173eb56c87ed3532c580e921a4c9d08bf65fb5f9
[vlc.git] / po / ja.po
1 # Japanese translation for VLC
2 # Copyright (C) 2002 VideoLAN project
3 # Fumio Nakayama <endymion@ca2.so-net.ne.jp>, 2002.
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: vlc\n"
7 "POT-Creation-Date: 2003-04-01 00:36+0200\n"
8 "PO-Revision-Date: 2003-01-09 02:37+0900\n"
9 "Last-Translator: Fumio Nakayama <endymion@ca2.so-net.ne.jp>\n"
10 "Language-Team: Japanese <ja@li.org>\n"
11 "MIME-Version: 1.0\n"
12 "Content-Type: text/plain; charset=euc-jp\n"
13 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14
15 #: src/libvlc.c:255
16 msgid "C"
17 msgstr "ja"
18
19 #: src/libvlc.c:298 src/libvlc.c:1333
20 #, c-format
21 msgid ""
22 "Usage: %s [options] [items]...\n"
23 "\n"
24 msgstr ""
25
26 #: src/libvlc.c:1165 src/misc/configuration.c:919
27 msgid "string"
28 msgstr "ʸ»úÎó"
29
30 #: src/libvlc.c:1182 src/misc/configuration.c:904
31 msgid "integer"
32 msgstr "À°¿ô"
33
34 #: src/libvlc.c:1185 src/misc/configuration.c:911
35 msgid "float"
36 msgstr "ÉâÆ°¾®¿ôÅÀ"
37
38 #: src/libvlc.c:1191
39 msgid " (default enabled)"
40 msgstr " (¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¡§Í­¸ú)"
41
42 #: src/libvlc.c:1192
43 msgid " (default disabled)"
44 msgstr " (¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¡§Ìµ¸ú)"
45
46 #: src/libvlc.c:1308 src/libvlc.c:1363 src/libvlc.c:1387
47 msgid ""
48 "\n"
49 "Press the RETURN key to continue...\n"
50 msgstr ""
51 "\n"
52 "³¤±¤ë¤Ë¤ÏEnter¥­¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
53
54 #: src/libvlc.c:1336
55 msgid "[module]              [description]\n"
56 msgstr "[¥â¥¸¥å¡¼¥ë]          [ÀâÌÀ]\n"
57
58 #: src/libvlc.c:1381
59 msgid ""
60 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
61 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
62 "see the file named COPYING for details.\n"
63 "Written by the VideoLAN team at Ecole Centrale, Paris.\n"
64 msgstr ""
65 "ˡΧ¤Ë¤è¤Ã¤Æµö²Ä¤µ¤ì¤ëÈϰϤǤ³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ï²¿¤ÎÊݾڤ⤢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
66 "¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢GNU GPL¤Î¾ò¹à¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆºÆÇÛÉÛ¤¹¤ë¤«¤âÃΤì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
67 "COPYING¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¾ÜºÙ¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
68 "Written by the VideoLAN team at Ecole Centrale, Paris.\n"
69
70 #: src/libvlc.h:37
71 msgid "interface module"
72 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
73
74 #: src/libvlc.h:39
75 msgid ""
76 "This option allows you to select the interface used by VLC. The default "
77 "behavior is to automatically select the best module available."
78 msgstr ""
79 "»ÈÍѤ¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤¬ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤Ê¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬"
80 "ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£"
81
82 #: src/libvlc.h:43
83 #, fuzzy
84 msgid "extra interface modules"
85 msgstr "Qt¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
86
87 #: src/libvlc.h:45
88 #, fuzzy
89 msgid ""
90 "This option allows you to select additional interfaces used by VLC. They "
91 "will be launched in the background in addition to the default interface. Use "
92 "a comma separated list of interface modules."
93 msgstr ""
94 "»ÈÍѤ¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤¬ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤Ê¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬"
95 "ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£"
96
97 #: src/libvlc.h:49
98 msgid "verbosity (0,1,2)"
99 msgstr "¾éĹ (0,1,2)"
100
101 #: src/libvlc.h:51
102 msgid ""
103 "This options sets the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
104 "1=warnings, 2=debug)."
105 msgstr ""
106 "¾éĹ¥ì¥Ù¥ë¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹ (0=¥¨¥é¡¼¤Èɸ½à¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤ß¡¢1=·Ù¹ð¡¢2=¥Ç¥Ð¥Ã¥°)"
107
108 #: src/libvlc.h:54
109 msgid "be quiet"
110 msgstr "¥¨¥é¡¼¤Î¤ß"
111
112 #: src/libvlc.h:56
113 msgid "This options turns off all warning and information messages."
114 msgstr "¤¹¤Ù¤Æ¤Î·Ù¹ð¤È¾ðÊó¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÍ޻ߤ·¤Þ¤¹¡£"
115
116 #: src/libvlc.h:58
117 #, fuzzy
118 msgid "translation"
119 msgstr "»ý³´ü´Ö"
120
121 #: src/libvlc.h:60
122 #, fuzzy
123 msgid "This option allows you to enable the translation of the interface."
124 msgstr ""
125 "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤­¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤ì¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î´ûÄê¤Î¥Ñ¥¹¤òÀßÄꤷ¤Þ"
126 "¤¹¡£"
127
128 #: src/libvlc.h:62
129 msgid "color messages"
130 msgstr "¥«¥é¡¼¡¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
131
132 #: src/libvlc.h:64
133 msgid ""
134 "When this option is turned on, the messages sent to the console will be "
135 "colorized. Your terminal needs Linux color support for this to work."
136 msgstr ""
137 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÀßÄꤹ¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤ËÁ÷¿®¤µ¤ì¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¥«¥é¡¼²½¤µ¤ì¤Þ"
138 "¤¹¡£¤³¤ÎÆ°ºî¤ÏüËö¤¬Linux¥«¥é¡¼¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£"
139
140 #: src/libvlc.h:67
141 msgid "show advanced options"
142 msgstr ""
143
144 #: src/libvlc.h:69
145 msgid ""
146 "When this option is turned on, the interfaces will show all the available "
147 "options, including those that most users should never touch"
148 msgstr ""
149
150 #: src/libvlc.h:72
151 msgid "interface default search path"
152 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î´ûÄê¤Î¸¡º÷¥Ñ¥¹"
153
154 #: src/libvlc.h:74
155 msgid ""
156 "This option allows you to set the default path that the interface will open "
157 "when looking for a file."
158 msgstr ""
159 "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤­¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤ì¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î´ûÄê¤Î¥Ñ¥¹¤òÀßÄꤷ¤Þ"
160 "¤¹¡£"
161
162 #: src/libvlc.h:77
163 msgid "plugin search path"
164 msgstr "¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¸¡º÷¥Ñ¥¹"
165
166 #: src/libvlc.h:79
167 #, fuzzy
168 msgid ""
169 "This option allows you to specify an additional path for VLC to look for its "
170 "plugins."
171 msgstr "VLC¤¬¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤­¤Ë¸¡º÷¤µ¤ì¤ëÄɲäΥѥ¹¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
172
173 #: src/libvlc.h:82
174 msgid "audio output module"
175 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
176
177 #: src/libvlc.h:84
178 msgid ""
179 "This option allows you to select the audio output method used by VLC. The "
180 "default behavior is to automatically select the best method available."
181 msgstr ""
182 "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎÏÊýË¡¤¬ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤ÊÊýË¡¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ"
183 "¤¹¡£"
184
185 #: src/libvlc.h:88
186 msgid "enable audio"
187 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
188
189 #: src/libvlc.h:90
190 msgid ""
191 "You can completely disable the audio output. In this case the audio decoding "
192 "stage won't be done, and it will save some processing power."
193 msgstr ""
194 "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϤò´°Á´¤Ë̵¸ú¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Ï¥Ç¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ë¤è"
195 "¤ê¡¢¤¤¤¯¤é¤«¤Î½èÍý¥Ñ¥ï¡¼¤ò¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
196
197 #: src/libvlc.h:93
198 msgid "force mono audio"
199 msgstr "¥â¥Î¥é¥ë"
200
201 #: src/libvlc.h:94
202 msgid "This will force a mono audio output"
203 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϤò¶¯À©Åª¤Ë¥â¥Î¥é¥ë¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£"
204
205 #: src/libvlc.h:96
206 msgid "audio output volume"
207 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ü¥ê¥å¡¼¥à"
208
209 #: src/libvlc.h:98
210 msgid ""
211 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
212 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î´ûÄêÃͤò0¤«¤é1024¤Î´Ö¤ÇÀßÄê²Äǽ¤Ç¤¹¡£"
213
214 #: src/libvlc.h:101
215 #, fuzzy
216 msgid "audio output saved volume"
217 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ü¥ê¥å¡¼¥à"
218
219 #: src/libvlc.h:103
220 msgid "This saves the audio output volume when you select mute."
221 msgstr ""
222
223 #: src/libvlc.h:105
224 msgid "audio output frequency (Hz)"
225 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϼþÇÈ¿ô(Hz)"
226
227 #: src/libvlc.h:107
228 #, fuzzy
229 msgid ""
230 "You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
231 "(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
232 msgstr ""
233 "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϤμþÇÈ¿ô¤ò¶¯À©Åª¤ËÀßÄê²Äǽ¤Ç¤¹¡£\n"
234 "°ìÈÌŪ¤ÊÃͤϡ¢48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000¤Ç¤¹¡£"
235
236 #: src/libvlc.h:110
237 msgid "compensate desynchronization of audio (in ms)"
238 msgstr "Êä½þ¤¹¤ë²»À¼¤Î¥º¥ì(»þ´Ö:ms)"
239
240 #: src/libvlc.h:112
241 msgid ""
242 "This option allows you to delay the audio output. This can be handy if you "
243 "notice a lag between the video and the audio."
244 msgstr ""
245 "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϤÎÃÙ¤ì¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£¥Ó¥Ç¥ª¤È²»À¼¤Î¥º¥ì¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÃÍ"
246 "¤òÀßÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
247
248 #: src/libvlc.h:115
249 msgid "use the S/PDIF audio output when available"
250 msgstr ""
251
252 #: src/libvlc.h:117
253 #, fuzzy
254 msgid ""
255 "This option allows you to use the S/PDIF audio output by default when your "
256 "hardware supports it as well as the audio stream being played."
257 msgstr ""
258 "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎÏÊýË¡¤¬ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤ÊÊýË¡¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ"
259 "¤¹¡£"
260
261 #: src/libvlc.h:120
262 msgid "headphone virtual spatialization effect"
263 msgstr "¥Ø¥Ã¥É¥Û¡¼¥ó¤Î²¾ÁÛŪ¤Ê²»¤Î¹­¤¬¤ê¸ú²Ì"
264
265 #: src/libvlc.h:122
266 msgid ""
267 "This effect gives you the feeling that you stands in a real room with a "
268 "complete 5.1 speaker set when using only a headphone, providing a more "
269 "realistic sound experience. It should also be more comfortable and less "
270 "tiring when listening to music for long periods of time.\n"
271 "It works with any source format from mono to 5.1."
272 msgstr ""
273 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï´°Á´¤Ê5.1¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥¹¥Ô¡¼¥«¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤¿Éô²°¤Çʹ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î"
274 "¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤ò¥Ø¥Ã¥É¥Û¡¼¥ó¤Î²»À¼¤ËÍ¿¤¨¤è¤êÎ׾촶¤ò»ý¤¿¤»¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¥ê"
275 "¥¹¥Ë¥ó¥°¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æʹ¤¤¤Æ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
276 "¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢¥â¥Î¥é¥ë¤«¤é5.1¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Þ¤Ç¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥½¡¼¥¹¡¦¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÇÆ°ºî"
277 "¤·¤Þ¤¹¡£"
278
279 #: src/libvlc.h:129
280 msgid "video output module"
281 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª½ÐÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
282
283 #: src/libvlc.h:131
284 msgid ""
285 "This option allows you to select the video output method used by VLC. The "
286 "default behavior is to automatically select the best method available."
287 msgstr ""
288 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï»ÈÍѤ¹¤ë¥Ó¥Ç¥ª½ÐÎÏÊýË¡¤¬ÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇ"
289 "Ŭ¤ÊÊýË¡¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£"
290
291 #: src/libvlc.h:135
292 msgid "enable video"
293 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
294
295 #: src/libvlc.h:137
296 msgid ""
297 "You can completely disable the video output. In this case the video decoding "
298 "stage won't be done, which will save some processing power."
299 msgstr ""
300 "¥Ó¥Ç¥ª½ÐÎϤò´°Á´¤Ë̵¸ú²½¤·¤Þ¤¹¡£¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¥Ç¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤¤¤¯"
301 "¤é¤«¤Î½èÍý¥Ñ¥ï¡¼¤ò¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
302
303 #: src/libvlc.h:140
304 msgid "display identifier"
305 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤Ì¾"
306
307 #: src/libvlc.h:142
308 msgid ""
309 "This is the local display port that will be used for X11 drawing. For "
310 "instance :0.1."
311 msgstr ""
312 "X11¤¬ÉÁ²è¤¹¤ë¥í¡¼¥«¥ë¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¦¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¡¢:0.1"
313 "¤Ç¤¹¡£"
314
315 #: src/libvlc.h:145
316 msgid "video width"
317 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÉý"
318
319 #: src/libvlc.h:147
320 msgid ""
321 "You can enforce the video width here. By default VLC will adapt to the video "
322 "characteristics."
323 msgstr ""
324 "¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÉý¤ò¶¯À©Åª¤Ë»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£\n"
325 "¢¨VLC¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÆÃÀ­¤Ë¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£"
326
327 #: src/libvlc.h:150
328 msgid "video height"
329 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¤Î¹â¤µ"
330
331 #: src/libvlc.h:152
332 msgid ""
333 "You can enforce the video height here. By default VLC will adapt to the "
334 "video characteristics."
335 msgstr ""
336 "¥Ó¥Ç¥ª¤Î¹â¤µ¤ò¶¯À©Åª¤Ë»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£\n"
337 "¢¨VLC¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÆÃÀ­¤Ë¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£"
338
339 #: src/libvlc.h:155
340 msgid "zoom video"
341 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥º¡¼¥à"
342
343 #: src/libvlc.h:157
344 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
345 msgstr "Ǥ°Õ¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¤ò¥º¡¼¥à¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
346
347 #: src/libvlc.h:159
348 msgid "grayscale video output"
349 msgstr "¥°¥ì¡¼¥¹¥±¡¼¥ë"
350
351 #: src/libvlc.h:161
352 msgid ""
353 "When enabled, the color information from the video won't be decoded (this "
354 "can also allow you to save some processing power)."
355 msgstr ""
356 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤È¡¢VLC¤Ï¥«¥é¡¼¾ðÊó¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤·¤Þ¤»¤ó¡£(¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢"
357 "¤¤¤¯¤é¤«¤Î½èÍý¥Ñ¥ï¡¼¤ò¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£)"
358
359 #: src/libvlc.h:164
360 msgid "fullscreen video output"
361 msgstr "¥Õ¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó½ÐÎÏ"
362
363 #: src/libvlc.h:166
364 msgid ""
365 "If this option is enabled, VLC will always start a video in fullscreen mode."
366 msgstr ""
367 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ØÄꤹ¤ë¤È¡¢VLC¤Ï¾ï¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡¦¥â¡¼¥É¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£"
368
369 #: src/libvlc.h:169
370 msgid "overlay video output"
371 msgstr "¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ì¥¤"
372
373 #: src/libvlc.h:171
374 msgid ""
375 "If enabled, VLC will try to take advantage of the overlay capabilities of "
376 "your graphic card."
377 msgstr "VLC¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥«¡¼¥É¤Î¥ª¡¼¥Ð¥ì¥¤µ¡Ç½¤Î»ÈÍѤò»î¤ß¤Þ¤¹¡£"
378
379 #: src/libvlc.h:174
380 msgid "force SPU position"
381 msgstr "¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Î°ÌÃÖ"
382
383 #: src/libvlc.h:176
384 msgid ""
385 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
386 "over the movie. Try several positions."
