* Updated po files. STRINGS ARE FROZEN !!!
[vlc.git] / po / ja.po
1 # Japanese translation for VLC
2 # Copyright (C) 2002 VideoLAN project
3 # Fumio Nakayama <endymion@ca2.so-net.ne.jp>, 2002.
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: vlc\n"
7 "POT-Creation-Date: 2003-07-24 00:53+0200\n"
8 "PO-Revision-Date: 2003-01-09 02:37+0900\n"
9 "Last-Translator: Fumio Nakayama <endymion@ca2.so-net.ne.jp>\n"
10 "Language-Team: Japanese <ja@li.org>\n"
11 "MIME-Version: 1.0\n"
12 "Content-Type: text/plain; charset=euc-jp\n"
13 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
15
16 #: include/vlc_interface.h:105
17 #, fuzzy
18 msgid ""
19 "\n"
20 "Warning: if you can't access the GUI anymore, open a dos command box, go to "
21 "the directory where you installed VLC and run \"vlc -I wxwin\"\n"
22 msgstr ""
23 "\n"
24 "·Ù¹ð¡§¤â¤·¡¢GUI¤¬¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢DOS¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¡¦¥×¥í¥ó¥×¥È¤ò³«¤¤¤Æ¡¢VLC"
25 "¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢\"vlc -I win32\"¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À"
26 "¤µ¤¤¡£\n"
27
28 #: src/audio_output/output.c:104 src/audio_output/output.c:131
29 #: modules/gui/macosx/intf.m:384 modules/gui/macosx/intf.m:385
30 #, fuzzy
31 msgid "Audio channels"
32 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÁªÂò"
33
34 #: src/audio_output/output.c:107 src/audio_output/output.c:142
35 #: modules/audio_output/alsa.c:173 modules/audio_output/directx.c:423
36 #: modules/audio_output/oss.c:202 modules/audio_output/sdl.c:181
37 #: modules/audio_output/sdl.c:198 modules/audio_output/waveout.c:386
38 msgid "Stereo"
39 msgstr "¥¹¥Æ¥ì¥ª"
40
41 #: src/audio_output/output.c:109 src/audio_output/output.c:145
42 msgid "Left"
43 msgstr ""
44
45 #: src/audio_output/output.c:111 src/audio_output/output.c:147
46 msgid "Right"
47 msgstr ""
48
49 #: src/audio_output/output.c:137
50 msgid "Dolby Surround"
51 msgstr ""
52
53 #: src/audio_output/output.c:149
54 msgid "Reverse stereo"
55 msgstr ""
56
57 #: src/extras/getopt.c:638
58 #, c-format
59 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
60 msgstr ""
61
62 #: src/extras/getopt.c:663
63 #, c-format
64 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
65 msgstr ""
66
67 #: src/extras/getopt.c:668
68 #, c-format
69 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
70 msgstr ""
71
72 #: src/extras/getopt.c:686 src/extras/getopt.c:859
73 #, c-format
74 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
75 msgstr ""
76
77 #: src/extras/getopt.c:715
78 #, c-format
79 msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
80 msgstr ""
81
82 #: src/extras/getopt.c:719
83 #, c-format
84 msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
85 msgstr ""
86
87 #: src/extras/getopt.c:745
88 #, c-format
89 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
90 msgstr ""
91
92 #: src/extras/getopt.c:748
93 #, c-format
94 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
95 msgstr ""
96
97 #: src/extras/getopt.c:778 src/extras/getopt.c:908
98 #, c-format
99 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
100 msgstr ""
101
102 #: src/extras/getopt.c:825
103 #, c-format
104 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
105 msgstr ""
106
107 #: src/extras/getopt.c:843
108 #, c-format
109 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
110 msgstr ""
111
112 #: src/input/input.c:171
113 msgid "General"
114 msgstr ""
115
116 #: src/input/input.c:172
117 #, fuzzy
118 msgid "Playlist Item"
119 msgstr "¥ê¥¹¥È"
120
121 #: src/input/input_programs.c:94 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1078
122 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1199 modules/gui/kde/interface.cpp:142
123 #: modules/gui/macosx/intf.m:371 modules/gui/macosx/intf.m:372
124 msgid "Program"
125 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à"
126
127 #: src/input/input_programs.c:98 modules/demux/asf/libasf.c:696
128 #: modules/demux/mkv.cpp:2394 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1258
129 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1650 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1956
130 #: modules/gui/gtk/menu.c:1402 modules/gui/gtk/menu.c:1423
131 #: modules/gui/kde/interface.cpp:144 modules/gui/macosx/intf.m:373
132 #: modules/gui/macosx/intf.m:374 modules/gui/macosx/open.m:149
133 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:404
134 msgid "Title"
135 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë"
136
137 #: src/input/input_programs.c:102 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1259
138 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1640 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1946
139 #: modules/gui/gtk/menu.c:1019 modules/gui/gtk/menu.c:1432
140 #: modules/gui/kde/interface.cpp:146 modules/gui/macosx/intf.m:375
141 #: modules/gui/macosx/intf.m:376 modules/gui/macosx/open.m:150
142 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:410
143 msgid "Chapter"
144 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼"
145
146 #: src/input/input_programs.c:106 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:271
147 #, fuzzy
148 msgid "Navigation"
149 msgstr "¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó(_N)"
150
151 #: src/input/input_programs.c:110 modules/gui/macosx/intf.m:396
152 #: modules/gui/macosx/intf.m:397
153 #, fuzzy
154 msgid "Video track"
155 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª"
156
157 #: src/input/input_programs.c:113 modules/gui/macosx/intf.m:382
158 #: modules/gui/macosx/intf.m:383
159 #, fuzzy
160 msgid "Audio track"
161 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª"
162
163 #: src/input/input_programs.c:116 modules/gui/macosx/intf.m:400
164 #: modules/gui/macosx/intf.m:401
165 #, fuzzy
166 msgid "Subtitles track"
167 msgstr "»úËë(_S)"
168
169 #: src/input/input_programs.c:352 src/input/input_programs.c:354
170 #, fuzzy, c-format
171 msgid "Title %i"
172 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë"
173
174 #: src/input/input_programs.c:360 src/input/input_programs.c:367
175 #, fuzzy, c-format
176 msgid "Chapter %i"
177 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼ %d"
178
179 #: src/input/input_programs.c:382
180 #, fuzzy
181 msgid "Next title"
182 msgstr "¼¡¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë"
183
184 #: src/input/input_programs.c:385
185 #, fuzzy
186 msgid "Previous title"
187 msgstr "Á°¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë"
188
189 #: src/input/input_programs.c:391 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:267
190 #, fuzzy
191 msgid "Next Chapter"
192 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼"
193
194 #: src/input/input_programs.c:394
195 #, fuzzy
196 msgid "Previous Chapter"
197 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼"
198
199 #: src/input/input_programs.c:673 src/video_output/video_output.c:419
200 msgid "Disable"
201 msgstr ""
202
203 #: src/input/input_programs.c:685 src/input/input_programs.c:687
204 #, c-format
205 msgid "Track %i"
206 msgstr ""
207
208 #: src/libvlc.c:262 src/libvlc.c:349
209 msgid "C"
210 msgstr "ja"
211
212 #: src/libvlc.c:305 src/libvlc.c:1368
213 #, c-format
214 msgid ""
215 "Usage: %s [options] [items]...\n"
216 "\n"
217 msgstr ""
218
219 #: src/libvlc.c:1200 src/misc/configuration.c:1019
220 msgid "string"
221 msgstr "ʸ»úÎó"
222
223 #: src/libvlc.c:1217 src/misc/configuration.c:1000
224 msgid "integer"
225 msgstr "À°¿ô"
226
227 #: src/libvlc.c:1220 src/misc/configuration.c:1009
228 msgid "float"
229 msgstr "ÉâÆ°¾®¿ôÅÀ"
230
231 #: src/libvlc.c:1226
232 msgid " (default enabled)"
233 msgstr " (¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¡§Í­¸ú)"
234
235 #: src/libvlc.c:1227
236 msgid " (default disabled)"
237 msgstr " (¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¡§Ìµ¸ú)"
238
239 #: src/libvlc.c:1343 src/libvlc.c:1398 src/libvlc.c:1422
240 msgid ""
241 "\n"
242 "Press the RETURN key to continue...\n"
243 msgstr ""
244 "\n"
245 "³¤±¤ë¤Ë¤ÏEnter¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
246
247 #: src/libvlc.c:1371
248 msgid "[module]              [description]\n"
249 msgstr "[¥â¥¸¥å¡¼¥ë]          [ÀâÌÀ]\n"
250
251 #: src/libvlc.c:1416
252 msgid ""
253 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
254 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
255 "see the file named COPYING for details.\n"
256 "Written by the VideoLAN team at Ecole Centrale, Paris.\n"
257 msgstr ""
258 "ˡΧ¤Ë¤è¤Ã¤Æµö²Ä¤µ¤ì¤ëÈϰϤǤ³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ï²¿¤ÎÊݾڤ⤢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
259 "¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢GNU GPL¤Î¾ò¹à¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆºÆÇÛÉÛ¤¹¤ë¤«¤âÃΤì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
260 "COPYING¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¾ÜºÙ¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
261 "Written by the VideoLAN team at Ecole Centrale, Paris.\n"
262
263 #: src/libvlc.h:42
264 #, fuzzy
265 msgid "Interface module"
266 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
267
268 #: src/libvlc.h:44
269 msgid ""
270 "This option allows you to select the interface used by VLC. The default "
271 "behavior is to automatically select the best module available."
272 msgstr ""
273 "»ÈÍѤ¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤¬ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤Ê¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬"
274 "ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£"
275
276 #: src/libvlc.h:48
277 #, fuzzy
278 msgid "Extra interface modules"
279 msgstr "Qt¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
280
281 #: src/libvlc.h:50
282 #, fuzzy
283 msgid ""
284 "This option allows you to select additional interfaces used by VLC. They "
285 "will be launched in the background in addition to the default interface. Use "
286 "a comma separated list of interface modules. (common values are: logger,"
287 "gestures,sap,rc,http,screensaver)"
288 msgstr ""
289 "»ÈÍѤ¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤¬ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤Ê¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬"
290 "ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£"
291
292 #: src/libvlc.h:55
293 #, fuzzy
294 msgid "Verbosity (0,1,2)"
295 msgstr "¾éĹ (0,1,2)"
296
297 #: src/libvlc.h:57
298 msgid ""
299 "This options sets the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
300 "1=warnings, 2=debug)."
301 msgstr ""
302 "¾éĹ¥ì¥Ù¥ë¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹ (0=¥¨¥é¡¼¤Èɸ½à¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤ß¡¢1=·Ù¹ð¡¢2=¥Ç¥Ð¥Ã¥°)"
303
304 #: src/libvlc.h:60
305 #, fuzzy
306 msgid "Be quiet"
307 msgstr "¥¨¥é¡¼¤Î¤ß"
308
309 #: src/libvlc.h:62
310 msgid "This options turns off all warning and information messages."
311 msgstr "¤¹¤Ù¤Æ¤Î·Ù¹ð¤È¾ðÊó¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÍ޻ߤ·¤Þ¤¹¡£"
312
313 #: src/libvlc.h:64 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:255
314 msgid "Language"
315 msgstr "¸À¸ì"
316
317 #: src/libvlc.h:65
318 #, fuzzy
319 msgid ""
320 "This option allows you to set the language of the interface. The system "
321 "language is auto-detected if \"auto\" is specified here."
322 msgstr ""
323 "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤­¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤ì¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î´ûÄê¤Î¥Ñ¥¹¤òÀßÄꤷ¤Þ"
324 "¤¹¡£"
325
326 #: src/libvlc.h:69
327 #, fuzzy
328 msgid "Color messages"
329 msgstr "¥«¥é¡¼¡¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
330
331 #: src/libvlc.h:71
332 msgid ""
333 "When this option is turned on, the messages sent to the console will be "
334 "colorized. Your terminal needs Linux color support for this to work."
335 msgstr ""
336 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÀßÄꤹ¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤ËÁ÷¿®¤µ¤ì¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¥«¥é¡¼²½¤µ¤ì¤Þ"
337 "¤¹¡£¤³¤ÎÆ°ºî¤ÏüËö¤¬Linux¥«¥é¡¼¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£"
338
339 #: src/libvlc.h:74
340 msgid "Show advanced options"
341 msgstr ""
342
343 #: src/libvlc.h:76
344 msgid ""
345 "When this option is turned on, the preferences and/or interfaces  will show "
346 "all the available options, including those that most users should never touch"
347 msgstr ""
348
349 #: src/libvlc.h:80
350 #, fuzzy
351 msgid "Interface default search path"
352 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î´ûÄê¤Î¸¡º÷¥Ñ¥¹"
353
354 #: src/libvlc.h:82
355 msgid ""
356 "This option allows you to set the default path that the interface will open "
357 "when looking for a file."
358 msgstr ""
359 "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤­¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤ì¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î´ûÄê¤Î¥Ñ¥¹¤òÀßÄꤷ¤Þ"
360 "¤¹¡£"
361
362 #: src/libvlc.h:85
363 #, fuzzy
364 msgid "Plugin search path"
365 msgstr "¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¸¡º÷¥Ñ¥¹"
366
367 #: src/libvlc.h:87
368 #, fuzzy
369 msgid ""
370 "This option allows you to specify an additional path for VLC to look for its "
371 "plugins."
372 msgstr "VLC¤¬¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤­¤Ë¸¡º÷¤µ¤ì¤ëÄɲäΥѥ¹¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
373
374 #: src/libvlc.h:90
375 #, fuzzy
376 msgid "Audio output module"
377 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
378
379 #: src/libvlc.h:92
380 msgid ""
381 "This option allows you to select the audio output method used by VLC. The "
382 "default behavior is to automatically select the best method available."
383 msgstr ""
384 "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎÏÊýË¡¤¬ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤ÊÊýË¡¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ"
385 "¤¹¡£"
386
387 #: src/libvlc.h:96
388 #, fuzzy
389 msgid "Enable audio"
390 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
391
392 #: src/libvlc.h:98
393 #, fuzzy
394 msgid ""
395 "You can completely disable the audio output. In this case the audio decoding "
396 "will not take place, and it will save some processing power."
397 msgstr ""
398 "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϤò´°Á´¤Ë̵¸ú¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Ï¥Ç¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ë¤è"
399 "¤ê¡¢¤¤¤¯¤é¤«¤Î½èÍý¥Ñ¥ï¡¼¤ò¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
400
401 #: src/libvlc.h:101
402 #, fuzzy
403 msgid "Force mono audio"
404 msgstr "¥â¥Î¥é¥ë"
405
406 #: src/libvlc.h:102
407 msgid "This will force a mono audio output"
408 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϤò¶¯À©Åª¤Ë¥â¥Î¥é¥ë¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£"
409
410 #: src/libvlc.h:104
411 #, fuzzy
412 msgid "Audio output volume"
413 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ü¥ê¥å¡¼¥à"
414
415 #: src/libvlc.h:106
416 msgid ""
417 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
418 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î´ûÄêÃͤò0¤«¤é1024¤Î´Ö¤ÇÀßÄê²Äǽ¤Ç¤¹¡£"
419
420 #: src/libvlc.h:109
421 #, fuzzy
422 msgid "Audio output saved volume"
423 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ü¥ê¥å¡¼¥à"
424
425 #: src/libvlc.h:111
426 msgid "This saves the audio output volume when you select mute."
427 msgstr ""
428
429 #: src/libvlc.h:113
430 #, fuzzy
431 msgid "Audio output frequency (Hz)"
432 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϼþÇÈ¿ô(Hz)"
433
434 #: src/libvlc.h:115
435 #, fuzzy
436 msgid ""
437 "You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
438 "(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
439 msgstr ""
440 "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϤμþÇÈ¿ô¤ò¶¯À©Åª¤ËÀßÄê²Äǽ¤Ç¤¹¡£\n"
441 "°ìÈÌŪ¤ÊÃͤϡ¢48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000¤Ç¤¹¡£"
442
443 #: src/libvlc.h:119
444 msgid "High quality audio resampling"
445 msgstr ""
446
447 #: src/libvlc.h:121
448 msgid ""
449 "High quality audio resampling can be processor intensive so you can disable "
450 "it and a cheaper resampling algorithm will be used instead."
451 msgstr ""
452
453 #: src/libvlc.h:125
454 #, fuzzy
455 msgid "Compensate desynchronization of audio (in ms)"
456 msgstr "Êä½þ¤¹¤ë²»À¼¤Î¥º¥ì(»þ´Ö:ms)"
457
458 #: src/libvlc.h:127
459 msgid ""
460 "This option allows you to delay the audio output. This can be handy if you "
461 "notice a lag between the video and the audio."
462 msgstr ""
463 "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϤÎÃÙ¤ì¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£¥Ó¥Ç¥ª¤È²»À¼¤Î¥º¥ì¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÃÍ"
464 "¤òÀßÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
465
466 #: src/libvlc.h:130
467 #, fuzzy
468 msgid "Choose prefered audio output channels mode"
469 msgstr "½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Î°ìÍ÷¤ÎÁªÂò"
470
471 #: src/libvlc.h:132
472 #, fuzzy
473 msgid ""
474 "This option allows you to set the audio output channels mode that will be "
475 "used by default when possible (ie. if your hardware supports it as well as "
476 "the audio stream being played)"
477 msgstr ""
478 "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎÏÊýË¡¤¬ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤ÊÊýË¡¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ"
479 "¤¹¡£"
480
481 #: src/libvlc.h:136
482 msgid "Use the S/PDIF audio output when available"
483 msgstr ""
484
485 #: src/libvlc.h:138
486 #, fuzzy
487 msgid ""
488 "This option allows you to use the S/PDIF audio output by default when your "
489 "hardware supports it as well as the audio stream being played."
490 msgstr ""
491 "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎÏÊýË¡¤¬ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤ÊÊýË¡¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ"
492 "¤¹¡£"
493
494 #: src/libvlc.h:141
495 #, fuzzy
496 msgid "Headphone virtual spatialization effect"
497 msgstr "¥Ø¥Ã¥É¥Û¡¼¥ó¤Î²¾ÁÛŪ¤Ê²»¤Î¹­¤¬¤ê¸ú²Ì"
498
499 #: src/libvlc.h:143
500 #, fuzzy
501 msgid ""
502 "This effect gives you the feeling that you are standing in a room with a "
503 "complete 5.1 speaker set when using only a headphone, providing a more "
504 "realistic sound experience. It should also be more comfortable and less "
505 "tiring when listening to music for long periods of time.\n"
506 "It works with any source format from mono to 5.1."
507 msgstr ""
508 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï´°Á´¤Ê5.1¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥¹¥Ô¡¼¥«¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤¿Éô²°¤Çʹ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î"
509 "¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤ò¥Ø¥Ã¥É¥Û¡¼¥ó¤Î²»À¼¤ËÍ¿¤¨¤è¤êÎ׾촶¤ò»ý¤¿¤»¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¥ê"
510 "¥¹¥Ë¥ó¥°¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æʹ¤¤¤Æ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
511 "¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢¥â¥Î¥é¥ë¤«¤é5.1¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Þ¤Ç¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥½¡¼¥¹¡¦¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÇÆ°ºî"
512 "¤·¤Þ¤¹¡£"
513
514 #: src/libvlc.h:150
515 #, fuzzy
516 msgid "Video output module"
517 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª½ÐÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
518
519 #: src/libvlc.h:152
520 msgid ""
521 "This option allows you to select the video output method used by VLC. The "
522 "default behavior is to automatically select the best method available."
523 msgstr ""
524 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï»ÈÍѤ¹¤ë¥Ó¥Ç¥ª½ÐÎÏÊýË¡¤¬ÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇ"
525 "Ŭ¤ÊÊýË¡¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£"
526
527 #: src/libvlc.h:156
528 #, fuzzy
529 msgid "Enable video"
530 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
531
532 #: src/libvlc.h:158
533 #, fuzzy
534 msgid ""
535 "You can completely disable the video output. In this case the video decoding "
536 "stage will not take place, which will save some processing power."
