* Update of language files
[vlc.git] / po / ja.po
index ec79abc..2f7daaf 100644 (file)
--- a/po/ja.po
+++ b/po/ja.po
@@ -4,16 +4,16 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: vlc\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2003-07-16 17:11+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2003-07-21 00:07+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2003-01-09 02:37+0900\n"
 "Last-Translator: Fumio Nakayama <endymion@ca2.so-net.ne.jp>\n"
 "Language-Team: Japanese <ja@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=euc-jp\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 
-#: include/vlc_interface.h:72
+#: include/vlc_interface.h:105
 #, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
@@ -130,7 +130,7 @@ msgstr "
 #: modules/gui/gtk/menu.c:1402 modules/gui/gtk/menu.c:1423
 #: modules/gui/kde/interface.cpp:144 modules/gui/macosx/intf.m:373
 #: modules/gui/macosx/intf.m:374 modules/gui/macosx/open.m:149
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:393
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:404
 msgid "Title"
 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë"
 
@@ -139,7 +139,7 @@ msgstr "
 #: modules/gui/gtk/menu.c:1019 modules/gui/gtk/menu.c:1432
 #: modules/gui/kde/interface.cpp:146 modules/gui/macosx/intf.m:375
 #: modules/gui/macosx/intf.m:376 modules/gui/macosx/open.m:150
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:399
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:410
 msgid "Chapter"
 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼"
 
@@ -209,34 +209,34 @@ msgstr ""
 msgid "C"
 msgstr "ja"
 
-#: src/libvlc.c:305 src/libvlc.c:1368
+#: src/libvlc.c:305 src/libvlc.c:1358
 #, c-format
 msgid ""
 "Usage: %s [options] [items]...\n"
 "\n"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.c:1200 src/misc/configuration.c:965
+#: src/libvlc.c:1190 src/misc/configuration.c:965
 msgid "string"
 msgstr "ʸ»úÎó"
 
-#: src/libvlc.c:1217 src/misc/configuration.c:946
+#: src/libvlc.c:1207 src/misc/configuration.c:946
 msgid "integer"
 msgstr "À°¿ô"
 
-#: src/libvlc.c:1220 src/misc/configuration.c:955
+#: src/libvlc.c:1210 src/misc/configuration.c:955
 msgid "float"
 msgstr "ÉâÆ°¾®¿ôÅÀ"
 
-#: src/libvlc.c:1226
+#: src/libvlc.c:1216
 msgid " (default enabled)"
 msgstr " (¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¡§Í­¸ú)"
 
-#: src/libvlc.c:1227
+#: src/libvlc.c:1217
 msgid " (default disabled)"
 msgstr " (¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¡§Ìµ¸ú)"
 
-#: src/libvlc.c:1343 src/libvlc.c:1398 src/libvlc.c:1422
+#: src/libvlc.c:1333 src/libvlc.c:1388 src/libvlc.c:1412
 msgid ""
 "\n"
 "Press the RETURN key to continue...\n"
@@ -244,11 +244,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "³¤±¤ë¤Ë¤ÏEnter¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
 
-#: src/libvlc.c:1371
+#: src/libvlc.c:1361
 msgid "[module]              [description]\n"
 msgstr "[¥â¥¸¥å¡¼¥ë]          [ÀâÌÀ]\n"
 
-#: src/libvlc.c:1416
+#: src/libvlc.c:1406
 msgid ""
 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
@@ -260,12 +260,12 @@ msgstr ""
 "COPYING¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¾ÜºÙ¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
 "Written by the VideoLAN team at Ecole Centrale, Paris.\n"
 
-#: src/libvlc.h:41
+#: src/libvlc.h:42
 #, fuzzy
 msgid "Interface module"
 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
 
-#: src/libvlc.h:43
+#: src/libvlc.h:44
 msgid ""
 "This option allows you to select the interface used by VLC. The default "
 "behavior is to automatically select the best module available."
@@ -273,12 +273,12 @@ msgstr ""
 "»ÈÍѤ¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤¬ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤Ê¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬"
 "ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:47
+#: src/libvlc.h:48
 #, fuzzy
 msgid "Extra interface modules"
 msgstr "Qt¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
 
-#: src/libvlc.h:49
+#: src/libvlc.h:50
 #, fuzzy
 msgid ""
 "This option allows you to select additional interfaces used by VLC. They "
@@ -289,32 +289,32 @@ msgstr ""
 "»ÈÍѤ¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤¬ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤Ê¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬"
 "ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:54
+#: src/libvlc.h:55
 #, fuzzy
 msgid "Verbosity (0,1,2)"
 msgstr "¾éĹ (0,1,2)"
 
-#: src/libvlc.h:56
+#: src/libvlc.h:57
 msgid ""
 "This options sets the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
 "1=warnings, 2=debug)."
 msgstr ""
 "¾éĹ¥ì¥Ù¥ë¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹ (0=¥¨¥é¡¼¤Èɸ½à¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤ß¡¢1=·Ù¹ð¡¢2=¥Ç¥Ð¥Ã¥°)"
 
-#: src/libvlc.h:59
+#: src/libvlc.h:60
 #, fuzzy
 msgid "Be quiet"
 msgstr "¥¨¥é¡¼¤Î¤ß"
 
-#: src/libvlc.h:61
+#: src/libvlc.h:62
 msgid "This options turns off all warning and information messages."
 msgstr "¤¹¤Ù¤Æ¤Î·Ù¹ð¤È¾ðÊó¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÍ޻ߤ·¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:63 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:255
+#: src/libvlc.h:64 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:255
 msgid "Language"
 msgstr "¸À¸ì"
 
-#: src/libvlc.h:64
+#: src/libvlc.h:65
 #, fuzzy
 msgid ""
 "This option allows you to set the language of the interface. The system "
@@ -323,12 +323,12 @@ msgstr ""
 "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤­¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤ì¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î´ûÄê¤Î¥Ñ¥¹¤òÀßÄꤷ¤Þ"
 "¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:68
+#: src/libvlc.h:69
 #, fuzzy
 msgid "Color messages"
 msgstr "¥«¥é¡¼¡¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
 
-#: src/libvlc.h:70
+#: src/libvlc.h:71
 msgid ""
 "When this option is turned on, the messages sent to the console will be "
 "colorized. Your terminal needs Linux color support for this to work."
@@ -336,22 +336,22 @@ msgstr ""
 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÀßÄꤹ¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤ËÁ÷¿®¤µ¤ì¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¥«¥é¡¼²½¤µ¤ì¤Þ"
 "¤¹¡£¤³¤ÎÆ°ºî¤ÏüËö¤¬Linux¥«¥é¡¼¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:73
+#: src/libvlc.h:74
 msgid "Show advanced options"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:75
+#: src/libvlc.h:76
 msgid ""
 "When this option is turned on, the preferences and/or interfaces  will show "
 "all the available options, including those that most users should never touch"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:79
+#: src/libvlc.h:80
 #, fuzzy
 msgid "Interface default search path"
 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î´ûÄê¤Î¸¡º÷¥Ñ¥¹"
 
-#: src/libvlc.h:81
+#: src/libvlc.h:82
 msgid ""
 "This option allows you to set the default path that the interface will open "
 "when looking for a file."
@@ -359,24 +359,24 @@ msgstr ""
 "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤­¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤ì¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î´ûÄê¤Î¥Ñ¥¹¤òÀßÄꤷ¤Þ"
 "¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:84
+#: src/libvlc.h:85
 #, fuzzy
 msgid "Plugin search path"
 msgstr "¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¸¡º÷¥Ñ¥¹"
 
-#: src/libvlc.h:86
+#: src/libvlc.h:87
 #, fuzzy
 msgid ""
 "This option allows you to specify an additional path for VLC to look for its "
 "plugins."
 msgstr "VLC¤¬¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤­¤Ë¸¡º÷¤µ¤ì¤ëÄɲäΥѥ¹¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:89
+#: src/libvlc.h:90
 #, fuzzy
 msgid "Audio output module"
 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
 
-#: src/libvlc.h:91
+#: src/libvlc.h:92
 msgid ""
 "This option allows you to select the audio output method used by VLC. The "
 "default behavior is to automatically select the best method available."
@@ -384,12 +384,12 @@ msgstr ""
 "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎÏÊýË¡¤¬ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤ÊÊýË¡¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ"
 "¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:95
+#: src/libvlc.h:96
 #, fuzzy
 msgid "Enable audio"
 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
 
-#: src/libvlc.h:97
+#: src/libvlc.h:98
 #, fuzzy
 msgid ""
 "You can completely disable the audio output. In this case the audio decoding "
@@ -398,40 +398,40 @@ msgstr ""
 "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϤò´°Á´¤Ë̵¸ú¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Ï¥Ç¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ë¤è"
 "¤ê¡¢¤¤¤¯¤é¤«¤Î½èÍý¥Ñ¥ï¡¼¤ò¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:100
+#: src/libvlc.h:101
 #, fuzzy
 msgid "Force mono audio"
 msgstr "¥â¥Î¥é¥ë"
 
-#: src/libvlc.h:101
+#: src/libvlc.h:102
 msgid "This will force a mono audio output"
 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϤò¶¯À©Åª¤Ë¥â¥Î¥é¥ë¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:103
+#: src/libvlc.h:104
 #, fuzzy
 msgid "Audio output volume"
 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ü¥ê¥å¡¼¥à"
 
-#: src/libvlc.h:105
+#: src/libvlc.h:106
 msgid ""
 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î´ûÄêÃͤò0¤«¤é1024¤Î´Ö¤ÇÀßÄê²Äǽ¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:108
+#: src/libvlc.h:109
 #, fuzzy
 msgid "Audio output saved volume"
 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ü¥ê¥å¡¼¥à"
 
-#: src/libvlc.h:110
+#: src/libvlc.h:111
 msgid "This saves the audio output volume when you select mute."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:112
+#: src/libvlc.h:113
 #, fuzzy
 msgid "Audio output frequency (Hz)"
 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϼþÇÈ¿ô(Hz)"
 
