* ALL: i18n updates and fixes.
[vlc.git] / po / ja.po
1 # Japanese translation for VLC
2 # Copyright (C) 2002 VideoLAN project
3 # Fumio Nakayama <endymion@ca2.so-net.ne.jp>, 2002.
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: vlc\n"
7 "POT-Creation-Date: 2003-02-27 12:59+0000\n"
8 "PO-Revision-Date: 2003-01-09 02:37+0900\n"
9 "Last-Translator: Fumio Nakayama <endymion@ca2.so-net.ne.jp>\n"
10 "Language-Team: Japanese <ja@li.org>\n"
11 "MIME-Version: 1.0\n"
12 "Content-Type: text/plain; charset=euc-jp\n"
13 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14
15 #: src/libvlc.c:255
16 msgid "C"
17 msgstr "ja"
18
19 #: src/libvlc.c:298 src/libvlc.c:1308
20 #, c-format
21 msgid ""
22 "Usage: %s [options] [items]...\n"
23 "\n"
24 msgstr ""
25
26 #: src/libvlc.c:1140 src/misc/configuration.c:917
27 msgid "string"
28 msgstr "ʸ»úÎó"
29
30 #: src/libvlc.c:1157 src/misc/configuration.c:902
31 msgid "integer"
32 msgstr "À°¿ô"
33
34 #: src/libvlc.c:1160 src/misc/configuration.c:909
35 msgid "float"
36 msgstr "ÉâÆ°¾®¿ôÅÀ"
37
38 #: src/libvlc.c:1166
39 msgid " (default enabled)"
40 msgstr " (¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¡§Í­¸ú)"
41
42 #: src/libvlc.c:1167
43 msgid " (default disabled)"
44 msgstr " (¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¡§Ìµ¸ú)"
45
46 #: src/libvlc.c:1283 src/libvlc.c:1338 src/libvlc.c:1362
47 msgid ""
48 "\n"
49 "Press the RETURN key to continue...\n"
50 msgstr ""
51 "\n"
52 "³¤±¤ë¤Ë¤ÏEnter¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
53
54 #: src/libvlc.c:1311
55 msgid "[module]              [description]\n"
56 msgstr "[¥â¥¸¥å¡¼¥ë]          [ÀâÌÀ]\n"
57
58 #: src/libvlc.c:1356
59 msgid ""
60 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
61 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
62 "see the file named COPYING for details.\n"
63 "Written by the VideoLAN team at Ecole Centrale, Paris.\n"
64 msgstr ""
65 "ˡΧ¤Ë¤è¤Ã¤Æµö²Ä¤µ¤ì¤ëÈϰϤǤ³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ï²¿¤ÎÊݾڤ⤢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
66 "¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢GNU GPL¤Î¾ò¹à¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆºÆÇÛÉÛ¤¹¤ë¤«¤âÃΤì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
67 "COPYING¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¾ÜºÙ¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
68 "Written by the VideoLAN team at Ecole Centrale, Paris.\n"
69
70 #: src/libvlc.h:37
71 msgid "interface module"
72 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
73
74 #: src/libvlc.h:39
75 msgid ""
76 "This option allows you to select the interface used by VLC. The default "
77 "behavior is to automatically select the best module available."
78 msgstr ""
79 "»ÈÍѤ¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤¬ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤Ê¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬"
80 "ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£"
81
82 #: src/libvlc.h:43
83 #, fuzzy
84 msgid "extra interface modules"
85 msgstr "Qt¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
86
87 #: src/libvlc.h:45
88 #, fuzzy
89 msgid ""
90 "This option allows you to select additional interfaces used by VLC. They "
91 "will be launched in the background in addition to the default interface. Use "
92 "a comma separated list of interface modules."
93 msgstr ""
94 "»ÈÍѤ¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤¬ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤Ê¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬"
95 "ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£"
96
97 #: src/libvlc.h:49
98 msgid "verbosity (0,1,2)"
99 msgstr "¾éĹ (0,1,2)"
100
101 #: src/libvlc.h:51
102 msgid ""
103 "This options sets the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
104 "1=warnings, 2=debug)."
105 msgstr ""
106 "¾éĹ¥ì¥Ù¥ë¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹ (0=¥¨¥é¡¼¤Èɸ½à¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤ß¡¢1=·Ù¹ð¡¢2=¥Ç¥Ð¥Ã¥°)"
107
108 #: src/libvlc.h:54
109 msgid "be quiet"
110 msgstr "¥¨¥é¡¼¤Î¤ß"
111
112 #: src/libvlc.h:56
113 msgid "This options turns off all warning and information messages."
114 msgstr "¤¹¤Ù¤Æ¤Î·Ù¹ð¤È¾ðÊó¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÍ޻ߤ·¤Þ¤¹¡£"
115
116 #: src/libvlc.h:58
117 msgid "color messages"
118 msgstr "¥«¥é¡¼¡¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
119
120 #: src/libvlc.h:60
121 msgid ""
122 "When this option is turned on, the messages sent to the console will be "
123 "colorized. Your terminal needs Linux color support for this to work."
124 msgstr ""
125 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÀßÄꤹ¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤ËÁ÷¿®¤µ¤ì¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¥«¥é¡¼²½¤µ¤ì¤Þ"
126 "¤¹¡£¤³¤ÎÆ°ºî¤ÏüËö¤¬Linux¥«¥é¡¼¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£"
127
128 #: src/libvlc.h:63
129 msgid "show advanced options"
130 msgstr ""
131
132 #: src/libvlc.h:65
133 msgid ""
134 "When this option is turned on, the interfaces will show all the available "
135 "options, including those that most users should never touch"
136 msgstr ""
137
138 #: src/libvlc.h:68
139 msgid "interface default search path"
140 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î´ûÄê¤Î¸¡º÷¥Ñ¥¹"
141
142 #: src/libvlc.h:70
143 msgid ""
144 "This option allows you to set the default path that the interface will open "
145 "when looking for a file."
146 msgstr ""
147 "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤­¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤ì¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î´ûÄê¤Î¥Ñ¥¹¤òÀßÄꤷ¤Þ"
148 "¤¹¡£"
149
150 #: src/libvlc.h:73
151 msgid "plugin search path"
152 msgstr "¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¸¡º÷¥Ñ¥¹"
153
154 #: src/libvlc.h:75
155 #, fuzzy
156 msgid ""
157 "This option allows you to specify an additional path for VLC to look for its "
158 "plugins."
159 msgstr "VLC¤¬¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤­¤Ë¸¡º÷¤µ¤ì¤ëÄɲäΥѥ¹¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
160
161 #: src/libvlc.h:78
162 msgid "audio output module"
163 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
164
165 #: src/libvlc.h:80
166 msgid ""
167 "This option allows you to select the audio output method used by VLC. The "
168 "default behavior is to automatically select the best method available."
169 msgstr ""
170 "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎÏÊýË¡¤¬ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤ÊÊýË¡¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ"
171 "¤¹¡£"
172
173 #: src/libvlc.h:84
174 msgid "enable audio"
175 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
176
177 #: src/libvlc.h:86
178 msgid ""
179 "You can completely disable the audio output. In this case the audio decoding "
180 "stage won't be done, and it will save some processing power."
181 msgstr ""
182 "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϤò´°Á´¤Ë̵¸ú¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Ï¥Ç¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ë¤è"
183 "¤ê¡¢¤¤¤¯¤é¤«¤Î½èÍý¥Ñ¥ï¡¼¤ò¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
184
185 #: src/libvlc.h:89
186 msgid "force mono audio"
187 msgstr "¥â¥Î¥é¥ë"
188
189 #: src/libvlc.h:90
190 msgid "This will force a mono audio output"
191 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϤò¶¯À©Åª¤Ë¥â¥Î¥é¥ë¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£"
192
193 #: src/libvlc.h:92
194 msgid "audio output volume"
195 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ü¥ê¥å¡¼¥à"
196
197 #: src/libvlc.h:94
198 msgid ""
199 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
200 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î´ûÄêÃͤò0¤«¤é1024¤Î´Ö¤ÇÀßÄê²Äǽ¤Ç¤¹¡£"
201
202 #: src/libvlc.h:97
203 #, fuzzy
204 msgid "audio output saved volume"
205 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ü¥ê¥å¡¼¥à"
206
207 #: src/libvlc.h:99
208 msgid "This saves the audio output volume when you select mute."
209 msgstr ""
210
211 #: src/libvlc.h:101
212 msgid "audio output frequency (Hz)"
213 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϼþÇÈ¿ô(Hz)"
214
215 #: src/libvlc.h:103
216 msgid ""
217 "You can force the audio output frequency here. Common values are 48000, "
218 "44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
219 msgstr ""
220 "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϤμþÇÈ¿ô¤ò¶¯À©Åª¤ËÀßÄê²Äǽ¤Ç¤¹¡£\n"
221 "°ìÈÌŪ¤ÊÃͤϡ¢48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000¤Ç¤¹¡£"
222
223 #: src/libvlc.h:106
224 msgid "compensate desynchronization of audio (in ms)"
225 msgstr "Êä½þ¤¹¤ë²»À¼¤Î¥º¥ì(»þ´Ö:ms)"
226
227 #: src/libvlc.h:108
228 msgid ""
229 "This option allows you to delay the audio output. This can be handy if you "
230 "notice a lag between the video and the audio."
231 msgstr ""
232 "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϤÎÃÙ¤ì¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£¥Ó¥Ç¥ª¤È²»À¼¤Î¥º¥ì¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÃÍ"
233 "¤òÀßÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
234
235 #: src/libvlc.h:111
236 msgid "use the S/PDIF audio output when available"
237 msgstr ""
238
239 #: src/libvlc.h:113
240 #, fuzzy
241 msgid ""
242 "This option allows you to use the S/PDIF audio output by default when your "
243 "hardware supports it as well as the audio stream being played."
244 msgstr ""
245 "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎÏÊýË¡¤¬ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤ÊÊýË¡¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ"
246 "¤¹¡£"
247
248 #: src/libvlc.h:116
249 msgid "headphone virtual spatialization effect"
250 msgstr "¥Ø¥Ã¥É¥Û¡¼¥ó¤Î²¾ÁÛŪ¤Ê²»¤Î¹­¤¬¤ê¸ú²Ì"
251
252 #: src/libvlc.h:118
253 msgid ""
254 "This effect gives you the feeling that you stands in a real room with a "
255 "complete 5.1 speaker set when using only a headphone, providing a more "
256 "realistic sound experience. It should also be more comfortable and less "
257 "tiring when listening to music for long periods of time.\n"
258 "It works with any source format from mono to 5.1."
259 msgstr ""
260 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï´°Á´¤Ê5.1¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥¹¥Ô¡¼¥«¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤¿Éô²°¤Çʹ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î"
261 "¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤ò¥Ø¥Ã¥É¥Û¡¼¥ó¤Î²»À¼¤ËÍ¿¤¨¤è¤êÎ׾촶¤ò»ý¤¿¤»¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¥ê"
262 "¥¹¥Ë¥ó¥°¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æʹ¤¤¤Æ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
263 "¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢¥â¥Î¥é¥ë¤«¤é5.1¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Þ¤Ç¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥½¡¼¥¹¡¦¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÇÆ°ºî"
264 "¤·¤Þ¤¹¡£"
265
266 #: src/libvlc.h:125
267 msgid "characteristic dimension"
268 msgstr "¶õ´Ö¤ÎÆÃÀ­"
269
270 #: src/libvlc.h:127
271 msgid ""
272 "Headphone virtual spatialization effect parameter: distance between front "
273 "left speaker and listener in meters."
274 msgstr ""
275 "¥Ø¥Ã¥É¥Û¡¼¥ó¤Î²¾ÁÛŪ¤Ê²»¤Î¹­¤¬¤ê¸ú²Ì¡§¥Õ¥í¥ó¥Èº¸Â¦¥¹¥Ô¡¼¥«¤È¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î´Ö¤Îµ÷"
276 "Î¥¤ò¥á¡¼¥È¥ë¤Ç»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
277
278 #: src/libvlc.h:130
279 msgid "video output module"
280 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª½ÐÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
281
282 #: src/libvlc.h:132
283 msgid ""
284 "This option allows you to select the video output method used by VLC. The "
285 "default behavior is to automatically select the best method available."
286 msgstr ""
287 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï»ÈÍѤ¹¤ë¥Ó¥Ç¥ª½ÐÎÏÊýË¡¤¬ÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇ"
288 "Ŭ¤ÊÊýË¡¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£"
289
290 #: src/libvlc.h:136
291 msgid "enable video"
292 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
293
294 #: src/libvlc.h:138
295 msgid ""
296 "You can completely disable the video output. In this case the video decoding "
297 "stage won't be done, which will save some processing power."
298 msgstr ""
299 "¥Ó¥Ç¥ª½ÐÎϤò´°Á´¤Ë̵¸ú²½¤·¤Þ¤¹¡£¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¥Ç¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤¤¤¯"
300 "¤é¤«¤Î½èÍý¥Ñ¥ï¡¼¤ò¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
301
302 #: src/libvlc.h:141
303 msgid "display identifier"
304 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤Ì¾"
305
306 #: src/libvlc.h:143
307 msgid ""
308 "This is the local display port that will be used for X11 drawing. For "
309 "instance :0.1."
310 msgstr ""
311 "X11¤¬ÉÁ²è¤¹¤ë¥í¡¼¥«¥ë¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¦¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¡¢:0.1"
312 "¤Ç¤¹¡£"
313
314 #: src/libvlc.h:146
315 msgid "video width"
316 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÉý"
317
318 #: src/libvlc.h:148
319 msgid ""
320 "You can enforce the video width here. By default VLC will adapt to the video "
321 "characteristics."
322 msgstr ""
323 "¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÉý¤ò¶¯À©Åª¤Ë»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£\n"
324 "¢¨VLC¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÆÃÀ­¤Ë¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£"
325
326 #: src/libvlc.h:151
327 msgid "video height"
328 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¤Î¹â¤µ"
329
330 #: src/libvlc.h:153
331 msgid ""
332 "You can enforce the video height here. By default VLC will adapt to the "
333 "video characteristics."
334 msgstr ""
335 "¥Ó¥Ç¥ª¤Î¹â¤µ¤ò¶¯À©Åª¤Ë»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£\n"
336 "¢¨VLC¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÆÃÀ­¤Ë¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£"
337
338 #: src/libvlc.h:156
339 msgid "zoom video"
340 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥º¡¼¥à"
341
342 #: src/libvlc.h:158
343 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
344 msgstr "Ǥ°Õ¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¤ò¥º¡¼¥à¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
345
346 #: src/libvlc.h:160
347 msgid "grayscale video output"
348 msgstr "¥°¥ì¡¼¥¹¥±¡¼¥ë"
349
350 #: src/libvlc.h:162
351 msgid ""
352 "When enabled, the color information from the video won't be decoded (this "
353 "can also allow you to save some processing power)."
354 msgstr ""
355 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤È¡¢VLC¤Ï¥«¥é¡¼¾ðÊó¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤·¤Þ¤»¤ó¡£(¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢"
356 "¤¤¤¯¤é¤«¤Î½èÍý¥Ñ¥ï¡¼¤ò¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£)"
357
358 #: src/libvlc.h:165
359 msgid "fullscreen video output"
360 msgstr "¥Õ¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó½ÐÎÏ"
361
362 #: src/libvlc.h:167
363 msgid ""
364 "If this option is enabled, VLC will always start a video in fullscreen mode."
365 msgstr ""
366 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ØÄꤹ¤ë¤È¡¢VLC¤Ï¾ï¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡¦¥â¡¼¥É¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£"
367
368 #: src/libvlc.h:170
369 msgid "overlay video output"
370 msgstr "¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ì¥¤"
371
372 #: src/libvlc.h:172
373 msgid ""
374 "If enabled, VLC will try to take advantage of the overlay capabilities of "
375 "your graphic card."
376 msgstr "VLC¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥«¡¼¥É¤Î¥ª¡¼¥Ð¥ì¥¤µ¡Ç½¤Î»ÈÍѤò»î¤ß¤Þ¤¹¡£"
377
378 #: src/libvlc.h:175
379 msgid "force SPU position"
380 msgstr "¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Î°ÌÃÖ"
381
382 #: src/libvlc.h:177
383 msgid ""
384 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
385 "over the movie. Try several positions."
386 msgstr ""
387 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï±ÇÁüÃæ¤Î¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Î°ÌÃÖ¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î°ÌÃÖ¤ò»î"
388 "¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
389
390 #: src/libvlc.h:180
391 msgid "video filter module"
392 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
393
394 #: src/libvlc.h:182
395 msgid ""
396 "This will allow you to add a post-processing filter to enhance the picture "
397 "quality, for instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
398 msgstr ""
399 "¥Î¥ó¥¤¥ó¥¿¥ì¡¼¥¹¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥¯¥í¡¼¥ó¡¢ÏѶʲ½¤µ¤ì¤¿¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¦¥£¥ó¥É"
400 "¥¦¤Î±ÇÁü¥¯¥©¥ê¥Æ¥£¤Ë¸ú²Ì¤ò²Ã¤¨¤ë¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
401
402 #: src/libvlc.h:186
403 msgid "source aspect ratio"
404 msgstr "¥½¡¼¥¹¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¡¦¥ì¥·¥ª"
405
406 #: src/libvlc.h:188
407 msgid ""
408 "This will force the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
409 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
410 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
411 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
412 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
413 msgstr ""
414 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¥½¡¼¥¹¤ËÂФ·¤Æ¡¢¶¯À©Åª¤ËÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä"
415 "¤«¤ÎDVD¤Ï¡¢4:3¤Î¤â¤Î¤Ç¤â16:9¤ËÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¡¦¥ì¥·¥ª¾ðÊó¤ò»ý"
416 "¤¿¤Ê¤¤¥à¡¼¥Ó¡¼¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤·¤Æ»ÈÍѤ¹¤ë»ö¤â²Äǽ¤Ç¤¹¡£»ØÄê¤Ç¤­¤ë¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ï¡¢"
417 "x:y (4:3, 16:9, etc.)¤Î·Á¼°¤Ç¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò»ØÄꤹ¤ë¤«¡¢ÉâÆ°¾®¿ôÅÀÃÍ (1.25, "
418 "1.3333, etc.)¤Î·Á¼°¤Ç¥Ô¥¯¥»¥ë¤Î¶ë·Á¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
419
420 #: src/libvlc.h:196
421 msgid "destination aspect ratio"
422 msgstr "Á÷¿®Àè¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¡¦¥ì¥·¥ª"
423
424 #: src/libvlc.h:198
425 msgid ""
426 "This will force the destination pixel size. By default VLC assumes your "
427 "pixels are square, unless your hardware has a way to tell it otherwise. This "
428 "may be used when you output VLC's signal to another device such as a TV set. "
429 "Accepted format is a float value (1, 1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel "
430 "squareness."
431 msgstr ""
432 "¶¯À©Åª¤ËÁ÷¿®Àè¤Î¥Ô¥¯¥»¥ë¡¦¥µ¥¤¥º¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£VLC¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë"
433 "¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤¬Ê̤ÎÊýË¡¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¥Ô¥¯¥»¥ë¤Ï¶ë·Á¤ò¼¨¤¹¾ðÊó¤È¤·¤Æ°·¤ï"
434 "¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢TV¤Î¤è¤¦¤ËVLC¿®¹æ¤¬Â¾¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÁ÷¿®¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë"
435 "¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤ë²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ØÄê¤Ç¤­¤ë¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ï¡¢ÉâÆ°¾®¿ôÅÀÃÍ "
436 "(1, 1.25, 1.3333¤Ê¤É)¤Ç¤¹¡£"
437
438 #: src/libvlc.h:205
439 msgid "server port"
440 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ý¡¼¥È"
441
442 #: src/libvlc.h:207
443 msgid "This is the port used for UDP streams. By default, we chose 1234."
444 msgstr "UDP¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£´ûÄêÃͤÏ1234¤Ç¤¹¡£"
445
446 #: src/libvlc.h:209
447 msgid "MTU of the network interface"
448 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ÎMTU"
449
450 #: src/libvlc.h:211
451 msgid ""
452 "This is the typical size of UDP packets that we expect. On Ethernet it is "
453 "usually 1500."
454 msgstr ""
455 "´üÂÔ¤¹¤ëŵ·¿Åª¤ÊUDP¥Ñ¥±¥Ã¥È¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£¥¤¡¼¥µ¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÃͤϡ¢Ä̾ï1500"
456 "¤Ç¤¹¡£"
457
458 #: src/libvlc.h:214
459 msgid "enable network channel mode"
460 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥â¡¼¥É¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
461
462 #: src/libvlc.h:216
463 msgid "Activate this option if you want to use the VideoLAN Channel Server."