387 msgstr ""
388 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï±ÇÁüÃæ¤Î¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Î°ÌÃÖ¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î°ÌÃÖ¤ò»î"
389 "¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
390
391 #: src/libvlc.h:179
392 msgid "video filter module"
393 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
394
395 #: src/libvlc.h:181
396 msgid ""
397 "This will allow you to add a post-processing filter to enhance the picture "
398 "quality, for instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
399 msgstr ""
400 "¥Î¥ó¥¤¥ó¥¿¥ì¡¼¥¹¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥¯¥í¡¼¥ó¡¢ÏѶʲ½¤µ¤ì¤¿¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¦¥£¥ó¥É"
401 "¥¦¤Î±ÇÁü¥¯¥©¥ê¥Æ¥£¤Ë¸ú²Ì¤ò²Ã¤¨¤ë¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
402
403 #: src/libvlc.h:185
404 msgid "source aspect ratio"
405 msgstr "¥½¡¼¥¹¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¡¦¥ì¥·¥ª"
406
407 #: src/libvlc.h:187
408 msgid ""
409 "This will force the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
410 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
411 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
412 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
413 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
414 msgstr ""
415 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¥½¡¼¥¹¤ËÂФ·¤Æ¡¢¶¯À©Åª¤ËÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä"
416 "¤«¤ÎDVD¤Ï¡¢4:3¤Î¤â¤Î¤Ç¤â16:9¤ËÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¡¦¥ì¥·¥ª¾ðÊó¤ò»ý"
417 "¤¿¤Ê¤¤¥à¡¼¥Ó¡¼¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤·¤Æ»ÈÍѤ¹¤ë»ö¤â²Äǽ¤Ç¤¹¡£»ØÄê¤Ç¤­¤ë¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ï¡¢"
418 "x:y (4:3, 16:9, etc.)¤Î·Á¼°¤Ç¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò»ØÄꤹ¤ë¤«¡¢ÉâÆ°¾®¿ôÅÀÃÍ (1.25, "
419 "1.3333, etc.)¤Î·Á¼°¤Ç¥Ô¥¯¥»¥ë¤Î¶ë·Á¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
420
421 #: src/libvlc.h:195
422 msgid "destination aspect ratio"
423 msgstr "Á÷¿®Àè¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¡¦¥ì¥·¥ª"
424
425 #: src/libvlc.h:197
426 msgid ""
427 "This will force the destination pixel size. By default VLC assumes your "
428 "pixels are square, unless your hardware has a way to tell it otherwise. This "
429 "may be used when you output VLC's signal to another device such as a TV set. "
430 "Accepted format is a float value (1, 1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel "
431 "squareness."
432 msgstr ""
433 "¶¯À©Åª¤ËÁ÷¿®Àè¤Î¥Ô¥¯¥»¥ë¡¦¥µ¥¤¥º¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£VLC¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë"
434 "¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤¬Ê̤ÎÊýË¡¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¥Ô¥¯¥»¥ë¤Ï¶ë·Á¤ò¼¨¤¹¾ðÊó¤È¤·¤Æ°·¤ï"
435 "¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢TV¤Î¤è¤¦¤ËVLC¿®¹æ¤¬Â¾¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÁ÷¿®¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë"
436 "¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤ë²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ØÄê¤Ç¤­¤ë¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ï¡¢ÉâÆ°¾®¿ôÅÀÃÍ "
437 "(1, 1.25, 1.3333¤Ê¤É)¤Ç¤¹¡£"
438
439 #: src/libvlc.h:204
440 msgid "server port"
441 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ý¡¼¥È"
442
443 #: src/libvlc.h:206
444 msgid "This is the port used for UDP streams. By default, we chose 1234."
445 msgstr "UDP¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£´ûÄêÃͤÏ1234¤Ç¤¹¡£"
446
447 #: src/libvlc.h:208
448 msgid "MTU of the network interface"
449 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ÎMTU"
450
451 #: src/libvlc.h:210
452 msgid ""
453 "This is the typical size of UDP packets that we expect. On Ethernet it is "
454 "usually 1500."
455 msgstr ""
456 "´üÂÔ¤¹¤ëŵ·¿Åª¤ÊUDP¥Ñ¥±¥Ã¥È¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£¥¤¡¼¥µ¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÃͤϡ¢Ä̾ï1500"
457 "¤Ç¤¹¡£"
458
459 #: src/libvlc.h:213
460 msgid "enable network channel mode"
461 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥â¡¼¥É¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
462
463 #: src/libvlc.h:215
464 msgid "Activate this option if you want to use the VideoLAN Channel Server."
465 msgstr ""
466 "VideoLAN¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤Þ"
467 "¤¹¡£"
468
469 #: src/libvlc.h:217
470 msgid "channel server address"
471 msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥¢¥É¥ì¥¹"
472
473 #: src/libvlc.h:219
474 msgid "Indicate here the address of the VideoLAN Channel Server."
475 msgstr "VideoLAN¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
476
477 #: src/libvlc.h:221
478 msgid "channel server port"
479 msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Ý¡¼¥È"
480
481 #: src/libvlc.h:223
482 msgid "Indicate here the port on which the VideoLAN Channel Server runs."
483 msgstr "VideoLAN¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Ý¡¼¥È¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
484
485 #: src/libvlc.h:225
486 msgid "network interface"
487 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
488
489 #: src/libvlc.h:227
490 msgid ""
491 "If you have several interfaces on your Linux machine and use the VLAN "
492 "solution, you may indicate here which interface to use."
493 msgstr ""
494 "Linux¥Þ¥·¥ó¾å¤ËÊ£¿ô¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢VLAN¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò"
495 "»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢»ÈÍѤ¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
496
497 #: src/libvlc.h:230
498 msgid "network interface address"
499 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
500
501 #: src/libvlc.h:232
502 msgid ""
503 "If you have several interfaces on your machine and use the multicast "
504 "solution, you will probably have to indicate the IP address of your "
505 "multicasting interface here."
506 msgstr ""
507 "Linux¥Þ¥·¥ó¾å¤ËÊ£¿ô¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¥Þ¥ë¥Á¥­¥ã¥¹¥È¡¦¥½"
508 "¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¡¢IP¥¢¥É¥ì¥¹¤«¥Þ¥ë¥Á¥­¥ã¥¹¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ"
509 "¤¤¤ë¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò»ØÄꤷ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
510
511 #: src/libvlc.h:236
512 msgid "time to live"
513 msgstr ""
514
515 #: src/libvlc.h:238
516 msgid ""
517 "Indicate here the Time To Live of the multicast packets sent by the stream "
518 "output."
519 msgstr ""
520
521 #: src/libvlc.h:241
522 msgid "choose program (SID)"
523 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÁªÂò (SID)"
524
525 #: src/libvlc.h:243
526 msgid "Choose the program to select by giving its Service ID."
527 msgstr "Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹ID¤òÁªÂò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
528
529 #: src/libvlc.h:245
530 msgid "choose audio"
531 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤ÎÁªÂò"
532
533 #: src/libvlc.h:247
534 msgid "Give the default type of audio you want to use in a DVD."
535 msgstr "DVD¤ÎÃæ¤Ç»ÈÍѤ·¤¿¤¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Î´ûÄê¤Î¥¿¥¤¥×¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
536
537 #: src/libvlc.h:249
538 msgid "choose channel"
539 msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÁªÂò"
540
541 #: src/libvlc.h:251
542 msgid ""
543 "Give the stream number of the audio channel you want to use in a DVD (from 1 "
544 "to n)."
545 msgstr ""
546 "DVD¤ÎÃæ¤Ç»ÈÍѤ·¤¿¤¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÈÖ¹æ¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£(1¤«¤én¤Þ¤Ç)"
547
548 #: src/libvlc.h:254
549 msgid "choose subtitles"
550 msgstr "»úËë¤ÎÁªÂò"
551
552 #: src/libvlc.h:256
553 msgid ""
554 "Give the stream number of the subtitle channel you want to use in a DVD "
555 "(from 1 to n)."
556 msgstr "DVD¤ÎÃæ¤Ç»ÈÍѤ·¤¿¤¤»úËë¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÈÖ¹æ¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£(1¤«¤én¤Þ¤Ç)"
557
558 #: src/libvlc.h:259
559 msgid "DVD device"
560 msgstr "DVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹"
561
562 #: src/libvlc.h:262
563 msgid ""
564 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
565 "the drive letter (eg D:)"
566 msgstr ""
567 "»ÈÍѤ¹¤ë´ûÄê¤ÎDVD¥É¥é¥¤¥Ö(¤Þ¤¿¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë)¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥¤¥Öʸ»ú¤Î¸å¤Ë¥³¥í¥ó¤òÉÕ²Ã"
568 "¤¹¤ë¤³¤È¤ò˺¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£(Îã D:)"
569
570 #: src/libvlc.h:266
571 msgid "This is the default DVD device to use."
572 msgstr "DVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î´ûÄêÃͤòÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
573
574 #: src/libvlc.h:269
575 msgid "VCD device"
576 msgstr "VCD¥Ç¥Ð¥¤¥¹"
577
578 #: src/libvlc.h:271
579 msgid "This is the default VCD device to use."
580 msgstr "VCD¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î´ûÄêÃͤò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
581
582 #: src/libvlc.h:273
583 msgid "force IPv6"
584 msgstr "IPv6¤Î»ÈÍÑ"
585
586 #: src/libvlc.h:275
587 msgid ""
588 "If you check this box, IPv6 will be used by default for all UDP and HTTP "
589 "connections."
590 msgstr ""
591 "¤³¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢IPv6¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ÎUDP¤ÈHTTP¤ÎÀܳ¤Ç´ûÄêÃͤȤ·"
592 "¤Æ»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£"
593
594 #: src/libvlc.h:278
595 msgid "force IPv4"
596 msgstr "IPv4¤Î»ÈÍÑ"
597
598 #: src/libvlc.h:280
599 msgid ""
600 "If you check this box, IPv4 will be used by default for all UDP and HTTP "
601 "connections."
602 msgstr ""
603 "¤³¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢IPv4¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ÎUDP¤ÈHTTP¤ÎÀܳ¤Ç´ûÄêÃͤȤ·"
604 "¤Æ»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£"
605
606 #: src/libvlc.h:283
607 msgid "choose preferred codec list"
608 msgstr "½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Î°ìÍ÷¤ÎÁªÂò"
609
610 #: src/libvlc.h:285
611 msgid ""
612 "This allows you to select the order in which VLC will choose its codecs. For "
613 "instance, 'a52old,a52,any' will try the old a52 codec before the new one. "
614 "Please be aware that VLC does not make any difference between audio or video "
615 "codecs, so you should always specify 'any' at the end of the list to make "
616 "sure there is a fallback for the types you didn't specify."
617 msgstr ""
618 "VLC¤¬»ÈÍѤ¹¤ë¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Î½ç½ø¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£'a52old,a52,any'¤Ï¤è¤ê"
619 "¿·¤·¤¤¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤è¤ê¤â¡¢¸Å¤¤a52¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Î»ÈÍѤòÍ¥ÀèŪ¤Ë»î¤ß¤Þ¤¹¡£VLC¤Ï¥ª¡¼"
620 "¥Ç¥£¥ª¤È¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Ç¤¤¤«¤Ê¤ëº¹¤â»ý¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¿¥¤"
621 "¥×¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¥Õ¥©¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥ê¥¹¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¾ï¤Ë'any'¤ò»Ø"
622 "Äꤷ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
623
624 #: src/libvlc.h:292
625 #, fuzzy
626 msgid "choose preferred video encoder list"
627 msgstr "½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Î°ìÍ÷¤ÎÁªÂò"
628
629 #: src/libvlc.h:294 src/libvlc.h:298
630 #, fuzzy
631 msgid ""
632 "This allows you to select the order in which VLC will choose its codecs. "
633 msgstr "VLC¤¬ÁªÂò¤¹¤ë¥Ñ¥±¥Ã¥¿¥é¥¤¥¶¡¼¤Î½ç½ø¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
634
635 #: src/libvlc.h:296
636 #, fuzzy
637 msgid "choose preferred audio encoder list"
638 msgstr "½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Î°ìÍ÷¤ÎÁªÂò"
639
640 #: src/libvlc.h:301
641 msgid "choose a stream output"
642 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎÏÀè¤ÎÁªÂò"
643
644 #: src/libvlc.h:303
645 msgid "Empty if no stream output."
646 msgstr "½ÐÎÏ¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¶õ¤Ë¤¹¤ë"
647
648 #: src/libvlc.h:305
649 msgid "enable video stream output"
650 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎϤòÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
651
652 #: src/libvlc.h:307 src/libvlc.h:316
653 msgid ""
654 "This allows you to choose if the video stream should be redirected to the "
655 "stream output facility when this last one is enabled."
656 msgstr ""
657 "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à½ÐÎϵ¡¹½¤ÎºÇ¸å¤Î¤â¤Î¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à"
658 "¤¬½ÐÎϵ¡¹½¤Ë¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤µ¤ì¤ë¤Ù¤­¾ì¹ç¡¢ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£"
659
660 #: src/libvlc.h:310
661 #, fuzzy
662 msgid "video encoding codec"
663 msgstr "DV¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
664
665 #: src/libvlc.h:312
666 msgid "This allows you to force video encoding"
667 msgstr ""
668
669 #: src/libvlc.h:314
670 msgid "enable audio stream output"
671 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎϤòÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
672
673 #: src/libvlc.h:319
674 #, fuzzy
675 msgid "audio encoding codec"
676 msgstr "MPEG 1/2¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
677
678 #: src/libvlc.h:321
679 msgid "This allows you to force audio encoding"
680 msgstr ""
681
682 #: src/libvlc.h:323
683 msgid "choose preferred packetizer list"
684 msgstr "½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥±¥Ã¥¿¥é¥¤¥¶¡¼°ìÍ÷¤ÎÁªÂò"
685
686 #: src/libvlc.h:325
687 msgid ""
688 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
689 msgstr "VLC¤¬ÁªÂò¤¹¤ë¥Ñ¥±¥Ã¥¿¥é¥¤¥¶¡¼¤Î½ç½ø¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
690
691 #: src/libvlc.h:328
692 msgid "mux module"
693 msgstr "mux¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
694
695 #: src/libvlc.h:330
696 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
697 msgstr "mux¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÀßÄꤹ¤ë¥ì¥¬¥·¡¼¡¦¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¤¹¡£"
698
699 #: src/libvlc.h:332
700 msgid "access output module"
701 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
702
703 #: src/libvlc.h:334
704 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
705 msgstr "¥¢¥¯¥»¥¹½ÐÎϥ⥸¥å¡¼¥ë¤òÀßÄꤹ¤ë¥ì¥¬¥·¡¼¡¦¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¤¹¡£"
706
707 #: src/libvlc.h:337
708 msgid "enable CPU MMX support"
709 msgstr "CPU¤ÎMMX¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë"
710
711 #: src/libvlc.h:339
712 msgid ""
713 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
714 "of them."
715 msgstr ""
716 "¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤¬MMX¤Îµ¡Ç½¥»¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢VLC¤Ï¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼"
717 "¥¸¤òÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£"
718
719 #: src/libvlc.h:342
720 msgid "enable CPU 3D Now! support"
721 msgstr "CPU¤Î3D Now!¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë"
722
723 #: src/libvlc.h:344
724 msgid ""
725 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
726 "advantage of them."
727 msgstr ""
728 "¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤¬3D Now!µ¡Ç½¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢VLC¤Ï¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò"
729 "ÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£"
730
731 #: src/libvlc.h:347
732 msgid "enable CPU MMX EXT support"
733 msgstr "CPU¤ÎMMX³ÈÄ¥µ¡Ç½¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë"
734
735 #: src/libvlc.h:349
736 msgid ""
737 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
738 "advantage of them."
739 msgstr ""
740 "¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤¬MMX¤Î³ÈÄ¥µ¡Ç½¥»¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢VLC¤Ï¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó"
741 "¥Æ¡¼¥¸¤òÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
742
743 #: src/libvlc.h:352
744 msgid "enable CPU SSE support"
745 msgstr "CPU¤ÎSSE¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë"
746
747 #: src/libvlc.h:354
748 msgid ""
749 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
750 "of them."
751 msgstr ""
752 "¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤¬SSE¤Îµ¡Ç½¥»¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢VLC¤Ï¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼"
753 "¥¸¤òÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
754
755 #: src/libvlc.h:357
756 msgid "enable CPU AltiVec support"
757 msgstr "CPU¤ÎAltiVec¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë"
758
759 #: src/libvlc.h:359
760 msgid ""
761 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
762 "advantage of them."
763 msgstr ""
764 "¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤¬AltiVec¤Îµ¡Ç½¥»¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸"
765 "¤òÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
766
767 #: src/libvlc.h:362
768 msgid "play files randomly forever"
769 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥é¥ó¥À¥à¤ËºÆÀ¸"
770
771 #: src/libvlc.h:364
772 msgid ""
773 "When selected, VLC will randomly play files in the playlist until "
774 "interrupted."
