* ALL: bumped version number to 0.6.0-test3 + po updates
[vlc.git] / po / ja.po
index c3a802a..4d2de72 100644 (file)
--- a/po/ja.po
+++ b/po/ja.po
@@ -4,7 +4,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: vlc\n"
-"POT-Creation-Date: 2003-05-27 23:43+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2003-06-12 00:57+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2003-01-09 02:37+0900\n"
 "Last-Translator: Fumio Nakayama <endymion@ca2.so-net.ne.jp>\n"
 "Language-Team: Japanese <ja@li.org>\n"
@@ -24,6 +24,7 @@ msgstr ""
 "¤µ¤¤¡£\n"
 
 #: src/audio_output/output.c:104 src/audio_output/output.c:131
+#: modules/gui/macosx/intf.m:384 modules/gui/macosx/intf.m:385
 #, fuzzy
 msgid "Audio channels"
 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÁªÂò"
@@ -117,7 +118,7 @@ msgstr "
 
 #: src/input/input_programs.c:94 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1078
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1199 modules/gui/kde/interface.cpp:142
-#: modules/gui/macosx/intf.m:370 modules/gui/macosx/intf.m:371
+#: modules/gui/macosx/intf.m:371 modules/gui/macosx/intf.m:372
 msgid "Program"
 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à"
 
@@ -125,8 +126,8 @@ msgstr "
 #: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1258
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1650 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1956
 #: modules/gui/gtk/menu.c:1402 modules/gui/gtk/menu.c:1423
-#: modules/gui/kde/interface.cpp:144 modules/gui/macosx/intf.m:372
-#: modules/gui/macosx/intf.m:373 modules/gui/macosx/open.m:149
+#: modules/gui/kde/interface.cpp:144 modules/gui/macosx/intf.m:373
+#: modules/gui/macosx/intf.m:374 modules/gui/macosx/open.m:149
 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:393
 msgid "Title"
 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë"
@@ -134,8 +135,8 @@ msgstr "
 #: src/input/input_programs.c:102 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1259
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1640 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1946
 #: modules/gui/gtk/menu.c:1019 modules/gui/gtk/menu.c:1432
-#: modules/gui/kde/interface.cpp:146 modules/gui/macosx/intf.m:374
-#: modules/gui/macosx/intf.m:375 modules/gui/macosx/open.m:150
+#: modules/gui/kde/interface.cpp:146 modules/gui/macosx/intf.m:375
+#: modules/gui/macosx/intf.m:376 modules/gui/macosx/open.m:150
 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:399
 msgid "Chapter"
 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼"
@@ -145,17 +146,20 @@ msgstr "
 msgid "Navigation"
 msgstr "¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó(_N)"
 
-#: src/input/input_programs.c:110
+#: src/input/input_programs.c:110 modules/gui/macosx/intf.m:396
+#: modules/gui/macosx/intf.m:397
 #, fuzzy
 msgid "Video track"
 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª"
 
-#: src/input/input_programs.c:113
+#: src/input/input_programs.c:113 modules/gui/macosx/intf.m:382
+#: modules/gui/macosx/intf.m:383
 #, fuzzy
 msgid "Audio track"
 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª"
 
-#: src/input/input_programs.c:116
+#: src/input/input_programs.c:116 modules/gui/macosx/intf.m:400
+#: modules/gui/macosx/intf.m:401
 #, fuzzy
 msgid "Subtitles track"
 msgstr "»úËë(_S)"
@@ -254,12 +258,12 @@ msgstr ""
 "COPYING¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¾ÜºÙ¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
 "Written by the VideoLAN team at Ecole Centrale, Paris.\n"
 
-#: src/libvlc.h:40
+#: src/libvlc.h:41
 #, fuzzy
 msgid "Interface module"
 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
 
-#: src/libvlc.h:42
+#: src/libvlc.h:43
 msgid ""
 "This option allows you to select the interface used by VLC. The default "
 "behavior is to automatically select the best module available."
@@ -267,47 +271,48 @@ msgstr ""
 "»ÈÍѤ¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤¬ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤Ê¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬"
 "ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:46
+#: src/libvlc.h:47
 #, fuzzy
 msgid "Extra interface modules"
 msgstr "Qt¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
 
-#: src/libvlc.h:48
+#: src/libvlc.h:49
 #, fuzzy
 msgid ""
 "This option allows you to select additional interfaces used by VLC. They "
 "will be launched in the background in addition to the default interface. Use "
-"a comma separated list of interface modules."
+"a comma separated list of interface modules. (common values are: logger,"
+"gestures,sap,rc,http,screensaver)"
 msgstr ""
 "»ÈÍѤ¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤¬ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤Ê¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬"
 "ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:52
+#: src/libvlc.h:54
 #, fuzzy
 msgid "Verbosity (0,1,2)"
 msgstr "¾éĹ (0,1,2)"
 
-#: src/libvlc.h:54
+#: src/libvlc.h:56
 msgid ""
 "This options sets the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
 "1=warnings, 2=debug)."
 msgstr ""
 "¾éĹ¥ì¥Ù¥ë¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹ (0=¥¨¥é¡¼¤Èɸ½à¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤ß¡¢1=·Ù¹ð¡¢2=¥Ç¥Ð¥Ã¥°)"
 
-#: src/libvlc.h:57
+#: src/libvlc.h:59
 #, fuzzy
 msgid "Be quiet"
 msgstr "¥¨¥é¡¼¤Î¤ß"
 
-#: src/libvlc.h:59
+#: src/libvlc.h:61
 msgid "This options turns off all warning and information messages."
 msgstr "¤¹¤Ù¤Æ¤Î·Ù¹ð¤È¾ðÊó¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÍ޻ߤ·¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:61 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:255
+#: src/libvlc.h:63 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:255
 msgid "Language"
 msgstr "¸À¸ì"
 
-#: src/libvlc.h:62
+#: src/libvlc.h:64
 #, fuzzy
 msgid ""
 "This option allows you to set the language of the interface. The system "
@@ -316,12 +321,12 @@ msgstr ""
 "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤­¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤ì¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î´ûÄê¤Î¥Ñ¥¹¤òÀßÄꤷ¤Þ"
 "¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:66
+#: src/libvlc.h:68
 #, fuzzy
 msgid "Color messages"
 msgstr "¥«¥é¡¼¡¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
 
-#: src/libvlc.h:68
+#: src/libvlc.h:70
 msgid ""
 "When this option is turned on, the messages sent to the console will be "
 "colorized. Your terminal needs Linux color support for this to work."
@@ -329,22 +334,22 @@ msgstr ""
 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÀßÄꤹ¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤ËÁ÷¿®¤µ¤ì¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¥«¥é¡¼²½¤µ¤ì¤Þ"
 "¤¹¡£¤³¤ÎÆ°ºî¤ÏüËö¤¬Linux¥«¥é¡¼¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:71
+#: src/libvlc.h:73
 msgid "Show advanced options"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:73
+#: src/libvlc.h:75
 msgid ""
-"When this option is turned on, the interfaces will show all the available "
-"options, including those that most users should never touch"
+"When this option is turned on, the preferences and/or interfaces  will show "
+"all the available options, including those that most users should never touch"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:76
+#: src/libvlc.h:79
 #, fuzzy
 msgid "Interface default search path"
 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î´ûÄê¤Î¸¡º÷¥Ñ¥¹"
 
-#: src/libvlc.h:78
+#: src/libvlc.h:81
 msgid ""
 "This option allows you to set the default path that the interface will open "
 "when looking for a file."
@@ -352,24 +357,24 @@ msgstr ""
 "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤­¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤ì¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î´ûÄê¤Î¥Ñ¥¹¤òÀßÄꤷ¤Þ"
 "¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:81
+#: src/libvlc.h:84
 #, fuzzy
 msgid "Plugin search path"
 msgstr "¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¸¡º÷¥Ñ¥¹"
 
-#: src/libvlc.h:83
+#: src/libvlc.h:86
 #, fuzzy
 msgid ""
 "This option allows you to specify an additional path for VLC to look for its "
 "plugins."
 msgstr "VLC¤¬¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤­¤Ë¸¡º÷¤µ¤ì¤ëÄɲäΥѥ¹¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:86
+#: src/libvlc.h:89
 #, fuzzy
 msgid "Audio output module"
 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
 
-#: src/libvlc.h:88
+#: src/libvlc.h:91
 msgid ""
 "This option allows you to select the audio output method used by VLC. The "
 "default behavior is to automatically select the best method available."
@@ -377,53 +382,54 @@ msgstr ""
 "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎÏÊýË¡¤¬ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤ÊÊýË¡¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ"
 "¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:92
+#: src/libvlc.h:95
 #, fuzzy
 msgid "Enable audio"
 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
 
-#: src/libvlc.h:94
+#: src/libvlc.h:97
+#, fuzzy
 msgid ""
 "You can completely disable the audio output. In this case the audio decoding "
-"stage won't be done, and it will save some processing power."
+"will not take place, and it will save some processing power."
 msgstr ""
 "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϤò´°Á´¤Ë̵¸ú¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Ï¥Ç¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ë¤è"
 "¤ê¡¢¤¤¤¯¤é¤«¤Î½èÍý¥Ñ¥ï¡¼¤ò¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:97
+#: src/libvlc.h:100
 #, fuzzy
 msgid "Force mono audio"
 msgstr "¥â¥Î¥é¥ë"
 
-#: src/libvlc.h:98
+#: src/libvlc.h:101
 msgid "This will force a mono audio output"
 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϤò¶¯À©Åª¤Ë¥â¥Î¥é¥ë¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:100
+#: src/libvlc.h:103
 #, fuzzy
 msgid "Audio output volume"
 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ü¥ê¥å¡¼¥à"
 
-#: src/libvlc.h:102
+#: src/libvlc.h:105
 msgid ""
 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î´ûÄêÃͤò0¤«¤é1024¤Î´Ö¤ÇÀßÄê²Äǽ¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:105
+#: src/libvlc.h:108
 #, fuzzy
 msgid "Audio output saved volume"
 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ü¥ê¥å¡¼¥à"
 
-#: src/libvlc.h:107
+#: src/libvlc.h:110
 msgid "This saves the audio output volume when you select mute."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:109
+#: src/libvlc.h:112
 #, fuzzy
 msgid "Audio output frequency (Hz)"
 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϼþÇÈ¿ô(Hz)"
 
-#: src/libvlc.h:111
+#: src/libvlc.h:114
 #, fuzzy
 msgid ""
 "You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
@@ -432,22 +438,22 @@ msgstr ""
 "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϤμþÇÈ¿ô¤ò¶¯À©Åª¤ËÀßÄê²Äǽ¤Ç¤¹¡£\n"
 "°ìÈÌŪ¤ÊÃͤϡ¢48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:115
+#: src/libvlc.h:118
 msgid "High quality audio resampling"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:117
+#: src/libvlc.h:120
 msgid ""
 "High quality audio resampling can be processor intensive so you can disable "
 "it and a cheaper resampling algorithm will be used instead."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:121
+#: src/libvlc.h:124
 #, fuzzy
 msgid "Compensate desynchronization of audio (in ms)"
 msgstr "Êä½þ¤¹¤ë²»À¼¤Î¥º¥ì(»þ´Ö:ms)"
 
-#: src/libvlc.h:123
+#: src/libvlc.h:126
 msgid ""
 "This option allows you to delay the audio output. This can be handy if you "
 "notice a lag between the video and the audio."
@@ -455,11 +461,11 @@ msgstr ""
 "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϤÎÃÙ¤ì¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£¥Ó¥Ç¥ª¤È²»À¼¤Î¥º¥ì¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÃÍ"
 "¤òÀßÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:126
+#: src/libvlc.h:129
 msgid "Use the S/PDIF audio output when available"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:128
+#: src/libvlc.h:131
 #, fuzzy
 msgid ""
 "This option allows you to use the S/PDIF audio output by default when your "
@@ -468,14 +474,15 @@ msgstr ""
 "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎÏÊýË¡¤¬ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤ÊÊýË¡¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ"
 "¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:131
+#: src/libvlc.h:134
 #, fuzzy
 msgid "Headphone virtual spatialization effect"
 msgstr "¥Ø¥Ã¥É¥Û¡¼¥ó¤Î²¾ÁÛŪ¤Ê²»¤Î¹­¤¬¤ê¸ú²Ì"
 
