64b2b7ef33395de8ca5c44c2237f984a454a095a
[vlc.git] / po / ja.po
1 # Japanese translation for VLC
2 # Copyright (C) 2002 VideoLAN project
3 # Fumio Nakayama <endymion@ca2.so-net.ne.jp>, 2002.
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: vlc\n"
7 "POT-Creation-Date: 2003-02-08 19:56+0100\n"
8 "PO-Revision-Date: 2003-01-09 02:37+0900\n"
9 "Last-Translator: Fumio Nakayama <endymion@ca2.so-net.ne.jp>\n"
10 "Language-Team: Japanese <ja@li.org>\n"
11 "MIME-Version: 1.0\n"
12 "Content-Type: text/plain; charset=euc-jp\n"
13 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14
15 #. Translate "C" to the language code: "fr", "en_GB", "nl", "ru"...
16 #: src/libvlc.c:253
17 msgid "C"
18 msgstr "ja"
19
20 #. Usage
21 #: src/libvlc.c:296 src/libvlc.c:1275
22 #, c-format
23 msgid ""
24 "Usage: %s [options] [items]...\n"
25 "\n"
26 msgstr ""
27
28 #: src/libvlc.c:1132 src/misc/configuration.c:916
29 msgid "string"
30 msgstr "ʸ»úÎó"
31
32 #: src/libvlc.c:1150 src/misc/configuration.c:901
33 msgid "integer"
34 msgstr "À°¿ô"
35
36 #: src/libvlc.c:1153 src/misc/configuration.c:908
37 msgid "float"
38 msgstr "ÉâÆ°¾®¿ôÅÀ"
39
40 #: src/libvlc.c:1159
41 msgid " (default enabled)"
42 msgstr " (¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¡§Í­¸ú)"
43
44 #: src/libvlc.c:1160
45 msgid " (default disabled)"
46 msgstr " (¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¡§Ìµ¸ú)"
47
48 #: src/libvlc.c:1250 src/libvlc.c:1305 src/libvlc.c:1329
49 msgid ""
50 "\n"
51 "Press the RETURN key to continue...\n"
52 msgstr ""
53 "\n"
54 "³¤±¤ë¤Ë¤ÏEnter¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
55
56 #: src/libvlc.c:1278
57 msgid "[module]              [description]\n"
58 msgstr "[¥â¥¸¥å¡¼¥ë]          [ÀâÌÀ]\n"
59
60 #: src/libvlc.c:1323
61 msgid ""
62 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
63 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
64 "see the file named COPYING for details.\n"
65 "Written by the VideoLAN team at Ecole Centrale, Paris.\n"
66 msgstr ""
67 "ˡΧ¤Ë¤è¤Ã¤Æµö²Ä¤µ¤ì¤ëÈϰϤǤ³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ï²¿¤ÎÊݾڤ⤢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
68 "¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢GNU GPL¤Î¾ò¹à¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆºÆÇÛÉÛ¤¹¤ë¤«¤âÃΤì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
69 "COPYING¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¾ÜºÙ¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
70 "Written by the VideoLAN team at Ecole Centrale, Paris.\n"
71
72 #. ****************************************************************************
73 #. * Configuration options for the main program. Each module will also separatly
74 #. * define its own configuration options.
75 #. * Look into configuration.h if you need to know more about the following
76 #. * macros.
77 #. ****************************************************************************
78 #: src/libvlc.h:37
79 msgid "interface module"
80 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
81
82 #: src/libvlc.h:39
83 msgid ""
84 "This option allows you to select the interface used by VLC. The default "
85 "behavior is to automatically select the best module available."
86 msgstr "»ÈÍѤ¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤¬ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤Ê¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£"
87
88 #: src/libvlc.h:43
89 #, fuzzy
90 msgid "extra interface modules"
91 msgstr "Qt¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
92
93 #: src/libvlc.h:45
94 #, fuzzy
95 msgid ""
96 "This option allows you to select additional interfaces used by VLC. They "
97 "will be launched in the background in addition to the default interface. Use "
98 "a comma separated list of interface modules."
99 msgstr "»ÈÍѤ¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤¬ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤Ê¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£"
100
101 #: src/libvlc.h:49
102 msgid "verbosity (0,1,2)"
103 msgstr "¾éĹ (0,1,2)"
104
105 #: src/libvlc.h:51
106 msgid ""
107 "This options sets the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
108 "1=warnings, 2=debug)."
109 msgstr "¾éĹ¥ì¥Ù¥ë¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹ (0=¥¨¥é¡¼¤Èɸ½à¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤ß¡¢1=·Ù¹ð¡¢2=¥Ç¥Ð¥Ã¥°)"
110
111 #: src/libvlc.h:54
112 msgid "be quiet"
113 msgstr "¥¨¥é¡¼¤Î¤ß"
114
115 #: src/libvlc.h:56
116 msgid "This options turns off all warning and information messages."
117 msgstr "¤¹¤Ù¤Æ¤Î·Ù¹ð¤È¾ðÊó¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÍ޻ߤ·¤Þ¤¹¡£"
118
119 #: src/libvlc.h:58
120 msgid "color messages"
121 msgstr "¥«¥é¡¼¡¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
122
123 #: src/libvlc.h:60
124 msgid ""
125 "When this option is turned on, the messages sent to the console will be "
126 "colorized. Your terminal needs Linux color support for this to work."
127 msgstr "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÀßÄꤹ¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤ËÁ÷¿®¤µ¤ì¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¥«¥é¡¼²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆ°ºî¤ÏüËö¤¬Linux¥«¥é¡¼¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£"
128
129 #: src/libvlc.h:63
130 msgid "interface default search path"
131 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î´ûÄê¤Î¸¡º÷¥Ñ¥¹"
132
133 #: src/libvlc.h:65
134 msgid ""
135 "This option allows you to set the default path that the interface will open "
136 "when looking for a file."
137 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤­¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤ì¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î´ûÄê¤Î¥Ñ¥¹¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
138
139 #: src/libvlc.h:68
140 msgid "plugin search path"
141 msgstr "¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¸¡º÷¥Ñ¥¹"
142
143 #: src/libvlc.h:70
144 #, fuzzy
145 msgid ""
146 "This option allows you to specify an additional path for VLC to look for its "
147 "plugins."
148 msgstr "VLC¤¬¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤­¤Ë¸¡º÷¤µ¤ì¤ëÄɲäΥѥ¹¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
149
150 #: src/libvlc.h:73
151 msgid "audio output module"
152 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
153
154 #: src/libvlc.h:75
155 msgid ""
156 "This option allows you to select the audio output method used by VLC. The "
157 "default behavior is to automatically select the best method available."
158 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎÏÊýË¡¤¬ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤ÊÊýË¡¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£"
159
160 #: src/libvlc.h:79
161 msgid "enable audio"
162 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
163
164 #: src/libvlc.h:81
165 msgid ""
166 "You can completely disable the audio output. In this case the audio decoding "
167 "stage won't be done, and it will save some processing power."
168 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϤò´°Á´¤Ë̵¸ú¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Ï¥Ç¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤¤¤¯¤é¤«¤Î½èÍý¥Ñ¥ï¡¼¤ò¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
169
170 #: src/libvlc.h:84
171 msgid "force mono audio"
172 msgstr "¥â¥Î¥é¥ë"
173
174 #: src/libvlc.h:85
175 msgid "This will force a mono audio output"
176 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϤò¶¯À©Åª¤Ë¥â¥Î¥é¥ë¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£"
177
178 #: src/libvlc.h:87
179 msgid "audio output volume"
180 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ü¥ê¥å¡¼¥à"
181
182 #: src/libvlc.h:89
183 msgid ""
184 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
185 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î´ûÄêÃͤò0¤«¤é1024¤Î´Ö¤ÇÀßÄê²Äǽ¤Ç¤¹¡£"
186
187 #: src/libvlc.h:92
188 msgid "audio output frequency (Hz)"
189 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϼþÇÈ¿ô(Hz)"
190
191 #: src/libvlc.h:94
192 msgid ""
193 "You can force the audio output frequency here. Common values are 48000, "
194 "44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
195 msgstr ""
196 "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϤμþÇÈ¿ô¤ò¶¯À©Åª¤ËÀßÄê²Äǽ¤Ç¤¹¡£\n"
197 "°ìÈÌŪ¤ÊÃͤϡ¢48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000¤Ç¤¹¡£"
198
199 #: src/libvlc.h:97
200 msgid "compensate desynchronization of audio (in ms)"
201 msgstr "Êä½þ¤¹¤ë²»À¼¤Î¥º¥ì(»þ´Ö:ms)"
202
203 #: src/libvlc.h:99
204 msgid ""
205 "This option allows you to delay the audio output. This can be handy if you "
206 "notice a lag between the video and the audio."
207 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϤÎÃÙ¤ì¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£¥Ó¥Ç¥ª¤È²»À¼¤Î¥º¥ì¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÃͤòÀßÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
208
209 #: src/libvlc.h:102
210 msgid "headphone virtual spatialization effect"
211 msgstr "¥Ø¥Ã¥É¥Û¡¼¥ó¤Î²¾ÁÛŪ¤Ê²»¤Î¹­¤¬¤ê¸ú²Ì"
212
213 #: src/libvlc.h:104
214 msgid ""
215 "This effect gives you the feeling that you stands in a real room with a "
216 "complete 5.1 speaker set when using only a headphone, providing a more "
217 "realistic sound experience. It should also be more comfortable and less "
218 "tiring when listening to music for long periods of time.\n"
219 "It works with any source format from mono to 5.1."
220 msgstr ""
221 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï´°Á´¤Ê5.1¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥¹¥Ô¡¼¥«¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤¿Éô²°¤Çʹ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤ò¥Ø¥Ã¥É¥Û¡¼¥ó¤Î²»À¼¤ËÍ¿¤¨¤è¤êÎ׾촶¤ò»ý¤¿¤»¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æʹ¤¤¤Æ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
222 "¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢¥â¥Î¥é¥ë¤«¤é5.1¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Þ¤Ç¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥½¡¼¥¹¡¦¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÇÆ°ºî¤·¤Þ¤¹¡£"
223
224 #: src/libvlc.h:111
225 msgid "characteristic dimension"
226 msgstr "¶õ´Ö¤ÎÆÃÀ­"
227
228 #: src/libvlc.h:113
229 msgid ""
230 "Headphone virtual spatialization effect parameter: distance between front "
231 "left speaker and listener in meters."
232 msgstr "¥Ø¥Ã¥É¥Û¡¼¥ó¤Î²¾ÁÛŪ¤Ê²»¤Î¹­¤¬¤ê¸ú²Ì¡§¥Õ¥í¥ó¥Èº¸Â¦¥¹¥Ô¡¼¥«¤È¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î´Ö¤Îµ÷Î¥¤ò¥á¡¼¥È¥ë¤Ç»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
233
234 #: src/libvlc.h:116
235 msgid "video output module"
236 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª½ÐÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
237
238 #: src/libvlc.h:118
239 msgid ""
240 "This option allows you to select the video output method used by VLC. The "
241 "default behavior is to automatically select the best method available."
242 msgstr "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï»ÈÍѤ¹¤ë¥Ó¥Ç¥ª½ÐÎÏÊýË¡¤¬ÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤ÊÊýË¡¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£"
243
244 #: src/libvlc.h:122
245 msgid "enable video"
246 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
247
248 #: src/libvlc.h:124
249 msgid ""
250 "You can completely disable the video output. In this case the video decoding "
251 "stage won't be done, which will save some processing power."
252 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª½ÐÎϤò´°Á´¤Ë̵¸ú²½¤·¤Þ¤¹¡£¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¥Ç¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤¤¤¯¤é¤«¤Î½èÍý¥Ñ¥ï¡¼¤ò¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
253
254 #: src/libvlc.h:127
255 msgid "display identifier"
256 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤Ì¾"
257
258 #: src/libvlc.h:129
259 msgid ""
260 "This is the local display port that will be used for X11 drawing. For "
261 "instance :0.1."
262 msgstr "X11¤¬ÉÁ²è¤¹¤ë¥í¡¼¥«¥ë¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¦¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¡¢:0.1¤Ç¤¹¡£"
263
264 #: src/libvlc.h:132
265 msgid "video width"
266 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÉý"
267
268 #: src/libvlc.h:134
269 msgid ""
270 "You can enforce the video width here. By default VLC will adapt to the video "
271 "characteristics."
272 msgstr ""
273 "¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÉý¤ò¶¯À©Åª¤Ë»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£\n"
274 "¢¨VLC¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÆÃÀ­¤Ë¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£"
275
276 #: src/libvlc.h:137
277 msgid "video height"
278 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¤Î¹â¤µ"
279
280 #: src/libvlc.h:139
281 msgid ""
282 "You can enforce the video height here. By default VLC will adapt to the "
283 "video characteristics."
284 msgstr ""
285 "¥Ó¥Ç¥ª¤Î¹â¤µ¤ò¶¯À©Åª¤Ë»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£\n"
286 "¢¨VLC¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÆÃÀ­¤Ë¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£"
287
288 #: src/libvlc.h:142
289 msgid "zoom video"
290 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥º¡¼¥à"
291
292 #: src/libvlc.h:144
293 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
294 msgstr "Ǥ°Õ¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¤ò¥º¡¼¥à¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
295
296 #: src/libvlc.h:146
297 msgid "grayscale video output"
298 msgstr "¥°¥ì¡¼¥¹¥±¡¼¥ë"
299
300 #: src/libvlc.h:148
301 msgid ""
302 "When enabled, the color information from the video won't be decoded (this "
303 "can also allow you to save some processing power)."
304 msgstr "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤È¡¢VLC¤Ï¥«¥é¡¼¾ðÊó¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤·¤Þ¤»¤ó¡£(¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤¤¤¯¤é¤«¤Î½èÍý¥Ñ¥ï¡¼¤ò¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£)"
305
306 #: src/libvlc.h:151
307 msgid "fullscreen video output"
308 msgstr "¥Õ¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó½ÐÎÏ"
309
310 #: src/libvlc.h:153
311 msgid ""
312 "If this option is enabled, VLC will always start a video in fullscreen mode."
313 msgstr "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ØÄꤹ¤ë¤È¡¢VLC¤Ï¾ï¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡¦¥â¡¼¥É¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£"
314
315 #: src/libvlc.h:156
316 msgid "overlay video output"
317 msgstr "¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ì¥¤"
318
319 #: src/libvlc.h:158
320 msgid ""
321 "If enabled, VLC will try to take advantage of the overlay capabilities of "
322 "your graphic card."
323 msgstr "VLC¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥«¡¼¥É¤Î¥ª¡¼¥Ð¥ì¥¤µ¡Ç½¤Î»ÈÍѤò»î¤ß¤Þ¤¹¡£"
324
325 #: src/libvlc.h:161
326 msgid "force SPU position"
327 msgstr "¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Î°ÌÃÖ"
328
329 #: src/libvlc.h:163
330 msgid ""
331 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
332 "over the movie. Try several positions."
333 msgstr "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï±ÇÁüÃæ¤Î¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Î°ÌÃÖ¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î°ÌÃÖ¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
334
335 #: src/libvlc.h:166
336 msgid "video filter module"
337 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
338
339 #: src/libvlc.h:168
340 msgid ""
341 "This will allow you to add a post-processing filter to enhance the picture "
342 "quality, for instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
343 msgstr "¥Î¥ó¥¤¥ó¥¿¥ì¡¼¥¹¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥¯¥í¡¼¥ó¡¢ÏѶʲ½¤µ¤ì¤¿¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î±ÇÁü¥¯¥©¥ê¥Æ¥£¤Ë¸ú²Ì¤ò²Ã¤¨¤ë¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
344
345 #: src/libvlc.h:172
346 msgid "source aspect ratio"
347 msgstr "¥½¡¼¥¹¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¡¦¥ì¥·¥ª"
348
349 #: src/libvlc.h:174
350 msgid ""
351 "This will force the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
352 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
353 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
354 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
355 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
356 msgstr "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¥½¡¼¥¹¤ËÂФ·¤Æ¡¢¶¯À©Åª¤ËÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎDVD¤Ï¡¢4:3¤Î¤â¤Î¤Ç¤â16:9¤ËÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¡¦¥ì¥·¥ª¾ðÊó¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¥à¡¼¥Ó¡¼¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤·¤Æ»ÈÍѤ¹¤ë»ö¤â²Äǽ¤Ç¤¹¡£»ØÄê¤Ç¤­¤ë¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ï¡¢x:y (4:3, 16:9, etc.)¤Î·Á¼°¤Ç¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò»ØÄꤹ¤ë¤«¡¢ÉâÆ°¾®¿ôÅÀÃÍ (1.25, 1.3333, etc.)¤Î·Á¼°¤Ç¥Ô¥¯¥»¥ë¤Î¶ë·Á¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
357
358 #: src/libvlc.h:182
359 msgid "destination aspect ratio"
360 msgstr "Á÷¿®Àè¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¡¦¥ì¥·¥ª"
361
362 #: src/libvlc.h:184
363 msgid ""
364 "This will force the destination pixel size. By default VLC assumes your "
365 "pixels are square, unless your hardware has a way to tell it otherwise. This "
366 "may be used when you output VLC's signal to another device such as a TV set. "
367 "Accepted format is a float value (1, 1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel "
368 "squareness."
369 msgstr "¶¯À©Åª¤ËÁ÷¿®Àè¤Î¥Ô¥¯¥»¥ë¡¦¥µ¥¤¥º¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£VLC¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤¬Ê̤ÎÊýË¡¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¥Ô¥¯¥»¥ë¤Ï¶ë·Á¤ò¼¨¤¹¾ðÊó¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢TV¤Î¤è¤¦¤ËVLC¿®¹æ¤¬Â¾¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÁ÷¿®¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤ë²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ØÄê¤Ç¤­¤ë¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ï¡¢ÉâÆ°¾®¿ôÅÀÃÍ (1, 1.25, 1.3333¤Ê¤É)¤Ç¤¹¡£"
370
371 #: src/libvlc.h:191
372 msgid "server port"
373 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ý¡¼¥È"
374
375 #: src/libvlc.h:193
376 msgid "This is the port used for UDP streams. By default, we chose 1234."
377 msgstr "UDP¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£´ûÄêÃͤÏ1234¤Ç¤¹¡£"
378
379 #: src/libvlc.h:195
380 msgid "MTU of the network interface"
381 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ÎMTU"
382
383 #: src/libvlc.h:197
384 msgid ""
385 "This is the typical size of UDP packets that we expect. On Ethernet it is "
386 "usually 1500."
387 msgstr "´üÂÔ¤¹¤ëŵ·¿Åª¤ÊUDP¥Ñ¥±¥Ã¥È¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£¥¤¡¼¥µ¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÃͤϡ¢Ä̾ï1500¤Ç¤¹¡£"
388
389 #: src/libvlc.h:200
390 msgid "enable network channel mode"
391 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥â¡¼¥É¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
392
393 #: src/libvlc.h:202
394 msgid "Activate this option if you want to use the VideoLAN Channel Server."
395 msgstr "VideoLAN¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£"
396
397 #: src/libvlc.h:204
398 msgid "channel server address"
399 msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥¢¥É¥ì¥¹"
400
401 #: src/libvlc.h:206
402 msgid "Indicate here the address of the VideoLAN Channel Server."
403 msgstr "VideoLAN¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
404
405 #: src/libvlc.h:208
406 msgid "channel server port"
407 msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Ý¡¼¥È"
408
409 #: src/libvlc.h:210
410 msgid "Indicate here the port on which the VideoLAN Channel Server runs."
411 msgstr "VideoLAN¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
412
413 #: src/libvlc.h:212
414 msgid "network interface"
415 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
416
417 #: src/libvlc.h:214
418 msgid ""
419 "If you have several interfaces on your Linux machine and use the VLAN "
420 "solution, you may indicate here which interface to use."
421 msgstr "Linux¥Þ¥·¥ó¾å¤ËÊ£¿ô¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢VLAN¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢»ÈÍѤ¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
422
423 #: src/libvlc.h:217
424 msgid "network interface address"
425 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
426
427 #: src/libvlc.h:219
428 msgid ""
429 "If you have several interfaces on your machine and use the multicast "
430 "solution, you will probably have to indicate the IP address of your "
431 "multicasting interface here."
432 msgstr "Linux¥Þ¥·¥ó¾å¤ËÊ£¿ô¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¥Þ¥ë¥Á¥­¥ã¥¹¥È¡¦¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¡¢IP¥¢¥É¥ì¥¹¤«¥Þ¥ë¥Á¥­¥ã¥¹¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò»ØÄꤷ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
433
434 #: src/libvlc.h:223
435 msgid "choose program (SID)"
436 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÁªÂò (SID)"
437
438 #: src/libvlc.h:225
439 msgid "Choose the program to select by giving its Service ID."
440 msgstr "Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹ID¤òÁªÂò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
441
442 #: src/libvlc.h:227
443 msgid "choose audio"
444 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤ÎÁªÂò"
445
446 #: src/libvlc.h:229
447 msgid "Give the default type of audio you want to use in a DVD."
448 msgstr "DVD¤ÎÃæ¤Ç»ÈÍѤ·¤¿¤¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Î´ûÄê¤Î¥¿¥¤¥×¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
449
450 #: src/libvlc.h:231
451 msgid "choose channel"
452 msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÁªÂò"
453
454 #: src/libvlc.h:233
455 msgid ""
456 "Give the stream number of the audio channel you want to use in a DVD (from 1 "
457 "to n)."
