* Bumped up revision number to 0.5.3-test2
[vlc.git] / po / ja.po
1 # Japanese translation for VLC
2 # Copyright (C) 2002 VideoLAN project
3 # Fumio Nakayama <endymion@ca2.so-net.ne.jp>, 2002.
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: vlc\n"
7 "POT-Creation-Date: 2003-04-02 00:02+0200\n"
8 "PO-Revision-Date: 2003-01-09 02:37+0900\n"
9 "Last-Translator: Fumio Nakayama <endymion@ca2.so-net.ne.jp>\n"
10 "Language-Team: Japanese <ja@li.org>\n"
11 "MIME-Version: 1.0\n"
12 "Content-Type: text/plain; charset=euc-jp\n"
13 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14
15 #: src/libvlc.c:255
16 msgid "C"
17 msgstr "ja"
18
19 #: src/libvlc.c:298 src/libvlc.c:1333
20 #, c-format
21 msgid ""
22 "Usage: %s [options] [items]...\n"
23 "\n"
24 msgstr ""
25
26 #: src/libvlc.c:1165 src/misc/configuration.c:919
27 msgid "string"
28 msgstr "ʸ»úÎó"
29
30 #: src/libvlc.c:1182 src/misc/configuration.c:904
31 msgid "integer"
32 msgstr "À°¿ô"
33
34 #: src/libvlc.c:1185 src/misc/configuration.c:911
35 msgid "float"
36 msgstr "ÉâÆ°¾®¿ôÅÀ"
37
38 #: src/libvlc.c:1191
39 msgid " (default enabled)"
40 msgstr " (¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¡§Í­¸ú)"
41
42 #: src/libvlc.c:1192
43 msgid " (default disabled)"
44 msgstr " (¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¡§Ìµ¸ú)"
45
46 #: src/libvlc.c:1308 src/libvlc.c:1363 src/libvlc.c:1387
47 msgid ""
48 "\n"
49 "Press the RETURN key to continue...\n"
50 msgstr ""
51 "\n"
52 "³¤±¤ë¤Ë¤ÏEnter¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
53
54 #: src/libvlc.c:1336
55 msgid "[module]              [description]\n"
56 msgstr "[¥â¥¸¥å¡¼¥ë]          [ÀâÌÀ]\n"
57
58 #: src/libvlc.c:1381
59 msgid ""
60 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
61 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
62 "see the file named COPYING for details.\n"
63 "Written by the VideoLAN team at Ecole Centrale, Paris.\n"
64 msgstr ""
65 "ˡΧ¤Ë¤è¤Ã¤Æµö²Ä¤µ¤ì¤ëÈϰϤǤ³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ï²¿¤ÎÊݾڤ⤢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
66 "¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢GNU GPL¤Î¾ò¹à¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆºÆÇÛÉÛ¤¹¤ë¤«¤âÃΤì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
67 "COPYING¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¾ÜºÙ¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
68 "Written by the VideoLAN team at Ecole Centrale, Paris.\n"
69
70 #: src/libvlc.h:37
71 msgid "interface module"
72 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
73
74 #: src/libvlc.h:39
75 msgid ""
76 "This option allows you to select the interface used by VLC. The default "
77 "behavior is to automatically select the best module available."
78 msgstr "»ÈÍѤ¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤¬ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤Ê¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£"
79
80 #: src/libvlc.h:43
81 #, fuzzy
82 msgid "extra interface modules"
83 msgstr "Qt¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
84
85 #: src/libvlc.h:45
86 #, fuzzy
87 msgid ""
88 "This option allows you to select additional interfaces used by VLC. They "
89 "will be launched in the background in addition to the default interface. Use "
90 "a comma separated list of interface modules."
91 msgstr "»ÈÍѤ¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤¬ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤Ê¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£"
92
93 #: src/libvlc.h:49
94 msgid "verbosity (0,1,2)"
95 msgstr "¾éĹ (0,1,2)"
96
97 #: src/libvlc.h:51
98 msgid ""
99 "This options sets the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
100 "1=warnings, 2=debug)."
101 msgstr "¾éĹ¥ì¥Ù¥ë¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹ (0=¥¨¥é¡¼¤Èɸ½à¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤ß¡¢1=·Ù¹ð¡¢2=¥Ç¥Ð¥Ã¥°)"
102
103 #: src/libvlc.h:54
104 msgid "be quiet"
105 msgstr "¥¨¥é¡¼¤Î¤ß"
106
107 #: src/libvlc.h:56
108 msgid "This options turns off all warning and information messages."
109 msgstr "¤¹¤Ù¤Æ¤Î·Ù¹ð¤È¾ðÊó¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÍ޻ߤ·¤Þ¤¹¡£"
110
111 #: src/libvlc.h:58
112 #, fuzzy
113 msgid "translation"
114 msgstr "»ý³´ü´Ö"
115
116 #: src/libvlc.h:60
117 #, fuzzy
118 msgid "This option allows you to enable the translation of the interface."
119 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤­¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤ì¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î´ûÄê¤Î¥Ñ¥¹¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
120
121 #: src/libvlc.h:62
122 msgid "color messages"
123 msgstr "¥«¥é¡¼¡¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
124
125 #: src/libvlc.h:64
126 msgid ""
127 "When this option is turned on, the messages sent to the console will be "
128 "colorized. Your terminal needs Linux color support for this to work."
129 msgstr "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÀßÄꤹ¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤ËÁ÷¿®¤µ¤ì¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¥«¥é¡¼²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆ°ºî¤ÏüËö¤¬Linux¥«¥é¡¼¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£"
130
131 #: src/libvlc.h:67
132 msgid "show advanced options"
133 msgstr ""
134
135 #: src/libvlc.h:69
136 msgid ""
137 "When this option is turned on, the interfaces will show all the available "
138 "options, including those that most users should never touch"
139 msgstr ""
140
141 #: src/libvlc.h:72
142 msgid "interface default search path"
143 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î´ûÄê¤Î¸¡º÷¥Ñ¥¹"
144
145 #: src/libvlc.h:74
146 msgid ""
147 "This option allows you to set the default path that the interface will open "
148 "when looking for a file."
149 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤­¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤ì¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î´ûÄê¤Î¥Ñ¥¹¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
150
151 #: src/libvlc.h:77
152 msgid "plugin search path"
153 msgstr "¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¸¡º÷¥Ñ¥¹"
154
155 #: src/libvlc.h:79
156 #, fuzzy
157 msgid ""
158 "This option allows you to specify an additional path for VLC to look for its "
159 "plugins."
160 msgstr "VLC¤¬¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤­¤Ë¸¡º÷¤µ¤ì¤ëÄɲäΥѥ¹¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
161
162 #: src/libvlc.h:82
163 msgid "audio output module"
164 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
165
166 #: src/libvlc.h:84
167 msgid ""
168 "This option allows you to select the audio output method used by VLC. The "
169 "default behavior is to automatically select the best method available."
170 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎÏÊýË¡¤¬ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤ÊÊýË¡¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£"
171
172 #: src/libvlc.h:88
173 msgid "enable audio"
174 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
175
176 #: src/libvlc.h:90
177 msgid ""
178 "You can completely disable the audio output. In this case the audio decoding "
179 "stage won't be done, and it will save some processing power."
180 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϤò´°Á´¤Ë̵¸ú¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Ï¥Ç¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤¤¤¯¤é¤«¤Î½èÍý¥Ñ¥ï¡¼¤ò¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
181
182 #: src/libvlc.h:93
183 msgid "force mono audio"
184 msgstr "¥â¥Î¥é¥ë"
185
186 #: src/libvlc.h:94
187 msgid "This will force a mono audio output"
188 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϤò¶¯À©Åª¤Ë¥â¥Î¥é¥ë¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£"
189
190 #: src/libvlc.h:96
191 msgid "audio output volume"
192 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ü¥ê¥å¡¼¥à"
193
194 #: src/libvlc.h:98
195 msgid ""
196 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
197 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î´ûÄêÃͤò0¤«¤é1024¤Î´Ö¤ÇÀßÄê²Äǽ¤Ç¤¹¡£"
198
199 #: src/libvlc.h:101
200 #, fuzzy
201 msgid "audio output saved volume"
202 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ü¥ê¥å¡¼¥à"
203
204 #: src/libvlc.h:103
205 msgid "This saves the audio output volume when you select mute."
206 msgstr ""
207
208 #: src/libvlc.h:105
209 msgid "audio output frequency (Hz)"
210 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϼþÇÈ¿ô(Hz)"
211
212 #: src/libvlc.h:107
213 #, fuzzy
214 msgid ""
215 "You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
216 "(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
217 msgstr ""
218 "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϤμþÇÈ¿ô¤ò¶¯À©Åª¤ËÀßÄê²Äǽ¤Ç¤¹¡£\n"
219 "°ìÈÌŪ¤ÊÃͤϡ¢48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000¤Ç¤¹¡£"
220
221 #: src/libvlc.h:110
222 msgid "compensate desynchronization of audio (in ms)"
223 msgstr "Êä½þ¤¹¤ë²»À¼¤Î¥º¥ì(»þ´Ö:ms)"
224
225 #: src/libvlc.h:112
226 msgid ""
227 "This option allows you to delay the audio output. This can be handy if you "
228 "notice a lag between the video and the audio."
229 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϤÎÃÙ¤ì¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£¥Ó¥Ç¥ª¤È²»À¼¤Î¥º¥ì¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÃͤòÀßÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
230
231 #: src/libvlc.h:115
232 msgid "use the S/PDIF audio output when available"
233 msgstr ""
234
235 #: src/libvlc.h:117
236 #, fuzzy
237 msgid ""
238 "This option allows you to use the S/PDIF audio output by default when your "
239 "hardware supports it as well as the audio stream being played."
240 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎÏÊýË¡¤¬ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤ÊÊýË¡¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£"
241
242 #: src/libvlc.h:120
243 msgid "headphone virtual spatialization effect"
244 msgstr "¥Ø¥Ã¥É¥Û¡¼¥ó¤Î²¾ÁÛŪ¤Ê²»¤Î¹­¤¬¤ê¸ú²Ì"
245
246 #: src/libvlc.h:122
247 msgid ""
248 "This effect gives you the feeling that you stands in a real room with a "
249 "complete 5.1 speaker set when using only a headphone, providing a more "
250 "realistic sound experience. It should also be more comfortable and less "
251 "tiring when listening to music for long periods of time.\n"
252 "It works with any source format from mono to 5.1."
253 msgstr ""
254 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï´°Á´¤Ê5.1¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥¹¥Ô¡¼¥«¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤¿Éô²°¤Çʹ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤ò¥Ø¥Ã¥É¥Û¡¼¥ó¤Î²»À¼¤ËÍ¿¤¨¤è¤êÎ׾촶¤ò»ý¤¿¤»¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æʹ¤¤¤Æ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
255 "¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢¥â¥Î¥é¥ë¤«¤é5.1¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Þ¤Ç¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥½¡¼¥¹¡¦¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÇÆ°ºî¤·¤Þ¤¹¡£"
256
257 #: src/libvlc.h:129
258 msgid "video output module"
259 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª½ÐÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
260
261 #: src/libvlc.h:131
262 msgid ""
263 "This option allows you to select the video output method used by VLC. The "
264 "default behavior is to automatically select the best method available."
265 msgstr "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï»ÈÍѤ¹¤ë¥Ó¥Ç¥ª½ÐÎÏÊýË¡¤¬ÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤ÊÊýË¡¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£"
266
267 #: src/libvlc.h:135
268 msgid "enable video"
269 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
270
271 #: src/libvlc.h:137
272 msgid ""
273 "You can completely disable the video output. In this case the video decoding "
274 "stage won't be done, which will save some processing power."
275 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª½ÐÎϤò´°Á´¤Ë̵¸ú²½¤·¤Þ¤¹¡£¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¥Ç¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤¤¤¯¤é¤«¤Î½èÍý¥Ñ¥ï¡¼¤ò¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
276
277 #: src/libvlc.h:140
278 msgid "display identifier"
279 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤Ì¾"
280
281 #: src/libvlc.h:142
282 msgid ""
283 "This is the local display port that will be used for X11 drawing. For "
284 "instance :0.1."
285 msgstr "X11¤¬ÉÁ²è¤¹¤ë¥í¡¼¥«¥ë¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¦¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¡¢:0.1¤Ç¤¹¡£"
286
287 #: src/libvlc.h:145
288 msgid "video width"
289 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÉý"
290
291 #: src/libvlc.h:147
292 msgid ""
293 "You can enforce the video width here. By default VLC will adapt to the video "
294 "characteristics."
295 msgstr ""
296 "¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÉý¤ò¶¯À©Åª¤Ë»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£\n"
297 "¢¨VLC¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÆÃÀ­¤Ë¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£"
298
299 #: src/libvlc.h:150
300 msgid "video height"
301 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¤Î¹â¤µ"
302
303 #: src/libvlc.h:152
304 msgid ""
305 "You can enforce the video height here. By default VLC will adapt to the "
306 "video characteristics."
307 msgstr ""
308 "¥Ó¥Ç¥ª¤Î¹â¤µ¤ò¶¯À©Åª¤Ë»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£\n"
309 "¢¨VLC¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÆÃÀ­¤Ë¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£"
310
311 #: src/libvlc.h:155
312 msgid "zoom video"
313 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥º¡¼¥à"
314
315 #: src/libvlc.h:157
316 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
317 msgstr "Ǥ°Õ¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¤ò¥º¡¼¥à¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
318
319 #: src/libvlc.h:159
320 msgid "grayscale video output"
321 msgstr "¥°¥ì¡¼¥¹¥±¡¼¥ë"
322
323 #: src/libvlc.h:161
324 msgid ""
325 "When enabled, the color information from the video won't be decoded (this "
326 "can also allow you to save some processing power)."
327 msgstr "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤È¡¢VLC¤Ï¥«¥é¡¼¾ðÊó¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤·¤Þ¤»¤ó¡£(¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤¤¤¯¤é¤«¤Î½èÍý¥Ñ¥ï¡¼¤ò¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£)"
328
329 #: src/libvlc.h:164
330 msgid "fullscreen video output"
331 msgstr "¥Õ¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó½ÐÎÏ"
332
333 #: src/libvlc.h:166
334 msgid ""
335 "If this option is enabled, VLC will always start a video in fullscreen mode."
336 msgstr "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ØÄꤹ¤ë¤È¡¢VLC¤Ï¾ï¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡¦¥â¡¼¥É¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£"
337
338 #: src/libvlc.h:169
339 msgid "overlay video output"
340 msgstr "¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ì¥¤"
341
342 #: src/libvlc.h:171
343 msgid ""
344 "If enabled, VLC will try to take advantage of the overlay capabilities of "
345 "your graphic card."
346 msgstr "VLC¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥«¡¼¥É¤Î¥ª¡¼¥Ð¥ì¥¤µ¡Ç½¤Î»ÈÍѤò»î¤ß¤Þ¤¹¡£"
347
348 #: src/libvlc.h:174
349 msgid "force SPU position"
350 msgstr "¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Î°ÌÃÖ"
351
352 #: src/libvlc.h:176
353 msgid ""
354 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
355 "over the movie. Try several positions."
356 msgstr "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï±ÇÁüÃæ¤Î¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Î°ÌÃÖ¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î°ÌÃÖ¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
357
358 #: src/libvlc.h:179
359 msgid "video filter module"
360 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
361
362 #: src/libvlc.h:181
363 msgid ""
364 "This will allow you to add a post-processing filter to enhance the picture "
365 "quality, for instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
366 msgstr "¥Î¥ó¥¤¥ó¥¿¥ì¡¼¥¹¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥¯¥í¡¼¥ó¡¢ÏѶʲ½¤µ¤ì¤¿¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î±ÇÁü¥¯¥©¥ê¥Æ¥£¤Ë¸ú²Ì¤ò²Ã¤¨¤ë¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
367
368 #: src/libvlc.h:185
369 msgid "source aspect ratio"
370 msgstr "¥½¡¼¥¹¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¡¦¥ì¥·¥ª"
371
372 #: src/libvlc.h:187
373 msgid ""
374 "This will force the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
375 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
376 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
377 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
378 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
379 msgstr "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¥½¡¼¥¹¤ËÂФ·¤Æ¡¢¶¯À©Åª¤ËÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎDVD¤Ï¡¢4:3¤Î¤â¤Î¤Ç¤â16:9¤ËÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¡¦¥ì¥·¥ª¾ðÊó¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¥à¡¼¥Ó¡¼¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤·¤Æ»ÈÍѤ¹¤ë»ö¤â²Äǽ¤Ç¤¹¡£»ØÄê¤Ç¤­¤ë¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ï¡¢x:y (4:3, 16:9, etc.)¤Î·Á¼°¤Ç¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò»ØÄꤹ¤ë¤«¡¢ÉâÆ°¾®¿ôÅÀÃÍ (1.25, 1.3333, etc.)¤Î·Á¼°¤Ç¥Ô¥¯¥»¥ë¤Î¶ë·Á¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
380
381 #: src/libvlc.h:195
382 msgid "destination aspect ratio"
383 msgstr "Á÷¿®Àè¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¡¦¥ì¥·¥ª"
384
385 #: src/libvlc.h:197
386 msgid ""
387 "This will force the destination pixel size. By default VLC assumes your "
388 "pixels are square, unless your hardware has a way to tell it otherwise. This "
389 "may be used when you output VLC's signal to another device such as a TV set. "
390 "Accepted format is a float value (1, 1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel "
391 "squareness."
392 msgstr "¶¯À©Åª¤ËÁ÷¿®Àè¤Î¥Ô¥¯¥»¥ë¡¦¥µ¥¤¥º¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£VLC¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤¬Ê̤ÎÊýË¡¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¥Ô¥¯¥»¥ë¤Ï¶ë·Á¤ò¼¨¤¹¾ðÊó¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢TV¤Î¤è¤¦¤ËVLC¿®¹æ¤¬Â¾¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÁ÷¿®¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤ë²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ØÄê¤Ç¤­¤ë¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ï¡¢ÉâÆ°¾®¿ôÅÀÃÍ (1, 1.25, 1.3333¤Ê¤É)¤Ç¤¹¡£"
393
394 #: src/libvlc.h:204
395 msgid "server port"
396 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ý¡¼¥È"
397
398 #: src/libvlc.h:206
399 msgid "This is the port used for UDP streams. By default, we chose 1234."
400 msgstr "UDP¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£´ûÄêÃͤÏ1234¤Ç¤¹¡£"
401
402 #: src/libvlc.h:208
403 msgid "MTU of the network interface"
404 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ÎMTU"
405
406 #: src/libvlc.h:210
407 msgid ""
408 "This is the typical size of UDP packets that we expect. On Ethernet it is "
409 "usually 1500."
410 msgstr "´üÂÔ¤¹¤ëŵ·¿Åª¤ÊUDP¥Ñ¥±¥Ã¥È¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£¥¤¡¼¥µ¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÃͤϡ¢Ä̾ï1500¤Ç¤¹¡£"
411
412 #: src/libvlc.h:213
413 msgid "enable network channel mode"
414 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥â¡¼¥É¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
415
416 #: src/libvlc.h:215
417 msgid "Activate this option if you want to use the VideoLAN Channel Server."
418 msgstr "VideoLAN¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£"
419
420 #: src/libvlc.h:217
421 msgid "channel server address"
422 msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥¢¥É¥ì¥¹"
423
424 #: src/libvlc.h:219
425 msgid "Indicate here the address of the VideoLAN Channel Server."
426 msgstr "VideoLAN¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
427
428 #: src/libvlc.h:221
429 msgid "channel server port"
430 msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Ý¡¼¥È"
431
432 #: src/libvlc.h:223
433 msgid "Indicate here the port on which the VideoLAN Channel Server runs."
434 msgstr "VideoLAN¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
435
436 #: src/libvlc.h:225
437 msgid "network interface"
438 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
439
440 #: src/libvlc.h:227
441 msgid ""
442 "If you have several interfaces on your Linux machine and use the VLAN "
443 "solution, you may indicate here which interface to use."
444 msgstr "Linux¥Þ¥·¥ó¾å¤ËÊ£¿ô¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢VLAN¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢»ÈÍѤ¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
445
446 #: src/libvlc.h:230
447 msgid "network interface address"
448 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
449
450 #: src/libvlc.h:232
451 msgid ""
452 "If you have several interfaces on your machine and use the multicast "
453 "solution, you will probably have to indicate the IP address of your "
454 "multicasting interface here."
455 msgstr "Linux¥Þ¥·¥ó¾å¤ËÊ£¿ô¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¥Þ¥ë¥Á¥­¥ã¥¹¥È¡¦¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¡¢IP¥¢¥É¥ì¥¹¤«¥Þ¥ë¥Á¥­¥ã¥¹¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò»ØÄꤷ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
456
457 #: src/libvlc.h:236
458 msgid "time to live"
459 msgstr ""
460
461 #: src/libvlc.h:238
462 msgid ""
463 "Indicate here the Time To Live of the multicast packets sent by the stream "
464 "output."
