28dc66ce2812010bef393d6e19a05b5bdfd4f0ee
[vlc.git] / po / ja.po
1 # vlc ja.po
2 # Copyright (C) 2002 VideoLAN project
3 # Fumio Nakayama <endymion@ca2.so-net.ne.jp>, 2002.
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: vlc\n"
7 "POT-Creation-Date: 2003-01-28 03:00+0100\n"
8 "PO-Revision-Date: 2003-01-09 02:37+0900\n"
9 "Last-Translator: Fumio Nakayama <endymion@ca2.so-net.ne.jp>\n"
10 "Language-Team: Japanese <ja@li.org>\n"
11 "MIME-Version: 1.0\n"
12 "Content-Type: text/plain; charset=euc-jp\n"
13 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14
15 #. Translate "C" to the language code: "fr", "en_GB", "nl", "ru"...
16 #: src/libvlc.c:256
17 msgid "C"
18 msgstr "ja"
19
20 #. Usage
21 #: src/libvlc.c:286 src/libvlc.c:1274
22 #, c-format
23 msgid ""
24 "Usage: %s [options] [items]...\n"
25 "\n"
26 msgstr ""
27
28 #: src/libvlc.c:1131 src/misc/configuration.c:916
29 msgid "string"
30 msgstr "ʸ»úÎó"
31
32 #: src/libvlc.c:1149 src/misc/configuration.c:901
33 msgid "integer"
34 msgstr "À°¿ô"
35
36 #: src/libvlc.c:1152 src/misc/configuration.c:908
37 msgid "float"
38 msgstr "ÉâÆ°¾®¿ôÅÀ"
39
40 #: src/libvlc.c:1158
41 msgid " (default enabled)"
42 msgstr " (¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¡§Í­¸ú)"
43
44 #: src/libvlc.c:1159
45 msgid " (default disabled)"
46 msgstr " (¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¡§Ìµ¸ú)"
47
48 #: src/libvlc.c:1249 src/libvlc.c:1304 src/libvlc.c:1328
49 msgid ""
50 "\n"
51 "Press the RETURN key to continue...\n"
52 msgstr ""
53 "\n"
54 "³¤±¤ë¤Ë¤ÏEnter¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
55
56 #: src/libvlc.c:1277
57 msgid "[module]              [description]\n"
58 msgstr "[¥â¥¸¥å¡¼¥ë]          [ÀâÌÀ]\n"
59
60 #: src/libvlc.c:1322
61 msgid ""
62 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
63 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
64 "see the file named COPYING for details.\n"
65 "Written by the VideoLAN team at Ecole Centrale, Paris.\n"
66 msgstr ""
67 "ˡΧ¤Ë¤è¤Ã¤Æµö²Ä¤µ¤ì¤ëÈϰϤǤ³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ï²¿¤ÎÊݾڤ⤢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
68 "¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢GNU GPL¤Î¾ò¹à¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆºÆÇÛÉÛ¤¹¤ë¤«¤âÃΤì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
69 "COPYING¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¾ÜºÙ¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
70 "Written by the VideoLAN team at Ecole Centrale, Paris.\n"
71
72 #. ****************************************************************************
73 #. * Configuration options for the main program. Each module will also separatly
74 #. * define its own configuration options.
75 #. * Look into configuration.h if you need to know more about the following
76 #. * macros.
77 #. ****************************************************************************
78 #: src/libvlc.h:37
79 msgid "interface module"
80 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
81
82 #: src/libvlc.h:39
83 msgid ""
84 "This option allows you to select the interface used by vlc. The default "
85 "behavior is to automatically select the best module available."
86 msgstr ""
87 "»ÈÍѤ¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤¬ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤Ê¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬"
88 "ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£"
89
90 #: src/libvlc.h:43
91 #, fuzzy
92 msgid "extra interface modules"
93 msgstr "Qt¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
94
95 #: src/libvlc.h:45
96 #, fuzzy
97 msgid ""
98 "This option allows you to select additional interfaces used by vlc. They "
99 "will be launched in the background in addition to the default interface. Use "
100 "a comma separated list of interface modules."
101 msgstr ""
102 "»ÈÍѤ¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤¬ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤Ê¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬"
103 "ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£"
104
105 #: src/libvlc.h:49
106 msgid "verbosity (0,1,2)"
107 msgstr "¾éĹ (0,1,2)"
108
109 #: src/libvlc.h:51
110 msgid ""
111 "This options sets the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
112 "1=warnings, 2=debug)."
113 msgstr ""
114 "¾éĹ¥ì¥Ù¥ë¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹ (0=¥¨¥é¡¼¤Èɸ½à¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤ß¡¢1=·Ù¹ð¡¢2=¥Ç¥Ð¥Ã¥°)"
115
116 #: src/libvlc.h:54
117 msgid "be quiet"
118 msgstr "¥¨¥é¡¼¤Î¤ß"
119
120 #: src/libvlc.h:56
121 msgid "This options turns off all warning and information messages."
122 msgstr "¤¹¤Ù¤Æ¤Î·Ù¹ð¤È¾ðÊó¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÍ޻ߤ·¤Þ¤¹¡£"
123
124 #: src/libvlc.h:58
125 msgid "color messages"
126 msgstr "¥«¥é¡¼¡¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
127
128 #: src/libvlc.h:60
129 msgid ""
130 "When this option is turned on, the messages sent to the console will be "
131 "colorized. Your terminal needs Linux color support for this to work."
132 msgstr ""
133 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÀßÄꤹ¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤ËÁ÷¿®¤µ¤ì¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¥«¥é¡¼²½¤µ¤ì¤Þ"
134 "¤¹¡£¤³¤ÎÆ°ºî¤ÏüËö¤¬Linux¥«¥é¡¼¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£"
135
136 #: src/libvlc.h:63
137 msgid "interface default search path"
138 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î´ûÄê¤Î¸¡º÷¥Ñ¥¹"
139
140 #: src/libvlc.h:65
141 msgid ""
142 "This option allows you to set the default path that the interface will open "
143 "when looking for a file."
144 msgstr ""
145 "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤­¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤ì¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î´ûÄê¤Î¥Ñ¥¹¤òÀßÄꤷ¤Þ"
146 "¤¹¡£"
147
148 #: src/libvlc.h:68
149 msgid "plugin search path"
150 msgstr "¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¸¡º÷¥Ñ¥¹"
151
152 #: src/libvlc.h:70
153 #, fuzzy
154 msgid ""
155 "This option allows you to specify an additional path for vlc to look for its "
156 "plugins."
157 msgstr "vlc¤¬¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤­¤Ë¸¡º÷¤µ¤ì¤ëÄɲäΥѥ¹¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
158
159 #: src/libvlc.h:73
160 msgid "audio output module"
161 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
162
163 #: src/libvlc.h:75
164 msgid ""
165 "This option allows you to select the audio output method used by vlc. The "
166 "default behavior is to automatically select the best method available."
167 msgstr ""
168 "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎÏÊýË¡¤¬ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤ÊÊýË¡¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ"
169 "¤¹¡£"
170
171 #: src/libvlc.h:79
172 msgid "enable audio"
173 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
174
175 #: src/libvlc.h:81
176 msgid ""
177 "You can completely disable the audio output. In this case the audio decoding "
178 "stage won't be done, and it will save some processing power."
179 msgstr ""
180 "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϤò´°Á´¤Ë̵¸ú¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Ï¥Ç¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ë¤è"
181 "¤ê¡¢¤¤¤¯¤é¤«¤Î½èÍý¥Ñ¥ï¡¼¤ò¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
182
183 #: src/libvlc.h:84
184 msgid "force mono audio"
185 msgstr "¥â¥Î¥é¥ë"
186
187 #: src/libvlc.h:85
188 msgid "This will force a mono audio output"
189 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϤò¶¯À©Åª¤Ë¥â¥Î¥é¥ë¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£"
190
191 #: src/libvlc.h:87
192 msgid "audio output volume"
193 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ü¥ê¥å¡¼¥à"
194
195 #: src/libvlc.h:89
196 msgid ""
197 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
198 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î´ûÄêÃͤò0¤«¤é1024¤Î´Ö¤ÇÀßÄê²Äǽ¤Ç¤¹¡£"
199
200 #: src/libvlc.h:92
201 msgid "audio output frequency (Hz)"
202 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϼþÇÈ¿ô(Hz)"
203
204 #: src/libvlc.h:94
205 msgid ""
206 "You can force the audio output frequency here. Common values are 48000, "
207 "44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
208 msgstr ""
209 "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϤμþÇÈ¿ô¤ò¶¯À©Åª¤ËÀßÄê²Äǽ¤Ç¤¹¡£\n"
210 "°ìÈÌŪ¤ÊÃͤϡ¢48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000¤Ç¤¹¡£"
211
212 #: src/libvlc.h:97
213 msgid "compensate desynchronization of audio (in ms)"
214 msgstr "Êä½þ¤¹¤ë²»À¼¤Î¥º¥ì(»þ´Ö:ms)"
215
216 #: src/libvlc.h:99
217 msgid ""
218 "This option allows you to delay the audio output. This can be handy if you "
219 "notice a lag between the video and the audio."
220 msgstr ""
221 "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϤÎÃÙ¤ì¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£¥Ó¥Ç¥ª¤È²»À¼¤Î¥º¥ì¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÃÍ"
222 "¤òÀßÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
223
224 #: src/libvlc.h:102
225 msgid "headphone virtual spatialization effect"
226 msgstr "¥Ø¥Ã¥É¥Û¡¼¥ó¤Î²¾ÁÛŪ¤Ê²»¤Î¹­¤¬¤ê¸ú²Ì"
227
228 #: src/libvlc.h:104
229 msgid ""
230 "This effect gives you the feeling that you stands in a real room with a "
231 "complete 5.1 speaker set when using only a headphone, providing a more "
232 "realistic sound experience. It should also be more comfortable and less "
233 "tiring when listening to music for long periods of time.\n"
234 "It works with any source format from mono to 5.1."
235 msgstr ""
236 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï´°Á´¤Ê5.1¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥¹¥Ô¡¼¥«¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤¿Éô²°¤Çʹ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î"
237 "¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤ò¥Ø¥Ã¥É¥Û¡¼¥ó¤Î²»À¼¤ËÍ¿¤¨¤è¤êÎ׾촶¤ò»ý¤¿¤»¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¥ê"
238 "¥¹¥Ë¥ó¥°¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æʹ¤¤¤Æ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
239 "¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢¥â¥Î¥é¥ë¤«¤é5.1¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Þ¤Ç¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥½¡¼¥¹¡¦¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÇÆ°ºî"
240 "¤·¤Þ¤¹¡£"
241
242 #: src/libvlc.h:111
243 msgid "characteristic dimension"
244 msgstr "¶õ´Ö¤ÎÆÃÀ­"
245
246 #: src/libvlc.h:113
247 msgid ""
248 "Headphone virtual spatialization effect parameter: distance between front "
249 "left speaker and listener in meters."
250 msgstr ""
251 "¥Ø¥Ã¥É¥Û¡¼¥ó¤Î²¾ÁÛŪ¤Ê²»¤Î¹­¤¬¤ê¸ú²Ì¡§¥Õ¥í¥ó¥Èº¸Â¦¥¹¥Ô¡¼¥«¤È¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î´Ö¤Îµ÷"
252 "Î¥¤ò¥á¡¼¥È¥ë¤Ç»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
253
254 #: src/libvlc.h:116
255 msgid "video output module"
256 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª½ÐÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
257
258 #: src/libvlc.h:118
259 msgid ""
260 "This option allows you to select the video output method used by vlc. The "
261 "default behavior is to automatically select the best method available."
262 msgstr ""
263 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï»ÈÍѤ¹¤ë¥Ó¥Ç¥ª½ÐÎÏÊýË¡¤¬ÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇ"
264 "Ŭ¤ÊÊýË¡¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£"
265
266 #: src/libvlc.h:122
267 msgid "enable video"
268 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
269
270 #: src/libvlc.h:124
271 msgid ""
272 "You can completely disable the video output. In this case the video decoding "
273 "stage won't be done, which will save some processing power."
274 msgstr ""
275 "¥Ó¥Ç¥ª½ÐÎϤò´°Á´¤Ë̵¸ú²½¤·¤Þ¤¹¡£¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¥Ç¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤¤¤¯"
276 "¤é¤«¤Î½èÍý¥Ñ¥ï¡¼¤ò¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
277
278 #: src/libvlc.h:127
279 msgid "display identifier"
280 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤Ì¾"
281
282 #: src/libvlc.h:129
283 msgid ""
284 "This is the local display port that will be used for X11 drawing. For "
285 "instance :0.1."
286 msgstr ""
287 "X11¤¬ÉÁ²è¤¹¤ë¥í¡¼¥«¥ë¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¦¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¡¢:0.1"
288 "¤Ç¤¹¡£"
289
290 #: src/libvlc.h:132
291 msgid "video width"
292 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÉý"
293
294 #: src/libvlc.h:134
295 msgid ""
296 "You can enforce the video width here. By default vlc will adapt to the video "
297 "characteristics."
298 msgstr ""
299 "¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÉý¤ò¶¯À©Åª¤Ë»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£\n"
300 "¢¨vlc¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÆÃÀ­¤Ë¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£"
301
302 #: src/libvlc.h:137
303 msgid "video height"
304 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¤Î¹â¤µ"
305
306 #: src/libvlc.h:139
307 msgid ""
308 "You can enforce the video height here. By default vlc will adapt to the "
309 "video characteristics."
310 msgstr ""
311 "¥Ó¥Ç¥ª¤Î¹â¤µ¤ò¶¯À©Åª¤Ë»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£\n"
312 "¢¨vlc¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÆÃÀ­¤Ë¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£"
313
314 #: src/libvlc.h:142
315 msgid "zoom video"
316 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥º¡¼¥à"
317
318 #: src/libvlc.h:144
319 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
320 msgstr "Ǥ°Õ¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¤ò¥º¡¼¥à¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
321
322 #: src/libvlc.h:146
323 msgid "grayscale video output"
324 msgstr "¥°¥ì¡¼¥¹¥±¡¼¥ë"
325
326 #: src/libvlc.h:148
327 msgid ""
328 "When enabled, the color information from the video won't be decoded (this "
329 "can also allow you to save some processing power)."
330 msgstr ""
331 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤È¡¢vlc¤Ï¥«¥é¡¼¾ðÊó¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤·¤Þ¤»¤ó¡£(¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢"
332 "¤¤¤¯¤é¤«¤Î½èÍý¥Ñ¥ï¡¼¤ò¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£)"
333
334 #: src/libvlc.h:151
335 msgid "fullscreen video output"
336 msgstr "¥Õ¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó½ÐÎÏ"
337
338 #: src/libvlc.h:153
339 msgid ""
340 "If this option is enabled, vlc will always start a video in fullscreen mode."
341 msgstr ""
342 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ØÄꤹ¤ë¤È¡¢vlc¤Ï¾ï¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡¦¥â¡¼¥É¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£"
343
344 #: src/libvlc.h:156
345 msgid "overlay video output"
346 msgstr "¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ì¥¤"
347
348 #: src/libvlc.h:158
349 msgid ""
350 "If enabled, vlc will try to take advantage of the overlay capabilities of "
351 "your graphic card."
352 msgstr "vlc¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥«¡¼¥É¤Î¥ª¡¼¥Ð¥ì¥¤µ¡Ç½¤Î»ÈÍѤò»î¤ß¤Þ¤¹¡£"
353
354 #: src/libvlc.h:161
355 msgid "force SPU position"
356 msgstr "¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Î°ÌÃÖ"
357
358 #: src/libvlc.h:163
359 msgid ""
360 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
361 "over the movie. Try several positions."
362 msgstr ""
363 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï±ÇÁüÃæ¤Î¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Î°ÌÃÖ¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î°ÌÃÖ¤ò»î"
364 "¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
365
366 #: src/libvlc.h:166
367 msgid "video filter module"
368 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
369
370 #: src/libvlc.h:168
371 msgid ""
372 "This will allow you to add a post-processing filter to enhance the picture "
373 "quality, for instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
374 msgstr ""
375 "¥Î¥ó¥¤¥ó¥¿¥ì¡¼¥¹¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥¯¥í¡¼¥ó¡¢ÏѶʲ½¤µ¤ì¤¿¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¦¥£¥ó¥É"
376 "¥¦¤Î±ÇÁü¥¯¥©¥ê¥Æ¥£¤Ë¸ú²Ì¤ò²Ã¤¨¤ë¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
377
378 #: src/libvlc.h:172
379 msgid "source aspect ratio"
380 msgstr "¥½¡¼¥¹¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¡¦¥ì¥·¥ª"
381
382 #: src/libvlc.h:174
383 msgid ""
384 "This will force the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
385 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
386 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
387 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
388 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
389 msgstr ""
390 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¥½¡¼¥¹¤ËÂФ·¤Æ¡¢¶¯À©Åª¤ËÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä"
391 "¤«¤ÎDVD¤Ï¡¢4:3¤Î¤â¤Î¤Ç¤â16:9¤ËÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¡¦¥ì¥·¥ª¾ðÊó¤ò»ý"
392 "¤¿¤Ê¤¤¥à¡¼¥Ó¡¼¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤·¤Æ»ÈÍѤ¹¤ë»ö¤â²Äǽ¤Ç¤¹¡£»ØÄê¤Ç¤­¤ë¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ï¡¢"
393 "x:y (4:3, 16:9, etc.)¤Î·Á¼°¤Ç¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò»ØÄꤹ¤ë¤«¡¢ÉâÆ°¾®¿ôÅÀÃÍ (1.25, "
394 "1.3333, etc.)¤Î·Á¼°¤Ç¥Ô¥¯¥»¥ë¤Î¶ë·Á¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
395
396 #: src/libvlc.h:182
397 msgid "destination aspect ratio"
398 msgstr "Á÷¿®Àè¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¡¦¥ì¥·¥ª"
399
400 #: src/libvlc.h:184
401 msgid ""
402 "This will force the destination pixel size. By default VLC assumes your "
403 "pixels are square, unless your hardware has a way to tell it otherwise. This "
404 "may be used when you output VLC's signal to another device such as a TV set. "
405 "Accepted format is a float value (1, 1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel "
406 "squareness."
407 msgstr ""
408 "¶¯À©Åª¤ËÁ÷¿®Àè¤Î¥Ô¥¯¥»¥ë¡¦¥µ¥¤¥º¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£vlc¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë"
409 "¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤¬Ê̤ÎÊýË¡¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¥Ô¥¯¥»¥ë¤Ï¶ë·Á¤ò¼¨¤¹¾ðÊó¤È¤·¤Æ°·¤ï"
410 "¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢TV¤Î¤è¤¦¤ËVLC¿®¹æ¤¬Â¾¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÁ÷¿®¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë"
411 "¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤ë²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ØÄê¤Ç¤­¤ë¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ï¡¢ÉâÆ°¾®¿ôÅÀÃÍ "
412 "(1, 1.25, 1.3333¤Ê¤É)¤Ç¤¹¡£"
413
414 #: src/libvlc.h:191
415 msgid "server port"
416 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ý¡¼¥È"
417
418 #: src/libvlc.h:193
419 msgid "This is the port used for UDP streams. By default, we chose 1234."
420 msgstr "UDP¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£´ûÄêÃͤÏ1234¤Ç¤¹¡£"
421
422 #: src/libvlc.h:195
423 msgid "MTU of the network interface"
424 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ÎMTU"
425
426 #: src/libvlc.h:197
427 msgid ""
428 "This is the typical size of UDP packets that we expect. On Ethernet it is "
429 "usually 1500."
430 msgstr ""
431 "´üÂÔ¤¹¤ëŵ·¿Åª¤ÊUDP¥Ñ¥±¥Ã¥È¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£¥¤¡¼¥µ¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÃͤϡ¢Ä̾ï1500"
432 "¤Ç¤¹¡£"
433
434 #: src/libvlc.h:200
435 msgid "enable network channel mode"
436 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥â¡¼¥É¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
437
438 #: src/libvlc.h:202
439 msgid "Activate this option if you want to use the VideoLAN Channel Server."
440 msgstr ""
441 "VideoLAN¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤Þ"
442 "¤¹¡£"
443
444 #: src/libvlc.h:204
445 msgid "channel server address"
446 msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥¢¥É¥ì¥¹"
447
448 #: src/libvlc.h:206
449 msgid "Indicate here the address of the VideoLAN Channel Server."
450 msgstr "VideoLAN¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
451
452 #: src/libvlc.h:208
453 msgid "channel server port"
454 msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Ý¡¼¥È"
455
456 #: src/libvlc.h:210
457 msgid "Indicate here the port on which the VideoLAN Channel Server runs."
458 msgstr "VideoLAN¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
459
460 #: src/libvlc.h:212
461 msgid "network interface"
462 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
463
464 #: src/libvlc.h:214
465 msgid ""
466 "If you have several interfaces on your Linux machine and use the VLAN "
467 "solution, you may indicate here which interface to use."
468 msgstr ""
469 "Linux¥Þ¥·¥ó¾å¤ËÊ£¿ô¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢VLAN¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò"
470 "»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢»ÈÍѤ¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
471
472 #: src/libvlc.h:217
473 msgid "network interface address"
474 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
475
476 #: src/libvlc.h:219
477 msgid ""
478 "If you have several interfaces on your machine and use the multicast "
479 "solution, you will probably have to indicate the IP address of your "
480 "multicasting interface here."
481 msgstr ""
482 "Linux¥Þ¥·¥ó¾å¤ËÊ£¿ô¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¥Þ¥ë¥Á¥­¥ã¥¹¥È¡¦¥½"
483 "¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¡¢IP¥¢¥É¥ì¥¹¤«¥Þ¥ë¥Á¥­¥ã¥¹¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ"
484 "¤¤¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò»ØÄꤷ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
485
486 #: src/libvlc.h:223
487 msgid "choose program (SID)"
488 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÁªÂò (SID)"
489
490 #: src/libvlc.h:225
491 msgid "Choose the program to select by giving its Service ID."