-#: src/libvlc.h:133
+#: src/libvlc.h:136
+#, fuzzy
 msgid ""
-"This effect gives you the feeling that you stands in a real room with a "
+"This effect gives you the feeling that you are standing in a room with a "
 "complete 5.1 speaker set when using only a headphone, providing a more "
 "realistic sound experience. It should also be more comfortable and less "
 "tiring when listening to music for long periods of time.\n"
@@ -487,12 +494,12 @@ msgstr ""
 "¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢¥â¥Î¥é¥ë¤«¤é5.1¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Þ¤Ç¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥½¡¼¥¹¡¦¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÇÆ°ºî"
 "¤·¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:140
+#: src/libvlc.h:143
 #, fuzzy
 msgid "Video output module"
 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª½ÐÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
 
-#: src/libvlc.h:142
+#: src/libvlc.h:145
 msgid ""
 "This option allows you to select the video output method used by VLC. The "
 "default behavior is to automatically select the best method available."
@@ -500,60 +507,63 @@ msgstr ""
 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï»ÈÍѤ¹¤ë¥Ó¥Ç¥ª½ÐÎÏÊýË¡¤¬ÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇ"
 "Ŭ¤ÊÊýË¡¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:146
+#: src/libvlc.h:149
 #, fuzzy
 msgid "Enable video"
 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
 
-#: src/libvlc.h:148
+#: src/libvlc.h:151
+#, fuzzy
 msgid ""
 "You can completely disable the video output. In this case the video decoding "
-"stage won't be done, which will save some processing power."
+"stage will not take place, which will save some processing power."
 msgstr ""
 "¥Ó¥Ç¥ª½ÐÎϤò´°Á´¤Ë̵¸ú²½¤·¤Þ¤¹¡£¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¥Ç¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤¤¤¯"
 "¤é¤«¤Î½èÍý¥Ñ¥ï¡¼¤ò¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:151
+#: src/libvlc.h:154
 #, fuzzy
 msgid "Video width"
 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÉý"
 
-#: src/libvlc.h:153
+#: src/libvlc.h:156
+#, fuzzy
 msgid ""
-"You can enforce the video width here. By default VLC will adapt to the video "
-"characteristics."
+"You can enforce the video width here. By default (-1) VLC will adapt to the "
+"video characteristics."
 msgstr ""
 "¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÉý¤ò¶¯À©Åª¤Ë»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£\n"
 "¢¨VLC¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÆÃÀ­¤Ë¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:156
+#: src/libvlc.h:159
 #, fuzzy
 msgid "Video height"
 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¤Î¹â¤µ"
 
-#: src/libvlc.h:158
+#: src/libvlc.h:161
+#, fuzzy
 msgid ""
-"You can enforce the video height here. By default VLC will adapt to the "
+"You can enforce the video height here. By default (-1) VLC will adapt to the "
 "video characteristics."
 msgstr ""
 "¥Ó¥Ç¥ª¤Î¹â¤µ¤ò¶¯À©Åª¤Ë»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£\n"
 "¢¨VLC¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÆÃÀ­¤Ë¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:161
+#: src/libvlc.h:164
 #, fuzzy
 msgid "Zoom video"
 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥º¡¼¥à"
 
-#: src/libvlc.h:163
+#: src/libvlc.h:166
 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
 msgstr "Ǥ°Õ¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¤ò¥º¡¼¥à¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:165
+#: src/libvlc.h:168
 #, fuzzy
 msgid "Grayscale video output"
 msgstr "¥°¥ì¡¼¥¹¥±¡¼¥ë"
 
-#: src/libvlc.h:167
+#: src/libvlc.h:170
 msgid ""
 "When enabled, the color information from the video won't be decoded (this "
 "can also allow you to save some processing power)."
@@ -561,34 +571,35 @@ msgstr ""
 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤È¡¢VLC¤Ï¥«¥é¡¼¾ðÊó¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤·¤Þ¤»¤ó¡£(¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢"
 "¤¤¤¯¤é¤«¤Î½èÍý¥Ñ¥ï¡¼¤ò¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£)"
 
-#: src/libvlc.h:170
+#: src/libvlc.h:173
 #, fuzzy
 msgid "Fullscreen video output"
 msgstr "¥Õ¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó½ÐÎÏ"
 
-#: src/libvlc.h:172
+#: src/libvlc.h:175
 msgid ""
 "If this option is enabled, VLC will always start a video in fullscreen mode."
 msgstr ""
 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ØÄꤹ¤ë¤È¡¢VLC¤Ï¾ï¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡¦¥â¡¼¥É¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:175
+#: src/libvlc.h:178
 #, fuzzy
 msgid "Overlay video output"
 msgstr "¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ì¥¤"
 
-#: src/libvlc.h:177
+#: src/libvlc.h:180
+#, fuzzy
 msgid ""
 "If enabled, VLC will try to take advantage of the overlay capabilities of "
-"your graphic card."
+"your graphics card."
 msgstr "VLC¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥«¡¼¥É¤Î¥ª¡¼¥Ð¥ì¥¤µ¡Ç½¤Î»ÈÍѤò»î¤ß¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:180
+#: src/libvlc.h:183
 #, fuzzy
 msgid "Force SPU position"
 msgstr "¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Î°ÌÃÖ"
 
-#: src/libvlc.h:182
+#: src/libvlc.h:185
 msgid ""
 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
 "over the movie. Try several positions."
@@ -596,12 +607,12 @@ msgstr ""
 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï±ÇÁüÃæ¤Î¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Î°ÌÃÖ¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î°ÌÃÖ¤ò»î"
 "¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
 
-#: src/libvlc.h:185
+#: src/libvlc.h:188
 #, fuzzy
 msgid "Video filter module"
 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
 
-#: src/libvlc.h:187
+#: src/libvlc.h:190
 msgid ""
 "This will allow you to add a post-processing filter to enhance the picture "
 "quality, for instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
@@ -609,12 +620,12 @@ msgstr ""
 "¥Î¥ó¥¤¥ó¥¿¥ì¡¼¥¹¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥¯¥í¡¼¥ó¡¢ÏѶʲ½¤µ¤ì¤¿¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¦¥£¥ó¥É"
 "¥¦¤Î±ÇÁü¥¯¥©¥ê¥Æ¥£¤Ë¸ú²Ì¤ò²Ã¤¨¤ë¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:191
+#: src/libvlc.h:194
 #, fuzzy
 msgid "Source aspect ratio"
 msgstr "¥½¡¼¥¹¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¡¦¥ì¥·¥ª"
 
-#: src/libvlc.h:193
+#: src/libvlc.h:196
 msgid ""
 "This will force the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
@@ -628,12 +639,12 @@ msgstr ""
 "x:y (4:3, 16:9, etc.)¤Î·Á¼°¤Ç¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò»ØÄꤹ¤ë¤«¡¢ÉâÆ°¾®¿ôÅÀÃÍ (1.25, "
 "1.3333, etc.)¤Î·Á¼°¤Ç¥Ô¥¯¥»¥ë¤Î¶ë·Á¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:201
+#: src/libvlc.h:204
 #, fuzzy
 msgid "Destination aspect ratio"
 msgstr "Á÷¿®Àè¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¡¦¥ì¥·¥ª"
 
-#: src/libvlc.h:203
+#: src/libvlc.h:206
 msgid ""
 "This will force the destination pixel size. By default VLC assumes your "
 "pixels are square, unless your hardware has a way to tell it otherwise. This "
@@ -647,20 +658,20 @@ msgstr ""
 "¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤ë²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ØÄê¤Ç¤­¤ë¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ï¡¢ÉâÆ°¾®¿ôÅÀÃÍ "
 "(1, 1.25, 1.3333¤Ê¤É)¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:210
+#: src/libvlc.h:213
 #, fuzzy
 msgid "Server port"
 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ý¡¼¥È"
 
-#: src/libvlc.h:212
+#: src/libvlc.h:215
 msgid "This is the port used for UDP streams. By default, we chose 1234."
 msgstr "UDP¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£´ûÄêÃͤÏ1234¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:214
+#: src/libvlc.h:217
 msgid "MTU of the network interface"
 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ÎMTU"
 
-#: src/libvlc.h:216
+#: src/libvlc.h:219
 msgid ""
 "This is the typical size of UDP packets that we expect. On Ethernet it is "
 "usually 1500."
@@ -668,12 +679,12 @@ msgstr ""
 "´üÂÔ¤¹¤ëŵ·¿Åª¤ÊUDP¥Ñ¥±¥Ã¥È¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£¥¤¡¼¥µ¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÃͤϡ¢Ä̾ï1500"
 "¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:219
+#: src/libvlc.h:222
 #, fuzzy
 msgid "Network interface address"
 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
 
-#: src/libvlc.h:221
+#: src/libvlc.h:224
 msgid ""
 "If you have several interfaces on your machine and use the multicast "
 "solution, you will probably have to indicate the IP address of your "
@@ -683,62 +694,64 @@ msgstr ""
 "¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¡¢IP¥¢¥É¥ì¥¹¤«¥Þ¥ë¥Á¥­¥ã¥¹¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ"
 "¤¤¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò»ØÄꤷ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/libvlc.h:225
+#: src/libvlc.h:228
 msgid "Time to live"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:227
+#: src/libvlc.h:230
 msgid ""
 "Indicate here the Time To Live of the multicast packets sent by the stream "
 "output."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:230
+#: src/libvlc.h:233
 #, fuzzy
 msgid "Choose program (SID)"
 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÁªÂò (SID)"
 
-#: src/libvlc.h:232
+#: src/libvlc.h:235
 msgid "Choose the program to select by giving its Service ID."
 msgstr "Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹ID¤òÁªÂò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:234
+#: src/libvlc.h:237
 #, fuzzy
 msgid "Choose audio"
 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤ÎÁªÂò"
 
-#: src/libvlc.h:236
-msgid "Give the default type of audio you want to use in a DVD."
+#: src/libvlc.h:239
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Give the default type of audio you want to use in a DVD. (Developers only)"
 msgstr "DVD¤ÎÃæ¤Ç»ÈÍѤ·¤¿¤¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Î´ûÄê¤Î¥¿¥¤¥×¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:238
+#: src/libvlc.h:242
 #, fuzzy
 msgid "Choose channel"
 msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÁªÂò"
 
-#: src/libvlc.h:240
+#: src/libvlc.h:244
 msgid ""
 "Give the stream number of the audio channel you want to use in a DVD (from 1 "
 "to n)."
 msgstr ""
 "DVD¤ÎÃæ¤Ç»ÈÍѤ·¤¿¤¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÈÖ¹æ¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£(1¤«¤én¤Þ¤Ç)"
 
-#: src/libvlc.h:243
+#: src/libvlc.h:247
 #, fuzzy
 msgid "Choose subtitles"
 msgstr "»úËë¤ÎÁªÂò"
 
-#: src/libvlc.h:245
+#: src/libvlc.h:249
 msgid ""
 "Give the stream number of the subtitle channel you want to use in a DVD "
 "(from 1 to n)."
 msgstr "DVD¤ÎÃæ¤Ç»ÈÍѤ·¤¿¤¤»úËë¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÈÖ¹æ¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£(1¤«¤én¤Þ¤Ç)"
 
-#: src/libvlc.h:248
+#: src/libvlc.h:252
 msgid "DVD device"
 msgstr "DVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹"
 
-#: src/libvlc.h:251
+#: src/libvlc.h:255
 msgid ""
 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
 "the drive letter (eg D:)"
@@ -746,24 +759,24 @@ msgstr ""
 "»ÈÍѤ¹¤ë´ûÄê¤ÎDVD¥É¥é¥¤¥Ö(¤Þ¤¿¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë)¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥¤¥Öʸ»ú¤Î¸å¤Ë¥³¥í¥ó¤òÉÕ²Ã"
 "¤¹¤ë¤³¤È¤ò˺¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£(Îã D:)"
 