465 msgstr ""
466
467 #: src/libvlc.h:241
468 msgid "choose program (SID)"
469 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÁªÂò (SID)"
470
471 #: src/libvlc.h:243
472 msgid "Choose the program to select by giving its Service ID."
473 msgstr "Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹ID¤òÁªÂò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
474
475 #: src/libvlc.h:245
476 msgid "choose audio"
477 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤ÎÁªÂò"
478
479 #: src/libvlc.h:247
480 msgid "Give the default type of audio you want to use in a DVD."
481 msgstr "DVD¤ÎÃæ¤Ç»ÈÍѤ·¤¿¤¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Î´ûÄê¤Î¥¿¥¤¥×¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
482
483 #: src/libvlc.h:249
484 msgid "choose channel"
485 msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÁªÂò"
486
487 #: src/libvlc.h:251
488 msgid ""
489 "Give the stream number of the audio channel you want to use in a DVD (from 1 "
490 "to n)."
491 msgstr "DVD¤ÎÃæ¤Ç»ÈÍѤ·¤¿¤¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÈÖ¹æ¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£(1¤«¤én¤Þ¤Ç)"
492
493 #: src/libvlc.h:254
494 msgid "choose subtitles"
495 msgstr "»úËë¤ÎÁªÂò"
496
497 #: src/libvlc.h:256
498 msgid ""
499 "Give the stream number of the subtitle channel you want to use in a DVD "
500 "(from 1 to n)."
501 msgstr "DVD¤ÎÃæ¤Ç»ÈÍѤ·¤¿¤¤»úËë¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÈÖ¹æ¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£(1¤«¤én¤Þ¤Ç)"
502
503 #: src/libvlc.h:259
504 msgid "DVD device"
505 msgstr "DVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹"
506
507 #: src/libvlc.h:262
508 msgid ""
509 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
510 "the drive letter (eg D:)"
511 msgstr "»ÈÍѤ¹¤ë´ûÄê¤ÎDVD¥É¥é¥¤¥Ö(¤Þ¤¿¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë)¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥¤¥Öʸ»ú¤Î¸å¤Ë¥³¥í¥ó¤òÉղ乤뤳¤È¤ò˺¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£(Îã D:)"
512
513 #: src/libvlc.h:266
514 msgid "This is the default DVD device to use."
515 msgstr "DVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î´ûÄêÃͤòÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
516
517 #: src/libvlc.h:269
518 msgid "VCD device"
519 msgstr "VCD¥Ç¥Ð¥¤¥¹"
520
521 #: src/libvlc.h:271
522 msgid "This is the default VCD device to use."
523 msgstr "VCD¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î´ûÄêÃͤò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
524
525 #: src/libvlc.h:273
526 msgid "force IPv6"
527 msgstr "IPv6¤Î»ÈÍÑ"
528
529 #: src/libvlc.h:275
530 msgid ""
531 "If you check this box, IPv6 will be used by default for all UDP and HTTP "
532 "connections."
533 msgstr "¤³¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢IPv6¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ÎUDP¤ÈHTTP¤ÎÀܳ¤Ç´ûÄêÃͤȤ·¤Æ»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£"
534
535 #: src/libvlc.h:278
536 msgid "force IPv4"
537 msgstr "IPv4¤Î»ÈÍÑ"
538
539 #: src/libvlc.h:280
540 msgid ""
541 "If you check this box, IPv4 will be used by default for all UDP and HTTP "
542 "connections."
543 msgstr "¤³¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢IPv4¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ÎUDP¤ÈHTTP¤ÎÀܳ¤Ç´ûÄêÃͤȤ·¤Æ»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£"
544
545 #: src/libvlc.h:283
546 msgid "choose preferred codec list"
547 msgstr "½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Î°ìÍ÷¤ÎÁªÂò"
548
549 #: src/libvlc.h:285
550 msgid ""
551 "This allows you to select the order in which VLC will choose its codecs. For "
552 "instance, 'a52old,a52,any' will try the old a52 codec before the new one. "
553 "Please be aware that VLC does not make any difference between audio or video "
554 "codecs, so you should always specify 'any' at the end of the list to make "
555 "sure there is a fallback for the types you didn't specify."
556 msgstr "VLC¤¬»ÈÍѤ¹¤ë¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Î½ç½ø¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£'a52old,a52,any'¤Ï¤è¤ê¿·¤·¤¤¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤è¤ê¤â¡¢¸Å¤¤a52¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Î»ÈÍѤòÍ¥ÀèŪ¤Ë»î¤ß¤Þ¤¹¡£VLC¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤È¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Ç¤¤¤«¤Ê¤ëº¹¤â»ý¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¿¥¤¥×¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¥Õ¥©¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥ê¥¹¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¾ï¤Ë'any'¤ò»ØÄꤷ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
557
558 #: src/libvlc.h:292
559 #, fuzzy
560 msgid "choose preferred video encoder list"
561 msgstr "½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Î°ìÍ÷¤ÎÁªÂò"
562
563 #: src/libvlc.h:294 src/libvlc.h:298
564 #, fuzzy
565 msgid ""
566 "This allows you to select the order in which VLC will choose its codecs. "
567 msgstr "VLC¤¬ÁªÂò¤¹¤ë¥Ñ¥±¥Ã¥¿¥é¥¤¥¶¡¼¤Î½ç½ø¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
568
569 #: src/libvlc.h:296
570 #, fuzzy
571 msgid "choose preferred audio encoder list"
572 msgstr "½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Î°ìÍ÷¤ÎÁªÂò"
573
574 #: src/libvlc.h:301
575 msgid "choose a stream output"
576 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎÏÀè¤ÎÁªÂò"
577
578 #: src/libvlc.h:303
579 msgid "Empty if no stream output."
580 msgstr "½ÐÎÏ¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¶õ¤Ë¤¹¤ë"
581
582 #: src/libvlc.h:305
583 msgid "enable video stream output"
584 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎϤòÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
585
586 #: src/libvlc.h:307 src/libvlc.h:316
587 msgid ""
588 "This allows you to choose if the video stream should be redirected to the "
589 "stream output facility when this last one is enabled."
590 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à½ÐÎϵ¡¹½¤ÎºÇ¸å¤Î¤â¤Î¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤¬½ÐÎϵ¡¹½¤Ë¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤µ¤ì¤ë¤Ù¤­¾ì¹ç¡¢ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£"
591
592 #: src/libvlc.h:310
593 #, fuzzy
594 msgid "video encoding codec"
595 msgstr "DV¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
596
597 #: src/libvlc.h:312
598 msgid "This allows you to force video encoding"
599 msgstr ""
600
601 #: src/libvlc.h:314
602 msgid "enable audio stream output"
603 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎϤòÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
604
605 #: src/libvlc.h:319
606 #, fuzzy
607 msgid "audio encoding codec"
608 msgstr "MPEG 1/2¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
609
610 #: src/libvlc.h:321
611 msgid "This allows you to force audio encoding"
612 msgstr ""
613
614 #: src/libvlc.h:323
615 msgid "choose preferred packetizer list"
616 msgstr "½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥±¥Ã¥¿¥é¥¤¥¶¡¼°ìÍ÷¤ÎÁªÂò"
617
618 #: src/libvlc.h:325
619 msgid ""
620 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
621 msgstr "VLC¤¬ÁªÂò¤¹¤ë¥Ñ¥±¥Ã¥¿¥é¥¤¥¶¡¼¤Î½ç½ø¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
622
623 #: src/libvlc.h:328
624 msgid "mux module"
625 msgstr "mux¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
626
627 #: src/libvlc.h:330
628 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
629 msgstr "mux¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÀßÄꤹ¤ë¥ì¥¬¥·¡¼¡¦¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¤¹¡£"
630
631 #: src/libvlc.h:332
632 msgid "access output module"
633 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
634
635 #: src/libvlc.h:334
636 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
637 msgstr "¥¢¥¯¥»¥¹½ÐÎϥ⥸¥å¡¼¥ë¤òÀßÄꤹ¤ë¥ì¥¬¥·¡¼¡¦¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¤¹¡£"
638
639 #: src/libvlc.h:337
640 msgid "enable CPU MMX support"
641 msgstr "CPU¤ÎMMX¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë"
642
643 #: src/libvlc.h:339
644 msgid ""
645 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
646 "of them."
647 msgstr "¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤¬MMX¤Îµ¡Ç½¥»¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢VLC¤Ï¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤òÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£"
648
649 #: src/libvlc.h:342
650 msgid "enable CPU 3D Now! support"
651 msgstr "CPU¤Î3D Now!¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë"
652
653 #: src/libvlc.h:344
654 msgid ""
655 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
656 "advantage of them."
657 msgstr "¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤¬3D Now!µ¡Ç½¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢VLC¤Ï¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤òÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£"
658
659 #: src/libvlc.h:347
660 msgid "enable CPU MMX EXT support"
661 msgstr "CPU¤ÎMMX³ÈÄ¥µ¡Ç½¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë"
662
663 #: src/libvlc.h:349
664 msgid ""
665 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
666 "advantage of them."
667 msgstr "¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤¬MMX¤Î³ÈÄ¥µ¡Ç½¥»¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢VLC¤Ï¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤òÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
668
669 #: src/libvlc.h:352
670 msgid "enable CPU SSE support"
671 msgstr "CPU¤ÎSSE¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë"
672
673 #: src/libvlc.h:354
674 msgid ""
675 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
676 "of them."
677 msgstr "¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤¬SSE¤Îµ¡Ç½¥»¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢VLC¤Ï¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤òÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
678
679 #: src/libvlc.h:357
680 msgid "enable CPU AltiVec support"
681 msgstr "CPU¤ÎAltiVec¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë"
682
683 #: src/libvlc.h:359
684 msgid ""
685 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
686 "advantage of them."
687 msgstr "¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤¬AltiVec¤Îµ¡Ç½¥»¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤òÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
688
689 #: src/libvlc.h:362
690 msgid "play files randomly forever"
691 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥é¥ó¥À¥à¤ËºÆÀ¸"
692
693 #: src/libvlc.h:364
694 msgid ""
695 "When selected, VLC will randomly play files in the playlist until "
696 "interrupted."
697 msgstr "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤ë¤ÈVLC¤Ï¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥é¥ó¥À¥à¤ËºÆÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£"
698
699 #: src/libvlc.h:367
700 msgid "launch playlist on startup"
701 msgstr "µ¯Æ°»þ¤Ë¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò³«¤¯"
702
703 #: src/libvlc.h:369
704 msgid "If you want VLC to start playing on startup, then enable this option."
705 msgstr "VLC¤Îµ¯Æ°»þ¤Ë¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤òµ¯Æ°¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
706
707 #: src/libvlc.h:371
708 msgid "enqueue items in playlist"
709 msgstr "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ËÄɲÃ"
710
711 #: src/libvlc.h:373
712 msgid ""
713 "If you want VLC to add items to the playlist as you open them, then enable "
714 "this option."
715 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¹àÌܤòÄɲä·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
716
717 #: src/libvlc.h:376
718 msgid "loop playlist on end"
719 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎºÇ¸å¤Ç¥ë¡¼¥×"
720
721 #: src/libvlc.h:378
722 msgid ""
723 "If you want VLC to keep playing the playlist indefinitely then enable this "
724 "option."
725 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎºÆÀ¸¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¹Ô¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
726
727 #: src/libvlc.h:381
728 msgid "memory copy module"
729 msgstr "¥á¥â¥ê¡¼¡¦¥³¥Ô¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
730
731 #: src/libvlc.h:383
732 msgid ""
733 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
734 "select the fastest one supported by your hardware."
735 msgstr "»ÈÍѤ·¤¿¤¤¥á¥â¥ê¡¼¡¦¥³¥Ô¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£VLC¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ëºÇ¤â®¤¤¤â¤Î¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
736
737 #: src/libvlc.h:386
738 msgid "access module"
739 msgstr "¥¢¥¯¥»¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
740
741 #: src/libvlc.h:388
742 msgid "This is a legacy entry to let you configure access modules"
743 msgstr "¥¢¥¯¥»¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁªÂò¤¹¤ë¥ì¥¬¥·¡¼¡¦¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¤¹¡£"
744
745 #: src/libvlc.h:390
746 msgid "demux module"
747 msgstr "demux¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
748
749 #: src/libvlc.h:392
750 msgid "This is a legacy entry to let you configure demux modules"
751 msgstr "demux¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁªÂò¤¹¤ë¥ì¥¬¥·¡¼¡¦¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¤¹¡£"
752
753 #: src/libvlc.h:394
754 msgid "fast mutex on NT/2K/XP (developers only)"
755 msgstr "¹â®mutex¤Î»ÈÍÑ NT/2K/XP (³«È¯¼Ô¸þ¤±)"
756
757 #: src/libvlc.h:396
758 msgid ""
759 "On Windows NT/2K/XP we use a slow mutex implementation but which allows us "
760 "to correctely implement condition variables. You can also use the faster "
761 "Win9x implementation but you might experience problems with it."
762 msgstr "Windows NT/2K/XP¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃÙ¤¯¤Æ¤âÀµ³Î¤Ë¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëmutex¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤è¤ê®¤¤mutex¤Î¼ÂÁõ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤â²Äǽ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢ÌäÂ꤬ȯÀ¸¤¹¤ë²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£"
763
764 #: src/libvlc.h:401
765 msgid "Condition variables implementation for Win9x (developers only)"
766 msgstr "Win9x¸þ¤±¾ò·ïÃͤμÂÁõ (³«È¯¼Ô¸þ¤±)"
767
768 #: src/libvlc.h:404
769 msgid ""
770 "On Windows 9x/Me we use a fast but not correct condition variables "
771 "implementation (more precisely there is a possibility for a race condition "
772 "to happen). However it is possible to use slower alternatives which should "
773 "be more robust. Currently you can choose between implementation 0 (which is "
774 "the default and the fastest), 1 and 2."
775 msgstr "Windows 9x/Me¾å¤Ç¹â®¤Ç¤¹¤¬¡¢Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤¾ò·ïÃͤμÂÁõ(¤è¤êÀµ³Î¤Ë¤Ï¶¥¹ç¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹)¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÂåÂؤ¨¤È¤Ê¤ëÃÙ¤¯¤Æ¤â°ÂÄꤷ¤¿¼ÂÁõ¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤â²Äǽ¤Ç¤¹¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢0(´ûÄêÃͤκÇ®¤Î¤â¤Î), 1, 2¤¬ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£"
776
777 #: src/libvlc.h:412
778 msgid "Real-time priority"
779 msgstr ""
780
781 #: src/libvlc.h:414
782 msgid ""
783 "\n"
784 "Playlist items:\n"
785 "  *.mpg, *.vob                   plain MPEG-1/2 files\n"
786 "  [dvd:][device][@raw_device][@[title][,[chapter][,angle]]]\n"
787 "                                 DVD device\n"
788 "  [vcd:][device][@[title][,[chapter]]\n"
789 "                                 VCD device\n"
790 "  udpstream:[@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
791 "                                 UDP stream sent by VLS\n"
792 "  vlc:pause                      pause execution of playlist items\n"
793 "  vlc:quit                       quit VLC\n"
794 msgstr ""
795 "\n"
796 "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È ¹àÌÜ:\n"
797 "*.mpg, *.vob                     MPEG-1/2¥Õ¥¡¥¤¥ë\n"
798 "  [dvd:][device][@raw_device][@[title][,[chapter][,angle]]]\n"
799 "                                 DVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹\n"
800 "  [vcd:][device][@[title][,[chapter]]\n"
801 "                                 VCD¥Ç¥Ð¥¤¥¹\n"
802 "  udpstream:[@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
803 "                                 VLS¤«¤éÁ÷¿®¤µ¤ì¤¿UDP¥¹¥È¥ê¡¼¥à\n"
804 "  vlc:pause                      ¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Î¹àÌܤκÆÀ¸Ää»ß\n"
805 "  vlc:quit                       VLC¤ò½ªÎ»\n"
806
807 #: src/libvlc.h:444 modules/misc/dummy/dummy.c:59
808 msgid "Interface"
809 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
810
811 #: src/libvlc.h:459 modules/audio_output/coreaudio.c:224
812 #: modules/audio_output/file.c:108 modules/demux/asf/asf.c:218
813 #: modules/demux/ogg.c:553 modules/demux/ogg.c:812 modules/demux/ogg.c:985
814 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1133 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1260
815 #: modules/gui/macosx/intf.m:337
816 msgid "Audio"
817 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª"
818
819 #: src/libvlc.h:475 modules/demux/asf/asf.c:288 modules/demux/avi/avi.c:1040
820 #: modules/demux/ogg.c:612 modules/demux/ogg.c:652 modules/demux/ogg.c:717
821 #: modules/demux/ogg.c:892 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1140
822 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1337 modules/gui/macosx/intf.m:344
823 #: modules/misc/dummy/dummy.c:77 modules/video_output/directx/directx.c:110
824 msgid "Video"
825 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª"
826
827 #: src/libvlc.h:495 modules/access/satellite/satellite.c:66
828 msgid "Input"
829 msgstr "ÆþÎÏ"
830
831 #: src/libvlc.h:529
832 msgid "Decoders"
833 msgstr "¥Ç¥³¡¼¥À"
834
835 #: src/libvlc.h:532
836 #, fuzzy
837 msgid "Encoders"
838 msgstr "¥¨¥ó¥³¡¼¥À"
839
840 #: src/libvlc.h:537 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2149
841 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2468 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3150
842 #: modules/gui/win32/strings.cpp:221 modules/gui/wxwindows/open.cpp:177
843 #: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:129
844 msgid "Stream output"
845 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à½ÐÎÏ"
846
847 #: src/libvlc.h:550
848 msgid "CPU"
849 msgstr ""
850
851 #: src/libvlc.h:562 modules/gui/familiar/interface.c:610
852 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:648
853 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2500
854 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2525 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:752
855 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2813 modules/gui/macosx/intf.m:281
856 #: modules/gui/macosx/intf.m:356 modules/gui/win32/strings.cpp:120
857 #: modules/gui/win32/strings.cpp:180 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:289
858 msgid "Playlist"
859 msgstr "¥ê¥¹¥È"
860
861 #: src/libvlc.h:569 modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:85
862 #: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:60
863 #: modules/codec/a52old/a52old.c:59 modules/codec/mpeg_video/parser.c:84
864 #: modules/demux/mpeg/ts.c:118 modules/gui/familiar/familiar.c:70
865 #: modules/gui/win32/win32.cpp:312 modules/misc/logger/logger.c:88
866 #: modules/video_filter/motionblur.c:58 modules/video_filter/transform.c:63
867 #: modules/video_filter/wall.c:66 modules/video_output/ggi.c:62
868 #: modules/video_output/mga/xmga.c:104
869 msgid "Miscellaneous"
870 msgstr "¤½¤Î¾"
871
872 #: src/libvlc.h:582
873 msgid "main program"
874 msgstr "¥á¥¤¥ó¡¦¥×¥í¥°¥é¥à"
875
876 #: src/libvlc.h:588
877 msgid "print help"
878 msgstr "¥Ø¥ë¥×¤Î°õºþ"
879
880 #: src/libvlc.h:590
881 msgid "print detailed help"
882 msgstr "¾ÜºÙ¤Ê¥Ø¥ë¥×¤Î°õºþ"
883
884 #: src/libvlc.h:593
885 msgid "print a list of available modules"
886 msgstr "Í­¸ú¤Ê¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¥ê¥¹¥È¤ò°õºþ"
887
888 #: src/libvlc.h:595
889 msgid "print help on module"
890 msgstr "¥â¥¸¥å¡¼¥ë¾å¤Î¥Ø¥ë¥×¤ò°õºþ <ʸ»úÎó>"
891
892 #: src/libvlc.h:598
893 msgid "print version information"
894 msgstr "¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó¤Î°õºþ"
895
896 #: src/misc/configuration.c:904
897 msgid "boolean"
898 msgstr "¿¿µ¶ÃÍ"
899
900 #: src/audio_output/output.c:72 src/audio_output/output.c:139
901 msgid "Reverse stereo"
902 msgstr ""
903
904 #: src/audio_output/output.c:77 src/audio_output/output.c:103
905 #: src/audio_output/output.c:132 modules/audio_output/alsa.c:161
906 #: modules/audio_output/alsa.c:327 modules/audio_output/directx.c:425
907 #: modules/audio_output/directx.c:462 modules/audio_output/oss.c:195
908 #: modules/audio_output/oss.c:325 modules/audio_output/sdl.c:114
909 #: modules/audio_output/sdl.c:177 modules/audio_output/sdl.c:188
910 #: modules/audio_output/sdl.c:194 modules/audio_output/waveout.c:359
911 msgid "Stereo"
912 msgstr "¥¹¥Æ¥ì¥ª"
913
914 #: src/audio_output/output.c:82 src/audio_output/output.c:105
915 #: src/audio_output/output.c:113 src/audio_output/output.c:135
916 #: src/audio_output/output.c:145
917 msgid "Left"
918 msgstr ""
919
920 #: src/audio_output/output.c:86 src/audio_output/output.c:107
921 #: src/audio_output/output.c:137
922 msgid "Right"
923 msgstr ""
924
925 #: src/audio_output/output.c:90 src/audio_output/output.c:128
926 msgid "Dolby Surround"
927 msgstr ""
928
929 #: include/interface.h:72
930 msgid ""
931 "\n"
932 "Warning: if you can't access the GUI anymore, open a dos command box, go to "
933 "the directory where you installed VLC and run \"vlc -I win32\"\n"
934 msgstr ""
935 "\n"
936 "·Ù¹ð¡§¤â¤·¡¢GUI¤¬¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢DOS¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¡¦¥×¥í¥ó¥×¥È¤ò³«¤¤¤Æ¡¢VLC¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢\"vlc -I win32\"¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
937
938 #: modules/access/directory.c:82
939 #, fuzzy
940 msgid "Standard filesystem directory input"
941 msgstr "ɸ½àŪ¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤà"
942
943 #: modules/access/dvd/dvd.c:65
944 msgid "method to use by libdvdcss for key decryption"
945 msgstr "libdvdcss¤ò¸°¤ÎÊ£¹ç²½¤Ë»ÈÍÑ"
946
947 #: modules/access/dvd/dvd.c:67
948 msgid ""
949 "Set the method used by libdvdcss for key decryption.\n"
950 "title: decrypted title key is guessed from the encrypted sectors of the "
951 "stream. Thus it should work with a file as well as the DVD device. But it "
952 "sometimes takes much time to decrypt a title key and may even fail. With "
953 "this method, the key is only checked at the beginning of each title, so it "
954 "won't work if the key changes in the middle of a title.\n"
955 "disc: the disc key is first cracked, then all title keys can be decrypted "
956 "instantly, which allows us to check them often.\n"
957 "key: the same as \"disc\" if you don't have a file with player keys at "
958 "compilation time. If you do, the decryption of the disc key will be faster "
959 "with this method. It is the one that was used by libcss.\n"
960 "The default method is: key."