775 msgstr ""
776 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤ë¤ÈVLC¤Ï¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥é¥ó¥À¥à¤ËºÆÀ¸¤·¤Þ"
777 "¤¹¡£"
778
779 #: src/libvlc.h:367
780 msgid "launch playlist on startup"
781 msgstr "µ¯Æ°»þ¤Ë¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò³«¤¯"
782
783 #: src/libvlc.h:369
784 msgid "If you want VLC to start playing on startup, then enable this option."
785 msgstr ""
786 "VLC¤Îµ¯Æ°»þ¤Ë¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤òµ¯Æ°¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
787
788 #: src/libvlc.h:371
789 msgid "enqueue items in playlist"
790 msgstr "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ËÄɲÃ"
791
792 #: src/libvlc.h:373
793 msgid ""
794 "If you want VLC to add items to the playlist as you open them, then enable "
795 "this option."
796 msgstr ""
797 "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¹àÌܤòÄɲä·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò"
798 "¤·¤Þ¤¹¡£"
799
800 #: src/libvlc.h:376
801 msgid "loop playlist on end"
802 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎºÇ¸å¤Ç¥ë¡¼¥×"
803
804 #: src/libvlc.h:378
805 msgid ""
806 "If you want VLC to keep playing the playlist indefinitely then enable this "
807 "option."
808 msgstr ""
809 "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎºÆÀ¸¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¹Ô¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
810
811 #: src/libvlc.h:381
812 msgid "memory copy module"
813 msgstr "¥á¥â¥ê¡¼¡¦¥³¥Ô¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
814
815 #: src/libvlc.h:383
816 msgid ""
817 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
818 "select the fastest one supported by your hardware."
819 msgstr ""
820 "»ÈÍѤ·¤¿¤¤¥á¥â¥ê¡¼¡¦¥³¥Ô¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£VLC¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥Ï¡¼¥É"
821 "¥¦¥§¥¢¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ëºÇ¤â®¤¤¤â¤Î¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
822
823 #: src/libvlc.h:386
824 msgid "access module"
825 msgstr "¥¢¥¯¥»¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
826
827 #: src/libvlc.h:388
828 msgid "This is a legacy entry to let you configure access modules"
829 msgstr "¥¢¥¯¥»¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁªÂò¤¹¤ë¥ì¥¬¥·¡¼¡¦¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¤¹¡£"
830
831 #: src/libvlc.h:390
832 msgid "demux module"
833 msgstr "demux¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
834
835 #: src/libvlc.h:392
836 msgid "This is a legacy entry to let you configure demux modules"
837 msgstr "demux¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁªÂò¤¹¤ë¥ì¥¬¥·¡¼¡¦¥¨¥ó¥È¥ê¤Ç¤¹¡£"
838
839 #: src/libvlc.h:394
840 msgid "fast mutex on NT/2K/XP (developers only)"
841 msgstr "¹â®mutex¤Î»ÈÍÑ NT/2K/XP (³«È¯¼Ô¸þ¤±)"
842
843 #: src/libvlc.h:396
844 msgid ""
845 "On Windows NT/2K/XP we use a slow mutex implementation but which allows us "
846 "to correctely implement condition variables. You can also use the faster "
847 "Win9x implementation but you might experience problems with it."
848 msgstr ""
849 "Windows NT/2K/XP¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃÙ¤¯¤Æ¤âÀµ³Î¤Ë¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëmutex¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£¤·¤«"
850 "¤·¡¢¤è¤ê®¤¤mutex¤Î¼ÂÁõ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤â²Äǽ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢ÌäÂ꤬ȯÀ¸¤¹¤ë²Äǽ"
851 "À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£"
852
853 #: src/libvlc.h:401
854 msgid "Condition variables implementation for Win9x (developers only)"
855 msgstr "Win9x¸þ¤±¾ò·ïÃͤμÂÁõ (³«È¯¼Ô¸þ¤±)"
856
857 #: src/libvlc.h:404
858 msgid ""
859 "On Windows 9x/Me we use a fast but not correct condition variables "
860 "implementation (more precisely there is a possibility for a race condition "
861 "to happen). However it is possible to use slower alternatives which should "
862 "be more robust. Currently you can choose between implementation 0 (which is "
863 "the default and the fastest), 1 and 2."
864 msgstr ""
865 "Windows 9x/Me¾å¤Ç¹â®¤Ç¤¹¤¬¡¢Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤¾ò·ïÃͤμÂÁõ(¤è¤êÀµ³Î¤Ë¤Ï¶¥¹ç¤¬È¯À¸¤¹"
866 "¤ë²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹)¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÂåÂؤ¨¤È¤Ê¤ëÃÙ¤¯¤Æ¤â°ÂÄꤷ¤¿¼ÂÁõ¤òÁª"
867 "Âò¤¹¤ë¤³¤È¤â²Äǽ¤Ç¤¹¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢0(´ûÄêÃͤκÇ®¤Î¤â¤Î), 1, 2¤¬ÁªÂò²Äǽ¤Ç¤¹¡£"
868
869 #: src/libvlc.h:412
870 msgid "Real-time priority"
871 msgstr ""
872
873 #: src/libvlc.h:414
874 msgid ""
875 "\n"
876 "Playlist items:\n"
877 "  *.mpg, *.vob                   plain MPEG-1/2 files\n"
878 "  [dvd:][device][@raw_device][@[title][,[chapter][,angle]]]\n"
879 "                                 DVD device\n"
880 "  [vcd:][device][@[title][,[chapter]]\n"
881 "                                 VCD device\n"
882 "  udpstream:[@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
883 "                                 UDP stream sent by VLS\n"
884 "  vlc:pause                      pause execution of playlist items\n"
885 "  vlc:quit                       quit VLC\n"
886 msgstr ""
887 "\n"
888 "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È ¹àÌÜ:\n"
889 "*.mpg, *.vob                     MPEG-1/2¥Õ¥¡¥¤¥ë\n"
890 "  [dvd:][device][@raw_device][@[title][,[chapter][,angle]]]\n"
891 "                                 DVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹\n"
892 "  [vcd:][device][@[title][,[chapter]]\n"
893 "                                 VCD¥Ç¥Ð¥¤¥¹\n"
894 "  udpstream:[@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
895 "                                 VLS¤«¤éÁ÷¿®¤µ¤ì¤¿UDP¥¹¥È¥ê¡¼¥à\n"
896 "  vlc:pause                      ¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Î¹àÌܤκÆÀ¸Ää»ß\n"
897 "  vlc:quit                       VLC¤ò½ªÎ»\n"
898
899 #: src/libvlc.h:444 modules/misc/dummy/dummy.c:59
900 msgid "Interface"
901 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
902
903 #: src/libvlc.h:459 modules/audio_output/coreaudio.c:224
904 #: modules/audio_output/file.c:108 modules/demux/asf/asf.c:218
905 #: modules/demux/ogg.c:553 modules/demux/ogg.c:812 modules/demux/ogg.c:985
906 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1133 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1260
907 #: modules/gui/macosx/intf.m:337
908 msgid "Audio"
909 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª"
910
911 #: src/libvlc.h:475 modules/demux/asf/asf.c:288 modules/demux/avi/avi.c:1040
912 #: modules/demux/ogg.c:612 modules/demux/ogg.c:652 modules/demux/ogg.c:717
913 #: modules/demux/ogg.c:892 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1140
914 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1337 modules/gui/macosx/intf.m:344
915 #: modules/misc/dummy/dummy.c:77 modules/video_output/directx/directx.c:110
916 msgid "Video"
917 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª"
918
919 #: src/libvlc.h:495 modules/access/satellite/satellite.c:66
920 msgid "Input"
921 msgstr "ÆþÎÏ"
922
923 #: src/libvlc.h:529
924 msgid "Decoders"
925 msgstr "¥Ç¥³¡¼¥À"
926
927 #: src/libvlc.h:532
928 #, fuzzy
929 msgid "Encoders"
930 msgstr "¥¨¥ó¥³¡¼¥À"
931
932 #: src/libvlc.h:537 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2149
933 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2468 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3150
934 #: modules/gui/win32/strings.cpp:221
935 msgid "Stream output"
936 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à½ÐÎÏ"
937
938 #: src/libvlc.h:550
939 msgid "CPU"
940 msgstr ""
941
942 #: src/libvlc.h:562 modules/gui/familiar/interface.c:610
943 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:648
944 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2500
945 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2525 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:752
946 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2813 modules/gui/macosx/intf.m:281
947 #: modules/gui/macosx/intf.m:356 modules/gui/win32/strings.cpp:120
948 #: modules/gui/win32/strings.cpp:180 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:290
949 msgid "Playlist"
950 msgstr "¥ê¥¹¥È"
951
952 #: src/libvlc.h:569 modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:85
953 #: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:60
954 #: modules/codec/a52old/a52old.c:59 modules/codec/mpeg_video/parser.c:84
955 #: modules/demux/mpeg/ts.c:118 modules/gui/familiar/familiar.c:70
956 #: modules/gui/win32/win32.cpp:312 modules/misc/logger/logger.c:88
957 #: modules/video_filter/motionblur.c:58 modules/video_filter/transform.c:63
958 #: modules/video_filter/wall.c:66 modules/video_output/ggi.c:62
959 #: modules/video_output/mga/xmga.c:104
960 msgid "Miscellaneous"
961 msgstr "¤½¤Î¾"
962
963 #: src/libvlc.h:582
964 msgid "main program"
965 msgstr "¥á¥¤¥ó¡¦¥×¥í¥°¥é¥à"
966
967 #: src/libvlc.h:588
968 msgid "print help"
969 msgstr "¥Ø¥ë¥×¤Î°õºþ"
970
971 #: src/libvlc.h:590
972 msgid "print detailed help"
973 msgstr "¾ÜºÙ¤Ê¥Ø¥ë¥×¤Î°õºþ"
974
975 #: src/libvlc.h:593
976 msgid "print a list of available modules"
977 msgstr "Í­¸ú¤Ê¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¥ê¥¹¥È¤ò°õºþ"
978
979 #: src/libvlc.h:595
980 msgid "print help on module"
981 msgstr "¥â¥¸¥å¡¼¥ë¾å¤Î¥Ø¥ë¥×¤ò°õºþ <ʸ»úÎó>"
982
983 #: src/libvlc.h:598
984 msgid "print version information"
985 msgstr "¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¾ðÊó¤Î°õºþ"
986
987 #: src/misc/configuration.c:904
988 msgid "boolean"
989 msgstr "¿¿µ¶ÃÍ"
990
991 #: src/audio_output/output.c:72 src/audio_output/output.c:139
992 msgid "Reverse stereo"
993 msgstr ""
994
995 #: src/audio_output/output.c:77 src/audio_output/output.c:103
996 #: src/audio_output/output.c:132 modules/audio_output/alsa.c:161
997 #: modules/audio_output/alsa.c:327 modules/audio_output/directx.c:425
998 #: modules/audio_output/directx.c:462 modules/audio_output/oss.c:195
999 #: modules/audio_output/oss.c:325 modules/audio_output/sdl.c:114
1000 #: modules/audio_output/sdl.c:177 modules/audio_output/sdl.c:188
1001 #: modules/audio_output/sdl.c:194 modules/audio_output/waveout.c:359
1002 msgid "Stereo"
1003 msgstr "¥¹¥Æ¥ì¥ª"
1004
1005 #: src/audio_output/output.c:82 src/audio_output/output.c:105
1006 #: src/audio_output/output.c:113 src/audio_output/output.c:135
1007 #: src/audio_output/output.c:145
1008 msgid "Left"
1009 msgstr ""
1010
1011 #: src/audio_output/output.c:86 src/audio_output/output.c:107
1012 #: src/audio_output/output.c:137
1013 msgid "Right"
1014 msgstr ""
1015
1016 #: src/audio_output/output.c:90 src/audio_output/output.c:128
1017 msgid "Dolby Surround"
1018 msgstr ""
1019
1020 #: include/interface.h:72
1021 msgid ""
1022 "\n"
1023 "Warning: if you can't access the GUI anymore, open a dos command box, go to "
1024 "the directory where you installed VLC and run \"vlc -I win32\"\n"
1025 msgstr ""
1026 "\n"
1027 "·Ù¹ð¡§¤â¤·¡¢GUI¤¬¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢DOS¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¡¦¥×¥í¥ó¥×¥È¤ò³«¤¤¤Æ¡¢VLC"
1028 "¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢\"vlc -I win32\"¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À"
1029 "¤µ¤¤¡£\n"
1030
1031 #: modules/access/directory.c:82
1032 #, fuzzy
1033 msgid "Standard filesystem directory input"
1034 msgstr "ɸ½àŪ¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤà"
1035
1036 #: modules/access/dvd/dvd.c:65
1037 msgid "method to use by libdvdcss for key decryption"
1038 msgstr "libdvdcss¤ò¸°¤ÎÊ£¹ç²½¤Ë»ÈÍÑ"
1039
1040 #: modules/access/dvd/dvd.c:67
1041 msgid ""
1042 "Set the method used by libdvdcss for key decryption.\n"
1043 "title: decrypted title key is guessed from the encrypted sectors of the "
1044 "stream. Thus it should work with a file as well as the DVD device. But it "
1045 "sometimes takes much time to decrypt a title key and may even fail. With "
1046 "this method, the key is only checked at the beginning of each title, so it "
1047 "won't work if the key changes in the middle of a title.\n"
1048 "disc: the disc key is first cracked, then all title keys can be decrypted "
1049 "instantly, which allows us to check them often.\n"
1050 "key: the same as \"disc\" if you don't have a file with player keys at "
1051 "compilation time. If you do, the decryption of the disc key will be faster "
1052 "with this method. It is the one that was used by libcss.\n"
1053 "The default method is: key."
1054 msgstr ""
1055 "¸°¤ÎÊ£¹ç²½¤Ëlibdvdcss¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥á¥½¥Ã¥É¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£\n"
1056 "title: Ê£¹ç²½¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¡¦¥­¡¼¤Ï¥¹¥È¥ê¡¼¥àÃæ¤Î°Å¹æ²½¤µ¤ì¤¿¥»¥¯¥¿¡¼¤«¤é¿ä¬"
1057 "¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¯ÃΤé¤ì¤Æ¤¤¤ëDVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤ÏÆ°ºî¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»þ¡¹"
1058 "¼ºÇÔ¤·¤¿¤ê¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¡¦¥­¡¼¤ÎÊ£¹ç²½¤Ë»þ´Ö¤òÍפ·¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤âÃΤì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¥á"
1059 "¥½¥Ã¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸°¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤Î³«»Ï»þ¤Ë¤Î¤ß¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÅÓÃæ¤Ç¸°"
1060 "¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Æ°ºî¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£\n"
1061 "disc: ¥Ç¥£¥¹¥¯¡¦¥­¡¼¤¬ºÇ½é¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡¦¥­¡¼¤¬"
1062 "¨»þ¤ËÊ£¹ç²½¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£\n"
1063 "key: ËÝÌõ»þ¤Ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦¥­¡¼¤ò»ý¤Ä¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢\"disc:\"¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¹¡£"
1064 "¥Ç¥£¥¹¥¯¡¦¥­¡¼¤ÎÊ£¹ç²½¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤¬°ìÈÖ®¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£libcss¤Ë"
1065 "¤è¤Ã¤Æ»ÈÍѤµ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£\n"
1066 "´ûÄêÃͤÏ\"key:\"¤Ç¤¹¡£"
1067
1068 #: modules/access/dvd/dvd.c:86
1069 msgid "[dvd:][device][@raw_device][@[title][,[chapter][,angle]]]"
1070 msgstr ""
1071
1072 #: modules/access/dvd/dvd.c:87
1073 #, fuzzy
1074 msgid "dvd"
1075 msgstr "ÄɲÃ"
1076
1077 #: modules/access/dvd/dvd.c:91
1078 #, fuzzy
1079 msgid "DVD input (uses libdvdcss if installed)"
1080 msgstr "DVDÆþÎϥ⥸¥å¡¼¥ë, libdvdcss¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï»ÈÍÑ"
1081
1082 #: modules/access/dvd/dvd.c:94
1083 #, fuzzy
1084 msgid "DVD input (uses libdvdcss)"
1085 msgstr "DVDÆþÎϥ⥸¥å¡¼¥ë, libdvdcss¤ò»ÈÍÑ"
1086
1087 #: modules/access/dvdread/dvdread.c:45
1088 #, fuzzy
1089 msgid "DVD input (using libdvdread)"
1090 msgstr "DVDÆþÎϥ⥸¥å¡¼¥ë, libdvdcss¤ò»ÈÍÑ"
1091
1092 #: modules/access/dvdplay/dvd.c:51
1093 msgid "[dvdplay:][device][@[title][,[chapter][,angle]]]"
1094 msgstr ""
1095
1096 #: modules/access/dvdplay/dvd.c:52
1097 msgid "DVD input with menus support"
1098 msgstr ""
1099
1100 #: modules/access/mms/mms.c:129 modules/access/v4l/v4l.c:69
1101 #: modules/access/file.c:69 modules/access/ftp.c:86 modules/access/http.c:80
1102 #: modules/access/udp.c:72
1103 msgid "caching value in ms"
1104 msgstr "¥­¥ã¥Ã¥·¥ó¥°ÃÍ (ms)"
1105
1106 #: modules/access/mms/mms.c:131
1107 #, fuzzy
1108 msgid ""
1109 "Allows you to modify the default caching value for mms streams. This value "
1110 "should be set in miliseconds units."
