* Update of language files
[vlc.git] / po / ja.po
1 # Japanese translation for VLC
2 # Copyright (C) 2002 VideoLAN project
3 # Fumio Nakayama <endymion@ca2.so-net.ne.jp>, 2002.
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: vlc\n"
7 "POT-Creation-Date: 2003-07-21 00:07+0200\n"
8 "PO-Revision-Date: 2003-01-09 02:37+0900\n"
9 "Last-Translator: Fumio Nakayama <endymion@ca2.so-net.ne.jp>\n"
10 "Language-Team: Japanese <ja@li.org>\n"
11 "MIME-Version: 1.0\n"
12 "Content-Type: text/plain; charset=euc-jp\n"
13 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
15
16 #: include/vlc_interface.h:105
17 #, fuzzy
18 msgid ""
19 "\n"
20 "Warning: if you can't access the GUI anymore, open a dos command box, go to "
21 "the directory where you installed VLC and run \"vlc -I wxwin\"\n"
22 msgstr ""
23 "\n"
24 "·Ù¹ð¡§¤â¤·¡¢GUI¤¬¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢DOS¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¡¦¥×¥í¥ó¥×¥È¤ò³«¤¤¤Æ¡¢VLC"
25 "¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢\"vlc -I win32\"¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À"
26 "¤µ¤¤¡£\n"
27
28 #: src/audio_output/output.c:104 src/audio_output/output.c:131
29 #: modules/gui/macosx/intf.m:384 modules/gui/macosx/intf.m:385
30 #, fuzzy
31 msgid "Audio channels"
32 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÁªÂò"
33
34 #: src/audio_output/output.c:107 src/audio_output/output.c:142
35 #: modules/audio_output/alsa.c:173 modules/audio_output/directx.c:423
36 #: modules/audio_output/oss.c:202 modules/audio_output/sdl.c:181
37 #: modules/audio_output/sdl.c:198 modules/audio_output/waveout.c:386
38 msgid "Stereo"
39 msgstr "¥¹¥Æ¥ì¥ª"
40
41 #: src/audio_output/output.c:109 src/audio_output/output.c:145
42 msgid "Left"
43 msgstr ""
44
45 #: src/audio_output/output.c:111 src/audio_output/output.c:147
46 msgid "Right"
47 msgstr ""
48
49 #: src/audio_output/output.c:137
50 msgid "Dolby Surround"
51 msgstr ""
52
53 #: src/audio_output/output.c:149
54 msgid "Reverse stereo"
55 msgstr ""
56
57 #: src/extras/getopt.c:638
58 #, c-format
59 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
60 msgstr ""
61
62 #: src/extras/getopt.c:663
63 #, c-format
64 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
65 msgstr ""
66
67 #: src/extras/getopt.c:668
68 #, c-format
69 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
70 msgstr ""
71
72 #: src/extras/getopt.c:686 src/extras/getopt.c:859
73 #, c-format
74 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
75 msgstr ""
76
77 #: src/extras/getopt.c:715
78 #, c-format
79 msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
80 msgstr ""
81
82 #: src/extras/getopt.c:719
83 #, c-format
84 msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
85 msgstr ""
86
87 #: src/extras/getopt.c:745
88 #, c-format
89 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
90 msgstr ""
91
92 #: src/extras/getopt.c:748
93 #, c-format
94 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
95 msgstr ""
96
97 #: src/extras/getopt.c:778 src/extras/getopt.c:908
98 #, c-format
99 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
100 msgstr ""
101
102 #: src/extras/getopt.c:825
103 #, c-format
104 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
105 msgstr ""
106
107 #: src/extras/getopt.c:843
108 #, c-format
109 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
110 msgstr ""
111
112 #: src/input/input.c:151
113 msgid "General"
114 msgstr ""
115
116 #: src/input/input.c:152
117 #, fuzzy
118 msgid "Playlist Item"
119 msgstr "¥ê¥¹¥È"
120
121 #: src/input/input_programs.c:94 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1078
122 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1199 modules/gui/kde/interface.cpp:142
123 #: modules/gui/macosx/intf.m:371 modules/gui/macosx/intf.m:372
124 msgid "Program"
125 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à"
126
127 #: src/input/input_programs.c:98 modules/demux/asf/libasf.c:696
128 #: modules/demux/mkv.cpp:2394 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1258
129 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1650 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1956
130 #: modules/gui/gtk/menu.c:1402 modules/gui/gtk/menu.c:1423
131 #: modules/gui/kde/interface.cpp:144 modules/gui/macosx/intf.m:373
132 #: modules/gui/macosx/intf.m:374 modules/gui/macosx/open.m:149
133 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:404
134 msgid "Title"
135 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë"
136
137 #: src/input/input_programs.c:102 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1259
138 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1640 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1946
139 #: modules/gui/gtk/menu.c:1019 modules/gui/gtk/menu.c:1432
140 #: modules/gui/kde/interface.cpp:146 modules/gui/macosx/intf.m:375
141 #: modules/gui/macosx/intf.m:376 modules/gui/macosx/open.m:150
142 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:410
143 msgid "Chapter"
144 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼"
145
146 #: src/input/input_programs.c:106 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:271
147 #, fuzzy
148 msgid "Navigation"
149 msgstr "¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó(_N)"
150
151 #: src/input/input_programs.c:110 modules/gui/macosx/intf.m:396
152 #: modules/gui/macosx/intf.m:397
153 #, fuzzy
154 msgid "Video track"
155 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª"
156
157 #: src/input/input_programs.c:113 modules/gui/macosx/intf.m:382
158 #: modules/gui/macosx/intf.m:383
159 #, fuzzy
160 msgid "Audio track"
161 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª"
162
163 #: src/input/input_programs.c:116 modules/gui/macosx/intf.m:400
164 #: modules/gui/macosx/intf.m:401
165 #, fuzzy
166 msgid "Subtitles track"
167 msgstr "»úËë(_S)"
168
169 #: src/input/input_programs.c:352 src/input/input_programs.c:354
170 #, fuzzy, c-format
171 msgid "Title %i"
172 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë"
173
174 #: src/input/input_programs.c:360 src/input/input_programs.c:367
175 #, fuzzy, c-format
176 msgid "Chapter %i"
177 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼ %d"
178
179 #: src/input/input_programs.c:382
180 #, fuzzy
181 msgid "Next title"
182 msgstr "¼¡¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë"
183
184 #: src/input/input_programs.c:385
185 #, fuzzy
186 msgid "Previous title"
187 msgstr "Á°¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë"
188
189 #: src/input/input_programs.c:391 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:267
190 #, fuzzy
191 msgid "Next Chapter"
192 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼"
193
194 #: src/input/input_programs.c:394
195 #, fuzzy
196 msgid "Previous Chapter"
197 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼"
198
199 #: src/input/input_programs.c:668 src/video_output/video_output.c:407
200 msgid "Disable"
201 msgstr ""
202
203 #: src/input/input_programs.c:680 src/input/input_programs.c:682
204 #, c-format
205 msgid "Track %i"
206 msgstr ""
207
208 #: src/libvlc.c:262 src/libvlc.c:349
209 msgid "C"
210 msgstr "ja"
211
212 #: src/libvlc.c:305 src/libvlc.c:1358
213 #, c-format
214 msgid ""
215 "Usage: %s [options] [items]...\n"
216 "\n"
217 msgstr ""
218
219 #: src/libvlc.c:1190 src/misc/configuration.c:965
220 msgid "string"
221 msgstr "ʸ»úÎó"
222
223 #: src/libvlc.c:1207 src/misc/configuration.c:946
224 msgid "integer"
225 msgstr "À°¿ô"
226
227 #: src/libvlc.c:1210 src/misc/configuration.c:955
228 msgid "float"
229 msgstr "ÉâÆ°¾®¿ôÅÀ"
230
231 #: src/libvlc.c:1216
232 msgid " (default enabled)"
233 msgstr " (¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¡§Í­¸ú)"
234
235 #: src/libvlc.c:1217
236 msgid " (default disabled)"
237 msgstr " (¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¡§Ìµ¸ú)"
238
239 #: src/libvlc.c:1333 src/libvlc.c:1388 src/libvlc.c:1412
240 msgid ""
241 "\n"
242 "Press the RETURN key to continue...\n"
243 msgstr ""
244 "\n"
245 "³¤±¤ë¤Ë¤ÏEnter¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
246
247 #: src/libvlc.c:1361
248 msgid "[module]              [description]\n"
249 msgstr "[¥â¥¸¥å¡¼¥ë]          [ÀâÌÀ]\n"
250
251 #: src/libvlc.c:1406
252 msgid ""
253 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
254 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
255 "see the file named COPYING for details.\n"
256 "Written by the VideoLAN team at Ecole Centrale, Paris.\n"
257 msgstr ""
258 "ˡΧ¤Ë¤è¤Ã¤Æµö²Ä¤µ¤ì¤ëÈϰϤǤ³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ï²¿¤ÎÊݾڤ⤢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
259 "¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢GNU GPL¤Î¾ò¹à¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆºÆÇÛÉÛ¤¹¤ë¤«¤âÃΤì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
260 "COPYING¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¾ÜºÙ¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
261 "Written by the VideoLAN team at Ecole Centrale, Paris.\n"
262
263 #: src/libvlc.h:42
264 #, fuzzy
265 msgid "Interface module"
266 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
267
268 #: src/libvlc.h:44
269 msgid ""
270 "This option allows you to select the interface used by VLC. The default "
271 "behavior is to automatically select the best module available."
272 msgstr ""
273 "»ÈÍѤ¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤¬ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤Ê¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬"
274 "ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£"
275
276 #: src/libvlc.h:48
277 #, fuzzy
278 msgid "Extra interface modules"
279 msgstr "Qt¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
280
281 #: src/libvlc.h:50
282 #, fuzzy
283 msgid ""
284 "This option allows you to select additional interfaces used by VLC. They "
285 "will be launched in the background in addition to the default interface. Use "
286 "a comma separated list of interface modules. (common values are: logger,"
287 "gestures,sap,rc,http,screensaver)"
288 msgstr ""
289 "»ÈÍѤ¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤¬ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤Ê¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬"
290 "ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£"
291
292 #: src/libvlc.h:55
293 #, fuzzy
294 msgid "Verbosity (0,1,2)"
295 msgstr "¾éĹ (0,1,2)"
296
297 #: src/libvlc.h:57
298 msgid ""
299 "This options sets the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
300 "1=warnings, 2=debug)."
301 msgstr ""
302 "¾éĹ¥ì¥Ù¥ë¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹ (0=¥¨¥é¡¼¤Èɸ½à¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤ß¡¢1=·Ù¹ð¡¢2=¥Ç¥Ð¥Ã¥°)"
303
304 #: src/libvlc.h:60
305 #, fuzzy
306 msgid "Be quiet"
307 msgstr "¥¨¥é¡¼¤Î¤ß"
308
309 #: src/libvlc.h:62
310 msgid "This options turns off all warning and information messages."
311 msgstr "¤¹¤Ù¤Æ¤Î·Ù¹ð¤È¾ðÊó¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÍ޻ߤ·¤Þ¤¹¡£"
312
313 #: src/libvlc.h:64 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:255
314 msgid "Language"
315 msgstr "¸À¸ì"
316
317 #: src/libvlc.h:65
318 #, fuzzy
319 msgid ""
320 "This option allows you to set the language of the interface. The system "
321 "language is auto-detected if \"auto\" is specified here."
322 msgstr ""
323 "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤­¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤ì¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î´ûÄê¤Î¥Ñ¥¹¤òÀßÄꤷ¤Þ"
324 "¤¹¡£"
325
326 #: src/libvlc.h:69
327 #, fuzzy
328 msgid "Color messages"
329 msgstr "¥«¥é¡¼¡¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
330
331 #: src/libvlc.h:71
332 msgid ""
333 "When this option is turned on, the messages sent to the console will be "
334 "colorized. Your terminal needs Linux color support for this to work."
335 msgstr ""
336 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÀßÄꤹ¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤ËÁ÷¿®¤µ¤ì¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¥«¥é¡¼²½¤µ¤ì¤Þ"
337 "¤¹¡£¤³¤ÎÆ°ºî¤ÏüËö¤¬Linux¥«¥é¡¼¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£"
338
339 #: src/libvlc.h:74
340 msgid "Show advanced options"
341 msgstr ""
342
343 #: src/libvlc.h:76
344 msgid ""
345 "When this option is turned on, the preferences and/or interfaces  will show "
346 "all the available options, including those that most users should never touch"
347 msgstr ""
348
349 #: src/libvlc.h:80
350 #, fuzzy
351 msgid "Interface default search path"
352 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î´ûÄê¤Î¸¡º÷¥Ñ¥¹"
353
354 #: src/libvlc.h:82
355 msgid ""
356 "This option allows you to set the default path that the interface will open "
357 "when looking for a file."
358 msgstr ""
359 "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤­¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤ì¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î´ûÄê¤Î¥Ñ¥¹¤òÀßÄꤷ¤Þ"
360 "¤¹¡£"
361
362 #: src/libvlc.h:85
363 #, fuzzy
364 msgid "Plugin search path"
365 msgstr "¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¸¡º÷¥Ñ¥¹"
366
367 #: src/libvlc.h:87
368 #, fuzzy
369 msgid ""
370 "This option allows you to specify an additional path for VLC to look for its "
371 "plugins."
372 msgstr "VLC¤¬¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤­¤Ë¸¡º÷¤µ¤ì¤ëÄɲäΥѥ¹¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
373
374 #: src/libvlc.h:90
375 #, fuzzy
376 msgid "Audio output module"
377 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
378
379 #: src/libvlc.h:92
380 msgid ""
381 "This option allows you to select the audio output method used by VLC. The "
382 "default behavior is to automatically select the best method available."
383 msgstr ""
384 "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎÏÊýË¡¤¬ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤ÊÊýË¡¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ"
385 "¤¹¡£"
386
387 #: src/libvlc.h:96
388 #, fuzzy
389 msgid "Enable audio"
390 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
391
392 #: src/libvlc.h:98
393 #, fuzzy
394 msgid ""
395 "You can completely disable the audio output. In this case the audio decoding "
396 "will not take place, and it will save some processing power."
397 msgstr ""
398 "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϤò´°Á´¤Ë̵¸ú¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Ï¥Ç¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ë¤è"
399 "¤ê¡¢¤¤¤¯¤é¤«¤Î½èÍý¥Ñ¥ï¡¼¤ò¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
400
401 #: src/libvlc.h:101
402 #, fuzzy
403 msgid "Force mono audio"
404 msgstr "¥â¥Î¥é¥ë"
405
406 #: src/libvlc.h:102
407 msgid "This will force a mono audio output"
408 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϤò¶¯À©Åª¤Ë¥â¥Î¥é¥ë¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£"
409
410 #: src/libvlc.h:104
411 #, fuzzy
412 msgid "Audio output volume"
413 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ü¥ê¥å¡¼¥à"
414
415 #: src/libvlc.h:106
416 msgid ""
417 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
418 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î´ûÄêÃͤò0¤«¤é1024¤Î´Ö¤ÇÀßÄê²Äǽ¤Ç¤¹¡£"
419
420 #: src/libvlc.h:109
421 #, fuzzy
422 msgid "Audio output saved volume"
423 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ü¥ê¥å¡¼¥à"
424
425 #: src/libvlc.h:111
426 msgid "This saves the audio output volume when you select mute."
427 msgstr ""
428
429 #: src/libvlc.h:113
430 #, fuzzy
431 msgid "Audio output frequency (Hz)"
432 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϼþÇÈ¿ô(Hz)"
433
434 #: src/libvlc.h:115
435 #, fuzzy
436 msgid ""
437 "You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
438 "(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
439 msgstr ""
440 "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϤμþÇÈ¿ô¤ò¶¯À©Åª¤ËÀßÄê²Äǽ¤Ç¤¹¡£\n"
441 "°ìÈÌŪ¤ÊÃͤϡ¢48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000¤Ç¤¹¡£"
442
443 #: src/libvlc.h:119
444 msgid "High quality audio resampling"
445 msgstr ""
446
447 #: src/libvlc.h:121
448 msgid ""
449 "High quality audio resampling can be processor intensive so you can disable "
450 "it and a cheaper resampling algorithm will be used instead."
451 msgstr ""
452
453 #: src/libvlc.h:125
454 #, fuzzy
455 msgid "Compensate desynchronization of audio (in ms)"
456 msgstr "Êä½þ¤¹¤ë²»À¼¤Î¥º¥ì(»þ´Ö:ms)"
457
458 #: src/libvlc.h:127
459 msgid ""
460 "This option allows you to delay the audio output. This can be handy if you "
461 "notice a lag between the video and the audio."
462 msgstr ""
463 "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϤÎÃÙ¤ì¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£¥Ó¥Ç¥ª¤È²»À¼¤Î¥º¥ì¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÃÍ"
464 "¤òÀßÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
465
466 #: src/libvlc.h:130
467 #, fuzzy
468 msgid "Choose prefered audio output channels mode"
469 msgstr "½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Î°ìÍ÷¤ÎÁªÂò"
470
471 #: src/libvlc.h:132
472 #, fuzzy
473 msgid ""
474 "This option allows you to set the audio output channels mode that will be "
475 "used by default when possible (ie. if your hardware supports it as well as "
476 "the audio stream being played)"
477 msgstr ""
478 "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎÏÊýË¡¤¬ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤ÊÊýË¡¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ"
479 "¤¹¡£"
480
481 #: src/libvlc.h:136
482 msgid "Use the S/PDIF audio output when available"
483 msgstr ""
484
485 #: src/libvlc.h:138
486 #, fuzzy
487 msgid ""
488 "This option allows you to use the S/PDIF audio output by default when your "
489 "hardware supports it as well as the audio stream being played."
490 msgstr ""
491 "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎÏÊýË¡¤¬ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤ÊÊýË¡¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ"
492 "¤¹¡£"
493
494 #: src/libvlc.h:141
495 #, fuzzy
496 msgid "Headphone virtual spatialization effect"
497 msgstr "¥Ø¥Ã¥É¥Û¡¼¥ó¤Î²¾ÁÛŪ¤Ê²»¤Î¹­¤¬¤ê¸ú²Ì"
498
499 #: src/libvlc.h:143
500 #, fuzzy
501 msgid ""
502 "This effect gives you the feeling that you are standing in a room with a "
503 "complete 5.1 speaker set when using only a headphone, providing a more "
504 "realistic sound experience. It should also be more comfortable and less "
505 "tiring when listening to music for long periods of time.\n"
506 "It works with any source format from mono to 5.1."
507 msgstr ""
508 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï´°Á´¤Ê5.1¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥¹¥Ô¡¼¥«¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤¿Éô²°¤Çʹ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î"
509 "¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤ò¥Ø¥Ã¥É¥Û¡¼¥ó¤Î²»À¼¤ËÍ¿¤¨¤è¤êÎ׾촶¤ò»ý¤¿¤»¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¥ê"
510 "¥¹¥Ë¥ó¥°¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æʹ¤¤¤Æ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
511 "¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢¥â¥Î¥é¥ë¤«¤é5.1¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Þ¤Ç¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥½¡¼¥¹¡¦¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÇÆ°ºî"
512 "¤·¤Þ¤¹¡£"
513
514 #: src/libvlc.h:150
515 #, fuzzy
516 msgid "Video output module"
517 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª½ÐÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
518
519 #: src/libvlc.h:152
520 msgid ""
521 "This option allows you to select the video output method used by VLC. The "
522 "default behavior is to automatically select the best method available."
523 msgstr ""
524 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï»ÈÍѤ¹¤ë¥Ó¥Ç¥ª½ÐÎÏÊýË¡¤¬ÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇ"
525 "Ŭ¤ÊÊýË¡¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£"
526
527 #: src/libvlc.h:156
528 #, fuzzy
529 msgid "Enable video"
530 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
531
532 #: src/libvlc.h:158
533 #, fuzzy
534 msgid ""
535 "You can completely disable the video output. In this case the video decoding "
536 "stage will not take place, which will save some processing power."