492 msgstr "Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹ID¤òÁªÂò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
493
494 #: src/libvlc.h:227
495 msgid "choose audio"
496 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤ÎÁªÂò"
497
498 #: src/libvlc.h:229
499 msgid "Give the default type of audio you want to use in a DVD."
500 msgstr "DVD¤ÎÃæ¤Ç»ÈÍѤ·¤¿¤¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Î´ûÄê¤Î¥¿¥¤¥×¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
501
502 #: src/libvlc.h:231
503 msgid "choose channel"
504 msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÁªÂò"
505
506 #: src/libvlc.h:233
507 msgid ""
508 "Give the stream number of the audio channel you want to use in a DVD (from 1 "
509 "to n)."
510 msgstr ""
511 "DVD¤ÎÃæ¤Ç»ÈÍѤ·¤¿¤¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÈÖ¹æ¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£(1¤«¤én¤Þ¤Ç)"
512
513 #: src/libvlc.h:236
514 msgid "choose subtitles"
515 msgstr "»úËë¤ÎÁªÂò"
516
517 #: src/libvlc.h:238
518 msgid ""
519 "Give the stream number of the subtitle channel you want to use in a DVD "
520 "(from 1 to n)."
521 msgstr "DVD¤ÎÃæ¤Ç»ÈÍѤ·¤¿¤¤»úËë¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÈÖ¹æ¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£(1¤«¤én¤Þ¤Ç)"
522
523 #: src/libvlc.h:241
524 msgid "DVD device"
525 msgstr "DVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹"
526
527 #: src/libvlc.h:244
528 msgid ""
529 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
530 "the drive letter (eg D:)"
531 msgstr ""
532 "»ÈÍѤ¹¤ë´ûÄê¤ÎDVD¥É¥é¥¤¥Ö(¤Þ¤¿¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë)¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥¤¥Öʸ»ú¤Î¸å¤Ë¥³¥í¥ó¤òÉÕ²Ã"
533 "¤¹¤ë¤³¤È¤ò˺¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£(Îã D:)"
534
535 #: src/libvlc.h:248
536 msgid "This is the default DVD device to use."
537 msgstr "DVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î´ûÄêÃͤòÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
538
539 #: src/libvlc.h:251
540 msgid "VCD device"
541 msgstr "VCD¥Ç¥Ð¥¤¥¹"
542
543 #: src/libvlc.h:253
544 msgid "This is the default VCD device to use."
545 msgstr "VCD¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î´ûÄêÃͤò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
546
547 #: src/libvlc.h:255
548 msgid "force IPv6"
549 msgstr "IPv6¤Î»ÈÍÑ"
550
551 #: src/libvlc.h:257
552 msgid ""
553 "If you check this box, IPv6 will be used by default for all UDP and HTTP "
554 "connections."
555 msgstr ""
556 "¤³¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢IPv6¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ÎUDP¤ÈHTTP¤ÎÀܳ¤Ç´ûÄêÃͤȤ·"
557 "¤Æ»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£"
558
559 #: src/libvlc.h:260
560 msgid "force IPv4"
561 msgstr "IPv4¤Î»ÈÍÑ"
562
563 #: src/libvlc.h:262
564 msgid ""
565 "If you check this box, IPv4 will be used by default for all UDP and HTTP "
566 "connections."
567 msgstr ""
568 "¤³¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢IPv4¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ÎUDP¤ÈHTTP¤ÎÀܳ¤Ç´ûÄêÃͤȤ·"
569 "¤Æ»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£"
570
571 #: src/libvlc.h:265
572 msgid "choose prefered codec list"
573 msgstr "½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Î°ìÍ÷¤ÎÁªÂò"
574
575 #: src/libvlc.h:267
576 msgid ""
577 "This allows you to select the order in which vlc will choose its codecs. For "
578 "instance, 'a52old,a52,any' will try the old a52 codec before the new one. "
579 "Please be aware that vlc does not make any difference between audio or video "
580 "codecs, so you should always specify 'any' at the end of the list to make "
581 "sure there is a fallback for the types you didn't specify."
582 msgstr ""
583 "vlc¤¬»ÈÍѤ¹¤ë¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Î½ç½ø¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£'a52old,a52,any'¤Ï¤è¤ê"
584 "¿·¤·¤¤¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤è¤ê¤â¡¢¸Å¤¤a52¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Î»ÈÍѤòÍ¥ÀèŪ¤Ë»î¤ß¤Þ¤¹¡£vlc¤Ï¥ª¡¼"
585 "¥Ç¥£¥ª¤È¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Ç¤¤¤«¤Ê¤ëº¹¤â»ý¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¿¥¤"
586 "¥×¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¥Õ¥©¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥ê¥¹¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¾ï¤Ë'any'¤ò»Ø"
587 "Äꤷ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
588
589 #: src/libvlc.h:274
590 #, fuzzy
591 msgid "choose prefered video encoder list"
592 msgstr "½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Î°ìÍ÷¤ÎÁªÂò"
593
594 #: src/libvlc.h:276 src/libvlc.h:280
595 #, fuzzy
596 msgid ""
597 "This allows you to select the order in which vlc will choose its codecs. "
598 msgstr "vlc¤¬ÁªÂò¤¹¤ë¥Ñ¥±¥Ã¥¿¥é¥¤¥¶¡¼¤Î½ç½ø¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
599
600 #: src/libvlc.h:278
601 #, fuzzy
602 msgid "choose prefered audio encoder list"
603 msgstr "½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Î°ìÍ÷¤ÎÁªÂò"
604
605 #: src/libvlc.h:283
606 msgid "choose a stream output"
607 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎÏÀè¤ÎÁªÂò"
608
609 #: src/libvlc.h:285
610 msgid "Empty if no stream output."
611 msgstr "½ÐÎÏ¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¶õ¤Ë¤¹¤ë"
612
613 #: src/libvlc.h:287
614 msgid "enable video stream output"
615 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎϤòÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
616
617 #: src/libvlc.h:289 src/libvlc.h:298
618 msgid ""
619 "This allows you to choose if the video stream should be redirected to the "
620 "stream output facility when this last one is enabled."
621 msgstr ""
622 "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à½ÐÎϵ¡¹½¤ÎºÇ¸å¤Î¤â¤Î¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à"
623 "¤¬½ÐÎϵ¡¹½¤Ë¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤µ¤ì¤ë¤Ù¤­¾ì¹ç¡¢ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£"
624
625 #: src/libvlc.h:292
626 #, fuzzy
627 msgid "video encoding codec"
628 msgstr "DV¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
629
630 #: src/libvlc.h:294
631 msgid "This allows you to force video encoding"
632 msgstr ""
633
634 #: src/libvlc.h:296
635 msgid "enable audio stream output"
636 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎϤòÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
637
638 #: src/libvlc.h:301
639 #, fuzzy
640 msgid "audio encoding codec"
641 msgstr "MPEG 1/2¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
642
643 #: src/libvlc.h:303
644 msgid "This allows you to force audio encoding"
645 msgstr ""
646
647 #: src/libvlc.h:305
648 msgid "choose prefered packetizer list"
649 msgstr "½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥±¥Ã¥¿¥é¥¤¥¶¡¼°ìÍ÷¤ÎÁªÂò"
650
651 #: src/libvlc.h:307
652 msgid ""
653 "This allows you to select the order in which vlc will choose its packetizers."
654 msgstr "vlc¤¬ÁªÂò¤¹¤ë¥Ñ¥±¥Ã¥¿¥é¥¤¥¶¡¼¤Î½ç½ø¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
655
656 #: src/libvlc.h:310
657 msgid "mux module"
658 msgstr "mux¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
659
660 #: src/libvlc.h:312
661 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
662 msgstr "mux¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÀßÄꤹ¤ë¥ì¥¬¥·¡¼¡¦¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¤¹¡£"
663
664 #: src/libvlc.h:314
665 msgid "access output module"
666 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
667
668 #: src/libvlc.h:316
669 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
670 msgstr "¥¢¥¯¥»¥¹½ÐÎϥ⥸¥å¡¼¥ë¤òÀßÄꤹ¤ë¥ì¥¬¥·¡¼¡¦¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¤¹¡£"
671
672 #: src/libvlc.h:319
673 msgid "enable CPU MMX support"
674 msgstr "CPU¤ÎMMX¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë"
675
676 #: src/libvlc.h:321
677 msgid ""
678 "If your processor supports the MMX instructions set, vlc can take advantage "
679 "of them."
680 msgstr ""
681 "¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤¬MMX¤Îµ¡Ç½¥»¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢vlc¤Ï¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼"
682 "¥¸¤òÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£"
683
684 #: src/libvlc.h:324
685 msgid "enable CPU 3D Now! support"
686 msgstr "CPU¤Î3D Now!¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë"
687
688 #: src/libvlc.h:326
689 msgid ""
690 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, vlc can take "
691 "advantage of them."
692 msgstr ""
693 "¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤¬3D Now!µ¡Ç½¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢vlc¤Ï¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò"
694 "ÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£"
695
696 #: src/libvlc.h:329
697 msgid "enable CPU MMX EXT support"
698 msgstr "CPU¤ÎMMX³ÈÄ¥µ¡Ç½¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë"
699
700 #: src/libvlc.h:331
701 msgid ""
702 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, vlc can take "
703 "advantage of them."
704 msgstr ""
705 "¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤¬MMX¤Î³ÈÄ¥µ¡Ç½¥»¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢vlc¤Ï¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó"
706 "¥Æ¡¼¥¸¤òÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
707
708 #: src/libvlc.h:334
709 msgid "enable CPU SSE support"
710 msgstr "CPU¤ÎSSE¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë"
711
712 #: src/libvlc.h:336
713 msgid ""
714 "If your processor supports the SSE instructions set, vlc can take advantage "
715 "of them."
716 msgstr ""
717 "¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤¬SSE¤Îµ¡Ç½¥»¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢vlc¤Ï¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼"
718 "¥¸¤òÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
719
720 #: src/libvlc.h:339
721 msgid "enable CPU AltiVec support"
722 msgstr "CPU¤ÎAltiVec¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë"
723
724 #: src/libvlc.h:341
725 msgid ""
726 "If your processor supports the AltiVec instructions set, vlc can take "
727 "advantage of them."
728 msgstr ""
729 "¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤¬AltiVec¤Îµ¡Ç½¥»¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸"
730 "¤òÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
731
732 #: src/libvlc.h:344
733 msgid "play files randomly forever"
734 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥é¥ó¥À¥à¤ËºÆÀ¸"
735
736 #: src/libvlc.h:346
737 msgid ""
738 "When selected, vlc will randomly play files in the playlist until "
739 "interrupted."
740 msgstr ""
741 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤ë¤Èvlc¤Ï¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥é¥ó¥À¥à¤ËºÆÀ¸¤·¤Þ"
742 "¤¹¡£"
743
744 #: src/libvlc.h:349
745 msgid "launch playlist on startup"
746 msgstr "µ¯Æ°»þ¤Ë¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò³«¤¯"
747
748 #: src/libvlc.h:351
749 msgid "If you want vlc to start playing on startup, then enable this option."
750 msgstr ""
751 "vlc¤Îµ¯Æ°»þ¤Ë¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤òµ¯Æ°¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
752
753 #: src/libvlc.h:353
754 msgid "enqueue items in playlist"
755 msgstr "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ËÄɲÃ"
756
757 #: src/libvlc.h:355
758 msgid ""
759 "If you want vlc to add items to the playlist as you open them, then enable "
760 "this option."
761 msgstr ""
762 "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¹àÌܤòÄɲä·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò"
763 "¤·¤Þ¤¹¡£"
764
765 #: src/libvlc.h:358
766 msgid "loop playlist on end"
767 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎºÇ¸å¤Ç¥ë¡¼¥×"
768
769 #: src/libvlc.h:360
770 msgid ""
771 "If you want vlc to keep playing the playlist indefinitely then enable this "
772 "option."
773 msgstr ""
774 "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎºÆÀ¸¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¹Ô¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
775
776 #: src/libvlc.h:363
777 msgid "memory copy module"
778 msgstr "¥á¥â¥ê¡¼¡¦¥³¥Ô¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
779
780 #: src/libvlc.h:365
781 msgid ""
782 "You can select which memory copy module you want to use. By defaultvlc will "
783 "select the fastest one supported by your hardware."
784 msgstr ""
785 "»ÈÍѤ·¤¿¤¤¥á¥â¥ê¡¼¡¦¥³¥Ô¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£vlc¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥Ï¡¼¥É"
786 "¥¦¥§¥¢¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ëºÇ¤â®¤¤¤â¤Î¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
787
788 #: src/libvlc.h:368
789 msgid "access module"
790 msgstr "¥¢¥¯¥»¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
791
792 #: src/libvlc.h:370
793 msgid "This is a legacy entry to let you configure access modules"
794 msgstr "¥¢¥¯¥»¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁªÂò¤¹¤ë¥ì¥¬¥·¡¼¡¦¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¤¹¡£"
795
796 #: src/libvlc.h:372
797 msgid "demux module"
798 msgstr "demux¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
799
800 #: src/libvlc.h:374
801 msgid "This is a legacy entry to let you configure demux modules"
802 msgstr "demux¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁªÂò¤¹¤ë¥ì¥¬¥·¡¼¡¦¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¤¹¡£"
803
804 #: src/libvlc.h:376
805 msgid "fast mutex on NT/2K/XP (developers only)"
806 msgstr "¹â®mutex¤Î»ÈÍÑ NT/2K/XP (³«È¯¼Ô¸þ¤±)"
807
808 #: src/libvlc.h:378
809 msgid ""
810 "On Windows NT/2K/XP we use a slow mutex implementation but which allows us "
811 "to correctely implement condition variables. You can also use the faster "
812 "Win9x implementation but you might experience problems with it."
813 msgstr ""
814 "Windows NT/2K/XP¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃÙ¤¯¤Æ¤âÀµ³Î¤Ë¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëmutex¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£¤·¤«"
815 "¤·¡¢¤è¤ê®¤¤mutex¤Î¼ÂÁõ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤â²Äǽ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢ÌäÂ꤬ȯÀ¸¤¹¤ë²Äǽ"
816 "À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£"
817
818 #: src/libvlc.h:383
819 msgid "Condition variables implementation for Win9x (developers only)"
820 msgstr "Win9x¸þ¤±¾ò·ïÃͤμÂÁõ (³«È¯¼Ô¸þ¤±)"
821
822 #: src/libvlc.h:386
823 msgid ""
824 "On Windows 9x/Me we use a fast but not correct condition variables "
825 "implementation (more precisely there is a possibility for a race condition "
826 "to happen). However it is possible to use slower alternatives which should "
827 "be more robust. Currently you can choose between implementation 0 (which is "
828 "the default and the fastest), 1 and 2."
829 msgstr ""
830 "Windows 9x/Me¾å¤Ç¹â®¤Ç¤¹¤¬¡¢Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤¾ò·ïÃͤμÂÁõ(¤è¤êÀµ³Î¤Ë¤Ï¶¥¹ç¤¬È¯À¸¤¹"
831 "¤ë²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹)¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÂåÂؤ¨¤È¤Ê¤ëÃÙ¤¯¤Æ¤â°ÂÄꤷ¤¿¼ÂÁõ¤òÁª"
832 "Âò¤¹¤ë¤³¤È¤â²Äǽ¤Ç¤¹¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢0(´ûÄêÃͤκÇ®¤Î¤â¤Î), 1, 2¤¬ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£"
833
834 #: src/libvlc.h:394
835 msgid ""
836 "\n"
837 "Playlist items:\n"
838 "  *.mpg, *.vob                   plain MPEG-1/2 files\n"
839 "  [dvd:][device][@raw_device][@[title][,[chapter][,angle]]]\n"
840 "                                 DVD device\n"
841 "  [vcd:][device][@[title][,[chapter]]\n"
842 "                                 VCD device\n"
843 "  udpstream:[@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
844 "                                 UDP stream sent by VLS\n"
845 "  vlc:pause                      pause execution of playlist items\n"
846 "  vlc:quit                       quit VLC\n"
847 msgstr ""
848 "\n"
849 "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È ¹àÌÜ:\n"
850 "*.mpg, *.vob                     MPEG-1/2¥Õ¥¡¥¤¥ë\n"
851 "  [dvd:][device][@raw_device][@[title][,[chapter][,angle]]]\n"
852 "                                 DVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹\n"
853 "  [vcd:][device][@[title][,[chapter]]\n"
854 "                                 VCD¥Ç¥Ð¥¤¥¹\n"
855 "  udpstream:[@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
856 "                                 VLS¤«¤éÁ÷¿®¤µ¤ì¤¿UDP¥¹¥È¥ê¡¼¥à\n"
857 "  vlc:pause                      ¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Î¹àÌܤκÆÀ¸Ää»ß\n"
858 "  vlc:quit                       VLC¤ò½ªÎ»\n"
859
860 #. Interface options
861 #: src/libvlc.h:424
862 msgid "Interface"
863 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
864
865 #. Audio options
866 #: src/libvlc.h:437 modules/audio_output/file.c:108
867 #: modules/gui/macosx/intf.m:249
868 msgid "Audio"
869 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª"
870
871 #. Video options
872 #: src/libvlc.h:449 modules/gui/macosx/intf.m:256
873 #: modules/misc/dummy/dummy.c:64 modules/video_output/directx/directx.c:111
874 msgid "Video"
875 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª"
876
877 #. Input options
878 #: src/libvlc.h:469 modules/access/satellite/satellite.c:66
879 msgid "Input"
880 msgstr "ÆþÎÏ"
881
882 #. Decoder options
883 #: src/libvlc.h:502
884 msgid "Decoders"
885 msgstr "¥Ç¥³¡¼¥À"
886
887 #: src/libvlc.h:505
888 #, fuzzy
889 msgid "Encoders"
890 msgstr "¥Ç¥³¡¼¥À"
891
892 #. Stream output options
893 #: src/libvlc.h:510 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2083
894 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2361 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3043
895 #: modules/gui/macosx/open.m:214 modules/gui/win32/strings.cpp:222
896 msgid "Stream output"
897 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à½ÐÎÏ"
898
899 #. CPU options
900 #: src/libvlc.h:523
901 msgid "CPU"
902 msgstr ""
903
904 #. Playlist options
905 #: src/libvlc.h:535 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:636
906 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2434
907 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2459 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:736
908 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2706 modules/gui/macosx/intf.m:194
909 #: modules/gui/macosx/intf.m:265 modules/gui/win32/strings.cpp:121
910 #: modules/gui/win32/strings.cpp:181
911 msgid "Playlist"
912 msgstr "¥ê¥¹¥È"
913
914 #. Misc options
915 #: src/libvlc.h:542 modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:85
916 #: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:60
917 #: modules/codec/a52old/a52old.c:59 modules/codec/mpeg_video/parser.c:84
918 #: modules/demux/mpeg/ts.c:113 modules/gui/familiar/familiar.c:69
919 #: modules/gui/win32/win32.cpp:308 modules/misc/logger/logger.c:85
920 #: modules/video_filter/clone.c:58 modules/video_filter/crop.c:61
921 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:72
922 #: modules/video_filter/distort.c:65 modules/video_filter/motionblur.c:58
923 #: modules/video_filter/transform.c:63 modules/video_filter/wall.c:66
924 #: modules/video_output/fb.c:68 modules/video_output/ggi.c:62
925 #: modules/video_output/mga/xmga.c:104
926 msgid "Miscellaneous"
927 msgstr "¤½¤Î¾"
928
929 #: src/libvlc.h:555
930 msgid "main program"
931 msgstr "¥á¥¤¥ó¡¦¥×¥í¥°¥é¥à"
932
933 #: src/libvlc.h:561
934 msgid "print help"
935 msgstr "¥Ø¥ë¥×¤Î°õºþ"
936
937 #: src/libvlc.h:563
938 msgid "print detailed help"
939 msgstr "¾ÜºÙ¤Ê¥Ø¥ë¥×¤Î°õºþ"
940
941 #: src/libvlc.h:566
942 msgid "print a list of available modules"
943 msgstr "Í­¸ú¤Ê¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¥ê¥¹¥È¤ò°õºþ"
944
945 #: src/libvlc.h:568
946 msgid "print help on module"
947 msgstr "¥â¥¸¥å¡¼¥ë¾å¤Î¥Ø¥ë¥×¤ò°õºþ <ʸ»úÎó>"
948
949 #: src/libvlc.h:571
950 msgid "print version information"
951 msgstr "¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó¤Î°õºþ"
952
953 #: src/misc/configuration.c:901
954 msgid "boolean"
955 msgstr "¿¿µ¶ÃÍ"
956
957 #: include/interface.h:72
958 msgid ""
959 "\n"
960 "Warning: if you can't access the GUI anymore, open a dos command box, go to "
961 "the directory where you installed VLC and run \"vlc -I win32\"\n"
962 msgstr ""
963 "\n"
964 "·Ù¹ð¡§¤â¤·¡¢GUI¤¬¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢DOS¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¡¦¥×¥í¥ó¥×¥È¤ò³«¤¤¤Æ¡¢VLC"
965 "¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢\"vlc -I win32\"¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À"
966 "¤µ¤¤¡£\n"
967
968 #. ****************************************************************************
969 #. * Module descriptor
970 #. ****************************************************************************
971 #: modules/access/dvd/dvd.c:65
972 msgid "method to use by libdvdcss for key decryption"
973 msgstr "libdvdcss¤ò¸°¤ÎÊ£¹ç²½¤Ë»ÈÍÑ"
974
975 #: modules/access/dvd/dvd.c:67
976 msgid ""
977 "Set the method used by libdvdcss for key decryption.\n"
978 "title: decrypted title key is guessed from the encrypted sectors of the "
979 "stream. Thus it should work with a file as well as the DVD device. But it "
980 "sometimes takes much time to decrypt a title key and may even fail. With "
981 "this method, the key is only checked at the beginning of each title, so it "
982 "won't work if the key changes in the middle of a title.\n"
983 "disc: the disc key is first cracked, then all title keys can be decrypted "
984 "instantly, which allows us to check them often.\n"
985 "key: the same as \"disc\" if you don't have a file with player keys at "
986 "compilation time. If you do, the decryption of the disc key will be faster "
987 "with this method. It is the one that was used by libcss.\n"
988 "The default method is: key."