-#: src/libvlc.h:114
+#: src/libvlc.h:115
 #, fuzzy
 msgid ""
 "You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
@@ -440,22 +440,22 @@ msgstr ""
 "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϤμþÇÈ¿ô¤ò¶¯À©Åª¤ËÀßÄê²Äǽ¤Ç¤¹¡£\n"
 "°ìÈÌŪ¤ÊÃͤϡ¢48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:118
+#: src/libvlc.h:119
 msgid "High quality audio resampling"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:120
+#: src/libvlc.h:121
 msgid ""
 "High quality audio resampling can be processor intensive so you can disable "
 "it and a cheaper resampling algorithm will be used instead."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:124
+#: src/libvlc.h:125
 #, fuzzy
 msgid "Compensate desynchronization of audio (in ms)"
 msgstr "Êä½þ¤¹¤ë²»À¼¤Î¥º¥ì(»þ´Ö:ms)"
 
-#: src/libvlc.h:126
+#: src/libvlc.h:127
 msgid ""
 "This option allows you to delay the audio output. This can be handy if you "
 "notice a lag between the video and the audio."
@@ -463,11 +463,26 @@ msgstr ""
 "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϤÎÃÙ¤ì¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£¥Ó¥Ç¥ª¤È²»À¼¤Î¥º¥ì¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÃÍ"
 "¤òÀßÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:129
+#: src/libvlc.h:130
+#, fuzzy
+msgid "Choose prefered audio output channels mode"
+msgstr "½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Î°ìÍ÷¤ÎÁªÂò"
+
+#: src/libvlc.h:132
+#, fuzzy
+msgid ""
+"This option allows you to set the audio output channels mode that will be "
+"used by default when possible (ie. if your hardware supports it as well as "
+"the audio stream being played)"
+msgstr ""
+"¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎÏÊýË¡¤¬ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤ÊÊýË¡¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ"
+"¤¹¡£"
+
+#: src/libvlc.h:136
 msgid "Use the S/PDIF audio output when available"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:131
+#: src/libvlc.h:138
 #, fuzzy
 msgid ""
 "This option allows you to use the S/PDIF audio output by default when your "
@@ -476,12 +491,12 @@ msgstr ""
 "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎÏÊýË¡¤¬ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤ÊÊýË¡¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ"
 "¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:134
+#: src/libvlc.h:141
 #, fuzzy
 msgid "Headphone virtual spatialization effect"
 msgstr "¥Ø¥Ã¥É¥Û¡¼¥ó¤Î²¾ÁÛŪ¤Ê²»¤Î¹­¤¬¤ê¸ú²Ì"
 
-#: src/libvlc.h:136
+#: src/libvlc.h:143
 #, fuzzy
 msgid ""
 "This effect gives you the feeling that you are standing in a room with a "
@@ -496,12 +511,12 @@ msgstr ""
 "¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢¥â¥Î¥é¥ë¤«¤é5.1¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Þ¤Ç¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥½¡¼¥¹¡¦¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÇÆ°ºî"
 "¤·¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:143
+#: src/libvlc.h:150
 #, fuzzy
 msgid "Video output module"
 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª½ÐÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
 
-#: src/libvlc.h:145
+#: src/libvlc.h:152
 msgid ""
 "This option allows you to select the video output method used by VLC. The "
 "default behavior is to automatically select the best method available."
@@ -509,12 +524,12 @@ msgstr ""
 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï»ÈÍѤ¹¤ë¥Ó¥Ç¥ª½ÐÎÏÊýË¡¤¬ÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇ"
 "Ŭ¤ÊÊýË¡¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:149
+#: src/libvlc.h:156
 #, fuzzy
 msgid "Enable video"
 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
 
-#: src/libvlc.h:151
+#: src/libvlc.h:158
 #, fuzzy
 msgid ""
 "You can completely disable the video output. In this case the video decoding "
@@ -523,12 +538,12 @@ msgstr ""
 "¥Ó¥Ç¥ª½ÐÎϤò´°Á´¤Ë̵¸ú²½¤·¤Þ¤¹¡£¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¥Ç¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤¤¤¯"
 "¤é¤«¤Î½èÍý¥Ñ¥ï¡¼¤ò¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:154
+#: src/libvlc.h:161
 #, fuzzy
 msgid "Video width"
 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÉý"
 
-#: src/libvlc.h:156
+#: src/libvlc.h:163
 #, fuzzy
 msgid ""
 "You can enforce the video width here. By default (-1) VLC will adapt to the "
@@ -537,12 +552,12 @@ msgstr ""
 "¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÉý¤ò¶¯À©Åª¤Ë»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£\n"
 "¢¨VLC¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÆÃÀ­¤Ë¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:159
+#: src/libvlc.h:166
 #, fuzzy
 msgid "Video height"
 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¤Î¹â¤µ"
 
-#: src/libvlc.h:161
+#: src/libvlc.h:168
 #, fuzzy
 msgid ""
 "You can enforce the video height here. By default (-1) VLC will adapt to the "
@@ -551,21 +566,21 @@ msgstr ""
 "¥Ó¥Ç¥ª¤Î¹â¤µ¤ò¶¯À©Åª¤Ë»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£\n"
 "¢¨VLC¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÆÃÀ­¤Ë¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:164
+#: src/libvlc.h:171
 #, fuzzy
 msgid "Zoom video"
 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥º¡¼¥à"
 
-#: src/libvlc.h:166
+#: src/libvlc.h:173
 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
 msgstr "Ǥ°Õ¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¤ò¥º¡¼¥à¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:168
+#: src/libvlc.h:175
 #, fuzzy
 msgid "Grayscale video output"
 msgstr "¥°¥ì¡¼¥¹¥±¡¼¥ë"
 
-#: src/libvlc.h:170
+#: src/libvlc.h:177
 msgid ""
 "When enabled, the color information from the video won't be decoded (this "
 "can also allow you to save some processing power)."
@@ -573,35 +588,35 @@ msgstr ""
 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤È¡¢VLC¤Ï¥«¥é¡¼¾ðÊó¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤·¤Þ¤»¤ó¡£(¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢"
 "¤¤¤¯¤é¤«¤Î½èÍý¥Ñ¥ï¡¼¤ò¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£)"
 
-#: src/libvlc.h:173
+#: src/libvlc.h:180
 #, fuzzy
 msgid "Fullscreen video output"
 msgstr "¥Õ¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó½ÐÎÏ"
 
-#: src/libvlc.h:175
+#: src/libvlc.h:182
 msgid ""
 "If this option is enabled, VLC will always start a video in fullscreen mode."
 msgstr ""
 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ØÄꤹ¤ë¤È¡¢VLC¤Ï¾ï¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡¦¥â¡¼¥É¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:178
+#: src/libvlc.h:185
 #, fuzzy
 msgid "Overlay video output"
 msgstr "¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ì¥¤"
 
-#: src/libvlc.h:180
+#: src/libvlc.h:187
 #, fuzzy
 msgid ""
 "If enabled, VLC will try to take advantage of the overlay capabilities of "
 "your graphics card."
 msgstr "VLC¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥«¡¼¥É¤Î¥ª¡¼¥Ð¥ì¥¤µ¡Ç½¤Î»ÈÍѤò»î¤ß¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:183
+#: src/libvlc.h:190
 #, fuzzy
 msgid "Force SPU position"
 msgstr "¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Î°ÌÃÖ"
 
-#: src/libvlc.h:185
+#: src/libvlc.h:192
 msgid ""
 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
 "over the movie. Try several positions."
@@ -609,12 +624,12 @@ msgstr ""
 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï±ÇÁüÃæ¤Î¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Î°ÌÃÖ¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î°ÌÃÖ¤ò»î"
 "¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
 
-#: src/libvlc.h:188
+#: src/libvlc.h:195
 #, fuzzy
 msgid "Video filter module"
 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
 
-#: src/libvlc.h:190
+#: src/libvlc.h:197
 msgid ""
 "This will allow you to add a post-processing filter to enhance the picture "
 "quality, for instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
@@ -622,12 +637,12 @@ msgstr ""
 "¥Î¥ó¥¤¥ó¥¿¥ì¡¼¥¹¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥¯¥í¡¼¥ó¡¢ÏѶʲ½¤µ¤ì¤¿¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¦¥£¥ó¥É"
 "¥¦¤Î±ÇÁü¥¯¥©¥ê¥Æ¥£¤Ë¸ú²Ì¤ò²Ã¤¨¤ë¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:194
+#: src/libvlc.h:201
 #, fuzzy
 msgid "Source aspect ratio"
 msgstr "¥½¡¼¥¹¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¡¦¥ì¥·¥ª"
 
-#: src/libvlc.h:196
+#: src/libvlc.h:203
 msgid ""
 "This will force the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
@@ -641,12 +656,12 @@ msgstr ""
 "x:y (4:3, 16:9, etc.)¤Î·Á¼°¤Ç¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò»ØÄꤹ¤ë¤«¡¢ÉâÆ°¾®¿ôÅÀÃÍ (1.25, "
 "1.3333, etc.)¤Î·Á¼°¤Ç¥Ô¥¯¥»¥ë¤Î¶ë·Á¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:204
+#: src/libvlc.h:211
 #, fuzzy
 msgid "Destination aspect ratio"
 msgstr "Á÷¿®Àè¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¡¦¥ì¥·¥ª"
 
-#: src/libvlc.h:206
+#: src/libvlc.h:213
 msgid ""
 "This will force the destination pixel size. By default VLC assumes your "
 "pixels are square, unless your hardware has a way to tell it otherwise. This "
@@ -660,20 +675,20 @@ msgstr ""
 "¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤ë²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ØÄê¤Ç¤­¤ë¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ï¡¢ÉâÆ°¾®¿ôÅÀÃÍ "
 "(1, 1.25, 1.3333¤Ê¤É)¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:213
+#: src/libvlc.h:220
 #, fuzzy
 msgid "Server port"
 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ý¡¼¥È"
 
-#: src/libvlc.h:215
+#: src/libvlc.h:222
 msgid "This is the port used for UDP streams. By default, we chose 1234."
 msgstr "UDP¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£´ûÄêÃͤÏ1234¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:217
+#: src/libvlc.h:224
 msgid "MTU of the network interface"
 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ÎMTU"
 