-#: src/libvlc.h:255
+#: src/libvlc.h:259
 msgid "This is the default DVD device to use."
 msgstr "DVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î´ûÄêÃͤòÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:258
+#: src/libvlc.h:262
 msgid "VCD device"
 msgstr "VCD¥Ç¥Ð¥¤¥¹"
 
-#: src/libvlc.h:260
+#: src/libvlc.h:264
 msgid "This is the default VCD device to use."
 msgstr "VCD¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î´ûÄêÃͤò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:262
+#: src/libvlc.h:266
 #, fuzzy
 msgid "Force IPv6"
 msgstr "IPv6¤Î»ÈÍÑ"
 
-#: src/libvlc.h:264
+#: src/libvlc.h:268
 msgid ""
 "If you check this box, IPv6 will be used by default for all UDP and HTTP "
 "connections."
@@ -771,12 +784,12 @@ msgstr ""
 "¤³¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢IPv6¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ÎUDP¤ÈHTTP¤ÎÀܳ¤Ç´ûÄêÃͤȤ·"
 "¤Æ»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:267
+#: src/libvlc.h:271
 #, fuzzy
 msgid "Force IPv4"
 msgstr "IPv4¤Î»ÈÍÑ"
 
-#: src/libvlc.h:269
+#: src/libvlc.h:273
 msgid ""
 "If you check this box, IPv4 will be used by default for all UDP and HTTP "
 "connections."
@@ -784,12 +797,12 @@ msgstr ""
 "¤³¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢IPv4¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ÎUDP¤ÈHTTP¤ÎÀܳ¤Ç´ûÄêÃͤȤ·"
 "¤Æ»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:272
+#: src/libvlc.h:276
 #, fuzzy
 msgid "Choose preferred codec list"
 msgstr "½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Î°ìÍ÷¤ÎÁªÂò"
 
-#: src/libvlc.h:274
+#: src/libvlc.h:278
 msgid ""
 "This allows you to select the order in which VLC will choose its codecs. For "
 "instance, 'a52old,a52,any' will try the old a52 codec before the new one. "
@@ -803,46 +816,46 @@ msgstr ""
 "¥×¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¥Õ¥©¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥ê¥¹¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¾ï¤Ë'any'¤ò»Ø"
 "Äꤷ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/libvlc.h:281
+#: src/libvlc.h:285
 #, fuzzy
 msgid "Choose preferred video encoder list"
 msgstr "½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Î°ìÍ÷¤ÎÁªÂò"
 
-#: src/libvlc.h:283 src/libvlc.h:287
+#: src/libvlc.h:287 src/libvlc.h:291
 #, fuzzy
 msgid ""
 "This allows you to select the order in which VLC will choose its codecs. "
 msgstr "VLC¤¬ÁªÂò¤¹¤ë¥Ñ¥±¥Ã¥¿¥é¥¤¥¶¡¼¤Î½ç½ø¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:285
+#: src/libvlc.h:289
 #, fuzzy
 msgid "Choose preferred audio encoder list"
 msgstr "½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Î°ìÍ÷¤ÎÁªÂò"
 
-#: src/libvlc.h:290
+#: src/libvlc.h:294
 #, fuzzy
 msgid "Choose a stream output"
 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎÏÀè¤ÎÁªÂò"
 
-#: src/libvlc.h:292
+#: src/libvlc.h:296
 msgid "Empty if no stream output."
 msgstr "½ÐÎÏ¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¶õ¤Ë¤¹¤ë"
 
-#: src/libvlc.h:294
+#: src/libvlc.h:298
 msgid "Display while streaming"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:296
+#: src/libvlc.h:300
 #, fuzzy
 msgid "This allows you to play the stream while streaming it."
 msgstr "VLC¤¬ÁªÂò¤¹¤ë¥Ñ¥±¥Ã¥¿¥é¥¤¥¶¡¼¤Î½ç½ø¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:298
+#: src/libvlc.h:302
 #, fuzzy
 msgid "Enable video stream output"
 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎϤòÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
 
-#: src/libvlc.h:300 src/libvlc.h:313
+#: src/libvlc.h:304 src/libvlc.h:317
 msgid ""
 "This allows you to choose if the video stream should be redirected to the "
 "stream output facility when this last one is enabled."
@@ -850,79 +863,79 @@ msgstr ""
 "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à½ÐÎϵ¡¹½¤ÎºÇ¸å¤Î¤â¤Î¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à"
 "¤¬½ÐÎϵ¡¹½¤Ë¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤µ¤ì¤ë¤Ù¤­¾ì¹ç¡¢ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:303
+#: src/libvlc.h:307
 #, fuzzy
 msgid "Video encoding codec"
 msgstr "DV¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
 
-#: src/libvlc.h:305
+#: src/libvlc.h:309
 msgid "This allows you to force video encoding"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:307
+#: src/libvlc.h:311
 msgid "Video bitrate encoding (kB/s)"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:309
+#: src/libvlc.h:313
 msgid "This allows you to specify video bitrate in kB/s."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:311
+#: src/libvlc.h:315
 #, fuzzy
 msgid "Enable audio stream output"
 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎϤòÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
 
-#: src/libvlc.h:316
+#: src/libvlc.h:320
 #, fuzzy
 msgid "Audio encoding codec"
 msgstr "MPEG 1/2¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
 
-#: src/libvlc.h:318
+#: src/libvlc.h:322
 msgid "This allows you to force audio encoding"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:320
+#: src/libvlc.h:324
 msgid "Audio bitrate encoding (kB/s)"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:322
+#: src/libvlc.h:326
 msgid "This allows you to specify audio bitrate in kB/s."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:324
+#: src/libvlc.h:328
 #, fuzzy
 msgid "Choose preferred packetizer list"
 msgstr "½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥±¥Ã¥¿¥é¥¤¥¶¡¼°ìÍ÷¤ÎÁªÂò"
 
-#: src/libvlc.h:326
+#: src/libvlc.h:330
 msgid ""
 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
 msgstr "VLC¤¬ÁªÂò¤¹¤ë¥Ñ¥±¥Ã¥¿¥é¥¤¥¶¡¼¤Î½ç½ø¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:329
+#: src/libvlc.h:333
 #, fuzzy
 msgid "Mux module"
 msgstr "mux¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
 
-#: src/libvlc.h:331
+#: src/libvlc.h:335
 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
 msgstr "mux¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÀßÄꤹ¤ë¥ì¥¬¥·¡¼¡¦¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:333
+#: src/libvlc.h:337
 #, fuzzy
 msgid "Access output module"
 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
 
-#: src/libvlc.h:335
+#: src/libvlc.h:339
 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
 msgstr "¥¢¥¯¥»¥¹½ÐÎϥ⥸¥å¡¼¥ë¤òÀßÄꤹ¤ë¥ì¥¬¥·¡¼¡¦¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:338
+#: src/libvlc.h:342
 #, fuzzy
 msgid "Enable CPU MMX support"
 msgstr "CPU¤ÎMMX¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë"
 
-#: src/libvlc.h:340
+#: src/libvlc.h:344
 msgid ""
 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
 "of them."
@@ -930,12 +943,12 @@ msgstr ""
 "¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤¬MMX¤Îµ¡Ç½¥»¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢VLC¤Ï¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼"
 "¥¸¤òÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:343
+#: src/libvlc.h:347
 #, fuzzy
 msgid "Enable CPU 3D Now! support"
 msgstr "CPU¤Î3D Now!¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë"
 
-#: src/libvlc.h:345
+#: src/libvlc.h:349
 msgid ""
 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
 "advantage of them."
@@ -943,12 +956,12 @@ msgstr ""
 "¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤¬3D Now!µ¡Ç½¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢VLC¤Ï¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò"
 "ÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:348
+#: src/libvlc.h:352
 #, fuzzy
 msgid "Enable CPU MMX EXT support"
 msgstr "CPU¤ÎMMX³ÈÄ¥µ¡Ç½¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë"
 
-#: src/libvlc.h:350
+#: src/libvlc.h:354
 msgid ""
 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
 "advantage of them."
@@ -956,12 +969,12 @@ msgstr ""
 "¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤¬MMX¤Î³ÈÄ¥µ¡Ç½¥»¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢VLC¤Ï¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó"
 "¥Æ¡¼¥¸¤òÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:353
+#: src/libvlc.h:357
 #, fuzzy
 msgid "Enable CPU SSE support"
 msgstr "CPU¤ÎSSE¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë"
 
-#: src/libvlc.h:355
+#: src/libvlc.h:359
 msgid ""
 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
 "of them."
@@ -969,12 +982,12 @@ msgstr ""
 "¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤¬SSE¤Îµ¡Ç½¥»¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢VLC¤Ï¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼"
 "¥¸¤òÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:358
+#: src/libvlc.h:362
 #, fuzzy
 msgid "Enable CPU AltiVec support"
 msgstr "CPU¤ÎAltiVec¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë"
 
-#: src/libvlc.h:360
+#: src/libvlc.h:364
 msgid ""
 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
 "advantage of them."
@@ -982,12 +995,12 @@ msgstr ""
 "¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤¬AltiVec¤Îµ¡Ç½¥»¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸"
 "¤òÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:363
+#: src/libvlc.h:367
 #, fuzzy
 msgid "Play files randomly forever"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥é¥ó¥À¥à¤ËºÆÀ¸"
 
-#: src/libvlc.h:365
+#: src/libvlc.h:369
 msgid ""
 "When selected, VLC will randomly play files in the playlist until "
 "interrupted."
@@ -995,12 +1008,12 @@ msgstr ""
 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤ë¤ÈVLC¤Ï¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥é¥ó¥À¥à¤ËºÆÀ¸¤·¤Þ"
 "¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:368
+#: src/libvlc.h:372
 #, fuzzy
 msgid "Enqueue items in playlist"
 msgstr "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ËÄɲÃ"
 
-#: src/libvlc.h:370
+#: src/libvlc.h:374
 msgid ""
 "If you want VLC to add items to the playlist as you open them, then enable "
 "this option."
@@ -1008,24 +1021,24 @@ msgstr ""
 "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¹àÌܤòÄɲä·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò"
 "¤·¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:373
+#: src/libvlc.h:377
 #, fuzzy
 msgid "Loop playlist on end"
 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎºÇ¸å¤Ç¥ë¡¼¥×"
 
-#: src/libvlc.h:375
+#: src/libvlc.h:379
 msgid ""
 "If you want VLC to keep playing the playlist indefinitely then enable this "
 "option."
 msgstr ""
 "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎºÆÀ¸¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¹Ô¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:378
+#: src/libvlc.h:382
 #, fuzzy
 msgid "Memory copy module"
 msgstr "¥á¥â¥ê¡¼¡¦¥³¥Ô¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
 
-#: src/libvlc.h:380
+#: src/libvlc.h:384
 msgid ""
 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
 "select the fastest one supported by your hardware."
@@ -1033,30 +1046,30 @@ msgstr ""
 "»ÈÍѤ·¤¿¤¤¥á¥â¥ê¡¼¡¦¥³¥Ô¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£VLC¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥Ï¡¼¥É"
 "¥¦¥§¥¢¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ëºÇ¤â®¤¤¤â¤Î¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:383
+#: src/libvlc.h:387
 #, fuzzy
 msgid "Access module"
 msgstr "¥¢¥¯¥»¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
 
-#: src/libvlc.h:385
+#: src/libvlc.h:389
 msgid "This is a legacy entry to let you configure access modules"
 msgstr "¥¢¥¯¥»¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁªÂò¤¹¤ë¥ì¥¬¥·¡¼¡¦¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:387
+#: src/libvlc.h:391
 #, fuzzy
 msgid "Demux module"
 msgstr "demux¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
 