961 msgstr ""
962 "¸°¤ÎÊ£¹ç²½¤Ëlibdvdcss¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥á¥½¥Ã¥É¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£\n"
963 "title: Ê£¹ç²½¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¡¦¥­¡¼¤Ï¥¹¥È¥ê¡¼¥àÃæ¤Î°Å¹æ²½¤µ¤ì¤¿¥»¥¯¥¿¡¼¤«¤é¿ä¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¯ÃΤé¤ì¤Æ¤¤¤ëDVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤ÏÆ°ºî¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»þ¡¹¼ºÇÔ¤·¤¿¤ê¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¡¦¥­¡¼¤ÎÊ£¹ç²½¤Ë»þ´Ö¤òÍפ·¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤âÃΤì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸°¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤Î³«»Ï»þ¤Ë¤Î¤ß¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÅÓÃæ¤Ç¸°¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Æ°ºî¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£\n"
964 "disc: ¥Ç¥£¥¹¥¯¡¦¥­¡¼¤¬ºÇ½é¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡¦¥­¡¼¤¬Â¨»þ¤ËÊ£¹ç²½¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£\n"
965 "key: ËÝÌõ»þ¤Ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦¥­¡¼¤ò»ý¤Ä¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢\"disc:\"¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¹¡£¥Ç¥£¥¹¥¯¡¦¥­¡¼¤ÎÊ£¹ç²½¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤¬°ìÈÖ®¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£libcss¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÈÍѤµ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£\n"
966 "´ûÄêÃͤÏ\"key:\"¤Ç¤¹¡£"
967
968 #: modules/access/dvd/dvd.c:86
969 msgid "[dvd:][device][@raw_device][@[title][,[chapter][,angle]]]"
970 msgstr ""
971
972 #: modules/access/dvd/dvd.c:87
973 #, fuzzy
974 msgid "dvd"
975 msgstr "ÄɲÃ"
976
977 #: modules/access/dvd/dvd.c:91
978 #, fuzzy
979 msgid "DVD input (uses libdvdcss if installed)"
980 msgstr "DVDÆþÎϥ⥸¥å¡¼¥ë, libdvdcss¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï»ÈÍÑ"
981
982 #: modules/access/dvd/dvd.c:94
983 #, fuzzy
984 msgid "DVD input (uses libdvdcss)"
985 msgstr "DVDÆþÎϥ⥸¥å¡¼¥ë, libdvdcss¤ò»ÈÍÑ"
986
987 #: modules/access/dvdread/dvdread.c:45
988 #, fuzzy
989 msgid "DVD input (using libdvdread)"
990 msgstr "DVDÆþÎϥ⥸¥å¡¼¥ë, libdvdcss¤ò»ÈÍÑ"
991
992 #: modules/access/dvdplay/dvd.c:51
993 msgid "[dvdplay:][device][@[title][,[chapter][,angle]]]"
994 msgstr ""
995
996 #: modules/access/dvdplay/dvd.c:52
997 msgid "DVD input with menus support"
998 msgstr ""
999
1000 #: modules/access/mms/mms.c:129 modules/access/v4l/v4l.c:69
1001 #: modules/access/file.c:69 modules/access/ftp.c:86 modules/access/http.c:80
1002 #: modules/access/udp.c:72
1003 msgid "caching value in ms"
1004 msgstr "¥­¥ã¥Ã¥·¥ó¥°ÃÍ (ms)"
1005
1006 #: modules/access/mms/mms.c:131
1007 #, fuzzy
1008 msgid ""
1009 "Allows you to modify the default caching value for mms streams. This value "
1010 "should be set in miliseconds units."
1011 msgstr "udp¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë´ûÄê¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥ó¥°Ãͤ¬Êѹ¹²Äǽ¤Ç¤¹¡£Ã±°Ì¤Ï¥ß¥êÉäǻØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
1012
1013 #: modules/access/mms/mms.c:135
1014 msgid "Microsoft Media Server (MMS) input"
1015 msgstr ""
1016
1017 #: modules/access/vcd/vcd.c:79
1018 #, fuzzy
1019 msgid "VCD input"
1020 msgstr "VCDÆþÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
1021
1022 #: modules/access/v4l/v4l.c:71
1023 #, fuzzy
1024 msgid ""
1025 "Allows you to modify the default caching value for v4l streams. This value "
1026 "should be set in miliseconds units."
1027 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î´ûÄê¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥ó¥°ÃͤòÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£Ã±°Ì¤Ï¥ß¥êÉÃ"
1028
1029 #: modules/access/v4l/v4l.c:75
1030 #, fuzzy
1031 msgid "Video4Linux input"
1032 msgstr "Video4LinuxÆþÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
1033
1034 #: modules/access/v4l/v4l.c:76
1035 msgid "v4l"
1036 msgstr ""
1037
1038 #: modules/access/file.c:71
1039 msgid ""
1040 "Allows you to modify the default caching value for file streams. This value "
1041 "should be set in miliseconds units."
1042 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î´ûÄê¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥ó¥°ÃͤòÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£Ã±°Ì¤Ï¥ß¥êÉÃ"
1043
1044 #: modules/access/file.c:75
1045 #, fuzzy
1046 msgid "Standard filesystem file input"
1047 msgstr "ɸ½àŪ¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤà"
1048
1049 #: modules/access/file.c:76
1050 msgid "file"
1051 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë"
1052
1053 #: modules/access/ftp.c:88
1054 #, fuzzy
1055 msgid ""
1056 "Allows you to modify the default caching value for ftp streams. This value "
1057 "should be set in miliseconds units."
1058 msgstr "http¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë´ûÄê¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥ó¥°Ãͤ¬Êѹ¹²Äǽ¤Ç¤¹¡£Ã±°Ì¤Ï¥ß¥êÉäǻØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
1059
1060 #: modules/access/ftp.c:92
1061 msgid "FTP input"
1062 msgstr ""
1063
1064 #: modules/access/http.c:74
1065 msgid "specify an HTTP proxy"
1066 msgstr "HTTP¥×¥í¥­¥·¤ò»ØÄê"
1067
1068 #: modules/access/http.c:76
1069 #, fuzzy
1070 msgid ""
1071 "Specify an HTTP proxy to use. It must be in the form http://myproxy.mydomain:"
1072 "myport. If none is specified, the HTTP_PROXY environment variable will be "
1073 "tried."
1074 msgstr "»ÈÍѤ¹¤ëHTTP¥×¥í¥­¥·¤ò http://myproxy.mydomain:myport ¤Î·Á¼°¤Ç»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£none ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢HTTP_PROXYenvironmentÊÑ¿ô¤¬»î¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£"
1075
1076 #: modules/access/http.c:82
1077 msgid ""
1078 "Allows you to modify the default caching value for http streams. This value "
1079 "should be set in miliseconds units."
1080 msgstr "http¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë´ûÄê¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥ó¥°Ãͤ¬Êѹ¹²Äǽ¤Ç¤¹¡£Ã±°Ì¤Ï¥ß¥êÉäǻØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
1081
1082 #: modules/access/http.c:86
1083 msgid "http"
1084 msgstr ""
1085
1086 #: modules/access/http.c:89
1087 msgid "HTTP input"
1088 msgstr ""
1089
1090 #: modules/access/udp.c:74
1091 msgid ""
1092 "Allows you to modify the default caching value for udp streams. This value "
1093 "should be set in miliseconds units."
1094 msgstr "udp¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë´ûÄê¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥ó¥°Ãͤ¬Êѹ¹²Äǽ¤Ç¤¹¡£Ã±°Ì¤Ï¥ß¥êÉäǻØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
1095
1096 #: modules/access/udp.c:78
1097 #, fuzzy
1098 msgid "UDP/RTP input"
1099 msgstr "UDP¥Þ¥ë¥Á¥­¥ã¥¹¥È"
1100
1101 #: modules/access/udp.c:79
1102 msgid "udp"
1103 msgstr ""
1104
1105 #: modules/access/satellite/satellite.c:41
1106 msgid "satellite default transponder frequency"
1107 msgstr "±ÒÀ± ´ûÄêžÁ÷¼þÇÈ¿ô"
1108
1109 #: modules/access/satellite/satellite.c:44
1110 msgid "satellite default transponder polarization"
1111 msgstr "±ÒÀ± ´ûÄêžÁ÷¶Ë"
1112
1113 #: modules/access/satellite/satellite.c:47
1114 msgid "satellite default transponder FEC"
1115 msgstr "±ÒÀ± ´ûÄêžÁ÷FEC"
1116
1117 #: modules/access/satellite/satellite.c:50
1118 msgid "satellite default transponder symbol rate"
1119 msgstr "±ÒÀ± ´ûÄêžÁ÷¥·¥ó¥Ü¥ë¡¦¥ì¡¼¥È"
1120
1121 #: modules/access/satellite/satellite.c:53
1122 msgid "use diseqc with antenna"
1123 msgstr "¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Èdiseqc¤ò»ÈÍÑ"
1124
1125 #: modules/access/satellite/satellite.c:56
1126 msgid "antenna lnb_lof1 (kHz)"
1127 msgstr "¥¢¥ó¥Æ¥Ê lnb_lof1 (kHz)"
1128
1129 #: modules/access/satellite/satellite.c:59
1130 msgid "antenna lnb_lof2 (kHz)"
1131 msgstr "¥¢¥ó¥Æ¥Ê lnb_lof2 (kHz)"
1132
1133 #: modules/access/satellite/satellite.c:62
1134 msgid "antenna lnb_slof (kHz)"
1135 msgstr "¥¢¥ó¥Æ¥Ê lnb_slof (kHz)"
1136
1137 #: modules/access/satellite/satellite.c:81
1138 #, fuzzy
1139 msgid "satellite input"
1140 msgstr "±ÒÀ±ÆþÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
1141
1142 #: modules/access/slp.c:78
1143 msgid "SLP input"
1144 msgstr ""
1145
1146 #: modules/access/slp.c:79
1147 msgid "slp"
1148 msgstr ""
1149
1150 #: modules/access_output/file.c:58
1151 #, fuzzy
1152 msgid "File stream ouput"
1153 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎÏÀè¤ÎÁªÂò"
1154
1155 #: modules/access_output/dummy.c:56
1156 #, fuzzy
1157 msgid "Dummy stream ouput"
1158 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎÏÀè¤ÎÁªÂò"
1159
1160 #: modules/access_output/http.c:54
1161 #, fuzzy
1162 msgid "HTTP stream ouput"
1163 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎÏÀè¤ÎÁªÂò"
1164
1165 #: modules/access_output/udp.c:73
1166 #, fuzzy
1167 msgid "UDP stream ouput"
1168 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎÏÀè¤ÎÁªÂò"
1169
1170 #: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:48
1171 msgid "characteristic dimension"
1172 msgstr "¶õ´Ö¤ÎÆÃÀ­"
1173
1174 #: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:50
1175 msgid ""
1176 "Headphone virtual spatialization effect parameter: distance between front "
1177 "left speaker and listener in meters."
1178 msgstr "¥Ø¥Ã¥É¥Û¡¼¥ó¤Î²¾ÁÛŪ¤Ê²»¤Î¹­¤¬¤ê¸ú²Ì¡§¥Õ¥í¥ó¥Èº¸Â¦¥¹¥Ô¡¼¥«¤È¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î´Ö¤Îµ÷Î¥¤ò¥á¡¼¥È¥ë¤Ç»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
1179
1180 #: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:54
1181 msgid "headphone"
1182 msgstr ""
1183
1184 #: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:57
1185 #, fuzzy
1186 msgid "headphone channel mixer with virtual spatialization effect"
1187 msgstr "¥Ø¥Ã¥É¥Û¡¼¥ó¤Î²¾ÁÛŪ¤Ê²»¤Î¹­¤¬¤ê¸ú²Ì"
1188
1189 #: modules/audio_filter/channel_mixer/trivial.c:46
1190 msgid "audio filter for trivial channel mixing"
1191 msgstr "Èù̯¤Ê¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥ß¥­¥·¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1192
1193 #: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:76
1194 msgid "A/52 dynamic range compression"
1195 msgstr "A/52 ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡¦¥ì¥ó¥¸°µ½Ì"
1196
1197 #: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:78
1198 msgid ""
1199 "Dynamic range compression makes the loud sounds softer, and the soft sounds "
1200 "louder, so you can more easily listen to the stream in a noisy environment "
1201 "without disturbing anyone. If you disable the dynamic range compression the "
1202 "playback will be more adapted to a movie theater or a listening room."
1203 msgstr ""
1204 "¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡¦¥ì¥ó¥¸°µ½Ì¤ÏÂ礭¤Ê²»Î̤ò¾®¤µ¤¯¤·¡¢¾®¤µ¤Ê²»Î̤òÂ礭¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ»¨²»¤Î¿¤¤´Ä¶­¤Ç¾¤Î¿Í¤ËÌÂÏǤò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ê¹¤­¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
1205 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤ÆºÆÀ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢±Ç²è´Û¤ä¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¡¦¥ë¡¼¥à¤Ê¤É¤Ç¤ÎºÆÀ¸¤Ë¤è¤êŬÀڤˤʤê¤Þ¤¹¡£"
1206
1207 #: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:87
1208 #, fuzzy
1209 msgid "ATSC A/52 aka AC-3 audio decoder"
1210 msgstr "a52 ATSC A/52(AC-3)¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1211
1212 #: modules/audio_filter/converter/a52tospdif.c:51
1213 msgid "audio filter for A/52->S/PDIF encapsulation"
1214 msgstr "A/52->S/PDIF¤Î¥«¥×¥»¥ë²½¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1215
1216 #: modules/audio_filter/converter/dtstospdif.c:50
1217 #, fuzzy
1218 msgid "audio filter for DTS->S/PDIF encapsulation"
1219 msgstr "A/52->S/PDIF¤Î¥«¥×¥»¥ë²½¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1220
1221 #: modules/audio_filter/converter/fixed32tofloat32.c:48
1222 msgid "audio filter for fixed32<->float32 conversion"
1223 msgstr "fixed32<->float32ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1224
1225 #: modules/audio_filter/converter/fixed32tos16.c:46
1226 msgid "audio filter for fixed32->s16 conversion"
1227 msgstr "fixed32->s16ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1228
1229 #: modules/audio_filter/converter/float32tos16.c:46
1230 msgid "audio filter for float32->s16 conversion"
1231 msgstr "float32->s16ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1232
1233 #: modules/audio_filter/converter/float32tos8.c:46
1234 msgid "audio filter for float32->s8 conversion"
1235 msgstr "float32->s8ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1236
1237 #: modules/audio_filter/converter/float32tou16.c:46
1238 msgid "audio filter for float32->u16 conversion"
1239 msgstr "float32->u16ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1240
1241 #: modules/audio_filter/converter/float32tou8.c:46
1242 msgid "audio filter for float32->u8 conversion"
1243 msgstr "float32->u8ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1244
1245 #: modules/audio_filter/converter/s16tofloat32.c:46
1246 msgid "audio filter for s16->float32 conversion"
1247 msgstr "s16->float32ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1248
1249 #: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:61
1250 #, fuzzy
1251 msgid "MPEG audio decoder"
1252 msgstr "MPEG 1/2¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1253
1254 #: modules/audio_filter/converter/s16tofixed32.c:46
1255 #, fuzzy
1256 msgid "audio filter for s16->fixed32 conversion"
1257 msgstr "s16->float32ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1258
1259 #: modules/audio_filter/converter/s16tofloat32swab.c:58
1260 msgid "audio filter for s16->float32 with endianness conversion"
1261 msgstr "s16->float32ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1262
1263 #: modules/audio_filter/converter/s8tofloat32.c:46
1264 #, fuzzy
1265 msgid "audio filter for s8->float32 conversion"
1266 msgstr "s16->float32ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1267
1268 #: modules/audio_filter/converter/u8tofixed32.c:46
1269 #, fuzzy
1270 msgid "audio filter for u8->fixed32 conversion"
1271 msgstr "fixed32->s16ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1272
1273 #: modules/audio_filter/converter/u8tofloat32.c:46
1274 #, fuzzy
1275 msgid "audio filter for u8->float32 conversion"
1276 msgstr "s16->float32ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1277
1278 #: modules/audio_filter/resampler/bandlimited.c:82
1279 #, fuzzy
1280 msgid "audio filter for bandlimited interpolation resampling"
1281 msgstr "Èù̯¤ÊºÆ¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1282
1283 #: modules/audio_filter/resampler/coreaudio.c:64
1284 #, fuzzy
1285 msgid "audio filter using CoreAudio for resampling"
1286 msgstr "¹Ó¤ì¤¿ºÆ¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1287
1288 #: modules/audio_filter/resampler/linear.c:59
1289 #, fuzzy
1290 msgid "audio filter for linear interpolation resampling"
1291 msgstr "Èù̯¤ÊºÆ¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1292
1293 #: modules/audio_filter/resampler/trivial.c:46
1294 msgid "audio filter for trivial resampling"
1295 msgstr "Èù̯¤ÊºÆ¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1296
1297 #: modules/audio_filter/resampler/ugly.c:46
1298 msgid "audio filter for ugly resampling"
1299 msgstr "¹Ó¤ì¤¿ºÆ¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1300
1301 #: modules/audio_mixer/float32.c:45
1302 #, fuzzy
1303 msgid "float32 audio mixer"
1304 msgstr "float32¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥ß¥­¥µ¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1305
1306 #: modules/audio_mixer/spdif.c:45
1307 #, fuzzy
1308 msgid "dummy spdif audio mixer"
1309 msgstr "¥À¥ß¡¼¤Îspdif¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥ß¥­¥µ¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1310
1311 #: modules/audio_mixer/trivial.c:45
1312 #, fuzzy
1313 msgid "trivial audio mixer"
1314 msgstr "Èù̯¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥ß¥­¥µ¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1315
1316 #: modules/audio_output/alsa.c:91
1317 msgid "ALSA"
1318 msgstr ""
1319
1320 #: modules/audio_output/alsa.c:93
1321 msgid "ALSA device name"
1322 msgstr "ALSA¥Ç¥Ð¥¤¥¹Ì¾"
1323
1324 #: modules/audio_output/alsa.c:94
1325 #, fuzzy
1326 msgid "ALSA audio output"
1327 msgstr "ALSA¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1328
1329 #: modules/audio_output/alsa.c:156 modules/audio_output/alsa.c:333
1330 #: modules/audio_output/directx.c:436 modules/audio_output/directx.c:457
1331 #: modules/audio_output/oss.c:214 modules/audio_output/oss.c:331
1332 #: modules/audio_output/sdl.c:119 modules/audio_output/sdl.c:178
1333 #: modules/audio_output/sdl.c:190 modules/audio_output/sdl.c:198
1334 #: modules/audio_output/waveout.c:372
1335 msgid "Mono"
1336 msgstr "¥â¥Î¥é¥ë"
1337
1338 #: modules/audio_output/alsa.c:194 modules/audio_output/alsa.c:308
1339 #: modules/audio_output/directx.c:283 modules/audio_output/directx.c:478
1340 #: modules/audio_output/oss.c:237 modules/audio_output/oss.c:306
1341 #: modules/audio_output/waveout.c:207 modules/audio_output/waveout.c:387
1342 msgid "A/52 over S/PDIF"
1343 msgstr ""
1344
1345 #: modules/audio_output/alsa.c:312 modules/audio_output/directx.c:311
1346 #: modules/audio_output/directx.c:397 modules/audio_output/directx.c:451
1347 #: modules/audio_output/oss.c:164 modules/audio_output/oss.c:310
1348 #: modules/audio_output/waveout.c:234 modules/audio_output/waveout.c:329
1349 msgid "5.1"
1350 msgstr ""
1351
1352 #: modules/audio_output/alsa.c:320 modules/audio_output/directx.c:318
1353 #: modules/audio_output/directx.c:413 modules/audio_output/directx.c:454
1354 #: modules/audio_output/oss.c:173 modules/audio_output/oss.c:318
1355 #: modules/audio_output/waveout.c:241 modules/audio_output/waveout.c:346
1356 msgid "2 Front 2 Rear"
1357 msgstr "¥Õ¥í¥ó¥È 2, ¥ê¥¢ 2"
1358
1359 #: modules/audio_output/arts.c:66
1360 #, fuzzy
1361 msgid "aRts audio output"
1362 msgstr "aRts¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1363
1364 #: modules/audio_output/coreaudio.c:218
1365 #, fuzzy
1366 msgid "audio device"
1367 msgstr "DVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹"
1368
1369 #: modules/audio_output/coreaudio.c:221
1370 #, fuzzy
1371 msgid "CoreAudio output"
1372 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ü¥ê¥å¡¼¥à"
1373
1374 #: modules/audio_output/directx.c:215
1375 #, fuzzy
1376 msgid "DirectX audio output"
1377 msgstr "DirectX¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1378
1379 #: modules/audio_output/esd.c:64
1380 #, fuzzy
1381 msgid "EsounD audio output"
1382 msgstr "EsounD¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1383
1384 #: modules/audio_output/file.c:82
1385 msgid "output format"
1386 msgstr "½ÐÎÏ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È"
1387
1388 #: modules/audio_output/file.c:83
1389 msgid ""
1390 "one of \"u8\", \"s8\", \"u16\", \"s16\", \"u16_le\", \"s16_le\", \"u16_be\", "
1391 "\"s16_be\", \"fixed32\", \"float32\" or \"spdif\""
1392 msgstr ""
1393
1394 #: modules/audio_output/file.c:86
1395 msgid "add wave header"
1396 msgstr "wave¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲÃ"
1397
1398 #: modules/audio_output/file.c:87
1399 msgid "instead of writing a raw file, you can add a wav header to the file"
1400 msgstr "raw¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò½ñ¤­½Ð¤¹Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢wav¥Ø¥Ã¥À¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÄɲ乤롣"
1401
1402 #: modules/audio_output/file.c:104
1403 #, fuzzy
1404 msgid "output file"
1405 msgstr "½ÐÎÏ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È"
1406
1407 #: modules/audio_output/file.c:105
1408 msgid "file to which the audio samples will be written to"
1409 msgstr ""
1410
1411 #: modules/audio_output/file.c:114
1412 #, fuzzy
1413 msgid "file audio output"
1414 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
1415
1416 #: modules/audio_output/oss.c:102
1417 #, fuzzy
1418 msgid "try to work around buggy OSS drivers"
1419 msgstr "OSS¥É¥é¥¤¥Ð¤Î¥Ð¥°¤Î²óÈò¤ò»î¤ß¤ë"
1420
1421 #: modules/audio_output/oss.c:104
1422 msgid ""
1423 "Some buggy OSS drivers just don't like when their internal buffers are "
1424 "completely filled (the sound gets heavily hashed). If you have one of these "
1425 "drivers, then you need to enable this option."