-#: src/libvlc.h:219
+#: src/libvlc.h:226
 msgid ""
 "This is the typical size of UDP packets that we expect. On Ethernet it is "
 "usually 1500."
@@ -681,12 +696,12 @@ msgstr ""
 "´üÂÔ¤¹¤ëŵ·¿Åª¤ÊUDP¥Ñ¥±¥Ã¥È¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£¥¤¡¼¥µ¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÃͤϡ¢Ä̾ï1500"
 "¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:222
+#: src/libvlc.h:229
 #, fuzzy
 msgid "Network interface address"
 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
 
-#: src/libvlc.h:224
+#: src/libvlc.h:231
 msgid ""
 "If you have several interfaces on your machine and use the multicast "
 "solution, you will probably have to indicate the IP address of your "
@@ -696,64 +711,64 @@ msgstr ""
 "¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¡¢IP¥¢¥É¥ì¥¹¤«¥Þ¥ë¥Á¥­¥ã¥¹¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ"
 "¤¤¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò»ØÄꤷ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/libvlc.h:228
+#: src/libvlc.h:235
 msgid "Time to live"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:230
+#: src/libvlc.h:237
 msgid ""
 "Indicate here the Time To Live of the multicast packets sent by the stream "
 "output."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:233
+#: src/libvlc.h:240
 #, fuzzy
 msgid "Choose program (SID)"
 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÁªÂò (SID)"
 
-#: src/libvlc.h:235
+#: src/libvlc.h:242
 msgid "Choose the program to select by giving its Service ID."
 msgstr "Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹ID¤òÁªÂò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:237
+#: src/libvlc.h:244
 #, fuzzy
 msgid "Choose audio"
 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤ÎÁªÂò"
 
-#: src/libvlc.h:239
+#: src/libvlc.h:246
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Give the default type of audio you want to use in a DVD. (Developers only)"
 msgstr "DVD¤ÎÃæ¤Ç»ÈÍѤ·¤¿¤¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Î´ûÄê¤Î¥¿¥¤¥×¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:242
+#: src/libvlc.h:249
 #, fuzzy
 msgid "Choose channel"
 msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÁªÂò"
 
-#: src/libvlc.h:244
+#: src/libvlc.h:251
 msgid ""
 "Give the stream number of the audio channel you want to use in a DVD (from 1 "
 "to n)."
 msgstr ""
 "DVD¤ÎÃæ¤Ç»ÈÍѤ·¤¿¤¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÈÖ¹æ¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£(1¤«¤én¤Þ¤Ç)"
 
-#: src/libvlc.h:247
+#: src/libvlc.h:254
 #, fuzzy
 msgid "Choose subtitles"
 msgstr "»úËë¤ÎÁªÂò"
 
-#: src/libvlc.h:249
+#: src/libvlc.h:256
 msgid ""
 "Give the stream number of the subtitle channel you want to use in a DVD "
 "(from 1 to n)."
 msgstr "DVD¤ÎÃæ¤Ç»ÈÍѤ·¤¿¤¤»úËë¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÈÖ¹æ¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£(1¤«¤én¤Þ¤Ç)"
 
-#: src/libvlc.h:252
+#: src/libvlc.h:259
 msgid "DVD device"
 msgstr "DVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹"
 
-#: src/libvlc.h:255
+#: src/libvlc.h:262
 msgid ""
 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
 "the drive letter (eg D:)"
@@ -761,24 +776,24 @@ msgstr ""
 "»ÈÍѤ¹¤ë´ûÄê¤ÎDVD¥É¥é¥¤¥Ö(¤Þ¤¿¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë)¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥¤¥Öʸ»ú¤Î¸å¤Ë¥³¥í¥ó¤òÉÕ²Ã"
 "¤¹¤ë¤³¤È¤ò˺¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£(Îã D:)"
 
-#: src/libvlc.h:259
+#: src/libvlc.h:266
 msgid "This is the default DVD device to use."
 msgstr "DVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î´ûÄêÃͤòÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:262
+#: src/libvlc.h:269
 msgid "VCD device"
 msgstr "VCD¥Ç¥Ð¥¤¥¹"
 
-#: src/libvlc.h:264
+#: src/libvlc.h:271
 msgid "This is the default VCD device to use."
 msgstr "VCD¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î´ûÄêÃͤò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:266
+#: src/libvlc.h:273
 #, fuzzy
 msgid "Force IPv6"
 msgstr "IPv6¤Î»ÈÍÑ"
 
-#: src/libvlc.h:268
+#: src/libvlc.h:275
 msgid ""
 "If you check this box, IPv6 will be used by default for all UDP and HTTP "
 "connections."
@@ -786,12 +801,12 @@ msgstr ""
 "¤³¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢IPv6¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ÎUDP¤ÈHTTP¤ÎÀܳ¤Ç´ûÄêÃͤȤ·"
 "¤Æ»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:271
+#: src/libvlc.h:278
 #, fuzzy
 msgid "Force IPv4"
 msgstr "IPv4¤Î»ÈÍÑ"
 
-#: src/libvlc.h:273
+#: src/libvlc.h:280
 msgid ""
 "If you check this box, IPv4 will be used by default for all UDP and HTTP "
 "connections."
@@ -799,12 +814,12 @@ msgstr ""
 "¤³¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢IPv4¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ÎUDP¤ÈHTTP¤ÎÀܳ¤Ç´ûÄêÃͤȤ·"
 "¤Æ»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:276
+#: src/libvlc.h:283
 #, fuzzy
 msgid "Choose preferred codec list"
 msgstr "½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Î°ìÍ÷¤ÎÁªÂò"
 
-#: src/libvlc.h:278
+#: src/libvlc.h:285
 msgid ""
 "This allows you to select the order in which VLC will choose its codecs. For "
 "instance, 'a52old,a52,any' will try the old a52 codec before the new one. "
@@ -818,46 +833,46 @@ msgstr ""
 "¥×¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¥Õ¥©¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥ê¥¹¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¾ï¤Ë'any'¤ò»Ø"
 "Äꤷ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
 
-#: src/libvlc.h:285
+#: src/libvlc.h:292
 #, fuzzy
 msgid "Choose preferred video encoder list"
 msgstr "½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Î°ìÍ÷¤ÎÁªÂò"
 
-#: src/libvlc.h:287 src/libvlc.h:291
+#: src/libvlc.h:294 src/libvlc.h:298
 #, fuzzy
 msgid ""
 "This allows you to select the order in which VLC will choose its codecs. "
 msgstr "VLC¤¬ÁªÂò¤¹¤ë¥Ñ¥±¥Ã¥¿¥é¥¤¥¶¡¼¤Î½ç½ø¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:289
+#: src/libvlc.h:296
 #, fuzzy
 msgid "Choose preferred audio encoder list"
 msgstr "½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Î°ìÍ÷¤ÎÁªÂò"
 
-#: src/libvlc.h:294
+#: src/libvlc.h:301
 #, fuzzy
 msgid "Choose a stream output"
 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎÏÀè¤ÎÁªÂò"
 
-#: src/libvlc.h:296
+#: src/libvlc.h:303
 msgid "Empty if no stream output."
 msgstr "½ÐÎÏ¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¶õ¤Ë¤¹¤ë"
 
-#: src/libvlc.h:298
+#: src/libvlc.h:305
 msgid "Display while streaming"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:300
+#: src/libvlc.h:307
 #, fuzzy
 msgid "This allows you to play the stream while streaming it."
 msgstr "VLC¤¬ÁªÂò¤¹¤ë¥Ñ¥±¥Ã¥¿¥é¥¤¥¶¡¼¤Î½ç½ø¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:302
+#: src/libvlc.h:309
 #, fuzzy
 msgid "Enable video stream output"
 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎϤòÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
 
-#: src/libvlc.h:304 src/libvlc.h:317
+#: src/libvlc.h:311 src/libvlc.h:324
 msgid ""
 "This allows you to choose if the video stream should be redirected to the "
 "stream output facility when this last one is enabled."
@@ -865,79 +880,79 @@ msgstr ""
 "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à½ÐÎϵ¡¹½¤ÎºÇ¸å¤Î¤â¤Î¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à"
 "¤¬½ÐÎϵ¡¹½¤Ë¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤µ¤ì¤ë¤Ù¤­¾ì¹ç¡¢ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:307
+#: src/libvlc.h:314
 #, fuzzy
 msgid "Video encoding codec"
 msgstr "DV¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
 
-#: src/libvlc.h:309
+#: src/libvlc.h:316
 msgid "This allows you to force video encoding"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:311
+#: src/libvlc.h:318
 msgid "Video bitrate encoding (kB/s)"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:313
+#: src/libvlc.h:320
 msgid "This allows you to specify video bitrate in kB/s."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:315
+#: src/libvlc.h:322
 #, fuzzy
 msgid "Enable audio stream output"
 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎϤòÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
 
-#: src/libvlc.h:320
+#: src/libvlc.h:327
 #, fuzzy
 msgid "Audio encoding codec"
 msgstr "MPEG 1/2¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
 
-#: src/libvlc.h:322
+#: src/libvlc.h:329
 msgid "This allows you to force audio encoding"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:324
+#: src/libvlc.h:331
 msgid "Audio bitrate encoding (kB/s)"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:326
+#: src/libvlc.h:333
 msgid "This allows you to specify audio bitrate in kB/s."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:328
+#: src/libvlc.h:335
 #, fuzzy
 msgid "Choose preferred packetizer list"
 msgstr "½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥±¥Ã¥¿¥é¥¤¥¶¡¼°ìÍ÷¤ÎÁªÂò"
 
-#: src/libvlc.h:330
+#: src/libvlc.h:337
 msgid ""
 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
 msgstr "VLC¤¬ÁªÂò¤¹¤ë¥Ñ¥±¥Ã¥¿¥é¥¤¥¶¡¼¤Î½ç½ø¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:333
+#: src/libvlc.h:340
 #, fuzzy
 msgid "Mux module"
 msgstr "mux¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
 