989 msgstr ""
990 "¸°¤ÎÊ£¹ç²½¤Ëlibdvdcss¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥á¥½¥Ã¥É¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£\n"
991 "title: Ê£¹ç²½¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¡¦¥­¡¼¤Ï¥¹¥È¥ê¡¼¥àÃæ¤Î°Å¹æ²½¤µ¤ì¤¿¥»¥¯¥¿¡¼¤«¤é¿ä¬"
992 "¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¯ÃΤé¤ì¤Æ¤¤¤ëDVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤ÏÆ°ºî¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»þ¡¹"
993 "¼ºÇÔ¤·¤¿¤ê¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¡¦¥­¡¼¤ÎÊ£¹ç²½¤Ë»þ´Ö¤òÍפ·¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤âÃΤì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¥á"
994 "¥½¥Ã¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸°¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤Î³«»Ï»þ¤Ë¤Î¤ß¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÅÓÃæ¤Ç¸°"
995 "¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Æ°ºî¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£\n"
996 "disc: ¥Ç¥£¥¹¥¯¡¦¥­¡¼¤¬ºÇ½é¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡¦¥­¡¼¤¬"
997 "¨»þ¤ËÊ£¹ç²½¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£\n"
998 "key: ËÝÌõ»þ¤Ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦¥­¡¼¤ò»ý¤Ä¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢\"disc:\"¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¹¡£"
999 "¥Ç¥£¥¹¥¯¡¦¥­¡¼¤ÎÊ£¹ç²½¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤¬°ìÈÖ®¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£libcss¤Ë"
1000 "¤è¤Ã¤Æ»ÈÍѤµ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£\n"
1001 "´ûÄêÃͤÏ\"key:\"¤Ç¤¹¡£"
1002
1003 #: modules/access/dvd/dvd.c:86
1004 msgid "[dvd:][device][@raw_device][@[title][,[chapter][,angle]]]"
1005 msgstr ""
1006
1007 #: modules/access/dvd/dvd.c:90
1008 msgid "DVD input module, uses libdvdcss if installed"
1009 msgstr "DVDÆþÎϥ⥸¥å¡¼¥ë, libdvdcss¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï»ÈÍÑ"
1010
1011 #: modules/access/dvd/dvd.c:93
1012 msgid "DVD input module, uses libdvdcss"
1013 msgstr "DVDÆþÎϥ⥸¥å¡¼¥ë, libdvdcss¤ò»ÈÍÑ"
1014
1015 #: modules/access/v4l/v4l.c:45
1016 msgid "Video4Linux input module"
1017 msgstr "Video4LinuxÆþÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
1018
1019 #. ****************************************************************************
1020 #. * Module descriptor
1021 #. ****************************************************************************
1022 #: modules/access/file.c:63 modules/access/http.c:79 modules/access/udp.c:70
1023 msgid "caching value in ms"
1024 msgstr "¥­¥ã¥Ã¥·¥ó¥°ÃÍ (ms)"
1025
1026 #: modules/access/file.c:65
1027 msgid ""
1028 "Allows you to modify the default caching value for file streams. This value "
1029 "should be set in miliseconds units."
1030 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î´ûÄê¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥ó¥°ÃͤòÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£Ã±°Ì¤Ï¥ß¥êÉÃ"
1031
1032 #: modules/access/file.c:69
1033 msgid "Standard filesystem file reading"
1034 msgstr "ɸ½àŪ¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤà"
1035
1036 #: modules/access/file.c:70
1037 msgid "file"
1038 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë"
1039
1040 #. ****************************************************************************
1041 #. * Module descriptor
1042 #. ****************************************************************************
1043 #: modules/access/http.c:73
1044 msgid "specify an HTTP proxy"
1045 msgstr "HTTP¥×¥í¥­¥·¤ò»ØÄê"
1046
1047 #: modules/access/http.c:75
1048 msgid ""
1049 "Specify an HTTP proxy to use. It must be in the form http://myproxy.mydomain:"
1050 "myport . If none is specified, the HTTP_PROXYenvironment variable will be "
1051 "tried."
1052 msgstr ""
1053 "»ÈÍѤ¹¤ëHTTP¥×¥í¥­¥·¤ò http://myproxy.mydomain:myport ¤Î·Á¼°¤Ç»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ"
1054 "¤¤¡£none ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢HTTP_PROXYenvironmentÊÑ¿ô¤¬»î¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£"
1055
1056 #: modules/access/http.c:81
1057 msgid ""
1058 "Allows you to modify the default caching value for http streams. This value "
1059 "should be set in miliseconds units."
1060 msgstr ""
1061 "http¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë´ûÄê¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥ó¥°Ãͤ¬Êѹ¹²Äǽ¤Ç¤¹¡£Ã±°Ì¤Ï¥ß¥êÉäÇ"
1062 "»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
1063
1064 #: modules/access/http.c:85
1065 msgid "http"
1066 msgstr ""
1067
1068 #: modules/access/http.c:88
1069 msgid "HTTP access module"
1070 msgstr "HTTP¥¢¥¯¥»¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1071
1072 #: modules/access/udp.c:72
1073 msgid ""
1074 "Allows you to modify the default caching value for udp streams. This value "
1075 "should be set in miliseconds units."
1076 msgstr ""
1077 "udp¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë´ûÄê¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥ó¥°Ãͤ¬Êѹ¹²Äǽ¤Ç¤¹¡£Ã±°Ì¤Ï¥ß¥êÉäǻØ"
1078 "Äꤷ¤Þ¤¹¡£"
1079
1080 #: modules/access/udp.c:76
1081 msgid "raw UDP access module"
1082 msgstr "UDP¥¢¥¯¥»¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1083
1084 #: modules/access/udp.c:77
1085 msgid "udp"
1086 msgstr ""
1087
1088 #: modules/access/dvdread/dvdread.c:46
1089 msgid "DVDRead input module"
1090 msgstr "DVDÆɤ߹þ¤ß¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1091
1092 #. ****************************************************************************
1093 #. * Module descriptor
1094 #. ****************************************************************************
1095 #: modules/access/satellite/satellite.c:41
1096 msgid "satellite default transponder frequency"
1097 msgstr "±ÒÀ± ´ûÄêžÁ÷¼þÇÈ¿ô"
1098
1099 #: modules/access/satellite/satellite.c:44
1100 msgid "satellite default transponder polarization"
1101 msgstr "±ÒÀ± ´ûÄêžÁ÷¶Ë"
1102
1103 #: modules/access/satellite/satellite.c:47
1104 msgid "satellite default transponder FEC"
1105 msgstr "±ÒÀ± ´ûÄêžÁ÷FEC"
1106
1107 #: modules/access/satellite/satellite.c:50
1108 msgid "satellite default transponder symbol rate"
1109 msgstr "±ÒÀ± ´ûÄêžÁ÷¥·¥ó¥Ü¥ë¡¦¥ì¡¼¥È"
1110
1111 #: modules/access/satellite/satellite.c:53
1112 msgid "use diseqc with antenna"
1113 msgstr "¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Èdiseqc¤ò»ÈÍÑ"
1114
1115 #: modules/access/satellite/satellite.c:56
1116 msgid "antenna lnb_lof1 (kHz)"
1117 msgstr "¥¢¥ó¥Æ¥Ê lnb_lof1 (kHz)"
1118
1119 #: modules/access/satellite/satellite.c:59
1120 msgid "antenna lnb_lof2 (kHz)"
1121 msgstr "¥¢¥ó¥Æ¥Ê lnb_lof2 (kHz)"
1122
1123 #: modules/access/satellite/satellite.c:62
1124 msgid "antenna lnb_slof (kHz)"
1125 msgstr "¥¢¥ó¥Æ¥Ê lnb_slof (kHz)"
1126
1127 #: modules/access/satellite/satellite.c:78
1128 msgid "satellite input module"
1129 msgstr "±ÒÀ±ÆþÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
1130
1131 #: modules/access/vcd/vcd.c:79
1132 msgid "VCD input module"
1133 msgstr "VCDÆþÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
1134
1135 #: modules/audio_filter/channel_mixer/trivial.c:46
1136 msgid "audio filter for trivial channel mixing"
1137 msgstr "Èù̯¤Ê¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥ß¥­¥·¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1138
1139 #: modules/audio_filter/converter/a52tospdif.c:51
1140 msgid "audio filter for A/52->S/PDIF encapsulation"
1141 msgstr "A/52->S/PDIF¤Î¥«¥×¥»¥ë²½¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1142
1143 #: modules/audio_filter/converter/fixed32tofloat32.c:48
1144 msgid "audio filter for fixed32<->float32 conversion"
1145 msgstr "fixed32<->float32ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1146
1147 #: modules/audio_filter/converter/fixed32tos16.c:46
1148 msgid "audio filter for fixed32->s16 conversion"
1149 msgstr "fixed32->s16ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1150
1151 #: modules/audio_filter/converter/float32tos16.c:46
1152 msgid "audio filter for float32->s16 conversion"
1153 msgstr "float32->s16ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1154
1155 #: modules/audio_filter/converter/float32tos8.c:46
1156 msgid "audio filter for float32->s8 conversion"
1157 msgstr "float32->s8ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1158
1159 #: modules/audio_filter/converter/float32tou16.c:46
1160 msgid "audio filter for float32->u16 conversion"
1161 msgstr "float32->u16ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1162
1163 #: modules/audio_filter/converter/float32tou8.c:46
1164 msgid "audio filter for float32->u8 conversion"
1165 msgstr "float32->u8ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1166
1167 #: modules/audio_filter/converter/s16tofloat32.c:46
1168 msgid "audio filter for s16->float32 conversion"
1169 msgstr "s16->float32ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1170
1171 #. ****************************************************************************
1172 #. * Module descriptor
1173 #. ****************************************************************************
1174 #: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:76
1175 msgid "A/52 dynamic range compression"
1176 msgstr "A/52 ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡¦¥ì¥ó¥¸°µ½Ì"
1177
1178 #: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:78
1179 msgid ""
1180 "Dynamic range compression makes the loud sounds softer, and the soft sounds "
1181 "louder, so you can more easily listen to the stream in a noisy environment "
1182 "without disturbing anyone. If you disable the dynamic range compression the "
1183 "playback will be more adapted to a movie theater or a listening room."
1184 msgstr ""
1185 "¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡¦¥ì¥ó¥¸°µ½Ì¤ÏÂ礭¤Ê²»Î̤ò¾®¤µ¤¯¤·¡¢¾®¤µ¤Ê²»Î̤òÂ礭¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¤³"
1186 "¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ»¨²»¤Î¿¤¤´Ä¶­¤Ç¾¤Î¿Í¤ËÌÂÏǤò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ê¹¤­¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ"
1187 "¤¹¡£\n"
1188 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤ÆºÆÀ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢±Ç²è´Û¤ä¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¡¦¥ë¡¼¥à¤Ê¤É¤Ç¤ÎºÆÀ¸"
1189 "¤Ë¤è¤êŬÀڤˤʤê¤Þ¤¹¡£"
1190
1191 #: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:87
1192 msgid "ATSC A/52 aka AC-3 audio decoder module"
1193 msgstr "a52 ATSC A/52(AC-3)¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1194
1195 #: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:61
1196 #, fuzzy
1197 msgid "MPEG audio decoder module"
1198 msgstr "MPEG 1/2¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1199
1200 #: modules/audio_filter/converter/s16tofloat32swab.c:58
1201 msgid "audio filter for s16->float32 with endianness conversion"
1202 msgstr "s16->float32ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1203
1204 #: modules/audio_filter/resampler/trivial.c:46
1205 msgid "audio filter for trivial resampling"
1206 msgstr "Èù̯¤ÊºÆ¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1207
1208 #: modules/audio_filter/resampler/ugly.c:46
1209 msgid "audio filter for ugly resampling"
1210 msgstr "¹Ó¤ì¤¿ºÆ¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1211
1212 #: modules/audio_mixer/float32.c:45
1213 msgid "float32 audio mixer module"
1214 msgstr "float32¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥ß¥­¥µ¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1215
1216 #: modules/audio_mixer/spdif.c:45
1217 msgid "dummy spdif audio mixer module"
1218 msgstr "¥À¥ß¡¼¤Îspdif¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥ß¥­¥µ¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1219
1220 #: modules/audio_mixer/trivial.c:45
1221 msgid "trivial audio mixer module"
1222 msgstr "Èù̯¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥ß¥­¥µ¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1223
1224 #. ****************************************************************************
1225 #. * Module descriptor
1226 #. ****************************************************************************
1227 #: modules/audio_output/alsa.c:90 modules/audio_output/oss.c:101
1228 msgid "Try to use S/PDIF output"
1229 msgstr ""
1230
1231 #: modules/audio_output/alsa.c:92 modules/audio_output/oss.c:103
1232 msgid ""
1233 "Sometimes we attempt to use the S/PDIF output, even if nothing is connected "
1234 "to it. Un-checking this option disables this behaviour, and permanently "
1235 "selects analog PCM output."
1236 msgstr ""
1237
1238 #: modules/audio_output/alsa.c:97
1239 msgid "ALSA"
1240 msgstr ""
1241
1242 #: modules/audio_output/alsa.c:99
1243 msgid "ALSA device name"
1244 msgstr "ALSA¥Ç¥Ð¥¤¥¹Ì¾"
1245
1246 #: modules/audio_output/alsa.c:101
1247 msgid "ALSA audio module"
1248 msgstr "ALSA¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1249
1250 #. Open the device
1251 #: modules/audio_output/alsa.c:126 modules/audio_output/alsa.c:314
1252 #: modules/audio_output/oss.c:145 modules/audio_output/oss.c:286
1253 #: modules/audio_output/waveout.c:208 modules/audio_output/waveout.c:315
1254 msgid "A/52 over S/PDIF"
1255 msgstr ""
1256
1257 #: modules/audio_output/alsa.c:177 modules/audio_output/alsa.c:339
1258 #: modules/audio_output/oss.c:220 modules/audio_output/oss.c:311
1259 #: modules/audio_output/sdl.c:119 modules/audio_output/sdl.c:178
1260 #: modules/audio_output/sdl.c:190 modules/audio_output/sdl.c:198
1261 #: modules/audio_output/waveout.c:376
1262 msgid "Mono"
1263 msgstr "¥â¥Î¥é¥ë"
1264
1265 #: modules/audio_output/alsa.c:182 modules/audio_output/alsa.c:333
1266 #: modules/audio_output/oss.c:201 modules/audio_output/oss.c:305
1267 #: modules/audio_output/sdl.c:114 modules/audio_output/sdl.c:177
1268 #: modules/audio_output/sdl.c:188 modules/audio_output/sdl.c:194
1269 #: modules/audio_output/waveout.c:362
1270 msgid "Stereo"
1271 msgstr "¥¹¥Æ¥ì¥ª"
1272
1273 #: modules/audio_output/alsa.c:318 modules/audio_output/oss.c:180
1274 #: modules/audio_output/oss.c:290 modules/audio_output/waveout.c:226
1275 #: modules/audio_output/waveout.c:331
1276 msgid "5.1"
1277 msgstr ""
1278
1279 #: modules/audio_output/alsa.c:326 modules/audio_output/oss.c:189
1280 #: modules/audio_output/oss.c:298 modules/audio_output/waveout.c:233
1281 #: modules/audio_output/waveout.c:348
1282 msgid "2 Front 2 Rear"
1283 msgstr "¥Õ¥í¥ó¥È 2, ¥ê¥¢ 2"
1284
1285 #: modules/audio_output/arts.c:67
1286 msgid "aRts audio module"
1287 msgstr "aRts¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1288
1289 #: modules/audio_output/directx.c:122
1290 msgid "DirectX audio module"
1291 msgstr "DirectX¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1292
1293 #: modules/audio_output/esd.c:65
1294 msgid "EsounD audio module"
1295 msgstr "EsounD¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1296
1297 #. ****************************************************************************
1298 #. * Module descriptor
1299 #. ****************************************************************************
1300 #: modules/audio_output/file.c:82
1301 msgid "output format"
1302 msgstr "½ÐÎÏ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È"
1303
1304 #: modules/audio_output/file.c:83
1305 msgid ""
1306 "one of \"u8\", \"s8\", \"u16\", \"s16\", \"u16_le\", \"s16_le\", \"u16_be\", "
1307 "\"s16_be\", \"fixed32\", \"float32\" or \"spdif\""
1308 msgstr ""
1309
1310 #: modules/audio_output/file.c:86
1311 msgid "add wave header"
1312 msgstr "wave¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲÃ"
1313
1314 #: modules/audio_output/file.c:87
1315 msgid "instead of writing a raw file, you can add a wav header to the file"
1316 msgstr "raw¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò½ñ¤­½Ð¤¹Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢wav¥Ø¥Ã¥À¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÄɲ乤롣"
1317
1318 #: modules/audio_output/file.c:104
1319 msgid "path of the output file"
1320 msgstr "½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ñ¥¹"
1321
1322 #: modules/audio_output/file.c:105
1323 msgid "By default samples.raw"
1324 msgstr "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È samples.raw"
1325
1326 #: modules/audio_output/file.c:114
1327 msgid "file audio output module"
1328 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
1329
1330 #. ****************************************************************************
1331 #. * Module descriptor
1332 #. ****************************************************************************
1333 #: modules/audio_output/oss.c:95
1334 msgid "Try to work around buggy OSS drivers"
1335 msgstr "OSS¥É¥é¥¤¥Ð¤Î¥Ð¥°¤Î²óÈò¤ò»î¤ß¤ë"
1336
1337 #: modules/audio_output/oss.c:97
1338 msgid ""
1339 "Some buggy OSS drivers just don't like when their internal buffers are "
1340 "completely filled (the sound gets heavily hashed). If you have one of these "
1341 "drivers, then you need to enable this option."
1342 msgstr ""
1343 "¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÉÔ°ÂÄê¤ÊOSS¥É¥é¥¤¥Ð¤ÏÆâÉô¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ò´°Á´¤Ë»È¤¤²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£(¥µ¥¦¥ó¥É"
1344 "¤Ï¤«¤Ê¤êÅÓÀÚ¤ì¤Æʹ¤³¤¨¤Þ¤¹)¡¡¤â¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥¤¥Ð¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤³¤Î"
1345 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£"
1346
1347 #: modules/audio_output/oss.c:108
1348 msgid "OSS"
1349 msgstr ""
1350
1351 #: modules/audio_output/oss.c:110
1352 msgid "OSS dsp device"
1353 msgstr "OSS dsp¥Ç¥Ð¥¤¥¹"
1354
1355 #: modules/audio_output/oss.c:113
1356 msgid "Linux OSS /dev/dsp module"
1357 msgstr "Linux OSS /dev/dsp¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1358
1359 #: modules/audio_output/sdl.c:68
1360 msgid "Simple DirectMedia Layer audio module"
1361 msgstr "¥·¥ó¥×¥ë DirectMedia ¥ì¥¤¥ä¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1362
1363 #: modules/audio_output/waveout.c:130
1364 msgid "Win32 waveOut extension module"
1365 msgstr "Win32 wave½ÐÎÏÍѳÈÄ¥¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1366
1367 #: modules/codec/a52.c:81
1368 msgid "A/52 parser"
1369 msgstr "A/52¥Ñ¡¼¥µ"
1370
1371 #: modules/codec/a52old/a52old.c:61 modules/codec/a52old/downmix/downmix.c:58
1372 msgid "A52 downmix module"
1373 msgstr "AC3¥À¥¦¥ó¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1374
1375 #: modules/codec/a52old/a52old.c:63 modules/codec/a52old/imdct/imdct.c:56
1376 msgid "A52 IMDCT module"
1377 msgstr "AC3 IMDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1378
1379 #: modules/codec/a52old/a52old.c:64
1380 msgid "software A52 decoder"
1381 msgstr "¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢AC3¥Ç¥³¡¼¥À"
1382
1383 #: modules/codec/a52old/downmix/downmix.c:62
1384 msgid "SSE A52 downmix module"
1385 msgstr "SSE AC3¥À¥¦¥ó¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1386
1387 #: modules/codec/a52old/downmix/downmix.c:67
1388 msgid "3D Now! A52 downmix module"
1389 msgstr "3D Now! AC3¥À¥¦¥ó¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1390
1391 #: modules/codec/a52old/imdct/imdct.c:60
1392 msgid "SSE A52 IMDCT module"
1393 msgstr "SSE AC3 IMDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1394
1395 #: modules/codec/a52old/imdct/imdct.c:65
1396 msgid "3D Now! A52 IMDCT module"
1397 msgstr "3D Now! AC3 IMDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1398
1399 #: modules/codec/araw.c:73
1400 msgid "Pseudo Raw Audio decoder"
1401 msgstr "µ¿»÷AC3¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
1402
1403 #: modules/codec/dv.c:48
1404 msgid "DV video decoder"
1405 msgstr "DV¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
1406
1407 #: modules/codec/faad/decoder.c:55
1408 msgid "AAC decoder module (libfaad2)"
1409 msgstr "AAC¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë (libfaad2)"
1410
1411 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:99
1412 msgid "Ffmpeg"
1413 msgstr ""
1414
1415 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:113
1416 msgid "Post processing"
1417 msgstr "¸å½èÍý"
1418
1419 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:115
1420 msgid "ffmpeg postprocessing module"
1421 msgstr "ffmpeg ¸å½èÍý¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1422
1423 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:139
1424 msgid "ffmpeg audio/video decoder((MS)MPEG4,SVQ1,H263,WMV,WMA)"
1425 msgstr "ffmpeg ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¿¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À((MS)MPEG4,SVQ1,H263,WMV,WMA)"
1426
1427 #: modules/codec/ffmpeg/postprocessing/postprocessing.c:49
1428 msgid "C Post Processing module"
1429 msgstr "C ¸å½èÍý¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1430
1431 #: modules/codec/ffmpeg/postprocessing/postprocessing.c:53
1432 msgid "MMX Post Processing module"
1433 msgstr "MMX¸å½èÍý¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1434
1435 #: modules/codec/ffmpeg/postprocessing/postprocessing.c:58
1436 msgid "MMXEXT Post Processing module"
1437 msgstr "MMX¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¸å½èÍý¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1438
1439 #: modules/codec/lpcm.c:98
1440 msgid "linear PCM audio parser"
1441 msgstr "¥ê¥Ë¥¢PCM¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
1442
1443 #: modules/codec/mpeg_audio.c:87
1444 msgid "MPEG audio layer I/II/III parser"
1445 msgstr ""
1446
1447 #. ****************************************************************************
1448 #. * Module descriptor
1449 #. ****************************************************************************
1450 #: modules/codec/mpeg_video/idct/idct.c:41
1451 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:59
1452 msgid "IDCT module"
1453 msgstr "IDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1454
1455 #: modules/codec/mpeg_video/idct/idctaltivec.c:45
1456 msgid "AltiVec IDCT module"
1457 msgstr "Altivec IDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1458
1459 #: modules/codec/mpeg_video/idct/idctclassic.c:41
1460 msgid "classic IDCT module"
1461 msgstr "¥¯¥é¥Ã¥·¥Ã¥¯IDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1462
1463 #: modules/codec/mpeg_video/idct/idctmmx.c:47
1464 msgid "MMX IDCT module"
1465 msgstr "MMX IDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1466
1467 #: modules/codec/mpeg_video/idct/idctmmxext.c:47
1468 msgid "MMX EXT IDCT module"
1469 msgstr "MMX¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥·¥ç¥óIDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1470
1471 #: modules/codec/mpeg_video/motion/motion.c:42
1472 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:65
1473 msgid "motion compensation module"
1474 msgstr "¥â¡¼¥·¥ç¥óÊäÀµ¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1475
1476 #: modules/codec/mpeg_video/motion/motion3dnow.c:44
1477 msgid "3D Now! motion compensation module"
1478 msgstr "3D Now!¥â¡¼¥·¥ç¥óÊäÀµ¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1479
1480 #: modules/codec/mpeg_video/motion/motionaltivec.c:47
1481 msgid "AltiVec motion compensation module"
1482 msgstr "AltiVec¥â¡¼¥·¥ç¥óÊäÀµ¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1483
1484 #: modules/codec/mpeg_video/motion/motionmmx.c:45
1485 msgid "MMX motion compensation module"
1486 msgstr "MMX¥â¡¼¥·¥ç¥óÊäÀµ¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1487
1488 #: modules/codec/mpeg_video/motion/motionmmxext.c:44
1489 msgid "MMX EXT motion compensation module"
1490 msgstr "MMX¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥â¡¼¥·¥ç¥óÊäÀµ¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1491
1492 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:61
1493 msgid ""
1494 "This option allows you to select the IDCT module used by this video decoder. "
1495 "The default behavior is to automatically select the best module available."