537 msgstr ""
538 "¥Ó¥Ç¥ª½ÐÎϤò´°Á´¤Ë̵¸ú²½¤·¤Þ¤¹¡£¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¥Ç¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤¤¤¯"
539 "¤é¤«¤Î½èÍý¥Ñ¥ï¡¼¤ò¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
540
541 #: src/libvlc.h:161
542 #, fuzzy
543 msgid "Video width"
544 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÉý"
545
546 #: src/libvlc.h:163
547 #, fuzzy
548 msgid ""
549 "You can enforce the video width here. By default (-1) VLC will adapt to the "
550 "video characteristics."
551 msgstr ""
552 "¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÉý¤ò¶¯À©Åª¤Ë»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£\n"
553 "¢¨VLC¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÆÃÀ­¤Ë¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£"
554
555 #: src/libvlc.h:166
556 #, fuzzy
557 msgid "Video height"
558 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¤Î¹â¤µ"
559
560 #: src/libvlc.h:168
561 #, fuzzy
562 msgid ""
563 "You can enforce the video height here. By default (-1) VLC will adapt to the "
564 "video characteristics."
565 msgstr ""
566 "¥Ó¥Ç¥ª¤Î¹â¤µ¤ò¶¯À©Åª¤Ë»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£\n"
567 "¢¨VLC¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÆÃÀ­¤Ë¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£"
568
569 #: src/libvlc.h:171
570 #, fuzzy
571 msgid "Zoom video"
572 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥º¡¼¥à"
573
574 #: src/libvlc.h:173
575 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
576 msgstr "Ǥ°Õ¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¤ò¥º¡¼¥à¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
577
578 #: src/libvlc.h:175
579 #, fuzzy
580 msgid "Grayscale video output"
581 msgstr "¥°¥ì¡¼¥¹¥±¡¼¥ë"
582
583 #: src/libvlc.h:177
584 msgid ""
585 "When enabled, the color information from the video won't be decoded (this "
586 "can also allow you to save some processing power)."
587 msgstr ""
588 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤È¡¢VLC¤Ï¥«¥é¡¼¾ðÊó¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤·¤Þ¤»¤ó¡£(¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢"
589 "¤¤¤¯¤é¤«¤Î½èÍý¥Ñ¥ï¡¼¤ò¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£)"
590
591 #: src/libvlc.h:180
592 #, fuzzy
593 msgid "Fullscreen video output"
594 msgstr "¥Õ¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó½ÐÎÏ"
595
596 #: src/libvlc.h:182
597 msgid ""
598 "If this option is enabled, VLC will always start a video in fullscreen mode."
599 msgstr ""
600 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ØÄꤹ¤ë¤È¡¢VLC¤Ï¾ï¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡¦¥â¡¼¥É¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£"
601
602 #: src/libvlc.h:185
603 #, fuzzy
604 msgid "Overlay video output"
605 msgstr "¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ì¥¤"
606
607 #: src/libvlc.h:187
608 #, fuzzy
609 msgid ""
610 "If enabled, VLC will try to take advantage of the overlay capabilities of "
611 "your graphics card."
612 msgstr "VLC¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥«¡¼¥É¤Î¥ª¡¼¥Ð¥ì¥¤µ¡Ç½¤Î»ÈÍѤò»î¤ß¤Þ¤¹¡£"
613
614 #: src/libvlc.h:190
615 #, fuzzy
616 msgid "Force SPU position"
617 msgstr "¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Î°ÌÃÖ"
618
619 #: src/libvlc.h:192
620 msgid ""
621 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
622 "over the movie. Try several positions."
623 msgstr ""
624 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï±ÇÁüÃæ¤Î¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Î°ÌÃÖ¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î°ÌÃÖ¤ò»î"
625 "¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
626
627 #: src/libvlc.h:195
628 #, fuzzy
629 msgid "Video filter module"
630 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
631
632 #: src/libvlc.h:197
633 msgid ""
634 "This will allow you to add a post-processing filter to enhance the picture "
635 "quality, for instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
636 msgstr ""
637 "¥Î¥ó¥¤¥ó¥¿¥ì¡¼¥¹¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥¯¥í¡¼¥ó¡¢ÏѶʲ½¤µ¤ì¤¿¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¦¥£¥ó¥É"
638 "¥¦¤Î±ÇÁü¥¯¥©¥ê¥Æ¥£¤Ë¸ú²Ì¤ò²Ã¤¨¤ë¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
639
640 #: src/libvlc.h:201
641 #, fuzzy
642 msgid "Source aspect ratio"
643 msgstr "¥½¡¼¥¹¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¡¦¥ì¥·¥ª"
644
645 #: src/libvlc.h:203
646 msgid ""
647 "This will force the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
648 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
649 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
650 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
651 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
652 msgstr ""
653 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¥½¡¼¥¹¤ËÂФ·¤Æ¡¢¶¯À©Åª¤ËÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä"
654 "¤«¤ÎDVD¤Ï¡¢4:3¤Î¤â¤Î¤Ç¤â16:9¤ËÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¡¦¥ì¥·¥ª¾ðÊó¤ò»ý"
655 "¤¿¤Ê¤¤¥à¡¼¥Ó¡¼¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤·¤Æ»ÈÍѤ¹¤ë»ö¤â²Äǽ¤Ç¤¹¡£»ØÄê¤Ç¤­¤ë¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ï¡¢"
656 "x:y (4:3, 16:9, etc.)¤Î·Á¼°¤Ç¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò»ØÄꤹ¤ë¤«¡¢ÉâÆ°¾®¿ôÅÀÃÍ (1.25, "
657 "1.3333, etc.)¤Î·Á¼°¤Ç¥Ô¥¯¥»¥ë¤Î¶ë·Á¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
658
659 #: src/libvlc.h:211
660 #, fuzzy
661 msgid "Destination aspect ratio"
662 msgstr "Á÷¿®Àè¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¡¦¥ì¥·¥ª"
663
664 #: src/libvlc.h:213
665 msgid ""
666 "This will force the destination pixel size. By default VLC assumes your "
667 "pixels are square, unless your hardware has a way to tell it otherwise. This "
668 "may be used when you output VLC's signal to another device such as a TV set. "
669 "Accepted format is a float value (1, 1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel "
670 "squareness."
671 msgstr ""
672 "¶¯À©Åª¤ËÁ÷¿®Àè¤Î¥Ô¥¯¥»¥ë¡¦¥µ¥¤¥º¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£VLC¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë"
673 "¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤¬Ê̤ÎÊýË¡¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¥Ô¥¯¥»¥ë¤Ï¶ë·Á¤ò¼¨¤¹¾ðÊó¤È¤·¤Æ°·¤ï"
674 "¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢TV¤Î¤è¤¦¤ËVLC¿®¹æ¤¬Â¾¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÁ÷¿®¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë"
675 "¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤ë²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ØÄê¤Ç¤­¤ë¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ï¡¢ÉâÆ°¾®¿ôÅÀÃÍ "
676 "(1, 1.25, 1.3333¤Ê¤É)¤Ç¤¹¡£"
677
678 #: src/libvlc.h:220
679 #, fuzzy
680 msgid "Server port"
681 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ý¡¼¥È"
682
683 #: src/libvlc.h:222
684 msgid "This is the port used for UDP streams. By default, we chose 1234."
685 msgstr "UDP¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£´ûÄêÃͤÏ1234¤Ç¤¹¡£"
686
687 #: src/libvlc.h:224
688 msgid "MTU of the network interface"
689 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ÎMTU"
690
691 #: src/libvlc.h:226
692 msgid ""
693 "This is the typical size of UDP packets that we expect. On Ethernet it is "
694 "usually 1500."
695 msgstr ""
696 "´üÂÔ¤¹¤ëŵ·¿Åª¤ÊUDP¥Ñ¥±¥Ã¥È¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£¥¤¡¼¥µ¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÃͤϡ¢Ä̾ï1500"
697 "¤Ç¤¹¡£"
698
699 #: src/libvlc.h:229
700 #, fuzzy
701 msgid "Network interface address"
702 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
703
704 #: src/libvlc.h:231
705 msgid ""
706 "If you have several interfaces on your machine and use the multicast "
707 "solution, you will probably have to indicate the IP address of your "
708 "multicasting interface here."
709 msgstr ""
710 "Linux¥Þ¥·¥ó¾å¤ËÊ£¿ô¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¥Þ¥ë¥Á¥­¥ã¥¹¥È¡¦¥½"
711 "¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¡¢IP¥¢¥É¥ì¥¹¤«¥Þ¥ë¥Á¥­¥ã¥¹¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ"
712 "¤¤¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò»ØÄꤷ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
713
714 #: src/libvlc.h:235
715 msgid "Time to live"
716 msgstr ""
717
718 #: src/libvlc.h:237
719 msgid ""
720 "Indicate here the Time To Live of the multicast packets sent by the stream "
721 "output."
722 msgstr ""
723
724 #: src/libvlc.h:240
725 #, fuzzy
726 msgid "Choose program (SID)"
727 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÁªÂò (SID)"
728
729 #: src/libvlc.h:242
730 msgid "Choose the program to select by giving its Service ID."
731 msgstr "Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹ID¤òÁªÂò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
732
733 #: src/libvlc.h:244
734 #, fuzzy
735 msgid "Choose audio"
736 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤ÎÁªÂò"
737
738 #: src/libvlc.h:246
739 #, fuzzy
740 msgid ""
741 "Give the default type of audio you want to use in a DVD. (Developers only)"
742 msgstr "DVD¤ÎÃæ¤Ç»ÈÍѤ·¤¿¤¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Î´ûÄê¤Î¥¿¥¤¥×¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
743
744 #: src/libvlc.h:249
745 #, fuzzy
746 msgid "Choose channel"
747 msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÁªÂò"
748
749 #: src/libvlc.h:251
750 msgid ""
751 "Give the stream number of the audio channel you want to use in a DVD (from 1 "
752 "to n)."
753 msgstr ""
754 "DVD¤ÎÃæ¤Ç»ÈÍѤ·¤¿¤¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÈÖ¹æ¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£(1¤«¤én¤Þ¤Ç)"
755
756 #: src/libvlc.h:254
757 #, fuzzy
758 msgid "Choose subtitles"
759 msgstr "»úËë¤ÎÁªÂò"
760
761 #: src/libvlc.h:256
762 msgid ""
763 "Give the stream number of the subtitle channel you want to use in a DVD "
764 "(from 1 to n)."
765 msgstr "DVD¤ÎÃæ¤Ç»ÈÍѤ·¤¿¤¤»úËë¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÈÖ¹æ¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£(1¤«¤én¤Þ¤Ç)"
766
767 #: src/libvlc.h:259
768 msgid "DVD device"
769 msgstr "DVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹"
770
771 #: src/libvlc.h:262
772 msgid ""
773 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
774 "the drive letter (eg D:)"
775 msgstr ""
776 "»ÈÍѤ¹¤ë´ûÄê¤ÎDVD¥É¥é¥¤¥Ö(¤Þ¤¿¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë)¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥¤¥Öʸ»ú¤Î¸å¤Ë¥³¥í¥ó¤òÉÕ²Ã"
777 "¤¹¤ë¤³¤È¤ò˺¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£(Îã D:)"
778
779 #: src/libvlc.h:266
780 msgid "This is the default DVD device to use."
781 msgstr "DVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î´ûÄêÃͤòÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
782
783 #: src/libvlc.h:269
784 msgid "VCD device"
785 msgstr "VCD¥Ç¥Ð¥¤¥¹"
786
787 #: src/libvlc.h:271
788 msgid "This is the default VCD device to use."
789 msgstr "VCD¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î´ûÄêÃͤò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
790
791 #: src/libvlc.h:273
792 #, fuzzy
793 msgid "Force IPv6"
794 msgstr "IPv6¤Î»ÈÍÑ"
795
796 #: src/libvlc.h:275
797 msgid ""
798 "If you check this box, IPv6 will be used by default for all UDP and HTTP "
799 "connections."
800 msgstr ""
801 "¤³¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢IPv6¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ÎUDP¤ÈHTTP¤ÎÀܳ¤Ç´ûÄêÃͤȤ·"
802 "¤Æ»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£"
803
804 #: src/libvlc.h:278
805 #, fuzzy
806 msgid "Force IPv4"
807 msgstr "IPv4¤Î»ÈÍÑ"
808
809 #: src/libvlc.h:280
810 msgid ""
811 "If you check this box, IPv4 will be used by default for all UDP and HTTP "
812 "connections."
813 msgstr ""
814 "¤³¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢IPv4¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ÎUDP¤ÈHTTP¤ÎÀܳ¤Ç´ûÄêÃͤȤ·"
815 "¤Æ»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£"
816
817 #: src/libvlc.h:283
818 #, fuzzy
819 msgid "Choose preferred codec list"
820 msgstr "½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Î°ìÍ÷¤ÎÁªÂò"
821
822 #: src/libvlc.h:285
823 msgid ""
824 "This allows you to select the order in which VLC will choose its codecs. For "
825 "instance, 'a52old,a52,any' will try the old a52 codec before the new one. "
826 "Please be aware that VLC does not make any difference between audio or video "
827 "codecs, so you should always specify 'any' at the end of the list to make "
828 "sure there is a fallback for the types you didn't specify."
829 msgstr ""
830 "VLC¤¬»ÈÍѤ¹¤ë¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Î½ç½ø¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£'a52old,a52,any'¤Ï¤è¤ê"
831 "¿·¤·¤¤¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤è¤ê¤â¡¢¸Å¤¤a52¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Î»ÈÍѤòÍ¥ÀèŪ¤Ë»î¤ß¤Þ¤¹¡£VLC¤Ï¥ª¡¼"
832 "¥Ç¥£¥ª¤È¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Ç¤¤¤«¤Ê¤ëº¹¤â»ý¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¿¥¤"
833 "¥×¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¥Õ¥©¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥ê¥¹¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¾ï¤Ë'any'¤ò»Ø"
834 "Äꤷ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
835
836 #: src/libvlc.h:292
837 #, fuzzy
838 msgid "Choose preferred video encoder list"
839 msgstr "½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Î°ìÍ÷¤ÎÁªÂò"
840
841 #: src/libvlc.h:294 src/libvlc.h:298
842 #, fuzzy
843 msgid ""
844 "This allows you to select the order in which VLC will choose its codecs. "
845 msgstr "VLC¤¬ÁªÂò¤¹¤ë¥Ñ¥±¥Ã¥¿¥é¥¤¥¶¡¼¤Î½ç½ø¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
846
847 #: src/libvlc.h:296
848 #, fuzzy
849 msgid "Choose preferred audio encoder list"
850 msgstr "½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Î°ìÍ÷¤ÎÁªÂò"
851
852 #: src/libvlc.h:301
853 #, fuzzy
854 msgid "Choose a stream output"
855 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎÏÀè¤ÎÁªÂò"
856
857 #: src/libvlc.h:303
858 msgid "Empty if no stream output."
859 msgstr "½ÐÎÏ¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¶õ¤Ë¤¹¤ë"
860
861 #: src/libvlc.h:305
862 msgid "Display while streaming"
863 msgstr ""
864
865 #: src/libvlc.h:307
866 #, fuzzy
867 msgid "This allows you to play the stream while streaming it."
868 msgstr "VLC¤¬ÁªÂò¤¹¤ë¥Ñ¥±¥Ã¥¿¥é¥¤¥¶¡¼¤Î½ç½ø¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
869
870 #: src/libvlc.h:309
871 #, fuzzy
872 msgid "Enable video stream output"
873 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎϤòÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
874
875 #: src/libvlc.h:311 src/libvlc.h:324
876 msgid ""
877 "This allows you to choose if the video stream should be redirected to the "
878 "stream output facility when this last one is enabled."
879 msgstr ""
880 "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à½ÐÎϵ¡¹½¤ÎºÇ¸å¤Î¤â¤Î¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à"
881 "¤¬½ÐÎϵ¡¹½¤Ë¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤µ¤ì¤ë¤Ù¤­¾ì¹ç¡¢ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£"
882
883 #: src/libvlc.h:314
884 #, fuzzy
885 msgid "Video encoding codec"
886 msgstr "DV¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
887
888 #: src/libvlc.h:316
889 msgid "This allows you to force video encoding"
890 msgstr ""
891
892 #: src/libvlc.h:318
893 msgid "Video bitrate encoding (kB/s)"
894 msgstr ""
895
896 #: src/libvlc.h:320
897 msgid "This allows you to specify video bitrate in kB/s."
898 msgstr ""
899
900 #: src/libvlc.h:322
901 #, fuzzy
902 msgid "Enable audio stream output"
903 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎϤòÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
904
905 #: src/libvlc.h:327
906 #, fuzzy
907 msgid "Audio encoding codec"
908 msgstr "MPEG 1/2¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
909
910 #: src/libvlc.h:329
911 msgid "This allows you to force audio encoding"
912 msgstr ""
913
914 #: src/libvlc.h:331
915 msgid "Audio bitrate encoding (kB/s)"
916 msgstr ""
917
918 #: src/libvlc.h:333
919 msgid "This allows you to specify audio bitrate in kB/s."
920 msgstr ""
921
922 #: src/libvlc.h:335
923 #, fuzzy
924 msgid "Choose preferred packetizer list"
925 msgstr "½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥±¥Ã¥¿¥é¥¤¥¶¡¼°ìÍ÷¤ÎÁªÂò"
926
927 #: src/libvlc.h:337
928 msgid ""
929 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
930 msgstr "VLC¤¬ÁªÂò¤¹¤ë¥Ñ¥±¥Ã¥¿¥é¥¤¥¶¡¼¤Î½ç½ø¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
931
932 #: src/libvlc.h:340
933 #, fuzzy
934 msgid "Mux module"
935 msgstr "mux¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
936
937 #: src/libvlc.h:342
938 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
939 msgstr "mux¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÀßÄꤹ¤ë¥ì¥¬¥·¡¼¡¦¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¤¹¡£"
940
941 #: src/libvlc.h:344
942 #, fuzzy
943 msgid "Access output module"
944 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
945
946 #: src/libvlc.h:346
947 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
948 msgstr "¥¢¥¯¥»¥¹½ÐÎϥ⥸¥å¡¼¥ë¤òÀßÄꤹ¤ë¥ì¥¬¥·¡¼¡¦¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¤¹¡£"
949
950 #: src/libvlc.h:349
951 #, fuzzy
952 msgid "Enable CPU MMX support"
953 msgstr "CPU¤ÎMMX¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë"
954
955 #: src/libvlc.h:351
956 msgid ""
957 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
958 "of them."
959 msgstr ""
960 "¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤¬MMX¤Îµ¡Ç½¥»¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢VLC¤Ï¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼"
961 "¥¸¤òÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£"
962
963 #: src/libvlc.h:354
964 #, fuzzy
965 msgid "Enable CPU 3D Now! support"
966 msgstr "CPU¤Î3D Now!¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë"
967
968 #: src/libvlc.h:356
969 msgid ""
970 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
971 "advantage of them."
972 msgstr ""
973 "¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤¬3D Now!µ¡Ç½¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢VLC¤Ï¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò"
974 "ÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£"
975
976 #: src/libvlc.h:359
977 #, fuzzy
978 msgid "Enable CPU MMX EXT support"
979 msgstr "CPU¤ÎMMX³ÈÄ¥µ¡Ç½¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë"
980
981 #: src/libvlc.h:361
982 msgid ""
983 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
984 "advantage of them."
985 msgstr ""
986 "¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤¬MMX¤Î³ÈÄ¥µ¡Ç½¥»¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢VLC¤Ï¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó"
987 "¥Æ¡¼¥¸¤òÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
988
989 #: src/libvlc.h:364
990 #, fuzzy
991 msgid "Enable CPU SSE support"
992 msgstr "CPU¤ÎSSE¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë"
993
994 #: src/libvlc.h:366
995 msgid ""
996 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
997 "of them."
998 msgstr ""
999 "¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤¬SSE¤Îµ¡Ç½¥»¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢VLC¤Ï¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼"
1000 "¥¸¤òÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
1001
1002 #: src/libvlc.h:369
1003 #, fuzzy
1004 msgid "Enable CPU AltiVec support"
1005 msgstr "CPU¤ÎAltiVec¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë"
1006
1007 #: src/libvlc.h:371
1008 msgid ""
1009 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
1010 "advantage of them."
1011 msgstr ""
1012 "¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤¬AltiVec¤Îµ¡Ç½¥»¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸"
1013 "¤òÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
1014
1015 #: src/libvlc.h:374
1016 #, fuzzy
1017 msgid "Play files randomly forever"
1018 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥é¥ó¥À¥à¤ËºÆÀ¸"
1019
1020 #: src/libvlc.h:376
1021 msgid ""
1022 "When selected, VLC will randomly play files in the playlist until "
1023 "interrupted."