458 msgstr "DVD¤ÎÃæ¤Ç»ÈÍѤ·¤¿¤¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÈÖ¹æ¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£(1¤«¤én¤Þ¤Ç)"
459
460 #: src/libvlc.h:236
461 msgid "choose subtitles"
462 msgstr "»úËë¤ÎÁªÂò"
463
464 #: src/libvlc.h:238
465 msgid ""
466 "Give the stream number of the subtitle channel you want to use in a DVD "
467 "(from 1 to n)."
468 msgstr "DVD¤ÎÃæ¤Ç»ÈÍѤ·¤¿¤¤»úËë¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÈÖ¹æ¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£(1¤«¤én¤Þ¤Ç)"
469
470 #: src/libvlc.h:241
471 msgid "DVD device"
472 msgstr "DVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹"
473
474 #: src/libvlc.h:244
475 msgid ""
476 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
477 "the drive letter (eg D:)"
478 msgstr "»ÈÍѤ¹¤ë´ûÄê¤ÎDVD¥É¥é¥¤¥Ö(¤Þ¤¿¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë)¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥¤¥Öʸ»ú¤Î¸å¤Ë¥³¥í¥ó¤òÉղ乤뤳¤È¤ò˺¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£(Îã D:)"
479
480 #: src/libvlc.h:248
481 msgid "This is the default DVD device to use."
482 msgstr "DVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î´ûÄêÃͤòÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
483
484 #: src/libvlc.h:251
485 msgid "VCD device"
486 msgstr "VCD¥Ç¥Ð¥¤¥¹"
487
488 #: src/libvlc.h:253
489 msgid "This is the default VCD device to use."
490 msgstr "VCD¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î´ûÄêÃͤò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
491
492 #: src/libvlc.h:255
493 msgid "force IPv6"
494 msgstr "IPv6¤Î»ÈÍÑ"
495
496 #: src/libvlc.h:257
497 msgid ""
498 "If you check this box, IPv6 will be used by default for all UDP and HTTP "
499 "connections."
500 msgstr "¤³¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢IPv6¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ÎUDP¤ÈHTTP¤ÎÀܳ¤Ç´ûÄêÃͤȤ·¤Æ»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£"
501
502 #: src/libvlc.h:260
503 msgid "force IPv4"
504 msgstr "IPv4¤Î»ÈÍÑ"
505
506 #: src/libvlc.h:262
507 msgid ""
508 "If you check this box, IPv4 will be used by default for all UDP and HTTP "
509 "connections."
510 msgstr "¤³¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢IPv4¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ÎUDP¤ÈHTTP¤ÎÀܳ¤Ç´ûÄêÃͤȤ·¤Æ»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£"
511
512 #: src/libvlc.h:265
513 msgid "choose preferred codec list"
514 msgstr "½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Î°ìÍ÷¤ÎÁªÂò"
515
516 #: src/libvlc.h:267
517 msgid ""
518 "This allows you to select the order in which VLC will choose its codecs. For "
519 "instance, 'a52old,a52,any' will try the old a52 codec before the new one. "
520 "Please be aware that VLC does not make any difference between audio or video "
521 "codecs, so you should always specify 'any' at the end of the list to make "
522 "sure there is a fallback for the types you didn't specify."
523 msgstr "VLC¤¬»ÈÍѤ¹¤ë¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Î½ç½ø¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£'a52old,a52,any'¤Ï¤è¤ê¿·¤·¤¤¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤è¤ê¤â¡¢¸Å¤¤a52¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Î»ÈÍѤòÍ¥ÀèŪ¤Ë»î¤ß¤Þ¤¹¡£VLC¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤È¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Ç¤¤¤«¤Ê¤ëº¹¤â»ý¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¿¥¤¥×¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¥Õ¥©¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥ê¥¹¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¾ï¤Ë'any'¤ò»ØÄꤷ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
524
525 #: src/libvlc.h:274
526 #, fuzzy
527 msgid "choose preferred video encoder list"
528 msgstr "½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Î°ìÍ÷¤ÎÁªÂò"
529
530 #: src/libvlc.h:276 src/libvlc.h:280
531 #, fuzzy
532 msgid ""
533 "This allows you to select the order in which VLC will choose its codecs. "
534 msgstr "VLC¤¬ÁªÂò¤¹¤ë¥Ñ¥±¥Ã¥¿¥é¥¤¥¶¡¼¤Î½ç½ø¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
535
536 #: src/libvlc.h:278
537 #, fuzzy
538 msgid "choose preferred audio encoder list"
539 msgstr "½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Î°ìÍ÷¤ÎÁªÂò"
540
541 #: src/libvlc.h:283
542 msgid "choose a stream output"
543 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎÏÀè¤ÎÁªÂò"
544
545 #: src/libvlc.h:285
546 msgid "Empty if no stream output."
547 msgstr "½ÐÎÏ¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¶õ¤Ë¤¹¤ë"
548
549 #: src/libvlc.h:287
550 msgid "enable video stream output"
551 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎϤòÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
552
553 #: src/libvlc.h:289 src/libvlc.h:298
554 msgid ""
555 "This allows you to choose if the video stream should be redirected to the "
556 "stream output facility when this last one is enabled."
557 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à½ÐÎϵ¡¹½¤ÎºÇ¸å¤Î¤â¤Î¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤¬½ÐÎϵ¡¹½¤Ë¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤µ¤ì¤ë¤Ù¤­¾ì¹ç¡¢ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£"
558
559 #: src/libvlc.h:292
560 #, fuzzy
561 msgid "video encoding codec"
562 msgstr "DV¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
563
564 #: src/libvlc.h:294
565 msgid "This allows you to force video encoding"
566 msgstr ""
567
568 #: src/libvlc.h:296
569 msgid "enable audio stream output"
570 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎϤòÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
571
572 #: src/libvlc.h:301
573 #, fuzzy
574 msgid "audio encoding codec"
575 msgstr "MPEG 1/2¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
576
577 #: src/libvlc.h:303
578 msgid "This allows you to force audio encoding"
579 msgstr ""
580
581 #: src/libvlc.h:305
582 msgid "choose preferred packetizer list"
583 msgstr "½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥±¥Ã¥¿¥é¥¤¥¶¡¼°ìÍ÷¤ÎÁªÂò"
584
585 #: src/libvlc.h:307
586 msgid ""
587 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
588 msgstr "VLC¤¬ÁªÂò¤¹¤ë¥Ñ¥±¥Ã¥¿¥é¥¤¥¶¡¼¤Î½ç½ø¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
589
590 #: src/libvlc.h:310
591 msgid "mux module"
592 msgstr "mux¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
593
594 #: src/libvlc.h:312
595 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
596 msgstr "mux¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÀßÄꤹ¤ë¥ì¥¬¥·¡¼¡¦¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¤¹¡£"
597
598 #: src/libvlc.h:314
599 msgid "access output module"
600 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
601
602 #: src/libvlc.h:316
603 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
604 msgstr "¥¢¥¯¥»¥¹½ÐÎϥ⥸¥å¡¼¥ë¤òÀßÄꤹ¤ë¥ì¥¬¥·¡¼¡¦¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¤¹¡£"
605
606 #: src/libvlc.h:319
607 msgid "enable CPU MMX support"
608 msgstr "CPU¤ÎMMX¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë"
609
610 #: src/libvlc.h:321
611 msgid ""
612 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
613 "of them."
614 msgstr "¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤¬MMX¤Îµ¡Ç½¥»¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢VLC¤Ï¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤òÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£"
615
616 #: src/libvlc.h:324
617 msgid "enable CPU 3D Now! support"
618 msgstr "CPU¤Î3D Now!¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë"
619
620 #: src/libvlc.h:326
621 msgid ""
622 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
623 "advantage of them."
624 msgstr "¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤¬3D Now!µ¡Ç½¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢VLC¤Ï¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤òÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£"
625
626 #: src/libvlc.h:329
627 msgid "enable CPU MMX EXT support"
628 msgstr "CPU¤ÎMMX³ÈÄ¥µ¡Ç½¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë"
629
630 #: src/libvlc.h:331
631 msgid ""
632 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
633 "advantage of them."
634 msgstr "¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤¬MMX¤Î³ÈÄ¥µ¡Ç½¥»¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢VLC¤Ï¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤òÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
635
636 #: src/libvlc.h:334
637 msgid "enable CPU SSE support"
638 msgstr "CPU¤ÎSSE¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë"
639
640 #: src/libvlc.h:336
641 msgid ""
642 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
643 "of them."
644 msgstr "¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤¬SSE¤Îµ¡Ç½¥»¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢VLC¤Ï¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤òÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
645
646 #: src/libvlc.h:339
647 msgid "enable CPU AltiVec support"
648 msgstr "CPU¤ÎAltiVec¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë"
649
650 #: src/libvlc.h:341
651 msgid ""
652 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
653 "advantage of them."
654 msgstr "¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤¬AltiVec¤Îµ¡Ç½¥»¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤òÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
655
656 #: src/libvlc.h:344
657 msgid "play files randomly forever"
658 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥é¥ó¥À¥à¤ËºÆÀ¸"
659
660 #: src/libvlc.h:346
661 msgid ""
662 "When selected, VLC will randomly play files in the playlist until "
663 "interrupted."
664 msgstr "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤ë¤ÈVLC¤Ï¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥é¥ó¥À¥à¤ËºÆÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£"
665
666 #: src/libvlc.h:349
667 msgid "launch playlist on startup"
668 msgstr "µ¯Æ°»þ¤Ë¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò³«¤¯"
669
670 #: src/libvlc.h:351
671 msgid "If you want VLC to start playing on startup, then enable this option."
672 msgstr "VLC¤Îµ¯Æ°»þ¤Ë¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤òµ¯Æ°¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
673
674 #: src/libvlc.h:353
675 msgid "enqueue items in playlist"
676 msgstr "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ËÄɲÃ"
677
678 #: src/libvlc.h:355
679 msgid ""
680 "If you want VLC to add items to the playlist as you open them, then enable "
681 "this option."
682 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¹àÌܤòÄɲä·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
683
684 #: src/libvlc.h:358
685 msgid "loop playlist on end"
686 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎºÇ¸å¤Ç¥ë¡¼¥×"
687
688 #: src/libvlc.h:360
689 msgid ""
690 "If you want VLC to keep playing the playlist indefinitely then enable this "
691 "option."
692 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎºÆÀ¸¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¹Ô¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
693
694 #: src/libvlc.h:363
695 msgid "memory copy module"
696 msgstr "¥á¥â¥ê¡¼¡¦¥³¥Ô¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
697
698 #: src/libvlc.h:365
699 msgid ""
700 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
701 "select the fastest one supported by your hardware."
702 msgstr "»ÈÍѤ·¤¿¤¤¥á¥â¥ê¡¼¡¦¥³¥Ô¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£VLC¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ëºÇ¤â®¤¤¤â¤Î¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
703
704 #: src/libvlc.h:368
705 msgid "access module"
706 msgstr "¥¢¥¯¥»¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
707
708 #: src/libvlc.h:370
709 msgid "This is a legacy entry to let you configure access modules"
710 msgstr "¥¢¥¯¥»¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁªÂò¤¹¤ë¥ì¥¬¥·¡¼¡¦¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¤¹¡£"
711
712 #: src/libvlc.h:372
713 msgid "demux module"
714 msgstr "demux¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
715
716 #: src/libvlc.h:374
717 msgid "This is a legacy entry to let you configure demux modules"
718 msgstr "demux¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁªÂò¤¹¤ë¥ì¥¬¥·¡¼¡¦¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¤¹¡£"
719
720 #: src/libvlc.h:376
721 msgid "fast mutex on NT/2K/XP (developers only)"
722 msgstr "¹â®mutex¤Î»ÈÍÑ NT/2K/XP (³«È¯¼Ô¸þ¤±)"
723
724 #: src/libvlc.h:378
725 msgid ""
726 "On Windows NT/2K/XP we use a slow mutex implementation but which allows us "
727 "to correctely implement condition variables. You can also use the faster "
728 "Win9x implementation but you might experience problems with it."
729 msgstr "Windows NT/2K/XP¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃÙ¤¯¤Æ¤âÀµ³Î¤Ë¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëmutex¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤è¤ê®¤¤mutex¤Î¼ÂÁõ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤â²Äǽ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢ÌäÂ꤬ȯÀ¸¤¹¤ë²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£"
730
731 #: src/libvlc.h:383
732 msgid "Condition variables implementation for Win9x (developers only)"
733 msgstr "Win9x¸þ¤±¾ò·ïÃͤμÂÁõ (³«È¯¼Ô¸þ¤±)"
734
735 #: src/libvlc.h:386
736 msgid ""
737 "On Windows 9x/Me we use a fast but not correct condition variables "
738 "implementation (more precisely there is a possibility for a race condition "
739 "to happen). However it is possible to use slower alternatives which should "
740 "be more robust. Currently you can choose between implementation 0 (which is "
741 "the default and the fastest), 1 and 2."
742 msgstr "Windows 9x/Me¾å¤Ç¹â®¤Ç¤¹¤¬¡¢Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤¾ò·ïÃͤμÂÁõ(¤è¤êÀµ³Î¤Ë¤Ï¶¥¹ç¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹)¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÂåÂؤ¨¤È¤Ê¤ëÃÙ¤¯¤Æ¤â°ÂÄꤷ¤¿¼ÂÁõ¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤â²Äǽ¤Ç¤¹¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢0(´ûÄêÃͤκÇ®¤Î¤â¤Î), 1, 2¤¬ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£"
743
744 #: src/libvlc.h:394
745 msgid ""
746 "\n"
747 "Playlist items:\n"
748 "  *.mpg, *.vob                   plain MPEG-1/2 files\n"
749 "  [dvd:][device][@raw_device][@[title][,[chapter][,angle]]]\n"
750 "                                 DVD device\n"
751 "  [vcd:][device][@[title][,[chapter]]\n"
752 "                                 VCD device\n"
753 "  udpstream:[@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
754 "                                 UDP stream sent by VLS\n"
755 "  vlc:pause                      pause execution of playlist items\n"
756 "  vlc:quit                       quit VLC\n"
757 msgstr ""
758 "\n"
759 "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È ¹àÌÜ:\n"
760 "*.mpg, *.vob                     MPEG-1/2¥Õ¥¡¥¤¥ë\n"
761 "  [dvd:][device][@raw_device][@[title][,[chapter][,angle]]]\n"
762 "                                 DVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹\n"
763 "  [vcd:][device][@[title][,[chapter]]\n"
764 "                                 VCD¥Ç¥Ð¥¤¥¹\n"
765 "  udpstream:[@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
766 "                                 VLS¤«¤éÁ÷¿®¤µ¤ì¤¿UDP¥¹¥È¥ê¡¼¥à\n"
767 "  vlc:pause                      ¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Î¹àÌܤκÆÀ¸Ää»ß\n"
768 "  vlc:quit                       VLC¤ò½ªÎ»\n"
769
770 #. Interface options
771 #: src/libvlc.h:424
772 msgid "Interface"
773 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
774
775 #. Audio options
776 #: src/libvlc.h:437 modules/audio_output/file.c:108
777 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1133 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1260
778 #: modules/gui/macosx/intf.m:330
779 msgid "Audio"
780 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª"
781
782 #. Video options
783 #: src/libvlc.h:449 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1140
784 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1337 modules/gui/macosx/intf.m:337
785 #: modules/misc/dummy/dummy.c:64 modules/video_output/directx/directx.c:107
786 msgid "Video"
787 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª"
788
789 #. Input options
790 #: src/libvlc.h:469 modules/access/satellite/satellite.c:66
791 msgid "Input"
792 msgstr "ÆþÎÏ"
793
794 #. Decoder options
795 #: src/libvlc.h:502
796 msgid "Decoders"
797 msgstr "¥Ç¥³¡¼¥À"
798
799 #: src/libvlc.h:505
800 #, fuzzy
801 msgid "Encoders"
802 msgstr "¥¨¥ó¥³¡¼¥À"
803
804 #. Stream output options
805 #: src/libvlc.h:510 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2149
806 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2468 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3150
807 #: modules/gui/macosx/open.m:209 modules/gui/win32/strings.cpp:221
808 msgid "Stream output"
809 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à½ÐÎÏ"
810
811 #. CPU options
812 #: src/libvlc.h:523
813 msgid "CPU"
814 msgstr ""
815
816 #. Playlist options
817 #: src/libvlc.h:535 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:648
818 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2500
819 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2525 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:752
820 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2813 modules/gui/macosx/intf.m:275
821 #: modules/gui/macosx/intf.m:349 modules/gui/win32/strings.cpp:120
822 #: modules/gui/win32/strings.cpp:180
823 msgid "Playlist"
824 msgstr "¥ê¥¹¥È"
825
826 #. Misc options
827 #: src/libvlc.h:542 modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:85
828 #: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:60
829 #: modules/codec/a52old/a52old.c:59 modules/codec/mpeg_video/parser.c:84
830 #: modules/demux/mpeg/ts.c:118 modules/gui/familiar/familiar.c:69
831 #: modules/gui/win32/win32.cpp:308 modules/misc/logger/logger.c:85
832 #: modules/video_filter/clone.c:58 modules/video_filter/crop.c:61
833 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:81
834 #: modules/video_filter/distort.c:65 modules/video_filter/motionblur.c:58
835 #: modules/video_filter/transform.c:63 modules/video_filter/wall.c:66
836 #: modules/video_output/fb.c:68 modules/video_output/ggi.c:62
837 #: modules/video_output/mga/xmga.c:104
838 msgid "Miscellaneous"
839 msgstr "¤½¤Î¾"
840
841 #: src/libvlc.h:555
842 msgid "main program"
843 msgstr "¥á¥¤¥ó¡¦¥×¥í¥°¥é¥à"
844
845 #: src/libvlc.h:561
846 msgid "print help"
847 msgstr "¥Ø¥ë¥×¤Î°õºþ"
848
849 #: src/libvlc.h:563
850 msgid "print detailed help"
851 msgstr "¾ÜºÙ¤Ê¥Ø¥ë¥×¤Î°õºþ"
852
853 #: src/libvlc.h:566
854 msgid "print a list of available modules"
855 msgstr "Í­¸ú¤Ê¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¥ê¥¹¥È¤ò°õºþ"
856
857 #: src/libvlc.h:568
858 msgid "print help on module"
859 msgstr "¥â¥¸¥å¡¼¥ë¾å¤Î¥Ø¥ë¥×¤ò°õºþ <ʸ»úÎó>"
860
861 #: src/libvlc.h:571
862 msgid "print version information"
863 msgstr "¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó¤Î°õºþ"
864
865 #: src/misc/configuration.c:901
866 msgid "boolean"
867 msgstr "¿¿µ¶ÃÍ"
868
869 #: src/audio_output/output.c:72 src/audio_output/output.c:139
870 msgid "Reverse stereo"
871 msgstr ""
872
873 #: src/audio_output/output.c:77 src/audio_output/output.c:103
874 #: src/audio_output/output.c:132 modules/audio_output/alsa.c:182
875 #: modules/audio_output/alsa.c:333 modules/audio_output/oss.c:208
876 #: modules/audio_output/oss.c:317 modules/audio_output/sdl.c:114
877 #: modules/audio_output/sdl.c:177 modules/audio_output/sdl.c:188
878 #: modules/audio_output/sdl.c:194 modules/audio_output/waveout.c:362
879 msgid "Stereo"
880 msgstr "¥¹¥Æ¥ì¥ª"
881
882 #: src/audio_output/output.c:82 src/audio_output/output.c:105
883 #: src/audio_output/output.c:113 src/audio_output/output.c:135
884 #: src/audio_output/output.c:145
885 msgid "Left"
886 msgstr ""
887
888 #: src/audio_output/output.c:86 src/audio_output/output.c:107
889 #: src/audio_output/output.c:137
890 msgid "Right"
891 msgstr ""
892
893 #: src/audio_output/output.c:90 src/audio_output/output.c:128
894 msgid "Dolby Surround"
895 msgstr ""
896
897 #: include/interface.h:72
898 msgid ""
899 "\n"
900 "Warning: if you can't access the GUI anymore, open a dos command box, go to "
901 "the directory where you installed VLC and run \"vlc -I win32\"\n"
902 msgstr ""
903 "\n"
904 "·Ù¹ð¡§¤â¤·¡¢GUI¤¬¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢DOS¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¡¦¥×¥í¥ó¥×¥È¤ò³«¤¤¤Æ¡¢VLC¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢\"vlc -I win32\"¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
905
906 #. ****************************************************************************
907 #. * Module descriptor
908 #. ****************************************************************************
909 #: modules/access/dvd/dvd.c:65
910 msgid "method to use by libdvdcss for key decryption"
911 msgstr "libdvdcss¤ò¸°¤ÎÊ£¹ç²½¤Ë»ÈÍÑ"
912
913 #: modules/access/dvd/dvd.c:67
914 msgid ""
915 "Set the method used by libdvdcss for key decryption.\n"
916 "title: decrypted title key is guessed from the encrypted sectors of the "
917 "stream. Thus it should work with a file as well as the DVD device. But it "
918 "sometimes takes much time to decrypt a title key and may even fail. With "
919 "this method, the key is only checked at the beginning of each title, so it "
920 "won't work if the key changes in the middle of a title.\n"
921 "disc: the disc key is first cracked, then all title keys can be decrypted "
922 "instantly, which allows us to check them often.\n"
923 "key: the same as \"disc\" if you don't have a file with player keys at "
924 "compilation time. If you do, the decryption of the disc key will be faster "
925 "with this method. It is the one that was used by libcss.\n"
926 "The default method is: key."