464 msgstr ""
465 "VideoLAN¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤Þ"
466 "¤¹¡£"
467
468 #: src/libvlc.h:218
469 msgid "channel server address"
470 msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥¢¥É¥ì¥¹"
471
472 #: src/libvlc.h:220
473 msgid "Indicate here the address of the VideoLAN Channel Server."
474 msgstr "VideoLAN¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
475
476 #: src/libvlc.h:222
477 msgid "channel server port"
478 msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Ý¡¼¥È"
479
480 #: src/libvlc.h:224
481 msgid "Indicate here the port on which the VideoLAN Channel Server runs."
482 msgstr "VideoLAN¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
483
484 #: src/libvlc.h:226
485 msgid "network interface"
486 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
487
488 #: src/libvlc.h:228
489 msgid ""
490 "If you have several interfaces on your Linux machine and use the VLAN "
491 "solution, you may indicate here which interface to use."
492 msgstr ""
493 "Linux¥Þ¥·¥ó¾å¤ËÊ£¿ô¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢VLAN¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò"
494 "»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢»ÈÍѤ¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
495
496 #: src/libvlc.h:231
497 msgid "network interface address"
498 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
499
500 #: src/libvlc.h:233
501 msgid ""
502 "If you have several interfaces on your machine and use the multicast "
503 "solution, you will probably have to indicate the IP address of your "
504 "multicasting interface here."
505 msgstr ""
506 "Linux¥Þ¥·¥ó¾å¤ËÊ£¿ô¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¥Þ¥ë¥Á¥­¥ã¥¹¥È¡¦¥½"
507 "¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¡¢IP¥¢¥É¥ì¥¹¤«¥Þ¥ë¥Á¥­¥ã¥¹¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ"
508 "¤¤¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò»ØÄꤷ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
509
510 #: src/libvlc.h:237
511 msgid "time to live"
512 msgstr ""
513
514 #: src/libvlc.h:239
515 msgid ""
516 "Indicate here the Time To Live of the multicast packets sent by the stream "
517 "output."
518 msgstr ""
519
520 #: src/libvlc.h:242
521 msgid "choose program (SID)"
522 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÁªÂò (SID)"
523
524 #: src/libvlc.h:244
525 msgid "Choose the program to select by giving its Service ID."
526 msgstr "Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹ID¤òÁªÂò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
527
528 #: src/libvlc.h:246
529 msgid "choose audio"
530 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤ÎÁªÂò"
531
532 #: src/libvlc.h:248
533 msgid "Give the default type of audio you want to use in a DVD."
534 msgstr "DVD¤ÎÃæ¤Ç»ÈÍѤ·¤¿¤¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Î´ûÄê¤Î¥¿¥¤¥×¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
535
536 #: src/libvlc.h:250
537 msgid "choose channel"
538 msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÁªÂò"
539
540 #: src/libvlc.h:252
541 msgid ""
542 "Give the stream number of the audio channel you want to use in a DVD (from 1 "
543 "to n)."
544 msgstr ""
545 "DVD¤ÎÃæ¤Ç»ÈÍѤ·¤¿¤¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÈÖ¹æ¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£(1¤«¤én¤Þ¤Ç)"
546
547 #: src/libvlc.h:255
548 msgid "choose subtitles"
549 msgstr "»úËë¤ÎÁªÂò"
550
551 #: src/libvlc.h:257
552 msgid ""
553 "Give the stream number of the subtitle channel you want to use in a DVD "
554 "(from 1 to n)."
555 msgstr "DVD¤ÎÃæ¤Ç»ÈÍѤ·¤¿¤¤»úËë¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÈÖ¹æ¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£(1¤«¤én¤Þ¤Ç)"
556
557 #: src/libvlc.h:260
558 msgid "DVD device"
559 msgstr "DVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹"
560
561 #: src/libvlc.h:263
562 msgid ""
563 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
564 "the drive letter (eg D:)"
565 msgstr ""
566 "»ÈÍѤ¹¤ë´ûÄê¤ÎDVD¥É¥é¥¤¥Ö(¤Þ¤¿¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë)¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥¤¥Öʸ»ú¤Î¸å¤Ë¥³¥í¥ó¤òÉÕ²Ã"
567 "¤¹¤ë¤³¤È¤ò˺¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£(Îã D:)"
568
569 #: src/libvlc.h:267
570 msgid "This is the default DVD device to use."
571 msgstr "DVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î´ûÄêÃͤòÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
572
573 #: src/libvlc.h:270
574 msgid "VCD device"
575 msgstr "VCD¥Ç¥Ð¥¤¥¹"
576
577 #: src/libvlc.h:272
578 msgid "This is the default VCD device to use."
579 msgstr "VCD¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î´ûÄêÃͤò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
580
581 #: src/libvlc.h:274
582 msgid "force IPv6"
583 msgstr "IPv6¤Î»ÈÍÑ"
584
585 #: src/libvlc.h:276
586 msgid ""
587 "If you check this box, IPv6 will be used by default for all UDP and HTTP "
588 "connections."
589 msgstr ""
590 "¤³¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢IPv6¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ÎUDP¤ÈHTTP¤ÎÀܳ¤Ç´ûÄêÃͤȤ·"
591 "¤Æ»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£"
592
593 #: src/libvlc.h:279
594 msgid "force IPv4"
595 msgstr "IPv4¤Î»ÈÍÑ"
596
597 #: src/libvlc.h:281
598 msgid ""
599 "If you check this box, IPv4 will be used by default for all UDP and HTTP "
600 "connections."
601 msgstr ""
602 "¤³¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢IPv4¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ÎUDP¤ÈHTTP¤ÎÀܳ¤Ç´ûÄêÃͤȤ·"
603 "¤Æ»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£"
604
605 #: src/libvlc.h:284
606 msgid "choose preferred codec list"
607 msgstr "½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Î°ìÍ÷¤ÎÁªÂò"
608
609 #: src/libvlc.h:286
610 msgid ""
611 "This allows you to select the order in which VLC will choose its codecs. For "
612 "instance, 'a52old,a52,any' will try the old a52 codec before the new one. "
613 "Please be aware that VLC does not make any difference between audio or video "
614 "codecs, so you should always specify 'any' at the end of the list to make "
615 "sure there is a fallback for the types you didn't specify."
616 msgstr ""
617 "VLC¤¬»ÈÍѤ¹¤ë¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Î½ç½ø¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£'a52old,a52,any'¤Ï¤è¤ê"
618 "¿·¤·¤¤¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤è¤ê¤â¡¢¸Å¤¤a52¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Î»ÈÍѤòÍ¥ÀèŪ¤Ë»î¤ß¤Þ¤¹¡£VLC¤Ï¥ª¡¼"
619 "¥Ç¥£¥ª¤È¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Ç¤¤¤«¤Ê¤ëº¹¤â»ý¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¿¥¤"
620 "¥×¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¥Õ¥©¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥ê¥¹¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¾ï¤Ë'any'¤ò»Ø"
621 "Äꤷ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
622
623 #: src/libvlc.h:293
624 #, fuzzy
625 msgid "choose preferred video encoder list"
626 msgstr "½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Î°ìÍ÷¤ÎÁªÂò"
627
628 #: src/libvlc.h:295 src/libvlc.h:299
629 #, fuzzy
630 msgid ""
631 "This allows you to select the order in which VLC will choose its codecs. "
632 msgstr "VLC¤¬ÁªÂò¤¹¤ë¥Ñ¥±¥Ã¥¿¥é¥¤¥¶¡¼¤Î½ç½ø¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
633
634 #: src/libvlc.h:297
635 #, fuzzy
636 msgid "choose preferred audio encoder list"
637 msgstr "½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Î°ìÍ÷¤ÎÁªÂò"
638
639 #: src/libvlc.h:302
640 msgid "choose a stream output"
641 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎÏÀè¤ÎÁªÂò"
642
643 #: src/libvlc.h:304
644 msgid "Empty if no stream output."
645 msgstr "½ÐÎÏ¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¶õ¤Ë¤¹¤ë"
646
647 #: src/libvlc.h:306
648 msgid "enable video stream output"
649 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎϤòÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
650
651 #: src/libvlc.h:308 src/libvlc.h:317
652 msgid ""
653 "This allows you to choose if the video stream should be redirected to the "
654 "stream output facility when this last one is enabled."
655 msgstr ""
656 "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à½ÐÎϵ¡¹½¤ÎºÇ¸å¤Î¤â¤Î¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à"
657 "¤¬½ÐÎϵ¡¹½¤Ë¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤µ¤ì¤ë¤Ù¤­¾ì¹ç¡¢ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£"
658
659 #: src/libvlc.h:311
660 #, fuzzy
661 msgid "video encoding codec"
662 msgstr "DV¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
663
664 #: src/libvlc.h:313
665 msgid "This allows you to force video encoding"
666 msgstr ""
667
668 #: src/libvlc.h:315
669 msgid "enable audio stream output"
670 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎϤòÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
671
672 #: src/libvlc.h:320
673 #, fuzzy
674 msgid "audio encoding codec"
675 msgstr "MPEG 1/2¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
676
677 #: src/libvlc.h:322
678 msgid "This allows you to force audio encoding"
679 msgstr ""
680
681 #: src/libvlc.h:324
682 msgid "choose preferred packetizer list"
683 msgstr "½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥±¥Ã¥¿¥é¥¤¥¶¡¼°ìÍ÷¤ÎÁªÂò"
684
685 #: src/libvlc.h:326
686 msgid ""
687 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
688 msgstr "VLC¤¬ÁªÂò¤¹¤ë¥Ñ¥±¥Ã¥¿¥é¥¤¥¶¡¼¤Î½ç½ø¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
689
690 #: src/libvlc.h:329
691 msgid "mux module"
692 msgstr "mux¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
693
694 #: src/libvlc.h:331
695 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
696 msgstr "mux¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÀßÄꤹ¤ë¥ì¥¬¥·¡¼¡¦¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¤¹¡£"
697
698 #: src/libvlc.h:333
699 msgid "access output module"
700 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
701
702 #: src/libvlc.h:335
703 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
704 msgstr "¥¢¥¯¥»¥¹½ÐÎϥ⥸¥å¡¼¥ë¤òÀßÄꤹ¤ë¥ì¥¬¥·¡¼¡¦¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¤¹¡£"
705
706 #: src/libvlc.h:338
707 msgid "enable CPU MMX support"
708 msgstr "CPU¤ÎMMX¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë"
709
710 #: src/libvlc.h:340
711 msgid ""
712 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
713 "of them."
714 msgstr ""
715 "¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤¬MMX¤Îµ¡Ç½¥»¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢VLC¤Ï¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼"
716 "¥¸¤òÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£"
717
718 #: src/libvlc.h:343
719 msgid "enable CPU 3D Now! support"
720 msgstr "CPU¤Î3D Now!¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë"
721
722 #: src/libvlc.h:345
723 msgid ""
724 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
725 "advantage of them."
726 msgstr ""
727 "¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤¬3D Now!µ¡Ç½¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢VLC¤Ï¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò"
728 "ÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£"
729
730 #: src/libvlc.h:348
731 msgid "enable CPU MMX EXT support"
732 msgstr "CPU¤ÎMMX³ÈÄ¥µ¡Ç½¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë"
733
734 #: src/libvlc.h:350
735 msgid ""
736 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
737 "advantage of them."
738 msgstr ""
739 "¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤¬MMX¤Î³ÈÄ¥µ¡Ç½¥»¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢VLC¤Ï¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó"
740 "¥Æ¡¼¥¸¤òÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
741
742 #: src/libvlc.h:353
743 msgid "enable CPU SSE support"
744 msgstr "CPU¤ÎSSE¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë"
745
746 #: src/libvlc.h:355
747 msgid ""
748 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
749 "of them."
750 msgstr ""
751 "¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤¬SSE¤Îµ¡Ç½¥»¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢VLC¤Ï¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼"
752 "¥¸¤òÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
753
754 #: src/libvlc.h:358
755 msgid "enable CPU AltiVec support"
756 msgstr "CPU¤ÎAltiVec¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë"
757
758 #: src/libvlc.h:360
759 msgid ""
760 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
761 "advantage of them."
762 msgstr ""
763 "¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤¬AltiVec¤Îµ¡Ç½¥»¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸"
764 "¤òÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
765
766 #: src/libvlc.h:363
767 msgid "play files randomly forever"
768 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥é¥ó¥À¥à¤ËºÆÀ¸"
769
770 #: src/libvlc.h:365
771 msgid ""
772 "When selected, VLC will randomly play files in the playlist until "
773 "interrupted."
774 msgstr ""
775 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤ë¤ÈVLC¤Ï¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥é¥ó¥À¥à¤ËºÆÀ¸¤·¤Þ"
776 "¤¹¡£"
777
778 #: src/libvlc.h:368
779 msgid "launch playlist on startup"
780 msgstr "µ¯Æ°»þ¤Ë¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò³«¤¯"
781
782 #: src/libvlc.h:370
783 msgid "If you want VLC to start playing on startup, then enable this option."
784 msgstr ""
785 "VLC¤Îµ¯Æ°»þ¤Ë¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤òµ¯Æ°¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
786
787 #: src/libvlc.h:372
788 msgid "enqueue items in playlist"
789 msgstr "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ËÄɲÃ"
790
791 #: src/libvlc.h:374
792 msgid ""
793 "If you want VLC to add items to the playlist as you open them, then enable "
794 "this option."
795 msgstr ""
796 "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¹àÌܤòÄɲä·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò"
797 "¤·¤Þ¤¹¡£"
798
799 #: src/libvlc.h:377
800 msgid "loop playlist on end"
801 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎºÇ¸å¤Ç¥ë¡¼¥×"
802
803 #: src/libvlc.h:379
804 msgid ""
805 "If you want VLC to keep playing the playlist indefinitely then enable this "
806 "option."
807 msgstr ""
808 "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎºÆÀ¸¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¹Ô¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
809
810 #: src/libvlc.h:382
811 msgid "memory copy module"
812 msgstr "¥á¥â¥ê¡¼¡¦¥³¥Ô¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
813
814 #: src/libvlc.h:384
815 msgid ""
816 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
817 "select the fastest one supported by your hardware."
818 msgstr ""
819 "»ÈÍѤ·¤¿¤¤¥á¥â¥ê¡¼¡¦¥³¥Ô¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£VLC¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥Ï¡¼¥É"
820 "¥¦¥§¥¢¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ëºÇ¤â®¤¤¤â¤Î¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
821
822 #: src/libvlc.h:387
823 msgid "access module"
824 msgstr "¥¢¥¯¥»¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
825
826 #: src/libvlc.h:389
827 msgid "This is a legacy entry to let you configure access modules"
828 msgstr "¥¢¥¯¥»¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁªÂò¤¹¤ë¥ì¥¬¥·¡¼¡¦¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¤¹¡£"
829
830 #: src/libvlc.h:391
831 msgid "demux module"
832 msgstr "demux¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
833
834 #: src/libvlc.h:393
835 msgid "This is a legacy entry to let you configure demux modules"
836 msgstr "demux¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁªÂò¤¹¤ë¥ì¥¬¥·¡¼¡¦¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¤¹¡£"
837
838 #: src/libvlc.h:395
839 msgid "fast mutex on NT/2K/XP (developers only)"
840 msgstr "¹â®mutex¤Î»ÈÍÑ NT/2K/XP (³«È¯¼Ô¸þ¤±)"
841
842 #: src/libvlc.h:397
843 msgid ""
844 "On Windows NT/2K/XP we use a slow mutex implementation but which allows us "
845 "to correctely implement condition variables. You can also use the faster "
846 "Win9x implementation but you might experience problems with it."
847 msgstr ""
848 "Windows NT/2K/XP¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃÙ¤¯¤Æ¤âÀµ³Î¤Ë¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëmutex¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£¤·¤«"
849 "¤·¡¢¤è¤ê®¤¤mutex¤Î¼ÂÁõ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤â²Äǽ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢ÌäÂ꤬ȯÀ¸¤¹¤ë²Äǽ"
850 "À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£"
851
852 #: src/libvlc.h:402
853 msgid "Condition variables implementation for Win9x (developers only)"
854 msgstr "Win9x¸þ¤±¾ò·ïÃͤμÂÁõ (³«È¯¼Ô¸þ¤±)"
855
856 #: src/libvlc.h:405
857 msgid ""
858 "On Windows 9x/Me we use a fast but not correct condition variables "
859 "implementation (more precisely there is a possibility for a race condition "
860 "to happen). However it is possible to use slower alternatives which should "
861 "be more robust. Currently you can choose between implementation 0 (which is "
862 "the default and the fastest), 1 and 2."