1024 msgstr ""
1025 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤ë¤ÈVLC¤Ï¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥é¥ó¥À¥à¤ËºÆÀ¸¤·¤Þ"
1026 "¤¹¡£"
1027
1028 #: src/libvlc.h:379
1029 #, fuzzy
1030 msgid "Enqueue items in playlist"
1031 msgstr "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ËÄɲÃ"
1032
1033 #: src/libvlc.h:381
1034 msgid ""
1035 "If you want VLC to add items to the playlist as you open them, then enable "
1036 "this option."
1037 msgstr ""
1038 "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¹àÌܤòÄɲä·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò"
1039 "¤·¤Þ¤¹¡£"
1040
1041 #: src/libvlc.h:384
1042 #, fuzzy
1043 msgid "Loop playlist on end"
1044 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎºÇ¸å¤Ç¥ë¡¼¥×"
1045
1046 #: src/libvlc.h:386
1047 msgid ""
1048 "If you want VLC to keep playing the playlist indefinitely then enable this "
1049 "option."
1050 msgstr ""
1051 "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎºÆÀ¸¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¹Ô¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
1052
1053 #: src/libvlc.h:389
1054 #, fuzzy
1055 msgid "Memory copy module"
1056 msgstr "¥á¥â¥ê¡¼¡¦¥³¥Ô¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1057
1058 #: src/libvlc.h:391
1059 msgid ""
1060 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
1061 "select the fastest one supported by your hardware."
1062 msgstr ""
1063 "»ÈÍѤ·¤¿¤¤¥á¥â¥ê¡¼¡¦¥³¥Ô¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£VLC¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥Ï¡¼¥É"
1064 "¥¦¥§¥¢¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ëºÇ¤â®¤¤¤â¤Î¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
1065
1066 #: src/libvlc.h:394
1067 #, fuzzy
1068 msgid "Access module"
1069 msgstr "¥¢¥¯¥»¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1070
1071 #: src/libvlc.h:396
1072 msgid "This is a legacy entry to let you configure access modules"
1073 msgstr "¥¢¥¯¥»¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁªÂò¤¹¤ë¥ì¥¬¥·¡¼¡¦¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¤¹¡£"
1074
1075 #: src/libvlc.h:398
1076 #, fuzzy
1077 msgid "Demux module"
1078 msgstr "demux¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1079
1080 #: src/libvlc.h:400
1081 msgid "This is a legacy entry to let you configure demux modules"
1082 msgstr "demux¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁªÂò¤¹¤ë¥ì¥¬¥·¡¼¡¦¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¤¹¡£"
1083
1084 #: src/libvlc.h:402
1085 msgid "Increase the priority of the process"
1086 msgstr ""
1087
1088 #: src/libvlc.h:404
1089 msgid ""
1090 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
1091 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
1092 "could otherwise take too much processor time.\n"
1093 "However be advise that in certain circumstances (bugs) VLC could take all "
1094 "the processor time and render the whole system unresponsive which might "
1095 "require a reboot of your machine."
1096 msgstr ""
1097
1098 #: src/libvlc.h:411
1099 #, fuzzy
1100 msgid "Fast mutex on NT/2K/XP (developers only)"
1101 msgstr "¹â®mutex¤Î»ÈÍÑ NT/2K/XP (³«È¯¼Ô¸þ¤±)"
1102
1103 #: src/libvlc.h:413
1104 msgid ""
1105 "On Windows NT/2K/XP we use a slow mutex implementation but which allows us "
1106 "to correctely implement condition variables. You can also use the faster "
1107 "Win9x implementation but you might experience problems with it."
1108 msgstr ""
1109 "Windows NT/2K/XP¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃÙ¤¯¤Æ¤âÀµ³Î¤Ë¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëmutex¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£¤·¤«"
1110 "¤·¡¢¤è¤ê®¤¤mutex¤Î¼ÂÁõ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤â²Äǽ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢ÌäÂ꤬ȯÀ¸¤¹¤ë²Äǽ"
1111 "À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£"
1112
1113 #: src/libvlc.h:418
1114 msgid "Condition variables implementation for Win9x (developers only)"
1115 msgstr "Win9x¸þ¤±¾ò·ïÃͤμÂÁõ (³«È¯¼Ô¸þ¤±)"
1116
1117 #: src/libvlc.h:421
1118 msgid ""
1119 "On Windows 9x/Me we use a fast but not correct condition variables "
1120 "implementation (more precisely there is a possibility for a race condition "
1121 "to happen). However it is possible to use slower alternatives which should "
1122 "be more robust. Currently you can choose between implementation 0 (which is "
1123 "the default and the fastest), 1 and 2."
1124 msgstr ""
1125 "Windows 9x/Me¾å¤Ç¹â®¤Ç¤¹¤¬¡¢Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤¾ò·ïÃͤμÂÁõ(¤è¤êÀµ³Î¤Ë¤Ï¶¥¹ç¤¬È¯À¸¤¹"
1126 "¤ë²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹)¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÂåÂؤ¨¤È¤Ê¤ëÃÙ¤¯¤Æ¤â°ÂÄꤷ¤¿¼ÂÁõ¤òÁª"
1127 "Âò¤¹¤ë¤³¤È¤â²Äǽ¤Ç¤¹¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢0(´ûÄêÃͤκÇ®¤Î¤â¤Î), 1, 2¤¬ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£"
1128
1129 #: src/libvlc.h:429
1130 msgid ""
1131 "\n"
1132 "Playlist items:\n"
1133 "  *.mpg, *.vob                   plain MPEG-1/2 files\n"
1134 "  [dvd:][device][@raw_device][@[title][,[chapter][,angle]]]\n"
1135 "                                 DVD device\n"
1136 "  [vcd:][device][@[title][,[chapter]]\n"
1137 "                                 VCD device\n"
1138 "  udpstream:[@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
1139 "                                 UDP stream sent by VLS\n"
1140 "  vlc:pause                      pause execution of playlist items\n"
1141 "  vlc:quit                       quit VLC\n"
1142 msgstr ""
1143 "\n"
1144 "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È ¹àÌÜ:\n"
1145 "*.mpg, *.vob                     MPEG-1/2¥Õ¥¡¥¤¥ë\n"
1146 "  [dvd:][device][@raw_device][@[title][,[chapter][,angle]]]\n"
1147 "                                 DVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹\n"
1148 "  [vcd:][device][@[title][,[chapter]]\n"
1149 "                                 VCD¥Ç¥Ð¥¤¥¹\n"
1150 "  udpstream:[@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
1151 "                                 VLS¤«¤éÁ÷¿®¤µ¤ì¤¿UDP¥¹¥È¥ê¡¼¥à\n"
1152 "  vlc:pause                      ¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Î¹àÌܤκÆÀ¸Ää»ß\n"
1153 "  vlc:quit                       VLC¤ò½ªÎ»\n"
1154
1155 #: src/libvlc.h:459 modules/misc/dummy/dummy.c:58
1156 msgid "Interface"
1157 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
1158
1159 #: src/libvlc.h:474 modules/audio_output/coreaudio.c:227
1160 #: modules/audio_output/file.c:108 modules/demux/asf/asf.c:228
1161 #: modules/demux/mkv.cpp:2445 modules/demux/ogg.c:557 modules/demux/ogg.c:829
1162 #: modules/demux/ogg.c:1002 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:259
1163 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1092 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1219
1164 #: modules/gui/macosx/intf.m:378 modules/gui/macosx/output.m:164
1165 msgid "Audio"
1166 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª"
1167
1168 #: src/libvlc.h:493 modules/demux/asf/asf.c:302 modules/demux/avi/avi.c:1217
1169 #: modules/demux/mkv.cpp:2461 modules/demux/ogg.c:629 modules/demux/ogg.c:669
1170 #: modules/demux/ogg.c:734 modules/demux/ogg.c:909
1171 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1099 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1296
1172 #: modules/gui/macosx/intf.m:389 modules/gui/macosx/macosx.m:68
1173 #: modules/gui/macosx/output.m:158 modules/misc/dummy/dummy.c:81
1174 #: modules/video_output/directx/directx.c:112
1175 msgid "Video"
1176 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª"
1177
1178 #: src/libvlc.h:515 modules/access/satellite/satellite.c:66
1179 msgid "Input"
1180 msgstr "ÆþÎÏ"
1181
1182 #: src/libvlc.h:537
1183 msgid "Decoders"
1184 msgstr "¥Ç¥³¡¼¥À"
1185
1186 #: src/libvlc.h:541
1187 #, fuzzy
1188 msgid "Encoders"
1189 msgstr "¥¨¥ó¥³¡¼¥À"
1190
1191 #: src/libvlc.h:547 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2042
1192 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2361 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3034
1193 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:221 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:175
1194 msgid "Stream output"
1195 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à½ÐÎÏ"
1196
1197 #: src/libvlc.h:567
1198 msgid "CPU"
1199 msgstr ""
1200
1201 #: src/libvlc.h:579 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:206
1202 #: modules/gui/familiar/interface.c:610 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:643
1203 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2384
1204 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2409 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:747
1205 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2697 modules/gui/macosx/intf.m:321
1206 #: modules/gui/macosx/intf.m:409 modules/gui/pda/interface.c:612
1207 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:378
1208 #: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:104
1209 msgid "Playlist"
1210 msgstr "¥ê¥¹¥È"
1211
1212 #: src/libvlc.h:585 modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:85
1213 #: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:60
1214 #: modules/codec/a52old/a52old.c:59 modules/codec/mpeg_video/parser.c:84
1215 #: modules/demux/mpeg/ts.c:118 modules/gui/familiar/familiar.c:70
1216 #: modules/gui/pda/pda.c:70 modules/misc/logger/logger.c:89
1217 #: modules/video_filter/motionblur.c:58 modules/video_filter/transform.c:63
1218 #: modules/video_filter/wall.c:66 modules/video_output/ggi.c:62
1219 #: modules/video_output/mga/xmga.c:102
1220 msgid "Miscellaneous"
1221 msgstr "¤½¤Î¾"
1222
1223 #: src/libvlc.h:599
1224 msgid "main program"
1225 msgstr "¥á¥¤¥ó¡¦¥×¥í¥°¥é¥à"
1226
1227 #: src/libvlc.h:605
1228 msgid "print help"
1229 msgstr "¥Ø¥ë¥×¤Î°õºþ"
1230
1231 #: src/libvlc.h:607
1232 msgid "print detailed help"
1233 msgstr "¾ÜºÙ¤Ê¥Ø¥ë¥×¤Î°õºþ"
1234
1235 #: src/libvlc.h:610
1236 msgid "print a list of available modules"
1237 msgstr "Í­¸ú¤Ê¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¥ê¥¹¥È¤ò°õºþ"
1238
1239 #: src/libvlc.h:612
1240 msgid "print help on module"
1241 msgstr "¥â¥¸¥å¡¼¥ë¾å¤Î¥Ø¥ë¥×¤ò°õºþ <ʸ»úÎó>"
1242
1243 #: src/libvlc.h:615
1244 msgid "print version information"
1245 msgstr "¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó¤Î°õºþ"
1246
1247 #: src/misc/configuration.c:1000
1248 msgid "boolean"
1249 msgstr "¿¿µ¶ÃÍ"
1250
1251 #: src/video_output/video_output.c:406 modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1151
1252 #: modules/gui/macosx/applescript.m:122 modules/gui/macosx/controls.m:348
1253 #: modules/gui/macosx/controls.m:690 modules/gui/macosx/intf.m:394
1254 msgid "Fullscreen"
1255 msgstr "Á´²èÌ̲½"
1256
1257 #: src/video_output/video_output.c:417 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:183
1258 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:966 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:553
1259 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1349 modules/gui/macosx/intf.m:402
1260 #: modules/gui/macosx/intf.m:403
1261 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:81
1262 msgid "Deinterlace"
1263 msgstr "¥Î¥ó¥¤¥ó¥¿¥ì¡¼¥¹²½"
1264
1265 #: src/video_output/video_output.c:421
1266 #, fuzzy
1267 msgid "Discard"
1268 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯"
1269
1270 #: src/video_output/video_output.c:423
1271 msgid "Blend"
1272 msgstr ""
1273
1274 #: src/video_output/video_output.c:425
1275 #, fuzzy
1276 msgid "Mean"
1277 msgstr "¥á¥Ç¥£¥¢"
1278
1279 #: src/video_output/video_output.c:427
1280 msgid "Bob"
1281 msgstr ""
1282
1283 #: src/video_output/video_output.c:429
1284 #, fuzzy
1285 msgid "Linear"
1286 msgstr "À°¿ô"
1287
1288 #: modules/access/cdda.c:86 modules/access/file.c:72 modules/access/ftp.c:86
1289 #: modules/access/http.c:80 modules/access/mms/mms.c:57
1290 #: modules/access/v4l/v4l.c:67
1291 #, fuzzy
1292 msgid "Caching value in ms"
1293 msgstr "¥­¥ã¥Ã¥·¥ó¥°ÃÍ (ms)"
1294
1295 #: modules/access/cdda.c:88
1296 #, fuzzy
1297 msgid ""
1298 "Allows you to modify the default caching value for cdda streams. This value "
1299 "should be set in miliseconds units."
1300 msgstr ""
1301 "udp¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë´ûÄê¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥ó¥°Ãͤ¬Êѹ¹²Äǽ¤Ç¤¹¡£Ã±°Ì¤Ï¥ß¥êÉäǻØ"
1302 "Äꤷ¤Þ¤¹¡£"
1303
1304 #: modules/access/cdda.c:92
1305 #, fuzzy
1306 msgid "CD Audio input"
1307 msgstr "VCDÆþÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
1308
1309 #: modules/access/cdda.c:99
1310 #, fuzzy
1311 msgid "CD Audio demux"
1312 msgstr "ÀßÄê(_S)"
1313
1314 #: modules/access/directory.c:82
1315 #, fuzzy
1316 msgid "Standard filesystem directory input"
1317 msgstr "ɸ½àŪ¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤà"
1318
1319 #: modules/access/dvd/dvd.c:65
1320 #, fuzzy
1321 msgid "Method to use by libdvdcss for key decryption"
1322 msgstr "libdvdcss¤ò¸°¤ÎÊ£¹ç²½¤Ë»ÈÍÑ"
1323
1324 #: modules/access/dvd/dvd.c:67
1325 msgid ""
1326 "Set the method used by libdvdcss for key decryption.\n"
1327 "title: decrypted title key is guessed from the encrypted sectors of the "
1328 "stream. Thus it should work with a file as well as the DVD device. But it "
1329 "sometimes takes much time to decrypt a title key and may even fail. With "
1330 "this method, the key is only checked at the beginning of each title, so it "
1331 "won't work if the key changes in the middle of a title.\n"
1332 "disc: the disc key is first cracked, then all title keys can be decrypted "
1333 "instantly, which allows us to check them often.\n"
1334 "key: the same as \"disc\" if you don't have a file with player keys at "
1335 "compilation time. If you do, the decryption of the disc key will be faster "
1336 "with this method. It is the one that was used by libcss.\n"
1337 "The default method is: key."
1338 msgstr ""
1339 "¸°¤ÎÊ£¹ç²½¤Ëlibdvdcss¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥á¥½¥Ã¥É¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£\n"
1340 "title: Ê£¹ç²½¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¡¦¥­¡¼¤Ï¥¹¥È¥ê¡¼¥àÃæ¤Î°Å¹æ²½¤µ¤ì¤¿¥»¥¯¥¿¡¼¤«¤é¿ä¬"
1341 "¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¯ÃΤé¤ì¤Æ¤¤¤ëDVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤ÏÆ°ºî¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»þ¡¹"
1342 "¼ºÇÔ¤·¤¿¤ê¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¡¦¥­¡¼¤ÎÊ£¹ç²½¤Ë»þ´Ö¤òÍפ·¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤âÃΤì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¥á"
1343 "¥½¥Ã¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸°¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤Î³«»Ï»þ¤Ë¤Î¤ß¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÅÓÃæ¤Ç¸°"
1344 "¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Æ°ºî¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£\n"
1345 "disc: ¥Ç¥£¥¹¥¯¡¦¥­¡¼¤¬ºÇ½é¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡¦¥­¡¼¤¬"
1346 "¨»þ¤ËÊ£¹ç²½¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£\n"
1347 "key: ËÝÌõ»þ¤Ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦¥­¡¼¤ò»ý¤Ä¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢\"disc:\"¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¹¡£"
1348 "¥Ç¥£¥¹¥¯¡¦¥­¡¼¤ÎÊ£¹ç²½¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤¬°ìÈÖ®¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£libcss¤Ë"
1349 "¤è¤Ã¤Æ»ÈÍѤµ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£\n"
1350 "´ûÄêÃͤÏ\"key:\"¤Ç¤¹¡£"
1351
1352 #: modules/access/dvd/dvd.c:86
1353 msgid "[dvd:][device][@raw_device][@[title][,[chapter][,angle]]]"
1354 msgstr ""
1355
1356 #: modules/access/dvd/dvd.c:87
1357 #, fuzzy
1358 msgid "dvd"
1359 msgstr "ÄɲÃ"
1360
1361 #: modules/access/dvd/dvd.c:91
1362 #, fuzzy
1363 msgid "DVD input (uses libdvdcss if installed)"
1364 msgstr "DVDÆþÎϥ⥸¥å¡¼¥ë, libdvdcss¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï»ÈÍÑ"
1365
1366 #: modules/access/dvd/dvd.c:94
1367 #, fuzzy
1368 msgid "DVD input (uses libdvdcss)"
1369 msgstr "DVDÆþÎϥ⥸¥å¡¼¥ë, libdvdcss¤ò»ÈÍÑ"
1370
1371 #: modules/access/dvdplay/dvd.c:51
1372 msgid "[dvdplay:][device][@[title][,[chapter][,angle]]]"
1373 msgstr ""
1374
1375 #: modules/access/dvdplay/dvd.c:52
1376 msgid "DVD input with menus support"
1377 msgstr ""
1378
1379 #: modules/access/dvdread/dvdread.c:45
1380 #, fuzzy
1381 msgid "DVD input (using libdvdread)"
1382 msgstr "DVDÆþÎϥ⥸¥å¡¼¥ë, libdvdcss¤ò»ÈÍÑ"
1383
1384 #: modules/access/file.c:74
1385 msgid ""
1386 "Allows you to modify the default caching value for file streams. This value "
1387 "should be set in miliseconds units."
1388 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î´ûÄê¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥ó¥°ÃͤòÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£Ã±°Ì¤Ï¥ß¥êÉÃ"
1389
1390 #: modules/access/file.c:78
1391 #, fuzzy
1392 msgid "Standard filesystem file input"
1393 msgstr "ɸ½àŪ¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤà"
1394
1395 #: modules/access/file.c:79
1396 msgid "file"
1397 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë"
1398
1399 #: modules/access/ftp.c:88
1400 #, fuzzy
1401 msgid ""
1402 "Allows you to modify the default caching value for ftp streams. This value "
1403 "should be set in miliseconds units."
1404 msgstr ""
1405 "http¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë´ûÄê¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥ó¥°Ãͤ¬Êѹ¹²Äǽ¤Ç¤¹¡£Ã±°Ì¤Ï¥ß¥êÉäÇ"
1406 "»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
1407
1408 #: modules/access/ftp.c:92
1409 msgid "FTP input"
1410 msgstr ""
1411
1412 #: modules/access/http.c:74
1413 #, fuzzy
1414 msgid "Specify an HTTP proxy"
1415 msgstr "HTTP¥×¥í¥­¥·¤ò»ØÄê"
1416
1417 #: modules/access/http.c:76
1418 #, fuzzy
1419 msgid ""
1420 "Specify an HTTP proxy to use. It must be in the form http://myproxy.mydomain:"
1421 "myport. If none is specified, the HTTP_PROXY environment variable will be "
1422 "tried."
1423 msgstr ""
1424 "»ÈÍѤ¹¤ëHTTP¥×¥í¥­¥·¤ò http://myproxy.mydomain:myport ¤Î·Á¼°¤Ç»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ"
1425 "¤¤¡£none ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢HTTP_PROXYenvironmentÊÑ¿ô¤¬»î¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£"
1426
1427 #: modules/access/http.c:82
1428 msgid ""
1429 "Allows you to modify the default caching value for http streams. This value "
1430 "should be set in miliseconds units."