1426 msgstr "¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÉÔ°ÂÄê¤ÊOSS¥É¥é¥¤¥Ð¤ÏÆâÉô¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ò´°Á´¤Ë»È¤¤²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£(¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¤«¤Ê¤êÅÓÀÚ¤ì¤Æʹ¤³¤¨¤Þ¤¹)¡¡¤â¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥¤¥Ð¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£"
1427
1428 #: modules/audio_output/oss.c:109
1429 msgid "OSS"
1430 msgstr ""
1431
1432 #: modules/audio_output/oss.c:111
1433 msgid "OSS dsp device"
1434 msgstr "OSS dsp¥Ç¥Ð¥¤¥¹"
1435
1436 #: modules/audio_output/oss.c:113
1437 #, fuzzy
1438 msgid "Linux OSS audio output"
1439 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
1440
1441 #: modules/audio_output/sdl.c:68
1442 #, fuzzy
1443 msgid "Simple DirectMedia Layer audio output"
1444 msgstr "¥·¥ó¥×¥ë DirectMedia ¥ì¥¤¥ä¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1445
1446 #: modules/audio_output/waveout.c:130
1447 #, fuzzy
1448 msgid "Win32 waveOut extension output"
1449 msgstr "Win32 wave½ÐÎÏÍѳÈÄ¥¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1450
1451 #: modules/codec/a52.c:81
1452 msgid "A/52 parser"
1453 msgstr "A/52¥Ñ¡¼¥µ"
1454
1455 #: modules/codec/a52old/a52old.c:61 modules/codec/a52old/downmix/downmix.c:58
1456 msgid "A52 downmix module"
1457 msgstr "AC3¥À¥¦¥ó¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1458
1459 #: modules/codec/a52old/a52old.c:63 modules/codec/a52old/imdct/imdct.c:56
1460 msgid "A52 IMDCT module"
1461 msgstr "AC3 IMDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1462
1463 #: modules/codec/a52old/a52old.c:64
1464 msgid "software A52 decoder"
1465 msgstr "¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢AC3¥Ç¥³¡¼¥À"
1466
1467 #: modules/codec/a52old/downmix/downmix.c:62
1468 msgid "SSE A52 downmix module"
1469 msgstr "SSE AC3¥À¥¦¥ó¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1470
1471 #: modules/codec/a52old/downmix/downmix.c:67
1472 msgid "3D Now! A52 downmix module"
1473 msgstr "3D Now! AC3¥À¥¦¥ó¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1474
1475 #: modules/codec/a52old/imdct/imdct.c:60
1476 msgid "SSE A52 IMDCT module"
1477 msgstr "SSE AC3 IMDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1478
1479 #: modules/codec/a52old/imdct/imdct.c:65
1480 msgid "3D Now! A52 IMDCT module"
1481 msgstr "3D Now! AC3 IMDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1482
1483 #: modules/codec/adpcm.c:92
1484 #, fuzzy
1485 msgid "ADPCM audio deocder"
1486 msgstr "µ¿»÷AC3¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
1487
1488 #: modules/codec/araw.c:72
1489 #, fuzzy
1490 msgid "Pseudo Raw/Log Audio decoder"
1491 msgstr "µ¿»÷AC3¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
1492
1493 #: modules/codec/cinepak/cinepak.c:60
1494 #, fuzzy
1495 msgid "Cinepak video decoder"
1496 msgstr "DV¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
1497
1498 #: modules/codec/dv.c:48
1499 msgid "DV video decoder"
1500 msgstr "DV¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
1501
1502 #: modules/codec/dts.c:80
1503 #, fuzzy
1504 msgid "DTS parser"
1505 msgstr "A/52¥Ñ¡¼¥µ"
1506
1507 #: modules/codec/faad/decoder.c:55
1508 #, fuzzy
1509 msgid "AAC audio decoder (using libfaad2)"
1510 msgstr "AAC¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë (libfaad2)"
1511
1512 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:99
1513 msgid "ffmpeg"
1514 msgstr ""
1515
1516 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:113
1517 msgid "Post processing"
1518 msgstr "¸å½èÍý"
1519
1520 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:115
1521 msgid "ffmpeg postprocessing module"
1522 msgstr "ffmpeg ¸å½èÍý¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1523
1524 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:139
1525 msgid "ffmpeg audio/video decoder((MS)MPEG4,SVQ1,H263,WMV,WMA)"
1526 msgstr "ffmpeg ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¿¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À((MS)MPEG4,SVQ1,H263,WMV,WMA)"
1527
1528 #: modules/codec/ffmpeg/postprocessing/postprocessing.c:49
1529 #, fuzzy
1530 msgid "C Post Processing"
1531 msgstr "¸å½èÍý"
1532
1533 #: modules/codec/ffmpeg/postprocessing/postprocessing.c:53
1534 #, fuzzy
1535 msgid "MMX Post Processing"
1536 msgstr "MMX¸å½èÍý¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1537
1538 #: modules/codec/ffmpeg/postprocessing/postprocessing.c:58
1539 #, fuzzy
1540 msgid "MMXEXT Post Processing"
1541 msgstr "MMX¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¸å½èÍý¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1542
1543 #: modules/codec/flacdec.c:107
1544 #, fuzzy
1545 msgid "flac audio decoder"
1546 msgstr "µ¿»÷AC3¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
1547
1548 #: modules/codec/libmpeg2.c:82
1549 #, fuzzy
1550 msgid "MPEG I/II video decoder (using libmpeg2)"
1551 msgstr "MPEG 1/2¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1552
1553 #: modules/codec/lpcm.c:90
1554 msgid "linear PCM audio parser"
1555 msgstr "¥ê¥Ë¥¢PCM¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
1556
1557 #: modules/codec/mpeg_audio.c:87
1558 msgid "MPEG audio layer I/II/III parser"
1559 msgstr ""
1560
1561 #: modules/codec/mpeg_video/idct/idct.c:41
1562 msgid "IDCT"
1563 msgstr ""
1564
1565 #: modules/codec/mpeg_video/idct/idctaltivec.c:45
1566 #, fuzzy
1567 msgid "AltiVec IDCT"
1568 msgstr "Altivec IDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1569
1570 #: modules/codec/mpeg_video/idct/idctclassic.c:41
1571 #, fuzzy
1572 msgid "classic IDCT"
1573 msgstr "¥¯¥é¥Ã¥·¥Ã¥¯IDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1574
1575 #: modules/codec/mpeg_video/idct/idctmmx.c:47
1576 #, fuzzy
1577 msgid "MMX IDCT"
1578 msgstr "MMX IDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1579
1580 #: modules/codec/mpeg_video/idct/idctmmxext.c:47
1581 #, fuzzy
1582 msgid "MMX EXT IDCT"
1583 msgstr "MMX¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥·¥ç¥óIDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1584
1585 #: modules/codec/mpeg_video/motion/motion.c:42
1586 #, fuzzy
1587 msgid "motion compensation"
1588 msgstr "¥â¡¼¥·¥ç¥óÊäÀµ¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1589
1590 #: modules/codec/mpeg_video/motion/motion3dnow.c:44
1591 #, fuzzy
1592 msgid "3D Now! motion compensation"
1593 msgstr "3D Now!¥â¡¼¥·¥ç¥óÊäÀµ¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1594
1595 #: modules/codec/mpeg_video/motion/motionaltivec.c:47
1596 #, fuzzy
1597 msgid "AltiVec motion compensation"
1598 msgstr "AltiVec¥â¡¼¥·¥ç¥óÊäÀµ¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1599
1600 #: modules/codec/mpeg_video/motion/motionmmx.c:45
1601 #, fuzzy
1602 msgid "MMX motion compensation"
1603 msgstr "MMX¥â¡¼¥·¥ç¥óÊäÀµ¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1604
1605 #: modules/codec/mpeg_video/motion/motionmmxext.c:44
1606 #, fuzzy
1607 msgid "MMX EXT motion compensation"
1608 msgstr "MMX¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥â¡¼¥·¥ç¥óÊäÀµ¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1609
1610 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:59
1611 msgid "IDCT module"
1612 msgstr "IDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1613
1614 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:61
1615 msgid ""
1616 "This option allows you to select the IDCT module used by this video decoder. "
1617 "The default behavior is to automatically select the best module available."
1618 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÈÍѤµ¤ì¤ëIDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁªÂò²Äǽ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤Ê¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£"
1619
1620 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:65
1621 msgid "motion compensation module"
1622 msgstr "¥â¡¼¥·¥ç¥óÊäÀµ¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1623
1624 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:67
1625 msgid ""
1626 "This option allows you to select the motion compensation module used by this "
1627 "video decoder. The default behavior is to automatically select the best "
1628 "module available."
1629 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥â¡¼¥·¥ç¥óÊäÀµ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁªÂò²Äǽ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤Ê¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£"
1630
1631 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:71
1632 msgid "use additional processors"
1633 msgstr "ÄÉ²Ã¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Î»ÈÍÑ"
1634
1635 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:73
1636 msgid ""
1637 "This video decoder can benefit from a multiprocessor computer. If you have "
1638 "one, you can specify the number of processors here."
1639 msgstr "¥Þ¥ë¥Á¡¦¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥»¥Ã¥µ¿ô¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
1640
1641 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:76
1642 msgid "force synchro algorithm {I|I+|IP|IP+|IPB}"
1643 msgstr "Ʊ´ü¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò¶¯À©Åª¤Ë»ØÄꤷ¤Þ¤¹ (I|I+|IP|IP+|IPB)"
1644
1645 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:78
1646 msgid ""
1647 "This allows you to force the synchro algorithm, by directly selecting the "
1648 "types of picture you want to decode. Please bear in mind that if you select "
1649 "more pictures than what your CPU is capable to decode, you won't get "
1650 "anything."
1651 msgstr "Ʊ´ü¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò¶¯À©Åª¤Ë»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£Ä¾ÀÜÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÈÍѤ·¤¿¤¤¥Ç¥³¡¼¥É¤Î²èÁü¥¿¥¤¥×¤¬»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£CPU¤Î¥Ç¥³¡¼¥ÉǽÎϤòĶ¤¨¤Æ»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
1652
1653 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:92
1654 #, fuzzy
1655 msgid "MPEG I/II video decoder"
1656 msgstr "MPEG 1/2¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1657
1658 #: modules/codec/rawvideo.c:65
1659 #, fuzzy
1660 msgid "Pseudo Raw Video decoder"
1661 msgstr "µ¿»÷AC3¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
1662
1663 #: modules/codec/spudec/spudec.c:48
1664 #, fuzzy
1665 msgid "font used by the text subtitler"
1666 msgstr "ʸ»ú»úËë¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥Õ¥©¥ó¥È"
1667
1668 #: modules/codec/spudec/spudec.c:50
1669 msgid ""
1670 "When the subtitles are coded in text form then, you can choose which font "
1671 "will be used to display them."
1672 msgstr "»úË뤬¥Æ¥­¥¹¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¥³¡¼¥É²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢É½¼¨¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤òÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£"
1673
1674 #: modules/codec/spudec/spudec.c:56
1675 msgid "subtitles"
1676 msgstr "»úËë(_S)"
1677
1678 #: modules/codec/spudec/spudec.c:65
1679 #, fuzzy
1680 msgid "subtitles decoder"
1681 msgstr "»úË롦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1682
1683 #: modules/codec/tarkin.c:95
1684 #, fuzzy
1685 msgid "Tarkin decoder module"
1686 msgstr "MPEG 1/2¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1687
1688 #: modules/codec/theora.c:84
1689 #, fuzzy
1690 msgid "Theora video decoder"
1691 msgstr "DV¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
1692
1693 #: modules/codec/vorbis.c:112
1694 #, fuzzy
1695 msgid "Vorbis audio decoder"
1696 msgstr "»úË롦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1697
1698 #: modules/codec/vorbis.c:189
1699 msgid "Vorbis Comment"
1700 msgstr ""
1701
1702 #: modules/codec/xvid.c:48
1703 #, fuzzy
1704 msgid "Xvid video decoder"
1705 msgstr "DV¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
1706
1707 #: modules/control/gestures.c:77
1708 msgid "Motion threshold"
1709 msgstr ""
1710
1711 #: modules/control/gestures.c:79
1712 msgid "the amount of movement required for a mouse gesture to be recorded"
1713 msgstr ""
1714
1715 #: modules/control/gestures.c:82
1716 msgid "Mouse button"
1717 msgstr ""
1718
1719 #: modules/control/gestures.c:84
1720 msgid "the mouse button to be held down during mouse gestures"
1721 msgstr ""
1722
1723 #: modules/control/gestures.c:89
1724 msgid "Gestures"
1725 msgstr ""
1726
1727 #: modules/control/gestures.c:93
1728 #, fuzzy
1729 msgid "mouse gestures control interface"
1730 msgstr "ÀÖ³°Àþ¥ê¥â¡¼¥È¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1731
1732 #: modules/control/lirc/lirc.c:64
1733 #, fuzzy
1734 msgid "infrared remote control interface"
1735 msgstr "ÀÖ³°Àþ¥ê¥â¡¼¥È¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1736
1737 #: modules/control/lirc/lirc.c:193
1738 #, fuzzy
1739 msgid "Quit"
1740 msgstr "VLC¤ò½ªÎ»"
1741
1742 #: modules/control/lirc/lirc.c:297 modules/control/lirc/lirc.c:323
1743 #: modules/gui/familiar/interface.c:177 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:607
1744 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1061 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:714
1745 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1160 modules/gui/macosx/intf.m:869
1746 #: modules/gui/macosx/intf.m:870 modules/gui/macosx/intf.m:871
1747 #: modules/gui/win32/strings.cpp:102 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:607
1748 msgid "Pause"
1749 msgstr "°ì»þÄä»ß"
1750
1751 #: modules/control/lirc/lirc.c:310 modules/gui/familiar/interface.c:190
1752 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:595
1753 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1054 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:703
1754 #: modules/gui/macosx/intf.m:284 modules/gui/macosx/intf.m:322
1755 #: modules/gui/macosx/intf.m:369 modules/gui/macosx/intf.m:876
1756 #: modules/gui/macosx/intf.m:877 modules/gui/macosx/intf.m:878
1757 #: modules/gui/macosx/playlist.m:172 modules/gui/win32/strings.cpp:100
1758 #: modules/gui/win32/strings.cpp:204 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:286
1759 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:612
1760 msgid "Play"
1761 msgstr "ºÆÀ¸"
1762
1763 #: modules/control/rc/rc.c:77
1764 msgid "show stream position"
1765 msgstr "¥µ¥Ö¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î°ÌÃÖ"
1766
1767 #: modules/control/rc/rc.c:78
1768 msgid ""
1769 "Show the current position in seconds within the stream from time to time."
1770 msgstr "ľ¤Á¤Ë¸½ºß¤Î°ÌÃÖ¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£"
1771
1772 #: modules/control/rc/rc.c:80
1773 msgid "fake TTY"
1774 msgstr "µ¿»÷ TTY"
1775
1776 #: modules/control/rc/rc.c:81
1777 msgid "Force the rc plugin to use stdin as if it was a TTY."
