org>\n"
 "http://www.videolan.org/"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:390
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:389
 #, fuzzy
 msgid ""
 "This is the VideoLAN Client, a DVD, MPEG and DivX player.\n"
 "It can play MPEG and MPEG2 files from a file or from a network source."
-msgstr ""
-"Klient VideoLAN, odtwarzacz DVD, MPEG i DivX. Program potrafi odtwarzaæ MPEG "
-"i MPEG2 z pliku lub ze ¼ród³a sieciowego."
+msgstr "Klient VideoLAN, odtwarzacz DVD, MPEG i DivX. Program potrafi odtwarzaæ MPEG i MPEG2 z pliku lub ze ¼ród³a sieciowego."
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:394
-#, fuzzy
-msgid "About "
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:393
+#, fuzzy, c-format
+msgid "About %s"
 msgstr "Informacje o..."
 
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:176 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:129
-#, fuzzy
-msgid "Stream Output"
-msgstr "wyj¶cie obrazu w skali szaro¶ci"
-
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:177
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:178
 msgid "Use VLC has a stream server"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:196
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:197
 #, fuzzy
 msgid "Capture input stream"
 msgstr "Wstrzymuje strumieñ"
 
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:198
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:199
 msgid "Capture the stream you are playing to a file"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:312
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:313
 msgid "DVD (menus support)"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:322
-#, fuzzy
-msgid "Device Name"
-msgstr "Nazwa urz±dzenia"
-
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:381 modules/gui/wxwindows/open.cpp:404
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:426 modules/gui/wxwindows/popup.cpp:261
-#: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:665
-#: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:680
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:305
-#, c-format
-msgid "%d"
-msgstr ""
-
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:703 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:534
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:704 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:535
 #, fuzzy
 msgid "Save file"
 msgstr "Wybierz plik"
@@ -4445,61 +4318,56 @@ msgstr "U_stawienia"
 msgid "Input menu"
 msgstr "Wej¶cie"
 
-#: modules/gui/wxwindows/popup.cpp:127 modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:107
+#: modules/gui/wxwindows/popup.cpp:127 modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:108
 #, fuzzy
 msgid "&Close"
 msgstr "Nic"
 
-#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:104
+#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:105
 msgid "Add &Url..."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:105
+#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:106
 msgid "Add &Directory..."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:111
+#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:112
 #, fuzzy
 msgid "&Invert"
 msgstr "Odwróæ"
 
-#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:113
+#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:114
 #, fuzzy
 msgid "&Select All"
 msgstr "Wybierz plik"
 
-#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:117
+#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:118
 msgid "&Manage"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:192
+#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:193
 msgid "no info"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:367
+#: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:370
 msgid "Plugins"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:597
+#: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:602
 #, fuzzy
 msgid "Default"
 msgstr "Usuñ"
 
-#: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:722
+#: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:727
 #, fuzzy
 msgid "No configuration options available"
 msgstr "Wy¶wietlanie podpowiedzi dla opcji konfiguracji."
 
-#: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:743
+#: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:748
 msgid "Advanced..."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:143
-#, fuzzy
-msgid "Stream Output MRL"
-msgstr "wyj¶cie obrazu w skali szaro¶ci"
-
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:147
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:148
 #, fuzzy
 msgid "Destination Target:"
 msgstr "Otwiera plik"
@@ -4564,10 +4432,7 @@ msgstr "format chroma fikcyjnych obraz
 msgid ""
 "Force the dummy video output to create images using a specific chroma format "
 "instead of trying to improve performances by using the most efficient one."
-msgstr ""
-"Wymusza format fikcyjny wyj¶cia obrazów przy tworzeniu okre¶lonego formatu "
-"chroma zamiast próby zwiêkszania wydajno¶ci przez u¿ycie najbardziej "
-"wydajnego formatu."
+msgstr "Wymusza format fikcyjny wyj¶cia obrazów przy tworzeniu okre¶lonego formatu chroma zamiast próby zwiêkszania wydajno¶ci przez u¿ycie najbardziej wydajnego formatu."
 
 #: modules/misc/dummy/dummy.c:44
 msgid "don't open a dos command box interface"
@@ -4608,8 +4473,7 @@ msgstr "format dziennika"
 #: modules/misc/logger/logger.c:86
 msgid ""
 "Specify the log format. Available choices are \"text\" (default) and \"html\""
-msgstr ""
-"Okre¶la format dziennika. Mo¿liwe opcje to \"text\" (domy¶lnie) i \"html\""
+msgstr "Okre¶la format dziennika. Mo¿liwe opcje to \"text\" (domy¶lnie) i \"html\""
 
 #: modules/misc/logger/logger.c:89
 msgid "log filename"
@@ -5004,9 +4868,7 @@ msgstr "u
 msgid ""
 "Try to use hardware acceleration for YUV->RGB conversions. This option "
 "doesn't have any effect when using overlays."
-msgstr ""
-"Spróbuj u¿yæ akceleracji sprzêtowej dla konwersji YUV->RGB. Ta opcja nie "
-"przynosi ¿adnych efektów w trybie overlay."
+msgstr "Spróbuj u¿yæ akceleracji sprzêtowej dla konwersji YUV->RGB. Ta opcja nie przynosi ¿adnych efektów w trybie overlay."
 