1431 msgstr ""
1432 "http¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë´ûÄê¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥ó¥°Ãͤ¬Êѹ¹²Äǽ¤Ç¤¹¡£Ã±°Ì¤Ï¥ß¥êÉäÇ"
1433 "»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
1434
1435 #: modules/access/http.c:86
1436 msgid "http"
1437 msgstr ""
1438
1439 #: modules/access/http.c:89
1440 msgid "HTTP input"
1441 msgstr ""
1442
1443 #: modules/access/mms/mms.c:59
1444 #, fuzzy
1445 msgid ""
1446 "Allows you to modify the default caching value for mms streams. This value "
1447 "should be set in miliseconds units."
1448 msgstr ""
1449 "udp¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë´ûÄê¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥ó¥°Ãͤ¬Êѹ¹²Äǽ¤Ç¤¹¡£Ã±°Ì¤Ï¥ß¥êÉäǻØ"
1450 "Äꤷ¤Þ¤¹¡£"
1451
1452 #: modules/access/mms/mms.c:63
1453 msgid "Microsoft Media Server (MMS) input"
1454 msgstr ""
1455
1456 #: modules/access/pvr/pvr.c:75
1457 msgid "Hauppauge PVR cards input"
1458 msgstr ""
1459
1460 #: modules/access/satellite/satellite.c:41
1461 #, fuzzy
1462 msgid "Satellite default transponder frequency"
1463 msgstr "±ÒÀ± ´ûÄêžÁ÷¼þÇÈ¿ô"
1464
1465 #: modules/access/satellite/satellite.c:44
1466 #, fuzzy
1467 msgid "Satellite default transponder polarization"
1468 msgstr "±ÒÀ± ´ûÄêžÁ÷¶Ë"
1469
1470 #: modules/access/satellite/satellite.c:47
1471 #, fuzzy
1472 msgid "Satellite default transponder FEC"
1473 msgstr "±ÒÀ± ´ûÄêžÁ÷FEC"
1474
1475 #: modules/access/satellite/satellite.c:50
1476 #, fuzzy
1477 msgid "Satellite default transponder symbol rate"
1478 msgstr "±ÒÀ± ´ûÄêžÁ÷¥·¥ó¥Ü¥ë¡¦¥ì¡¼¥È"
1479
1480 #: modules/access/satellite/satellite.c:53
1481 #, fuzzy
1482 msgid "Use diseqc with antenna"
1483 msgstr "¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Èdiseqc¤ò»ÈÍÑ"
1484
1485 #: modules/access/satellite/satellite.c:56
1486 #, fuzzy
1487 msgid "Antenna lnb_lof1 (kHz)"
1488 msgstr "¥¢¥ó¥Æ¥Ê lnb_lof1 (kHz)"
1489
1490 #: modules/access/satellite/satellite.c:59
1491 #, fuzzy
1492 msgid "Antenna lnb_lof2 (kHz)"
1493 msgstr "¥¢¥ó¥Æ¥Ê lnb_lof2 (kHz)"
1494
1495 #: modules/access/satellite/satellite.c:62
1496 #, fuzzy
1497 msgid "Antenna lnb_slof (kHz)"
1498 msgstr "¥¢¥ó¥Æ¥Ê lnb_slof (kHz)"
1499
1500 #: modules/access/satellite/satellite.c:81
1501 #, fuzzy
1502 msgid "satellite input"
1503 msgstr "±ÒÀ±ÆþÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
1504
1505 #: modules/access/slp.c:78
1506 msgid "SLP input"
1507 msgstr ""
1508
1509 #: modules/access/slp.c:79
1510 msgid "slp"
1511 msgstr ""
1512
1513 #: modules/access/udp.c:72 modules/access_output/udp.c:74
1514 msgid "caching value in ms"
1515 msgstr "¥­¥ã¥Ã¥·¥ó¥°ÃÍ (ms)"
1516
1517 #: modules/access/udp.c:74 modules/access_output/udp.c:76
1518 msgid ""
1519 "Allows you to modify the default caching value for udp streams. This value "
1520 "should be set in miliseconds units."
1521 msgstr ""
1522 "udp¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë´ûÄê¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥ó¥°Ãͤ¬Êѹ¹²Äǽ¤Ç¤¹¡£Ã±°Ì¤Ï¥ß¥êÉäǻØ"
1523 "Äꤷ¤Þ¤¹¡£"
1524
1525 #: modules/access/udp.c:78
1526 #, fuzzy
1527 msgid "UDP/RTP input"
1528 msgstr "UDP¥Þ¥ë¥Á¥­¥ã¥¹¥È"
1529
1530 #: modules/access/udp.c:79
1531 msgid "udp"
1532 msgstr ""
1533
1534 #: modules/access/v4l/v4l.c:69
1535 #, fuzzy
1536 msgid ""
1537 "Allows you to modify the default caching value for v4l streams. This value "
1538 "should be set in miliseconds units."
1539 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î´ûÄê¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥ó¥°ÃͤòÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£Ã±°Ì¤Ï¥ß¥êÉÃ"
1540
1541 #: modules/access/v4l/v4l.c:73
1542 #, fuzzy
1543 msgid "Video4Linux input"
1544 msgstr "Video4LinuxÆþÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
1545
1546 #: modules/access/v4l/v4l.c:74
1547 msgid "v4l"
1548 msgstr ""
1549
1550 #: modules/access/v4l/v4l.c:82
1551 #, fuzzy
1552 msgid "Video4Linux demuxer"
1553 msgstr "Video4LinuxÆþÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
1554
1555 #: modules/access/vcd/vcd.c:79
1556 #, fuzzy
1557 msgid "VCD input"
1558 msgstr "VCDÆþÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
1559
1560 #: modules/access_output/dummy.c:56
1561 #, fuzzy
1562 msgid "Dummy stream ouput"
1563 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎÏÀè¤ÎÁªÂò"
1564
1565 #: modules/access_output/file.c:66
1566 #, fuzzy
1567 msgid "File stream ouput"
1568 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎÏÀè¤ÎÁªÂò"
1569
1570 #: modules/access_output/http.c:54
1571 #, fuzzy
1572 msgid "HTTP stream ouput"
1573 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎÏÀè¤ÎÁªÂò"
1574
1575 #: modules/access_output/udp.c:80
1576 #, fuzzy
1577 msgid "UDP stream ouput"
1578 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎÏÀè¤ÎÁªÂò"
1579
1580 #: modules/access_output/udp.c:81
1581 #, fuzzy
1582 msgid "udp stream output"
1583 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎÏÀè¤ÎÁªÂò"
1584
1585 #: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:48
1586 #, fuzzy
1587 msgid "Characteristic dimension"
1588 msgstr "¶õ´Ö¤ÎÆÃÀ­"
1589
1590 #: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:50
1591 msgid ""
1592 "Headphone virtual spatialization effect parameter: distance between front "
1593 "left speaker and listener in meters."
1594 msgstr ""
1595 "¥Ø¥Ã¥É¥Û¡¼¥ó¤Î²¾ÁÛŪ¤Ê²»¤Î¹­¤¬¤ê¸ú²Ì¡§¥Õ¥í¥ó¥Èº¸Â¦¥¹¥Ô¡¼¥«¤È¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î´Ö¤Îµ÷"
1596 "Î¥¤ò¥á¡¼¥È¥ë¤Ç»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
1597
1598 #: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:54
1599 msgid "headphone"
1600 msgstr ""
1601
1602 #: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:57
1603 #, fuzzy
1604 msgid "headphone channel mixer with virtual spatialization effect"
1605 msgstr "¥Ø¥Ã¥É¥Û¡¼¥ó¤Î²¾ÁÛŪ¤Ê²»¤Î¹­¤¬¤ê¸ú²Ì"
1606
1607 #: modules/audio_filter/channel_mixer/trivial.c:46
1608 msgid "audio filter for trivial channel mixing"
1609 msgstr "Èù̯¤Ê¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥ß¥­¥·¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1610
1611 #: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:76
1612 msgid "A/52 dynamic range compression"
1613 msgstr "A/52 ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡¦¥ì¥ó¥¸°µ½Ì"
1614
1615 #: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:78
1616 msgid ""
1617 "Dynamic range compression makes the loud sounds softer, and the soft sounds "
1618 "louder, so you can more easily listen to the stream in a noisy environment "
1619 "without disturbing anyone. If you disable the dynamic range compression the "
1620 "playback will be more adapted to a movie theater or a listening room."
1621 msgstr ""
1622 "¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡¦¥ì¥ó¥¸°µ½Ì¤ÏÂ礭¤Ê²»Î̤ò¾®¤µ¤¯¤·¡¢¾®¤µ¤Ê²»Î̤òÂ礭¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¤³"
1623 "¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ»¨²»¤Î¿¤¤´Ä¶­¤Ç¾¤Î¿Í¤ËÌÂÏǤò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ê¹¤­¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ"
1624 "¤¹¡£\n"
1625 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤ÆºÆÀ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢±Ç²è´Û¤ä¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¡¦¥ë¡¼¥à¤Ê¤É¤Ç¤ÎºÆÀ¸"
1626 "¤Ë¤è¤êŬÀڤˤʤê¤Þ¤¹¡£"
1627
1628 #: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:87
1629 #, fuzzy
1630 msgid "ATSC A/52 aka AC-3 audio decoder"
1631 msgstr "a52 ATSC A/52(AC-3)¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1632
1633 #: modules/audio_filter/converter/a52tospdif.c:51
1634 msgid "audio filter for A/52->S/PDIF encapsulation"
1635 msgstr "A/52->S/PDIF¤Î¥«¥×¥»¥ë²½¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1636
1637 #: modules/audio_filter/converter/dtstospdif.c:50
1638 #, fuzzy
1639 msgid "audio filter for DTS->S/PDIF encapsulation"
1640 msgstr "A/52->S/PDIF¤Î¥«¥×¥»¥ë²½¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1641
1642 #: modules/audio_filter/converter/fixed32tofloat32.c:48
1643 msgid "audio filter for fixed32<->float32 conversion"
1644 msgstr "fixed32<->float32ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1645
1646 #: modules/audio_filter/converter/fixed32tos16.c:46
1647 msgid "audio filter for fixed32->s16 conversion"
1648 msgstr "fixed32->s16ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1649
1650 #: modules/audio_filter/converter/float32tos16.c:46
1651 msgid "audio filter for float32->s16 conversion"
1652 msgstr "float32->s16ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1653
1654 #: modules/audio_filter/converter/float32tos8.c:46
1655 msgid "audio filter for float32->s8 conversion"
1656 msgstr "float32->s8ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1657
1658 #: modules/audio_filter/converter/float32tou16.c:46
1659 msgid "audio filter for float32->u16 conversion"
1660 msgstr "float32->u16ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1661
1662 #: modules/audio_filter/converter/float32tou8.c:46
1663 msgid "audio filter for float32->u8 conversion"
1664 msgstr "float32->u8ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1665
1666 #: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:61
1667 #, fuzzy
1668 msgid "MPEG audio decoder"
1669 msgstr "MPEG 1/2¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1670
1671 #: modules/audio_filter/converter/s16tofixed32.c:46
1672 #, fuzzy
1673 msgid "audio filter for s16->fixed32 conversion"
1674 msgstr "s16->float32ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1675
1676 #: modules/audio_filter/converter/s16tofloat32.c:46
1677 msgid "audio filter for s16->float32 conversion"
1678 msgstr "s16->float32ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1679
1680 #: modules/audio_filter/converter/s16tofloat32swab.c:58
1681 msgid "audio filter for s16->float32 with endianness conversion"
1682 msgstr "s16->float32ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1683
1684 #: modules/audio_filter/converter/s8tofloat32.c:46
1685 #, fuzzy
1686 msgid "audio filter for s8->float32 conversion"
1687 msgstr "s16->float32ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1688
1689 #: modules/audio_filter/converter/u8tofixed32.c:46
1690 #, fuzzy
1691 msgid "audio filter for u8->fixed32 conversion"
1692 msgstr "fixed32->s16ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1693
1694 #: modules/audio_filter/converter/u8tofloat32.c:46
1695 #, fuzzy
1696 msgid "audio filter for u8->float32 conversion"
1697 msgstr "s16->float32ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1698
1699 #: modules/audio_filter/resampler/bandlimited.c:82
1700 #, fuzzy
1701 msgid "audio filter for bandlimited interpolation resampling"
1702 msgstr "Èù̯¤ÊºÆ¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1703
1704 #: modules/audio_filter/resampler/coreaudio.c:65
1705 #, fuzzy
1706 msgid "audio filter using CoreAudio for resampling"
1707 msgstr "¹Ó¤ì¤¿ºÆ¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1708
1709 #: modules/audio_filter/resampler/linear.c:59
1710 #, fuzzy
1711 msgid "audio filter for linear interpolation resampling"
1712 msgstr "Èù̯¤ÊºÆ¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1713
1714 #: modules/audio_filter/resampler/trivial.c:46
1715 msgid "audio filter for trivial resampling"
1716 msgstr "Èù̯¤ÊºÆ¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1717
1718 #: modules/audio_filter/resampler/ugly.c:46
1719 msgid "audio filter for ugly resampling"
1720 msgstr "¹Ó¤ì¤¿ºÆ¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1721
1722 #: modules/audio_mixer/float32.c:45
1723 #, fuzzy
1724 msgid "float32 audio mixer"
1725 msgstr "float32¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥ß¥­¥µ¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1726
1727 #: modules/audio_mixer/spdif.c:45
1728 #, fuzzy
1729 msgid "dummy spdif audio mixer"
1730 msgstr "¥À¥ß¡¼¤Îspdif¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥ß¥­¥µ¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1731
1732 #: modules/audio_mixer/trivial.c:45
1733 #, fuzzy
1734 msgid "trivial audio mixer"
1735 msgstr "Èù̯¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥ß¥­¥µ¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1736
1737 #: modules/audio_output/alsa.c:97
1738 msgid "ALSA"
1739 msgstr ""
1740
1741 #: modules/audio_output/alsa.c:99
1742 msgid "ALSA device name"
1743 msgstr "ALSA¥Ç¥Ð¥¤¥¹Ì¾"
1744
1745 #: modules/audio_output/alsa.c:100
1746 #, fuzzy
1747 msgid "ALSA audio output"
1748 msgstr "ALSA¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1749
1750 #: modules/audio_output/alsa.c:116 modules/audio_output/coreaudio.c:218
1751 #: modules/audio_output/coreaudio.c:1473 modules/audio_output/directx.c:377
1752 #: modules/audio_output/oss.c:129 modules/audio_output/sdl.c:176
1753 #: modules/audio_output/sdl.c:194 modules/audio_output/waveout.c:337
1754 #: modules/gui/macosx/intf.m:386 modules/gui/macosx/intf.m:387
1755 #, fuzzy
1756 msgid "Audio device"
1757 msgstr "DVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹"
1758
1759 #: modules/audio_output/alsa.c:167 modules/audio_output/directx.c:435
1760 #: modules/audio_output/oss.c:222 modules/audio_output/sdl.c:182
1761 #: modules/audio_output/sdl.c:201 modules/audio_output/waveout.c:399
1762 msgid "Mono"
1763 msgstr "¥â¥Î¥é¥ë"
1764
1765 #: modules/audio_output/alsa.c:180 modules/audio_output/directx.c:409
1766 #: modules/audio_output/oss.c:178 modules/audio_output/waveout.c:371
1767 msgid "2 Front 2 Rear"
1768 msgstr "¥Õ¥í¥ó¥È 2, ¥ê¥¢ 2"
1769
1770 #: modules/audio_output/alsa.c:186 modules/audio_output/directx.c:391
1771 #: modules/audio_output/oss.c:167 modules/audio_output/waveout.c:352
1772 msgid "5.1"
1773 msgstr ""
1774
1775 #: modules/audio_output/alsa.c:208 modules/audio_output/directx.c:478
1776 #: modules/audio_output/oss.c:246 modules/audio_output/waveout.c:415
1777 msgid "A/52 over S/PDIF"
1778 msgstr ""
1779
1780 #: modules/audio_output/arts.c:66
1781 #, fuzzy
1782 msgid "aRts audio output"
1783 msgstr "aRts¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1784
1785 #: modules/audio_output/coreaudio.c:219
1786 msgid ""
1787 "Choose a number corresponding to the number of an audio device, as listed in "
1788 "your 'audio device' menu. This device will then be used by default for audio "
1789 "playback."
1790 msgstr ""
1791
1792 #: modules/audio_output/coreaudio.c:224
1793 #, fuzzy
1794 msgid "CoreAudio output"
1795 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ü¥ê¥å¡¼¥à"
1796
1797 #: modules/audio_output/directx.c:209
1798 #, fuzzy
1799 msgid "DirectX audio output"
1800 msgstr "DirectX¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1801
1802 #: modules/audio_output/esd.c:66
1803 #, fuzzy
1804 msgid "EsounD audio output"
1805 msgstr "EsounD¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1806
1807 #: modules/audio_output/file.c:82
1808 #, fuzzy
1809 msgid "Output format"
1810 msgstr "½ÐÎÏ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È"
1811
1812 #: modules/audio_output/file.c:83
1813 msgid ""
1814 "One of \"u8\", \"s8\", \"u16\", \"s16\", \"u16_le\", \"s16_le\", \"u16_be\", "
1815 "\"s16_be\", \"fixed32\", \"float32\" or \"spdif\""
1816 msgstr ""
1817
1818 #: modules/audio_output/file.c:86
1819 #, fuzzy
1820 msgid "Add wave header"
1821 msgstr "wave¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲÃ"
1822
1823 #: modules/audio_output/file.c:87
1824 #, fuzzy
1825 msgid "Instead of writing a raw file, you can add a wav header to the file"
1826 msgstr "raw¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò½ñ¤­½Ð¤¹Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢wav¥Ø¥Ã¥À¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÄɲ乤롣"
1827
1828 #: modules/audio_output/file.c:104
1829 #, fuzzy
1830 msgid "Output file"
1831 msgstr "½ÐÎÏ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È"
1832
1833 #: modules/audio_output/file.c:105
1834 msgid "File to which the audio samples will be written to"
1835 msgstr ""
1836
1837 #: modules/audio_output/file.c:114
1838 #, fuzzy
1839 msgid "file audio output"
1840 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
1841
1842 #: modules/audio_output/oss.c:101
1843 #, fuzzy
1844 msgid "Try to work around buggy OSS drivers"
1845 msgstr "OSS¥É¥é¥¤¥Ð¤Î¥Ð¥°¤Î²óÈò¤ò»î¤ß¤ë"
1846
1847 #: modules/audio_output/oss.c:103
1848 msgid ""
1849 "Some buggy OSS drivers just don't like when their internal buffers are "
1850 "completely filled (the sound gets heavily hashed). If you have one of these "
1851 "drivers, then you need to enable this option."