537 msgstr ""
538 "¥Ó¥Ç¥ª½ÐÎϤò´°Á´¤Ë̵¸ú²½¤·¤Þ¤¹¡£¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¥Ç¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤¤¤¯"
539 "¤é¤«¤Î½èÍý¥Ñ¥ï¡¼¤ò¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
540
541 #: src/libvlc.h:161
542 #, fuzzy
543 msgid "Video width"
544 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÉý"
545
546 #: src/libvlc.h:163
547 #, fuzzy
548 msgid ""
549 "You can enforce the video width here. By default (-1) VLC will adapt to the "
550 "video characteristics."
551 msgstr ""
552 "¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÉý¤ò¶¯À©Åª¤Ë»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£\n"
553 "¢¨VLC¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÆÃÀ­¤Ë¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£"
554
555 #: src/libvlc.h:166
556 #, fuzzy
557 msgid "Video height"
558 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¤Î¹â¤µ"
559
560 #: src/libvlc.h:168
561 #, fuzzy
562 msgid ""
563 "You can enforce the video height here. By default (-1) VLC will adapt to the "
564 "video characteristics."
565 msgstr ""
566 "¥Ó¥Ç¥ª¤Î¹â¤µ¤ò¶¯À©Åª¤Ë»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£\n"
567 "¢¨VLC¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÆÃÀ­¤Ë¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£"
568
569 #: src/libvlc.h:171
570 #, fuzzy
571 msgid "Zoom video"
572 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥º¡¼¥à"
573
574 #: src/libvlc.h:173
575 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
576 msgstr "Ǥ°Õ¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¤ò¥º¡¼¥à¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
577
578 #: src/libvlc.h:175
579 #, fuzzy
580 msgid "Grayscale video output"
581 msgstr "¥°¥ì¡¼¥¹¥±¡¼¥ë"
582
583 #: src/libvlc.h:177
584 msgid ""
585 "When enabled, the color information from the video won't be decoded (this "
586 "can also allow you to save some processing power)."
587 msgstr ""
588 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤È¡¢VLC¤Ï¥«¥é¡¼¾ðÊó¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤·¤Þ¤»¤ó¡£(¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢"
589 "¤¤¤¯¤é¤«¤Î½èÍý¥Ñ¥ï¡¼¤ò¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£)"
590
591 #: src/libvlc.h:180
592 #, fuzzy
593 msgid "Fullscreen video output"
594 msgstr "¥Õ¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó½ÐÎÏ"
595
596 #: src/libvlc.h:182
597 msgid ""
598 "If this option is enabled, VLC will always start a video in fullscreen mode."
599 msgstr ""
600 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ØÄꤹ¤ë¤È¡¢VLC¤Ï¾ï¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡¦¥â¡¼¥É¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£"
601
602 #: src/libvlc.h:185
603 #, fuzzy
604 msgid "Overlay video output"
605 msgstr "¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ì¥¤"
606
607 #: src/libvlc.h:187
608 #, fuzzy
609 msgid ""
610 "If enabled, VLC will try to take advantage of the overlay capabilities of "
611 "your graphics card."
612 msgstr "VLC¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥«¡¼¥É¤Î¥ª¡¼¥Ð¥ì¥¤µ¡Ç½¤Î»ÈÍѤò»î¤ß¤Þ¤¹¡£"
613
614 #: src/libvlc.h:190
615 #, fuzzy
616 msgid "Force SPU position"
617 msgstr "¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Î°ÌÃÖ"
618
619 #: src/libvlc.h:192
620 msgid ""
621 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
622 "over the movie. Try several positions."
623 msgstr ""
624 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï±ÇÁüÃæ¤Î¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Î°ÌÃÖ¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î°ÌÃÖ¤ò»î"
625 "¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
626
627 #: src/libvlc.h:195
628 #, fuzzy
629 msgid "Video filter module"
630 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
631
632 #: src/libvlc.h:197
633 msgid ""
634 "This will allow you to add a post-processing filter to enhance the picture "
635 "quality, for instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
636 msgstr ""
637 "¥Î¥ó¥¤¥ó¥¿¥ì¡¼¥¹¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥¯¥í¡¼¥ó¡¢ÏѶʲ½¤µ¤ì¤¿¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¦¥£¥ó¥É"
638 "¥¦¤Î±ÇÁü¥¯¥©¥ê¥Æ¥£¤Ë¸ú²Ì¤ò²Ã¤¨¤ë¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
639
640 #: src/libvlc.h:201
641 #, fuzzy
642 msgid "Source aspect ratio"
643 msgstr "¥½¡¼¥¹¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¡¦¥ì¥·¥ª"
644
645 #: src/libvlc.h:203
646 msgid ""
647 "This will force the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
648 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
649 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
650 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
651 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
652 msgstr ""
653 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¥½¡¼¥¹¤ËÂФ·¤Æ¡¢¶¯À©Åª¤ËÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä"
654 "¤«¤ÎDVD¤Ï¡¢4:3¤Î¤â¤Î¤Ç¤â16:9¤ËÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¡¦¥ì¥·¥ª¾ðÊó¤ò»ý"
655 "¤¿¤Ê¤¤¥à¡¼¥Ó¡¼¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤·¤Æ»ÈÍѤ¹¤ë»ö¤â²Äǽ¤Ç¤¹¡£»ØÄê¤Ç¤­¤ë¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ï¡¢"
656 "x:y (4:3, 16:9, etc.)¤Î·Á¼°¤Ç¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò»ØÄꤹ¤ë¤«¡¢ÉâÆ°¾®¿ôÅÀÃÍ (1.25, "
657 "1.3333, etc.)¤Î·Á¼°¤Ç¥Ô¥¯¥»¥ë¤Î¶ë·Á¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
658
659 #: src/libvlc.h:211
660 #, fuzzy
661 msgid "Destination aspect ratio"
662 msgstr "Á÷¿®Àè¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¡¦¥ì¥·¥ª"
663
664 #: src/libvlc.h:213
665 msgid ""
666 "This will force the destination pixel size. By default VLC assumes your "
667 "pixels are square, unless your hardware has a way to tell it otherwise. This "
668 "may be used when you output VLC's signal to another device such as a TV set. "
669 "Accepted format is a float value (1, 1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel "
670 "squareness."
671 msgstr ""
672 "¶¯À©Åª¤ËÁ÷¿®Àè¤Î¥Ô¥¯¥»¥ë¡¦¥µ¥¤¥º¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£VLC¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë"
673 "¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤¬Ê̤ÎÊýË¡¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¥Ô¥¯¥»¥ë¤Ï¶ë·Á¤ò¼¨¤¹¾ðÊó¤È¤·¤Æ°·¤ï"
674 "¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢TV¤Î¤è¤¦¤ËVLC¿®¹æ¤¬Â¾¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÁ÷¿®¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë"
675 "¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤ë²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ØÄê¤Ç¤­¤ë¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ï¡¢ÉâÆ°¾®¿ôÅÀÃÍ "
676 "(1, 1.25, 1.3333¤Ê¤É)¤Ç¤¹¡£"
677
678 #: src/libvlc.h:220
679 #, fuzzy
680 msgid "Server port"
681 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ý¡¼¥È"
682
683 #: src/libvlc.h:222
684 msgid "This is the port used for UDP streams. By default, we chose 1234."
685 msgstr "UDP¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£´ûÄêÃͤÏ1234¤Ç¤¹¡£"
686
687 #: src/libvlc.h:224
688 msgid "MTU of the network interface"
689 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ÎMTU"
690
691 #: src/libvlc.h:226
692 msgid ""
693 "This is the typical size of UDP packets that we expect. On Ethernet it is "
694 "usually 1500."
695 msgstr ""
696 "´üÂÔ¤¹¤ëŵ·¿Åª¤ÊUDP¥Ñ¥±¥Ã¥È¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£¥¤¡¼¥µ¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÃͤϡ¢Ä̾ï1500"
697 "¤Ç¤¹¡£"
698
699 #: src/libvlc.h:229
700 #, fuzzy
701 msgid "Network interface address"
702 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
703
704 #: src/libvlc.h:231
705 msgid ""
706 "If you have several interfaces on your machine and use the multicast "
707 "solution, you will probably have to indicate the IP address of your "
708 "multicasting interface here."
709 msgstr ""
710 "Linux¥Þ¥·¥ó¾å¤ËÊ£¿ô¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¥Þ¥ë¥Á¥­¥ã¥¹¥È¡¦¥½"
711 "¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¡¢IP¥¢¥É¥ì¥¹¤«¥Þ¥ë¥Á¥­¥ã¥¹¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ"
712 "¤¤¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò»ØÄꤷ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
713
714 #: src/libvlc.h:235
715 msgid "Time to live"
716 msgstr ""
717
718 #: src/libvlc.h:237
719 msgid ""
720 "Indicate here the Time To Live of the multicast packets sent by the stream "
721 "output."
722 msgstr ""
723
724 #: src/libvlc.h:240
725 #, fuzzy
726 msgid "Choose program (SID)"
727 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÁªÂò (SID)"
728
729 #: src/libvlc.h:242
730 msgid "Choose the program to select by giving its Service ID."
731 msgstr "Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹ID¤òÁªÂò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
732
733 #: src/libvlc.h:244
734 #, fuzzy
735 msgid "Choose audio"
736 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤ÎÁªÂò"
737
738 #: src/libvlc.h:246
739 #, fuzzy
740 msgid ""
741 "Give the default type of audio you want to use in a DVD. (Developers only)"
742 msgstr "DVD¤ÎÃæ¤Ç»ÈÍѤ·¤¿¤¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Î´ûÄê¤Î¥¿¥¤¥×¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
743
744 #: src/libvlc.h:249
745 #, fuzzy
746 msgid "Choose channel"
747 msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÁªÂò"
748
749 #: src/libvlc.h:251
750 msgid ""
751 "Give the stream number of the audio channel you want to use in a DVD (from 1 "
752 "to n)."
753 msgstr ""
754 "DVD¤ÎÃæ¤Ç»ÈÍѤ·¤¿¤¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÈÖ¹æ¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£(1¤«¤én¤Þ¤Ç)"
755
756 #: src/libvlc.h:254
757 #, fuzzy
758 msgid "Choose subtitles"
759 msgstr "»úËë¤ÎÁªÂò"
760
761 #: src/libvlc.h:256
762 msgid ""
763 "Give the stream number of the subtitle channel you want to use in a DVD "
764 "(from 1 to n)."
765 msgstr "DVD¤ÎÃæ¤Ç»ÈÍѤ·¤¿¤¤»úËë¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÈÖ¹æ¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£(1¤«¤én¤Þ¤Ç)"
766
767 #: src/libvlc.h:259
768 msgid "DVD device"
769 msgstr "DVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹"
770
771 #: src/libvlc.h:262
772 msgid ""
773 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
774 "the drive letter (eg D:)"
775 msgstr ""
776 "»ÈÍѤ¹¤ë´ûÄê¤ÎDVD¥É¥é¥¤¥Ö(¤Þ¤¿¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë)¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥¤¥Öʸ»ú¤Î¸å¤Ë¥³¥í¥ó¤òÉÕ²Ã"
777 "¤¹¤ë¤³¤È¤ò˺¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£(Îã D:)"
778
779 #: src/libvlc.h:266
780 msgid "This is the default DVD device to use."
781 msgstr "DVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î´ûÄêÃͤòÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
782
783 #: src/libvlc.h:269
784 msgid "VCD device"
785 msgstr "VCD¥Ç¥Ð¥¤¥¹"
786
787 #: src/libvlc.h:271
788 msgid "This is the default VCD device to use."
789 msgstr "VCD¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î´ûÄêÃͤò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
790
791 #: src/libvlc.h:273
792 #, fuzzy
793 msgid "Force IPv6"
794 msgstr "IPv6¤Î»ÈÍÑ"
795
796 #: src/libvlc.h:275
797 msgid ""
798 "If you check this box, IPv6 will be used by default for all UDP and HTTP "
799 "connections."
800 msgstr ""
801 "¤³¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢IPv6¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ÎUDP¤ÈHTTP¤ÎÀܳ¤Ç´ûÄêÃͤȤ·"
802 "¤Æ»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£"
803
804 #: src/libvlc.h:278
805 #, fuzzy
806 msgid "Force IPv4"
807 msgstr "IPv4¤Î»ÈÍÑ"
808
809 #: src/libvlc.h:280
810 msgid ""
811 "If you check this box, IPv4 will be used by default for all UDP and HTTP "
812 "connections."
813 msgstr ""
814 "¤³¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢IPv4¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ÎUDP¤ÈHTTP¤ÎÀܳ¤Ç´ûÄêÃͤȤ·"
815 "¤Æ»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£"
816
817 #: src/libvlc.h:283
818 #, fuzzy
819 msgid "Choose preferred codec list"
820 msgstr "½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Î°ìÍ÷¤ÎÁªÂò"
821
822 #: src/libvlc.h:285
823 msgid ""
824 "This allows you to select the order in which VLC will choose its codecs. For "
825 "instance, 'a52old,a52,any' will try the old a52 codec before the new one. "
826 "Please be aware that VLC does not make any difference between audio or video "
827 "codecs, so you should always specify 'any' at the end of the list to make "
828 "sure there is a fallback for the types you didn't specify."
829 msgstr ""
830 "VLC¤¬»ÈÍѤ¹¤ë¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Î½ç½ø¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£'a52old,a52,any'¤Ï¤è¤ê"
831 "¿·¤·¤¤¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤è¤ê¤â¡¢¸Å¤¤a52¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Î»ÈÍѤòÍ¥ÀèŪ¤Ë»î¤ß¤Þ¤¹¡£VLC¤Ï¥ª¡¼"
832 "¥Ç¥£¥ª¤È¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Ç¤¤¤«¤Ê¤ëº¹¤â»ý¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¿¥¤"
833 "¥×¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¥Õ¥©¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥ê¥¹¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¾ï¤Ë'any'¤ò»Ø"
834 "Äꤷ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
835
836 #: src/libvlc.h:292
837 #, fuzzy
838 msgid "Choose preferred video encoder list"
839 msgstr "½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Î°ìÍ÷¤ÎÁªÂò"
840
841 #: src/libvlc.h:294 src/libvlc.h:298
842 #, fuzzy
843 msgid ""
844 "This allows you to select the order in which VLC will choose its codecs. "
845 msgstr "VLC¤¬ÁªÂò¤¹¤ë¥Ñ¥±¥Ã¥¿¥é¥¤¥¶¡¼¤Î½ç½ø¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
846
847 #: src/libvlc.h:296
848 #, fuzzy
849 msgid "Choose preferred audio encoder list"
850 msgstr "½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Î°ìÍ÷¤ÎÁªÂò"
851
852 #: src/libvlc.h:301
853 #, fuzzy
854 msgid "Choose a stream output"
855 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎÏÀè¤ÎÁªÂò"
856
857 #: src/libvlc.h:303
858 msgid "Empty if no stream output."
859 msgstr "½ÐÎÏ¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¶õ¤Ë¤¹¤ë"
860
861 #: src/libvlc.h:305
862 msgid "Display while streaming"
863 msgstr ""
864
865 #: src/libvlc.h:307
866 #, fuzzy
867 msgid "This allows you to play the stream while streaming it."
868 msgstr "VLC¤¬ÁªÂò¤¹¤ë¥Ñ¥±¥Ã¥¿¥é¥¤¥¶¡¼¤Î½ç½ø¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
869
870 #: src/libvlc.h:309
871 #, fuzzy
872 msgid "Enable video stream output"
873 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎϤòÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
874
875 #: src/libvlc.h:311 src/libvlc.h:324
876 msgid ""
877 "This allows you to choose if the video stream should be redirected to the "
878 "stream output facility when this last one is enabled."
879 msgstr ""
880 "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à½ÐÎϵ¡¹½¤ÎºÇ¸å¤Î¤â¤Î¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à"
881 "¤¬½ÐÎϵ¡¹½¤Ë¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤µ¤ì¤ë¤Ù¤­¾ì¹ç¡¢ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£"
882
883 #: src/libvlc.h:314
884 #, fuzzy
885 msgid "Video encoding codec"
886 msgstr "DV¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
887
888 #: src/libvlc.h:316
889 msgid "This allows you to force video encoding"
890 msgstr ""
891
892 #: src/libvlc.h:318
893 msgid "Video bitrate encoding (kB/s)"
894 msgstr ""
895
896 #: src/libvlc.h:320
897 msgid "This allows you to specify video bitrate in kB/s."
898 msgstr ""
899
900 #: src/libvlc.h:322
901 #, fuzzy
902 msgid "Enable audio stream output"
903 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎϤòÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
904
905 #: src/libvlc.h:327
906 #, fuzzy
907 msgid "Audio encoding codec"
908 msgstr "MPEG 1/2¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
909
910 #: src/libvlc.h:329
911 msgid "This allows you to force audio encoding"
912 msgstr ""
913
914 #: src/libvlc.h:331
915 msgid "Audio bitrate encoding (kB/s)"
916 msgstr ""
917
918 #: src/libvlc.h:333
919 msgid "This allows you to specify audio bitrate in kB/s."
920 msgstr ""
921
922 #: src/libvlc.h:335
923 #, fuzzy
924 msgid "Choose preferred packetizer list"
925 msgstr "½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥±¥Ã¥¿¥é¥¤¥¶¡¼°ìÍ÷¤ÎÁªÂò"
926
927 #: src/libvlc.h:337
928 msgid ""
929 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
930 msgstr "VLC¤¬ÁªÂò¤¹¤ë¥Ñ¥±¥Ã¥¿¥é¥¤¥¶¡¼¤Î½ç½ø¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
931
932 #: src/libvlc.h:340
933 #, fuzzy
934 msgid "Mux module"
935 msgstr "mux¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
936
937 #: src/libvlc.h:342
938 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
939 msgstr "mux¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÀßÄꤹ¤ë¥ì¥¬¥·¡¼¡¦¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¤¹¡£"
940
941 #: src/libvlc.h:344
942 #, fuzzy
943 msgid "Access output module"
944 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
945
946 #: src/libvlc.h:346
947 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
948 msgstr "¥¢¥¯¥»¥¹½ÐÎϥ⥸¥å¡¼¥ë¤òÀßÄꤹ¤ë¥ì¥¬¥·¡¼¡¦¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¤¹¡£"
949
950 #: src/libvlc.h:349
951 #, fuzzy
952 msgid "Enable CPU MMX support"
953 msgstr "CPU¤ÎMMX¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë"
954
955 #: src/libvlc.h:351
956 msgid ""
957 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
958 "of them."
959 msgstr ""
960 "¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤¬MMX¤Îµ¡Ç½¥»¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢VLC¤Ï¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼"
961 "¥¸¤òÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£"
962
963 #: src/libvlc.h:354
964 #, fuzzy
965 msgid "Enable CPU 3D Now! support"
966 msgstr "CPU¤Î3D Now!¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë"
967
968 #: src/libvlc.h:356
969 msgid ""
970 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
971 "advantage of them."
972 msgstr ""
973 "¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤¬3D Now!µ¡Ç½¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢VLC¤Ï¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò"
974 "ÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£"
975
976 #: src/libvlc.h:359
977 #, fuzzy
978 msgid "Enable CPU MMX EXT support"
979 msgstr "CPU¤ÎMMX³ÈÄ¥µ¡Ç½¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë"
980
981 #: src/libvlc.h:361
982 msgid ""
983 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
984 "advantage of them."
985 msgstr ""
986 "¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤¬MMX¤Î³ÈÄ¥µ¡Ç½¥»¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢VLC¤Ï¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó"
987 "¥Æ¡¼¥¸¤òÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
988
989 #: src/libvlc.h:364
990 #, fuzzy
991 msgid "Enable CPU SSE support"
992 msgstr "CPU¤ÎSSE¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë"
993
994 #: src/libvlc.h:366
995 msgid ""
996 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
997 "of them."
998 msgstr ""
999 "¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤¬SSE¤Îµ¡Ç½¥»¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢VLC¤Ï¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼"
1000 "¥¸¤òÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
1001
1002 #: src/libvlc.h:369
1003 #, fuzzy
1004 msgid "Enable CPU AltiVec support"
1005 msgstr "CPU¤ÎAltiVec¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë"
1006
1007 #: src/libvlc.h:371
1008 msgid ""
1009 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
1010 "advantage of them."