1778 msgstr "TTY¤Î¾ì¹ç¡¢¶¯À©Åª¤Ëɸ½àÆþÎϤòrc¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ç»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£"
1779
1780 #: modules/control/rc/rc.c:84
1781 msgid "Remote control"
1782 msgstr "¥ê¥â¡¼¥È¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë"
1783
1784 #: modules/control/rc/rc.c:89
1785 #, fuzzy
1786 msgid "remote control interface"
1787 msgstr "¥ê¥â¡¼¥È¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1788
1789 #: modules/demux/a52sys.c:52
1790 msgid "A52 demuxer"
1791 msgstr ""
1792
1793 #: modules/demux/aac/demux.c:46
1794 #, fuzzy
1795 msgid "AAC stream demuxer"
1796 msgstr "MPEG 1/2¥ì¥¤¥ä1/2¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
1797
1798 #: modules/demux/aac/demux.c:549
1799 msgid "Aac"
1800 msgstr ""
1801
1802 #: modules/demux/aac/demux.c:551 modules/demux/mpeg/audio.c:617
1803 #: modules/demux/mpeg/audio.c:634
1804 #, fuzzy
1805 msgid "Input Type"
1806 msgstr "ÆþÎÏ"
1807
1808 #: modules/demux/aac/demux.c:554 modules/demux/mpeg/audio.c:619
1809 msgid "Layer"
1810 msgstr ""
1811
1812 #: modules/demux/aac/demux.c:556 modules/demux/asf/asf.c:265
1813 #: modules/demux/avi/avi.c:1008 modules/demux/ogg.c:820
1814 #: modules/demux/ogg.c:993 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:148
1815 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:972 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:486
1816 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1323 modules/gui/macosx/intf.m:341
1817 #: modules/gui/win32/strings.cpp:81
1818 msgid "Channels"
1819 msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë"
1820
1821 #: modules/demux/aac/demux.c:558 modules/demux/avi/avi.c:1010
1822 #: modules/demux/mpeg/audio.c:622 modules/demux/ogg.c:555
1823 #: modules/demux/ogg.c:654 modules/demux/ogg.c:815 modules/demux/ogg.c:988
1824 #, fuzzy
1825 msgid "Sample Rate"
1826 msgstr "¥·¥ó¥Ü¥ë¡¦¥ì¡¼¥È"
1827
1828 #: modules/demux/asf/asf.c:48
1829 msgid "ASF v1.0 demuxer (file only)"
1830 msgstr ""
1831
1832 #: modules/demux/asf/asf.c:155
1833 #, fuzzy
1834 msgid "Number of streams"
1835 msgstr "¹Ô¿ô"
1836
1837 #: modules/demux/asf/asf.c:218 modules/demux/asf/asf.c:288
1838 #: modules/demux/avi/avi.c:1004 modules/demux/avi/avi.c:1040
1839 #: modules/demux/avi/avi.c:1071 modules/demux/ogg.c:553
1840 #: modules/demux/ogg.c:612 modules/demux/ogg.c:652 modules/demux/ogg.c:717
1841 #: modules/demux/ogg.c:812 modules/demux/ogg.c:892 modules/demux/ogg.c:985
1842 #: modules/gui/familiar/interface.c:370
1843 msgid "Type"
1844 msgstr "¥¿¥¤¥×"
1845
1846 #: modules/demux/asf/asf.c:250 modules/demux/asf/asf.c:305
1847 #: modules/demux/avi/avi.c:1006 modules/demux/avi/avi.c:1041
1848 #: modules/demux/ogg.c:554 modules/demux/ogg.c:613 modules/demux/ogg.c:653
1849 #: modules/demux/ogg.c:718 modules/demux/ogg.c:813 modules/demux/ogg.c:893
1850 #: modules/demux/ogg.c:986
1851 #, fuzzy
1852 msgid "Codec"
1853 msgstr "ÊĤ¸¤ë"
1854
1855 #: modules/demux/asf/asf.c:267
1856 #, fuzzy
1857 msgid "Sample rate"
1858 msgstr "¥·¥ó¥Ü¥ë¡¦¥ì¡¼¥È"
1859
1860 #: modules/demux/asf/asf.c:269
1861 msgid "Avg. byterate"
1862 msgstr ""
1863
1864 #: modules/demux/asf/asf.c:272 modules/demux/avi/avi.c:1012
1865 msgid "Bits Per Sample"
1866 msgstr ""
1867
1868 #: modules/demux/asf/asf.c:319
1869 msgid "Size"
1870 msgstr "¥µ¥¤¥º"
1871
1872 #: modules/demux/asf/asf.c:322 modules/demux/avi/avi.c:1043
1873 #, fuzzy
1874 msgid "Resolution"
1875 msgstr "ÁªÂò"
1876
1877 #: modules/demux/asf/asf.c:324
1878 #, fuzzy
1879 msgid "Planes"
1880 msgstr "ºÆÀ¸"
1881
1882 #: modules/demux/asf/asf.c:326 modules/demux/avi/avi.c:1049
1883 msgid "Bits Per Pixel"
1884 msgstr ""
1885
1886 #: modules/demux/asf/asf.c:329
1887 #, fuzzy
1888 msgid "Image Size"
1889 msgstr "¥µ¥¤¥º"
1890
1891 #: modules/demux/asf/asf.c:331
1892 msgid "X pixels per meter"
1893 msgstr ""
1894
1895 #: modules/demux/asf/asf.c:333
1896 msgid "Y pixels per meter"
1897 msgstr ""
1898
1899 #: modules/demux/au.c:47
1900 msgid "AU demuxer"
1901 msgstr ""
1902
1903 #: modules/demux/avi/avi.c:60
1904 msgid "avi-demuxer"
1905 msgstr ""
1906
1907 #: modules/demux/avi/avi.c:62 modules/demux/avi/avi.c:63
1908 #, fuzzy
1909 msgid "force interleaved method"
1910 msgstr "¥Î¥ó¥¤¥ó¥¿¥ì¡¼¥¹²½¥â¡¼¥É"
1911
1912 #: modules/demux/avi/avi.c:65 modules/demux/avi/avi.c:66
1913 #, fuzzy
1914 msgid "force index creation"
1915 msgstr "¥½¡¼¥¹¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¡¦¥ì¥·¥ª"
1916
1917 #: modules/demux/avi/avi.c:68
1918 msgid "AVI demuxer"
1919 msgstr ""
1920
1921 #: modules/demux/avi/avi.c:933
1922 msgid "Avi"
1923 msgstr ""
1924
1925 #: modules/demux/avi/avi.c:934
1926 #, fuzzy
1927 msgid "Number of Streams"
1928 msgstr "¹Ô¿ô"
1929
1930 #: modules/demux/avi/avi.c:935
1931 #, fuzzy
1932 msgid "Flags"
1933 msgstr "ÁáÁ÷¤ê"
1934
1935 #: modules/demux/avi/avi.c:1046 modules/demux/ogg.c:614
1936 #: modules/demux/ogg.c:720 modules/demux/ogg.c:895
1937 msgid "Frame Rate"
1938 msgstr ""
1939
1940 #: modules/demux/avi/avi.c:1071
1941 msgid "Unknown"
1942 msgstr ""
1943
1944 #: modules/demux/demuxdump.c:48
1945 #, fuzzy
1946 msgid "dump file name"
1947 msgstr "¥í¥°¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
1948
1949 #: modules/demux/demuxdump.c:50
1950 msgid "specify a file name to which the raw stream will be dumped."
1951 msgstr ""
1952
1953 #: modules/demux/demuxdump.c:53
1954 msgid "file dump demuxer"
1955 msgstr ""
1956
1957 #: modules/demux/flac.c:52
1958 msgid "flac demuxer"
1959 msgstr ""
1960
1961 #: modules/demux/m3u.c:65
1962 #, fuzzy
1963 msgid "playlist metademux"
1964 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò³«¤¯"
1965
1966 #: modules/demux/mp4/mp4.c:53
1967 msgid "MP4 demuxer"
1968 msgstr ""
1969
1970 #: modules/demux/mpeg/audio.c:47
1971 #, fuzzy
1972 msgid "MPEG I/II audio stream demuxer"
1973 msgstr "MPEG 1/2¥ì¥¤¥ä1/2¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
1974
1975 #: modules/demux/mpeg/audio.c:616 modules/demux/mpeg/audio.c:633
1976 msgid "mpeg"
1977 msgstr ""
1978
1979 #: modules/demux/mpeg/audio.c:620
1980 #, fuzzy
1981 msgid "Mode"
1982 msgstr "¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1983
1984 #: modules/demux/mpeg/audio.c:624
1985 msgid "Average Bitrate"
1986 msgstr ""
1987
1988 #: modules/demux/mpeg/es.c:49
1989 msgid "ISO 13818-1 MPEG Elementary Stream input"
1990 msgstr "ISO 13818-1 MPEG´ðËÜ¥¹¥È¥ê¡¼¥àÆþÎÏ"
1991
1992 #: modules/demux/mpeg/ps.c:60
1993 msgid "ISO 13818-1 MPEG Program Stream input"
1994 msgstr "ISO 13818-1 MPEG¥×¥í¥°¥é¥à¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥àÆþÎÏ"
1995
1996 #: modules/demux/mpeg/system.c:56
1997 msgid "generic ISO 13818-1 MPEG demultiplexing"
1998 msgstr "°ìÈÌŪ¤ÊISO 13818-1 MPEG¿½ÅÁ÷¿®"
1999
2000 #: modules/demux/mpeg/ts.c:97
2001 msgid "compatibility with pre-0.4 VLS"
2002 msgstr "0.4°ÊÁ°¤ÎVLS¤È¤Î¸ß´¹"
2003
2004 #: modules/demux/mpeg/ts.c:99
2005 msgid ""
2006 "The protocol for transmitting A/52 audio streams changed between VLC 0.3.x "
2007 "and 0.4. By default VLC assumes you have the latest VLS. In case you're "
2008 "using an old version, select this option."
2009 msgstr "A/52¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î¥×¥í¥È¥³¥ë¤Ï¡¢vls 0.3.x¤È0.4¤Î´Ö¤ÇÊѹ¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï¡¢VLC¤ÏºÇ¿·¤Îvls¤òÁÛÄꤷ¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢¸Å¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Îvls¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
2010
2011 #: modules/demux/mpeg/ts.c:103
2012 msgid "buggy PSI"
2013 msgstr ""
2014
2015 #: modules/demux/mpeg/ts.c:105
2016 msgid ""
2017 "If you have a stream whose PSI packets do not feature incremented continuity "
2018 "counters, select this option."
2019 msgstr ""
2020
2021 #: modules/demux/mpeg/ts.c:110
2022 msgid "ISO 13818-1 MPEG Transport Stream input"
2023 msgstr "ISO 13818-1 MPEGžÁ÷¥¹¥È¥ê¡¼¥àÆþÎÏ"
2024
2025 #: modules/demux/mpeg/ts.c:114
2026 msgid "ISO 13818-1 MPEG Transport Stream input (libdvbpsi)"
2027 msgstr "ISO 13818-1 MPEGžÁ÷¥¹¥È¥ê¡¼¥àÆþÎÏ(libdvdpsi)"
2028
2029 #: modules/demux/ogg.c:187
2030 #, fuzzy
2031 msgid "ogg stream demuxer"
2032 msgstr "MPEG 1/2¥ì¥¤¥ä1/2¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
2033
2034 #: modules/demux/ogg.c:554
2035 msgid "Vorbis"
2036 msgstr ""
2037
2038 #: modules/demux/ogg.c:557 modules/demux/ogg.c:616 modules/demux/ogg.c:656
2039 #: modules/demux/ogg.c:817 modules/demux/ogg.c:990
2040 msgid "Bit Rate"
2041 msgstr ""
2042
2043 #: modules/demux/ogg.c:613
2044 msgid "Theora"
2045 msgstr ""
2046
2047 #: modules/demux/ogg.c:653
2048 #, fuzzy
2049 msgid "tarkin"
2050 msgstr "ʸ»úÎó"
2051
2052 #: modules/demux/ogg.c:722 modules/demux/ogg.c:897
2053 msgid "Bit Count"
2054 msgstr ""
2055
2056 #: modules/demux/ogg.c:724 modules/demux/ogg.c:899
2057 msgid "Width"
2058 msgstr ""
2059
2060 #: modules/demux/ogg.c:726 modules/demux/ogg.c:901
2061 msgid "Height"
2062 msgstr ""
2063
2064 #: modules/demux/ogg.c:822 modules/demux/ogg.c:995
2065 msgid "Bits per Sample"
2066 msgstr ""
2067
2068 #: modules/demux/rawdv.c:115
2069 msgid "raw dv demuxer"
2070 msgstr ""
2071
2072 #: modules/demux/util/id3.c:46
2073 msgid "Simple id3 tag skipper"
2074 msgstr "¥·¥ó¥×¥ë¤Êid3¥¿¥°¡¦¥¹¥­¥Ã¥Ñ"
2075
2076 #: modules/demux/util/id3tag.c:47
2077 msgid "id3 tag parser using libid3tag"
2078 msgstr "id3¥¿¥°¥Ñ¡¼¥µ¤Çlibid3tag¤ò»ÈÍÑ"
2079
2080 #: modules/demux/util/sub.c:67
2081 #, fuzzy
2082 msgid "text subtitle demux"
2083 msgstr "»úËë¤ÎÁªÂò"
2084
2085 #: modules/demux/wav/wav.c:49
2086 msgid "WAV demuxer"
2087 msgstr ""
2088
2089 #: modules/encoder/ffmpeg/encoder.c:51
2090 msgid "ffmpeg encoder"
2091 msgstr ""
2092
2093 #: modules/encoder/xvid.c:58
2094 #, fuzzy
2095 msgid "XviD video encoder (MPEG-4)"
2096 msgstr "DV¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
2097
2098 #: modules/gui/beos/BeOS.cpp:50
2099 #, fuzzy
2100 msgid "BeOS standard API interface"
2101 msgstr "BeOSɸ½àAPI¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2102
2103 #: modules/gui/familiar/familiar.c:62
2104 msgid "autoplay selected file"
2105 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼«Æ°ºÆÀ¸"
2106
2107 #: modules/gui/familiar/familiar.c:63
2108 msgid "automatically play a file when selected in the file selection list"
2109 msgstr "ÁªÂò¥ê¥¹¥È¤ÇÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼«Æ°Åª¤ËºÆÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£"
2110
2111 #: modules/gui/familiar/familiar.c:72
2112 #, fuzzy
2113 msgid "Familiar Linux Gtk+ interface"
2114 msgstr "Gtk+¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2115
2116 #: modules/gui/familiar/interface.c:99 modules/gui/familiar/interface.c:732
2117 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:279 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:126
2118 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1636 modules/gui/win32/strings.cpp:8
2119 #: modules/gui/win32/strings.cpp:34
2120 msgid "VLC media player"
2121 msgstr ""
2122
2123 #: modules/gui/familiar/interface.c:124 modules/gui/wxwindows/open.cpp:574
2124 #: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:847
2125 #: modules/gui/skins/src/vlcproc.cpp:383
2126 msgid "Open file"
2127 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯"
2128
2129 #: modules/gui/familiar/interface.c:149 modules/gui/familiar/interface.c:150
2130 #: modules/gui/macosx/intf.m:288 modules/gui/macosx/prefs.m:191
2131 #: modules/gui/win32/strings.cpp:211 modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:222
2132 msgid "Preferences"
2133 msgstr "ÀßÄê..."
2134
2135 #: modules/gui/familiar/interface.c:164
2136 msgid "Rewind"
2137 msgstr "´¬¤­Ì᤹"
2138
2139 #: modules/gui/familiar/interface.c:165
2140 msgid "Rewind stream"
2141 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ò³«¤¯"
2142
2143 #: modules/gui/familiar/interface.c:178 modules/gui/win32/strings.cpp:103
2144 msgid "Pause stream"
2145 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î°ì»þÄä»ß"
2146
2147 #: modules/gui/familiar/interface.c:191 modules/gui/win32/strings.cpp:101
2148 msgid "Play stream"
2149 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ÎºÆÀ¸"
2150
2151 #: modules/gui/familiar/interface.c:203 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:571
2152 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1068 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:681
2153 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1168 modules/gui/macosx/intf.m:285
2154 #: modules/gui/macosx/intf.m:323 modules/gui/macosx/intf.m:370
2155 #: modules/gui/macosx/controls.m:653 modules/gui/win32/strings.cpp:104
2156 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:284
2157 msgid "Stop"
2158 msgstr "Ää»ß"
2159
2160 #: modules/gui/familiar/interface.c:204 modules/gui/win32/strings.cpp:105
2161 msgid "Stop stream"
2162 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ÎÄä»ß"
2163
2164 #: modules/gui/familiar/interface.c:216
2165 msgid "Forward"
2166 msgstr "žÁ÷"
2167
2168 #: modules/gui/familiar/interface.c:217
2169 msgid "Forward stream"
2170 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ÎžÁ÷"
2171
2172 #: modules/gui/familiar/interface.c:231 modules/gui/familiar/interface.c:232
2173 #: modules/gui/familiar/interface.c:765 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1621
2174 #: modules/gui/win32/strings.cpp:7
2175 msgid "About"
2176 msgstr "VideoLAN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ"
2177
2178 #: modules/gui/familiar/interface.c:285 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2461
2179 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2828 modules/gui/macosx/playlist.m:176
2180 msgid "Add"
2181 msgstr "ÄɲÃ"
2182
2183 #: modules/gui/familiar/interface.c:293
2184 msgid "MRL :"
2185 msgstr ""
2186
2187 #: modules/gui/familiar/interface.c:362 modules/gui/gtk/preferences.c:325
2188 #: modules/gui/kde/pluginsbox.cpp:45
2189 msgid "Name"
2190 msgstr "̾Á°"
2191
2192 #: modules/gui/familiar/interface.c:378 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:508
2193 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1617
2194 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2390
2195 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2963 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:623
2196 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1932 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2849
2197 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2966 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3218
2198 #: modules/gui/macosx/open.m:154 modules/gui/macosx/open.m:189
2199 #: modules/gui/macosx/open.m:318 modules/gui/macosx/open.m:721
2200 #: modules/gui/macosx/open.m:757 modules/gui/win32/strings.cpp:93
2201 #: modules/gui/win32/strings.cpp:226 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:273
2202 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:233 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:259
2203 msgid "File"
2204 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë"
2205
2206 #: modules/gui/familiar/interface.c:394
2207 #, fuzzy
2208 msgid "UDP/RTP (Address when Multicast)"
2209 msgstr "UDP¥Þ¥ë¥Á¥­¥ã¥¹¥È"
2210
2211 #: modules/gui/familiar/interface.c:412 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1805
2212 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1817 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2120
2213 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2132 modules/gui/macosx/open.m:172
2214 #: modules/gui/macosx/open.m:195 modules/gui/wxwindows/open.cpp:395
2215 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:417 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:295
2216 msgid "Address"
2217 msgstr "¥Û¥¹¥È̾/¥¢¥É¥ì¥¹"
2218
2219 #: modules/gui/familiar/interface.c:423 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1795
2220 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1870
2221 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1881
2222 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:3028 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2110
2223 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2185 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2196
2224 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3341 modules/gui/macosx/open.m:171
2225 #: modules/gui/macosx/open.m:173 modules/gui/macosx/open.m:196
2226 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:380 modules/gui/wxwindows/open.cpp:403
2227 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:425 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:304
2228 msgid "Port"
2229 msgstr "¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ"
2230
2231 #: modules/gui/familiar/interface.c:478 modules/gui/macosx/open.m:190
2232 #: modules/gui/macosx/open.m:762 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:260
2233 msgid "HTTP"
2234 msgstr ""
2235
2236 #: modules/gui/familiar/interface.c:488
2237 msgid "FTP"
2238 msgstr ""
2239
2240 #: modules/gui/familiar/interface.c:498
2241 msgid "MMS"
2242 msgstr ""
2243
2244 #: modules/gui/familiar/interface.c:516 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1937
2245 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2397 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2252
2246 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2856 modules/gui/macosx/open.m:156
2247 #: modules/gui/macosx/open.m:326 modules/gui/wxwindows/open.cpp:237
2248 msgid "Network"
2249 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯"
2250
2251 #: modules/gui/familiar/interface.c:524
2252 msgid "Media"
2253 msgstr "¥á¥Ç¥£¥¢"
2254
2255 #: modules/gui/familiar/interface.c:560
2256 msgid "MRL"
2257 msgstr ""
2258
2259 #: modules/gui/familiar/interface.c:569
2260 #, fuzzy
2261 msgid "Time"
2262 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë"
2263
2264 #: modules/gui/familiar/interface.c:586
2265 msgid "Update"
2266 msgstr ""
2267
2268 #: modules/gui/familiar/interface.c:594
2269 msgid " Del "
2270 msgstr ""
2271
2272 #: modules/gui/familiar/interface.c:602
2273 #, fuzzy
2274 msgid " Clear "
2275 msgstr "¥¯¥ê¥¢"
2276
2277 #: modules/gui/familiar/interface.c:626
2278 #, fuzzy
2279 msgid "Automatically play file"
2280 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¼«Æ°ºÆÀ¸"
2281
2282 #: modules/gui/familiar/interface.c:643
2283 #, fuzzy
2284 msgid " Save "
2285 msgstr "Êݸ"
2286
2287 #: modules/gui/familiar/interface.c:651
2288 #, fuzzy
2289 msgid " Apply "
2290 msgstr "ŬÍÑ"
2291
2292 #: modules/gui/familiar/interface.c:659
2293 #, fuzzy
2294 msgid " Cancel "
2295 msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
2296
2297 #: modules/gui/familiar/interface.c:667
2298 msgid "Preference"
2299 msgstr "ÀßÄê(_P)..."
2300
2301 #: modules/gui/familiar/interface.c:711 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1402
2302 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1644 modules/gui/kde/kde.cpp:111
2303 #: modules/gui/win32/strings.cpp:9
2304 msgid "(c) 1996-2003 the VideoLAN team"
2305 msgstr ""
2306
2307 #: modules/gui/familiar/interface.c:721
2308 msgid "Authors: The VideoLAN Team, http://www.videolan.org"
2309 msgstr ""
2310
2311 #: modules/gui/familiar/interface.c:753
2312 msgid ""
2313 "The VideoLAN Client is a MPEG, MPEG 2, MP3, DivX player, that accepts input "
2314 "from local or network sources."
2315 msgstr "VideoLAN Client¤Ï¡¢MPEG, MPEG 2, MP3 DivX¤ò¥í¡¼¥«¥ë¤ª¤è¤Ó¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¾å¤Î¥½¡¼¥¹¤«¤éºÆÀ¸¤Ç¤­¤ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¹¡£"
2316
2317 #: modules/gui/familiar/support.c:121 modules/gui/gtk/gnome_support.c:100
2318 #: modules/gui/gtk/gnome_support.c:138 modules/gui/gtk/gtk_support.c:121
2319 #, c-format
2320 msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
2321 msgstr "¥Ô¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
2322
2323 #: modules/gui/familiar/support.c:130 modules/gui/gtk/gtk_support.c:130
2324 #, c-format
2325 msgid "Error loading pixmap file: %s"
2326 msgstr "¥Ô¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Î¥í¡¼¥É¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
2327
2328 #: modules/gui/gtk/gnome.c:55 modules/gui/gtk/gtk.c:57
2329 msgid "show tooltips"
2330 msgstr "¥Ä¡¼¥ë¥Á¥Ã¥×¤òɽ¼¨"
2331
2332 #: modules/gui/gtk/gnome.c:56 modules/gui/gtk/gtk.c:58
2333 msgid "Show tooltips for configuration options."