1496 msgstr ""
1497 "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÈÍѤµ¤ì¤ëIDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁªÂò²Äǽ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë"
1498 "¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤Ê¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£"
1499
1500 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:67
1501 msgid ""
1502 "This option allows you to select the motion compensation module used by this "
1503 "video decoder. The default behavior is to automatically select the best "
1504 "module available."
1505 msgstr ""
1506 "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥â¡¼¥·¥ç¥óÊäÀµ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁªÂò²Äǽ¤Ë¤·¤Þ"
1507 "¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤Ê¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£"
1508
1509 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:71
1510 msgid "use additional processors"
1511 msgstr "ÄÉ²Ã¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Î»ÈÍÑ"
1512
1513 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:73
1514 msgid ""
1515 "This video decoder can benefit from a multiprocessor computer. If you have "
1516 "one, you can specify the number of processors here."
1517 msgstr ""
1518 "¥Þ¥ë¥Á¡¦¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥»¥Ã¥µ¿ô"
1519 "¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
1520
1521 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:76
1522 msgid "force synchro algorithm {I|I+|IP|IP+|IPB}"
1523 msgstr "Ʊ´ü¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò¶¯À©Åª¤Ë»ØÄꤷ¤Þ¤¹ (I|I+|IP|IP+|IPB)"
1524
1525 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:78
1526 msgid ""
1527 "This allows you to force the synchro algorithm, by directly selecting the "
1528 "types of picture you want to decode. Please bear in mind that if you select "
1529 "more pictures than what your CPU is capable to decode, you won't get "
1530 "anything."
1531 msgstr ""
1532 "Ʊ´ü¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò¶¯À©Åª¤Ë»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£Ä¾ÀÜÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÈÍѤ·¤¿¤¤¥Ç"
1533 "¥³¡¼¥É¤Î²èÁü¥¿¥¤¥×¤¬»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£CPU¤Î¥Ç¥³¡¼¥ÉǽÎϤòĶ¤¨¤Æ»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­"
1534 "¤Þ¤»¤ó¡£"
1535
1536 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:92
1537 msgid "MPEG I/II video decoder module"
1538 msgstr "MPEG 1/2¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1539
1540 #. ****************************************************************************
1541 #. * Module descriptor.
1542 #. ****************************************************************************
1543 #: modules/codec/spudec/spudec.c:47
1544 msgid "Font used by the text subtitler"
1545 msgstr "ʸ»ú»úËë¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥Õ¥©¥ó¥È"
1546
1547 #: modules/codec/spudec/spudec.c:49
1548 msgid ""
1549 "When the subtitles are coded in text form then, you can choose which font "
1550 "will be used to display them."
1551 msgstr ""
1552 "»úË뤬¥Æ¥­¥¹¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¥³¡¼¥É²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢É½¼¨¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤òÁªÂò"
1553 "²Äǽ¤Ç¤¹¡£"
1554
1555 #: modules/codec/spudec/spudec.c:55
1556 msgid "subtitles"
1557 msgstr "»úËë(_S)"
1558
1559 #: modules/codec/spudec/spudec.c:63
1560 msgid "subtitles decoder module"
1561 msgstr "»úË롦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1562
1563 #: modules/control/lirc/lirc.c:60
1564 msgid "infrared remote control module"
1565 msgstr "ÀÖ³°Àþ¥ê¥â¡¼¥È¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1566
1567 #. ****************************************************************************
1568 #. * Module descriptor
1569 #. ****************************************************************************
1570 #: modules/control/rc/rc.c:81
1571 msgid "show stream position"
1572 msgstr "¥µ¥Ö¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î°ÌÃÖ"
1573
1574 #: modules/control/rc/rc.c:82
1575 msgid ""
1576 "Show the current position in seconds within the stream from time to time."
1577 msgstr "ľ¤Á¤Ë¸½ºß¤Î°ÌÃÖ¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£"
1578
1579 #: modules/control/rc/rc.c:84
1580 msgid "fake TTY"
1581 msgstr "µ¿»÷ TTY"
1582
1583 #: modules/control/rc/rc.c:85
1584 msgid "Force the rc plugin to use stdin as if it was a TTY."
1585 msgstr "TTY¤Î¾ì¹ç¡¢¶¯À©Åª¤Ëɸ½àÆþÎϤòrc¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ç»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£"
1586
1587 #: modules/control/rc/rc.c:88
1588 msgid "Remote control"
1589 msgstr "¥ê¥â¡¼¥È¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë"
1590
1591 #: modules/control/rc/rc.c:93
1592 msgid "remote control interface module"
1593 msgstr "¥ê¥â¡¼¥È¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1594
1595 #: modules/demux/aac/demux.c:46
1596 msgid "AAC stream demux"
1597 msgstr ""
1598
1599 #: modules/demux/mpeg/audio.c:47
1600 msgid "MPEG I/II audio stream demux"
1601 msgstr "MPEG 1/2¥ì¥¤¥ä1/2¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
1602
1603 #: modules/demux/mpeg/es.c:49
1604 msgid "ISO 13818-1 MPEG Elementary Stream input"
1605 msgstr "ISO 13818-1 MPEG´ðËÜ¥¹¥È¥ê¡¼¥àÆþÎÏ"
1606
1607 #: modules/demux/mpeg/ps.c:60
1608 msgid "ISO 13818-1 MPEG Program Stream input"
1609 msgstr "ISO 13818-1 MPEG¥×¥í¥°¥é¥à¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥àÆþÎÏ"
1610
1611 #: modules/demux/mpeg/system.c:56
1612 msgid "generic ISO 13818-1 MPEG demultiplexing"
1613 msgstr "°ìÈÌŪ¤ÊISO 13818-1 MPEG¿½ÅÁ÷¿®"
1614
1615 #. ****************************************************************************
1616 #. * Module descriptor
1617 #. ****************************************************************************
1618 #: modules/demux/mpeg/ts.c:97
1619 msgid "compatibility with pre-0.4 VLS"
1620 msgstr "0.4°ÊÁ°¤ÎVLS¤È¤Î¸ß´¹"
1621
1622 #: modules/demux/mpeg/ts.c:99
1623 msgid ""
1624 "The protocol for transmitting A/52 audio streams changed between VLC 0.3.x "
1625 "and 0.4. By default VLC assumes you have the latest VLS. In case you're "
1626 "using an old version, select this option."
1627 msgstr ""
1628 "A/52¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î¥×¥í¥È¥³¥ë¤Ï¡¢vls 0.3.x¤È0.4¤Î´Ö¤ÇÊѹ¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·"
1629 "¤¿¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï¡¢vlc¤ÏºÇ¿·¤Îvls¤òÁÛÄꤷ¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢¸Å¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Îvls¤ò»È"
1630 "ÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
1631
1632 #: modules/demux/mpeg/ts.c:105
1633 msgid "ISO 13818-1 MPEG Transport Stream input"
1634 msgstr "ISO 13818-1 MPEGžÁ÷¥¹¥È¥ê¡¼¥àÆþÎÏ"
1635
1636 #: modules/demux/mpeg/ts.c:109
1637 msgid "ISO 13818-1 MPEG Transport Stream input (libdvbpsi)"
1638 msgstr "ISO 13818-1 MPEGžÁ÷¥¹¥È¥ê¡¼¥àÆþÎÏ(libdvdpsi)"
1639
1640 #: modules/demux/util/id3.c:46
1641 msgid "Simple id3 tag skipper"
1642 msgstr "¥·¥ó¥×¥ë¤Êid3¥¿¥°¡¦¥¹¥­¥Ã¥Ñ"
1643
1644 #: modules/demux/util/id3tag.c:46
1645 msgid "id3 tag parser using libid3tag"
1646 msgstr "id3¥¿¥°¥Ñ¡¼¥µ¤Çlibid3tag¤ò»ÈÍÑ"
1647
1648 #: modules/gui/beos/BeOS.cpp:49
1649 msgid "BeOS standard API module"
1650 msgstr "BeOSɸ½àAPI¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1651
1652 #. ****************************************************************************
1653 #. * Module descriptor
1654 #. ****************************************************************************
1655 #: modules/gui/familiar/familiar.c:61
1656 msgid "autoplay selected file"
1657 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼«Æ°ºÆÀ¸"
1658
1659 #: modules/gui/familiar/familiar.c:62
1660 msgid "automatically play a file when selected in the file selection list"
1661 msgstr "ÁªÂò¥ê¥¹¥È¤ÇÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼«Æ°Åª¤ËºÆÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£"
1662
1663 #: modules/gui/familiar/familiar.c:71
1664 msgid "Familiar Linux Gtk+ interface module"
1665 msgstr "Gtk+¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1666
1667 #: modules/gui/familiar/interface.c:70
1668 msgid "vlc (familiar)"
1669 msgstr ""
1670
1671 #: modules/gui/familiar/interface.c:94 modules/gui/macosx/open.m:392
1672 #: modules/gui/macosx/open.m:428 modules/gui/macosx/open.m:589
1673 #: modules/gui/macosx/open.m:851 modules/gui/macosx/controls.m:516
1674 msgid "Open"
1675 msgstr "³«¤¯"
1676
1677 #: modules/gui/familiar/interface.c:95
1678 msgid "Open file"
1679 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯"
1680
1681 #.
1682 #. * from modules/gui/win32/preferences.dfm:
1683 #.
1684 #: modules/gui/familiar/interface.c:107 modules/gui/familiar/interface.c:108
1685 #: modules/gui/macosx/intf.m:202 modules/gui/macosx/intf.m:214
1686 #: modules/gui/macosx/prefs.m:196 modules/gui/win32/strings.cpp:212
1687 msgid "Preferences"
1688 msgstr "ÀßÄê(_P)..."
1689
1690 #: modules/gui/familiar/interface.c:122
1691 msgid "Rewind"
1692 msgstr "´¬¤­Ì᤹"
1693
1694 #: modules/gui/familiar/interface.c:123
1695 msgid "Rewind stream"
1696 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ò³«¤¯"
1697
1698 #: modules/gui/familiar/interface.c:135 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:595
1699 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:965 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:698
1700 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1134 modules/gui/macosx/intf.m:679
1701 #: modules/gui/macosx/intf.m:680 modules/gui/macosx/intf.m:681
1702 #: modules/gui/win32/strings.cpp:103
1703 msgid "Pause"
1704 msgstr "°ì»þÄä»ß"
1705
1706 #: modules/gui/familiar/interface.c:136 modules/gui/win32/strings.cpp:104
1707 msgid "Pause stream"
1708 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î°ì»þÄä»ß"
1709
1710 #. dock menu
1711 #: modules/gui/familiar/interface.c:148 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:583
1712 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:958 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:687
1713 #: modules/gui/macosx/intf.m:197 modules/gui/macosx/intf.m:236
1714 #: modules/gui/macosx/intf.m:277 modules/gui/macosx/intf.m:686
1715 #: modules/gui/macosx/intf.m:687 modules/gui/macosx/intf.m:688
1716 #: modules/gui/macosx/playlist.m:89 modules/gui/win32/strings.cpp:101
1717 #: modules/gui/win32/strings.cpp:205
1718 msgid "Play"
1719 msgstr "ºÆÀ¸"
1720
1721 #: modules/gui/familiar/interface.c:149 modules/gui/win32/strings.cpp:102
1722 msgid "Play stream"
1723 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ÎºÆÀ¸"
1724
1725 #: modules/gui/familiar/interface.c:161 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:559
1726 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:972 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:665
1727 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1142 modules/gui/macosx/intf.m:198
1728 #: modules/gui/macosx/intf.m:237 modules/gui/macosx/intf.m:278
1729 #: modules/gui/macosx/controls.m:618 modules/gui/win32/strings.cpp:105
1730 msgid "Stop"
1731 msgstr "Ää»ß"
1732
1733 #: modules/gui/familiar/interface.c:162 modules/gui/win32/strings.cpp:106
1734 msgid "Stop stream"
1735 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ÎÄä»ß"
1736
1737 #: modules/gui/familiar/interface.c:174
1738 msgid "Forward"
1739 msgstr "žÁ÷"
1740
1741 #: modules/gui/familiar/interface.c:175
1742 msgid "Forward stream"
1743 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ÎžÁ÷"
1744
1745 #. Automatically generated by 'toolbox --update-po', please don't compile
1746 #.
1747 #. * from modules/gui/win32/about.dfm:
1748 #.
1749 #: modules/gui/familiar/interface.c:189 modules/gui/familiar/interface.c:190
1750 #: modules/gui/familiar/interface.c:463 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1533
1751 #: modules/gui/win32/strings.cpp:7
1752 msgid "About"
1753 msgstr "VideoLAN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ"
1754
1755 #: modules/gui/familiar/interface.c:198 modules/gui/win32/strings.cpp:47
1756 msgid "0:00:00"
1757 msgstr ""
1758
1759 #: modules/gui/familiar/interface.c:235 modules/gui/win32/strings.cpp:168
1760 msgid "URL:"
1761 msgstr ""
1762
1763 #: modules/gui/familiar/interface.c:269 modules/gui/gtk/preferences.c:321
1764 #: modules/gui/kde/pluginsbox.cpp:45
1765 msgid "Name"
1766 msgstr "̾Á°"
1767
1768 #: modules/gui/familiar/interface.c:277
1769 msgid "Type"
1770 msgstr "¥¿¥¤¥×"
1771
1772 #: modules/gui/familiar/interface.c:285
1773 msgid "Size"
1774 msgstr "¥µ¥¤¥º"
1775
1776 #: modules/gui/familiar/interface.c:293
1777 msgid "User"
1778 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼"
1779
1780 #: modules/gui/familiar/interface.c:301
1781 msgid "Group"
1782 msgstr "¥°¥ë¡¼¥×"
1783
1784 #: modules/gui/familiar/interface.c:318 modules/gui/familiar/interface.c:334
1785 msgid "file://"
1786 msgstr ""
1787
1788 #: modules/gui/familiar/interface.c:319
1789 msgid "ftp://"
1790 msgstr ""
1791
1792 #: modules/gui/familiar/interface.c:320
1793 msgid "http://"
1794 msgstr ""
1795
1796 #: modules/gui/familiar/interface.c:321
1797 msgid "udp://:1234"
1798 msgstr ""
1799
1800 #: modules/gui/familiar/interface.c:322
1801 msgid "udp6://:1234"
1802 msgstr ""
1803
1804 #: modules/gui/familiar/interface.c:323
1805 msgid "rtp://:1234"
1806 msgstr ""
1807
1808 #: modules/gui/familiar/interface.c:324
1809 msgid "rtp6://:1234"
1810 msgstr ""
1811
1812 #: modules/gui/familiar/interface.c:336
1813 msgid "Media"
1814 msgstr "¥á¥Ç¥£¥¢"
1815
1816 #: modules/gui/familiar/interface.c:352 modules/gui/gtk/preferences.c:592
1817 #: modules/gui/gtk/preferences.c:609 modules/gui/macosx/open.m:763
1818 #: modules/gui/win32/strings.cpp:214
1819 msgid "Save"
1820 msgstr "Êݸ"
1821
1822 #: modules/gui/familiar/interface.c:362 modules/gui/gtk/preferences.c:605
1823 #: modules/gui/macosx/prefs.m:558 modules/gui/win32/strings.cpp:213
1824 msgid "Apply"
1825 msgstr "ŬÍÑ"
1826
1827 #: modules/gui/familiar/interface.c:372 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2403
1828 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2654 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2885
1829 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3266 modules/gui/gtk/preferences.c:613
1830 #: modules/gui/macosx/prefs.m:554 modules/gui/macosx/open.m:175
1831 #: modules/gui/win32/strings.cpp:28 modules/gui/win32/strings.cpp:175
1832 #: modules/gui/win32/strings.cpp:216 modules/gui/win32/strings.cpp:235
1833 #: modules/gui/win32/strings.cpp:251
1834 msgid "Cancel"
1835 msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
1836
1837 #: modules/gui/familiar/interface.c:382
1838 msgid "Automatically play file."
1839 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¼«Æ°ºÆÀ¸"
1840
1841 #: modules/gui/familiar/interface.c:393
1842 msgid "Preference"
1843 msgstr "ÀßÄê(_P)..."
1844
1845 #: modules/gui/familiar/interface.c:419
1846 msgid ""
1847 "VideoLAN Client\n"
1848 " for familiar Linux"
1849 msgstr ""
1850
1851 #: modules/gui/familiar/interface.c:430
1852 msgid "(c) 2002, the VideoLAN Team"
1853 msgstr ""
1854
1855 #: modules/gui/familiar/interface.c:440
1856 msgid "Authors: The VideoLAN Team, http://www.videolan.org"
1857 msgstr ""
1858
1859 #: modules/gui/familiar/interface.c:451
1860 msgid ""
1861 "The VideoLAN Client is a MPEG, MPEG 2, MP3, DivX player, that accepts input "
1862 "from local or network sources."
1863 msgstr ""
1864 "VideoLAN Client¤Ï¡¢MPEG, MPEG 2, MP3 DivX¤ò¥í¡¼¥«¥ë¤ª¤è¤Ó¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¾å¤Î"
1865 "¥½¡¼¥¹¤«¤éºÆÀ¸¤Ç¤­¤ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¹¡£"
1866
1867 #: modules/gui/familiar/support.c:121 modules/gui/gtk/gnome_support.c:100
1868 #: modules/gui/gtk/gnome_support.c:138 modules/gui/gtk/gtk_support.c:121
1869 #, c-format
1870 msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
1871 msgstr "¥Ô¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
1872
1873 #: modules/gui/familiar/support.c:130 modules/gui/gtk/gtk_support.c:130
1874 #, c-format
1875 msgid "Error loading pixmap file: %s"
1876 msgstr "¥Ô¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Î¥í¡¼¥É¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
1877
1878 #. ****************************************************************************
1879 #. * Module descriptor
1880 #. ****************************************************************************
1881 #: modules/gui/gtk/gnome.c:55 modules/gui/gtk/gtk.c:57
1882 msgid "show tooltips"
1883 msgstr "¥Ä¡¼¥ë¥Á¥Ã¥×¤òɽ¼¨"
1884
1885 #: modules/gui/gtk/gnome.c:56 modules/gui/gtk/gtk.c:58
1886 msgid "Show tooltips for configuration options."
1887 msgstr "¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¥Ä¡¼¥ë¥Á¥Ã¥×¤òɽ¼¨"
1888
1889 #: modules/gui/gtk/gnome.c:58
1890 msgid "show text on toolbar buttons"
1891 msgstr "¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¡¦¥Ü¥¿¥ó¾å¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¤òɽ¼¨"
1892
1893 #: modules/gui/gtk/gnome.c:59
1894 msgid "Show the text below icons on the toolbar."
1895 msgstr "¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¾å¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¥Æ¥­¥¹¥È¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£"
1896
1897 #: modules/gui/gtk/gnome.c:61 modules/gui/gtk/gtk.c:60
1898 msgid "maximum height for the configuration windows"
1899 msgstr "¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¹â¤µ¤ÎºÇÂçÃÍ"
1900
1901 #: modules/gui/gtk/gnome.c:63 modules/gui/gtk/gtk.c:62
1902 msgid ""
1903 "You can set the maximum height that the configuration windows in the "
1904 "preferences menu will occupy."