1011 msgstr ""
1012 "¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤¬AltiVec¤Îµ¡Ç½¥»¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸"
1013 "¤òÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
1014
1015 #: src/libvlc.h:374
1016 #, fuzzy
1017 msgid "Play files randomly forever"
1018 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥é¥ó¥À¥à¤ËºÆÀ¸"
1019
1020 #: src/libvlc.h:376
1021 msgid ""
1022 "When selected, VLC will randomly play files in the playlist until "
1023 "interrupted."
1024 msgstr ""
1025 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤ë¤ÈVLC¤Ï¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥é¥ó¥À¥à¤ËºÆÀ¸¤·¤Þ"
1026 "¤¹¡£"
1027
1028 #: src/libvlc.h:379
1029 #, fuzzy
1030 msgid "Enqueue items in playlist"
1031 msgstr "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ËÄɲÃ"
1032
1033 #: src/libvlc.h:381
1034 msgid ""
1035 "If you want VLC to add items to the playlist as you open them, then enable "
1036 "this option."
1037 msgstr ""
1038 "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¹àÌܤòÄɲä·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò"
1039 "¤·¤Þ¤¹¡£"
1040
1041 #: src/libvlc.h:384
1042 #, fuzzy
1043 msgid "Loop playlist on end"
1044 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎºÇ¸å¤Ç¥ë¡¼¥×"
1045
1046 #: src/libvlc.h:386
1047 msgid ""
1048 "If you want VLC to keep playing the playlist indefinitely then enable this "
1049 "option."
1050 msgstr ""
1051 "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎºÆÀ¸¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¹Ô¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
1052
1053 #: src/libvlc.h:389
1054 #, fuzzy
1055 msgid "Memory copy module"
1056 msgstr "¥á¥â¥ê¡¼¡¦¥³¥Ô¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1057
1058 #: src/libvlc.h:391
1059 msgid ""
1060 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
1061 "select the fastest one supported by your hardware."
1062 msgstr ""
1063 "»ÈÍѤ·¤¿¤¤¥á¥â¥ê¡¼¡¦¥³¥Ô¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£VLC¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥Ï¡¼¥É"
1064 "¥¦¥§¥¢¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ëºÇ¤â®¤¤¤â¤Î¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
1065
1066 #: src/libvlc.h:394
1067 #, fuzzy
1068 msgid "Access module"
1069 msgstr "¥¢¥¯¥»¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1070
1071 #: src/libvlc.h:396
1072 msgid "This is a legacy entry to let you configure access modules"
1073 msgstr "¥¢¥¯¥»¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁªÂò¤¹¤ë¥ì¥¬¥·¡¼¡¦¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¤¹¡£"
1074
1075 #: src/libvlc.h:398
1076 #, fuzzy
1077 msgid "Demux module"
1078 msgstr "demux¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1079
1080 #: src/libvlc.h:400
1081 msgid "This is a legacy entry to let you configure demux modules"
1082 msgstr "demux¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁªÂò¤¹¤ë¥ì¥¬¥·¡¼¡¦¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¤¹¡£"
1083
1084 #: src/libvlc.h:402
1085 msgid "Increase the priority of the process"
1086 msgstr ""
1087
1088 #: src/libvlc.h:404
1089 msgid ""
1090 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
1091 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
1092 "could otherwise take too much processor time.\n"
1093 "However be advise that in certain circumstances (bugs) VLC could take all "
1094 "the processor time and render the whole system unresponsive which might "
1095 "require a reboot of your machine."
1096 msgstr ""
1097
1098 #: src/libvlc.h:411
1099 #, fuzzy
1100 msgid "Fast mutex on NT/2K/XP (developers only)"
1101 msgstr "¹â®mutex¤Î»ÈÍÑ NT/2K/XP (³«È¯¼Ô¸þ¤±)"
1102
1103 #: src/libvlc.h:413
1104 msgid ""
1105 "On Windows NT/2K/XP we use a slow mutex implementation but which allows us "
1106 "to correctely implement condition variables. You can also use the faster "
1107 "Win9x implementation but you might experience problems with it."
1108 msgstr ""
1109 "Windows NT/2K/XP¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃÙ¤¯¤Æ¤âÀµ³Î¤Ë¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëmutex¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£¤·¤«"
1110 "¤·¡¢¤è¤ê®¤¤mutex¤Î¼ÂÁõ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤â²Äǽ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢ÌäÂ꤬ȯÀ¸¤¹¤ë²Äǽ"
1111 "À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£"
1112
1113 #: src/libvlc.h:418
1114 msgid "Condition variables implementation for Win9x (developers only)"
1115 msgstr "Win9x¸þ¤±¾ò·ïÃͤμÂÁõ (³«È¯¼Ô¸þ¤±)"
1116
1117 #: src/libvlc.h:421
1118 msgid ""
1119 "On Windows 9x/Me we use a fast but not correct condition variables "
1120 "implementation (more precisely there is a possibility for a race condition "
1121 "to happen). However it is possible to use slower alternatives which should "
1122 "be more robust. Currently you can choose between implementation 0 (which is "
1123 "the default and the fastest), 1 and 2."
1124 msgstr ""
1125 "Windows 9x/Me¾å¤Ç¹â®¤Ç¤¹¤¬¡¢Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤¾ò·ïÃͤμÂÁõ(¤è¤êÀµ³Î¤Ë¤Ï¶¥¹ç¤¬È¯À¸¤¹"
1126 "¤ë²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹)¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÂåÂؤ¨¤È¤Ê¤ëÃÙ¤¯¤Æ¤â°ÂÄꤷ¤¿¼ÂÁõ¤òÁª"
1127 "Âò¤¹¤ë¤³¤È¤â²Äǽ¤Ç¤¹¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢0(´ûÄêÃͤκÇ®¤Î¤â¤Î), 1, 2¤¬ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£"
1128
1129 #: src/libvlc.h:429
1130 msgid ""
1131 "\n"
1132 "Playlist items:\n"
1133 "  *.mpg, *.vob                   plain MPEG-1/2 files\n"
1134 "  [dvd:][device][@raw_device][@[title][,[chapter][,angle]]]\n"
1135 "                                 DVD device\n"
1136 "  [vcd:][device][@[title][,[chapter]]\n"
1137 "                                 VCD device\n"
1138 "  udpstream:[@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
1139 "                                 UDP stream sent by VLS\n"
1140 "  vlc:pause                      pause execution of playlist items\n"
1141 "  vlc:quit                       quit VLC\n"
1142 msgstr ""
1143 "\n"
1144 "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È ¹àÌÜ:\n"
1145 "*.mpg, *.vob                     MPEG-1/2¥Õ¥¡¥¤¥ë\n"
1146 "  [dvd:][device][@raw_device][@[title][,[chapter][,angle]]]\n"
1147 "                                 DVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹\n"
1148 "  [vcd:][device][@[title][,[chapter]]\n"
1149 "                                 VCD¥Ç¥Ð¥¤¥¹\n"
1150 "  udpstream:[@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
1151 "                                 VLS¤«¤éÁ÷¿®¤µ¤ì¤¿UDP¥¹¥È¥ê¡¼¥à\n"
1152 "  vlc:pause                      ¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Î¹àÌܤκÆÀ¸Ää»ß\n"
1153 "  vlc:quit                       VLC¤ò½ªÎ»\n"
1154
1155 #: src/libvlc.h:459 modules/misc/dummy/dummy.c:58
1156 msgid "Interface"
1157 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
1158
1159 #: src/libvlc.h:474 modules/audio_output/coreaudio.c:227
1160 #: modules/audio_output/file.c:108 modules/demux/asf/asf.c:228
1161 #: modules/demux/mkv.cpp:2445 modules/demux/ogg.c:557 modules/demux/ogg.c:829
1162 #: modules/demux/ogg.c:1002 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:259
1163 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1092 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1219
1164 #: modules/gui/macosx/intf.m:378 modules/gui/macosx/output.m:164
1165 msgid "Audio"
1166 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª"
1167
1168 #: src/libvlc.h:493 modules/demux/asf/asf.c:302 modules/demux/avi/avi.c:1217
1169 #: modules/demux/mkv.cpp:2461 modules/demux/ogg.c:629 modules/demux/ogg.c:669
1170 #: modules/demux/ogg.c:734 modules/demux/ogg.c:909
1171 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1099 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1296
1172 #: modules/gui/macosx/intf.m:389 modules/gui/macosx/macosx.m:68
1173 #: modules/gui/macosx/output.m:158 modules/misc/dummy/dummy.c:81
1174 #: modules/video_output/directx/directx.c:112
1175 msgid "Video"
1176 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª"
1177
1178 #: src/libvlc.h:515 modules/access/satellite/satellite.c:66
1179 msgid "Input"
1180 msgstr "ÆþÎÏ"
1181
1182 #: src/libvlc.h:537
1183 msgid "Decoders"
1184 msgstr "¥Ç¥³¡¼¥À"
1185
1186 #: src/libvlc.h:541
1187 #, fuzzy
1188 msgid "Encoders"
1189 msgstr "¥¨¥ó¥³¡¼¥À"
1190
1191 #: src/libvlc.h:547 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2042
1192 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2361 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3034
1193 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:221 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:175
1194 msgid "Stream output"
1195 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à½ÐÎÏ"
1196
1197 #: src/libvlc.h:567
1198 msgid "CPU"
1199 msgstr ""
1200
1201 #: src/libvlc.h:579 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:206
1202 #: modules/gui/familiar/interface.c:610 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:643
1203 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2384
1204 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2409 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:747
1205 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2697 modules/gui/macosx/intf.m:321
1206 #: modules/gui/macosx/intf.m:409 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:377
1207 #: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:104
1208 msgid "Playlist"
1209 msgstr "¥ê¥¹¥È"
1210
1211 #: src/libvlc.h:585 modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:85
1212 #: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:60
1213 #: modules/codec/a52old/a52old.c:59 modules/codec/mpeg_video/parser.c:84
1214 #: modules/demux/mpeg/ts.c:118 modules/gui/familiar/familiar.c:70
1215 #: modules/misc/logger/logger.c:89 modules/video_filter/motionblur.c:58
1216 #: modules/video_filter/transform.c:63 modules/video_filter/wall.c:66
1217 #: modules/video_output/ggi.c:62 modules/video_output/mga/xmga.c:102
1218 msgid "Miscellaneous"
1219 msgstr "¤½¤Î¾"
1220
1221 #: src/libvlc.h:599
1222 msgid "main program"
1223 msgstr "¥á¥¤¥ó¡¦¥×¥í¥°¥é¥à"
1224
1225 #: src/libvlc.h:605
1226 msgid "print help"
1227 msgstr "¥Ø¥ë¥×¤Î°õºþ"
1228
1229 #: src/libvlc.h:607
1230 msgid "print detailed help"
1231 msgstr "¾ÜºÙ¤Ê¥Ø¥ë¥×¤Î°õºþ"
1232
1233 #: src/libvlc.h:610
1234 msgid "print a list of available modules"
1235 msgstr "Í­¸ú¤Ê¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¥ê¥¹¥È¤ò°õºþ"
1236
1237 #: src/libvlc.h:612
1238 msgid "print help on module"
1239 msgstr "¥â¥¸¥å¡¼¥ë¾å¤Î¥Ø¥ë¥×¤ò°õºþ <ʸ»úÎó>"
1240
1241 #: src/libvlc.h:615
1242 msgid "print version information"
1243 msgstr "¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó¤Î°õºþ"
1244
1245 #: src/misc/configuration.c:946
1246 msgid "boolean"
1247 msgstr "¿¿µ¶ÃÍ"
1248
1249 #: src/video_output/video_output.c:394 modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1151
1250 #: modules/gui/macosx/applescript.m:122 modules/gui/macosx/controls.m:348
1251 #: modules/gui/macosx/controls.m:690 modules/gui/macosx/intf.m:394
1252 msgid "Fullscreen"
1253 msgstr "Á´²èÌ̲½"
1254
1255 #: src/video_output/video_output.c:405 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:183
1256 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:966 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:553
1257 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1349 modules/gui/macosx/intf.m:402
1258 #: modules/gui/macosx/intf.m:403
1259 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:81
1260 msgid "Deinterlace"
1261 msgstr "¥Î¥ó¥¤¥ó¥¿¥ì¡¼¥¹²½"
1262
1263 #: src/video_output/video_output.c:409
1264 #, fuzzy
1265 msgid "Discard"
1266 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯"
1267
1268 #: src/video_output/video_output.c:411
1269 msgid "Blend"
1270 msgstr ""
1271
1272 #: src/video_output/video_output.c:413
1273 #, fuzzy
1274 msgid "Mean"
1275 msgstr "¥á¥Ç¥£¥¢"
1276
1277 #: src/video_output/video_output.c:415
1278 msgid "Bob"
1279 msgstr ""
1280
1281 #: src/video_output/video_output.c:417
1282 #, fuzzy
1283 msgid "Linear"
1284 msgstr "À°¿ô"
1285
1286 #: modules/access/cdda.c:86 modules/access/file.c:72 modules/access/ftp.c:86
1287 #: modules/access/http.c:80 modules/access/mms/mms.c:57
1288 #: modules/access/v4l/v4l.c:67
1289 #, fuzzy
1290 msgid "Caching value in ms"
1291 msgstr "¥­¥ã¥Ã¥·¥ó¥°ÃÍ (ms)"
1292
1293 #: modules/access/cdda.c:88
1294 #, fuzzy
1295 msgid ""
1296 "Allows you to modify the default caching value for cdda streams. This value "
1297 "should be set in miliseconds units."
1298 msgstr ""
1299 "udp¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë´ûÄê¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥ó¥°Ãͤ¬Êѹ¹²Äǽ¤Ç¤¹¡£Ã±°Ì¤Ï¥ß¥êÉäǻØ"
1300 "Äꤷ¤Þ¤¹¡£"
1301
1302 #: modules/access/cdda.c:92
1303 #, fuzzy
1304 msgid "CD Audio input"
1305 msgstr "VCDÆþÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
1306
1307 #: modules/access/cdda.c:99
1308 #, fuzzy
1309 msgid "CD Audio demux"
1310 msgstr "ÀßÄê(_S)"
1311
1312 #: modules/access/directory.c:82
1313 #, fuzzy
1314 msgid "Standard filesystem directory input"
1315 msgstr "ɸ½àŪ¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤà"
1316
1317 #: modules/access/dvd/dvd.c:65
1318 #, fuzzy
1319 msgid "Method to use by libdvdcss for key decryption"
1320 msgstr "libdvdcss¤ò¸°¤ÎÊ£¹ç²½¤Ë»ÈÍÑ"
1321
1322 #: modules/access/dvd/dvd.c:67
1323 msgid ""
1324 "Set the method used by libdvdcss for key decryption.\n"
1325 "title: decrypted title key is guessed from the encrypted sectors of the "
1326 "stream. Thus it should work with a file as well as the DVD device. But it "
1327 "sometimes takes much time to decrypt a title key and may even fail. With "
1328 "this method, the key is only checked at the beginning of each title, so it "
1329 "won't work if the key changes in the middle of a title.\n"
1330 "disc: the disc key is first cracked, then all title keys can be decrypted "
1331 "instantly, which allows us to check them often.\n"
1332 "key: the same as \"disc\" if you don't have a file with player keys at "
1333 "compilation time. If you do, the decryption of the disc key will be faster "
1334 "with this method. It is the one that was used by libcss.\n"
1335 "The default method is: key."
1336 msgstr ""
1337 "¸°¤ÎÊ£¹ç²½¤Ëlibdvdcss¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥á¥½¥Ã¥É¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£\n"
1338 "title: Ê£¹ç²½¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¡¦¥­¡¼¤Ï¥¹¥È¥ê¡¼¥àÃæ¤Î°Å¹æ²½¤µ¤ì¤¿¥»¥¯¥¿¡¼¤«¤é¿ä¬"
1339 "¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¯ÃΤé¤ì¤Æ¤¤¤ëDVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤ÏÆ°ºî¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»þ¡¹"
1340 "¼ºÇÔ¤·¤¿¤ê¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¡¦¥­¡¼¤ÎÊ£¹ç²½¤Ë»þ´Ö¤òÍפ·¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤âÃΤì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¥á"
1341 "¥½¥Ã¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸°¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤Î³«»Ï»þ¤Ë¤Î¤ß¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÅÓÃæ¤Ç¸°"
1342 "¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Æ°ºî¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£\n"
1343 "disc: ¥Ç¥£¥¹¥¯¡¦¥­¡¼¤¬ºÇ½é¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡¦¥­¡¼¤¬"
1344 "¨»þ¤ËÊ£¹ç²½¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£\n"
1345 "key: ËÝÌõ»þ¤Ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦¥­¡¼¤ò»ý¤Ä¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢\"disc:\"¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¹¡£"
1346 "¥Ç¥£¥¹¥¯¡¦¥­¡¼¤ÎÊ£¹ç²½¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤¬°ìÈÖ®¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£libcss¤Ë"
1347 "¤è¤Ã¤Æ»ÈÍѤµ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£\n"
1348 "´ûÄêÃͤÏ\"key:\"¤Ç¤¹¡£"
1349
1350 #: modules/access/dvd/dvd.c:86
1351 msgid "[dvd:][device][@raw_device][@[title][,[chapter][,angle]]]"
1352 msgstr ""
1353
1354 #: modules/access/dvd/dvd.c:87
1355 #, fuzzy
1356 msgid "dvd"
1357 msgstr "ÄɲÃ"
1358
1359 #: modules/access/dvd/dvd.c:91
1360 #, fuzzy
1361 msgid "DVD input (uses libdvdcss if installed)"
1362 msgstr "DVDÆþÎϥ⥸¥å¡¼¥ë, libdvdcss¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï»ÈÍÑ"
1363
1364 #: modules/access/dvd/dvd.c:94
1365 #, fuzzy
1366 msgid "DVD input (uses libdvdcss)"
1367 msgstr "DVDÆþÎϥ⥸¥å¡¼¥ë, libdvdcss¤ò»ÈÍÑ"
1368
1369 #: modules/access/dvdplay/dvd.c:51
1370 msgid "[dvdplay:][device][@[title][,[chapter][,angle]]]"
1371 msgstr ""
1372
1373 #: modules/access/dvdplay/dvd.c:52
1374 msgid "DVD input with menus support"
1375 msgstr ""
1376
1377 #: modules/access/dvdread/dvdread.c:45
1378 #, fuzzy
1379 msgid "DVD input (using libdvdread)"
1380 msgstr "DVDÆþÎϥ⥸¥å¡¼¥ë, libdvdcss¤ò»ÈÍÑ"
1381
1382 #: modules/access/file.c:74
1383 msgid ""
1384 "Allows you to modify the default caching value for file streams. This value "
1385 "should be set in miliseconds units."
1386 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î´ûÄê¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥ó¥°ÃͤòÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£Ã±°Ì¤Ï¥ß¥êÉÃ"
1387
1388 #: modules/access/file.c:78
1389 #, fuzzy
1390 msgid "Standard filesystem file input"
1391 msgstr "ɸ½àŪ¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤà"
1392
1393 #: modules/access/file.c:79
1394 msgid "file"
1395 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë"
1396
1397 #: modules/access/ftp.c:88
1398 #, fuzzy
1399 msgid ""
1400 "Allows you to modify the default caching value for ftp streams. This value "
1401 "should be set in miliseconds units."
1402 msgstr ""
1403 "http¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë´ûÄê¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥ó¥°Ãͤ¬Êѹ¹²Äǽ¤Ç¤¹¡£Ã±°Ì¤Ï¥ß¥êÉäÇ"
1404 "»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
1405
1406 #: modules/access/ftp.c:92
1407 msgid "FTP input"
1408 msgstr ""
1409
1410 #: modules/access/http.c:74
1411 #, fuzzy
1412 msgid "Specify an HTTP proxy"
1413 msgstr "HTTP¥×¥í¥­¥·¤ò»ØÄê"
1414
1415 #: modules/access/http.c:76
1416 #, fuzzy
1417 msgid ""
1418 "Specify an HTTP proxy to use. It must be in the form http://myproxy.mydomain:"
1419 "myport. If none is specified, the HTTP_PROXY environment variable will be "
1420 "tried."