1852 msgstr ""
1853 "¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÉÔ°ÂÄê¤ÊOSS¥É¥é¥¤¥Ð¤ÏÆâÉô¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ò´°Á´¤Ë»È¤¤²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£(¥µ¥¦¥ó¥É"
1854 "¤Ï¤«¤Ê¤êÅÓÀÚ¤ì¤Æʹ¤³¤¨¤Þ¤¹)¡¡¤â¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥¤¥Ð¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤³¤Î"
1855 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£"
1856
1857 #: modules/audio_output/oss.c:108
1858 msgid "OSS"
1859 msgstr ""
1860
1861 #: modules/audio_output/oss.c:110
1862 msgid "OSS dsp device"
1863 msgstr "OSS dsp¥Ç¥Ð¥¤¥¹"
1864
1865 #: modules/audio_output/oss.c:112
1866 #, fuzzy
1867 msgid "Linux OSS audio output"
1868 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
1869
1870 #: modules/audio_output/sdl.c:68
1871 #, fuzzy
1872 msgid "Simple DirectMedia Layer audio output"
1873 msgstr "¥·¥ó¥×¥ë DirectMedia ¥ì¥¤¥ä¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1874
1875 #: modules/audio_output/waveout.c:135
1876 #, fuzzy
1877 msgid "Win32 waveOut extension output"
1878 msgstr "Win32 wave½ÐÎÏÍѳÈÄ¥¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1879
1880 #: modules/codec/a52.c:81
1881 msgid "A/52 parser"
1882 msgstr "A/52¥Ñ¡¼¥µ"
1883
1884 #: modules/codec/a52old/a52old.c:61 modules/codec/a52old/downmix/downmix.c:58
1885 msgid "A52 downmix module"
1886 msgstr "AC3¥À¥¦¥ó¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1887
1888 #: modules/codec/a52old/a52old.c:63 modules/codec/a52old/imdct/imdct.c:56
1889 msgid "A52 IMDCT module"
1890 msgstr "AC3 IMDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1891
1892 #: modules/codec/a52old/a52old.c:64
1893 msgid "software A52 decoder"
1894 msgstr "¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢AC3¥Ç¥³¡¼¥À"
1895
1896 #: modules/codec/a52old/downmix/downmix.c:62
1897 msgid "SSE A52 downmix module"
1898 msgstr "SSE AC3¥À¥¦¥ó¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1899
1900 #: modules/codec/a52old/downmix/downmix.c:67
1901 msgid "3D Now! A52 downmix module"
1902 msgstr "3D Now! AC3¥À¥¦¥ó¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1903
1904 #: modules/codec/a52old/imdct/imdct.c:60
1905 msgid "SSE A52 IMDCT module"
1906 msgstr "SSE AC3 IMDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1907
1908 #: modules/codec/a52old/imdct/imdct.c:65
1909 msgid "3D Now! A52 IMDCT module"
1910 msgstr "3D Now! AC3 IMDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1911
1912 #: modules/codec/adpcm.c:92
1913 #, fuzzy
1914 msgid "ADPCM audio decoder"
1915 msgstr "µ¿»÷AC3¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
1916
1917 #: modules/codec/araw.c:69
1918 #, fuzzy
1919 msgid "Pseudo Raw/Log Audio decoder"
1920 msgstr "µ¿»÷AC3¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
1921
1922 #: modules/codec/cinepak/cinepak.c:60
1923 #, fuzzy
1924 msgid "Cinepak video decoder"
1925 msgstr "DV¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
1926
1927 #: modules/codec/dts.c:80
1928 #, fuzzy
1929 msgid "DTS parser"
1930 msgstr "A/52¥Ñ¡¼¥µ"
1931
1932 #: modules/codec/dv.c:48
1933 msgid "DV video decoder"
1934 msgstr "DV¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
1935
1936 #: modules/codec/faad/decoder.c:55
1937 #, fuzzy
1938 msgid "AAC audio decoder (using libfaad2)"
1939 msgstr "AAC¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë (libfaad2)"
1940
1941 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:84
1942 msgid "Direct rendering"
1943 msgstr ""
1944
1945 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:86
1946 msgid "Error resilience"
1947 msgstr ""
1948
1949 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:88
1950 msgid ""
1951 "ffmpeg can make errors resiliences.          \n"
1952 "Nevertheless, with a buggy encoder (like ISO MPEG-4 encoder from M$) this "
1953 "will produce a lot of errors.\n"
1954 "Valid range is -1 to 99 (-1 disables all errors resiliences)."
1955 msgstr ""
1956
1957 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:93
1958 msgid "Workaround bugs"
1959 msgstr ""
1960
1961 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:95
1962 msgid ""
1963 "Try to fix some bugs\n"
1964 "1  autodetect\n"
1965 "2  old msmpeg4\n"
1966 "4  xvid interlaced\n"
1967 "8  ump4 \n"
1968 "16 no padding\n"
1969 "32 ac vlc\n"
1970 "64 Qpel chroma"
1971 msgstr ""
1972
1973 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:104
1974 msgid "Hurry up"
1975 msgstr ""
1976
1977 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:106
1978 msgid ""
1979 "Allow the decoder to partially decode or skip frame(s) when there is not "
1980 "enough time. It's useful with low CPU power but it can produce distorted "
1981 "pictures."
1982 msgstr ""
1983
1984 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:110
1985 #, fuzzy
1986 msgid "Truncated stream"
1987 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ÎºÆÀ¸"
1988
1989 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:111
1990 msgid "truncated stream -1:auto,0:disable,:1:enable"
1991 msgstr ""
1992
1993 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:113
1994 #, fuzzy
1995 msgid "Post processing quality"
1996 msgstr "¸å½èÍý"
1997
1998 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:115
1999 msgid ""
2000 "Quality of post processing. Valid range is 0 to 6\n"
2001 "Higher levels require considerable more CPU power, but produce better "
2002 "looking pictures."
2003 msgstr ""
2004
2005 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:119
2006 msgid "Ffmpeg postproc filter chains"
2007 msgstr ""
2008
2009 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:157
2010 msgid "ffmpeg"
2011 msgstr ""
2012
2013 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:160
2014 msgid "ffmpeg audio/video decoder((MS)MPEG4,SVQ1,H263,WMV,WMA)"
2015 msgstr "ffmpeg ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¿¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À((MS)MPEG4,SVQ1,H263,WMV,WMA)"
2016
2017 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:168
2018 msgid "Post processing"
2019 msgstr "¸å½èÍý"
2020
2021 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:179
2022 msgid "ffmpeg chroma conversion"
2023 msgstr ""
2024
2025 #: modules/codec/ffmpeg/postprocessing/postprocessing.c:49
2026 #, fuzzy
2027 msgid "C Post Processing"
2028 msgstr "¸å½èÍý"
2029
2030 #: modules/codec/ffmpeg/postprocessing/postprocessing.c:53
2031 #, fuzzy
2032 msgid "MMX Post Processing"
2033 msgstr "MMX¸å½èÍý¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2034
2035 #: modules/codec/ffmpeg/postprocessing/postprocessing.c:58
2036 #, fuzzy
2037 msgid "MMXEXT Post Processing"
2038 msgstr "MMX¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¸å½èÍý¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2039
2040 #: modules/codec/flacdec.c:107
2041 #, fuzzy
2042 msgid "flac audio decoder"
2043 msgstr "µ¿»÷AC3¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
2044
2045 #: modules/codec/libmpeg2.c:94
2046 #, fuzzy
2047 msgid "MPEG I/II video decoder (using libmpeg2)"
2048 msgstr "MPEG 1/2¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2049
2050 #: modules/codec/lpcm.c:95
2051 msgid "linear PCM audio parser"
2052 msgstr "¥ê¥Ë¥¢PCM¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
2053
2054 #: modules/codec/mpeg_audio.c:87
2055 msgid "MPEG audio layer I/II/III parser"
2056 msgstr ""
2057
2058 #: modules/codec/mpeg_audio/decoder.c:55
2059 #, fuzzy
2060 msgid "MPEG I/II layer 1/2 audio decoder"
2061 msgstr "MPEG 1/2¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2062
2063 #: modules/codec/mpeg_video/idct/idct.c:41
2064 msgid "IDCT"
2065 msgstr ""
2066
2067 #: modules/codec/mpeg_video/idct/idctaltivec.c:45
2068 #, fuzzy
2069 msgid "AltiVec IDCT"
2070 msgstr "Altivec IDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2071
2072 #: modules/codec/mpeg_video/idct/idctclassic.c:41
2073 #, fuzzy
2074 msgid "classic IDCT"
2075 msgstr "¥¯¥é¥Ã¥·¥Ã¥¯IDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2076
2077 #: modules/codec/mpeg_video/idct/idctmmx.c:47
2078 #, fuzzy
2079 msgid "MMX IDCT"
2080 msgstr "MMX IDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2081
2082 #: modules/codec/mpeg_video/idct/idctmmxext.c:47
2083 #, fuzzy
2084 msgid "MMX EXT IDCT"
2085 msgstr "MMX¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥·¥ç¥óIDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2086
2087 #: modules/codec/mpeg_video/motion/motion.c:42
2088 #, fuzzy
2089 msgid "motion compensation"
2090 msgstr "¥â¡¼¥·¥ç¥óÊäÀµ¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2091
2092 #: modules/codec/mpeg_video/motion/motion3dnow.c:44
2093 #, fuzzy
2094 msgid "3D Now! motion compensation"
2095 msgstr "3D Now!¥â¡¼¥·¥ç¥óÊäÀµ¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2096
2097 #: modules/codec/mpeg_video/motion/motionaltivec.c:47
2098 #, fuzzy
2099 msgid "AltiVec motion compensation"
2100 msgstr "AltiVec¥â¡¼¥·¥ç¥óÊäÀµ¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2101
2102 #: modules/codec/mpeg_video/motion/motionmmx.c:45
2103 #, fuzzy
2104 msgid "MMX motion compensation"
2105 msgstr "MMX¥â¡¼¥·¥ç¥óÊäÀµ¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2106
2107 #: modules/codec/mpeg_video/motion/motionmmxext.c:44
2108 #, fuzzy
2109 msgid "MMX EXT motion compensation"
2110 msgstr "MMX¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥â¡¼¥·¥ç¥óÊäÀµ¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2111
2112 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:59
2113 msgid "IDCT module"
2114 msgstr "IDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2115
2116 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:61
2117 msgid ""
2118 "This option allows you to select the IDCT module used by this video decoder. "
2119 "The default behavior is to automatically select the best module available."
2120 msgstr ""
2121 "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÈÍѤµ¤ì¤ëIDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁªÂò²Äǽ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë"
2122 "¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤Ê¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£"
2123
2124 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:65
2125 #, fuzzy
2126 msgid "Motion compensation module"
2127 msgstr "¥â¡¼¥·¥ç¥óÊäÀµ¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2128
2129 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:67
2130 msgid ""
2131 "This option allows you to select the motion compensation module used by this "
2132 "video decoder. The default behavior is to automatically select the best "
2133 "module available."
2134 msgstr ""
2135 "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥â¡¼¥·¥ç¥óÊäÀµ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁªÂò²Äǽ¤Ë¤·¤Þ"
2136 "¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤Ê¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£"
2137
2138 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:71
2139 #, fuzzy
2140 msgid "Use additional processors"
2141 msgstr "ÄÉ²Ã¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Î»ÈÍÑ"
2142
2143 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:73
2144 msgid ""
2145 "This video decoder can benefit from a multiprocessor computer. If you have "
2146 "one, you can specify the number of processors here."
2147 msgstr ""
2148 "¥Þ¥ë¥Á¡¦¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥»¥Ã¥µ¿ô"
2149 "¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2150
2151 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:76
2152 #, fuzzy
2153 msgid "Force synchro algorithm {I|I+|IP|IP+|IPB}"
2154 msgstr "Ʊ´ü¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò¶¯À©Åª¤Ë»ØÄꤷ¤Þ¤¹ (I|I+|IP|IP+|IPB)"
2155
2156 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:78
2157 msgid ""
2158 "This allows you to force the synchro algorithm, by directly selecting the "
2159 "types of picture you want to decode. Please bear in mind that if you select "
2160 "more pictures than what your CPU is capable to decode, you won't get "
2161 "anything."
2162 msgstr ""
2163 "Ʊ´ü¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò¶¯À©Åª¤Ë»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£Ä¾ÀÜÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÈÍѤ·¤¿¤¤¥Ç"
2164 "¥³¡¼¥É¤Î²èÁü¥¿¥¤¥×¤¬»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£CPU¤Î¥Ç¥³¡¼¥ÉǽÎϤòĶ¤¨¤Æ»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­"
2165 "¤Þ¤»¤ó¡£"
2166
2167 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:92
2168 #, fuzzy
2169 msgid "MPEG I/II video decoder"
2170 msgstr "MPEG 1/2¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2171
2172 #: modules/codec/quicktime.c:70
2173 msgid "QuickTime library decoder"
2174 msgstr ""
2175
2176 #: modules/codec/rawvideo.c:65
2177 #, fuzzy
2178 msgid "Pseudo Raw Video decoder"
2179 msgstr "µ¿»÷AC3¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
2180
2181 #: modules/codec/spudec/spudec.c:49
2182 #, fuzzy
2183 msgid "DVD subtitles decoder"
2184 msgstr "»úË롦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2185
2186 #: modules/codec/subsdec/subsdec.c:68
2187 #, fuzzy
2188 msgid "subtitle text encoding"
2189 msgstr "»úË롦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2190
2191 #: modules/codec/subsdec/subsdec.c:69
2192 #, fuzzy
2193 msgid "change the encoding used in text subtitles"
2194 msgstr "ʸ»ú»úËë¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥Õ¥©¥ó¥È"
2195
2196 #: modules/codec/subsdec/subsdec.c:72
2197 #, fuzzy
2198 msgid "file subtitles decoder"
2199 msgstr "»úË롦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2200
2201 #: modules/codec/subsdec/subsdec.c:75 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:256
2202 #: modules/gui/kde/interface.cpp:93
2203 msgid "Subtitles"
2204 msgstr "»úËë"
2205
2206 #: modules/codec/tarkin.c:95
2207 #, fuzzy
2208 msgid "Tarkin decoder module"
2209 msgstr "MPEG 1/2¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2210
2211 #: modules/codec/theora.c:85
2212 #, fuzzy
2213 msgid "Theora video decoder"
2214 msgstr "DV¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
2215
2216 #: modules/codec/vorbis.c:112
2217 #, fuzzy
2218 msgid "Vorbis audio decoder"
2219 msgstr "»úË롦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2220
2221 #: modules/codec/vorbis.c:189
2222 msgid "Vorbis Comment"
2223 msgstr ""
2224
2225 #: modules/codec/xvid.c:48
2226 #, fuzzy
2227 msgid "Xvid video decoder"
2228 msgstr "DV¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
2229
2230 #: modules/control/corba/corba.c:614
2231 #, fuzzy
2232 msgid "Corba control"
2233 msgstr "¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë"
2234
2235 #: modules/control/corba/corba.c:615
2236 #, fuzzy
2237 msgid "corba control module"
2238 msgstr "»úË롦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2239
2240 #: modules/control/gestures.c:77 modules/control/joystick.c:132
2241 msgid "Motion threshold"
2242 msgstr ""
2243
2244 #: modules/control/gestures.c:79
2245 msgid "the amount of movement required for a mouse gesture to be recorded"
2246 msgstr ""
2247
2248 #: modules/control/gestures.c:82
2249 msgid "Mouse button"
2250 msgstr ""
2251
2252 #: modules/control/gestures.c:84
2253 msgid "the mouse button to be held down during mouse gestures"
2254 msgstr ""
2255
2256 #: modules/control/gestures.c:89
2257 msgid "Gestures"
2258 msgstr ""
2259
2260 #: modules/control/gestures.c:93
2261 #, fuzzy
2262 msgid "mouse gestures control interface"
2263 msgstr "ÀÖ³°Àþ¥ê¥â¡¼¥È¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2264
2265 #: modules/control/http.c:131
2266 #, fuzzy
2267 msgid "Host address"
2268 msgstr "¥Û¥¹¥È̾/¥¢¥É¥ì¥¹"
2269
2270 #: modules/control/http.c:133
2271 msgid "You can set the address and port on which the http interface will bind"
2272 msgstr ""
2273
2274 #: modules/control/http.c:134 modules/control/http.c:135
2275 #, fuzzy
2276 msgid "Source directory"
2277 msgstr "¥½¡¼¥¹¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¡¦¥ì¥·¥ª"
2278
2279 #: modules/control/http.c:138
2280 #, fuzzy
2281 msgid "HTTP remote control interface"
2282 msgstr "¥ê¥â¡¼¥È¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2283
2284 #: modules/control/http.c:139
2285 #, fuzzy
2286 msgid "HTTP remote control"
2287 msgstr "¥ê¥â¡¼¥È¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë"
2288
2289 #: modules/control/joystick.c:134
2290 msgid "the amount of joystick movement required for a movement to berecorded"
2291 msgstr ""
2292
2293 #: modules/control/joystick.c:137
2294 msgid "Joystick device"
2295 msgstr ""
2296
2297 #: modules/control/joystick.c:139
2298 msgid ""
2299 "the device for the joystick (usually /dev/jsX or /dev/input/jsXwith X the "
2300 "number of the joystick"
2301 msgstr ""
2302
2303 #: modules/control/joystick.c:142
2304 #, fuzzy
2305 msgid "Repeat time"
2306 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
2307
2308 #: modules/control/joystick.c:144
2309 msgid ""
2310 "the time waited before the action is repeated if it is still trigeredin "
2311 "miscroseconds"
2312 msgstr ""
2313
2314 #: modules/control/joystick.c:147
2315 msgid "Wait before repeat time"
2316 msgstr ""
2317
2318 #: modules/control/joystick.c:149
2319 msgid " the time waited before the repeat starts, in microseconds"
2320 msgstr ""
2321
2322 #: modules/control/joystick.c:151
2323 msgid "Max seek interval"
2324 msgstr ""
2325
2326 #: modules/control/joystick.c:153
2327 msgid ""
2328 " the number of seconds that will be seeked if the axis is pushed at its "
2329 "maximum"
2330 msgstr ""
2331
2332 #: modules/control/joystick.c:157
2333 msgid "Joystick"
2334 msgstr ""
2335
2336 #: modules/control/joystick.c:168
2337 #, fuzzy
2338 msgid "joystick control interface"
2339 msgstr "¥ê¥â¡¼¥È¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2340
2341 #: modules/control/lirc/lirc.c:64
2342 #, fuzzy
2343 msgid "infrared remote control interface"
2344 msgstr "ÀÖ³°Àþ¥ê¥â¡¼¥È¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2345
2346 #: modules/control/lirc/lirc.c:193 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:253
2347 #, fuzzy
2348 msgid "Quit"
2349 msgstr "VLC¤ò½ªÎ»"
2350
2351 #: modules/control/lirc/lirc.c:297 modules/control/lirc/lirc.c:323
2352 #: modules/gui/familiar/interface.c:177 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:602
2353 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1020 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:709
2354 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1119 modules/gui/macosx/intf.m:924
2355 #: modules/gui/macosx/intf.m:925 modules/gui/macosx/intf.m:926
2356 #: modules/gui/pda/interface.c:179 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:797
2357 msgid "Pause"
2358 msgstr "°ì»þÄä»ß"
2359
2360 #: modules/control/lirc/lirc.c:310 modules/gui/familiar/interface.c:190
2361 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:590
2362 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1013 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:698
2363 #: modules/gui/macosx/intf.m:324 modules/gui/macosx/intf.m:362
2364 #: modules/gui/macosx/intf.m:423 modules/gui/macosx/intf.m:931
2365 #: modules/gui/macosx/intf.m:932 modules/gui/macosx/intf.m:933
2366 #: modules/gui/macosx/playlist.m:194 modules/gui/pda/interface.c:192
2367 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:375
2368 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:803
2369 msgid "Play"
2370 msgstr "ºÆÀ¸"
2371
2372 #: modules/control/rc/rc.c:77
2373 #, fuzzy
2374 msgid "Show stream position"
2375 msgstr "¥µ¥Ö¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î°ÌÃÖ"
2376
2377 #: modules/control/rc/rc.c:78
2378 msgid ""
2379 "Show the current position in seconds within the stream from time to time."
2380 msgstr "ľ¤Á¤Ë¸½ºß¤Î°ÌÃÖ¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£"
2381
2382 #: modules/control/rc/rc.c:80
2383 #, fuzzy
2384 msgid "Fake TTY"
2385 msgstr "µ¿»÷ TTY"
2386
2387 #: modules/control/rc/rc.c:81
2388 msgid "Force the rc plugin to use stdin as if it was a TTY."