-#: src/libvlc.h:335
+#: src/libvlc.h:342
 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
 msgstr "mux¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÀßÄꤹ¤ë¥ì¥¬¥·¡¼¡¦¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:337
+#: src/libvlc.h:344
 #, fuzzy
 msgid "Access output module"
 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
 
-#: src/libvlc.h:339
+#: src/libvlc.h:346
 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
 msgstr "¥¢¥¯¥»¥¹½ÐÎϥ⥸¥å¡¼¥ë¤òÀßÄꤹ¤ë¥ì¥¬¥·¡¼¡¦¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:342
+#: src/libvlc.h:349
 #, fuzzy
 msgid "Enable CPU MMX support"
 msgstr "CPU¤ÎMMX¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë"
 
-#: src/libvlc.h:344
+#: src/libvlc.h:351
 msgid ""
 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
 "of them."
@@ -945,12 +960,12 @@ msgstr ""
 "¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤¬MMX¤Îµ¡Ç½¥»¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢VLC¤Ï¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼"
 "¥¸¤òÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:347
+#: src/libvlc.h:354
 #, fuzzy
 msgid "Enable CPU 3D Now! support"
 msgstr "CPU¤Î3D Now!¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë"
 
-#: src/libvlc.h:349
+#: src/libvlc.h:356
 msgid ""
 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
 "advantage of them."
@@ -958,12 +973,12 @@ msgstr ""
 "¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤¬3D Now!µ¡Ç½¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢VLC¤Ï¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò"
 "ÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:352
+#: src/libvlc.h:359
 #, fuzzy
 msgid "Enable CPU MMX EXT support"
 msgstr "CPU¤ÎMMX³ÈÄ¥µ¡Ç½¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë"
 
-#: src/libvlc.h:354
+#: src/libvlc.h:361
 msgid ""
 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
 "advantage of them."
@@ -971,12 +986,12 @@ msgstr ""
 "¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤¬MMX¤Î³ÈÄ¥µ¡Ç½¥»¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢VLC¤Ï¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó"
 "¥Æ¡¼¥¸¤òÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:357
+#: src/libvlc.h:364
 #, fuzzy
 msgid "Enable CPU SSE support"
 msgstr "CPU¤ÎSSE¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë"
 
-#: src/libvlc.h:359
+#: src/libvlc.h:366
 msgid ""
 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
 "of them."
@@ -984,12 +999,12 @@ msgstr ""
 "¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤¬SSE¤Îµ¡Ç½¥»¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢VLC¤Ï¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼"
 "¥¸¤òÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:362
+#: src/libvlc.h:369
 #, fuzzy
 msgid "Enable CPU AltiVec support"
 msgstr "CPU¤ÎAltiVec¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë"
 
-#: src/libvlc.h:364
+#: src/libvlc.h:371
 msgid ""
 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
 "advantage of them."
@@ -997,12 +1012,12 @@ msgstr ""
 "¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤¬AltiVec¤Îµ¡Ç½¥»¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸"
 "¤òÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:367
+#: src/libvlc.h:374
 #, fuzzy
 msgid "Play files randomly forever"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥é¥ó¥À¥à¤ËºÆÀ¸"
 
-#: src/libvlc.h:369
+#: src/libvlc.h:376
 msgid ""
 "When selected, VLC will randomly play files in the playlist until "
 "interrupted."
@@ -1010,12 +1025,12 @@ msgstr ""
 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤ë¤ÈVLC¤Ï¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥é¥ó¥À¥à¤ËºÆÀ¸¤·¤Þ"
 "¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:372
+#: src/libvlc.h:379
 #, fuzzy
 msgid "Enqueue items in playlist"
 msgstr "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ËÄɲÃ"
 
-#: src/libvlc.h:374
+#: src/libvlc.h:381
 msgid ""
 "If you want VLC to add items to the playlist as you open them, then enable "
 "this option."
@@ -1023,24 +1038,24 @@ msgstr ""
 "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¹àÌܤòÄɲä·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò"
 "¤·¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:377
+#: src/libvlc.h:384
 #, fuzzy
 msgid "Loop playlist on end"
 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎºÇ¸å¤Ç¥ë¡¼¥×"
 
-#: src/libvlc.h:379
+#: src/libvlc.h:386
 msgid ""
 "If you want VLC to keep playing the playlist indefinitely then enable this "
 "option."
 msgstr ""
 "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎºÆÀ¸¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¹Ô¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:382
+#: src/libvlc.h:389
 #, fuzzy
 msgid "Memory copy module"
 msgstr "¥á¥â¥ê¡¼¡¦¥³¥Ô¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
 
-#: src/libvlc.h:384
+#: src/libvlc.h:391
 msgid ""
 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
 "select the fastest one supported by your hardware."
@@ -1048,30 +1063,44 @@ msgstr ""
 "»ÈÍѤ·¤¿¤¤¥á¥â¥ê¡¼¡¦¥³¥Ô¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£VLC¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥Ï¡¼¥É"
 "¥¦¥§¥¢¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ëºÇ¤â®¤¤¤â¤Î¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:387
+#: src/libvlc.h:394
 #, fuzzy
 msgid "Access module"
 msgstr "¥¢¥¯¥»¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
 
-#: src/libvlc.h:389
+#: src/libvlc.h:396
 msgid "This is a legacy entry to let you configure access modules"
 msgstr "¥¢¥¯¥»¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁªÂò¤¹¤ë¥ì¥¬¥·¡¼¡¦¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:391
+#: src/libvlc.h:398
 #, fuzzy
 msgid "Demux module"
 msgstr "demux¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
 
-#: src/libvlc.h:393
+#: src/libvlc.h:400
 msgid "This is a legacy entry to let you configure demux modules"
 msgstr "demux¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁªÂò¤¹¤ë¥ì¥¬¥·¡¼¡¦¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:395
+#: src/libvlc.h:402
+msgid "Increase the priority of the process"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc.h:404
+msgid ""
+"Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
+"experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
+"could otherwise take too much processor time.\n"
+"However be advise that in certain circumstances (bugs) VLC could take all "
+"the processor time and render the whole system unresponsive which might "
+"require a reboot of your machine."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc.h:411
 #, fuzzy
 msgid "Fast mutex on NT/2K/XP (developers only)"
 msgstr "¹â®mutex¤Î»ÈÍÑ NT/2K/XP (³«È¯¼Ô¸þ¤±)"
 
-#: src/libvlc.h:397
+#: src/libvlc.h:413
 msgid ""
 "On Windows NT/2K/XP we use a slow mutex implementation but which allows us "
 "to correctely implement condition variables. You can also use the faster "
@@ -1081,11 +1110,11 @@ msgstr ""
 "¤·¡¢¤è¤ê®¤¤mutex¤Î¼ÂÁõ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤â²Äǽ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢ÌäÂ꤬ȯÀ¸¤¹¤ë²Äǽ"
 "À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:402
+#: src/libvlc.h:418
 msgid "Condition variables implementation for Win9x (developers only)"
 msgstr "Win9x¸þ¤±¾ò·ïÃͤμÂÁõ (³«È¯¼Ô¸þ¤±)"
 
-#: src/libvlc.h:405
+#: src/libvlc.h:421
 msgid ""
 "On Windows 9x/Me we use a fast but not correct condition variables "
 "implementation (more precisely there is a possibility for a race condition "
@@ -1097,7 +1126,7 @@ msgstr ""
 "¤ë²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹)¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÂåÂؤ¨¤È¤Ê¤ëÃÙ¤¯¤Æ¤â°ÂÄꤷ¤¿¼ÂÁõ¤òÁª"
 "Âò¤¹¤ë¤³¤È¤â²Äǽ¤Ç¤¹¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢0(´ûÄêÃͤκÇ®¤Î¤â¤Î), 1, 2¤¬ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£"
 
-#: src/libvlc.h:413
+#: src/libvlc.h:429
 msgid ""
 "\n"
 "Playlist items:\n"
@@ -1123,63 +1152,63 @@ msgstr ""
 "  vlc:pause                      ¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Î¹àÌܤκÆÀ¸Ää»ß\n"
 "  vlc:quit                       VLC¤ò½ªÎ»\n"
 
-#: src/libvlc.h:443 modules/misc/dummy/dummy.c:58
+#: src/libvlc.h:459 modules/misc/dummy/dummy.c:58
 msgid "Interface"
 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
 
-#: src/libvlc.h:458 modules/audio_output/coreaudio.c:227
+#: src/libvlc.h:474 modules/audio_output/coreaudio.c:227
 #: modules/audio_output/file.c:108 modules/demux/asf/asf.c:228
 #: modules/demux/mkv.cpp:2445 modules/demux/ogg.c:557 modules/demux/ogg.c:829
 #: modules/demux/ogg.c:1002 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:259
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1092 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1219
-#: modules/gui/macosx/intf.m:378 modules/gui/macosx/output.m:155
+#: modules/gui/macosx/intf.m:378 modules/gui/macosx/output.m:164
 msgid "Audio"
 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª"
 
-#: src/libvlc.h:477 modules/demux/asf/asf.c:302 modules/demux/avi/avi.c:1208
+#: src/libvlc.h:493 modules/demux/asf/asf.c:302 modules/demux/avi/avi.c:1217
 #: modules/demux/mkv.cpp:2461 modules/demux/ogg.c:629 modules/demux/ogg.c:669
 #: modules/demux/ogg.c:734 modules/demux/ogg.c:909
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1099 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1296
 #: modules/gui/macosx/intf.m:389 modules/gui/macosx/macosx.m:68
-#: modules/gui/macosx/output.m:144 modules/misc/dummy/dummy.c:81
+#: modules/gui/macosx/output.m:158 modules/misc/dummy/dummy.c:81
 #: modules/video_output/directx/directx.c:112
 msgid "Video"
 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª"
 
-#: src/libvlc.h:499 modules/access/satellite/satellite.c:66
+#: src/libvlc.h:515 modules/access/satellite/satellite.c:66
 msgid "Input"
 msgstr "ÆþÎÏ"
 
-#: src/libvlc.h:521
+#: src/libvlc.h:537
 msgid "Decoders"
 msgstr "¥Ç¥³¡¼¥À"
 