1111 msgstr ""
1112 "udp¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë´ûÄê¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥ó¥°Ãͤ¬Êѹ¹²Äǽ¤Ç¤¹¡£Ã±°Ì¤Ï¥ß¥êÉäǻØ"
1113 "Äꤷ¤Þ¤¹¡£"
1114
1115 #: modules/access/mms/mms.c:135
1116 msgid "Microsoft Media Server (MMS) input"
1117 msgstr ""
1118
1119 #: modules/access/vcd/vcd.c:79
1120 #, fuzzy
1121 msgid "VCD input"
1122 msgstr "VCDÆþÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
1123
1124 #: modules/access/v4l/v4l.c:71
1125 #, fuzzy
1126 msgid ""
1127 "Allows you to modify the default caching value for v4l streams. This value "
1128 "should be set in miliseconds units."
1129 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î´ûÄê¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥ó¥°ÃͤòÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£Ã±°Ì¤Ï¥ß¥êÉÃ"
1130
1131 #: modules/access/v4l/v4l.c:75
1132 #, fuzzy
1133 msgid "Video4Linux input"
1134 msgstr "Video4LinuxÆþÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
1135
1136 #: modules/access/v4l/v4l.c:76
1137 msgid "v4l"
1138 msgstr ""
1139
1140 #: modules/access/file.c:71
1141 msgid ""
1142 "Allows you to modify the default caching value for file streams. This value "
1143 "should be set in miliseconds units."
1144 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î´ûÄê¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥ó¥°ÃͤòÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£Ã±°Ì¤Ï¥ß¥êÉÃ"
1145
1146 #: modules/access/file.c:75
1147 #, fuzzy
1148 msgid "Standard filesystem file input"
1149 msgstr "ɸ½àŪ¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤà"
1150
1151 #: modules/access/file.c:76
1152 msgid "file"
1153 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë"
1154
1155 #: modules/access/ftp.c:88
1156 #, fuzzy
1157 msgid ""
1158 "Allows you to modify the default caching value for ftp streams. This value "
1159 "should be set in miliseconds units."
1160 msgstr ""
1161 "http¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë´ûÄê¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥ó¥°Ãͤ¬Êѹ¹²Äǽ¤Ç¤¹¡£Ã±°Ì¤Ï¥ß¥êÉäÇ"
1162 "»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
1163
1164 #: modules/access/ftp.c:92
1165 msgid "FTP input"
1166 msgstr ""
1167
1168 #: modules/access/http.c:74
1169 msgid "specify an HTTP proxy"
1170 msgstr "HTTP¥×¥í¥­¥·¤ò»ØÄê"
1171
1172 #: modules/access/http.c:76
1173 #, fuzzy
1174 msgid ""
1175 "Specify an HTTP proxy to use. It must be in the form http://myproxy.mydomain:"
1176 "myport. If none is specified, the HTTP_PROXY environment variable will be "
1177 "tried."
1178 msgstr ""
1179 "»ÈÍѤ¹¤ëHTTP¥×¥í¥­¥·¤ò http://myproxy.mydomain:myport ¤Î·Á¼°¤Ç»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ"
1180 "¤¤¡£none ¤¬»ØÄꤵ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢HTTP_PROXYenvironmentÊÑ¿ô¤¬»î¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£"
1181
1182 #: modules/access/http.c:82
1183 msgid ""
1184 "Allows you to modify the default caching value for http streams. This value "
1185 "should be set in miliseconds units."
1186 msgstr ""
1187 "http¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë´ûÄê¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥ó¥°Ãͤ¬Êѹ¹²Äǽ¤Ç¤¹¡£Ã±°Ì¤Ï¥ß¥êÉäÇ"
1188 "»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
1189
1190 #: modules/access/http.c:86
1191 msgid "http"
1192 msgstr ""
1193
1194 #: modules/access/http.c:89
1195 msgid "HTTP input"
1196 msgstr ""
1197
1198 #: modules/access/udp.c:74
1199 msgid ""
1200 "Allows you to modify the default caching value for udp streams. This value "
1201 "should be set in miliseconds units."
1202 msgstr ""
1203 "udp¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë´ûÄê¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥ó¥°Ãͤ¬Êѹ¹²Äǽ¤Ç¤¹¡£Ã±°Ì¤Ï¥ß¥êÉäǻØ"
1204 "Äꤷ¤Þ¤¹¡£"
1205
1206 #: modules/access/udp.c:78
1207 #, fuzzy
1208 msgid "UDP/RTP input"
1209 msgstr "UDP¥Þ¥ë¥Á¥­¥ã¥¹¥È"
1210
1211 #: modules/access/udp.c:79
1212 msgid "udp"
1213 msgstr ""
1214
1215 #: modules/access/satellite/satellite.c:41
1216 msgid "satellite default transponder frequency"
1217 msgstr "±ÒÀ± ´ûÄêžÁ÷¼þÇÈ¿ô"
1218
1219 #: modules/access/satellite/satellite.c:44
1220 msgid "satellite default transponder polarization"
1221 msgstr "±ÒÀ± ´ûÄêžÁ÷¶Ë"
1222
1223 #: modules/access/satellite/satellite.c:47
1224 msgid "satellite default transponder FEC"
1225 msgstr "±ÒÀ± ´ûÄêžÁ÷FEC"
1226
1227 #: modules/access/satellite/satellite.c:50
1228 msgid "satellite default transponder symbol rate"
1229 msgstr "±ÒÀ± ´ûÄêžÁ÷¥·¥ó¥Ü¥ë¡¦¥ì¡¼¥È"
1230
1231 #: modules/access/satellite/satellite.c:53
1232 msgid "use diseqc with antenna"
1233 msgstr "¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Èdiseqc¤ò»ÈÍÑ"
1234
1235 #: modules/access/satellite/satellite.c:56
1236 msgid "antenna lnb_lof1 (kHz)"
1237 msgstr "¥¢¥ó¥Æ¥Ê lnb_lof1 (kHz)"
1238
1239 #: modules/access/satellite/satellite.c:59
1240 msgid "antenna lnb_lof2 (kHz)"
1241 msgstr "¥¢¥ó¥Æ¥Ê lnb_lof2 (kHz)"
1242
1243 #: modules/access/satellite/satellite.c:62
1244 msgid "antenna lnb_slof (kHz)"
1245 msgstr "¥¢¥ó¥Æ¥Ê lnb_slof (kHz)"
1246
1247 #: modules/access/satellite/satellite.c:81
1248 #, fuzzy
1249 msgid "satellite input"
1250 msgstr "±ÒÀ±ÆþÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
1251
1252 #: modules/access/slp.c:78
1253 msgid "SLP input"
1254 msgstr ""
1255
1256 #: modules/access/slp.c:79
1257 msgid "slp"
1258 msgstr ""
1259
1260 #: modules/access_output/file.c:58
1261 #, fuzzy
1262 msgid "File stream ouput"
1263 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎÏÀè¤ÎÁªÂò"
1264
1265 #: modules/access_output/dummy.c:56
1266 #, fuzzy
1267 msgid "Dummy stream ouput"
1268 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎÏÀè¤ÎÁªÂò"
1269
1270 #: modules/access_output/http.c:54
1271 #, fuzzy
1272 msgid "HTTP stream ouput"
1273 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎÏÀè¤ÎÁªÂò"
1274
1275 #: modules/access_output/udp.c:73
1276 #, fuzzy
1277 msgid "UDP stream ouput"
1278 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎÏÀè¤ÎÁªÂò"
1279
1280 #: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:48
1281 msgid "characteristic dimension"
1282 msgstr "¶õ´Ö¤ÎÆÃÀ­"
1283
1284 #: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:50
1285 msgid ""
1286 "Headphone virtual spatialization effect parameter: distance between front "
1287 "left speaker and listener in meters."
1288 msgstr ""
1289 "¥Ø¥Ã¥É¥Û¡¼¥ó¤Î²¾ÁÛŪ¤Ê²»¤Î¹­¤¬¤ê¸ú²Ì¡§¥Õ¥í¥ó¥Èº¸Â¦¥¹¥Ô¡¼¥«¤È¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î´Ö¤Îµ÷"
1290 "Î¥¤ò¥á¡¼¥È¥ë¤Ç»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
1291
1292 #: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:54
1293 msgid "headphone"
1294 msgstr ""
1295
1296 #: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:57
1297 #, fuzzy
1298 msgid "headphone channel mixer with virtual spatialization effect"
1299 msgstr "¥Ø¥Ã¥É¥Û¡¼¥ó¤Î²¾ÁÛŪ¤Ê²»¤Î¹­¤¬¤ê¸ú²Ì"
1300
1301 #: modules/audio_filter/channel_mixer/trivial.c:46
1302 msgid "audio filter for trivial channel mixing"
1303 msgstr "Èù̯¤Ê¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥ß¥­¥·¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1304
1305 #: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:76
1306 msgid "A/52 dynamic range compression"
1307 msgstr "A/52 ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡¦¥ì¥ó¥¸°µ½Ì"
1308
1309 #: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:78
1310 msgid ""
1311 "Dynamic range compression makes the loud sounds softer, and the soft sounds "
1312 "louder, so you can more easily listen to the stream in a noisy environment "
1313 "without disturbing anyone. If you disable the dynamic range compression the "
1314 "playback will be more adapted to a movie theater or a listening room."
1315 msgstr ""
1316 "¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡¦¥ì¥ó¥¸°µ½Ì¤ÏÂ礭¤Ê²»Î̤ò¾®¤µ¤¯¤·¡¢¾®¤µ¤Ê²»Î̤òÂ礭¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¤³"
1317 "¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ»¨²»¤Î¿¤¤´Ä¶­¤Ç¾¤Î¿Í¤ËÌÂÏǤò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ê¹¤­¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ"
1318 "¤¹¡£\n"
1319 "¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤ÆºÆÀ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢±Ç²è´Û¤ä¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¡¦¥ë¡¼¥à¤Ê¤É¤Ç¤ÎºÆÀ¸"
1320 "¤Ë¤è¤êŬÀڤˤʤê¤Þ¤¹¡£"
1321
1322 #: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:87
1323 #, fuzzy
1324 msgid "ATSC A/52 aka AC-3 audio decoder"
1325 msgstr "a52 ATSC A/52(AC-3)¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1326
1327 #: modules/audio_filter/converter/a52tospdif.c:51
1328 msgid "audio filter for A/52->S/PDIF encapsulation"
1329 msgstr "A/52->S/PDIF¤Î¥«¥×¥»¥ë²½¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1330
1331 #: modules/audio_filter/converter/dtstospdif.c:50
1332 #, fuzzy
1333 msgid "audio filter for DTS->S/PDIF encapsulation"
1334 msgstr "A/52->S/PDIF¤Î¥«¥×¥»¥ë²½¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1335
1336 #: modules/audio_filter/converter/fixed32tofloat32.c:48
1337 msgid "audio filter for fixed32<->float32 conversion"
1338 msgstr "fixed32<->float32ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1339
1340 #: modules/audio_filter/converter/fixed32tos16.c:46
1341 msgid "audio filter for fixed32->s16 conversion"
1342 msgstr "fixed32->s16ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1343
1344 #: modules/audio_filter/converter/float32tos16.c:46
1345 msgid "audio filter for float32->s16 conversion"
1346 msgstr "float32->s16ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1347
1348 #: modules/audio_filter/converter/float32tos8.c:46
1349 msgid "audio filter for float32->s8 conversion"
1350 msgstr "float32->s8ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1351
1352 #: modules/audio_filter/converter/float32tou16.c:46
1353 msgid "audio filter for float32->u16 conversion"
1354 msgstr "float32->u16ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1355
1356 #: modules/audio_filter/converter/float32tou8.c:46
1357 msgid "audio filter for float32->u8 conversion"
1358 msgstr "float32->u8ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1359
1360 #: modules/audio_filter/converter/s16tofloat32.c:46
1361 msgid "audio filter for s16->float32 conversion"
1362 msgstr "s16->float32ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1363
1364 #: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:61
1365 #, fuzzy
1366 msgid "MPEG audio decoder"
1367 msgstr "MPEG 1/2¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1368
1369 #: modules/audio_filter/converter/s16tofixed32.c:46
1370 #, fuzzy
1371 msgid "audio filter for s16->fixed32 conversion"
1372 msgstr "s16->float32ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1373
1374 #: modules/audio_filter/converter/s16tofloat32swab.c:58
1375 msgid "audio filter for s16->float32 with endianness conversion"
1376 msgstr "s16->float32ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1377
1378 #: modules/audio_filter/converter/s8tofloat32.c:46
1379 #, fuzzy
1380 msgid "audio filter for s8->float32 conversion"
1381 msgstr "s16->float32ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1382
1383 #: modules/audio_filter/converter/u8tofixed32.c:46
1384 #, fuzzy
1385 msgid "audio filter for u8->fixed32 conversion"
1386 msgstr "fixed32->s16ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1387
1388 #: modules/audio_filter/converter/u8tofloat32.c:46
1389 #, fuzzy
1390 msgid "audio filter for u8->float32 conversion"
1391 msgstr "s16->float32ÊÑ´¹¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1392
1393 #: modules/audio_filter/resampler/bandlimited.c:82
1394 #, fuzzy
1395 msgid "audio filter for bandlimited interpolation resampling"
1396 msgstr "Èù̯¤ÊºÆ¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1397
1398 #: modules/audio_filter/resampler/coreaudio.c:63
1399 #: modules/audio_filter/resampler/ugly.c:46
1400 msgid "audio filter for ugly resampling"
1401 msgstr "¹Ó¤ì¤¿ºÆ¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1402
1403 #: modules/audio_filter/resampler/linear.c:59
1404 #, fuzzy
1405 msgid "audio filter for linear interpolation resampling"
1406 msgstr "Èù̯¤ÊºÆ¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1407
1408 #: modules/audio_filter/resampler/trivial.c:46
1409 msgid "audio filter for trivial resampling"
1410 msgstr "Èù̯¤ÊºÆ¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼"
1411
1412 #: modules/audio_mixer/float32.c:45
1413 #, fuzzy
1414 msgid "float32 audio mixer"
1415 msgstr "float32¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥ß¥­¥µ¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1416
1417 #: modules/audio_mixer/spdif.c:45
1418 #, fuzzy
1419 msgid "dummy spdif audio mixer"
1420 msgstr "¥À¥ß¡¼¤Îspdif¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥ß¥­¥µ¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1421
1422 #: modules/audio_mixer/trivial.c:45
1423 #, fuzzy
1424 msgid "trivial audio mixer"
1425 msgstr "Èù̯¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥ß¥­¥µ¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1426
1427 #: modules/audio_output/alsa.c:91
1428 msgid "ALSA"
1429 msgstr ""
1430
1431 #: modules/audio_output/alsa.c:93
1432 msgid "ALSA device name"
1433 msgstr "ALSA¥Ç¥Ð¥¤¥¹Ì¾"
1434
1435 #: modules/audio_output/alsa.c:94
1436 #, fuzzy
1437 msgid "ALSA audio output"
1438 msgstr "ALSA¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1439
1440 #: modules/audio_output/alsa.c:156 modules/audio_output/alsa.c:333
1441 #: modules/audio_output/directx.c:436 modules/audio_output/directx.c:457
1442 #: modules/audio_output/oss.c:214 modules/audio_output/oss.c:331
1443 #: modules/audio_output/sdl.c:119 modules/audio_output/sdl.c:178
1444 #: modules/audio_output/sdl.c:190 modules/audio_output/sdl.c:198
1445 #: modules/audio_output/waveout.c:372
1446 msgid "Mono"
1447 msgstr "¥â¥Î¥é¥ë"
1448
1449 #: modules/audio_output/alsa.c:194 modules/audio_output/alsa.c:308
1450 #: modules/audio_output/directx.c:283 modules/audio_output/directx.c:478
1451 #: modules/audio_output/oss.c:237 modules/audio_output/oss.c:306
1452 #: modules/audio_output/waveout.c:207 modules/audio_output/waveout.c:387
1453 msgid "A/52 over S/PDIF"
1454 msgstr ""
1455
1456 #: modules/audio_output/alsa.c:312 modules/audio_output/directx.c:311
1457 #: modules/audio_output/directx.c:397 modules/audio_output/directx.c:451
1458 #: modules/audio_output/oss.c:164 modules/audio_output/oss.c:310
1459 #: modules/audio_output/waveout.c:234 modules/audio_output/waveout.c:329
1460 msgid "5.1"
1461 msgstr ""
1462
1463 #: modules/audio_output/alsa.c:320 modules/audio_output/directx.c:318
1464 #: modules/audio_output/directx.c:413 modules/audio_output/directx.c:454
1465 #: modules/audio_output/oss.c:173 modules/audio_output/oss.c:318
1466 #: modules/audio_output/waveout.c:241 modules/audio_output/waveout.c:346
1467 msgid "2 Front 2 Rear"
1468 msgstr "¥Õ¥í¥ó¥È 2, ¥ê¥¢ 2"
1469
1470 #: modules/audio_output/arts.c:66
1471 #, fuzzy
1472 msgid "aRts audio output"
1473 msgstr "aRts¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1474
1475 #: modules/audio_output/coreaudio.c:218
1476 #, fuzzy
1477 msgid "audio device"
1478 msgstr "DVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹"
1479
1480 #: modules/audio_output/coreaudio.c:221
1481 #, fuzzy
1482 msgid "CoreAudio output"
1483 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ü¥ê¥å¡¼¥à"
1484
1485 #: modules/audio_output/directx.c:215
1486 #, fuzzy
1487 msgid "DirectX audio output"
1488 msgstr "DirectX¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1489
1490 #: modules/audio_output/esd.c:64
1491 #, fuzzy
1492 msgid "EsounD audio output"
1493 msgstr "EsounD¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1494
1495 #: modules/audio_output/file.c:82
1496 msgid "output format"
1497 msgstr "½ÐÎÏ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È"
1498
1499 #: modules/audio_output/file.c:83
1500 msgid ""
1501 "one of \"u8\", \"s8\", \"u16\", \"s16\", \"u16_le\", \"s16_le\", \"u16_be\", "
1502 "\"s16_be\", \"fixed32\", \"float32\" or \"spdif\""
1503 msgstr ""
1504
1505 #: modules/audio_output/file.c:86
1506 msgid "add wave header"
1507 msgstr "wave¥Ø¥Ã¥À¤òÄɲÃ"
1508
1509 #: modules/audio_output/file.c:87
1510 msgid "instead of writing a raw file, you can add a wav header to the file"
1511 msgstr "raw¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò½ñ¤­½Ð¤¹Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢wav¥Ø¥Ã¥À¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÄɲ乤롣"
1512
1513 #: modules/audio_output/file.c:104
1514 #, fuzzy
1515 msgid "output file"
1516 msgstr "½ÐÎÏ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È"
1517
1518 #: modules/audio_output/file.c:105
1519 msgid "file to which the audio samples will be written to"
1520 msgstr ""
1521
1522 #: modules/audio_output/file.c:114
1523 #, fuzzy
1524 msgid "file audio output"
1525 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
1526
1527 #: modules/audio_output/oss.c:102
1528 #, fuzzy
1529 msgid "try to work around buggy OSS drivers"
1530 msgstr "OSS¥É¥é¥¤¥Ð¤Î¥Ð¥°¤Î²óÈò¤ò»î¤ß¤ë"
1531
1532 #: modules/audio_output/oss.c:104
1533 msgid ""
1534 "Some buggy OSS drivers just don't like when their internal buffers are "
1535 "completely filled (the sound gets heavily hashed). If you have one of these "
1536 "drivers, then you need to enable this option."