2389 msgstr "TTY¤Î¾ì¹ç¡¢¶¯À©Åª¤Ëɸ½àÆþÎϤòrc¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ç»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£"
2390
2391 #: modules/control/rc/rc.c:84
2392 msgid "Remote control"
2393 msgstr "¥ê¥â¡¼¥È¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë"
2394
2395 #: modules/control/rc/rc.c:89
2396 #, fuzzy
2397 msgid "remote control interface"
2398 msgstr "¥ê¥â¡¼¥È¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2399
2400 #: modules/demux/a52sys.c:52
2401 msgid "A52 demuxer"
2402 msgstr ""
2403
2404 #: modules/demux/aac/demux.c:46
2405 #, fuzzy
2406 msgid "AAC stream demuxer"
2407 msgstr "MPEG 1/2¥ì¥¤¥ä1/2¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
2408
2409 #: modules/demux/aac/demux.c:555
2410 msgid "Aac"
2411 msgstr ""
2412
2413 #: modules/demux/aac/demux.c:557 modules/demux/mpeg/audio.c:627
2414 #: modules/demux/mpeg/audio.c:644 modules/demux/mpeg/m4v.c:150
2415 #, fuzzy
2416 msgid "Input Type"
2417 msgstr "ÆþÎÏ"
2418
2419 #: modules/demux/aac/demux.c:560 modules/demux/mpeg/audio.c:629
2420 msgid "Layer"
2421 msgstr ""
2422
2423 #: modules/demux/aac/demux.c:562 modules/demux/asf/asf.c:275
2424 #: modules/demux/avi/avi.c:1178 modules/demux/mkv.cpp:2449
2425 #: modules/demux/ogg.c:561 modules/demux/ogg.c:837 modules/demux/ogg.c:1010
2426 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:148 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:931
2427 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:481 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1282
2428 #: modules/gui/macosx/output.m:170 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:667
2429 msgid "Channels"
2430 msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë"
2431
2432 #: modules/demux/aac/demux.c:564 modules/demux/asf/asf.c:277
2433 #: modules/demux/avi/avi.c:1180 modules/demux/mkv.cpp:2453
2434 #: modules/demux/mpeg/audio.c:632 modules/demux/ogg.c:559
2435 #: modules/demux/ogg.c:671 modules/demux/ogg.c:832 modules/demux/ogg.c:1005
2436 #, fuzzy
2437 msgid "Sample Rate"
2438 msgstr "¥·¥ó¥Ü¥ë¡¦¥ì¡¼¥È"
2439
2440 #: modules/demux/asf/asf.c:48
2441 msgid "ASF v1.0 demuxer (file only)"
2442 msgstr ""
2443
2444 #: modules/demux/asf/asf.c:165 modules/demux/mkv.cpp:2412
2445 #, fuzzy
2446 msgid "Number of streams"
2447 msgstr "¹Ô¿ô"
2448
2449 #: modules/demux/asf/asf.c:228 modules/demux/asf/asf.c:302
2450 #: modules/demux/avi/avi.c:1172 modules/demux/avi/avi.c:1217
2451 #: modules/demux/avi/avi.c:1250 modules/demux/mkv.cpp:2445
2452 #: modules/demux/mkv.cpp:2461 modules/demux/mkv.cpp:2477
2453 #: modules/demux/ogg.c:557 modules/demux/ogg.c:629 modules/demux/ogg.c:669
2454 #: modules/demux/ogg.c:734 modules/demux/ogg.c:829 modules/demux/ogg.c:909
2455 #: modules/demux/ogg.c:1002 modules/gui/familiar/interface.c:370
2456 #: modules/gui/macosx/output.m:147 modules/gui/pda/interface.c:372
2457 msgid "Type"
2458 msgstr "¥¿¥¤¥×"
2459
2460 #: modules/demux/asf/asf.c:260 modules/demux/asf/asf.c:318
2461 #: modules/demux/avi/avi.c:1174 modules/demux/avi/avi.c:1218
2462 #: modules/demux/mkv.cpp:2446 modules/demux/mkv.cpp:2462
2463 #: modules/demux/mkv.cpp:2478 modules/demux/ogg.c:558 modules/demux/ogg.c:630
2464 #: modules/demux/ogg.c:670 modules/demux/ogg.c:735 modules/demux/ogg.c:830
2465 #: modules/demux/ogg.c:910 modules/demux/ogg.c:1003
2466 #, fuzzy
2467 msgid "Codec"
2468 msgstr "ÊĤ¸¤ë"
2469
2470 #: modules/demux/asf/asf.c:279
2471 msgid "Avg. byterate"
2472 msgstr ""
2473
2474 #: modules/demux/asf/asf.c:282 modules/demux/avi/avi.c:1185
2475 #: modules/demux/mkv.cpp:2457
2476 msgid "Bits Per Sample"
2477 msgstr ""
2478
2479 #: modules/demux/asf/asf.c:332
2480 msgid "Size"
2481 msgstr "¥µ¥¤¥º"
2482
2483 #: modules/demux/asf/asf.c:335 modules/demux/avi/avi.c:1222
2484 #: modules/demux/mkv.cpp:2465
2485 #, fuzzy
2486 msgid "Resolution"
2487 msgstr "ÁªÂò"
2488
2489 #: modules/demux/asf/asf.c:337
2490 #, fuzzy
2491 msgid "Planes"
2492 msgstr "ºÆÀ¸"
2493
2494 #: modules/demux/asf/asf.c:339 modules/demux/avi/avi.c:1228
2495 msgid "Bits Per Pixel"
2496 msgstr ""
2497
2498 #: modules/demux/asf/asf.c:342
2499 #, fuzzy
2500 msgid "Image Size"
2501 msgstr "¥µ¥¤¥º"
2502
2503 #: modules/demux/asf/asf.c:344
2504 msgid "X pixels per meter"
2505 msgstr ""
2506
2507 #: modules/demux/asf/asf.c:346
2508 msgid "Y pixels per meter"
2509 msgstr ""
2510
2511 #: modules/demux/asf/libasf.c:614
2512 #, fuzzy
2513 msgid "Codec name"
2514 msgstr "¥Ç¥Ð¥¤¥¹Ì¾"
2515
2516 #: modules/demux/asf/libasf.c:615
2517 #, fuzzy
2518 msgid "Codec description"
2519 msgstr "ÀâÌÀ"
2520
2521 #: modules/demux/asf/libasf.c:695
2522 msgid "Asf"
2523 msgstr ""
2524
2525 #: modules/demux/asf/libasf.c:697
2526 #, fuzzy
2527 msgid "Author"
2528 msgstr "ºîÀ®¼Ô"
2529
2530 #: modules/demux/asf/libasf.c:698
2531 #, fuzzy
2532 msgid "Copyright"
2533 msgstr "¥³¥Ô¡¼"
2534
2535 #: modules/demux/asf/libasf.c:699 modules/gui/gtk/preferences.c:325
2536 #: modules/gui/kde/pluginsbox.cpp:46
2537 msgid "Description"
2538 msgstr "ÀâÌÀ"
2539
2540 #: modules/demux/asf/libasf.c:700
2541 #, fuzzy
2542 msgid "Rating"
2543 msgstr "ʸ»úÎó"
2544
2545 #: modules/demux/au.c:47
2546 msgid "AU demuxer"
2547 msgstr ""
2548
2549 #: modules/demux/avi/avi.c:60
2550 msgid "avi-demuxer"
2551 msgstr ""
2552
2553 #: modules/demux/avi/avi.c:62 modules/demux/avi/avi.c:63
2554 #, fuzzy
2555 msgid "force interleaved method"
2556 msgstr "¥Î¥ó¥¤¥ó¥¿¥ì¡¼¥¹²½¥â¡¼¥É"
2557
2558 #: modules/demux/avi/avi.c:65 modules/demux/avi/avi.c:66
2559 #, fuzzy
2560 msgid "force index creation"
2561 msgstr "¥½¡¼¥¹¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¡¦¥ì¥·¥ª"
2562
2563 #: modules/demux/avi/avi.c:68
2564 msgid "AVI demuxer"
2565 msgstr ""
2566
2567 #: modules/demux/avi/avi.c:1101
2568 msgid "Avi"
2569 msgstr ""
2570
2571 #: modules/demux/avi/avi.c:1102
2572 #, fuzzy
2573 msgid "Number of Streams"
2574 msgstr "¹Ô¿ô"
2575
2576 #: modules/demux/avi/avi.c:1103
2577 #, fuzzy
2578 msgid "Flags"
2579 msgstr "ÁáÁ÷¤ê"
2580
2581 #: modules/demux/avi/avi.c:1170
2582 #, fuzzy, c-format
2583 msgid "Stream %d"
2584 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ÎÄä»ß"
2585
2586 #: modules/demux/avi/avi.c:1176 modules/demux/avi/avi.c:1220
2587 msgid "FOURCC"
2588 msgstr ""
2589
2590 #: modules/demux/avi/avi.c:1187
2591 #, fuzzy
2592 msgid "Audio Bitrate"
2593 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª"
2594
2595 #: modules/demux/avi/avi.c:1225 modules/demux/ogg.c:631
2596 #: modules/demux/ogg.c:737 modules/demux/ogg.c:912
2597 msgid "Frame Rate"
2598 msgstr ""
2599
2600 #: modules/demux/avi/avi.c:1250
2601 msgid "Unknown"
2602 msgstr ""
2603
2604 #: modules/demux/demuxdump.c:48
2605 #, fuzzy
2606 msgid "Dump file name"
2607 msgstr "¥í¥°¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
2608
2609 #: modules/demux/demuxdump.c:50
2610 msgid "Specify a file name to which the raw stream will be dumped."
2611 msgstr ""
2612
2613 #: modules/demux/demuxdump.c:53
2614 msgid "file dump demuxer"
2615 msgstr ""
2616
2617 #: modules/demux/flac.c:52
2618 msgid "flac demuxer"
2619 msgstr ""
2620
2621 #: modules/demux/m3u.c:63
2622 #, fuzzy
2623 msgid "playlist metademux"
2624 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò³«¤¯"
2625
2626 #: modules/demux/mkv.cpp:94
2627 msgid "mkv-demuxer"
2628 msgstr ""
2629
2630 #: modules/demux/mkv.cpp:96 modules/demux/mkv.cpp:97
2631 msgid "Seek based on percent not time"
2632 msgstr ""
2633
2634 #: modules/demux/mkv.cpp:99
2635 #, fuzzy
2636 msgid "mka/mkv stream demuxer"
2637 msgstr "MPEG 1/2¥ì¥¤¥ä1/2¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
2638
2639 #: modules/demux/mkv.cpp:2389 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2436
2640 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2857 modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:150
2641 msgid "Duration"
2642 msgstr "»ý³´ü´Ö"
2643
2644 #: modules/demux/mkv.cpp:2398
2645 msgid "Date UTC"
2646 msgstr ""
2647
2648 #: modules/demux/mkv.cpp:2402
2649 #, fuzzy
2650 msgid "Segment Filename"
2651 msgstr "¥í¥°¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
2652
2653 #: modules/demux/mkv.cpp:2406
2654 #, fuzzy
2655 msgid "Muxing Application"
2656 msgstr "¤³¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ"
2657
2658 #: modules/demux/mkv.cpp:2410
2659 #, fuzzy
2660 msgid "Writing Application"
2661 msgstr "¿âľÊý¸þ°ÌÃÖ"
2662
2663 #: modules/demux/mkv.cpp:2423 modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:144
2664 #: modules/gui/familiar/interface.c:362 modules/gui/gtk/preferences.c:325
2665 #: modules/gui/kde/pluginsbox.cpp:45 modules/gui/pda/interface.c:364
2666 msgid "Name"
2667 msgstr "̾Á°"
2668
2669 #: modules/demux/mkv.cpp:2427
2670 #, fuzzy
2671 msgid "Codec Name"
2672 msgstr "¥Ç¥Ð¥¤¥¹Ì¾"
2673
2674 #: modules/demux/mkv.cpp:2431
2675 #, fuzzy
2676 msgid "Codec Setting"
2677 msgstr "ÀßÄê(_S)"
2678
2679 #: modules/demux/mkv.cpp:2435
2680 #, fuzzy
2681 msgid "Codec Info"
2682 msgstr "¥Ç¥Ð¥¤¥¹Ì¾"
2683
2684 #: modules/demux/mkv.cpp:2439
2685 #, fuzzy
2686 msgid "Codec Download"
2687 msgstr "¥Ç¥Ð¥¤¥¹Ì¾"
2688
2689 #: modules/demux/mkv.cpp:2469
2690 #, fuzzy
2691 msgid "Display Resolution"
2692 msgstr "ÁªÂò"
2693
2694 #: modules/demux/mkv.cpp:2473
2695 msgid "Frame Per Second"
2696 msgstr ""
2697
2698 #: modules/demux/mkv.cpp:2477 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1963
2699 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2278
2700 #, fuzzy
2701 msgid "Subtitle"
2702 msgstr "»úËë(_S)"
2703
2704 #: modules/demux/mp4/mp4.c:59
2705 msgid "MP4 demuxer"
2706 msgstr ""
2707
2708 #: modules/demux/mpeg/audio.c:47
2709 #, fuzzy
2710 msgid "MPEG I/II audio stream demuxer"
2711 msgstr "MPEG 1/2¥ì¥¤¥ä1/2¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
2712
2713 #: modules/demux/mpeg/audio.c:626 modules/demux/mpeg/audio.c:643
2714 #: modules/demux/mpeg/m4v.c:149
2715 msgid "mpeg"
2716 msgstr ""
2717
2718 #: modules/demux/mpeg/audio.c:630
2719 #, fuzzy
2720 msgid "Mode"
2721 msgstr "¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2722
2723 #: modules/demux/mpeg/audio.c:634
2724 msgid "Average Bitrate"
2725 msgstr ""
2726
2727 #: modules/demux/mpeg/es.c:49
2728 msgid "ISO 13818-1 MPEG Elementary Stream input"
2729 msgstr "ISO 13818-1 MPEG´ðËÜ¥¹¥È¥ê¡¼¥àÆþÎÏ"
2730
2731 #: modules/demux/mpeg/m4v.c:43
2732 #, fuzzy
2733 msgid "MPEG-4 video elementary stream demuxer"
2734 msgstr "MPEG 1/2¥ì¥¤¥ä1/2¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
2735
2736 #: modules/demux/mpeg/m4v.c:150
2737 msgid "Video MPEG-4 (raw ES)"
2738 msgstr ""
2739
2740 #: modules/demux/mpeg/ps.c:60
2741 msgid "ISO 13818-1 MPEG Program Stream input"
2742 msgstr "ISO 13818-1 MPEG¥×¥í¥°¥é¥à¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥àÆþÎÏ"
2743
2744 #: modules/demux/mpeg/system.c:56
2745 msgid "generic ISO 13818-1 MPEG demultiplexing"
2746 msgstr "°ìÈÌŪ¤ÊISO 13818-1 MPEG¿½ÅÁ÷¿®"
2747
2748 #: modules/demux/mpeg/ts.c:97
2749 #, fuzzy
2750 msgid "Compatibility with pre-0.4 VLS"
2751 msgstr "0.4°ÊÁ°¤ÎVLS¤È¤Î¸ß´¹"
2752
2753 #: modules/demux/mpeg/ts.c:99
2754 msgid ""
2755 "The protocol for transmitting A/52 audio streams changed between VLC 0.3.x "
2756 "and 0.4. By default VLC assumes you have the latest VLS. In case you're "
2757 "using an old version, select this option."
2758 msgstr ""
2759 "A/52¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î¥×¥í¥È¥³¥ë¤Ï¡¢vls 0.3.x¤È0.4¤Î´Ö¤ÇÊѹ¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·"
2760 "¤¿¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï¡¢VLC¤ÏºÇ¿·¤Îvls¤òÁÛÄꤷ¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢¸Å¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Îvls¤ò»È"
2761 "ÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
2762
2763 #: modules/demux/mpeg/ts.c:103
2764 msgid "Buggy PSI"
2765 msgstr ""
2766
2767 #: modules/demux/mpeg/ts.c:105
2768 msgid ""
2769 "If you have a stream whose PSI packets do not feature incremented continuity "
2770 "counters, select this option."