-#: src/libvlc.h:389
+#: src/libvlc.h:393
 msgid "This is a legacy entry to let you configure demux modules"
 msgstr "demux¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁªÂò¤¹¤ë¥ì¥¬¥·¡¼¡¦¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:391
+#: src/libvlc.h:395
 #, fuzzy
 msgid "Fast mutex on NT/2K/XP (developers only)"
 msgstr "¹â®mutex¤Î»ÈÍÑ NT/2K/XP (³«È¯¼Ô¸þ¤±)"
 
-#: src/libvlc.h:393
+#: src/libvlc.h:397
 msgid ""
 "On Windows NT/2K/XP we use a slow mutex implementation but which allows us "
 "to correctely implement condition variables. You can also use the faster "
@@ -1066,11 +1079,11 @@ msgstr ""
 "¤·¡¢¤è¤ê®¤¤mutex¤Î¼ÂÁõ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤â²Äǽ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢ÌäÂ꤬ȯÀ¸¤¹¤ë²Äǽ"
 "À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:398
+#: src/libvlc.h:402
 msgid "Condition variables implementation for Win9x (developers only)"
 msgstr "Win9x¸þ¤±¾ò·ïÃͤμÂÁõ (³«È¯¼Ô¸þ¤±)"
 
-#: src/libvlc.h:401
+#: src/libvlc.h:405
 msgid ""
 "On Windows 9x/Me we use a fast but not correct condition variables "
 "implementation (more precisely there is a possibility for a race condition "
@@ -1082,7 +1095,7 @@ msgstr ""
 "¤ë²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹)¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÂåÂؤ¨¤È¤Ê¤ëÃÙ¤¯¤Æ¤â°ÂÄꤷ¤¿¼ÂÁõ¤òÁª"
 "Âò¤¹¤ë¤³¤È¤â²Äǽ¤Ç¤¹¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢0(´ûÄêÃͤκÇ®¤Î¤â¤Î), 1, 2¤¬ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:409
+#: src/libvlc.h:413
 msgid ""
 "\n"
 "Playlist items:\n"
@@ -1108,62 +1121,62 @@ msgstr ""
 "  vlc:pause                      ¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Î¹àÌܤκÆÀ¸Ää»ß\n"
 "  vlc:quit                       VLC¤ò½ªÎ»\n"
 
-#: src/libvlc.h:439 modules/misc/dummy/dummy.c:60
+#: src/libvlc.h:443 modules/misc/dummy/dummy.c:60
 msgid "Interface"
 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
 
-#: src/libvlc.h:454 modules/audio_output/coreaudio.c:224
+#: src/libvlc.h:458 modules/audio_output/coreaudio.c:227
 #: modules/audio_output/file.c:108 modules/demux/asf/asf.c:228
-#: modules/demux/ogg.c:554 modules/demux/ogg.c:813 modules/demux/ogg.c:986
+#: modules/demux/ogg.c:555 modules/demux/ogg.c:825 modules/demux/ogg.c:998
 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:259
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1092 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1219
-#: modules/gui/macosx/intf.m:377 modules/gui/macosx/output.m:155
+#: modules/gui/macosx/intf.m:378 modules/gui/macosx/output.m:155
 msgid "Audio"
 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª"
 
-#: src/libvlc.h:473 modules/demux/asf/asf.c:302 modules/demux/avi/avi.c:1203
-#: modules/demux/ogg.c:613 modules/demux/ogg.c:653 modules/demux/ogg.c:718
-#: modules/demux/ogg.c:893 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1099
-#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1296 modules/gui/macosx/intf.m:388
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:66 modules/gui/macosx/output.m:144
+#: src/libvlc.h:477 modules/demux/asf/asf.c:302 modules/demux/avi/avi.c:1203
+#: modules/demux/ogg.c:625 modules/demux/ogg.c:665 modules/demux/ogg.c:730
+#: modules/demux/ogg.c:905 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1099
+#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1296 modules/gui/macosx/intf.m:389
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:69 modules/gui/macosx/output.m:144
 #: modules/misc/dummy/dummy.c:83 modules/video_output/directx/directx.c:112
 msgid "Video"
 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª"
 
-#: src/libvlc.h:493 modules/access/satellite/satellite.c:66
+#: src/libvlc.h:499 modules/access/satellite/satellite.c:66
 msgid "Input"
 msgstr "ÆþÎÏ"
 
-#: src/libvlc.h:516
+#: src/libvlc.h:522
 msgid "Decoders"
 msgstr "¥Ç¥³¡¼¥À"
 
-#: src/libvlc.h:519
+#: src/libvlc.h:525
 #, fuzzy
 msgid "Encoders"
 msgstr "¥¨¥ó¥³¡¼¥À"
 
-#: src/libvlc.h:524 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2042
+#: src/libvlc.h:530 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2042
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2361 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3034
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:218 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:151
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:218 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:155
 msgid "Stream output"
 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à½ÐÎÏ"
 
-#: src/libvlc.h:543
+#: src/libvlc.h:549
 msgid "CPU"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:555 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:206
+#: src/libvlc.h:561 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:206
 #: modules/gui/familiar/interface.c:610 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:643
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2384
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2409 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:747
-#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2697 modules/gui/macosx/intf.m:320
-#: modules/gui/macosx/intf.m:408 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:352
+#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2697 modules/gui/macosx/intf.m:321
+#: modules/gui/macosx/intf.m:409 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:350
 #: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:102
 msgid "Playlist"
 msgstr "¥ê¥¹¥È"
 
-#: src/libvlc.h:561 modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:85
+#: src/libvlc.h:567 modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:85
 #: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:60
 #: modules/codec/a52old/a52old.c:59 modules/codec/mpeg_video/parser.c:84
 #: modules/demux/mpeg/ts.c:118 modules/gui/familiar/familiar.c:70
@@ -1173,27 +1186,27 @@ msgstr "
 msgid "Miscellaneous"
 msgstr "¤½¤Î¾"
 
-#: src/libvlc.h:574
+#: src/libvlc.h:580
 msgid "main program"
 msgstr "¥á¥¤¥ó¡¦¥×¥í¥°¥é¥à"
 
-#: src/libvlc.h:580
+#: src/libvlc.h:586
 msgid "print help"
 msgstr "¥Ø¥ë¥×¤Î°õºþ"
 
-#: src/libvlc.h:582
+#: src/libvlc.h:588
 msgid "print detailed help"
 msgstr "¾ÜºÙ¤Ê¥Ø¥ë¥×¤Î°õºþ"
 
-#: src/libvlc.h:585
+#: src/libvlc.h:591
 msgid "print a list of available modules"
 msgstr "Í­¸ú¤Ê¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¥ê¥¹¥È¤ò°õºþ"
 
-#: src/libvlc.h:587
+#: src/libvlc.h:593
 msgid "print help on module"
 msgstr "¥â¥¸¥å¡¼¥ë¾å¤Î¥Ø¥ë¥×¤ò°õºþ <ʸ»úÎó>"
 
-#: src/libvlc.h:590
+#: src/libvlc.h:596
 msgid "print version information"
 msgstr "¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó¤Î°õºþ"
 
@@ -1201,16 +1214,16 @@ msgstr "
 msgid "boolean"
 msgstr "¿¿µ¶ÃÍ"
 
-#: src/video_output/video_output.c:384 modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1138
-#: modules/gui/macosx/controls.m:342 modules/gui/macosx/controls.m:486
-#: modules/gui/macosx/intf.m:393
+#: src/video_output/video_output.c:384 modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1149
+#: modules/gui/macosx/controls.m:342 modules/gui/macosx/controls.m:684
+#: modules/gui/macosx/intf.m:394
 msgid "Fullscreen"
 msgstr "Á´²èÌ̲½"
 
 #: src/video_output/video_output.c:395 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:183
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:966 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:553
-#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1349 modules/gui/macosx/controls.m:526
-#: modules/gui/macosx/intf.m:401 modules/gui/macosx/intf.m:402
+#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1349 modules/gui/macosx/intf.m:402
+#: modules/gui/macosx/intf.m:403
 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:81
 msgid "Deinterlace"
 msgstr "¥Î¥ó¥¤¥ó¥¿¥ì¡¼¥¹²½"
@@ -1238,9 +1251,9 @@ msgstr ""
 msgid "Linear"
 msgstr "À°¿ô"
 
-#: modules/access/cdda.c:86 modules/access/file.c:69 modules/access/ftp.c:86
+#: modules/access/cdda.c:86 modules/access/file.c:72 modules/access/ftp.c:86
 #: modules/access/http.c:80 modules/access/mms/mms.c:57
-#: modules/access/v4l/v4l.c:64
+#: modules/access/v4l/v4l.c:67
 #, fuzzy
 msgid "Caching value in ms"
 msgstr "¥­¥ã¥Ã¥·¥ó¥°ÃÍ (ms)"
@@ -1334,18 +1347,18 @@ msgstr ""
 msgid "DVD input (using libdvdread)"
 msgstr "DVDÆþÎϥ⥸¥å¡¼¥ë, libdvdcss¤ò»ÈÍÑ"
 
-#: modules/access/file.c:71
+#: modules/access/file.c:74
 msgid ""
 "Allows you to modify the default caching value for file streams. This value "
 "should be set in miliseconds units."
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î´ûÄê¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥ó¥°ÃͤòÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£Ã±°Ì¤Ï¥ß¥êÉÃ"
 
-#: modules/access/file.c:75
+#: modules/access/file.c:78
 #, fuzzy
 msgid "Standard filesystem file input"
 msgstr "ɸ½àŪ¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤà"
 
-#: modules/access/file.c:76
+#: modules/access/file.c:79
 msgid "file"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë"
 
@@ -1411,7 +1424,7 @@ msgstr ""
 msgid "Dummy stream ouput"
 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎÏÀè¤ÎÁªÂò"
 
-#: modules/access_output/file.c:58
+#: modules/access_output/file.c:62
 #, fuzzy
 msgid "File stream ouput"
 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎÏÀè¤ÎÁªÂò"
@@ -1426,6 +1439,10 @@ msgstr "
 msgid "UDP stream ouput"
 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎÏÀè¤ÎÁªÂò"
 
+#: modules/access/pvr/pvr.c:74
+msgid "Hauppauge PVR cards input"
+msgstr ""
+
 #: modules/access/satellite/satellite.c:41
 #, fuzzy
 msgid "Satellite default transponder frequency"
@@ -1500,23 +1517,23 @@ msgstr "UDP
 msgid "udp"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l/v4l.c:66
+#: modules/access/v4l/v4l.c:69
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Allows you to modify the default caching value for v4l streams. This value "
 "should be set in miliseconds units."
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î´ûÄê¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥ó¥°ÃͤòÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£Ã±°Ì¤Ï¥ß¥êÉÃ"
 
-#: modules/access/v4l/v4l.c:70
+#: modules/access/v4l/v4l.c:73
 #, fuzzy
 msgid "Video4Linux input"
 msgstr "Video4LinuxÆþÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
 
-#: modules/access/v4l/v4l.c:71
+#: modules/access/v4l/v4l.c:74
 msgid "v4l"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l/v4l.c:79
+#: modules/access/v4l/v4l.c:82
 #, fuzzy
 msgid "Video4Linux demuxer"
 msgstr "Video4LinuxÆþÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
@@ -1692,9 +1709,10 @@ msgid "ALSA audio output"
 msgstr "ALSA¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
 
 #: modules/audio_output/alsa.c:110 modules/audio_output/coreaudio.c:218
-#: modules/audio_output/coreaudio.c:1470 modules/audio_output/directx.c:377
+#: modules/audio_output/coreaudio.c:1473 modules/audio_output/directx.c:377
 #: modules/audio_output/oss.c:129 modules/audio_output/sdl.c:176
 #: modules/audio_output/sdl.c:194 modules/audio_output/waveout.c:309
+#: modules/gui/macosx/intf.m:386 modules/gui/macosx/intf.m:387
 #, fuzzy
 msgid "Audio device"
 msgstr "DVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹"
@@ -1715,7 +1733,14 @@ msgstr ""
 msgid "aRts audio output"
 msgstr "aRts¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
 