1537 msgstr ""
1538 "¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÉÔ°ÂÄê¤ÊOSS¥É¥é¥¤¥Ð¤ÏÆâÉô¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ò´°Á´¤Ë»È¤¤²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£(¥µ¥¦¥ó¥É"
1539 "¤Ï¤«¤Ê¤êÅÓÀÚ¤ì¤Æʹ¤³¤¨¤Þ¤¹)¡¡¤â¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥¤¥Ð¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤³¤Î"
1540 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£"
1541
1542 #: modules/audio_output/oss.c:109
1543 msgid "OSS"
1544 msgstr ""
1545
1546 #: modules/audio_output/oss.c:111
1547 msgid "OSS dsp device"
1548 msgstr "OSS dsp¥Ç¥Ð¥¤¥¹"
1549
1550 #: modules/audio_output/oss.c:113
1551 #, fuzzy
1552 msgid "Linux OSS audio output"
1553 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
1554
1555 #: modules/audio_output/sdl.c:68
1556 #, fuzzy
1557 msgid "Simple DirectMedia Layer audio output"
1558 msgstr "¥·¥ó¥×¥ë DirectMedia ¥ì¥¤¥ä¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1559
1560 #: modules/audio_output/waveout.c:130
1561 #, fuzzy
1562 msgid "Win32 waveOut extension output"
1563 msgstr "Win32 wave½ÐÎÏÍѳÈÄ¥¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1564
1565 #: modules/codec/a52.c:81
1566 msgid "A/52 parser"
1567 msgstr "A/52¥Ñ¡¼¥µ"
1568
1569 #: modules/codec/a52old/a52old.c:61 modules/codec/a52old/downmix/downmix.c:58
1570 msgid "A52 downmix module"
1571 msgstr "AC3¥À¥¦¥ó¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1572
1573 #: modules/codec/a52old/a52old.c:63 modules/codec/a52old/imdct/imdct.c:56
1574 msgid "A52 IMDCT module"
1575 msgstr "AC3 IMDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1576
1577 #: modules/codec/a52old/a52old.c:64
1578 msgid "software A52 decoder"
1579 msgstr "¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢AC3¥Ç¥³¡¼¥À"
1580
1581 #: modules/codec/a52old/downmix/downmix.c:62
1582 msgid "SSE A52 downmix module"
1583 msgstr "SSE AC3¥À¥¦¥ó¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1584
1585 #: modules/codec/a52old/downmix/downmix.c:67
1586 msgid "3D Now! A52 downmix module"
1587 msgstr "3D Now! AC3¥À¥¦¥ó¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1588
1589 #: modules/codec/a52old/imdct/imdct.c:60
1590 msgid "SSE A52 IMDCT module"
1591 msgstr "SSE AC3 IMDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1592
1593 #: modules/codec/a52old/imdct/imdct.c:65
1594 msgid "3D Now! A52 IMDCT module"
1595 msgstr "3D Now! AC3 IMDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1596
1597 #: modules/codec/adpcm.c:92
1598 #, fuzzy
1599 msgid "ADPCM audio deocder"
1600 msgstr "µ¿»÷AC3¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
1601
1602 #: modules/codec/araw.c:72
1603 #, fuzzy
1604 msgid "Pseudo Raw/Log Audio decoder"
1605 msgstr "µ¿»÷AC3¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
1606
1607 #: modules/codec/cinepak/cinepak.c:60
1608 #, fuzzy
1609 msgid "Cinepak video decoder"
1610 msgstr "DV¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
1611
1612 #: modules/codec/dv.c:48
1613 msgid "DV video decoder"
1614 msgstr "DV¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
1615
1616 #: modules/codec/dts.c:80
1617 #, fuzzy
1618 msgid "DTS parser"
1619 msgstr "A/52¥Ñ¡¼¥µ"
1620
1621 #: modules/codec/faad/decoder.c:55
1622 #, fuzzy
1623 msgid "AAC audio decoder (using libfaad2)"
1624 msgstr "AAC¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë (libfaad2)"
1625
1626 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:99
1627 msgid "ffmpeg"
1628 msgstr ""
1629
1630 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:113
1631 msgid "Post processing"
1632 msgstr "¸å½èÍý"
1633
1634 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:115
1635 msgid "ffmpeg postprocessing module"
1636 msgstr "ffmpeg ¸å½èÍý¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1637
1638 #: modules/codec/ffmpeg/ffmpeg.c:139
1639 msgid "ffmpeg audio/video decoder((MS)MPEG4,SVQ1,H263,WMV,WMA)"
1640 msgstr "ffmpeg ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¿¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À((MS)MPEG4,SVQ1,H263,WMV,WMA)"
1641
1642 #: modules/codec/ffmpeg/postprocessing/postprocessing.c:49
1643 #, fuzzy
1644 msgid "C Post Processing"
1645 msgstr "¸å½èÍý"
1646
1647 #: modules/codec/ffmpeg/postprocessing/postprocessing.c:53
1648 #, fuzzy
1649 msgid "MMX Post Processing"
1650 msgstr "MMX¸å½èÍý¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1651
1652 #: modules/codec/ffmpeg/postprocessing/postprocessing.c:58
1653 #, fuzzy
1654 msgid "MMXEXT Post Processing"
1655 msgstr "MMX¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¸å½èÍý¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1656
1657 #: modules/codec/flacdec.c:107
1658 #, fuzzy
1659 msgid "flac audio decoder"
1660 msgstr "µ¿»÷AC3¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
1661
1662 #: modules/codec/libmpeg2.c:82
1663 #, fuzzy
1664 msgid "MPEG I/II video decoder (using libmpeg2)"
1665 msgstr "MPEG 1/2¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1666
1667 #: modules/codec/lpcm.c:90
1668 msgid "linear PCM audio parser"
1669 msgstr "¥ê¥Ë¥¢PCM¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
1670
1671 #: modules/codec/mpeg_audio.c:87
1672 msgid "MPEG audio layer I/II/III parser"
1673 msgstr ""
1674
1675 #: modules/codec/mpeg_video/idct/idct.c:41
1676 msgid "IDCT"
1677 msgstr ""
1678
1679 #: modules/codec/mpeg_video/idct/idctaltivec.c:45
1680 #, fuzzy
1681 msgid "AltiVec IDCT"
1682 msgstr "Altivec IDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1683
1684 #: modules/codec/mpeg_video/idct/idctclassic.c:41
1685 #, fuzzy
1686 msgid "classic IDCT"
1687 msgstr "¥¯¥é¥Ã¥·¥Ã¥¯IDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1688
1689 #: modules/codec/mpeg_video/idct/idctmmx.c:47
1690 #, fuzzy
1691 msgid "MMX IDCT"
1692 msgstr "MMX IDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1693
1694 #: modules/codec/mpeg_video/idct/idctmmxext.c:47
1695 #, fuzzy
1696 msgid "MMX EXT IDCT"
1697 msgstr "MMX¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥·¥ç¥óIDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1698
1699 #: modules/codec/mpeg_video/motion/motion.c:42
1700 #, fuzzy
1701 msgid "motion compensation"
1702 msgstr "¥â¡¼¥·¥ç¥óÊäÀµ¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1703
1704 #: modules/codec/mpeg_video/motion/motion3dnow.c:44
1705 #, fuzzy
1706 msgid "3D Now! motion compensation"
1707 msgstr "3D Now!¥â¡¼¥·¥ç¥óÊäÀµ¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1708
1709 #: modules/codec/mpeg_video/motion/motionaltivec.c:47
1710 #, fuzzy
1711 msgid "AltiVec motion compensation"
1712 msgstr "AltiVec¥â¡¼¥·¥ç¥óÊäÀµ¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1713
1714 #: modules/codec/mpeg_video/motion/motionmmx.c:45
1715 #, fuzzy
1716 msgid "MMX motion compensation"
1717 msgstr "MMX¥â¡¼¥·¥ç¥óÊäÀµ¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1718
1719 #: modules/codec/mpeg_video/motion/motionmmxext.c:44
1720 #, fuzzy
1721 msgid "MMX EXT motion compensation"
1722 msgstr "MMX¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥â¡¼¥·¥ç¥óÊäÀµ¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1723
1724 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:59
1725 msgid "IDCT module"
1726 msgstr "IDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1727
1728 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:61
1729 msgid ""
1730 "This option allows you to select the IDCT module used by this video decoder. "
1731 "The default behavior is to automatically select the best module available."
1732 msgstr ""
1733 "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÈÍѤµ¤ì¤ëIDCT¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁªÂò²Äǽ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë"
1734 "¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤Ê¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£"
1735
1736 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:65
1737 msgid "motion compensation module"
1738 msgstr "¥â¡¼¥·¥ç¥óÊäÀµ¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1739
1740 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:67
1741 msgid ""
1742 "This option allows you to select the motion compensation module used by this "
1743 "video decoder. The default behavior is to automatically select the best "
1744 "module available."
1745 msgstr ""
1746 "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥â¡¼¥·¥ç¥óÊäÀµ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁªÂò²Äǽ¤Ë¤·¤Þ"
1747 "¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¼«Æ°Åª¤ËºÇŬ¤Ê¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£"
1748
1749 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:71
1750 msgid "use additional processors"
1751 msgstr "ÄÉ²Ã¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Î»ÈÍÑ"
1752
1753 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:73
1754 msgid ""
1755 "This video decoder can benefit from a multiprocessor computer. If you have "
1756 "one, you can specify the number of processors here."
1757 msgstr ""
1758 "¥Þ¥ë¥Á¡¦¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥»¥Ã¥µ¿ô"
1759 "¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
1760
1761 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:76
1762 msgid "force synchro algorithm {I|I+|IP|IP+|IPB}"
1763 msgstr "Ʊ´ü¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò¶¯À©Åª¤Ë»ØÄꤷ¤Þ¤¹ (I|I+|IP|IP+|IPB)"
1764
1765 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:78
1766 msgid ""
1767 "This allows you to force the synchro algorithm, by directly selecting the "
1768 "types of picture you want to decode. Please bear in mind that if you select "
1769 "more pictures than what your CPU is capable to decode, you won't get "
1770 "anything."
1771 msgstr ""
1772 "Ʊ´ü¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò¶¯À©Åª¤Ë»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£Ä¾ÀÜÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÈÍѤ·¤¿¤¤¥Ç"
1773 "¥³¡¼¥É¤Î²èÁü¥¿¥¤¥×¤¬»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£CPU¤Î¥Ç¥³¡¼¥ÉǽÎϤòĶ¤¨¤Æ»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­"
1774 "¤Þ¤»¤ó¡£"
1775
1776 #: modules/codec/mpeg_video/parser.c:92
1777 #, fuzzy
1778 msgid "MPEG I/II video decoder"
1779 msgstr "MPEG 1/2¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1780
1781 #: modules/codec/rawvideo.c:65
1782 #, fuzzy
1783 msgid "Pseudo Raw Video decoder"
1784 msgstr "µ¿»÷AC3¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
1785
1786 #: modules/codec/spudec/spudec.c:48
1787 #, fuzzy
1788 msgid "font used by the text subtitler"
1789 msgstr "ʸ»ú»úËë¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë¥Õ¥©¥ó¥È"
1790
1791 #: modules/codec/spudec/spudec.c:50
1792 msgid ""
1793 "When the subtitles are coded in text form then, you can choose which font "
1794 "will be used to display them."