1421 msgstr ""
1422 "»ÈÍѤ¹¤ëHTTP¥×¥í¥­¥·¤ò http://myproxy.mydomain:myport ¤Î·Á¼°¤Ç»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ"
1423 "¤¤¡£none ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢HTTP_PROXYenvironmentÊÑ¿ô¤¬»î¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£"
1424
1425 #: modules/access/http.c:82
1426 msgid ""
1427 "Allows you to modify the default caching value for http streams. This value "
1428 "should be set in miliseconds units."
1429 msgstr ""
1430 "http¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë´ûÄê¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥ó¥°Ãͤ¬Êѹ¹²Äǽ¤Ç¤¹¡£Ã±°Ì¤Ï¥ß¥êÉäÇ"
1431 "»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
1432
1433 #: modules/access/http.c:86
1434 msgid "http"
1435 msgstr ""
1436
1437 #: modules/access/http.c:89
1438 msgid "HTTP input"
1439 msgstr ""
1440
1441 #: modules/access/mms/mms.c:59
1442 #, fuzzy
1443 msgid ""
1444 "Allows you to modify the default caching value for mms streams. This value "
1445 "should be set in miliseconds units."
1446 msgstr ""
1447 "udp¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë´ûÄê¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥ó¥°Ãͤ¬Êѹ¹²Äǽ¤Ç¤¹¡£Ã±°Ì¤Ï¥ß¥êÉäǻØ"
1448 "Äꤷ¤Þ¤¹¡£"
1449
1450 #: modules/access/mms/mms.c:63
1451 msgid "Microsoft Media Server (MMS) input"
1452 msgstr ""
1453
1454 #: modules/access/pvr/pvr.c:74
1455 msgid "Hauppauge PVR cards input"
1456 msgstr ""
1457
1458 #: modules/access/satellite/satellite.c:41
1459 #, fuzzy
1460 msgid "Satellite default transponder frequency"
1461 msgstr "±ÒÀ± ´ûÄêžÁ÷¼þÇÈ¿ô"
1462
1463 #: modules/access/satellite/satellite.c:44
1464 #, fuzzy
1465 msgid "Satellite default transponder polarization"
1466 msgstr "±ÒÀ± ´ûÄêžÁ÷¶Ë"
1467
1468 #: modules/access/satellite/satellite.c:47
1469 #, fuzzy
1470 msgid "Satellite default transponder FEC"
1471 msgstr "±ÒÀ± ´ûÄêžÁ÷FEC"
1472
1473 #: modules/access/satellite/satellite.c:50
1474 #, fuzzy
1475 msgid "Satellite default transponder symbol rate"
1476 msgstr "±ÒÀ± ´ûÄêžÁ÷¥·¥ó¥Ü¥ë¡¦¥ì¡¼¥È"
1477
1478 #: modules/access/satellite/satellite.c:53
1479 #, fuzzy
1480 msgid "Use diseqc with antenna"
1481 msgstr "¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Èdiseqc¤ò»ÈÍÑ"
1482
1483 #: modules/access/satellite/satellite.c:56
1484 #, fuzzy
1485 msgid "Antenna lnb_lof1 (kHz)"
1486 msgstr "¥¢¥ó¥Æ¥Ê lnb_lof1 (kHz)"
1487
1488 #: modules/access/satellite/satellite.c:59
1489 #, fuzzy
1490 msgid "Antenna lnb_lof2 (kHz)"
1491 msgstr "¥¢¥ó¥Æ¥Ê lnb_lof2 (kHz)"
1492
1493 #: modules/access/satellite/satellite.c:62
1494 #, fuzzy
1495 msgid "Antenna lnb_slof (kHz)"
1496 msgstr "¥¢¥ó¥Æ¥Ê lnb_slof (kHz)"
1497
1498 #: modules/access/satellite/satellite.c:81
1499 #, fuzzy
1500 msgid "satellite input"
1501 msgstr "±ÒÀ±ÆþÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
1502
1503 #: modules/access/slp.c:78
1504 msgid "SLP input"
1505 msgstr ""
1506
1507 #: modules/access/slp.c:79
1508 msgid "slp"
1509 msgstr ""
1510
1511 #: modules/access/udp.c:72 modules/access_output/udp.c:74
1512 msgid "caching value in ms"
1513 msgstr "¥­¥ã¥Ã¥·¥ó¥°ÃÍ (ms)"
1514
1515 #: modules/access/udp.c:74 modules/access_output/udp.c:76
1516 msgid ""
1517 "Allows you to modify the default caching value for udp streams. This value "
1518 "should be set in miliseconds units."
1519 msgstr ""
1520 "udp¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë´ûÄê¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥ó¥°Ãͤ¬Êѹ¹²Äǽ¤Ç¤¹¡£Ã±°Ì¤Ï¥ß¥êÉäǻØ"
1521 "Äꤷ¤Þ¤¹¡£"
1522
1523 #: modules/access/udp.c:78
1524 #, fuzzy
1525 msgid "UDP/RTP input"
1526 msgstr "UDP¥Þ¥ë¥Á¥­¥ã¥¹¥È"
1527
1528 #: modules/access/udp.c:79
1529 msgid "udp"
1530 msgstr ""
1531
1532 #: modules/access/v4l/v4l.c:69
1533 #, fuzzy
1534 msgid ""
1535 "Allows you to modify the default caching value for v4l streams. This value "
1536 "should be set in miliseconds units."
1537 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î´ûÄê¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥ó¥°ÃͤòÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£Ã±°Ì¤Ï¥ß¥êÉÃ"
1538
1539 #: modules/access/v4l/v4l.c:73
1540 #, fuzzy
1541 msgid "Video4Linux input"
1542 msgstr "Video4LinuxÆþÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
1543
1544 #: modules/access/v4l/v4l.c:74
1545 msgid "v4l"
1546 msgstr ""
1547
1548 #: modules/access/v4l/v4l.c:82
1549 #, fuzzy
1550 msgid "Video4Linux demuxer"
1551 msgstr "Video4LinuxÆþÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
1552
1553 #: modules/access/vcd/vcd.c:79
1554 #, fuzzy
1555 msgid "VCD input"
1556 msgstr "VCDÆþÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
1557
1558 #: modules/access_output/dummy.c:56
1559 #, fuzzy
1560 msgid "Dummy stream ouput"
1561 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎÏÀè¤ÎÁªÂò"
1562
1563 #: modules/access_output/file.c:66
1564 #, fuzzy
1565 msgid "File stream ouput"
1566 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎÏÀè¤ÎÁªÂò"
1567
1568 #: modules/access_output/http.c:54
1569 #, fuzzy
1570 msgid "HTTP stream ouput"
1571 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎÏÀè¤ÎÁªÂò"
1572
1573 #: modules/access_output/udp.c:80
1574 #, fuzzy
1575 msgid "UDP stream ouput"
1576 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎÏÀè¤ÎÁªÂò"
1577
1578 #: modules/access_output/udp.c:81
1579 #, fuzzy
1580 msgid "udp stream output"
1581 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎÏÀè¤ÎÁªÂò"
1582
1583 #: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:48
1584 #, fuzzy
1585 msgid "Characteristic dimension"
1586 msgstr "¶õ´Ö¤ÎÆÃÀ­"
1587
1588 #: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:50
1589 msgid ""
1590 "Headphone virtual spatialization effect parameter: distance between front "
1591 "left speaker and listener in meters."
1592 msgstr ""
1593 "¥Ø¥Ã¥É¥Û¡¼¥ó¤Î²¾ÁÛŪ¤Ê²»¤Î¹­¤¬¤ê¸ú²Ì¡§¥Õ¥í¥ó¥Èº¸Â¦¥¹¥Ô¡¼¥«¤È¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î´Ö¤Îµ÷"
1594 "Î¥¤ò¥á¡¼¥È¥ë¤Ç»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
1595
1596 #: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:54
1597 msgid "headphone"
1598 msgstr ""
1599
1600 #: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:57
1601 #, fuzzy
1602 msgid "headphone channel mixer with virtual spatialization effect"
1603 msgstr "¥Ø¥Ã¥É¥Û¡¼¥ó¤Î²¾ÁÛŪ¤Ê²»¤Î¹­¤¬¤ê¸ú²Ì"
1604
1605 #: modules/audio_filter/channel_mixer/trivial.c:46
1606 msgid "audio filter for trivial channel mixing"
1607 msgstr "Èù̯¤Ê¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥ß¥­¥·¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1608
1609 #: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:76
1610 msgid "A/52 dynamic range compression"
1611 msgstr "A/52 ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡¦¥ì¥ó¥¸°µ½Ì"
1612
1613 #: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:78
1614 msgid ""
1615 "Dynamic range compression makes the loud sounds softer, and the soft sounds "
1616 "louder, so you can more easily listen to the stream in a noisy environment "
1617 "without disturbing anyone. If you disable the dynamic range compression the "
1618 "playback will be more adapted to a movie theater or a listening room."
1619 msgstr ""
1620 "¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡¦¥ì¥ó¥¸°µ½Ì¤ÏÂ礭¤Ê²»Î̤ò¾®¤µ¤¯¤·¡¢¾®¤µ¤Ê²»Î̤òÂ礭¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¤³"
1621 "¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ»¨²»¤Î¿¤¤´Ä¶­¤Ç¾¤Î¿Í¤ËÌÂÏǤò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ê¹¤­¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ"
1622 "¤¹¡£\n"
1623 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤ÆºÆÀ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢±Ç²è´Û¤ä¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¡¦¥ë¡¼¥à¤Ê¤É¤Ç¤ÎºÆÀ¸"
1624 "¤Ë¤è¤êŬÀڤˤʤê¤Þ¤¹¡£"
1625
1626 #: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:87
1627 #, fuzzy
1628 msgid "ATSC A/52 aka AC-3 audio decoder"
1629 msgstr "a52 ATSC A/52(AC-3)¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1630
1631 #: modules/audio_filter/converter/a52tospdif.c:51
1632 msgid "audio filter for A/52->S/PDIF encapsulation"
1633 msgstr "A/52->S/PDIF¤Î¥«¥×¥»¥ë²½¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1634
1635 #: modules/audio_filter/converter/dtstospdif.c:50
1636 #, fuzzy
1637 msgid "audio filter for DTS->S/PDIF encapsulation"
1638 msgstr "A/52->S/PDIF¤Î¥«¥×¥»¥ë²½¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1639
1640 #: modules/audio_filter/converter/fixed32tofloat32.c:48
1641 msgid "audio filter for fixed32<->float32 conversion"
1642 msgstr "fixed32<->float32ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1643
1644 #: modules/audio_filter/converter/fixed32tos16.c:46
1645 msgid "audio filter for fixed32->s16 conversion"
1646 msgstr "fixed32->s16ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1647
1648 #: modules/audio_filter/converter/float32tos16.c:46
1649 msgid "audio filter for float32->s16 conversion"
1650 msgstr "float32->s16ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1651
1652 #: modules/audio_filter/converter/float32tos8.c:46
1653 msgid "audio filter for float32->s8 conversion"
1654 msgstr "float32->s8ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1655
1656 #: modules/audio_filter/converter/float32tou16.c:46
1657 msgid "audio filter for float32->u16 conversion"
1658 msgstr "float32->u16ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1659
1660 #: modules/audio_filter/converter/float32tou8.c:46
1661 msgid "audio filter for float32->u8 conversion"
1662 msgstr "float32->u8ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1663
1664 #: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:61
1665 #, fuzzy
1666 msgid "MPEG audio decoder"
1667 msgstr "MPEG 1/2¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1668
1669 #: modules/audio_filter/converter/s16tofixed32.c:46
1670 #, fuzzy
1671 msgid "audio filter for s16->fixed32 conversion"
1672 msgstr "s16->float32ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1673
1674 #: modules/audio_filter/converter/s16tofloat32.c:46
1675 msgid "audio filter for s16->float32 conversion"
1676 msgstr "s16->float32ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1677
1678 #: modules/audio_filter/converter/s16tofloat32swab.c:58
1679 msgid "audio filter for s16->float32 with endianness conversion"
1680 msgstr "s16->float32ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1681
1682 #: modules/audio_filter/converter/s8tofloat32.c:46
1683 #, fuzzy
1684 msgid "audio filter for s8->float32 conversion"
1685 msgstr "s16->float32ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1686
1687 #: modules/audio_filter/converter/u8tofixed32.c:46
1688 #, fuzzy
1689 msgid "audio filter for u8->fixed32 conversion"
1690 msgstr "fixed32->s16ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1691
1692 #: modules/audio_filter/converter/u8tofloat32.c:46
1693 #, fuzzy
1694 msgid "audio filter for u8->float32 conversion"
1695 msgstr "s16->float32ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1696
1697 #: modules/audio_filter/resampler/bandlimited.c:82
1698 #, fuzzy
1699 msgid "audio filter for bandlimited interpolation resampling"
1700 msgstr "Èù̯¤ÊºÆ¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1701
1702 #: modules/audio_filter/resampler/coreaudio.c:65
1703 #, fuzzy
1704 msgid "audio filter using CoreAudio for resampling"
1705 msgstr "¹Ó¤ì¤¿ºÆ¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1706
1707 #: modules/audio_filter/resampler/linear.c:59
1708 #, fuzzy
1709 msgid "audio filter for linear interpolation resampling"
1710 msgstr "Èù̯¤ÊºÆ¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1711
1712 #: modules/audio_filter/resampler/trivial.c:46
1713 msgid "audio filter for trivial resampling"
1714 msgstr "Èù̯¤ÊºÆ¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1715
1716 #: modules/audio_filter/resampler/ugly.c:46
1717 msgid "audio filter for ugly resampling"
1718 msgstr "¹Ó¤ì¤¿ºÆ¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1719
1720 #: modules/audio_mixer/float32.c:45
1721 #, fuzzy
1722 msgid "float32 audio mixer"
1723 msgstr "float32¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥ß¥­¥µ¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1724
1725 #: modules/audio_mixer/spdif.c:45
1726 #, fuzzy
1727 msgid "dummy spdif audio mixer"
1728 msgstr "¥À¥ß¡¼¤Îspdif¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥ß¥­¥µ¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1729
1730 #: modules/audio_mixer/trivial.c:45
1731 #, fuzzy
1732 msgid "trivial audio mixer"
1733 msgstr "Èù̯¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥ß¥­¥µ¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1734
1735 #: modules/audio_output/alsa.c:97
1736 msgid "ALSA"
1737 msgstr ""
1738
1739 #: modules/audio_output/alsa.c:99
1740 msgid "ALSA device name"
1741 msgstr "ALSA¥Ç¥Ð¥¤¥¹Ì¾"
1742
1743 #: modules/audio_output/alsa.c:100
1744 #, fuzzy
1745 msgid "ALSA audio output"
1746 msgstr "ALSA¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1747
1748 #: modules/audio_output/alsa.c:116 modules/audio_output/coreaudio.c:218
1749 #: modules/audio_output/coreaudio.c:1473 modules/audio_output/directx.c:377
1750 #: modules/audio_output/oss.c:129 modules/audio_output/sdl.c:176
1751 #: modules/audio_output/sdl.c:194 modules/audio_output/waveout.c:337
1752 #: modules/gui/macosx/intf.m:386 modules/gui/macosx/intf.m:387
1753 #, fuzzy
1754 msgid "Audio device"
1755 msgstr "DVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹"
1756
1757 #: modules/audio_output/alsa.c:167 modules/audio_output/directx.c:435
1758 #: modules/audio_output/oss.c:222 modules/audio_output/sdl.c:182
1759 #: modules/audio_output/sdl.c:201 modules/audio_output/waveout.c:399
1760 msgid "Mono"
1761 msgstr "¥â¥Î¥é¥ë"
1762
1763 #: modules/audio_output/alsa.c:180 modules/audio_output/directx.c:409
1764 #: modules/audio_output/oss.c:178 modules/audio_output/waveout.c:371
1765 msgid "2 Front 2 Rear"
1766 msgstr "¥Õ¥í¥ó¥È 2, ¥ê¥¢ 2"
1767
1768 #: modules/audio_output/alsa.c:186 modules/audio_output/directx.c:391
1769 #: modules/audio_output/oss.c:167 modules/audio_output/waveout.c:352
1770 msgid "5.1"
1771 msgstr ""
1772
1773 #: modules/audio_output/alsa.c:208 modules/audio_output/directx.c:478
1774 #: modules/audio_output/oss.c:246 modules/audio_output/waveout.c:415
1775 msgid "A/52 over S/PDIF"
1776 msgstr ""
1777
1778 #: modules/audio_output/arts.c:66
1779 #, fuzzy
1780 msgid "aRts audio output"
1781 msgstr "aRts¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1782
1783 #: modules/audio_output/coreaudio.c:219
1784 msgid ""
1785 "Choose a number corresponding to the number of an audio device, as listed in "
1786 "your 'audio device' menu. This device will then be used by default for audio "
1787 "playback."
1788 msgstr ""
1789
1790 #: modules/audio_output/coreaudio.c:224
1791 #, fuzzy
1792 msgid "CoreAudio output"
1793 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ü¥ê¥å¡¼¥à"
1794
1795 #: modules/audio_output/directx.c:209
1796 #, fuzzy
1797 msgid "DirectX audio output"
1798 msgstr "DirectX¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1799
1800 #: modules/audio_output/esd.c:66
1801 #, fuzzy
1802 msgid "EsounD audio output"
1803 msgstr "EsounD¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1804
1805 #: modules/audio_output/file.c:82
1806 #, fuzzy
1807 msgid "Output format"
1808 msgstr "½ÐÎÏ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È"
1809
1810 #: modules/audio_output/file.c:83
1811 msgid ""
1812 "One of \"u8\", \"s8\", \"u16\", \"s16\", \"u16_le\", \"s16_le\", \"u16_be\", "
1813 "\"s16_be\", \"fixed32\", \"float32\" or \"spdif\""
1814 msgstr ""
1815
1816 #: modules/audio_output/file.c:86
1817 #, fuzzy
1818 msgid "Add wave header"
1819 msgstr "wave¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲÃ"
1820
1821 #: modules/audio_output/file.c:87
1822 #, fuzzy
1823 msgid "Instead of writing a raw file, you can add a wav header to the file"
1824 msgstr "raw¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò½ñ¤­½Ð¤¹Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢wav¥Ø¥Ã¥À¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÄɲ乤롣"
1825
1826 #: modules/audio_output/file.c:104
1827 #, fuzzy
1828 msgid "Output file"
1829 msgstr "½ÐÎÏ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È"
1830
1831 #: modules/audio_output/file.c:105
1832 msgid "File to which the audio samples will be written to"
1833 msgstr ""
1834
1835 #: modules/audio_output/file.c:114
1836 #, fuzzy
1837 msgid "file audio output"
1838 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
1839
1840 #: modules/audio_output/oss.c:101
1841 #, fuzzy
1842 msgid "Try to work around buggy OSS drivers"
1843 msgstr "OSS¥É¥é¥¤¥Ð¤Î¥Ð¥°¤Î²óÈò¤ò»î¤ß¤ë"
1844
1845 #: modules/audio_output/oss.c:103
1846 msgid ""
1847 "Some buggy OSS drivers just don't like when their internal buffers are "
1848 "completely filled (the sound gets heavily hashed). If you have one of these "
1849 "drivers, then you need to enable this option."