-#: modules/audio_output/coreaudio.c:221
+#: modules/audio_output/coreaudio.c:219
+msgid ""
+"Choose a number corresponding to the number of an audio device, as listed in "
+"your 'audio device' menu. This device will then be used by default for audio "
+"playback."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_output/coreaudio.c:224
 #, fuzzy
 msgid "CoreAudio output"
 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ü¥ê¥å¡¼¥à"
@@ -1885,9 +1910,9 @@ msgstr ""
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:90
 msgid ""
 "ffmpeg can make errors resiliences.          \n"
-"Nevertheless, with buggy encoder (like ISO MPEG-4 encoder from M$) this will "
-"produce a lot of errors.\n"
-"Valid range is -1 to 99 (-1 disable all errors resiliences)."
+"Nevertheless, with a buggy encoder (like ISO MPEG-4 encoder from M$) this "
+"will produce a lot of errors.\n"
+"Valid range is -1 to 99 (-1 disables all errors resiliences)."
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:95
@@ -1902,7 +1927,8 @@ msgid ""
 "4  xvid interlaced\n"
 "8  ump4 \n"
 "16 no padding\n"
-"32 ac vlc64 Qpel chroma"
+"32 ac vlc\n"
+"64 Qpel chroma"
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:106
@@ -1911,9 +1937,9 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:108
 msgid ""
-"Allow the decoder to partially decode or skip frame(s) when there not enough "
-"time.\n"
-" It's usefull with low CPU power but it could produce broken pictures."
+"Allow the decoder to partially decode or skip frame(s) when there is not "
+"enough time. It's useful with low CPU power but it can produce distorted "
+"pictures."
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:112
@@ -1932,92 +1958,93 @@ msgstr "
 
 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:117
 msgid ""
-"Quality of post processing\n"
-"Valid range is 0 to 6"
+"Quality of post processing. Valid range is 0 to 6\n"
+"Higher levels require considerable more CPU power, but produce better "
+"looking pictures."
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:120
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:121
 msgid "Ffmpeg postproc filter chains"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:157
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:158
 #, fuzzy
 msgid "Ffmpeg postprocessing module"
 msgstr "ffmpeg ¸å½èÍý¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:159
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:160
 #, fuzzy
 msgid "Auto-level Post processing quality"
 msgstr "C ¸å½èÍý¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:161
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:162
 msgid ""
 "Post processing quality is selected upon time left but no more than "
 "requested quality\n"
 "Not yet implemented !"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:165
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:166
 msgid "Force vertical luminance deblocking"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:166
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:167
 msgid "Force vertical luminance deblocking (override other settings)"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:168
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:169
 msgid "Force horizontal luminance deblocking"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:169
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:170
 msgid "Force horizontal luminance deblocking (override other settings)"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:171
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:172
 msgid "Force vertical chrominance deblocking"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:172
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:173
 msgid "Force vertical chrominance deblocking (override other settings)"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:174
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:175
 msgid "Force horizontal chrominance deblocking"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:175
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:176
 msgid "Force horizontal chrominance deblocking (override other settings)"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:177
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:178
 msgid "Force luminance deringing"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:178
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:179
 msgid "Force luminance deringing (override other settings)"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:180
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:181
 msgid "Force chrominance deringing"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:181
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:182
 msgid "Force chrominance deringing (override other settings)"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:184
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:185
 msgid "ffmpeg"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:187
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:188
 msgid "ffmpeg audio/video decoder((MS)MPEG4,SVQ1,H263,WMV,WMA)"
 msgstr "ffmpeg ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¿¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À((MS)MPEG4,SVQ1,H263,WMV,WMA)"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:195
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:196
 msgid "Post processing"
 msgstr "¸å½èÍý"
 
-#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:215
+#: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:216
 msgid "ffmpeg chroma conversion"
 msgstr ""
 
@@ -2041,12 +2068,12 @@ msgstr "MMX
 msgid "flac audio decoder"
 msgstr "µ¿»÷AC3¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
 
-#: modules/codec/libmpeg2.c:90
+#: modules/codec/libmpeg2.c:94
 #, fuzzy
 msgid "MPEG I/II video decoder (using libmpeg2)"
 msgstr "MPEG 1/2¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
 
-#: modules/codec/lpcm.c:90
+#: modules/codec/lpcm.c:95
 msgid "linear PCM audio parser"
 msgstr "¥ê¥Ë¥¢PCM¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
 
@@ -2204,7 +2231,7 @@ msgstr "
 msgid "Tarkin decoder module"
 msgstr "MPEG 1/2¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
 
-#: modules/codec/theora.c:84
+#: modules/codec/theora.c:85
 #, fuzzy
 msgid "Theora video decoder"
 msgstr "DV¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
@@ -2290,20 +2317,20 @@ msgstr "VLC
 #: modules/control/lirc/lirc.c:297 modules/control/lirc/lirc.c:323
 #: modules/gui/familiar/interface.c:177 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:602
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1020 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:709
-#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1119 modules/gui/macosx/intf.m:902
-#: modules/gui/macosx/intf.m:903 modules/gui/macosx/intf.m:904
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:811
+#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1119 modules/gui/macosx/intf.m:924
+#: modules/gui/macosx/intf.m:925 modules/gui/macosx/intf.m:926
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:809
 msgid "Pause"
 msgstr "°ì»þÄä»ß"
 
 #: modules/control/lirc/lirc.c:310 modules/gui/familiar/interface.c:190
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:590
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1013 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:698
-#: modules/gui/macosx/intf.m:323 modules/gui/macosx/intf.m:361
-#: modules/gui/macosx/intf.m:422 modules/gui/macosx/intf.m:909
-#: modules/gui/macosx/intf.m:910 modules/gui/macosx/intf.m:911
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:178 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:349
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:816
+#: modules/gui/macosx/intf.m:324 modules/gui/macosx/intf.m:362
+#: modules/gui/macosx/intf.m:423 modules/gui/macosx/intf.m:931
+#: modules/gui/macosx/intf.m:932 modules/gui/macosx/intf.m:933
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:178 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:347
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:814
 msgid "Play"
 msgstr "ºÆÀ¸"
 
@@ -2359,18 +2386,17 @@ msgid "Layer"
 msgstr ""
 
 #: modules/demux/aac/demux.c:562 modules/demux/asf/asf.c:275
-#: modules/demux/avi/avi.c:1171 modules/demux/ogg.c:821
-#: modules/demux/ogg.c:994 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:148
+#: modules/demux/avi/avi.c:1171 modules/demux/ogg.c:833
+#: modules/demux/ogg.c:1006 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:148
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:931 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:481
-#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1282 modules/gui/macosx/intf.m:383
-#: modules/gui/macosx/intf.m:384
+#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1282
 msgid "Channels"
 msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë"
 
 #: modules/demux/aac/demux.c:564 modules/demux/asf/asf.c:277
 #: modules/demux/avi/avi.c:1173 modules/demux/mpeg/audio.c:632
-#: modules/demux/ogg.c:556 modules/demux/ogg.c:655 modules/demux/ogg.c:816
-#: modules/demux/ogg.c:989
+#: modules/demux/ogg.c:557 modules/demux/ogg.c:667 modules/demux/ogg.c:828
+#: modules/demux/ogg.c:1001
 #, fuzzy
 msgid "Sample Rate"
 msgstr "¥·¥ó¥Ü¥ë¡¦¥ì¡¼¥È"
@@ -2386,18 +2412,18 @@ msgstr "
 
 #: modules/demux/asf/asf.c:228 modules/demux/asf/asf.c:302
 #: modules/demux/avi/avi.c:1167 modules/demux/avi/avi.c:1203
-#: modules/demux/avi/avi.c:1234 modules/demux/ogg.c:554
-#: modules/demux/ogg.c:613 modules/demux/ogg.c:653 modules/demux/ogg.c:718
-#: modules/demux/ogg.c:813 modules/demux/ogg.c:893 modules/demux/ogg.c:986
+#: modules/demux/avi/avi.c:1234 modules/demux/ogg.c:555
+#: modules/demux/ogg.c:625 modules/demux/ogg.c:665 modules/demux/ogg.c:730
+#: modules/demux/ogg.c:825 modules/demux/ogg.c:905 modules/demux/ogg.c:998
 #: modules/gui/familiar/interface.c:370 modules/gui/macosx/output.m:134
 msgid "Type"
 msgstr "¥¿¥¤¥×"
 
 #: modules/demux/asf/asf.c:260 modules/demux/asf/asf.c:318
 #: modules/demux/avi/avi.c:1169 modules/demux/avi/avi.c:1204
-#: modules/demux/ogg.c:555 modules/demux/ogg.c:614 modules/demux/ogg.c:654
-#: modules/demux/ogg.c:719 modules/demux/ogg.c:814 modules/demux/ogg.c:894
-#: modules/demux/ogg.c:987
+#: modules/demux/ogg.c:556 modules/demux/ogg.c:626 modules/demux/ogg.c:666
+#: modules/demux/ogg.c:731 modules/demux/ogg.c:826 modules/demux/ogg.c:906
+#: modules/demux/ogg.c:999
 #, fuzzy
 msgid "Codec"
 msgstr "ÊĤ¸¤ë"
@@ -2511,8 +2537,8 @@ msgstr "
 msgid "Flags"
 msgstr "ÁáÁ÷¤ê"
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:1209 modules/demux/ogg.c:615
-#: modules/demux/ogg.c:721 modules/demux/ogg.c:896
+#: modules/demux/avi/avi.c:1209 modules/demux/ogg.c:627
+#: modules/demux/ogg.c:733 modules/demux/ogg.c:908
 msgid "Frame Rate"
 msgstr ""
 
@@ -2624,37 +2650,37 @@ msgstr "ISO 13818-1 MPEGž
 msgid "ogg stream demuxer"
 msgstr "MPEG 1/2¥ì¥¤¥ä1/2¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
 
-#: modules/demux/ogg.c:555
+#: modules/demux/ogg.c:556
 msgid "Vorbis"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ogg.c:558 modules/demux/ogg.c:617 modules/demux/ogg.c:657
-#: modules/demux/ogg.c:818 modules/demux/ogg.c:991
+#: modules/demux/ogg.c:559 modules/demux/ogg.c:629 modules/demux/ogg.c:669
+#: modules/demux/ogg.c:830 modules/demux/ogg.c:1003
 msgid "Bit Rate"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ogg.c:614
+#: modules/demux/ogg.c:626
 msgid "Theora"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ogg.c:654
+#: modules/demux/ogg.c:666
 #, fuzzy
 msgid "tarkin"
 msgstr "ʸ»úÎó"
 
-#: modules/demux/ogg.c:723 modules/demux/ogg.c:898
+#: modules/demux/ogg.c:735 modules/demux/ogg.c:910
 msgid "Bit Count"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ogg.c:725 modules/demux/ogg.c:900
+#: modules/demux/ogg.c:737 modules/demux/ogg.c:912
 msgid "Width"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ogg.c:727 modules/demux/ogg.c:902
+#: modules/demux/ogg.c:739 modules/demux/ogg.c:914
 msgid "Height"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/ogg.c:823 modules/demux/ogg.c:996
+#: modules/demux/ogg.c:835 modules/demux/ogg.c:1008
 msgid "Bits per Sample"
 msgstr ""
 
@@ -3036,7 +3062,7 @@ msgstr "
 msgid "XviD video encoder (MPEG-4)"
 msgstr "DV¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
 
-#: modules/gui/beos/BeOS.cpp:53
+#: modules/gui/beos/BeOS.cpp:55
 #, fuzzy
 msgid "BeOS standard API interface"
 msgstr "BeOSɸ½àAPI¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
@@ -3055,18 +3081,18 @@ msgid "Yes"
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:201
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:300
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:308
 #: modules/gui/familiar/interface.c:149 modules/gui/familiar/interface.c:150
-#: modules/gui/macosx/intf.m:327 modules/gui/macosx/prefs.m:75
+#: modules/gui/macosx/intf.m:328 modules/gui/macosx/prefs.m:75
 #: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:229
 msgid "Preferences"
 msgstr "ÀßÄê..."
 