1795 msgstr ""
1796 "»úË뤬¥Æ¥­¥¹¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¥³¡¼¥É²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢É½¼¨¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤òÁªÂò"
1797 "²Äǽ¤Ç¤¹¡£"
1798
1799 #: modules/codec/spudec/spudec.c:56
1800 msgid "subtitles"
1801 msgstr "»úËë(_S)"
1802
1803 #: modules/codec/spudec/spudec.c:65
1804 #, fuzzy
1805 msgid "subtitles decoder"
1806 msgstr "»úË롦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1807
1808 #: modules/codec/tarkin.c:95
1809 #, fuzzy
1810 msgid "Tarkin decoder module"
1811 msgstr "MPEG 1/2¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1812
1813 #: modules/codec/theora.c:84
1814 #, fuzzy
1815 msgid "Theora video decoder"
1816 msgstr "DV¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
1817
1818 #: modules/codec/vorbis.c:112
1819 #, fuzzy
1820 msgid "Vorbis audio decoder"
1821 msgstr "»úË롦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1822
1823 #: modules/codec/vorbis.c:189
1824 msgid "Vorbis Comment"
1825 msgstr ""
1826
1827 #: modules/codec/xvid.c:48
1828 #, fuzzy
1829 msgid "Xvid video decoder"
1830 msgstr "DV¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
1831
1832 #: modules/control/gestures.c:77
1833 msgid "Motion threshold"
1834 msgstr ""
1835
1836 #: modules/control/gestures.c:79
1837 msgid "the amount of movement required for a mouse gesture to be recorded"
1838 msgstr ""
1839
1840 #: modules/control/gestures.c:82
1841 msgid "Mouse button"
1842 msgstr ""
1843
1844 #: modules/control/gestures.c:84
1845 msgid "the mouse button to be held down during mouse gestures"
1846 msgstr ""
1847
1848 #: modules/control/gestures.c:89
1849 msgid "Gestures"
1850 msgstr ""
1851
1852 #: modules/control/gestures.c:93
1853 #, fuzzy
1854 msgid "mouse gestures control interface"
1855 msgstr "ÀÖ³°Àþ¥ê¥â¡¼¥È¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1856
1857 #: modules/control/lirc/lirc.c:64
1858 #, fuzzy
1859 msgid "infrared remote control interface"
1860 msgstr "ÀÖ³°Àþ¥ê¥â¡¼¥È¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1861
1862 #: modules/control/lirc/lirc.c:193
1863 #, fuzzy
1864 msgid "Quit"
1865 msgstr "VLC¤ò½ªÎ»"
1866
1867 #: modules/control/lirc/lirc.c:297 modules/control/lirc/lirc.c:323
1868 #: modules/gui/familiar/interface.c:177 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:607
1869 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1061 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:714
1870 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1160 modules/gui/macosx/intf.m:869
1871 #: modules/gui/macosx/intf.m:870 modules/gui/macosx/intf.m:871
1872 #: modules/gui/win32/strings.cpp:102 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:616
1873 msgid "Pause"
1874 msgstr "°ì»þÄä»ß"
1875
1876 #: modules/control/lirc/lirc.c:310 modules/gui/familiar/interface.c:190
1877 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:595
1878 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1054 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:703
1879 #: modules/gui/macosx/intf.m:284 modules/gui/macosx/intf.m:322
1880 #: modules/gui/macosx/intf.m:369 modules/gui/macosx/intf.m:876
1881 #: modules/gui/macosx/intf.m:877 modules/gui/macosx/intf.m:878
1882 #: modules/gui/macosx/playlist.m:172 modules/gui/win32/strings.cpp:100
1883 #: modules/gui/win32/strings.cpp:204 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:287
1884 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:621
1885 msgid "Play"
1886 msgstr "ºÆÀ¸"
1887
1888 #: modules/control/rc/rc.c:77
1889 msgid "show stream position"
1890 msgstr "¥µ¥Ö¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î°ÌÃÖ"
1891
1892 #: modules/control/rc/rc.c:78
1893 msgid ""
1894 "Show the current position in seconds within the stream from time to time."
1895 msgstr "ľ¤Á¤Ë¸½ºß¤Î°ÌÃÖ¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£"
1896
1897 #: modules/control/rc/rc.c:80
1898 msgid "fake TTY"
1899 msgstr "µ¿»÷ TTY"
1900
1901 #: modules/control/rc/rc.c:81
1902 msgid "Force the rc plugin to use stdin as if it was a TTY."
1903 msgstr "TTY¤Î¾ì¹ç¡¢¶¯À©Åª¤Ëɸ½àÆþÎϤòrc¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ç»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£"
1904
1905 #: modules/control/rc/rc.c:84
1906 msgid "Remote control"
1907 msgstr "¥ê¥â¡¼¥È¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë"
1908
1909 #: modules/control/rc/rc.c:89
1910 #, fuzzy
1911 msgid "remote control interface"
1912 msgstr "¥ê¥â¡¼¥È¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
1913
1914 #: modules/demux/a52sys.c:52
1915 msgid "A52 demuxer"
1916 msgstr ""
1917
1918 #: modules/demux/aac/demux.c:46
1919 #, fuzzy
1920 msgid "AAC stream demuxer"
1921 msgstr "MPEG 1/2¥ì¥¤¥ä1/2¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
1922
1923 #: modules/demux/aac/demux.c:549
1924 msgid "Aac"
1925 msgstr ""
1926
1927 #: modules/demux/aac/demux.c:551 modules/demux/mpeg/audio.c:617
1928 #: modules/demux/mpeg/audio.c:634
1929 #, fuzzy
1930 msgid "Input Type"
1931 msgstr "ÆþÎÏ"
1932
1933 #: modules/demux/aac/demux.c:554 modules/demux/mpeg/audio.c:619
1934 msgid "Layer"
1935 msgstr ""
1936
1937 #: modules/demux/aac/demux.c:556 modules/demux/asf/asf.c:265
1938 #: modules/demux/avi/avi.c:1008 modules/demux/ogg.c:820
1939 #: modules/demux/ogg.c:993 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:148
1940 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:972 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:486
1941 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1323 modules/gui/macosx/intf.m:341
1942 #: modules/gui/win32/strings.cpp:81
1943 msgid "Channels"
1944 msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë"
1945
1946 #: modules/demux/aac/demux.c:558 modules/demux/avi/avi.c:1010
1947 #: modules/demux/mpeg/audio.c:622 modules/demux/ogg.c:555
1948 #: modules/demux/ogg.c:654 modules/demux/ogg.c:815 modules/demux/ogg.c:988
1949 #, fuzzy
1950 msgid "Sample Rate"
1951 msgstr "¥·¥ó¥Ü¥ë¡¦¥ì¡¼¥È"
1952
1953 #: modules/demux/asf/asf.c:48
1954 msgid "ASF v1.0 demuxer (file only)"
1955 msgstr ""
1956
1957 #: modules/demux/asf/asf.c:155
1958 #, fuzzy
1959 msgid "Number of streams"
1960 msgstr "¹Ô¿ô"
1961
1962 #: modules/demux/asf/asf.c:218 modules/demux/asf/asf.c:288
1963 #: modules/demux/avi/avi.c:1004 modules/demux/avi/avi.c:1040
1964 #: modules/demux/avi/avi.c:1071 modules/demux/ogg.c:553
1965 #: modules/demux/ogg.c:612 modules/demux/ogg.c:652 modules/demux/ogg.c:717
1966 #: modules/demux/ogg.c:812 modules/demux/ogg.c:892 modules/demux/ogg.c:985
1967 #: modules/gui/familiar/interface.c:370
1968 msgid "Type"
1969 msgstr "¥¿¥¤¥×"
1970
1971 #: modules/demux/asf/asf.c:250 modules/demux/asf/asf.c:305
1972 #: modules/demux/avi/avi.c:1006 modules/demux/avi/avi.c:1041
1973 #: modules/demux/ogg.c:554 modules/demux/ogg.c:613 modules/demux/ogg.c:653
1974 #: modules/demux/ogg.c:718 modules/demux/ogg.c:813 modules/demux/ogg.c:893
1975 #: modules/demux/ogg.c:986
1976 #, fuzzy
1977 msgid "Codec"
1978 msgstr "ÊĤ¸¤ë"
1979
1980 #: modules/demux/asf/asf.c:267
1981 #, fuzzy
1982 msgid "Sample rate"
1983 msgstr "¥·¥ó¥Ü¥ë¡¦¥ì¡¼¥È"
1984
1985 #: modules/demux/asf/asf.c:269
1986 msgid "Avg. byterate"
1987 msgstr ""
1988
1989 #: modules/demux/asf/asf.c:272 modules/demux/avi/avi.c:1012
1990 msgid "Bits Per Sample"
1991 msgstr ""
1992
1993 #: modules/demux/asf/asf.c:319
1994 msgid "Size"
1995 msgstr "¥µ¥¤¥º"
1996
1997 #: modules/demux/asf/asf.c:322 modules/demux/avi/avi.c:1043
1998 #, fuzzy
1999 msgid "Resolution"
2000 msgstr "ÁªÂò"
2001
2002 #: modules/demux/asf/asf.c:324
2003 #, fuzzy
2004 msgid "Planes"
2005 msgstr "ºÆÀ¸"
2006
2007 #: modules/demux/asf/asf.c:326
2008 msgid "Bits per pixel"
2009 msgstr ""
2010
2011 #: modules/demux/asf/asf.c:328
2012 msgid "Compression Rate"
2013 msgstr ""
2014
2015 #: modules/demux/asf/asf.c:330
2016 #, fuzzy
2017 msgid "Image Size"
2018 msgstr "¥µ¥¤¥º"
2019
2020 #: modules/demux/asf/asf.c:332
2021 msgid "X pixels per meter"
2022 msgstr ""
2023
2024 #: modules/demux/asf/asf.c:334
2025 msgid "Y pixels per meter"
2026 msgstr ""
2027
2028 #: modules/demux/au.c:47
2029 msgid "AU demuxer"
2030 msgstr ""
2031
2032 #: modules/demux/avi/avi.c:60
2033 msgid "avi-demuxer"
2034 msgstr ""
2035
2036 #: modules/demux/avi/avi.c:62 modules/demux/avi/avi.c:63
2037 #, fuzzy
2038 msgid "force interleaved method"
2039 msgstr "¥Î¥ó¥¤¥ó¥¿¥ì¡¼¥¹²½¥â¡¼¥É"
2040
2041 #: modules/demux/avi/avi.c:65 modules/demux/avi/avi.c:66
2042 #, fuzzy
2043 msgid "force index creation"
2044 msgstr "¥½¡¼¥¹¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¡¦¥ì¥·¥ª"
2045
2046 #: modules/demux/avi/avi.c:68
2047 msgid "AVI demuxer"
2048 msgstr ""
2049
2050 #: modules/demux/avi/avi.c:933
2051 msgid "Avi"
2052 msgstr ""
2053
2054 #: modules/demux/avi/avi.c:934
2055 #, fuzzy
2056 msgid "Number of Streams"
2057 msgstr "¹Ô¿ô"
2058
2059 #: modules/demux/avi/avi.c:935
2060 #, fuzzy
2061 msgid "Flags"
2062 msgstr "ÁáÁ÷¤ê"
2063
2064 #: modules/demux/avi/avi.c:1046 modules/demux/ogg.c:614
2065 #: modules/demux/ogg.c:720 modules/demux/ogg.c:895
2066 msgid "Frame Rate"
2067 msgstr ""
2068
2069 #: modules/demux/avi/avi.c:1049
2070 msgid "Bits Per Pixel"
2071 msgstr ""
2072
2073 #: modules/demux/avi/avi.c:1071
2074 msgid "Unknown"
2075 msgstr ""
2076
2077 #: modules/demux/demuxdump.c:48
2078 #, fuzzy
2079 msgid "dump file name"
2080 msgstr "¥í¥°¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
2081
2082 #: modules/demux/demuxdump.c:50
2083 msgid "specify a file name to which the raw stream will be dumped."
2084 msgstr ""
2085
2086 #: modules/demux/demuxdump.c:53
2087 msgid "file dump demuxer"
2088 msgstr ""
2089
2090 #: modules/demux/flac.c:52
2091 msgid "flac demuxer"
2092 msgstr ""
2093
2094 #: modules/demux/m3u.c:65
2095 #, fuzzy
2096 msgid "playlist metademux"
2097 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò³«¤¯"
2098
2099 #: modules/demux/mp4/mp4.c:53
2100 msgid "MP4 demuxer"
2101 msgstr ""
2102
2103 #: modules/demux/mpeg/audio.c:47
2104 #, fuzzy
2105 msgid "MPEG I/II audio stream demuxer"
2106 msgstr "MPEG 1/2¥ì¥¤¥ä1/2¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
2107
2108 #: modules/demux/mpeg/audio.c:616 modules/demux/mpeg/audio.c:633
2109 msgid "mpeg"
2110 msgstr ""
2111
2112 #: modules/demux/mpeg/audio.c:620
2113 #, fuzzy
2114 msgid "Mode"
2115 msgstr "¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2116
2117 #: modules/demux/mpeg/audio.c:624
2118 msgid "Average Bitrate"
2119 msgstr ""
2120
2121 #: modules/demux/mpeg/es.c:49
2122 msgid "ISO 13818-1 MPEG Elementary Stream input"
2123 msgstr "ISO 13818-1 MPEG´ðËÜ¥¹¥È¥ê¡¼¥àÆþÎÏ"
2124
2125 #: modules/demux/mpeg/ps.c:60
2126 msgid "ISO 13818-1 MPEG Program Stream input"
2127 msgstr "ISO 13818-1 MPEG¥×¥í¥°¥é¥à¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥àÆþÎÏ"
2128
2129 #: modules/demux/mpeg/system.c:56
2130 msgid "generic ISO 13818-1 MPEG demultiplexing"
2131 msgstr "°ìÈÌŪ¤ÊISO 13818-1 MPEG¿½ÅÁ÷¿®"
2132
2133 #: modules/demux/mpeg/ts.c:97
2134 msgid "compatibility with pre-0.4 VLS"
2135 msgstr "0.4°ÊÁ°¤ÎVLS¤È¤Î¸ß´¹"
2136
2137 #: modules/demux/mpeg/ts.c:99
2138 msgid ""
2139 "The protocol for transmitting A/52 audio streams changed between VLC 0.3.x "
2140 "and 0.4. By default VLC assumes you have the latest VLS. In case you're "
2141 "using an old version, select this option."
2142 msgstr ""
2143 "A/52¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î¥×¥í¥È¥³¥ë¤Ï¡¢vls 0.3.x¤È0.4¤Î´Ö¤ÇÊѹ¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·"
2144 "¤¿¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï¡¢VLC¤ÏºÇ¿·¤Îvls¤òÁÛÄꤷ¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢¸Å¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Îvls¤ò»È"
2145 "ÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£"
2146
2147 #: modules/demux/mpeg/ts.c:103
2148 msgid "buggy PSI"
2149 msgstr ""
2150
2151 #: modules/demux/mpeg/ts.c:105
2152 msgid ""
2153 "If you have a stream whose PSI packets do not feature incremented continuity "
2154 "counters, select this option."