2771 msgstr ""
2772
2773 #: modules/demux/mpeg/ts.c:110
2774 msgid "ISO 13818-1 MPEG Transport Stream input"
2775 msgstr "ISO 13818-1 MPEGžÁ÷¥¹¥È¥ê¡¼¥àÆþÎÏ"
2776
2777 #: modules/demux/mpeg/ts.c:114
2778 msgid "ISO 13818-1 MPEG Transport Stream input (libdvbpsi)"
2779 msgstr "ISO 13818-1 MPEGžÁ÷¥¹¥È¥ê¡¼¥àÆþÎÏ(libdvdpsi)"
2780
2781 #: modules/demux/ogg.c:188
2782 #, fuzzy
2783 msgid "ogg stream demuxer"
2784 msgstr "MPEG 1/2¥ì¥¤¥ä1/2¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
2785
2786 #: modules/demux/ogg.c:558
2787 msgid "Vorbis"
2788 msgstr ""
2789
2790 #: modules/demux/ogg.c:563 modules/demux/ogg.c:633 modules/demux/ogg.c:673
2791 #: modules/demux/ogg.c:834 modules/demux/ogg.c:1007
2792 msgid "Bit Rate"
2793 msgstr ""
2794
2795 #: modules/demux/ogg.c:630
2796 msgid "Theora"
2797 msgstr ""
2798
2799 #: modules/demux/ogg.c:670
2800 #, fuzzy
2801 msgid "tarkin"
2802 msgstr "ʸ»úÎó"
2803
2804 #: modules/demux/ogg.c:739 modules/demux/ogg.c:914
2805 msgid "Bit Count"
2806 msgstr ""
2807
2808 #: modules/demux/ogg.c:741 modules/demux/ogg.c:916
2809 msgid "Width"
2810 msgstr ""
2811
2812 #: modules/demux/ogg.c:743 modules/demux/ogg.c:918
2813 msgid "Height"
2814 msgstr ""
2815
2816 #: modules/demux/ogg.c:839 modules/demux/ogg.c:1012
2817 msgid "Bits per Sample"
2818 msgstr ""
2819
2820 #: modules/demux/rawdv.c:115
2821 msgid "raw dv demuxer"
2822 msgstr ""
2823
2824 #: modules/demux/util/id3.c:44
2825 msgid "Simple id3 tag skipper"
2826 msgstr "¥·¥ó¥×¥ë¤Êid3¥¿¥°¡¦¥¹¥­¥Ã¥Ñ"
2827
2828 #: modules/demux/util/id3genres.h:8
2829 msgid "Blues"
2830 msgstr ""
2831
2832 #: modules/demux/util/id3genres.h:9
2833 msgid "Classic Rock"
2834 msgstr ""
2835
2836 #: modules/demux/util/id3genres.h:10
2837 #, fuzzy
2838 msgid "Country"
2839 msgstr "¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë"
2840
2841 #: modules/demux/util/id3genres.h:11
2842 #, fuzzy
2843 msgid "Dance"
2844 msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
2845
2846 #: modules/demux/util/id3genres.h:12
2847 #, fuzzy
2848 msgid "Disco"
2849 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯"
2850
2851 #: modules/demux/util/id3genres.h:13
2852 msgid "Funk"
2853 msgstr ""
2854
2855 #: modules/demux/util/id3genres.h:14
2856 msgid "Grunge"
2857 msgstr ""
2858
2859 #: modules/demux/util/id3genres.h:15
2860 msgid "Hip-Hop"
2861 msgstr ""
2862
2863 #: modules/demux/util/id3genres.h:16
2864 msgid "Jazz"
2865 msgstr ""
2866
2867 #: modules/demux/util/id3genres.h:17
2868 #, fuzzy
2869 msgid "Metal"
2870 msgstr "¿âľ"
2871
2872 #: modules/demux/util/id3genres.h:18
2873 msgid "New Age"
2874 msgstr ""
2875
2876 #: modules/demux/util/id3genres.h:19
2877 msgid "Oldies"
2878 msgstr ""
2879
2880 #: modules/demux/util/id3genres.h:20
2881 #, fuzzy
2882 msgid "Other"
2883 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò±£¤¹"
2884
2885 #: modules/demux/util/id3genres.h:21
2886 msgid "Pop"
2887 msgstr ""
2888
2889 #: modules/demux/util/id3genres.h:22
2890 msgid "R&B"
2891 msgstr ""
2892
2893 #: modules/demux/util/id3genres.h:23
2894 msgid "Rap"
2895 msgstr ""
2896
2897 #: modules/demux/util/id3genres.h:24
2898 msgid "Reggae"
2899 msgstr ""
2900
2901 #: modules/demux/util/id3genres.h:25
2902 msgid "Rock"
2903 msgstr ""
2904
2905 #: modules/demux/util/id3genres.h:26
2906 msgid "Techno"
2907 msgstr ""
2908
2909 #: modules/demux/util/id3genres.h:27
2910 msgid "Industrial"
2911 msgstr ""
2912
2913 #: modules/demux/util/id3genres.h:28
2914 msgid "Alternative"
2915 msgstr ""
2916
2917 #: modules/demux/util/id3genres.h:29
2918 #, fuzzy
2919 msgid "Ska"
2920 msgstr "±ÒÀ±"
2921
2922 #: modules/demux/util/id3genres.h:30
2923 msgid "Death Metal"
2924 msgstr ""
2925
2926 #: modules/demux/util/id3genres.h:31
2927 #, fuzzy
2928 msgid "Pranks"
2929 msgstr "ºÆÀ¸"
2930
2931 #: modules/demux/util/id3genres.h:32
2932 #, fuzzy
2933 msgid "Soundtrack"
2934 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª"
2935
2936 #: modules/demux/util/id3genres.h:33
2937 msgid "Euro-Techno"
2938 msgstr ""
2939
2940 #: modules/demux/util/id3genres.h:34
2941 msgid "Ambient"
2942 msgstr ""
2943
2944 #: modules/demux/util/id3genres.h:35
2945 msgid "Trip-Hop"
2946 msgstr ""
2947
2948 #: modules/demux/util/id3genres.h:36
2949 #, fuzzy
2950 msgid "Vocal"
2951 msgstr "¿âľ"
2952
2953 #: modules/demux/util/id3genres.h:37
2954 msgid "Jazz+Funk"
2955 msgstr ""
2956
2957 #: modules/demux/util/id3genres.h:38
2958 #, fuzzy
2959 msgid "Fusion"
2960 msgstr "¥Õ¥©¥ó¥È"
2961
2962 #: modules/demux/util/id3genres.h:39
2963 #, fuzzy
2964 msgid "Trance"
2965 msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
2966
2967 #: modules/demux/util/id3genres.h:40
2968 msgid "Classical"
2969 msgstr ""
2970
2971 #: modules/demux/util/id3genres.h:41
2972 msgid "Instrumental"
2973 msgstr ""
2974
2975 #: modules/demux/util/id3genres.h:42
2976 msgid "Acid"
2977 msgstr ""
2978
2979 #: modules/demux/util/id3genres.h:43
2980 #, fuzzy
2981 msgid "House"
2982 msgstr "ÊĤ¸¤ë"
2983
2984 #: modules/demux/util/id3genres.h:44
2985 #, fuzzy
2986 msgid "Game"
2987 msgstr "̾Á°"
2988
2989 #: modules/demux/util/id3genres.h:45
2990 msgid "Sound Clip"
2991 msgstr ""
2992
2993 #: modules/demux/util/id3genres.h:46
2994 msgid "Gospel"
2995 msgstr ""
2996
2997 #: modules/demux/util/id3genres.h:47
2998 #, fuzzy
2999 msgid "Noise"
3000 msgstr "¤Ê¤·"
3001
3002 #: modules/demux/util/id3genres.h:48
3003 msgid "AlternRock"
3004 msgstr ""
3005
3006 #: modules/demux/util/id3genres.h:49
3007 msgid "Bass"
3008 msgstr ""
3009
3010 #: modules/demux/util/id3genres.h:50
3011 msgid "Soul"
3012 msgstr ""
3013
3014 #: modules/demux/util/id3genres.h:51
3015 msgid "Punk"
3016 msgstr ""
3017
3018 #: modules/demux/util/id3genres.h:52
3019 #, fuzzy
3020 msgid "Space"
3021 msgstr "Êݸ"
3022
3023 #: modules/demux/util/id3genres.h:53
3024 #, fuzzy
3025 msgid "Meditative"
3026 msgstr "¥á¥Ç¥£¥¢"
3027
3028 #: modules/demux/util/id3genres.h:54
3029 msgid "Instrumental Pop"
3030 msgstr ""
3031
3032 #: modules/demux/util/id3genres.h:55
3033 msgid "Instrumental Rock"
3034 msgstr ""
3035
3036 #: modules/demux/util/id3genres.h:56
3037 msgid "Ethnic"
3038 msgstr ""
3039
3040 #: modules/demux/util/id3genres.h:57
3041 msgid "Gothic"
3042 msgstr ""
3043
3044 #: modules/demux/util/id3genres.h:58
3045 msgid "Darkwave"
3046 msgstr ""
3047
3048 #: modules/demux/util/id3genres.h:59
3049 msgid "Techno-Industrial"
3050 msgstr ""
3051
3052 #: modules/demux/util/id3genres.h:60
3053 #, fuzzy
3054 msgid "Electronic"
3055 msgstr "ÁªÂò"
3056
3057 #: modules/demux/util/id3genres.h:61
3058 msgid "Pop-Folk"
3059 msgstr ""
3060
3061 #: modules/demux/util/id3genres.h:62
3062 msgid "Eurodance"
3063 msgstr ""
3064
3065 #: modules/demux/util/id3genres.h:63
3066 msgid "Dream"
3067 msgstr ""
3068
3069 #: modules/demux/util/id3genres.h:64
3070 msgid "Southern Rock"
3071 msgstr ""
3072
3073 #: modules/demux/util/id3genres.h:65
3074 #, fuzzy
3075 msgid "Comedy"
3076 msgstr "¥³¥Ô¡¼"
3077
3078 #: modules/demux/util/id3genres.h:66
3079 #, fuzzy
3080 msgid "Cult"
3081 msgstr "¥«¥Ã¥È"
3082
3083 #: modules/demux/util/id3genres.h:67
3084 msgid "Gangsta"
3085 msgstr ""
3086
3087 #: modules/demux/util/id3genres.h:68
3088 msgid "Top 40"
3089 msgstr ""
3090
3091 #: modules/demux/util/id3genres.h:69
3092 msgid "Christian Rap"
3093 msgstr ""
3094
3095 #: modules/demux/util/id3genres.h:70
3096 msgid "Pop/Funk"
3097 msgstr ""
3098
3099 #: modules/demux/util/id3genres.h:71
3100 msgid "Jungle"
3101 msgstr ""
3102
3103 #: modules/demux/util/id3genres.h:72
3104 msgid "Native American"
3105 msgstr ""
3106
3107 #: modules/demux/util/id3genres.h:73
3108 msgid "Cabaret"
3109 msgstr ""
3110
3111 #: modules/demux/util/id3genres.h:74
3112 msgid "New Wave"
3113 msgstr ""
3114
3115 #: modules/demux/util/id3genres.h:75
3116 msgid "Psychadelic"
3117 msgstr ""
3118
3119 #: modules/demux/util/id3genres.h:76
3120 #, fuzzy
3121 msgid "Rave"
3122 msgstr "Êݸ"
3123
3124 #: modules/demux/util/id3genres.h:77
3125 msgid "Showtunes"
3126 msgstr ""
3127
3128 #: modules/demux/util/id3genres.h:78
3129 #, fuzzy
3130 msgid "Trailer"
3131 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë"
3132
3133 #: modules/demux/util/id3genres.h:79
3134 msgid "Lo-Fi"
3135 msgstr ""
3136
3137 #: modules/demux/util/id3genres.h:80
3138 msgid "Tribal"
3139 msgstr ""
3140
3141 #: modules/demux/util/id3genres.h:81
3142 msgid "Acid Punk"
3143 msgstr ""
3144
3145 #: modules/demux/util/id3genres.h:82
3146 msgid "Acid Jazz"
3147 msgstr ""
3148
3149 #: modules/demux/util/id3genres.h:83
3150 #, fuzzy
3151 msgid "Polka"
3152 msgstr "ºÆÀ¸"
3153
3154 #: modules/demux/util/id3genres.h:84
3155 msgid "Retro"
3156 msgstr ""
3157
3158 #: modules/demux/util/id3genres.h:85
3159 msgid "Musical"
3160 msgstr ""
3161
3162 #: modules/demux/util/id3genres.h:86
3163 msgid "Rock & Roll"
3164 msgstr ""
3165
3166 #: modules/demux/util/id3genres.h:87
3167 msgid "Hard Rock"
3168 msgstr ""
3169
3170 #: modules/demux/util/id3tag.c:47
3171 msgid "id3 tag parser using libid3tag"
3172 msgstr "id3¥¿¥°¥Ñ¡¼¥µ¤Çlibid3tag¤ò»ÈÍÑ"
3173
3174 #: modules/demux/util/sub.c:67
3175 #, fuzzy
3176 msgid "Text subtitles demux"
3177 msgstr "»úËë¤ÎÁªÂò"
3178
3179 #: modules/demux/wav/wav.c:49
3180 msgid "WAV demuxer"
3181 msgstr ""
3182
3183 #: modules/encoder/ffmpeg/encoder.c:51
3184 #, fuzzy
3185 msgid "ffmpeg video encoder"
3186 msgstr "DV¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
3187
3188 #: modules/encoder/ffmpeg/encoder.c:62
3189 #, fuzzy
3190 msgid "ffmpeg audio encoder"
3191 msgstr "µ¿»÷AC3¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
3192
3193 #: modules/encoder/xvid.c:58
3194 #, fuzzy
3195 msgid "XviD video encoder (MPEG-4)"
3196 msgstr "DV¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
3197
3198 #: modules/gui/beos/BeOS.cpp:55
3199 #, fuzzy
3200 msgid "BeOS standard API interface"
3201 msgstr "BeOSɸ½àAPI¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3202
3203 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:158
3204 msgid "Open files from all sub-folders as well?"
3205 msgstr ""
3206
3207 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:159
3208 #, fuzzy
3209 msgid "No"
3210 msgstr "¤Ê¤·"
3211
3212 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:159
3213 msgid "Yes"
3214 msgstr ""
3215
3216 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:201
3217 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:308
3218 #: modules/gui/familiar/interface.c:149 modules/gui/familiar/interface.c:150
3219 #: modules/gui/macosx/intf.m:328 modules/gui/macosx/prefs.m:77
3220 #: modules/gui/pda/interface.c:151 modules/gui/pda/interface.c:152
3221 #: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:233
3222 msgid "Preferences"
3223 msgstr "ÀßÄê..."
3224
3225 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:211
3226 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:306
3227 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2692 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2947
3228 #: modules/gui/kde/info.cpp:9 modules/gui/kde/messages.cpp:8
3229 #: modules/gui/macosx/intf.m:334 modules/gui/macosx/intf.m:411
3230 #: modules/gui/wxwindows/messages.cpp:83
3231 msgid "Messages"
3232 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
3233
3234 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:238
3235 #: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1257
3236 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:82 modules/gui/familiar/interface.c:378
3237 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:503
3238 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1569
3239 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2274
3240 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2847 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:618
3241 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1884 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2733
3242 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2850 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3102
3243 #: modules/gui/macosx/open.m:141 modules/gui/macosx/open.m:264
3244 #: modules/gui/macosx/output.m:138 modules/gui/macosx/output.m:218
3245 #: modules/gui/macosx/output.m:310 modules/gui/pda/interface.c:380
3246 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:362 modules/gui/wxwindows/open.cpp:279
3247 #: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:384
3248 msgid "File"
3249 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë"
3250
3251 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:240
3252 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:84
3253 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2179
3254 #: modules/gui/gtk2/gnome2_interface.c:113 modules/gui/macosx/open.m:332
3255 #: modules/gui/macosx/open.m:630 modules/gui/macosx/open.m:677
3256 msgid "Open File"
3257 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯"
3258
3259 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:243
3260 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:89
3261 #, fuzzy
3262 msgid "Open Disc"
3263 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò³«¤¯(_D)..."
3264
3265 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:245
3266 #, fuzzy
3267 msgid "Open Subtitles"
3268 msgstr "»úËë"
3269
3270 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:249
3271 #: modules/gui/familiar/interface.c:231 modules/gui/familiar/interface.c:232
3272 #: modules/gui/familiar/interface.c:765 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1580
3273 #: modules/gui/pda/interface.c:233 modules/gui/pda/interface.c:234
3274 #: modules/gui/pda/interface.c:767
3275 msgid "About"
3276 msgstr "VideoLAN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ"
3277
3278 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:264
3279 #, fuzzy
3280 msgid "Prev Title"
3281 msgstr "Á°¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë"
3282
3283 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:265
3284 #, fuzzy
3285 msgid "Next Title"
3286 msgstr "¼¡¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë"
3287
3288 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:266
3289 #, fuzzy
3290 msgid "Prev Chapter"
3291 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼"
3292
3293 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:268
3294 msgid "Goto Menu"
3295 msgstr ""
3296
3297 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:277
3298 #, fuzzy
3299 msgid "Go to Title"
3300 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë"
3301
3302 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:281
3303 #, fuzzy
3304 msgid "Go to Chapter"
3305 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼"
3306
3307 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:284
3308 #, fuzzy
3309 msgid "Speed"
3310 msgstr "ÁªÂòºÑ¤ß"
3311
3312 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:303 modules/gui/macosx/intf.m:405
3313 msgid "Window"
3314 msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦"
3315
3316 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:304
3317 #, fuzzy
3318 msgid "Play List"
3319 msgstr "¥ê¥¹¥È"
3320
3321 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:364
3322 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1661 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2396
3323 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2638 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2869
3324 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2976 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3250
3325 #: modules/gui/gtk/preferences.c:606 modules/gui/macosx/open.m:138
3326 #: modules/gui/macosx/open.m:179 modules/gui/macosx/output.m:134
3327 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:270
3328 #: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:253
3329 #: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:221
3330 #: modules/gui/wxwindows/subtitles.cpp:149
3331 msgid "OK"
3332 msgstr ""
3333
3334 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:372
3335 msgid "VideoLAN Client: Open Media Files"
3336 msgstr ""
3337
3338 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:376
3339 #, fuzzy
3340 msgid "VideoLAN Client: Open Subtitle File"
3341 msgstr "»úËë¤ÎÁªÂò"
3342
3343 #: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:64
3344 msgid "Drop files to play"
3345 msgstr ""
3346
3347 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:93
3348 #: modules/gui/wxwindows/fileinfo.cpp:96
3349 #: modules/gui/wxwindows/messages.cpp:106
3350 #: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:156
3351 msgid "Close"
3352 msgstr "ÊĤ¸¤ë"
3353
3354 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:98 modules/gui/macosx/intf.m:354
3355 msgid "Edit"
3356 msgstr "ÊÔ½¸"
3357
3358 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:100 modules/gui/macosx/intf.m:359
3359 #: modules/gui/macosx/playlist.m:196
3360 msgid "Select All"
3361 msgstr "¤¹¤Ù¤Æ¤òÁªÂò"
3362
3363 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:103
3364 #, fuzzy
3365 msgid "Select None"
3366 msgstr "ÁªÂò"
3367
3368 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:108
3369 msgid "Sort Reverse"
3370 msgstr ""
3371
3372 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:111
3373 msgid "Sort by Name"
3374 msgstr ""
3375
3376 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:115
3377 msgid "Sort by Path"
3378 msgstr ""
3379
3380 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:119
3381 msgid "Randomize"
3382 msgstr ""
3383
3384 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:124
3385 msgid "Remove"
3386 msgstr ""
3387
3388 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:127
3389 #, fuzzy
3390 msgid "Remove All"
3391 msgstr "¤¹¤Ù¤Æ¤òÁªÂò"
3392
3393 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:132
3394 msgid "View"
3395 msgstr "ɽ¼¨(_V)"
3396
3397 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:138
3398 #, fuzzy
3399 msgid "Path"
3400 msgstr "¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ"
3401
3402 #: modules/gui/beos/PreferencesWindow.cpp:44
3403 #: modules/gui/beos/PreferencesWindow.cpp:46
3404 #: modules/gui/beos/PreferencesWindow.cpp:98
3405 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2216 modules/gui/macosx/prefs.m:806
3406 #: modules/gui/macosx/prefs.m:814 modules/gui/macosx/prefs.m:884
3407 msgid "Modules"
3408 msgstr "¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3409
3410 #: modules/gui/beos/PreferencesWindow.cpp:219
3411 #: modules/gui/gtk/preferences.c:610
3412 msgid "Apply"
3413 msgstr "ŬÍÑ"
3414
3415 #: modules/gui/beos/PreferencesWindow.cpp:224
3416 #: modules/gui/gtk/preferences.c:597 modules/gui/gtk/preferences.c:614
3417 #: modules/gui/macosx/output.m:375 modules/gui/macosx/prefs.m:78
3418 #: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:257
3419 msgid "Save"
3420 msgstr "Êݸ"
3421
3422 #: modules/gui/beos/PreferencesWindow.cpp:228
3423 #, fuzzy
3424 msgid "Defaults"
3425 msgstr "ºï½ü"
3426
3427 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1138
3428 #, fuzzy
3429 msgid "Show Interface"
3430 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
3431
3432 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1142
3433 msgid "50%"
3434 msgstr ""
3435
3436 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1145
3437 msgid "100%"
3438 msgstr ""
3439
3440 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1148
3441 msgid "200%"
3442 msgstr ""
3443
3444 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1158
3445 #, fuzzy
3446 msgid "Vertical Sync"
3447 msgstr "¿âľ"
3448
3449 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1162
3450 #, fuzzy
3451 msgid "Correct Aspect Ratio"
3452 msgstr "¥½¡¼¥¹¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¡¦¥ì¥·¥ª"
3453
3454 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1191
3455 msgid "Stay On Top"
3456 msgstr ""
3457
3458 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1197
3459 msgid "Take Screen Shot"
3460 msgstr ""
3461
3462 #: modules/gui/beos/VlcWrapper.cpp:165 modules/gui/gtk/menu.c:733
3463 msgid "None"
3464 msgstr "¤Ê¤·"
3465
3466 #: modules/gui/beos/VlcWrapper.cpp:178
3467 msgid "<unknown>"
3468 msgstr ""
3469
3470 #: modules/gui/familiar/familiar.c:62 modules/gui/pda/pda.c:62
3471 #, fuzzy
3472 msgid "Autoplay selected file"
3473 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼«Æ°ºÆÀ¸"
3474
3475 #: modules/gui/familiar/familiar.c:63 modules/gui/pda/pda.c:63
3476 #, fuzzy
3477 msgid "Automatically play a file when selected in the file selection list"
3478 msgstr "ÁªÂò¥ê¥¹¥È¤ÇÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼«Æ°Åª¤ËºÆÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£"
3479
3480 #: modules/gui/familiar/familiar.c:72
3481 #, fuzzy
3482 msgid "Familiar Linux Gtk+ interface"
3483 msgstr "Gtk+¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3484
3485 #: modules/gui/familiar/interface.c:99 modules/gui/familiar/interface.c:732
3486 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:274 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:121
3487 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1595 modules/gui/pda/interface.c:99
3488 #: modules/gui/pda/interface.c:734
3489 msgid "VLC media player"
3490 msgstr ""
3491
3492 #: modules/gui/familiar/interface.c:124 modules/gui/pda/interface.c:126
3493 #: modules/gui/wxwindows/dialogs.cpp:268 modules/gui/wxwindows/open.cpp:700
3494 #: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:1026
3495 #: modules/gui/wxwindows/subtitles.cpp:196
3496 msgid "Open file"
3497 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯"
3498
3499 #: modules/gui/familiar/interface.c:164 modules/gui/pda/interface.c:166
3500 msgid "Rewind"
3501 msgstr "´¬¤­Ì᤹"
3502
3503 #: modules/gui/familiar/interface.c:165 modules/gui/pda/interface.c:167
3504 msgid "Rewind stream"
3505 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ò³«¤¯"
3506
3507 #: modules/gui/familiar/interface.c:178 modules/gui/pda/interface.c:180
3508 msgid "Pause stream"
3509 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î°ì»þÄä»ß"
3510
3511 #: modules/gui/familiar/interface.c:191 modules/gui/pda/interface.c:193
3512 msgid "Play stream"
3513 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ÎºÆÀ¸"
3514
3515 #: modules/gui/familiar/interface.c:203 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:566
3516 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1027 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:676
3517 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1127 modules/gui/macosx/controls.m:639
3518 #: modules/gui/macosx/intf.m:325 modules/gui/macosx/intf.m:363
3519 #: modules/gui/macosx/intf.m:424 modules/gui/pda/interface.c:205
3520 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:373
3521 msgid "Stop"
3522 msgstr "Ää»ß"
3523
3524 #: modules/gui/familiar/interface.c:204 modules/gui/pda/interface.c:206
3525 msgid "Stop stream"
3526 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ÎÄä»ß"
3527
3528 #: modules/gui/familiar/interface.c:216 modules/gui/pda/interface.c:218
3529 msgid "Forward"
3530 msgstr "žÁ÷"
3531
3532 #: modules/gui/familiar/interface.c:217 modules/gui/pda/interface.c:219
3533 msgid "Forward stream"
3534 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ÎžÁ÷"
3535
3536 #: modules/gui/familiar/interface.c:285 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2345
3537 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2712 modules/gui/macosx/playlist.m:198
3538 #: modules/gui/pda/interface.c:287
3539 msgid "Add"
3540 msgstr "ÄɲÃ"
3541
3542 #: modules/gui/familiar/interface.c:293 modules/gui/pda/interface.c:295
3543 msgid "MRL :"
3544 msgstr ""
3545
3546 #: modules/gui/familiar/interface.c:394
3547 #, fuzzy
3548 msgid "UDP/RTP (Address when Multicast)"
3549 msgstr "UDP¥Þ¥ë¥Á¥­¥ã¥¹¥È"
3550
3551 #: modules/gui/familiar/interface.c:412 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1747
3552 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2062 modules/gui/macosx/open.m:160
3553 #: modules/gui/macosx/output.m:141 modules/gui/pda/interface.c:414
3554 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:467 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:424
3555 msgid "Address"
3556 msgstr "¥Û¥¹¥È̾/¥¢¥É¥ì¥¹"
3557
3558 #: modules/gui/familiar/interface.c:423 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1737
3559 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1786
3560 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2912 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2052
3561 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2101 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3225
3562 #: modules/gui/macosx/open.m:159 modules/gui/macosx/open.m:161
3563 #: modules/gui/macosx/output.m:142 modules/gui/pda/interface.c:425
3564 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:452 modules/gui/wxwindows/open.cpp:475
3565 #: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:435
3566 msgid "Port"
3567 msgstr "¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ"
3568
3569 #: modules/gui/familiar/interface.c:478 modules/gui/macosx/output.m:144
3570 #: modules/gui/macosx/output.m:246 modules/gui/macosx/output.m:321
3571 #: modules/gui/pda/interface.c:480 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:385
3572 msgid "HTTP"
3573 msgstr ""
3574
3575 #: modules/gui/familiar/interface.c:488 modules/gui/pda/interface.c:490
3576 msgid "FTP"
3577 msgstr ""
3578
3579 #: modules/gui/familiar/interface.c:498 modules/gui/pda/interface.c:500
3580 msgid "MMS"
3581 msgstr ""
3582
3583 #: modules/gui/familiar/interface.c:516 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1830
3584 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2281 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2145
3585 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2740 modules/gui/macosx/open.m:143
3586 #: modules/gui/macosx/open.m:272 modules/gui/pda/interface.c:518
3587 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:283
3588 msgid "Network"
3589 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯"
3590
3591 #: modules/gui/familiar/interface.c:524 modules/gui/pda/interface.c:526
3592 msgid "Media"
3593 msgstr "¥á¥Ç¥£¥¢"
3594
3595 #: modules/gui/familiar/interface.c:560 modules/gui/pda/interface.c:562
3596 msgid "MRL"
3597 msgstr ""
3598
3599 #: modules/gui/familiar/interface.c:569 modules/gui/pda/interface.c:571
3600 #, fuzzy
3601 msgid "Time"
3602 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë"
3603
3604 #: modules/gui/familiar/interface.c:586 modules/gui/pda/interface.c:588
3605 msgid "Update"
3606 msgstr ""
3607
3608 #: modules/gui/familiar/interface.c:594 modules/gui/pda/interface.c:596
3609 msgid " Del "
3610 msgstr ""
3611
3612 #: modules/gui/familiar/interface.c:602 modules/gui/pda/interface.c:604
3613 #, fuzzy
3614 msgid " Clear "
3615 msgstr "¥¯¥ê¥¢"
3616
3617 #: modules/gui/familiar/interface.c:626 modules/gui/pda/interface.c:628
3618 #, fuzzy
3619 msgid "Automatically play file"
3620 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¼«Æ°ºÆÀ¸"
3621
3622 #: modules/gui/familiar/interface.c:643 modules/gui/pda/interface.c:645
3623 #, fuzzy
3624 msgid " Save "
3625 msgstr "Êݸ"
3626
3627 #: modules/gui/familiar/interface.c:651 modules/gui/pda/interface.c:653
3628 #, fuzzy
3629 msgid " Apply "
3630 msgstr "ŬÍÑ"
3631
3632 #: modules/gui/familiar/interface.c:659 modules/gui/pda/interface.c:661
3633 #, fuzzy
3634 msgid " Cancel "
3635 msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
3636
3637 #: modules/gui/familiar/interface.c:667 modules/gui/pda/interface.c:669
3638 msgid "Preference"
3639 msgstr "ÀßÄê(_P)..."