-#: src/libvlc.h:524
+#: src/libvlc.h:541
 #, fuzzy
 msgid "Encoders"
 msgstr "¥¨¥ó¥³¡¼¥À"
 
-#: src/libvlc.h:529 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2042
+#: src/libvlc.h:547 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2042
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2361 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3034
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:218 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:174
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:221 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:175
 msgid "Stream output"
 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à½ÐÎÏ"
 
-#: src/libvlc.h:549
+#: src/libvlc.h:567
 msgid "CPU"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:561 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:206
+#: src/libvlc.h:579 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:206
 #: modules/gui/familiar/interface.c:610 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:643
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2384
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2409 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:747
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2697 modules/gui/macosx/intf.m:321
-#: modules/gui/macosx/intf.m:409 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:380
+#: modules/gui/macosx/intf.m:409 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:377
 #: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:104
 msgid "Playlist"
 msgstr "¥ê¥¹¥È"
 
-#: src/libvlc.h:567 modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:85
+#: src/libvlc.h:585 modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:85
 #: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:60
 #: modules/codec/a52old/a52old.c:59 modules/codec/mpeg_video/parser.c:84
 #: modules/demux/mpeg/ts.c:118 modules/gui/familiar/familiar.c:70
@@ -1189,27 +1218,27 @@ msgstr "
 msgid "Miscellaneous"
 msgstr "¤½¤Î¾"
 
-#: src/libvlc.h:580
+#: src/libvlc.h:599
 msgid "main program"
 msgstr "¥á¥¤¥ó¡¦¥×¥í¥°¥é¥à"
 
-#: src/libvlc.h:586
+#: src/libvlc.h:605
 msgid "print help"
 msgstr "¥Ø¥ë¥×¤Î°õºþ"
 
-#: src/libvlc.h:588
+#: src/libvlc.h:607
 msgid "print detailed help"
 msgstr "¾ÜºÙ¤Ê¥Ø¥ë¥×¤Î°õºþ"
 
-#: src/libvlc.h:591
+#: src/libvlc.h:610
 msgid "print a list of available modules"
 msgstr "Í­¸ú¤Ê¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¥ê¥¹¥È¤ò°õºþ"
 
-#: src/libvlc.h:593
+#: src/libvlc.h:612
 msgid "print help on module"
 msgstr "¥â¥¸¥å¡¼¥ë¾å¤Î¥Ø¥ë¥×¤ò°õºþ <ʸ»úÎó>"
 
-#: src/libvlc.h:596
+#: src/libvlc.h:615
 msgid "print version information"
 msgstr "¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó¤Î°õºþ"
 
@@ -2213,7 +2242,7 @@ msgstr "
 msgid "corba control module"
 msgstr "»úË롦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
 
-#: modules/control/gestures.c:77
+#: modules/control/gestures.c:77 modules/control/joystick.c:132
 msgid "Motion threshold"
 msgstr ""
 
@@ -2262,6 +2291,58 @@ msgstr "
 msgid "HTTP remote control"
 msgstr "¥ê¥â¡¼¥È¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë"
 
+#: modules/control/joystick.c:134
+msgid "the amount of joystick movement required for a movement to berecorded"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/joystick.c:137
+msgid "Joystick device"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/joystick.c:139
+msgid ""
+"the device for the joystick (usually /dev/jsX or /dev/input/jsXwith X the "
+"number of the joystick"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/joystick.c:142
+#, fuzzy
+msgid "Repeat time"
+msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
+
+#: modules/control/joystick.c:144
+msgid ""
+"the time waited before the action is repeated if it is still trigeredin "
+"miscroseconds"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/joystick.c:147
+msgid "Wait before repeat time"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/joystick.c:149
+msgid " the time waited before the repeat starts, in microseconds"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/joystick.c:151
+msgid "Max seek interval"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/joystick.c:153
+msgid ""
+" the number of seconds that will be seeked if the axis is pushed at its "
+"maximum"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/joystick.c:157
+msgid "Joystick"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/joystick.c:168
+#, fuzzy
+msgid "joystick control interface"
+msgstr "¥ê¥â¡¼¥È¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
+
 #: modules/control/lirc/lirc.c:64
 #, fuzzy
 msgid "infrared remote control interface"
@@ -2277,7 +2358,7 @@ msgstr "VLC
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1020 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:709
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1119 modules/gui/macosx/intf.m:924
 #: modules/gui/macosx/intf.m:925 modules/gui/macosx/intf.m:926
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:877
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:796
 msgid "Pause"
 msgstr "°ì»þÄä»ß"
 
@@ -2287,8 +2368,8 @@ msgstr "
 #: modules/gui/macosx/intf.m:324 modules/gui/macosx/intf.m:362
 #: modules/gui/macosx/intf.m:423 modules/gui/macosx/intf.m:931
 #: modules/gui/macosx/intf.m:932 modules/gui/macosx/intf.m:933
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:194 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:377
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:883
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:194 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:374
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:802
 msgid "Play"
 msgstr "ºÆÀ¸"
 
@@ -2344,16 +2425,16 @@ msgid "Layer"
 msgstr ""
 
 #: modules/demux/aac/demux.c:562 modules/demux/asf/asf.c:275
-#: modules/demux/avi/avi.c:1176 modules/demux/mkv.cpp:2449
+#: modules/demux/avi/avi.c:1178 modules/demux/mkv.cpp:2449
 #: modules/demux/ogg.c:561 modules/demux/ogg.c:837 modules/demux/ogg.c:1010
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:148 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:931
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:481 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1282
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:658
+#: modules/gui/macosx/output.m:170 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:667
 msgid "Channels"
 msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë"
 
 #: modules/demux/aac/demux.c:564 modules/demux/asf/asf.c:277
-#: modules/demux/avi/avi.c:1178 modules/demux/mkv.cpp:2453
+#: modules/demux/avi/avi.c:1180 modules/demux/mkv.cpp:2453
 #: modules/demux/mpeg/audio.c:632 modules/demux/ogg.c:559
 #: modules/demux/ogg.c:671 modules/demux/ogg.c:832 modules/demux/ogg.c:1005
 #, fuzzy
@@ -2370,18 +2451,18 @@ msgid "Number of streams"
 msgstr "¹Ô¿ô"
 
 #: modules/demux/asf/asf.c:228 modules/demux/asf/asf.c:302
-#: modules/demux/avi/avi.c:1172 modules/demux/avi/avi.c:1208
-#: modules/demux/avi/avi.c:1239 modules/demux/mkv.cpp:2445
+#: modules/demux/avi/avi.c:1172 modules/demux/avi/avi.c:1217
+#: modules/demux/avi/avi.c:1250 modules/demux/mkv.cpp:2445
 #: modules/demux/mkv.cpp:2461 modules/demux/mkv.cpp:2477
 #: modules/demux/ogg.c:557 modules/demux/ogg.c:629 modules/demux/ogg.c:669
 #: modules/demux/ogg.c:734 modules/demux/ogg.c:829 modules/demux/ogg.c:909
 #: modules/demux/ogg.c:1002 modules/gui/familiar/interface.c:370
-#: modules/gui/macosx/output.m:134
+#: modules/gui/macosx/output.m:147
 msgid "Type"
 msgstr "¥¿¥¤¥×"
 
 #: modules/demux/asf/asf.c:260 modules/demux/asf/asf.c:318
-#: modules/demux/avi/avi.c:1174 modules/demux/avi/avi.c:1209
+#: modules/demux/avi/avi.c:1174 modules/demux/avi/avi.c:1218
 #: modules/demux/mkv.cpp:2446 modules/demux/mkv.cpp:2462
 #: modules/demux/mkv.cpp:2478 modules/demux/ogg.c:558 modules/demux/ogg.c:630
 #: modules/demux/ogg.c:670 modules/demux/ogg.c:735 modules/demux/ogg.c:830
@@ -2394,7 +2475,7 @@ msgstr "
 msgid "Avg. byterate"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/asf/asf.c:282 modules/demux/avi/avi.c:1180
+#: modules/demux/asf/asf.c:282 modules/demux/avi/avi.c:1185
 #: modules/demux/mkv.cpp:2457
 msgid "Bits Per Sample"
 msgstr ""
@@ -2403,7 +2484,7 @@ msgstr ""
 msgid "Size"
 msgstr "¥µ¥¤¥º"
 
-#: modules/demux/asf/asf.c:335 modules/demux/avi/avi.c:1211
+#: modules/demux/asf/asf.c:335 modules/demux/avi/avi.c:1222
 #: modules/demux/mkv.cpp:2465
 #, fuzzy
 msgid "Resolution"
@@ -2414,7 +2495,7 @@ msgstr "
 msgid "Planes"
 msgstr "ºÆÀ¸"
 
-#: modules/demux/asf/asf.c:339 modules/demux/avi/avi.c:1217
+#: modules/demux/asf/asf.c:339 modules/demux/avi/avi.c:1228
 msgid "Bits Per Pixel"
 msgstr ""
 
@@ -2501,12 +2582,26 @@ msgstr "
 msgid "Flags"
 msgstr "ÁáÁ÷¤ê"
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:1214 modules/demux/ogg.c:631
+#: modules/demux/avi/avi.c:1170
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Stream %d"
+msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ÎÄä»ß"
+
+#: modules/demux/avi/avi.c:1176 modules/demux/avi/avi.c:1220
+msgid "FOURCC"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/avi/avi.c:1187
+#, fuzzy
+msgid "Audio Bitrate"
+msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª"
+
+#: modules/demux/avi/avi.c:1225 modules/demux/ogg.c:631
 #: modules/demux/ogg.c:737 modules/demux/ogg.c:912
 msgid "Frame Rate"
 msgstr ""
 
-#: modules/demux/avi/avi.c:1239
+#: modules/demux/avi/avi.c:1250
 msgid "Unknown"
 msgstr ""
 
@@ -2546,7 +2641,7 @@ msgid "mka/mkv stream demuxer"
 msgstr "MPEG 1/2¥ì¥¤¥ä1/2¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
 