1905 msgstr ""
1906 "ÀßÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬Àê¤á¤ë¹â¤µ¤ÎºÇÂçÃͤòÀßÄê¤Ç¤­"
1907 "¤Þ¤¹¡£"
1908
1909 #: modules/gui/gtk/gnome.c:72
1910 msgid "GNOME"
1911 msgstr ""
1912
1913 #: modules/gui/gtk/gnome.c:80
1914 msgid "GNOME interface module"
1915 msgstr "GNOME¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1916
1917 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:19 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:930
1918 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:169 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1357
1919 msgid "_Open File..."
1920 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯(_O)..."
1921
1922 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:20 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:497
1923 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:931 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:177
1924 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:608 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1365
1925 #: modules/gui/win32/strings.cpp:95
1926 #, fuzzy
1927 msgid "Open a file"
1928 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯"
1929
1930 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:26 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:937
1931 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:184 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1369
1932 msgid "Open _Disc..."
1933 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò³«¤¯(_D)..."
1934
1935 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:27 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:509
1936 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:938 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:192
1937 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:619 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1377
1938 #: modules/gui/win32/strings.cpp:97
1939 msgid "Open a DVD or VCD"
1940 msgstr "DVD¤Þ¤¿¤ÏVCD¤ò³«¤¯"
1941
1942 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:33 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:944
1943 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:199 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1381
1944 msgid "_Network Stream..."
1945 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à(_N)..."
1946
1947 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:34 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:521
1948 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:945 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:207
1949 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:630 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1389
1950 #: modules/gui/win32/strings.cpp:99
1951 #, fuzzy
1952 msgid "Select a network stream"
1953 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÁªÂò¤¹¤ë"
1954
1955 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:41 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:222
1956 msgid "_Eject Disc"
1957 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¼è½Ð¤·(_E)"
1958
1959 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:42 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:572
1960 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:230 modules/gui/win32/strings.cpp:108
1961 msgid "Eject disc"
1962 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¼è½Ð¤·"
1963
1964 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:56 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:290
1965 msgid "_Hide interface"
1966 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò±£¤¹(_H)"
1967
1968 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:63 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1008
1969 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:302 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1194
1970 msgid "_Fullscreen"
1971 msgstr "Á´²èÌ̲½(_F)"
1972
1973 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:71 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:321
1974 msgid "Progr_am"
1975 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à(_a)"
1976
1977 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:72 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:330
1978 #: modules/gui/win32/strings.cpp:64
1979 msgid "Choose the program"
1980 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÁªÂò"
1981
1982 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:78 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:334
1983 msgid "_Title"
1984 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë(_T)"
1985
1986 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:79 modules/gui/win32/strings.cpp:66
1987 msgid "Choose title"
1988 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÁªÂò"
1989
1990 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:85 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:347
1991 msgid "_Chapter"
1992 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼(_C)"
1993
1994 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:86 modules/gui/win32/strings.cpp:68
1995 msgid "Choose chapter"
1996 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤ÎÁªÂò"
1997
1998 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:93 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:367
1999 msgid "_Playlist..."
2000 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È(_P)..."
2001
2002 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:94 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:375
2003 #: modules/gui/win32/strings.cpp:122
2004 msgid "Open the playlist window"
2005 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò³«¤¯"
2006
2007 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:100 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:379
2008 msgid "_Modules..."
2009 msgstr "¥â¥¸¥å¡¼¥ë(_M)..."
2010
2011 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:101 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:388
2012 msgid "Open the module manager"
2013 msgstr "¥â¥¸¥å¡¼¥ë¡¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼"
2014
2015 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:107 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:390
2016 #: modules/gui/kde/interface.cpp:134 modules/gui/win32/strings.cpp:129
2017 msgid "Messages..."
2018 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸..."
2019
2020 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:108 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:396
2021 #: modules/gui/win32/strings.cpp:130
2022 msgid "Open the messages window"
2023 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òɽ¼¨"
2024
2025 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:119 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:209
2026 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1101 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:464
2027 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1315
2028 msgid "_Audio"
2029 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª(_A)"
2030
2031 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:120
2032 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1102 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:427
2033 #: modules/gui/win32/strings.cpp:61 modules/gui/win32/strings.cpp:72
2034 msgid "Select audio channel"
2035 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÁªÂò"
2036
2037 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:126
2038 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1108 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:431
2039 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1327
2040 msgid "_Subtitles"
2041 msgstr "»úËë(_S)"
2042
2043 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:127
2044 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1109 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:440
2045 #: modules/gui/win32/strings.cpp:74
2046 msgid "Select subtitles channel"
2047 msgstr "»úËë¤ÎÁªÂò"
2048
2049 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:140
2050 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1030 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:480
2051 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1225 modules/gui/macosx/intf.m:250
2052 msgid "Volume Up"
2053 msgstr "¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò¾å¤²¤ë"
2054
2055 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:147
2056 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1037 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:487
2057 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1232 modules/gui/macosx/intf.m:251
2058 msgid "Volume Down"
2059 msgstr "¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò²¼¤²¤ë"
2060
2061 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:154
2062 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1044 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:494
2063 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1239 modules/gui/macosx/intf.m:252
2064 msgid "Mute"
2065 msgstr "¥ß¥å¡¼¥È¤¹¤ë"
2066
2067 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:162
2068 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1051 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:509
2069 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1246 modules/gui/macosx/intf.m:253
2070 #: modules/gui/win32/strings.cpp:82
2071 msgid "Channels"
2072 msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë"
2073
2074 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:169
2075 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1058 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:516
2076 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1253 modules/gui/macosx/intf.m:254
2077 #: modules/gui/win32/strings.cpp:81
2078 msgid "Device"
2079 msgstr "DVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹"
2080
2081 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:181
2082 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1015 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:541
2083 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1203 modules/gui/macosx/intf.m:258
2084 #: modules/gui/macosx/vout.m:200 modules/gui/win32/strings.cpp:84
2085 msgid "Screen"
2086 msgstr "¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó"
2087
2088 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:188
2089 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1022 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:548
2090 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1210 modules/gui/macosx/intf.m:259
2091 #: modules/gui/macosx/controls.m:657
2092 msgid "Deinterlace"
2093 msgstr "¥Î¥ó¥¤¥ó¥¿¥ì¡¼¥¹²½"
2094
2095 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:216 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:525
2096 #, fuzzy
2097 msgid "_Video"
2098 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª"
2099
2100 #.
2101 #. * from modules/gui/win32/mainframe.dfm:
2102 #.
2103 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:277 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:125
2104 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1548 modules/gui/win32/strings.cpp:8
2105 #: modules/gui/win32/strings.cpp:35
2106 msgid "VideoLAN Client"
2107 msgstr "VideoLAN¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È"
2108
2109 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:496
2110 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1553
2111 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2324
2112 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2897 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:607
2113 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1827 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2742
2114 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2859 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3111
2115 #: modules/gui/macosx/intf.m:220 modules/gui/macosx/open.m:177
2116 #: modules/gui/macosx/open.m:216 modules/gui/macosx/open.m:331
2117 #: modules/gui/macosx/open.m:782 modules/gui/macosx/open.m:816
2118 #: modules/gui/win32/strings.cpp:94 modules/gui/win32/strings.cpp:227
2119 msgid "File"
2120 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë"
2121
2122 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:508 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:711
2123 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1672
2124 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2317 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:618
2125 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:805 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1946
2126 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2735 modules/gui/macosx/open.m:178
2127 #: modules/gui/macosx/open.m:335 modules/gui/win32/strings.cpp:44
2128 #: modules/gui/win32/strings.cpp:96
2129 msgid "Disc"
2130 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯"
2131
2132 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:520 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:629
2133 #: modules/gui/win32/strings.cpp:98
2134 msgid "Net"
2135 msgstr "Network"
2136
2137 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:532 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:640
2138 msgid "Sat"
2139 msgstr "±ÒÀ±"
2140
2141 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:533 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:641
2142 msgid "Open a Satellite Card"
2143 msgstr "±ÒÀ±¥«¡¼¥É¤ò³«¤¯"
2144
2145 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:546 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:979
2146 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:653 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1149
2147 #: modules/gui/win32/strings.cpp:100
2148 msgid "Back"
2149 msgstr "µÕž"
2150
2151 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:547 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:654
2152 msgid "Go Backward"
2153 msgstr "µÕžºÆÀ¸"
2154
2155 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:560 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:666
2156 msgid "Stop Stream"
2157 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ÎÄä»ß"
2158
2159 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:571 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:676
2160 #: modules/gui/win32/strings.cpp:107
2161 msgid "Eject"
2162 msgstr "¼è½Ð¤·"
2163
2164 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:584 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:688
2165 msgid "Play Stream"
2166 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ÎºÆÀ¸"
2167
2168 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:596 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:699
2169 msgid "Pause Stream"
2170 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î°ì»þÄä»ß"
2171
2172 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:610 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:986
2173 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:712 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1157
2174 #: modules/gui/win32/strings.cpp:109
2175 msgid "Slow"
2176 msgstr "¥¹¥í¡¼"
2177
2178 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:611 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:713
2179 msgid "Play Slower"
2180 msgstr "¥¹¥í¡¼ºÆÀ¸"
2181
2182 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:623 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:993
2183 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:724 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1165
2184 #: modules/gui/win32/strings.cpp:111
2185 msgid "Fast"
2186 msgstr "ÁáÁ÷¤ê"
2187
2188 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:624 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:725
2189 msgid "Play Faster"
2190 msgstr "ÁáÁ÷¤êºÆÀ¸"
2191
2192 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:637 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:737
2193 msgid "Open Playlist"
2194 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò³«¤¯"
2195
2196 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:648
2197 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1073 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:747
2198 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:833 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:877
2199 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1275 modules/gui/win32/strings.cpp:113
2200 #: modules/gui/win32/strings.cpp:133 modules/gui/win32/strings.cpp:137
2201 msgid "Prev"
2202 msgstr "Á°"
2203
2204 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:649 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:748
2205 #: modules/gui/win32/strings.cpp:114
2206 #, fuzzy
2207 msgid "Previous file"
2208 msgstr "Á°¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë"
2209
2210 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:660
2211 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1066 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:758
2212 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:841 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:885
2213 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1268 modules/gui/macosx/intf.m:201
2214 #: modules/gui/macosx/intf.m:241 modules/gui/macosx/controls.m:623
2215 #: modules/gui/win32/strings.cpp:115 modules/gui/win32/strings.cpp:135
2216 #: modules/gui/win32/strings.cpp:139
2217 msgid "Next"
2218 msgstr "¼¡"
2219
2220 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:661 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:759
2221 msgid "Next File"
2222 msgstr "¼¡¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë"
2223
2224 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:725 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:819
2225 #: modules/gui/win32/strings.cpp:45
2226 msgid "Title:"
2227 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë:"
2228
2229 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:745 modules/gui/win32/strings.cpp:134
2230 msgid "Select previous title"
2231 msgstr "Á°¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁªÂò"
2232
2233 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:768 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:863
2234 #: modules/gui/win32/strings.cpp:46
2235 msgid "Chapter:"
2236 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼:"
2237
2238 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:788 modules/gui/win32/strings.cpp:138
2239 msgid "Select previous chapter"
2240 msgstr "Á°¤Î¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤òÁªÂò"
2241
2242 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:796 modules/gui/win32/strings.cpp:140
2243 msgid "Select next chapter"
2244 msgstr "¼¡¤Î¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤òÁªÂò"
2245
2246 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:804 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:900
2247 #: modules/gui/win32/strings.cpp:42
2248 msgid "No server"
2249 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ê¤·"
2250
2251 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:818
2252 msgid "Network Channel:"
2253 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë:"
2254
2255 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:833 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:929
2256 #: modules/gui/win32/strings.cpp:43
2257 msgid "Go!"
2258 msgstr ""
2259
2260 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1001 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1183
2261 msgid "Toggle _Interface"
2262 msgstr "¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Îɽ¼¨/Èóɽ¼¨(_I)"
2263
2264 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1009 modules/gui/win32/strings.cpp:126
2265 msgid "Toggle fullscreen mode"
2266 msgstr "Á´²èÌÌɽ¼¨¤ÎÀÚÂؤ¨"
2267
2268 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1080 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1284
2269 msgid "_Jump..."
2270 msgstr "¥¸¥ã¥ó¥×(_J)..."
2271
2272 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1081
2273 msgid "Got directly so specified point"
2274 msgstr "ÆÃÄê°ÌÃÖ¤òľÀÜ»ØÄê"
2275
2276 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1087 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1293
2277 #: modules/gui/kde/interface.cpp:143 modules/gui/macosx/intf.m:243
2278 #: modules/gui/win32/strings.cpp:86
2279 msgid "Program"
2280 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à"
2281
2282 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1088
2283 msgid "Switch program"
2284 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÀÚÂؤ¨"
2285
2286 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1094 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1303
2287 msgid "_Navigation"
2288 msgstr "¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó(_N)"
2289
2290 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1095
2291 msgid "Navigate through titles and chapters"
2292 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë¤È¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤«¤é¥Ê¥Ó¥²¡¼¥È"
2293
2294 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1117 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1410
2295 #: modules/gui/win32/strings.cpp:89
2296 msgid "Playlist..."
2297 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È..."
2298
2299 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1338 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1556
2300 #: modules/gui/kde/kde.cpp:116 modules/gui/win32/strings.cpp:9
2301 msgid "(C) 1996-2003 - the VideoLAN Team"
2302 msgstr ""
2303
2304 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1340 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1582
2305 #: modules/gui/kde/kde.cpp:113 modules/gui/win32/strings.cpp:10
2306 #, fuzzy
2307 msgid ""
2308 "This is the VideoLAN Client, a DVD, MPEG and DivX player. It can play MPEG "
2309 "and MPEG2 files from a file or from a network source."
2310 msgstr ""
2311 "¤³¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÏDVD¤ª¤è¤Ó¡¢MPEG¤òºÆÀ¸¤¹¤ëVideoLAN¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ç¤¹¡£\n"
2312 "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤«¤éMPEG¤ÈMPEG 2¥Ç¡¼¥¿¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
2313
2314 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1443
2315 msgid "Open Stream"
2316 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ò³«¤¯"
2317
2318 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1460 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1734
2319 #: modules/gui/macosx/open.m:171
2320 msgid "Media Resource Locator (MRL)"
2321 msgstr "¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥ê¥½¡¼¥¹¡¦¥í¥±¡¼¥¿ (MRL)"
2322
2323 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1482 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1756
2324 msgid "Open Target:"
2325 msgstr "¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò³«¤¯"
2326
2327 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1502 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1776
2328 msgid ""
2329 "Alternatively, you can build an MRL using one of the following predefined "
2330 "targets:"
2331 msgstr ""
2332 "Ê̤ÎÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á°Ê²¼¤ËÄêµÁ¤µ¤ì¤¿¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Î°ì¤Ä¤ò»È¤Ã¤ÆMRL¤ò¹½À®¤Ç"
2333 "¤­¤Þ¤¹¡£:"
2334
2335 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1546
2336 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2039 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1820
2337 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2315 modules/gui/macosx/open.m:181
2338 #: modules/gui/macosx/open.m:184 modules/gui/macosx/open.m:190
2339 #: modules/gui/macosx/open.m:220 modules/gui/win32/strings.cpp:230
2340 #: modules/gui/win32/strings.cpp:249
2341 msgid "Browse..."
2342 msgstr "¥Ö¥é¥¦¥º..."
2343
2344 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1570 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1844
2345 #: modules/gui/gtk/menu.c:1303 modules/gui/gtk/menu.c:1324
2346 #: modules/gui/kde/interface.cpp:145 modules/gui/macosx/intf.m:244
2347 #: modules/gui/macosx/open.m:188
2348 msgid "Title"
2349 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë"
2350
2351 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1580 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1854
2352 #: modules/gui/gtk/menu.c:978 modules/gui/gtk/menu.c:1333
2353 #: modules/gui/kde/interface.cpp:147 modules/gui/macosx/intf.m:245
2354 #: modules/gui/macosx/open.m:189
2355 msgid "Chapter"
2356 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼"
2357
2358 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1600 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1874
2359 #: modules/gui/win32/strings.cpp:26
2360 msgid "Disc type"
2361 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¡¦¥¿¥¤¥×"
2362
2363 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1619 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1893
2364 #: modules/gui/macosx/open.m:194 modules/gui/macosx/open.m:550
2365 msgid "DVD"
2366 msgstr ""
2367
2368 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1627 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1901
2369 #: modules/gui/macosx/open.m:195 modules/gui/macosx/open.m:459
2370 #: modules/gui/macosx/open.m:542
2371 msgid "VCD"
2372 msgstr ""
2373
2374 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1635 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1909
2375 msgid "Use DVD menus"
2376 msgstr "DVD¥á¥Ë¥å¡¼¤ò»ÈÍÑ"
2377
2378 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1643 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1917
2379 #: modules/gui/macosx/open.m:187
2380 msgid "Device name"
2381 msgstr "¥Ç¥Ð¥¤¥¹Ì¾"
2382
2383 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1689 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1963
2384 #: modules/gui/macosx/open.m:204 modules/gui/macosx/open.m:610
2385 #: modules/gui/macosx/open.m:660 modules/gui/win32/strings.cpp:169
2386 msgid "UDP/RTP"
2387 msgstr ""
2388
2389 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1699 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1973
2390 #: modules/gui/macosx/open.m:205 modules/gui/macosx/open.m:611
2391 #: modules/gui/macosx/open.m:672 modules/gui/win32/strings.cpp:170
2392 msgid "UDP/RTP Multicast"
2393 msgstr "UDP¥Þ¥ë¥Á¥­¥ã¥¹¥È"
2394
2395 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1709 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1983
2396 #: modules/gui/macosx/open.m:206 modules/gui/macosx/open.m:612
2397 #: modules/gui/macosx/open.m:657 modules/gui/macosx/open.m:685
2398 #: modules/gui/win32/strings.cpp:171
2399 msgid "Channel server"
2400 msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥µ¡¼¥Ð¡¼"
2401
2402 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1719 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1993
2403 #: modules/gui/macosx/open.m:207 modules/gui/macosx/open.m:613
2404 #: modules/gui/macosx/open.m:704 modules/gui/win32/strings.cpp:172
2405 msgid "HTTP/FTP/MMS"
2406 msgstr ""
2407
2408 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1729
2409 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1804
2410 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1815
2411 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2962 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2003
2412 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2078 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2089
2413 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3234 modules/gui/macosx/open.m:197
2414 #: modules/gui/macosx/open.m:199 modules/gui/macosx/open.m:201
2415 #: modules/gui/macosx/open.m:222
2416 msgid "Port"
2417 msgstr "¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ"
2418
2419 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1739
2420 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1751 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2013
2421 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2025 modules/gui/macosx/open.m:198
2422 #: modules/gui/macosx/open.m:200 modules/gui/macosx/open.m:221
2423 msgid "Address"
2424 msgstr "¥Û¥¹¥È̾/¥¢¥É¥ì¥¹"
2425
2426 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1761 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2035
2427 #: modules/gui/macosx/open.m:202
2428 msgid "URL"
2429 msgstr ""
2430
2431 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1871
2432 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2331 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2145
2433 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2749 modules/gui/macosx/open.m:179
2434 #: modules/gui/macosx/open.m:339
2435 msgid "Network"
2436 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯"
2437
2438 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1888 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2162
2439 msgid "Symbol Rate"
2440 msgstr "¥·¥ó¥Ü¥ë¡¦¥ì¡¼¥È"
2441
2442 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1898 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2172
2443 msgid "Frequency"
2444 msgstr "¼þÇÈ¿ô"
2445
2446 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1908 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2182
2447 msgid "Polarization"
2448 msgstr "¶ËÀ­"
2449
2450 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1928 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2202
2451 msgid "FEC"
2452 msgstr ""
2453
2454 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1947 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2221
2455 msgid "Vertical"
2456 msgstr "¿âľ"
2457
2458 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1955 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2229
2459 msgid "Horizontal"
2460 msgstr "¿åÊ¿"
2461
2462 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1997 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2271
2463 msgid "Satellite"
2464 msgstr "±ÒÀ±"
2465
2466 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2004 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2278
2467 #, fuzzy
2468 msgid "Subtitle"
2469 msgstr "»úËë(_S)"
2470
2471 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2046 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2322
2472 #, fuzzy
2473 msgid "delay"
2474 msgstr "ºÆÀ¸"
2475
2476 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2061 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2338
2477 msgid "fps"
2478 msgstr ""
2479
2480 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2090 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2369
2481 #, fuzzy
2482 msgid "Settings..."
2483 msgstr "ÀßÄê(_S)"
2484
2485 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2229 modules/gui/macosx/open.m:391
2486 #: modules/gui/macosx/open.m:427 modules/gui/macosx/open.m:850
2487 msgid "Open File"
2488 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯"
2489
2490 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2266
2491 msgid "Modules"
2492 msgstr "¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2493
2494 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2274
2495 msgid ""
2496 "Sorry, the module manager isn't functional yet. Please retry in a later "
2497 "version."
2498 msgstr ""
2499 "¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¡¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï¤Þ¤Àµ¡Ç½¤·¤Þ¤»¤ó¡£¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç"
2500 "¥ó¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2501
2502 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2338
2503 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2479 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2756
2504 msgid "Url"
2505 msgstr ""
2506
2507 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2350 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2777
2508 #: modules/gui/win32/strings.cpp:203
2509 msgid "All"
2510 msgstr "¤¹¤Ù¤Æ"
2511
2512 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2357
2513 msgid "Item"
2514 msgstr "¹àÌÜ"
2515
2516 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2369 modules/gui/win32/strings.cpp:199
2517 msgid "Crop"
2518 msgstr "±ï¼è¤ê"
2519
2520 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2376 modules/gui/win32/strings.cpp:197
2521 msgid "Invert"
2522 msgstr "µÕž"
2523
2524 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2383 modules/gui/gtk/preferences.c:378
2525 #: modules/gui/kde/pluginsbox.cpp:50 modules/gui/macosx/prefs.m:381
2526 msgid "Select"
2527 msgstr "ÁªÂò"
2528
2529 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2395 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2721
2530 msgid "Add"
2531 msgstr "ÄɲÃ"
2532
2533 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2402 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2763
2534 #: modules/gui/macosx/playlist.m:90 modules/gui/win32/strings.cpp:201
2535 msgid "Delete"
2536 msgstr "ºï½ü"
2537
2538 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2409 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2791
2539 msgid "Selection"
2540 msgstr "ÁªÂò"
2541
2542 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2486 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2866
2543 #: modules/gui/win32/strings.cpp:183
2544 msgid "Duration"
2545 msgstr "»ý³´ü´Ö"
2546
2547 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2638
2548 msgid "Jump to: "
2549 msgstr "»ØÄê»þ´Ö¤Ø¥¸¥ã¥ó¥×: "
2550
2551 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2655 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2597
2552 msgid "s."