2155 msgstr ""
2156
2157 #: modules/demux/mpeg/ts.c:110
2158 msgid "ISO 13818-1 MPEG Transport Stream input"
2159 msgstr "ISO 13818-1 MPEGžÁ÷¥¹¥È¥ê¡¼¥àÆþÎÏ"
2160
2161 #: modules/demux/mpeg/ts.c:114
2162 msgid "ISO 13818-1 MPEG Transport Stream input (libdvbpsi)"
2163 msgstr "ISO 13818-1 MPEGžÁ÷¥¹¥È¥ê¡¼¥àÆþÎÏ(libdvdpsi)"
2164
2165 #: modules/demux/ogg.c:187
2166 #, fuzzy
2167 msgid "ogg stream demuxer"
2168 msgstr "MPEG 1/2¥ì¥¤¥ä1/2¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
2169
2170 #: modules/demux/ogg.c:554
2171 msgid "Vorbis"
2172 msgstr ""
2173
2174 #: modules/demux/ogg.c:557 modules/demux/ogg.c:616 modules/demux/ogg.c:656
2175 #: modules/demux/ogg.c:817 modules/demux/ogg.c:990
2176 msgid "Bit Rate"
2177 msgstr ""
2178
2179 #: modules/demux/ogg.c:613
2180 msgid "Theora"
2181 msgstr ""
2182
2183 #: modules/demux/ogg.c:653
2184 #, fuzzy
2185 msgid "tarkin"
2186 msgstr "ʸ»úÎó"
2187
2188 #: modules/demux/ogg.c:722 modules/demux/ogg.c:897
2189 msgid "Bit Count"
2190 msgstr ""
2191
2192 #: modules/demux/ogg.c:724 modules/demux/ogg.c:899
2193 msgid "Width"
2194 msgstr ""
2195
2196 #: modules/demux/ogg.c:726 modules/demux/ogg.c:901
2197 msgid "Height"
2198 msgstr ""
2199
2200 #: modules/demux/ogg.c:813
2201 #, c-format
2202 msgid "%.4s"
2203 msgstr ""
2204
2205 #: modules/demux/ogg.c:822 modules/demux/ogg.c:995
2206 msgid "Bits per Sample"
2207 msgstr ""
2208
2209 #: modules/demux/rawdv.c:115
2210 msgid "raw dv demuxer"
2211 msgstr ""
2212
2213 #: modules/demux/util/id3.c:46
2214 msgid "Simple id3 tag skipper"
2215 msgstr "¥·¥ó¥×¥ë¤Êid3¥¿¥°¡¦¥¹¥­¥Ã¥Ñ"
2216
2217 #: modules/demux/util/id3tag.c:47
2218 msgid "id3 tag parser using libid3tag"
2219 msgstr "id3¥¿¥°¥Ñ¡¼¥µ¤Çlibid3tag¤ò»ÈÍÑ"
2220
2221 #: modules/demux/util/sub.c:67
2222 #, fuzzy
2223 msgid "text subtitle demux"
2224 msgstr "»úËë¤ÎÁªÂò"
2225
2226 #: modules/demux/wav/wav.c:49
2227 msgid "WAV demuxer"
2228 msgstr ""
2229
2230 #: modules/encoder/ffmpeg/encoder.c:51
2231 msgid "ffmpeg encoder"
2232 msgstr ""
2233
2234 #: modules/encoder/xvid.c:58
2235 #, fuzzy
2236 msgid "XviD video encoder (MPEG-4)"
2237 msgstr "DV¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
2238
2239 #: modules/gui/beos/BeOS.cpp:50
2240 #, fuzzy
2241 msgid "BeOS standard API interface"
2242 msgstr "BeOSɸ½àAPI¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2243
2244 #: modules/gui/familiar/familiar.c:62
2245 msgid "autoplay selected file"
2246 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼«Æ°ºÆÀ¸"
2247
2248 #: modules/gui/familiar/familiar.c:63
2249 msgid "automatically play a file when selected in the file selection list"
2250 msgstr "ÁªÂò¥ê¥¹¥È¤ÇÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼«Æ°Åª¤ËºÆÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£"
2251
2252 #: modules/gui/familiar/familiar.c:72
2253 #, fuzzy
2254 msgid "Familiar Linux Gtk+ interface"
2255 msgstr "Gtk+¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2256
2257 #: modules/gui/familiar/interface.c:99 modules/gui/familiar/interface.c:732
2258 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:279 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:126
2259 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1636 modules/gui/win32/strings.cpp:8
2260 #: modules/gui/win32/strings.cpp:34
2261 msgid "VLC media player"
2262 msgstr ""
2263
2264 #: modules/gui/familiar/interface.c:124 modules/gui/wxwindows/open.cpp:573
2265 #: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:842
2266 #: modules/gui/skins/src/vlcproc.cpp:383
2267 msgid "Open file"
2268 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯"
2269
2270 #: modules/gui/familiar/interface.c:149 modules/gui/familiar/interface.c:150
2271 #: modules/gui/macosx/intf.m:288 modules/gui/macosx/prefs.m:191
2272 #: modules/gui/win32/strings.cpp:211 modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:220
2273 msgid "Preferences"
2274 msgstr "ÀßÄê..."
2275
2276 #: modules/gui/familiar/interface.c:164
2277 msgid "Rewind"
2278 msgstr "´¬¤­Ì᤹"
2279
2280 #: modules/gui/familiar/interface.c:165
2281 msgid "Rewind stream"
2282 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ò³«¤¯"
2283
2284 #: modules/gui/familiar/interface.c:178 modules/gui/win32/strings.cpp:103
2285 msgid "Pause stream"
2286 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î°ì»þÄä»ß"
2287
2288 #: modules/gui/familiar/interface.c:191 modules/gui/win32/strings.cpp:101
2289 msgid "Play stream"
2290 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ÎºÆÀ¸"
2291
2292 #: modules/gui/familiar/interface.c:203 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:571
2293 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1068 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:681
2294 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1168 modules/gui/macosx/intf.m:285
2295 #: modules/gui/macosx/intf.m:323 modules/gui/macosx/intf.m:370
2296 #: modules/gui/macosx/controls.m:653 modules/gui/win32/strings.cpp:104
2297 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:285
2298 msgid "Stop"
2299 msgstr "Ää»ß"
2300
2301 #: modules/gui/familiar/interface.c:204 modules/gui/win32/strings.cpp:105
2302 msgid "Stop stream"
2303 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ÎÄä»ß"
2304
2305 #: modules/gui/familiar/interface.c:216
2306 msgid "Forward"
2307 msgstr "žÁ÷"
2308
2309 #: modules/gui/familiar/interface.c:217
2310 msgid "Forward stream"
2311 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ÎžÁ÷"
2312
2313 #: modules/gui/familiar/interface.c:231 modules/gui/familiar/interface.c:232
2314 #: modules/gui/familiar/interface.c:765 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1621
2315 #: modules/gui/win32/strings.cpp:7
2316 msgid "About"
2317 msgstr "VideoLAN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ"
2318
2319 #: modules/gui/familiar/interface.c:285 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2461
2320 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2828 modules/gui/macosx/playlist.m:176
2321 msgid "Add"
2322 msgstr "ÄɲÃ"
2323
2324 #: modules/gui/familiar/interface.c:293
2325 msgid "MRL :"
2326 msgstr ""
2327
2328 #: modules/gui/familiar/interface.c:362 modules/gui/gtk/preferences.c:325
2329 #: modules/gui/kde/pluginsbox.cpp:45
2330 msgid "Name"
2331 msgstr "̾Á°"
2332
2333 #: modules/gui/familiar/interface.c:378 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:508
2334 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1617
2335 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2390
2336 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2963 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:623
2337 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1932 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2849
2338 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2966 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3218
2339 #: modules/gui/macosx/open.m:154 modules/gui/macosx/open.m:189
2340 #: modules/gui/macosx/open.m:318 modules/gui/macosx/open.m:721
2341 #: modules/gui/macosx/open.m:757 modules/gui/win32/strings.cpp:93
2342 #: modules/gui/win32/strings.cpp:226 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:274
2343 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:232 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:258
2344 msgid "File"
2345 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë"
2346
2347 #: modules/gui/familiar/interface.c:394
2348 #, fuzzy
2349 msgid "UDP/RTP (Adress when Multicast)"
2350 msgstr "UDP¥Þ¥ë¥Á¥­¥ã¥¹¥È"
2351
2352 #: modules/gui/familiar/interface.c:412 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1805
2353 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1817 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2120
2354 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2132 modules/gui/macosx/open.m:172
2355 #: modules/gui/macosx/open.m:195 modules/gui/wxwindows/open.cpp:394
2356 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:416 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:294
2357 msgid "Address"
2358 msgstr "¥Û¥¹¥È̾/¥¢¥É¥ì¥¹"
2359
2360 #: modules/gui/familiar/interface.c:423 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1795
2361 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1870
2362 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1881
2363 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:3028 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2110
2364 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2185 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2196
2365 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3341 modules/gui/macosx/open.m:171
2366 #: modules/gui/macosx/open.m:173 modules/gui/macosx/open.m:196
2367 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:379 modules/gui/wxwindows/open.cpp:402
2368 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:424 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:303
2369 msgid "Port"
2370 msgstr "¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ"
2371
2372 #: modules/gui/familiar/interface.c:478 modules/gui/macosx/open.m:190
2373 #: modules/gui/macosx/open.m:762 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:259
2374 msgid "HTTP"
2375 msgstr ""
2376
2377 #: modules/gui/familiar/interface.c:488
2378 msgid "FTP"
2379 msgstr ""
2380
2381 #: modules/gui/familiar/interface.c:498
2382 msgid "MMS"
2383 msgstr ""
2384
2385 #: modules/gui/familiar/interface.c:516 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1937
2386 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2397 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2252
2387 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2856 modules/gui/macosx/open.m:156
2388 #: modules/gui/macosx/open.m:326 modules/gui/wxwindows/open.cpp:236
2389 msgid "Network"
2390 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯"
2391
2392 #: modules/gui/familiar/interface.c:524
2393 msgid "Media"
2394 msgstr "¥á¥Ç¥£¥¢"
2395
2396 #: modules/gui/familiar/interface.c:560
2397 msgid "MRL"
2398 msgstr ""
2399
2400 #: modules/gui/familiar/interface.c:569
2401 #, fuzzy
2402 msgid "Time"
2403 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë"
2404
2405 #: modules/gui/familiar/interface.c:586
2406 msgid "Update"
2407 msgstr ""
2408
2409 #: modules/gui/familiar/interface.c:594
2410 msgid " Del "
2411 msgstr ""
2412
2413 #: modules/gui/familiar/interface.c:602
2414 #, fuzzy
2415 msgid " Clear "
2416 msgstr "¥¯¥ê¥¢"
2417
2418 #: modules/gui/familiar/interface.c:626
2419 #, fuzzy
2420 msgid "Automatically play file"
2421 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¼«Æ°ºÆÀ¸"
2422
2423 #: modules/gui/familiar/interface.c:643
2424 #, fuzzy
2425 msgid " Save "
2426 msgstr "Êݸ"
2427
2428 #: modules/gui/familiar/interface.c:651
2429 #, fuzzy
2430 msgid " Apply "
2431 msgstr "ŬÍÑ"
2432
2433 #: modules/gui/familiar/interface.c:659
2434 #, fuzzy
2435 msgid " Cancel "
2436 msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
2437
2438 #: modules/gui/familiar/interface.c:667
2439 msgid "Preference"
2440 msgstr "ÀßÄê(_P)..."
2441
2442 #: modules/gui/familiar/interface.c:711 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1402
2443 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1644 modules/gui/kde/kde.cpp:111
2444 #: modules/gui/win32/strings.cpp:9
2445 msgid "(c) 1996-2003 the VideoLAN team"
2446 msgstr ""
2447
2448 #: modules/gui/familiar/interface.c:721
2449 msgid "Authors: The VideoLAN Team, http://www.videolan.org"
2450 msgstr ""
2451
2452 #: modules/gui/familiar/interface.c:753
2453 msgid ""
2454 "The VideoLAN Client is a MPEG, MPEG 2, MP3, DivX player, that accepts input "
2455 "from local or network sources."
2456 msgstr ""
2457 "VideoLAN Client¤Ï¡¢MPEG, MPEG 2, MP3 DivX¤ò¥í¡¼¥«¥ë¤ª¤è¤Ó¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¾å¤Î"
2458 "¥½¡¼¥¹¤«¤éºÆÀ¸¤Ç¤­¤ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¹¡£"
2459
2460 #: modules/gui/familiar/support.c:121 modules/gui/gtk/gnome_support.c:100
2461 #: modules/gui/gtk/gnome_support.c:138 modules/gui/gtk/gtk_support.c:121
2462 #, c-format
2463 msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
2464 msgstr "¥Ô¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
2465
2466 #: modules/gui/familiar/support.c:130 modules/gui/gtk/gtk_support.c:130
2467 #, c-format
2468 msgid "Error loading pixmap file: %s"
2469 msgstr "¥Ô¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤Î¥í¡¼¥É¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
2470
2471 #: modules/gui/gtk/gnome.c:55 modules/gui/gtk/gtk.c:57
2472 msgid "show tooltips"
2473 msgstr "¥Ä¡¼¥ë¥Á¥Ã¥×¤òɽ¼¨"
2474
2475 #: modules/gui/gtk/gnome.c:56 modules/gui/gtk/gtk.c:58
2476 msgid "Show tooltips for configuration options."
2477 msgstr "¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¥Ä¡¼¥ë¥Á¥Ã¥×¤òɽ¼¨"
2478
2479 #: modules/gui/gtk/gnome.c:58
2480 msgid "show text on toolbar buttons"
2481 msgstr "¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¡¦¥Ü¥¿¥ó¾å¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¤òɽ¼¨"
2482
2483 #: modules/gui/gtk/gnome.c:59
2484 msgid "Show the text below icons on the toolbar."
2485 msgstr "¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¾å¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¥Æ¥­¥¹¥È¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£"
2486
2487 #: modules/gui/gtk/gnome.c:61 modules/gui/gtk/gtk.c:60
2488 msgid "maximum height for the configuration windows"
2489 msgstr "¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¹â¤µ¤ÎºÇÂçÃÍ"
2490
2491 #: modules/gui/gtk/gnome.c:63 modules/gui/gtk/gtk.c:62
2492 msgid ""
2493 "You can set the maximum height that the configuration windows in the "
2494 "preferences menu will occupy."
2495 msgstr ""
2496 "ÀßÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬Àê¤á¤ë¹â¤µ¤ÎºÇÂçÃͤòÀßÄê¤Ç¤­"
2497 "¤Þ¤¹¡£"
2498
2499 #: modules/gui/gtk/gnome.c:72
2500 msgid "GNOME"
2501 msgstr ""
2502
2503 #: modules/gui/gtk/gnome.c:80
2504 #, fuzzy
2505 msgid "GNOME interface"
2506 msgstr "GNOME¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
2507
2508 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:19 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1026
2509 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:170 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1432
2510 msgid "_Open File..."
2511 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯(_O)..."
2512
2513 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:20 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:509
2514 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1027 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:178
2515 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:624 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1440
2516 #: modules/gui/win32/strings.cpp:94 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:194
2517 #, fuzzy
2518 msgid "Open a file"
2519 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯"
2520
2521 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:26 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1033
2522 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:185 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1444
2523 msgid "Open _Disc..."
2524 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò³«¤¯(_D)..."
2525
2526 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:27 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:521
2527 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1034 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:193
2528 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:635 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1452
2529 #: modules/gui/win32/strings.cpp:96
2530 msgid "Open a DVD or VCD"
2531 msgstr "DVD¤Þ¤¿¤ÏVCD¤ò³«¤¯"
2532
2533 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:33 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1040
2534 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:200 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1456
2535 msgid "_Network Stream..."
2536 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à(_N)..."
2537
2538 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:34 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:533
2539 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1041 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:208
2540 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:646 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1464
2541 #: modules/gui/win32/strings.cpp:98
2542 #, fuzzy
2543 msgid "Select a network stream"
2544 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÁªÂò¤¹¤ë"
2545
2546 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:41 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:223
2547 msgid "_Eject Disc"
2548 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¼è½Ð¤·(_E)"
2549
2550 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:42 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:584
2551 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:231 modules/gui/win32/strings.cpp:106
2552 #: modules/gui/win32/strings.cpp:107
2553 msgid "Eject disc"
2554 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¼è½Ð¤·"
2555
2556 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:56 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:291
2557 msgid "_Hide interface"
2558 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò±£¤¹(_H)"
2559
2560 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:64 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:311
2561 msgid "Progr_am"
2562 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à(_a)"
2563
2564 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:65 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:320
2565 #: modules/gui/win32/strings.cpp:63
2566 msgid "Choose the program"
2567 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÁªÂò"
2568
2569 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:71 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:324
2570 msgid "_Title"
2571 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë(_T)"
2572
2573 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:72 modules/gui/win32/strings.cpp:65
2574 msgid "Choose title"
2575 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÁªÂò"
2576
2577 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:78 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:337
2578 msgid "_Chapter"
2579 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼(_C)"
2580
2581 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:79 modules/gui/win32/strings.cpp:67
2582 msgid "Choose chapter"
2583 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤ÎÁªÂò"
2584
2585 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:86 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:357
2586 msgid "_Playlist..."
2587 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È(_P)..."
2588
2589 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:87 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:365
2590 #: modules/gui/win32/strings.cpp:121
2591 msgid "Open the playlist window"
2592 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò³«¤¯"
2593
2594 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:93 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:369
2595 msgid "_Modules..."
2596 msgstr "¥â¥¸¥å¡¼¥ë(_M)..."
2597
2598 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:94 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:378
2599 msgid "Open the module manager"
2600 msgstr "¥â¥¸¥å¡¼¥ë¡¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼"
2601
2602 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:100 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:380
2603 #: modules/gui/kde/interface.cpp:133 modules/gui/win32/strings.cpp:128
2604 msgid "Messages..."
2605 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸..."