 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:211
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:298
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:306
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2692 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2947
 #: modules/gui/kde/info.cpp:9 modules/gui/kde/messages.cpp:8
-#: modules/gui/macosx/intf.m:333 modules/gui/macosx/intf.m:410
+#: modules/gui/macosx/intf.m:334 modules/gui/macosx/intf.m:411
 #: modules/gui/wxwindows/messages.cpp:79
 msgid "Messages"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
@@ -3082,8 +3108,8 @@ msgstr "
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2850 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3102
 #: modules/gui/macosx/open.m:141 modules/gui/macosx/open.m:264
 #: modules/gui/macosx/output.m:125 modules/gui/macosx/output.m:200
-#: modules/gui/macosx/output.m:285 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:336
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:276 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:340
+#: modules/gui/macosx/output.m:285 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:334
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:276 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:347
 msgid "File"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë"
 
@@ -3113,7 +3139,6 @@ msgid "About"
 msgstr "VideoLAN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ"
 
 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:256 modules/gui/kde/interface.cpp:93
-#: modules/gui/macosx/intf.m:399 modules/gui/macosx/intf.m:400
 msgid "Subtitles"
 msgstr "»úËë"
 
@@ -3151,50 +3176,34 @@ msgstr "
 msgid "Speed"
 msgstr "ÁªÂòºÑ¤ß"
 
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:286 modules/gui/macosx/controls.m:422
-#: modules/gui/macosx/intf.m:322 modules/gui/macosx/intf.m:364
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:358
-msgid "Slower"
-msgstr "¥¹¥í¡¼"
-
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:287
-msgid "Normal"
-msgstr ""
-
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:290 modules/gui/macosx/controls.m:421
-#: modules/gui/macosx/intf.m:325 modules/gui/macosx/intf.m:363
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:360
-msgid "Faster"
-msgstr "ÁáÁ÷¤ê"
-
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:295 modules/gui/macosx/intf.m:404
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:303 modules/gui/macosx/intf.m:405
 msgid "Window"
 msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦"
 
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:296
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:304
 #, fuzzy
 msgid "Play List"
 msgstr "¥ê¥¹¥È"
 
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:356
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:364
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1661 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2396
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2638 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2869
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2976 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3250
 #: modules/gui/gtk/preferences.c:605 modules/gui/macosx/open.m:138
 #: modules/gui/macosx/open.m:179 modules/gui/macosx/output.m:121
 #: modules/gui/wxwindows/fileinfo.cpp:96
-#: modules/gui/wxwindows/messages.cpp:102 modules/gui/wxwindows/open.cpp:267
-#: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:250
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:194
+#: modules/gui/wxwindows/messages.cpp:101 modules/gui/wxwindows/open.cpp:267
+#: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:249
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:198
 #: modules/gui/wxwindows/subtitles.cpp:149
 msgid "OK"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:364
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:372
 msgid "VideoLAN Client: Open Media Files"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:368
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:376
 #, fuzzy
 msgid "VideoLAN Client: Open Subtitle File"
 msgstr "»úËë¤ÎÁªÂò"
@@ -3203,16 +3212,16 @@ msgstr "
 msgid "Drop files to play"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:93 modules/gui/wxwindows/menus.cpp:169
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:93
 #: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:154
 msgid "Close"
 msgstr "ÊĤ¸¤ë"
 
-#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:98 modules/gui/macosx/intf.m:353
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:98 modules/gui/macosx/intf.m:354
 msgid "Edit"
 msgstr "ÊÔ½¸"
 
-#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:100 modules/gui/macosx/intf.m:358
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:100 modules/gui/macosx/intf.m:359
 #: modules/gui/macosx/playlist.m:180
 msgid "Select All"
 msgstr "¤¹¤Ù¤Æ¤òÁªÂò"
@@ -3265,8 +3274,8 @@ msgstr "̾
 #: modules/gui/beos/PreferencesWindow.cpp:44
 #: modules/gui/beos/PreferencesWindow.cpp:46
 #: modules/gui/beos/PreferencesWindow.cpp:98
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2216 modules/gui/macosx/prefs.m:690
-#: modules/gui/macosx/prefs.m:698 modules/gui/macosx/prefs.m:768
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2216 modules/gui/macosx/prefs.m:703
+#: modules/gui/macosx/prefs.m:711 modules/gui/macosx/prefs.m:781
 msgid "Modules"
 msgstr "¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
 
@@ -3278,7 +3287,7 @@ msgstr "Ŭ
 #: modules/gui/beos/PreferencesWindow.cpp:224
 #: modules/gui/gtk/preferences.c:596 modules/gui/gtk/preferences.c:613
 #: modules/gui/macosx/output.m:338 modules/gui/macosx/prefs.m:76
-#: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:254
+#: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:253
 msgid "Save"
 msgstr "Êݸ"
 
@@ -3287,47 +3296,46 @@ msgstr "
 msgid "Defaults"
 msgstr "ºï½ü"
 
-#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1125
+#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1136
 #, fuzzy
 msgid "Show Interface"
 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
 
-#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1129
+#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1140
 msgid "50%"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1132
+#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1143
 msgid "100%"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1135
+#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1146
 msgid "200%"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1145
+#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1156
 #, fuzzy
 msgid "Vertical Sync"
 msgstr "¿âľ"
 
-#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1149
+#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1160
 #, fuzzy
 msgid "Correct Aspect Ratio"
 msgstr "¥½¡¼¥¹¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¡¦¥ì¥·¥ª"
 
-#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1178
+#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1189
 msgid "Stay On Top"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1184
+#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1195
 msgid "Take Screen Shot"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/beos/VlcWrapper.cpp:185 modules/gui/gtk/menu.c:733
-#: modules/gui/macosx/prefs.m:348
+#: modules/gui/beos/VlcWrapper.cpp:165 modules/gui/gtk/menu.c:733
 msgid "None"
 msgstr "¤Ê¤·"
 
-#: modules/gui/beos/VlcWrapper.cpp:198
+#: modules/gui/beos/VlcWrapper.cpp:178
 msgid "<unknown>"
 msgstr ""
 
@@ -3376,9 +3384,9 @@ msgstr "
 
 #: modules/gui/familiar/interface.c:203 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:566
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1027 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:676
-#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1127 modules/gui/macosx/controls.m:435
-#: modules/gui/macosx/intf.m:324 modules/gui/macosx/intf.m:362
-#: modules/gui/macosx/intf.m:423 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:347
+#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1127 modules/gui/macosx/controls.m:633
+#: modules/gui/macosx/intf.m:325 modules/gui/macosx/intf.m:363
+#: modules/gui/macosx/intf.m:424 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:345
 msgid "Stop"
 msgstr "Ää»ß"
 
@@ -3411,7 +3419,7 @@ msgstr "UDP
 #: modules/gui/familiar/interface.c:412 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1747
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2062 modules/gui/macosx/open.m:160
 #: modules/gui/macosx/output.m:128 modules/gui/wxwindows/open.cpp:456
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:380
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:387
 msgid "Address"
 msgstr "¥Û¥¹¥È̾/¥¢¥É¥ì¥¹"
 
@@ -3421,13 +3429,13 @@ msgstr "
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2101 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3225
 #: modules/gui/macosx/open.m:159 modules/gui/macosx/open.m:161
 #: modules/gui/macosx/output.m:129 modules/gui/wxwindows/open.cpp:441
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:464 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:390
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:464 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:398
 msgid "Port"
 msgstr "¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ"
 
 #: modules/gui/familiar/interface.c:478 modules/gui/macosx/output.m:131
 #: modules/gui/macosx/output.m:227 modules/gui/macosx/output.m:295
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:341
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:348
 msgid "HTTP"
 msgstr ""
 
@@ -3637,7 +3645,7 @@ msgstr "
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:20 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:504
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:986 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:173
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:619 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1399
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:231
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:229
 #, fuzzy
 msgid "Open a file"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯"
@@ -3740,25 +3748,24 @@ msgstr "
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:126 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:909
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:452 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1253
-#: modules/gui/macosx/intf.m:378
+#: modules/gui/macosx/intf.m:379
 msgid "Volume Up"
 msgstr "¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò¾å¤²¤ë"
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:133 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:916
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:459 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1260
-#: modules/gui/macosx/intf.m:379
+#: modules/gui/macosx/intf.m:380
 msgid "Volume Down"
 msgstr "¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò²¼¤²¤ë"
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:140 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:923
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:466 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1267
-#: modules/gui/macosx/controls.m:482 modules/gui/macosx/intf.m:380
+#: modules/gui/macosx/controls.m:680 modules/gui/macosx/intf.m:381
 msgid "Mute"
 msgstr "¥ß¥å¡¼¥È¤¹¤ë"
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:155 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:938
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:488 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1289
-#: modules/gui/macosx/intf.m:385 modules/gui/macosx/intf.m:386
 msgid "Device"
 msgstr "DVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹"
 
@@ -3779,7 +3786,7 @@ msgstr "
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:190 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:973
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:560 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1356
-#: modules/gui/macosx/intf.m:397 modules/gui/macosx/intf.m:398
+#: modules/gui/macosx/intf.m:398 modules/gui/macosx/intf.m:399
 #: modules/gui/macosx/output.m:124 modules/gui/macosx/vout.m:199
 msgid "Screen"
 msgstr "¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó"
@@ -3798,18 +3805,18 @@ msgstr "
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2267 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:629
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:816 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2005
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2726 modules/gui/macosx/open.m:142
-#: modules/gui/macosx/open.m:268 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:338
+#: modules/gui/macosx/open.m:268 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:336
 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:278
 msgid "Disc"
 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯"
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:527 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:640
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:340
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:338
 msgid "Net"
 msgstr "Network"
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:539 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:651
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:343
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:341
 msgid "Sat"
 msgstr "±ÒÀ±"
 
@@ -3871,7 +3878,7 @@ msgstr "
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1063 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:758
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:844 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:888
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1173
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:354
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:352
 msgid "Prev"
 msgstr "Á°"
 
@@ -3883,9 +3890,9 @@ msgstr "
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:667
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1056 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:769
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:852 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:896
-#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1166 modules/gui/macosx/controls.m:443
-#: modules/gui/macosx/intf.m:326 modules/gui/macosx/intf.m:366
-#: modules/gui/macosx/intf.m:424 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:356
+#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1166 modules/gui/macosx/controls.m:641
+#: modules/gui/macosx/intf.m:327 modules/gui/macosx/intf.m:367
+#: modules/gui/macosx/intf.m:425 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:354
 msgid "Next"
 msgstr "¼¡"
 
@@ -3989,7 +3996,7 @@ msgstr ""
 #: modules/gui/macosx/output.m:127 modules/gui/wxwindows/open.cpp:246
 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:354
 #: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:778
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:367
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:374
 #: modules/gui/wxwindows/subtitles.cpp:107
 msgid "Browse..."
 msgstr "¥Ö¥é¥¦¥º..."
@@ -4173,13 +4180,13 @@ msgstr "
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2857 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3112
 #: modules/gui/macosx/output.m:132 modules/gui/macosx/output.m:237
-#: modules/gui/macosx/output.m:296 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:342
+#: modules/gui/macosx/output.m:296 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:349
 msgid "UDP"
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2867 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3122
 #: modules/gui/macosx/output.m:133 modules/gui/macosx/output.m:247
-#: modules/gui/macosx/output.m:298 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:343
+#: modules/gui/macosx/output.m:298 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:350
 msgid "RTP"
 msgstr ""
 
@@ -4313,8 +4320,8 @@ msgstr "
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2876 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3257
 #: modules/gui/gtk/preferences.c:617 modules/gui/macosx/open.m:139
 #: modules/gui/macosx/prefs.m:77 modules/gui/wxwindows/open.cpp:270
-#: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:253
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:197
+#: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:252
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:201
 #: modules/gui/wxwindows/subtitles.cpp:152
 msgid "Cancel"
 msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
@@ -4392,239 +4399,238 @@ msgid "Messages:"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸:"
 