927 msgstr ""
928 "¸°¤ÎÊ£¹ç²½¤Ëlibdvdcss¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥á¥½¥Ã¥É¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£\n"
929 "title: Ê£¹ç²½¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¡¦¥­¡¼¤Ï¥¹¥È¥ê¡¼¥àÃæ¤Î°Å¹æ²½¤µ¤ì¤¿¥»¥¯¥¿¡¼¤«¤é¿ä¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¯ÃΤé¤ì¤Æ¤¤¤ëDVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤ÏÆ°ºî¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»þ¡¹¼ºÇÔ¤·¤¿¤ê¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¡¦¥­¡¼¤ÎÊ£¹ç²½¤Ë»þ´Ö¤òÍפ·¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤âÃΤì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸°¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤Î³«»Ï»þ¤Ë¤Î¤ß¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÅÓÃæ¤Ç¸°¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Æ°ºî¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£\n"
930 "disc: ¥Ç¥£¥¹¥¯¡¦¥­¡¼¤¬ºÇ½é¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡¦¥­¡¼¤¬Â¨»þ¤ËÊ£¹ç²½¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£\n"
931 "key: ËÝÌõ»þ¤Ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦¥­¡¼¤ò»ý¤Ä¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢\"disc:\"¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¹¡£¥Ç¥£¥¹¥¯¡¦¥­¡¼¤ÎÊ£¹ç²½¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤¬°ìÈÖ®¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£libcss¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÈÍѤµ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£\n"
932 "´ûÄêÃͤÏ\"key:\"¤Ç¤¹¡£"
933
934 #: modules/access/dvd/dvd.c:86
935 msgid "[dvd:][device][@raw_device][@[title][,[chapter][,angle]]]"
936 msgstr ""
937
938 #: modules/access/dvd/dvd.c:90
939 msgid "DVD input module, uses libdvdcss if installed"
940 msgstr "DVDÆþÎϥ⥸¥å¡¼¥ë, libdvdcss¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï»ÈÍÑ"
941
942 #: modules/access/dvd/dvd.c:93
943 msgid "DVD input module, uses libdvdcss"
944 msgstr "DVDÆþÎϥ⥸¥å¡¼¥ë, libdvdcss¤ò»ÈÍÑ"
945
946 #: modules/access/v4l/v4l.c:45
947 msgid "Video4Linux input module"
948 msgstr "Video4LinuxÆþÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
949
950 #. ****************************************************************************
951 #. * Module descriptor
952 #. ****************************************************************************
953 #: modules/access/file.c:63 modules/access/http.c:84 modules/access/udp.c:75
954 msgid "caching value in ms"
955 msgstr "¥­¥ã¥Ã¥·¥ó¥°ÃÍ (ms)"
956
957 #: modules/access/file.c:65
958 msgid ""
959 "Allows you to modify the default caching value for file streams. This value "
960 "should be set in miliseconds units."
961 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î´ûÄê¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥ó¥°ÃͤòÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£Ã±°Ì¤Ï¥ß¥êÉÃ"
962
963 #: modules/access/file.c:69
964 msgid "Standard filesystem file reading"
965 msgstr "ɸ½àŪ¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤà"
966
967 #: modules/access/file.c:70
968 msgid "file"
969 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë"
970
971 #. ****************************************************************************
972 #. * Module descriptor
973 #. ****************************************************************************
974 #: modules/access/http.c:78
975 msgid "specify an HTTP proxy"
976 msgstr "HTTP¥×¥í¥­¥·¤ò»ØÄê"
977
978 #: modules/access/http.c:80
979 #, fuzzy
980 msgid ""
981 "Specify an HTTP proxy to use. It must be in the form http://myproxy.mydomain:"
982 "myport. If none is specified, the HTTP_PROXY environment variable will be "
983 "tried."
984 msgstr "»ÈÍѤ¹¤ëHTTP¥×¥í¥­¥·¤ò http://myproxy.mydomain:myport ¤Î·Á¼°¤Ç»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£none ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢HTTP_PROXYenvironmentÊÑ¿ô¤¬»î¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£"
985
986 #: modules/access/http.c:86
987 msgid ""
988 "Allows you to modify the default caching value for http streams. This value "
989 "should be set in miliseconds units."
990 msgstr "http¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë´ûÄê¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥ó¥°Ãͤ¬Êѹ¹²Äǽ¤Ç¤¹¡£Ã±°Ì¤Ï¥ß¥êÉäǻØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
991
992 #: modules/access/http.c:90
993 msgid "http"
994 msgstr ""
995
996 #: modules/access/http.c:93
997 msgid "HTTP access module"
998 msgstr "HTTP¥¢¥¯¥»¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
999
1000 #: modules/access/udp.c:77
1001 msgid ""
1002 "Allows you to modify the default caching value for udp streams. This value "
1003 "should be set in miliseconds units."
1004 msgstr "udp¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë´ûÄê¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥ó¥°Ãͤ¬Êѹ¹²Äǽ¤Ç¤¹¡£Ã±°Ì¤Ï¥ß¥êÉäǻØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
1005
1006 #: modules/access/udp.c:81
1007 msgid "raw UDP access module"
1008 msgstr "UDP¥¢¥¯¥»¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1009
1010 #: modules/access/udp.c:82
1011 msgid "udp"
1012 msgstr ""
1013
1014 #: modules/access/dvdread/dvdread.c:46
1015 msgid "DVDRead input module"
1016 msgstr "DVDÆɤ߹þ¤ß¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1017
1018 #. ****************************************************************************
1019 #. * Module descriptor
1020 #. ****************************************************************************
1021 #: modules/access/satellite/satellite.c:41
1022 msgid "satellite default transponder frequency"
1023 msgstr "±ÒÀ± ´ûÄêžÁ÷¼þÇÈ¿ô"
1024
1025 #: modules/access/satellite/satellite.c:44
1026 msgid "satellite default transponder polarization"
1027 msgstr "±ÒÀ± ´ûÄêžÁ÷¶Ë"
1028
1029 #: modules/access/satellite/satellite.c:47
1030 msgid "satellite default transponder FEC"
1031 msgstr "±ÒÀ± ´ûÄêžÁ÷FEC"
1032
1033 #: modules/access/satellite/satellite.c:50
1034 msgid "satellite default transponder symbol rate"
1035 msgstr "±ÒÀ± ´ûÄêžÁ÷¥·¥ó¥Ü¥ë¡¦¥ì¡¼¥È"
1036
1037 #: modules/access/satellite/satellite.c:53
1038 msgid "use diseqc with antenna"
1039 msgstr "¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Èdiseqc¤ò»ÈÍÑ"
1040
1041 #: modules/access/satellite/satellite.c:56
1042 msgid "antenna lnb_lof1 (kHz)"
1043 msgstr "¥¢¥ó¥Æ¥Ê lnb_lof1 (kHz)"
1044
1045 #: modules/access/satellite/satellite.c:59
1046 msgid "antenna lnb_lof2 (kHz)"
1047 msgstr "¥¢¥ó¥Æ¥Ê lnb_lof2 (kHz)"
1048
1049 #: modules/access/satellite/satellite.c:62
1050 msgid "antenna lnb_slof (kHz)"
1051 msgstr "¥¢¥ó¥Æ¥Ê lnb_slof (kHz)"
1052
1053 #: modules/access/satellite/satellite.c:78
1054 msgid "satellite input module"
1055 msgstr "±ÒÀ±ÆþÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
1056
1057 #: modules/access/vcd/vcd.c:79
1058 msgid "VCD input module"
1059 msgstr "VCDÆþÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
1060
1061 #: modules/audio_filter/channel_mixer/trivial.c:46
1062 msgid "audio filter for trivial channel mixing"
1063 msgstr "Èù̯¤Ê¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥ß¥­¥·¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1064
1065 #: modules/audio_filter/converter/a52tospdif.c:51
1066 msgid "audio filter for A/52->S/PDIF encapsulation"
1067 msgstr "A/52->S/PDIF¤Î¥«¥×¥»¥ë²½¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1068
1069 #: modules/audio_filter/converter/fixed32tofloat32.c:48
1070 msgid "audio filter for fixed32<->float32 conversion"
1071 msgstr "fixed32<->float32ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1072
1073 #: modules/audio_filter/converter/fixed32tos16.c:46
1074 msgid "audio filter for fixed32->s16 conversion"
1075 msgstr "fixed32->s16ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1076
1077 #: modules/audio_filter/converter/float32tos16.c:46
1078 msgid "audio filter for float32->s16 conversion"
1079 msgstr "float32->s16ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1080
1081 #: modules/audio_filter/converter/float32tos8.c:46
1082 msgid "audio filter for float32->s8 conversion"
1083 msgstr "float32->s8ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1084
1085 #: modules/audio_filter/converter/float32tou16.c:46
1086 msgid "audio filter for float32->u16 conversion"
1087 msgstr "float32->u16ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1088
1089 #: modules/audio_filter/converter/float32tou8.c:46
1090 msgid "audio filter for float32->u8 conversion"
1091 msgstr "float32->u8ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1092
1093 #: modules/audio_filter/converter/s16tofloat32.c:46
1094 msgid "audio filter for s16->float32 conversion"
1095 msgstr "s16->float32ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1096
1097 #. ****************************************************************************
1098 #. * Module descriptor
1099 #. ****************************************************************************
1100 #: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:76
1101 msgid "A/52 dynamic range compression"
1102 msgstr "A/52 ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡¦¥ì¥ó¥¸°µ½Ì"
1103
1104 #: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:78
1105 msgid ""
1106 "Dynamic range compression makes the loud sounds softer, and the soft sounds "
1107 "louder, so you can more easily listen to the stream in a noisy environment "
1108 "without disturbing anyone. If you disable the dynamic range compression the "
1109 "playback will be more adapted to a movie theater or a listening room."
1110 msgstr ""
1111 "¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡¦¥ì¥ó¥¸°µ½Ì¤ÏÂ礭¤Ê²»Î̤ò¾®¤µ¤¯¤·¡¢¾®¤µ¤Ê²»Î̤òÂ礭¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ»¨²»¤Î¿¤¤´Ä¶­¤Ç¾¤Î¿Í¤ËÌÂÏǤò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ê¹¤­¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
1112 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤ÆºÆÀ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢±Ç²è´Û¤ä¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¡¦¥ë¡¼¥à¤Ê¤É¤Ç¤ÎºÆÀ¸¤Ë¤è¤êŬÀڤˤʤê¤Þ¤¹¡£"
1113
1114 #: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:87
1115 msgid "ATSC A/52 aka AC-3 audio decoder module"
1116 msgstr "a52 ATSC A/52(AC-3)¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1117
1118 #: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:61
1119 #, fuzzy
1120 msgid "MPEG audio decoder module"
1121 msgstr "MPEG 1/2¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1122
1123 #: modules/audio_filter/converter/s16tofloat32swab.c:58
1124 msgid "audio filter for s16->float32 with endianness conversion"
1125 msgstr "s16->float32ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1126
1127 #: modules/audio_filter/resampler/trivial.c:46
1128 msgid "audio filter for trivial resampling"
1129 msgstr "Èù̯¤ÊºÆ¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1130
1131 #: modules/audio_filter/resampler/ugly.c:46
1132 msgid "audio filter for ugly resampling"
1133 msgstr "¹Ó¤ì¤¿ºÆ¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1134
1135 #: modules/audio_mixer/float32.c:45
1136 msgid "float32 audio mixer module"
1137 msgstr "float32¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥ß¥­¥µ¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1138
1139 #: modules/audio_mixer/spdif.c:45
1140 msgid "dummy spdif audio mixer module"
1141 msgstr "¥À¥ß¡¼¤Îspdif¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥ß¥­¥µ¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1142
1143 #: modules/audio_mixer/trivial.c:45
1144 msgid "trivial audio mixer module"
1145 msgstr "Èù̯¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥ß¥­¥µ¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1146
1147 #. ****************************************************************************
1148 #. * Module descriptor
1149 #. ****************************************************************************
1150 #: modules/audio_output/alsa.c:90
1151 msgid "Try to use S/PDIF output"
1152 msgstr ""
1153
1154 #: modules/audio_output/alsa.c:92 modules/audio_output/oss.c:110
1155 msgid ""
1156 "Sometimes we attempt to use the S/PDIF output, even if nothing is connected "
1157 "to it. Un-checking this option disables this behaviour, and permanently "
1158 "selects analog PCM output."
1159 msgstr ""
1160
1161 #: modules/audio_output/alsa.c:97
1162 msgid "ALSA"
1163 msgstr ""
1164
1165 #: modules/audio_output/alsa.c:99
1166 msgid "ALSA device name"
1167 msgstr "ALSA¥Ç¥Ð¥¤¥¹Ì¾"
1168
1169 #: modules/audio_output/alsa.c:101
1170 msgid "ALSA audio module"
1171 msgstr "ALSA¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1172
1173 #. Open the device
1174 #: modules/audio_output/alsa.c:126 modules/audio_output/alsa.c:314
1175 #: modules/audio_output/oss.c:152 modules/audio_output/oss.c:298
1176 #: modules/audio_output/waveout.c:208 modules/audio_output/waveout.c:315
1177 msgid "A/52 over S/PDIF"
1178 msgstr ""
1179
1180 #: modules/audio_output/alsa.c:177 modules/audio_output/alsa.c:339
1181 #: modules/audio_output/oss.c:227 modules/audio_output/oss.c:323
1182 #: modules/audio_output/sdl.c:119 modules/audio_output/sdl.c:178
1183 #: modules/audio_output/sdl.c:190 modules/audio_output/sdl.c:198
1184 #: modules/audio_output/waveout.c:376
1185 msgid "Mono"
1186 msgstr "¥â¥Î¥é¥ë"
1187
1188 #: modules/audio_output/alsa.c:318 modules/audio_output/oss.c:187
1189 #: modules/audio_output/oss.c:302 modules/audio_output/waveout.c:226
1190 #: modules/audio_output/waveout.c:331
1191 msgid "5.1"
1192 msgstr ""
1193
1194 #: modules/audio_output/alsa.c:326 modules/audio_output/oss.c:196
1195 #: modules/audio_output/oss.c:310 modules/audio_output/waveout.c:233
1196 #: modules/audio_output/waveout.c:348
1197 msgid "2 Front 2 Rear"
1198 msgstr "¥Õ¥í¥ó¥È 2, ¥ê¥¢ 2"
1199
1200 #: modules/audio_output/arts.c:66
1201 msgid "aRts audio module"
1202 msgstr "aRts¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1203
1204 #: modules/audio_output/directx.c:122
1205 msgid "DirectX audio module"
1206 msgstr "DirectX¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1207
1208 #: modules/audio_output/esd.c:64
1209 msgid "EsounD audio module"
1210 msgstr "EsounD¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1211
1212 #. ****************************************************************************
1213 #. * Module descriptor
1214 #. ****************************************************************************
1215 #: modules/audio_output/file.c:82
1216 msgid "output format"
1217 msgstr "½ÐÎÏ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È"
1218
1219 #: modules/audio_output/file.c:83
1220 msgid ""
1221 "one of \"u8\", \"s8\", \"u16\", \"s16\", \"u16_le\", \"s16_le\", \"u16_be\", "
1222 "\"s16_be\", \"fixed32\", \"float32\" or \"spdif\""
1223 msgstr ""
1224
1225 #: modules/audio_output/file.c:86
1226 msgid "add wave header"
1227 msgstr "wave¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲÃ"
1228
1229 #: modules/audio_output/file.c:87
1230 msgid "instead of writing a raw file, you can add a wav header to the file"
1231 msgstr "raw¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò½ñ¤­½Ð¤¹Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢wav¥Ø¥Ã¥À¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÄɲ乤롣"
1232
1233 #: modules/audio_output/file.c:104
1234 msgid "path of the output file"
1235 msgstr "½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ñ¥¹"
1236
1237 #: modules/audio_output/file.c:105
1238 msgid "By default samples.raw"
1239 msgstr "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È samples.raw"
1240
1241 #: modules/audio_output/file.c:114
1242 msgid "file audio output module"
1243 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
1244
1245 #. ****************************************************************************
1246 #. * Module descriptor
1247 #. ****************************************************************************
1248 #: modules/audio_output/oss.c:102
1249 #, fuzzy
1250 msgid "try to work around buggy OSS drivers"
1251 msgstr "OSS¥É¥é¥¤¥Ð¤Î¥Ð¥°¤Î²óÈò¤ò»î¤ß¤ë"
1252
1253 #: modules/audio_output/oss.c:104
1254 msgid ""
1255 "Some buggy OSS drivers just don't like when their internal buffers are "
1256 "completely filled (the sound gets heavily hashed). If you have one of these "
1257 "drivers, then you need to enable this option."
1258 msgstr "¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÉÔ°ÂÄê¤ÊOSS¥É¥é¥¤¥Ð¤ÏÆâÉô¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ò´°Á´¤Ë»È¤¤²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£(¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¤«¤Ê¤êÅÓÀÚ¤ì¤Æʹ¤³¤¨¤Þ¤¹)¡¡¤â¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥¤¥Ð¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£"
1259
1260 #: modules/audio_output/oss.c:108
1261 msgid "try to use S/PDIF output"
1262 msgstr ""
1263
1264 #: modules/audio_output/oss.c:115
1265 msgid "OSS"
1266 msgstr ""
1267
1268 #: modules/audio_output/oss.c:117
1269 msgid "OSS dsp device"
1270 msgstr "OSS dsp¥Ç¥Ð¥¤¥¹"
1271
1272 #: modules/audio_output/oss.c:120
1273 msgid "Linux OSS /dev/dsp module"
1274 msgstr "Linux OSS /dev/dsp¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1275
1276 #: modules/audio_output/sdl.c:68
1277 msgid "Simple DirectMedia Layer audio module"
1278 msgstr "¥·¥ó¥×¥ë DirectMedia ¥ì¥¤¥ä¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1279
1280 #: modules/audio_output/waveout.c:130
1281 msgid "Win32 waveOut extension module"
1282 msgstr "Win32 wave½ÐÎÏÍѳÈÄ¥¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1283
1284 #: modules/codec/a52.c:81
1285 msgid "A/52 parser"
1286 msgstr "A/52¥Ñ¡¼¥µ"
1287
1288 #: modules/codec/a52old/a52old.c:61 modules/codec/a52old/downmix/downmix.c:58
1289 msgid "A52 downmix module"
1290 msgstr "AC3¥À¥¦¥ó¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1291
1292 #: modules/codec/a52old/a52old.c:63 modules/codec/a52old/imdct/imdct.c:56
1293 msgid "A52 IMDCT module"
1294 msgstr "AC3 IMDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1295
1296 #: modules/codec/a52old/a52old.c:64
1297 msgid "software A52 decoder"
1298 msgstr "¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢AC3¥Ç¥³¡¼¥À"
1299
1300 #: modules/codec/a52old/downmix/downmix.c:62
1301 msgid "SSE A52 downmix module"
1302 msgstr "SSE AC3¥À¥¦¥ó¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1303
1304 #: modules/codec/a52old/downmix/downmix.c:67
1305 msgid "3D Now! A52 downmix module"
1306 msgstr "3D Now! AC3¥À¥¦¥ó¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1307
1308 #: modules/codec/a52old/imdct/imdct.c:60
1309 msgid "SSE A52 IMDCT module"
1310 msgstr "SSE AC3 IMDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1311
1312 #: modules/codec/a52old/imdct/imdct.c:65
1313 msgid "3D Now! A52 IMDCT module"
1314 msgstr "3D Now! AC3 IMDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1315
1316 #: modules/codec/araw.c:73
1317 msgid "Pseudo Raw Audio decoder"
1318 msgstr "µ¿»÷AC3¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
1319
1320 #: modules/codec/dv.c:48
1321 msgid "DV video decoder"
1322 msgstr "DV¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
1323
1324 #: modules/codec/faad/decoder.c:55
1325 msgid "AAC decoder module (libfaad2)"
1326 msgstr "AAC¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë (libfaad2)"
1327
1328 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:99
1329 msgid "ffmpeg"
1330 msgstr ""
1331
1332 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:113
1333 msgid "Post processing"
1334 msgstr "¸å½èÍý"
1335
1336 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:115
1337 msgid "ffmpeg postprocessing module"
1338 msgstr "ffmpeg ¸å½èÍý¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1339
1340 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:139
1341 msgid "ffmpeg audio/video decoder((MS)MPEG4,SVQ1,H263,WMV,WMA)"
1342 msgstr "ffmpeg ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¿¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À((MS)MPEG4,SVQ1,H263,WMV,WMA)"
1343
1344 #: modules/codec/ffmpeg/postprocessing/postprocessing.c:49
1345 msgid "C Post Processing module"
1346 msgstr "C ¸å½èÍý¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1347
1348 #: modules/codec/ffmpeg/postprocessing/postprocessing.c:53
1349 msgid "MMX Post Processing module"
1350 msgstr "MMX¸å½èÍý¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1351
1352 #: modules/codec/ffmpeg/postprocessing/postprocessing.c:58
1353 msgid "MMXEXT Post Processing module"
1354 msgstr "MMX¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¸å½èÍý¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1355
1356 #: modules/codec/lpcm.c:98
1357 msgid "linear PCM audio parser"
1358 msgstr "¥ê¥Ë¥¢PCM¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
1359
1360 #: modules/codec/mpeg_audio.c:87
1361 msgid "MPEG audio layer I/II/III parser"
1362 msgstr ""
1363
1364 #. ****************************************************************************
1365 #. * Module descriptor
1366 #. ****************************************************************************
1367 #: modules/codec/mpeg_video/idct/idct.c:41
1368 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:59
1369 msgid "IDCT module"
1370 msgstr "IDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1371
1372 #: modules/codec/mpeg_video/idct/idctaltivec.c:45
1373 msgid "AltiVec IDCT module"
1374 msgstr "Altivec IDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1375
1376 #: modules/codec/mpeg_video/idct/idctclassic.c:41
1377 msgid "classic IDCT module"
1378 msgstr "¥¯¥é¥Ã¥·¥Ã¥¯IDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1379
1380 #: modules/codec/mpeg_video/idct/idctmmx.c:47
1381 msgid "MMX IDCT module"
1382 msgstr "MMX IDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1383
1384 #: modules/codec/mpeg_video/idct/idctmmxext.c:47
1385 msgid "MMX EXT IDCT module"
1386 msgstr "MMX¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥·¥ç¥óIDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1387
1388 #: modules/codec/mpeg_video/motion/motion.c:42
1389 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:65
1390 msgid "motion compensation module"
1391 msgstr "¥â¡¼¥·¥ç¥óÊäÀµ¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1392
1393 #: modules/codec/mpeg_video/motion/motion3dnow.c:44
1394 msgid "3D Now! motion compensation module"
1395 msgstr "3D Now!¥â¡¼¥·¥ç¥óÊäÀµ¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1396
1397 #: modules/codec/mpeg_video/motion/motionaltivec.c:47
1398 msgid "AltiVec motion compensation module"
1399 msgstr "AltiVec¥â¡¼¥·¥ç¥óÊäÀµ¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1400
1401 #: modules/codec/mpeg_video/motion/motionmmx.c:45
1402 msgid "MMX motion compensation module"
1403 msgstr "MMX¥â¡¼¥·¥ç¥óÊäÀµ¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1404
1405 #: modules/codec/mpeg_video/motion/motionmmxext.c:44
1406 msgid "MMX EXT motion compensation module"
1407 msgstr "MMX¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥â¡¼¥·¥ç¥óÊäÀµ¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1408
1409 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:61
1410 msgid ""
1411 "This option allows you to select the IDCT module used by this video decoder. "
1412 "The default behavior is to automatically select the best module available."