 #: modules/demux/mkv.cpp:2389 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2436
-#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2857 modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:151
+#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2857 modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:150
 msgid "Duration"
 msgstr "»ý³´ü´Ö"
 
@@ -3149,9 +3244,9 @@ msgstr "
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1884 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2733
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2850 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3102
 #: modules/gui/macosx/open.m:141 modules/gui/macosx/open.m:264
-#: modules/gui/macosx/output.m:125 modules/gui/macosx/output.m:200
-#: modules/gui/macosx/output.m:285 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:364
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:276 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:380
+#: modules/gui/macosx/output.m:138 modules/gui/macosx/output.m:218
+#: modules/gui/macosx/output.m:310 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:361
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:279 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:384
 msgid "File"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë"
 
@@ -3232,10 +3327,10 @@ msgstr "
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2638 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2869
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2976 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3250
 #: modules/gui/gtk/preferences.c:606 modules/gui/macosx/open.m:138
-#: modules/gui/macosx/open.m:179 modules/gui/macosx/output.m:121
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:267
+#: modules/gui/macosx/open.m:179 modules/gui/macosx/output.m:134
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:270
 #: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:253
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:220
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:221
 #: modules/gui/wxwindows/subtitles.cpp:149
 msgid "OK"
 msgstr ""
@@ -3256,7 +3351,7 @@ msgstr ""
 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:93
 #: modules/gui/wxwindows/fileinfo.cpp:96
 #: modules/gui/wxwindows/messages.cpp:106
-#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:157
+#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:156
 msgid "Close"
 msgstr "ÊĤ¸¤ë"
 
@@ -3323,7 +3418,7 @@ msgstr "Ŭ
 
 #: modules/gui/beos/PreferencesWindow.cpp:224
 #: modules/gui/gtk/preferences.c:597 modules/gui/gtk/preferences.c:614
-#: modules/gui/macosx/output.m:338 modules/gui/macosx/prefs.m:78
+#: modules/gui/macosx/output.m:375 modules/gui/macosx/prefs.m:78
 #: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:257
 msgid "Save"
 msgstr "Êݸ"
@@ -3397,9 +3492,8 @@ msgstr "Gtk+
 msgid "VLC media player"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/familiar/interface.c:124
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:665 modules/gui/wxwindows/open.cpp:668
-#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:377
+#: modules/gui/familiar/interface.c:124 modules/gui/wxwindows/dialogs.cpp:268
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:699
 #: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:1026
 #: modules/gui/wxwindows/subtitles.cpp:196
 msgid "Open file"
@@ -3425,7 +3519,7 @@ msgstr "
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1027 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:676
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1127 modules/gui/macosx/controls.m:639
 #: modules/gui/macosx/intf.m:325 modules/gui/macosx/intf.m:363
-#: modules/gui/macosx/intf.m:424 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:375
+#: modules/gui/macosx/intf.m:424 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:372
 msgid "Stop"
 msgstr "Ää»ß"
 
@@ -3457,8 +3551,8 @@ msgstr "UDP
 
 #: modules/gui/familiar/interface.c:412 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1747
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2062 modules/gui/macosx/open.m:160
-#: modules/gui/macosx/output.m:128 modules/gui/wxwindows/open.cpp:456
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:420
+#: modules/gui/macosx/output.m:141 modules/gui/wxwindows/open.cpp:467
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:424
 msgid "Address"
 msgstr "¥Û¥¹¥È̾/¥¢¥É¥ì¥¹"
 
@@ -3467,14 +3561,14 @@ msgstr "
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2912 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2052
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2101 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3225
 #: modules/gui/macosx/open.m:159 modules/gui/macosx/open.m:161
-#: modules/gui/macosx/output.m:129 modules/gui/wxwindows/open.cpp:441
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:464 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:431
+#: modules/gui/macosx/output.m:142 modules/gui/wxwindows/open.cpp:452
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:475 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:435
 msgid "Port"
 msgstr "¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ"
 
-#: modules/gui/familiar/interface.c:478 modules/gui/macosx/output.m:131
-#: modules/gui/macosx/output.m:227 modules/gui/macosx/output.m:295
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:381
+#: modules/gui/familiar/interface.c:478 modules/gui/macosx/output.m:144
+#: modules/gui/macosx/output.m:246 modules/gui/macosx/output.m:321
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:385
 msgid "HTTP"
 msgstr ""
 
@@ -3489,7 +3583,7 @@ msgstr ""
 #: modules/gui/familiar/interface.c:516 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1830
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2281 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2145
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2740 modules/gui/macosx/open.m:143
-#: modules/gui/macosx/open.m:272 modules/gui/wxwindows/open.cpp:280
+#: modules/gui/macosx/open.m:272 modules/gui/wxwindows/open.cpp:283
 msgid "Network"
 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯"
 
@@ -3621,7 +3715,7 @@ msgstr "
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:20 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:504
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:986 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:173
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:619 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1399
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:257
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:254
 #, fuzzy
 msgid "Open a file"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯"
@@ -3762,7 +3856,7 @@ msgstr "
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:190 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:973
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:560 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1356
-#: modules/gui/macosx/output.m:124 modules/gui/macosx/vout.m:199
+#: modules/gui/macosx/output.m:137 modules/gui/macosx/vout.m:199
 msgid "Screen"
 msgstr "¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó"
 
@@ -3780,18 +3874,18 @@ msgstr "
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2267 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:629
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:816 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2005
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2726 modules/gui/macosx/open.m:142
-#: modules/gui/macosx/open.m:268 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:366
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:278
+#: modules/gui/macosx/open.m:268 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:363
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:281
 msgid "Disc"
 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯"
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:527 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:640
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:368
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:365
 msgid "Net"
 msgstr "Network"
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:539 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:651
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:371
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:368
 msgid "Sat"
 msgstr "±ÒÀ±"
 
@@ -3853,7 +3947,7 @@ msgstr "
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1063 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:758
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:844 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:888
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1173
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:382
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:379
 msgid "Prev"
 msgstr "Á°"
 
@@ -3867,7 +3961,7 @@ msgstr "
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:852 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:896
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1166 modules/gui/macosx/controls.m:647
 #: modules/gui/macosx/intf.m:327 modules/gui/macosx/intf.m:367
-#: modules/gui/macosx/intf.m:425 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:384
+#: modules/gui/macosx/intf.m:425 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:381
 msgid "Next"
 msgstr "¼¡"
 
@@ -3946,17 +4040,17 @@ msgid "Open Stream"
 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ò³«¤¯"
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1476 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1791
-#: modules/gui/macosx/open.m:135 modules/gui/wxwindows/open.cpp:170
+#: modules/gui/macosx/open.m:135 modules/gui/wxwindows/open.cpp:173
 msgid "Media Resource Locator (MRL)"
 msgstr "¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥ê¥½¡¼¥¹¡¦¥í¥±¡¼¥¿ (MRL)"
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1498 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1813
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:174
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:177
 msgid "Open Target:"
 msgstr "¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò³«¤¯"
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1518 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1833
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:189
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:192
 msgid ""
 "Alternatively, you can build an MRL using one of the following predefined "
 "targets:"
@@ -3968,33 +4062,33 @@ msgstr ""
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1998 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1877
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2315 modules/gui/macosx/open.m:145
 #: modules/gui/macosx/open.m:151 modules/gui/macosx/open.m:173
-#: modules/gui/macosx/output.m:127 modules/gui/macosx/prefs.m:464
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:246 modules/gui/wxwindows/open.cpp:354
+#: modules/gui/macosx/output.m:140 modules/gui/macosx/prefs.m:464
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:249 modules/gui/wxwindows/open.cpp:365
 #: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:829
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:407
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:411
 #: modules/gui/wxwindows/subtitles.cpp:107
 msgid "Browse..."
 msgstr "¥Ö¥é¥¦¥º..."
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1586 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1901
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:379
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:390
 msgid "Disc type"
 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¡¦¥¿¥¤¥×"
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1605 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1920
 #: modules/gui/macosx/open.m:155 modules/gui/macosx/open.m:488
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:373
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:384
 msgid "DVD"
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1613 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1928
 #: modules/gui/macosx/open.m:156 modules/gui/macosx/open.m:382
-#: modules/gui/macosx/open.m:472 modules/gui/wxwindows/open.cpp:374
+#: modules/gui/macosx/open.m:472 modules/gui/wxwindows/open.cpp:385
 msgid "VCD"
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1621 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1936
-#: modules/gui/macosx/open.m:148 modules/gui/wxwindows/open.cpp:385
+#: modules/gui/macosx/open.m:148 modules/gui/wxwindows/open.cpp:396
 msgid "Device name"
 msgstr "¥Ç¥Ð¥¤¥¹Ì¾"
 
@@ -4005,24 +4099,24 @@ msgstr "DVD
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1707 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2022
 #: modules/gui/macosx/open.m:164 modules/gui/macosx/open.m:547
-#: modules/gui/macosx/open.m:585 modules/gui/wxwindows/open.cpp:420
+#: modules/gui/macosx/open.m:585 modules/gui/wxwindows/open.cpp:431
 msgid "UDP/RTP"
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1717 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2032
 #: modules/gui/macosx/open.m:165 modules/gui/macosx/open.m:548
-#: modules/gui/macosx/open.m:597 modules/gui/wxwindows/open.cpp:421
+#: modules/gui/macosx/open.m:597 modules/gui/wxwindows/open.cpp:432
 msgid "UDP/RTP Multicast"
 msgstr "UDP¥Þ¥ë¥Á¥­¥ã¥¹¥È"
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1727 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2042
 #: modules/gui/macosx/open.m:166 modules/gui/macosx/open.m:549
-#: modules/gui/macosx/open.m:610 modules/gui/wxwindows/open.cpp:422
+#: modules/gui/macosx/open.m:610 modules/gui/wxwindows/open.cpp:433
 msgid "HTTP/FTP/MMS"
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1759 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2074
-#: modules/gui/macosx/open.m:162 modules/gui/wxwindows/open.cpp:478
+#: modules/gui/macosx/open.m:162 modules/gui/wxwindows/open.cpp:489
 msgid "URL"
 msgstr ""
 