2553 msgstr "ÉÃ"
2554
2555 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2670 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2612
2556 msgid "m:"
2557 msgstr "ʬ"
2558
2559 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2685 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2627
2560 msgid "h:"
2561 msgstr "»þ"
2562
2563 #.
2564 #. * from modules/gui/win32/messages.dfm:
2565 #.
2566 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2742 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2956
2567 #: modules/gui/kde/messages.cpp:8 modules/gui/macosx/intf.m:208
2568 #: modules/gui/macosx/intf.m:266 modules/gui/win32/strings.cpp:154
2569 msgid "Messages"
2570 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
2571
2572 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2846 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3060
2573 #, fuzzy
2574 msgid "Stream output (MRL)"
2575 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎÏMRL"
2576
2577 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2861 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3075
2578 #, fuzzy
2579 msgid "Destination Target: "
2580 msgstr "Á÷¿®Àè¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¡¦¥ì¥·¥ª"
2581
2582 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2907 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3121
2583 #: modules/gui/macosx/open.m:217 modules/gui/macosx/open.m:783
2584 #: modules/gui/macosx/open.m:821 modules/gui/win32/strings.cpp:228
2585 msgid "UDP"
2586 msgstr ""
2587
2588 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2917 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3131
2589 #: modules/gui/macosx/open.m:218 modules/gui/macosx/open.m:784
2590 #: modules/gui/win32/strings.cpp:229
2591 msgid "RTP"
2592 msgstr ""
2593
2594 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2927 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3141
2595 #, fuzzy
2596 msgid "Path:"
2597 msgstr "¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ"
2598
2599 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2937 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3166
2600 #: modules/gui/win32/strings.cpp:166 modules/gui/win32/strings.cpp:167
2601 #: modules/gui/win32/strings.cpp:225
2602 #, fuzzy
2603 msgid "Address:"
2604 msgstr "¥Û¥¹¥È̾/¥¢¥É¥ì¥¹"
2605
2606 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:3006 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3210
2607 #: modules/gui/macosx/open.m:226 modules/gui/win32/strings.cpp:233
2608 msgid "TS"
2609 msgstr ""
2610
2611 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:3014 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3218
2612 #: modules/gui/macosx/open.m:225 modules/gui/macosx/open.m:754
2613 #: modules/gui/macosx/open.m:813 modules/gui/win32/strings.cpp:232
2614 msgid "PS"
2615 msgstr ""
2616
2617 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:3022 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3226
2618 #: modules/gui/macosx/open.m:224 modules/gui/macosx/open.m:812
2619 msgid "AVI"
2620 msgstr ""
2621
2622 #: modules/gui/gtk/gnome_support.c:116
2623 #, c-format
2624 msgid "Couldn't create pixmap from file: %s"
2625 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤«¤é¥Ô¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥Ã¥×¤òÀ¸À®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
2626
2627 #: modules/gui/gtk/gtk.c:71
2628 msgid "Gtk+"
2629 msgstr ""
2630
2631 #: modules/gui/gtk/gtk.c:77
2632 msgid "Gtk+ interface module"
2633 msgstr "Gtk+¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2634
2635 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:151 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1339
2636 msgid "_File"
2637 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)"
2638
2639 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:242
2640 msgid "_Close"
2641 msgstr "ÊĤ¸¤ë(_C)"
2642
2643 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:250
2644 msgid "Close the window"
2645 msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤ë"
2646
2647 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:257 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1438
2648 msgid "E_xit"
2649 msgstr "½ªÎ»(_x)"
2650
2651 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:265 modules/gui/win32/strings.cpp:124
2652 msgid "Exit the program"
2653 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤Î½ªÎ»"
2654
2655 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:272
2656 msgid "_View"
2657 msgstr "ɽ¼¨(_V)"
2658
2659 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:298 modules/gui/win32/strings.cpp:54
2660 msgid "Hide the main interface window"
2661 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò±£¤¹"
2662
2663 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:343
2664 msgid "Navigate through the stream"
2665 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ò¥Ê¥Ó¥²¡¼¥È¤¹¤ë"
2666
2667 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:400
2668 msgid "_Settings"
2669 msgstr "ÀßÄê(_S)"
2670
2671 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:418
2672 msgid "A_udio"
2673 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª(_u)"
2674
2675 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:452 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1419
2676 msgid "_Preferences..."
2677 msgstr "ÀßÄê(_P)..."
2678
2679 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:460 modules/gui/win32/strings.cpp:128
2680 msgid "Configure the application"
2681 msgstr "¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÀßÄê"
2682
2683 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:557
2684 msgid "_Help"
2685 msgstr "¥Ø¥ë¥×(_H)"
2686
2687 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:575 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1401
2688 msgid "_About..."
2689 msgstr "VideoLAN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(_A)..."
2690
2691 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:583 modules/gui/win32/strings.cpp:132
2692 msgid "About this application"
2693 msgstr "¤³¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ"
2694
2695 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:914 modules/gui/win32/strings.cpp:41
2696 msgid "Channel:"
2697 msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë:"
2698
2699 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1125
2700 msgid "_Play"
2701 msgstr "ºÆÀ¸(_P)"
2702
2703 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1565
2704 msgid "Authors"
2705 msgstr "ºîÀ®¼Ô"
2706
2707 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1572
2708 msgid ""
2709 "the VideoLAN team <videolan@videolan.org>\n"
2710 "http://www.videolan.org/"
2711 msgstr ""
2712
2713 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1597 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2396
2714 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2647 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2878
2715 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2985 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3259
2716 #: modules/gui/gtk/preferences.c:601 modules/gui/macosx/prefs.m:550
2717 #: modules/gui/macosx/prefs.m:765 modules/gui/macosx/open.m:174
2718 #: modules/gui/win32/strings.cpp:14 modules/gui/win32/strings.cpp:27
2719 #: modules/gui/win32/strings.cpp:155 modules/gui/win32/strings.cpp:174
2720 #: modules/gui/win32/strings.cpp:184 modules/gui/win32/strings.cpp:215
2721 #: modules/gui/win32/strings.cpp:234 modules/gui/win32/strings.cpp:250
2722 msgid "OK"
2723 msgstr ""
2724
2725 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1720
2726 msgid "Open Target"
2727 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯"
2728
2729 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2284
2730 #, fuzzy
2731 msgid "Use a subtitles file"
2732 msgstr "»úËë¤ÎÁªÂò"
2733
2734 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2306 modules/gui/win32/strings.cpp:242
2735 #, fuzzy
2736 msgid "Select a subtitles file"
2737 msgstr "»úËë¤ÎÁªÂò"
2738
2739 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2336 modules/gui/win32/strings.cpp:245
2740 msgid "Set the delay (in seconds)"
2741 msgstr ""
2742
2743 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2352 modules/gui/win32/strings.cpp:247
2744 msgid "Set the number of Frames Per Second"
2745 msgstr ""
2746
2747 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2367
2748 #, fuzzy
2749 msgid "Use stream output"
2750 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎÏÀè¤ÎÁªÂò"
2751
2752 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2375
2753 #, fuzzy
2754 msgid "Stream output configuration "
2755 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à½ÐÎÏ"
2756
2757 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2527
2758 msgid "Select File"
2759 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
2760
2761 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2574
2762 msgid "Jump"
2763 msgstr "¥¸¥ã¥ó¥×"
2764
2765 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2581
2766 msgid "Go to:"
2767 msgstr ""
2768
2769 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2784
2770 msgid "Selected"
2771 msgstr "ÁªÂòºÑ¤ß"
2772
2773 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2807
2774 msgid "_Crop"
2775 msgstr "±ï¼è¤ê(_C)"
2776
2777 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2818
2778 msgid "_Invert"
2779 msgstr "µÕž"
2780
2781 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2829
2782 msgid "_Select"
2783 msgstr "ÁªÂò(_S)"
2784
2785 #. special case for "off" item
2786 #: modules/gui/gtk/menu.c:696 modules/gui/macosx/prefs.m:384
2787 #: modules/gui/macosx/prefs.m:413 modules/gui/macosx/prefs.m:641
2788 #: modules/gui/macosx/prefs.m:670
2789 msgid "None"
2790 msgstr "¤Ê¤·"
2791
2792 #: modules/gui/gtk/menu.c:859
2793 #, c-format
2794 msgid "Title %d (%d)"
2795 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë %d (%d)"
2796
2797 #: modules/gui/gtk/menu.c:926
2798 #, c-format
2799 msgid "Chapter %d"
2800 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼ %d"
2801
2802 #: modules/gui/gtk/preferences.c:321 modules/gui/kde/pluginsbox.cpp:46
2803 msgid "Description"
2804 msgstr "ÀâÌÀ"
2805
2806 #: modules/gui/gtk/preferences.c:367 modules/gui/kde/pluginsbox.cpp:48
2807 #: modules/gui/macosx/prefs.m:364
2808 msgid "Configure"
2809 msgstr "ÀßÄê"
2810
2811 #. add new label
2812 #: modules/gui/gtk/preferences.c:390 modules/gui/kde/pluginsbox.cpp:53
2813 msgid "Selected:"
2814 msgstr "ÁªÂòºÑ¤ß:"
2815
2816 #: modules/gui/kde/interface.cpp:89
2817 msgid "Languages"
2818 msgstr "¸À¸ì"
2819
2820 #: modules/gui/kde/interface.cpp:94 modules/gui/macosx/intf.m:247
2821 #: modules/gui/win32/strings.cpp:88
2822 msgid "Subtitles"
2823 msgstr "»úËë(_S)"
2824
2825 #: modules/gui/kde/interface.cpp:138
2826 msgid "Stream info..."
2827 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î¾ðÊó..."
2828
2829 #: modules/gui/kde/interface.cpp:433
2830 msgid "Off"
2831 msgstr "¥ª¥Õ"
2832
2833 #: modules/gui/kde/kde.cpp:59
2834 msgid "Path to ui.rc file"
2835 msgstr "ui.rc¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ñ¥¹"
2836
2837 #: modules/gui/kde/kde.cpp:60
2838 msgid "KDE interface module"
2839 msgstr "KDE¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2840
2841 #: modules/gui/kde/messages.cpp:29
2842 msgid "Messages:"
2843 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸:"
2844
2845 #: modules/gui/macosx/intf.m:190
2846 #, fuzzy
2847 msgid "VLC - Controller"
2848 msgstr "¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë"
2849
2850 #: modules/gui/macosx/intf.m:195 modules/gui/macosx/intf.m:240
2851 #: modules/gui/macosx/controls.m:622
2852 msgid "Previous"
2853 msgstr "Á°¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë"
2854
2855 #: modules/gui/macosx/intf.m:196
2856 #, fuzzy
2857 msgid "Slowmotion"
2858 msgstr "ÁªÂò"
2859
2860 #: modules/gui/macosx/intf.m:199
2861 #, fuzzy
2862 msgid "Fast Forward"
2863 msgstr "žÁ÷"
2864
2865 #: modules/gui/macosx/intf.m:203
2866 #, fuzzy
2867 msgid "Volume"
2868 msgstr "¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò¾å¤²¤ë"
2869
2870 #: modules/gui/macosx/intf.m:204
2871 #, fuzzy
2872 msgid "Position"
2873 msgstr "¶ËÀ­"
2874
2875 #: modules/gui/macosx/intf.m:210
2876 msgid "Close"
2877 msgstr "ÊĤ¸¤ë"
2878
2879 #. main menu
2880 #: modules/gui/macosx/intf.m:213
2881 msgid "About VLC Media Player"
2882 msgstr "VLC¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ"
2883
2884 #: modules/gui/macosx/intf.m:215
2885 msgid "Hide VLC"
2886 msgstr "VLC¤ò±£¤¹"
2887
2888 #: modules/gui/macosx/intf.m:216
2889 msgid "Hide Others"
2890 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò±£¤¹(_H)"
2891
2892 #: modules/gui/macosx/intf.m:217
2893 msgid "Show All"
2894 msgstr "¤¹¤Ù¤Æ¤òɽ¼¨"
2895
2896 #: modules/gui/macosx/intf.m:218
2897 msgid "Quit VLC"
2898 msgstr "VLC¤ò½ªÎ»"
2899
2900 #: modules/gui/macosx/intf.m:221
2901 msgid "Open..."
2902 msgstr "³«¤¯(_O)..."
2903
2904 #: modules/gui/macosx/intf.m:222 modules/gui/win32/strings.cpp:91
2905 msgid "Open File..."
2906 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯(_O)..."
2907
2908 #: modules/gui/macosx/intf.m:223 modules/gui/win32/strings.cpp:92
2909 msgid "Open Disc..."
2910 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò³«¤¯(_D)..."
2911
2912 #: modules/gui/macosx/intf.m:224
2913 msgid "Open Network..."
2914 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò³«¤¯"
2915
2916 #: modules/gui/macosx/intf.m:225
2917 msgid "Open Recent"
2918 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò³«¤¯"
2919
2920 #. Recent Items Menu
2921 #: modules/gui/macosx/intf.m:226 modules/gui/macosx/intf.m:1252
2922 msgid "Clear Menu"
2923 msgstr "¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë"
2924
2925 #: modules/gui/macosx/intf.m:228
2926 msgid "Edit"
2927 msgstr "ÊÔ½¸"
2928
2929 #: modules/gui/macosx/intf.m:229
2930 msgid "Cut"
2931 msgstr "¥«¥Ã¥È"
2932
2933 #: modules/gui/macosx/intf.m:230
2934 msgid "Copy"
2935 msgstr "¥³¥Ô¡¼"
2936
2937 #: modules/gui/macosx/intf.m:231
2938 msgid "Paste"
2939 msgstr "¥Ú¡¼¥¹¥È"
2940
2941 #: modules/gui/macosx/intf.m:232
2942 msgid "Clear"
2943 msgstr "¥¯¥ê¥¢"
2944
2945 #: modules/gui/macosx/intf.m:233 modules/gui/macosx/playlist.m:91
2946 msgid "Select All"
2947 msgstr "¤¹¤Ù¤Æ¤òÁªÂò"
2948
2949 #: modules/gui/macosx/intf.m:235 modules/gui/win32/strings.cpp:78
2950 msgid "Controls"
2951 msgstr "¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë"
2952
2953 #: modules/gui/macosx/intf.m:238 modules/gui/macosx/controls.m:602
2954 msgid "Faster"
2955 msgstr "ÁáÁ÷¤ê"
2956
2957 #: modules/gui/macosx/intf.m:239 modules/gui/macosx/controls.m:603
2958 msgid "Slower"
2959 msgstr "¥¹¥í¡¼"
2960
2961 #: modules/gui/macosx/intf.m:242
2962 msgid "Loop"
2963 msgstr "¥ë¡¼¥×"
2964
2965 #: modules/gui/macosx/intf.m:246 modules/gui/win32/strings.cpp:87
2966 msgid "Language"
2967 msgstr "¸À¸ì"
2968
2969 #: modules/gui/macosx/intf.m:257 modules/gui/macosx/controls.m:640
2970 msgid "Fullscreen"
2971 msgstr "Á´²èÌ̲½(_F)"
2972
2973 #: modules/gui/macosx/intf.m:261
2974 msgid "Window"
2975 msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦"
2976
2977 #: modules/gui/macosx/intf.m:262
2978 msgid "Minimize Window"
2979 msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºÇ¾®²½"
2980
2981 #: modules/gui/macosx/intf.m:263
2982 msgid "Close Window"
2983 msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤ë"
2984
2985 #: modules/gui/macosx/intf.m:264
2986 #, fuzzy
2987 msgid "Controller"
2988 msgstr "¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë"
2989
2990 #: modules/gui/macosx/intf.m:268
2991 msgid "Bring All to Front"
2992 msgstr "¤¹¤Ù¤Æ¤òÁ°¤Ë"
2993
2994 #: modules/gui/macosx/intf.m:270
2995 #, fuzzy
2996 msgid "Help"
2997 msgstr "¥Ø¥ë¥×(_H)"
2998
2999 #: modules/gui/macosx/intf.m:271
3000 #, fuzzy
3001 msgid "ReadMe..."
3002 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸..."
3003
3004 #: modules/gui/macosx/intf.m:272
3005 msgid "Report A Bug"
3006 msgstr ""
3007
3008 #: modules/gui/macosx/intf.m:273
3009 #, fuzzy
3010 msgid "VideoLAN Website"
3011 msgstr "VideoLAN¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È"
3012
3013 #: modules/gui/macosx/intf.m:274
3014 msgid "License"
3015 msgstr ""
3016
3017 #. error panel
3018 #: modules/gui/macosx/intf.m:281
3019 msgid "Error"
3020 msgstr "¥¨¥é¡¼"
3021
3022 #: modules/gui/macosx/intf.m:282
3023 msgid ""
3024 "An error has occurred which probably prevented the execution of your "
3025 "request :"
3026 msgstr "Í׵ᤵ¤ì¤¿½èÍý¤Î¼Â¹Ô¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿ :"
3027
3028 #: modules/gui/macosx/intf.m:283
3029 msgid "If you believe that it is a bug, please follow the instructions at :"
3030 msgstr "¤â¤·¡¢¥Ð¥°¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢°Ê²¼¤Î¼ê½ç¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ :"
3031
3032 #: modules/gui/macosx/intf.m:284
3033 msgid "Open Messages Window"
3034 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òɽ¼¨"
3035
3036 #: modules/gui/macosx/intf.m:285
3037 msgid "Dismiss"
3038 msgstr "¤ä¤êľ¤·"
3039
3040 #: modules/gui/macosx/intf.m:962
3041 msgid "Load from file.."
3042 msgstr ""
3043
3044 #: modules/gui/macosx/open.m:170
3045 msgid "Open Source"
3046 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ò³«¤¯"
3047
3048 #: modules/gui/macosx/open.m:172
3049 #, fuzzy
3050 msgid "Only enqueue in playlist. Do not play."
3051 msgstr "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ËÄɲÃ"
3052
3053 #: modules/gui/macosx/open.m:182
3054 msgid "Treat as a pipe rather than as a file"
3055 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥¤¥×¤È¤·¤Æ°·¤¦"
3056
3057 #: modules/gui/macosx/open.m:185
3058 #, fuzzy
3059 msgid "Load subtitles"
3060 msgstr "»úËë(_S)"
3061
3062 #: modules/gui/macosx/open.m:191
3063 #, fuzzy
3064 msgid "Use DVD menus (EXPERIMENTAL)"
3065 msgstr "DVD¥á¥Ë¥å¡¼¤ò»ÈÍÑ"
3066
3067 #: modules/gui/macosx/open.m:193 modules/gui/macosx/open.m:448
3068 msgid "VIDEO_TS folder"
3069 msgstr "VIDEO_TS¥Õ¥©¥ë¥À"
3070
3071 #: modules/gui/macosx/open.m:215
3072 msgid "Stream output MRL"
3073 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎÏMRL"
3074
3075 #: modules/gui/macosx/open.m:493 modules/gui/macosx/open.m:545
3076 #: modules/gui/macosx/open.m:553
3077 msgid "No %@s found"
3078 msgstr "%@s ¤Ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó"
3079
3080 #: modules/gui/macosx/open.m:588
3081 msgid "Open VIDEO_TS Directory"
3082 msgstr "VIDEO_TS¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò³«¤¯"
3083
3084 #: modules/gui/macosx/open.m:762
3085 msgid "Save File"
3086 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÊݸ"
3087
3088 #: modules/gui/macosx/controls.m:515
3089 #, fuzzy
3090 msgid "Open subtitlefile"
3091 msgstr "»úËë¤ÎÁªÂò"
3092
3093 #: modules/gui/macosx/vout.m:997
3094 #, fuzzy, c-format
3095 msgid "Screen %d"
3096 msgstr "¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó %d"
3097
3098 #: modules/gui/ncurses/ncurses.c:66
3099 msgid "ncurses interface module"
3100 msgstr "ncurses¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3101
3102 #: modules/gui/qnx/qnx.c:44
3103 msgid "QNX RTOS module"
3104 msgstr "QNX RTOS¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3105
3106 #: modules/gui/qt/qt.cpp:47
3107 msgid "Qt interface module"
3108 msgstr "Qt¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3109
3110 #. ****************************************************************************
3111 #. * Module descriptor
3112 #. ****************************************************************************
3113 #: modules/gui/win32/win32.cpp:302
3114 msgid "maximum number of lines in the log window"
3115 msgstr "¥í¥°¡¦¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎºÇÂç¹Ô¿ô"
3116
3117 #: modules/gui/win32/win32.cpp:304
3118 msgid ""
3119 "You can set the maximum number of lines that the log window will display. "
3120 "Enter -1 if you want to keep all messages."
3121 msgstr ""
3122 "ɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¥í¥°¡¦¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎºÇÂç¹Ô¿ô¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊÝ»ý"
3123 "¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢-1¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
3124
3125 #: modules/gui/win32/win32.cpp:310
3126 msgid "Native Windows interface module"
3127 msgstr "¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖWindows¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
3128
3129 #: modules/gui/win32/strings.cpp:11
3130 msgid "The VideoLAN Team  <videolan@videolan.org>"
3131 msgstr ""
3132
3133 #: modules/gui/win32/strings.cpp:12
3134 msgid "http://www.videolan.org/"
3135 msgstr ""
3136
3137 #: modules/gui/win32/strings.cpp:13
3138 msgid "Version x.y.z"
3139 msgstr ""
3140
3141 #.