1413 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÈÍѤµ¤ì¤ëIDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁªÂò²Äǽ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤Ê¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£"
1414
1415 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:67
1416 msgid ""
1417 "This option allows you to select the motion compensation module used by this "
1418 "video decoder. The default behavior is to automatically select the best "
1419 "module available."
1420 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥â¡¼¥·¥ç¥óÊäÀµ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁªÂò²Äǽ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤Ê¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£"
1421
1422 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:71
1423 msgid "use additional processors"
1424 msgstr "ÄÉ²Ã¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Î»ÈÍÑ"
1425
1426 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:73
1427 msgid ""
1428 "This video decoder can benefit from a multiprocessor computer. If you have "
1429 "one, you can specify the number of processors here."
1430 msgstr "¥Þ¥ë¥Á¡¦¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥»¥Ã¥µ¿ô¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
1431
1432 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:76
1433 msgid "force synchro algorithm {I|I+|IP|IP+|IPB}"
1434 msgstr "Ʊ´ü¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò¶¯À©Åª¤Ë»ØÄꤷ¤Þ¤¹ (I|I+|IP|IP+|IPB)"
1435
1436 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:78
1437 msgid ""
1438 "This allows you to force the synchro algorithm, by directly selecting the "
1439 "types of picture you want to decode. Please bear in mind that if you select "
1440 "more pictures than what your CPU is capable to decode, you won't get "
1441 "anything."
1442 msgstr "Ʊ´ü¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò¶¯À©Åª¤Ë»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£Ä¾ÀÜÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÈÍѤ·¤¿¤¤¥Ç¥³¡¼¥É¤Î²èÁü¥¿¥¤¥×¤¬»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£CPU¤Î¥Ç¥³¡¼¥ÉǽÎϤòĶ¤¨¤Æ»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
1443
1444 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:92
1445 msgid "MPEG I/II video decoder module"
1446 msgstr "MPEG 1/2¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1447
1448 #. ****************************************************************************
1449 #. * Module descriptor.
1450 #. ****************************************************************************
1451 #: modules/codec/spudec/spudec.c:48
1452 #, fuzzy
1453 msgid "font used by the text subtitler"
1454 msgstr "ʸ»ú»úËë¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥Õ¥©¥ó¥È"
1455
1456 #: modules/codec/spudec/spudec.c:50
1457 msgid ""
1458 "When the subtitles are coded in text form then, you can choose which font "
1459 "will be used to display them."
1460 msgstr "»úË뤬¥Æ¥­¥¹¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¥³¡¼¥É²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢É½¼¨¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤òÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£"
1461
1462 #: modules/codec/spudec/spudec.c:56
1463 msgid "subtitles"
1464 msgstr "»úËë(_S)"
1465
1466 #: modules/codec/spudec/spudec.c:64
1467 msgid "subtitles decoder module"
1468 msgstr "»úË롦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1469
1470 #: modules/control/lirc/lirc.c:60
1471 msgid "infrared remote control module"
1472 msgstr "ÀÖ³°Àþ¥ê¥â¡¼¥È¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1473
1474 #. ****************************************************************************
1475 #. * Module descriptor
1476 #. ****************************************************************************
1477 #: modules/control/rc/rc.c:81
1478 msgid "show stream position"
1479 msgstr "¥µ¥Ö¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î°ÌÃÖ"
1480
1481 #: modules/control/rc/rc.c:82
1482 msgid ""
1483 "Show the current position in seconds within the stream from time to time."
1484 msgstr "ľ¤Á¤Ë¸½ºß¤Î°ÌÃÖ¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£"
1485
1486 #: modules/control/rc/rc.c:84
1487 msgid "fake TTY"
1488 msgstr "µ¿»÷ TTY"
1489
1490 #: modules/control/rc/rc.c:85
1491 msgid "Force the rc plugin to use stdin as if it was a TTY."
1492 msgstr "TTY¤Î¾ì¹ç¡¢¶¯À©Åª¤Ëɸ½àÆþÎϤòrc¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ç»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£"
1493
1494 #: modules/control/rc/rc.c:88
1495 msgid "Remote control"
1496 msgstr "¥ê¥â¡¼¥È¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë"
1497
1498 #: modules/control/rc/rc.c:93
1499 msgid "remote control interface module"
1500 msgstr "¥ê¥â¡¼¥È¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1501
1502 #: modules/demux/aac/demux.c:46
1503 msgid "AAC stream demux"
1504 msgstr ""
1505
1506 #: modules/demux/mpeg/audio.c:47
1507 msgid "MPEG I/II audio stream demux"
1508 msgstr "MPEG 1/2¥ì¥¤¥ä1/2¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
1509
1510 #: modules/demux/mpeg/es.c:49
1511 msgid "ISO 13818-1 MPEG Elementary Stream input"
1512 msgstr "ISO 13818-1 MPEG´ðËÜ¥¹¥È¥ê¡¼¥àÆþÎÏ"
1513
1514 #: modules/demux/mpeg/ps.c:60
1515 msgid "ISO 13818-1 MPEG Program Stream input"
1516 msgstr "ISO 13818-1 MPEG¥×¥í¥°¥é¥à¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥àÆþÎÏ"
1517
1518 #: modules/demux/mpeg/system.c:56
1519 msgid "generic ISO 13818-1 MPEG demultiplexing"
1520 msgstr "°ìÈÌŪ¤ÊISO 13818-1 MPEG¿½ÅÁ÷¿®"
1521
1522 #. ****************************************************************************
1523 #. * Module descriptor
1524 #. ****************************************************************************
1525 #: modules/demux/mpeg/ts.c:97
1526 msgid "compatibility with pre-0.4 VLS"
1527 msgstr "0.4°ÊÁ°¤ÎVLS¤È¤Î¸ß´¹"
1528
1529 #: modules/demux/mpeg/ts.c:99
1530 msgid ""
1531 "The protocol for transmitting A/52 audio streams changed between VLC 0.3.x "
1532 "and 0.4. By default VLC assumes you have the latest VLS. In case you're "
1533 "using an old version, select this option."
1534 msgstr "A/52¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î¥×¥í¥È¥³¥ë¤Ï¡¢vls 0.3.x¤È0.4¤Î´Ö¤ÇÊѹ¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï¡¢VLC¤ÏºÇ¿·¤Îvls¤òÁÛÄꤷ¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢¸Å¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Îvls¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
1535
1536 #: modules/demux/mpeg/ts.c:103
1537 msgid "buggy PSI"
1538 msgstr ""
1539
1540 #: modules/demux/mpeg/ts.c:105
1541 msgid ""
1542 "If you have a stream whose PSI packets do not feature incremented continuity "
1543 "counters, select this option."
1544 msgstr ""
1545
1546 #: modules/demux/mpeg/ts.c:110
1547 msgid "ISO 13818-1 MPEG Transport Stream input"
1548 msgstr "ISO 13818-1 MPEGžÁ÷¥¹¥È¥ê¡¼¥àÆþÎÏ"
1549
1550 #: modules/demux/mpeg/ts.c:114
1551 msgid "ISO 13818-1 MPEG Transport Stream input (libdvbpsi)"
1552 msgstr "ISO 13818-1 MPEGžÁ÷¥¹¥È¥ê¡¼¥àÆþÎÏ(libdvdpsi)"
1553
1554 #: modules/demux/util/id3.c:46
1555 msgid "Simple id3 tag skipper"
1556 msgstr "¥·¥ó¥×¥ë¤Êid3¥¿¥°¡¦¥¹¥­¥Ã¥Ñ"
1557
1558 #: modules/demux/util/id3tag.c:46
1559 msgid "id3 tag parser using libid3tag"
1560 msgstr "id3¥¿¥°¥Ñ¡¼¥µ¤Çlibid3tag¤ò»ÈÍÑ"
1561
1562 #: modules/gui/beos/BeOS.cpp:49
1563 msgid "BeOS standard API module"
1564 msgstr "BeOSɸ½àAPI¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1565
1566 #. ****************************************************************************
1567 #. * Module descriptor
1568 #. ****************************************************************************
1569 #: modules/gui/familiar/familiar.c:61
1570 msgid "autoplay selected file"
1571 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼«Æ°ºÆÀ¸"
1572
1573 #: modules/gui/familiar/familiar.c:62
1574 msgid "automatically play a file when selected in the file selection list"
1575 msgstr "ÁªÂò¥ê¥¹¥È¤ÇÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼«Æ°Åª¤ËºÆÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£"
1576
1577 #: modules/gui/familiar/familiar.c:71
1578 msgid "Familiar Linux Gtk+ interface module"
1579 msgstr "Gtk+¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1580
1581 #.
1582 #. * from modules/gui/win32/mainframe.dfm:
1583 #.
1584 #: modules/gui/familiar/interface.c:66 modules/gui/familiar/interface.c:448
1585 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:279 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:126
1586 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1636 modules/gui/win32/strings.cpp:8
1587 #: modules/gui/win32/strings.cpp:34
1588 msgid "VLC media player"
1589 msgstr ""
1590
1591 #: modules/gui/familiar/interface.c:90 modules/gui/macosx/open.m:387
1592 #: modules/gui/macosx/open.m:423 modules/gui/macosx/open.m:584
1593 #: modules/gui/macosx/open.m:846 modules/gui/macosx/controls.m:573
1594 msgid "Open"
1595 msgstr "³«¤¯"
1596
1597 #: modules/gui/familiar/interface.c:91
1598 msgid "Open file"
1599 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯"
1600
1601 #.
1602 #. * from modules/gui/win32/preferences.dfm:
1603 #.
1604 #: modules/gui/familiar/interface.c:103 modules/gui/familiar/interface.c:104
1605 #: modules/gui/macosx/intf.m:282 modules/gui/macosx/intf.m:295
1606 #: modules/gui/macosx/prefs.m:191 modules/gui/win32/strings.cpp:211
1607 msgid "Preferences"
1608 msgstr "ÀßÄê..."
1609
1610 #: modules/gui/familiar/interface.c:118
1611 msgid "Rewind"
1612 msgstr "´¬¤­Ì᤹"
1613
1614 #: modules/gui/familiar/interface.c:119
1615 msgid "Rewind stream"
1616 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ò³«¤¯"
1617
1618 #: modules/gui/familiar/interface.c:131 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:607
1619 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1061 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:714
1620 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1160 modules/gui/macosx/intf.m:809
1621 #: modules/gui/macosx/intf.m:810 modules/gui/macosx/intf.m:811
1622 #: modules/gui/win32/strings.cpp:102
1623 msgid "Pause"
1624 msgstr "°ì»þÄä»ß"
1625
1626 #: modules/gui/familiar/interface.c:132 modules/gui/win32/strings.cpp:103
1627 msgid "Pause stream"
1628 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î°ì»þÄä»ß"
1629
1630 #. dock menu
1631 #: modules/gui/familiar/interface.c:144 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:595
1632 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1054 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:703
1633 #: modules/gui/macosx/intf.m:278 modules/gui/macosx/intf.m:317
1634 #: modules/gui/macosx/intf.m:361 modules/gui/macosx/intf.m:816
1635 #: modules/gui/macosx/intf.m:817 modules/gui/macosx/intf.m:818
1636 #: modules/gui/macosx/playlist.m:122 modules/gui/win32/strings.cpp:100
1637 #: modules/gui/win32/strings.cpp:204
1638 msgid "Play"
1639 msgstr "ºÆÀ¸"
1640
1641 #: modules/gui/familiar/interface.c:145 modules/gui/win32/strings.cpp:101
1642 msgid "Play stream"
1643 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ÎºÆÀ¸"
1644
1645 #: modules/gui/familiar/interface.c:157 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:571
1646 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1068 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:681
1647 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1168 modules/gui/macosx/intf.m:279
1648 #: modules/gui/macosx/intf.m:318 modules/gui/macosx/intf.m:362
1649 #: modules/gui/macosx/controls.m:688 modules/gui/win32/strings.cpp:104
1650 msgid "Stop"
1651 msgstr "Ää»ß"
1652
1653 #: modules/gui/familiar/interface.c:158 modules/gui/win32/strings.cpp:105
1654 msgid "Stop stream"
1655 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ÎÄä»ß"
1656
1657 #: modules/gui/familiar/interface.c:170
1658 msgid "Forward"
1659 msgstr "žÁ÷"
1660
1661 #: modules/gui/familiar/interface.c:171
1662 msgid "Forward stream"
1663 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ÎžÁ÷"
1664
1665 #. Automatically generated by 'toolbox --update-po', please don't compile
1666 #.
1667 #. * from modules/gui/win32/about.dfm:
1668 #.
1669 #: modules/gui/familiar/interface.c:185 modules/gui/familiar/interface.c:186
1670 #: modules/gui/familiar/interface.c:459 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1621
1671 #: modules/gui/win32/strings.cpp:7
1672 msgid "About"
1673 msgstr "VideoLAN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ"
1674
1675 #: modules/gui/familiar/interface.c:231 modules/gui/win32/strings.cpp:168
1676 msgid "URL:"
1677 msgstr ""
1678
1679 #: modules/gui/familiar/interface.c:265 modules/gui/gtk/preferences.c:321
1680 #: modules/gui/kde/pluginsbox.cpp:45
1681 msgid "Name"
1682 msgstr "̾Á°"
1683
1684 #: modules/gui/familiar/interface.c:273
1685 msgid "Type"
1686 msgstr "¥¿¥¤¥×"
1687
1688 #: modules/gui/familiar/interface.c:281
1689 msgid "Size"
1690 msgstr "¥µ¥¤¥º"
1691
1692 #: modules/gui/familiar/interface.c:289
1693 msgid "User"
1694 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼"
1695
1696 #: modules/gui/familiar/interface.c:297
1697 msgid "Group"
1698 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×"
1699
1700 #: modules/gui/familiar/interface.c:332
1701 msgid "Media"
1702 msgstr "¥á¥Ç¥£¥¢"
1703
1704 #: modules/gui/familiar/interface.c:348 modules/gui/gtk/preferences.c:592
1705 #: modules/gui/gtk/preferences.c:609 modules/gui/macosx/open.m:758
1706 #: modules/gui/win32/strings.cpp:213
1707 msgid "Save"
1708 msgstr "Êݸ"
1709
1710 #: modules/gui/familiar/interface.c:358 modules/gui/gtk/preferences.c:605
1711 #: modules/gui/macosx/prefs.m:553 modules/gui/win32/strings.cpp:212
1712 msgid "Apply"
1713 msgstr "ŬÍÑ"
1714
1715 #: modules/gui/familiar/interface.c:368 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2510
1716 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2761 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2992
1717 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3373 modules/gui/gtk/preferences.c:613
1718 #: modules/gui/macosx/prefs.m:549 modules/gui/macosx/open.m:170
1719 #: modules/gui/win32/strings.cpp:27 modules/gui/win32/strings.cpp:174
1720 #: modules/gui/win32/strings.cpp:215 modules/gui/win32/strings.cpp:234
1721 #: modules/gui/win32/strings.cpp:250
1722 msgid "Cancel"
1723 msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
1724
1725 #: modules/gui/familiar/interface.c:378
1726 msgid "Automatically play file."
1727 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¼«Æ°ºÆÀ¸"
1728
1729 #: modules/gui/familiar/interface.c:389
1730 msgid "Preference"
1731 msgstr "ÀßÄê(_P)..."
1732
1733 #: modules/gui/familiar/interface.c:415 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1402
1734 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1644 modules/gui/kde/kde.cpp:111
1735 #: modules/gui/win32/strings.cpp:9
1736 msgid "(c) 1996-2003 the VideoLAN team"
1737 msgstr ""
1738
1739 #: modules/gui/familiar/interface.c:425
1740 msgid "Authors: The VideoLAN Team, http://www.videolan.org"
1741 msgstr ""
1742
1743 #: modules/gui/familiar/interface.c:436
1744 msgid ""
1745 "The VideoLAN Client is a MPEG, MPEG 2, MP3, DivX player, that accepts input "
1746 "from local or network sources."
1747 msgstr "VideoLAN Client¤Ï¡¢MPEG, MPEG 2, MP3 DivX¤ò¥í¡¼¥«¥ë¤ª¤è¤Ó¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¾å¤Î¥½¡¼¥¹¤«¤éºÆÀ¸¤Ç¤­¤ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¹¡£"
1748
1749 #: modules/gui/familiar/support.c:121 modules/gui/gtk/gnome_support.c:100
1750 #: modules/gui/gtk/gnome_support.c:138 modules/gui/gtk/gtk_support.c:121
1751 #, c-format
1752 msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
1753 msgstr "¥Ô¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
1754
1755 #: modules/gui/familiar/support.c:130 modules/gui/gtk/gtk_support.c:130
1756 #, c-format
1757 msgid "Error loading pixmap file: %s"
1758 msgstr "¥Ô¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Î¥í¡¼¥É¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
1759
1760 #. ****************************************************************************
1761 #. * Module descriptor
1762 #. ****************************************************************************
1763 #: modules/gui/gtk/gnome.c:55 modules/gui/gtk/gtk.c:57
1764 msgid "show tooltips"
1765 msgstr "¥Ä¡¼¥ë¥Á¥Ã¥×¤òɽ¼¨"
1766
1767 #: modules/gui/gtk/gnome.c:56 modules/gui/gtk/gtk.c:58
1768 msgid "Show tooltips for configuration options."
1769 msgstr "¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¥Ä¡¼¥ë¥Á¥Ã¥×¤òɽ¼¨"
1770
1771 #: modules/gui/gtk/gnome.c:58
1772 msgid "show text on toolbar buttons"
1773 msgstr "¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¡¦¥Ü¥¿¥ó¾å¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¤òɽ¼¨"
1774
1775 #: modules/gui/gtk/gnome.c:59
1776 msgid "Show the text below icons on the toolbar."
1777 msgstr "¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¾å¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¥Æ¥­¥¹¥È¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£"
1778
1779 #: modules/gui/gtk/gnome.c:61 modules/gui/gtk/gtk.c:60
1780 msgid "maximum height for the configuration windows"
1781 msgstr "¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¹â¤µ¤ÎºÇÂçÃÍ"
1782
1783 #: modules/gui/gtk/gnome.c:63 modules/gui/gtk/gtk.c:62
1784 msgid ""
1785 "You can set the maximum height that the configuration windows in the "
1786 "preferences menu will occupy."
1787 msgstr "ÀßÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬Àê¤á¤ë¹â¤µ¤ÎºÇÂçÃͤòÀßÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
1788
1789 #: modules/gui/gtk/gnome.c:72
1790 msgid "GNOME"
1791 msgstr ""
1792
1793 #: modules/gui/gtk/gnome.c:80
1794 msgid "GNOME interface module"
1795 msgstr "GNOME¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1796
1797 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:19 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1026
1798 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:170 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1432
1799 msgid "_Open File..."
1800 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯(_O)..."
1801
1802 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:20 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:509
1803 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1027 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:178
1804 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:624 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1440
1805 #: modules/gui/win32/strings.cpp:94
1806 #, fuzzy
1807 msgid "Open a file"
1808 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯"
1809
1810 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:26 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1033
1811 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:185 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1444
1812 msgid "Open _Disc..."
1813 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò³«¤¯(_D)..."
1814
1815 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:27 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:521
1816 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1034 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:193
1817 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:635 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1452
1818 #: modules/gui/win32/strings.cpp:96
1819 msgid "Open a DVD or VCD"
1820 msgstr "DVD¤Þ¤¿¤ÏVCD¤ò³«¤¯"
1821
1822 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:33 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1040
1823 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:200 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1456
1824 msgid "_Network Stream..."
1825 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à(_N)..."