863 msgstr ""
864 "Windows 9x/Me¾å¤Ç¹â®¤Ç¤¹¤¬¡¢Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤¾ò·ïÃͤμÂÁõ(¤è¤êÀµ³Î¤Ë¤Ï¶¥¹ç¤¬È¯À¸¤¹"
865 "¤ë²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹)¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÂåÂؤ¨¤È¤Ê¤ëÃÙ¤¯¤Æ¤â°ÂÄꤷ¤¿¼ÂÁõ¤òÁª"
866 "Âò¤¹¤ë¤³¤È¤â²Äǽ¤Ç¤¹¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢0(´ûÄêÃͤκÇ®¤Î¤â¤Î), 1, 2¤¬ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£"
867
868 #: src/libvlc.h:413
869 msgid ""
870 "\n"
871 "Playlist items:\n"
872 "  *.mpg, *.vob                   plain MPEG-1/2 files\n"
873 "  [dvd:][device][@raw_device][@[title][,[chapter][,angle]]]\n"
874 "                                 DVD device\n"
875 "  [vcd:][device][@[title][,[chapter]]\n"
876 "                                 VCD device\n"
877 "  udpstream:[@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
878 "                                 UDP stream sent by VLS\n"
879 "  vlc:pause                      pause execution of playlist items\n"
880 "  vlc:quit                       quit VLC\n"
881 msgstr ""
882 "\n"
883 "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È ¹àÌÜ:\n"
884 "*.mpg, *.vob                     MPEG-1/2¥Õ¥¡¥¤¥ë\n"
885 "  [dvd:][device][@raw_device][@[title][,[chapter][,angle]]]\n"
886 "                                 DVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹\n"
887 "  [vcd:][device][@[title][,[chapter]]\n"
888 "                                 VCD¥Ç¥Ð¥¤¥¹\n"
889 "  udpstream:[@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
890 "                                 VLS¤«¤éÁ÷¿®¤µ¤ì¤¿UDP¥¹¥È¥ê¡¼¥à\n"
891 "  vlc:pause                      ¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Î¹àÌܤκÆÀ¸Ää»ß\n"
892 "  vlc:quit                       VLC¤ò½ªÎ»\n"
893
894 #: src/libvlc.h:443 modules/misc/dummy/dummy.c:59
895 msgid "Interface"
896 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
897
898 #: src/libvlc.h:457 modules/audio_output/file.c:108
899 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1133 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1260
900 #: modules/gui/macosx/intf.m:338
901 msgid "Audio"
902 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª"
903
904 #: src/libvlc.h:475 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1140
905 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1337 modules/gui/macosx/intf.m:345
906 #: modules/misc/dummy/dummy.c:77 modules/video_output/directx/directx.c:109
907 msgid "Video"
908 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª"
909
910 #: src/libvlc.h:495 modules/access/satellite/satellite.c:66
911 msgid "Input"
912 msgstr "ÆþÎÏ"
913
914 #: src/libvlc.h:529
915 msgid "Decoders"
916 msgstr "¥Ç¥³¡¼¥À"
917
918 #: src/libvlc.h:532
919 #, fuzzy
920 msgid "Encoders"
921 msgstr "¥¨¥ó¥³¡¼¥À"
922
923 #: src/libvlc.h:537 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2149
924 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2468 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3150
925 #: modules/gui/macosx/open.m:204 modules/gui/win32/strings.cpp:221
926 msgid "Stream output"
927 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à½ÐÎÏ"
928
929 #: src/libvlc.h:550
930 msgid "CPU"
931 msgstr ""
932
933 #: src/libvlc.h:562 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:648
934 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2500
935 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2525 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:752
936 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2813 modules/gui/macosx/intf.m:281
937 #: modules/gui/macosx/intf.m:357 modules/gui/win32/strings.cpp:120
938 #: modules/gui/win32/strings.cpp:180 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:283
939 msgid "Playlist"
940 msgstr "¥ê¥¹¥È"
941
942 #: src/libvlc.h:569 modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:85
943 #: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:60
944 #: modules/codec/a52old/a52old.c:59 modules/codec/mpeg_video/parser.c:84
945 #: modules/demux/mpeg/ts.c:118 modules/gui/familiar/familiar.c:70
946 #: modules/gui/win32/win32.cpp:308 modules/misc/logger/logger.c:85
947 #: modules/video_filter/motionblur.c:58 modules/video_filter/transform.c:63
948 #: modules/video_filter/wall.c:66 modules/video_output/ggi.c:62
949 #: modules/video_output/mga/xmga.c:104
950 msgid "Miscellaneous"
951 msgstr "¤½¤Î¾"
952
953 #: src/libvlc.h:582
954 msgid "main program"
955 msgstr "¥á¥¤¥ó¡¦¥×¥í¥°¥é¥à"
956
957 #: src/libvlc.h:588
958 msgid "print help"
959 msgstr "¥Ø¥ë¥×¤Î°õºþ"
960
961 #: src/libvlc.h:590
962 msgid "print detailed help"
963 msgstr "¾ÜºÙ¤Ê¥Ø¥ë¥×¤Î°õºþ"
964
965 #: src/libvlc.h:593
966 msgid "print a list of available modules"
967 msgstr "Í­¸ú¤Ê¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¥ê¥¹¥È¤ò°õºþ"
968
969 #: src/libvlc.h:595
970 msgid "print help on module"
971 msgstr "¥â¥¸¥å¡¼¥ë¾å¤Î¥Ø¥ë¥×¤ò°õºþ <ʸ»úÎó>"
972
973 #: src/libvlc.h:598
974 msgid "print version information"
975 msgstr "¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó¤Î°õºþ"
976
977 #: src/misc/configuration.c:902
978 msgid "boolean"
979 msgstr "¿¿µ¶ÃÍ"
980
981 #: src/audio_output/output.c:72 src/audio_output/output.c:139
982 msgid "Reverse stereo"
983 msgstr ""
984
985 #: src/audio_output/output.c:77 src/audio_output/output.c:103
986 #: src/audio_output/output.c:132 modules/audio_output/alsa.c:161
987 #: modules/audio_output/alsa.c:327 modules/audio_output/directx.c:406
988 #: modules/audio_output/directx.c:443 modules/audio_output/oss.c:195
989 #: modules/audio_output/oss.c:325 modules/audio_output/sdl.c:114
990 #: modules/audio_output/sdl.c:177 modules/audio_output/sdl.c:188
991 #: modules/audio_output/sdl.c:194 modules/audio_output/waveout.c:359
992 msgid "Stereo"
993 msgstr "¥¹¥Æ¥ì¥ª"
994
995 #: src/audio_output/output.c:82 src/audio_output/output.c:105
996 #: src/audio_output/output.c:113 src/audio_output/output.c:135
997 #: src/audio_output/output.c:145
998 msgid "Left"
999 msgstr ""
1000
1001 #: src/audio_output/output.c:86 src/audio_output/output.c:107
1002 #: src/audio_output/output.c:137
1003 msgid "Right"
1004 msgstr ""
1005
1006 #: src/audio_output/output.c:90 src/audio_output/output.c:128
1007 msgid "Dolby Surround"
1008 msgstr ""
1009
1010 #: include/interface.h:72
1011 msgid ""
1012 "\n"
1013 "Warning: if you can't access the GUI anymore, open a dos command box, go to "
1014 "the directory where you installed VLC and run \"vlc -I win32\"\n"
1015 msgstr ""
1016 "\n"
1017 "·Ù¹ð¡§¤â¤·¡¢GUI¤¬¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢DOS¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¡¦¥×¥í¥ó¥×¥È¤ò³«¤¤¤Æ¡¢VLC"
1018 "¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢\"vlc -I win32\"¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À"
1019 "¤µ¤¤¡£\n"
1020
1021 #: modules/access/dvd/dvd.c:65
1022 msgid "method to use by libdvdcss for key decryption"
1023 msgstr "libdvdcss¤ò¸°¤ÎÊ£¹ç²½¤Ë»ÈÍÑ"
1024
1025 #: modules/access/dvd/dvd.c:67
1026 msgid ""
1027 "Set the method used by libdvdcss for key decryption.\n"
1028 "title: decrypted title key is guessed from the encrypted sectors of the "
1029 "stream. Thus it should work with a file as well as the DVD device. But it "
1030 "sometimes takes much time to decrypt a title key and may even fail. With "
1031 "this method, the key is only checked at the beginning of each title, so it "
1032 "won't work if the key changes in the middle of a title.\n"
1033 "disc: the disc key is first cracked, then all title keys can be decrypted "
1034 "instantly, which allows us to check them often.\n"
1035 "key: the same as \"disc\" if you don't have a file with player keys at "
1036 "compilation time. If you do, the decryption of the disc key will be faster "
1037 "with this method. It is the one that was used by libcss.\n"
1038 "The default method is: key."
1039 msgstr ""
1040 "¸°¤ÎÊ£¹ç²½¤Ëlibdvdcss¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥á¥½¥Ã¥É¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£\n"
1041 "title: Ê£¹ç²½¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¡¦¥­¡¼¤Ï¥¹¥È¥ê¡¼¥àÃæ¤Î°Å¹æ²½¤µ¤ì¤¿¥»¥¯¥¿¡¼¤«¤é¿ä¬"
1042 "¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¯ÃΤé¤ì¤Æ¤¤¤ëDVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤ÏÆ°ºî¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»þ¡¹"
1043 "¼ºÇÔ¤·¤¿¤ê¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¡¦¥­¡¼¤ÎÊ£¹ç²½¤Ë»þ´Ö¤òÍפ·¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤âÃΤì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¥á"
1044 "¥½¥Ã¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸°¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤Î³«»Ï»þ¤Ë¤Î¤ß¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÅÓÃæ¤Ç¸°"
1045 "¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Æ°ºî¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£\n"
1046 "disc: ¥Ç¥£¥¹¥¯¡¦¥­¡¼¤¬ºÇ½é¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡¦¥­¡¼¤¬"
1047 "¨»þ¤ËÊ£¹ç²½¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£\n"
1048 "key: ËÝÌõ»þ¤Ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦¥­¡¼¤ò»ý¤Ä¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢\"disc:\"¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¹¡£"
1049 "¥Ç¥£¥¹¥¯¡¦¥­¡¼¤ÎÊ£¹ç²½¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤¬°ìÈÖ®¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£libcss¤Ë"
1050 "¤è¤Ã¤Æ»ÈÍѤµ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£\n"
1051 "´ûÄêÃͤÏ\"key:\"¤Ç¤¹¡£"
1052
1053 #: modules/access/dvd/dvd.c:86
1054 msgid "[dvd:][device][@raw_device][@[title][,[chapter][,angle]]]"
1055 msgstr ""
1056
1057 #: modules/access/dvd/dvd.c:87 modules/access/dvdplay/dvd.c:52
1058 #, fuzzy
1059 msgid "dvd"
1060 msgstr "ÄɲÃ"
1061
1062 #: modules/access/dvd/dvd.c:91
1063 msgid "DVD input module, uses libdvdcss if installed"
1064 msgstr "DVDÆþÎϥ⥸¥å¡¼¥ë, libdvdcss¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï»ÈÍÑ"
1065
1066 #: modules/access/dvd/dvd.c:94
1067 msgid "DVD input module, uses libdvdcss"
1068 msgstr "DVDÆþÎϥ⥸¥å¡¼¥ë, libdvdcss¤ò»ÈÍÑ"
1069
1070 #: modules/access/dvdread/dvdread.c:46
1071 msgid "DVDRead input module"
1072 msgstr "DVDÆɤ߹þ¤ß¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1073
1074 #: modules/access/dvdplay/dvd.c:51
1075 msgid "[dvdplay:][device][@[title][,[chapter][,angle]]]"
1076 msgstr ""
1077
1078 #: modules/access/dvdplay/dvd.c:53
1079 #, fuzzy
1080 msgid "dvdplay input module"
1081 msgstr "VCDÆþÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
1082
1083 #: modules/access/vcd/vcd.c:79
1084 msgid "VCD input module"
1085 msgstr "VCDÆþÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
1086
1087 #: modules/access/v4l/v4l.c:45
1088 msgid "Video4Linux input module"
1089 msgstr "Video4LinuxÆþÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
1090
1091 #: modules/access/file.c:63 modules/access/http.c:84 modules/access/udp.c:75
1092 msgid "caching value in ms"
1093 msgstr "¥­¥ã¥Ã¥·¥ó¥°ÃÍ (ms)"
1094
1095 #: modules/access/file.c:65
1096 msgid ""
1097 "Allows you to modify the default caching value for file streams. This value "
1098 "should be set in miliseconds units."
1099 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î´ûÄê¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥ó¥°ÃͤòÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£Ã±°Ì¤Ï¥ß¥êÉÃ"
1100
1101 #: modules/access/file.c:69
1102 msgid "Standard filesystem file reading"
1103 msgstr "ɸ½àŪ¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤà"
1104
1105 #: modules/access/file.c:70
1106 msgid "file"
1107 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë"
1108
1109 #: modules/access/http.c:78
1110 msgid "specify an HTTP proxy"
1111 msgstr "HTTP¥×¥í¥­¥·¤ò»ØÄê"
1112
1113 #: modules/access/http.c:80
1114 #, fuzzy
1115 msgid ""
1116 "Specify an HTTP proxy to use. It must be in the form http://myproxy.mydomain:"
1117 "myport. If none is specified, the HTTP_PROXY environment variable will be "
1118 "tried."
1119 msgstr ""
1120 "»ÈÍѤ¹¤ëHTTP¥×¥í¥­¥·¤ò http://myproxy.mydomain:myport ¤Î·Á¼°¤Ç»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ"
1121 "¤¤¡£none ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢HTTP_PROXYenvironmentÊÑ¿ô¤¬»î¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£"
1122
1123 #: modules/access/http.c:86
1124 msgid ""
1125 "Allows you to modify the default caching value for http streams. This value "
1126 "should be set in miliseconds units."
1127 msgstr ""
1128 "http¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë´ûÄê¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥ó¥°Ãͤ¬Êѹ¹²Äǽ¤Ç¤¹¡£Ã±°Ì¤Ï¥ß¥êÉäÇ"
1129 "»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
1130
1131 #: modules/access/http.c:90
1132 msgid "http"
1133 msgstr ""
1134
1135 #: modules/access/http.c:93
1136 msgid "HTTP access module"
1137 msgstr "HTTP¥¢¥¯¥»¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1138
1139 #: modules/access/udp.c:77
1140 msgid ""
1141 "Allows you to modify the default caching value for udp streams. This value "
1142 "should be set in miliseconds units."
1143 msgstr ""
1144 "udp¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë´ûÄê¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥ó¥°Ãͤ¬Êѹ¹²Äǽ¤Ç¤¹¡£Ã±°Ì¤Ï¥ß¥êÉäǻØ"
1145 "Äꤷ¤Þ¤¹¡£"
1146
1147 #: modules/access/udp.c:81
1148 msgid "raw UDP access module"
1149 msgstr "UDP¥¢¥¯¥»¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1150
1151 #: modules/access/udp.c:82
1152 msgid "udp"
1153 msgstr ""
1154
1155 #: modules/access/satellite/satellite.c:41
1156 msgid "satellite default transponder frequency"
1157 msgstr "±ÒÀ± ´ûÄêžÁ÷¼þÇÈ¿ô"
1158
1159 #: modules/access/satellite/satellite.c:44
1160 msgid "satellite default transponder polarization"
1161 msgstr "±ÒÀ± ´ûÄêžÁ÷¶Ë"
1162
1163 #: modules/access/satellite/satellite.c:47
1164 msgid "satellite default transponder FEC"
1165 msgstr "±ÒÀ± ´ûÄêžÁ÷FEC"
1166
1167 #: modules/access/satellite/satellite.c:50
1168 msgid "satellite default transponder symbol rate"
1169 msgstr "±ÒÀ± ´ûÄêžÁ÷¥·¥ó¥Ü¥ë¡¦¥ì¡¼¥È"
1170
1171 #: modules/access/satellite/satellite.c:53
1172 msgid "use diseqc with antenna"
1173 msgstr "¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Èdiseqc¤ò»ÈÍÑ"
1174
1175 #: modules/access/satellite/satellite.c:56
1176 msgid "antenna lnb_lof1 (kHz)"
1177 msgstr "¥¢¥ó¥Æ¥Ê lnb_lof1 (kHz)"
1178
1179 #: modules/access/satellite/satellite.c:59
1180 msgid "antenna lnb_lof2 (kHz)"
1181 msgstr "¥¢¥ó¥Æ¥Ê lnb_lof2 (kHz)"
1182
1183 #: modules/access/satellite/satellite.c:62
1184 msgid "antenna lnb_slof (kHz)"
1185 msgstr "¥¢¥ó¥Æ¥Ê lnb_slof (kHz)"
1186
1187 #: modules/access/satellite/satellite.c:81
1188 msgid "satellite input module"
1189 msgstr "±ÒÀ±ÆþÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
1190
1191 #: modules/access_output/file.c:58
1192 #, fuzzy
1193 msgid "File stream ouput"
1194 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎÏÀè¤ÎÁªÂò"
1195
1196 #: modules/access_output/dummy.c:58
1197 #, fuzzy
1198 msgid "Dummy stream ouput"
1199 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎÏÀè¤ÎÁªÂò"
1200
1201 #: modules/access_output/http.c:54
1202 #, fuzzy
1203 msgid "HTTP stream ouput"
1204 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎÏÀè¤ÎÁªÂò"
1205
1206 #: modules/access_output/udp.c:75
1207 #, fuzzy
1208 msgid "UDP stream ouput"
1209 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎÏÀè¤ÎÁªÂò"
1210
1211 #: modules/audio_filter/channel_mixer/trivial.c:46
1212 msgid "audio filter for trivial channel mixing"
1213 msgstr "Èù̯¤Ê¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥ß¥­¥·¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1214
1215 #: modules/audio_filter/converter/a52tospdif.c:51
1216 msgid "audio filter for A/52->S/PDIF encapsulation"
1217 msgstr "A/52->S/PDIF¤Î¥«¥×¥»¥ë²½¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1218
1219 #: modules/audio_filter/converter/fixed32tofloat32.c:48
1220 msgid "audio filter for fixed32<->float32 conversion"
1221 msgstr "fixed32<->float32ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1222
1223 #: modules/audio_filter/converter/fixed32tos16.c:46
1224 msgid "audio filter for fixed32->s16 conversion"
1225 msgstr "fixed32->s16ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1226
1227 #: modules/audio_filter/converter/float32tos16.c:46
1228 msgid "audio filter for float32->s16 conversion"
1229 msgstr "float32->s16ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1230
1231 #: modules/audio_filter/converter/float32tos8.c:46
1232 msgid "audio filter for float32->s8 conversion"
1233 msgstr "float32->s8ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1234
1235 #: modules/audio_filter/converter/float32tou16.c:46
1236 msgid "audio filter for float32->u16 conversion"
1237 msgstr "float32->u16ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1238
1239 #: modules/audio_filter/converter/float32tou8.c:46
1240 msgid "audio filter for float32->u8 conversion"
1241 msgstr "float32->u8ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1242
1243 #: modules/audio_filter/converter/s16tofloat32.c:46
1244 msgid "audio filter for s16->float32 conversion"
1245 msgstr "s16->float32ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1246
1247 #: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:76
1248 msgid "A/52 dynamic range compression"
1249 msgstr "A/52 ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡¦¥ì¥ó¥¸°µ½Ì"
1250
1251 #: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:78
1252 msgid ""
1253 "Dynamic range compression makes the loud sounds softer, and the soft sounds "
1254 "louder, so you can more easily listen to the stream in a noisy environment "
1255 "without disturbing anyone. If you disable the dynamic range compression the "
1256 "playback will be more adapted to a movie theater or a listening room."
1257 msgstr ""
1258 "¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡¦¥ì¥ó¥¸°µ½Ì¤ÏÂ礭¤Ê²»Î̤ò¾®¤µ¤¯¤·¡¢¾®¤µ¤Ê²»Î̤òÂ礭¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¤³"
1259 "¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ»¨²»¤Î¿¤¤´Ä¶­¤Ç¾¤Î¿Í¤ËÌÂÏǤò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ê¹¤­¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ"
1260 "¤¹¡£\n"
1261 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤ÆºÆÀ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢±Ç²è´Û¤ä¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¡¦¥ë¡¼¥à¤Ê¤É¤Ç¤ÎºÆÀ¸"
1262 "¤Ë¤è¤êŬÀڤˤʤê¤Þ¤¹¡£"
1263
1264 #: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:87
1265 msgid "ATSC A/52 aka AC-3 audio decoder module"
1266 msgstr "a52 ATSC A/52(AC-3)¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1267
1268 #: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:61
1269 #, fuzzy
1270 msgid "MPEG audio decoder module"
1271 msgstr "MPEG 1/2¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1272
1273 #: modules/audio_filter/converter/s16tofloat32swab.c:58
1274 msgid "audio filter for s16->float32 with endianness conversion"
1275 msgstr "s16->float32ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1276
1277 #: modules/audio_filter/resampler/trivial.c:46
1278 msgid "audio filter for trivial resampling"
1279 msgstr "Èù̯¤ÊºÆ¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1280
1281 #: modules/audio_filter/resampler/ugly.c:46
1282 msgid "audio filter for ugly resampling"
1283 msgstr "¹Ó¤ì¤¿ºÆ¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1284
1285 #: modules/audio_filter/resampler/linear.c:59
1286 #, fuzzy
1287 msgid "audio filter for linear interpolation resampling"
1288 msgstr "Èù̯¤ÊºÆ¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1289
1290 #: modules/audio_mixer/float32.c:45
1291 msgid "float32 audio mixer module"
1292 msgstr "float32¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥ß¥­¥µ¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1293
1294 #: modules/audio_mixer/spdif.c:45
1295 msgid "dummy spdif audio mixer module"
1296 msgstr "¥À¥ß¡¼¤Îspdif¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥ß¥­¥µ¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1297
1298 #: modules/audio_mixer/trivial.c:45
1299 msgid "trivial audio mixer module"
1300 msgstr "Èù̯¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥ß¥­¥µ¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1301
1302 #: modules/audio_output/alsa.c:91
1303 msgid "ALSA"
1304 msgstr ""
1305
1306 #: modules/audio_output/alsa.c:93
1307 msgid "ALSA device name"
1308 msgstr "ALSA¥Ç¥Ð¥¤¥¹Ì¾"
1309
1310 #: modules/audio_output/alsa.c:94
1311 msgid "ALSA audio module"
1312 msgstr "ALSA¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1313
1314 #: modules/audio_output/alsa.c:156 modules/audio_output/alsa.c:333
1315 #: modules/audio_output/directx.c:417 modules/audio_output/directx.c:438
1316 #: modules/audio_output/oss.c:214 modules/audio_output/oss.c:331
1317 #: modules/audio_output/sdl.c:119 modules/audio_output/sdl.c:178
1318 #: modules/audio_output/sdl.c:190 modules/audio_output/sdl.c:198
1319 #: modules/audio_output/waveout.c:372
1320 msgid "Mono"
1321 msgstr "¥â¥Î¥é¥ë"
1322
1323 #: modules/audio_output/alsa.c:194 modules/audio_output/alsa.c:308
1324 #: modules/audio_output/directx.c:264 modules/audio_output/directx.c:459
1325 #: modules/audio_output/oss.c:237 modules/audio_output/oss.c:306
1326 #: modules/audio_output/waveout.c:207 modules/audio_output/waveout.c:387
1327 msgid "A/52 over S/PDIF"
1328 msgstr ""
1329
1330 #: modules/audio_output/alsa.c:312 modules/audio_output/directx.c:292
1331 #: modules/audio_output/directx.c:378 modules/audio_output/directx.c:432
1332 #: modules/audio_output/oss.c:164 modules/audio_output/oss.c:310
1333 #: modules/audio_output/waveout.c:234 modules/audio_output/waveout.c:329
1334 msgid "5.1"
1335 msgstr ""
1336
1337 #: modules/audio_output/alsa.c:320 modules/audio_output/directx.c:299
1338 #: modules/audio_output/directx.c:394 modules/audio_output/directx.c:435
1339 #: modules/audio_output/oss.c:173 modules/audio_output/oss.c:318
1340 #: modules/audio_output/waveout.c:241 modules/audio_output/waveout.c:346
1341 msgid "2 Front 2 Rear"
1342 msgstr "¥Õ¥í¥ó¥È 2, ¥ê¥¢ 2"
1343
1344 #: modules/audio_output/arts.c:66
1345 msgid "aRts audio module"
1346 msgstr "aRts¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1347
1348 #: modules/audio_output/directx.c:196
1349 msgid "DirectX audio module"
1350 msgstr "DirectX¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1351
1352 #: modules/audio_output/esd.c:64
1353 msgid "EsounD audio module"
1354 msgstr "EsounD¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1355
1356 #: modules/audio_output/file.c:82
1357 msgid "output format"
1358 msgstr "½ÐÎÏ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È"
1359
1360 #: modules/audio_output/file.c:83
1361 msgid ""
1362 "one of \"u8\", \"s8\", \"u16\", \"s16\", \"u16_le\", \"s16_le\", \"u16_be\", "
1363 "\"s16_be\", \"fixed32\", \"float32\" or \"spdif\""
1364 msgstr ""
1365
1366 #: modules/audio_output/file.c:86
1367 msgid "add wave header"
1368 msgstr "wave¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲÃ"
1369
1370 #: modules/audio_output/file.c:87
1371 msgid "instead of writing a raw file, you can add a wav header to the file"
1372 msgstr "raw¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò½ñ¤­½Ð¤¹Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢wav¥Ø¥Ã¥À¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÄɲ乤롣"
1373
1374 #: modules/audio_output/file.c:104
1375 msgid "path of the output file"
1376 msgstr "½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ñ¥¹"
1377
1378 #: modules/audio_output/file.c:105
1379 msgid "By default samples.raw"
1380 msgstr "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È samples.raw"
1381
1382 #: modules/audio_output/file.c:114
1383 msgid "file audio output module"
1384 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
1385
1386 #: modules/audio_output/oss.c:102
1387 #, fuzzy
1388 msgid "try to work around buggy OSS drivers"
1389 msgstr "OSS¥É¥é¥¤¥Ð¤Î¥Ð¥°¤Î²óÈò¤ò»î¤ß¤ë"
1390
1391 #: modules/audio_output/oss.c:104
1392 msgid ""
1393 "Some buggy OSS drivers just don't like when their internal buffers are "
1394 "completely filled (the sound gets heavily hashed). If you have one of these "
1395 "drivers, then you need to enable this option."