3142 #. * from modules/gui/win32/disc.dfm:
3143 #.
3144 #: modules/gui/win32/strings.cpp:20
3145 #, fuzzy
3146 msgid "Open Disc"
3147 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò³«¤¯(_D)..."
3148
3149 #: modules/gui/win32/strings.cpp:21
3150 #, fuzzy
3151 msgid "Device &name:"
3152 msgstr "¥Ç¥Ð¥¤¥¹Ì¾"
3153
3154 #: modules/gui/win32/strings.cpp:22
3155 msgid "&Menus"
3156 msgstr ""
3157
3158 #: modules/gui/win32/strings.cpp:23
3159 #, fuzzy
3160 msgid "Starting position"
3161 msgstr "¿âľÊý¸þ°ÌÃÖ"
3162
3163 #: modules/gui/win32/strings.cpp:24
3164 #, fuzzy
3165 msgid "&Title:"
3166 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë:"
3167
3168 #: modules/gui/win32/strings.cpp:25
3169 #, fuzzy
3170 msgid "&Chapter:"
3171 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼:"
3172
3173 #: modules/gui/win32/strings.cpp:29
3174 msgid "F:\\"
3175 msgstr ""
3176
3177 #: modules/gui/win32/strings.cpp:36
3178 msgid "ToolBar"
3179 msgstr ""
3180
3181 #: modules/gui/win32/strings.cpp:37
3182 msgid "ToolButtonSep1"
3183 msgstr ""
3184
3185 #: modules/gui/win32/strings.cpp:38
3186 msgid "ToolButtonSep2"
3187 msgstr ""
3188
3189 #: modules/gui/win32/strings.cpp:39
3190 msgid "ToolButtonSep3"
3191 msgstr ""
3192
3193 #: modules/gui/win32/strings.cpp:40
3194 #, fuzzy
3195 msgid "File read"
3196 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë"
3197
3198 #: modules/gui/win32/strings.cpp:48
3199 #, fuzzy
3200 msgid "&File"
3201 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë"
3202
3203 #: modules/gui/win32/strings.cpp:49
3204 #, fuzzy
3205 msgid "Open &file..."
3206 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯(_O)..."
3207
3208 #: modules/gui/win32/strings.cpp:50
3209 #, fuzzy
3210 msgid "Open &disc..."
3211 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò³«¤¯(_D)..."
3212
3213 #: modules/gui/win32/strings.cpp:51
3214 #, fuzzy
3215 msgid "&Network stream..."
3216 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à(_N)..."
3217
3218 #: modules/gui/win32/strings.cpp:52
3219 #, fuzzy
3220 msgid "&View"
3221 msgstr "ɽ¼¨(_V)"
3222
3223 #: modules/gui/win32/strings.cpp:53
3224 #, fuzzy
3225 msgid "&Hide interface"
3226 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò±£¤¹(_H)"
3227
3228 #: modules/gui/win32/strings.cpp:55
3229 #, fuzzy
3230 msgid "&Playlist..."
3231 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È..."
3232
3233 #: modules/gui/win32/strings.cpp:56
3234 #, fuzzy
3235 msgid "&Add interface"
3236 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò±£¤¹(_H)"
3237
3238 #: modules/gui/win32/strings.cpp:57
3239 #, fuzzy
3240 msgid "Spawn a new interface"
3241 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
3242
3243 #: modules/gui/win32/strings.cpp:58
3244 #, fuzzy
3245 msgid "&Controls"
3246 msgstr "¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë"
3247
3248 #: modules/gui/win32/strings.cpp:59
3249 #, fuzzy
3250 msgid "Audio device"
3251 msgstr "DVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹"
3252
3253 #: modules/gui/win32/strings.cpp:60
3254 #, fuzzy
3255 msgid "C&hannels"
3256 msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë"
3257
3258 #: modules/gui/win32/strings.cpp:62
3259 #, fuzzy
3260 msgid "Sc&reen"
3261 msgstr "¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó"
3262
3263 #: modules/gui/win32/strings.cpp:63
3264 #, fuzzy
3265 msgid "&Program"
3266 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à"
3267
3268 #: modules/gui/win32/strings.cpp:65
3269 #, fuzzy
3270 msgid "&Title"
3271 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë"
3272
3273 #: modules/gui/win32/strings.cpp:67
3274 #, fuzzy
3275 msgid "&Chapter"
3276 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼"
3277
3278 #: modules/gui/win32/strings.cpp:69
3279 msgid "&Angle"
3280 msgstr ""
3281
3282 #: modules/gui/win32/strings.cpp:70
3283 #, fuzzy
3284 msgid "Select angle"
3285 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
3286
3287 #: modules/gui/win32/strings.cpp:71
3288 #, fuzzy
3289 msgid "&Language"
3290 msgstr "¸À¸ì"
3291
3292 #: modules/gui/win32/strings.cpp:73
3293 #, fuzzy
3294 msgid "&Subtitles"
3295 msgstr "»úËë(_S)"
3296
3297 #: modules/gui/win32/strings.cpp:75
3298 #, fuzzy
3299 msgid "&Help"
3300 msgstr "¥Ø¥ë¥×(_H)"
3301
3302 #: modules/gui/win32/strings.cpp:76
3303 #, fuzzy
3304 msgid "Close this popup"
3305 msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤ë"
3306
3307 #: modules/gui/win32/strings.cpp:77
3308 #, fuzzy
3309 msgid "Show interface"
3310 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
3311
3312 #: modules/gui/win32/strings.cpp:79
3313 #, fuzzy
3314 msgid "&Jump..."
3315 msgstr "¥¸¥ã¥ó¥×(_J)..."
3316
3317 #: modules/gui/win32/strings.cpp:80
3318 #, fuzzy
3319 msgid "Audio settings"
3320 msgstr "ÀßÄê(_S)"
3321
3322 #: modules/gui/win32/strings.cpp:83
3323 #, fuzzy
3324 msgid "Video settings"
3325 msgstr "ÀßÄê(_S)"
3326
3327 #: modules/gui/win32/strings.cpp:85
3328 #, fuzzy
3329 msgid "Navigation"
3330 msgstr "¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó(_N)"
3331
3332 #: modules/gui/win32/strings.cpp:90
3333 #, fuzzy
3334 msgid "New stream"
3335 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ò³«¤¯"
3336
3337 #: modules/gui/win32/strings.cpp:93
3338 #, fuzzy
3339 msgid "Network Stream..."
3340 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à(_N)..."
3341
3342 #: modules/gui/win32/strings.cpp:110
3343 #, fuzzy
3344 msgid "Play slower"
3345 msgstr "¥¹¥í¡¼ºÆÀ¸"
3346
3347 #: modules/gui/win32/strings.cpp:112
3348 #, fuzzy
3349 msgid "Play faster"
3350 msgstr "ÁáÁ÷¤êºÆÀ¸"
3351
3352 #: modules/gui/win32/strings.cpp:116
3353 #, fuzzy
3354 msgid "Next file"
3355 msgstr "¼¡¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë"
3356
3357 #: modules/gui/win32/strings.cpp:117
3358 #, fuzzy
3359 msgid "&Stream output..."
3360 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à½ÐÎÏ"
3361
3362 #: modules/gui/win32/strings.cpp:118
3363 #, fuzzy
3364 msgid "Open the stream output"
3365 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎϤòÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
3366
3367 #: modules/gui/win32/strings.cpp:119
3368 #, fuzzy
3369 msgid "&Add subtitles..."
3370 msgstr "»úËë(_S)"
3371
3372 #: modules/gui/win32/strings.cpp:120
3373 msgid "Add a subtitle file"
3374 msgstr ""
3375
3376 #: modules/gui/win32/strings.cpp:123
3377 #, fuzzy
3378 msgid "Exit"
3379 msgstr "½ªÎ»(_x)"
3380
3381 #: modules/gui/win32/strings.cpp:125
3382 #, fuzzy
3383 msgid "&Fullscreen"
3384 msgstr "Á´²èÌ̲½(_F)"
3385
3386 #: modules/gui/win32/strings.cpp:127
3387 #, fuzzy
3388 msgid "Preferences..."
3389 msgstr "ÀßÄê(_P)..."
3390
3391 #: modules/gui/win32/strings.cpp:131
3392 #, fuzzy
3393 msgid "About..."
3394 msgstr "VideoLAN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(_A)..."
3395
3396 #: modules/gui/win32/strings.cpp:136
3397 #, fuzzy
3398 msgid "Select next title"
3399 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
3400
3401 #: modules/gui/win32/strings.cpp:141
3402 #, fuzzy
3403 msgid "Volume &Up"
3404 msgstr "¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò¾å¤²¤ë"
3405
3406 #: modules/gui/win32/strings.cpp:142
3407 msgid "Increase the volume"
3408 msgstr ""
3409
3410 #: modules/gui/win32/strings.cpp:143
3411 #, fuzzy
3412 msgid "Volume &Down"
3413 msgstr "¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò²¼¤²¤ë"
3414
3415 #: modules/gui/win32/strings.cpp:144
3416 msgid "Decrease the volume"
3417 msgstr ""
3418
3419 #: modules/gui/win32/strings.cpp:145
3420 #, fuzzy
3421 msgid "&Mute"
3422 msgstr "¥ß¥å¡¼¥È¤¹¤ë"
3423
3424 #: modules/gui/win32/strings.cpp:146
3425 #, fuzzy
3426 msgid "Toggle mute"
3427 msgstr "¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Îɽ¼¨/Èóɽ¼¨(_I)"
3428
3429 #: modules/gui/win32/strings.cpp:147
3430 msgid "Always on top..."
3431 msgstr ""
3432
3433 #: modules/gui/win32/strings.cpp:148
3434 #, fuzzy
3435 msgid "Set the window on top"
3436 msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤ë"
3437
3438 #.
3439 #. * from modules/gui/win32/network.dfm:
3440 #.
3441 #: modules/gui/win32/strings.cpp:161
3442 #, fuzzy
3443 msgid "Open network"
3444 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò³«¤¯"
3445
3446 #: modules/gui/win32/strings.cpp:162
3447 #, fuzzy
3448 msgid "Network mode"
3449 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯"
3450
3451 #: modules/gui/win32/strings.cpp:163 modules/gui/win32/strings.cpp:164
3452 #: modules/gui/win32/strings.cpp:165 modules/gui/win32/strings.cpp:224
3453 #, fuzzy
3454 msgid "Port:"
3455 msgstr "¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ"
3456
3457 #: modules/gui/win32/strings.cpp:173
3458 msgid "vlcs"
3459 msgstr ""
3460
3461 #: modules/gui/win32/strings.cpp:182
3462 #, fuzzy
3463 msgid "Filename"
3464 msgstr "¥í¥°¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
3465
3466 #: modules/gui/win32/strings.cpp:185
3467 #, fuzzy
3468 msgid "&Add"
3469 msgstr "ÄɲÃ"
3470
3471 #: modules/gui/win32/strings.cpp:186
3472 #, fuzzy
3473 msgid "&File..."
3474 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯(_O)..."
3475
3476 #: modules/gui/win32/strings.cpp:187
3477 #, fuzzy
3478 msgid "&Disc..."
3479 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò³«¤¯(_D)..."
3480
3481 #: modules/gui/win32/strings.cpp:188
3482 #, fuzzy
3483 msgid "&Network..."
3484 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯"
3485
3486 #: modules/gui/win32/strings.cpp:189
3487 msgid "&Url"
3488 msgstr ""
3489
3490 #: modules/gui/win32/strings.cpp:190
3491 #, fuzzy
3492 msgid "&Delete"
3493 msgstr "ºï½ü"
3494
3495 #: modules/gui/win32/strings.cpp:191 modules/gui/win32/strings.cpp:192
3496 #, fuzzy
3497 msgid "&Selection"
3498 msgstr "ÁªÂò"
3499
3500 #: modules/gui/win32/strings.cpp:193
3501 #, fuzzy
3502 msgid "&Invert selection"
3503 msgstr "ÁªÂò"
3504
3505 #: modules/gui/win32/strings.cpp:194
3506 #, fuzzy
3507 msgid "&Crop selection"
3508 msgstr "ÁªÂò"
3509
3510 #: modules/gui/win32/strings.cpp:195
3511 #, fuzzy
3512 msgid "&Delete selection"
3513 msgstr "ÁªÂò"
3514
3515 #: modules/gui/win32/strings.cpp:196
3516 #, fuzzy
3517 msgid "Delete &all"
3518 msgstr "ºï½ü"
3519
3520 #: modules/gui/win32/strings.cpp:198
3521 #, fuzzy
3522 msgid "Invert selection"
3523 msgstr "ÁªÂò"
3524
3525 #: modules/gui/win32/strings.cpp:200
3526 #, fuzzy
3527 msgid "Crop selection"
3528 msgstr "ÁªÂò"
3529
3530 #: modules/gui/win32/strings.cpp:202
3531 #, fuzzy
3532 msgid "Delete selection"
3533 msgstr "ÁªÂò"
3534
3535 #: modules/gui/win32/strings.cpp:204
3536 msgid "Delete all items"
3537 msgstr ""
3538
3539 #: modules/gui/win32/strings.cpp:206
3540 #, fuzzy
3541 msgid "Play the selected stream"
3542 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ÎºÆÀ¸"
3543
3544 #: modules/gui/win32/strings.cpp:223
3545 #, fuzzy
3546 msgid "Stream output MRL (Media Resource Locator)"
3547 msgstr "¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥ê¥½¡¼¥¹¡¦¥í¥±¡¼¥¿ (MRL)"
3548
3549 #: modules/gui/win32/strings.cpp:226
3550 msgid "file/ts://"
3551 msgstr ""
3552
3553 #: modules/gui/win32/strings.cpp:231
3554 msgid "239.239.0.1"
3555 msgstr ""
3556
3557 #.
3558 #. * from modules/gui/win32/subtitles.dfm:
3559 #.
3560 #: modules/gui/win32/strings.cpp:241
3561 #, fuzzy
3562 msgid "Add subtitles"
3563 msgstr "»úËë(_S)"
3564
3565 #: modules/gui/win32/strings.cpp:243
3566 msgid "Delay:"
3567 msgstr ""
3568
3569 #: modules/gui/win32/strings.cpp:244
3570 msgid "FPS:"
3571 msgstr ""
3572
3573 #: modules/gui/win32/strings.cpp:246 modules/gui/win32/strings.cpp:248
3574 msgid "0.0"
3575 msgstr ""
3576
3577 #. ****************************************************************************
3578 #. * Module descriptor
3579 #. ****************************************************************************
3580 #: modules/misc/dummy/dummy.c:37
3581 msgid "dummy image chroma format"
3582 msgstr "¥À¥ß¡¼¤Î²èÁü¿§ºÌ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È"
3583
3584 #: modules/misc/dummy/dummy.c:39
3585 msgid ""
3586 "Force the dummy video output to create images using a specific chroma format "
3587 "instead of trying to improve performances by using the most efficient one."
3588 msgstr ""
3589 "ºÇ¤â¸ú²ÌŪ¤Ê¤â¤Î¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤«¤ï¤ê¤Ë¡¢ÆÃÄê¤Î¿§ºÌ¥Õ¥©¡¼"
3590 "¥Þ¥Ã¥È¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤òºîÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥À¥ß¡¼¤Î¥Ó¥Ç¥ª½ÐÎϤò¶¯À©Åª¤ËÁªÂò¤·"
3591 "¤Þ¤¹¡£"
3592
3593 #: modules/misc/dummy/dummy.c:44
3594 msgid "dummy functions module"
3595 msgstr "¥À¥ß¡¼¤Îµ¡Ç½¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3596
3597 #: modules/misc/dummy/interface.c:46
3598 msgid "Using the dummy interface plugin..."
3599 msgstr "¥À¥ß¡¼¤Î¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£"
3600
3601 #: modules/misc/gtk_main.c:55
3602 msgid "Gtk+ helper module"
3603 msgstr "Gtk+¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3604
3605 #: modules/misc/logger/logger.c:86
3606 msgid "log filename"
3607 msgstr "¥í¥°¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
3608
3609 #: modules/misc/logger/logger.c:86
3610 msgid "Specify the log filename."
3611 msgstr "¥í¥°¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
3612
3613 #: modules/misc/logger/logger.c:87
3614 msgid "log format"
3615 msgstr "¥í¥°¡¦¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È"
3616
3617 #: modules/misc/logger/logger.c:87
3618 msgid ""
3619 "Specify the log format. Available choices are \"text\" (default) and \"html\""
3620 msgstr ""
3621 "¥í¥°¡¦¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£\"text\" (¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È) and \"html\"¤¬ÁªÂò¤Ç¤­"
3622 "¤Þ¤¹¡£"
3623
3624 #: modules/misc/logger/logger.c:88
3625 msgid "file logging interface module"
3626 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦¥í¥®¥ó¥°¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3627
3628 #: modules/misc/logger/logger.c:102
3629 msgid "Using the logger interface plugin..."