1826
1827 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:34 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:533
1828 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1041 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:208
1829 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:646 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1464
1830 #: modules/gui/win32/strings.cpp:98
1831 #, fuzzy
1832 msgid "Select a network stream"
1833 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÁªÂò¤¹¤ë"
1834
1835 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:41 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:223
1836 msgid "_Eject Disc"
1837 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¼è½Ð¤·(_E)"
1838
1839 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:42 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:584
1840 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:231 modules/gui/win32/strings.cpp:107
1841 msgid "Eject disc"
1842 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¼è½Ð¤·"
1843
1844 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:56 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:291
1845 msgid "_Hide interface"
1846 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò±£¤¹(_H)"
1847
1848 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:64 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:311
1849 msgid "Progr_am"
1850 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à(_a)"
1851
1852 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:65 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:320
1853 #: modules/gui/win32/strings.cpp:63
1854 msgid "Choose the program"
1855 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÁªÂò"
1856
1857 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:71 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:324
1858 msgid "_Title"
1859 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë(_T)"
1860
1861 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:72 modules/gui/win32/strings.cpp:65
1862 msgid "Choose title"
1863 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÁªÂò"
1864
1865 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:78 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:337
1866 msgid "_Chapter"
1867 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼(_C)"
1868
1869 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:79 modules/gui/win32/strings.cpp:67
1870 msgid "Choose chapter"
1871 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤ÎÁªÂò"
1872
1873 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:86 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:357
1874 msgid "_Playlist..."
1875 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È(_P)..."
1876
1877 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:87 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:365
1878 #: modules/gui/win32/strings.cpp:121
1879 msgid "Open the playlist window"
1880 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò³«¤¯"
1881
1882 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:93 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:369
1883 msgid "_Modules..."
1884 msgstr "¥â¥¸¥å¡¼¥ë(_M)..."
1885
1886 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:94 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:378
1887 msgid "Open the module manager"
1888 msgstr "¥â¥¸¥å¡¼¥ë¡¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼"
1889
1890 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:100 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:380
1891 #: modules/gui/kde/interface.cpp:134 modules/gui/win32/strings.cpp:128
1892 msgid "Messages..."
1893 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸..."
1894
1895 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:101 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:386
1896 #: modules/gui/win32/strings.cpp:129
1897 msgid "Open the messages window"
1898 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òɽ¼¨"
1899
1900 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:118 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:942
1901 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:438 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1276
1902 #, fuzzy
1903 msgid "_Language"
1904 msgstr "¸À¸ì"
1905
1906 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:119 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:943
1907 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:447 modules/gui/win32/strings.cpp:60
1908 #: modules/gui/win32/strings.cpp:71
1909 msgid "Select audio channel"
1910 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÁªÂò"
1911
1912 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:126 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:950
1913 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:457 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1294
1914 #: modules/gui/macosx/intf.m:331 modules/gui/macosx/controls.m:721
1915 msgid "Volume Up"
1916 msgstr "¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò¾å¤²¤ë"
1917
1918 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:133 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:957
1919 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:464 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1301
1920 #: modules/gui/macosx/intf.m:332 modules/gui/macosx/controls.m:722
1921 msgid "Volume Down"
1922 msgstr "¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò²¼¤²¤ë"
1923
1924 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:140 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:964
1925 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:471 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1308
1926 #: modules/gui/macosx/intf.m:333 modules/gui/macosx/controls.m:737
1927 msgid "Mute"
1928 msgstr "¥ß¥å¡¼¥È¤¹¤ë"
1929
1930 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:148 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:972
1931 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:486 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1323
1932 #: modules/gui/macosx/intf.m:334 modules/gui/win32/strings.cpp:81
1933 msgid "Channels"
1934 msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë"
1935
1936 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:155 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:979
1937 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:493 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1330
1938 #: modules/gui/macosx/intf.m:335 modules/gui/win32/strings.cpp:80
1939 msgid "Device"
1940 msgstr "DVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹"
1941
1942 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:167 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:991
1943 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:520 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1353
1944 msgid "_Subtitles"
1945 msgstr "»úËë(_S)"
1946
1947 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:168 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:992
1948 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:529 modules/gui/win32/strings.cpp:73
1949 msgid "Select subtitles channel"
1950 msgstr "»úËë¤ÎÁªÂò"
1951
1952 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:175 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:999
1953 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:541 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1373
1954 msgid "_Fullscreen"
1955 msgstr "Á´²èÌ̲½(_F)"
1956
1957 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:183
1958 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1007 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:558
1959 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1390 modules/gui/macosx/intf.m:343
1960 #: modules/gui/macosx/controls.m:774
1961 msgid "Deinterlace"
1962 msgstr "¥Î¥ó¥¤¥ó¥¿¥ì¡¼¥¹²½"
1963
1964 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:190
1965 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1014 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:565
1966 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1397 modules/gui/macosx/intf.m:342
1967 #: modules/gui/macosx/vout.m:194 modules/gui/win32/strings.cpp:83
1968 msgid "Screen"
1969 msgstr "¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó"
1970
1971 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:211 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:420
1972 msgid "_Audio"
1973 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª(_A)"
1974
1975 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:218 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:502
1976 #, fuzzy
1977 msgid "_Video"
1978 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª"
1979
1980 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:508
1981 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1617
1982 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2390
1983 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2963 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:623
1984 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1932 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2849
1985 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2966 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3218
1986 #: modules/gui/macosx/intf.m:301 modules/gui/macosx/open.m:172
1987 #: modules/gui/macosx/open.m:211 modules/gui/macosx/open.m:326
1988 #: modules/gui/macosx/open.m:777 modules/gui/macosx/open.m:811
1989 #: modules/gui/win32/strings.cpp:93 modules/gui/win32/strings.cpp:226
1990 msgid "File"
1991 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë"
1992
1993 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:520 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:723
1994 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1738
1995 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2383 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:634
1996 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:821 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2053
1997 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2842 modules/gui/macosx/open.m:173
1998 #: modules/gui/macosx/open.m:330 modules/gui/win32/strings.cpp:43
1999 #: modules/gui/win32/strings.cpp:95
2000 msgid "Disc"
2001 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯"
2002
2003 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:532 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:645
2004 #: modules/gui/win32/strings.cpp:97
2005 msgid "Net"
2006 msgstr "Network"
2007
2008 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:544 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:656
2009 msgid "Sat"
2010 msgstr "±ÒÀ±"
2011
2012 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:545 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:657
2013 msgid "Open a Satellite Card"
2014 msgstr "±ÒÀ±¥«¡¼¥É¤ò³«¤¯"
2015
2016 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:558
2017 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1075 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:669
2018 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1175 modules/gui/win32/strings.cpp:99
2019 msgid "Back"
2020 msgstr "µÕž"
2021
2022 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:559 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:670
2023 msgid "Go Backward"
2024 msgstr "µÕžºÆÀ¸"
2025
2026 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:572 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:682
2027 msgid "Stop Stream"
2028 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ÎÄä»ß"
2029
2030 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:583 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:692
2031 #: modules/gui/win32/strings.cpp:106
2032 msgid "Eject"
2033 msgstr "¼è½Ð¤·"
2034
2035 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:596 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:704
2036 msgid "Play Stream"
2037 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ÎºÆÀ¸"
2038
2039 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:608 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:715
2040 msgid "Pause Stream"
2041 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î°ì»þÄä»ß"
2042
2043 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:622
2044 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1082 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:728
2045 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1183 modules/gui/win32/strings.cpp:108
2046 msgid "Slow"
2047 msgstr "¥¹¥í¡¼"
2048
2049 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:623 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:729
2050 msgid "Play Slower"
2051 msgstr "¥¹¥í¡¼ºÆÀ¸"
2052
2053 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:635
2054 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1089 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:740
2055 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1191 modules/gui/win32/strings.cpp:110
2056 msgid "Fast"
2057 msgstr "ÁáÁ÷¤ê"
2058
2059 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:636 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:741
2060 msgid "Play Faster"
2061 msgstr "ÁáÁ÷¤êºÆÀ¸"
2062
2063 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:649 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:753
2064 msgid "Open Playlist"
2065 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò³«¤¯"
2066
2067 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:660
2068 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1104 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:763
2069 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:849 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:893
2070 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1214 modules/gui/win32/strings.cpp:112
2071 #: modules/gui/win32/strings.cpp:132 modules/gui/win32/strings.cpp:136
2072 msgid "Prev"
2073 msgstr "Á°"
2074
2075 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:661 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:764
2076 #: modules/gui/win32/strings.cpp:113
2077 #, fuzzy
2078 msgid "Previous file"
2079 msgstr "Á°¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë"
2080
2081 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:672
2082 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1097 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:774
2083 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:857 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:901
2084 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1207 modules/gui/macosx/intf.m:281
2085 #: modules/gui/macosx/intf.m:322 modules/gui/macosx/intf.m:363
2086 #: modules/gui/macosx/controls.m:696 modules/gui/win32/strings.cpp:114
2087 #: modules/gui/win32/strings.cpp:134 modules/gui/win32/strings.cpp:138
2088 msgid "Next"
2089 msgstr "¼¡"
2090
2091 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:673 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:775
2092 msgid "Next File"
2093 msgstr "¼¡¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë"
2094
2095 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:737 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:835
2096 #: modules/gui/win32/strings.cpp:44
2097 msgid "Title:"
2098 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë:"
2099
2100 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:757 modules/gui/win32/strings.cpp:133
2101 msgid "Select previous title"
2102 msgstr "Á°¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁªÂò"
2103
2104 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:780 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:879
2105 #: modules/gui/win32/strings.cpp:45
2106 msgid "Chapter:"
2107 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼:"
2108
2109 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:800 modules/gui/win32/strings.cpp:137
2110 msgid "Select previous chapter"
2111 msgstr "Á°¤Î¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤òÁªÂò"
2112
2113 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:808 modules/gui/win32/strings.cpp:139
2114 msgid "Select next chapter"
2115 msgstr "¼¡¤Î¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤òÁªÂò"
2116
2117 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:816 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:916
2118 #: modules/gui/win32/strings.cpp:41
2119 msgid "No server"
2120 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ê¤·"
2121
2122 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:830
2123 msgid "Network Channel:"
2124 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë:"
2125
2126 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:845 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:945
2127 #: modules/gui/win32/strings.cpp:42
2128 msgid "Go!"
2129 msgstr ""
2130
2131 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1000 modules/gui/win32/strings.cpp:125
2132 msgid "Toggle fullscreen mode"
2133 msgstr "Á´²èÌÌɽ¼¨¤ÎÀÚÂؤ¨"
2134
2135 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1111 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1223
2136 msgid "_Jump..."
2137 msgstr "¥¸¥ã¥ó¥×(_J)..."
2138
2139 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1112
2140 msgid "Got directly so specified point"
2141 msgstr "ÆÃÄê°ÌÃÖ¤òľÀÜ»ØÄê"
2142
2143 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1119 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1240
2144 #: modules/gui/kde/interface.cpp:143 modules/gui/macosx/intf.m:324
2145 #: modules/gui/win32/strings.cpp:85
2146 msgid "Program"
2147 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à"
2148
2149 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1120
2150 msgid "Switch program"
2151 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÀÚÂؤ¨"
2152
2153 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1126 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1250
2154 msgid "_Navigation"
2155 msgstr "¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó(_N)"
2156
2157 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1127
2158 msgid "Navigate through titles and chapters"
2159 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë¤È¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤«¤é¥Ê¥Ó¥²¡¼¥È"
2160
2161 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1149 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1487
2162 msgid "Toggle _Interface"
2163 msgstr "¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Îɽ¼¨/Èóɽ¼¨(_I)"
2164
2165 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1156 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1496
2166 #: modules/gui/win32/strings.cpp:88
2167 msgid "Playlist..."
2168 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È..."
2169
2170 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1404 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1687
2171 #: modules/gui/kde/kde.cpp:108 modules/gui/win32/strings.cpp:10
2172 #, fuzzy
2173 msgid ""
2174 "This is the VideoLAN Client, a DVD, MPEG and DivX player. It can play MPEG "
2175 "and MPEG2 files from a file or from a network source."
2176 msgstr ""
2177 "¤³¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÏDVD¤ª¤è¤Ó¡¢MPEG¤òºÆÀ¸¤¹¤ëVideoLAN¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ç¤¹¡£\n"
2178 "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤«¤éMPEG¤ÈMPEG 2¥Ç¡¼¥¿¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
2179
2180 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1507
2181 msgid "Open Stream"
2182 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ò³«¤¯"
2183
2184 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1524 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1839
2185 #: modules/gui/macosx/open.m:166
2186 msgid "Media Resource Locator (MRL)"
2187 msgstr "¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥ê¥½¡¼¥¹¡¦¥í¥±¡¼¥¿ (MRL)"
2188
2189 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1546 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1861
2190 msgid "Open Target:"
2191 msgstr "¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò³«¤¯"
2192
2193 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1566 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1881
2194 msgid ""
2195 "Alternatively, you can build an MRL using one of the following predefined "
2196 "targets:"
2197 msgstr "Ê̤ÎÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á°Ê²¼¤ËÄêµÁ¤µ¤ì¤¿¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Î°ì¤Ä¤ò»È¤Ã¤ÆMRL¤ò¹½À®¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£:"
2198
2199 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1610
2200 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2105 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1925
2201 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2422 modules/gui/macosx/open.m:176
2202 #: modules/gui/macosx/open.m:179 modules/gui/macosx/open.m:185
2203 #: modules/gui/macosx/open.m:215 modules/gui/win32/strings.cpp:229
2204 #: modules/gui/win32/strings.cpp:248
2205 msgid "Browse..."
2206 msgstr "¥Ö¥é¥¦¥º..."
2207
2208 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1634 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1949
2209 #: modules/gui/win32/strings.cpp:25
2210 msgid "Disc type"
2211 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¡¦¥¿¥¤¥×"
2212
2213 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1653 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1968
2214 #: modules/gui/macosx/open.m:189 modules/gui/macosx/open.m:545
2215 msgid "DVD"
2216 msgstr ""
2217
2218 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1661 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1976
2219 #: modules/gui/macosx/open.m:190 modules/gui/macosx/open.m:454
2220 #: modules/gui/macosx/open.m:537
2221 msgid "VCD"
2222 msgstr ""
2223
2224 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1669 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1984
2225 #: modules/gui/macosx/open.m:182
2226 msgid "Device name"
2227 msgstr "¥Ç¥Ð¥¤¥¹Ì¾"
2228
2229 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1688 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1994
2230 #: modules/gui/gtk/menu.c:1007 modules/gui/gtk/menu.c:1375
2231 #: modules/gui/kde/interface.cpp:147 modules/gui/macosx/intf.m:326
2232 #: modules/gui/macosx/open.m:184
2233 msgid "Chapter"
2234 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼"
2235
2236 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1698 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2004
2237 #: modules/gui/gtk/menu.c:1345 modules/gui/gtk/menu.c:1366
2238 #: modules/gui/kde/interface.cpp:145 modules/gui/macosx/intf.m:325
2239 #: modules/gui/macosx/open.m:183
2240 msgid "Title"
2241 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë"
2242
2243 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1708 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2044
2244 msgid "Use DVD menus"
2245 msgstr "DVD¥á¥Ë¥å¡¼¤ò»ÈÍÑ"
2246
2247 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1755 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2070
2248 #: modules/gui/macosx/open.m:199 modules/gui/macosx/open.m:605
2249 #: modules/gui/macosx/open.m:655 modules/gui/win32/strings.cpp:169
2250 msgid "UDP/RTP"
2251 msgstr ""
2252
2253 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1765 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2080
2254 #: modules/gui/macosx/open.m:200 modules/gui/macosx/open.m:606
2255 #: modules/gui/macosx/open.m:667 modules/gui/win32/strings.cpp:170
2256 msgid "UDP/RTP Multicast"
2257 msgstr "UDP¥Þ¥ë¥Á¥­¥ã¥¹¥È"
2258
2259 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1775 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2090
2260 #: modules/gui/macosx/open.m:201 modules/gui/macosx/open.m:607
2261 #: modules/gui/macosx/open.m:652 modules/gui/macosx/open.m:680
2262 #: modules/gui/win32/strings.cpp:171
2263 msgid "Channel server"
2264 msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥µ¡¼¥Ð¡¼"
2265
2266 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1785 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2100
2267 #: modules/gui/macosx/open.m:202 modules/gui/macosx/open.m:608
2268 #: modules/gui/macosx/open.m:699 modules/gui/win32/strings.cpp:172
2269 msgid "HTTP/FTP/MMS"
2270 msgstr ""
2271
2272 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1795
2273 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1870
2274 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1881
2275 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:3028 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2110
2276 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2185 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2196
2277 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3341 modules/gui/macosx/open.m:192
2278 #: modules/gui/macosx/open.m:194 modules/gui/macosx/open.m:196
2279 #: modules/gui/macosx/open.m:217
2280 msgid "Port"
2281 msgstr "¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ"
2282
2283 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1805
2284 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1817 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2120
2285 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2132 modules/gui/macosx/open.m:193
2286 #: modules/gui/macosx/open.m:195 modules/gui/macosx/open.m:216
2287 msgid "Address"
2288 msgstr "¥Û¥¹¥È̾/¥¢¥É¥ì¥¹"
2289
2290 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1827 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2142
2291 #: modules/gui/macosx/open.m:197
2292 msgid "URL"
2293 msgstr ""
2294
2295 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1937
2296 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2397 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2252
2297 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2856 modules/gui/macosx/open.m:174
2298 #: modules/gui/macosx/open.m:334
2299 msgid "Network"
2300 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯"
2301
2302 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1954 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2269
2303 msgid "Symbol Rate"
2304 msgstr "¥·¥ó¥Ü¥ë¡¦¥ì¡¼¥È"
2305
2306 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1964 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2279
2307 msgid "Frequency"
2308 msgstr "¼þÇÈ¿ô"
2309
2310 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1974 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2289
2311 msgid "Polarization"
2312 msgstr "¶ËÀ­"
2313
2314 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1994 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2309
2315 msgid "FEC"
2316 msgstr ""
2317
2318 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2013 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2328
2319 msgid "Vertical"
2320 msgstr "¿âľ"
2321
2322 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2021 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2336
2323 msgid "Horizontal"
2324 msgstr "¿åÊ¿"
2325
2326 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2063 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2378
2327 msgid "Satellite"
2328 msgstr "±ÒÀ±"
2329
2330 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2070 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2385
2331 #, fuzzy
2332 msgid "Subtitle"
2333 msgstr "»úËë(_S)"
2334
2335 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2112 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2429
2336 #, fuzzy
2337 msgid "delay"
2338 msgstr "ºÆÀ¸"
2339
2340 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2127 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2445
2341 msgid "fps"
2342 msgstr ""
2343
2344 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2156 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2476
2345 #, fuzzy
2346 msgid "Settings..."
2347 msgstr "ÀßÄê(_S)"
2348
2349 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2295 modules/gui/macosx/open.m:386
2350 #: modules/gui/macosx/open.m:422 modules/gui/macosx/open.m:845
2351 msgid "Open File"
2352 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯"
2353
2354 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2332
2355 msgid "Modules"
2356 msgstr "¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2357
2358 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2340
2359 msgid ""
2360 "Sorry, the module manager isn't functional yet. Please retry in a later "
2361 "version."
2362 msgstr "¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¡¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï¤Þ¤Àµ¡Ç½¤·¤Þ¤»¤ó¡£¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2363
2364 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2404
2365 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2545 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2863
2366 msgid "Url"
2367 msgstr ""
2368
2369 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2416 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2884
2370 #: modules/gui/win32/strings.cpp:202
2371 msgid "All"
2372 msgstr "¤¹¤Ù¤Æ"
2373
2374 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2423
2375 msgid "Item"
2376 msgstr "¹àÌÜ"
2377
2378 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2435 modules/gui/win32/strings.cpp:198
2379 msgid "Crop"
2380 msgstr "±ï¼è¤ê"
2381
2382 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2442 modules/gui/win32/strings.cpp:196
2383 msgid "Invert"
2384 msgstr "µÕž"
2385
2386 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2449 modules/gui/gtk/preferences.c:378
2387 #: modules/gui/kde/pluginsbox.cpp:50 modules/gui/macosx/prefs.m:376
2388 msgid "Select"
2389 msgstr "ÁªÂò"
2390
2391 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2461 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2828
2392 msgid "Add"
2393 msgstr "ÄɲÃ"
2394
2395 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2468 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2870
2396 #: modules/gui/macosx/playlist.m:123 modules/gui/win32/strings.cpp:200
2397 msgid "Delete"
2398 msgstr "ºï½ü"
2399
2400 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2475 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2898
2401 msgid "Selection"
2402 msgstr "ÁªÂò"
2403
2404 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2552 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2973
2405 #: modules/gui/win32/strings.cpp:182
2406 msgid "Duration"
2407 msgstr "»ý³´ü´Ö"
2408
2409 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2704
2410 msgid "Jump to: "
2411 msgstr "»ØÄê»þ´Ö¤Ø¥¸¥ã¥ó¥×: "
2412
2413 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2721 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2704
2414 msgid "s."
2415 msgstr "ÉÃ"
2416
2417 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2736 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2719
2418 msgid "m:"
2419 msgstr "ʬ"
2420
2421 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2751 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2734
2422 msgid "h:"
2423 msgstr "»þ"
2424
2425 #.
2426 #. * from modules/gui/win32/messages.dfm:
2427 #.