1850 msgstr ""
1851 "¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÉÔ°ÂÄê¤ÊOSS¥É¥é¥¤¥Ð¤ÏÆâÉô¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ò´°Á´¤Ë»È¤¤²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£(¥µ¥¦¥ó¥É"
1852 "¤Ï¤«¤Ê¤êÅÓÀÚ¤ì¤Æʹ¤³¤¨¤Þ¤¹)¡¡¤â¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥¤¥Ð¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤³¤Î"
1853 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£"
1854
1855 #: modules/audio_output/oss.c:108
1856 msgid "OSS"
1857 msgstr ""
1858
1859 #: modules/audio_output/oss.c:110
1860 msgid "OSS dsp device"
1861 msgstr "OSS dsp¥Ç¥Ð¥¤¥¹"
1862
1863 #: modules/audio_output/oss.c:112
1864 #, fuzzy
1865 msgid "Linux OSS audio output"
1866 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
1867
1868 #: modules/audio_output/sdl.c:68
1869 #, fuzzy
1870 msgid "Simple DirectMedia Layer audio output"
1871 msgstr "¥·¥ó¥×¥ë DirectMedia ¥ì¥¤¥ä¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1872
1873 #: modules/audio_output/waveout.c:135
1874 #, fuzzy
1875 msgid "Win32 waveOut extension output"
1876 msgstr "Win32 wave½ÐÎÏÍѳÈÄ¥¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1877
1878 #: modules/codec/a52.c:81
1879 msgid "A/52 parser"
1880 msgstr "A/52¥Ñ¡¼¥µ"
1881
1882 #: modules/codec/a52old/a52old.c:61 modules/codec/a52old/downmix/downmix.c:58
1883 msgid "A52 downmix module"
1884 msgstr "AC3¥À¥¦¥ó¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1885
1886 #: modules/codec/a52old/a52old.c:63 modules/codec/a52old/imdct/imdct.c:56
1887 msgid "A52 IMDCT module"
1888 msgstr "AC3 IMDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1889
1890 #: modules/codec/a52old/a52old.c:64
1891 msgid "software A52 decoder"
1892 msgstr "¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢AC3¥Ç¥³¡¼¥À"
1893
1894 #: modules/codec/a52old/downmix/downmix.c:62
1895 msgid "SSE A52 downmix module"
1896 msgstr "SSE AC3¥À¥¦¥ó¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1897
1898 #: modules/codec/a52old/downmix/downmix.c:67
1899 msgid "3D Now! A52 downmix module"
1900 msgstr "3D Now! AC3¥À¥¦¥ó¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1901
1902 #: modules/codec/a52old/imdct/imdct.c:60
1903 msgid "SSE A52 IMDCT module"
1904 msgstr "SSE AC3 IMDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1905
1906 #: modules/codec/a52old/imdct/imdct.c:65
1907 msgid "3D Now! A52 IMDCT module"
1908 msgstr "3D Now! AC3 IMDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1909
1910 #: modules/codec/adpcm.c:92
1911 #, fuzzy
1912 msgid "ADPCM audio decoder"
1913 msgstr "µ¿»÷AC3¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
1914
1915 #: modules/codec/araw.c:69
1916 #, fuzzy
1917 msgid "Pseudo Raw/Log Audio decoder"
1918 msgstr "µ¿»÷AC3¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
1919
1920 #: modules/codec/cinepak/cinepak.c:60
1921 #, fuzzy
1922 msgid "Cinepak video decoder"
1923 msgstr "DV¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
1924
1925 #: modules/codec/dts.c:80
1926 #, fuzzy
1927 msgid "DTS parser"
1928 msgstr "A/52¥Ñ¡¼¥µ"
1929
1930 #: modules/codec/dv.c:48
1931 msgid "DV video decoder"
1932 msgstr "DV¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
1933
1934 #: modules/codec/faad/decoder.c:55
1935 #, fuzzy
1936 msgid "AAC audio decoder (using libfaad2)"
1937 msgstr "AAC¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë (libfaad2)"
1938
1939 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:84
1940 msgid "Direct rendering"
1941 msgstr ""
1942
1943 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:86
1944 msgid "Error resilience"
1945 msgstr ""
1946
1947 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:88
1948 msgid ""
1949 "ffmpeg can make errors resiliences.          \n"
1950 "Nevertheless, with a buggy encoder (like ISO MPEG-4 encoder from M$) this "
1951 "will produce a lot of errors.\n"
1952 "Valid range is -1 to 99 (-1 disables all errors resiliences)."
1953 msgstr ""
1954
1955 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:93
1956 msgid "Workaround bugs"
1957 msgstr ""
1958
1959 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:95
1960 msgid ""
1961 "Try to fix some bugs\n"
1962 "1  autodetect\n"
1963 "2  old msmpeg4\n"
1964 "4  xvid interlaced\n"
1965 "8  ump4 \n"
1966 "16 no padding\n"
1967 "32 ac vlc\n"
1968 "64 Qpel chroma"
1969 msgstr ""
1970
1971 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:104
1972 msgid "Hurry up"
1973 msgstr ""
1974
1975 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:106
1976 msgid ""
1977 "Allow the decoder to partially decode or skip frame(s) when there is not "
1978 "enough time. It's useful with low CPU power but it can produce distorted "
1979 "pictures."
1980 msgstr ""
1981
1982 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:110
1983 #, fuzzy
1984 msgid "Truncated stream"
1985 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ÎºÆÀ¸"
1986
1987 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:111
1988 msgid "truncated stream -1:auto,0:disable,:1:enable"
1989 msgstr ""
1990
1991 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:113
1992 #, fuzzy
1993 msgid "Post processing quality"
1994 msgstr "¸å½èÍý"
1995
1996 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:115
1997 msgid ""
1998 "Quality of post processing. Valid range is 0 to 6\n"
1999 "Higher levels require considerable more CPU power, but produce better "
2000 "looking pictures."
2001 msgstr ""
2002
2003 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:119
2004 msgid "Ffmpeg postproc filter chains"
2005 msgstr ""
2006
2007 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:157
2008 msgid "ffmpeg"
2009 msgstr ""
2010
2011 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:160
2012 msgid "ffmpeg audio/video decoder((MS)MPEG4,SVQ1,H263,WMV,WMA)"
2013 msgstr "ffmpeg ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¿¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À((MS)MPEG4,SVQ1,H263,WMV,WMA)"
2014
2015 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:168
2016 msgid "Post processing"
2017 msgstr "¸å½èÍý"
2018
2019 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:179
2020 msgid "ffmpeg chroma conversion"
2021 msgstr ""
2022
2023 #: modules/codec/ffmpeg/postprocessing/postprocessing.c:49
2024 #, fuzzy
2025 msgid "C Post Processing"
2026 msgstr "¸å½èÍý"
2027
2028 #: modules/codec/ffmpeg/postprocessing/postprocessing.c:53
2029 #, fuzzy
2030 msgid "MMX Post Processing"
2031 msgstr "MMX¸å½èÍý¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2032
2033 #: modules/codec/ffmpeg/postprocessing/postprocessing.c:58
2034 #, fuzzy
2035 msgid "MMXEXT Post Processing"
2036 msgstr "MMX¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¸å½èÍý¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2037
2038 #: modules/codec/flacdec.c:107
2039 #, fuzzy
2040 msgid "flac audio decoder"
2041 msgstr "µ¿»÷AC3¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
2042
2043 #: modules/codec/libmpeg2.c:94
2044 #, fuzzy
2045 msgid "MPEG I/II video decoder (using libmpeg2)"
2046 msgstr "MPEG 1/2¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2047
2048 #: modules/codec/lpcm.c:95
2049 msgid "linear PCM audio parser"
2050 msgstr "¥ê¥Ë¥¢PCM¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
2051
2052 #: modules/codec/mpeg_audio.c:87
2053 msgid "MPEG audio layer I/II/III parser"
2054 msgstr ""
2055
2056 #: modules/codec/mpeg_audio/decoder.c:55
2057 #, fuzzy
2058 msgid "MPEG I/II layer 1/2 audio decoder"
2059 msgstr "MPEG 1/2¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2060
2061 #: modules/codec/mpeg_video/idct/idct.c:41
2062 msgid "IDCT"
2063 msgstr ""
2064
2065 #: modules/codec/mpeg_video/idct/idctaltivec.c:45
2066 #, fuzzy
2067 msgid "AltiVec IDCT"
2068 msgstr "Altivec IDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2069
2070 #: modules/codec/mpeg_video/idct/idctclassic.c:41
2071 #, fuzzy
2072 msgid "classic IDCT"
2073 msgstr "¥¯¥é¥Ã¥·¥Ã¥¯IDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2074
2075 #: modules/codec/mpeg_video/idct/idctmmx.c:47
2076 #, fuzzy
2077 msgid "MMX IDCT"
2078 msgstr "MMX IDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2079
2080 #: modules/codec/mpeg_video/idct/idctmmxext.c:47
2081 #, fuzzy
2082 msgid "MMX EXT IDCT"
2083 msgstr "MMX¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥·¥ç¥óIDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2084
2085 #: modules/codec/mpeg_video/motion/motion.c:42
2086 #, fuzzy
2087 msgid "motion compensation"
2088 msgstr "¥â¡¼¥·¥ç¥óÊäÀµ¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2089
2090 #: modules/codec/mpeg_video/motion/motion3dnow.c:44
2091 #, fuzzy
2092 msgid "3D Now! motion compensation"
2093 msgstr "3D Now!¥â¡¼¥·¥ç¥óÊäÀµ¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2094
2095 #: modules/codec/mpeg_video/motion/motionaltivec.c:47
2096 #, fuzzy
2097 msgid "AltiVec motion compensation"
2098 msgstr "AltiVec¥â¡¼¥·¥ç¥óÊäÀµ¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2099
2100 #: modules/codec/mpeg_video/motion/motionmmx.c:45
2101 #, fuzzy
2102 msgid "MMX motion compensation"
2103 msgstr "MMX¥â¡¼¥·¥ç¥óÊäÀµ¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2104
2105 #: modules/codec/mpeg_video/motion/motionmmxext.c:44
2106 #, fuzzy
2107 msgid "MMX EXT motion compensation"
2108 msgstr "MMX¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥â¡¼¥·¥ç¥óÊäÀµ¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2109
2110 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:59
2111 msgid "IDCT module"
2112 msgstr "IDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2113
2114 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:61
2115 msgid ""
2116 "This option allows you to select the IDCT module used by this video decoder. "
2117 "The default behavior is to automatically select the best module available."
2118 msgstr ""
2119 "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÈÍѤµ¤ì¤ëIDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁªÂò²Äǽ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë"
2120 "¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤Ê¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£"
2121
2122 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:65
2123 #, fuzzy
2124 msgid "Motion compensation module"
2125 msgstr "¥â¡¼¥·¥ç¥óÊäÀµ¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2126
2127 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:67
2128 msgid ""
2129 "This option allows you to select the motion compensation module used by this "
2130 "video decoder. The default behavior is to automatically select the best "
2131 "module available."
2132 msgstr ""
2133 "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥â¡¼¥·¥ç¥óÊäÀµ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁªÂò²Äǽ¤Ë¤·¤Þ"
2134 "¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤Ê¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£"
2135
2136 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:71
2137 #, fuzzy
2138 msgid "Use additional processors"
2139 msgstr "ÄÉ²Ã¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Î»ÈÍÑ"
2140
2141 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:73
2142 msgid ""
2143 "This video decoder can benefit from a multiprocessor computer. If you have "
2144 "one, you can specify the number of processors here."
2145 msgstr ""
2146 "¥Þ¥ë¥Á¡¦¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥»¥Ã¥µ¿ô"
2147 "¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2148
2149 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:76
2150 #, fuzzy
2151 msgid "Force synchro algorithm {I|I+|IP|IP+|IPB}"
2152 msgstr "Ʊ´ü¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò¶¯À©Åª¤Ë»ØÄꤷ¤Þ¤¹ (I|I+|IP|IP+|IPB)"
2153
2154 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:78
2155 msgid ""
2156 "This allows you to force the synchro algorithm, by directly selecting the "
2157 "types of picture you want to decode. Please bear in mind that if you select "
2158 "more pictures than what your CPU is capable to decode, you won't get "
2159 "anything."
2160 msgstr ""
2161 "Ʊ´ü¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò¶¯À©Åª¤Ë»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£Ä¾ÀÜÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÈÍѤ·¤¿¤¤¥Ç"
2162 "¥³¡¼¥É¤Î²èÁü¥¿¥¤¥×¤¬»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£CPU¤Î¥Ç¥³¡¼¥ÉǽÎϤòĶ¤¨¤Æ»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­"
2163 "¤Þ¤»¤ó¡£"
2164
2165 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:92
2166 #, fuzzy
2167 msgid "MPEG I/II video decoder"
2168 msgstr "MPEG 1/2¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2169
2170 #: modules/codec/quicktime.c:65
2171 msgid "QuickTime library decoder"
2172 msgstr ""
2173
2174 #: modules/codec/rawvideo.c:65
2175 #, fuzzy
2176 msgid "Pseudo Raw Video decoder"
2177 msgstr "µ¿»÷AC3¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
2178
2179 #: modules/codec/spudec/spudec.c:48
2180 #, fuzzy
2181 msgid "Font used by the text subtitler"
2182 msgstr "ʸ»ú»úËë¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥Õ¥©¥ó¥È"
2183
2184 #: modules/codec/spudec/spudec.c:50
2185 msgid ""
2186 "When the subtitles are coded in text form then, you can choose which font "
2187 "will be used to display them."
2188 msgstr ""
2189 "»úË뤬¥Æ¥­¥¹¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¥³¡¼¥É²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢É½¼¨¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤òÁªÂò"
2190 "²Äǽ¤Ç¤¹¡£"
2191
2192 #: modules/codec/spudec/spudec.c:55
2193 #, fuzzy
2194 msgid "subtitle text encoding"
2195 msgstr "»úË롦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2196
2197 #: modules/codec/spudec/spudec.c:56
2198 #, fuzzy
2199 msgid "change the encoding used in text subtitles"
2200 msgstr "ʸ»ú»úËë¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥Õ¥©¥ó¥È"
2201
2202 #: modules/codec/spudec/spudec.c:59
2203 msgid "subtitles"
2204 msgstr "»úËë(_S)"
2205
2206 #: modules/codec/spudec/spudec.c:72
2207 #, fuzzy
2208 msgid "subtitles decoder"
2209 msgstr "»úË롦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2210
2211 #: modules/codec/tarkin.c:95
2212 #, fuzzy
2213 msgid "Tarkin decoder module"
2214 msgstr "MPEG 1/2¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2215
2216 #: modules/codec/theora.c:85
2217 #, fuzzy
2218 msgid "Theora video decoder"
2219 msgstr "DV¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
2220
2221 #: modules/codec/vorbis.c:112
2222 #, fuzzy
2223 msgid "Vorbis audio decoder"
2224 msgstr "»úË롦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2225
2226 #: modules/codec/vorbis.c:189
2227 msgid "Vorbis Comment"
2228 msgstr ""
2229
2230 #: modules/codec/xvid.c:48
2231 #, fuzzy
2232 msgid "Xvid video decoder"
2233 msgstr "DV¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
2234
2235 #: modules/control/corba/corba.c:614
2236 #, fuzzy
2237 msgid "Corba control"
2238 msgstr "¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë"
2239
2240 #: modules/control/corba/corba.c:615
2241 #, fuzzy
2242 msgid "corba control module"
2243 msgstr "»úË롦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2244
2245 #: modules/control/gestures.c:77 modules/control/joystick.c:132
2246 msgid "Motion threshold"
2247 msgstr ""
2248
2249 #: modules/control/gestures.c:79
2250 msgid "the amount of movement required for a mouse gesture to be recorded"
2251 msgstr ""
2252
2253 #: modules/control/gestures.c:82
2254 msgid "Mouse button"
2255 msgstr ""
2256
2257 #: modules/control/gestures.c:84
2258 msgid "the mouse button to be held down during mouse gestures"
2259 msgstr ""
2260
2261 #: modules/control/gestures.c:89
2262 msgid "Gestures"
2263 msgstr ""
2264
2265 #: modules/control/gestures.c:93
2266 #, fuzzy
2267 msgid "mouse gestures control interface"
2268 msgstr "ÀÖ³°Àþ¥ê¥â¡¼¥È¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2269
2270 #: modules/control/http.c:123
2271 #, fuzzy
2272 msgid "Host address"
2273 msgstr "¥Û¥¹¥È̾/¥¢¥É¥ì¥¹"
2274
2275 #: modules/control/http.c:125
2276 msgid "You can set the address and port on which the http interface will bind"
2277 msgstr ""
2278
2279 #: modules/control/http.c:126 modules/control/http.c:127
2280 #, fuzzy
2281 msgid "Source directory"
2282 msgstr "¥½¡¼¥¹¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¡¦¥ì¥·¥ª"
2283
2284 #: modules/control/http.c:130
2285 #, fuzzy
2286 msgid "HTTP remote control interface"
2287 msgstr "¥ê¥â¡¼¥È¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2288
2289 #: modules/control/http.c:131
2290 #, fuzzy
2291 msgid "HTTP remote control"
2292 msgstr "¥ê¥â¡¼¥È¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë"
2293
2294 #: modules/control/joystick.c:134
2295 msgid "the amount of joystick movement required for a movement to berecorded"
2296 msgstr ""
2297
2298 #: modules/control/joystick.c:137
2299 msgid "Joystick device"
2300 msgstr ""
2301
2302 #: modules/control/joystick.c:139
2303 msgid ""
2304 "the device for the joystick (usually /dev/jsX or /dev/input/jsXwith X the "
2305 "number of the joystick"
2306 msgstr ""
2307
2308 #: modules/control/joystick.c:142
2309 #, fuzzy
2310 msgid "Repeat time"
2311 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
2312
2313 #: modules/control/joystick.c:144
2314 msgid ""
2315 "the time waited before the action is repeated if it is still trigeredin "
2316 "miscroseconds"
2317 msgstr ""
2318
2319 #: modules/control/joystick.c:147
2320 msgid "Wait before repeat time"
2321 msgstr ""
2322
2323 #: modules/control/joystick.c:149
2324 msgid " the time waited before the repeat starts, in microseconds"
2325 msgstr ""
2326
2327 #: modules/control/joystick.c:151
2328 msgid "Max seek interval"
2329 msgstr ""
2330
2331 #: modules/control/joystick.c:153
2332 msgid ""
2333 " the number of seconds that will be seeked if the axis is pushed at its "
2334 "maximum"
2335 msgstr ""
2336
2337 #: modules/control/joystick.c:157
2338 msgid "Joystick"
2339 msgstr ""
2340
2341 #: modules/control/joystick.c:168
2342 #, fuzzy
2343 msgid "joystick control interface"
2344 msgstr "¥ê¥â¡¼¥È¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2345
2346 #: modules/control/lirc/lirc.c:64
2347 #, fuzzy
2348 msgid "infrared remote control interface"
2349 msgstr "ÀÖ³°Àþ¥ê¥â¡¼¥È¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2350
2351 #: modules/control/lirc/lirc.c:193 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:253
2352 #, fuzzy
2353 msgid "Quit"
2354 msgstr "VLC¤ò½ªÎ»"
2355
2356 #: modules/control/lirc/lirc.c:297 modules/control/lirc/lirc.c:323
2357 #: modules/gui/familiar/interface.c:177 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:602
2358 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1020 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:709
2359 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1119 modules/gui/macosx/intf.m:924
2360 #: modules/gui/macosx/intf.m:925 modules/gui/macosx/intf.m:926
2361 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:796
2362 msgid "Pause"
2363 msgstr "°ì»þÄä»ß"
2364
2365 #: modules/control/lirc/lirc.c:310 modules/gui/familiar/interface.c:190
2366 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:590
2367 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1013 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:698
2368 #: modules/gui/macosx/intf.m:324 modules/gui/macosx/intf.m:362
2369 #: modules/gui/macosx/intf.m:423 modules/gui/macosx/intf.m:931
2370 #: modules/gui/macosx/intf.m:932 modules/gui/macosx/intf.m:933
2371 #: modules/gui/macosx/playlist.m:194 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:374
2372 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:802
2373 msgid "Play"
2374 msgstr "ºÆÀ¸"
2375
2376 #: modules/control/rc/rc.c:77
2377 #, fuzzy
2378 msgid "Show stream position"
2379 msgstr "¥µ¥Ö¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î°ÌÃÖ"
2380
2381 #: modules/control/rc/rc.c:78
2382 msgid ""
2383 "Show the current position in seconds within the stream from time to time."
2384 msgstr "ľ¤Á¤Ë¸½ºß¤Î°ÌÃÖ¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£"
2385
2386 #: modules/control/rc/rc.c:80
2387 #, fuzzy
2388 msgid "Fake TTY"
2389 msgstr "µ¿»÷ TTY"
2390
2391 #: modules/control/rc/rc.c:81
2392 msgid "Force the rc plugin to use stdin as if it was a TTY."