 #: modules/video_output/directx/directx.c:98
 msgid "use video buffers in system memory"
@@ -5018,11 +4880,7 @@ msgid ""
 "recommended as usually using video memory allows to benefit from more "
 "hardware acceleration (like rescaling or YUV->RGB conversions). This option "
 "doesn't have any effect when using overlays."
-msgstr ""
-"Tworzenie buforów obrazu w pamiêci systemowej zamiast w pamiêci karty. To "
-"nie jest zalecane gdy¿ zazwyczaj u¿ywanie pamiêci karty daje korzy¶ci z "
-"akceleracji sprzêtowej (jak przeskalowywanie lub konwersje YUV->RGB). Ta "
-"opcja nie przynosi ¿adnych efektów w trybie overlay."
+msgstr "Tworzenie buforów obrazu w pamiêci systemowej zamiast w pamiêci karty. To nie jest zalecane gdy¿ zazwyczaj u¿ywanie pamiêci karty daje korzy¶ci z akceleracji sprzêtowej (jak przeskalowywanie lub konwersje YUV->RGB). Ta opcja nie przynosi ¿adnych efektów w trybie overlay."
 
 #: modules/video_output/directx/directx.c:104
 msgid "use triple buffering for overlays"
@@ -5090,21 +4948,16 @@ msgid ""
 "2) Completly bypass the window manager, but then nothing will be able to "
 "show on top of the video."
 msgstr ""
-"Istniej± dwa sposobu na prze³±czenie okna w tryb pe³noekranowy, ka¿dy "
-"niesety ma swoje wady.\n"
-"1) Pozwól mened¿erowi okien obs³ugiwaæ oknem pe³noekranowym (domy¶lnie). "
-"Lecz elementy takie jak paski stanu bêd± wy¶wietlane na górze obrazu.\n"
-"2) Ca³kowite pominiêcie mened¿era okien, lecz wówczas nic nie bêdzie mog³o "
-"byæ wy¶wietlane na górze obrazu."
+"Istniej± dwa sposobu na prze³±czenie okna w tryb pe³noekranowy, ka¿dy niesety ma swoje wady.\n"
+"1) Pozwól mened¿erowi okien obs³ugiwaæ oknem pe³noekranowym (domy¶lnie). Lecz elementy takie jak paski stanu bêd± wy¶wietlane na górze obrazu.\n"
+"2) Ca³kowite pominiêcie mened¿era okien, lecz wówczas nic nie bêdzie mog³o byæ wy¶wietlane na górze obrazu."
 
 #: modules/video_output/mga/xmga.c:100 modules/video_output/x11/x11.c:54
 #: modules/video_output/x11/xvideo.c:60
 msgid ""
 "Specify the X11 hardware display you want to use. By default VLC will use "
 "the value of the DISPLAY environment variable."
-msgstr ""
-"Okre¶la u¿ywany ekran sprzêtowy X11. Domy¶lnie VLC u¿yje warto¶ci ze "
-"zmiennej ¶rodowiskowej DISPLAY."
+msgstr "Okre¶la u¿ywany ekran sprzêtowy X11. Domy¶lnie VLC u¿yje warto¶ci ze zmiennej ¶rodowiskowej DISPLAY."
 
 #: modules/video_output/mga/xmga.c:107
 #, fuzzy
@@ -5121,9 +4974,7 @@ msgstr "nazwa ekranu X11"
 msgid ""
 "Specify the Qt Embedded hardware display you want to use. By default VLC "
 "will use the value of the DISPLAY environment variable."
-msgstr ""
-"Okre¶la u¿ywany ekran sprzêtowy X11. Domy¶lnie VLC u¿yje warto¶ci ze "
-"zmiennej ¶rodowiskowej DISPLAY."
+msgstr "Okre¶la u¿ywany ekran sprzêtowy X11. Domy¶lnie VLC u¿yje warto¶ci ze zmiennej ¶rodowiskowej DISPLAY."
 
 #: modules/video_output/qte/qte.cpp:116
 #, fuzzy
@@ -5170,9 +5021,7 @@ msgstr "Numer karty XVideo"
 msgid ""
 "If you graphics card provides several adaptors, this option allows you to "
 "choose which one will be used (you shouldn't have to change this)."
-msgstr ""
-"Je¶li karta graficzna obs³uguje kilka kart, ta opcja umo¿liwia wybranie "
-"która z nich ma byæ u¿ywana (nie powinno siê tego zmieniaæ)."
+msgstr "Je¶li karta graficzna obs³uguje kilka kart, ta opcja umo¿liwia wybranie która z nich ma byæ u¿ywana (nie powinno siê tego zmieniaæ)."
 