1396 msgstr ""
1397 "¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÉÔ°ÂÄê¤ÊOSS¥É¥é¥¤¥Ð¤ÏÆâÉô¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ò´°Á´¤Ë»È¤¤²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£(¥µ¥¦¥ó¥É"
1398 "¤Ï¤«¤Ê¤êÅÓÀÚ¤ì¤Æʹ¤³¤¨¤Þ¤¹)¡¡¤â¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥¤¥Ð¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤³¤Î"
1399 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£"
1400
1401 #: modules/audio_output/oss.c:109
1402 msgid "OSS"
1403 msgstr ""
1404
1405 #: modules/audio_output/oss.c:111
1406 msgid "OSS dsp device"
1407 msgstr "OSS dsp¥Ç¥Ð¥¤¥¹"
1408
1409 #: modules/audio_output/oss.c:113
1410 msgid "Linux OSS /dev/dsp module"
1411 msgstr "Linux OSS /dev/dsp¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1412
1413 #: modules/audio_output/sdl.c:68
1414 msgid "Simple DirectMedia Layer audio module"
1415 msgstr "¥·¥ó¥×¥ë DirectMedia ¥ì¥¤¥ä¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1416
1417 #: modules/audio_output/waveout.c:130
1418 msgid "Win32 waveOut extension module"
1419 msgstr "Win32 wave½ÐÎÏÍѳÈÄ¥¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1420
1421 #: modules/codec/a52.c:81
1422 msgid "A/52 parser"
1423 msgstr "A/52¥Ñ¡¼¥µ"
1424
1425 #: modules/codec/a52old/a52old.c:61 modules/codec/a52old/downmix/downmix.c:58
1426 msgid "A52 downmix module"
1427 msgstr "AC3¥À¥¦¥ó¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1428
1429 #: modules/codec/a52old/a52old.c:63 modules/codec/a52old/imdct/imdct.c:56
1430 msgid "A52 IMDCT module"
1431 msgstr "AC3 IMDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1432
1433 #: modules/codec/a52old/a52old.c:64
1434 msgid "software A52 decoder"
1435 msgstr "¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢AC3¥Ç¥³¡¼¥À"
1436
1437 #: modules/codec/a52old/downmix/downmix.c:62
1438 msgid "SSE A52 downmix module"
1439 msgstr "SSE AC3¥À¥¦¥ó¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1440
1441 #: modules/codec/a52old/downmix/downmix.c:67
1442 msgid "3D Now! A52 downmix module"
1443 msgstr "3D Now! AC3¥À¥¦¥ó¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1444
1445 #: modules/codec/a52old/imdct/imdct.c:60
1446 msgid "SSE A52 IMDCT module"
1447 msgstr "SSE AC3 IMDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1448
1449 #: modules/codec/a52old/imdct/imdct.c:65
1450 msgid "3D Now! A52 IMDCT module"
1451 msgstr "3D Now! AC3 IMDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1452
1453 #: modules/codec/adpcm.c:91
1454 #, fuzzy
1455 msgid "ADPCM audio deocder"
1456 msgstr "µ¿»÷AC3¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
1457
1458 #: modules/codec/araw.c:73
1459 msgid "Pseudo Raw Audio decoder"
1460 msgstr "µ¿»÷AC3¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
1461
1462 #: modules/codec/cinepak/cinepak.c:60
1463 #, fuzzy
1464 msgid "Cinepak video decoder"
1465 msgstr "DV¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
1466
1467 #: modules/codec/dv.c:48
1468 msgid "DV video decoder"
1469 msgstr "DV¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
1470
1471 #: modules/codec/faad/decoder.c:55
1472 msgid "AAC decoder module (libfaad2)"
1473 msgstr "AAC¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë (libfaad2)"
1474
1475 #: modules/codec/flacdec.c:107
1476 #, fuzzy
1477 msgid "flac decoder module"
1478 msgstr "»úË롦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1479
1480 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:99
1481 msgid "ffmpeg"
1482 msgstr ""
1483
1484 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:113
1485 msgid "Post processing"
1486 msgstr "¸å½èÍý"
1487
1488 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:115
1489 msgid "ffmpeg postprocessing module"
1490 msgstr "ffmpeg ¸å½èÍý¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1491
1492 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:139
1493 msgid "ffmpeg audio/video decoder((MS)MPEG4,SVQ1,H263,WMV,WMA)"
1494 msgstr "ffmpeg ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¿¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À((MS)MPEG4,SVQ1,H263,WMV,WMA)"
1495
1496 #: modules/codec/ffmpeg/postprocessing/postprocessing.c:49
1497 msgid "C Post Processing module"
1498 msgstr "C ¸å½èÍý¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1499
1500 #: modules/codec/ffmpeg/postprocessing/postprocessing.c:53
1501 msgid "MMX Post Processing module"
1502 msgstr "MMX¸å½èÍý¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1503
1504 #: modules/codec/ffmpeg/postprocessing/postprocessing.c:58
1505 msgid "MMXEXT Post Processing module"
1506 msgstr "MMX¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¸å½èÍý¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1507
1508 #: modules/codec/libmpeg2.c:75
1509 #, fuzzy
1510 msgid "libmpeg2 decoder module"
1511 msgstr "»úË롦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1512
1513 #: modules/codec/lpcm.c:98
1514 msgid "linear PCM audio parser"
1515 msgstr "¥ê¥Ë¥¢PCM¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
1516
1517 #: modules/codec/mpeg_audio.c:87
1518 msgid "MPEG audio layer I/II/III parser"
1519 msgstr ""
1520
1521 #: modules/codec/mpeg_video/idct/idct.c:41
1522 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:59
1523 msgid "IDCT module"
1524 msgstr "IDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1525
1526 #: modules/codec/mpeg_video/idct/idctaltivec.c:45
1527 msgid "AltiVec IDCT module"
1528 msgstr "Altivec IDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1529
1530 #: modules/codec/mpeg_video/idct/idctclassic.c:41
1531 msgid "classic IDCT module"
1532 msgstr "¥¯¥é¥Ã¥·¥Ã¥¯IDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1533
1534 #: modules/codec/mpeg_video/idct/idctmmx.c:47
1535 msgid "MMX IDCT module"
1536 msgstr "MMX IDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1537
1538 #: modules/codec/mpeg_video/idct/idctmmxext.c:47
1539 msgid "MMX EXT IDCT module"
1540 msgstr "MMX¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥·¥ç¥óIDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1541
1542 #: modules/codec/mpeg_video/motion/motion.c:42
1543 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:65
1544 msgid "motion compensation module"
1545 msgstr "¥â¡¼¥·¥ç¥óÊäÀµ¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1546
1547 #: modules/codec/mpeg_video/motion/motion3dnow.c:44
1548 msgid "3D Now! motion compensation module"
1549 msgstr "3D Now!¥â¡¼¥·¥ç¥óÊäÀµ¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1550
1551 #: modules/codec/mpeg_video/motion/motionaltivec.c:47
1552 msgid "AltiVec motion compensation module"
1553 msgstr "AltiVec¥â¡¼¥·¥ç¥óÊäÀµ¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1554
1555 #: modules/codec/mpeg_video/motion/motionmmx.c:45
1556 msgid "MMX motion compensation module"
1557 msgstr "MMX¥â¡¼¥·¥ç¥óÊäÀµ¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1558
1559 #: modules/codec/mpeg_video/motion/motionmmxext.c:44
1560 msgid "MMX EXT motion compensation module"
1561 msgstr "MMX¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥â¡¼¥·¥ç¥óÊäÀµ¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1562
1563 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:61
1564 msgid ""
1565 "This option allows you to select the IDCT module used by this video decoder. "
1566 "The default behavior is to automatically select the best module available."
1567 msgstr ""
1568 "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÈÍѤµ¤ì¤ëIDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁªÂò²Äǽ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë"
1569 "¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤Ê¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£"
1570
1571 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:67
1572 msgid ""
1573 "This option allows you to select the motion compensation module used by this "
1574 "video decoder. The default behavior is to automatically select the best "
1575 "module available."
1576 msgstr ""
1577 "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥â¡¼¥·¥ç¥óÊäÀµ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁªÂò²Äǽ¤Ë¤·¤Þ"
1578 "¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤Ê¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£"
1579
1580 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:71
1581 msgid "use additional processors"
1582 msgstr "ÄÉ²Ã¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Î»ÈÍÑ"
1583
1584 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:73
1585 msgid ""
1586 "This video decoder can benefit from a multiprocessor computer. If you have "
1587 "one, you can specify the number of processors here."
1588 msgstr ""
1589 "¥Þ¥ë¥Á¡¦¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥»¥Ã¥µ¿ô"
1590 "¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
1591
1592 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:76
1593 msgid "force synchro algorithm {I|I+|IP|IP+|IPB}"
1594 msgstr "Ʊ´ü¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò¶¯À©Åª¤Ë»ØÄꤷ¤Þ¤¹ (I|I+|IP|IP+|IPB)"
1595
1596 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:78
1597 msgid ""
1598 "This allows you to force the synchro algorithm, by directly selecting the "
1599 "types of picture you want to decode. Please bear in mind that if you select "
1600 "more pictures than what your CPU is capable to decode, you won't get "
1601 "anything."
1602 msgstr ""
1603 "Ʊ´ü¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò¶¯À©Åª¤Ë»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£Ä¾ÀÜÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÈÍѤ·¤¿¤¤¥Ç"
1604 "¥³¡¼¥É¤Î²èÁü¥¿¥¤¥×¤¬»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£CPU¤Î¥Ç¥³¡¼¥ÉǽÎϤòĶ¤¨¤Æ»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­"
1605 "¤Þ¤»¤ó¡£"
1606
1607 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:92
1608 msgid "MPEG I/II video decoder module"
1609 msgstr "MPEG 1/2¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1610
1611 #: modules/codec/spudec/spudec.c:48
1612 #, fuzzy
1613 msgid "font used by the text subtitler"
1614 msgstr "ʸ»ú»úËë¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥Õ¥©¥ó¥È"
1615
1616 #: modules/codec/spudec/spudec.c:50
1617 msgid ""
1618 "When the subtitles are coded in text form then, you can choose which font "
1619 "will be used to display them."
1620 msgstr ""
1621 "»úË뤬¥Æ¥­¥¹¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¥³¡¼¥É²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢É½¼¨¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤òÁªÂò"
1622 "²Äǽ¤Ç¤¹¡£"
1623
1624 #: modules/codec/spudec/spudec.c:56
1625 msgid "subtitles"
1626 msgstr "»úËë(_S)"
1627
1628 #: modules/codec/spudec/spudec.c:65
1629 msgid "subtitles decoder module"
1630 msgstr "»úË롦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1631
1632 #: modules/codec/tarkin.c:95
1633 #, fuzzy
1634 msgid "Tarkin decoder module"
1635 msgstr "MPEG 1/2¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1636
1637 #: modules/codec/theora.c:84
1638 #, fuzzy
1639 msgid "Theora decoder module"
1640 msgstr "»úË롦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1641
1642 #: modules/codec/vorbis.c:112
1643 #, fuzzy
1644 msgid "Vorbis decoder module"
1645 msgstr "»úË롦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1646
1647 #: modules/codec/xvid.c:48
1648 #, fuzzy
1649 msgid "Xvid video decoder"
1650 msgstr "DV¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
1651
1652 #: modules/control/gestures.c:77
1653 msgid "Motion threshold"
1654 msgstr ""
1655
1656 #: modules/control/gestures.c:79
1657 msgid "the amount of movement required for a mouse gesture to be recorded"
1658 msgstr ""
1659
1660 #: modules/control/gestures.c:82
1661 msgid "Mouse button"
1662 msgstr ""
1663
1664 #: modules/control/gestures.c:84
1665 msgid "the mouse button to be held down during mouse gestures"
1666 msgstr ""
1667
1668 #: modules/control/gestures.c:89
1669 msgid "Gestures"
1670 msgstr ""
1671
1672 #: modules/control/gestures.c:93
1673 #, fuzzy
1674 msgid "mouse gestures control module"
1675 msgstr "ÀÖ³°Àþ¥ê¥â¡¼¥È¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1676
1677 #: modules/control/lirc/lirc.c:61
1678 msgid "infrared remote control module"
1679 msgstr "ÀÖ³°Àþ¥ê¥â¡¼¥È¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1680
1681 #: modules/control/rc/rc.c:77
1682 msgid "show stream position"
1683 msgstr "¥µ¥Ö¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î°ÌÃÖ"
1684
1685 #: modules/control/rc/rc.c:78
1686 msgid ""
1687 "Show the current position in seconds within the stream from time to time."
1688 msgstr "ľ¤Á¤Ë¸½ºß¤Î°ÌÃÖ¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£"
1689
1690 #: modules/control/rc/rc.c:80
1691 msgid "fake TTY"
1692 msgstr "µ¿»÷ TTY"
1693
1694 #: modules/control/rc/rc.c:81
1695 msgid "Force the rc plugin to use stdin as if it was a TTY."
1696 msgstr "TTY¤Î¾ì¹ç¡¢¶¯À©Åª¤Ëɸ½àÆþÎϤòrc¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ç»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£"
1697
1698 #: modules/control/rc/rc.c:84
1699 msgid "Remote control"
1700 msgstr "¥ê¥â¡¼¥È¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë"
1701
1702 #: modules/control/rc/rc.c:89
1703 msgid "remote control interface module"
1704 msgstr "¥ê¥â¡¼¥È¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1705
1706 #: modules/demux/a52sys.c:52
1707 msgid "A52 demuxer"
1708 msgstr ""
1709
1710 #: modules/demux/aac/demux.c:46
1711 msgid "AAC stream demux"
1712 msgstr ""
1713
1714 #: modules/demux/asf/asf.c:48
1715 msgid "ASF v1.0 demuxer (file only)"
1716 msgstr ""
1717
1718 #: modules/demux/avi/avi.c:60
1719 msgid "avi-demuxer"
1720 msgstr ""
1721
1722 #: modules/demux/avi/avi.c:62 modules/demux/avi/avi.c:63
1723 #, fuzzy
1724 msgid "force interleaved method"
1725 msgstr "¥Î¥ó¥¤¥ó¥¿¥ì¡¼¥¹²½¥â¡¼¥É"
1726
1727 #: modules/demux/avi/avi.c:65 modules/demux/avi/avi.c:66
1728 #, fuzzy
1729 msgid "force index creation"
1730 msgstr "¥½¡¼¥¹¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¡¦¥ì¥·¥ª"
1731
1732 #: modules/demux/avi/avi.c:68
1733 msgid "avi demuxer"
1734 msgstr ""
1735
1736 #: modules/demux/demuxdump.c:49
1737 msgid "Dump Demux input"
1738 msgstr ""
1739
1740 #: modules/demux/flac.c:52
1741 msgid "flac demuxer"
1742 msgstr ""
1743
1744 #: modules/demux/m3u.c:63
1745 msgid "m3u/asx metademux"
1746 msgstr ""
1747
1748 #: modules/demux/mp4/mp4.c:53
1749 msgid "MP4 demuxer"
1750 msgstr ""
1751
1752 #: modules/demux/mpeg/audio.c:47
1753 msgid "MPEG I/II audio stream demux"
1754 msgstr "MPEG 1/2¥ì¥¤¥ä1/2¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
1755
1756 #: modules/demux/mpeg/es.c:49
1757 msgid "ISO 13818-1 MPEG Elementary Stream input"
1758 msgstr "ISO 13818-1 MPEG´ðËÜ¥¹¥È¥ê¡¼¥àÆþÎÏ"
1759
1760 #: modules/demux/mpeg/ps.c:60
1761 msgid "ISO 13818-1 MPEG Program Stream input"
1762 msgstr "ISO 13818-1 MPEG¥×¥í¥°¥é¥à¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥àÆþÎÏ"
1763
1764 #: modules/demux/mpeg/system.c:56
1765 msgid "generic ISO 13818-1 MPEG demultiplexing"
1766 msgstr "°ìÈÌŪ¤ÊISO 13818-1 MPEG¿½ÅÁ÷¿®"
1767
1768 #: modules/demux/mpeg/ts.c:97
1769 msgid "compatibility with pre-0.4 VLS"
1770 msgstr "0.4°ÊÁ°¤ÎVLS¤È¤Î¸ß´¹"
1771
1772 #: modules/demux/mpeg/ts.c:99
1773 msgid ""
1774 "The protocol for transmitting A/52 audio streams changed between VLC 0.3.x "
1775 "and 0.4. By default VLC assumes you have the latest VLS. In case you're "
1776 "using an old version, select this option."
1777 msgstr ""
1778 "A/52¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î¥×¥í¥È¥³¥ë¤Ï¡¢vls 0.3.x¤È0.4¤Î´Ö¤ÇÊѹ¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·"
1779 "¤¿¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï¡¢VLC¤ÏºÇ¿·¤Îvls¤òÁÛÄꤷ¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢¸Å¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Îvls¤ò»È"
1780 "ÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
1781
1782 #: modules/demux/mpeg/ts.c:103
1783 msgid "buggy PSI"
1784 msgstr ""
1785
1786 #: modules/demux/mpeg/ts.c:105
1787 msgid ""
1788 "If you have a stream whose PSI packets do not feature incremented continuity "
1789 "counters, select this option."