3630 msgstr "¥í¥®¥ó¥°¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£"
3631
3632 #: modules/misc/memcpy/memcpy.c:81
3633 msgid "libc memcpy module"
3634 msgstr "libc memcpy¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3635
3636 #: modules/misc/memcpy/memcpy.c:85
3637 msgid "3D Now! memcpy module"
3638 msgstr "3D Now! memcpy¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3639
3640 #: modules/misc/memcpy/memcpy.c:92
3641 msgid "MMX memcpy module"
3642 msgstr "MMX memcpy¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3643
3644 #: modules/misc/memcpy/memcpy.c:97
3645 msgid "MMX EXT memcpy module"
3646 msgstr "MMX¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥·¥ç¥ómemcpy¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3647
3648 #: modules/misc/memcpy/memcpyaltivec.c:52
3649 msgid "AltiVec memcpy module"
3650 msgstr "AltiVec memcpy¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3651
3652 #: modules/misc/network/ipv4.c:86
3653 msgid "IPv4 network abstraction layer"
3654 msgstr "IPv4¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯Ãê¾Ý¥ì¥¤¥ä"
3655
3656 #: modules/misc/network/ipv6.c:79
3657 msgid "IPv6 network abstraction layer"
3658 msgstr "IPv6¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯Ãê¾Ý¥ì¥¤¥ä"
3659
3660 #: modules/misc/testsuite/test1.c:33
3661 msgid "C module that does nothing"
3662 msgstr "C¥â¥¸¥å¡¼¥ë(²¿¤â¤·¤Þ¤»¤ó)"
3663
3664 #: modules/misc/testsuite/test4.c:63
3665 msgid "Miscellaneous stress tests"
3666 msgstr "¤½¤Î¾ Éé²Ù¥Æ¥¹¥È"
3667
3668 #: modules/video_chroma/i420_rgb.c:67
3669 msgid "I420,IYUV,YV12 to RGB2,RV15,RV16,RV24,RV32 conversions"
3670 msgstr "I420,IYUV,YV12 to RGB,RV15,RV16,RV24,RV32¥³¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó"
3671
3672 #: modules/video_chroma/i420_rgb.c:71
3673 msgid "MMX I420,IYUV,YV12 to RV15,RV16,RV24,RV32 conversions"
3674 msgstr "MMX I420,IYUV,YV12 to RV15,RV16,RV24,RV32¥³¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó"
3675
3676 #: modules/video_chroma/i420_ymga.c:48 modules/video_chroma/i420_yuy2.c:67
3677 #: modules/video_chroma/i422_yuy2.c:61
3678 msgid "conversions from "
3679 msgstr "ÊÑ´¹¸µ "
3680
3681 #: modules/video_chroma/i420_ymga.c:48 modules/video_chroma/i420_ymga.c:51
3682 #: modules/video_chroma/i420_yuy2.c:67 modules/video_chroma/i420_yuy2.c:70
3683 #: modules/video_chroma/i422_yuy2.c:61 modules/video_chroma/i422_yuy2.c:64
3684 msgid " to "
3685 msgstr " Àè "
3686
3687 #: modules/video_chroma/i420_ymga.c:51 modules/video_chroma/i420_yuy2.c:70
3688 #: modules/video_chroma/i422_yuy2.c:64
3689 msgid "MMX conversions from "
3690 msgstr "MMX ÊÑ´¹¸µ "
3691
3692 #. ****************************************************************************
3693 #. * Module descriptor
3694 #. ****************************************************************************
3695 #: modules/video_filter/clone.c:53
3696 msgid "Number of clones"
3697 msgstr "¥¯¥í¡¼¥ó¿ô"
3698
3699 #: modules/video_filter/clone.c:54
3700 msgid "Select the number of video windows in which to clone the video"
3701 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¤ò¥¯¥í¡¼¥ó¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¦¥£¥ó¥É¥¦¿ô¤òÁªÂò¤¹¤ë"
3702
3703 #: modules/video_filter/clone.c:60
3704 msgid "image clone video module"
3705 msgstr "¥¤¥á¡¼¥¸¡¦¥¯¥í¡¼¥ó¡¦¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3706
3707 #. ****************************************************************************
3708 #. * Module descriptor
3709 #. ****************************************************************************
3710 #: modules/video_filter/crop.c:54
3711 msgid "crop geometry"
3712 msgstr "±ï¼è¤ê¥¸¥ª¥á¥È¥ê"
3713
3714 #: modules/video_filter/crop.c:55
3715 msgid "Set the geometry of the zone to crop"
3716 msgstr "¶è²è¤«¤é±ï¼è¤ê¤Þ¤Ç¤Î¥¸¥ª¥á¥È¥ê¤ò»ØÄê"
3717
3718 #: modules/video_filter/crop.c:57
3719 msgid "automatic cropping"
3720 msgstr "¼«Æ°±ï¼è¤ê"
3721
3722 #: modules/video_filter/crop.c:58
3723 msgid "Activate automatic black border cropping"
3724 msgstr "¹õ±ï¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤¹¤ë"
3725
3726 #: modules/video_filter/crop.c:64
3727 msgid "image crop video module"
3728 msgstr "¥¤¥á¡¼¥¸±ï¼è¤ê¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3729
3730 #. ****************************************************************************
3731 #. * Module descriptor
3732 #. ****************************************************************************
3733 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:66
3734 msgid "deinterlace mode"
3735 msgstr "¥Î¥ó¥¤¥ó¥¿¥ì¡¼¥¹²½¥â¡¼¥É"
3736
3737 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:67
3738 msgid "One of \"discard\", \"blend\", \"mean\", \"bob\" or \"linear\""
3739 msgstr "\"discard\", \"blend\", \"mean\", \"bob\" ¤Þ¤¿¤Ï \"linear\"¤«¤é°ì¤Ä"
3740
3741 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:75
3742 msgid "deinterlacing module"
3743 msgstr "¥Î¥ó¥¤¥ó¥¿¥ì¡¼¥¹²½¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3744
3745 #. ****************************************************************************
3746 #. * Module descriptor
3747 #. ****************************************************************************
3748 #: modules/video_filter/distort.c:59
3749 msgid "distort mode"
3750 msgstr "ÏѶʥ⡼¥É"
3751
3752 #: modules/video_filter/distort.c:60
3753 msgid "Distort mode, one of \"wave\" and \"ripple\""
3754 msgstr "ÏѶʥ⡼¥É(\"wave\", \"ripple\")"
3755
3756 #: modules/video_filter/distort.c:68
3757 msgid "miscellaneous video effects module"
3758 msgstr "¤½¤Î¾¤Î¥Ó¥Ç¥ª¸ú²Ì¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3759
3760 #: modules/video_filter/invert.c:52
3761 msgid "invert video module"
3762 msgstr "¥Ó¥Ç¥ªµÕž¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3763
3764 #. ****************************************************************************
3765 #. * Module descriptor
3766 #. ****************************************************************************
3767 #: modules/video_filter/motionblur.c:54
3768 msgid "Blur factor"
3769 msgstr "¤«¤¹¤Þ¤»¤ëÍ×ÁÇ"
3770
3771 #: modules/video_filter/motionblur.c:55
3772 msgid "The degree of blurring from 1 to 127"
3773 msgstr "¤«¤¹¤Þ¤»¤ë³ä¹ç¤¤(1¤«¤é127)"
3774
3775 #: modules/video_filter/motionblur.c:60
3776 msgid "Motion blur filter"
3777 msgstr "¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤«¤¹¤Þ¤»¤ë¥Õ¥£¥ë¥¿"
3778
3779 #. ****************************************************************************
3780 #. * Module descriptor
3781 #. ****************************************************************************
3782 #: modules/video_filter/transform.c:57
3783 msgid "transform type"
3784 msgstr "ÊÑ´¹¥¿¥¤¥×"
3785
3786 #: modules/video_filter/transform.c:58
3787 msgid "One of '90', '180', '270', 'hflip' and 'vflip'"
3788 msgstr "'90', '180', '270', 'hflip', 'vflip'¤ÎÃ椫¤é°ì¤ÄÁªÂò¤¹¤ë¡£"
3789
3790 #: modules/video_filter/transform.c:66
3791 msgid "image transformation module"
3792 msgstr "¥¤¥á¡¼¥¸ÊÑ´¹¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3793
3794 #. ****************************************************************************
3795 #. * Module descriptor
3796 #. ****************************************************************************
3797 #: modules/video_filter/wall.c:53
3798 msgid "number of columns"
3799 msgstr "Îó¿ô"
3800
3801 #: modules/video_filter/wall.c:54
3802 msgid ""
3803 "Select the number of horizontal videowindows in which to split the video"
3804 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¤Ëʬ³ä¤¹¤ë¿åÊ¿Êý¸þ¤Î¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¦¥£¥ó¥É¥¦¿ô"
3805
3806 #: modules/video_filter/wall.c:57
3807 msgid "number of rows"
3808 msgstr "¹Ô¿ô"
3809
3810 #: modules/video_filter/wall.c:58
3811 msgid "Select the number of vertical videowindows in which to split the video"
3812 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¤Ëʬ³ä¤¹¤ë¿âľÊý¸þ¤Î¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¦¥£¥ó¥É¥¦¿ô"
3813
3814 #: modules/video_filter/wall.c:61
3815 msgid "active windows"
3816 msgstr "¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¦¥£¥ó¥É¥¦"
3817
3818 #: modules/video_filter/wall.c:62
3819 msgid "comma separated list of active windows, defaults to all"
3820 msgstr "¥«¥ó¥Þ¤Ç¶èÀÚ¤é¤ì¤¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥ê¥¹¥È"
3821
3822 #: modules/video_filter/wall.c:70
3823 msgid "image wall video module"
3824 msgstr "¥¤¥á¡¼¥¸¡¦¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3825
3826 #: modules/video_output/aa.c:55
3827 msgid "ASCII-art video output module"
3828 msgstr "ASCII¥¢¡¼¥È¡¦¥Ó¥Ç¥ª½ÐÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
3829
3830 #. ****************************************************************************
3831 #. * Module descriptor
3832 #. ****************************************************************************
3833 #: modules/video_output/directx/directx.c:93
3834 msgid "always on top"
3835 msgstr ""
3836
3837 #: modules/video_output/directx/directx.c:94
3838 msgid "place the directx window on top of other windows"
3839 msgstr ""
3840
3841 #: modules/video_output/directx/directx.c:95
3842 msgid "use hardware YUV->RGB conversions"
3843 msgstr "¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Ë¤è¤ë YUV->RGBÊÑ´¹¤ò»ÈÍÑ"
3844
3845 #: modules/video_output/directx/directx.c:97
3846 msgid ""
3847 "Try to use hardware acceleration for YUV->RGB conversions. This option "
3848 "doesn't have any effect when using overlays."
3849 msgstr ""
3850 "YUV->RGB¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¡¦¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î»ÈÍѤò»î¤ß¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥Ð¥ì¥¤¤ò»ÈÍÑ"
3851 "¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï²¿¤Î¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
3852
3853 #: modules/video_output/directx/directx.c:99
3854 msgid "use video buffers in system memory"
3855 msgstr "¥·¥¹¥Æ¥à¥á¥â¥êÃæ¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
3856
3857 #: modules/video_output/directx/directx.c:101
3858 msgid ""
3859 "Create video buffers in system memory instead of video memory. This isn't "
3860 "recommended as usually using video memory allows to benefit from more "
3861 "hardware acceleration (like rescaling or YUV->RGB conversions). This option "
3862 "doesn't have any effect when using overlays."
3863 msgstr ""
3864 "¥Ó¥Ç¥ª¥á¥â¥ê¤Î¤«¤ï¤ê¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¥á¥â¥êÃæ¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£¥Ó¥Ç¥ª¥á"
3865 "¥â¥ê¤ò»È¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¡¦¥¢¥¯¥»¥é¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¸ú²Ì¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î"
3866 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¿ä¾©¤·¤Þ¤»¤ó¡£(¥ê¥¹¥±¡¼¥ê¥ó¥°¤äYUV->RGBÊÑ´¹)¥ª¡¼¥Ð¥ì¥¤¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
3867 "¾ì¹ç¤Ë¤Ï²¿¤Î¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
3868
3869 #: modules/video_output/directx/directx.c:105
3870 msgid "specify an existing window"
3871 msgstr "´û¸¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò»ØÄê"
3872
3873 #: modules/video_output/directx/directx.c:107
3874 msgid ""
3875 "Specify a window to use instead of opening a new one. This option is "
3876 "DANGEROUS, use with care."
3877 msgstr ""
3878 "¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¯Âå¤ï¤ê¤Ë»ÈÍѤ¹¤ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó"
3879 "¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤¬É¬ÍפǤ¹¡£"
3880
3881 #: modules/video_output/directx/directx.c:116
3882 msgid "DirectX video module"
3883 msgstr "DirectX¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3884
3885 #: modules/video_output/fb.c:69
3886 msgid "framebuffer device"
3887 msgstr "¥Õ¥ì¡¼¥à¡¦¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥¹"
3888
3889 #: modules/video_output/fb.c:70
3890 msgid "Linux console framebuffer module"
3891 msgstr "Linux¥³¥ó¥½¡¼¥ë¡¦¥Õ¥ì¡¼¥à¡¦¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3892
3893 #. ****************************************************************************
3894 #. * Module descriptor
3895 #. ****************************************************************************
3896 #: modules/video_output/ggi.c:56 modules/video_output/mga/xmga.c:98
3897 #: modules/video_output/x11/x11.c:52 modules/video_output/x11/xvideo.c:58
3898 msgid "X11 display name"
3899 msgstr "X11¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤Ì¾"
3900
3901 #: modules/video_output/ggi.c:57
3902 msgid ""
3903 "Specify the X11 hardware display you want to use.\n"
3904 "By default vlc will use the value of the DISPLAY environment variable."
3905 msgstr ""
3906 "»ÈÍѤ·¤¿¤¤X11¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¡¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£\n"
3907 "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ïvlc¤Ï¡¢DISPLAY´Ä¶­ÊÑ¿ô¤ËÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£"
3908
3909 #: modules/video_output/glide.c:64
3910 msgid "3dfx Glide module"
3911 msgstr "3dfx Glide¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3912
3913 #: modules/video_output/mga/mga.c:59
3914 msgid "Matrox Graphic Array video module"
3915 msgstr "Matrox¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ì¥¤¡¦¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3916
3917 #. ****************************************************************************
3918 #. * Module descriptor
3919 #. ****************************************************************************
3920 #: modules/video_output/mga/xmga.c:89 modules/video_output/qte/qte.cpp:80
3921 #: modules/video_output/x11/x11.c:43 modules/video_output/x11/xvideo.c:49
3922 msgid "alternate fullscreen method"
3923 msgstr "ÂåÂؤ¨¥Õ¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó"
3924
3925 #: modules/video_output/mga/xmga.c:91 modules/video_output/qte/qte.cpp:82
3926 #: modules/video_output/x11/x11.c:45 modules/video_output/x11/xvideo.c:51
3927 msgid ""
3928 "There are two ways to make a fullscreen window, unfortunately each one has "
3929 "its drawbacks.\n"
3930 "1) Let the window manager handle your fullscreen window (default). But "
3931 "things like taskbars will likely show on top of the video.\n"
3932 "2) Completly bypass the window manager, but then nothing will be able to "
3933 "show on top of the video."
3934 msgstr ""
3935 "¥Õ¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡¦¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï£²¤Ä¤ÎÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤¤¤Ë¤¯¤É¤ì¤â·çÅÀ"
3936 "¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
3937 "1) ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¡¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬À©¸æ¤¹¤ë¥Õ¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡¦¥â¡¼¥É\n"
3938 "   ¥¿¥¹¥¯¥Ð¡¼¤¬¥Ó¥Ç¥ª¤Î¾å¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
3939 "2) ´°Á´¤Ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦¡¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤¹¤ë¥Õ¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡¦¥â¡¼¥É\n"
3940 "   ¥Ó¥Ç¥ª¤Î¾å¤Ë²¿¤âɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£"
3941
3942 #: modules/video_output/mga/xmga.c:100 modules/video_output/x11/x11.c:54
3943 #: modules/video_output/x11/xvideo.c:60
3944 msgid ""
3945 "Specify the X11 hardware display you want to use. By default vlc will use "
3946 "the value of the DISPLAY environment variable."
3947 msgstr ""
3948 "»ÈÍѤ·¤¿¤¤X11¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¡¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£\n"
3949 "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ïvlc¤Ï¡¢DISPLAY´Ä¶­ÊÑ¿ô¤ËÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£"
3950
3951 #: modules/video_output/mga/xmga.c:107
3952 msgid "X11 MGA module"
3953 msgstr "X11 MGA¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3954
3955 #: modules/video_output/qte/qte.cpp:88
3956 msgid "QT Embedded display name"
3957 msgstr "Ëä¤á¹þ¤ßQT¤ÎX11¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤Ì¾"
3958
3959 #: modules/video_output/qte/qte.cpp:90
3960 msgid ""
3961 "Specify the Qt Embedded hardware display you want to use. By default vlc "
3962 "will use the value of the DISPLAY environment variable."
3963 msgstr ""
3964 "»ÈÍѤ·¤¿¤¤Qt¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¡¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£\n"
3965 "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ïvlc¤Ï¡¢DISPLAY´Ä¶­ÊÑ¿ô¤ËÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£"
3966
3967 #: modules/video_output/qte/qte.cpp:92
3968 msgid "QT Embedded drawable"
3969 msgstr "Ëä¤á¹þ¤ßQT drawable"
3970
3971 #: modules/video_output/qte/qte.cpp:94
3972 msgid ""
3973 "Specify a QT Embedded drawable to use instead of opening a new window. This "
3974 "option is DANGEROUS, use with care."
3975 msgstr ""
3976 "¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¯Âå¤ï¤ê¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤ëËä¤á¹þ¤ßQT drawable¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò»ØÄꤷ"
3977 "¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï´í¸±¤Ê¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬ÍפǤ¹¡£"
3978
3979 #.    add_category_hint( N_("QT Embedded"), NULL );
3980 #.    add_string( "qte-display", "landscape", NULL, DISPLAY_TEXT, DISPLAY_LONGTEXT);
3981 #.    add_bool( "qte-altfullscreen", 0, NULL, ALT_FS_TEXT, ALT_FS_LONGTEXT);
3982 #.    add_integer( "qte-drawable", -1, NULL, NULL, NULL); //DRAWABLE_TEXT, DRAWABLE_LONGTEXT );
3983 #: modules/video_output/qte/qte.cpp:130
3984 msgid "QT Embedded module"
3985 msgstr "QTËä¤á¹þ¤ß¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3986
3987 #: modules/video_output/sdl.c:105
3988 msgid "Simple DirectMedia Layer video module"
3989 msgstr "¥·¥ó¥×¥ë DirectMedia ¥ì¥¤¥ä¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3990
3991 #: modules/video_output/svgalib.c:53
3992 msgid "SVGAlib module"
3993 msgstr "SVGAlib¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3994
3995 #: modules/video_output/x11/x11.c:57 modules/video_output/x11/xvideo.c:68
3996 msgid "X11 drawable"
3997 msgstr "X11 drawable"
3998
3999 #: modules/video_output/x11/x11.c:59 modules/video_output/x11/xvideo.c:70
4000 msgid ""
4001 "Specify a X11 drawable to use instead of opening a new window. This option "
4002 "is DANGEROUS, use with care."
4003 msgstr ""
4004 "¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¯¤«¤ï¤ê¤Ë»ÈÍѤ¹¤ëX11 drawable¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç"
4005 "¥ó¤Ï´í¸±¤Ê¤¿¤á¡¢ÍøÍѤˤÏÃí°Õ¤¬É¬ÍפǤ¹¡£"
4006
4007 #: modules/video_output/x11/x11.c:62 modules/video_output/x11/xvideo.c:73
4008 msgid "use shared memory"
4009 msgstr "¶¦Í­¥á¥â¥ê¤Î»ÈÍÑ"
4010
4011 #: modules/video_output/x11/x11.c:64 modules/video_output/x11/xvideo.c:75
4012 msgid "Use shared memory to communicate between vlc and the X server."
4013 msgstr "¶¦Í­¥á¥â¥ê¤òvlc¤ÈX¥µ¡¼¥Ð¤ÎÄÌ¿®¤Î¤¿¤á¤Ë»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£"
4014
4015 #: modules/video_output/x11/x11.c:67
4016 msgid "X11"
4017 msgstr ""
4018
4019 #: modules/video_output/x11/x11.c:74
4020 msgid "X11 module"
4021 msgstr "X11¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
4022
4023 #. ****************************************************************************
4024 #. * Module descriptor
4025 #. ****************************************************************************
4026 #: modules/video_output/x11/xvideo.c:44
4027 msgid "XVideo adaptor number"
4028 msgstr "XVideo¥¢¥À¥×¥¿ÈÖ¹æ"
4029
4030 #: modules/video_output/x11/xvideo.c:46
4031 msgid ""
4032 "If you graphics card provides several adaptors, this option allows you to "
4033 "choose which one will be used (you shouldn't have to change this)."
4034 msgstr ""
4035 "¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥«¡¼¥É¤¬Ê£¿ô¤Î¥¢¥À¥×¥¿¤òÄ󶡤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¤É¤ì¤ò"
4036 "»ÈÍѤ¹¤ë¤«¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£(¤³¤ì¤ÏÊѹ¹¤¹¤Ù¤­¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó)"
4037
4038 #: modules/video_output/x11/xvideo.c:63
4039 msgid "XVimage chroma format"
4040 msgstr "XVimage¿§ºÌ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È"
4041
4042 #: modules/video_output/x11/xvideo.c:65
4043 msgid ""
4044 "Force the XVideo renderer to use a specific chroma format instead of trying "
4045 "to improve performances by using the most efficient one."
4046 msgstr ""
4047 "ºÇ¤â¸ú²ÌŪ¤Ê¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤«¤ï¤ê¤Ë¡¢ÆÃÄê¤Î¿§ºÌ¥Õ¥©¡¼"
4048 "¥Þ¥Ã¥È¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤¿¤á¤ÎXVideo¥ì¥ó¥À¥é¤ò¶¯À©Åª¤Ë»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
4049
4050 #: modules/video_output/x11/xvideo.c:78
4051 msgid "XVideo"
4052 msgstr ""
4053
4054 #: modules/video_output/x11/xvideo.c:87
4055 msgid "XVideo extension module"
4056 msgstr "XVideo¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
4057
4058 #: modules/visualization/scope/scope.c:67
4059 msgid "scope effect"
4060 msgstr "¥¹¥³¡¼¥×¸ú²Ì"
4061
4062 #. ****************************************************************************
4063 #. * Module descriptor
4064 #. ****************************************************************************
4065 #: modules/visualization/xosd/xosd.c:61
4066 msgid "flip vertical position"
4067 msgstr "¿âľÊý¸þ°ÌÃÖ"
4068
4069 #: modules/visualization/xosd/xosd.c:62
4070 msgid "Display xosd output on the bottom of the screen instead of the top"
4071 msgstr "xosd½ÐÎϤò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÎºÇ¾åü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇ²¼Ã¼¤Ëɽ¼¨¤¹¤ë"
4072
4073 #: modules/visualization/xosd/xosd.c:65
4074 msgid "vertical offset"
4075 msgstr "¿âľ¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È"
4076
4077 #: modules/visualization/xosd/xosd.c:66
4078 msgid "Vertical offset in pixels of the displayed text"
4079 msgstr "ɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëʸ»úÎó¤Î¿âľÊý¸þ¤Î¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È"
4080
4081 #: modules/visualization/xosd/xosd.c:68
4082 msgid "shadow offset"
4083 msgstr "±¢¤Î¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È"
4084
4085 #: modules/visualization/xosd/xosd.c:69
4086 msgid "Offset in pixels of the shadow"
4087 msgstr "±¢¤Î¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È(¥Ô¥¯¥»¥ë)"
4088
4089 #: modules/visualization/xosd/xosd.c:71
4090 msgid "font"
4091 msgstr "¥Õ¥©¥ó¥È"
4092
4093 #: modules/visualization/xosd/xosd.c:72
4094 msgid "Font used to display text in the xosd output"
4095 msgstr "xods½ÐÎϤǥƥ­¥¹¥È½ÐÎϤΤ¿¤á¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥Õ¥©¥ó¥È"
4096
4097 #: modules/visualization/xosd/xosd.c:76
4098 msgid "XOSD module"
4099 msgstr "XOSD¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
4100
4101 #: modules/visualization/xosd/xosd.c:83
4102 msgid "xosd interface module"
4103 msgstr "xosd¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
4104
4105 #~ msgid "Session Announcement Protocol support"
4106 #~ msgstr "¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥á¥ó¥È¡¦¥×¥í¥È¥³¥ë¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë"
4107
4108 #~ msgid "UDP Multicast"
4109 #~ msgstr "UDP¥Þ¥ë¥Á¥­¥ã¥¹¥È"
4110
4111 #, fuzzy
4112 #~ msgid "Play/Pause"
4113 #~ msgstr "°ì»þÄä»ß"
4114
4115 #~ msgid "Open a File"
4116 #~ msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯"
4117
4118 #~ msgid "View"
4119 #~ msgstr "ɽ¼¨(_V)"
4120
4121 #, fuzzy
4122 #~ msgid "Open a network stream"
4123 #~ msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÁªÂò¤¹¤ë"
4124
4125 #, fuzzy
4126 #~ msgid "Open file..."
4127 #~ msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯(_O)..."
4128
4129 #, fuzzy
4130 #~ msgid "Open disc..."
4131 #~ msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò³«¤¯(_D)..."
4132
4133 #, fuzzy
4134 #~ msgid "Network stream..."
4135 #~ msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à(_N)..."
4136
4137 #~ msgid "Previous File"
4138 #~ msgstr "Á°¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë"
4139
4140 #, fuzzy
4141 #~ msgid "Select program"
4142 #~ msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÀÚÂؤ¨"
4143
4144 #, fuzzy
4145 #~ msgid "Select title"
4146 #~ msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
4147
4148 #, fuzzy
4149 #~ msgid "Select chapter"
4150 #~ msgstr "¼¡¤Î¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤òÁªÂò"
4151
4152 #, fuzzy
4153 #~ msgid "Select audio language"
4154 #~ msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÁªÂò"
4155
4156 #, fuzzy
4157 #~ msgid "Toggle fullscreen"
4158 #~ msgstr "Á´²èÌÌɽ¼¨¤ÎÀÚÂؤ¨"
4159
4160 #~ msgid "Jump to previous title"
4161 #~ msgstr "Á°¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁªÂò"
4162
4163 #, fuzzy
4164 #~ msgid "Jump to previous chapter"
4165 #~ msgstr "Á°¤Î¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤òÁªÂò"
4166
4167 #, fuzzy
4168 #~ msgid "Jump to next chapter"
4169 #~ msgstr "¼¡¤Î¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤òÁªÂò"
4170
4171 #, fuzzy
4172 #~ msgid "Channel Server"
4173 #~ msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥µ¡¼¥Ð¡¼"