 #: modules/video_output/x11/xvideo.c:63
 msgid "XVimage chroma format"
@@ -5182,10 +5031,7 @@ msgstr "format XVimage chroma"
 msgid ""
 "Force the XVideo renderer to use a specific chroma format instead of trying "
 "to improve performances by using the most efficient one."
-msgstr ""
-"Wymusza renderowanie XVideo w trybie u¿ywaj±cym formatu chroma zamiast "
-"próbowania polepszenia wydajno¶ci przez u¿ycie najbardziej wydajnego "
-"formatu. "
+msgstr "Wymusza renderowanie XVideo w trybie u¿ywaj±cym formatu chroma zamiast próbowania polepszenia wydajno¶ci przez u¿ycie najbardziej wydajnego formatu. "
 
 #: modules/video_output/x11/xvideo.c:73
 #, fuzzy
@@ -5247,6 +5093,22 @@ msgstr "modu
 msgid "xosd interface"
 msgstr "modu³ interfejsu"
 
+#, fuzzy
+#~ msgid "Settings"
+#~ msgstr "U_stawienia"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Stream Output"
+#~ msgstr "wyj¶cie obrazu w skali szaro¶ci"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Device Name"
+#~ msgstr "Nazwa urz±dzenia"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Stream Output MRL"
+#~ msgstr "wyj¶cie obrazu w skali szaro¶ci"
+
 #~ msgid "DVDRead input module"
 #~ msgstr "modu³ wej¶ciowy DVDRead"
 
@@ -5329,9 +5191,7 @@ msgstr "modu
 #~ msgid ""
 #~ "Specify a QT Embedded drawable to use instead of opening a new window. "
 #~ "This option is DANGEROUS, use with care."
-#~ msgstr ""
-#~ "Okre¶la obiekt rysunkowy X11 u¿ywany zamiast otwierania nowego okna. Ta "
-#~ "opcja jest NIEBEZPIECZNA, nale¿y j± u¿ywaæ z ostro¿no¶ci±."
+#~ msgstr "Okre¶la obiekt rysunkowy X11 u¿ywany zamiast otwierania nowego okna. Ta opcja jest NIEBEZPIECZNA, nale¿y j± u¿ywaæ z ostro¿no¶ci±."
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "the VideoLAN Team <videolan@videolan.org>"
@@ -5359,9 +5219,7 @@ msgstr "modu
 #~ msgid ""
 #~ "Specify a window to use instead of opening a new one. This option is "
 #~ "DANGEROUS, use with care."
-#~ msgstr ""
-#~ "Okre¶la obiekt rysunkowy X11 u¿ywany zamiast otwierania nowego okna. Ta "
-#~ "opcja jest NIEBEZPIECZNA, nale¿y j± u¿ywaæ z ostro¿no¶ci±."
+#~ msgstr "Okre¶la obiekt rysunkowy X11 u¿ywany zamiast otwierania nowego okna. Ta opcja jest NIEBEZPIECZNA, nale¿y j± u¿ywaæ z ostro¿no¶ci±."
 
 #~ msgid "X11 drawable"
 #~ msgstr "obiekt rysunkowy X11"
@@ -5369,9 +5227,7 @@ msgstr "modu
 #~ msgid ""
 #~ "Specify a X11 drawable to use instead of opening a new window. This "
 #~ "option is DANGEROUS, use with care."
-#~ msgstr ""
-#~ "Okre¶la obiekt rysunkowy X11 u¿ywany zamiast otwierania nowego okna. Ta "
-#~ "opcja jest NIEBEZPIECZNA, nale¿y j± u¿ywaæ z ostro¿no¶ci±."
+#~ msgstr "Okre¶la obiekt rysunkowy X11 u¿ywany zamiast otwierania nowego okna. Ta opcja jest NIEBEZPIECZNA, nale¿y j± u¿ywaæ z ostro¿no¶ci±."
 
 #~ msgid "A_udio"
 #~ msgstr "A_udio"
@@ -5418,9 +5274,7 @@ msgstr "modu
 #~ msgid ""
 #~ "This is the VideoLAN Client, a DVD, MPEG and DivX player. It can play "
 #~ "MPEG and MPEG 2 files from a file or from a network source."
-#~ msgstr ""
-#~ "Klient VideoLAN, odtwarzacz DVD i MPEG. Program potrafi odtwarzaæ MPEG i "
-#~ "MPEG2 z pliku lub ze ¼ród³a sieciowego."
+#~ msgstr "Klient VideoLAN, odtwarzacz DVD i MPEG. Program potrafi odtwarzaæ MPEG i MPEG2 z pliku lub ze ¼ród³a sieciowego."
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "VideoLAN Client (win32 interface)"