1790 msgstr ""
1791
1792 #: modules/demux/mpeg/ts.c:110
1793 msgid "ISO 13818-1 MPEG Transport Stream input"
1794 msgstr "ISO 13818-1 MPEGžÁ÷¥¹¥È¥ê¡¼¥àÆþÎÏ"
1795
1796 #: modules/demux/mpeg/ts.c:114
1797 msgid "ISO 13818-1 MPEG Transport Stream input (libdvbpsi)"
1798 msgstr "ISO 13818-1 MPEGžÁ÷¥¹¥È¥ê¡¼¥àÆþÎÏ(libdvdpsi)"
1799
1800 #: modules/demux/ogg.c:187
1801 #, fuzzy
1802 msgid "ogg stream demux"
1803 msgstr "MPEG 1/2¥ì¥¤¥ä1/2¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
1804
1805 #: modules/demux/rawdv.c:115
1806 msgid "raw dv demux"
1807 msgstr ""
1808
1809 #: modules/demux/util/id3.c:46
1810 msgid "Simple id3 tag skipper"
1811 msgstr "¥·¥ó¥×¥ë¤Êid3¥¿¥°¡¦¥¹¥­¥Ã¥Ñ"
1812
1813 #: modules/demux/util/id3tag.c:46
1814 msgid "id3 tag parser using libid3tag"
1815 msgstr "id3¥¿¥°¥Ñ¡¼¥µ¤Çlibid3tag¤ò»ÈÍÑ"
1816
1817 #: modules/demux/wav/wav.c:49
1818 msgid "WAV demuxer"
1819 msgstr ""
1820
1821 #: modules/encoder/ffmpeg/encoder.c:51
1822 msgid "ffmpeg encoder"
1823 msgstr ""
1824
1825 #: modules/encoder/xvid.c:58
1826 #, fuzzy
1827 msgid "XviD video encoder (MPEG-4)"
1828 msgstr "DV¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
1829
1830 #: modules/gui/beos/BeOS.cpp:50
1831 msgid "BeOS standard API module"
1832 msgstr "BeOSɸ½àAPI¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1833
1834 #: modules/gui/familiar/familiar.c:62
1835 msgid "autoplay selected file"
1836 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼«Æ°ºÆÀ¸"
1837
1838 #: modules/gui/familiar/familiar.c:63
1839 msgid "automatically play a file when selected in the file selection list"
1840 msgstr "ÁªÂò¥ê¥¹¥È¤ÇÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼«Æ°Åª¤ËºÆÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£"
1841
1842 #: modules/gui/familiar/familiar.c:72
1843 msgid "Familiar Linux Gtk+ interface module"
1844 msgstr "Gtk+¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1845
1846 #: modules/gui/familiar/interface.c:66 modules/gui/familiar/interface.c:448
1847 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:279 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:126
1848 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1636 modules/gui/win32/strings.cpp:8
1849 #: modules/gui/win32/strings.cpp:34
1850 msgid "VLC media player"
1851 msgstr ""
1852
1853 #: modules/gui/familiar/interface.c:90 modules/gui/macosx/open.m:374
1854 #: modules/gui/macosx/open.m:410 modules/gui/macosx/open.m:571
1855 #: modules/gui/macosx/open.m:801 modules/gui/macosx/controls.m:580
1856 msgid "Open"
1857 msgstr "³«¤¯"
1858
1859 #: modules/gui/familiar/interface.c:91 modules/gui/wxwindows/open.cpp:496
1860 msgid "Open file"
1861 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯"
1862
1863 #: modules/gui/familiar/interface.c:103 modules/gui/familiar/interface.c:104
1864 #: modules/gui/macosx/intf.m:288 modules/gui/macosx/prefs.m:191
1865 #: modules/gui/win32/strings.cpp:211
1866 msgid "Preferences"
1867 msgstr "ÀßÄê..."
1868
1869 #: modules/gui/familiar/interface.c:118
1870 msgid "Rewind"
1871 msgstr "´¬¤­Ì᤹"
1872
1873 #: modules/gui/familiar/interface.c:119
1874 msgid "Rewind stream"
1875 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ò³«¤¯"
1876
1877 #: modules/gui/familiar/interface.c:131 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:607
1878 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1061 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:714
1879 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1160 modules/gui/macosx/intf.m:857
1880 #: modules/gui/macosx/intf.m:858 modules/gui/macosx/intf.m:859
1881 #: modules/gui/win32/strings.cpp:102 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:591
1882 msgid "Pause"
1883 msgstr "°ì»þÄä»ß"
1884
1885 #: modules/gui/familiar/interface.c:132 modules/gui/win32/strings.cpp:103
1886 msgid "Pause stream"
1887 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î°ì»þÄä»ß"
1888
1889 #: modules/gui/familiar/interface.c:144 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:595
1890 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1054 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:703
1891 #: modules/gui/macosx/intf.m:284 modules/gui/macosx/intf.m:323
1892 #: modules/gui/macosx/intf.m:370 modules/gui/macosx/intf.m:864
1893 #: modules/gui/macosx/intf.m:865 modules/gui/macosx/intf.m:866
1894 #: modules/gui/macosx/playlist.m:122 modules/gui/win32/strings.cpp:100
1895 #: modules/gui/win32/strings.cpp:204 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:280
1896 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:596
1897 msgid "Play"
1898 msgstr "ºÆÀ¸"
1899
1900 #: modules/gui/familiar/interface.c:145 modules/gui/win32/strings.cpp:101
1901 msgid "Play stream"
1902 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ÎºÆÀ¸"
1903
1904 #: modules/gui/familiar/interface.c:157 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:571
1905 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1068 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:681
1906 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1168 modules/gui/macosx/intf.m:285
1907 #: modules/gui/macosx/intf.m:324 modules/gui/macosx/intf.m:371
1908 #: modules/gui/macosx/controls.m:695 modules/gui/win32/strings.cpp:104
1909 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:278
1910 msgid "Stop"
1911 msgstr "Ää»ß"
1912
1913 #: modules/gui/familiar/interface.c:158 modules/gui/win32/strings.cpp:105
1914 msgid "Stop stream"
1915 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ÎÄä»ß"
1916
1917 #: modules/gui/familiar/interface.c:170
1918 msgid "Forward"
1919 msgstr "žÁ÷"
1920
1921 #: modules/gui/familiar/interface.c:171
1922 msgid "Forward stream"
1923 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ÎžÁ÷"
1924
1925 #: modules/gui/familiar/interface.c:185 modules/gui/familiar/interface.c:186
1926 #: modules/gui/familiar/interface.c:459 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1621
1927 #: modules/gui/win32/strings.cpp:7
1928 msgid "About"
1929 msgstr "VideoLAN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ"
1930
1931 #: modules/gui/familiar/interface.c:231 modules/gui/win32/strings.cpp:168
1932 msgid "URL:"
1933 msgstr ""
1934
1935 #: modules/gui/familiar/interface.c:265 modules/gui/gtk/preferences.c:325
1936 #: modules/gui/kde/pluginsbox.cpp:45
1937 msgid "Name"
1938 msgstr "̾Á°"
1939
1940 #: modules/gui/familiar/interface.c:273
1941 msgid "Type"
1942 msgstr "¥¿¥¤¥×"
1943
1944 #: modules/gui/familiar/interface.c:281
1945 msgid "Size"
1946 msgstr "¥µ¥¤¥º"
1947
1948 #: modules/gui/familiar/interface.c:289
1949 msgid "User"
1950 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼"
1951
1952 #: modules/gui/familiar/interface.c:297
1953 msgid "Group"
1954 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×"
1955
1956 #: modules/gui/familiar/interface.c:332
1957 msgid "Media"
1958 msgstr "¥á¥Ç¥£¥¢"
1959
1960 #: modules/gui/familiar/interface.c:348 modules/gui/gtk/preferences.c:596
1961 #: modules/gui/gtk/preferences.c:613 modules/gui/macosx/open.m:713
1962 #: modules/gui/win32/strings.cpp:213
1963 msgid "Save"
1964 msgstr "Êݸ"
1965
1966 #: modules/gui/familiar/interface.c:358 modules/gui/gtk/preferences.c:609
1967 #: modules/gui/macosx/prefs.m:587 modules/gui/macosx/prefs.m:801
1968 #: modules/gui/macosx/prefs.m:819 modules/gui/win32/strings.cpp:212
1969 msgid "Apply"
1970 msgstr "ŬÍÑ"
1971
1972 #: modules/gui/familiar/interface.c:368 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2510
1973 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2761 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2992
1974 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3373 modules/gui/gtk/preferences.c:617
1975 #: modules/gui/macosx/prefs.m:583 modules/gui/macosx/prefs.m:736
1976 #: modules/gui/macosx/open.m:170 modules/gui/win32/strings.cpp:27
1977 #: modules/gui/win32/strings.cpp:174 modules/gui/win32/strings.cpp:215
1978 #: modules/gui/win32/strings.cpp:234 modules/gui/win32/strings.cpp:250
1979 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:172
1980 msgid "Cancel"
1981 msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
1982
1983 #: modules/gui/familiar/interface.c:378
1984 msgid "Automatically play file."
1985 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¼«Æ°ºÆÀ¸"
1986
1987 #: modules/gui/familiar/interface.c:389
1988 msgid "Preference"
1989 msgstr "ÀßÄê(_P)..."
1990
1991 #: modules/gui/familiar/interface.c:415 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1402
1992 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1644 modules/gui/kde/kde.cpp:111
1993 #: modules/gui/win32/strings.cpp:9
1994 msgid "(c) 1996-2003 the VideoLAN team"
1995 msgstr ""
1996
1997 #: modules/gui/familiar/interface.c:425
1998 msgid "Authors: The VideoLAN Team, http://www.videolan.org"
1999 msgstr ""
2000
2001 #: modules/gui/familiar/interface.c:436
2002 msgid ""
2003 "The VideoLAN Client is a MPEG, MPEG 2, MP3, DivX player, that accepts input "
2004 "from local or network sources."
2005 msgstr ""
2006 "VideoLAN Client¤Ï¡¢MPEG, MPEG 2, MP3 DivX¤ò¥í¡¼¥«¥ë¤ª¤è¤Ó¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¾å¤Î"
2007 "¥½¡¼¥¹¤«¤éºÆÀ¸¤Ç¤­¤ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¹¡£"
2008
2009 #: modules/gui/familiar/support.c:121 modules/gui/gtk/gnome_support.c:100
2010 #: modules/gui/gtk/gnome_support.c:138 modules/gui/gtk/gtk_support.c:121
2011 #, c-format
2012 msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
2013 msgstr "¥Ô¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
2014
2015 #: modules/gui/familiar/support.c:130 modules/gui/gtk/gtk_support.c:130
2016 #, c-format
2017 msgid "Error loading pixmap file: %s"
2018 msgstr "¥Ô¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Î¥í¡¼¥É¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
2019
2020 #: modules/gui/gtk/gnome.c:55 modules/gui/gtk/gtk.c:57
2021 msgid "show tooltips"
2022 msgstr "¥Ä¡¼¥ë¥Á¥Ã¥×¤òɽ¼¨"
2023
2024 #: modules/gui/gtk/gnome.c:56 modules/gui/gtk/gtk.c:58
2025 msgid "Show tooltips for configuration options."
2026 msgstr "¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¥Ä¡¼¥ë¥Á¥Ã¥×¤òɽ¼¨"
2027
2028 #: modules/gui/gtk/gnome.c:58
2029 msgid "show text on toolbar buttons"
2030 msgstr "¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¡¦¥Ü¥¿¥ó¾å¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¤òɽ¼¨"
2031
2032 #: modules/gui/gtk/gnome.c:59
2033 msgid "Show the text below icons on the toolbar."
2034 msgstr "¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¾å¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¥Æ¥­¥¹¥È¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£"
2035
2036 #: modules/gui/gtk/gnome.c:61 modules/gui/gtk/gtk.c:60
2037 msgid "maximum height for the configuration windows"
2038 msgstr "¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¹â¤µ¤ÎºÇÂçÃÍ"
2039
2040 #: modules/gui/gtk/gnome.c:63 modules/gui/gtk/gtk.c:62
2041 msgid ""
2042 "You can set the maximum height that the configuration windows in the "
2043 "preferences menu will occupy."
2044 msgstr ""
2045 "ÀßÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬Àê¤á¤ë¹â¤µ¤ÎºÇÂçÃͤòÀßÄê¤Ç¤­"
2046 "¤Þ¤¹¡£"
2047
2048 #: modules/gui/gtk/gnome.c:72
2049 msgid "GNOME"
2050 msgstr ""
2051
2052 #: modules/gui/gtk/gnome.c:80
2053 msgid "GNOME interface module"
2054 msgstr "GNOME¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2055
2056 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:19 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1026
2057 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:170 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1432
2058 msgid "_Open File..."
2059 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯(_O)..."
2060
2061 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:20 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:509
2062 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1027 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:178
2063 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:624 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1440
2064 #: modules/gui/win32/strings.cpp:94 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:187
2065 #, fuzzy
2066 msgid "Open a file"
2067 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯"
2068
2069 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:26 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1033
2070 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:185 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1444
2071 msgid "Open _Disc..."
2072 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò³«¤¯(_D)..."
2073
2074 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:27 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:521
2075 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1034 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:193
2076 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:635 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1452
2077 #: modules/gui/win32/strings.cpp:96
2078 msgid "Open a DVD or VCD"
2079 msgstr "DVD¤Þ¤¿¤ÏVCD¤ò³«¤¯"
2080
2081 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:33 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1040
2082 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:200 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1456
2083 msgid "_Network Stream..."
2084 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à(_N)..."
2085
2086 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:34 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:533
2087 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1041 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:208
2088 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:646 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1464
2089 #: modules/gui/win32/strings.cpp:98
2090 #, fuzzy
2091 msgid "Select a network stream"
2092 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÁªÂò¤¹¤ë"
2093
2094 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:41 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:223
2095 msgid "_Eject Disc"
2096 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¼è½Ð¤·(_E)"
2097
2098 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:42 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:584
2099 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:231 modules/gui/win32/strings.cpp:107
2100 msgid "Eject disc"
2101 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¼è½Ð¤·"
2102
2103 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:56 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:291
2104 msgid "_Hide interface"
2105 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò±£¤¹(_H)"
2106
2107 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:64 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:311
2108 msgid "Progr_am"
2109 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à(_a)"
2110
2111 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:65 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:320
2112 #: modules/gui/win32/strings.cpp:63
2113 msgid "Choose the program"
2114 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÁªÂò"
2115
2116 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:71 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:324
2117 msgid "_Title"
2118 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë(_T)"
2119
2120 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:72 modules/gui/win32/strings.cpp:65
2121 msgid "Choose title"
2122 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÁªÂò"
2123
2124 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:78 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:337
2125 msgid "_Chapter"
2126 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼(_C)"
2127
2128 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:79 modules/gui/win32/strings.cpp:67
2129 msgid "Choose chapter"
2130 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤ÎÁªÂò"
2131
2132 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:86 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:357
2133 msgid "_Playlist..."
2134 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È(_P)..."
2135
2136 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:87 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:365
2137 #: modules/gui/win32/strings.cpp:121
2138 msgid "Open the playlist window"
2139 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò³«¤¯"
2140
2141 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:93 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:369
2142 msgid "_Modules..."
2143 msgstr "¥â¥¸¥å¡¼¥ë(_M)..."
2144
2145 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:94 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:378
2146 msgid "Open the module manager"
2147 msgstr "¥â¥¸¥å¡¼¥ë¡¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼"
2148
2149 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:100 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:380
2150 #: modules/gui/kde/interface.cpp:134 modules/gui/win32/strings.cpp:128
2151 msgid "Messages..."
2152 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸..."
2153
2154 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:101 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:386
2155 #: modules/gui/win32/strings.cpp:129
2156 msgid "Open the messages window"
2157 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òɽ¼¨"
2158
2159 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:118 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:942
2160 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:438 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1276
2161 #, fuzzy
2162 msgid "_Language"
2163 msgstr "¸À¸ì"
2164
2165 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:119 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:943
2166 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:447 modules/gui/win32/strings.cpp:60
2167 #: modules/gui/win32/strings.cpp:71
2168 msgid "Select audio channel"
2169 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÁªÂò"
2170
2171 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:126 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:950
2172 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:457 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1294
2173 #: modules/gui/macosx/intf.m:339
2174 msgid "Volume Up"
2175 msgstr "¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò¾å¤²¤ë"
2176
2177 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:133 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:957
2178 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:464 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1301
2179 #: modules/gui/macosx/intf.m:340
2180 msgid "Volume Down"
2181 msgstr "¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò²¼¤²¤ë"
2182
2183 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:140 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:964
2184 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:471 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1308
2185 #: modules/gui/macosx/intf.m:341 modules/gui/macosx/controls.m:742
2186 msgid "Mute"
2187 msgstr "¥ß¥å¡¼¥È¤¹¤ë"
2188
2189 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:148 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:972
2190 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:486 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1323
2191 #: modules/gui/macosx/intf.m:342 modules/gui/win32/strings.cpp:81
2192 msgid "Channels"
2193 msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë"
2194
2195 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:155 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:979
2196 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:493 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1330
2197 #: modules/gui/macosx/intf.m:343 modules/gui/win32/strings.cpp:80
2198 msgid "Device"
2199 msgstr "DVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹"
2200
2201 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:167 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:991
2202 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:520 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1353
2203 msgid "_Subtitles"
2204 msgstr "»úËë(_S)"
2205
2206 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:168 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:992
2207 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:529 modules/gui/win32/strings.cpp:73
2208 msgid "Select subtitles channel"
2209 msgstr "»úËë¤ÎÁªÂò"
2210
2211 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:175 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:999
2212 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:541 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1373
2213 msgid "_Fullscreen"
2214 msgstr "Á´²èÌ̲½(_F)"
2215
2216 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:183
2217 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1007 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:558
2218 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1390 modules/gui/macosx/intf.m:351
2219 #: modules/gui/macosx/controls.m:766
2220 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:81
2221 msgid "Deinterlace"
2222 msgstr "¥Î¥ó¥¤¥ó¥¿¥ì¡¼¥¹²½"
2223
2224 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:190
2225 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1014 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:565
2226 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1397 modules/gui/macosx/intf.m:350
2227 #: modules/gui/macosx/vout.m:194 modules/gui/win32/strings.cpp:83
2228 msgid "Screen"
2229 msgstr "¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó"
2230
2231 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:211 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:420
2232 msgid "_Audio"
2233 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª(_A)"
2234
2235 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:218 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:502
2236 #, fuzzy
2237 msgid "_Video"
2238 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª"
2239
2240 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:508
2241 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1617
2242 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2390
2243 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2963 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:623
2244 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1932 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2849
2245 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2966 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3218
2246 #: modules/gui/macosx/intf.m:307 modules/gui/macosx/open.m:172
2247 #: modules/gui/macosx/open.m:206 modules/gui/macosx/open.m:313
2248 #: modules/gui/macosx/open.m:732 modules/gui/macosx/open.m:766
2249 #: modules/gui/win32/strings.cpp:93 modules/gui/win32/strings.cpp:226
2250 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:267 modules/gui/wxwindows/open.cpp:160
2251 msgid "File"
2252 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë"
2253
2254 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:520 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:723
2255 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1738
2256 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2383 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:634
2257 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:821 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2053
2258 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2842 modules/gui/macosx/open.m:173
2259 #: modules/gui/macosx/open.m:317 modules/gui/win32/strings.cpp:43
2260 #: modules/gui/win32/strings.cpp:95 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:269
2261 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:162
2262 msgid "Disc"
2263 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯"
2264
2265 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:532 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:645
2266 #: modules/gui/win32/strings.cpp:97 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:271
2267 msgid "Net"
2268 msgstr "Network"
2269
2270 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:544 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:656
2271 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:274
2272 msgid "Sat"
2273 msgstr "±ÒÀ±"
2274
2275 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:545 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:657
2276 msgid "Open a Satellite Card"
2277 msgstr "±ÒÀ±¥«¡¼¥É¤ò³«¤¯"
2278
2279 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:558
2280 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1075 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:669
2281 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1175 modules/gui/win32/strings.cpp:99
2282 msgid "Back"
2283 msgstr "µÕž"
2284
2285 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:559 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:670
2286 msgid "Go Backward"
2287 msgstr "µÕžºÆÀ¸"
2288
2289 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:572 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:682
2290 msgid "Stop Stream"
2291 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ÎÄä»ß"
2292
2293 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:583 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:692
2294 #: modules/gui/win32/strings.cpp:106
2295 msgid "Eject"
2296 msgstr "¼è½Ð¤·"
2297
2298 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:596 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:704
2299 msgid "Play Stream"
2300 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ÎºÆÀ¸"
2301
2302 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:608 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:715
2303 msgid "Pause Stream"
2304 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î°ì»þÄä»ß"
2305
2306 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:622
2307 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1082 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:728
2308 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1183 modules/gui/win32/strings.cpp:108
2309 msgid "Slow"
2310 msgstr "¥¹¥í¡¼"
2311
2312 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:623 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:729
2313 msgid "Play Slower"
2314 msgstr "¥¹¥í¡¼ºÆÀ¸"
2315
2316 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:635
2317 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1089 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:740
2318 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1191 modules/gui/win32/strings.cpp:110
2319 msgid "Fast"
2320 msgstr "ÁáÁ÷¤ê"
2321
2322 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:636 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:741
2323 msgid "Play Faster"
2324 msgstr "ÁáÁ÷¤êºÆÀ¸"
2325
2326 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:649 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:753
2327 msgid "Open Playlist"
2328 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò³«¤¯"
2329
2330 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:660
2331 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1104 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:763
2332 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:849 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:893
2333 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1214 modules/gui/win32/strings.cpp:112
2334 #: modules/gui/win32/strings.cpp:132 modules/gui/win32/strings.cpp:136
2335 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:285
2336 msgid "Prev"
2337 msgstr "Á°"
2338
2339 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:661 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:764
2340 #: modules/gui/win32/strings.cpp:113
2341 #, fuzzy
2342 msgid "Previous file"
2343 msgstr "Á°¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë"
2344
2345 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:672
2346 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1097 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:774
2347 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:857 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:901
2348 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1207 modules/gui/macosx/intf.m:287
2349 #: modules/gui/macosx/intf.m:328 modules/gui/macosx/intf.m:372
2350 #: modules/gui/macosx/controls.m:703 modules/gui/win32/strings.cpp:114
2351 #: modules/gui/win32/strings.cpp:134 modules/gui/win32/strings.cpp:138
2352 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:287
2353 msgid "Next"
2354 msgstr "¼¡"
2355
2356 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:673 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:775
2357 msgid "Next File"
2358 msgstr "¼¡¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë"
2359
2360 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:737 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:835
2361 #: modules/gui/win32/strings.cpp:44
2362 msgid "Title:"
2363 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë:"
2364
2365 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:757 modules/gui/win32/strings.cpp:133
2366 msgid "Select previous title"
2367 msgstr "Á°¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁªÂò"
2368
2369 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:780 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:879
2370 #: modules/gui/win32/strings.cpp:45
2371 msgid "Chapter:"
2372 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼:"
2373
2374 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:800 modules/gui/win32/strings.cpp:137
2375 msgid "Select previous chapter"
2376 msgstr "Á°¤Î¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤òÁªÂò"
2377
2378 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:808 modules/gui/win32/strings.cpp:139
2379 msgid "Select next chapter"
2380 msgstr "¼¡¤Î¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤òÁªÂò"
2381
2382 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:816 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:916
2383 #: modules/gui/win32/strings.cpp:41
2384 msgid "No server"
2385 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ê¤·"
2386
2387 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:830
2388 msgid "Network Channel:"
2389 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë:"
2390
2391 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:845 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:945
2392 #: modules/gui/win32/strings.cpp:42
2393 msgid "Go!"