2393 msgstr "TTY¤Î¾ì¹ç¡¢¶¯À©Åª¤Ëɸ½àÆþÎϤòrc¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ç»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£"
2394
2395 #: modules/control/rc/rc.c:84
2396 msgid "Remote control"
2397 msgstr "¥ê¥â¡¼¥È¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë"
2398
2399 #: modules/control/rc/rc.c:89
2400 #, fuzzy
2401 msgid "remote control interface"
2402 msgstr "¥ê¥â¡¼¥È¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2403
2404 #: modules/demux/a52sys.c:52
2405 msgid "A52 demuxer"
2406 msgstr ""
2407
2408 #: modules/demux/aac/demux.c:46
2409 #, fuzzy
2410 msgid "AAC stream demuxer"
2411 msgstr "MPEG 1/2¥ì¥¤¥ä1/2¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
2412
2413 #: modules/demux/aac/demux.c:555
2414 msgid "Aac"
2415 msgstr ""
2416
2417 #: modules/demux/aac/demux.c:557 modules/demux/mpeg/audio.c:627
2418 #: modules/demux/mpeg/audio.c:644 modules/demux/mpeg/m4v.c:150
2419 #, fuzzy
2420 msgid "Input Type"
2421 msgstr "ÆþÎÏ"
2422
2423 #: modules/demux/aac/demux.c:560 modules/demux/mpeg/audio.c:629
2424 msgid "Layer"
2425 msgstr ""
2426
2427 #: modules/demux/aac/demux.c:562 modules/demux/asf/asf.c:275
2428 #: modules/demux/avi/avi.c:1178 modules/demux/mkv.cpp:2449
2429 #: modules/demux/ogg.c:561 modules/demux/ogg.c:837 modules/demux/ogg.c:1010
2430 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:148 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:931
2431 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:481 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1282
2432 #: modules/gui/macosx/output.m:170 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:667
2433 msgid "Channels"
2434 msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë"
2435
2436 #: modules/demux/aac/demux.c:564 modules/demux/asf/asf.c:277
2437 #: modules/demux/avi/avi.c:1180 modules/demux/mkv.cpp:2453
2438 #: modules/demux/mpeg/audio.c:632 modules/demux/ogg.c:559
2439 #: modules/demux/ogg.c:671 modules/demux/ogg.c:832 modules/demux/ogg.c:1005
2440 #, fuzzy
2441 msgid "Sample Rate"
2442 msgstr "¥·¥ó¥Ü¥ë¡¦¥ì¡¼¥È"
2443
2444 #: modules/demux/asf/asf.c:48
2445 msgid "ASF v1.0 demuxer (file only)"
2446 msgstr ""
2447
2448 #: modules/demux/asf/asf.c:165 modules/demux/mkv.cpp:2412
2449 #, fuzzy
2450 msgid "Number of streams"
2451 msgstr "¹Ô¿ô"
2452
2453 #: modules/demux/asf/asf.c:228 modules/demux/asf/asf.c:302
2454 #: modules/demux/avi/avi.c:1172 modules/demux/avi/avi.c:1217
2455 #: modules/demux/avi/avi.c:1250 modules/demux/mkv.cpp:2445
2456 #: modules/demux/mkv.cpp:2461 modules/demux/mkv.cpp:2477
2457 #: modules/demux/ogg.c:557 modules/demux/ogg.c:629 modules/demux/ogg.c:669
2458 #: modules/demux/ogg.c:734 modules/demux/ogg.c:829 modules/demux/ogg.c:909
2459 #: modules/demux/ogg.c:1002 modules/gui/familiar/interface.c:370
2460 #: modules/gui/macosx/output.m:147
2461 msgid "Type"
2462 msgstr "¥¿¥¤¥×"
2463
2464 #: modules/demux/asf/asf.c:260 modules/demux/asf/asf.c:318
2465 #: modules/demux/avi/avi.c:1174 modules/demux/avi/avi.c:1218
2466 #: modules/demux/mkv.cpp:2446 modules/demux/mkv.cpp:2462
2467 #: modules/demux/mkv.cpp:2478 modules/demux/ogg.c:558 modules/demux/ogg.c:630
2468 #: modules/demux/ogg.c:670 modules/demux/ogg.c:735 modules/demux/ogg.c:830
2469 #: modules/demux/ogg.c:910 modules/demux/ogg.c:1003
2470 #, fuzzy
2471 msgid "Codec"
2472 msgstr "ÊĤ¸¤ë"
2473
2474 #: modules/demux/asf/asf.c:279
2475 msgid "Avg. byterate"
2476 msgstr ""
2477
2478 #: modules/demux/asf/asf.c:282 modules/demux/avi/avi.c:1185
2479 #: modules/demux/mkv.cpp:2457
2480 msgid "Bits Per Sample"
2481 msgstr ""
2482
2483 #: modules/demux/asf/asf.c:332
2484 msgid "Size"
2485 msgstr "¥µ¥¤¥º"
2486
2487 #: modules/demux/asf/asf.c:335 modules/demux/avi/avi.c:1222
2488 #: modules/demux/mkv.cpp:2465
2489 #, fuzzy
2490 msgid "Resolution"
2491 msgstr "ÁªÂò"
2492
2493 #: modules/demux/asf/asf.c:337
2494 #, fuzzy
2495 msgid "Planes"
2496 msgstr "ºÆÀ¸"
2497
2498 #: modules/demux/asf/asf.c:339 modules/demux/avi/avi.c:1228
2499 msgid "Bits Per Pixel"
2500 msgstr ""
2501
2502 #: modules/demux/asf/asf.c:342
2503 #, fuzzy
2504 msgid "Image Size"
2505 msgstr "¥µ¥¤¥º"
2506
2507 #: modules/demux/asf/asf.c:344
2508 msgid "X pixels per meter"
2509 msgstr ""
2510
2511 #: modules/demux/asf/asf.c:346
2512 msgid "Y pixels per meter"
2513 msgstr ""
2514
2515 #: modules/demux/asf/libasf.c:614
2516 #, fuzzy
2517 msgid "Codec name"
2518 msgstr "¥Ç¥Ð¥¤¥¹Ì¾"
2519
2520 #: modules/demux/asf/libasf.c:615
2521 #, fuzzy
2522 msgid "Codec description"
2523 msgstr "ÀâÌÀ"
2524
2525 #: modules/demux/asf/libasf.c:695
2526 msgid "Asf"
2527 msgstr ""
2528
2529 #: modules/demux/asf/libasf.c:697
2530 #, fuzzy
2531 msgid "Author"
2532 msgstr "ºîÀ®¼Ô"
2533
2534 #: modules/demux/asf/libasf.c:698
2535 #, fuzzy
2536 msgid "Copyright"
2537 msgstr "¥³¥Ô¡¼"
2538
2539 #: modules/demux/asf/libasf.c:699 modules/gui/gtk/preferences.c:325
2540 #: modules/gui/kde/pluginsbox.cpp:46
2541 msgid "Description"
2542 msgstr "ÀâÌÀ"
2543
2544 #: modules/demux/asf/libasf.c:700
2545 #, fuzzy
2546 msgid "Rating"
2547 msgstr "ʸ»úÎó"
2548
2549 #: modules/demux/au.c:47
2550 msgid "AU demuxer"
2551 msgstr ""
2552
2553 #: modules/demux/avi/avi.c:60
2554 msgid "avi-demuxer"
2555 msgstr ""
2556
2557 #: modules/demux/avi/avi.c:62 modules/demux/avi/avi.c:63
2558 #, fuzzy
2559 msgid "force interleaved method"
2560 msgstr "¥Î¥ó¥¤¥ó¥¿¥ì¡¼¥¹²½¥â¡¼¥É"
2561
2562 #: modules/demux/avi/avi.c:65 modules/demux/avi/avi.c:66
2563 #, fuzzy
2564 msgid "force index creation"
2565 msgstr "¥½¡¼¥¹¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¡¦¥ì¥·¥ª"
2566
2567 #: modules/demux/avi/avi.c:68
2568 msgid "AVI demuxer"
2569 msgstr ""
2570
2571 #: modules/demux/avi/avi.c:1101
2572 msgid "Avi"
2573 msgstr ""
2574
2575 #: modules/demux/avi/avi.c:1102
2576 #, fuzzy
2577 msgid "Number of Streams"
2578 msgstr "¹Ô¿ô"
2579
2580 #: modules/demux/avi/avi.c:1103
2581 #, fuzzy
2582 msgid "Flags"
2583 msgstr "ÁáÁ÷¤ê"
2584
2585 #: modules/demux/avi/avi.c:1170
2586 #, fuzzy, c-format
2587 msgid "Stream %d"
2588 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ÎÄä»ß"
2589
2590 #: modules/demux/avi/avi.c:1176 modules/demux/avi/avi.c:1220
2591 msgid "FOURCC"
2592 msgstr ""
2593
2594 #: modules/demux/avi/avi.c:1187
2595 #, fuzzy
2596 msgid "Audio Bitrate"
2597 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª"
2598
2599 #: modules/demux/avi/avi.c:1225 modules/demux/ogg.c:631
2600 #: modules/demux/ogg.c:737 modules/demux/ogg.c:912
2601 msgid "Frame Rate"
2602 msgstr ""
2603
2604 #: modules/demux/avi/avi.c:1250
2605 msgid "Unknown"
2606 msgstr ""
2607
2608 #: modules/demux/demuxdump.c:48
2609 #, fuzzy
2610 msgid "Dump file name"
2611 msgstr "¥í¥°¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
2612
2613 #: modules/demux/demuxdump.c:50
2614 msgid "Specify a file name to which the raw stream will be dumped."
2615 msgstr ""
2616
2617 #: modules/demux/demuxdump.c:53
2618 msgid "file dump demuxer"
2619 msgstr ""
2620
2621 #: modules/demux/flac.c:52
2622 msgid "flac demuxer"
2623 msgstr ""
2624
2625 #: modules/demux/m3u.c:63
2626 #, fuzzy
2627 msgid "playlist metademux"
2628 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò³«¤¯"
2629
2630 #: modules/demux/mkv.cpp:94
2631 msgid "mkv-demuxer"
2632 msgstr ""
2633
2634 #: modules/demux/mkv.cpp:96 modules/demux/mkv.cpp:97
2635 msgid "Seek based on percent not time"
2636 msgstr ""
2637
2638 #: modules/demux/mkv.cpp:99
2639 #, fuzzy
2640 msgid "mka/mkv stream demuxer"
2641 msgstr "MPEG 1/2¥ì¥¤¥ä1/2¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
2642
2643 #: modules/demux/mkv.cpp:2389 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2436
2644 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2857 modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:150
2645 msgid "Duration"
2646 msgstr "»ý³´ü´Ö"
2647
2648 #: modules/demux/mkv.cpp:2398
2649 msgid "Date UTC"
2650 msgstr ""
2651
2652 #: modules/demux/mkv.cpp:2402
2653 #, fuzzy
2654 msgid "Segment Filename"
2655 msgstr "¥í¥°¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
2656
2657 #: modules/demux/mkv.cpp:2406
2658 #, fuzzy
2659 msgid "Muxing Application"
2660 msgstr "¤³¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ"
2661
2662 #: modules/demux/mkv.cpp:2410
2663 #, fuzzy
2664 msgid "Writing Application"
2665 msgstr "¿âľÊý¸þ°ÌÃÖ"
2666
2667 #: modules/demux/mkv.cpp:2423 modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:144
2668 #: modules/gui/familiar/interface.c:362 modules/gui/gtk/preferences.c:325
2669 #: modules/gui/kde/pluginsbox.cpp:45
2670 msgid "Name"
2671 msgstr "̾Á°"
2672
2673 #: modules/demux/mkv.cpp:2427
2674 #, fuzzy
2675 msgid "Codec Name"
2676 msgstr "¥Ç¥Ð¥¤¥¹Ì¾"
2677
2678 #: modules/demux/mkv.cpp:2431
2679 #, fuzzy
2680 msgid "Codec Setting"
2681 msgstr "ÀßÄê(_S)"
2682
2683 #: modules/demux/mkv.cpp:2435
2684 #, fuzzy
2685 msgid "Codec Info"
2686 msgstr "¥Ç¥Ð¥¤¥¹Ì¾"
2687
2688 #: modules/demux/mkv.cpp:2439
2689 #, fuzzy
2690 msgid "Codec Download"
2691 msgstr "¥Ç¥Ð¥¤¥¹Ì¾"
2692
2693 #: modules/demux/mkv.cpp:2469
2694 #, fuzzy
2695 msgid "Display Resolution"
2696 msgstr "ÁªÂò"
2697
2698 #: modules/demux/mkv.cpp:2473
2699 msgid "Frame Per Second"
2700 msgstr ""
2701
2702 #: modules/demux/mkv.cpp:2477 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1963
2703 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2278
2704 #, fuzzy
2705 msgid "Subtitle"
2706 msgstr "»úËë(_S)"
2707
2708 #: modules/demux/mp4/mp4.c:59
2709 msgid "MP4 demuxer"
2710 msgstr ""
2711
2712 #: modules/demux/mpeg/audio.c:47
2713 #, fuzzy
2714 msgid "MPEG I/II audio stream demuxer"
2715 msgstr "MPEG 1/2¥ì¥¤¥ä1/2¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
2716
2717 #: modules/demux/mpeg/audio.c:626 modules/demux/mpeg/audio.c:643
2718 #: modules/demux/mpeg/m4v.c:149
2719 msgid "mpeg"
2720 msgstr ""
2721
2722 #: modules/demux/mpeg/audio.c:630
2723 #, fuzzy
2724 msgid "Mode"
2725 msgstr "¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2726
2727 #: modules/demux/mpeg/audio.c:634
2728 msgid "Average Bitrate"
2729 msgstr ""
2730
2731 #: modules/demux/mpeg/es.c:49
2732 msgid "ISO 13818-1 MPEG Elementary Stream input"
2733 msgstr "ISO 13818-1 MPEG´ðËÜ¥¹¥È¥ê¡¼¥àÆþÎÏ"
2734
2735 #: modules/demux/mpeg/m4v.c:43
2736 #, fuzzy
2737 msgid "MPEG-4 video elementary stream demuxer"
2738 msgstr "MPEG 1/2¥ì¥¤¥ä1/2¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
2739
2740 #: modules/demux/mpeg/m4v.c:150
2741 msgid "Video MPEG-4 (raw ES)"
2742 msgstr ""
2743
2744 #: modules/demux/mpeg/ps.c:60
2745 msgid "ISO 13818-1 MPEG Program Stream input"
2746 msgstr "ISO 13818-1 MPEG¥×¥í¥°¥é¥à¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥àÆþÎÏ"
2747
2748 #: modules/demux/mpeg/system.c:56
2749 msgid "generic ISO 13818-1 MPEG demultiplexing"
2750 msgstr "°ìÈÌŪ¤ÊISO 13818-1 MPEG¿½ÅÁ÷¿®"
2751
2752 #: modules/demux/mpeg/ts.c:97
2753 #, fuzzy
2754 msgid "Compatibility with pre-0.4 VLS"
2755 msgstr "0.4°ÊÁ°¤ÎVLS¤È¤Î¸ß´¹"
2756
2757 #: modules/demux/mpeg/ts.c:99
2758 msgid ""
2759 "The protocol for transmitting A/52 audio streams changed between VLC 0.3.x "
2760 "and 0.4. By default VLC assumes you have the latest VLS. In case you're "
2761 "using an old version, select this option."
2762 msgstr ""
2763 "A/52¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î¥×¥í¥È¥³¥ë¤Ï¡¢vls 0.3.x¤È0.4¤Î´Ö¤ÇÊѹ¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·"
2764 "¤¿¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï¡¢VLC¤ÏºÇ¿·¤Îvls¤òÁÛÄꤷ¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢¸Å¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Îvls¤ò»È"
2765 "ÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
2766
2767 #: modules/demux/mpeg/ts.c:103
2768 msgid "Buggy PSI"
2769 msgstr ""
2770
2771 #: modules/demux/mpeg/ts.c:105
2772 msgid ""
2773 "If you have a stream whose PSI packets do not feature incremented continuity "
2774 "counters, select this option."