2334 msgstr "¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¥Ä¡¼¥ë¥Á¥Ã¥×¤òɽ¼¨"
2335
2336 #: modules/gui/gtk/gnome.c:58
2337 msgid "show text on toolbar buttons"
2338 msgstr "¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¡¦¥Ü¥¿¥ó¾å¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¤òɽ¼¨"
2339
2340 #: modules/gui/gtk/gnome.c:59
2341 msgid "Show the text below icons on the toolbar."
2342 msgstr "¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¾å¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¥Æ¥­¥¹¥È¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£"
2343
2344 #: modules/gui/gtk/gnome.c:61 modules/gui/gtk/gtk.c:60
2345 msgid "maximum height for the configuration windows"
2346 msgstr "¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¹â¤µ¤ÎºÇÂçÃÍ"
2347
2348 #: modules/gui/gtk/gnome.c:63 modules/gui/gtk/gtk.c:62
2349 msgid ""
2350 "You can set the maximum height that the configuration windows in the "
2351 "preferences menu will occupy."
2352 msgstr "ÀßÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬Àê¤á¤ë¹â¤µ¤ÎºÇÂçÃͤòÀßÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
2353
2354 #: modules/gui/gtk/gnome.c:72
2355 msgid "GNOME"
2356 msgstr ""
2357
2358 #: modules/gui/gtk/gnome.c:80
2359 #, fuzzy
2360 msgid "GNOME interface"
2361 msgstr "GNOME¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2362
2363 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:19 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1026
2364 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:170 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1432
2365 msgid "_Open File..."
2366 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯(_O)..."
2367
2368 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:20 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:509
2369 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1027 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:178
2370 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:624 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1440
2371 #: modules/gui/win32/strings.cpp:94 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:193
2372 #, fuzzy
2373 msgid "Open a file"
2374 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯"
2375
2376 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:26 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1033
2377 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:185 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1444
2378 msgid "Open _Disc..."
2379 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò³«¤¯(_D)..."
2380
2381 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:27 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:521
2382 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1034 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:193
2383 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:635 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1452
2384 #: modules/gui/win32/strings.cpp:96
2385 msgid "Open a DVD or VCD"
2386 msgstr "DVD¤Þ¤¿¤ÏVCD¤ò³«¤¯"
2387
2388 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:33 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1040
2389 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:200 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1456
2390 msgid "_Network Stream..."
2391 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à(_N)..."
2392
2393 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:34 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:533
2394 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1041 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:208
2395 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:646 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1464
2396 #: modules/gui/win32/strings.cpp:98
2397 #, fuzzy
2398 msgid "Select a network stream"
2399 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÁªÂò¤¹¤ë"
2400
2401 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:41 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:223
2402 msgid "_Eject Disc"
2403 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¼è½Ð¤·(_E)"
2404
2405 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:42 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:584
2406 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:231 modules/gui/win32/strings.cpp:106
2407 #: modules/gui/win32/strings.cpp:107
2408 msgid "Eject disc"
2409 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¼è½Ð¤·"
2410
2411 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:56 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:291
2412 msgid "_Hide interface"
2413 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò±£¤¹(_H)"
2414
2415 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:64 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:311
2416 msgid "Progr_am"
2417 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à(_a)"
2418
2419 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:65 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:320
2420 #: modules/gui/win32/strings.cpp:63
2421 msgid "Choose the program"
2422 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÁªÂò"
2423
2424 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:71 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:324
2425 msgid "_Title"
2426 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë(_T)"
2427
2428 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:72 modules/gui/win32/strings.cpp:65
2429 msgid "Choose title"
2430 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÁªÂò"
2431
2432 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:78 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:337
2433 msgid "_Chapter"
2434 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼(_C)"
2435
2436 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:79 modules/gui/win32/strings.cpp:67
2437 msgid "Choose chapter"
2438 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤ÎÁªÂò"
2439
2440 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:86 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:357
2441 msgid "_Playlist..."
2442 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È(_P)..."
2443
2444 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:87 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:365
2445 #: modules/gui/win32/strings.cpp:121
2446 msgid "Open the playlist window"
2447 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò³«¤¯"
2448
2449 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:93 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:369
2450 msgid "_Modules..."
2451 msgstr "¥â¥¸¥å¡¼¥ë(_M)..."
2452
2453 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:94 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:378
2454 msgid "Open the module manager"
2455 msgstr "¥â¥¸¥å¡¼¥ë¡¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼"
2456
2457 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:100 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:380
2458 #: modules/gui/kde/interface.cpp:133 modules/gui/win32/strings.cpp:128
2459 msgid "Messages..."
2460 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸..."
2461
2462 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:101 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:386
2463 #: modules/gui/win32/strings.cpp:129
2464 msgid "Open the messages window"
2465 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òɽ¼¨"
2466
2467 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:118 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:942
2468 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:438 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1276
2469 #, fuzzy
2470 msgid "_Language"
2471 msgstr "¸À¸ì"
2472
2473 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:119 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:943
2474 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:447 modules/gui/win32/strings.cpp:60
2475 #: modules/gui/win32/strings.cpp:71
2476 msgid "Select audio channel"
2477 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÁªÂò"
2478
2479 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:126 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:950
2480 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:457 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1294
2481 #: modules/gui/macosx/intf.m:338
2482 msgid "Volume Up"
2483 msgstr "¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò¾å¤²¤ë"
2484
2485 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:133 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:957
2486 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:464 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1301
2487 #: modules/gui/macosx/intf.m:339
2488 msgid "Volume Down"
2489 msgstr "¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò²¼¤²¤ë"
2490
2491 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:140 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:964
2492 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:471 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1308
2493 #: modules/gui/macosx/intf.m:340 modules/gui/macosx/controls.m:700
2494 msgid "Mute"
2495 msgstr "¥ß¥å¡¼¥È¤¹¤ë"
2496
2497 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:155 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:979
2498 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:493 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1330
2499 #: modules/gui/macosx/intf.m:342 modules/gui/win32/strings.cpp:80
2500 msgid "Device"
2501 msgstr "DVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹"
2502
2503 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:167 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:991
2504 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:520 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1353
2505 msgid "_Subtitles"
2506 msgstr "»úËë(_S)"
2507
2508 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:168 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:992
2509 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:529 modules/gui/win32/strings.cpp:73
2510 msgid "Select subtitles channel"
2511 msgstr "»úËë¤ÎÁªÂò"
2512
2513 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:175 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:999
2514 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:541 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1373
2515 msgid "_Fullscreen"
2516 msgstr "Á´²èÌ̲½(_F)"
2517
2518 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:183
2519 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1007 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:558
2520 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1390 modules/gui/macosx/intf.m:350
2521 #: modules/gui/macosx/controls.m:724
2522 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:81
2523 msgid "Deinterlace"
2524 msgstr "¥Î¥ó¥¤¥ó¥¿¥ì¡¼¥¹²½"
2525
2526 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:190
2527 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1014 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:565
2528 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1397 modules/gui/macosx/intf.m:349
2529 #: modules/gui/macosx/vout.m:200 modules/gui/win32/strings.cpp:83
2530 msgid "Screen"
2531 msgstr "¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó"
2532
2533 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:211 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:420
2534 msgid "_Audio"
2535 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª(_A)"
2536
2537 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:218 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:502
2538 #, fuzzy
2539 msgid "_Video"
2540 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª"
2541
2542 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:520 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:723
2543 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1738
2544 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2383 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:634
2545 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:821 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2053
2546 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2842 modules/gui/macosx/open.m:155
2547 #: modules/gui/macosx/open.m:322 modules/gui/win32/strings.cpp:43
2548 #: modules/gui/win32/strings.cpp:95 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:275
2549 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:235
2550 msgid "Disc"
2551 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯"
2552
2553 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:532 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:645
2554 #: modules/gui/win32/strings.cpp:97 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:277
2555 msgid "Net"
2556 msgstr "Network"
2557
2558 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:544 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:656
2559 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:280
2560 msgid "Sat"
2561 msgstr "±ÒÀ±"
2562
2563 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:545 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:657
2564 msgid "Open a Satellite Card"
2565 msgstr "±ÒÀ±¥«¡¼¥É¤ò³«¤¯"
2566
2567 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:558
2568 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1075 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:669
2569 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1175 modules/gui/win32/strings.cpp:99
2570 msgid "Back"
2571 msgstr "µÕž"
2572
2573 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:559 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:670
2574 msgid "Go Backward"
2575 msgstr "µÕžºÆÀ¸"
2576
2577 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:572 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:682
2578 msgid "Stop Stream"
2579 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ÎÄä»ß"
2580
2581 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:583 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:692
2582 msgid "Eject"
2583 msgstr "¼è½Ð¤·"
2584
2585 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:596 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:704
2586 msgid "Play Stream"
2587 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ÎºÆÀ¸"
2588
2589 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:608 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:715
2590 msgid "Pause Stream"
2591 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î°ì»þÄä»ß"
2592
2593 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:622
2594 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1082 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:728
2595 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1183 modules/gui/win32/strings.cpp:108
2596 msgid "Slow"
2597 msgstr "¥¹¥í¡¼"
2598
2599 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:623 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:729
2600 msgid "Play Slower"
2601 msgstr "¥¹¥í¡¼ºÆÀ¸"
2602
2603 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:635
2604 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1089 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:740
2605 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1191 modules/gui/win32/strings.cpp:110
2606 msgid "Fast"
2607 msgstr "ÁáÁ÷¤ê"
2608
2609 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:636 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:741
2610 msgid "Play Faster"
2611 msgstr "ÁáÁ÷¤êºÆÀ¸"
2612
2613 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:649 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:753
2614 msgid "Open Playlist"
2615 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò³«¤¯"
2616
2617 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:660
2618 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1104 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:763
2619 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:849 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:893
2620 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1214 modules/gui/win32/strings.cpp:112
2621 #: modules/gui/win32/strings.cpp:132 modules/gui/win32/strings.cpp:136
2622 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:291
2623 msgid "Prev"
2624 msgstr "Á°"
2625
2626 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:661 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:764
2627 #: modules/gui/win32/strings.cpp:113
2628 #, fuzzy
2629 msgid "Previous file"
2630 msgstr "Á°¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë"
2631
2632 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:672
2633 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1097 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:774
2634 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:857 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:901
2635 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1207 modules/gui/macosx/intf.m:287
2636 #: modules/gui/macosx/intf.m:327 modules/gui/macosx/intf.m:371
2637 #: modules/gui/macosx/controls.m:661 modules/gui/win32/strings.cpp:114
2638 #: modules/gui/win32/strings.cpp:134 modules/gui/win32/strings.cpp:138
2639 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:293
2640 msgid "Next"
2641 msgstr "¼¡"
2642
2643 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:673 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:775
2644 msgid "Next File"
2645 msgstr "¼¡¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë"
2646
2647 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:737 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:835
2648 #: modules/gui/win32/strings.cpp:44
2649 msgid "Title:"
2650 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë:"
2651
2652 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:757 modules/gui/win32/strings.cpp:133
2653 msgid "Select previous title"
2654 msgstr "Á°¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁªÂò"
2655
2656 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:780 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:879
2657 #: modules/gui/win32/strings.cpp:45
2658 msgid "Chapter:"
2659 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼:"
2660
2661 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:800 modules/gui/win32/strings.cpp:137
2662 msgid "Select previous chapter"
2663 msgstr "Á°¤Î¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤òÁªÂò"
2664
2665 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:808 modules/gui/win32/strings.cpp:139
2666 msgid "Select next chapter"
2667 msgstr "¼¡¤Î¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤òÁªÂò"
2668
2669 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:816 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:916
2670 #: modules/gui/win32/strings.cpp:41
2671 msgid "No server"
2672 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ê¤·"
2673
2674 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:830
2675 msgid "Network Channel:"
2676 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë:"
2677
2678 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:845 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:945
2679 #: modules/gui/win32/strings.cpp:42
2680 msgid "Go!"
2681 msgstr ""
2682
2683 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1000 modules/gui/win32/strings.cpp:125
2684 msgid "Toggle fullscreen mode"
2685 msgstr "Á´²èÌÌɽ¼¨¤ÎÀÚÂؤ¨"
2686
2687 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1111 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1223
2688 msgid "_Jump..."
2689 msgstr "¥¸¥ã¥ó¥×(_J)..."
2690
2691 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1112
2692 msgid "Got directly so specified point"
2693 msgstr "ÆÃÄê°ÌÃÖ¤òľÀÜ»ØÄê"
2694
2695 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1119 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1240
2696 #: modules/gui/kde/interface.cpp:142 modules/gui/macosx/intf.m:331
2697 #: modules/gui/win32/strings.cpp:85
2698 msgid "Program"
2699 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à"
2700
2701 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1120
2702 msgid "Switch program"
2703 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÀÚÂؤ¨"
2704
2705 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1126 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1250
2706 msgid "_Navigation"
2707 msgstr "¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó(_N)"
2708
2709 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1127
2710 msgid "Navigate through titles and chapters"
2711 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë¤È¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤«¤é¥Ê¥Ó¥²¡¼¥È"
2712
2713 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1149 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1487
2714 msgid "Toggle _Interface"
2715 msgstr "¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Îɽ¼¨/Èóɽ¼¨(_I)"
2716
2717 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1156 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1496
2718 #: modules/gui/win32/strings.cpp:88
2719 msgid "Playlist..."
2720 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È..."
2721
2722 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1404 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1687
2723 #: modules/gui/kde/kde.cpp:108 modules/gui/win32/strings.cpp:10
2724 #, fuzzy
2725 msgid ""
2726 "This is the VideoLAN Client, a DVD, MPEG and DivX player. It can play MPEG "
2727 "and MPEG2 files from a file or from a network source."
2728 msgstr ""
2729 "¤³¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÏDVD¤ª¤è¤Ó¡¢MPEG¤òºÆÀ¸¤¹¤ëVideoLAN¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ç¤¹¡£\n"
2730 "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤«¤éMPEG¤ÈMPEG 2¥Ç¡¼¥¿¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
2731
2732 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1507
2733 msgid "Open Stream"
2734 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ò³«¤¯"
2735
2736 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1524 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1839
2737 #: modules/gui/macosx/open.m:148 modules/gui/wxwindows/open.cpp:156
2738 msgid "Media Resource Locator (MRL)"
2739 msgstr "¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥ê¥½¡¼¥¹¡¦¥í¥±¡¼¥¿ (MRL)"
2740
2741 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1546 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1861
2742 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:160
2743 msgid "Open Target:"
2744 msgstr "¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò³«¤¯"
2745
2746 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1566 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1881
2747 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:171
2748 msgid ""
2749 "Alternatively, you can build an MRL using one of the following predefined "
2750 "targets:"
2751 msgstr "Ê̤ÎÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á°Ê²¼¤ËÄêµÁ¤µ¤ì¤¿¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Î°ì¤Ä¤ò»È¤Ã¤ÆMRL¤ò¹½À®¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£:"
2752
2753 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1610
2754 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2105 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1925
2755 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2422 modules/gui/macosx/open.m:158
2756 #: modules/gui/macosx/open.m:164 modules/gui/macosx/open.m:194
2757 #: modules/gui/macosx/open.m:206 modules/gui/win32/strings.cpp:229
2758 #: modules/gui/win32/strings.cpp:248 modules/gui/wxwindows/open.cpp:204
2759 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:294
2760 #: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:661
2761 #: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:284
2762 msgid "Browse..."
2763 msgstr "¥Ö¥é¥¦¥º..."
2764
2765 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1634 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1949
2766 #: modules/gui/win32/strings.cpp:25 modules/gui/wxwindows/open.cpp:317
2767 msgid "Disc type"
2768 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¡¦¥¿¥¤¥×"
2769
2770 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1653 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1968
2771 #: modules/gui/macosx/open.m:168 modules/gui/macosx/open.m:527
2772 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:312
2773 msgid "DVD"
2774 msgstr ""
2775
2776 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1661 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1976
2777 #: modules/gui/macosx/open.m:169 modules/gui/macosx/open.m:436
2778 #: modules/gui/macosx/open.m:519 modules/gui/wxwindows/open.cpp:314
2779 msgid "VCD"
2780 msgstr ""
2781
2782 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1669 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1984
2783 #: modules/gui/macosx/open.m:161 modules/gui/wxwindows/open.cpp:323
2784 msgid "Device name"
2785 msgstr "¥Ç¥Ð¥¤¥¹Ì¾"
2786
2787 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1688 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1994
2788 #: modules/gui/gtk/menu.c:1007 modules/gui/gtk/menu.c:1375
2789 #: modules/gui/kde/interface.cpp:146 modules/gui/macosx/intf.m:333
2790 #: modules/gui/macosx/open.m:163 modules/gui/wxwindows/open.cpp:337
2791 msgid "Chapter"
2792 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼"
2793
2794 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1698 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2004
2795 #: modules/gui/gtk/menu.c:1345 modules/gui/gtk/menu.c:1366
2796 #: modules/gui/kde/interface.cpp:144 modules/gui/macosx/intf.m:332
2797 #: modules/gui/macosx/open.m:162 modules/gui/wxwindows/open.cpp:331
2798 msgid "Title"
2799 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë"
2800
2801 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1708 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2044
2802 msgid "Use DVD menus"
2803 msgstr "DVD¥á¥Ë¥å¡¼¤ò»ÈÍÑ"
2804
2805 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1755 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2070
2806 #: modules/gui/macosx/open.m:176 modules/gui/macosx/open.m:586
2807 #: modules/gui/macosx/open.m:624 modules/gui/win32/strings.cpp:169
2808 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:358
2809 msgid "UDP/RTP"
2810 msgstr ""
2811
2812 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1765 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2080
2813 #: modules/gui/macosx/open.m:177 modules/gui/macosx/open.m:587
2814 #: modules/gui/macosx/open.m:636 modules/gui/win32/strings.cpp:170
2815 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:359
2816 msgid "UDP/RTP Multicast"
2817 msgstr "UDP¥Þ¥ë¥Á¥­¥ã¥¹¥È"
2818
2819 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1775 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2090
2820 #: modules/gui/win32/strings.cpp:171 modules/gui/wxwindows/open.cpp:360
2821 msgid "Channel server"
2822 msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥µ¡¼¥Ð¡¼"
2823
2824 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1785 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2100
2825 #: modules/gui/macosx/open.m:178 modules/gui/macosx/open.m:588
2826 #: modules/gui/macosx/open.m:649 modules/gui/win32/strings.cpp:172
2827 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:361
2828 msgid "HTTP/FTP/MMS"
2829 msgstr ""
2830
2831 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1827 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2142
2832 #: modules/gui/macosx/open.m:174 modules/gui/wxwindows/open.cpp:439
2833 msgid "URL"
2834 msgstr ""
2835
2836 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1954 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2269
2837 msgid "Symbol Rate"
2838 msgstr "¥·¥ó¥Ü¥ë¡¦¥ì¡¼¥È"
2839
2840 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1964 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2279
2841 msgid "Frequency"
2842 msgstr "¼þÇÈ¿ô"
2843
2844 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1974 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2289
2845 msgid "Polarization"
2846 msgstr "¶ËÀ­"
2847
2848 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1994 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2309
2849 msgid "FEC"
2850 msgstr ""
2851
2852 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2013 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2328
2853 msgid "Vertical"
2854 msgstr "¿âľ"
2855
2856 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2021 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2336
2857 msgid "Horizontal"
2858 msgstr "¿åÊ¿"
2859
2860 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2063 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2378
2861 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:240
2862 msgid "Satellite"
2863 msgstr "±ÒÀ±"
2864
2865 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2070 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2385
2866 #, fuzzy
2867 msgid "Subtitle"
2868 msgstr "»úËë(_S)"
2869
2870 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2112 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2429
2871 #: modules/gui/macosx/open.m:208
2872 #, fuzzy
2873 msgid "delay"
2874 msgstr "ºÆÀ¸"
2875
2876 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2127 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2445
2877 #: modules/gui/macosx/open.m:210
2878 msgid "fps"
2879 msgstr ""
2880
2881 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2156 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2476
2882 #: modules/gui/macosx/open.m:185 modules/gui/macosx/open.m:205
2883 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:181
2884 #, fuzzy
2885 msgid "Settings..."
2886 msgstr "ÀßÄê(_S)"
2887
2888 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2295 modules/gui/macosx/open.m:386
2889 #: modules/gui/macosx/open.m:803 modules/gui/macosx/open.m:841
2890 msgid "Open File"
2891 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯"
2892
2893 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2332
2894 msgid "Modules"
2895 msgstr "¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2896
2897 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2340
2898 msgid ""
2899 "Sorry, the module manager isn't functional yet. Please retry in a later "
2900 "version."