2394 msgstr ""
2395
2396 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1000 modules/gui/win32/strings.cpp:125
2397 msgid "Toggle fullscreen mode"
2398 msgstr "Á´²èÌÌɽ¼¨¤ÎÀÚÂؤ¨"
2399
2400 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1111 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1223
2401 msgid "_Jump..."
2402 msgstr "¥¸¥ã¥ó¥×(_J)..."
2403
2404 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1112
2405 msgid "Got directly so specified point"
2406 msgstr "ÆÃÄê°ÌÃÖ¤òľÀÜ»ØÄê"
2407
2408 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1119 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1240
2409 #: modules/gui/kde/interface.cpp:143 modules/gui/macosx/intf.m:332
2410 #: modules/gui/win32/strings.cpp:85
2411 msgid "Program"
2412 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à"
2413
2414 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1120
2415 msgid "Switch program"
2416 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÀÚÂؤ¨"
2417
2418 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1126 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1250
2419 msgid "_Navigation"
2420 msgstr "¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó(_N)"
2421
2422 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1127
2423 msgid "Navigate through titles and chapters"
2424 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë¤È¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤«¤é¥Ê¥Ó¥²¡¼¥È"
2425
2426 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1149 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1487
2427 msgid "Toggle _Interface"
2428 msgstr "¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Îɽ¼¨/Èóɽ¼¨(_I)"
2429
2430 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1156 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1496
2431 #: modules/gui/win32/strings.cpp:88
2432 msgid "Playlist..."
2433 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È..."
2434
2435 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1404 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1687
2436 #: modules/gui/kde/kde.cpp:108 modules/gui/win32/strings.cpp:10
2437 #, fuzzy
2438 msgid ""
2439 "This is the VideoLAN Client, a DVD, MPEG and DivX player. It can play MPEG "
2440 "and MPEG2 files from a file or from a network source."
2441 msgstr ""
2442 "¤³¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÏDVD¤ª¤è¤Ó¡¢MPEG¤òºÆÀ¸¤¹¤ëVideoLAN¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ç¤¹¡£\n"
2443 "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤«¤éMPEG¤ÈMPEG 2¥Ç¡¼¥¿¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
2444
2445 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1507
2446 msgid "Open Stream"
2447 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ò³«¤¯"
2448
2449 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1524 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1839
2450 #: modules/gui/macosx/open.m:166 modules/gui/wxwindows/open.cpp:138
2451 msgid "Media Resource Locator (MRL)"
2452 msgstr "¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥ê¥½¡¼¥¹¡¦¥í¥±¡¼¥¿ (MRL)"
2453
2454 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1546 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1861
2455 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:142
2456 msgid "Open Target:"
2457 msgstr "¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò³«¤¯"
2458
2459 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1566 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1881
2460 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:153
2461 msgid ""
2462 "Alternatively, you can build an MRL using one of the following predefined "
2463 "targets:"
2464 msgstr ""
2465 "Ê̤ÎÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á°Ê²¼¤ËÄêµÁ¤µ¤ì¤¿¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Î°ì¤Ä¤ò»È¤Ã¤ÆMRL¤ò¹½À®¤Ç"
2466 "¤­¤Þ¤¹¡£:"
2467
2468 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1610
2469 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2105 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1925
2470 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2422 modules/gui/macosx/open.m:176
2471 #: modules/gui/macosx/open.m:179 modules/gui/macosx/open.m:185
2472 #: modules/gui/macosx/open.m:210 modules/gui/win32/strings.cpp:229
2473 #: modules/gui/win32/strings.cpp:248 modules/gui/wxwindows/open.cpp:214
2474 msgid "Browse..."
2475 msgstr "¥Ö¥é¥¦¥º..."
2476
2477 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1634 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1949
2478 #: modules/gui/win32/strings.cpp:25 modules/gui/wxwindows/open.cpp:238
2479 msgid "Disc type"
2480 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¡¦¥¿¥¤¥×"
2481
2482 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1653 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1968
2483 #: modules/gui/macosx/open.m:189 modules/gui/macosx/open.m:532
2484 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:233
2485 msgid "DVD"
2486 msgstr ""
2487
2488 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1661 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1976
2489 #: modules/gui/macosx/open.m:190 modules/gui/macosx/open.m:441
2490 #: modules/gui/macosx/open.m:524 modules/gui/wxwindows/open.cpp:235
2491 msgid "VCD"
2492 msgstr ""
2493
2494 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1669 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1984
2495 #: modules/gui/macosx/open.m:182
2496 msgid "Device name"
2497 msgstr "¥Ç¥Ð¥¤¥¹Ì¾"
2498
2499 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1688 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1994
2500 #: modules/gui/gtk/menu.c:1007 modules/gui/gtk/menu.c:1375
2501 #: modules/gui/kde/interface.cpp:147 modules/gui/macosx/intf.m:334
2502 #: modules/gui/macosx/open.m:184 modules/gui/wxwindows/open.cpp:258
2503 msgid "Chapter"
2504 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼"
2505
2506 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1698 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2004
2507 #: modules/gui/gtk/menu.c:1345 modules/gui/gtk/menu.c:1366
2508 #: modules/gui/kde/interface.cpp:145 modules/gui/macosx/intf.m:333
2509 #: modules/gui/macosx/open.m:183 modules/gui/wxwindows/open.cpp:252
2510 msgid "Title"
2511 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë"
2512
2513 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1708 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2044
2514 msgid "Use DVD menus"
2515 msgstr "DVD¥á¥Ë¥å¡¼¤ò»ÈÍÑ"
2516
2517 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1755 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2070
2518 #: modules/gui/macosx/open.m:197 modules/gui/macosx/open.m:591
2519 #: modules/gui/macosx/open.m:629 modules/gui/win32/strings.cpp:169
2520 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:284
2521 msgid "UDP/RTP"
2522 msgstr ""
2523
2524 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1765 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2080
2525 #: modules/gui/macosx/open.m:198 modules/gui/macosx/open.m:592
2526 #: modules/gui/macosx/open.m:641 modules/gui/win32/strings.cpp:170
2527 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:285
2528 msgid "UDP/RTP Multicast"
2529 msgstr "UDP¥Þ¥ë¥Á¥­¥ã¥¹¥È"
2530
2531 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1775 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2090
2532 #: modules/gui/win32/strings.cpp:171 modules/gui/wxwindows/open.cpp:286
2533 msgid "Channel server"
2534 msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥µ¡¼¥Ð¡¼"
2535
2536 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1785 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2100
2537 #: modules/gui/macosx/open.m:199 modules/gui/macosx/open.m:593
2538 #: modules/gui/macosx/open.m:654 modules/gui/win32/strings.cpp:172
2539 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:287
2540 msgid "HTTP/FTP/MMS"
2541 msgstr ""
2542
2543 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1795
2544 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1870
2545 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1881
2546 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:3028 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2110
2547 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2185 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2196
2548 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3341 modules/gui/macosx/open.m:192
2549 #: modules/gui/macosx/open.m:194 modules/gui/macosx/open.m:212
2550 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:306 modules/gui/wxwindows/open.cpp:329
2551 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:351
2552 msgid "Port"
2553 msgstr "¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ"
2554
2555 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1805
2556 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1817 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2120
2557 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2132 modules/gui/macosx/open.m:193
2558 #: modules/gui/macosx/open.m:211 modules/gui/wxwindows/open.cpp:321
2559 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:343
2560 msgid "Address"
2561 msgstr "¥Û¥¹¥È̾/¥¢¥É¥ì¥¹"
2562
2563 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1827 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2142
2564 #: modules/gui/macosx/open.m:195 modules/gui/wxwindows/open.cpp:365
2565 msgid "URL"
2566 msgstr ""
2567
2568 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1937
2569 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2397 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2252
2570 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2856 modules/gui/macosx/open.m:174
2571 #: modules/gui/macosx/open.m:321 modules/gui/wxwindows/open.cpp:164
2572 msgid "Network"
2573 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯"
2574
2575 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1954 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2269
2576 msgid "Symbol Rate"
2577 msgstr "¥·¥ó¥Ü¥ë¡¦¥ì¡¼¥È"
2578
2579 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1964 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2279
2580 msgid "Frequency"
2581 msgstr "¼þÇÈ¿ô"
2582
2583 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1974 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2289
2584 msgid "Polarization"
2585 msgstr "¶ËÀ­"
2586
2587 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1994 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2309
2588 msgid "FEC"
2589 msgstr ""
2590
2591 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2013 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2328
2592 msgid "Vertical"
2593 msgstr "¿âľ"
2594
2595 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2021 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2336
2596 msgid "Horizontal"
2597 msgstr "¿åÊ¿"
2598
2599 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2063 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2378
2600 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:166
2601 msgid "Satellite"
2602 msgstr "±ÒÀ±"
2603
2604 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2070 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2385
2605 #, fuzzy
2606 msgid "Subtitle"
2607 msgstr "»úËë(_S)"
2608
2609 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2112 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2429
2610 #, fuzzy
2611 msgid "delay"
2612 msgstr "ºÆÀ¸"
2613
2614 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2127 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2445
2615 msgid "fps"
2616 msgstr ""
2617
2618 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2156 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2476
2619 #, fuzzy
2620 msgid "Settings..."
2621 msgstr "ÀßÄê(_S)"
2622
2623 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2295 modules/gui/macosx/open.m:373
2624 #: modules/gui/macosx/open.m:409 modules/gui/macosx/open.m:800
2625 msgid "Open File"
2626 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯"
2627
2628 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2332
2629 msgid "Modules"
2630 msgstr "¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2631
2632 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2340
2633 msgid ""
2634 "Sorry, the module manager isn't functional yet. Please retry in a later "
2635 "version."
2636 msgstr ""
2637 "¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¡¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï¤Þ¤Àµ¡Ç½¤·¤Þ¤»¤ó¡£¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç"
2638 "¥ó¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2639
2640 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2404
2641 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2545 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2863
2642 #: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:135
2643 msgid "Url"
2644 msgstr ""
2645
2646 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2416 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2884
2647 #: modules/gui/win32/strings.cpp:202
2648 msgid "All"
2649 msgstr "¤¹¤Ù¤Æ"
2650
2651 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2423
2652 msgid "Item"
2653 msgstr "¹àÌÜ"
2654
2655 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2435 modules/gui/win32/strings.cpp:198
2656 #: modules/video_filter/crop.c:61
2657 msgid "Crop"
2658 msgstr "±ï¼è¤ê"
2659
2660 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2442 modules/gui/win32/strings.cpp:196
2661 msgid "Invert"
2662 msgstr "µÕž"
2663
2664 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2449 modules/gui/gtk/preferences.c:382
2665 #: modules/gui/kde/pluginsbox.cpp:50 modules/gui/macosx/prefs.m:396
2666 msgid "Select"
2667 msgstr "ÁªÂò"
2668
2669 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2461 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2828
2670 msgid "Add"
2671 msgstr "ÄɲÃ"
2672
2673 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2468 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2870
2674 #: modules/gui/macosx/playlist.m:123 modules/gui/win32/strings.cpp:200
2675 msgid "Delete"
2676 msgstr "ºï½ü"
2677
2678 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2475 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2898
2679 msgid "Selection"
2680 msgstr "ÁªÂò"
2681
2682 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2552 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2973
2683 #: modules/gui/win32/strings.cpp:182 modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:136
2684 msgid "Duration"
2685 msgstr "»ý³´ü´Ö"
2686
2687 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2704
2688 msgid "Jump to: "
2689 msgstr "»ØÄê»þ´Ö¤Ø¥¸¥ã¥ó¥×: "
2690
2691 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2721 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2704
2692 msgid "s."
2693 msgstr "ÉÃ"
2694
2695 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2736 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2719
2696 msgid "m:"
2697 msgstr "ʬ"
2698
2699 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2751 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2734
2700 msgid "h:"
2701 msgstr "»þ"
2702
2703 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2808 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3063
2704 #: modules/gui/kde/messages.cpp:8 modules/gui/macosx/intf.m:294
2705 #: modules/gui/macosx/intf.m:359 modules/gui/win32/strings.cpp:153
2706 msgid "Messages"
2707 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
2708
2709 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2912 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3167
2710 #, fuzzy
2711 msgid "Stream output (MRL)"
2712 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎÏMRL"
2713
2714 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2927 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3182
2715 #, fuzzy
2716 msgid "Destination Target: "
2717 msgstr "Á÷¿®Àè¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¡¦¥ì¥·¥ª"
2718
2719 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2973 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3228
2720 #: modules/gui/macosx/open.m:207 modules/gui/macosx/open.m:733
2721 #: modules/gui/macosx/open.m:771 modules/gui/win32/strings.cpp:227
2722 msgid "UDP"
2723 msgstr ""
2724
2725 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2983 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3238
2726 #: modules/gui/macosx/open.m:208 modules/gui/macosx/open.m:734
2727 #: modules/gui/win32/strings.cpp:228
2728 msgid "RTP"
2729 msgstr ""
2730
2731 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2993 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3248
2732 #, fuzzy
2733 msgid "Path:"
2734 msgstr "¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ"
2735
2736 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:3003 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3273
2737 #: modules/gui/win32/strings.cpp:166 modules/gui/win32/strings.cpp:167
2738 #: modules/gui/win32/strings.cpp:224
2739 #, fuzzy
2740 msgid "Address:"
2741 msgstr "¥Û¥¹¥È̾/¥¢¥É¥ì¥¹"
2742
2743 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:3072 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3317
2744 #: modules/gui/macosx/open.m:216 modules/gui/win32/strings.cpp:232
2745 msgid "TS"
2746 msgstr ""
2747
2748 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:3080 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3325
2749 #: modules/gui/macosx/open.m:215 modules/gui/macosx/open.m:704
2750 #: modules/gui/macosx/open.m:763 modules/gui/win32/strings.cpp:231
2751 msgid "PS"
2752 msgstr ""
2753
2754 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:3088 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3333
2755 #: modules/gui/macosx/open.m:214 modules/gui/macosx/open.m:762
2756 msgid "AVI"
2757 msgstr ""
2758
2759 #: modules/gui/gtk/gnome_support.c:116
2760 #, c-format
2761 msgid "Couldn't create pixmap from file: %s"
2762 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤«¤é¥Ô¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥Ã¥×¤òÀ¸À®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
2763
2764 #: modules/gui/gtk/gtk.c:71
2765 msgid "Gtk+"
2766 msgstr ""
2767
2768 #: modules/gui/gtk/gtk.c:77
2769 msgid "Gtk+ interface module"
2770 msgstr "Gtk+¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2771
2772 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:152 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1414
2773 msgid "_File"
2774 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)"
2775
2776 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:243
2777 msgid "_Close"
2778 msgstr "ÊĤ¸¤ë(_C)"
2779
2780 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:251
2781 msgid "Close the window"
2782 msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤ë"
2783
2784 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:258 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1524
2785 msgid "E_xit"
2786 msgstr "½ªÎ»(_x)"
2787
2788 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:266 modules/gui/win32/strings.cpp:123
2789 msgid "Exit the program"
2790 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤Î½ªÎ»"
2791
2792 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:273
2793 msgid "_View"
2794 msgstr "ɽ¼¨(_V)"
2795
2796 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:299 modules/gui/win32/strings.cpp:53
2797 msgid "Hide the main interface window"
2798 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò±£¤¹"
2799
2800 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:333
2801 msgid "Navigate through the stream"
2802 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ò¥Ê¥Ó¥²¡¼¥È¤¹¤ë"
2803
2804 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:390
2805 msgid "_Settings"
2806 msgstr "ÀßÄê(_S)"
2807
2808 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:408 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1505
2809 msgid "_Preferences..."
2810 msgstr "ÀßÄê(_P)..."
2811
2812 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:416 modules/gui/win32/strings.cpp:127
2813 msgid "Configure the application"
2814 msgstr "¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÀßÄê"
2815
2816 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:574
2817 msgid "_Help"
2818 msgstr "¥Ø¥ë¥×(_H)"
2819
2820 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:592 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1476
2821 msgid "_About..."
2822 msgstr "VideoLAN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(_A)..."