2775 msgstr ""
2776
2777 #: modules/demux/mpeg/ts.c:110
2778 msgid "ISO 13818-1 MPEG Transport Stream input"
2779 msgstr "ISO 13818-1 MPEGžÁ÷¥¹¥È¥ê¡¼¥àÆþÎÏ"
2780
2781 #: modules/demux/mpeg/ts.c:114
2782 msgid "ISO 13818-1 MPEG Transport Stream input (libdvbpsi)"
2783 msgstr "ISO 13818-1 MPEGžÁ÷¥¹¥È¥ê¡¼¥àÆþÎÏ(libdvdpsi)"
2784
2785 #: modules/demux/ogg.c:188
2786 #, fuzzy
2787 msgid "ogg stream demuxer"
2788 msgstr "MPEG 1/2¥ì¥¤¥ä1/2¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
2789
2790 #: modules/demux/ogg.c:558
2791 msgid "Vorbis"
2792 msgstr ""
2793
2794 #: modules/demux/ogg.c:563 modules/demux/ogg.c:633 modules/demux/ogg.c:673
2795 #: modules/demux/ogg.c:834 modules/demux/ogg.c:1007
2796 msgid "Bit Rate"
2797 msgstr ""
2798
2799 #: modules/demux/ogg.c:630
2800 msgid "Theora"
2801 msgstr ""
2802
2803 #: modules/demux/ogg.c:670
2804 #, fuzzy
2805 msgid "tarkin"
2806 msgstr "ʸ»úÎó"
2807
2808 #: modules/demux/ogg.c:739 modules/demux/ogg.c:914
2809 msgid "Bit Count"
2810 msgstr ""
2811
2812 #: modules/demux/ogg.c:741 modules/demux/ogg.c:916
2813 msgid "Width"
2814 msgstr ""
2815
2816 #: modules/demux/ogg.c:743 modules/demux/ogg.c:918
2817 msgid "Height"
2818 msgstr ""
2819
2820 #: modules/demux/ogg.c:839 modules/demux/ogg.c:1012
2821 msgid "Bits per Sample"
2822 msgstr ""
2823
2824 #: modules/demux/rawdv.c:115
2825 msgid "raw dv demuxer"
2826 msgstr ""
2827
2828 #: modules/demux/util/id3.c:44
2829 msgid "Simple id3 tag skipper"
2830 msgstr "¥·¥ó¥×¥ë¤Êid3¥¿¥°¡¦¥¹¥­¥Ã¥Ñ"
2831
2832 #: modules/demux/util/id3genres.h:8
2833 msgid "Blues"
2834 msgstr ""
2835
2836 #: modules/demux/util/id3genres.h:9
2837 msgid "Classic Rock"
2838 msgstr ""
2839
2840 #: modules/demux/util/id3genres.h:10
2841 #, fuzzy
2842 msgid "Country"
2843 msgstr "¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë"
2844
2845 #: modules/demux/util/id3genres.h:11
2846 #, fuzzy
2847 msgid "Dance"
2848 msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
2849
2850 #: modules/demux/util/id3genres.h:12
2851 #, fuzzy
2852 msgid "Disco"
2853 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯"
2854
2855 #: modules/demux/util/id3genres.h:13
2856 msgid "Funk"
2857 msgstr ""
2858
2859 #: modules/demux/util/id3genres.h:14
2860 msgid "Grunge"
2861 msgstr ""
2862
2863 #: modules/demux/util/id3genres.h:15
2864 msgid "Hip-Hop"
2865 msgstr ""
2866
2867 #: modules/demux/util/id3genres.h:16
2868 msgid "Jazz"
2869 msgstr ""
2870
2871 #: modules/demux/util/id3genres.h:17
2872 #, fuzzy
2873 msgid "Metal"
2874 msgstr "¿âľ"
2875
2876 #: modules/demux/util/id3genres.h:18
2877 msgid "New Age"
2878 msgstr ""
2879
2880 #: modules/demux/util/id3genres.h:19
2881 msgid "Oldies"
2882 msgstr ""
2883
2884 #: modules/demux/util/id3genres.h:20
2885 #, fuzzy
2886 msgid "Other"
2887 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò±£¤¹"
2888
2889 #: modules/demux/util/id3genres.h:21
2890 msgid "Pop"
2891 msgstr ""
2892
2893 #: modules/demux/util/id3genres.h:22
2894 msgid "R&B"
2895 msgstr ""
2896
2897 #: modules/demux/util/id3genres.h:23
2898 msgid "Rap"
2899 msgstr ""
2900
2901 #: modules/demux/util/id3genres.h:24
2902 msgid "Reggae"
2903 msgstr ""
2904
2905 #: modules/demux/util/id3genres.h:25
2906 msgid "Rock"
2907 msgstr ""
2908
2909 #: modules/demux/util/id3genres.h:26
2910 msgid "Techno"
2911 msgstr ""
2912
2913 #: modules/demux/util/id3genres.h:27
2914 msgid "Industrial"
2915 msgstr ""
2916
2917 #: modules/demux/util/id3genres.h:28
2918 msgid "Alternative"
2919 msgstr ""
2920
2921 #: modules/demux/util/id3genres.h:29
2922 #, fuzzy
2923 msgid "Ska"
2924 msgstr "±ÒÀ±"
2925
2926 #: modules/demux/util/id3genres.h:30
2927 msgid "Death Metal"
2928 msgstr ""
2929
2930 #: modules/demux/util/id3genres.h:31
2931 #, fuzzy
2932 msgid "Pranks"
2933 msgstr "ºÆÀ¸"
2934
2935 #: modules/demux/util/id3genres.h:32
2936 #, fuzzy
2937 msgid "Soundtrack"
2938 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª"
2939
2940 #: modules/demux/util/id3genres.h:33
2941 msgid "Euro-Techno"
2942 msgstr ""
2943
2944 #: modules/demux/util/id3genres.h:34
2945 msgid "Ambient"
2946 msgstr ""
2947
2948 #: modules/demux/util/id3genres.h:35
2949 msgid "Trip-Hop"
2950 msgstr ""
2951
2952 #: modules/demux/util/id3genres.h:36
2953 #, fuzzy
2954 msgid "Vocal"
2955 msgstr "¿âľ"
2956
2957 #: modules/demux/util/id3genres.h:37
2958 msgid "Jazz+Funk"
2959 msgstr ""
2960
2961 #: modules/demux/util/id3genres.h:38
2962 #, fuzzy
2963 msgid "Fusion"
2964 msgstr "¥Õ¥©¥ó¥È"
2965
2966 #: modules/demux/util/id3genres.h:39
2967 #, fuzzy
2968 msgid "Trance"
2969 msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
2970
2971 #: modules/demux/util/id3genres.h:40
2972 msgid "Classical"
2973 msgstr ""
2974
2975 #: modules/demux/util/id3genres.h:41
2976 msgid "Instrumental"
2977 msgstr ""
2978
2979 #: modules/demux/util/id3genres.h:42
2980 msgid "Acid"
2981 msgstr ""
2982
2983 #: modules/demux/util/id3genres.h:43
2984 #, fuzzy
2985 msgid "House"
2986 msgstr "ÊĤ¸¤ë"
2987
2988 #: modules/demux/util/id3genres.h:44
2989 #, fuzzy
2990 msgid "Game"
2991 msgstr "̾Á°"
2992
2993 #: modules/demux/util/id3genres.h:45
2994 msgid "Sound Clip"
2995 msgstr ""
2996
2997 #: modules/demux/util/id3genres.h:46
2998 msgid "Gospel"
2999 msgstr ""
3000
3001 #: modules/demux/util/id3genres.h:47
3002 #, fuzzy
3003 msgid "Noise"
3004 msgstr "¤Ê¤·"
3005
3006 #: modules/demux/util/id3genres.h:48
3007 msgid "AlternRock"
3008 msgstr ""
3009
3010 #: modules/demux/util/id3genres.h:49
3011 msgid "Bass"
3012 msgstr ""
3013
3014 #: modules/demux/util/id3genres.h:50
3015 msgid "Soul"
3016 msgstr ""
3017
3018 #: modules/demux/util/id3genres.h:51
3019 msgid "Punk"
3020 msgstr ""
3021
3022 #: modules/demux/util/id3genres.h:52
3023 #, fuzzy
3024 msgid "Space"
3025 msgstr "Êݸ"
3026
3027 #: modules/demux/util/id3genres.h:53
3028 #, fuzzy
3029 msgid "Meditative"
3030 msgstr "¥á¥Ç¥£¥¢"
3031
3032 #: modules/demux/util/id3genres.h:54
3033 msgid "Instrumental Pop"
3034 msgstr ""
3035
3036 #: modules/demux/util/id3genres.h:55
3037 msgid "Instrumental Rock"
3038 msgstr ""
3039
3040 #: modules/demux/util/id3genres.h:56
3041 msgid "Ethnic"
3042 msgstr ""
3043
3044 #: modules/demux/util/id3genres.h:57
3045 msgid "Gothic"
3046 msgstr ""
3047
3048 #: modules/demux/util/id3genres.h:58
3049 msgid "Darkwave"
3050 msgstr ""
3051
3052 #: modules/demux/util/id3genres.h:59
3053 msgid "Techno-Industrial"
3054 msgstr ""
3055
3056 #: modules/demux/util/id3genres.h:60
3057 #, fuzzy
3058 msgid "Electronic"
3059 msgstr "ÁªÂò"
3060
3061 #: modules/demux/util/id3genres.h:61
3062 msgid "Pop-Folk"
3063 msgstr ""
3064
3065 #: modules/demux/util/id3genres.h:62
3066 msgid "Eurodance"
3067 msgstr ""
3068
3069 #: modules/demux/util/id3genres.h:63
3070 msgid "Dream"
3071 msgstr ""
3072
3073 #: modules/demux/util/id3genres.h:64
3074 msgid "Southern Rock"
3075 msgstr ""
3076
3077 #: modules/demux/util/id3genres.h:65
3078 #, fuzzy
3079 msgid "Comedy"
3080 msgstr "¥³¥Ô¡¼"
3081
3082 #: modules/demux/util/id3genres.h:66
3083 #, fuzzy
3084 msgid "Cult"
3085 msgstr "¥«¥Ã¥È"
3086
3087 #: modules/demux/util/id3genres.h:67
3088 msgid "Gangsta"
3089 msgstr ""
3090
3091 #: modules/demux/util/id3genres.h:68
3092 msgid "Top 40"
3093 msgstr ""
3094
3095 #: modules/demux/util/id3genres.h:69
3096 msgid "Christian Rap"
3097 msgstr ""
3098
3099 #: modules/demux/util/id3genres.h:70
3100 msgid "Pop/Funk"
3101 msgstr ""
3102
3103 #: modules/demux/util/id3genres.h:71
3104 msgid "Jungle"
3105 msgstr ""
3106
3107 #: modules/demux/util/id3genres.h:72
3108 msgid "Native American"
3109 msgstr ""
3110
3111 #: modules/demux/util/id3genres.h:73
3112 msgid "Cabaret"
3113 msgstr ""
3114
3115 #: modules/demux/util/id3genres.h:74
3116 msgid "New Wave"
3117 msgstr ""
3118
3119 #: modules/demux/util/id3genres.h:75
3120 msgid "Psychadelic"
3121 msgstr ""
3122
3123 #: modules/demux/util/id3genres.h:76
3124 #, fuzzy
3125 msgid "Rave"
3126 msgstr "Êݸ"
3127
3128 #: modules/demux/util/id3genres.h:77
3129 msgid "Showtunes"
3130 msgstr ""
3131
3132 #: modules/demux/util/id3genres.h:78
3133 #, fuzzy
3134 msgid "Trailer"
3135 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë"
3136
3137 #: modules/demux/util/id3genres.h:79
3138 msgid "Lo-Fi"
3139 msgstr ""
3140
3141 #: modules/demux/util/id3genres.h:80
3142 msgid "Tribal"
3143 msgstr ""
3144
3145 #: modules/demux/util/id3genres.h:81
3146 msgid "Acid Punk"
3147 msgstr ""
3148
3149 #: modules/demux/util/id3genres.h:82
3150 msgid "Acid Jazz"
3151 msgstr ""
3152
3153 #: modules/demux/util/id3genres.h:83
3154 #, fuzzy
3155 msgid "Polka"
3156 msgstr "ºÆÀ¸"
3157
3158 #: modules/demux/util/id3genres.h:84
3159 msgid "Retro"
3160 msgstr ""
3161
3162 #: modules/demux/util/id3genres.h:85
3163 msgid "Musical"
3164 msgstr ""
3165
3166 #: modules/demux/util/id3genres.h:86
3167 msgid "Rock & Roll"
3168 msgstr ""
3169
3170 #: modules/demux/util/id3genres.h:87
3171 msgid "Hard Rock"
3172 msgstr ""
3173
3174 #: modules/demux/util/id3tag.c:47
3175 msgid "id3 tag parser using libid3tag"
3176 msgstr "id3¥¿¥°¥Ñ¡¼¥µ¤Çlibid3tag¤ò»ÈÍÑ"
3177
3178 #: modules/demux/util/sub.c:67
3179 #, fuzzy
3180 msgid "Text subtitles demux"
3181 msgstr "»úËë¤ÎÁªÂò"
3182
3183 #: modules/demux/wav/wav.c:49
3184 msgid "WAV demuxer"
3185 msgstr ""
3186
3187 #: modules/encoder/ffmpeg/encoder.c:51
3188 #, fuzzy
3189 msgid "ffmpeg video encoder"
3190 msgstr "DV¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
3191
3192 #: modules/encoder/ffmpeg/encoder.c:62
3193 #, fuzzy
3194 msgid "ffmpeg audio encoder"
3195 msgstr "µ¿»÷AC3¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
3196
3197 #: modules/encoder/xvid.c:58
3198 #, fuzzy
3199 msgid "XviD video encoder (MPEG-4)"
3200 msgstr "DV¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
3201
3202 #: modules/gui/beos/BeOS.cpp:55
3203 #, fuzzy
3204 msgid "BeOS standard API interface"
3205 msgstr "BeOSɸ½àAPI¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3206
3207 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:158
3208 msgid "Open files from all sub-folders as well?"
3209 msgstr ""
3210
3211 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:159
3212 #, fuzzy
3213 msgid "No"
3214 msgstr "¤Ê¤·"
3215
3216 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:159
3217 msgid "Yes"
3218 msgstr ""
3219
3220 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:201
3221 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:308
3222 #: modules/gui/familiar/interface.c:149 modules/gui/familiar/interface.c:150
3223 #: modules/gui/macosx/intf.m:328 modules/gui/macosx/prefs.m:77
3224 #: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:233
3225 msgid "Preferences"
3226 msgstr "ÀßÄê..."
3227
3228 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:211
3229 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:306
3230 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2692 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2947
3231 #: modules/gui/kde/info.cpp:9 modules/gui/kde/messages.cpp:8
3232 #: modules/gui/macosx/intf.m:334 modules/gui/macosx/intf.m:411
3233 #: modules/gui/wxwindows/messages.cpp:83
3234 msgid "Messages"
3235 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
3236
3237 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:238
3238 #: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1257
3239 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:82 modules/gui/familiar/interface.c:378
3240 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:503
3241 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1569
3242 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2274
3243 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2847 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:618
3244 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1884 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2733
3245 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2850 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3102
3246 #: modules/gui/macosx/open.m:141 modules/gui/macosx/open.m:264
3247 #: modules/gui/macosx/output.m:138 modules/gui/macosx/output.m:218
3248 #: modules/gui/macosx/output.m:310 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:361
3249 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:279 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:384
3250 msgid "File"
3251 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë"
3252
3253 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:240
3254 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:84
3255 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2179
3256 #: modules/gui/gtk2/gnome2_interface.c:113 modules/gui/macosx/open.m:332
3257 #: modules/gui/macosx/open.m:630 modules/gui/macosx/open.m:677
3258 msgid "Open File"
3259 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯"
3260
3261 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:243
3262 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:89
3263 #, fuzzy
3264 msgid "Open Disc"
3265 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò³«¤¯(_D)..."
3266
3267 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:245
3268 #, fuzzy
3269 msgid "Open Subtitles"
3270 msgstr "»úËë"
3271
3272 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:249
3273 #: modules/gui/familiar/interface.c:231 modules/gui/familiar/interface.c:232
3274 #: modules/gui/familiar/interface.c:765 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1580
3275 msgid "About"
3276 msgstr "VideoLAN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ"
3277
3278 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:256 modules/gui/kde/interface.cpp:93
3279 msgid "Subtitles"
3280 msgstr "»úËë"
3281
3282 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:264
3283 #, fuzzy
3284 msgid "Prev Title"
3285 msgstr "Á°¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë"
3286
3287 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:265
3288 #, fuzzy
3289 msgid "Next Title"
3290 msgstr "¼¡¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë"
3291
3292 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:266
3293 #, fuzzy
3294 msgid "Prev Chapter"
3295 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼"
3296
3297 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:268
3298 msgid "Goto Menu"
3299 msgstr ""
3300
3301 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:277
3302 #, fuzzy
3303 msgid "Go to Title"
3304 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë"
3305
3306 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:281
3307 #, fuzzy
3308 msgid "Go to Chapter"
3309 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼"
3310
3311 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:284
3312 #, fuzzy
3313 msgid "Speed"
3314 msgstr "ÁªÂòºÑ¤ß"
3315
3316 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:303 modules/gui/macosx/intf.m:405
3317 msgid "Window"
3318 msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦"
3319
3320 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:304
3321 #, fuzzy
3322 msgid "Play List"
3323 msgstr "¥ê¥¹¥È"
3324
3325 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:364
3326 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1661 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2396
3327 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2638 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2869
3328 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2976 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3250
3329 #: modules/gui/gtk/preferences.c:606 modules/gui/macosx/open.m:138
3330 #: modules/gui/macosx/open.m:179 modules/gui/macosx/output.m:134
3331 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:270
3332 #: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:253
3333 #: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:221
3334 #: modules/gui/wxwindows/subtitles.cpp:149
3335 msgid "OK"
3336 msgstr ""
3337
3338 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:372
3339 msgid "VideoLAN Client: Open Media Files"
3340 msgstr ""
3341
3342 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:376
3343 #, fuzzy
3344 msgid "VideoLAN Client: Open Subtitle File"
3345 msgstr "»úËë¤ÎÁªÂò"
3346
3347 #: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:64
3348 msgid "Drop files to play"
3349 msgstr ""
3350
3351 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:93
3352 #: modules/gui/wxwindows/fileinfo.cpp:96
3353 #: modules/gui/wxwindows/messages.cpp:106
3354 #: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:156
3355 msgid "Close"
3356 msgstr "ÊĤ¸¤ë"
3357
3358 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:98 modules/gui/macosx/intf.m:354
3359 msgid "Edit"
3360 msgstr "ÊÔ½¸"
3361
3362 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:100 modules/gui/macosx/intf.m:359
3363 #: modules/gui/macosx/playlist.m:196
3364 msgid "Select All"
3365 msgstr "¤¹¤Ù¤Æ¤òÁªÂò"
3366
3367 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:103
3368 #, fuzzy
3369 msgid "Select None"
3370 msgstr "ÁªÂò"
3371
3372 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:108
3373 msgid "Sort Reverse"
3374 msgstr ""
3375
3376 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:111
3377 msgid "Sort by Name"
3378 msgstr ""
3379
3380 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:115
3381 msgid "Sort by Path"
3382 msgstr ""
3383
3384 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:119
3385 msgid "Randomize"
3386 msgstr ""
3387
3388 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:124
3389 msgid "Remove"
3390 msgstr ""
3391
3392 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:127
3393 #, fuzzy
3394 msgid "Remove All"
3395 msgstr "¤¹¤Ù¤Æ¤òÁªÂò"
3396
3397 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:132
3398 msgid "View"
3399 msgstr "ɽ¼¨(_V)"
3400
3401 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:138
3402 #, fuzzy
3403 msgid "Path"
3404 msgstr "¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ"
3405
3406 #: modules/gui/beos/PreferencesWindow.cpp:44
3407 #: modules/gui/beos/PreferencesWindow.cpp:46
3408 #: modules/gui/beos/PreferencesWindow.cpp:98
3409 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2216 modules/gui/macosx/prefs.m:806
3410 #: modules/gui/macosx/prefs.m:814 modules/gui/macosx/prefs.m:884
3411 msgid "Modules"
3412 msgstr "¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3413
3414 #: modules/gui/beos/PreferencesWindow.cpp:219
3415 #: modules/gui/gtk/preferences.c:610
3416 msgid "Apply"
3417 msgstr "ŬÍÑ"
3418
3419 #: modules/gui/beos/PreferencesWindow.cpp:224
3420 #: modules/gui/gtk/preferences.c:597 modules/gui/gtk/preferences.c:614
3421 #: modules/gui/macosx/output.m:375 modules/gui/macosx/prefs.m:78
3422 #: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:257
3423 msgid "Save"
3424 msgstr "Êݸ"
3425
3426 #: modules/gui/beos/PreferencesWindow.cpp:228
3427 #, fuzzy
3428 msgid "Defaults"
3429 msgstr "ºï½ü"
3430
3431 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1138
3432 #, fuzzy
3433 msgid "Show Interface"
3434 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
3435
3436 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1142
3437 msgid "50%"
3438 msgstr ""
3439
3440 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1145
3441 msgid "100%"
3442 msgstr ""
3443
3444 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1148
3445 msgid "200%"
3446 msgstr ""
3447
3448 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1158
3449 #, fuzzy
3450 msgid "Vertical Sync"
3451 msgstr "¿âľ"
3452
3453 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1162
3454 #, fuzzy
3455 msgid "Correct Aspect Ratio"
3456 msgstr "¥½¡¼¥¹¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¡¦¥ì¥·¥ª"
3457
3458 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1191
3459 msgid "Stay On Top"
3460 msgstr ""
3461
3462 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1197
3463 msgid "Take Screen Shot"
3464 msgstr ""
3465
3466 #: modules/gui/beos/VlcWrapper.cpp:165 modules/gui/gtk/menu.c:733
3467 msgid "None"
3468 msgstr "¤Ê¤·"
3469
3470 #: modules/gui/beos/VlcWrapper.cpp:178
3471 msgid "<unknown>"
3472 msgstr ""
3473
3474 #: modules/gui/familiar/familiar.c:62
3475 #, fuzzy
3476 msgid "Autoplay selected file"
3477 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼«Æ°ºÆÀ¸"
3478
3479 #: modules/gui/familiar/familiar.c:63
3480 #, fuzzy
3481 msgid "Automatically play a file when selected in the file selection list"
3482 msgstr "ÁªÂò¥ê¥¹¥È¤ÇÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼«Æ°Åª¤ËºÆÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£"
3483
3484 #: modules/gui/familiar/familiar.c:72
3485 #, fuzzy
3486 msgid "Familiar Linux Gtk+ interface"
3487 msgstr "Gtk+¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3488
3489 #: modules/gui/familiar/interface.c:99 modules/gui/familiar/interface.c:732
3490 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:274 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:121
3491 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1595
3492 msgid "VLC media player"
3493 msgstr ""
3494
3495 #: modules/gui/familiar/interface.c:124 modules/gui/wxwindows/dialogs.cpp:268
3496 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:699
3497 #: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:1026
3498 #: modules/gui/wxwindows/subtitles.cpp:196
3499 msgid "Open file"
3500 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯"
3501
3502 #: modules/gui/familiar/interface.c:164
3503 msgid "Rewind"
3504 msgstr "´¬¤­Ì᤹"
3505
3506 #: modules/gui/familiar/interface.c:165
3507 msgid "Rewind stream"
3508 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ò³«¤¯"
3509
3510 #: modules/gui/familiar/interface.c:178
3511 msgid "Pause stream"
3512 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î°ì»þÄä»ß"
3513
3514 #: modules/gui/familiar/interface.c:191
3515 msgid "Play stream"
3516 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ÎºÆÀ¸"
3517
3518 #: modules/gui/familiar/interface.c:203 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:566
3519 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1027 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:676
3520 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1127 modules/gui/macosx/controls.m:639
3521 #: modules/gui/macosx/intf.m:325 modules/gui/macosx/intf.m:363
3522 #: modules/gui/macosx/intf.m:424 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:372
3523 msgid "Stop"
3524 msgstr "Ää»ß"
3525
3526 #: modules/gui/familiar/interface.c:204
3527 msgid "Stop stream"
3528 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ÎÄä»ß"
3529
3530 #: modules/gui/familiar/interface.c:216
3531 msgid "Forward"
3532 msgstr "žÁ÷"
3533
3534 #: modules/gui/familiar/interface.c:217
3535 msgid "Forward stream"
3536 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ÎžÁ÷"
3537
3538 #: modules/gui/familiar/interface.c:285 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2345
3539 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2712 modules/gui/macosx/playlist.m:198
3540 msgid "Add"
3541 msgstr "ÄɲÃ"
3542
3543 #: modules/gui/familiar/interface.c:293
3544 msgid "MRL :"
3545 msgstr ""
3546
3547 #: modules/gui/familiar/interface.c:394
3548 #, fuzzy
3549 msgid "UDP/RTP (Address when Multicast)"
3550 msgstr "UDP¥Þ¥ë¥Á¥­¥ã¥¹¥È"
3551
3552 #: modules/gui/familiar/interface.c:412 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1747
3553 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2062 modules/gui/macosx/open.m:160
3554 #: modules/gui/macosx/output.m:141 modules/gui/wxwindows/open.cpp:467
3555 #: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:424
3556 msgid "Address"
3557 msgstr "¥Û¥¹¥È̾/¥¢¥É¥ì¥¹"
3558
3559 #: modules/gui/familiar/interface.c:423 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1737
3560 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1786
3561 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2912 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2052
3562 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2101 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3225
3563 #: modules/gui/macosx/open.m:159 modules/gui/macosx/open.m:161
3564 #: modules/gui/macosx/output.m:142 modules/gui/wxwindows/open.cpp:452
3565 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:475 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:435
3566 msgid "Port"
3567 msgstr "¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ"
3568
3569 #: modules/gui/familiar/interface.c:478 modules/gui/macosx/output.m:144
3570 #: modules/gui/macosx/output.m:246 modules/gui/macosx/output.m:321
3571 #: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:385
3572 msgid "HTTP"
3573 msgstr ""
3574
3575 #: modules/gui/familiar/interface.c:488
3576 msgid "FTP"
3577 msgstr ""
3578
3579 #: modules/gui/familiar/interface.c:498
3580 msgid "MMS"
3581 msgstr ""
3582
3583 #: modules/gui/familiar/interface.c:516 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1830
3584 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2281 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2145
3585 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2740 modules/gui/macosx/open.m:143
3586 #: modules/gui/macosx/open.m:272 modules/gui/wxwindows/open.cpp:283
3587 msgid "Network"
3588 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯"
3589
3590 #: modules/gui/familiar/interface.c:524
3591 msgid "Media"
3592 msgstr "¥á¥Ç¥£¥¢"
3593
3594 #: modules/gui/familiar/interface.c:560
3595 msgid "MRL"
3596 msgstr ""
3597
3598 #: modules/gui/familiar/interface.c:569
3599 #, fuzzy
3600 msgid "Time"
3601 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë"
3602
3603 #: modules/gui/familiar/interface.c:586
3604 msgid "Update"
3605 msgstr ""
3606
3607 #: modules/gui/familiar/interface.c:594
3608 msgid " Del "
3609 msgstr ""
3610
3611 #: modules/gui/familiar/interface.c:602
3612 #, fuzzy
3613 msgid " Clear "
3614 msgstr "¥¯¥ê¥¢"
3615
3616 #: modules/gui/familiar/interface.c:626
3617 #, fuzzy
3618 msgid "Automatically play file"
3619 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¼«Æ°ºÆÀ¸"
3620
3621 #: modules/gui/familiar/interface.c:643
3622 #, fuzzy
3623 msgid " Save "
3624 msgstr "Êݸ"
3625
3626 #: modules/gui/familiar/interface.c:651
3627 #, fuzzy
3628 msgid " Apply "
3629 msgstr "ŬÍÑ"
3630
3631 #: modules/gui/familiar/interface.c:659
3632 #, fuzzy
3633 msgid " Cancel "
3634 msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
3635
3636 #: modules/gui/familiar/interface.c:667
3637 msgid "Preference"
3638 msgstr "ÀßÄê(_P)..."