3640
3641 #: modules/gui/familiar/interface.c:711 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1361
3642 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1603 modules/gui/kde/kde.cpp:111
3643 #: modules/gui/pda/interface.c:713
3644 msgid "(c) 1996-2003 the VideoLAN team"
3645 msgstr ""
3646
3647 #: modules/gui/familiar/interface.c:721 modules/gui/pda/interface.c:723
3648 msgid "Authors: The VideoLAN Team, http://www.videolan.org"
3649 msgstr ""
3650
3651 #: modules/gui/familiar/interface.c:753 modules/gui/pda/interface.c:755
3652 msgid ""
3653 "The VideoLAN Client is a MPEG, MPEG 2, MP3, DivX player, that accepts input "
3654 "from local or network sources."
3655 msgstr ""
3656 "VideoLAN Client¤Ï¡¢MPEG, MPEG 2, MP3 DivX¤ò¥í¡¼¥«¥ë¤ª¤è¤Ó¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¾å¤Î"
3657 "¥½¡¼¥¹¤«¤éºÆÀ¸¤Ç¤­¤ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¹¡£"
3658
3659 #: modules/gui/familiar/support.c:121 modules/gui/gtk/gnome_support.c:100
3660 #: modules/gui/gtk/gnome_support.c:138 modules/gui/gtk/gtk_support.c:121
3661 #: modules/gui/gtk2/gnome2_support.c:60 modules/gui/gtk2/gnome2_support.c:85
3662 #: modules/gui/gtk2/gtk2_support.c:90 modules/gui/gtk2/gtk2_support.c:114
3663 #: modules/gui/pda/support.c:121
3664 #, c-format
3665 msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
3666 msgstr "¥Ô¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
3667
3668 #: modules/gui/familiar/support.c:130 modules/gui/gtk/gtk_support.c:130
3669 #: modules/gui/pda/support.c:130
3670 #, c-format
3671 msgid "Error loading pixmap file: %s"
3672 msgstr "¥Ô¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Î¥í¡¼¥É¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
3673
3674 #: modules/gui/gtk/gnome.c:55 modules/gui/gtk/gtk.c:57
3675 #, fuzzy
3676 msgid "Show tooltips"
3677 msgstr "¥Ä¡¼¥ë¥Á¥Ã¥×¤òɽ¼¨"
3678
3679 #: modules/gui/gtk/gnome.c:56 modules/gui/gtk/gtk.c:58
3680 msgid "Show tooltips for configuration options."
3681 msgstr "¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¥Ä¡¼¥ë¥Á¥Ã¥×¤òɽ¼¨"
3682
3683 #: modules/gui/gtk/gnome.c:58
3684 #, fuzzy
3685 msgid "Show text on toolbar buttons"
3686 msgstr "¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¡¦¥Ü¥¿¥ó¾å¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¤òɽ¼¨"
3687
3688 #: modules/gui/gtk/gnome.c:59
3689 msgid "Show the text below icons on the toolbar."
3690 msgstr "¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¾å¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¥Æ¥­¥¹¥È¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£"
3691
3692 #: modules/gui/gtk/gnome.c:61 modules/gui/gtk/gtk.c:60
3693 #, fuzzy
3694 msgid "Maximum height for the configuration windows"
3695 msgstr "¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¹â¤µ¤ÎºÇÂçÃÍ"
3696
3697 #: modules/gui/gtk/gnome.c:63 modules/gui/gtk/gtk.c:62
3698 msgid ""
3699 "You can set the maximum height that the configuration windows in the "
3700 "preferences menu will occupy."
3701 msgstr ""
3702 "ÀßÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬Àê¤á¤ë¹â¤µ¤ÎºÇÂçÃͤòÀßÄê¤Ç¤­"
3703 "¤Þ¤¹¡£"
3704
3705 #: modules/gui/gtk/gnome.c:72
3706 msgid "GNOME"
3707 msgstr ""
3708
3709 #: modules/gui/gtk/gnome.c:80
3710 #, fuzzy
3711 msgid "GNOME interface"
3712 msgstr "GNOME¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3713
3714 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:19 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:985
3715 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:165 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1391
3716 msgid "_Open File..."
3717 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯(_O)..."
3718
3719 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:20 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:504
3720 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:986 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:173
3721 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:619 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1399
3722 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:255
3723 #, fuzzy
3724 msgid "Open a file"
3725 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯"
3726
3727 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:26 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:992
3728 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:180 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1403
3729 msgid "Open _Disc..."
3730 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò³«¤¯(_D)..."
3731
3732 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:27 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:516
3733 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:993 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:188
3734 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:630 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1411
3735 msgid "Open a DVD or VCD"
3736 msgstr "DVD¤Þ¤¿¤ÏVCD¤ò³«¤¯"
3737
3738 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:33 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:999
3739 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:195 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1415
3740 msgid "_Network Stream..."
3741 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à(_N)..."
3742
3743 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:34 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:528
3744 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1000 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:203
3745 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:641 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1423
3746 #, fuzzy
3747 msgid "Select a network stream"
3748 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÁªÂò¤¹¤ë"
3749
3750 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:41 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:218
3751 msgid "_Eject Disc"
3752 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¼è½Ð¤·(_E)"
3753
3754 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:42 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:579
3755 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:226
3756 msgid "Eject disc"
3757 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¼è½Ð¤·"
3758
3759 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:56 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:286
3760 msgid "_Hide interface"
3761 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò±£¤¹(_H)"
3762
3763 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:64 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:306
3764 msgid "Progr_am"
3765 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à(_a)"
3766
3767 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:65 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:315
3768 msgid "Choose the program"
3769 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÁªÂò"
3770
3771 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:71 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:319
3772 msgid "_Title"
3773 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë(_T)"
3774
3775 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:72
3776 msgid "Choose title"
3777 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÁªÂò"
3778
3779 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:78 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:332
3780 msgid "_Chapter"
3781 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼(_C)"
3782
3783 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:79
3784 msgid "Choose chapter"
3785 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤ÎÁªÂò"
3786
3787 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:86 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:352
3788 msgid "_Playlist..."
3789 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È(_P)..."
3790
3791 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:87 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:360
3792 msgid "Open the playlist window"
3793 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò³«¤¯"
3794
3795 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:93 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:364
3796 msgid "_Modules..."
3797 msgstr "¥â¥¸¥å¡¼¥ë(_M)..."
3798
3799 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:94 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:373
3800 msgid "Open the module manager"
3801 msgstr "¥â¥¸¥å¡¼¥ë¡¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼"
3802
3803 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:100 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:375
3804 #: modules/gui/kde/interface.cpp:133
3805 msgid "Messages..."
3806 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸..."
3807
3808 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:101 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:381
3809 msgid "Open the messages window"
3810 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òɽ¼¨"
3811
3812 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:118 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:901
3813 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:433 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1235
3814 #, fuzzy
3815 msgid "_Language"
3816 msgstr "¸À¸ì"
3817
3818 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:119 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:902
3819 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:442
3820 msgid "Select audio channel"
3821 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÁªÂò"
3822
3823 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:126 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:909
3824 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:452 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1253
3825 #: modules/gui/macosx/intf.m:379
3826 msgid "Volume Up"
3827 msgstr "¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò¾å¤²¤ë"
3828
3829 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:133 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:916
3830 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:459 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1260
3831 #: modules/gui/macosx/intf.m:380
3832 msgid "Volume Down"
3833 msgstr "¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò²¼¤²¤ë"
3834
3835 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:140 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:923
3836 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:466 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1267
3837 #: modules/gui/macosx/controls.m:686 modules/gui/macosx/intf.m:381
3838 msgid "Mute"
3839 msgstr "¥ß¥å¡¼¥È¤¹¤ë"
3840
3841 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:155 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:938
3842 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:488 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1289
3843 msgid "Device"
3844 msgstr "DVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹"
3845
3846 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:167 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:950
3847 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:515 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1312
3848 msgid "_Subtitles"
3849 msgstr "»úËë(_S)"
3850
3851 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:168 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:951
3852 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:524
3853 msgid "Select subtitles channel"
3854 msgstr "»úËë¤ÎÁªÂò"
3855
3856 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:175 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:958
3857 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:536 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1332
3858 msgid "_Fullscreen"
3859 msgstr "Á´²èÌ̲½(_F)"
3860
3861 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:190 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:973
3862 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:560 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1356
3863 #: modules/gui/macosx/output.m:137 modules/gui/macosx/vout.m:199
3864 msgid "Screen"
3865 msgstr "¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó"
3866
3867 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:211 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:415
3868 msgid "_Audio"
3869 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª(_A)"
3870
3871 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:218 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:497
3872 #, fuzzy
3873 msgid "_Video"
3874 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª"
3875
3876 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:515 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:718
3877 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1690
3878 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2267 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:629
3879 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:816 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2005
3880 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2726 modules/gui/macosx/open.m:142
3881 #: modules/gui/macosx/open.m:268 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:364
3882 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:281
3883 msgid "Disc"
3884 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯"
3885
3886 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:527 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:640
3887 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:366
3888 msgid "Net"
3889 msgstr "Network"
3890
3891 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:539 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:651
3892 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:369
3893 msgid "Sat"
3894 msgstr "±ÒÀ±"
3895
3896 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:540 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:652
3897 msgid "Open a Satellite Card"
3898 msgstr "±ÒÀ±¥«¡¼¥É¤ò³«¤¯"
3899
3900 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:553
3901 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1034 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:664
3902 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1134
3903 msgid "Back"
3904 msgstr "µÕž"
3905
3906 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:554 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:665
3907 msgid "Go Backward"
3908 msgstr "µÕžºÆÀ¸"
3909
3910 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:567 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:677
3911 msgid "Stop Stream"
3912 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ÎÄä»ß"
3913
3914 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:578 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:687
3915 msgid "Eject"
3916 msgstr "¼è½Ð¤·"
3917
3918 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:591 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:699
3919 msgid "Play Stream"
3920 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ÎºÆÀ¸"
3921
3922 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:603 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:710
3923 msgid "Pause Stream"
3924 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î°ì»þÄä»ß"
3925
3926 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:617
3927 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1041 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:723
3928 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1142
3929 msgid "Slow"
3930 msgstr "¥¹¥í¡¼"
3931
3932 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:618 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:724
3933 msgid "Play Slower"
3934 msgstr "¥¹¥í¡¼ºÆÀ¸"
3935
3936 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:630
3937 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1048 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:735
3938 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1150
3939 msgid "Fast"
3940 msgstr "ÁáÁ÷¤ê"
3941
3942 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:631 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:736
3943 msgid "Play Faster"
3944 msgstr "ÁáÁ÷¤êºÆÀ¸"
3945
3946 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:644 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:748
3947 msgid "Open Playlist"
3948 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò³«¤¯"
3949
3950 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:655
3951 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1063 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:758
3952 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:844 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:888
3953 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1173
3954 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:380
3955 msgid "Prev"
3956 msgstr "Á°"
3957
3958 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:656 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:759
3959 #, fuzzy
3960 msgid "Previous file"
3961 msgstr "Á°¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë"
3962
3963 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:667
3964 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1056 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:769
3965 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:852 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:896
3966 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1166 modules/gui/macosx/controls.m:647
3967 #: modules/gui/macosx/intf.m:327 modules/gui/macosx/intf.m:367
3968 #: modules/gui/macosx/intf.m:425 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:382
3969 msgid "Next"
3970 msgstr "¼¡"
3971
3972 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:668 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:770
3973 msgid "Next File"
3974 msgstr "¼¡¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë"
3975
3976 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:732 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:830
3977 msgid "Title:"
3978 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë:"
3979
3980 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:752
3981 msgid "Select previous title"
3982 msgstr "Á°¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁªÂò"
3983
3984 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:775 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:874
3985 msgid "Chapter:"
3986 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼:"
3987
3988 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:795
3989 msgid "Select previous chapter"
3990 msgstr "Á°¤Î¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤òÁªÂò"
3991
3992 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:803
3993 msgid "Select next chapter"
3994 msgstr "¼¡¤Î¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤òÁªÂò"
3995
3996 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:811 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:911
3997 msgid "No server"
3998 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ê¤·"
3999
4000 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:959
4001 msgid "Toggle fullscreen mode"
4002 msgstr "Á´²èÌÌɽ¼¨¤ÎÀÚÂؤ¨"
4003
4004 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1070 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1182
4005 msgid "_Jump..."
4006 msgstr "¥¸¥ã¥ó¥×(_J)..."
4007
4008 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1071
4009 msgid "Got directly so specified point"
4010 msgstr "ÆÃÄê°ÌÃÖ¤òľÀÜ»ØÄê"
4011
4012 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1079
4013 msgid "Switch program"
4014 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÀÚÂؤ¨"
4015
4016 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1085 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1209
4017 msgid "_Navigation"
4018 msgstr "¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó(_N)"
4019
4020 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1086
4021 msgid "Navigate through titles and chapters"
4022 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë¤È¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤«¤é¥Ê¥Ó¥²¡¼¥È"
4023
4024 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1108 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1446
4025 msgid "Toggle _Interface"
4026 msgstr "¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Îɽ¼¨/Èóɽ¼¨(_I)"
4027
4028 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1115 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1455
4029 msgid "Playlist..."
4030 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È..."
4031
4032 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1363 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1646
4033 #: modules/gui/kde/kde.cpp:108
4034 #, fuzzy
4035 msgid ""
4036 "This is the VideoLAN Client, a DVD, MPEG and DivX player. It can play MPEG "
4037 "and MPEG2 files from a file or from a network source."
4038 msgstr ""
4039 "¤³¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÏDVD¤ª¤è¤Ó¡¢MPEG¤òºÆÀ¸¤¹¤ëVideoLAN¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ç¤¹¡£\n"
4040 "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤«¤éMPEG¤ÈMPEG 2¥Ç¡¼¥¿¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
4041
4042 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1459
4043 msgid "Open Stream"
4044 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ò³«¤¯"
4045
4046 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1476 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1791
4047 #: modules/gui/macosx/open.m:135 modules/gui/wxwindows/open.cpp:173
4048 msgid "Media Resource Locator (MRL)"
4049 msgstr "¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥ê¥½¡¼¥¹¡¦¥í¥±¡¼¥¿ (MRL)"
4050
4051 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1498 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1813
4052 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:177
4053 msgid "Open Target:"
4054 msgstr "¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò³«¤¯"
4055
4056 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1518 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1833
4057 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:192
4058 msgid ""
4059 "Alternatively, you can build an MRL using one of the following predefined "
4060 "targets:"
4061 msgstr ""
4062 "Ê̤ÎÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á°Ê²¼¤ËÄêµÁ¤µ¤ì¤¿¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Î°ì¤Ä¤ò»È¤Ã¤ÆMRL¤ò¹½À®¤Ç"
4063 "¤­¤Þ¤¹¡£:"
4064
4065 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1562
4066 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1998 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1877
4067 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2315 modules/gui/macosx/open.m:145
4068 #: modules/gui/macosx/open.m:151 modules/gui/macosx/open.m:173
4069 #: modules/gui/macosx/output.m:140 modules/gui/macosx/prefs.m:464
4070 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:249 modules/gui/wxwindows/open.cpp:365
4071 #: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:829
4072 #: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:411
4073 #: modules/gui/wxwindows/subtitles.cpp:107
4074 msgid "Browse..."
4075 msgstr "¥Ö¥é¥¦¥º..."
4076
4077 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1586 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1901
4078 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:390
4079 msgid "Disc type"
4080 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¡¦¥¿¥¤¥×"
4081
4082 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1605 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1920
4083 #: modules/gui/macosx/open.m:155 modules/gui/macosx/open.m:488
4084 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:384
4085 msgid "DVD"
4086 msgstr ""
4087
4088 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1613 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1928
4089 #: modules/gui/macosx/open.m:156 modules/gui/macosx/open.m:382
4090 #: modules/gui/macosx/open.m:472 modules/gui/wxwindows/open.cpp:385
4091 msgid "VCD"
4092 msgstr ""
4093
4094 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1621 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1936
4095 #: modules/gui/macosx/open.m:148 modules/gui/wxwindows/open.cpp:396
4096 msgid "Device name"