2823
2824 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:600 modules/gui/win32/strings.cpp:131
2825 msgid "About this application"
2826 msgstr "¤³¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ"
2827
2828 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:930 modules/gui/win32/strings.cpp:40
2829 msgid "Channel:"
2830 msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë:"
2831
2832 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1151
2833 msgid "_Play"
2834 msgstr "ºÆÀ¸(_P)"
2835
2836 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1653
2837 msgid "Authors"
2838 msgstr "ºîÀ®¼Ô"
2839
2840 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1667 modules/gui/win32/strings.cpp:11
2841 msgid "the VideoLAN team <videolan@videolan.org>"
2842 msgstr ""
2843
2844 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1702 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2503
2845 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2754 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2985
2846 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3092 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3366
2847 #: modules/gui/gtk/preferences.c:605 modules/gui/macosx/prefs.m:579
2848 #: modules/gui/macosx/open.m:169 modules/gui/win32/strings.cpp:13
2849 #: modules/gui/win32/strings.cpp:26 modules/gui/win32/strings.cpp:154
2850 #: modules/gui/win32/strings.cpp:173 modules/gui/win32/strings.cpp:183
2851 #: modules/gui/win32/strings.cpp:214 modules/gui/win32/strings.cpp:233
2852 #: modules/gui/win32/strings.cpp:249 modules/gui/wxwindows/open.cpp:170
2853 #: modules/gui/wxwindows/fileinfo.cpp:83 modules/gui/wxwindows/messages.cpp:94
2854 #: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:141
2855 msgid "OK"
2856 msgstr ""
2857
2858 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1825 modules/gui/wxwindows/open.cpp:124
2859 msgid "Open Target"
2860 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯"
2861
2862 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2391
2863 #, fuzzy
2864 msgid "Use a subtitles file"
2865 msgstr "»úËë¤ÎÁªÂò"
2866
2867 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2413 modules/gui/win32/strings.cpp:241
2868 #, fuzzy
2869 msgid "Select a subtitles file"
2870 msgstr "»úËë¤ÎÁªÂò"
2871
2872 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2443 modules/gui/win32/strings.cpp:244
2873 msgid "Set the delay (in seconds)"
2874 msgstr ""
2875
2876 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2459 modules/gui/win32/strings.cpp:246
2877 msgid "Set the number of Frames Per Second"
2878 msgstr ""
2879
2880 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2474
2881 #, fuzzy
2882 msgid "Use stream output"
2883 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎÏÀè¤ÎÁªÂò"
2884
2885 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2482
2886 #, fuzzy
2887 msgid "Stream output configuration "
2888 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à½ÐÎÏ"
2889
2890 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2634
2891 msgid "Select File"
2892 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
2893
2894 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2681
2895 msgid "Jump"
2896 msgstr "¥¸¥ã¥ó¥×"
2897
2898 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2688
2899 msgid "Go to:"
2900 msgstr ""
2901
2902 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2891
2903 msgid "Selected"
2904 msgstr "ÁªÂòºÑ¤ß"
2905
2906 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2914
2907 msgid "_Crop"
2908 msgstr "±ï¼è¤ê(_C)"
2909
2910 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2925
2911 msgid "_Invert"
2912 msgstr "µÕž"
2913
2914 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2936
2915 msgid "_Select"
2916 msgstr "ÁªÂò(_S)"
2917
2918 #: modules/gui/gtk/menu.c:725 modules/gui/macosx/prefs.m:399
2919 #: modules/gui/macosx/prefs.m:428 modules/gui/macosx/prefs.m:670
2920 #: modules/gui/macosx/prefs.m:699
2921 msgid "None"
2922 msgstr "¤Ê¤·"
2923
2924 #: modules/gui/gtk/menu.c:888
2925 #, c-format
2926 msgid "Title %d (%d)"
2927 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë %d (%d)"
2928
2929 #: modules/gui/gtk/menu.c:955
2930 #, c-format
2931 msgid "Chapter %d"
2932 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼ %d"
2933
2934 #: modules/gui/gtk/preferences.c:325 modules/gui/kde/pluginsbox.cpp:46
2935 msgid "Description"
2936 msgstr "ÀâÌÀ"
2937
2938 #: modules/gui/gtk/preferences.c:371 modules/gui/kde/pluginsbox.cpp:48
2939 #: modules/gui/macosx/prefs.m:379
2940 msgid "Configure"
2941 msgstr "ÀßÄê"
2942
2943 #: modules/gui/gtk/preferences.c:394 modules/gui/kde/pluginsbox.cpp:53
2944 msgid "Selected:"
2945 msgstr "ÁªÂòºÑ¤ß:"
2946
2947 #: modules/gui/kde/interface.cpp:89
2948 msgid "Languages"
2949 msgstr "¸À¸ì"
2950
2951 #: modules/gui/kde/interface.cpp:94 modules/gui/macosx/intf.m:336
2952 #: modules/gui/win32/strings.cpp:87
2953 msgid "Subtitles"
2954 msgstr "»úËë"
2955
2956 #: modules/gui/kde/interface.cpp:138
2957 msgid "Stream info..."
2958 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î¾ðÊó..."
2959
2960 #: modules/gui/kde/interface.cpp:433
2961 msgid "Off"
2962 msgstr "¥ª¥Õ"
2963
2964 #: modules/gui/kde/kde.cpp:55
2965 #, fuzzy
2966 msgid "path to ui.rc file"
2967 msgstr "ui.rc¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ñ¥¹"
2968
2969 #: modules/gui/kde/kde.cpp:56
2970 msgid "KDE interface module"
2971 msgstr "KDE¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2972
2973 #: modules/gui/kde/messages.cpp:29
2974 msgid "Messages:"
2975 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸:"
2976
2977 #: modules/gui/macosx/intf.m:277
2978 #, fuzzy
2979 msgid "VLC - Controller"
2980 msgstr "¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë"
2981
2982 #: modules/gui/macosx/intf.m:282 modules/gui/macosx/intf.m:327
2983 #: modules/gui/macosx/intf.m:373 modules/gui/macosx/controls.m:702
2984 msgid "Previous"
2985 msgstr "Á°¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë"
2986
2987 #: modules/gui/macosx/intf.m:283 modules/gui/macosx/intf.m:326
2988 #: modules/gui/macosx/controls.m:682
2989 msgid "Slower"
2990 msgstr "¥¹¥í¡¼"
2991
2992 #: modules/gui/macosx/intf.m:286 modules/gui/macosx/intf.m:325
2993 #: modules/gui/macosx/controls.m:681
2994 msgid "Faster"
2995 msgstr "ÁáÁ÷¤ê"
2996
2997 #: modules/gui/macosx/intf.m:289
2998 #, fuzzy
2999 msgid "Volume"
3000 msgstr "¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò¾å¤²¤ë"
3001
3002 #: modules/gui/macosx/intf.m:290
3003 #, fuzzy
3004 msgid "Position"
3005 msgstr "¶ËÀ­"
3006
3007 #: modules/gui/macosx/intf.m:296
3008 msgid "Close"
3009 msgstr "ÊĤ¸¤ë"
3010
3011 #: modules/gui/macosx/intf.m:297
3012 msgid "Open CrashLog"
3013 msgstr ""
3014
3015 #: modules/gui/macosx/intf.m:300
3016 #, fuzzy
3017 msgid "About VLC media player"
3018 msgstr "VLC¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ"
3019
3020 #: modules/gui/macosx/intf.m:301 modules/gui/win32/strings.cpp:126
3021 #, fuzzy
3022 msgid "Preferences..."
3023 msgstr "ÀßÄê(_P)..."
3024
3025 #: modules/gui/macosx/intf.m:302
3026 msgid "Hide VLC"
3027 msgstr "VLC¤ò±£¤¹"
3028
3029 #: modules/gui/macosx/intf.m:303
3030 msgid "Hide Others"
3031 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò±£¤¹"
3032
3033 #: modules/gui/macosx/intf.m:304
3034 msgid "Show All"
3035 msgstr "¤¹¤Ù¤Æ¤òɽ¼¨"
3036
3037 #: modules/gui/macosx/intf.m:305
3038 msgid "Quit VLC"
3039 msgstr "VLC¤ò½ªÎ»"
3040
3041 #: modules/gui/macosx/intf.m:308
3042 msgid "Open..."
3043 msgstr "³«¤¯..."
3044
3045 #: modules/gui/macosx/intf.m:309 modules/gui/win32/strings.cpp:90
3046 msgid "Open File..."
3047 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯..."
3048
3049 #: modules/gui/macosx/intf.m:310 modules/gui/win32/strings.cpp:91
3050 msgid "Open Disc..."
3051 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò³«¤¯..."
3052
3053 #: modules/gui/macosx/intf.m:311
3054 msgid "Open Network..."
3055 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò³«¤¯"
3056
3057 #: modules/gui/macosx/intf.m:312
3058 msgid "Open Recent"
3059 msgstr "ºÇ¶á»È¤Ã¤¿¹àÌܤò³«¤¯"
3060
3061 #: modules/gui/macosx/intf.m:313 modules/gui/macosx/intf.m:1504
3062 msgid "Clear Menu"
3063 msgstr "¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë"
3064
3065 #: modules/gui/macosx/intf.m:315
3066 msgid "Edit"
3067 msgstr "ÊÔ½¸"
3068
3069 #: modules/gui/macosx/intf.m:316
3070 msgid "Cut"
3071 msgstr "¥«¥Ã¥È"
3072
3073 #: modules/gui/macosx/intf.m:317
3074 msgid "Copy"
3075 msgstr "¥³¥Ô¡¼"
3076
3077 #: modules/gui/macosx/intf.m:318
3078 msgid "Paste"
3079 msgstr "¥Ú¡¼¥¹¥È"
3080
3081 #: modules/gui/macosx/intf.m:319
3082 msgid "Clear"
3083 msgstr "¥¯¥ê¥¢"
3084
3085 #: modules/gui/macosx/intf.m:320 modules/gui/macosx/playlist.m:124
3086 msgid "Select All"
3087 msgstr "¤¹¤Ù¤Æ¤òÁªÂò"
3088
3089 #: modules/gui/macosx/intf.m:322 modules/gui/win32/strings.cpp:77
3090 msgid "Controls"
3091 msgstr "¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë"
3092
3093 #: modules/gui/macosx/intf.m:329 modules/gui/macosx/controls.m:721
3094 msgid "Loop"
3095 msgstr "¥ë¡¼¥×"
3096
3097 #: modules/gui/macosx/intf.m:330 modules/gui/macosx/controls.m:728
3098 #, fuzzy
3099 msgid "Step Forward"
3100 msgstr "žÁ÷"
3101
3102 #: modules/gui/macosx/intf.m:331 modules/gui/macosx/controls.m:729
3103 #, fuzzy
3104 msgid "Step Backward"
3105 msgstr "µÕžºÆÀ¸"
3106
3107 #: modules/gui/macosx/intf.m:335 modules/gui/win32/strings.cpp:86
3108 msgid "Language"
3109 msgstr "¸À¸ì"
3110
3111 #: modules/gui/macosx/intf.m:346 modules/gui/macosx/controls.m:747
3112 #, fuzzy
3113 msgid "Half Size"
3114 msgstr "¥µ¥¤¥º"
3115
3116 #: modules/gui/macosx/intf.m:347 modules/gui/macosx/controls.m:748
3117 msgid "Normal Size"
3118 msgstr ""
3119
3120 #: modules/gui/macosx/intf.m:348 modules/gui/macosx/controls.m:749
3121 msgid "Double Size"
3122 msgstr ""
3123
3124 #: modules/gui/macosx/intf.m:349 modules/gui/macosx/controls.m:746
3125 msgid "Fullscreen"
3126 msgstr "Á´²èÌ̲½"
3127
3128 #: modules/gui/macosx/intf.m:353
3129 msgid "Window"
3130 msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦"
3131
3132 #: modules/gui/macosx/intf.m:354
3133 msgid "Minimize Window"
3134 msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºÇ¾®²½"
3135
3136 #: modules/gui/macosx/intf.m:355
3137 msgid "Close Window"
3138 msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤ë"
3139
3140 #: modules/gui/macosx/intf.m:356
3141 #, fuzzy
3142 msgid "Controller"
3143 msgstr "¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë"
3144
3145 #: modules/gui/macosx/intf.m:358 modules/gui/macosx/intf.m:382
3146 msgid "Info"
3147 msgstr ""
3148
3149 #: modules/gui/macosx/intf.m:361
3150 msgid "Bring All to Front"
3151 msgstr "¤¹¤Ù¤Æ¤òÁ°¤Ë"
3152
3153 #: modules/gui/macosx/intf.m:363
3154 #, fuzzy
3155 msgid "Help"
3156 msgstr "¥Ø¥ë¥×"
3157
3158 #: modules/gui/macosx/intf.m:364
3159 #, fuzzy
3160 msgid "ReadMe..."
3161 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸..."
3162
3163 #: modules/gui/macosx/intf.m:365
3164 msgid "Report a Bug"
3165 msgstr ""
3166
3167 #: modules/gui/macosx/intf.m:366
3168 #, fuzzy
3169 msgid "VideoLAN Website"
3170 msgstr "VideoLAN¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È"
3171
3172 #: modules/gui/macosx/intf.m:367
3173 msgid "License"
3174 msgstr "¥é¥¤¥»¥ó¥¹"
3175
3176 #: modules/gui/macosx/intf.m:376
3177 msgid "Error"
3178 msgstr "¥¨¥é¡¼"
3179
3180 #: modules/gui/macosx/intf.m:377
3181 #, fuzzy
3182 msgid ""
3183 "An error has occurred which probably prevented the execution of your request:"
3184 msgstr "Í׵ᤵ¤ì¤¿½èÍý¤Î¼Â¹Ô¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿ :"
3185
3186 #: modules/gui/macosx/intf.m:378
3187 #, fuzzy
3188 msgid "If you believe that it is a bug, please follow the instructions at:"
3189 msgstr "¤â¤·¡¢¥Ð¥°¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢°Ê²¼¤Î¼ê½ç¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ :"
3190
3191 #: modules/gui/macosx/intf.m:379
3192 msgid "Open Messages Window"
3193 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òɽ¼¨"
3194
3195 #: modules/gui/macosx/intf.m:380
3196 msgid "Dismiss"
3197 msgstr "¤ä¤êľ¤·"
3198
3199 #: modules/gui/macosx/intf.m:1235
3200 msgid "Load from file.."
3201 msgstr ""
3202
3203 #: modules/gui/macosx/intf.m:1262
3204 #, c-format
3205 msgid "Language 0x%x"
3206 msgstr "¸À¸ì 0x%x"
3207
3208 #: modules/gui/macosx/intf.m:1467
3209 #, fuzzy
3210 msgid "No CrashLog found"
3211 msgstr "%@s ¤Ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó"
3212
3213 #: modules/gui/macosx/intf.m:1467
3214 msgid ""
3215 "Either you are running Mac OS X pre 10.2 or you haven't experienced any "
3216 "heavy crashes yet."
3217 msgstr ""
3218
3219 #: modules/gui/macosx/open.m:165
3220 msgid "Open Source"
3221 msgstr "¥½¡¼¥¹¤ò³«¤¯"
3222
3223 #: modules/gui/macosx/open.m:167
3224 #, fuzzy
3225 msgid "Only enqueue in playlist, do not play"
3226 msgstr "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ËÄɲÃ"
3227
3228 #: modules/gui/macosx/open.m:177
3229 msgid "Treat as a pipe rather than as a file"
3230 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥¤¥×¤È¤·¤Æ°·¤¦"
3231
3232 #: modules/gui/macosx/open.m:180
3233 #, fuzzy
3234 msgid "Load subtitles file:"
3235 msgstr "»úËë"
3236
3237 #: modules/gui/macosx/open.m:186
3238 #, fuzzy
3239 msgid "Use DVD menus (EXPERIMENTAL)"
3240 msgstr "DVD¥á¥Ë¥å¡¼¤ò»ÈÍÑ"
3241
3242 #: modules/gui/macosx/open.m:188 modules/gui/macosx/open.m:430
3243 msgid "VIDEO_TS folder"
3244 msgstr "VIDEO_TS¥Õ¥©¥ë¥À"
3245
3246 #: modules/gui/macosx/open.m:205
3247 msgid "Stream output MRL"
3248 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎÏMRL"
3249
3250 #: modules/gui/macosx/open.m:475 modules/gui/macosx/open.m:527
3251 #: modules/gui/macosx/open.m:535
3252 msgid "No %@s found"
3253 msgstr "%@s ¤Ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó"
3254
3255 #: modules/gui/macosx/open.m:570
3256 msgid "Open VIDEO_TS Directory"
3257 msgstr "VIDEO_TS¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò³«¤¯"
3258
3259 #: modules/gui/macosx/open.m:712
3260 msgid "Save File"
3261 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÊݸ"
3262
3263 #: modules/gui/macosx/controls.m:579
3264 #, fuzzy
3265 msgid "Open subtitle file"
3266 msgstr "»úËë¤ÎÁªÂò"
3267
3268 #: modules/gui/macosx/vout.m:1004
3269 #, fuzzy, c-format
3270 msgid "Screen %d"
3271 msgstr "¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó %d"
3272
3273 #: modules/gui/ncurses/ncurses.c:66
3274 msgid "ncurses interface module"
3275 msgstr "ncurses¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3276
3277 #: modules/gui/qnx/qnx.c:44
3278 msgid "QNX RTOS module"
3279 msgstr "QNX RTOS¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3280
3281 #: modules/gui/qt/qt.cpp:47
3282 msgid "Qt interface module"
3283 msgstr "Qt¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3284
3285 #: modules/gui/win32/win32.cpp:302
3286 msgid "maximum number of lines in the log window"
3287 msgstr "¥í¥°¡¦¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎºÇÂç¹Ô¿ô"
3288
3289 #: modules/gui/win32/win32.cpp:304
3290 #, fuzzy
3291 msgid ""
3292 "You can set the maximum number of lines that the log window will display."
3293 msgstr ""
3294 "ɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¥í¥°¡¦¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎºÇÂç¹Ô¿ô¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊÝ»ý"
3295 "¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢-1¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
3296
3297 #: modules/gui/win32/win32.cpp:305
3298 msgid " Enter -1 if you want to keep all messages."
3299 msgstr ""
3300
3301 #: modules/gui/win32/win32.cpp:310
3302 msgid "Native Windows interface module"
3303 msgstr "¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖWindows¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
3304
3305 #: modules/gui/win32/strings.cpp:12
3306 msgid "Version x.y.z"
3307 msgstr ""
3308
3309 #: modules/gui/win32/strings.cpp:19
3310 #, fuzzy
3311 msgid "Open Disc"
3312 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò³«¤¯(_D)..."
3313
3314 #: modules/gui/win32/strings.cpp:20
3315 #, fuzzy
3316 msgid "Device &name:"
3317 msgstr "¥Ç¥Ð¥¤¥¹Ì¾"
3318
3319 #: modules/gui/win32/strings.cpp:21
3320 msgid "&Menus"
3321 msgstr ""
3322
3323 #: modules/gui/win32/strings.cpp:22
3324 #, fuzzy
3325 msgid "Starting position"
3326 msgstr "¿âľÊý¸þ°ÌÃÖ"
3327
3328 #: modules/gui/win32/strings.cpp:23
3329 #, fuzzy
3330 msgid "&Title:"
3331 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë:"
3332
3333 #: modules/gui/win32/strings.cpp:24
3334 #, fuzzy
3335 msgid "&Chapter:"
3336 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼:"
3337
3338 #: modules/gui/win32/strings.cpp:28
3339 msgid "F:\\"
3340 msgstr ""
3341
3342 #: modules/gui/win32/strings.cpp:35
3343 msgid "ToolBar"
3344 msgstr ""
3345
3346 #: modules/gui/win32/strings.cpp:36
3347 msgid "ToolButtonSep1"
3348 msgstr ""
3349
3350 #: modules/gui/win32/strings.cpp:37
3351 msgid "ToolButtonSep2"
3352 msgstr ""
3353
3354 #: modules/gui/win32/strings.cpp:38
3355 msgid "ToolButtonSep3"
3356 msgstr ""
3357
3358 #: modules/gui/win32/strings.cpp:39
3359 #, fuzzy
3360 msgid "File read"
3361 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë"
3362
3363 #: modules/gui/win32/strings.cpp:46
3364 msgid "0:00:00"
3365 msgstr ""
3366
3367 #: modules/gui/win32/strings.cpp:47 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:236
3368 #, fuzzy
3369 msgid "&File"
3370 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë"
3371
3372 #: modules/gui/win32/strings.cpp:48
3373 #, fuzzy
3374 msgid "Open &file..."
3375 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯(_O)..."
3376
3377 #: modules/gui/win32/strings.cpp:49
3378 #, fuzzy
3379 msgid "Open &disc..."
3380 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò³«¤¯(_D)..."
3381
3382 #: modules/gui/win32/strings.cpp:50
3383 #, fuzzy
3384 msgid "&Network stream..."
3385 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à(_N)..."
3386
3387 #: modules/gui/win32/strings.cpp:51 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:237
3388 #, fuzzy
3389 msgid "&View"
3390 msgstr "ɽ¼¨(_V)"
3391
3392 #: modules/gui/win32/strings.cpp:52
3393 #, fuzzy
3394 msgid "&Hide interface"
3395 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò±£¤¹(_H)"
3396
3397 #: modules/gui/win32/strings.cpp:54 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:219
3398 #, fuzzy
3399 msgid "&Playlist..."
3400 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È..."
3401
3402 #: modules/gui/win32/strings.cpp:55
3403 #, fuzzy
3404 msgid "&Add interface"
3405 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò±£¤¹(_H)"
3406
3407 #: modules/gui/win32/strings.cpp:56
3408 #, fuzzy
3409 msgid "Spawn a new interface"
3410 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
3411
3412 #: modules/gui/win32/strings.cpp:57
3413 #, fuzzy
3414 msgid "&Controls"
3415 msgstr "¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë"
3416
3417 #: modules/gui/win32/strings.cpp:58
3418 #, fuzzy
3419 msgid "Audio device"
3420 msgstr "DVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹"
3421
3422 #: modules/gui/win32/strings.cpp:59
3423 #, fuzzy
3424 msgid "C&hannels"
3425 msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë"
3426
3427 #: modules/gui/win32/strings.cpp:61
3428 #, fuzzy
3429 msgid "Sc&reen"
3430 msgstr "¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó"
3431
3432 #: modules/gui/win32/strings.cpp:62
3433 #, fuzzy
3434 msgid "&Program"
3435 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à"
3436
3437 #: modules/gui/win32/strings.cpp:64
3438 #, fuzzy
3439 msgid "&Title"
3440 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë"
3441
3442 #: modules/gui/win32/strings.cpp:66
3443 #, fuzzy
3444 msgid "&Chapter"
3445 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼"
3446
3447 #: modules/gui/win32/strings.cpp:68
3448 msgid "&Angle"
3449 msgstr ""
3450
3451 #: modules/gui/win32/strings.cpp:69
3452 #, fuzzy
3453 msgid "Select angle"
3454 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
3455
3456 #: modules/gui/win32/strings.cpp:70
3457 #, fuzzy
3458 msgid "&Language"
3459 msgstr "¸À¸ì"
3460
3461 #: modules/gui/win32/strings.cpp:72 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:226
3462 #, fuzzy
3463 msgid "&Subtitles"
3464 msgstr "»úËë(_S)"
3465
3466 #: modules/gui/win32/strings.cpp:74 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:239
3467 #, fuzzy
3468 msgid "&Help"
3469 msgstr "¥Ø¥ë¥×(_H)"
3470
3471 #: modules/gui/win32/strings.cpp:75
3472 #, fuzzy
3473 msgid "Close this popup"
3474 msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤ë"
3475
3476 #: modules/gui/win32/strings.cpp:76
3477 #, fuzzy
3478 msgid "Show interface"
3479 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
3480
3481 #: modules/gui/win32/strings.cpp:78
3482 #, fuzzy
3483 msgid "&Jump..."