2428 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2808 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3063
2429 #: modules/gui/kde/messages.cpp:8 modules/gui/macosx/intf.m:288
2430 #: modules/gui/macosx/intf.m:350 modules/gui/win32/strings.cpp:153
2431 msgid "Messages"
2432 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
2433
2434 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2912 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3167
2435 #, fuzzy
2436 msgid "Stream output (MRL)"
2437 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎÏMRL"
2438
2439 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2927 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3182
2440 #, fuzzy
2441 msgid "Destination Target: "
2442 msgstr "Á÷¿®Àè¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¡¦¥ì¥·¥ª"
2443
2444 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2973 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3228
2445 #: modules/gui/macosx/open.m:212 modules/gui/macosx/open.m:778
2446 #: modules/gui/macosx/open.m:816 modules/gui/win32/strings.cpp:227
2447 msgid "UDP"
2448 msgstr ""
2449
2450 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2983 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3238
2451 #: modules/gui/macosx/open.m:213 modules/gui/macosx/open.m:779
2452 #: modules/gui/win32/strings.cpp:228
2453 msgid "RTP"
2454 msgstr ""
2455
2456 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2993 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3248
2457 #, fuzzy
2458 msgid "Path:"
2459 msgstr "¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ"
2460
2461 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:3003 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3273
2462 #: modules/gui/win32/strings.cpp:166 modules/gui/win32/strings.cpp:167
2463 #: modules/gui/win32/strings.cpp:224
2464 #, fuzzy
2465 msgid "Address:"
2466 msgstr "¥Û¥¹¥È̾/¥¢¥É¥ì¥¹"
2467
2468 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:3072 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3317
2469 #: modules/gui/macosx/open.m:221 modules/gui/win32/strings.cpp:232
2470 msgid "TS"
2471 msgstr ""
2472
2473 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:3080 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3325
2474 #: modules/gui/macosx/open.m:220 modules/gui/macosx/open.m:749
2475 #: modules/gui/macosx/open.m:808 modules/gui/win32/strings.cpp:231
2476 msgid "PS"
2477 msgstr ""
2478
2479 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:3088 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3333
2480 #: modules/gui/macosx/open.m:219 modules/gui/macosx/open.m:807
2481 msgid "AVI"
2482 msgstr ""
2483
2484 #: modules/gui/gtk/gnome_support.c:116
2485 #, c-format
2486 msgid "Couldn't create pixmap from file: %s"
2487 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤«¤é¥Ô¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥Ã¥×¤òÀ¸À®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
2488
2489 #: modules/gui/gtk/gtk.c:71
2490 msgid "Gtk+"
2491 msgstr ""
2492
2493 #: modules/gui/gtk/gtk.c:77
2494 msgid "Gtk+ interface module"
2495 msgstr "Gtk+¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2496
2497 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:152 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1414
2498 msgid "_File"
2499 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)"
2500
2501 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:243
2502 msgid "_Close"
2503 msgstr "ÊĤ¸¤ë(_C)"
2504
2505 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:251
2506 msgid "Close the window"
2507 msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤ë"
2508
2509 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:258 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1524
2510 msgid "E_xit"
2511 msgstr "½ªÎ»(_x)"
2512
2513 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:266 modules/gui/win32/strings.cpp:123
2514 msgid "Exit the program"
2515 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤Î½ªÎ»"
2516
2517 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:273
2518 msgid "_View"
2519 msgstr "ɽ¼¨(_V)"
2520
2521 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:299 modules/gui/win32/strings.cpp:53
2522 msgid "Hide the main interface window"
2523 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò±£¤¹"
2524
2525 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:333
2526 msgid "Navigate through the stream"
2527 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ò¥Ê¥Ó¥²¡¼¥È¤¹¤ë"
2528
2529 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:390
2530 msgid "_Settings"
2531 msgstr "ÀßÄê(_S)"
2532
2533 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:408 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1505
2534 msgid "_Preferences..."
2535 msgstr "ÀßÄê(_P)..."
2536
2537 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:416 modules/gui/win32/strings.cpp:127
2538 msgid "Configure the application"
2539 msgstr "¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÀßÄê"
2540
2541 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:574
2542 msgid "_Help"
2543 msgstr "¥Ø¥ë¥×(_H)"
2544
2545 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:592 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1476
2546 msgid "_About..."
2547 msgstr "VideoLAN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(_A)..."
2548
2549 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:600 modules/gui/win32/strings.cpp:131
2550 msgid "About this application"
2551 msgstr "¤³¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ"
2552
2553 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:930 modules/gui/win32/strings.cpp:40
2554 msgid "Channel:"
2555 msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë:"
2556
2557 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1151
2558 msgid "_Play"
2559 msgstr "ºÆÀ¸(_P)"
2560
2561 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1653
2562 msgid "Authors"
2563 msgstr "ºîÀ®¼Ô"
2564
2565 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1667 modules/gui/win32/strings.cpp:11
2566 msgid "the VideoLAN team <videolan@videolan.org>"
2567 msgstr ""
2568
2569 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1702 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2503
2570 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2754 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2985
2571 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3092 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3366
2572 #: modules/gui/gtk/preferences.c:601 modules/gui/macosx/prefs.m:545
2573 #: modules/gui/macosx/prefs.m:760 modules/gui/macosx/open.m:169
2574 #: modules/gui/win32/strings.cpp:13 modules/gui/win32/strings.cpp:26
2575 #: modules/gui/win32/strings.cpp:154 modules/gui/win32/strings.cpp:173
2576 #: modules/gui/win32/strings.cpp:183 modules/gui/win32/strings.cpp:214
2577 #: modules/gui/win32/strings.cpp:233 modules/gui/win32/strings.cpp:249
2578 msgid "OK"
2579 msgstr ""
2580
2581 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1825
2582 msgid "Open Target"
2583 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯"
2584
2585 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2391
2586 #, fuzzy
2587 msgid "Use a subtitles file"
2588 msgstr "»úËë¤ÎÁªÂò"
2589
2590 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2413 modules/gui/win32/strings.cpp:241
2591 #, fuzzy
2592 msgid "Select a subtitles file"
2593 msgstr "»úËë¤ÎÁªÂò"
2594
2595 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2443 modules/gui/win32/strings.cpp:244
2596 msgid "Set the delay (in seconds)"
2597 msgstr ""
2598
2599 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2459 modules/gui/win32/strings.cpp:246
2600 msgid "Set the number of Frames Per Second"
2601 msgstr ""
2602
2603 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2474
2604 #, fuzzy
2605 msgid "Use stream output"
2606 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎÏÀè¤ÎÁªÂò"
2607
2608 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2482
2609 #, fuzzy
2610 msgid "Stream output configuration "
2611 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à½ÐÎÏ"
2612
2613 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2634
2614 msgid "Select File"
2615 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
2616
2617 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2681
2618 msgid "Jump"
2619 msgstr "¥¸¥ã¥ó¥×"
2620
2621 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2688
2622 msgid "Go to:"
2623 msgstr ""
2624
2625 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2891
2626 msgid "Selected"
2627 msgstr "ÁªÂòºÑ¤ß"
2628
2629 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2914
2630 msgid "_Crop"
2631 msgstr "±ï¼è¤ê(_C)"
2632
2633 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2925
2634 msgid "_Invert"
2635 msgstr "µÕž"
2636
2637 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2936
2638 msgid "_Select"
2639 msgstr "ÁªÂò(_S)"
2640
2641 #. special case for "off" item
2642 #: modules/gui/gtk/menu.c:725 modules/gui/macosx/prefs.m:379
2643 #: modules/gui/macosx/prefs.m:408 modules/gui/macosx/prefs.m:636
2644 #: modules/gui/macosx/prefs.m:665
2645 msgid "None"
2646 msgstr "¤Ê¤·"
2647
2648 #: modules/gui/gtk/menu.c:888
2649 #, c-format
2650 msgid "Title %d (%d)"
2651 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë %d (%d)"
2652
2653 #: modules/gui/gtk/menu.c:955
2654 #, c-format
2655 msgid "Chapter %d"
2656 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼ %d"
2657
2658 #: modules/gui/gtk/preferences.c:321 modules/gui/kde/pluginsbox.cpp:46
2659 msgid "Description"
2660 msgstr "ÀâÌÀ"
2661
2662 #: modules/gui/gtk/preferences.c:367 modules/gui/kde/pluginsbox.cpp:48
2663 #: modules/gui/macosx/prefs.m:359
2664 msgid "Configure"
2665 msgstr "ÀßÄê"
2666
2667 #. add new label
2668 #: modules/gui/gtk/preferences.c:390 modules/gui/kde/pluginsbox.cpp:53
2669 msgid "Selected:"
2670 msgstr "ÁªÂòºÑ¤ß:"
2671
2672 #: modules/gui/kde/interface.cpp:89
2673 msgid "Languages"
2674 msgstr "¸À¸ì"
2675
2676 #: modules/gui/kde/interface.cpp:94 modules/gui/macosx/intf.m:328
2677 #: modules/gui/win32/strings.cpp:87
2678 msgid "Subtitles"
2679 msgstr "»úËë"
2680
2681 #: modules/gui/kde/interface.cpp:138
2682 msgid "Stream info..."
2683 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î¾ðÊó..."
2684
2685 #: modules/gui/kde/interface.cpp:433
2686 msgid "Off"
2687 msgstr "¥ª¥Õ"
2688
2689 #: modules/gui/kde/kde.cpp:55
2690 #, fuzzy
2691 msgid "path to ui.rc file"
2692 msgstr "ui.rc¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ñ¥¹"
2693
2694 #: modules/gui/kde/kde.cpp:56
2695 msgid "KDE interface module"
2696 msgstr "KDE¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2697
2698 #: modules/gui/kde/messages.cpp:29
2699 msgid "Messages:"
2700 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸:"
2701
2702 #: modules/gui/macosx/intf.m:271
2703 #, fuzzy
2704 msgid "VLC - Controller"
2705 msgstr "¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë"
2706
2707 #: modules/gui/macosx/intf.m:276 modules/gui/macosx/intf.m:321
2708 #: modules/gui/macosx/intf.m:364 modules/gui/macosx/controls.m:695
2709 msgid "Previous"
2710 msgstr "Á°¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë"
2711
2712 #: modules/gui/macosx/intf.m:277 modules/gui/macosx/intf.m:320
2713 #: modules/gui/macosx/controls.m:675
2714 msgid "Slower"
2715 msgstr "¥¹¥í¡¼"
2716
2717 #: modules/gui/macosx/intf.m:280 modules/gui/macosx/intf.m:319
2718 #: modules/gui/macosx/controls.m:674
2719 msgid "Faster"
2720 msgstr "ÁáÁ÷¤ê"
2721
2722 #: modules/gui/macosx/intf.m:283
2723 #, fuzzy
2724 msgid "Volume"
2725 msgstr "¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò¾å¤²¤ë"
2726
2727 #: modules/gui/macosx/intf.m:284
2728 #, fuzzy
2729 msgid "Position"
2730 msgstr "¶ËÀ­"
2731
2732 #: modules/gui/macosx/intf.m:290
2733 msgid "Close"
2734 msgstr "ÊĤ¸¤ë"
2735
2736 #: modules/gui/macosx/intf.m:291
2737 msgid "Open CrashLog"
2738 msgstr ""
2739
2740 #. main menu
2741 #: modules/gui/macosx/intf.m:294
2742 msgid "About VLC Media Player"
2743 msgstr "VLC¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ"
2744
2745 #: modules/gui/macosx/intf.m:296
2746 msgid "Hide VLC"
2747 msgstr "VLC¤ò±£¤¹"
2748
2749 #: modules/gui/macosx/intf.m:297
2750 msgid "Hide Others"
2751 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò±£¤¹"
2752
2753 #: modules/gui/macosx/intf.m:298
2754 msgid "Show All"
2755 msgstr "¤¹¤Ù¤Æ¤òɽ¼¨"
2756
2757 #: modules/gui/macosx/intf.m:299
2758 msgid "Quit VLC"
2759 msgstr "VLC¤ò½ªÎ»"
2760
2761 #: modules/gui/macosx/intf.m:302
2762 msgid "Open..."
2763 msgstr "³«¤¯..."
2764
2765 #: modules/gui/macosx/intf.m:303 modules/gui/win32/strings.cpp:90
2766 msgid "Open File..."
2767 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯..."
2768
2769 #: modules/gui/macosx/intf.m:304 modules/gui/win32/strings.cpp:91
2770 msgid "Open Disc..."
2771 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò³«¤¯..."
2772
2773 #: modules/gui/macosx/intf.m:305
2774 msgid "Open Network..."
2775 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò³«¤¯"
2776
2777 #: modules/gui/macosx/intf.m:306
2778 msgid "Open Recent"
2779 msgstr "ºÇ¶á»È¤Ã¤¿¹àÌܤò³«¤¯"
2780
2781 #. Recent Items Menu
2782 #: modules/gui/macosx/intf.m:307 modules/gui/macosx/intf.m:1469
2783 msgid "Clear Menu"
2784 msgstr "¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë"
2785
2786 #: modules/gui/macosx/intf.m:309
2787 msgid "Edit"
2788 msgstr "ÊÔ½¸"
2789
2790 #: modules/gui/macosx/intf.m:310
2791 msgid "Cut"
2792 msgstr "¥«¥Ã¥È"
2793
2794 #: modules/gui/macosx/intf.m:311
2795 msgid "Copy"
2796 msgstr "¥³¥Ô¡¼"
2797
2798 #: modules/gui/macosx/intf.m:312
2799 msgid "Paste"
2800 msgstr "¥Ú¡¼¥¹¥È"
2801
2802 #: modules/gui/macosx/intf.m:313
2803 msgid "Clear"
2804 msgstr "¥¯¥ê¥¢"
2805
2806 #: modules/gui/macosx/intf.m:314 modules/gui/macosx/playlist.m:124
2807 msgid "Select All"
2808 msgstr "¤¹¤Ù¤Æ¤òÁªÂò"
2809
2810 #: modules/gui/macosx/intf.m:316 modules/gui/win32/strings.cpp:77
2811 msgid "Controls"
2812 msgstr "¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë"
2813
2814 #: modules/gui/macosx/intf.m:323 modules/gui/macosx/controls.m:714
2815 msgid "Loop"
2816 msgstr "¥ë¡¼¥×"
2817
2818 #: modules/gui/macosx/intf.m:327 modules/gui/win32/strings.cpp:86
2819 msgid "Language"
2820 msgstr "¸À¸ì"
2821
2822 #: modules/gui/macosx/intf.m:338 modules/gui/macosx/controls.m:755
2823 #, fuzzy
2824 msgid "Half Size"
2825 msgstr "¥µ¥¤¥º"
2826
2827 #: modules/gui/macosx/intf.m:339 modules/gui/macosx/controls.m:756
2828 msgid "Normal Size"
2829 msgstr ""
2830
2831 #: modules/gui/macosx/intf.m:340 modules/gui/macosx/controls.m:757
2832 msgid "Double Size"
2833 msgstr ""
2834
2835 #: modules/gui/macosx/intf.m:341 modules/gui/macosx/controls.m:754
2836 msgid "Fullscreen"
2837 msgstr "Á´²èÌ̲½"
2838
2839 #: modules/gui/macosx/intf.m:345
2840 msgid "Window"
2841 msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦"
2842
2843 #: modules/gui/macosx/intf.m:346
2844 msgid "Minimize Window"
2845 msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºÇ¾®²½"
2846
2847 #: modules/gui/macosx/intf.m:347
2848 msgid "Close Window"
2849 msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤ë"
2850
2851 #: modules/gui/macosx/intf.m:348
2852 #, fuzzy
2853 msgid "Controller"
2854 msgstr "¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë"
2855
2856 #: modules/gui/macosx/intf.m:352
2857 msgid "Bring All to Front"
2858 msgstr "¤¹¤Ù¤Æ¤òÁ°¤Ë"
2859
2860 #: modules/gui/macosx/intf.m:354
2861 #, fuzzy
2862 msgid "Help"
2863 msgstr "¥Ø¥ë¥×"
2864
2865 #: modules/gui/macosx/intf.m:355
2866 #, fuzzy
2867 msgid "ReadMe..."
2868 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸..."
2869
2870 #: modules/gui/macosx/intf.m:356
2871 msgid "Report A Bug"
2872 msgstr ""
2873
2874 #: modules/gui/macosx/intf.m:357
2875 #, fuzzy
2876 msgid "VideoLAN Website"
2877 msgstr "VideoLAN¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È"
2878
2879 #: modules/gui/macosx/intf.m:358
2880 msgid "License"
2881 msgstr "¥é¥¤¥»¥ó¥¹"
2882
2883 #. error panel
2884 #: modules/gui/macosx/intf.m:367
2885 msgid "Error"
2886 msgstr "¥¨¥é¡¼"
2887
2888 #: modules/gui/macosx/intf.m:368
2889 #, fuzzy
2890 msgid ""
2891 "An error has occurred which probably prevented the execution of your request:"
2892 msgstr "Í׵ᤵ¤ì¤¿½èÍý¤Î¼Â¹Ô¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿ :"
2893
2894 #: modules/gui/macosx/intf.m:369
2895 #, fuzzy
2896 msgid "If you believe that it is a bug, please follow the instructions at:"
2897 msgstr "¤â¤·¡¢¥Ð¥°¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢°Ê²¼¤Î¼ê½ç¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ :"
2898
2899 #: modules/gui/macosx/intf.m:370
2900 msgid "Open Messages Window"
2901 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òɽ¼¨"
2902
2903 #: modules/gui/macosx/intf.m:371
2904 msgid "Dismiss"
2905 msgstr "¤ä¤êľ¤·"
2906
2907 #: modules/gui/macosx/intf.m:1200
2908 msgid "Load from file.."
2909 msgstr ""
2910
2911 #: modules/gui/macosx/intf.m:1227
2912 #, c-format
2913 msgid "Language 0x%x"
2914 msgstr "¸À¸ì 0x%x"
2915
2916 #: modules/gui/macosx/intf.m:1432
2917 #, fuzzy
2918 msgid "No CrashLog found"
2919 msgstr "%@s ¤Ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó"
2920
2921 #: modules/gui/macosx/intf.m:1432
2922 msgid ""
2923 "Either you are running Mac OS X pre 10.2 or you haven't experienced any "
2924 "heavy crashes yet."
2925 msgstr ""
2926
2927 #: modules/gui/macosx/open.m:165
2928 msgid "Open Source"
2929 msgstr "¥½¡¼¥¹¤ò³«¤¯"
2930
2931 #: modules/gui/macosx/open.m:167
2932 #, fuzzy
2933 msgid "Only enqueue in playlist. Do not play."
2934 msgstr "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ËÄɲÃ"
2935
2936 #: modules/gui/macosx/open.m:177
2937 msgid "Treat as a pipe rather than as a file"
2938 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥¤¥×¤È¤·¤Æ°·¤¦"
2939
2940 #: modules/gui/macosx/open.m:180
2941 #, fuzzy
2942 msgid "Load subtitles"
2943 msgstr "»úËë"
2944
2945 #: modules/gui/macosx/open.m:186
2946 #, fuzzy
2947 msgid "Use DVD menus (EXPERIMENTAL)"
2948 msgstr "DVD¥á¥Ë¥å¡¼¤ò»ÈÍÑ"
2949
2950 #: modules/gui/macosx/open.m:188 modules/gui/macosx/open.m:443
2951 msgid "VIDEO_TS folder"
2952 msgstr "VIDEO_TS¥Õ¥©¥ë¥À"
2953
2954 #: modules/gui/macosx/open.m:210
2955 msgid "Stream output MRL"
2956 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎÏMRL"
2957
2958 #: modules/gui/macosx/open.m:488 modules/gui/macosx/open.m:540
2959 #: modules/gui/macosx/open.m:548
2960 msgid "No %@s found"
2961 msgstr "%@s ¤Ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó"
2962
2963 #: modules/gui/macosx/open.m:583
2964 msgid "Open VIDEO_TS Directory"
2965 msgstr "VIDEO_TS¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò³«¤¯"
2966
2967 #: modules/gui/macosx/open.m:757
2968 msgid "Save File"
2969 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÊݸ"
2970
2971 #: modules/gui/macosx/controls.m:572
2972 #, fuzzy
2973 msgid "Open subtitle file"
2974 msgstr "»úËë¤ÎÁªÂò"
2975
2976 #: modules/gui/macosx/vout.m:956
2977 #, fuzzy, c-format
2978 msgid "Screen %d"
2979 msgstr "¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó %d"
2980
2981 #: modules/gui/ncurses/ncurses.c:66
2982 msgid "ncurses interface module"
2983 msgstr "ncurses¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2984
2985 #: modules/gui/qnx/qnx.c:44
2986 msgid "QNX RTOS module"
2987 msgstr "QNX RTOS¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2988
2989 #: modules/gui/qt/qt.cpp:47
2990 msgid "Qt interface module"
2991 msgstr "Qt¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2992
2993 #. ****************************************************************************
2994 #. * Module descriptor
2995 #. ****************************************************************************
2996 #: modules/gui/win32/win32.cpp:302
2997 msgid "maximum number of lines in the log window"
2998 msgstr "¥í¥°¡¦¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎºÇÂç¹Ô¿ô"
2999
3000 #: modules/gui/win32/win32.cpp:304
3001 msgid ""
3002 "You can set the maximum number of lines that the log window will display. "
3003 "Enter -1 if you want to keep all messages."
3004 msgstr "ɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¥í¥°¡¦¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎºÇÂç¹Ô¿ô¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢-1¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
3005
3006 #: modules/gui/win32/win32.cpp:310
3007 msgid "Native Windows interface module"
3008 msgstr "¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖWindows¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
3009
3010 #: modules/gui/win32/strings.cpp:12
3011 msgid "Version x.y.z"
3012 msgstr ""
3013
3014 #.
3015 #. * from modules/gui/win32/disc.dfm:
3016 #.
3017 #: modules/gui/win32/strings.cpp:19
3018 #, fuzzy
3019 msgid "Open Disc"
3020 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò³«¤¯(_D)..."