2901 msgstr "¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¡¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï¤Þ¤Àµ¡Ç½¤·¤Þ¤»¤ó¡£¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2902
2903 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2404
2904 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2545 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2863
2905 #: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:136
2906 msgid "Url"
2907 msgstr ""
2908
2909 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2416 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2884
2910 #: modules/gui/win32/strings.cpp:202
2911 msgid "All"
2912 msgstr "¤¹¤Ù¤Æ"
2913
2914 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2423
2915 msgid "Item"
2916 msgstr "¹àÌÜ"
2917
2918 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2435 modules/gui/win32/strings.cpp:198
2919 #: modules/video_filter/crop.c:61
2920 msgid "Crop"
2921 msgstr "±ï¼è¤ê"
2922
2923 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2442 modules/gui/win32/strings.cpp:196
2924 msgid "Invert"
2925 msgstr "µÕž"
2926
2927 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2449 modules/gui/gtk/preferences.c:382
2928 #: modules/gui/kde/pluginsbox.cpp:48 modules/gui/macosx/prefs.m:399
2929 msgid "Select"
2930 msgstr "ÁªÂò"
2931
2932 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2468 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2870
2933 #: modules/gui/macosx/playlist.m:173 modules/gui/macosx/playlist.m:177
2934 #: modules/gui/win32/strings.cpp:200
2935 msgid "Delete"
2936 msgstr "ºï½ü"
2937
2938 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2475 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2898
2939 msgid "Selection"
2940 msgstr "ÁªÂò"
2941
2942 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2552 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2973
2943 #: modules/gui/win32/strings.cpp:182 modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:137
2944 msgid "Duration"
2945 msgstr "»ý³´ü´Ö"
2946
2947 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2704
2948 msgid "Jump to: "
2949 msgstr "»ØÄê»þ´Ö¤Ø¥¸¥ã¥ó¥×: "
2950
2951 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2721 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2704
2952 msgid "s."
2953 msgstr "ÉÃ"
2954
2955 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2736 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2719
2956 msgid "m:"
2957 msgstr "ʬ"
2958
2959 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2751 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2734
2960 msgid "h:"
2961 msgstr "»þ"
2962
2963 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2808 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3063
2964 #: modules/gui/kde/messages.cpp:8 modules/gui/macosx/intf.m:294
2965 #: modules/gui/macosx/intf.m:358 modules/gui/win32/strings.cpp:153
2966 msgid "Messages"
2967 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
2968
2969 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2912 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3167
2970 #, fuzzy
2971 msgid "Stream output (MRL)"
2972 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎÏMRL"
2973
2974 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2927 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3182
2975 #, fuzzy
2976 msgid "Destination Target: "
2977 msgstr "Á÷¿®Àè¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¡¦¥ì¥·¥ª"
2978
2979 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2973 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3228
2980 #: modules/gui/macosx/open.m:191 modules/gui/macosx/open.m:722
2981 #: modules/gui/macosx/open.m:768 modules/gui/win32/strings.cpp:227
2982 #: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:261
2983 msgid "UDP"
2984 msgstr ""
2985
2986 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2983 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3238
2987 #: modules/gui/macosx/open.m:192 modules/gui/macosx/open.m:723
2988 #: modules/gui/win32/strings.cpp:228 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:262
2989 msgid "RTP"
2990 msgstr ""
2991
2992 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2993 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3248
2993 #, fuzzy
2994 msgid "Path:"
2995 msgstr "¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ"
2996
2997 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:3003 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3273
2998 #: modules/gui/win32/strings.cpp:166 modules/gui/win32/strings.cpp:167
2999 #: modules/gui/win32/strings.cpp:224
3000 #, fuzzy
3001 msgid "Address:"
3002 msgstr "¥Û¥¹¥È̾/¥¢¥É¥ì¥¹"
3003
3004 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:3072 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3317
3005 #: modules/gui/win32/strings.cpp:232
3006 msgid "TS"
3007 msgstr ""
3008
3009 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:3080 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3325
3010 #: modules/gui/win32/strings.cpp:231
3011 msgid "PS"
3012 msgstr ""
3013
3014 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:3088 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3333
3015 #: modules/gui/macosx/open.m:201 modules/gui/macosx/open.m:691
3016 #: modules/gui/macosx/open.m:752 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:349
3017 msgid "AVI"
3018 msgstr ""
3019
3020 #: modules/gui/gtk/gnome_support.c:116
3021 #, c-format
3022 msgid "Couldn't create pixmap from file: %s"
3023 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤«¤é¥Ô¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥Ã¥×¤òÀ¸À®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
3024
3025 #: modules/gui/gtk/gtk.c:71
3026 msgid "Gtk+"
3027 msgstr ""
3028
3029 #: modules/gui/gtk/gtk.c:77
3030 #, fuzzy
3031 msgid "Gtk+ interface"
3032 msgstr "Gtk+¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3033
3034 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:152 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1414
3035 msgid "_File"
3036 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)"
3037
3038 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:243
3039 msgid "_Close"
3040 msgstr "ÊĤ¸¤ë(_C)"
3041
3042 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:251
3043 msgid "Close the window"
3044 msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤ë"
3045
3046 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:258 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1524
3047 msgid "E_xit"
3048 msgstr "½ªÎ»(_x)"
3049
3050 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:266 modules/gui/win32/strings.cpp:123
3051 msgid "Exit the program"
3052 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤Î½ªÎ»"
3053
3054 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:273
3055 msgid "_View"
3056 msgstr "ɽ¼¨(_V)"
3057
3058 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:299 modules/gui/win32/strings.cpp:53
3059 msgid "Hide the main interface window"
3060 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò±£¤¹"
3061
3062 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:333
3063 msgid "Navigate through the stream"
3064 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ò¥Ê¥Ó¥²¡¼¥È¤¹¤ë"
3065
3066 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:390
3067 msgid "_Settings"
3068 msgstr "ÀßÄê(_S)"
3069
3070 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:408 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1505
3071 msgid "_Preferences..."
3072 msgstr "ÀßÄê(_P)..."
3073
3074 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:416 modules/gui/win32/strings.cpp:127
3075 msgid "Configure the application"
3076 msgstr "¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÀßÄê"
3077
3078 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:574
3079 msgid "_Help"
3080 msgstr "¥Ø¥ë¥×(_H)"
3081
3082 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:592 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1476
3083 msgid "_About..."
3084 msgstr "VideoLAN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(_A)..."
3085
3086 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:600 modules/gui/win32/strings.cpp:131
3087 msgid "About this application"
3088 msgstr "¤³¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ"
3089
3090 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:930 modules/gui/win32/strings.cpp:40
3091 msgid "Channel:"
3092 msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë:"
3093
3094 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1151
3095 msgid "_Play"
3096 msgstr "ºÆÀ¸(_P)"
3097
3098 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1653
3099 msgid "Authors"
3100 msgstr "ºîÀ®¼Ô"
3101
3102 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1667 modules/gui/win32/strings.cpp:11
3103 msgid "the VideoLAN team <videolan@videolan.org>"
3104 msgstr ""
3105
3106 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1702 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2503
3107 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2754 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2985
3108 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3092 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3366
3109 #: modules/gui/gtk/preferences.c:605 modules/gui/macosx/prefs.m:582
3110 #: modules/gui/macosx/open.m:151 modules/gui/macosx/open.m:184
3111 #: modules/gui/macosx/open.m:212 modules/gui/win32/strings.cpp:13
3112 #: modules/gui/win32/strings.cpp:26 modules/gui/win32/strings.cpp:154
3113 #: modules/gui/win32/strings.cpp:173 modules/gui/win32/strings.cpp:183
3114 #: modules/gui/win32/strings.cpp:214 modules/gui/win32/strings.cpp:233
3115 #: modules/gui/win32/strings.cpp:249 modules/gui/wxwindows/open.cpp:225
3116 #: modules/gui/wxwindows/fileinfo.cpp:91 modules/gui/wxwindows/messages.cpp:95
3117 #: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:142
3118 #: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:243
3119 #: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:166
3120 msgid "OK"
3121 msgstr ""
3122
3123 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1825 modules/gui/wxwindows/open.cpp:141
3124 msgid "Open Target"
3125 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯"
3126
3127 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2391
3128 #, fuzzy
3129 msgid "Use a subtitles file"
3130 msgstr "»úËë¤ÎÁªÂò"
3131
3132 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2413 modules/gui/win32/strings.cpp:241
3133 #, fuzzy
3134 msgid "Select a subtitles file"
3135 msgstr "»úËë¤ÎÁªÂò"
3136
3137 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2443 modules/gui/win32/strings.cpp:244
3138 msgid "Set the delay (in seconds)"
3139 msgstr ""
3140
3141 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2459 modules/gui/win32/strings.cpp:246
3142 msgid "Set the number of Frames Per Second"
3143 msgstr ""
3144
3145 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2474
3146 #, fuzzy
3147 msgid "Use stream output"
3148 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎÏÀè¤ÎÁªÂò"
3149
3150 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2482
3151 #, fuzzy
3152 msgid "Stream output configuration "
3153 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à½ÐÎÏ"
3154
3155 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2510 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2761
3156 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2992 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3373
3157 #: modules/gui/gtk/preferences.c:617 modules/gui/macosx/prefs.m:586
3158 #: modules/gui/macosx/prefs.m:739 modules/gui/macosx/open.m:152
3159 #: modules/gui/win32/strings.cpp:27 modules/gui/win32/strings.cpp:174
3160 #: modules/gui/win32/strings.cpp:215 modules/gui/win32/strings.cpp:234
3161 #: modules/gui/win32/strings.cpp:250 modules/gui/wxwindows/open.cpp:227
3162 #: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:245
3163 #: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:168
3164 msgid "Cancel"
3165 msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
3166
3167 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2634
3168 msgid "Select File"
3169 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
3170
3171 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2681
3172 msgid "Jump"
3173 msgstr "¥¸¥ã¥ó¥×"
3174
3175 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2688
3176 msgid "Go to:"
3177 msgstr ""
3178
3179 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2891
3180 msgid "Selected"
3181 msgstr "ÁªÂòºÑ¤ß"
3182
3183 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2914
3184 msgid "_Crop"
3185 msgstr "±ï¼è¤ê(_C)"
3186
3187 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2925
3188 msgid "_Invert"
3189 msgstr "µÕž"
3190
3191 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2936
3192 msgid "_Select"
3193 msgstr "ÁªÂò(_S)"
3194
3195 #: modules/gui/gtk/menu.c:725 modules/gui/macosx/prefs.m:402
3196 #: modules/gui/macosx/prefs.m:431 modules/gui/macosx/prefs.m:673
3197 #: modules/gui/macosx/prefs.m:702
3198 msgid "None"
3199 msgstr "¤Ê¤·"
3200
3201 #: modules/gui/gtk/menu.c:888
3202 #, c-format
3203 msgid "Title %d (%d)"
3204 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë %d (%d)"
3205
3206 #: modules/gui/gtk/menu.c:955
3207 #, c-format
3208 msgid "Chapter %d"
3209 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼ %d"
3210
3211 #: modules/gui/gtk/preferences.c:325 modules/gui/kde/pluginsbox.cpp:46
3212 msgid "Description"
3213 msgstr "ÀâÌÀ"
3214
3215 #: modules/gui/gtk/preferences.c:371 modules/gui/macosx/prefs.m:382
3216 msgid "Configure"
3217 msgstr "ÀßÄê"
3218
3219 #: modules/gui/gtk/preferences.c:394 modules/gui/kde/pluginsbox.cpp:51
3220 msgid "Selected:"
3221 msgstr "ÁªÂòºÑ¤ß:"
3222
3223 #: modules/gui/gtk/preferences.c:596 modules/gui/gtk/preferences.c:613
3224 #: modules/gui/macosx/open.m:702 modules/gui/win32/strings.cpp:213
3225 #: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:246
3226 msgid "Save"
3227 msgstr "Êݸ"
3228
3229 #: modules/gui/gtk/preferences.c:609 modules/gui/macosx/prefs.m:590
3230 #: modules/gui/macosx/prefs.m:804 modules/gui/macosx/prefs.m:822
3231 #: modules/gui/win32/strings.cpp:212
3232 msgid "Apply"
3233 msgstr "ŬÍÑ"
3234
3235 #: modules/gui/kde/interface.cpp:88
3236 msgid "Languages"
3237 msgstr "¸À¸ì"
3238
3239 #: modules/gui/kde/interface.cpp:93 modules/gui/macosx/intf.m:335
3240 #: modules/gui/win32/strings.cpp:87
3241 msgid "Subtitles"
3242 msgstr "»úËë"
3243
3244 #: modules/gui/kde/interface.cpp:137
3245 msgid "Stream info..."
3246 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î¾ðÊó..."
3247
3248 #: modules/gui/kde/interface.cpp:439
3249 msgid "Off"
3250 msgstr "¥ª¥Õ"
3251
3252 #: modules/gui/kde/kde.cpp:55
3253 #, fuzzy
3254 msgid "path to ui.rc file"
3255 msgstr "ui.rc¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ñ¥¹"
3256
3257 #: modules/gui/kde/kde.cpp:56
3258 #, fuzzy
3259 msgid "KDE interface"
3260 msgstr "KDE¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3261
3262 #: modules/gui/kde/messages.cpp:29
3263 msgid "Messages:"
3264 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸:"
3265
3266 #: modules/gui/macosx/intf.m:277
3267 #, fuzzy
3268 msgid "VLC - Controller"
3269 msgstr "¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë"
3270
3271 #: modules/gui/macosx/intf.m:282 modules/gui/macosx/intf.m:326
3272 #: modules/gui/macosx/intf.m:372 modules/gui/macosx/controls.m:660
3273 msgid "Previous"
3274 msgstr "Á°¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë"
3275
3276 #: modules/gui/macosx/intf.m:283 modules/gui/macosx/intf.m:325
3277 #: modules/gui/macosx/controls.m:640
3278 msgid "Slower"
3279 msgstr "¥¹¥í¡¼"
3280
3281 #: modules/gui/macosx/intf.m:286 modules/gui/macosx/intf.m:324
3282 #: modules/gui/macosx/controls.m:639
3283 msgid "Faster"
3284 msgstr "ÁáÁ÷¤ê"
3285
3286 #: modules/gui/macosx/intf.m:289
3287 #, fuzzy
3288 msgid "Volume"
3289 msgstr "¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò¾å¤²¤ë"
3290
3291 #: modules/gui/macosx/intf.m:290
3292 #, fuzzy
3293 msgid "Position"
3294 msgstr "¶ËÀ­"
3295
3296 #: modules/gui/macosx/intf.m:296
3297 msgid "Open CrashLog"
3298 msgstr ""
3299
3300 #: modules/gui/macosx/intf.m:299
3301 #, fuzzy
3302 msgid "About VLC media player"
3303 msgstr "VLC¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ"
3304
3305 #: modules/gui/macosx/intf.m:300 modules/gui/win32/strings.cpp:126
3306 #, fuzzy
3307 msgid "Preferences..."
3308 msgstr "ÀßÄê(_P)..."
3309
3310 #: modules/gui/macosx/intf.m:301
3311 msgid "Hide VLC"
3312 msgstr "VLC¤ò±£¤¹"
3313
3314 #: modules/gui/macosx/intf.m:302
3315 msgid "Hide Others"
3316 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò±£¤¹"
3317
3318 #: modules/gui/macosx/intf.m:303
3319 msgid "Show All"
3320 msgstr "¤¹¤Ù¤Æ¤òɽ¼¨"
3321
3322 #: modules/gui/macosx/intf.m:304
3323 msgid "Quit VLC"
3324 msgstr "VLC¤ò½ªÎ»"
3325
3326 #: modules/gui/macosx/intf.m:306
3327 msgid "1:File"
3328 msgstr "1:¥Õ¥¡¥¤¥ë"
3329
3330 #: modules/gui/macosx/intf.m:307
3331 msgid "Open..."
3332 msgstr "³«¤¯..."
3333
3334 #: modules/gui/macosx/intf.m:308 modules/gui/win32/strings.cpp:90
3335 msgid "Open File..."
3336 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯..."
3337
3338 #: modules/gui/macosx/intf.m:309 modules/gui/win32/strings.cpp:91
3339 msgid "Open Disc..."
3340 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò³«¤¯..."
3341
3342 #: modules/gui/macosx/intf.m:310
3343 msgid "Open Network..."
3344 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò³«¤¯"
3345
3346 #: modules/gui/macosx/intf.m:311
3347 msgid "Open Recent"
3348 msgstr "ºÇ¶á»È¤Ã¤¿¹àÌܤò³«¤¯"
3349
3350 #: modules/gui/macosx/intf.m:312 modules/gui/macosx/intf.m:1516
3351 msgid "Clear Menu"
3352 msgstr "¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë"
3353
3354 #: modules/gui/macosx/intf.m:314
3355 msgid "Edit"
3356 msgstr "ÊÔ½¸"
3357
3358 #: modules/gui/macosx/intf.m:315
3359 msgid "Cut"
3360 msgstr "¥«¥Ã¥È"
3361
3362 #: modules/gui/macosx/intf.m:316
3363 msgid "Copy"
3364 msgstr "¥³¥Ô¡¼"
3365
3366 #: modules/gui/macosx/intf.m:317
3367 msgid "Paste"
3368 msgstr "¥Ú¡¼¥¹¥È"
3369
3370 #: modules/gui/macosx/intf.m:318
3371 msgid "Clear"
3372 msgstr "¥¯¥ê¥¢"
3373
3374 #: modules/gui/macosx/intf.m:319 modules/gui/macosx/playlist.m:174
3375 msgid "Select All"
3376 msgstr "¤¹¤Ù¤Æ¤òÁªÂò"
3377
3378 #: modules/gui/macosx/intf.m:321 modules/gui/win32/strings.cpp:77
3379 msgid "Controls"
3380 msgstr "¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë"
3381
3382 #: modules/gui/macosx/intf.m:328 modules/gui/macosx/controls.m:679
3383 msgid "Loop"
3384 msgstr "¥ë¡¼¥×"
3385
3386 #: modules/gui/macosx/intf.m:329 modules/gui/macosx/controls.m:686
3387 #, fuzzy
3388 msgid "Step Forward"
3389 msgstr "žÁ÷"
3390
3391 #: modules/gui/macosx/intf.m:330 modules/gui/macosx/controls.m:687
3392 #, fuzzy
3393 msgid "Step Backward"
3394 msgstr "µÕžºÆÀ¸"
3395
3396 #: modules/gui/macosx/intf.m:334 modules/gui/win32/strings.cpp:86
3397 msgid "Language"
3398 msgstr "¸À¸ì"
3399
3400 #: modules/gui/macosx/intf.m:345 modules/gui/macosx/controls.m:705
3401 #, fuzzy
3402 msgid "Half Size"
3403 msgstr "¥µ¥¤¥º"
3404
3405 #: modules/gui/macosx/intf.m:346 modules/gui/macosx/controls.m:706
3406 msgid "Normal Size"
3407 msgstr ""
3408
3409 #: modules/gui/macosx/intf.m:347 modules/gui/macosx/controls.m:707
3410 msgid "Double Size"
3411 msgstr ""
3412
3413 #: modules/gui/macosx/intf.m:348 modules/gui/macosx/controls.m:704
3414 msgid "Fullscreen"
3415 msgstr "Á´²èÌ̲½"
3416
3417 #: modules/gui/macosx/intf.m:352
3418 msgid "Window"
3419 msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦"
3420
3421 #: modules/gui/macosx/intf.m:353
3422 msgid "Minimize Window"
3423 msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºÇ¾®²½"
3424
3425 #: modules/gui/macosx/intf.m:354
3426 msgid "Close Window"
3427 msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤ë"
3428
3429 #: modules/gui/macosx/intf.m:355
3430 #, fuzzy
3431 msgid "Controller"
3432 msgstr "¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë"
3433
3434 #: modules/gui/macosx/intf.m:357 modules/gui/macosx/intf.m:381
3435 msgid "Info"
3436 msgstr ""
3437
3438 #: modules/gui/macosx/intf.m:360
3439 msgid "Bring All to Front"
3440 msgstr "¤¹¤Ù¤Æ¤òÁ°¤Ë"
3441
3442 #: modules/gui/macosx/intf.m:362
3443 #, fuzzy
3444 msgid "Help"
3445 msgstr "¥Ø¥ë¥×"
3446
3447 #: modules/gui/macosx/intf.m:363
3448 #, fuzzy
3449 msgid "ReadMe..."
3450 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸..."