3639
3640 #: modules/gui/familiar/interface.c:711 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1361
3641 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1603 modules/gui/kde/kde.cpp:111
3642 msgid "(c) 1996-2003 the VideoLAN team"
3643 msgstr ""
3644
3645 #: modules/gui/familiar/interface.c:721
3646 msgid "Authors: The VideoLAN Team, http://www.videolan.org"
3647 msgstr ""
3648
3649 #: modules/gui/familiar/interface.c:753
3650 msgid ""
3651 "The VideoLAN Client is a MPEG, MPEG 2, MP3, DivX player, that accepts input "
3652 "from local or network sources."
3653 msgstr ""
3654 "VideoLAN Client¤Ï¡¢MPEG, MPEG 2, MP3 DivX¤ò¥í¡¼¥«¥ë¤ª¤è¤Ó¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¾å¤Î"
3655 "¥½¡¼¥¹¤«¤éºÆÀ¸¤Ç¤­¤ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¹¡£"
3656
3657 #: modules/gui/familiar/support.c:121 modules/gui/gtk/gnome_support.c:100
3658 #: modules/gui/gtk/gnome_support.c:138 modules/gui/gtk/gtk_support.c:121
3659 #: modules/gui/gtk2/gnome2_support.c:60 modules/gui/gtk2/gnome2_support.c:85
3660 #: modules/gui/gtk2/gtk2_support.c:90 modules/gui/gtk2/gtk2_support.c:114
3661 #, c-format
3662 msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
3663 msgstr "¥Ô¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
3664
3665 #: modules/gui/familiar/support.c:130 modules/gui/gtk/gtk_support.c:130
3666 #, c-format
3667 msgid "Error loading pixmap file: %s"
3668 msgstr "¥Ô¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Î¥í¡¼¥É¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
3669
3670 #: modules/gui/gtk/gnome.c:55 modules/gui/gtk/gtk.c:57
3671 #, fuzzy
3672 msgid "Show tooltips"
3673 msgstr "¥Ä¡¼¥ë¥Á¥Ã¥×¤òɽ¼¨"
3674
3675 #: modules/gui/gtk/gnome.c:56 modules/gui/gtk/gtk.c:58
3676 msgid "Show tooltips for configuration options."
3677 msgstr "¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¥Ä¡¼¥ë¥Á¥Ã¥×¤òɽ¼¨"
3678
3679 #: modules/gui/gtk/gnome.c:58
3680 #, fuzzy
3681 msgid "Show text on toolbar buttons"
3682 msgstr "¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¡¦¥Ü¥¿¥ó¾å¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¤òɽ¼¨"
3683
3684 #: modules/gui/gtk/gnome.c:59
3685 msgid "Show the text below icons on the toolbar."
3686 msgstr "¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¾å¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¥Æ¥­¥¹¥È¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£"
3687
3688 #: modules/gui/gtk/gnome.c:61 modules/gui/gtk/gtk.c:60
3689 #, fuzzy
3690 msgid "Maximum height for the configuration windows"
3691 msgstr "¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¹â¤µ¤ÎºÇÂçÃÍ"
3692
3693 #: modules/gui/gtk/gnome.c:63 modules/gui/gtk/gtk.c:62
3694 msgid ""
3695 "You can set the maximum height that the configuration windows in the "
3696 "preferences menu will occupy."
3697 msgstr ""
3698 "ÀßÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬Àê¤á¤ë¹â¤µ¤ÎºÇÂçÃͤòÀßÄê¤Ç¤­"
3699 "¤Þ¤¹¡£"
3700
3701 #: modules/gui/gtk/gnome.c:72
3702 msgid "GNOME"
3703 msgstr ""
3704
3705 #: modules/gui/gtk/gnome.c:80
3706 #, fuzzy
3707 msgid "GNOME interface"
3708 msgstr "GNOME¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3709
3710 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:19 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:985
3711 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:165 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1391
3712 msgid "_Open File..."
3713 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯(_O)..."
3714
3715 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:20 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:504
3716 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:986 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:173
3717 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:619 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1399
3718 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:254
3719 #, fuzzy
3720 msgid "Open a file"
3721 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯"
3722
3723 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:26 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:992
3724 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:180 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1403
3725 msgid "Open _Disc..."
3726 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò³«¤¯(_D)..."
3727
3728 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:27 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:516
3729 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:993 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:188
3730 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:630 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1411
3731 msgid "Open a DVD or VCD"
3732 msgstr "DVD¤Þ¤¿¤ÏVCD¤ò³«¤¯"
3733
3734 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:33 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:999
3735 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:195 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1415
3736 msgid "_Network Stream..."
3737 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à(_N)..."
3738
3739 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:34 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:528
3740 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1000 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:203
3741 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:641 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1423
3742 #, fuzzy
3743 msgid "Select a network stream"
3744 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÁªÂò¤¹¤ë"
3745
3746 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:41 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:218
3747 msgid "_Eject Disc"
3748 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¼è½Ð¤·(_E)"
3749
3750 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:42 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:579
3751 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:226
3752 msgid "Eject disc"
3753 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¼è½Ð¤·"
3754
3755 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:56 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:286
3756 msgid "_Hide interface"
3757 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò±£¤¹(_H)"
3758
3759 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:64 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:306
3760 msgid "Progr_am"
3761 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à(_a)"
3762
3763 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:65 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:315
3764 msgid "Choose the program"
3765 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÁªÂò"
3766
3767 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:71 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:319
3768 msgid "_Title"
3769 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë(_T)"
3770
3771 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:72
3772 msgid "Choose title"
3773 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÁªÂò"
3774
3775 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:78 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:332
3776 msgid "_Chapter"
3777 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼(_C)"
3778
3779 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:79
3780 msgid "Choose chapter"
3781 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤ÎÁªÂò"
3782
3783 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:86 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:352
3784 msgid "_Playlist..."
3785 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È(_P)..."
3786
3787 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:87 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:360
3788 msgid "Open the playlist window"
3789 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò³«¤¯"
3790
3791 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:93 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:364
3792 msgid "_Modules..."
3793 msgstr "¥â¥¸¥å¡¼¥ë(_M)..."
3794
3795 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:94 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:373
3796 msgid "Open the module manager"
3797 msgstr "¥â¥¸¥å¡¼¥ë¡¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼"
3798
3799 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:100 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:375
3800 #: modules/gui/kde/interface.cpp:133
3801 msgid "Messages..."
3802 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸..."
3803
3804 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:101 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:381
3805 msgid "Open the messages window"
3806 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òɽ¼¨"
3807
3808 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:118 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:901
3809 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:433 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1235
3810 #, fuzzy
3811 msgid "_Language"
3812 msgstr "¸À¸ì"
3813
3814 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:119 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:902
3815 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:442
3816 msgid "Select audio channel"
3817 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÁªÂò"
3818
3819 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:126 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:909
3820 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:452 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1253
3821 #: modules/gui/macosx/intf.m:379
3822 msgid "Volume Up"
3823 msgstr "¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò¾å¤²¤ë"
3824
3825 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:133 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:916
3826 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:459 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1260
3827 #: modules/gui/macosx/intf.m:380
3828 msgid "Volume Down"
3829 msgstr "¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò²¼¤²¤ë"
3830
3831 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:140 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:923
3832 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:466 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1267
3833 #: modules/gui/macosx/controls.m:686 modules/gui/macosx/intf.m:381
3834 msgid "Mute"
3835 msgstr "¥ß¥å¡¼¥È¤¹¤ë"
3836
3837 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:155 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:938
3838 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:488 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1289
3839 msgid "Device"
3840 msgstr "DVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹"
3841
3842 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:167 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:950
3843 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:515 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1312
3844 msgid "_Subtitles"
3845 msgstr "»úËë(_S)"
3846
3847 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:168 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:951
3848 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:524
3849 msgid "Select subtitles channel"
3850 msgstr "»úËë¤ÎÁªÂò"
3851
3852 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:175 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:958
3853 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:536 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1332
3854 msgid "_Fullscreen"
3855 msgstr "Á´²èÌ̲½(_F)"
3856
3857 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:190 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:973
3858 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:560 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1356
3859 #: modules/gui/macosx/output.m:137 modules/gui/macosx/vout.m:199
3860 msgid "Screen"
3861 msgstr "¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó"
3862
3863 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:211 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:415
3864 msgid "_Audio"
3865 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª(_A)"
3866
3867 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:218 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:497
3868 #, fuzzy
3869 msgid "_Video"
3870 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª"
3871
3872 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:515 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:718
3873 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1690
3874 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2267 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:629
3875 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:816 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2005
3876 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2726 modules/gui/macosx/open.m:142
3877 #: modules/gui/macosx/open.m:268 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:363
3878 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:281
3879 msgid "Disc"
3880 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯"
3881
3882 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:527 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:640
3883 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:365
3884 msgid "Net"
3885 msgstr "Network"
3886
3887 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:539 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:651
3888 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:368
3889 msgid "Sat"
3890 msgstr "±ÒÀ±"
3891
3892 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:540 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:652
3893 msgid "Open a Satellite Card"
3894 msgstr "±ÒÀ±¥«¡¼¥É¤ò³«¤¯"
3895
3896 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:553
3897 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1034 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:664
3898 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1134
3899 msgid "Back"
3900 msgstr "µÕž"
3901
3902 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:554 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:665
3903 msgid "Go Backward"
3904 msgstr "µÕžºÆÀ¸"
3905
3906 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:567 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:677
3907 msgid "Stop Stream"
3908 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ÎÄä»ß"
3909
3910 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:578 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:687
3911 msgid "Eject"
3912 msgstr "¼è½Ð¤·"
3913
3914 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:591 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:699
3915 msgid "Play Stream"
3916 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ÎºÆÀ¸"
3917
3918 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:603 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:710
3919 msgid "Pause Stream"
3920 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î°ì»þÄä»ß"
3921
3922 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:617
3923 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1041 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:723
3924 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1142
3925 msgid "Slow"
3926 msgstr "¥¹¥í¡¼"
3927
3928 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:618 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:724
3929 msgid "Play Slower"
3930 msgstr "¥¹¥í¡¼ºÆÀ¸"
3931
3932 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:630
3933 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1048 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:735
3934 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1150
3935 msgid "Fast"
3936 msgstr "ÁáÁ÷¤ê"
3937
3938 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:631 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:736
3939 msgid "Play Faster"
3940 msgstr "ÁáÁ÷¤êºÆÀ¸"
3941
3942 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:644 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:748
3943 msgid "Open Playlist"
3944 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò³«¤¯"
3945
3946 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:655
3947 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1063 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:758
3948 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:844 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:888
3949 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1173
3950 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:379
3951 msgid "Prev"
3952 msgstr "Á°"
3953
3954 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:656 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:759
3955 #, fuzzy
3956 msgid "Previous file"
3957 msgstr "Á°¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë"
3958
3959 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:667
3960 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1056 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:769
3961 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:852 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:896
3962 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1166 modules/gui/macosx/controls.m:647
3963 #: modules/gui/macosx/intf.m:327 modules/gui/macosx/intf.m:367
3964 #: modules/gui/macosx/intf.m:425 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:381
3965 msgid "Next"
3966 msgstr "¼¡"
3967
3968 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:668 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:770
3969 msgid "Next File"
3970 msgstr "¼¡¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë"
3971
3972 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:732 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:830
3973 msgid "Title:"
3974 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë:"
3975
3976 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:752
3977 msgid "Select previous title"
3978 msgstr "Á°¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁªÂò"
3979
3980 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:775 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:874
3981 msgid "Chapter:"
3982 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼:"
3983
3984 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:795
3985 msgid "Select previous chapter"
3986 msgstr "Á°¤Î¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤òÁªÂò"
3987
3988 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:803
3989 msgid "Select next chapter"
3990 msgstr "¼¡¤Î¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤òÁªÂò"
3991
3992 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:811 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:911
3993 msgid "No server"
3994 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ê¤·"
3995
3996 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:959
3997 msgid "Toggle fullscreen mode"
3998 msgstr "Á´²èÌÌɽ¼¨¤ÎÀÚÂؤ¨"
3999
4000 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1070 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1182
4001 msgid "_Jump..."
4002 msgstr "¥¸¥ã¥ó¥×(_J)..."
4003
4004 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1071
4005 msgid "Got directly so specified point"
4006 msgstr "ÆÃÄê°ÌÃÖ¤òľÀÜ»ØÄê"
4007
4008 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1079
4009 msgid "Switch program"
4010 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÀÚÂؤ¨"
4011
4012 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1085 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1209
4013 msgid "_Navigation"
4014 msgstr "¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó(_N)"
4015
4016 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1086
4017 msgid "Navigate through titles and chapters"
4018 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë¤È¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤«¤é¥Ê¥Ó¥²¡¼¥È"
4019
4020 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1108 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1446
4021 msgid "Toggle _Interface"
4022 msgstr "¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Îɽ¼¨/Èóɽ¼¨(_I)"
4023
4024 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1115 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1455
4025 msgid "Playlist..."
4026 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È..."
4027
4028 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1363 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1646
4029 #: modules/gui/kde/kde.cpp:108
4030 #, fuzzy
4031 msgid ""
4032 "This is the VideoLAN Client, a DVD, MPEG and DivX player. It can play MPEG "
4033 "and MPEG2 files from a file or from a network source."
4034 msgstr ""
4035 "¤³¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÏDVD¤ª¤è¤Ó¡¢MPEG¤òºÆÀ¸¤¹¤ëVideoLAN¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ç¤¹¡£\n"
4036 "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤«¤éMPEG¤ÈMPEG 2¥Ç¡¼¥¿¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
4037
4038 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1459
4039 msgid "Open Stream"
4040 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ò³«¤¯"
4041
4042 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1476 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1791
4043 #: modules/gui/macosx/open.m:135 modules/gui/wxwindows/open.cpp:173
4044 msgid "Media Resource Locator (MRL)"
4045 msgstr "¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥ê¥½¡¼¥¹¡¦¥í¥±¡¼¥¿ (MRL)"
4046
4047 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1498 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1813
4048 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:177
4049 msgid "Open Target:"
4050 msgstr "¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò³«¤¯"
4051
4052 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1518 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1833
4053 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:192
4054 msgid ""
4055 "Alternatively, you can build an MRL using one of the following predefined "
4056 "targets:"
4057 msgstr ""
4058 "Ê̤ÎÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á°Ê²¼¤ËÄêµÁ¤µ¤ì¤¿¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Î°ì¤Ä¤ò»È¤Ã¤ÆMRL¤ò¹½À®¤Ç"
4059 "¤­¤Þ¤¹¡£:"
4060
4061 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1562
4062 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1998 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1877
4063 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2315 modules/gui/macosx/open.m:145
4064 #: modules/gui/macosx/open.m:151 modules/gui/macosx/open.m:173
4065 #: modules/gui/macosx/output.m:140 modules/gui/macosx/prefs.m:464
4066 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:249 modules/gui/wxwindows/open.cpp:365
4067 #: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:829
4068 #: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:411
4069 #: modules/gui/wxwindows/subtitles.cpp:107
4070 msgid "Browse..."
4071 msgstr "¥Ö¥é¥¦¥º..."
4072
4073 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1586 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1901
4074 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:390
4075 msgid "Disc type"
4076 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¡¦¥¿¥¤¥×"
4077
4078 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1605 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1920
4079 #: modules/gui/macosx/open.m:155 modules/gui/macosx/open.m:488
4080 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:384
4081 msgid "DVD"
4082 msgstr ""
4083
4084 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1613 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1928
4085 #: modules/gui/macosx/open.m:156 modules/gui/macosx/open.m:382
4086 #: modules/gui/macosx/open.m:472 modules/gui/wxwindows/open.cpp:385
4087 msgid "VCD"
4088 msgstr ""
4089
4090 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1621 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1936
4091 #: modules/gui/macosx/open.m:148 modules/gui/wxwindows/open.cpp:396
4092 msgid "Device name"
4093 msgstr "¥Ç¥Ð¥¤¥¹Ì¾"
4094
4095 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1660 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1996
4096 #: modules/gui/macosx/open.m:152
4097 msgid "Use DVD menus"
4098 msgstr "DVD¥á¥Ë¥å¡¼¤ò»ÈÍÑ"
4099
4100 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1707 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2022