3021
3022 #: modules/gui/win32/strings.cpp:20
3023 #, fuzzy
3024 msgid "Device &name:"
3025 msgstr "¥Ç¥Ð¥¤¥¹Ì¾"
3026
3027 #: modules/gui/win32/strings.cpp:21
3028 msgid "&Menus"
3029 msgstr ""
3030
3031 #: modules/gui/win32/strings.cpp:22
3032 #, fuzzy
3033 msgid "Starting position"
3034 msgstr "¿âľÊý¸þ°ÌÃÖ"
3035
3036 #: modules/gui/win32/strings.cpp:23
3037 #, fuzzy
3038 msgid "&Title:"
3039 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë:"
3040
3041 #: modules/gui/win32/strings.cpp:24
3042 #, fuzzy
3043 msgid "&Chapter:"
3044 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼:"
3045
3046 #: modules/gui/win32/strings.cpp:28
3047 msgid "F:\\"
3048 msgstr ""
3049
3050 #: modules/gui/win32/strings.cpp:35
3051 msgid "ToolBar"
3052 msgstr ""
3053
3054 #: modules/gui/win32/strings.cpp:36
3055 msgid "ToolButtonSep1"
3056 msgstr ""
3057
3058 #: modules/gui/win32/strings.cpp:37
3059 msgid "ToolButtonSep2"
3060 msgstr ""
3061
3062 #: modules/gui/win32/strings.cpp:38
3063 msgid "ToolButtonSep3"
3064 msgstr ""
3065
3066 #: modules/gui/win32/strings.cpp:39
3067 #, fuzzy
3068 msgid "File read"
3069 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë"
3070
3071 #: modules/gui/win32/strings.cpp:46
3072 msgid "0:00:00"
3073 msgstr ""
3074
3075 #: modules/gui/win32/strings.cpp:47
3076 #, fuzzy
3077 msgid "&File"
3078 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë"
3079
3080 #: modules/gui/win32/strings.cpp:48
3081 #, fuzzy
3082 msgid "Open &file..."
3083 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯(_O)..."
3084
3085 #: modules/gui/win32/strings.cpp:49
3086 #, fuzzy
3087 msgid "Open &disc..."
3088 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò³«¤¯(_D)..."
3089
3090 #: modules/gui/win32/strings.cpp:50
3091 #, fuzzy
3092 msgid "&Network stream..."
3093 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à(_N)..."
3094
3095 #: modules/gui/win32/strings.cpp:51
3096 #, fuzzy
3097 msgid "&View"
3098 msgstr "ɽ¼¨(_V)"
3099
3100 #: modules/gui/win32/strings.cpp:52
3101 #, fuzzy
3102 msgid "&Hide interface"
3103 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò±£¤¹(_H)"
3104
3105 #: modules/gui/win32/strings.cpp:54
3106 #, fuzzy
3107 msgid "&Playlist..."
3108 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È..."
3109
3110 #: modules/gui/win32/strings.cpp:55
3111 #, fuzzy
3112 msgid "&Add interface"
3113 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò±£¤¹(_H)"
3114
3115 #: modules/gui/win32/strings.cpp:56
3116 #, fuzzy
3117 msgid "Spawn a new interface"
3118 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
3119
3120 #: modules/gui/win32/strings.cpp:57
3121 #, fuzzy
3122 msgid "&Controls"
3123 msgstr "¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë"
3124
3125 #: modules/gui/win32/strings.cpp:58
3126 #, fuzzy
3127 msgid "Audio device"
3128 msgstr "DVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹"
3129
3130 #: modules/gui/win32/strings.cpp:59
3131 #, fuzzy
3132 msgid "C&hannels"
3133 msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë"
3134
3135 #: modules/gui/win32/strings.cpp:61
3136 #, fuzzy
3137 msgid "Sc&reen"
3138 msgstr "¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó"
3139
3140 #: modules/gui/win32/strings.cpp:62
3141 #, fuzzy
3142 msgid "&Program"
3143 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à"
3144
3145 #: modules/gui/win32/strings.cpp:64
3146 #, fuzzy
3147 msgid "&Title"
3148 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë"
3149
3150 #: modules/gui/win32/strings.cpp:66
3151 #, fuzzy
3152 msgid "&Chapter"
3153 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼"
3154
3155 #: modules/gui/win32/strings.cpp:68
3156 msgid "&Angle"
3157 msgstr ""
3158
3159 #: modules/gui/win32/strings.cpp:69
3160 #, fuzzy
3161 msgid "Select angle"
3162 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
3163
3164 #: modules/gui/win32/strings.cpp:70
3165 #, fuzzy
3166 msgid "&Language"
3167 msgstr "¸À¸ì"
3168
3169 #: modules/gui/win32/strings.cpp:72
3170 #, fuzzy
3171 msgid "&Subtitles"
3172 msgstr "»úËë(_S)"
3173
3174 #: modules/gui/win32/strings.cpp:74
3175 #, fuzzy
3176 msgid "&Help"
3177 msgstr "¥Ø¥ë¥×(_H)"
3178
3179 #: modules/gui/win32/strings.cpp:75
3180 #, fuzzy
3181 msgid "Close this popup"
3182 msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤ë"
3183
3184 #: modules/gui/win32/strings.cpp:76
3185 #, fuzzy
3186 msgid "Show interface"
3187 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
3188
3189 #: modules/gui/win32/strings.cpp:78
3190 #, fuzzy
3191 msgid "&Jump..."
3192 msgstr "¥¸¥ã¥ó¥×(_J)..."
3193
3194 #: modules/gui/win32/strings.cpp:79
3195 #, fuzzy
3196 msgid "Audio settings"
3197 msgstr "ÀßÄê(_S)"
3198
3199 #: modules/gui/win32/strings.cpp:82
3200 #, fuzzy
3201 msgid "Video settings"
3202 msgstr "ÀßÄê(_S)"
3203
3204 #: modules/gui/win32/strings.cpp:84
3205 #, fuzzy
3206 msgid "Navigation"
3207 msgstr "¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó(_N)"
3208
3209 #: modules/gui/win32/strings.cpp:89
3210 #, fuzzy
3211 msgid "New stream"
3212 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ò³«¤¯"
3213
3214 #: modules/gui/win32/strings.cpp:92
3215 #, fuzzy
3216 msgid "Network Stream..."
3217 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à(_N)..."
3218
3219 #: modules/gui/win32/strings.cpp:109
3220 #, fuzzy
3221 msgid "Play slower"
3222 msgstr "¥¹¥í¡¼ºÆÀ¸"
3223
3224 #: modules/gui/win32/strings.cpp:111
3225 #, fuzzy
3226 msgid "Play faster"
3227 msgstr "ÁáÁ÷¤êºÆÀ¸"
3228
3229 #: modules/gui/win32/strings.cpp:115
3230 #, fuzzy
3231 msgid "Next file"
3232 msgstr "¼¡¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë"
3233
3234 #: modules/gui/win32/strings.cpp:116
3235 #, fuzzy
3236 msgid "&Stream output..."
3237 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à½ÐÎÏ"
3238
3239 #: modules/gui/win32/strings.cpp:117
3240 #, fuzzy
3241 msgid "Open the stream output"
3242 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎϤòÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
3243
3244 #: modules/gui/win32/strings.cpp:118
3245 #, fuzzy
3246 msgid "&Add subtitles..."
3247 msgstr "»úËë(_S)"
3248
3249 #: modules/gui/win32/strings.cpp:119
3250 msgid "Add a subtitle file"
3251 msgstr ""
3252
3253 #: modules/gui/win32/strings.cpp:122
3254 #, fuzzy
3255 msgid "Exit"
3256 msgstr "½ªÎ»(_x)"
3257
3258 #: modules/gui/win32/strings.cpp:124
3259 #, fuzzy
3260 msgid "&Fullscreen"
3261 msgstr "Á´²èÌ̲½(_F)"
3262
3263 #: modules/gui/win32/strings.cpp:126
3264 #, fuzzy
3265 msgid "Preferences..."
3266 msgstr "ÀßÄê(_P)..."
3267
3268 #: modules/gui/win32/strings.cpp:130
3269 #, fuzzy
3270 msgid "About..."
3271 msgstr "VideoLAN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(_A)..."
3272
3273 #: modules/gui/win32/strings.cpp:135
3274 #, fuzzy
3275 msgid "Select next title"
3276 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
3277
3278 #: modules/gui/win32/strings.cpp:140
3279 #, fuzzy
3280 msgid "Volume &Up"
3281 msgstr "¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò¾å¤²¤ë"
3282
3283 #: modules/gui/win32/strings.cpp:141
3284 msgid "Increase the volume"
3285 msgstr ""
3286
3287 #: modules/gui/win32/strings.cpp:142
3288 #, fuzzy
3289 msgid "Volume &Down"
3290 msgstr "¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò²¼¤²¤ë"
3291
3292 #: modules/gui/win32/strings.cpp:143
3293 msgid "Decrease the volume"
3294 msgstr ""
3295
3296 #: modules/gui/win32/strings.cpp:144
3297 #, fuzzy
3298 msgid "&Mute"
3299 msgstr "¥ß¥å¡¼¥È¤¹¤ë"
3300
3301 #: modules/gui/win32/strings.cpp:145
3302 #, fuzzy
3303 msgid "Toggle mute"
3304 msgstr "¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Îɽ¼¨/Èóɽ¼¨(_I)"
3305
3306 #: modules/gui/win32/strings.cpp:146
3307 msgid "Always on top..."
3308 msgstr ""
3309
3310 #: modules/gui/win32/strings.cpp:147
3311 #, fuzzy
3312 msgid "Set the window on top"
3313 msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤ë"
3314
3315 #: modules/gui/win32/strings.cpp:155
3316 msgid "&Copy text"
3317 msgstr ""
3318
3319 #.
3320 #. * from modules/gui/win32/network.dfm:
3321 #.
3322 #: modules/gui/win32/strings.cpp:161
3323 #, fuzzy
3324 msgid "Open network"
3325 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò³«¤¯"
3326
3327 #: modules/gui/win32/strings.cpp:162
3328 #, fuzzy
3329 msgid "Network mode"
3330 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯"
3331
3332 #: modules/gui/win32/strings.cpp:163 modules/gui/win32/strings.cpp:164
3333 #: modules/gui/win32/strings.cpp:165 modules/gui/win32/strings.cpp:223
3334 #, fuzzy
3335 msgid "Port:"
3336 msgstr "¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ"
3337
3338 #: modules/gui/win32/strings.cpp:181
3339 #, fuzzy
3340 msgid "Filename"
3341 msgstr "¥í¥°¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
3342
3343 #: modules/gui/win32/strings.cpp:184
3344 #, fuzzy
3345 msgid "&Add"
3346 msgstr "ÄɲÃ"
3347
3348 #: modules/gui/win32/strings.cpp:185
3349 #, fuzzy
3350 msgid "&File..."
3351 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯(_O)..."
3352
3353 #: modules/gui/win32/strings.cpp:186
3354 #, fuzzy
3355 msgid "&Disc..."
3356 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò³«¤¯(_D)..."
3357
3358 #: modules/gui/win32/strings.cpp:187
3359 #, fuzzy
3360 msgid "&Network..."
3361 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯"
3362
3363 #: modules/gui/win32/strings.cpp:188
3364 msgid "&Url"
3365 msgstr ""
3366
3367 #: modules/gui/win32/strings.cpp:189
3368 #, fuzzy
3369 msgid "&Delete"
3370 msgstr "ºï½ü"
3371
3372 #: modules/gui/win32/strings.cpp:190 modules/gui/win32/strings.cpp:191
3373 #, fuzzy
3374 msgid "&Selection"
3375 msgstr "ÁªÂò"
3376
3377 #: modules/gui/win32/strings.cpp:192
3378 #, fuzzy
3379 msgid "&Invert selection"
3380 msgstr "ÁªÂò"
3381
3382 #: modules/gui/win32/strings.cpp:193
3383 #, fuzzy
3384 msgid "&Crop selection"
3385 msgstr "ÁªÂò"
3386
3387 #: modules/gui/win32/strings.cpp:194
3388 #, fuzzy
3389 msgid "&Delete selection"
3390 msgstr "ÁªÂò"
3391
3392 #: modules/gui/win32/strings.cpp:195
3393 #, fuzzy
3394 msgid "Delete &all"
3395 msgstr "ºï½ü"
3396
3397 #: modules/gui/win32/strings.cpp:197
3398 #, fuzzy
3399 msgid "Invert selection"
3400 msgstr "ÁªÂò"
3401
3402 #: modules/gui/win32/strings.cpp:199
3403 #, fuzzy
3404 msgid "Crop selection"
3405 msgstr "ÁªÂò"
3406
3407 #: modules/gui/win32/strings.cpp:201
3408 #, fuzzy
3409 msgid "Delete selection"
3410 msgstr "ÁªÂò"
3411
3412 #: modules/gui/win32/strings.cpp:203
3413 msgid "Delete all items"
3414 msgstr ""
3415
3416 #: modules/gui/win32/strings.cpp:205
3417 #, fuzzy
3418 msgid "Play the selected stream"
3419 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ÎºÆÀ¸"
3420
3421 #: modules/gui/win32/strings.cpp:222
3422 #, fuzzy
3423 msgid "Stream output MRL (Media Resource Locator)"
3424 msgstr "¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥ê¥½¡¼¥¹¡¦¥í¥±¡¼¥¿ (MRL)"
3425
3426 #: modules/gui/win32/strings.cpp:225
3427 msgid "file/ts://"
3428 msgstr ""
3429
3430 #: modules/gui/win32/strings.cpp:230
3431 msgid "239.239.0.1"
3432 msgstr ""
3433
3434 #.
3435 #. * from modules/gui/win32/subtitles.dfm:
3436 #.
3437 #: modules/gui/win32/strings.cpp:240
3438 #, fuzzy
3439 msgid "Add subtitles"
3440 msgstr "»úËë(_S)"
3441
3442 #: modules/gui/win32/strings.cpp:242
3443 msgid "Delay:"
3444 msgstr ""
3445
3446 #: modules/gui/win32/strings.cpp:243
3447 msgid "FPS:"
3448 msgstr ""
3449
3450 #: modules/gui/win32/strings.cpp:245 modules/gui/win32/strings.cpp:247
3451 msgid "0.0"
3452 msgstr ""
3453
3454 #. ****************************************************************************
3455 #. * Module descriptor
3456 #. ****************************************************************************
3457 #: modules/misc/dummy/dummy.c:37
3458 msgid "dummy image chroma format"
3459 msgstr "¥À¥ß¡¼¤Î²èÁü¿§ºÌ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È"
3460
3461 #: modules/misc/dummy/dummy.c:39
3462 msgid ""
3463 "Force the dummy video output to create images using a specific chroma format "
3464 "instead of trying to improve performances by using the most efficient one."
3465 msgstr "ºÇ¤â¸ú²ÌŪ¤Ê¤â¤Î¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤«¤ï¤ê¤Ë¡¢ÆÃÄê¤Î¿§ºÌ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤òºîÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥À¥ß¡¼¤Î¥Ó¥Ç¥ª½ÐÎϤò¶¯À©Åª¤ËÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
3466
3467 #: modules/misc/dummy/dummy.c:44
3468 msgid "dummy functions module"
3469 msgstr "¥À¥ß¡¼¤Îµ¡Ç½¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3470
3471 #: modules/misc/dummy/interface.c:46
3472 msgid "Using the dummy interface plugin..."
3473 msgstr "¥À¥ß¡¼¤Î¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£"
3474
3475 #: modules/misc/gtk_main.c:55
3476 msgid "Gtk+ helper module"
3477 msgstr "Gtk+¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3478
3479 #: modules/misc/logger/logger.c:86
3480 msgid "log filename"
3481 msgstr "¥í¥°¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
3482
3483 #: modules/misc/logger/logger.c:86
3484 msgid "Specify the log filename."
3485 msgstr "¥í¥°¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
3486
3487 #: modules/misc/logger/logger.c:87
3488 msgid "log format"
3489 msgstr "¥í¥°¡¦¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È"
3490
3491 #: modules/misc/logger/logger.c:87
3492 msgid ""
3493 "Specify the log format. Available choices are \"text\" (default) and \"html\""
3494 msgstr "¥í¥°¡¦¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£\"text\" (¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È) and \"html\"¤¬ÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
3495
3496 #: modules/misc/logger/logger.c:88
3497 msgid "file logging interface module"
3498 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦¥í¥®¥ó¥°¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3499
3500 #: modules/misc/logger/logger.c:102
3501 msgid "Using the logger interface plugin..."