 #: modules/gui/kde/preferences.cpp:95
-#: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:395
+#: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:394
 msgid "Plugins"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/about.m:73 modules/gui/macosx/intf.m:338
+#: modules/gui/macosx/about.m:73 modules/gui/macosx/intf.m:339
 #, fuzzy
 msgid "About VLC media player"
 msgstr "VLC¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ"
 
-#: modules/gui/macosx/controls.m:344 modules/gui/macosx/controls.m:487
-#: modules/gui/macosx/intf.m:389
+#: modules/gui/macosx/controls.m:344 modules/gui/macosx/controls.m:685
+#: modules/gui/macosx/intf.m:390
 #, fuzzy
 msgid "Half Size"
 msgstr "¥µ¥¤¥º"
 
-#: modules/gui/macosx/controls.m:346 modules/gui/macosx/controls.m:488
-#: modules/gui/macosx/intf.m:390
+#: modules/gui/macosx/controls.m:346 modules/gui/macosx/controls.m:686
+#: modules/gui/macosx/intf.m:391
 msgid "Normal Size"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/controls.m:348 modules/gui/macosx/controls.m:489
-#: modules/gui/macosx/intf.m:391
+#: modules/gui/macosx/controls.m:348 modules/gui/macosx/controls.m:687
+#: modules/gui/macosx/intf.m:392
 msgid "Double Size"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/controls.m:350 modules/gui/macosx/controls.m:491
-#: modules/gui/macosx/controls.m:498 modules/gui/macosx/controls.m:520
-#: modules/gui/macosx/intf.m:394
+#: modules/gui/macosx/controls.m:350 modules/gui/macosx/controls.m:689
+#: modules/gui/macosx/controls.m:696 modules/gui/macosx/intf.m:395
 msgid "Float On Top"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/controls.m:352 modules/gui/macosx/controls.m:490
-#: modules/gui/macosx/intf.m:392
+#: modules/gui/macosx/controls.m:352 modules/gui/macosx/controls.m:688
+#: modules/gui/macosx/intf.m:393
 #, fuzzy
 msgid "Fit To Screen"
 msgstr "¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó"
 
-#: modules/gui/macosx/controls.m:442 modules/gui/macosx/intf.m:321
-#: modules/gui/macosx/intf.m:365 modules/gui/macosx/intf.m:425
+#: modules/gui/macosx/controls.m:619 modules/gui/macosx/intf.m:326
+#: modules/gui/macosx/intf.m:364 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:358
+msgid "Faster"
+msgstr "ÁáÁ÷¤ê"
+
+#: modules/gui/macosx/controls.m:620 modules/gui/macosx/intf.m:323
+#: modules/gui/macosx/intf.m:365 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:356
+msgid "Slower"
+msgstr "¥¹¥í¡¼"
+
+#: modules/gui/macosx/controls.m:640 modules/gui/macosx/intf.m:322
+#: modules/gui/macosx/intf.m:366 modules/gui/macosx/intf.m:426
 msgid "Previous"
 msgstr "Á°¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë"
 
-#: modules/gui/macosx/controls.m:461 modules/gui/macosx/intf.m:367
+#: modules/gui/macosx/controls.m:659 modules/gui/macosx/intf.m:368
 msgid "Loop"
 msgstr "¥ë¡¼¥×"
 
-#: modules/gui/macosx/controls.m:468 modules/gui/macosx/intf.m:368
+#: modules/gui/macosx/controls.m:666 modules/gui/macosx/intf.m:369
 #, fuzzy
 msgid "Step Forward"
 msgstr "žÁ÷"
 
-#: modules/gui/macosx/controls.m:469 modules/gui/macosx/intf.m:369
+#: modules/gui/macosx/controls.m:667 modules/gui/macosx/intf.m:370
 #, fuzzy
 msgid "Step Backward"
 msgstr "µÕžºÆÀ¸"
 
-#: modules/gui/macosx/info.m:172 modules/gui/macosx/intf.m:409
-#: modules/gui/macosx/intf.m:434
+#: modules/gui/macosx/info.m:172 modules/gui/macosx/intf.m:410
+#: modules/gui/macosx/intf.m:435
 msgid "Info"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:316
+#: modules/gui/macosx/intf.m:317
 #, fuzzy
 msgid "VLC - Controller"
 msgstr "¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:328
+#: modules/gui/macosx/intf.m:329
 #, fuzzy
 msgid "Volume"
 msgstr "¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò¾å¤²¤ë"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:329
+#: modules/gui/macosx/intf.m:330
 #, fuzzy
 msgid "Position"
 msgstr "¶ËÀ­"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:335
+#: modules/gui/macosx/intf.m:336
 msgid "Open CrashLog"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:339
+#: modules/gui/macosx/intf.m:340
 #, fuzzy
 msgid "Preferences..."
 msgstr "ÀßÄê(_P)..."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:340
+#: modules/gui/macosx/intf.m:341
 msgid "Hide VLC"
 msgstr "VLC¤ò±£¤¹"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:341
+#: modules/gui/macosx/intf.m:342
 msgid "Hide Others"
 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò±£¤¹"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:342
+#: modules/gui/macosx/intf.m:343
 msgid "Show All"
 msgstr "¤¹¤Ù¤Æ¤òɽ¼¨"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:343
+#: modules/gui/macosx/intf.m:344
 msgid "Quit VLC"
 msgstr "VLC¤ò½ªÎ»"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:345
+#: modules/gui/macosx/intf.m:346
 msgid "1:File"
 msgstr "1:¥Õ¥¡¥¤¥ë"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:346
+#: modules/gui/macosx/intf.m:347
 msgid "Open..."
 msgstr "³«¤¯..."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:347
+#: modules/gui/macosx/intf.m:348
 msgid "Open File..."
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯..."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:348
+#: modules/gui/macosx/intf.m:349
 msgid "Open Disc..."
 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò³«¤¯..."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:349
+#: modules/gui/macosx/intf.m:350
 msgid "Open Network..."
 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò³«¤¯"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:350
+#: modules/gui/macosx/intf.m:351
 msgid "Open Recent"
 msgstr "ºÇ¶á»È¤Ã¤¿¹àÌܤò³«¤¯"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:351 modules/gui/macosx/intf.m:1314
+#: modules/gui/macosx/intf.m:352 modules/gui/macosx/intf.m:1205
 msgid "Clear Menu"
 msgstr "¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:354
+#: modules/gui/macosx/intf.m:355
 msgid "Cut"
 msgstr "¥«¥Ã¥È"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:355
+#: modules/gui/macosx/intf.m:356
 msgid "Copy"
 msgstr "¥³¥Ô¡¼"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:356
+#: modules/gui/macosx/intf.m:357
 msgid "Paste"
 msgstr "¥Ú¡¼¥¹¥È"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:357
+#: modules/gui/macosx/intf.m:358
 msgid "Clear"
 msgstr "¥¯¥ê¥¢"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:360
+#: modules/gui/macosx/intf.m:361
 msgid "Controls"
 msgstr "¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:381 modules/gui/macosx/intf.m:382
-#, fuzzy
-msgid "Audio Track"
-msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª"
-
-#: modules/gui/macosx/intf.m:395 modules/gui/macosx/intf.m:396
-#, fuzzy
-msgid "Video Track"
-msgstr "¥Ó¥Ç¥ª"
-
-#: modules/gui/macosx/intf.m:405
+#: modules/gui/macosx/intf.m:406
 msgid "Minimize Window"
 msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºÇ¾®²½"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:406
+#: modules/gui/macosx/intf.m:407
 msgid "Close Window"
 msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤ë"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:407
+#: modules/gui/macosx/intf.m:408
 #, fuzzy
 msgid "Controller"
 msgstr "¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:412
+#: modules/gui/macosx/intf.m:413
 msgid "Bring All to Front"
 msgstr "¤¹¤Ù¤Æ¤òÁ°¤Ë"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:414
+#: modules/gui/macosx/intf.m:415
 #, fuzzy
 msgid "Help"
 msgstr "¥Ø¥ë¥×"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:415
+#: modules/gui/macosx/intf.m:416
 #, fuzzy
 msgid "ReadMe..."
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸..."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:416
+#: modules/gui/macosx/intf.m:417
 #, fuzzy
 msgid "Online Documentation"
 msgstr "¥â¡¼¥·¥ç¥óÊäÀµ¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:417
+#: modules/gui/macosx/intf.m:418
 msgid "Report a Bug"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:418
+#: modules/gui/macosx/intf.m:419
 #, fuzzy
 msgid "VideoLAN Website"
 msgstr "VideoLAN¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:419
+#: modules/gui/macosx/intf.m:420 modules/gui/macosx/intf.m:1198
 msgid "License"
 msgstr "¥é¥¤¥»¥ó¥¹"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:428
+#: modules/gui/macosx/intf.m:429
 msgid "Error"
 msgstr "¥¨¥é¡¼"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:429
+#: modules/gui/macosx/intf.m:430
 #, fuzzy
 msgid ""
 "An error has occurred which probably prevented the execution of your request:"
 msgstr "Í׵ᤵ¤ì¤¿½èÍý¤Î¼Â¹Ô¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿ :"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:430
+#: modules/gui/macosx/intf.m:431
 #, fuzzy
 msgid "If you believe that it is a bug, please follow the instructions at:"
 msgstr "¤â¤·¡¢¥Ð¥°¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢°Ê²¼¤Î¼ê½ç¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ :"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:431
+#: modules/gui/macosx/intf.m:432
 msgid "Open Messages Window"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òɽ¼¨"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:432
+#: modules/gui/macosx/intf.m:433
 msgid "Dismiss"
 msgstr "¤ä¤êľ¤·"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:1277
+#: modules/gui/macosx/intf.m:1162
 #, fuzzy
 msgid "No CrashLog found"
 msgstr "%@s ¤Ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:1277
+#: modules/gui/macosx/intf.m:1162
 msgid ""
 "Either you are running Mac OS X pre 10.2 or you haven't experienced any "
 "heavy crashes yet."
@@ -4635,26 +4641,32 @@ msgstr ""
 msgid "Video device"
 msgstr "DVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹"
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:49
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:48
+msgid ""
+"Choose a number corresponding to a screen in you video device selection menu "
+"and this screen will be used by default as the screen for 'fullscreen'."
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:52
 msgid "Opaqueness"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:51
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:54
 msgid ""
 "Set the transparency of the video output. 1 is non-transparent (default) 0 "
 "is fully transparent."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:54
-msgid "Altijd op de Voorgrond"
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:57
+msgid "Always float on top"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:56
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:59
 #, fuzzy
 msgid "Let the video window float on top of other windows."
 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¤ò¥¯¥í¡¼¥ó¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¦¥£¥ó¥É¥¦¿ô¤òÁªÂò¤¹¤ë"
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:59
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:62
 msgid "MacOS X interface, sound and video"
 msgstr ""
 
@@ -4723,7 +4735,7 @@ msgstr "
 msgid "TTL"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/output.m:136 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:437
+#: modules/gui/macosx/output.m:136 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:446
 msgid "Encapsulation Method"
 msgstr ""
 
@@ -4752,12 +4764,12 @@ msgid "Transcode options"
 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î°ì»þÄä»ß"
 
 #: modules/gui/macosx/output.m:153 modules/gui/macosx/output.m:158
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:512
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:549
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:521
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:558
 msgid "Bitrate (kb/s)"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/prefs.m:78 modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:256
+#: modules/gui/macosx/prefs.m:78 modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:255
 #, fuzzy
 msgid "Reset All"
 msgstr "¤¹¤Ù¤Æ¤òÁªÂò"
@@ -4766,6 +4778,22 @@ msgstr "
 msgid "Advanced"
 msgstr ""
 