@@ -4051,7 +4145,7 @@ msgid "Horizontal"
 msgstr "¿åÊ¿"
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1956 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2271
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:283
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:286
 msgid "Satellite"
 msgstr "±ÒÀ±"
 
@@ -4067,8 +4161,8 @@ msgid "fps"
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2049 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2369
-#: modules/gui/macosx/open.m:172 modules/gui/macosx/output.m:120
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:201 modules/gui/wxwindows/open.cpp:223
+#: modules/gui/macosx/open.m:172 modules/gui/macosx/output.m:133
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:204 modules/gui/wxwindows/open.cpp:226
 #, fuzzy
 msgid "Settings..."
 msgstr "ÀßÄê(_S)"
@@ -4083,7 +4177,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2288
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2429 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2747
-#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:150
+#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:149
 msgid "Url"
 msgstr ""
 
@@ -4144,14 +4238,14 @@ msgid "Destination Target: "
 msgstr "Á÷¿®Àè¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¡¦¥ì¥·¥ª"
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2857 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3112
-#: modules/gui/macosx/output.m:132 modules/gui/macosx/output.m:237
-#: modules/gui/macosx/output.m:296 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:382
+#: modules/gui/macosx/output.m:145 modules/gui/macosx/output.m:257
+#: modules/gui/macosx/output.m:323 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:386
 msgid "UDP"
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2867 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3122
-#: modules/gui/macosx/output.m:133 modules/gui/macosx/output.m:247
-#: modules/gui/macosx/output.m:298 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:383
+#: modules/gui/macosx/output.m:146 modules/gui/macosx/output.m:270
+#: modules/gui/macosx/output.m:333 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:387
 msgid "RTP"
 msgstr ""
 
@@ -4174,8 +4268,8 @@ msgid "PS"
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2972 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3217
-#: modules/gui/macosx/output.m:139 modules/gui/macosx/output.m:279
-#: modules/gui/macosx/output.m:325
+#: modules/gui/macosx/output.m:153 modules/gui/macosx/output.m:303
+#: modules/gui/macosx/output.m:362
 msgid "AVI"
 msgstr ""
 
@@ -4262,7 +4356,7 @@ msgstr "
 msgid "the VideoLAN team <videolan@videolan.org>"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1777 modules/gui/wxwindows/open.cpp:151
+#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1777 modules/gui/wxwindows/open.cpp:154
 msgid "Open Target"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯"
 
@@ -4297,9 +4391,9 @@ msgstr "
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2403 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2645
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2876 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3257
 #: modules/gui/gtk/preferences.c:618 modules/gui/macosx/open.m:139
-#: modules/gui/macosx/prefs.m:79 modules/gui/wxwindows/open.cpp:270
+#: modules/gui/macosx/prefs.m:79 modules/gui/wxwindows/open.cpp:273
 #: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:256
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:223
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:224
 #: modules/gui/wxwindows/subtitles.cpp:152
 msgid "Cancel"
 msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
@@ -4373,7 +4467,7 @@ msgstr ""
 msgid "button3"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/gtk2/gnome2_interface.c:123 modules/gui/macosx/output.m:337
+#: modules/gui/gtk2/gnome2_interface.c:123 modules/gui/macosx/output.m:374
 msgid "Save File"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÊݸ"
 
@@ -4464,12 +4558,12 @@ msgid "Fit To Screen"
 msgstr "¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó"
 
 #: modules/gui/macosx/controls.m:625 modules/gui/macosx/intf.m:326
-#: modules/gui/macosx/intf.m:364 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:388
+#: modules/gui/macosx/intf.m:364 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:385
 msgid "Faster"
 msgstr "ÁáÁ÷¤ê"
 
 #: modules/gui/macosx/controls.m:626 modules/gui/macosx/intf.m:323
-#: modules/gui/macosx/intf.m:365 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:386
+#: modules/gui/macosx/intf.m:365 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:383
 msgid "Slower"
 msgstr "¥¹¥í¡¼"
 
@@ -4502,8 +4596,8 @@ msgstr ""
 msgid "VLC - Controller"
 msgstr "¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:329 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:945
-#: modules/gui/wxwindows/timer.cpp:154
+#: modules/gui/macosx/intf.m:329 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:864
+#: modules/gui/wxwindows/timer.cpp:131
 #, fuzzy
 msgid "Volume"
 msgstr "¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò¾å¤²¤ë"
@@ -4746,55 +4840,69 @@ msgstr "%@s 
 msgid "Open VIDEO_TS Directory"
 msgstr "VIDEO_TS¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò³«¤¯"
 
-#: modules/gui/macosx/output.m:119
+#: modules/gui/macosx/output.m:132
 #, fuzzy
 msgid "Advanced output:"
 msgstr "ALSA¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
 
-#: modules/gui/macosx/output.m:123
+#: modules/gui/macosx/output.m:136
 msgid "Output Options"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/output.m:126 modules/gui/macosx/output.m:216
-#: modules/gui/macosx/output.m:291
+#: modules/gui/macosx/output.m:139 modules/gui/macosx/output.m:235
+#: modules/gui/macosx/output.m:316
 #, fuzzy
 msgid "Stream"
 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ÎÄä»ß"
 
-#: modules/gui/macosx/output.m:130
+#: modules/gui/macosx/output.m:143
 msgid "TTL"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/output.m:136 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:526
+#: modules/gui/macosx/output.m:149 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:530
 msgid "Encapsulation Method"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/output.m:137
+#: modules/gui/macosx/output.m:150
 msgid "MPEG TS"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/output.m:138 modules/gui/macosx/output.m:281
-#: modules/gui/macosx/output.m:323
+#: modules/gui/macosx/output.m:151 modules/gui/macosx/output.m:305
+#: modules/gui/macosx/output.m:358
 msgid "MPEG PS"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/output.m:140 modules/gui/macosx/output.m:280
-#: modules/gui/macosx/output.m:327
+#: modules/gui/macosx/output.m:152 modules/gui/macosx/output.m:307
+#: modules/gui/macosx/output.m:360
+msgid "MPEG1"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/macosx/output.m:154 modules/gui/macosx/output.m:304
+#: modules/gui/macosx/output.m:364
 msgid "Ogg"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/output.m:143
+#: modules/gui/macosx/output.m:157
 #, fuzzy
 msgid "Transcode options"
 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î°ì»þÄä»ß"
 
-#: modules/gui/macosx/output.m:153 modules/gui/macosx/output.m:158
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:604
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:652
+#: modules/gui/macosx/output.m:161 modules/gui/macosx/output.m:167
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:609
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:661
 msgid "Bitrate (kb/s)"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/output.m:282 modules/gui/macosx/output.m:329
+#: modules/gui/macosx/output.m:174 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:483
+#, fuzzy
+msgid "Miscellaneous Options"
+msgstr "¤½¤Î¾"
+
+#: modules/gui/macosx/output.m:175
+msgid "Announce streams via SAP Channel:"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/macosx/output.m:306 modules/gui/macosx/output.m:366
 msgid "mp4"
 msgstr ""
 
@@ -4842,33 +4950,32 @@ msgstr "
 msgid "Qt interface"
 msgstr "Qt¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
 
-#: modules/gui/skins/src/dialogs.cpp:336
-#: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:292
+#: modules/gui/skins/src/dialogs.cpp:136
 #, fuzzy
 msgid "Open a skin file"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯"
 