3484 msgstr "¥¸¥ã¥ó¥×(_J)..."
3485
3486 #: modules/gui/win32/strings.cpp:79
3487 #, fuzzy
3488 msgid "Audio settings"
3489 msgstr "ÀßÄê(_S)"
3490
3491 #: modules/gui/win32/strings.cpp:82
3492 #, fuzzy
3493 msgid "Video settings"
3494 msgstr "ÀßÄê(_S)"
3495
3496 #: modules/gui/win32/strings.cpp:84
3497 #, fuzzy
3498 msgid "Navigation"
3499 msgstr "¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó(_N)"
3500
3501 #: modules/gui/win32/strings.cpp:89
3502 #, fuzzy
3503 msgid "New stream"
3504 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ò³«¤¯"
3505
3506 #: modules/gui/win32/strings.cpp:92
3507 #, fuzzy
3508 msgid "Network Stream..."
3509 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à(_N)..."
3510
3511 #: modules/gui/win32/strings.cpp:109
3512 #, fuzzy
3513 msgid "Play slower"
3514 msgstr "¥¹¥í¡¼ºÆÀ¸"
3515
3516 #: modules/gui/win32/strings.cpp:111
3517 #, fuzzy
3518 msgid "Play faster"
3519 msgstr "ÁáÁ÷¤êºÆÀ¸"
3520
3521 #: modules/gui/win32/strings.cpp:115
3522 #, fuzzy
3523 msgid "Next file"
3524 msgstr "¼¡¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë"
3525
3526 #: modules/gui/win32/strings.cpp:116
3527 #, fuzzy
3528 msgid "&Stream output..."
3529 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à½ÐÎÏ"
3530
3531 #: modules/gui/win32/strings.cpp:117
3532 #, fuzzy
3533 msgid "Open the stream output"
3534 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎϤòÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
3535
3536 #: modules/gui/win32/strings.cpp:118
3537 #, fuzzy
3538 msgid "&Add subtitles..."
3539 msgstr "»úËë(_S)"
3540
3541 #: modules/gui/win32/strings.cpp:119
3542 msgid "Add a subtitle file"
3543 msgstr ""
3544
3545 #: modules/gui/win32/strings.cpp:122
3546 #, fuzzy
3547 msgid "Exit"
3548 msgstr "½ªÎ»(_x)"
3549
3550 #: modules/gui/win32/strings.cpp:124
3551 #, fuzzy
3552 msgid "&Fullscreen"
3553 msgstr "Á´²èÌ̲½(_F)"
3554
3555 #: modules/gui/win32/strings.cpp:130
3556 #, fuzzy
3557 msgid "About..."
3558 msgstr "VideoLAN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(_A)..."
3559
3560 #: modules/gui/win32/strings.cpp:135
3561 #, fuzzy
3562 msgid "Select next title"
3563 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
3564
3565 #: modules/gui/win32/strings.cpp:140
3566 #, fuzzy
3567 msgid "Volume &Up"
3568 msgstr "¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò¾å¤²¤ë"
3569
3570 #: modules/gui/win32/strings.cpp:141
3571 msgid "Increase the volume"
3572 msgstr ""
3573
3574 #: modules/gui/win32/strings.cpp:142
3575 #, fuzzy
3576 msgid "Volume &Down"
3577 msgstr "¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò²¼¤²¤ë"
3578
3579 #: modules/gui/win32/strings.cpp:143
3580 msgid "Decrease the volume"
3581 msgstr ""
3582
3583 #: modules/gui/win32/strings.cpp:144
3584 #, fuzzy
3585 msgid "&Mute"
3586 msgstr "¥ß¥å¡¼¥È¤¹¤ë"
3587
3588 #: modules/gui/win32/strings.cpp:145
3589 #, fuzzy
3590 msgid "Toggle mute"
3591 msgstr "¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Îɽ¼¨/Èóɽ¼¨(_I)"
3592
3593 #: modules/gui/win32/strings.cpp:146
3594 msgid "Always on top..."
3595 msgstr ""
3596
3597 #: modules/gui/win32/strings.cpp:147
3598 #, fuzzy
3599 msgid "Set the window on top"
3600 msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤ë"
3601
3602 #: modules/gui/win32/strings.cpp:155
3603 msgid "&Copy text"
3604 msgstr ""
3605
3606 #: modules/gui/win32/strings.cpp:161
3607 #, fuzzy
3608 msgid "Open network"
3609 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò³«¤¯"
3610
3611 #: modules/gui/win32/strings.cpp:162
3612 #, fuzzy
3613 msgid "Network mode"
3614 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯"
3615
3616 #: modules/gui/win32/strings.cpp:163 modules/gui/win32/strings.cpp:164
3617 #: modules/gui/win32/strings.cpp:165 modules/gui/win32/strings.cpp:223
3618 #, fuzzy
3619 msgid "Port:"
3620 msgstr "¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ"
3621
3622 #: modules/gui/win32/strings.cpp:181
3623 #, fuzzy
3624 msgid "Filename"
3625 msgstr "¥í¥°¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
3626
3627 #: modules/gui/win32/strings.cpp:184
3628 #, fuzzy
3629 msgid "&Add"
3630 msgstr "ÄɲÃ"
3631
3632 #: modules/gui/win32/strings.cpp:185
3633 #, fuzzy
3634 msgid "&File..."
3635 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯(_O)..."
3636
3637 #: modules/gui/win32/strings.cpp:186
3638 #, fuzzy
3639 msgid "&Disc..."
3640 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò³«¤¯(_D)..."
3641
3642 #: modules/gui/win32/strings.cpp:187
3643 #, fuzzy
3644 msgid "&Network..."
3645 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯"
3646
3647 #: modules/gui/win32/strings.cpp:188
3648 msgid "&Url"
3649 msgstr ""
3650
3651 #: modules/gui/win32/strings.cpp:189 modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:112
3652 #, fuzzy
3653 msgid "&Delete"
3654 msgstr "ºï½ü"
3655
3656 #: modules/gui/win32/strings.cpp:190 modules/gui/win32/strings.cpp:191
3657 #: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:118
3658 #, fuzzy
3659 msgid "&Selection"
3660 msgstr "ÁªÂò"
3661
3662 #: modules/gui/win32/strings.cpp:192
3663 #, fuzzy
3664 msgid "&Invert selection"
3665 msgstr "ÁªÂò"
3666
3667 #: modules/gui/win32/strings.cpp:193
3668 #, fuzzy
3669 msgid "&Crop selection"
3670 msgstr "ÁªÂò"
3671
3672 #: modules/gui/win32/strings.cpp:194
3673 #, fuzzy
3674 msgid "&Delete selection"
3675 msgstr "ÁªÂò"
3676
3677 #: modules/gui/win32/strings.cpp:195
3678 #, fuzzy
3679 msgid "Delete &all"
3680 msgstr "ºï½ü"
3681
3682 #: modules/gui/win32/strings.cpp:197
3683 #, fuzzy
3684 msgid "Invert selection"
3685 msgstr "ÁªÂò"
3686
3687 #: modules/gui/win32/strings.cpp:199
3688 #, fuzzy
3689 msgid "Crop selection"
3690 msgstr "ÁªÂò"
3691
3692 #: modules/gui/win32/strings.cpp:201
3693 #, fuzzy
3694 msgid "Delete selection"
3695 msgstr "ÁªÂò"
3696
3697 #: modules/gui/win32/strings.cpp:203
3698 msgid "Delete all items"
3699 msgstr ""
3700
3701 #: modules/gui/win32/strings.cpp:205
3702 #, fuzzy
3703 msgid "Play the selected stream"
3704 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ÎºÆÀ¸"
3705
3706 #: modules/gui/win32/strings.cpp:222
3707 #, fuzzy
3708 msgid "Stream output MRL (Media Resource Locator)"
3709 msgstr "¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥ê¥½¡¼¥¹¡¦¥í¥±¡¼¥¿ (MRL)"
3710
3711 #: modules/gui/win32/strings.cpp:225
3712 msgid "file/ts://"
3713 msgstr ""
3714
3715 #: modules/gui/win32/strings.cpp:230
3716 msgid "239.239.0.1"
3717 msgstr ""
3718
3719 #: modules/gui/win32/strings.cpp:240
3720 #, fuzzy
3721 msgid "Add subtitles"
3722 msgstr "»úËë(_S)"
3723
3724 #: modules/gui/win32/strings.cpp:242
3725 msgid "Delay:"
3726 msgstr ""
3727
3728 #: modules/gui/win32/strings.cpp:243
3729 msgid "FPS:"
3730 msgstr ""
3731
3732 #: modules/gui/win32/strings.cpp:245 modules/gui/win32/strings.cpp:247
3733 msgid "0.0"
3734 msgstr ""
3735
3736 #: modules/gui/wxwindows/wxwindows.cpp:82
3737 #, fuzzy
3738 msgid "wxWindows"
3739 msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦"
3740
3741 #: modules/gui/wxwindows/wxwindows.cpp:83
3742 #, fuzzy
3743 msgid "wxWindows interface module"
3744 msgstr "xosd¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3745
3746 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:188
3747 #, fuzzy
3748 msgid "Open a DVD or (S)VCD"
3749 msgstr "DVD¤Þ¤¿¤ÏVCD¤ò³«¤¯"
3750
3751 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:189
3752 #, fuzzy
3753 msgid "Open a network stream"
3754 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÁªÂò¤¹¤ë"
3755
3756 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:190
3757 #, fuzzy
3758 msgid "Open a satellite stream"
3759 msgstr "±ÒÀ±¥«¡¼¥É¤ò³«¤¯"
3760
3761 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:191
3762 msgid "Eject the DVD/CD"
3763 msgstr ""
3764
3765 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:192
3766 #, fuzzy
3767 msgid "Exit this program"
3768 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤Î½ªÎ»"
3769
3770 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:194
3771 #, fuzzy
3772 msgid "Open the playlist"
3773 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò³«¤¯"
3774
3775 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:195
3776 #, fuzzy
3777 msgid "Show the program logs"
3778 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÁªÂò"
3779
3780 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:196
3781 msgid "Show information about the file being played"
3782 msgstr ""
3783
3784 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:198
3785 msgid "Change the current audio track"
3786 msgstr ""
3787
3788 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:199
3789 msgid "Change the current subtitles stream"
3790 msgstr ""
3791
3792 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:200
3793 msgid "Go to the preferences menu"
3794 msgstr ""
3795
3796 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:202
3797 #, fuzzy
3798 msgid "About this program"
3799 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤Î½ªÎ»"
3800
3801 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:206
3802 #, fuzzy
3803 msgid "&Open File..."
3804 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯..."
3805
3806 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:207
3807 #, fuzzy
3808 msgid "Open &Disc..."
3809 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò³«¤¯..."
3810
3811 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:208
3812 #, fuzzy
3813 msgid "&Network Stream..."
3814 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à(_N)..."
3815
3816 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:210
3817 #, fuzzy
3818 msgid "&Satellite Stream..."
3819 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à(_N)..."
3820
3821 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:213
3822 #, fuzzy
3823 msgid "&Eject Disc"
3824 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¼è½Ð¤·(_E)"
3825
3826 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:215
3827 #, fuzzy
3828 msgid "E&xit"
3829 msgstr "½ªÎ»(_x)"
3830
3831 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:220
3832 #, fuzzy
3833 msgid "&Logs..."
3834 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò³«¤¯(_D)..."
3835
3836 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:221
3837 #, fuzzy
3838 msgid "&File info..."
3839 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯(_O)..."
3840
3841 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:225
3842 #, fuzzy
3843 msgid "&Audio"
3844 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª"
3845
3846 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:228
3847 #, fuzzy
3848 msgid "&Preferences..."
3849 msgstr "ÀßÄê(_P)..."
3850
3851 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:232
3852 #, fuzzy
3853 msgid "&About..."
3854 msgstr "VideoLAN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(_A)..."
3855
3856 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:238
3857 #, fuzzy
3858 msgid "&Settings"
3859 msgstr "ÀßÄê(_S)"
3860
3861 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:252
3862 #, fuzzy
3863 msgid "Stop current playlist item"
3864 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò³«¤¯"
3865
3866 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:253
3867 msgid "Play current playlist item"
3868 msgstr ""
3869
3870 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:254
3871 msgid "Pause current playlist item"
3872 msgstr ""
3873
3874 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:255
3875 #, fuzzy
3876 msgid "Open playlist"
3877 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò³«¤¯"
3878
3879 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:256
3880 #, fuzzy
3881 msgid "Previous playlist item"
3882 msgstr "Á°¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë"
3883
3884 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:257
3885 #, fuzzy
3886 msgid "Next playlist item"
3887 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò³«¤¯"
3888
3889 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:378
3890 #, fuzzy
3891 msgid ""
3892 " (wxWindows interface)\n"
3893 "\n"
3894 msgstr "¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖWindows¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
3895
3896 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:379
3897 msgid ""
3898 "(C) 1996-2003 - the VideoLAN Team\n"
3899 "\n"
3900 msgstr ""
3901
3902 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:380
3903 msgid ""
3904 "The VideoLAN team <videolan@videolan.org>\n"
3905 "http://www.videolan.org/\n"
3906 "\n"
3907 msgstr ""
3908
3909 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:382
3910 #, fuzzy
3911 msgid ""
3912 "This is the VideoLAN Client, a DVD, MPEG and DivX player.\n"
3913 "It can play MPEG and MPEG2 files from a file or from a network source."
3914 msgstr ""
3915 "¤³¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÏDVD¤ª¤è¤Ó¡¢MPEG¤òºÆÀ¸¤¹¤ëVideoLAN¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ç¤¹¡£\n"
3916 "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤«¤éMPEG¤ÈMPEG 2¥Ç¡¼¥¿¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
3917
3918 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:386
3919 #, fuzzy
3920 msgid "About "
3921 msgstr "VideoLAN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ"
3922
3923 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:234
3924 msgid "DVD (menus support)"
3925 msgstr ""
3926
3927 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:244
3928 #, fuzzy
3929 msgid "Device Name"
3930 msgstr "¥Ç¥Ð¥¤¥¹Ì¾"
3931
3932 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:308 modules/gui/wxwindows/open.cpp:331
3933 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:353 modules/gui/wxwindows/popup.cpp:262
3934 #, c-format
3935 msgid "%d"
3936 msgstr ""
3937
3938 #: modules/gui/wxwindows/popup.cpp:88
3939 #, fuzzy
3940 msgid "Audio menu"
3941 msgstr "ÀßÄê(_S)"
3942
3943 #: modules/gui/wxwindows/popup.cpp:101
3944 #, fuzzy
3945 msgid "Video menu"
3946 msgstr "ÀßÄê(_S)"
3947
3948 #: modules/gui/wxwindows/popup.cpp:113
3949 #, fuzzy
3950 msgid "Input menu"
3951 msgstr "ÆþÎÏ"
3952
3953 #: modules/gui/wxwindows/popup.cpp:126 modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:107
3954 #, fuzzy
3955 msgid "&Close"
3956 msgstr "ÊĤ¸¤ë"
3957
3958 #: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:104
3959 msgid "Add &Url..."
3960 msgstr ""
3961
3962 #: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:105
3963 msgid "Add &Directory..."
3964 msgstr ""
3965
3966 #: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:111
3967 #, fuzzy
3968 msgid "&Invert"
3969 msgstr "µÕž"
3970
3971 #: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:113
3972 #, fuzzy
3973 msgid "&Select All"
3974 msgstr "¤¹¤Ù¤Æ¤òÁªÂò"
3975
3976 #: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:117
3977 #, fuzzy
3978 msgid "&Manage"
3979 msgstr "¸À¸ì"
3980
3981 #: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:192
3982 msgid "no info"
3983 msgstr ""
3984
3985 #: modules/misc/dummy/dummy.c:37
3986 msgid "dummy image chroma format"
3987 msgstr "¥À¥ß¡¼¤Î²èÁü¿§ºÌ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È"
3988
3989 #: modules/misc/dummy/dummy.c:39
3990 msgid ""
3991 "Force the dummy video output to create images using a specific chroma format "
3992 "instead of trying to improve performances by using the most efficient one."
3993 msgstr ""
3994 "ºÇ¤â¸ú²ÌŪ¤Ê¤â¤Î¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤«¤ï¤ê¤Ë¡¢ÆÃÄê¤Î¿§ºÌ¥Õ¥©¡¼"
3995 "¥Þ¥Ã¥È¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤òºîÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥À¥ß¡¼¤Î¥Ó¥Ç¥ª½ÐÎϤò¶¯À©Åª¤ËÁªÂò¤·"
3996 "¤Þ¤¹¡£"
3997
3998 #: modules/misc/dummy/dummy.c:44
3999 msgid "don't open a dos command box interface"
4000 msgstr ""
4001
4002 #: modules/misc/dummy/dummy.c:46
4003 msgid ""
4004 "By default the dummy interface plugin will start a dos command box. Enabling "
4005 "the quiet mode will not bring this command box but can also be pretty "
4006 "annoying when you want to stop vlc and no video window is opened."
4007 msgstr ""
4008
4009 #: modules/misc/dummy/dummy.c:53
4010 msgid "dummy functions module"
4011 msgstr "¥À¥ß¡¼¤Îµ¡Ç½¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
4012
4013 #: modules/misc/dummy/interface.c:52
4014 msgid "Using the dummy interface plugin..."
4015 msgstr "¥À¥ß¡¼¤Î¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£"
4016
4017 #: modules/misc/gtk_main.c:55
4018 msgid "Gtk+ helper module"
4019 msgstr "Gtk+¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
4020
4021 #: modules/misc/httpd.c:91
4022 msgid "HTTP 1.0 daemon"
4023 msgstr ""
4024
4025 #: modules/misc/logger/logger.c:86
4026 msgid "log filename"
4027 msgstr "¥í¥°¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
4028
4029 #: modules/misc/logger/logger.c:86
4030 msgid "Specify the log filename."
4031 msgstr "¥í¥°¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
4032
4033 #: modules/misc/logger/logger.c:87
4034 msgid "log format"
4035 msgstr "¥í¥°¡¦¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È"
4036
4037 #: modules/misc/logger/logger.c:87
4038 msgid ""
4039 "Specify the log format. Available choices are \"text\" (default) and \"html\""
4040 msgstr ""
4041 "¥í¥°¡¦¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£\"text\" (¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È) and \"html\"¤¬ÁªÂò¤Ç¤­"
4042 "¤Þ¤¹¡£"
4043
4044 #: modules/misc/logger/logger.c:88
4045 msgid "file logging interface module"
4046 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦¥í¥®¥ó¥°¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
4047
4048 #: modules/misc/logger/logger.c:102
4049 msgid "Using the logger interface plugin..."
4050 msgstr "¥í¥®¥ó¥°¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£"
4051
4052 #: modules/misc/memcpy/memcpy.c:81
4053 msgid "libc memcpy module"
4054 msgstr "libc memcpy¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
4055
4056 #: modules/misc/memcpy/memcpy.c:85
4057 msgid "3D Now! memcpy module"
4058 msgstr "3D Now! memcpy¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
4059
4060 #: modules/misc/memcpy/memcpy.c:92
4061 msgid "MMX memcpy module"
4062 msgstr "MMX memcpy¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
4063
4064 #: modules/misc/memcpy/memcpy.c:97
4065 msgid "MMX EXT memcpy module"
4066 msgstr "MMX¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥·¥ç¥ómemcpy¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
4067 <