+#: modules/gui/macosx/prefs.m:101
+#, fuzzy
+msgid "Reset Preferences"
+msgstr "ÀßÄê..."
+
+#: modules/gui/macosx/prefs.m:103 modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:312
+msgid ""
+"Beware this will reset your VLC Media Player config file.\n"
+"Are you sure you want to continue?"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/macosx/prefs.m:361 modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:717
+#, fuzzy
+msgid "Default"
+msgstr "ºï½ü"
+
 #: modules/gui/ncurses/ncurses.c:66
 #, fuzzy
 msgid "ncurses interface"
@@ -4781,33 +4809,33 @@ msgstr "
 msgid "Qt interface"
 msgstr "Qt¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
 
-#: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:239
-#: modules/gui/skins/src/vlcproc.cpp:339
+#: modules/gui/skins/src/dialogs.cpp:363
+#: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:267
 #, fuzzy
 msgid "Open a skin file"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯"
 
-#: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:280
-#: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:281
+#: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:317
+#: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:318
 msgid "Last skin actually used"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:282
-#: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:283
+#: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:319
+#: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:320
 msgid "Config of last used skin"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:284
-#: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:285
+#: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:321
+#: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:322
 msgid "Show application in system tray"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:286
-#: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:287
+#: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:323
+#: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:324
 msgid "Show application in taskbar"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:298
+#: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:335
 #, fuzzy
 msgid "Skinnable Interface"
 msgstr "¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Îɽ¼¨/Èóɽ¼¨(_I)"
@@ -4817,209 +4845,209 @@ msgstr "
 msgid "FileInfo"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯(_O)..."
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:232
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:230
 #, fuzzy
 msgid "Open a DVD or (S)VCD"
 msgstr "DVD¤Þ¤¿¤ÏVCD¤ò³«¤¯"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:233
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:231
 #, fuzzy
 msgid "Open a network stream"
 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÁªÂò¤¹¤ë"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:234
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:232
 #, fuzzy
 msgid "Open a satellite stream"
 msgstr "±ÒÀ±¥«¡¼¥É¤ò³«¤¯"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:235
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:233
 msgid "Eject the DVD/CD"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:236
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:234
 #, fuzzy
 msgid "Exit this program"
 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤Î½ªÎ»"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:238
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:236
 #, fuzzy
 msgid "Open the playlist"
 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò³«¤¯"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:239
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:237
 #, fuzzy
 msgid "Show the program logs"
 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÁªÂò"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:240
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:238
 msgid "Show information about the file being played"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:242
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:240
 msgid "Go to the preferences menu"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:244
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:242
 #, fuzzy
 msgid "About this program"
 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤Î½ªÎ»"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:248
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:246
 #, fuzzy
 msgid "&Open File..."
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯..."
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:250
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:248
 #, fuzzy
 msgid "Open &Disc..."
 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò³«¤¯..."
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:252
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:250
 #, fuzzy
 msgid "&Network Stream..."
 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à(_N)..."
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:255
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:253
 #, fuzzy
 msgid "&Satellite Stream..."
 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à(_N)..."
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:260
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:258
 #, fuzzy
 msgid "&Eject Disc"
 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¼è½Ð¤·(_E)"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:264
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:262
 #, fuzzy
 msgid "E&xit"
 msgstr "½ªÎ»(_x)"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:268
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:266
 #, fuzzy
 msgid "&Playlist..."
 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È..."
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:270
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:268
 #, fuzzy
 msgid "&Messages..."
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸..."
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:271
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:269
 #, fuzzy
 msgid "&File info..."
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯(_O)..."
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:276
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:274
 #, fuzzy
 msgid "&Preferences..."
 msgstr "ÀßÄê(_P)..."
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:293
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:291
 #, fuzzy
 msgid "&About..."
 msgstr "VideoLAN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(_A)..."
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:297
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:295
 #, fuzzy
 msgid "&File"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:298
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:296
 #, fuzzy
 msgid "&View"
 msgstr "ɽ¼¨(_V)"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:299
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:297
 #, fuzzy
 msgid "&Settings"
 msgstr "ÀßÄê(_S)"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:300
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:478
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:526
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:298
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:476
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:524
 #, fuzzy
 msgid "&Audio"
 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:301
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:497
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:530
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:299
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:495
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:528
 #, fuzzy
 msgid "&Video"
 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:302
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:516
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:534
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:300
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:514
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:532
 #, fuzzy
 msgid "&Navigation"
 msgstr "¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó(_N)"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:303
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:301
 #, fuzzy
 msgid "&Help"
 msgstr "¥Ø¥ë¥×(_H)"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:319
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:317
 #, fuzzy
 msgid "Stop current playlist item"
 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò³«¤¯"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:320
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:318
 msgid "Play current playlist item"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:321
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:319
 msgid "Pause current playlist item"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:322
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:320
 #: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:351
 #, fuzzy
 msgid "Open playlist"
 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò³«¤¯"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:323
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:321
 #, fuzzy
 msgid "Previous playlist item"
 msgstr "Á°¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:324
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:322
 #, fuzzy
 msgid "Next playlist item"
 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò³«¤¯"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:325
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:323
 #, fuzzy
 msgid "Play slower"
 msgstr "¥¹¥í¡¼ºÆÀ¸"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:326
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:324
 #, fuzzy
 msgid "Play faster"
 msgstr "ÁáÁ÷¤êºÆÀ¸"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:561
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:559
 #, fuzzy
 msgid ""
 " (wxWindows interface)\n"
 "\n"
 msgstr "¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖWindows¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:562
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:560
 msgid ""
 "(C) 1996-2003 - the VideoLAN Team\n"
 "\n"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:563
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:561
 msgid ""
 "The VideoLAN team <videolan@videolan.org>\n"
 "http://www.videolan.org/\n"
 "\n"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:565
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:563
 #, fuzzy
 msgid ""
 "This is the VideoLAN Client, a DVD, MPEG and DivX player.\n"
@@ -5028,31 +5056,36 @@ msgstr ""
 "¤³¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÏDVD¤ª¤è¤Ó¡¢MPEG¤òºÆÀ¸¤¹¤ëVideoLAN¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ç¤¹¡£\n"
 "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤«¤éMPEG¤ÈMPEG 2¥Ç¡¼¥¿¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:569
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:567
 #, fuzzy, c-format
 msgid "About %s"
 msgstr "VideoLAN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ"
 
-#: modules/gui/wxwindows/menus.cpp:107
+#: modules/gui/wxwindows/menus.cpp:111
 #, fuzzy
 msgid "Audio menu"
 msgstr "ÀßÄê(_S)"
 
-#: modules/gui/wxwindows/menus.cpp:123
+#: modules/gui/wxwindows/menus.cpp:127
 #, fuzzy
 msgid "Video menu"
 msgstr "ÀßÄê(_S)"
 
-#: modules/gui/wxwindows/menus.cpp:141
+#: modules/gui/wxwindows/menus.cpp:145
 #, fuzzy
 msgid "Input menu"
 msgstr "ÆþÎÏ"
 
-#: modules/gui/wxwindows/menus.cpp:334
+#: modules/gui/wxwindows/menus.cpp:173
+#, fuzzy
+msgid "Close Menu"
+msgstr "¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë"
+
+#: modules/gui/wxwindows/menus.cpp:337
 msgid "Empty"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/messages.cpp:107
+#: modules/gui/wxwindows/messages.cpp:106
 msgid "Verbose"
 msgstr ""
 
@@ -5094,7 +5127,7 @@ msgstr ""
 msgid "CD Audio"
 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª"
 
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:848 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:640
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:848 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:649
 #, fuzzy
 msgid "Save file"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÊݸ"
@@ -5152,21 +5185,10 @@ msgstr ""
 msgid "Save playlist"
 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò³«¤¯"
 
-#: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:313
-msgid ""
-"Beware this will reset your VLC Media Player config file.\n"
-"Are you sure you want to continue?"
-msgstr ""
-
-#: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:315
+#: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:314
 msgid "Reset config file"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:718
-#, fuzzy
-msgid "Default"
-msgstr "ºï½ü"
-
 #: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:844
 #, fuzzy
 msgid "No configuration options available"
@@ -5177,47 +5199,47 @@ msgstr "
 msgid "Advanced options"
 msgstr "ALSA¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
 
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:166
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:170
 msgid "Stream output MRL"
 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎÏMRL"
 
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:170
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:174
 #, fuzzy
 msgid "Destination Target:"
 msgstr "Á÷¿®Àè¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¡¦¥ì¥·¥ª"
 
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:173
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:177
 msgid ""
 "You can use this field directly by typing the full MRL you want to open.\n"
 "Alternatively, the field will be filled automatically when you use the "
 "controls below"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:333
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:340
 msgid "Output Methods"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:339
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:346
 #, fuzzy
 msgid "Play locally"
 msgstr "¥¹¥í¡¼ºÆÀ¸"
 
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:363
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:370
 #, fuzzy
 msgid "Filename"
 msgstr "¥í¥°¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
 
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:475
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:484
 #, fuzzy
 msgid "Transcoding options"
 msgstr "»ý³´ü´Ö"
 
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:506
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:515
 #, fuzzy
 msgid "Video codec"
 msgstr "DVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹"
 
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:543
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:552
 #, fuzzy
 msgid "Audio codec"
 msgstr "DVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹"
@@ -5386,6 +5408,16 @@ msgid "IPv6 network abstraction layer"
 msgstr "IPv6¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯Ãê¾Ý¥ì¥¤¥ä"
 
 #: modules/misc/qte_main.cpp:66
+msgid "Run as standalone Qt/Embedded Gui Server"
+msgstr ""
+
+#: modules/misc/qte_main.cpp:67
+msgid ""
+"Use this option to run as standalone Qt/Embedded Gui Server. This option is "
+"equivalent to the -qws option from normal Qt."
+msgstr ""
+
+#: modules/misc/qte_main.cpp:71
 #, fuzzy
 msgid "Qt Embedded GUI helper"
 msgstr "QTËä¤á¹þ¤ß¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
@@ -5461,7 +5493,7 @@ msgstr ""
 msgid "MPEG-I/II audio packetizer"
 msgstr "MPEG 1/2¥ì¥¤¥ä1/2¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
 
-#: modules/packetizer/mpegvideo.c:73
+#: modules/packetizer/mpegvideo.c:88
 #, fuzzy
 msgid "MPEG-I/II video packetizer"
 msgstr "MPEG 1/2¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
@@ -5665,29 +5697,29 @@ msgstr "
 msgid "motion blur filter"
 msgstr "¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤«¤¹¤Þ¤»¤ë¥Õ¥£¥ë¥¿"
 
-#: modules/video_filter/osd_text.c:66 modules/visualization/xosd/xosd.c:71
+#: modules/video_filter/osd_text.c:64 modules/visualization/xosd/xosd.c:71
 #, fuzzy
 msgid "Font"
 msgstr "¥Õ¥©¥ó¥È"
 
-#: modules/video_filter/osd_text.c:67
+#: modules/video_filter/osd_text.c:65
 #, fuzzy
 msgid "Filename of Font"
 msgstr "¥í¥°¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
 
-#: modules/video_filter/osd_text.c:68
+#: modules/video_filter/osd_text.c:66
 msgid "Font size"
 msgstr ""
 
-#: modules/video_filter/osd_text.c:69
+#: modules/video_filter/osd_text.c:67
 msgid "The size of the fonts used by the osd module"
 msgstr ""
 
-#: modules/video_filter/osd_text.c:72
+#: modules/video_filter/osd_text.c:70
 msgid "OSD"
 msgstr ""
 
-#: modules/video_filter/osd_text.c:75
+#: modules/video_filter/osd_text.c:73
 #, fuzzy
 msgid "osd text filter"
 msgstr "¼¡¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë"
@@ -6014,6 +6046,14 @@ msgstr "XOSD
 msgid "xosd interface"
 msgstr "xosd¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
 
+#, fuzzy
+#~ msgid "Audio Track"
+#~ msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Video Track"
+#~ msgstr "¥Ó¥Ç¥ª"
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "SAP interface module"
 #~ msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"