3451
3452 #: modules/gui/macosx/intf.m:364
3453 msgid "Report a Bug"
3454 msgstr ""
3455
3456 #: modules/gui/macosx/intf.m:365
3457 #, fuzzy
3458 msgid "VideoLAN Website"
3459 msgstr "VideoLAN¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È"
3460
3461 #: modules/gui/macosx/intf.m:366
3462 msgid "License"
3463 msgstr "¥é¥¤¥»¥ó¥¹"
3464
3465 #: modules/gui/macosx/intf.m:375
3466 msgid "Error"
3467 msgstr "¥¨¥é¡¼"
3468
3469 #: modules/gui/macosx/intf.m:376
3470 #, fuzzy
3471 msgid ""
3472 "An error has occurred which probably prevented the execution of your request:"
3473 msgstr "Í׵ᤵ¤ì¤¿½èÍý¤Î¼Â¹Ô¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿ :"
3474
3475 #: modules/gui/macosx/intf.m:377
3476 #, fuzzy
3477 msgid "If you believe that it is a bug, please follow the instructions at:"
3478 msgstr "¤â¤·¡¢¥Ð¥°¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢°Ê²¼¤Î¼ê½ç¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ :"
3479
3480 #: modules/gui/macosx/intf.m:378
3481 msgid "Open Messages Window"
3482 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òɽ¼¨"
3483
3484 #: modules/gui/macosx/intf.m:379
3485 msgid "Dismiss"
3486 msgstr "¤ä¤êľ¤·"
3487
3488 #: modules/gui/macosx/intf.m:1247
3489 msgid "Load from file.."
3490 msgstr ""
3491
3492 #: modules/gui/macosx/intf.m:1274
3493 #, c-format
3494 msgid "Language 0x%x"
3495 msgstr "¸À¸ì 0x%x"
3496
3497 #: modules/gui/macosx/intf.m:1479
3498 #, fuzzy
3499 msgid "No CrashLog found"
3500 msgstr "%@s ¤Ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó"
3501
3502 #: modules/gui/macosx/intf.m:1479
3503 msgid ""
3504 "Either you are running Mac OS X pre 10.2 or you haven't experienced any "
3505 "heavy crashes yet."
3506 msgstr ""
3507
3508 #: modules/gui/macosx/open.m:147
3509 msgid "Open Source"
3510 msgstr "¥½¡¼¥¹¤ò³«¤¯"
3511
3512 #: modules/gui/macosx/open.m:149
3513 #, fuzzy
3514 msgid "Only enqueue in playlist, do not play"
3515 msgstr "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ËÄɲÃ"
3516
3517 #: modules/gui/macosx/open.m:159
3518 msgid "Treat as a pipe rather than as a file"
3519 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥¤¥×¤È¤·¤Æ°·¤¦"
3520
3521 #: modules/gui/macosx/open.m:165
3522 #, fuzzy
3523 msgid "Use DVD menus (EXPERIMENTAL)"
3524 msgstr "DVD¥á¥Ë¥å¡¼¤ò»ÈÍÑ"
3525
3526 #: modules/gui/macosx/open.m:167 modules/gui/macosx/open.m:425
3527 msgid "VIDEO_TS folder"
3528 msgstr "VIDEO_TS¥Õ¥©¥ë¥À"
3529
3530 #: modules/gui/macosx/open.m:183
3531 #, fuzzy
3532 msgid "Stream output:"
3533 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à½ÐÎÏ"
3534
3535 #: modules/gui/macosx/open.m:186 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:144
3536 msgid "Stream output MRL"
3537 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎÏMRL"
3538
3539 #: modules/gui/macosx/open.m:188 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:253
3540 msgid "Output Method"
3541 msgstr ""
3542
3543 #: modules/gui/macosx/open.m:198 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:341
3544 msgid "Encapsulation Method"
3545 msgstr ""
3546
3547 #: modules/gui/macosx/open.m:199 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:347
3548 msgid "MPEG TS"
3549 msgstr ""
3550
3551 #: modules/gui/macosx/open.m:200 modules/gui/macosx/open.m:689
3552 #: modules/gui/macosx/open.m:754 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:348
3553 msgid "MPEG PS"
3554 msgstr ""
3555
3556 #: modules/gui/macosx/open.m:202 modules/gui/macosx/open.m:693
3557 #: modules/gui/macosx/open.m:753 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:350
3558 msgid "Ogg"
3559 msgstr ""
3560
3561 #: modules/gui/macosx/open.m:204
3562 #, fuzzy
3563 msgid "Load subtitles file:"
3564 msgstr "»úËë"
3565
3566 #: modules/gui/macosx/open.m:207
3567 msgid "Override"
3568 msgstr ""
3569
3570 #: modules/gui/macosx/open.m:387 modules/gui/macosx/open.m:566
3571 #: modules/gui/macosx/open.m:804 modules/gui/macosx/open.m:842
3572 #: modules/gui/macosx/controls.m:538
3573 msgid "Open"
3574 msgstr "³«¤¯"
3575
3576 #: modules/gui/macosx/open.m:470 modules/gui/macosx/open.m:522
3577 #: modules/gui/macosx/open.m:530
3578 msgid "No %@s found"
3579 msgstr "%@s ¤Ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó"
3580
3581 #: modules/gui/macosx/open.m:565
3582 msgid "Open VIDEO_TS Directory"
3583 msgstr "VIDEO_TS¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò³«¤¯"
3584
3585 #: modules/gui/macosx/open.m:701
3586 msgid "Save File"
3587 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÊݸ"
3588
3589 #: modules/gui/macosx/controls.m:537
3590 #, fuzzy
3591 msgid "Open subtitle file"
3592 msgstr "»úËë¤ÎÁªÂò"
3593
3594 #: modules/gui/macosx/vout.m:1206
3595 #, fuzzy, c-format
3596 msgid "Screen %d"
3597 msgstr "¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó %d"
3598
3599 #: modules/gui/ncurses/ncurses.c:66
3600 #, fuzzy
3601 msgid "ncurses interface"
3602 msgstr "ncurses¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3603
3604 #: modules/gui/qnx/qnx.c:44
3605 #, fuzzy
3606 msgid "QNX RTOS video and audio output"
3607 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϤò¶¯À©Åª¤Ë¥â¥Î¥é¥ë¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£"
3608
3609 #: modules/gui/qt/qt.cpp:47
3610 #, fuzzy
3611 msgid "Qt interface"
3612 msgstr "Qt¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3613
3614 #: modules/gui/win32/win32.cpp:302
3615 msgid "maximum number of lines in the log window"
3616 msgstr "¥í¥°¡¦¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎºÇÂç¹Ô¿ô"
3617
3618 #: modules/gui/win32/win32.cpp:304
3619 #, fuzzy
3620 msgid ""
3621 "You can set the maximum number of lines that the log window will display."
3622 msgstr "ɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¥í¥°¡¦¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎºÇÂç¹Ô¿ô¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢-1¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
3623
3624 #: modules/gui/win32/win32.cpp:305
3625 msgid " Enter -1 if you want to keep all messages."
3626 msgstr ""
3627
3628 #: modules/gui/win32/win32.cpp:306
3629 msgid "display text under images in the toolbar"
3630 msgstr ""
3631
3632 #: modules/gui/win32/win32.cpp:308
3633 #, fuzzy
3634 msgid "Check this option if you want to display the caption of the buttons in "
3635 msgstr "VideoLAN¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£"
3636
3637 #: modules/gui/win32/win32.cpp:309
3638 msgid "the toolbar. Beware, the display may be messed up"
3639 msgstr ""
3640
3641 #: modules/gui/win32/win32.cpp:317
3642 #, fuzzy
3643 msgid "Native Windows interface"
3644 msgstr "¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖWindows¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
3645
3646 #: modules/gui/win32/strings.cpp:12
3647 msgid "Version x.y.z"
3648 msgstr ""
3649
3650 #: modules/gui/win32/strings.cpp:19
3651 #, fuzzy
3652 msgid "Open Disc"
3653 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò³«¤¯(_D)..."
3654
3655 #: modules/gui/win32/strings.cpp:20
3656 #, fuzzy
3657 msgid "Device &name:"
3658 msgstr "¥Ç¥Ð¥¤¥¹Ì¾"
3659
3660 #: modules/gui/win32/strings.cpp:21
3661 msgid "&Menus"
3662 msgstr ""
3663
3664 #: modules/gui/win32/strings.cpp:22
3665 #, fuzzy
3666 msgid "Starting position"
3667 msgstr "¿âľÊý¸þ°ÌÃÖ"
3668
3669 #: modules/gui/win32/strings.cpp:23
3670 #, fuzzy
3671 msgid "&Title:"
3672 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë:"
3673
3674 #: modules/gui/win32/strings.cpp:24
3675 #, fuzzy
3676 msgid "&Chapter:"
3677 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼:"
3678
3679 #: modules/gui/win32/strings.cpp:28
3680 msgid "F:\\"
3681 msgstr ""
3682
3683 #: modules/gui/win32/strings.cpp:35
3684 msgid "ToolBar"
3685 msgstr ""
3686
3687 #: modules/gui/win32/strings.cpp:36
3688 msgid "ToolButtonSep1"
3689 msgstr ""
3690
3691 #: modules/gui/win32/strings.cpp:37
3692 msgid "ToolButtonSep2"
3693 msgstr ""
3694
3695 #: modules/gui/win32/strings.cpp:38
3696 msgid "ToolButtonSep3"
3697 msgstr ""
3698
3699 #: modules/gui/win32/strings.cpp:39
3700 #, fuzzy
3701 msgid "File read"
3702 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë"
3703
3704 #: modules/gui/win32/strings.cpp:46
3705 msgid "0:00:00"
3706 msgstr ""
3707
3708 #: modules/gui/win32/strings.cpp:47 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:242
3709 #, fuzzy
3710 msgid "&File"
3711 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë"
3712
3713 #: modules/gui/win32/strings.cpp:48
3714 #, fuzzy
3715 msgid "Open &file..."
3716 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯(_O)..."
3717
3718 #: modules/gui/win32/strings.cpp:49
3719 #, fuzzy
3720 msgid "Open &disc..."
3721 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò³«¤¯(_D)..."
3722
3723 #: modules/gui/win32/strings.cpp:50
3724 #, fuzzy
3725 msgid "&Network stream..."
3726 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à(_N)..."
3727
3728 #: modules/gui/win32/strings.cpp:51 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:243
3729 #, fuzzy
3730 msgid "&View"
3731 msgstr "ɽ¼¨(_V)"
3732
3733 #: modules/gui/win32/strings.cpp:52
3734 #, fuzzy
3735 msgid "&Hide interface"
3736 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò±£¤¹(_H)"
3737
3738 #: modules/gui/win32/strings.cpp:54 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:225
3739 #, fuzzy
3740 msgid "&Playlist..."
3741 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È..."
3742
3743 #: modules/gui/win32/strings.cpp:55
3744 #, fuzzy
3745 msgid "&Add interface"
3746 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò±£¤¹(_H)"
3747
3748 #: modules/gui/win32/strings.cpp:56
3749 #, fuzzy
3750 msgid "Spawn a new interface"
3751 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
3752
3753 #: modules/gui/win32/strings.cpp:57
3754 #, fuzzy
3755 msgid "&Controls"
3756 msgstr "¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë"
3757
3758 #: modules/gui/win32/strings.cpp:58
3759 #, fuzzy
3760 msgid "Audio device"
3761 msgstr "DVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹"
3762
3763 #: modules/gui/win32/strings.cpp:59
3764 #, fuzzy
3765 msgid "C&hannels"
3766 msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë"
3767
3768 #: modules/gui/win32/strings.cpp:61
3769 #, fuzzy
3770 msgid "Sc&reen"
3771 msgstr "¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó"
3772
3773 #: modules/gui/win32/strings.cpp:62
3774 #, fuzzy
3775 msgid "&Program"
3776 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à"
3777
3778 #: modules/gui/win32/strings.cpp:64
3779 #, fuzzy
3780 msgid "&Title"
3781 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë"
3782
3783 #: modules/gui/win32/strings.cpp:66
3784 #, fuzzy
3785 msgid "&Chapter"
3786 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼"
3787
3788 #: modules/gui/win32/strings.cpp:68
3789 msgid "&Angle"
3790 msgstr ""
3791
3792 #: modules/gui/win32/strings.cpp:69
3793 #, fuzzy
3794 msgid "Select angle"
3795 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
3796
3797 #: modules/gui/win32/strings.cpp:70
3798 #, fuzzy
3799 msgid "&Language"
3800 msgstr "¸À¸ì"
3801
3802 #: modules/gui/win32/strings.cpp:72 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:232
3803 #, fuzzy
3804 msgid "&Subtitles"
3805 msgstr "»úËë(_S)"
3806
3807 #: modules/gui/win32/strings.cpp:74 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:245
3808 #, fuzzy
3809 msgid "&Help"
3810 msgstr "¥Ø¥ë¥×(_H)"
3811
3812 #: modules/gui/win32/strings.cpp:75
3813 #, fuzzy
3814 msgid "Close this popup"
3815 msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤ë"
3816
3817 #: modules/gui/win32/strings.cpp:76
3818 #, fuzzy
3819 msgid "Show interface"
3820 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
3821
3822 #: modules/gui/win32/strings.cpp:78
3823 #, fuzzy
3824 msgid "&Jump..."
3825 msgstr "¥¸¥ã¥ó¥×(_J)..."
3826
3827 #: modules/gui/win32/strings.cpp:79
3828 #, fuzzy
3829 msgid "Audio settings"
3830 msgstr "ÀßÄê(_S)"
3831
3832 #: modules/gui/win32/strings.cpp:82
3833 #, fuzzy
3834 msgid "Video settings"
3835 msgstr "ÀßÄê(_S)"
3836
3837 #: modules/gui/win32/strings.cpp:84
3838 #, fuzzy
3839 msgid "Navigation"
3840 msgstr "¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó(_N)"
3841
3842 #: modules/gui/win32/strings.cpp:89
3843 #, fuzzy
3844 msgid "New stream"
3845 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ò³«¤¯"
3846
3847 #: modules/gui/win32/strings.cpp:92
3848 #, fuzzy
3849 msgid "Network Stream..."
3850 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à(_N)..."
3851
3852 #: modules/gui/win32/strings.cpp:109
3853 #, fuzzy
3854 msgid "Play slower"
3855 msgstr "¥¹¥í¡¼ºÆÀ¸"
3856
3857 #: modules/gui/win32/strings.cpp:111
3858 #, fuzzy
3859 msgid "Play faster"
3860 msgstr "ÁáÁ÷¤êºÆÀ¸"
3861
3862 #: modules/gui/win32/strings.cpp:115
3863 #, fuzzy
3864 msgid "Next file"
3865 msgstr "¼¡¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë"
3866
3867 #: modules/gui/win32/strings.cpp:116
3868 #, fuzzy
3869 msgid "&Stream output..."
3870 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à½ÐÎÏ"
3871
3872 #: modules/gui/win32/strings.cpp:117
3873 #, fuzzy
3874 msgid "Open the stream output"
3875 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎϤòÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
3876
3877 #: modules/gui/win32/strings.cpp:118
3878 #, fuzzy
3879 msgid "&Add subtitles..."
3880 msgstr "»úËë(_S)"
3881
3882 #: modules/gui/win32/strings.cpp:119
3883 msgid "Add a subtitle file"
3884 msgstr ""
3885
3886 #: modules/gui/win32/strings.cpp:122
3887 #, fuzzy
3888 msgid "Exit"
3889 msgstr "½ªÎ»(_x)"
3890
3891 #: modules/gui/win32/strings.cpp:124
3892 #, fuzzy
3893 msgid "&Fullscreen"
3894 msgstr "Á´²èÌ̲½(_F)"
3895
3896 #: modules/gui/win32/strings.cpp:130
3897 #, fuzzy
3898 msgid "About..."
3899 msgstr "VideoLAN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(_A)..."
3900
3901 #: modules/gui/win32/strings.cpp:135
3902 #, fuzzy
3903 msgid "Select next title"
3904 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
3905
3906 #: modules/gui/win32/strings.cpp:140
3907 #, fuzzy
3908 msgid "Volume &Up"
3909 msgstr "¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò¾å¤²¤ë"
3910
3911 #: modules/gui/win32/strings.cpp:141
3912 msgid "Increase the volume"
3913 msgstr ""
3914
3915 #: modules/gui/win32/strings.cpp:142
3916 #, fuzzy
3917 msgid "Volume &Down"
3918 msgstr "¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò²¼¤²¤ë"
3919
3920 #: modules/gui/win32/strings.cpp:143
3921 msgid "Decrease the volume"
3922 msgstr ""
3923
3924 #: modules/gui/win32/strings.cpp:144
3925 #, fuzzy
3926 msgid "&Mute"
3927 msgstr "¥ß¥å¡¼¥È¤¹¤ë"
3928
3929 #: modules/gui/win32/strings.cpp:145
3930 #, fuzzy
3931 msgid "Toggle mute"
3932 msgstr "¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Îɽ¼¨/Èóɽ¼¨(_I)"
3933
3934 #: modules/gui/win32/strings.cpp:146
3935 msgid "Always on top..."
3936 msgstr ""
3937
3938 #: modules/gui/win32/strings.cpp:147
3939 #, fuzzy
3940 msgid "Set the window on top"
3941 msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤ë"
3942
3943 #: modules/gui/win32/strings.cpp:155
3944 msgid "&Copy text"
3945 msgstr ""
3946
3947 #: modules/gui/win32/strings.cpp:161
3948 #, fuzzy
3949 msgid "Open network"
3950 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò³«¤¯"
3951
3952 #: modules/gui/win32/strings.cpp:162
3953 #, fuzzy
3954 msgid "Network mode"
3955 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯"
3956
3957 #: modules/gui/win32/strings.cpp:163 modules/gui/win32/strings.cpp:164
3958 #: modules/gui/win32/strings.cpp:165 modules/gui/win32/strings.cpp:223
3959 #, fuzzy
3960 msgid "Port:"
3961 msgstr "¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ"
3962
3963 #: modules/gui/win32/strings.cpp:168
3964 msgid "URL:"
3965 msgstr ""
3966
3967 #: modules/gui/win32/strings.cpp:181 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:280
3968 #, fuzzy
3969 msgid "Filename"
3970 msgstr "¥í¥°¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
3971
3972 #: modules/gui/win32/strings.cpp:184
3973 #, fuzzy
3974 msgid "&Add"
3975 msgstr "ÄɲÃ"
3976
3977 #: modules/gui/win32/strings.cpp:185
3978 #, fuzzy
3979 msgid "&File..."
3980 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯(_O)..."
3981
3982 #: modules/gui/win32/strings.cpp:186
3983 #, fuzzy
3984 msgid "&Disc..."
3985 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò³«¤¯(_D)..."
3986
3987 #: modules/gui/win32/strings.cpp:187
3988 #, fuzzy
3989 msgid "&Network..."
3990 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯"
3991
3992 #: modules/gui/win32/strings.cpp:188
3993 msgid "&Url"
3994 msgstr ""
3995
3996 #: modules/gui/win32/strings.cpp:189 modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:113
3997 #, fuzzy
3998 msgid "&Delete"
3999 msgstr "ºï½ü"
4000
4001 #: modules/gui/win32/strings.cpp:190 modules/gui/win32/strings.cpp:191
4002 #: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:119
4003 #, fuzzy
4004 msgid "&Selection"
4005 msgstr "ÁªÂò"
4006
4007 #: modules/gui/win32/strings.cpp:192
4008 #, fuzzy
4009 msgid "&Invert selection"
4010 msgstr "ÁªÂò"
4011
4012 #: modules/gui/win32/strings.cpp:193
4013 #, fuzzy
4014 msgid "&Crop selection"
4015 msgstr "ÁªÂò"
4016
4017 #: modules/gui/win32/strings.cpp:194
4018 #, fuzzy
4019 msgid "&Delete selection"
4020 msgstr "ÁªÂò"
4021
4022 #: modules/gui/win32/strings.cpp:195
4023 #, fuzzy
4024 msgid "Delete &all"
4025 msgstr "ºï½ü"
4026
4027 #: modules/gui/win32/strings.cpp:197
4028 #, fuzzy
4029 msgid "Invert selection"
4030 msgstr "ÁªÂò"
4031
4032 #: modules/gui/win32/strings.cpp:199
4033 #, fuzzy
4034 msgid "Crop selection"
4035 msgstr "ÁªÂò"
4036
4037 #: modules/gui/win32/strings.cpp:201
4038 #, fuzzy
4039 msgid "Delete selection"
4040 msgstr "ÁªÂò"
4041
4042 #: modules/gui/win32/strings.cpp:203
4043 msgid "Delete all items"
4044 msgstr ""
4045
4046 #: modules/gui/win32/strings.cpp:205
4047 #, fuzzy
4048 msgid "Play the selected stream"
4049 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ÎºÆÀ¸"
4050
4051 #: modules/gui/win32/strings.cpp:222
4052 #, fuzzy
4053 msgid "Stream output MRL (Media Resource Locator)"
4054 msgstr "¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥ê¥½¡¼¥¹¡¦¥í¥±¡¼¥¿ (MRL)"
4055
4056 #: modules/gui/win32/strings.cpp:225