-#: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:341
-#: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:342
+#: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:305
+#: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:306
 msgid "Last skin actually used"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:343
-#: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:344
+#: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:307
+#: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:308
 msgid "Config of last used skin"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:345
-#: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:346
+#: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:309
+#: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:310
 msgid "Show application in system tray"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:347
-#: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:348
+#: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:311
+#: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:312
 msgid "Show application in taskbar"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:359
+#: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:323
 #, fuzzy
 msgid "Skinnable Interface"
 msgstr "¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Îɽ¼¨/Èóɽ¼¨(_I)"
@@ -4878,214 +4985,214 @@ msgstr "
 msgid "FileInfo"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯(_O)..."
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:258
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:255
 #, fuzzy
 msgid "Open a DVD or (S)VCD"
 msgstr "DVD¤Þ¤¿¤ÏVCD¤ò³«¤¯"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:259
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:256
 #, fuzzy
 msgid "Open a network stream"
 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÁªÂò¤¹¤ë"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:260
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:257
 #, fuzzy
 msgid "Open a satellite stream"
 msgstr "±ÒÀ±¥«¡¼¥É¤ò³«¤¯"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:261
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:258
 msgid "Eject the DVD/CD"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:262
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:259
 #, fuzzy
 msgid "Exit this program"
 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤Î½ªÎ»"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:264
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:261
 #, fuzzy
 msgid "Open the playlist"
 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò³«¤¯"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:265
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:262
 #, fuzzy
 msgid "Show the program logs"
 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÁªÂò"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:266
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:263
 msgid "Show information about the file being played"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:268
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:265
 msgid "Go to the preferences menu"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:270
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:267
 #, fuzzy
 msgid "About this program"
 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤Î½ªÎ»"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:274
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:271 modules/gui/wxwindows/menus.cpp:108
 #, fuzzy
 msgid "Simple &Open ..."
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯..."
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:276
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:273 modules/gui/wxwindows/menus.cpp:109
 #, fuzzy
 msgid "Open &File..."
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯..."
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:278
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:275 modules/gui/wxwindows/menus.cpp:110
 #, fuzzy
 msgid "Open &Disc..."
 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò³«¤¯..."
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:280
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:277 modules/gui/wxwindows/menus.cpp:111
 #, fuzzy
 msgid "Open &Network Stream..."
 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à(_N)..."
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:283
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:280
 #, fuzzy
 msgid "Open &Satellite Stream..."
 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à(_N)..."
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:288
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:285
 #, fuzzy
 msgid "&Eject Disc"
 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¼è½Ð¤·(_E)"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:292
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:289
 #, fuzzy
 msgid "E&xit"
 msgstr "½ªÎ»(_x)"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:296
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:293
 #, fuzzy
 msgid "&Playlist..."
 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È..."
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:298
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:295
 #, fuzzy
 msgid "&Messages..."
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸..."
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:299
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:296
 #, fuzzy
 msgid "&File info..."
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯(_O)..."
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:304
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:301
 #, fuzzy
 msgid "&Preferences..."
 msgstr "ÀßÄê(_P)..."
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:321
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:318
 #, fuzzy
 msgid "&About..."
 msgstr "VideoLAN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(_A)..."
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:325
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:322
 #, fuzzy
 msgid "&File"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:326
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:323
 #, fuzzy
 msgid "&View"
 msgstr "ɽ¼¨(_V)"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:327
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:324
 #, fuzzy
 msgid "&Settings"
 msgstr "ÀßÄê(_S)"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:328
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:515
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:563
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:325
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:481
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:529
 #, fuzzy
 msgid "&Audio"
 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:329
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:534
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:567
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:326
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:500
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:533
 #, fuzzy
 msgid "&Video"
 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:330
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:553
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:571
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:327
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:519
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:537
 #, fuzzy
 msgid "&Navigation"
 msgstr "¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó(_N)"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:331
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:328
 #, fuzzy
 msgid "&Help"
 msgstr "¥Ø¥ë¥×(_H)"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:347
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:344
 #, fuzzy
 msgid "Stop current playlist item"
 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò³«¤¯"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:348
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:345
 msgid "Play current playlist item"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:349
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:346
 msgid "Pause current playlist item"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:350
-#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:354
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:347
+#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:353
 #, fuzzy
 msgid "Open playlist"
 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò³«¤¯"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:351
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:348
 #, fuzzy
 msgid "Previous playlist item"
 msgstr "Á°¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:352
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:349
 #, fuzzy
 msgid "Next playlist item"
 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò³«¤¯"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:353
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:350
 #, fuzzy
 msgid "Play slower"
 msgstr "¥¹¥í¡¼ºÆÀ¸"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:354
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:351
 #, fuzzy
 msgid "Play faster"
 msgstr "ÁáÁ÷¤êºÆÀ¸"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:598
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:573
 #, fuzzy
 msgid ""
 " (wxWindows interface)\n"
 "\n"
 msgstr "¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖWindows¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:599
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:574
 msgid ""
 "(C) 1996-2003 - the VideoLAN Team\n"
 "\n"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:600
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:575
 msgid ""
 "The VideoLAN team <videolan@videolan.org>\n"
 "http://www.videolan.org/\n"
 "\n"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:602
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:577
 #, fuzzy
 msgid ""
 "This is the VideoLAN Client, a DVD, MPEG and DivX player.\n"
@@ -5094,32 +5201,32 @@ msgstr ""
 "¤³¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÏDVD¤ª¤è¤Ó¡¢MPEG¤òºÆÀ¸¤¹¤ëVideoLAN¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ç¤¹¡£\n"
 "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤«¤éMPEG¤ÈMPEG 2¥Ç¡¼¥¿¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:606
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:581
 #, fuzzy, c-format
 msgid "About %s"
 msgstr "VideoLAN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ"
 
-#: modules/gui/wxwindows/menus.cpp:111
+#: modules/gui/wxwindows/menus.cpp:127
 #, fuzzy
 msgid "Audio menu"
 msgstr "ÀßÄê(_S)"
 
-#: modules/gui/wxwindows/menus.cpp:127
+#: modules/gui/wxwindows/menus.cpp:143
 #, fuzzy
 msgid "Video menu"
 msgstr "ÀßÄê(_S)"
 
-#: modules/gui/wxwindows/menus.cpp:145
+#: modules/gui/wxwindows/menus.cpp:161
 #, fuzzy
 msgid "Input menu"
 msgstr "ÆþÎÏ"
 
-#: modules/gui/wxwindows/menus.cpp:173
+#: modules/gui/wxwindows/menus.cpp:197
 #, fuzzy
 msgid "Close Menu"
 msgstr "¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë"
 
-#: modules/gui/wxwindows/menus.cpp:337
+#: modules/gui/wxwindows/menus.cpp:358
 msgid "Empty"
 msgstr ""
 
@@ -5136,103 +5243,103 @@ msgstr ""
 msgid "Save Messages As a file..."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:178
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:181
 msgid ""
 "You can use this field directly by typing the full MRL you want to open.\n"
 "Alternatively, the field will be filled automatically when you use the "
 "controls below."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:195 modules/gui/wxwindows/subtitles.cpp:98
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:198 modules/gui/wxwindows/subtitles.cpp:98
 #, fuzzy
 msgid "Subtitles file"
 msgstr "»úËë"
 
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:196
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:199
 msgid "Load an additional subtitles file. Currently only works with AVI files."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:219
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:222
 msgid "Use VLC as a stream server"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:239
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:242
 #, fuzzy
 msgid "Capture input stream"
 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î°ì»þÄä»ß"
 
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:241
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:244
 msgid "Capture the stream you are playing to a file"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:372
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:383
 msgid "DVD (menus support)"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:375
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:386
 #, fuzzy
 msgid "CD Audio"
 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª"
 
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:854 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:776
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:885 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:785
 #, fuzzy
 msgid "Save file"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÊݸ"
 
-#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:117
+#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:116
 #, fuzzy
 msgid "&Simple Add..."
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯(_O)..."
 
-#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:118
+#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:117
 msgid "&Add MRL..."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:119
+#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:118
 #, fuzzy
 msgid "&Open Playlist..."
 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò³«¤¯"
 
-#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:120
+#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:119
 #, fuzzy
 msgid "&Save Playlist..."
 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È..."
 
-#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:122
+#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:121
 #, fuzzy
 msgid "&Close"
 msgstr "ÊĤ¸¤ë"
 
-#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:126
+#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:125
 #, fuzzy
 msgid "&Invert"
 msgstr "µÕž"
 
-#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:127
+#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:126
 #, fuzzy
 msgid "&Delete"
 msgstr "ºï½ü"
 
-#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:128
+#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:127
 #, fuzzy
 msgid "&Select All"
 msgstr "¤¹¤Ù¤Æ¤òÁªÂò"
 
-#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:132
+#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:131
 #, fuzzy
 msgid "&Manage"
 msgstr "¸À¸ì"
 
-#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:133
+#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:132
 #, fuzzy
 msgid "&Selection"
 msgstr "ÁªÂò"
 
-#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:229
+#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:228
 msgid "no info"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:333
+#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:332
 #, fuzzy
 msgid "Save playlist"
 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò³«¤¯"
@@ -5251,61 +5358,56 @@ msgstr "
 msgid "Advanced options"
 msgstr "ALSA¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
 
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:189
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:190
 msgid "Stream output MRL"
 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎÏMRL"
 
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:193
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:194
 #, fuzzy
 msgid "Destination Target:"
 msgstr "Á÷¿®Àè¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¡¦¥ì¥·¥ª"
 
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:196
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:197
 msgid ""
 "You can use this field directly by typing the full MRL you want to open.\n"
 "Alternatively, the field will be filled automatically when you use the "
 "controls below"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:373
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:377
 msgid "Output Methods"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:379
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:383
 #, fuzzy
 msgid "Play locally"
 msgstr "¥¹¥í¡¼ºÆÀ¸"
 
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:403
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:407
 #, fuzzy
 msgid "Filename"
 msgstr "¥í¥°¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
 
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:479
-#, fuzzy
-msgid "Miscellaneous Options"
-msgstr "¤½¤Î¾"
-
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:491
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:495
 msgid "SAP Announce"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:493
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:497
 #, fuzzy
 msgid "Channel Name "
 msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥µ¡¼¥Ð¡¼"
 
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:564
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:569
 #, fuzzy
 msgid "Transcoding options"
 msgstr "»ý³´ü´Ö"
 
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:597
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:602
 #, fuzzy
 msgid "Video codec"
 msgstr "DVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹"
 
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:644
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:649
 #, fuzzy
 msgid "Audio codec"
 msgstr "DVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹"
@@ -5333,11 +5435,16 @@ msgstr ""
 msgid "Override frames per second. It will only work with MicroDVD subtitles."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/wxwindows.cpp:82
+#: modules/gui/wxwindows/wxwindows.cpp:91
 #, fuzzy
 msgid "wxWindows interface module"
 msgstr "xosd¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
 
+#: modules/gui/wxwindows/wxwindows.cpp:100
+#, fuzzy
+msgid "wxWindows dialogs provider"
+msgstr "xosd¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
+
 #: modules/misc/dummy/dummy.c:37
 #, fuzzy
 msgid "Dummy image chroma format"
@@ -5402,30 +5509,30 @@ msgstr "
 msgid "Using the dummy interface plugin..."
 msgstr "¥À¥ß¡¼¤Î¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£"
 
-#: modules/misc/freetype.c:56 modules/visualization/xosd/xosd.c:71
+#: modules/misc/freetype.c:62 modules/visualization/xosd/xosd.c:71
 #, fuzzy
 msgid "Font"
 msgstr "¥Õ¥©¥ó¥È"
 
-#: modules/misc/freetype.c:57
+#: modules/misc/freetype.c:63
 #, fuzzy
 msgid "Filename of Font"
 msgstr "¥í¥°¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
 
-#: modules/misc/freetype.c:58
+#: modules/misc/freetype.c:64
 msgid "Font size"
 msgstr ""
 
-#: modules/misc/freetype.c:59
+#: modules/misc/freetype.c:65
 msgid "The size of the fonts used by the osd module"
 msgstr ""
 
-#: modules/misc/freetype.c:62
+#: modules/misc/freetype.c:68
 #, fuzzy
 msgid "Fonts"
 msgstr "¥Õ¥©¥ó¥È"
 
-#: modules/misc/freetype.c:65
+#: modules/misc/freetype.c:71
 msgid "freetype2 font renderer"
 msgstr ""
 
@@ -6726,10 +6833,6 @@ msgstr "xosd
 #~ msgid "Select program"
 #~ msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÀÚÂؤ¨"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Select title"
-#~ msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
-
 #, fuzzy
 #~ msgid "Select chapter"
 #~ msgstr "¼¡¤Î¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤òÁªÂò"