* ./toolbox: made a few glade-generated strings non-translatable.
[vlc.git] / po / ja.po
1 # vlc ja.po
2 # Copyright (C) 2002 VideoLAN project
3 # Fumio Nakayama <endymion@ca2.so-net.ne.jp>, 2002.
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: vlc\n"
7 "POT-Creation-Date: 2003-01-28 20:57+0100\n"
8 "PO-Revision-Date: 2003-01-09 02:37+0900\n"
9 "Last-Translator: Fumio Nakayama <endymion@ca2.so-net.ne.jp>\n"
10 "Language-Team: Japanese <ja@li.org>\n"
11 "MIME-Version: 1.0\n"
12 "Content-Type: text/plain; charset=euc-jp\n"
13 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14
15 #. Translate "C" to the language code: "fr", "en_GB", "nl", "ru"...
16 #: src/libvlc.c:256
17 msgid "C"
18 msgstr "ja"
19
20 #. Usage
21 #: src/libvlc.c:286 src/libvlc.c:1274
22 #, c-format
23 msgid ""
24 "Usage: %s [options] [items]...\n"
25 "\n"
26 msgstr ""
27
28 #: src/libvlc.c:1131 src/misc/configuration.c:916
29 msgid "string"
30 msgstr "ʸ»úÎó"
31
32 #: src/libvlc.c:1149 src/misc/configuration.c:901
33 msgid "integer"
34 msgstr "À°¿ô"
35
36 #: src/libvlc.c:1152 src/misc/configuration.c:908
37 msgid "float"
38 msgstr "ÉâÆ°¾®¿ôÅÀ"
39
40 #: src/libvlc.c:1158
41 msgid " (default enabled)"
42 msgstr " (¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¡§Í­¸ú)"
43
44 #: src/libvlc.c:1159
45 msgid " (default disabled)"
46 msgstr " (¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¡§Ìµ¸ú)"
47
48 #: src/libvlc.c:1249 src/libvlc.c:1304 src/libvlc.c:1328
49 msgid ""
50 "\n"
51 "Press the RETURN key to continue...\n"
52 msgstr ""
53 "\n"
54 "³¤±¤ë¤Ë¤ÏEnter¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
55
56 #: src/libvlc.c:1277
57 msgid "[module]              [description]\n"
58 msgstr "[¥â¥¸¥å¡¼¥ë]          [ÀâÌÀ]\n"
59
60 #: src/libvlc.c:1322
61 msgid ""
62 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
63 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
64 "see the file named COPYING for details.\n"
65 "Written by the VideoLAN team at Ecole Centrale, Paris.\n"
66 msgstr ""
67 "ˡΧ¤Ë¤è¤Ã¤Æµö²Ä¤µ¤ì¤ëÈϰϤǤ³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ï²¿¤ÎÊݾڤ⤢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
68 "¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢GNU GPL¤Î¾ò¹à¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆºÆÇÛÉÛ¤¹¤ë¤«¤âÃΤì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
69 "COPYING¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¾ÜºÙ¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
70 "Written by the VideoLAN team at Ecole Centrale, Paris.\n"
71
72 #. ****************************************************************************
73 #. * Configuration options for the main program. Each module will also separatly
74 #. * define its own configuration options.
75 #. * Look into configuration.h if you need to know more about the following
76 #. * macros.
77 #. ****************************************************************************
78 #: src/libvlc.h:37
79 msgid "interface module"
80 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
81
82 #: src/libvlc.h:39
83 msgid ""
84 "This option allows you to select the interface used by vlc. The default "
85 "behavior is to automatically select the best module available."
86 msgstr ""
87 "»ÈÍѤ¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤¬ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤Ê¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬"
88 "ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£"
89
90 #: src/libvlc.h:43
91 #, fuzzy
92 msgid "extra interface modules"
93 msgstr "Qt¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
94
95 #: src/libvlc.h:45
96 #, fuzzy
97 msgid ""
98 "This option allows you to select additional interfaces used by vlc. They "
99 "will be launched in the background in addition to the default interface. Use "
100 "a comma separated list of interface modules."
101 msgstr ""
102 "»ÈÍѤ¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤¬ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤Ê¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬"
103 "ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£"
104
105 #: src/libvlc.h:49
106 msgid "verbosity (0,1,2)"
107 msgstr "¾éĹ (0,1,2)"
108
109 #: src/libvlc.h:51
110 msgid ""
111 "This options sets the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
112 "1=warnings, 2=debug)."
113 msgstr ""
114 "¾éĹ¥ì¥Ù¥ë¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹ (0=¥¨¥é¡¼¤Èɸ½à¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤ß¡¢1=·Ù¹ð¡¢2=¥Ç¥Ð¥Ã¥°)"
115
116 #: src/libvlc.h:54
117 msgid "be quiet"
118 msgstr "¥¨¥é¡¼¤Î¤ß"
119
120 #: src/libvlc.h:56
121 msgid "This options turns off all warning and information messages."
122 msgstr "¤¹¤Ù¤Æ¤Î·Ù¹ð¤È¾ðÊó¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÍ޻ߤ·¤Þ¤¹¡£"
123
124 #: src/libvlc.h:58
125 msgid "color messages"
126 msgstr "¥«¥é¡¼¡¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
127
128 #: src/libvlc.h:60
129 msgid ""
130 "When this option is turned on, the messages sent to the console will be "
131 "colorized. Your terminal needs Linux color support for this to work."
132 msgstr ""
133 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÀßÄꤹ¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤ËÁ÷¿®¤µ¤ì¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¥«¥é¡¼²½¤µ¤ì¤Þ"
134 "¤¹¡£¤³¤ÎÆ°ºî¤ÏüËö¤¬Linux¥«¥é¡¼¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£"
135
136 #: src/libvlc.h:63
137 msgid "interface default search path"
138 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î´ûÄê¤Î¸¡º÷¥Ñ¥¹"
139
140 #: src/libvlc.h:65
141 msgid ""
142 "This option allows you to set the default path that the interface will open "
143 "when looking for a file."
144 msgstr ""
145 "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤­¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤ì¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î´ûÄê¤Î¥Ñ¥¹¤òÀßÄꤷ¤Þ"
146 "¤¹¡£"
147
148 #: src/libvlc.h:68
149 msgid "plugin search path"
150 msgstr "¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¸¡º÷¥Ñ¥¹"
151
152 #: src/libvlc.h:70
153 #, fuzzy
154 msgid ""
155 "This option allows you to specify an additional path for vlc to look for its "
156 "plugins."
157 msgstr "vlc¤¬¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤­¤Ë¸¡º÷¤µ¤ì¤ëÄɲäΥѥ¹¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
158
159 #: src/libvlc.h:73
160 msgid "audio output module"
161 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
162
163 #: src/libvlc.h:75
164 msgid ""
165 "This option allows you to select the audio output method used by vlc. The "
166 "default behavior is to automatically select the best method available."
167 msgstr ""
168 "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎÏÊýË¡¤¬ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤ÊÊýË¡¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ"
169 "¤¹¡£"
170
171 #: src/libvlc.h:79
172 msgid "enable audio"
173 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
174
175 #: src/libvlc.h:81
176 msgid ""
177 "You can completely disable the audio output. In this case the audio decoding "
178 "stage won't be done, and it will save some processing power."
179 msgstr ""
180 "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϤò´°Á´¤Ë̵¸ú¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Ï¥Ç¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ë¤è"
181 "¤ê¡¢¤¤¤¯¤é¤«¤Î½èÍý¥Ñ¥ï¡¼¤ò¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
182
183 #: src/libvlc.h:84
184 msgid "force mono audio"
185 msgstr "¥â¥Î¥é¥ë"
186
187 #: src/libvlc.h:85
188 msgid "This will force a mono audio output"
189 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϤò¶¯À©Åª¤Ë¥â¥Î¥é¥ë¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£"
190
191 #: src/libvlc.h:87
192 msgid "audio output volume"
193 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ü¥ê¥å¡¼¥à"
194
195 #: src/libvlc.h:89
196 msgid ""
197 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
198 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î´ûÄêÃͤò0¤«¤é1024¤Î´Ö¤ÇÀßÄê²Äǽ¤Ç¤¹¡£"
199
200 #: src/libvlc.h:92
201 msgid "audio output frequency (Hz)"
202 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϼþÇÈ¿ô(Hz)"
203
204 #: src/libvlc.h:94
205 msgid ""
206 "You can force the audio output frequency here. Common values are 48000, "
207 "44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
208 msgstr ""
209 "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϤμþÇÈ¿ô¤ò¶¯À©Åª¤ËÀßÄê²Äǽ¤Ç¤¹¡£\n"
210 "°ìÈÌŪ¤ÊÃͤϡ¢48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000¤Ç¤¹¡£"
211
212 #: src/libvlc.h:97
213 msgid "compensate desynchronization of audio (in ms)"
214 msgstr "Êä½þ¤¹¤ë²»À¼¤Î¥º¥ì(»þ´Ö:ms)"
215
216 #: src/libvlc.h:99
217 msgid ""
218 "This option allows you to delay the audio output. This can be handy if you "
219 "notice a lag between the video and the audio."
220 msgstr ""
221 "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϤÎÃÙ¤ì¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£¥Ó¥Ç¥ª¤È²»À¼¤Î¥º¥ì¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÃÍ"
222 "¤òÀßÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
223
224 #: src/libvlc.h:102
225 msgid "headphone virtual spatialization effect"
226 msgstr "¥Ø¥Ã¥É¥Û¡¼¥ó¤Î²¾ÁÛŪ¤Ê²»¤Î¹­¤¬¤ê¸ú²Ì"
227
228 #: src/libvlc.h:104
229 msgid ""
230 "This effect gives you the feeling that you stands in a real room with a "
231 "complete 5.1 speaker set when using only a headphone, providing a more "
232 "realistic sound experience. It should also be more comfortable and less "
233 "tiring when listening to music for long periods of time.\n"
234 "It works with any source format from mono to 5.1."
235 msgstr ""
236 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï´°Á´¤Ê5.1¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥¹¥Ô¡¼¥«¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤¿Éô²°¤Çʹ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î"
237 "¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤ò¥Ø¥Ã¥É¥Û¡¼¥ó¤Î²»À¼¤ËÍ¿¤¨¤è¤êÎ׾촶¤ò»ý¤¿¤»¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¥ê"
238 "¥¹¥Ë¥ó¥°¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æʹ¤¤¤Æ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
239 "¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢¥â¥Î¥é¥ë¤«¤é5.1¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Þ¤Ç¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥½¡¼¥¹¡¦¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÇÆ°ºî"
240 "¤·¤Þ¤¹¡£"
241
242 #: src/libvlc.h:111
243 msgid "characteristic dimension"
244 msgstr "¶õ´Ö¤ÎÆÃÀ­"
245
246 #: src/libvlc.h:113
247 msgid ""
248 "Headphone virtual spatialization effect parameter: distance between front "
249 "left speaker and listener in meters."
250 msgstr ""
251 "¥Ø¥Ã¥É¥Û¡¼¥ó¤Î²¾ÁÛŪ¤Ê²»¤Î¹­¤¬¤ê¸ú²Ì¡§¥Õ¥í¥ó¥Èº¸Â¦¥¹¥Ô¡¼¥«¤È¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î´Ö¤Îµ÷"
252 "Î¥¤ò¥á¡¼¥È¥ë¤Ç»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
253
254 #: src/libvlc.h:116
255 msgid "video output module"
256 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª½ÐÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
257
258 #: src/libvlc.h:118
259 msgid ""
260 "This option allows you to select the video output method used by vlc. The "
261 "default behavior is to automatically select the best method available."
262 msgstr ""
263 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï»ÈÍѤ¹¤ë¥Ó¥Ç¥ª½ÐÎÏÊýË¡¤¬ÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇ"
264 "Ŭ¤ÊÊýË¡¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£"
265
266 #: src/libvlc.h:122
267 msgid "enable video"
268 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
269
270 #: src/libvlc.h:124
271 msgid ""
272 "You can completely disable the video output. In this case the video decoding "
273 "stage won't be done, which will save some processing power."
274 msgstr ""
275 "¥Ó¥Ç¥ª½ÐÎϤò´°Á´¤Ë̵¸ú²½¤·¤Þ¤¹¡£¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¥Ç¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤¤¤¯"
276 "¤é¤«¤Î½èÍý¥Ñ¥ï¡¼¤ò¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
277
278 #: src/libvlc.h:127
279 msgid "display identifier"
280 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤Ì¾"
281
282 #: src/libvlc.h:129
283 msgid ""
284 "This is the local display port that will be used for X11 drawing. For "
285 "instance :0.1."
286 msgstr ""
287 "X11¤¬ÉÁ²è¤¹¤ë¥í¡¼¥«¥ë¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¦¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¡¢:0.1"
288 "¤Ç¤¹¡£"
289
290 #: src/libvlc.h:132
291 msgid "video width"
292 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÉý"
293
294 #: src/libvlc.h:134
295 msgid ""
296 "You can enforce the video width here. By default vlc will adapt to the video "
297 "characteristics."
298 msgstr ""
299 "¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÉý¤ò¶¯À©Åª¤Ë»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£\n"
300 "¢¨vlc¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÆÃÀ­¤Ë¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£"
301
302 #: src/libvlc.h:137
303 msgid "video height"
304 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¤Î¹â¤µ"
305
306 #: src/libvlc.h:139
307 msgid ""
308 "You can enforce the video height here. By default vlc will adapt to the "
309 "video characteristics."
310 msgstr ""
311 "¥Ó¥Ç¥ª¤Î¹â¤µ¤ò¶¯À©Åª¤Ë»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£\n"
312 "¢¨vlc¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÆÃÀ­¤Ë¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£"
313
314 #: src/libvlc.h:142
315 msgid "zoom video"
316 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥º¡¼¥à"
317
318 #: src/libvlc.h:144
319 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
320 msgstr "Ǥ°Õ¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¤ò¥º¡¼¥à¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
321
322 #: src/libvlc.h:146
323 msgid "grayscale video output"
324 msgstr "¥°¥ì¡¼¥¹¥±¡¼¥ë"
325
326 #: src/libvlc.h:148
327 msgid ""
328 "When enabled, the color information from the video won't be decoded (this "
329 "can also allow you to save some processing power)."
330 msgstr ""
331 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤È¡¢vlc¤Ï¥«¥é¡¼¾ðÊó¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤·¤Þ¤»¤ó¡£(¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢"
332 "¤¤¤¯¤é¤«¤Î½èÍý¥Ñ¥ï¡¼¤ò¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£)"
333
334 #: src/libvlc.h:151
335 msgid "fullscreen video output"
336 msgstr "¥Õ¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó½ÐÎÏ"
337
338 #: src/libvlc.h:153
339 msgid ""
340 "If this option is enabled, vlc will always start a video in fullscreen mode."
341 msgstr ""
342 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ØÄꤹ¤ë¤È¡¢vlc¤Ï¾ï¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡¦¥â¡¼¥É¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£"
343
344 #: src/libvlc.h:156
345 msgid "overlay video output"
346 msgstr "¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ì¥¤"
347
348 #: src/libvlc.h:158
349 msgid ""
350 "If enabled, vlc will try to take advantage of the overlay capabilities of "
351 "your graphic card."
352 msgstr "vlc¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥«¡¼¥É¤Î¥ª¡¼¥Ð¥ì¥¤µ¡Ç½¤Î»ÈÍѤò»î¤ß¤Þ¤¹¡£"
353
354 #: src/libvlc.h:161
355 msgid "force SPU position"
356 msgstr "¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Î°ÌÃÖ"
357
358 #: src/libvlc.h:163
359 msgid ""
360 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
361 "over the movie. Try several positions."
362 msgstr ""
363 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï±ÇÁüÃæ¤Î¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Î°ÌÃÖ¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î°ÌÃÖ¤ò»î"
364 "¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
365
366 #: src/libvlc.h:166
367 msgid "video filter module"
368 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
369
370 #: src/libvlc.h:168
371 msgid ""
372 "This will allow you to add a post-processing filter to enhance the picture "
373 "quality, for instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
374 msgstr ""
375 "¥Î¥ó¥¤¥ó¥¿¥ì¡¼¥¹¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥¯¥í¡¼¥ó¡¢ÏѶʲ½¤µ¤ì¤¿¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¦¥£¥ó¥É"
376 "¥¦¤Î±ÇÁü¥¯¥©¥ê¥Æ¥£¤Ë¸ú²Ì¤ò²Ã¤¨¤ë¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
377
378 #: src/libvlc.h:172
379 msgid "source aspect ratio"
380 msgstr "¥½¡¼¥¹¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¡¦¥ì¥·¥ª"
381
382 #: src/libvlc.h:174
383 msgid ""
384 "This will force the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
385 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
386 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
387 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
388 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
389 msgstr ""
390 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¥½¡¼¥¹¤ËÂФ·¤Æ¡¢¶¯À©Åª¤ËÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä"
391 "¤«¤ÎDVD¤Ï¡¢4:3¤Î¤â¤Î¤Ç¤â16:9¤ËÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¡¦¥ì¥·¥ª¾ðÊó¤ò»ý"
392 "¤¿¤Ê¤¤¥à¡¼¥Ó¡¼¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤·¤Æ»ÈÍѤ¹¤ë»ö¤â²Äǽ¤Ç¤¹¡£»ØÄê¤Ç¤­¤ë¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ï¡¢"
393 "x:y (4:3, 16:9, etc.)¤Î·Á¼°¤Ç¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò»ØÄꤹ¤ë¤«¡¢ÉâÆ°¾®¿ôÅÀÃÍ (1.25, "
394 "1.3333, etc.)¤Î·Á¼°¤Ç¥Ô¥¯¥»¥ë¤Î¶ë·Á¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
395
396 #: src/libvlc.h:182
397 msgid "destination aspect ratio"
398 msgstr "Á÷¿®Àè¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¡¦¥ì¥·¥ª"
399
400 #: src/libvlc.h:184
401 msgid ""
402 "This will force the destination pixel size. By default VLC assumes your "
403 "pixels are square, unless your hardware has a way to tell it otherwise. This "
404 "may be used when you output VLC's signal to another device such as a TV set. "
405 "Accepted format is a float value (1, 1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel "
406 "squareness."
407 msgstr ""
408 "¶¯À©Åª¤ËÁ÷¿®Àè¤Î¥Ô¥¯¥»¥ë¡¦¥µ¥¤¥º¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£vlc¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë"
409 "¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤¬Ê̤ÎÊýË¡¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¥Ô¥¯¥»¥ë¤Ï¶ë·Á¤ò¼¨¤¹¾ðÊó¤È¤·¤Æ°·¤ï"
410 "¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢TV¤Î¤è¤¦¤ËVLC¿®¹æ¤¬Â¾¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÁ÷¿®¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë"
411 "¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤ë²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ØÄê¤Ç¤­¤ë¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ï¡¢ÉâÆ°¾®¿ôÅÀÃÍ "
412 "(1, 1.25, 1.3333¤Ê¤É)¤Ç¤¹¡£"
413
414 #: src/libvlc.h:191
415 msgid "server port"
416 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ý¡¼¥È"
417
418 #: src/libvlc.h:193
419 msgid "This is the port used for UDP streams. By default, we chose 1234."
420 msgstr "UDP¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£´ûÄêÃͤÏ1234¤Ç¤¹¡£"
421
422 #: src/libvlc.h:195
423 msgid "MTU of the network interface"
424 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ÎMTU"
425
426 #: src/libvlc.h:197
427 msgid ""
428 "This is the typical size of UDP packets that we expect. On Ethernet it is "
429 "usually 1500."
430 msgstr ""
431 "´üÂÔ¤¹¤ëŵ·¿Åª¤ÊUDP¥Ñ¥±¥Ã¥È¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£¥¤¡¼¥µ¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÃͤϡ¢Ä̾ï1500"
432 "¤Ç¤¹¡£"
433
434 #: src/libvlc.h:200
435 msgid "enable network channel mode"
436 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥â¡¼¥É¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
437
438 #: src/libvlc.h:202
439 msgid "Activate this option if you want to use the VideoLAN Channel Server."
440 msgstr ""
441 "VideoLAN¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤Þ"
442 "¤¹¡£"
443
444 #: src/libvlc.h:204
445 msgid "channel server address"
446 msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥¢¥É¥ì¥¹"
447
448 #: src/libvlc.h:206
449 msgid "Indicate here the address of the VideoLAN Channel Server."
450 msgstr "VideoLAN¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
451
452 #: src/libvlc.h:208
453 msgid "channel server port"
454 msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Ý¡¼¥È"
455
456 #: src/libvlc.h:210
457 msgid "Indicate here the port on which the VideoLAN Channel Server runs."
458 msgstr "VideoLAN¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
459
460 #: src/libvlc.h:212
461 msgid "network interface"
462 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
463
464 #: src/libvlc.h:214
465 msgid ""
466 "If you have several interfaces on your Linux machine and use the VLAN "
467 "solution, you may indicate here which interface to use."
468 msgstr ""
469 "Linux¥Þ¥·¥ó¾å¤ËÊ£¿ô¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢VLAN¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò"
470 "»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢»ÈÍѤ¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
471
472 #: src/libvlc.h:217
473 msgid "network interface address"
474 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
475
476 #: src/libvlc.h:219
477 msgid ""
478 "If you have several interfaces on your machine and use the multicast "
479 "solution, you will probably have to indicate the IP address of your "
480 "multicasting interface here."
481 msgstr ""
482 "Linux¥Þ¥·¥ó¾å¤ËÊ£¿ô¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¥Þ¥ë¥Á¥­¥ã¥¹¥È¡¦¥½"
483 "¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¡¢IP¥¢¥É¥ì¥¹¤«¥Þ¥ë¥Á¥­¥ã¥¹¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ"
484 "¤¤¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò»ØÄꤷ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
485
486 #: src/libvlc.h:223
487 msgid "choose program (SID)"
488 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÁªÂò (SID)"
489
490 #: src/libvlc.h:225
491 msgid "Choose the program to select by giving its Service ID."
492 msgstr "Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹ID¤òÁªÂò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
493
494 #: src/libvlc.h:227
495 msgid "choose audio"
496 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤ÎÁªÂò"
497
498 #: src/libvlc.h:229
499 msgid "Give the default type of audio you want to use in a DVD."
500 msgstr "DVD¤ÎÃæ¤Ç»ÈÍѤ·¤¿¤¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Î´ûÄê¤Î¥¿¥¤¥×¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
501
502 #: src/libvlc.h:231
503 msgid "choose channel"
504 msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÁªÂò"
505
506 #: src/libvlc.h:233
507 msgid ""
508 "Give the stream number of the audio channel you want to use in a DVD (from 1 "
509 "to n)."
510 msgstr ""
511 "DVD¤ÎÃæ¤Ç»ÈÍѤ·¤¿¤¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÈÖ¹æ¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£(1¤«¤én¤Þ¤Ç)"
512
513 #: src/libvlc.h:236
514 msgid "choose subtitles"
515 msgstr "»úËë¤ÎÁªÂò"
516
517 #: src/libvlc.h:238
518 msgid ""
519 "Give the stream number of the subtitle channel you want to use in a DVD "
520 "(from 1 to n)."
521 msgstr "DVD¤ÎÃæ¤Ç»ÈÍѤ·¤¿¤¤»úËë¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÈÖ¹æ¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£(1¤«¤én¤Þ¤Ç)"
522
523 #: src/libvlc.h:241
524 msgid "DVD device"
525 msgstr "DVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹"
526
527 #: src/libvlc.h:244
528 msgid ""
529 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
530 "the drive letter (eg D:)"
531 msgstr ""
532 "»ÈÍѤ¹¤ë´ûÄê¤ÎDVD¥É¥é¥¤¥Ö(¤Þ¤¿¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë)¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥¤¥Öʸ»ú¤Î¸å¤Ë¥³¥í¥ó¤òÉÕ²Ã"
533 "¤¹¤ë¤³¤È¤ò˺¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£(Îã D:)"
534
535 #: src/libvlc.h:248
536 msgid "This is the default DVD device to use."
537 msgstr "DVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î´ûÄêÃͤòÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
538
539 #: src/libvlc.h:251
540 msgid "VCD device"
541 msgstr "VCD¥Ç¥Ð¥¤¥¹"
542
543 #: src/libvlc.h:253
544 msgid "This is the default VCD device to use."
545 msgstr "VCD¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î´ûÄêÃͤò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
546
547 #: src/libvlc.h:255
548 msgid "force IPv6"
549 msgstr "IPv6¤Î»ÈÍÑ"
550
551 #: src/libvlc.h:257
552 msgid ""
553 "If you check this box, IPv6 will be used by default for all UDP and HTTP "
554 "connections."
555 msgstr ""
556 "¤³¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢IPv6¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ÎUDP¤ÈHTTP¤ÎÀܳ¤Ç´ûÄêÃͤȤ·"
557 "¤Æ»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£"
558
559 #: src/libvlc.h:260
560 msgid "force IPv4"
561 msgstr "IPv4¤Î»ÈÍÑ"
562
563 #: src/libvlc.h:262
564 msgid ""
565 "If you check this box, IPv4 will be used by default for all UDP and HTTP "
566 "connections."
567 msgstr ""
568 "¤³¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢IPv4¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ÎUDP¤ÈHTTP¤ÎÀܳ¤Ç´ûÄêÃͤȤ·"
569 "¤Æ»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£"
570
571 #: src/libvlc.h:265
572 msgid "choose preferred codec list"
573 msgstr "½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Î°ìÍ÷¤ÎÁªÂò"
574
575 #: src/libvlc.h:267
576 msgid ""
577 "This allows you to select the order in which vlc will choose its codecs. For "
578 "instance, 'a52old,a52,any' will try the old a52 codec before the new one. "
579 "Please be aware that vlc does not make any difference between audio or video "
580 "codecs, so you should always specify 'any' at the end of the list to make "
581 "sure there is a fallback for the types you didn't specify."
582 msgstr ""
583 "vlc¤¬»ÈÍѤ¹¤ë¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Î½ç½ø¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£'a52old,a52,any'¤Ï¤è¤ê"
584 "¿·¤·¤¤¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤è¤ê¤â¡¢¸Å¤¤a52¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Î»ÈÍѤòÍ¥ÀèŪ¤Ë»î¤ß¤Þ¤¹¡£vlc¤Ï¥ª¡¼"
585 "¥Ç¥£¥ª¤È¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Ç¤¤¤«¤Ê¤ëº¹¤â»ý¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¿¥¤"
586 "¥×¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¥Õ¥©¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥ê¥¹¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¾ï¤Ë'any'¤ò»Ø"
587 "Äꤷ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
588
589 #: src/libvlc.h:274
590 #, fuzzy
591 msgid "choose preferred video encoder list"
592 msgstr "½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Î°ìÍ÷¤ÎÁªÂò"
593
594 #: src/libvlc.h:276 src/libvlc.h:280
595 #, fuzzy
596 msgid ""
597 "This allows you to select the order in which vlc will choose its codecs. "
598 msgstr "vlc¤¬ÁªÂò¤¹¤ë¥Ñ¥±¥Ã¥¿¥é¥¤¥¶¡¼¤Î½ç½ø¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
599
600 #: src/libvlc.h:278
601 #, fuzzy
602 msgid "choose preferred audio encoder list"
603 msgstr "½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Î°ìÍ÷¤ÎÁªÂò"
604
605 #: src/libvlc.h:283
606 msgid "choose a stream output"
607 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎÏÀè¤ÎÁªÂò"
608
609 #: src/libvlc.h:285
610 msgid "Empty if no stream output."
611 msgstr "½ÐÎÏ¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¶õ¤Ë¤¹¤ë"
612
613 #: src/libvlc.h:287
614 msgid "enable video stream output"
615 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎϤòÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
616
617 #: src/libvlc.h:289 src/libvlc.h:298
618 msgid ""
619 "This allows you to choose if the video stream should be redirected to the "
620 "stream output facility when this last one is enabled."
621 msgstr ""
622 "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à½ÐÎϵ¡¹½¤ÎºÇ¸å¤Î¤â¤Î¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à"
623 "¤¬½ÐÎϵ¡¹½¤Ë¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤µ¤ì¤ë¤Ù¤­¾ì¹ç¡¢ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£"
624
625 #: src/libvlc.h:292
626 #, fuzzy
627 msgid "video encoding codec"
628 msgstr "DV¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
629
630 #: src/libvlc.h:294
631 msgid "This allows you to force video encoding"
632 msgstr ""
633
634 #: src/libvlc.h:296
635 msgid "enable audio stream output"
636 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎϤòÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
637
638 #: src/libvlc.h:301
639 #, fuzzy
640 msgid "audio encoding codec"
641 msgstr "MPEG 1/2¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
642
643 #: src/libvlc.h:303
644 msgid "This allows you to force audio encoding"
645 msgstr ""
646
647 #: src/libvlc.h:305
648 msgid "choose preferred packetizer list"
649 msgstr "½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥±¥Ã¥¿¥é¥¤¥¶¡¼°ìÍ÷¤ÎÁªÂò"
650
651 #: src/libvlc.h:307
652 msgid ""
653 "This allows you to select the order in which vlc will choose its packetizers."
654 msgstr "vlc¤¬ÁªÂò¤¹¤ë¥Ñ¥±¥Ã¥¿¥é¥¤¥¶¡¼¤Î½ç½ø¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
655
656 #: src/libvlc.h:310
657 msgid "mux module"
658 msgstr "mux¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
659
660 #: src/libvlc.h:312
661 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
662 msgstr "mux¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÀßÄꤹ¤ë¥ì¥¬¥·¡¼¡¦¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¤¹¡£"
663
664 #: src/libvlc.h:314
665 msgid "access output module"
666 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
667
668 #: src/libvlc.h:316
669 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
670 msgstr "¥¢¥¯¥»¥¹½ÐÎϥ⥸¥å¡¼¥ë¤òÀßÄꤹ¤ë¥ì¥¬¥·¡¼¡¦¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¤¹¡£"
671
672 #: src/libvlc.h:319
673 msgid "enable CPU MMX support"
674 msgstr "CPU¤ÎMMX¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë"
675
676 #: src/libvlc.h:321
677 msgid ""
678 "If your processor supports the MMX instructions set, vlc can take advantage "
679 "of them."
680 msgstr ""
681 "¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤¬MMX¤Îµ¡Ç½¥»¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢vlc¤Ï¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼"
682 "¥¸¤òÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£"
683
684 #: src/libvlc.h:324
685 msgid "enable CPU 3D Now! support"
686 msgstr "CPU¤Î3D Now!¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë"
687
688 #: src/libvlc.h:326
689 msgid ""
690 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, vlc can take "
691 "advantage of them."
692 msgstr ""
693 "¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤¬3D Now!µ¡Ç½¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢vlc¤Ï¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò"
694 "ÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£"
695
696 #: src/libvlc.h:329
697 msgid "enable CPU MMX EXT support"
698 msgstr "CPU¤ÎMMX³ÈÄ¥µ¡Ç½¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë"
699
700 #: src/libvlc.h:331
701 msgid ""
702 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, vlc can take "
703 "advantage of them."
704 msgstr ""
705 "¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤¬MMX¤Î³ÈÄ¥µ¡Ç½¥»¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢vlc¤Ï¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó"
706 "¥Æ¡¼¥¸¤òÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
707
708 #: src/libvlc.h:334
709 msgid "enable CPU SSE support"
710 msgstr "CPU¤ÎSSE¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë"
711
712 #: src/libvlc.h:336
713 msgid ""
714 "If your processor supports the SSE instructions set, vlc can take advantage "
715 "of them."
716 msgstr ""
717 "¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤¬SSE¤Îµ¡Ç½¥»¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢vlc¤Ï¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼"
718 "¥¸¤òÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
719
720 #: src/libvlc.h:339
721 msgid "enable CPU AltiVec support"
722 msgstr "CPU¤ÎAltiVec¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë"
723
724 #: src/libvlc.h:341
725 msgid ""
726 "If your processor supports the AltiVec instructions set, vlc can take "
727 "advantage of them."
728 msgstr ""
729 "¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤¬AltiVec¤Îµ¡Ç½¥»¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸"
730 "¤òÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
731
732 #: src/libvlc.h:344
733 msgid "play files randomly forever"
734 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥é¥ó¥À¥à¤ËºÆÀ¸"
735
736 #: src/libvlc.h:346
737 msgid ""
738 "When selected, vlc will randomly play files in the playlist until "
739 "interrupted."
740 msgstr ""
741 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤ë¤Èvlc¤Ï¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥é¥ó¥À¥à¤ËºÆÀ¸¤·¤Þ"
742 "¤¹¡£"
743
744 #: src/libvlc.h:349
745 msgid "launch playlist on startup"
746 msgstr "µ¯Æ°»þ¤Ë¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò³«¤¯"
747
748 #: src/libvlc.h:351
749 msgid "If you want vlc to start playing on startup, then enable this option."
750 msgstr ""
751 "vlc¤Îµ¯Æ°»þ¤Ë¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤òµ¯Æ°¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
752
753 #: src/libvlc.h:353
754 msgid "enqueue items in playlist"
755 msgstr "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ËÄɲÃ"
756
757 #: src/libvlc.h:355
758 msgid ""
759 "If you want vlc to add items to the playlist as you open them, then enable "
760 "this option."
761 msgstr ""
762 "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¹àÌܤòÄɲä·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò"
763 "¤·¤Þ¤¹¡£"
764
765 #: src/libvlc.h:358
766 msgid "loop playlist on end"
767 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎºÇ¸å¤Ç¥ë¡¼¥×"
768
769 #: src/libvlc.h:360
770 msgid ""
771 "If you want vlc to keep playing the playlist indefinitely then enable this "
772 "option."
773 msgstr ""
774 "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎºÆÀ¸¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¹Ô¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
775
776 #: src/libvlc.h:363
777 msgid "memory copy module"
778 msgstr "¥á¥â¥ê¡¼¡¦¥³¥Ô¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
779
780 #: src/libvlc.h:365
781 msgid ""
782 "You can select which memory copy module you want to use. By defaultvlc will "
783 "select the fastest one supported by your hardware."
784 msgstr ""
785 "»ÈÍѤ·¤¿¤¤¥á¥â¥ê¡¼¡¦¥³¥Ô¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£vlc¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥Ï¡¼¥É"
786 "¥¦¥§¥¢¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ëºÇ¤â®¤¤¤â¤Î¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
787
788 #: src/libvlc.h:368
789 msgid "access module"
790 msgstr "¥¢¥¯¥»¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
791
792 #: src/libvlc.h:370
793 msgid "This is a legacy entry to let you configure access modules"
794 msgstr "¥¢¥¯¥»¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁªÂò¤¹¤ë¥ì¥¬¥·¡¼¡¦¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¤¹¡£"
795
796 #: src/libvlc.h:372
797 msgid "demux module"
798 msgstr "demux¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
799
800 #: src/libvlc.h:374
801 msgid "This is a legacy entry to let you configure demux modules"
802 msgstr "demux¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁªÂò¤¹¤ë¥ì¥¬¥·¡¼¡¦¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¤¹¡£"
803
804 #: src/libvlc.h:376
805 msgid "fast mutex on NT/2K/XP (developers only)"
806 msgstr "¹â®mutex¤Î»ÈÍÑ NT/2K/XP (³«È¯¼Ô¸þ¤±)"
807
808 #: src/libvlc.h:378
809 msgid ""
810 "On Windows NT/2K/XP we use a slow mutex implementation but which allows us "
811 "to correctely implement condition variables. You can also use the faster "
812 "Win9x implementation but you might experience problems with it."
813 msgstr ""
814 "Windows NT/2K/XP¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃÙ¤¯¤Æ¤âÀµ³Î¤Ë¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëmutex¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£¤·¤«"
815 "¤·¡¢¤è¤ê®¤¤mutex¤Î¼ÂÁõ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤â²Äǽ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢ÌäÂ꤬ȯÀ¸¤¹¤ë²Äǽ"
816 "À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£"
817
818 #: src/libvlc.h:383
819 msgid "Condition variables implementation for Win9x (developers only)"
820 msgstr "Win9x¸þ¤±¾ò·ïÃͤμÂÁõ (³«È¯¼Ô¸þ¤±)"
821
822 #: src/libvlc.h:386
823 msgid ""
824 "On Windows 9x/Me we use a fast but not correct condition variables "
825 "implementation (more precisely there is a possibility for a race condition "
826 "to happen). However it is possible to use slower alternatives which should "
827 "be more robust. Currently you can choose between implementation 0 (which is "
828 "the default and the fastest), 1 and 2."
829 msgstr ""
830 "Windows 9x/Me¾å¤Ç¹â®¤Ç¤¹¤¬¡¢Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤¾ò·ïÃͤμÂÁõ(¤è¤êÀµ³Î¤Ë¤Ï¶¥¹ç¤¬È¯À¸¤¹"
831 "¤ë²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹)¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÂåÂؤ¨¤È¤Ê¤ëÃÙ¤¯¤Æ¤â°ÂÄꤷ¤¿¼ÂÁõ¤òÁª"
832 "Âò¤¹¤ë¤³¤È¤â²Äǽ¤Ç¤¹¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢0(´ûÄêÃͤκÇ®¤Î¤â¤Î), 1, 2¤¬ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£"
833
834 #: src/libvlc.h:394
835 msgid ""
836 "\n"
837 "Playlist items:\n"
838 "  *.mpg, *.vob                   plain MPEG-1/2 files\n"
839 "  [dvd:][device][@raw_device][@[title][,[chapter][,angle]]]\n"
840 "                                 DVD device\n"
841 "  [vcd:][device][@[title][,[chapter]]\n"
842 "                                 VCD device\n"
843 "  udpstream:[@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
844 "                                 UDP stream sent by VLS\n"
845 "  vlc:pause                      pause execution of playlist items\n"
846 "  vlc:quit                       quit VLC\n"
847 msgstr ""
848 "\n"
849 "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È ¹àÌÜ:\n"
850 "*.mpg, *.vob                     MPEG-1/2¥Õ¥¡¥¤¥ë\n"
851 "  [dvd:][device][@raw_device][@[title][,[chapter][,angle]]]\n"
852 "                                 DVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹\n"
853 "  [vcd:][device][@[title][,[chapter]]\n"
854 "                                 VCD¥Ç¥Ð¥¤¥¹\n"
855 "  udpstream:[@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
856 "                                 VLS¤«¤éÁ÷¿®¤µ¤ì¤¿UDP¥¹¥È¥ê¡¼¥à\n"
857 "  vlc:pause                      ¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Î¹àÌܤκÆÀ¸Ää»ß\n"
858 "  vlc:quit                       VLC¤ò½ªÎ»\n"
859
860 #. Interface options
861 #: src/libvlc.h:424
862 msgid "Interface"
863 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
864
865 #. Audio options
866 #: src/libvlc.h:437 modules/audio_output/file.c:108
867 #: modules/gui/macosx/intf.m:249
868 msgid "Audio"
869 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª"
870
871 #. Video options
872 #: src/libvlc.h:449 modules/gui/macosx/intf.m:256
873 #: modules/misc/dummy/dummy.c:64 modules/video_output/directx/directx.c:111
874 msgid "Video"
875 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª"
876
877 #. Input options
878 #: src/libvlc.h:469 modules/access/satellite/satellite.c:66
879 msgid "Input"
880 msgstr "ÆþÎÏ"
881
882 #. Decoder options
883 #: src/libvlc.h:502
884 msgid "Decoders"
885 msgstr "¥Ç¥³¡¼¥À"
886
887 #: src/libvlc.h:505
888 #, fuzzy
889 msgid "Encoders"
890 msgstr "¥Ç¥³¡¼¥À"
891
892 #. Stream output options
893 #: src/libvlc.h:510 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2083
894 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2359 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3041
895 #: modules/gui/macosx/open.m:214 modules/gui/win32/strings.cpp:222
896 msgid "Stream output"
897 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à½ÐÎÏ"
898
899 #. CPU options
900 #: src/libvlc.h:523
901 msgid "CPU"
902 msgstr ""
903
904 #. Playlist options
905 #: src/libvlc.h:535 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:636
906 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2434
907 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2459 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:734
908 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2704 modules/gui/macosx/intf.m:194
909 #: modules/gui/macosx/intf.m:265 modules/gui/win32/strings.cpp:121
910 #: modules/gui/win32/strings.cpp:181
911 msgid "Playlist"
912 msgstr "¥ê¥¹¥È"
913
914 #. Misc options
915 #: src/libvlc.h:542 modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:85
916 #: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:60
917 #: modules/codec/a52old/a52old.c:59 modules/codec/mpeg_video/parser.c:84
918 #: modules/demux/mpeg/ts.c:113 modules/gui/familiar/familiar.c:69
919 #: modules/gui/win32/win32.cpp:308 modules/misc/logger/logger.c:85
920 #: modules/video_filter/clone.c:58 modules/video_filter/crop.c:61
921 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:81
922 #: modules/video_filter/distort.c:65 modules/video_filter/motionblur.c:58
923 #: modules/video_filter/transform.c:63 modules/video_filter/wall.c:66
924 #: modules/video_output/fb.c:68 modules/video_output/ggi.c:62
925 #: modules/video_output/mga/xmga.c:104
926 msgid "Miscellaneous"
927 msgstr "¤½¤Î¾"
928
929 #: src/libvlc.h:555
930 msgid "main program"
931 msgstr "¥á¥¤¥ó¡¦¥×¥í¥°¥é¥à"
932
933 #: src/libvlc.h:561
934 msgid "print help"
935 msgstr "¥Ø¥ë¥×¤Î°õºþ"
936
937 #: src/libvlc.h:563
938 msgid "print detailed help"
939 msgstr "¾ÜºÙ¤Ê¥Ø¥ë¥×¤Î°õºþ"
940
941 #: src/libvlc.h:566
942 msgid "print a list of available modules"
943 msgstr "Í­¸ú¤Ê¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¥ê¥¹¥È¤ò°õºþ"
944
945 #: src/libvlc.h:568
946 msgid "print help on module"
947 msgstr "¥â¥¸¥å¡¼¥ë¾å¤Î¥Ø¥ë¥×¤ò°õºþ <ʸ»úÎó>"
948
949 #: src/libvlc.h:571
950 msgid "print version information"
951 msgstr "¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó¤Î°õºþ"
952
953 #: src/misc/configuration.c:901
954 msgid "boolean"
955 msgstr "¿¿µ¶ÃÍ"
956
957 #: include/interface.h:72
958 msgid ""
959 "\n"
960 "Warning: if you can't access the GUI anymore, open a dos command box, go to "
961 "the directory where you installed VLC and run \"vlc -I win32\"\n"
962 msgstr ""
963 "\n"
964 "·Ù¹ð¡§¤â¤·¡¢GUI¤¬¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢DOS¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¡¦¥×¥í¥ó¥×¥È¤ò³«¤¤¤Æ¡¢VLC"
965 "¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢\"vlc -I win32\"¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À"
966 "¤µ¤¤¡£\n"
967
968 #. ****************************************************************************
969 #. * Module descriptor
970 #. ****************************************************************************
971 #: modules/access/dvd/dvd.c:65
972 msgid "method to use by libdvdcss for key decryption"
973 msgstr "libdvdcss¤ò¸°¤ÎÊ£¹ç²½¤Ë»ÈÍÑ"
974
975 #: modules/access/dvd/dvd.c:67
976 msgid ""
977 "Set the method used by libdvdcss for key decryption.\n"
978 "title: decrypted title key is guessed from the encrypted sectors of the "
979 "stream. Thus it should work with a file as well as the DVD device. But it "
980 "sometimes takes much time to decrypt a title key and may even fail. With "
981 "this method, the key is only checked at the beginning of each title, so it "
982 "won't work if the key changes in the middle of a title.\n"
983 "disc: the disc key is first cracked, then all title keys can be decrypted "
984 "instantly, which allows us to check them often.\n"
985 "key: the same as \"disc\" if you don't have a file with player keys at "
986 "compilation time. If you do, the decryption of the disc key will be faster "
987 "with this method. It is the one that was used by libcss.\n"
988 "The default method is: key."
989 msgstr ""
990 "¸°¤ÎÊ£¹ç²½¤Ëlibdvdcss¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥á¥½¥Ã¥É¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£\n"
991 "title: Ê£¹ç²½¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¡¦¥­¡¼¤Ï¥¹¥È¥ê¡¼¥àÃæ¤Î°Å¹æ²½¤µ¤ì¤¿¥»¥¯¥¿¡¼¤«¤é¿ä¬"
992 "¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¯ÃΤé¤ì¤Æ¤¤¤ëDVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤ÏÆ°ºî¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»þ¡¹"
993 "¼ºÇÔ¤·¤¿¤ê¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¡¦¥­¡¼¤ÎÊ£¹ç²½¤Ë»þ´Ö¤òÍפ·¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤âÃΤì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¥á"
994 "¥½¥Ã¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸°¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤Î³«»Ï»þ¤Ë¤Î¤ß¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÅÓÃæ¤Ç¸°"
995 "¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Æ°ºî¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£\n"
996 "disc: ¥Ç¥£¥¹¥¯¡¦¥­¡¼¤¬ºÇ½é¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡¦¥­¡¼¤¬"
997 "¨»þ¤ËÊ£¹ç²½¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£\n"
998 "key: ËÝÌõ»þ¤Ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦¥­¡¼¤ò»ý¤Ä¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢\"disc:\"¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¹¡£"
999 "¥Ç¥£¥¹¥¯¡¦¥­¡¼¤ÎÊ£¹ç²½¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤¬°ìÈÖ®¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£libcss¤Ë"
1000 "¤è¤Ã¤Æ»ÈÍѤµ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£\n"
1001 "´ûÄêÃͤÏ\"key:\"¤Ç¤¹¡£"
1002
1003 #: modules/access/dvd/dvd.c:86
1004 msgid "[dvd:][device][@raw_device][@[title][,[chapter][,angle]]]"
1005 msgstr ""
1006
1007 #: modules/access/dvd/dvd.c:90
1008 msgid "DVD input module, uses libdvdcss if installed"
1009 msgstr "DVDÆþÎϥ⥸¥å¡¼¥ë, libdvdcss¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï»ÈÍÑ"
1010
1011 #: modules/access/dvd/dvd.c:93
1012 msgid "DVD input module, uses libdvdcss"
1013 msgstr "DVDÆþÎϥ⥸¥å¡¼¥ë, libdvdcss¤ò»ÈÍÑ"
1014
1015 #: modules/access/v4l/v4l.c:45
1016 msgid "Video4Linux input module"
1017 msgstr "Video4LinuxÆþÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
1018
1019 #. ****************************************************************************
1020 #. * Module descriptor
1021 #. ****************************************************************************
1022 #: modules/access/file.c:63 modules/access/http.c:79 modules/access/udp.c:70
1023 msgid "caching value in ms"
1024 msgstr "¥­¥ã¥Ã¥·¥ó¥°ÃÍ (ms)"
1025
1026 #: modules/access/file.c:65
1027 msgid ""
1028 "Allows you to modify the default caching value for file streams. This value "
1029 "should be set in miliseconds units."
1030 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î´ûÄê¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥ó¥°ÃͤòÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£Ã±°Ì¤Ï¥ß¥êÉÃ"
1031
1032 #: modules/access/file.c:69
1033 msgid "Standard filesystem file reading"
1034 msgstr "ɸ½àŪ¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤà"
1035
1036 #: modules/access/file.c:70
1037 msgid "file"
1038 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë"
1039
1040 #. ****************************************************************************
1041 #. * Module descriptor
1042 #. ****************************************************************************
1043 #: modules/access/http.c:73
1044 msgid "specify an HTTP proxy"
1045 msgstr "HTTP¥×¥í¥­¥·¤ò»ØÄê"
1046
1047 #: modules/access/http.c:75
1048 msgid ""
1049 "Specify an HTTP proxy to use. It must be in the form http://myproxy.mydomain:"
1050 "myport . If none is specified, the HTTP_PROXYenvironment variable will be "
1051 "tried."
1052 msgstr ""
1053 "»ÈÍѤ¹¤ëHTTP¥×¥í¥­¥·¤ò http://myproxy.mydomain:myport ¤Î·Á¼°¤Ç»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ"
1054 "¤¤¡£none ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢HTTP_PROXYenvironmentÊÑ¿ô¤¬»î¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£"
1055
1056 #: modules/access/http.c:81
1057 msgid ""
1058 "Allows you to modify the default caching value for http streams. This value "
1059 "should be set in miliseconds units."
1060 msgstr ""
1061 "http¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë´ûÄê¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥ó¥°Ãͤ¬Êѹ¹²Äǽ¤Ç¤¹¡£Ã±°Ì¤Ï¥ß¥êÉäÇ"
1062 "»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
1063
1064 #: modules/access/http.c:85
1065 msgid "http"
1066 msgstr ""
1067
1068 #: modules/access/http.c:88
1069 msgid "HTTP access module"
1070 msgstr "HTTP¥¢¥¯¥»¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1071
1072 #: modules/access/udp.c:72
1073 msgid ""
1074 "Allows you to modify the default caching value for udp streams. This value "
1075 "should be set in miliseconds units."
1076 msgstr ""
1077 "udp¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë´ûÄê¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥ó¥°Ãͤ¬Êѹ¹²Äǽ¤Ç¤¹¡£Ã±°Ì¤Ï¥ß¥êÉäǻØ"
1078 "Äꤷ¤Þ¤¹¡£"
1079
1080 #: modules/access/udp.c:76
1081 msgid "raw UDP access module"
1082 msgstr "UDP¥¢¥¯¥»¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1083
1084 #: modules/access/udp.c:77
1085 msgid "udp"
1086 msgstr ""
1087
1088 #: modules/access/dvdread/dvdread.c:46
1089 msgid "DVDRead input module"
1090 msgstr "DVDÆɤ߹þ¤ß¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1091
1092 #. ****************************************************************************
1093 #. * Module descriptor
1094 #. ****************************************************************************
1095 #: modules/access/satellite/satellite.c:41
1096 msgid "satellite default transponder frequency"
1097 msgstr "±ÒÀ± ´ûÄêžÁ÷¼þÇÈ¿ô"
1098
1099 #: modules/access/satellite/satellite.c:44
1100 msgid "satellite default transponder polarization"
1101 msgstr "±ÒÀ± ´ûÄêžÁ÷¶Ë"
1102
1103 #: modules/access/satellite/satellite.c:47
1104 msgid "satellite default transponder FEC"
1105 msgstr "±ÒÀ± ´ûÄêžÁ÷FEC"
1106
1107 #: modules/access/satellite/satellite.c:50
1108 msgid "satellite default transponder symbol rate"
1109 msgstr "±ÒÀ± ´ûÄêžÁ÷¥·¥ó¥Ü¥ë¡¦¥ì¡¼¥È"
1110
1111 #: modules/access/satellite/satellite.c:53
1112 msgid "use diseqc with antenna"
1113 msgstr "¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Èdiseqc¤ò»ÈÍÑ"
1114
1115 #: modules/access/satellite/satellite.c:56
1116 msgid "antenna lnb_lof1 (kHz)"
1117 msgstr "¥¢¥ó¥Æ¥Ê lnb_lof1 (kHz)"
1118
1119 #: modules/access/satellite/satellite.c:59
1120 msgid "antenna lnb_lof2 (kHz)"
1121 msgstr "¥¢¥ó¥Æ¥Ê lnb_lof2 (kHz)"
1122
1123 #: modules/access/satellite/satellite.c:62
1124 msgid "antenna lnb_slof (kHz)"
1125 msgstr "¥¢¥ó¥Æ¥Ê lnb_slof (kHz)"
1126
1127 #: modules/access/satellite/satellite.c:78
1128 msgid "satellite input module"
1129 msgstr "±ÒÀ±ÆþÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
1130
1131 #: modules/access/vcd/vcd.c:79
1132 msgid "VCD input module"
1133 msgstr "VCDÆþÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
1134
1135 #: modules/audio_filter/channel_mixer/trivial.c:46
1136 msgid "audio filter for trivial channel mixing"
1137 msgstr "Èù̯¤Ê¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥ß¥­¥·¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1138
1139 #: modules/audio_filter/converter/a52tospdif.c:51
1140 msgid "audio filter for A/52->S/PDIF encapsulation"
1141 msgstr "A/52->S/PDIF¤Î¥«¥×¥»¥ë²½¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1142
1143 #: modules/audio_filter/converter/fixed32tofloat32.c:48
1144 msgid "audio filter for fixed32<->float32 conversion"
1145 msgstr "fixed32<->float32ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1146
1147 #: modules/audio_filter/converter/fixed32tos16.c:46
1148 msgid "audio filter for fixed32->s16 conversion"
1149 msgstr "fixed32->s16ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1150
1151 #: modules/audio_filter/converter/float32tos16.c:46
1152 msgid "audio filter for float32->s16 conversion"
1153 msgstr "float32->s16ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1154
1155 #: modules/audio_filter/converter/float32tos8.c:46
1156 msgid "audio filter for float32->s8 conversion"
1157 msgstr "float32->s8ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1158
1159 #: modules/audio_filter/converter/float32tou16.c:46
1160 msgid "audio filter for float32->u16 conversion"
1161 msgstr "float32->u16ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1162
1163 #: modules/audio_filter/converter/float32tou8.c:46
1164 msgid "audio filter for float32->u8 conversion"
1165 msgstr "float32->u8ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1166
1167 #: modules/audio_filter/converter/s16tofloat32.c:46
1168 msgid "audio filter for s16->float32 conversion"
1169 msgstr "s16->float32ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1170
1171 #. ****************************************************************************
1172 #. * Module descriptor
1173 #. ****************************************************************************
1174 #: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:76
1175 msgid "A/52 dynamic range compression"
1176 msgstr "A/52 ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡¦¥ì¥ó¥¸°µ½Ì"
1177
1178 #: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:78
1179 msgid ""
1180 "Dynamic range compression makes the loud sounds softer, and the soft sounds "
1181 "louder, so you can more easily listen to the stream in a noisy environment "
1182 "without disturbing anyone. If you disable the dynamic range compression the "
1183 "playback will be more adapted to a movie theater or a listening room."
1184 msgstr ""
1185 "¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡¦¥ì¥ó¥¸°µ½Ì¤ÏÂ礭¤Ê²»Î̤ò¾®¤µ¤¯¤·¡¢¾®¤µ¤Ê²»Î̤òÂ礭¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¤³"
1186 "¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ»¨²»¤Î¿¤¤´Ä¶­¤Ç¾¤Î¿Í¤ËÌÂÏǤò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ê¹¤­¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ"
1187 "¤¹¡£\n"
1188 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤ÆºÆÀ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢±Ç²è´Û¤ä¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¡¦¥ë¡¼¥à¤Ê¤É¤Ç¤ÎºÆÀ¸"
1189 "¤Ë¤è¤êŬÀڤˤʤê¤Þ¤¹¡£"
1190
1191 #: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:87
1192 msgid "ATSC A/52 aka AC-3 audio decoder module"
1193 msgstr "a52 ATSC A/52(AC-3)¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1194
1195 #: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:61
1196 #, fuzzy
1197 msgid "MPEG audio decoder module"
1198 msgstr "MPEG 1/2¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1199
1200 #: modules/audio_filter/converter/s16tofloat32swab.c:58
1201 msgid "audio filter for s16->float32 with endianness conversion"
1202 msgstr "s16->float32ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1203
1204 #: modules/audio_filter/resampler/trivial.c:46
1205 msgid "audio filter for trivial resampling"
1206 msgstr "Èù̯¤ÊºÆ¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1207
1208 #: modules/audio_filter/resampler/ugly.c:46
1209 msgid "audio filter for ugly resampling"
1210 msgstr "¹Ó¤ì¤¿ºÆ¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1211
1212 #: modules/audio_mixer/float32.c:45
1213 msgid "float32 audio mixer module"
1214 msgstr "float32¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥ß¥­¥µ¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1215
1216 #: modules/audio_mixer/spdif.c:45
1217 msgid "dummy spdif audio mixer module"
1218 msgstr "¥À¥ß¡¼¤Îspdif¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥ß¥­¥µ¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1219
1220 #: modules/audio_mixer/trivial.c:45
1221 msgid "trivial audio mixer module"
1222 msgstr "Èù̯¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥ß¥­¥µ¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1223
1224 #. ****************************************************************************
1225 #. * Module descriptor
1226 #. ****************************************************************************
1227 #: modules/audio_output/alsa.c:90 modules/audio_output/oss.c:101
1228 msgid "Try to use S/PDIF output"
1229 msgstr ""
1230
1231 #: modules/audio_output/alsa.c:92 modules/audio_output/oss.c:103
1232 msgid ""
1233 "Sometimes we attempt to use the S/PDIF output, even if nothing is connected "
1234 "to it. Un-checking this option disables this behaviour, and permanently "
1235 "selects analog PCM output."
1236 msgstr ""
1237
1238 #: modules/audio_output/alsa.c:97
1239 msgid "ALSA"
1240 msgstr ""
1241
1242 #: modules/audio_output/alsa.c:99
1243 msgid "ALSA device name"
1244 msgstr "ALSA¥Ç¥Ð¥¤¥¹Ì¾"
1245
1246 #: modules/audio_output/alsa.c:101
1247 msgid "ALSA audio module"
1248 msgstr "ALSA¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1249
1250 #. Open the device
1251 #: modules/audio_output/alsa.c:126 modules/audio_output/alsa.c:314
1252 #: modules/audio_output/oss.c:145 modules/audio_output/oss.c:286
1253 #: modules/audio_output/waveout.c:208 modules/audio_output/waveout.c:315
1254 msgid "A/52 over S/PDIF"
1255 msgstr ""
1256
1257 #: modules/audio_output/alsa.c:177 modules/audio_output/alsa.c:339
1258 #: modules/audio_output/oss.c:220 modules/audio_output/oss.c:311
1259 #: modules/audio_output/sdl.c:119 modules/audio_output/sdl.c:178
1260 #: modules/audio_output/sdl.c:190 modules/audio_output/sdl.c:198
1261 #: modules/audio_output/waveout.c:376
1262 msgid "Mono"
1263 msgstr "¥â¥Î¥é¥ë"
1264
1265 #: modules/audio_output/alsa.c:182 modules/audio_output/alsa.c:333
1266 #: modules/audio_output/oss.c:201 modules/audio_output/oss.c:305
1267 #: modules/audio_output/sdl.c:114 modules/audio_output/sdl.c:177
1268 #: modules/audio_output/sdl.c:188 modules/audio_output/sdl.c:194
1269 #: modules/audio_output/waveout.c:362
1270 msgid "Stereo"
1271 msgstr "¥¹¥Æ¥ì¥ª"
1272
1273 #: modules/audio_output/alsa.c:318 modules/audio_output/oss.c:180
1274 #: modules/audio_output/oss.c:290 modules/audio_output/waveout.c:226
1275 #: modules/audio_output/waveout.c:331
1276 msgid "5.1"
1277 msgstr ""
1278
1279 #: modules/audio_output/alsa.c:326 modules/audio_output/oss.c:189
1280 #: modules/audio_output/oss.c:298 modules/audio_output/waveout.c:233
1281 #: modules/audio_output/waveout.c:348
1282 msgid "2 Front 2 Rear"
1283 msgstr "¥Õ¥í¥ó¥È 2, ¥ê¥¢ 2"
1284
1285 #: modules/audio_output/arts.c:67
1286 msgid "aRts audio module"
1287 msgstr "aRts¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1288
1289 #: modules/audio_output/directx.c:122
1290 msgid "DirectX audio module"
1291 msgstr "DirectX¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1292
1293 #: modules/audio_output/esd.c:66
1294 msgid "EsounD audio module"
1295 msgstr "EsounD¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1296
1297 #. ****************************************************************************
1298 #. * Module descriptor
1299 #. ****************************************************************************
1300 #: modules/audio_output/file.c:82
1301 msgid "output format"
1302 msgstr "½ÐÎÏ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È"
1303
1304 #: modules/audio_output/file.c:83
1305 msgid ""
1306 "one of \"u8\", \"s8\", \"u16\", \"s16\", \"u16_le\", \"s16_le\", \"u16_be\", "
1307 "\"s16_be\", \"fixed32\", \"float32\" or \"spdif\""
1308 msgstr ""
1309
1310 #: modules/audio_output/file.c:86
1311 msgid "add wave header"
1312 msgstr "wave¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲÃ"
1313
1314 #: modules/audio_output/file.c:87
1315 msgid "instead of writing a raw file, you can add a wav header to the file"
1316 msgstr "raw¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò½ñ¤­½Ð¤¹Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢wav¥Ø¥Ã¥À¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÄɲ乤롣"
1317
1318 #: modules/audio_output/file.c:104
1319 msgid "path of the output file"
1320 msgstr "½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ñ¥¹"
1321
1322 #: modules/audio_output/file.c:105
1323 msgid "By default samples.raw"
1324 msgstr "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È samples.raw"
1325
1326 #: modules/audio_output/file.c:114
1327 msgid "file audio output module"
1328 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
1329
1330 #. ****************************************************************************
1331 #. * Module descriptor
1332 #. ****************************************************************************
1333 #: modules/audio_output/oss.c:95
1334 msgid "Try to work around buggy OSS drivers"
1335 msgstr "OSS¥É¥é¥¤¥Ð¤Î¥Ð¥°¤Î²óÈò¤ò»î¤ß¤ë"
1336
1337 #: modules/audio_output/oss.c:97
1338 msgid ""
1339 "Some buggy OSS drivers just don't like when their internal buffers are "
1340 "completely filled (the sound gets heavily hashed). If you have one of these "
1341 "drivers, then you need to enable this option."
1342 msgstr ""
1343 "¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÉÔ°ÂÄê¤ÊOSS¥É¥é¥¤¥Ð¤ÏÆâÉô¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ò´°Á´¤Ë»È¤¤²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£(¥µ¥¦¥ó¥É"
1344 "¤Ï¤«¤Ê¤êÅÓÀÚ¤ì¤Æʹ¤³¤¨¤Þ¤¹)¡¡¤â¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥¤¥Ð¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤³¤Î"
1345 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£"
1346
1347 #: modules/audio_output/oss.c:108
1348 msgid "OSS"
1349 msgstr ""
1350
1351 #: modules/audio_output/oss.c:110
1352 msgid "OSS dsp device"
1353 msgstr "OSS dsp¥Ç¥Ð¥¤¥¹"
1354
1355 #: modules/audio_output/oss.c:113
1356 msgid "Linux OSS /dev/dsp module"
1357 msgstr "Linux OSS /dev/dsp¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1358
1359 #: modules/audio_output/sdl.c:68
1360 msgid "Simple DirectMedia Layer audio module"
1361 msgstr "¥·¥ó¥×¥ë DirectMedia ¥ì¥¤¥ä¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1362
1363 #: modules/audio_output/waveout.c:130
1364 msgid "Win32 waveOut extension module"
1365 msgstr "Win32 wave½ÐÎÏÍѳÈÄ¥¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1366
1367 #: modules/codec/a52.c:81
1368 msgid "A/52 parser"
1369 msgstr "A/52¥Ñ¡¼¥µ"
1370
1371 #: modules/codec/a52old/a52old.c:61 modules/codec/a52old/downmix/downmix.c:58
1372 msgid "A52 downmix module"
1373 msgstr "AC3¥À¥¦¥ó¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1374
1375 #: modules/codec/a52old/a52old.c:63 modules/codec/a52old/imdct/imdct.c:56
1376 msgid "A52 IMDCT module"
1377 msgstr "AC3 IMDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1378
1379 #: modules/codec/a52old/a52old.c:64
1380 msgid "software A52 decoder"
1381 msgstr "¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢AC3¥Ç¥³¡¼¥À"
1382
1383 #: modules/codec/a52old/downmix/downmix.c:62
1384 msgid "SSE A52 downmix module"
1385 msgstr "SSE AC3¥À¥¦¥ó¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1386
1387 #: modules/codec/a52old/downmix/downmix.c:67
1388 msgid "3D Now! A52 downmix module"
1389 msgstr "3D Now! AC3¥À¥¦¥ó¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1390
1391 #: modules/codec/a52old/imdct/imdct.c:60
1392 msgid "SSE A52 IMDCT module"
1393 msgstr "SSE AC3 IMDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1394
1395 #: modules/codec/a52old/imdct/imdct.c:65
1396 msgid "3D Now! A52 IMDCT module"
1397 msgstr "3D Now! AC3 IMDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1398
1399 #: modules/codec/araw.c:73
1400 msgid "Pseudo Raw Audio decoder"
1401 msgstr "µ¿»÷AC3¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
1402
1403 #: modules/codec/dv.c:48
1404 msgid "DV video decoder"
1405 msgstr "DV¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
1406
1407 #: modules/codec/faad/decoder.c:55
1408 msgid "AAC decoder module (libfaad2)"
1409 msgstr "AAC¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë (libfaad2)"
1410
1411 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:99
1412 msgid "Ffmpeg"
1413 msgstr ""
1414
1415 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:113
1416 msgid "Post processing"
1417 msgstr "¸å½èÍý"
1418
1419 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:115
1420 msgid "ffmpeg postprocessing module"
1421 msgstr "ffmpeg ¸å½èÍý¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1422
1423 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:139
1424 msgid "ffmpeg audio/video decoder((MS)MPEG4,SVQ1,H263,WMV,WMA)"
1425 msgstr "ffmpeg ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¿¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À((MS)MPEG4,SVQ1,H263,WMV,WMA)"
1426
1427 #: modules/codec/ffmpeg/postprocessing/postprocessing.c:49
1428 msgid "C Post Processing module"
1429 msgstr "C ¸å½èÍý¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1430
1431 #: modules/codec/ffmpeg/postprocessing/postprocessing.c:53
1432 msgid "MMX Post Processing module"
1433 msgstr "MMX¸å½èÍý¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1434
1435 #: modules/codec/ffmpeg/postprocessing/postprocessing.c:58
1436 msgid "MMXEXT Post Processing module"
1437 msgstr "MMX¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¸å½èÍý¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1438
1439 #: modules/codec/lpcm.c:98
1440 msgid "linear PCM audio parser"
1441 msgstr "¥ê¥Ë¥¢PCM¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
1442
1443 #: modules/codec/mpeg_audio.c:87
1444 msgid "MPEG audio layer I/II/III parser"
1445 msgstr ""
1446
1447 #. ****************************************************************************
1448 #. * Module descriptor
1449 #. ****************************************************************************
1450 #: modules/codec/mpeg_video/idct/idct.c:41
1451 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:59
1452 msgid "IDCT module"
1453 msgstr "IDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1454
1455 #: modules/codec/mpeg_video/idct/idctaltivec.c:45
1456 msgid "AltiVec IDCT module"
1457 msgstr "Altivec IDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1458
1459 #: modules/codec/mpeg_video/idct/idctclassic.c:41
1460 msgid "classic IDCT module"
1461 msgstr "¥¯¥é¥Ã¥·¥Ã¥¯IDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1462
1463 #: modules/codec/mpeg_video/idct/idctmmx.c:47
1464 msgid "MMX IDCT module"
1465 msgstr "MMX IDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1466
1467 #: modules/codec/mpeg_video/idct/idctmmxext.c:47
1468 msgid "MMX EXT IDCT module"
1469 msgstr "MMX¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥·¥ç¥óIDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1470
1471 #: modules/codec/mpeg_video/motion/motion.c:42
1472 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:65
1473 msgid "motion compensation module"
1474 msgstr "¥â¡¼¥·¥ç¥óÊäÀµ¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1475
1476 #: modules/codec/mpeg_video/motion/motion3dnow.c:44
1477 msgid "3D Now! motion compensation module"
1478 msgstr "3D Now!¥â¡¼¥·¥ç¥óÊäÀµ¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1479
1480 #: modules/codec/mpeg_video/motion/motionaltivec.c:47
1481 msgid "AltiVec motion compensation module"
1482 msgstr "AltiVec¥â¡¼¥·¥ç¥óÊäÀµ¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1483
1484 #: modules/codec/mpeg_video/motion/motionmmx.c:45
1485 msgid "MMX motion compensation module"
1486 msgstr "MMX¥â¡¼¥·¥ç¥óÊäÀµ¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1487
1488 #: modules/codec/mpeg_video/motion/motionmmxext.c:44
1489 msgid "MMX EXT motion compensation module"
1490 msgstr "MMX¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥â¡¼¥·¥ç¥óÊäÀµ¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1491
1492 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:61
1493 msgid ""
1494 "This option allows you to select the IDCT module used by this video decoder. "
1495 "The default behavior is to automatically select the best module available."
1496 msgstr ""
1497 "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÈÍѤµ¤ì¤ëIDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁªÂò²Äǽ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë"
1498 "¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤Ê¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£"
1499
1500 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:67
1501 msgid ""
1502 "This option allows you to select the motion compensation module used by this "
1503 "video decoder. The default behavior is to automatically select the best "
1504 "module available."
1505 msgstr ""
1506 "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥â¡¼¥·¥ç¥óÊäÀµ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁªÂò²Äǽ¤Ë¤·¤Þ"
1507 "¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤Ê¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£"
1508
1509 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:71
1510 msgid "use additional processors"
1511 msgstr "ÄÉ²Ã¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Î»ÈÍÑ"
1512
1513 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:73
1514 msgid ""
1515 "This video decoder can benefit from a multiprocessor computer. If you have "
1516 "one, you can specify the number of processors here."
1517 msgstr ""
1518 "¥Þ¥ë¥Á¡¦¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥»¥Ã¥µ¿ô"
1519 "¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
1520
1521 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:76
1522 msgid "force synchro algorithm {I|I+|IP|IP+|IPB}"
1523 msgstr "Ʊ´ü¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò¶¯À©Åª¤Ë»ØÄꤷ¤Þ¤¹ (I|I+|IP|IP+|IPB)"
1524
1525 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:78
1526 msgid ""
1527 "This allows you to force the synchro algorithm, by directly selecting the "
1528 "types of picture you want to decode. Please bear in mind that if you select "
1529 "more pictures than what your CPU is capable to decode, you won't get "
1530 "anything."
1531 msgstr ""
1532 "Ʊ´ü¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò¶¯À©Åª¤Ë»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£Ä¾ÀÜÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÈÍѤ·¤¿¤¤¥Ç"
1533 "¥³¡¼¥É¤Î²èÁü¥¿¥¤¥×¤¬»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£CPU¤Î¥Ç¥³¡¼¥ÉǽÎϤòĶ¤¨¤Æ»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­"
1534 "¤Þ¤»¤ó¡£"
1535
1536 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:92
1537 msgid "MPEG I/II video decoder module"
1538 msgstr "MPEG 1/2¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1539
1540 #. ****************************************************************************
1541 #. * Module descriptor.
1542 #. ****************************************************************************
1543 #: modules/codec/spudec/spudec.c:47
1544 msgid "Font used by the text subtitler"
1545 msgstr "ʸ»ú»úËë¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥Õ¥©¥ó¥È"
1546
1547 #: modules/codec/spudec/spudec.c:49
1548 msgid ""
1549 "When the subtitles are coded in text form then, you can choose which font "
1550 "will be used to display them."
1551 msgstr ""
1552 "»úË뤬¥Æ¥­¥¹¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¥³¡¼¥É²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢É½¼¨¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤òÁªÂò"
1553 "²Äǽ¤Ç¤¹¡£"
1554
1555 #: modules/codec/spudec/spudec.c:55
1556 msgid "subtitles"
1557 msgstr "»úËë(_S)"
1558
1559 #: modules/codec/spudec/spudec.c:63
1560 msgid "subtitles decoder module"
1561 msgstr "»úË롦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1562
1563 #: modules/control/lirc/lirc.c:60
1564 msgid "infrared remote control module"
1565 msgstr "ÀÖ³°Àþ¥ê¥â¡¼¥È¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1566
1567 #. ****************************************************************************
1568 #. * Module descriptor
1569 #. ****************************************************************************
1570 #: modules/control/rc/rc.c:81
1571 msgid "show stream position"
1572 msgstr "¥µ¥Ö¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î°ÌÃÖ"
1573
1574 #: modules/control/rc/rc.c:82
1575 msgid ""
1576 "Show the current position in seconds within the stream from time to time."
1577 msgstr "ľ¤Á¤Ë¸½ºß¤Î°ÌÃÖ¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£"
1578
1579 #: modules/control/rc/rc.c:84
1580 msgid "fake TTY"
1581 msgstr "µ¿»÷ TTY"
1582
1583 #: modules/control/rc/rc.c:85
1584 msgid "Force the rc plugin to use stdin as if it was a TTY."
1585 msgstr "TTY¤Î¾ì¹ç¡¢¶¯À©Åª¤Ëɸ½àÆþÎϤòrc¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ç»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£"
1586
1587 #: modules/control/rc/rc.c:88
1588 msgid "Remote control"
1589 msgstr "¥ê¥â¡¼¥È¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë"
1590
1591 #: modules/control/rc/rc.c:93
1592 msgid "remote control interface module"
1593 msgstr "¥ê¥â¡¼¥È¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1594
1595 #: modules/demux/aac/demux.c:46
1596 msgid "AAC stream demux"
1597 msgstr ""
1598
1599 #: modules/demux/mpeg/audio.c:47
1600 msgid "MPEG I/II audio stream demux"
1601 msgstr "MPEG 1/2¥ì¥¤¥ä1/2¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
1602
1603 #: modules/demux/mpeg/es.c:49
1604 msgid "ISO 13818-1 MPEG Elementary Stream input"
1605 msgstr "ISO 13818-1 MPEG´ðËÜ¥¹¥È¥ê¡¼¥àÆþÎÏ"
1606
1607 #: modules/demux/mpeg/ps.c:60
1608 msgid "ISO 13818-1 MPEG Program Stream input"
1609 msgstr "ISO 13818-1 MPEG¥×¥í¥°¥é¥à¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥àÆþÎÏ"
1610
1611 #: modules/demux/mpeg/system.c:56
1612 msgid "generic ISO 13818-1 MPEG demultiplexing"
1613 msgstr "°ìÈÌŪ¤ÊISO 13818-1 MPEG¿½ÅÁ÷¿®"
1614
1615 #. ****************************************************************************
1616 #. * Module descriptor
1617 #. ****************************************************************************
1618 #: modules/demux/mpeg/ts.c:97
1619 msgid "compatibility with pre-0.4 VLS"
1620 msgstr "0.4°ÊÁ°¤ÎVLS¤È¤Î¸ß´¹"
1621
1622 #: modules/demux/mpeg/ts.c:99
1623 msgid ""
1624 "The protocol for transmitting A/52 audio streams changed between VLC 0.3.x "
1625 "and 0.4. By default VLC assumes you have the latest VLS. In case you're "
1626 "using an old version, select this option."
1627 msgstr ""
1628 "A/52¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î¥×¥í¥È¥³¥ë¤Ï¡¢vls 0.3.x¤È0.4¤Î´Ö¤ÇÊѹ¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·"
1629 "¤¿¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï¡¢vlc¤ÏºÇ¿·¤Îvls¤òÁÛÄꤷ¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢¸Å¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Îvls¤ò»È"
1630 "ÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
1631
1632 #: modules/demux/mpeg/ts.c:105
1633 msgid "ISO 13818-1 MPEG Transport Stream input"
1634 msgstr "ISO 13818-1 MPEGžÁ÷¥¹¥È¥ê¡¼¥àÆþÎÏ"
1635
1636 #: modules/demux/mpeg/ts.c:109
1637 msgid "ISO 13818-1 MPEG Transport Stream input (libdvbpsi)"
1638 msgstr "ISO 13818-1 MPEGžÁ÷¥¹¥È¥ê¡¼¥àÆþÎÏ(libdvdpsi)"
1639
1640 #: modules/demux/util/id3.c:46
1641 msgid "Simple id3 tag skipper"
1642 msgstr "¥·¥ó¥×¥ë¤Êid3¥¿¥°¡¦¥¹¥­¥Ã¥Ñ"
1643
1644 #: modules/demux/util/id3tag.c:46
1645 msgid "id3 tag parser using libid3tag"
1646 msgstr "id3¥¿¥°¥Ñ¡¼¥µ¤Çlibid3tag¤ò»ÈÍÑ"
1647
1648 #: modules/gui/beos/BeOS.cpp:49
1649 msgid "BeOS standard API module"
1650 msgstr "BeOSɸ½àAPI¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1651
1652 #. ****************************************************************************
1653 #. * Module descriptor
1654 #. ****************************************************************************
1655 #: modules/gui/familiar/familiar.c:61
1656 msgid "autoplay selected file"
1657 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼«Æ°ºÆÀ¸"
1658
1659 #: modules/gui/familiar/familiar.c:62
1660 msgid "automatically play a file when selected in the file selection list"
1661 msgstr "ÁªÂò¥ê¥¹¥È¤ÇÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼«Æ°Åª¤ËºÆÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£"
1662
1663 #: modules/gui/familiar/familiar.c:71
1664 msgid "Familiar Linux Gtk+ interface module"
1665 msgstr "Gtk+¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1666
1667 #: modules/gui/familiar/interface.c:66
1668 msgid "vlc (familiar)"
1669 msgstr ""
1670
1671 #: modules/gui/familiar/interface.c:90 modules/gui/macosx/open.m:392
1672 #: modules/gui/macosx/open.m:428 modules/gui/macosx/open.m:589
1673 #: modules/gui/macosx/open.m:851 modules/gui/macosx/controls.m:584
1674 msgid "Open"
1675 msgstr "³«¤¯"
1676
1677 #: modules/gui/familiar/interface.c:91
1678 msgid "Open file"
1679 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯"
1680
1681 #.
1682 #. * from modules/gui/win32/preferences.dfm:
1683 #.
1684 #: modules/gui/familiar/interface.c:103 modules/gui/familiar/interface.c:104
1685 #: modules/gui/macosx/intf.m:202 modules/gui/macosx/intf.m:214
1686 #: modules/gui/macosx/prefs.m:196 modules/gui/win32/strings.cpp:212
1687 msgid "Preferences"
1688 msgstr "ÀßÄê(_P)..."
1689
1690 #: modules/gui/familiar/interface.c:118
1691 msgid "Rewind"
1692 msgstr "´¬¤­Ì᤹"
1693
1694 #: modules/gui/familiar/interface.c:119
1695 msgid "Rewind stream"
1696 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ò³«¤¯"
1697
1698 #: modules/gui/familiar/interface.c:131 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:595
1699 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:965 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:696
1700 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1132 modules/gui/macosx/intf.m:679
1701 #: modules/gui/macosx/intf.m:680 modules/gui/macosx/intf.m:681
1702 #: modules/gui/win32/strings.cpp:103
1703 msgid "Pause"
1704 msgstr "°ì»þÄä»ß"
1705
1706 #: modules/gui/familiar/interface.c:132 modules/gui/win32/strings.cpp:104
1707 msgid "Pause stream"
1708 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î°ì»þÄä»ß"
1709
1710 #. dock menu
1711 #: modules/gui/familiar/interface.c:144 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:583
1712 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:958 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:685
1713 #: modules/gui/macosx/intf.m:197 modules/gui/macosx/intf.m:236
1714 #: modules/gui/macosx/intf.m:277 modules/gui/macosx/intf.m:686
1715 #: modules/gui/macosx/intf.m:687 modules/gui/macosx/intf.m:688
1716 #: modules/gui/macosx/playlist.m:89 modules/gui/win32/strings.cpp:101
1717 #: modules/gui/win32/strings.cpp:205
1718 msgid "Play"
1719 msgstr "ºÆÀ¸"
1720
1721 #: modules/gui/familiar/interface.c:145 modules/gui/win32/strings.cpp:102
1722 msgid "Play stream"
1723 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ÎºÆÀ¸"
1724
1725 #: modules/gui/familiar/interface.c:157 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:559
1726 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:972 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:663
1727 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1140 modules/gui/macosx/intf.m:198
1728 #: modules/gui/macosx/intf.m:237 modules/gui/macosx/intf.m:278
1729 #: modules/gui/macosx/controls.m:686 modules/gui/win32/strings.cpp:105
1730 msgid "Stop"
1731 msgstr "Ää»ß"
1732
1733 #: modules/gui/familiar/interface.c:158 modules/gui/win32/strings.cpp:106
1734 msgid "Stop stream"
1735 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ÎÄä»ß"
1736
1737 #: modules/gui/familiar/interface.c:170
1738 msgid "Forward"
1739 msgstr "žÁ÷"
1740
1741 #: modules/gui/familiar/interface.c:171
1742 msgid "Forward stream"
1743 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ÎžÁ÷"
1744
1745 #. Automatically generated by 'toolbox --update-po', please don't compile
1746 #.
1747 #. * from modules/gui/win32/about.dfm:
1748 #.
1749 #: modules/gui/familiar/interface.c:185 modules/gui/familiar/interface.c:186
1750 #: modules/gui/familiar/interface.c:459 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1531
1751 #: modules/gui/win32/strings.cpp:7
1752 msgid "About"
1753 msgstr "VideoLAN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ"
1754
1755 #: modules/gui/familiar/interface.c:231 modules/gui/win32/strings.cpp:168
1756 msgid "URL:"
1757 msgstr ""
1758
1759 #: modules/gui/familiar/interface.c:265 modules/gui/gtk/preferences.c:321
1760 #: modules/gui/kde/pluginsbox.cpp:45
1761 msgid "Name"
1762 msgstr "̾Á°"
1763
1764 #: modules/gui/familiar/interface.c:273
1765 msgid "Type"
1766 msgstr "¥¿¥¤¥×"
1767
1768 #: modules/gui/familiar/interface.c:281
1769 msgid "Size"
1770 msgstr "¥µ¥¤¥º"
1771
1772 #: modules/gui/familiar/interface.c:289
1773 msgid "User"
1774 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼"
1775
1776 #: modules/gui/familiar/interface.c:297
1777 msgid "Group"
1778 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×"
1779
1780 #: modules/gui/familiar/interface.c:332
1781 msgid "Media"
1782 msgstr "¥á¥Ç¥£¥¢"
1783
1784 #: modules/gui/familiar/interface.c:348 modules/gui/gtk/preferences.c:592
1785 #: modules/gui/gtk/preferences.c:609 modules/gui/macosx/open.m:763
1786 #: modules/gui/win32/strings.cpp:214
1787 msgid "Save"
1788 msgstr "Êݸ"
1789
1790 #: modules/gui/familiar/interface.c:358 modules/gui/gtk/preferences.c:605
1791 #: modules/gui/macosx/prefs.m:558 modules/gui/win32/strings.cpp:213
1792 msgid "Apply"
1793 msgstr "ŬÍÑ"
1794
1795 #: modules/gui/familiar/interface.c:368 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2401
1796 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2652 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2883
1797 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3264 modules/gui/gtk/preferences.c:613
1798 #: modules/gui/macosx/prefs.m:554 modules/gui/macosx/open.m:175
1799 #: modules/gui/win32/strings.cpp:28 modules/gui/win32/strings.cpp:175
1800 #: modules/gui/win32/strings.cpp:216 modules/gui/win32/strings.cpp:235
1801 #: modules/gui/win32/strings.cpp:251
1802 msgid "Cancel"
1803 msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
1804
1805 #: modules/gui/familiar/interface.c:378
1806 msgid "Automatically play file."
1807 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¼«Æ°ºÆÀ¸"
1808
1809 #: modules/gui/familiar/interface.c:389
1810 msgid "Preference"
1811 msgstr "ÀßÄê(_P)..."
1812
1813 #: modules/gui/familiar/interface.c:415
1814 msgid ""
1815 "VideoLAN Client\n"
1816 " for familiar Linux"
1817 msgstr ""
1818
1819 #: modules/gui/familiar/interface.c:426
1820 msgid "(c) 2002, the VideoLAN Team"
1821 msgstr ""
1822
1823 #: modules/gui/familiar/interface.c:436
1824 msgid "Authors: The VideoLAN Team, http://www.videolan.org"
1825 msgstr ""
1826
1827 #: modules/gui/familiar/interface.c:447
1828 msgid ""
1829 "The VideoLAN Client is a MPEG, MPEG 2, MP3, DivX player, that accepts input "
1830 "from local or network sources."
1831 msgstr ""
1832 "VideoLAN Client¤Ï¡¢MPEG, MPEG 2, MP3 DivX¤ò¥í¡¼¥«¥ë¤ª¤è¤Ó¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¾å¤Î"
1833 "¥½¡¼¥¹¤«¤éºÆÀ¸¤Ç¤­¤ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¹¡£"
1834
1835 #: modules/gui/familiar/support.c:121 modules/gui/gtk/gnome_support.c:100
1836 #: modules/gui/gtk/gnome_support.c:138 modules/gui/gtk/gtk_support.c:121
1837 #, c-format
1838 msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
1839 msgstr "¥Ô¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
1840
1841 #: modules/gui/familiar/support.c:130 modules/gui/gtk/gtk_support.c:130
1842 #, c-format
1843 msgid "Error loading pixmap file: %s"
1844 msgstr "¥Ô¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Î¥í¡¼¥É¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
1845
1846 #. ****************************************************************************
1847 #. * Module descriptor
1848 #. ****************************************************************************
1849 #: modules/gui/gtk/gnome.c:55 modules/gui/gtk/gtk.c:57
1850 msgid "show tooltips"
1851 msgstr "¥Ä¡¼¥ë¥Á¥Ã¥×¤òɽ¼¨"
1852
1853 #: modules/gui/gtk/gnome.c:56 modules/gui/gtk/gtk.c:58
1854 msgid "Show tooltips for configuration options."
1855 msgstr "¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¥Ä¡¼¥ë¥Á¥Ã¥×¤òɽ¼¨"
1856
1857 #: modules/gui/gtk/gnome.c:58
1858 msgid "show text on toolbar buttons"
1859 msgstr "¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¡¦¥Ü¥¿¥ó¾å¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¤òɽ¼¨"
1860
1861 #: modules/gui/gtk/gnome.c:59
1862 msgid "Show the text below icons on the toolbar."
1863 msgstr "¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¾å¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¥Æ¥­¥¹¥È¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£"
1864
1865 #: modules/gui/gtk/gnome.c:61 modules/gui/gtk/gtk.c:60
1866 msgid "maximum height for the configuration windows"
1867 msgstr "¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¹â¤µ¤ÎºÇÂçÃÍ"
1868
1869 #: modules/gui/gtk/gnome.c:63 modules/gui/gtk/gtk.c:62
1870 msgid ""
1871 "You can set the maximum height that the configuration windows in the "
1872 "preferences menu will occupy."
1873 msgstr ""
1874 "ÀßÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬Àê¤á¤ë¹â¤µ¤ÎºÇÂçÃͤòÀßÄê¤Ç¤­"
1875 "¤Þ¤¹¡£"
1876
1877 #: modules/gui/gtk/gnome.c:72
1878 msgid "GNOME"
1879 msgstr ""
1880
1881 #: modules/gui/gtk/gnome.c:80
1882 msgid "GNOME interface module"
1883 msgstr "GNOME¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1884
1885 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:19 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:930
1886 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:168 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1355
1887 msgid "_Open File..."
1888 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯(_O)..."
1889
1890 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:20 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:497
1891 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:931 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:176
1892 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:606 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1363
1893 #: modules/gui/win32/strings.cpp:95
1894 #, fuzzy
1895 msgid "Open a file"
1896 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯"
1897
1898 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:26 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:937
1899 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:183 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1367
1900 msgid "Open _Disc..."
1901 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò³«¤¯(_D)..."
1902
1903 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:27 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:509
1904 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:938 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:191
1905 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:617 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1375
1906 #: modules/gui/win32/strings.cpp:97
1907 msgid "Open a DVD or VCD"
1908 msgstr "DVD¤Þ¤¿¤ÏVCD¤ò³«¤¯"
1909
1910 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:33 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:944
1911 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:198 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1379
1912 msgid "_Network Stream..."
1913 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à(_N)..."
1914
1915 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:34 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:521
1916 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:945 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:206
1917 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:628 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1387
1918 #: modules/gui/win32/strings.cpp:99
1919 #, fuzzy
1920 msgid "Select a network stream"
1921 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÁªÂò¤¹¤ë"
1922
1923 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:41 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:221
1924 msgid "_Eject Disc"
1925 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¼è½Ð¤·(_E)"
1926
1927 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:42 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:572
1928 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:229 modules/gui/win32/strings.cpp:108
1929 msgid "Eject disc"
1930 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¼è½Ð¤·"
1931
1932 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:56 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:289
1933 msgid "_Hide interface"
1934 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò±£¤¹(_H)"
1935
1936 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:63 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1008
1937 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:301 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1192
1938 msgid "_Fullscreen"
1939 msgstr "Á´²èÌ̲½(_F)"
1940
1941 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:71 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:320
1942 msgid "Progr_am"
1943 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à(_a)"
1944
1945 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:72 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:329
1946 #: modules/gui/win32/strings.cpp:64
1947 msgid "Choose the program"
1948 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÁªÂò"
1949
1950 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:78 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:333
1951 msgid "_Title"
1952 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë(_T)"
1953
1954 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:79 modules/gui/win32/strings.cpp:66
1955 msgid "Choose title"
1956 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÁªÂò"
1957
1958 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:85 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:346
1959 msgid "_Chapter"
1960 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼(_C)"
1961
1962 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:86 modules/gui/win32/strings.cpp:68
1963 msgid "Choose chapter"
1964 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤ÎÁªÂò"
1965
1966 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:93 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:366
1967 msgid "_Playlist..."
1968 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È(_P)..."
1969
1970 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:94 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:374
1971 #: modules/gui/win32/strings.cpp:122
1972 msgid "Open the playlist window"
1973 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò³«¤¯"
1974
1975 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:100 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:378
1976 msgid "_Modules..."
1977 msgstr "¥â¥¸¥å¡¼¥ë(_M)..."
1978
1979 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:101 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:387
1980 msgid "Open the module manager"
1981 msgstr "¥â¥¸¥å¡¼¥ë¡¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼"
1982
1983 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:107 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:389
1984 #: modules/gui/kde/interface.cpp:134 modules/gui/win32/strings.cpp:129
1985 msgid "Messages..."
1986 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸..."
1987
1988 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:108 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:395
1989 #: modules/gui/win32/strings.cpp:130
1990 msgid "Open the messages window"
1991 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òɽ¼¨"
1992
1993 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:119 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:209
1994 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1101 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:463
1995 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1313
1996 msgid "_Audio"
1997 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª(_A)"
1998
1999 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:120
2000 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1102 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:426
2001 #: modules/gui/win32/strings.cpp:61 modules/gui/win32/strings.cpp:72
2002 msgid "Select audio channel"
2003 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÁªÂò"
2004
2005 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:126
2006 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1108 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:430
2007 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1325
2008 msgid "_Subtitles"
2009 msgstr "»úËë(_S)"
2010
2011 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:127
2012 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1109 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:439
2013 #: modules/gui/win32/strings.cpp:74
2014 msgid "Select subtitles channel"
2015 msgstr "»úËë¤ÎÁªÂò"
2016
2017 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:140
2018 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1030 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:479
2019 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1223 modules/gui/macosx/intf.m:250
2020 msgid "Volume Up"
2021 msgstr "¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò¾å¤²¤ë"
2022
2023 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:147
2024 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1037 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:486
2025 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1230 modules/gui/macosx/intf.m:251
2026 msgid "Volume Down"
2027 msgstr "¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò²¼¤²¤ë"
2028
2029 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:154
2030 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1044 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:493
2031 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1237 modules/gui/macosx/intf.m:252
2032 msgid "Mute"
2033 msgstr "¥ß¥å¡¼¥È¤¹¤ë"
2034
2035 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:162
2036 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1051 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:508
2037 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1244 modules/gui/macosx/intf.m:253
2038 #: modules/gui/win32/strings.cpp:82
2039 msgid "Channels"
2040 msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë"
2041
2042 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:169
2043 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1058 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:515
2044 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1251 modules/gui/macosx/intf.m:254
2045 #: modules/gui/win32/strings.cpp:81
2046 msgid "Device"
2047 msgstr "DVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹"
2048
2049 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:181
2050 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1015 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:540
2051 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1201 modules/gui/macosx/intf.m:258
2052 #: modules/gui/macosx/vout.m:200 modules/gui/win32/strings.cpp:84
2053 msgid "Screen"
2054 msgstr "¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó"
2055
2056 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:188
2057 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1022 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:547
2058 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1208 modules/gui/macosx/intf.m:259
2059 #: modules/gui/macosx/controls.m:725
2060 msgid "Deinterlace"
2061 msgstr "¥Î¥ó¥¤¥ó¥¿¥ì¡¼¥¹²½"
2062
2063 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:216 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:524
2064 #, fuzzy
2065 msgid "_Video"
2066 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª"
2067
2068 #.
2069 #. * from modules/gui/win32/mainframe.dfm:
2070 #.
2071 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:277 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:124
2072 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1546 modules/gui/win32/strings.cpp:8
2073 #: modules/gui/win32/strings.cpp:35
2074 msgid "VideoLAN Client"
2075 msgstr "VideoLAN¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È"
2076
2077 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:496
2078 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1553
2079 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2324
2080 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2897 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:605
2081 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1825 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2740
2082 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2857 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3109
2083 #: modules/gui/macosx/intf.m:220 modules/gui/macosx/open.m:177
2084 #: modules/gui/macosx/open.m:216 modules/gui/macosx/open.m:331
2085 #: modules/gui/macosx/open.m:782 modules/gui/macosx/open.m:816
2086 #: modules/gui/win32/strings.cpp:94 modules/gui/win32/strings.cpp:227
2087 msgid "File"
2088 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë"
2089
2090 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:508 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:711
2091 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1672
2092 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2317 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:616
2093 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:803 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1944
2094 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2733 modules/gui/macosx/open.m:178
2095 #: modules/gui/macosx/open.m:335 modules/gui/win32/strings.cpp:44
2096 #: modules/gui/win32/strings.cpp:96
2097 msgid "Disc"
2098 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯"
2099
2100 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:520 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:627
2101 #: modules/gui/win32/strings.cpp:98
2102 msgid "Net"
2103 msgstr "Network"
2104
2105 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:532 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:638
2106 msgid "Sat"
2107 msgstr "±ÒÀ±"
2108
2109 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:533 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:639
2110 msgid "Open a Satellite Card"
2111 msgstr "±ÒÀ±¥«¡¼¥É¤ò³«¤¯"
2112
2113 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:546 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:979
2114 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:651 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1147
2115 #: modules/gui/win32/strings.cpp:100
2116 msgid "Back"
2117 msgstr "µÕž"
2118
2119 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:547 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:652
2120 msgid "Go Backward"
2121 msgstr "µÕžºÆÀ¸"
2122
2123 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:560 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:664
2124 msgid "Stop Stream"
2125 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ÎÄä»ß"
2126
2127 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:571 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:674
2128 #: modules/gui/win32/strings.cpp:107
2129 msgid "Eject"
2130 msgstr "¼è½Ð¤·"
2131
2132 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:584 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:686
2133 msgid "Play Stream"
2134 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ÎºÆÀ¸"
2135
2136 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:596 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:697
2137 msgid "Pause Stream"
2138 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î°ì»þÄä»ß"
2139
2140 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:610 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:986
2141 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:710 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1155
2142 #: modules/gui/win32/strings.cpp:109
2143 msgid "Slow"
2144 msgstr "¥¹¥í¡¼"
2145
2146 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:611 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:711
2147 msgid "Play Slower"
2148 msgstr "¥¹¥í¡¼ºÆÀ¸"
2149
2150 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:623 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:993
2151 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:722 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1163
2152 #: modules/gui/win32/strings.cpp:111
2153 msgid "Fast"
2154 msgstr "ÁáÁ÷¤ê"
2155
2156 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:624 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:723
2157 msgid "Play Faster"
2158 msgstr "ÁáÁ÷¤êºÆÀ¸"
2159
2160 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:637 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:735
2161 msgid "Open Playlist"
2162 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò³«¤¯"
2163
2164 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:648
2165 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1073 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:745
2166 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:831 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:875
2167 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1273 modules/gui/win32/strings.cpp:113
2168 #: modules/gui/win32/strings.cpp:133 modules/gui/win32/strings.cpp:137
2169 msgid "Prev"
2170 msgstr "Á°"
2171
2172 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:649 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:746
2173 #: modules/gui/win32/strings.cpp:114
2174 #, fuzzy
2175 msgid "Previous file"
2176 msgstr "Á°¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë"
2177
2178 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:660
2179 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1066 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:756
2180 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:839 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:883
2181 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1266 modules/gui/macosx/intf.m:201
2182 #: modules/gui/macosx/intf.m:241 modules/gui/macosx/controls.m:691
2183 #: modules/gui/win32/strings.cpp:115 modules/gui/win32/strings.cpp:135
2184 #: modules/gui/win32/strings.cpp:139
2185 msgid "Next"
2186 msgstr "¼¡"
2187
2188 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:661 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:757
2189 msgid "Next File"
2190 msgstr "¼¡¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë"
2191
2192 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:725 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:817
2193 #: modules/gui/win32/strings.cpp:45
2194 msgid "Title:"
2195 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë:"
2196
2197 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:745 modules/gui/win32/strings.cpp:134
2198 msgid "Select previous title"
2199 msgstr "Á°¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁªÂò"
2200
2201 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:768 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:861
2202 #: modules/gui/win32/strings.cpp:46
2203 msgid "Chapter:"
2204 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼:"
2205
2206 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:788 modules/gui/win32/strings.cpp:138
2207 msgid "Select previous chapter"
2208 msgstr "Á°¤Î¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤òÁªÂò"
2209
2210 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:796 modules/gui/win32/strings.cpp:140
2211 msgid "Select next chapter"
2212 msgstr "¼¡¤Î¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤òÁªÂò"
2213
2214 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:804 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:898
2215 #: modules/gui/win32/strings.cpp:42
2216 msgid "No server"
2217 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ê¤·"
2218
2219 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:818
2220 msgid "Network Channel:"
2221 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë:"
2222
2223 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:833 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:927
2224 #: modules/gui/win32/strings.cpp:43
2225 msgid "Go!"
2226 msgstr ""
2227
2228 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1001 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1181
2229 msgid "Toggle _Interface"
2230 msgstr "¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Îɽ¼¨/Èóɽ¼¨(_I)"
2231
2232 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1009 modules/gui/win32/strings.cpp:126
2233 msgid "Toggle fullscreen mode"
2234 msgstr "Á´²èÌÌɽ¼¨¤ÎÀÚÂؤ¨"
2235
2236 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1080 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1282
2237 msgid "_Jump..."
2238 msgstr "¥¸¥ã¥ó¥×(_J)..."
2239
2240 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1081
2241 msgid "Got directly so specified point"
2242 msgstr "ÆÃÄê°ÌÃÖ¤òľÀÜ»ØÄê"
2243
2244 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1087 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1291
2245 #: modules/gui/kde/interface.cpp:143 modules/gui/macosx/intf.m:243
2246 #: modules/gui/win32/strings.cpp:86
2247 msgid "Program"
2248 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à"
2249
2250 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1088
2251 msgid "Switch program"
2252 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÀÚÂؤ¨"
2253
2254 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1094 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1301
2255 msgid "_Navigation"
2256 msgstr "¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó(_N)"
2257
2258 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1095
2259 msgid "Navigate through titles and chapters"
2260 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë¤È¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤«¤é¥Ê¥Ó¥²¡¼¥È"
2261
2262 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1117 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1408
2263 #: modules/gui/win32/strings.cpp:89
2264 msgid "Playlist..."
2265 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È..."
2266
2267 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1338 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1554
2268 #: modules/gui/kde/kde.cpp:116 modules/gui/win32/strings.cpp:9
2269 msgid "(C) 1996-2003 - the VideoLAN Team"
2270 msgstr ""
2271
2272 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1340 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1580
2273 #: modules/gui/kde/kde.cpp:113 modules/gui/win32/strings.cpp:10
2274 #, fuzzy
2275 msgid ""
2276 "This is the VideoLAN Client, a DVD, MPEG and DivX player. It can play MPEG "
2277 "and MPEG2 files from a file or from a network source."
2278 msgstr ""
2279 "¤³¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÏDVD¤ª¤è¤Ó¡¢MPEG¤òºÆÀ¸¤¹¤ëVideoLAN¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ç¤¹¡£\n"
2280 "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤«¤éMPEG¤ÈMPEG 2¥Ç¡¼¥¿¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
2281
2282 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1443
2283 msgid "Open Stream"
2284 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ò³«¤¯"
2285
2286 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1460 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1732
2287 #: modules/gui/macosx/open.m:171
2288 msgid "Media Resource Locator (MRL)"
2289 msgstr "¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥ê¥½¡¼¥¹¡¦¥í¥±¡¼¥¿ (MRL)"
2290
2291 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1482 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1754
2292 msgid "Open Target:"
2293 msgstr "¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò³«¤¯"
2294
2295 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1502 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1774
2296 msgid ""
2297 "Alternatively, you can build an MRL using one of the following predefined "
2298 "targets:"
2299 msgstr ""
2300 "Ê̤ÎÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á°Ê²¼¤ËÄêµÁ¤µ¤ì¤¿¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Î°ì¤Ä¤ò»È¤Ã¤ÆMRL¤ò¹½À®¤Ç"
2301 "¤­¤Þ¤¹¡£:"
2302
2303 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1546
2304 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2039 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1818
2305 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2313 modules/gui/macosx/open.m:181
2306 #: modules/gui/macosx/open.m:184 modules/gui/macosx/open.m:190
2307 #: modules/gui/macosx/open.m:220 modules/gui/win32/strings.cpp:230
2308 #: modules/gui/win32/strings.cpp:249
2309 msgid "Browse..."
2310 msgstr "¥Ö¥é¥¦¥º..."
2311
2312 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1570 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1842
2313 #: modules/gui/gtk/menu.c:1345 modules/gui/gtk/menu.c:1366
2314 #: modules/gui/kde/interface.cpp:145 modules/gui/macosx/intf.m:244
2315 #: modules/gui/macosx/open.m:188
2316 msgid "Title"
2317 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë"
2318
2319 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1580 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1852
2320 #: modules/gui/gtk/menu.c:1007 modules/gui/gtk/menu.c:1375
2321 #: modules/gui/kde/interface.cpp:147 modules/gui/macosx/intf.m:245
2322 #: modules/gui/macosx/open.m:189
2323 msgid "Chapter"
2324 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼"
2325
2326 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1600 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1872
2327 #: modules/gui/win32/strings.cpp:26
2328 msgid "Disc type"
2329 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¡¦¥¿¥¤¥×"
2330
2331 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1619 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1891
2332 #: modules/gui/macosx/open.m:194 modules/gui/macosx/open.m:550
2333 msgid "DVD"
2334 msgstr ""
2335
2336 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1627 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1899
2337 #: modules/gui/macosx/open.m:195 modules/gui/macosx/open.m:459
2338 #: modules/gui/macosx/open.m:542
2339 msgid "VCD"
2340 msgstr ""
2341
2342 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1635 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1907
2343 msgid "Use DVD menus"
2344 msgstr "DVD¥á¥Ë¥å¡¼¤ò»ÈÍÑ"
2345
2346 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1643 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1915
2347 #: modules/gui/macosx/open.m:187
2348 msgid "Device name"
2349 msgstr "¥Ç¥Ð¥¤¥¹Ì¾"
2350
2351 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1689 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1961
2352 #: modules/gui/macosx/open.m:204 modules/gui/macosx/open.m:610
2353 #: modules/gui/macosx/open.m:660 modules/gui/win32/strings.cpp:169
2354 msgid "UDP/RTP"
2355 msgstr ""
2356
2357 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1699 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1971
2358 #: modules/gui/macosx/open.m:205 modules/gui/macosx/open.m:611
2359 #: modules/gui/macosx/open.m:672 modules/gui/win32/strings.cpp:170
2360 msgid "UDP/RTP Multicast"
2361 msgstr "UDP¥Þ¥ë¥Á¥­¥ã¥¹¥È"
2362
2363 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1709 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1981
2364 #: modules/gui/macosx/open.m:206 modules/gui/macosx/open.m:612
2365 #: modules/gui/macosx/open.m:657 modules/gui/macosx/open.m:685
2366 #: modules/gui/win32/strings.cpp:171
2367 msgid "Channel server"
2368 msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥µ¡¼¥Ð¡¼"
2369
2370 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1719 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1991
2371 #: modules/gui/macosx/open.m:207 modules/gui/macosx/open.m:613
2372 #: modules/gui/macosx/open.m:704 modules/gui/win32/strings.cpp:172
2373 msgid "HTTP/FTP/MMS"
2374 msgstr ""
2375
2376 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1729
2377 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1804
2378 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1815
2379 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2962 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2001
2380 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2076 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2087
2381 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3232 modules/gui/macosx/open.m:197
2382 #: modules/gui/macosx/open.m:199 modules/gui/macosx/open.m:201
2383 #: modules/gui/macosx/open.m:222
2384 msgid "Port"
2385 msgstr "¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ"
2386
2387 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1739
2388 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1751 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2011
2389 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2023 modules/gui/macosx/open.m:198
2390 #: modules/gui/macosx/open.m:200 modules/gui/macosx/open.m:221
2391 msgid "Address"
2392 msgstr "¥Û¥¹¥È̾/¥¢¥É¥ì¥¹"
2393
2394 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1761 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2033
2395 #: modules/gui/macosx/open.m:202
2396 msgid "URL"
2397 msgstr ""
2398
2399 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1871
2400 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2331 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2143
2401 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2747 modules/gui/macosx/open.m:179
2402 #: modules/gui/macosx/open.m:339
2403 msgid "Network"
2404 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯"
2405
2406 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1888 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2160
2407 msgid "Symbol Rate"
2408 msgstr "¥·¥ó¥Ü¥ë¡¦¥ì¡¼¥È"
2409
2410 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1898 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2170
2411 msgid "Frequency"
2412 msgstr "¼þÇÈ¿ô"
2413
2414 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1908 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2180
2415 msgid "Polarization"
2416 msgstr "¶ËÀ­"
2417
2418 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1928 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2200
2419 msgid "FEC"
2420 msgstr ""
2421
2422 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1947 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2219
2423 msgid "Vertical"
2424 msgstr "¿âľ"
2425
2426 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1955 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2227
2427 msgid "Horizontal"
2428 msgstr "¿åÊ¿"
2429
2430 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1997 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2269
2431 msgid "Satellite"
2432 msgstr "±ÒÀ±"
2433
2434 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2004 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2276
2435 #, fuzzy
2436 msgid "Subtitle"
2437 msgstr "»úËë(_S)"
2438
2439 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2046 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2320
2440 #, fuzzy
2441 msgid "delay"
2442 msgstr "ºÆÀ¸"
2443
2444 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2061 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2336
2445 msgid "fps"
2446 msgstr ""
2447
2448 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2090 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2367
2449 #, fuzzy
2450 msgid "Settings..."
2451 msgstr "ÀßÄê(_S)"
2452
2453 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2229 modules/gui/macosx/open.m:391
2454 #: modules/gui/macosx/open.m:427 modules/gui/macosx/open.m:850
2455 msgid "Open File"
2456 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯"
2457
2458 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2266
2459 msgid "Modules"
2460 msgstr "¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2461
2462 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2274
2463 msgid ""
2464 "Sorry, the module manager isn't functional yet. Please retry in a later "
2465 "version."
2466 msgstr ""
2467 "¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¡¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï¤Þ¤Àµ¡Ç½¤·¤Þ¤»¤ó¡£¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç"
2468 "¥ó¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2469
2470 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2338
2471 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2479 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2754
2472 msgid "Url"
2473 msgstr ""
2474
2475 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2350 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2775
2476 #: modules/gui/win32/strings.cpp:203
2477 msgid "All"
2478 msgstr "¤¹¤Ù¤Æ"
2479
2480 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2357
2481 msgid "Item"
2482 msgstr "¹àÌÜ"
2483
2484 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2369 modules/gui/win32/strings.cpp:199
2485 msgid "Crop"
2486 msgstr "±ï¼è¤ê"
2487
2488 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2376 modules/gui/win32/strings.cpp:197
2489 msgid "Invert"
2490 msgstr "µÕž"
2491
2492 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2383 modules/gui/gtk/preferences.c:378
2493 #: modules/gui/kde/pluginsbox.cpp:50 modules/gui/macosx/prefs.m:381
2494 msgid "Select"
2495 msgstr "ÁªÂò"
2496
2497 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2395 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2719
2498 msgid "Add"
2499 msgstr "ÄɲÃ"
2500
2501 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2402 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2761
2502 #: modules/gui/macosx/playlist.m:90 modules/gui/win32/strings.cpp:201
2503 msgid "Delete"
2504 msgstr "ºï½ü"
2505
2506 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2409 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2789
2507 msgid "Selection"
2508 msgstr "ÁªÂò"
2509
2510 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2486 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2864
2511 #: modules/gui/win32/strings.cpp:183
2512 msgid "Duration"
2513 msgstr "»ý³´ü´Ö"
2514
2515 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2638
2516 msgid "Jump to: "
2517 msgstr "»ØÄê»þ´Ö¤Ø¥¸¥ã¥ó¥×: "
2518
2519 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2655 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2595
2520 msgid "s."
2521 msgstr "ÉÃ"
2522
2523 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2670 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2610
2524 msgid "m:"
2525 msgstr "ʬ"
2526
2527 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2685 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2625
2528 msgid "h:"
2529 msgstr "»þ"
2530
2531 #.
2532 #. * from modules/gui/win32/messages.dfm:
2533 #.
2534 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2742 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2954
2535 #: modules/gui/kde/messages.cpp:8 modules/gui/macosx/intf.m:208
2536 #: modules/gui/macosx/intf.m:266 modules/gui/win32/strings.cpp:154
2537 msgid "Messages"
2538 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
2539
2540 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2846 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3058
2541 #, fuzzy
2542 msgid "Stream output (MRL)"
2543 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎÏMRL"
2544
2545 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2861 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3073
2546 #, fuzzy
2547 msgid "Destination Target: "
2548 msgstr "Á÷¿®Àè¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¡¦¥ì¥·¥ª"
2549
2550 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2907 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3119
2551 #: modules/gui/macosx/open.m:217 modules/gui/macosx/open.m:783
2552 #: modules/gui/macosx/open.m:821 modules/gui/win32/strings.cpp:228
2553 msgid "UDP"
2554 msgstr ""
2555
2556 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2917 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3129
2557 #: modules/gui/macosx/open.m:218 modules/gui/macosx/open.m:784
2558 #: modules/gui/win32/strings.cpp:229
2559 msgid "RTP"
2560 msgstr ""
2561
2562 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2927 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3139
2563 #, fuzzy
2564 msgid "Path:"
2565 msgstr "¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ"
2566
2567 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2937 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3164
2568 #: modules/gui/win32/strings.cpp:166 modules/gui/win32/strings.cpp:167
2569 #: modules/gui/win32/strings.cpp:225
2570 #, fuzzy
2571 msgid "Address:"
2572 msgstr "¥Û¥¹¥È̾/¥¢¥É¥ì¥¹"
2573
2574 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:3006 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3208
2575 #: modules/gui/macosx/open.m:226 modules/gui/win32/strings.cpp:233
2576 msgid "TS"
2577 msgstr ""
2578
2579 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:3014 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3216
2580 #: modules/gui/macosx/open.m:225 modules/gui/macosx/open.m:754
2581 #: modules/gui/macosx/open.m:813 modules/gui/win32/strings.cpp:232
2582 msgid "PS"
2583 msgstr ""
2584
2585 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:3022 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3224
2586 #: modules/gui/macosx/open.m:224 modules/gui/macosx/open.m:812
2587 msgid "AVI"
2588 msgstr ""
2589
2590 #: modules/gui/gtk/gnome_support.c:116
2591 #, c-format
2592 msgid "Couldn't create pixmap from file: %s"
2593 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤«¤é¥Ô¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥Ã¥×¤òÀ¸À®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
2594
2595 #: modules/gui/gtk/gtk.c:71
2596 msgid "Gtk+"
2597 msgstr ""
2598
2599 #: modules/gui/gtk/gtk.c:77
2600 msgid "Gtk+ interface module"
2601 msgstr "Gtk+¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2602
2603 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:150 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1337
2604 msgid "_File"
2605 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)"
2606
2607 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:241
2608 msgid "_Close"
2609 msgstr "ÊĤ¸¤ë(_C)"
2610
2611 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:249
2612 msgid "Close the window"
2613 msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤ë"
2614
2615 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:256 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1436
2616 msgid "E_xit"
2617 msgstr "½ªÎ»(_x)"
2618
2619 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:264 modules/gui/win32/strings.cpp:124
2620 msgid "Exit the program"
2621 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤Î½ªÎ»"
2622
2623 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:271
2624 msgid "_View"
2625 msgstr "ɽ¼¨(_V)"
2626
2627 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:297 modules/gui/win32/strings.cpp:54
2628 msgid "Hide the main interface window"
2629 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò±£¤¹"
2630
2631 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:342
2632 msgid "Navigate through the stream"
2633 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ò¥Ê¥Ó¥²¡¼¥È¤¹¤ë"
2634
2635 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:399
2636 msgid "_Settings"
2637 msgstr "ÀßÄê(_S)"
2638
2639 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:417
2640 msgid "A_udio"
2641 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª(_u)"
2642
2643 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:451 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1417
2644 msgid "_Preferences..."
2645 msgstr "ÀßÄê(_P)..."
2646
2647 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:459 modules/gui/win32/strings.cpp:128
2648 msgid "Configure the application"
2649 msgstr "¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÀßÄê"
2650
2651 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:556
2652 msgid "_Help"
2653 msgstr "¥Ø¥ë¥×(_H)"
2654
2655 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:574 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1399
2656 msgid "_About..."
2657 msgstr "VideoLAN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(_A)..."
2658
2659 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:582 modules/gui/win32/strings.cpp:132
2660 msgid "About this application"
2661 msgstr "¤³¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ"
2662
2663 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:912 modules/gui/win32/strings.cpp:41
2664 msgid "Channel:"
2665 msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë:"
2666
2667 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1123
2668 msgid "_Play"
2669 msgstr "ºÆÀ¸(_P)"
2670
2671 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1563
2672 msgid "Authors"
2673 msgstr "ºîÀ®¼Ô"
2674
2675 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1570
2676 msgid ""
2677 "the VideoLAN team <videolan@videolan.org>\n"
2678 "http://www.videolan.org/"
2679 msgstr ""
2680
2681 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1595 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2394
2682 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2645 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2876
2683 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2983 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3257
2684 #: modules/gui/gtk/preferences.c:601 modules/gui/macosx/prefs.m:550
2685 #: modules/gui/macosx/prefs.m:765 modules/gui/macosx/open.m:174
2686 #: modules/gui/win32/strings.cpp:14 modules/gui/win32/strings.cpp:27
2687 #: modules/gui/win32/strings.cpp:155 modules/gui/win32/strings.cpp:174
2688 #: modules/gui/win32/strings.cpp:184 modules/gui/win32/strings.cpp:215
2689 #: modules/gui/win32/strings.cpp:234 modules/gui/win32/strings.cpp:250
2690 msgid "OK"
2691 msgstr ""
2692
2693 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1718
2694 msgid "Open Target"
2695 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯"
2696
2697 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2282
2698 #, fuzzy
2699 msgid "Use a subtitles file"
2700 msgstr "»úËë¤ÎÁªÂò"
2701
2702 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2304 modules/gui/win32/strings.cpp:242
2703 #, fuzzy
2704 msgid "Select a subtitles file"
2705 msgstr "»úËë¤ÎÁªÂò"
2706
2707 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2334 modules/gui/win32/strings.cpp:245
2708 msgid "Set the delay (in seconds)"
2709 msgstr ""
2710
2711 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2350 modules/gui/win32/strings.cpp:247
2712 msgid "Set the number of Frames Per Second"
2713 msgstr ""
2714
2715 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2365
2716 #, fuzzy
2717 msgid "Use stream output"
2718 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎÏÀè¤ÎÁªÂò"
2719
2720 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2373
2721 #, fuzzy
2722 msgid "Stream output configuration "
2723 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à½ÐÎÏ"
2724
2725 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2525
2726 msgid "Select File"
2727 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
2728
2729 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2572
2730 msgid "Jump"
2731 msgstr "¥¸¥ã¥ó¥×"
2732
2733 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2579
2734 msgid "Go to:"
2735 msgstr ""
2736
2737 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2782
2738 msgid "Selected"
2739 msgstr "ÁªÂòºÑ¤ß"
2740
2741 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2805
2742 msgid "_Crop"
2743 msgstr "±ï¼è¤ê(_C)"
2744
2745 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2816
2746 msgid "_Invert"
2747 msgstr "µÕž"
2748
2749 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2827
2750 msgid "_Select"
2751 msgstr "ÁªÂò(_S)"
2752
2753 #. special case for "off" item
2754 #: modules/gui/gtk/menu.c:725 modules/gui/macosx/prefs.m:384
2755 #: modules/gui/macosx/prefs.m:413 modules/gui/macosx/prefs.m:641
2756 #: modules/gui/macosx/prefs.m:670
2757 msgid "None"
2758 msgstr "¤Ê¤·"
2759
2760 #: modules/gui/gtk/menu.c:888
2761 #, c-format
2762 msgid "Title %d (%d)"
2763 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë %d (%d)"
2764
2765 #: modules/gui/gtk/menu.c:955
2766 #, c-format
2767 msgid "Chapter %d"
2768 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼ %d"
2769
2770 #: modules/gui/gtk/preferences.c:321 modules/gui/kde/pluginsbox.cpp:46
2771 msgid "Description"
2772 msgstr "ÀâÌÀ"
2773
2774 #: modules/gui/gtk/preferences.c:367 modules/gui/kde/pluginsbox.cpp:48
2775 #: modules/gui/macosx/prefs.m:364
2776 msgid "Configure"
2777 msgstr "ÀßÄê"
2778
2779 #. add new label
2780 #: modules/gui/gtk/preferences.c:390 modules/gui/kde/pluginsbox.cpp:53
2781 msgid "Selected:"
2782 msgstr "ÁªÂòºÑ¤ß:"
2783
2784 #: modules/gui/kde/interface.cpp:89
2785 msgid "Languages"
2786 msgstr "¸À¸ì"
2787
2788 #: modules/gui/kde/interface.cpp:94 modules/gui/macosx/intf.m:247
2789 #: modules/gui/win32/strings.cpp:88
2790 msgid "Subtitles"
2791 msgstr "»úËë(_S)"
2792
2793 #: modules/gui/kde/interface.cpp:138
2794 msgid "Stream info..."
2795 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î¾ðÊó..."
2796
2797 #: modules/gui/kde/interface.cpp:433
2798 msgid "Off"
2799 msgstr "¥ª¥Õ"
2800
2801 #: modules/gui/kde/kde.cpp:59
2802 msgid "Path to ui.rc file"
2803 msgstr "ui.rc¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ñ¥¹"
2804
2805 #: modules/gui/kde/kde.cpp:60
2806 msgid "KDE interface module"
2807 msgstr "KDE¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2808
2809 #: modules/gui/kde/messages.cpp:29
2810 msgid "Messages:"
2811 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸:"
2812
2813 #: modules/gui/macosx/intf.m:190
2814 #, fuzzy
2815 msgid "VLC - Controller"
2816 msgstr "¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë"
2817
2818 #: modules/gui/macosx/intf.m:195 modules/gui/macosx/intf.m:240
2819 #: modules/gui/macosx/controls.m:690
2820 msgid "Previous"
2821 msgstr "Á°¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë"
2822
2823 #: modules/gui/macosx/intf.m:196
2824 #, fuzzy
2825 msgid "Slowmotion"
2826 msgstr "ÁªÂò"
2827
2828 #: modules/gui/macosx/intf.m:199
2829 #, fuzzy
2830 msgid "Fast Forward"
2831 msgstr "žÁ÷"
2832
2833 #: modules/gui/macosx/intf.m:203
2834 #, fuzzy
2835 msgid "Volume"
2836 msgstr "¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò¾å¤²¤ë"
2837
2838 #: modules/gui/macosx/intf.m:204
2839 #, fuzzy
2840 msgid "Position"
2841 msgstr "¶ËÀ­"
2842
2843 #: modules/gui/macosx/intf.m:210
2844 msgid "Close"
2845 msgstr "ÊĤ¸¤ë"
2846
2847 #. main menu
2848 #: modules/gui/macosx/intf.m:213
2849 msgid "About VLC Media Player"
2850 msgstr "VLC¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ"
2851
2852 #: modules/gui/macosx/intf.m:215
2853 msgid "Hide VLC"
2854 msgstr "VLC¤ò±£¤¹"
2855
2856 #: modules/gui/macosx/intf.m:216
2857 msgid "Hide Others"
2858 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò±£¤¹(_H)"
2859
2860 #: modules/gui/macosx/intf.m:217
2861 msgid "Show All"
2862 msgstr "¤¹¤Ù¤Æ¤òɽ¼¨"
2863
2864 #: modules/gui/macosx/intf.m:218
2865 msgid "Quit VLC"
2866 msgstr "VLC¤ò½ªÎ»"
2867
2868 #: modules/gui/macosx/intf.m:221
2869 msgid "Open..."
2870 msgstr "³«¤¯(_O)..."
2871
2872 #: modules/gui/macosx/intf.m:222 modules/gui/win32/strings.cpp:91
2873 msgid "Open File..."
2874 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯(_O)..."
2875
2876 #: modules/gui/macosx/intf.m:223 modules/gui/win32/strings.cpp:92
2877 msgid "Open Disc..."
2878 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò³«¤¯(_D)..."
2879
2880 #: modules/gui/macosx/intf.m:224
2881 msgid "Open Network..."
2882 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò³«¤¯"
2883
2884 #: modules/gui/macosx/intf.m:225
2885 msgid "Open Recent"
2886 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò³«¤¯"
2887
2888 #. Recent Items Menu
2889 #: modules/gui/macosx/intf.m:226 modules/gui/macosx/intf.m:1252
2890 msgid "Clear Menu"
2891 msgstr "¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë"
2892
2893 #: modules/gui/macosx/intf.m:228
2894 msgid "Edit"
2895 msgstr "ÊÔ½¸"
2896
2897 #: modules/gui/macosx/intf.m:229
2898 msgid "Cut"
2899 msgstr "¥«¥Ã¥È"
2900
2901 #: modules/gui/macosx/intf.m:230
2902 msgid "Copy"
2903 msgstr "¥³¥Ô¡¼"
2904
2905 #: modules/gui/macosx/intf.m:231
2906 msgid "Paste"
2907 msgstr "¥Ú¡¼¥¹¥È"
2908
2909 #: modules/gui/macosx/intf.m:232
2910 msgid "Clear"
2911 msgstr "¥¯¥ê¥¢"
2912
2913 #: modules/gui/macosx/intf.m:233 modules/gui/macosx/playlist.m:91
2914 msgid "Select All"
2915 msgstr "¤¹¤Ù¤Æ¤òÁªÂò"
2916
2917 #: modules/gui/macosx/intf.m:235 modules/gui/win32/strings.cpp:78
2918 msgid "Controls"
2919 msgstr "¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë"
2920
2921 #: modules/gui/macosx/intf.m:238 modules/gui/macosx/controls.m:670
2922 msgid "Faster"
2923 msgstr "ÁáÁ÷¤ê"
2924
2925 #: modules/gui/macosx/intf.m:239 modules/gui/macosx/controls.m:671
2926 msgid "Slower"
2927 msgstr "¥¹¥í¡¼"
2928
2929 #: modules/gui/macosx/intf.m:242
2930 msgid "Loop"
2931 msgstr "¥ë¡¼¥×"
2932
2933 #: modules/gui/macosx/intf.m:246 modules/gui/win32/strings.cpp:87
2934 msgid "Language"
2935 msgstr "¸À¸ì"
2936
2937 #: modules/gui/macosx/intf.m:257 modules/gui/macosx/controls.m:708
2938 msgid "Fullscreen"
2939 msgstr "Á´²èÌ̲½(_F)"
2940
2941 #: modules/gui/macosx/intf.m:261
2942 msgid "Window"
2943 msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦"
2944
2945 #: modules/gui/macosx/intf.m:262
2946 msgid "Minimize Window"
2947 msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºÇ¾®²½"
2948
2949 #: modules/gui/macosx/intf.m:263
2950 msgid "Close Window"
2951 msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤ë"
2952
2953 #: modules/gui/macosx/intf.m:264
2954 #, fuzzy
2955 msgid "Controller"
2956 msgstr "¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë"
2957
2958 #: modules/gui/macosx/intf.m:268
2959 msgid "Bring All to Front"
2960 msgstr "¤¹¤Ù¤Æ¤òÁ°¤Ë"
2961
2962 #: modules/gui/macosx/intf.m:270
2963 #, fuzzy
2964 msgid "Help"
2965 msgstr "¥Ø¥ë¥×(_H)"
2966
2967 #: modules/gui/macosx/intf.m:271
2968 #, fuzzy
2969 msgid "ReadMe..."
2970 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸..."
2971
2972 #: modules/gui/macosx/intf.m:272
2973 msgid "Report A Bug"
2974 msgstr ""
2975
2976 #: modules/gui/macosx/intf.m:273
2977 #, fuzzy
2978 msgid "VideoLAN Website"
2979 msgstr "VideoLAN¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È"
2980
2981 #: modules/gui/macosx/intf.m:274
2982 msgid "License"
2983 msgstr ""
2984
2985 #. error panel
2986 #: modules/gui/macosx/intf.m:281
2987 msgid "Error"
2988 msgstr "¥¨¥é¡¼"
2989
2990 #: modules/gui/macosx/intf.m:282
2991 msgid ""
2992 "An error has occurred which probably prevented the execution of your "
2993 "request :"
2994 msgstr "Í׵ᤵ¤ì¤¿½èÍý¤Î¼Â¹Ô¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿ :"
2995
2996 #: modules/gui/macosx/intf.m:283
2997 msgid "If you believe that it is a bug, please follow the instructions at :"
2998 msgstr "¤â¤·¡¢¥Ð¥°¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢°Ê²¼¤Î¼ê½ç¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ :"
2999
3000 #: modules/gui/macosx/intf.m:284
3001 msgid "Open Messages Window"
3002 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òɽ¼¨"
3003
3004 #: modules/gui/macosx/intf.m:285
3005 msgid "Dismiss"
3006 msgstr "¤ä¤êľ¤·"
3007
3008 #: modules/gui/macosx/intf.m:962
3009 msgid "Load from file.."
3010 msgstr ""
3011
3012 #: modules/gui/macosx/open.m:170
3013 msgid "Open Source"
3014 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ò³«¤¯"
3015
3016 #: modules/gui/macosx/open.m:172
3017 #, fuzzy
3018 msgid "Only enqueue in playlist. Do not play."
3019 msgstr "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ËÄɲÃ"
3020
3021 #: modules/gui/macosx/open.m:182
3022 msgid "Treat as a pipe rather than as a file"
3023 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥¤¥×¤È¤·¤Æ°·¤¦"
3024
3025 #: modules/gui/macosx/open.m:185
3026 #, fuzzy
3027 msgid "Load subtitles"
3028 msgstr "»úËë(_S)"
3029
3030 #: modules/gui/macosx/open.m:191
3031 #, fuzzy
3032 msgid "Use DVD menus (EXPERIMENTAL)"
3033 msgstr "DVD¥á¥Ë¥å¡¼¤ò»ÈÍÑ"
3034
3035 #: modules/gui/macosx/open.m:193 modules/gui/macosx/open.m:448
3036 msgid "VIDEO_TS folder"
3037 msgstr "VIDEO_TS¥Õ¥©¥ë¥À"
3038
3039 #: modules/gui/macosx/open.m:215
3040 msgid "Stream output MRL"
3041 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎÏMRL"
3042
3043 #: modules/gui/macosx/open.m:493 modules/gui/macosx/open.m:545
3044 #: modules/gui/macosx/open.m:553
3045 msgid "No %@s found"
3046 msgstr "%@s ¤Ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó"
3047
3048 #: modules/gui/macosx/open.m:588
3049 msgid "Open VIDEO_TS Directory"
3050 msgstr "VIDEO_TS¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò³«¤¯"
3051
3052 #: modules/gui/macosx/open.m:762
3053 msgid "Save File"
3054 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÊݸ"
3055
3056 #: modules/gui/macosx/controls.m:583
3057 #, fuzzy
3058 msgid "Open subtitlefile"
3059 msgstr "»úËë¤ÎÁªÂò"
3060
3061 #: modules/gui/macosx/vout.m:989
3062 #, fuzzy, c-format
3063 msgid "Screen %d"
3064 msgstr "¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó %d"
3065
3066 #: modules/gui/ncurses/ncurses.c:66
3067 msgid "ncurses interface module"
3068 msgstr "ncurses¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3069
3070 #: modules/gui/qnx/qnx.c:44
3071 msgid "QNX RTOS module"
3072 msgstr "QNX RTOS¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3073
3074 #: modules/gui/qt/qt.cpp:47
3075 msgid "Qt interface module"
3076 msgstr "Qt¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3077
3078 #. ****************************************************************************
3079 #. * Module descriptor
3080 #. ****************************************************************************
3081 #: modules/gui/win32/win32.cpp:302
3082 msgid "maximum number of lines in the log window"
3083 msgstr "¥í¥°¡¦¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎºÇÂç¹Ô¿ô"
3084
3085 #: modules/gui/win32/win32.cpp:304
3086 msgid ""
3087 "You can set the maximum number of lines that the log window will display. "
3088 "Enter -1 if you want to keep all messages."
3089 msgstr ""
3090 "ɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¥í¥°¡¦¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎºÇÂç¹Ô¿ô¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊÝ»ý"
3091 "¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢-1¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
3092
3093 #: modules/gui/win32/win32.cpp:310
3094 msgid "Native Windows interface module"
3095 msgstr "¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖWindows¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
3096
3097 #: modules/gui/win32/strings.cpp:11
3098 msgid "The VideoLAN Team  <videolan@videolan.org>"
3099 msgstr ""
3100
3101 #: modules/gui/win32/strings.cpp:12
3102 msgid "http://www.videolan.org/"
3103 msgstr ""
3104
3105 #: modules/gui/win32/strings.cpp:13
3106 msgid "Version x.y.z"
3107 msgstr ""
3108
3109 #.
3110 #. * from modules/gui/win32/disc.dfm:
3111 #.
3112 #: modules/gui/win32/strings.cpp:20
3113 #, fuzzy
3114 msgid "Open Disc"
3115 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò³«¤¯(_D)..."
3116
3117 #: modules/gui/win32/strings.cpp:21
3118 #, fuzzy
3119 msgid "Device &name:"
3120 msgstr "¥Ç¥Ð¥¤¥¹Ì¾"
3121
3122 #: modules/gui/win32/strings.cpp:22
3123 msgid "&Menus"
3124 msgstr ""
3125
3126 #: modules/gui/win32/strings.cpp:23
3127 #, fuzzy
3128 msgid "Starting position"
3129 msgstr "¿âľÊý¸þ°ÌÃÖ"
3130
3131 #: modules/gui/win32/strings.cpp:24
3132 #, fuzzy
3133 msgid "&Title:"
3134 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë:"
3135
3136 #: modules/gui/win32/strings.cpp:25
3137 #, fuzzy
3138 msgid "&Chapter:"
3139 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼:"
3140
3141 #: modules/gui/win32/strings.cpp:29
3142 msgid "F:\\"
3143 msgstr ""
3144
3145 #: modules/gui/win32/strings.cpp:36
3146 msgid "ToolBar"
3147 msgstr ""
3148
3149 #: modules/gui/win32/strings.cpp:37
3150 msgid "ToolButtonSep1"
3151 msgstr ""
3152
3153 #: modules/gui/win32/strings.cpp:38
3154 msgid "ToolButtonSep2"
3155 msgstr ""
3156
3157 #: modules/gui/win32/strings.cpp:39
3158 msgid "ToolButtonSep3"
3159 msgstr ""
3160
3161 #: modules/gui/win32/strings.cpp:40
3162 #, fuzzy
3163 msgid "File read"
3164 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë"
3165
3166 #: modules/gui/win32/strings.cpp:47
3167 msgid "0:00:00"
3168 msgstr ""
3169
3170 #: modules/gui/win32/strings.cpp:48
3171 #, fuzzy
3172 msgid "&File"
3173 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë"
3174
3175 #: modules/gui/win32/strings.cpp:49
3176 #, fuzzy
3177 msgid "Open &file..."
3178 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯(_O)..."
3179
3180 #: modules/gui/win32/strings.cpp:50
3181 #, fuzzy
3182 msgid "Open &disc..."
3183 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò³«¤¯(_D)..."
3184
3185 #: modules/gui/win32/strings.cpp:51
3186 #, fuzzy
3187 msgid "&Network stream..."
3188 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à(_N)..."
3189
3190 #: modules/gui/win32/strings.cpp:52
3191 #, fuzzy
3192 msgid "&View"
3193 msgstr "ɽ¼¨(_V)"
3194
3195 #: modules/gui/win32/strings.cpp:53
3196 #, fuzzy
3197 msgid "&Hide interface"
3198 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò±£¤¹(_H)"
3199
3200 #: modules/gui/win32/strings.cpp:55
3201 #, fuzzy
3202 msgid "&Playlist..."
3203 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È..."
3204
3205 #: modules/gui/win32/strings.cpp:56
3206 #, fuzzy
3207 msgid "&Add interface"
3208 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò±£¤¹(_H)"
3209
3210 #: modules/gui/win32/strings.cpp:57
3211 #, fuzzy
3212 msgid "Spawn a new interface"
3213 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
3214
3215 #: modules/gui/win32/strings.cpp:58
3216 #, fuzzy
3217 msgid "&Controls"
3218 msgstr "¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë"
3219
3220 #: modules/gui/win32/strings.cpp:59
3221 #, fuzzy
3222 msgid "Audio device"
3223 msgstr "DVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹"
3224
3225 #: modules/gui/win32/strings.cpp:60
3226 #, fuzzy
3227 msgid "C&hannels"
3228 msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë"
3229
3230 #: modules/gui/win32/strings.cpp:62
3231 #, fuzzy
3232 msgid "Sc&reen"
3233 msgstr "¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó"
3234
3235 #: modules/gui/win32/strings.cpp:63
3236 #, fuzzy
3237 msgid "&Program"
3238 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à"
3239
3240 #: modules/gui/win32/strings.cpp:65
3241 #, fuzzy
3242 msgid "&Title"
3243 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë"
3244
3245 #: modules/gui/win32/strings.cpp:67
3246 #, fuzzy
3247 msgid "&Chapter"
3248 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼"
3249
3250 #: modules/gui/win32/strings.cpp:69
3251 msgid "&Angle"
3252 msgstr ""
3253
3254 #: modules/gui/win32/strings.cpp:70
3255 #, fuzzy
3256 msgid "Select angle"
3257 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
3258
3259 #: modules/gui/win32/strings.cpp:71
3260 #, fuzzy
3261 msgid "&Language"
3262 msgstr "¸À¸ì"
3263
3264 #: modules/gui/win32/strings.cpp:73
3265 #, fuzzy
3266 msgid "&Subtitles"
3267 msgstr "»úËë(_S)"
3268
3269 #: modules/gui/win32/strings.cpp:75
3270 #, fuzzy
3271 msgid "&Help"
3272 msgstr "¥Ø¥ë¥×(_H)"
3273
3274 #: modules/gui/win32/strings.cpp:76
3275 #, fuzzy
3276 msgid "Close this popup"
3277 msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤ë"
3278
3279 #: modules/gui/win32/strings.cpp:77
3280 #, fuzzy
3281 msgid "Show interface"
3282 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
3283
3284 #: modules/gui/win32/strings.cpp:79
3285 #, fuzzy
3286 msgid "&Jump..."
3287 msgstr "¥¸¥ã¥ó¥×(_J)..."
3288
3289 #: modules/gui/win32/strings.cpp:80
3290 #, fuzzy
3291 msgid "Audio settings"
3292 msgstr "ÀßÄê(_S)"
3293
3294 #: modules/gui/win32/strings.cpp:83
3295 #, fuzzy
3296 msgid "Video settings"
3297 msgstr "ÀßÄê(_S)"
3298
3299 #: modules/gui/win32/strings.cpp:85
3300 #, fuzzy
3301 msgid "Navigation"
3302 msgstr "¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó(_N)"
3303
3304 #: modules/gui/win32/strings.cpp:90
3305 #, fuzzy
3306 msgid "New stream"
3307 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ò³«¤¯"
3308
3309 #: modules/gui/win32/strings.cpp:93
3310 #, fuzzy
3311 msgid "Network Stream..."
3312 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à(_N)..."
3313
3314 #: modules/gui/win32/strings.cpp:110
3315 #, fuzzy
3316 msgid "Play slower"
3317 msgstr "¥¹¥í¡¼ºÆÀ¸"
3318
3319 #: modules/gui/win32/strings.cpp:112
3320 #, fuzzy
3321 msgid "Play faster"
3322 msgstr "ÁáÁ÷¤êºÆÀ¸"
3323
3324 #: modules/gui/win32/strings.cpp:116
3325 #, fuzzy
3326 msgid "Next file"
3327 msgstr "¼¡¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë"
3328
3329 #: modules/gui/win32/strings.cpp:117
3330 #, fuzzy
3331 msgid "&Stream output..."
3332 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à½ÐÎÏ"
3333
3334 #: modules/gui/win32/strings.cpp:118
3335 #, fuzzy
3336 msgid "Open the stream output"
3337 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎϤòÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
3338
3339 #: modules/gui/win32/strings.cpp:119
3340 #, fuzzy
3341 msgid "&Add subtitles..."
3342 msgstr "»úËë(_S)"
3343
3344 #: modules/gui/win32/strings.cpp:120
3345 msgid "Add a subtitle file"
3346 msgstr ""
3347
3348 #: modules/gui/win32/strings.cpp:123
3349 #, fuzzy
3350 msgid "Exit"
3351 msgstr "½ªÎ»(_x)"
3352
3353 #: modules/gui/win32/strings.cpp:125
3354 #, fuzzy
3355 msgid "&Fullscreen"
3356 msgstr "Á´²èÌ̲½(_F)"
3357
3358 #: modules/gui/win32/strings.cpp:127
3359 #, fuzzy
3360 msgid "Preferences..."
3361 msgstr "ÀßÄê(_P)..."
3362
3363 #: modules/gui/win32/strings.cpp:131
3364 #, fuzzy
3365 msgid "About..."
3366 msgstr "VideoLAN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(_A)..."
3367
3368 #: modules/gui/win32/strings.cpp:136
3369 #, fuzzy
3370 msgid "Select next title"
3371 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
3372
3373 #: modules/gui/win32/strings.cpp:141
3374 #, fuzzy
3375 msgid "Volume &Up"
3376 msgstr "¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò¾å¤²¤ë"
3377
3378 #: modules/gui/win32/strings.cpp:142
3379 msgid "Increase the volume"
3380 msgstr ""
3381
3382 #: modules/gui/win32/strings.cpp:143
3383 #, fuzzy
3384 msgid "Volume &Down"
3385 msgstr "¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò²¼¤²¤ë"
3386
3387 #: modules/gui/win32/strings.cpp:144
3388 msgid "Decrease the volume"
3389 msgstr ""
3390
3391 #: modules/gui/win32/strings.cpp:145
3392 #, fuzzy
3393 msgid "&Mute"
3394 msgstr "¥ß¥å¡¼¥È¤¹¤ë"
3395
3396 #: modules/gui/win32/strings.cpp:146
3397 #, fuzzy
3398 msgid "Toggle mute"
3399 msgstr "¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Îɽ¼¨/Èóɽ¼¨(_I)"
3400
3401 #: modules/gui/win32/strings.cpp:147
3402 msgid "Always on top..."
3403 msgstr ""
3404
3405 #: modules/gui/win32/strings.cpp:148
3406 #, fuzzy
3407 msgid "Set the window on top"
3408 msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤ë"
3409
3410 #.
3411 #. * from modules/gui/win32/network.dfm:
3412 #.
3413 #: modules/gui/win32/strings.cpp:161
3414 #, fuzzy
3415 msgid "Open network"
3416 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò³«¤¯"
3417
3418 #: modules/gui/win32/strings.cpp:162
3419 #, fuzzy
3420 msgid "Network mode"
3421 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯"
3422
3423 #: modules/gui/win32/strings.cpp:163 modules/gui/win32/strings.cpp:164
3424 #: modules/gui/win32/strings.cpp:165 modules/gui/win32/strings.cpp:224
3425 #, fuzzy
3426 msgid "Port:"
3427 msgstr "¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ"
3428
3429 #: modules/gui/win32/strings.cpp:173
3430 msgid "vlcs"
3431 msgstr ""
3432
3433 #: modules/gui/win32/strings.cpp:182
3434 #, fuzzy
3435 msgid "Filename"
3436 msgstr "¥í¥°¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
3437
3438 #: modules/gui/win32/strings.cpp:185
3439 #, fuzzy
3440 msgid "&Add"
3441 msgstr "ÄɲÃ"
3442
3443 #: modules/gui/win32/strings.cpp:186
3444 #, fuzzy
3445 msgid "&File..."
3446 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯(_O)..."
3447
3448 #: modules/gui/win32/strings.cpp:187
3449 #, fuzzy
3450 msgid "&Disc..."
3451 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò³«¤¯(_D)..."
3452
3453 #: modules/gui/win32/strings.cpp:188
3454 #, fuzzy
3455 msgid "&Network..."
3456 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯"
3457
3458 #: modules/gui/win32/strings.cpp:189
3459 msgid "&Url"
3460 msgstr ""
3461
3462 #: modules/gui/win32/strings.cpp:190
3463 #, fuzzy
3464 msgid "&Delete"
3465 msgstr "ºï½ü"
3466
3467 #: modules/gui/win32/strings.cpp:191 modules/gui/win32/strings.cpp:192
3468 #, fuzzy
3469 msgid "&Selection"
3470 msgstr "ÁªÂò"
3471
3472 #: modules/gui/win32/strings.cpp:193
3473 #, fuzzy
3474 msgid "&Invert selection"
3475 msgstr "ÁªÂò"
3476
3477 #: modules/gui/win32/strings.cpp:194
3478 #, fuzzy
3479 msgid "&Crop selection"
3480 msgstr "ÁªÂò"
3481
3482 #: modules/gui/win32/strings.cpp:195
3483 #, fuzzy
3484 msgid "&Delete selection"
3485 msgstr "ÁªÂò"
3486
3487 #: modules/gui/win32/strings.cpp:196
3488 #, fuzzy
3489 msgid "Delete &all"
3490 msgstr "ºï½ü"
3491
3492 #: modules/gui/win32/strings.cpp:198
3493 #, fuzzy
3494 msgid "Invert selection"
3495 msgstr "ÁªÂò"
3496
3497 #: modules/gui/win32/strings.cpp:200
3498 #, fuzzy
3499 msgid "Crop selection"
3500 msgstr "ÁªÂò"
3501
3502 #: modules/gui/win32/strings.cpp:202
3503 #, fuzzy
3504 msgid "Delete selection"
3505 msgstr "ÁªÂò"
3506
3507 #: modules/gui/win32/strings.cpp:204
3508 msgid "Delete all items"
3509 msgstr ""
3510
3511 #: modules/gui/win32/strings.cpp:206
3512 #, fuzzy
3513 msgid "Play the selected stream"
3514 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ÎºÆÀ¸"
3515
3516 #: modules/gui/win32/strings.cpp:223
3517 #, fuzzy
3518 msgid "Stream output MRL (Media Resource Locator)"
3519 msgstr "¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥ê¥½¡¼¥¹¡¦¥í¥±¡¼¥¿ (MRL)"
3520
3521 #: modules/gui/win32/strings.cpp:226
3522 msgid "file/ts://"
3523 msgstr ""
3524
3525 #: modules/gui/win32/strings.cpp:231
3526 msgid "239.239.0.1"
3527 msgstr ""
3528
3529 #.
3530 #. * from modules/gui/win32/subtitles.dfm:
3531 #.
3532 #: modules/gui/win32/strings.cpp:241
3533 #, fuzzy
3534 msgid "Add subtitles"
3535 msgstr "»úËë(_S)"
3536
3537 #: modules/gui/win32/strings.cpp:243
3538 msgid "Delay:"
3539 msgstr ""
3540
3541 #: modules/gui/win32/strings.cpp:244
3542 msgid "FPS:"
3543 msgstr ""
3544
3545 #: modules/gui/win32/strings.cpp:246 modules/gui/win32/strings.cpp:248
3546 msgid "0.0"
3547 msgstr ""
3548
3549 #. ****************************************************************************
3550 #. * Module descriptor
3551 #. ****************************************************************************
3552 #: modules/misc/dummy/dummy.c:37
3553 msgid "dummy image chroma format"
3554 msgstr "¥À¥ß¡¼¤Î²èÁü¿§ºÌ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È"
3555
3556 #: modules/misc/dummy/dummy.c:39
3557 msgid ""
3558 "Force the dummy video output to create images using a specific chroma format "
3559 "instead of trying to improve performances by using the most efficient one."
3560 msgstr ""
3561 "ºÇ¤â¸ú²ÌŪ¤Ê¤â¤Î¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤«¤ï¤ê¤Ë¡¢ÆÃÄê¤Î¿§ºÌ¥Õ¥©¡¼"
3562 "¥Þ¥Ã¥È¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤òºîÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥À¥ß¡¼¤Î¥Ó¥Ç¥ª½ÐÎϤò¶¯À©Åª¤ËÁªÂò¤·"
3563 "¤Þ¤¹¡£"
3564
3565 #: modules/misc/dummy/dummy.c:44
3566 msgid "dummy functions module"
3567 msgstr "¥À¥ß¡¼¤Îµ¡Ç½¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3568
3569 #: modules/misc/dummy/interface.c:46
3570 msgid "Using the dummy interface plugin..."
3571 msgstr "¥À¥ß¡¼¤Î¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£"
3572
3573 #: modules/misc/gtk_main.c:55
3574 msgid "Gtk+ helper module"
3575 msgstr "Gtk+¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3576
3577 #: modules/misc/logger/logger.c:86
3578 msgid "log filename"
3579 msgstr "¥í¥°¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
3580
3581 #: modules/misc/logger/logger.c:86
3582 msgid "Specify the log filename."
3583 msgstr "¥í¥°¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
3584
3585 #: modules/misc/logger/logger.c:87
3586 msgid "log format"
3587 msgstr "¥í¥°¡¦¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È"
3588
3589 #: modules/misc/logger/logger.c:87
3590 msgid ""
3591 "Specify the log format. Available choices are \"text\" (default) and \"html\""
3592 msgstr ""
3593 "¥í¥°¡¦¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£\"text\" (¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È) and \"html\"¤¬ÁªÂò¤Ç¤­"
3594 "¤Þ¤¹¡£"
3595
3596 #: modules/misc/logger/logger.c:88
3597 msgid "file logging interface module"
3598 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦¥í¥®¥ó¥°¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3599
3600 #: modules/misc/logger/logger.c:102
3601 msgid "Using the logger interface plugin..."
3602 msgstr "¥í¥®¥ó¥°¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£"
3603
3604 #: modules/misc/memcpy/memcpy.c:81
3605 msgid "libc memcpy module"
3606 msgstr "libc memcpy¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3607
3608 #: modules/misc/memcpy/memcpy.c:85
3609 msgid "3D Now! memcpy module"
3610 msgstr "3D Now! memcpy¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3611
3612 #: modules/misc/memcpy/memcpy.c:92
3613 msgid "MMX memcpy module"
3614 msgstr "MMX memcpy¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3615
3616 #: modules/misc/memcpy/memcpy.c:97
3617 msgid "MMX EXT memcpy module"
3618 msgstr "MMX¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥·¥ç¥ómemcpy¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3619
3620 #: modules/misc/memcpy/memcpyaltivec.c:52
3621 msgid "AltiVec memcpy module"
3622 msgstr "AltiVec memcpy¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3623
3624 #: modules/misc/network/ipv4.c:86
3625 msgid "IPv4 network abstraction layer"
3626 msgstr "IPv4¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯Ãê¾Ý¥ì¥¤¥ä"
3627
3628 #: modules/misc/network/ipv6.c:79
3629 msgid "IPv6 network abstraction layer"
3630 msgstr "IPv6¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯Ãê¾Ý¥ì¥¤¥ä"
3631
3632 #: modules/misc/testsuite/test1.c:33
3633 msgid "C module that does nothing"
3634 msgstr "C¥â¥¸¥å¡¼¥ë(²¿¤â¤·¤Þ¤»¤ó)"
3635
3636 #: modules/misc/testsuite/test4.c:63
3637 msgid "Miscellaneous stress tests"
3638 msgstr "¤½¤Î¾ Éé²Ù¥Æ¥¹¥È"
3639
3640 #: modules/video_chroma/i420_rgb.c:67
3641 msgid "I420,IYUV,YV12 to RGB2,RV15,RV16,RV24,RV32 conversions"
3642 msgstr "I420,IYUV,YV12 to RGB,RV15,RV16,RV24,RV32¥³¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó"
3643
3644 #: modules/video_chroma/i420_rgb.c:71
3645 msgid "MMX I420,IYUV,YV12 to RV15,RV16,RV24,RV32 conversions"
3646 msgstr "MMX I420,IYUV,YV12 to RV15,RV16,RV24,RV32¥³¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó"
3647
3648 #: modules/video_chroma/i420_ymga.c:48 modules/video_chroma/i420_yuy2.c:67
3649 #: modules/video_chroma/i422_yuy2.c:61
3650 msgid "conversions from "
3651 msgstr "ÊÑ´¹¸µ "
3652
3653 #: modules/video_chroma/i420_ymga.c:48 modules/video_chroma/i420_ymga.c:51
3654 #: modules/video_chroma/i420_yuy2.c:67 modules/video_chroma/i420_yuy2.c:70
3655 #: modules/video_chroma/i422_yuy2.c:61 modules/video_chroma/i422_yuy2.c:64
3656 msgid " to "
3657 msgstr " Àè "
3658
3659 #: modules/video_chroma/i420_ymga.c:51 modules/video_chroma/i420_yuy2.c:70
3660 #: modules/video_chroma/i422_yuy2.c:64
3661 msgid "MMX conversions from "
3662 msgstr "MMX ÊÑ´¹¸µ "
3663
3664 #. ****************************************************************************
3665 #. * Module descriptor
3666 #. ****************************************************************************
3667 #: modules/video_filter/clone.c:53
3668 msgid "Number of clones"
3669 msgstr "¥¯¥í¡¼¥ó¿ô"
3670
3671 #: modules/video_filter/clone.c:54
3672 msgid "Select the number of video windows in which to clone the video"
3673 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¤ò¥¯¥í¡¼¥ó¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¦¥£¥ó¥É¥¦¿ô¤òÁªÂò¤¹¤ë"
3674
3675 #: modules/video_filter/clone.c:60
3676 msgid "image clone video module"
3677 msgstr "¥¤¥á¡¼¥¸¡¦¥¯¥í¡¼¥ó¡¦¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3678
3679 #. ****************************************************************************
3680 #. * Module descriptor
3681 #. ****************************************************************************
3682 #: modules/video_filter/crop.c:54
3683 msgid "crop geometry"
3684 msgstr "±ï¼è¤ê¥¸¥ª¥á¥È¥ê"
3685
3686 #: modules/video_filter/crop.c:55
3687 msgid "Set the geometry of the zone to crop"
3688 msgstr "¶è²è¤«¤é±ï¼è¤ê¤Þ¤Ç¤Î¥¸¥ª¥á¥È¥ê¤ò»ØÄê"
3689
3690 #: modules/video_filter/crop.c:57
3691 msgid "automatic cropping"
3692 msgstr "¼«Æ°±ï¼è¤ê"
3693
3694 #: modules/video_filter/crop.c:58
3695 msgid "Activate automatic black border cropping"
3696 msgstr "¹õ±ï¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤¹¤ë"
3697
3698 #: modules/video_filter/crop.c:64
3699 msgid "image crop video module"
3700 msgstr "¥¤¥á¡¼¥¸±ï¼è¤ê¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3701
3702 #. ****************************************************************************
3703 #. * Module descriptor
3704 #. ****************************************************************************
3705 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:75
3706 msgid "deinterlace mode"
3707 msgstr "¥Î¥ó¥¤¥ó¥¿¥ì¡¼¥¹²½¥â¡¼¥É"
3708
3709 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:76
3710 msgid "One of \"discard\", \"blend\", \"mean\", \"bob\" or \"linear\""
3711 msgstr "\"discard\", \"blend\", \"mean\", \"bob\" ¤Þ¤¿¤Ï \"linear\"¤«¤é°ì¤Ä"
3712
3713 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:84
3714 msgid "deinterlacing module"
3715 msgstr "¥Î¥ó¥¤¥ó¥¿¥ì¡¼¥¹²½¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3716
3717 #. ****************************************************************************
3718 #. * Module descriptor
3719 #. ****************************************************************************
3720 #: modules/video_filter/distort.c:59
3721 msgid "distort mode"
3722 msgstr "ÏѶʥ⡼¥É"
3723
3724 #: modules/video_filter/distort.c:60
3725 msgid "Distort mode, one of \"wave\" and \"ripple\""
3726 msgstr "ÏѶʥ⡼¥É(\"wave\", \"ripple\")"
3727
3728 #: modules/video_filter/distort.c:68
3729 msgid "miscellaneous video effects module"
3730 msgstr "¤½¤Î¾¤Î¥Ó¥Ç¥ª¸ú²Ì¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3731
3732 #: modules/video_filter/invert.c:52
3733 msgid "invert video module"
3734 msgstr "¥Ó¥Ç¥ªµÕž¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3735
3736 #. ****************************************************************************
3737 #. * Module descriptor
3738 #. ****************************************************************************
3739 #: modules/video_filter/motionblur.c:54
3740 msgid "Blur factor"
3741 msgstr "¤«¤¹¤Þ¤»¤ëÍ×ÁÇ"
3742
3743 #: modules/video_filter/motionblur.c:55
3744 msgid "The degree of blurring from 1 to 127"
3745 msgstr "¤«¤¹¤Þ¤»¤ë³ä¹ç¤¤(1¤«¤é127)"
3746
3747 #: modules/video_filter/motionblur.c:60
3748 msgid "Motion blur filter"
3749 msgstr "¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤«¤¹¤Þ¤»¤ë¥Õ¥£¥ë¥¿"
3750
3751 #. ****************************************************************************
3752 #. * Module descriptor
3753 #. ****************************************************************************
3754 #: modules/video_filter/transform.c:57
3755 msgid "transform type"
3756 msgstr "ÊÑ´¹¥¿¥¤¥×"
3757
3758 #: modules/video_filter/transform.c:58
3759 msgid "One of '90', '180', '270', 'hflip' and 'vflip'"
3760 msgstr "'90', '180', '270', 'hflip', 'vflip'¤ÎÃ椫¤é°ì¤ÄÁªÂò¤¹¤ë¡£"
3761
3762 #: modules/video_filter/transform.c:66
3763 msgid "image transformation module"
3764 msgstr "¥¤¥á¡¼¥¸ÊÑ´¹¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3765
3766 #. ****************************************************************************
3767 #. * Module descriptor
3768 #. ****************************************************************************
3769 #: modules/video_filter/wall.c:53
3770 msgid "number of columns"
3771 msgstr "Îó¿ô"
3772
3773 #: modules/video_filter/wall.c:54
3774 msgid ""
3775 "Select the number of horizontal videowindows in which to split the video"
3776 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¤Ëʬ³ä¤¹¤ë¿åÊ¿Êý¸þ¤Î¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¦¥£¥ó¥É¥¦¿ô"
3777
3778 #: modules/video_filter/wall.c:57
3779 msgid "number of rows"
3780 msgstr "¹Ô¿ô"
3781
3782 #: modules/video_filter/wall.c:58
3783 msgid "Select the number of vertical videowindows in which to split the video"
3784 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¤Ëʬ³ä¤¹¤ë¿âľÊý¸þ¤Î¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¦¥£¥ó¥É¥¦¿ô"
3785
3786 #: modules/video_filter/wall.c:61
3787 msgid "active windows"
3788 msgstr "¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¦¥£¥ó¥É¥¦"
3789
3790 #: modules/video_filter/wall.c:62
3791 msgid "comma separated list of active windows, defaults to all"
3792 msgstr "¥«¥ó¥Þ¤Ç¶èÀÚ¤é¤ì¤¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥ê¥¹¥È"
3793
3794 #: modules/video_filter/wall.c:70
3795 msgid "image wall video module"
3796 msgstr "¥¤¥á¡¼¥¸¡¦¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3797
3798 #: modules/video_output/aa.c:55
3799 msgid "ASCII-art video output module"
3800 msgstr "ASCII¥¢¡¼¥È¡¦¥Ó¥Ç¥ª½ÐÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
3801
3802 #. ****************************************************************************
3803 #. * Module descriptor
3804 #. ****************************************************************************
3805 #: modules/video_output/directx/directx.c:93
3806 msgid "always on top"
3807 msgstr ""
3808
3809 #: modules/video_output/directx/directx.c:94
3810 msgid "place the directx window on top of other windows"
3811 msgstr ""
3812
3813 #: modules/video_output/directx/directx.c:95
3814 msgid "use hardware YUV->RGB conversions"
3815 msgstr "¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Ë¤è¤ë YUV->RGBÊÑ´¹¤ò»ÈÍÑ"
3816
3817 #: modules/video_output/directx/directx.c:97
3818 msgid ""
3819 "Try to use hardware acceleration for YUV->RGB conversions. This option "
3820 "doesn't have any effect when using overlays."
3821 msgstr ""
3822 "YUV->RGB¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¡¦¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î»ÈÍѤò»î¤ß¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥Ð¥ì¥¤¤ò»ÈÍÑ"
3823 "¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï²¿¤Î¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
3824
3825 #: modules/video_output/directx/directx.c:99
3826 msgid "use video buffers in system memory"
3827 msgstr "¥·¥¹¥Æ¥à¥á¥â¥êÃæ¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
3828
3829 #: modules/video_output/directx/directx.c:101
3830 msgid ""
3831 "Create video buffers in system memory instead of video memory. This isn't "
3832 "recommended as usually using video memory allows to benefit from more "
3833 "hardware acceleration (like rescaling or YUV->RGB conversions). This option "
3834 "doesn't have any effect when using overlays."
3835 msgstr ""
3836 "¥Ó¥Ç¥ª¥á¥â¥ê¤Î¤«¤ï¤ê¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¥á¥â¥êÃæ¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£¥Ó¥Ç¥ª¥á"
3837 "¥â¥ê¤ò»È¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¡¦¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¸ú²Ì¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î"
3838 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¿ä¾©¤·¤Þ¤»¤ó¡£(¥ê¥¹¥±¡¼¥ê¥ó¥°¤äYUV->RGBÊÑ´¹)¥ª¡¼¥Ð¥ì¥¤¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
3839 "¾ì¹ç¤Ë¤Ï²¿¤Î¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
3840
3841 #: modules/video_output/directx/directx.c:105
3842 msgid "specify an existing window"
3843 msgstr "´û¸¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò»ØÄê"
3844
3845 #: modules/video_output/directx/directx.c:107
3846 msgid ""
3847 "Specify a window to use instead of opening a new one. This option is "
3848 "DANGEROUS, use with care."
3849 msgstr ""
3850 "¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¯Âå¤ï¤ê¤Ë»ÈÍѤ¹¤ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó"
3851 "¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤¬É¬ÍפǤ¹¡£"
3852
3853 #: modules/video_output/directx/directx.c:116
3854 msgid "DirectX video module"
3855 msgstr "DirectX¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3856
3857 #: modules/video_output/fb.c:69
3858 msgid "framebuffer device"
3859 msgstr "¥Õ¥ì¡¼¥à¡¦¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥¹"
3860
3861 #: modules/video_output/fb.c:70
3862 msgid "Linux console framebuffer module"
3863 msgstr "Linux¥³¥ó¥½¡¼¥ë¡¦¥Õ¥ì¡¼¥à¡¦¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3864
3865 #. ****************************************************************************
3866 #. * Module descriptor
3867 #. ****************************************************************************
3868 #: modules/video_output/ggi.c:56 modules/video_output/mga/xmga.c:98
3869 #: modules/video_output/x11/x11.c:52 modules/video_output/x11/xvideo.c:58
3870 msgid "X11 display name"
3871 msgstr "X11¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤Ì¾"
3872
3873 #: modules/video_output/ggi.c:57
3874 msgid ""
3875 "Specify the X11 hardware display you want to use.\n"
3876 "By default vlc will use the value of the DISPLAY environment variable."
3877 msgstr ""
3878 "»ÈÍѤ·¤¿¤¤X11¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¡¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£\n"
3879 "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ïvlc¤Ï¡¢DISPLAY´Ä¶­ÊÑ¿ô¤ËÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£"
3880
3881 #: modules/video_output/glide.c:64
3882 msgid "3dfx Glide module"
3883 msgstr "3dfx Glide¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3884
3885 #: modules/video_output/mga/mga.c:59
3886 msgid "Matrox Graphic Array video module"
3887 msgstr "Matrox¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ì¥¤¡¦¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3888
3889 #. ****************************************************************************
3890 #. * Module descriptor
3891 #. ****************************************************************************
3892 #: modules/video_output/mga/xmga.c:89 modules/video_output/qte/qte.cpp:80
3893 #: modules/video_output/x11/x11.c:43 modules/video_output/x11/xvideo.c:49
3894 msgid "alternate fullscreen method"
3895 msgstr "ÂåÂؤ¨¥Õ¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó"
3896
3897 #: modules/video_output/mga/xmga.c:91 modules/video_output/qte/qte.cpp:82
3898 #: modules/video_output/x11/x11.c:45 modules/video_output/x11/xvideo.c:51
3899 msgid ""
3900 "There are two ways to make a fullscreen window, unfortunately each one has "
3901 "its drawbacks.\n"
3902 "1) Let the window manager handle your fullscreen window (default). But "
3903 "things like taskbars will likely show on top of the video.\n"
3904 "2) Completly bypass the window manager, but then nothing will be able to "
3905 "show on top of the video."
3906 msgstr ""
3907 "¥Õ¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡¦¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï£²¤Ä¤ÎÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤¤¤Ë¤¯¤É¤ì¤â·çÅÀ"
3908 "¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
3909 "1) ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¡¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬À©¸æ¤¹¤ë¥Õ¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡¦¥â¡¼¥É\n"
3910 "   ¥¿¥¹¥¯¥Ð¡¼¤¬¥Ó¥Ç¥ª¤Î¾å¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
3911 "2) ´°Á´¤Ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦¡¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤¹¤ë¥Õ¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡¦¥â¡¼¥É\n"
3912 "   ¥Ó¥Ç¥ª¤Î¾å¤Ë²¿¤âɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£"
3913
3914 #: modules/video_output/mga/xmga.c:100 modules/video_output/x11/x11.c:54
3915 #: modules/video_output/x11/xvideo.c:60
3916 msgid ""
3917 "Specify the X11 hardware display you want to use. By default vlc will use "
3918 "the value of the DISPLAY environment variable."
3919 msgstr ""
3920 "»ÈÍѤ·¤¿¤¤X11¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¡¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£\n"
3921 "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ïvlc¤Ï¡¢DISPLAY´Ä¶­ÊÑ¿ô¤ËÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£"
3922
3923 #: modules/video_output/mga/xmga.c:107
3924 msgid "X11 MGA module"
3925 msgstr "X11 MGA¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3926
3927 #: modules/video_output/qte/qte.cpp:88
3928 msgid "QT Embedded display name"
3929 msgstr "Ëä¤á¹þ¤ßQT¤ÎX11¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤Ì¾"
3930
3931 #: modules/video_output/qte/qte.cpp:90
3932 msgid ""
3933 "Specify the Qt Embedded hardware display you want to use. By default vlc "
3934 "will use the value of the DISPLAY environment variable."
3935 msgstr ""
3936 "»ÈÍѤ·¤¿¤¤Qt¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¡¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£\n"
3937 "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ïvlc¤Ï¡¢DISPLAY´Ä¶­ÊÑ¿ô¤ËÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£"
3938
3939 #: modules/video_output/qte/qte.cpp:92
3940 msgid "QT Embedded drawable"
3941 msgstr "Ëä¤á¹þ¤ßQT drawable"
3942
3943 #: modules/video_output/qte/qte.cpp:94
3944 msgid ""
3945 "Specify a QT Embedded drawable to use instead of opening a new window. This "
3946 "option is DANGEROUS, use with care."
3947 msgstr ""
3948 "¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¯Âå¤ï¤ê¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤ëËä¤á¹þ¤ßQT drawable¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò»ØÄꤷ"
3949 "¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï´í¸±¤Ê¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬ÍפǤ¹¡£"
3950
3951 #.    add_category_hint( N_("QT Embedded"), NULL );
3952 #.    add_string( "qte-display", "landscape", NULL, DISPLAY_TEXT, DISPLAY_LONGTEXT);
3953 #.    add_bool( "qte-altfullscreen", 0, NULL, ALT_FS_TEXT, ALT_FS_LONGTEXT);
3954 #.    add_integer( "qte-drawable", -1, NULL, NULL, NULL); //DRAWABLE_TEXT, DRAWABLE_LONGTEXT );
3955 #: modules/video_output/qte/qte.cpp:130
3956 msgid "QT Embedded module"
3957 msgstr "QTËä¤á¹þ¤ß¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3958
3959 #: modules/video_output/sdl.c:105
3960 msgid "Simple DirectMedia Layer video module"
3961 msgstr "¥·¥ó¥×¥ë DirectMedia ¥ì¥¤¥ä¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3962
3963 #: modules/video_output/svgalib.c:53
3964 msgid "SVGAlib module"
3965 msgstr "SVGAlib¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3966
3967 #: modules/video_output/x11/x11.c:57 modules/video_output/x11/xvideo.c:68
3968 msgid "X11 drawable"
3969 msgstr "X11 drawable"
3970
3971 #: modules/video_output/x11/x11.c:59 modules/video_output/x11/xvideo.c:70
3972 msgid ""
3973 "Specify a X11 drawable to use instead of opening a new window. This option "
3974 "is DANGEROUS, use with care."
3975 msgstr ""
3976 "¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¯¤«¤ï¤ê¤Ë»ÈÍѤ¹¤ëX11 drawable¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç"
3977 "¥ó¤Ï´í¸±¤Ê¤¿¤á¡¢ÍøÍѤˤÏÃí°Õ¤¬É¬ÍפǤ¹¡£"
3978
3979 #: modules/video_output/x11/x11.c:62 modules/video_output/x11/xvideo.c:73
3980 msgid "use shared memory"
3981 msgstr "¶¦Í­¥á¥â¥ê¤Î»ÈÍÑ"
3982
3983 #: modules/video_output/x11/x11.c:64 modules/video_output/x11/xvideo.c:75
3984 msgid "Use shared memory to communicate between vlc and the X server."
3985 msgstr "¶¦Í­¥á¥â¥ê¤òvlc¤ÈX¥µ¡¼¥Ð¤ÎÄÌ¿®¤Î¤¿¤á¤Ë»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£"
3986
3987 #: modules/video_output/x11/x11.c:67
3988 msgid "X11"
3989 msgstr ""
3990
3991 #: modules/video_output/x11/x11.c:74
3992 msgid "X11 module"
3993 msgstr "X11¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3994
3995 #. ****************************************************************************
3996 #. * Module descriptor
3997 #. ****************************************************************************
3998 #: modules/video_output/x11/xvideo.c:44
3999 msgid "XVideo adaptor number"
4000 msgstr "XVideo¥¢¥À¥×¥¿ÈÖ¹æ"
4001
4002 #: modules/video_output/x11/xvideo.c:46
4003 msgid ""
4004 "If you graphics card provides several adaptors, this option allows you to "
4005 "choose which one will be used (you shouldn't have to change this)."
4006 msgstr ""
4007 "¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥«¡¼¥É¤¬Ê£¿ô¤Î¥¢¥À¥×¥¿¤òÄ󶡤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¤É¤ì¤ò"
4008 "»ÈÍѤ¹¤ë¤«¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£(¤³¤ì¤ÏÊѹ¹¤¹¤Ù¤­¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó)"
4009
4010 #: modules/video_output/x11/xvideo.c:63
4011 msgid "XVimage chroma format"
4012 msgstr "XVimage¿§ºÌ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È"
4013
4014 #: modules/video_output/x11/xvideo.c:65
4015 msgid ""
4016 "Force the XVideo renderer to use a specific chroma format instead of trying "
4017 "to improve performances by using the most efficient one."
4018 msgstr ""
4019 "ºÇ¤â¸ú²ÌŪ¤Ê¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤«¤ï¤ê¤Ë¡¢ÆÃÄê¤Î¿§ºÌ¥Õ¥©¡¼"
4020 "¥Þ¥Ã¥È¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤¿¤á¤ÎXVideo¥ì¥ó¥À¥é¤ò¶¯À©Åª¤Ë»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
4021
4022 #: modules/video_output/x11/xvideo.c:78
4023 msgid "XVideo"
4024 msgstr ""
4025
4026 #: modules/video_output/x11/xvideo.c:87
4027 msgid "XVideo extension module"
4028 msgstr "XVideo¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"