3502 msgstr "¥í¥®¥ó¥°¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£"
3503
3504 #: modules/misc/memcpy/memcpy.c:81
3505 msgid "libc memcpy module"
3506 msgstr "libc memcpy¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3507
3508 #: modules/misc/memcpy/memcpy.c:85
3509 msgid "3D Now! memcpy module"
3510 msgstr "3D Now! memcpy¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3511
3512 #: modules/misc/memcpy/memcpy.c:92
3513 msgid "MMX memcpy module"
3514 msgstr "MMX memcpy¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3515
3516 #: modules/misc/memcpy/memcpy.c:97
3517 msgid "MMX EXT memcpy module"
3518 msgstr "MMX¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥·¥ç¥ómemcpy¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3519
3520 #: modules/misc/memcpy/memcpyaltivec.c:52
3521 msgid "AltiVec memcpy module"
3522 msgstr "AltiVec memcpy¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3523
3524 #: modules/misc/network/ipv4.c:86
3525 msgid "IPv4 network abstraction layer"
3526 msgstr "IPv4¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯Ãê¾Ý¥ì¥¤¥ä"
3527
3528 #: modules/misc/network/ipv6.c:79
3529 msgid "IPv6 network abstraction layer"
3530 msgstr "IPv6¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯Ãê¾Ý¥ì¥¤¥ä"
3531
3532 #: modules/misc/testsuite/test1.c:33
3533 msgid "C module that does nothing"
3534 msgstr "C¥â¥¸¥å¡¼¥ë(²¿¤â¤·¤Þ¤»¤ó)"
3535
3536 #: modules/misc/testsuite/test4.c:63
3537 msgid "Miscellaneous stress tests"
3538 msgstr "¤½¤Î¾ Éé²Ù¥Æ¥¹¥È"
3539
3540 #: modules/video_chroma/i420_rgb.c:67
3541 msgid "I420,IYUV,YV12 to RGB2,RV15,RV16,RV24,RV32 conversions"
3542 msgstr "I420,IYUV,YV12 to RGB,RV15,RV16,RV24,RV32¥³¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó"
3543
3544 #: modules/video_chroma/i420_rgb.c:71
3545 msgid "MMX I420,IYUV,YV12 to RV15,RV16,RV24,RV32 conversions"
3546 msgstr "MMX I420,IYUV,YV12 to RV15,RV16,RV24,RV32¥³¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó"
3547
3548 #: modules/video_chroma/i420_ymga.c:48 modules/video_chroma/i420_yuy2.c:67
3549 #: modules/video_chroma/i422_yuy2.c:61
3550 msgid "conversions from "
3551 msgstr "ÊÑ´¹¸µ "
3552
3553 #: modules/video_chroma/i420_ymga.c:48 modules/video_chroma/i420_ymga.c:51
3554 #: modules/video_chroma/i420_yuy2.c:67 modules/video_chroma/i420_yuy2.c:70
3555 #: modules/video_chroma/i422_yuy2.c:61 modules/video_chroma/i422_yuy2.c:64
3556 msgid " to "
3557 msgstr " Àè "
3558
3559 #: modules/video_chroma/i420_ymga.c:51 modules/video_chroma/i420_yuy2.c:70
3560 #: modules/video_chroma/i422_yuy2.c:64
3561 msgid "MMX conversions from "
3562 msgstr "MMX ÊÑ´¹¸µ "
3563
3564 #. ****************************************************************************
3565 #. * Module descriptor
3566 #. ****************************************************************************
3567 #: modules/video_filter/clone.c:53
3568 #, fuzzy
3569 msgid "number of clones"
3570 msgstr "¥¯¥í¡¼¥ó¿ô"
3571
3572 #: modules/video_filter/clone.c:54
3573 msgid "Select the number of video windows in which to clone the video"
3574 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¤ò¥¯¥í¡¼¥ó¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¦¥£¥ó¥É¥¦¿ô¤òÁªÂò¤¹¤ë"
3575
3576 #: modules/video_filter/clone.c:60
3577 msgid "image clone video module"
3578 msgstr "¥¤¥á¡¼¥¸¡¦¥¯¥í¡¼¥ó¡¦¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3579
3580 #. ****************************************************************************
3581 #. * Module descriptor
3582 #. ****************************************************************************
3583 #: modules/video_filter/crop.c:54
3584 msgid "crop geometry"
3585 msgstr "±ï¼è¤ê¥¸¥ª¥á¥È¥ê"
3586
3587 #: modules/video_filter/crop.c:55
3588 msgid "Set the geometry of the zone to crop"
3589 msgstr "¶è²è¤«¤é±ï¼è¤ê¤Þ¤Ç¤Î¥¸¥ª¥á¥È¥ê¤ò»ØÄê"
3590
3591 #: modules/video_filter/crop.c:57
3592 msgid "automatic cropping"
3593 msgstr "¼«Æ°±ï¼è¤ê"
3594
3595 #: modules/video_filter/crop.c:58
3596 msgid "Activate automatic black border cropping"
3597 msgstr "¹õ±ï¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤¹¤ë"
3598
3599 #: modules/video_filter/crop.c:64
3600 msgid "image crop video module"
3601 msgstr "¥¤¥á¡¼¥¸±ï¼è¤ê¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3602
3603 #. ****************************************************************************
3604 #. * Module descriptor
3605 #. ****************************************************************************
3606 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:75
3607 msgid "deinterlace mode"
3608 msgstr "¥Î¥ó¥¤¥ó¥¿¥ì¡¼¥¹²½¥â¡¼¥É"
3609
3610 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:76
3611 msgid "One of \"discard\", \"blend\", \"mean\", \"bob\" or \"linear\""
3612 msgstr "\"discard\", \"blend\", \"mean\", \"bob\" ¤Þ¤¿¤Ï \"linear\"¤«¤é°ì¤Ä"
3613
3614 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:84
3615 msgid "deinterlacing module"
3616 msgstr "¥Î¥ó¥¤¥ó¥¿¥ì¡¼¥¹²½¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3617
3618 #. ****************************************************************************
3619 #. * Module descriptor
3620 #. ****************************************************************************
3621 #: modules/video_filter/distort.c:59
3622 msgid "distort mode"
3623 msgstr "ÏѶʥ⡼¥É"
3624
3625 #: modules/video_filter/distort.c:60
3626 msgid "Distort mode, one of \"wave\" and \"ripple\""
3627 msgstr "ÏѶʥ⡼¥É(\"wave\", \"ripple\")"
3628
3629 #: modules/video_filter/distort.c:68
3630 msgid "miscellaneous video effects module"
3631 msgstr "¤½¤Î¾¤Î¥Ó¥Ç¥ª¸ú²Ì¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3632
3633 #: modules/video_filter/invert.c:52
3634 msgid "invert video module"
3635 msgstr "¥Ó¥Ç¥ªµÕž¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3636
3637 #. ****************************************************************************
3638 #. * Module descriptor
3639 #. ****************************************************************************
3640 #: modules/video_filter/motionblur.c:54
3641 #, fuzzy
3642 msgid "blur factor"
3643 msgstr "¤«¤¹¤Þ¤»¤ëÍ×ÁÇ"
3644
3645 #: modules/video_filter/motionblur.c:55
3646 msgid "The degree of blurring from 1 to 127"
3647 msgstr "¤«¤¹¤Þ¤»¤ë³ä¹ç¤¤(1¤«¤é127)"
3648
3649 #: modules/video_filter/motionblur.c:60
3650 msgid "Motion blur filter"
3651 msgstr "¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤«¤¹¤Þ¤»¤ë¥Õ¥£¥ë¥¿"
3652
3653 #. ****************************************************************************
3654 #. * Module descriptor
3655 #. ****************************************************************************
3656 #: modules/video_filter/transform.c:57
3657 msgid "transform type"
3658 msgstr "ÊÑ´¹¥¿¥¤¥×"
3659
3660 #: modules/video_filter/transform.c:58
3661 msgid "One of '90', '180', '270', 'hflip' and 'vflip'"
3662 msgstr "'90', '180', '270', 'hflip', 'vflip'¤ÎÃ椫¤é°ì¤ÄÁªÂò¤¹¤ë¡£"
3663
3664 #: modules/video_filter/transform.c:66
3665 msgid "image transformation module"
3666 msgstr "¥¤¥á¡¼¥¸ÊÑ´¹¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3667
3668 #. ****************************************************************************
3669 #. * Module descriptor
3670 #. ****************************************************************************
3671 #: modules/video_filter/wall.c:53
3672 msgid "number of columns"
3673 msgstr "Îó¿ô"
3674
3675 #: modules/video_filter/wall.c:54
3676 msgid ""
3677 "Select the number of horizontal videowindows in which to split the video"
3678 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¤Ëʬ³ä¤¹¤ë¿åÊ¿Êý¸þ¤Î¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¦¥£¥ó¥É¥¦¿ô"
3679
3680 #: modules/video_filter/wall.c:57
3681 msgid "number of rows"
3682 msgstr "¹Ô¿ô"
3683
3684 #: modules/video_filter/wall.c:58
3685 msgid "Select the number of vertical videowindows in which to split the video"
3686 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¤Ëʬ³ä¤¹¤ë¿âľÊý¸þ¤Î¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¦¥£¥ó¥É¥¦¿ô"
3687
3688 #: modules/video_filter/wall.c:61
3689 msgid "active windows"
3690 msgstr "¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¦¥£¥ó¥É¥¦"
3691
3692 #: modules/video_filter/wall.c:62
3693 msgid "comma separated list of active windows, defaults to all"
3694 msgstr "¥«¥ó¥Þ¤Ç¶èÀÚ¤é¤ì¤¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥ê¥¹¥È"
3695
3696 #: modules/video_filter/wall.c:70
3697 msgid "image wall video module"
3698 msgstr "¥¤¥á¡¼¥¸¡¦¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3699
3700 #: modules/video_output/aa.c:55
3701 msgid "ASCII-art video output module"
3702 msgstr "ASCII¥¢¡¼¥È¡¦¥Ó¥Ç¥ª½ÐÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
3703
3704 #. ****************************************************************************
3705 #. * Module descriptor
3706 #. ****************************************************************************
3707 #: modules/video_output/directx/directx.c:93
3708 msgid "always on top"
3709 msgstr ""
3710
3711 #: modules/video_output/directx/directx.c:94
3712 msgid "place the directx window on top of other windows"
3713 msgstr ""
3714
3715 #: modules/video_output/directx/directx.c:95
3716 msgid "use hardware YUV->RGB conversions"
3717 msgstr "¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Ë¤è¤ë YUV->RGBÊÑ´¹¤ò»ÈÍÑ"
3718
3719 #: modules/video_output/directx/directx.c:97
3720 msgid ""
3721 "Try to use hardware acceleration for YUV->RGB conversions. This option "
3722 "doesn't have any effect when using overlays."
3723 msgstr "YUV->RGB¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¡¦¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î»ÈÍѤò»î¤ß¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥Ð¥ì¥¤¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï²¿¤Î¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
3724
3725 #: modules/video_output/directx/directx.c:99
3726 msgid "use video buffers in system memory"
3727 msgstr "¥·¥¹¥Æ¥à¥á¥â¥êÃæ¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
3728
3729 #: modules/video_output/directx/directx.c:101
3730 msgid ""
3731 "Create video buffers in system memory instead of video memory. This isn't "
3732 "recommended as usually using video memory allows to benefit from more "
3733 "hardware acceleration (like rescaling or YUV->RGB conversions). This option "
3734 "doesn't have any effect when using overlays."
3735 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¥á¥â¥ê¤Î¤«¤ï¤ê¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¥á¥â¥êÃæ¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£¥Ó¥Ç¥ª¥á¥â¥ê¤ò»È¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¡¦¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¸ú²Ì¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¿ä¾©¤·¤Þ¤»¤ó¡£(¥ê¥¹¥±¡¼¥ê¥ó¥°¤äYUV->RGBÊÑ´¹)¥ª¡¼¥Ð¥ì¥¤¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï²¿¤Î¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
3736
3737 #: modules/video_output/directx/directx.c:111
3738 msgid "DirectX video module"
3739 msgstr "DirectX¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3740
3741 #: modules/video_output/fb.c:69
3742 msgid "framebuffer device"
3743 msgstr "¥Õ¥ì¡¼¥à¡¦¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥¹"
3744
3745 #: modules/video_output/fb.c:70
3746 msgid "Linux console framebuffer module"
3747 msgstr "Linux¥³¥ó¥½¡¼¥ë¡¦¥Õ¥ì¡¼¥à¡¦¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3748
3749 #. ****************************************************************************
3750 #. * Module descriptor
3751 #. ****************************************************************************
3752 #: modules/video_output/ggi.c:56 modules/video_output/mga/xmga.c:98
3753 #: modules/video_output/x11/x11.c:52 modules/video_output/x11/xvideo.c:58
3754 msgid "X11 display name"
3755 msgstr "X11¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤Ì¾"
3756
3757 #: modules/video_output/ggi.c:57
3758 msgid ""
3759 "Specify the X11 hardware display you want to use.\n"
3760 "By default VLC will use the value of the DISPLAY environment variable."
3761 msgstr ""
3762 "»ÈÍѤ·¤¿¤¤X11¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¡¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£\n"
3763 "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤ÏVLC¤Ï¡¢DISPLAY´Ä¶­ÊÑ¿ô¤ËÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£"
3764
3765 #: modules/video_output/glide.c:64
3766 msgid "3dfx Glide module"
3767 msgstr "3dfx Glide¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3768
3769 #: modules/video_output/mga/mga.c:59
3770 msgid "Matrox Graphic Array video module"
3771 msgstr "Matrox¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ì¥¤¡¦¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3772
3773 #. ****************************************************************************
3774 #. * Module descriptor
3775 #. ****************************************************************************
3776 #: modules/video_output/mga/xmga.c:89 modules/video_output/qte/qte.cpp:80
3777 #: modules/video_output/x11/x11.c:43 modules/video_output/x11/xvideo.c:49
3778 msgid "alternate fullscreen method"
3779 msgstr "ÂåÂؤ¨¥Õ¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó"
3780
3781 #: modules/video_output/mga/xmga.c:91 modules/video_output/qte/qte.cpp:82
3782 #: modules/video_output/x11/x11.c:45 modules/video_output/x11/xvideo.c:51
3783 msgid ""
3784 "There are two ways to make a fullscreen window, unfortunately each one has "
3785 "its drawbacks.\n"
3786 "1) Let the window manager handle your fullscreen window (default). But "
3787 "things like taskbars will likely show on top of the video.\n"
3788 "2) Completly bypass the window manager, but then nothing will be able to "
3789 "show on top of the video."
3790 msgstr ""
3791 "¥Õ¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡¦¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï£²¤Ä¤ÎÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤¤¤Ë¤¯¤É¤ì¤â·çÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
3792 "1) ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¡¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬À©¸æ¤¹¤ë¥Õ¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡¦¥â¡¼¥É\n"
3793 "   ¥¿¥¹¥¯¥Ð¡¼¤¬¥Ó¥Ç¥ª¤Î¾å¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
3794 "2) ´°Á´¤Ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦¡¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤¹¤ë¥Õ¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡¦¥â¡¼¥É\n"
3795 "   ¥Ó¥Ç¥ª¤Î¾å¤Ë²¿¤âɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£"
3796
3797 #: modules/video_output/mga/xmga.c:100 modules/video_output/x11/x11.c:54
3798 #: modules/video_output/x11/xvideo.c:60
3799 msgid ""
3800 "Specify the X11 hardware display you want to use. By default VLC will use "
3801 "the value of the DISPLAY environment variable."
3802 msgstr ""
3803 "»ÈÍѤ·¤¿¤¤X11¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¡¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£\n"
3804 "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤ÏVLC¤Ï¡¢DISPLAY´Ä¶­ÊÑ¿ô¤ËÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£"
3805
3806 #: modules/video_output/mga/xmga.c:107
3807 msgid "X11 MGA module"
3808 msgstr "X11 MGA¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3809
3810 #: modules/video_output/qte/qte.cpp:88
3811 msgid "QT Embedded display name"
3812 msgstr "Ëä¤á¹þ¤ßQT¤ÎX11¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤Ì¾"
3813
3814 #: modules/video_output/qte/qte.cpp:90
3815 msgid ""
3816 "Specify the Qt Embedded hardware display you want to use. By default VLC "
3817 "will use the value of the DISPLAY environment variable."
3818 msgstr ""
3819 "»ÈÍѤ·¤¿¤¤Qt¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¡¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£\n"
3820 "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤ÏVLC¤Ï¡¢DISPLAY´Ä¶­ÊÑ¿ô¤ËÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£"
3821
3822 #: modules/video_output/qte/qte.cpp:92
3823 msgid "QT Embedded drawable"
3824 msgstr "Ëä¤á¹þ¤ßQT drawable"
3825
3826 #: modules/video_output/qte/qte.cpp:94
3827 msgid ""
3828 "Specify a QT Embedded drawable to use instead of opening a new window. This "
3829 "option is DANGEROUS, use with care."
3830 msgstr "¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¯Âå¤ï¤ê¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤ëËä¤á¹þ¤ßQT drawable¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï´í¸±¤Ê¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬ÍפǤ¹¡£"
3831
3832 #.    add_category_hint( N_("QT Embedded"), NULL );
3833 #.    add_string( "qte-display", "landscape", NULL, DISPLAY_TEXT, DISPLAY_LONGTEXT);
3834 #.    add_bool( "qte-altfullscreen", 0, NULL, ALT_FS_TEXT, ALT_FS_LONGTEXT);
3835 #.    add_integer( "qte-drawable", -1, NULL, NULL, NULL); //DRAWABLE_TEXT, DRAWABLE_LONGTEXT );
3836 #: modules/video_output/qte/qte.cpp:130
3837 msgid "QT Embedded module"
3838 msgstr "QTËä¤á¹þ¤ß¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3839
3840 #: modules/video_output/sdl.c:105
3841 msgid "Simple DirectMedia Layer video module"
3842 msgstr "¥·¥ó¥×¥ë DirectMedia ¥ì¥¤¥ä¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3843
3844 #: modules/video_output/svgalib.c:53
3845 msgid "SVGAlib module"
3846 msgstr "SVGAlib¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3847
3848 #: modules/video_output/x11/x11.c:57 modules/video_output/x11/xvideo.c:68
3849 msgid "use shared memory"
3850 msgstr "¶¦Í­¥á¥â¥ê¤Î»ÈÍÑ"
3851
3852 #: modules/video_output/x11/x11.c:59 modules/video_output/x11/xvideo.c:70
3853 msgid "Use shared memory to communicate between VLC and the X server."
3854 msgstr "¶¦Í­¥á¥â¥ê¤òVLC¤ÈX¥µ¡¼¥Ð¤ÎÄÌ¿®¤Î¤¿¤á¤Ë»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£"
3855
3856 #: modules/video_output/x11/x11.c:62
3857 msgid "X11"
3858 msgstr ""
3859
3860 #: modules/video_output/x11/x11.c:68
3861 msgid "X11 module"
3862 msgstr "X11¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3863
3864 #. ****************************************************************************
3865 #. * Module descriptor
3866 #. ****************************************************************************
3867 #: modules/video_output/x11/xvideo.c:44
3868 msgid "XVideo adaptor number"
3869 msgstr "XVideo¥¢¥À¥×¥¿ÈÖ¹æ"
3870
3871 #: modules/video_output/x11/xvideo.c:46
3872 msgid ""
3873 "If you graphics card provides several adaptors, this option allows you to "
3874 "choose which one will be used (you shouldn't have to change this)."
3875 msgstr "¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥«¡¼¥É¤¬Ê£¿ô¤Î¥¢¥À¥×¥¿¤òÄ󶡤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¤É¤ì¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤«¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£(¤³¤ì¤ÏÊѹ¹¤¹¤Ù¤­¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó)"
3876
3877 #: modules/video_output/x11/xvideo.c:63
3878 msgid "XVimage chroma format"
3879 msgstr "XVimage¿§ºÌ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È"
3880
3881 #: modules/video_output/x11/xvideo.c:65
3882 msgid ""
3883 "Force the XVideo renderer to use a specific chroma format instead of trying "
3884 "to improve performances by using the most efficient one."
3885 msgstr "ºÇ¤â¸ú²ÌŪ¤Ê¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤«¤ï¤ê¤Ë¡¢ÆÃÄê¤Î¿§ºÌ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤¿¤á¤ÎXVideo¥ì¥ó¥À¥é¤ò¶¯À©Åª¤Ë»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
3886
3887 #: modules/video_output/x11/xvideo.c:73
3888 msgid "XVideo"
3889 msgstr ""
3890
3891 #: modules/video_output/x11/xvideo.c:81
3892 msgid "XVideo extension module"
3893 msgstr "XVideo¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3894
3895 #: modules/visualization/scope/scope.c:67
3896 msgid "scope effect"
3897 msgstr "¥¹¥³¡¼¥×¸ú²Ì"
3898
3899 #. ****************************************************************************
3900 #. * Module descriptor
3901 #. ****************************************************************************
3902 #: modules/visualization/xosd/xosd.c:61
3903 msgid "flip vertical position"
3904 msgstr "¿âľÊý¸þ°ÌÃÖ"
3905
3906 #: modules/visualization/xosd/xosd.c:62
3907 msgid "Display xosd output on the bottom of the screen instead of the top"
3908 msgstr "xosd½ÐÎϤò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÎºÇ¾åü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇ²¼Ã¼¤Ëɽ¼¨¤¹¤ë"
3909
3910 #: modules/visualization/xosd/xosd.c:65
3911 msgid "vertical offset"
3912 msgstr "¿âľ¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È"
3913
3914 #: modules/visualization/xosd/xosd.c:66
3915 msgid "Vertical offset in pixels of the displayed text"
3916 msgstr "ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëʸ»úÎó¤Î¿âľÊý¸þ¤Î¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È"
3917
3918 #: modules/visualization/xosd/xosd.c:68
3919 msgid "shadow offset"
3920 msgstr "±¢¤Î¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È"
3921
3922 #: modules/visualization/xosd/xosd.c:69
3923 msgid "Offset in pixels of the shadow"
3924 msgstr "±¢¤Î¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È(¥Ô¥¯¥»¥ë)"
3925
3926 #: modules/visualization/xosd/xosd.c:71
3927 msgid "font"
3928 msgstr "¥Õ¥©¥ó¥È"
3929
3930 #: modules/visualization/xosd/xosd.c:72
3931 msgid "Font used to display text in the xosd output"
3932 msgstr "xods½ÐÎϤǥƥ­¥¹¥È½ÐÎϤΤ¿¤á¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥Õ¥©¥ó¥È"
3933
3934 #: modules/visualization/xosd/xosd.c:76
3935 msgid "XOSD module"
3936 msgstr "XOSD¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3937
3938 #: modules/visualization/xosd/xosd.c:83
3939 msgid "xosd interface module"
3940 msgstr "xosd¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3941
3942 #~ msgid "specify an existing window"
3943 #~ msgstr "´û¸¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò»ØÄê"
3944
3945 #~ msgid ""
3946 #~ "Specify a window to use instead of opening a new one. This option is "
3947 #~ "DANGEROUS, use with care."
3948 #~ msgstr "¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¯Âå¤ï¤ê¤Ë»ÈÍѤ¹¤ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤¬É¬ÍפǤ¹¡£"
3949
3950 #~ msgid "X11 drawable"
3951 #~ msgstr "X11 drawable"
3952
3953 #~ msgid ""
3954 #~ "Specify a X11 drawable to use instead of opening a new window. This "
3955 #~ "option is DANGEROUS, use with care."
3956 #~ msgstr "¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¯¤«¤ï¤ê¤Ë»ÈÍѤ¹¤ëX11 drawable¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï´í¸±¤Ê¤¿¤á¡¢ÍøÍѤˤÏÃí°Õ¤¬É¬ÍפǤ¹¡£"
3957
3958 #~ msgid "A_udio"
3959 #~ msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª(_u)"
3960
3961 #, fuzzy
3962 #~ msgid "Slowmotion"
3963 #~ msgstr "ÁªÂò"
3964
3965 #, fuzzy
3966 #~ msgid "Fast Forward"
3967 #~ msgstr "žÁ÷"
3968
3969 #~ msgid "Session Announcement Protocol support"
3970 #~ msgstr "¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥á¥ó¥È¡¦¥×¥í¥È¥³¥ë¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë"
3971
3972 #~ msgid "UDP Multicast"
3973 #~ msgstr "UDP¥Þ¥ë¥Á¥­¥ã¥¹¥È"
3974
3975 #, fuzzy
3976 #~ msgid "Play/Pause"
3977 #~ msgstr "°ì»þÄä»ß"
3978
3979 #~ msgid "Open a File"
3980 #~ msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯"
3981
3982 #~ msgid "View"
3983 #~ msgstr "ɽ¼¨(_V)"
3984
3985 #, fuzzy
3986 #~ msgid "Open a network stream"
3987 #~ msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÁªÂò¤¹¤ë"
3988
3989 #, fuzzy
3990 #~ msgid "Open file..."
3991 #~ msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯(_O)..."
3992
3993 #, fuzzy
3994 #~ msgid "Open disc..."
3995 #~ msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò³«¤¯(_D)..."
3996
3997 #, fuzzy
3998 #~ msgid "Network stream..."
3999 #~ msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à(_N)..."
4000
4001 #~ msgid "Previous File"
4002 #~ msgstr "Á°¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë"
4003
4004 #, fuzzy
4005 #~ msgid "Select program"
4006 #~ msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÀÚÂؤ¨"
4007
4008 #, fuzzy
4009 #~ msgid "Select title"
4010 #~ msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
4011
4012 #, fuzzy
4013 #~ msgid "Select chapter"
4014 #~ msgstr "¼¡¤Î¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤òÁªÂò"
4015
4016 #, fuzzy
4017 #~ msgid "Select audio language"
4018 #~ msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÁªÂò"
4019
4020 #, fuzzy
4021 #~ msgid "Toggle fullscreen"
4022 #~ msgstr "Á´²èÌÌɽ¼¨¤ÎÀÚÂؤ¨"
4023
4024 #~ msgid "Jump to previous title"
4025 #~ msgstr "Á°¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁªÂò"
4026
4027 #, fuzzy
4028 #~ msgid "Jump to previous chapter"
4029 #~ msgstr "Á°¤Î¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤òÁªÂò"
4030
4031 #, fuzzy
4032 #~ msgid "Jump to next chapter"
4033 #~ msgstr "¼¡¤Î¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤òÁªÂò"
4034
4035 #, fuzzy
4036 #~ msgid "Channel Server"
4037 #~ msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥µ¡¼¥Ð¡¼"