2606
2607 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:101 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:386
2608 #: modules/gui/win32/strings.cpp:129
2609 msgid "Open the messages window"
2610 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òɽ¼¨"
2611
2612 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:118 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:942
2613 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:438 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1276
2614 #, fuzzy
2615 msgid "_Language"
2616 msgstr "¸À¸ì"
2617
2618 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:119 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:943
2619 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:447 modules/gui/win32/strings.cpp:60
2620 #: modules/gui/win32/strings.cpp:71
2621 msgid "Select audio channel"
2622 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÁªÂò"
2623
2624 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:126 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:950
2625 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:457 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1294
2626 #: modules/gui/macosx/intf.m:338
2627 msgid "Volume Up"
2628 msgstr "¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò¾å¤²¤ë"
2629
2630 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:133 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:957
2631 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:464 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1301
2632 #: modules/gui/macosx/intf.m:339
2633 msgid "Volume Down"
2634 msgstr "¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò²¼¤²¤ë"
2635
2636 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:140 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:964
2637 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:471 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1308
2638 #: modules/gui/macosx/intf.m:340 modules/gui/macosx/controls.m:700
2639 msgid "Mute"
2640 msgstr "¥ß¥å¡¼¥È¤¹¤ë"
2641
2642 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:155 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:979
2643 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:493 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1330
2644 #: modules/gui/macosx/intf.m:342 modules/gui/win32/strings.cpp:80
2645 msgid "Device"
2646 msgstr "DVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹"
2647
2648 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:167 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:991
2649 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:520 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1353
2650 msgid "_Subtitles"
2651 msgstr "»úËë(_S)"
2652
2653 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:168 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:992
2654 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:529 modules/gui/win32/strings.cpp:73
2655 msgid "Select subtitles channel"
2656 msgstr "»úËë¤ÎÁªÂò"
2657
2658 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:175 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:999
2659 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:541 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1373
2660 msgid "_Fullscreen"
2661 msgstr "Á´²èÌ̲½(_F)"
2662
2663 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:183
2664 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1007 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:558
2665 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1390 modules/gui/macosx/intf.m:350
2666 #: modules/gui/macosx/controls.m:724
2667 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:81
2668 msgid "Deinterlace"
2669 msgstr "¥Î¥ó¥¤¥ó¥¿¥ì¡¼¥¹²½"
2670
2671 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:190
2672 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1014 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:565
2673 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1397 modules/gui/macosx/intf.m:349
2674 #: modules/gui/macosx/vout.m:200 modules/gui/win32/strings.cpp:83
2675 msgid "Screen"
2676 msgstr "¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó"
2677
2678 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:211 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:420
2679 msgid "_Audio"
2680 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª(_A)"
2681
2682 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:218 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:502
2683 #, fuzzy
2684 msgid "_Video"
2685 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª"
2686
2687 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:520 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:723
2688 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1738
2689 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2383 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:634
2690 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:821 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2053
2691 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2842 modules/gui/macosx/open.m:155
2692 #: modules/gui/macosx/open.m:322 modules/gui/win32/strings.cpp:43
2693 #: modules/gui/win32/strings.cpp:95 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:276
2694 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:234
2695 msgid "Disc"
2696 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯"
2697
2698 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:532 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:645
2699 #: modules/gui/win32/strings.cpp:97 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:278
2700 msgid "Net"
2701 msgstr "Network"
2702
2703 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:544 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:656
2704 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:281
2705 msgid "Sat"
2706 msgstr "±ÒÀ±"
2707
2708 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:545 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:657
2709 msgid "Open a Satellite Card"
2710 msgstr "±ÒÀ±¥«¡¼¥É¤ò³«¤¯"
2711
2712 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:558
2713 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1075 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:669
2714 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1175 modules/gui/win32/strings.cpp:99
2715 msgid "Back"
2716 msgstr "µÕž"
2717
2718 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:559 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:670
2719 msgid "Go Backward"
2720 msgstr "µÕžºÆÀ¸"
2721
2722 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:572 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:682
2723 msgid "Stop Stream"
2724 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ÎÄä»ß"
2725
2726 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:583 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:692
2727 msgid "Eject"
2728 msgstr "¼è½Ð¤·"
2729
2730 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:596 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:704
2731 msgid "Play Stream"
2732 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ÎºÆÀ¸"
2733
2734 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:608 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:715
2735 msgid "Pause Stream"
2736 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î°ì»þÄä»ß"
2737
2738 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:622
2739 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1082 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:728
2740 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1183 modules/gui/win32/strings.cpp:108
2741 msgid "Slow"
2742 msgstr "¥¹¥í¡¼"
2743
2744 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:623 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:729
2745 msgid "Play Slower"
2746 msgstr "¥¹¥í¡¼ºÆÀ¸"
2747
2748 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:635
2749 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1089 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:740
2750 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1191 modules/gui/win32/strings.cpp:110
2751 msgid "Fast"
2752 msgstr "ÁáÁ÷¤ê"
2753
2754 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:636 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:741
2755 msgid "Play Faster"
2756 msgstr "ÁáÁ÷¤êºÆÀ¸"
2757
2758 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:649 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:753
2759 msgid "Open Playlist"
2760 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò³«¤¯"
2761
2762 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:660
2763 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1104 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:763
2764 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:849 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:893
2765 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1214 modules/gui/win32/strings.cpp:112
2766 #: modules/gui/win32/strings.cpp:132 modules/gui/win32/strings.cpp:136
2767 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:292
2768 msgid "Prev"
2769 msgstr "Á°"
2770
2771 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:661 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:764
2772 #: modules/gui/win32/strings.cpp:113
2773 #, fuzzy
2774 msgid "Previous file"
2775 msgstr "Á°¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë"
2776
2777 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:672
2778 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1097 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:774
2779 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:857 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:901
2780 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1207 modules/gui/macosx/intf.m:287
2781 #: modules/gui/macosx/intf.m:327 modules/gui/macosx/intf.m:371
2782 #: modules/gui/macosx/controls.m:661 modules/gui/win32/strings.cpp:114
2783 #: modules/gui/win32/strings.cpp:134 modules/gui/win32/strings.cpp:138
2784 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:294
2785 msgid "Next"
2786 msgstr "¼¡"
2787
2788 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:673 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:775
2789 msgid "Next File"
2790 msgstr "¼¡¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë"
2791
2792 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:737 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:835
2793 #: modules/gui/win32/strings.cpp:44
2794 msgid "Title:"
2795 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë:"
2796
2797 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:757 modules/gui/win32/strings.cpp:133
2798 msgid "Select previous title"
2799 msgstr "Á°¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁªÂò"
2800
2801 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:780 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:879
2802 #: modules/gui/win32/strings.cpp:45
2803 msgid "Chapter:"
2804 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼:"
2805
2806 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:800 modules/gui/win32/strings.cpp:137
2807 msgid "Select previous chapter"
2808 msgstr "Á°¤Î¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤òÁªÂò"
2809
2810 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:808 modules/gui/win32/strings.cpp:139
2811 msgid "Select next chapter"
2812 msgstr "¼¡¤Î¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤òÁªÂò"
2813
2814 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:816 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:916
2815 #: modules/gui/win32/strings.cpp:41
2816 msgid "No server"
2817 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ê¤·"
2818
2819 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:830
2820 msgid "Network Channel:"
2821 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë:"
2822
2823 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:845 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:945
2824 #: modules/gui/win32/strings.cpp:42
2825 msgid "Go!"
2826 msgstr ""
2827
2828 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1000 modules/gui/win32/strings.cpp:125
2829 msgid "Toggle fullscreen mode"
2830 msgstr "Á´²èÌÌɽ¼¨¤ÎÀÚÂؤ¨"
2831
2832 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1111 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1223
2833 msgid "_Jump..."
2834 msgstr "¥¸¥ã¥ó¥×(_J)..."
2835
2836 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1112
2837 msgid "Got directly so specified point"
2838 msgstr "ÆÃÄê°ÌÃÖ¤òľÀÜ»ØÄê"
2839
2840 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1119 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1240
2841 #: modules/gui/kde/interface.cpp:142 modules/gui/macosx/intf.m:331
2842 #: modules/gui/win32/strings.cpp:85
2843 msgid "Program"
2844 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à"
2845
2846 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1120
2847 msgid "Switch program"
2848 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÀÚÂؤ¨"
2849
2850 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1126 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1250
2851 msgid "_Navigation"
2852 msgstr "¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó(_N)"
2853
2854 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1127
2855 msgid "Navigate through titles and chapters"
2856 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë¤È¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤«¤é¥Ê¥Ó¥²¡¼¥È"
2857
2858 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1149 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1487
2859 msgid "Toggle _Interface"
2860 msgstr "¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Îɽ¼¨/Èóɽ¼¨(_I)"
2861
2862 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1156 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1496
2863 #: modules/gui/win32/strings.cpp:88
2864 msgid "Playlist..."
2865 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È..."
2866
2867 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1404 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1687
2868 #: modules/gui/kde/kde.cpp:108 modules/gui/win32/strings.cpp:10
2869 #, fuzzy
2870 msgid ""
2871 "This is the VideoLAN Client, a DVD, MPEG and DivX player. It can play MPEG "
2872 "and MPEG2 files from a file or from a network source."
2873 msgstr ""
2874 "¤³¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÏDVD¤ª¤è¤Ó¡¢MPEG¤òºÆÀ¸¤¹¤ëVideoLAN¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ç¤¹¡£\n"
2875 "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤«¤éMPEG¤ÈMPEG 2¥Ç¡¼¥¿¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
2876
2877 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1507
2878 msgid "Open Stream"
2879 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ò³«¤¯"
2880
2881 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1524 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1839
2882 #: modules/gui/macosx/open.m:148 modules/gui/wxwindows/open.cpp:155
2883 msgid "Media Resource Locator (MRL)"
2884 msgstr "¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥ê¥½¡¼¥¹¡¦¥í¥±¡¼¥¿ (MRL)"
2885
2886 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1546 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1861
2887 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:159
2888 msgid "Open Target:"
2889 msgstr "¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò³«¤¯"
2890
2891 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1566 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1881
2892 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:170
2893 msgid ""
2894 "Alternatively, you can build an MRL using one of the following predefined "
2895 "targets:"
2896 msgstr ""
2897 "Ê̤ÎÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á°Ê²¼¤ËÄêµÁ¤µ¤ì¤¿¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Î°ì¤Ä¤ò»È¤Ã¤ÆMRL¤ò¹½À®¤Ç"
2898 "¤­¤Þ¤¹¡£:"
2899
2900 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1610
2901 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2105 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1925
2902 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2422 modules/gui/macosx/open.m:158
2903 #: modules/gui/macosx/open.m:164 modules/gui/macosx/open.m:194
2904 #: modules/gui/macosx/open.m:206 modules/gui/win32/strings.cpp:229
2905 #: modules/gui/win32/strings.cpp:248 modules/gui/wxwindows/open.cpp:203
2906 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:293
2907 #: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:656
2908 #: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:283
2909 msgid "Browse..."
2910 msgstr "¥Ö¥é¥¦¥º..."
2911
2912 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1634 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1949
2913 #: modules/gui/win32/strings.cpp:25 modules/gui/wxwindows/open.cpp:316
2914 msgid "Disc type"
2915 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¡¦¥¿¥¤¥×"
2916
2917 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1653 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1968
2918 #: modules/gui/macosx/open.m:168 modules/gui/macosx/open.m:527
2919 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:311
2920 msgid "DVD"
2921 msgstr ""
2922
2923 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1661 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1976
2924 #: modules/gui/macosx/open.m:169 modules/gui/macosx/open.m:436
2925 #: modules/gui/macosx/open.m:519 modules/gui/wxwindows/open.cpp:313
2926 msgid "VCD"
2927 msgstr ""
2928
2929 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1669 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1984
2930 #: modules/gui/macosx/open.m:161
2931 msgid "Device name"
2932 msgstr "¥Ç¥Ð¥¤¥¹Ì¾"
2933
2934 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1688 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1994
2935 #: modules/gui/gtk/menu.c:1007 modules/gui/gtk/menu.c:1375
2936 #: modules/gui/kde/interface.cpp:146 modules/gui/macosx/intf.m:333
2937 #: modules/gui/macosx/open.m:163 modules/gui/wxwindows/open.cpp:336
2938 msgid "Chapter"
2939 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼"
2940
2941 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1698 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2004
2942 #: modules/gui/gtk/menu.c:1345 modules/gui/gtk/menu.c:1366
2943 #: modules/gui/kde/interface.cpp:144 modules/gui/macosx/intf.m:332
2944 #: modules/gui/macosx/open.m:162 modules/gui/wxwindows/open.cpp:330
2945 msgid "Title"
2946 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë"
2947
2948 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1708 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2044
2949 msgid "Use DVD menus"
2950 msgstr "DVD¥á¥Ë¥å¡¼¤ò»ÈÍÑ"
2951
2952 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1755 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2070
2953 #: modules/gui/macosx/open.m:176 modules/gui/macosx/open.m:586
2954 #: modules/gui/macosx/open.m:624 modules/gui/win32/strings.cpp:169
2955 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:357
2956 msgid "UDP/RTP"
2957 msgstr ""
2958
2959 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1765 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2080
2960 #: modules/gui/macosx/open.m:177 modules/gui/macosx/open.m:587
2961 #: modules/gui/macosx/open.m:636 modules/gui/win32/strings.cpp:170
2962 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:358
2963 msgid "UDP/RTP Multicast"
2964 msgstr "UDP¥Þ¥ë¥Á¥­¥ã¥¹¥È"
2965
2966 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1775 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2090
2967 #: modules/gui/win32/strings.cpp:171 modules/gui/wxwindows/open.cpp:359
2968 msgid "Channel server"
2969 msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥µ¡¼¥Ð¡¼"
2970
2971 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1785 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2100
2972 #: modules/gui/macosx/open.m:178 modules/gui/macosx/open.m:588
2973 #: modules/gui/macosx/open.m:649 modules/gui/win32/strings.cpp:172
2974 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:360
2975 msgid "HTTP/FTP/MMS"
2976 msgstr ""
2977
2978 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1827 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2142
2979 #: modules/gui/macosx/open.m:174 modules/gui/wxwindows/open.cpp:438
2980 msgid "URL"
2981 msgstr ""
2982
2983 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1954 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2269
2984 msgid "Symbol Rate"
2985 msgstr "¥·¥ó¥Ü¥ë¡¦¥ì¡¼¥È"
2986
2987 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1964 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2279
2988 msgid "Frequency"
2989 msgstr "¼þÇÈ¿ô"
2990
2991 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1974 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2289
2992 msgid "Polarization"
2993 msgstr "¶ËÀ­"
2994
2995 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1994 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2309
2996 msgid "FEC"
2997 msgstr ""
2998
2999 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2013 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2328
3000 msgid "Vertical"
3001 msgstr "¿âľ"
3002
3003 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2021 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2336
3004 msgid "Horizontal"
3005 msgstr "¿åÊ¿"
3006
3007 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2063 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2378
3008 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:239
3009 msgid "Satellite"
3010 msgstr "±ÒÀ±"
3011
3012 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2070 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2385
3013 #, fuzzy
3014 msgid "Subtitle"
3015 msgstr "»úËë(_S)"
3016
3017 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2112 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2429
3018 #: modules/gui/macosx/open.m:208
3019 #, fuzzy
3020 msgid "delay"
3021 msgstr "ºÆÀ¸"
3022
3023 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2127 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2445
3024 #: modules/gui/macosx/open.m:210
3025 msgid "fps"
3026 msgstr ""
3027
3028 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2156 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2476
3029 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:180
3030 #, fuzzy
3031 msgid "Settings..."
3032 msgstr "ÀßÄê(_S)"
3033
3034 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2295 modules/gui/macosx/open.m:386
3035 #: modules/gui/macosx/open.m:803 modules/gui/macosx/open.m:841
3036 msgid "Open File"
3037 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯"
3038
3039 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2332
3040 msgid "Modules"
3041 msgstr "¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3042
3043 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2340
3044 msgid ""
3045 "Sorry, the module manager isn't functional yet. Please retry in a later "
3046 "version."
3047 msgstr ""
3048 "¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¡¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï¤Þ¤Àµ¡Ç½¤·¤Þ¤»¤ó¡£¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç"
3049 "¥ó¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
3050
3051 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2404
3052 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2545 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2863
3053 #: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:135
3054 msgid "Url"
3055 msgstr ""
3056
3057 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2416 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2884
3058 #: modules/gui/win32/strings.cpp:202
3059 msgid "All"
3060 msgstr "¤¹¤Ù¤Æ"
3061
3062 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2423
3063 msgid "Item"
3064 msgstr "¹àÌÜ"
3065
3066 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2435 modules/gui/win32/strings.cpp:198
3067 #: modules/video_filter/crop.c:61
3068 msgid "Crop"
3069 msgstr "±ï¼è¤ê"
3070
3071 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2442 modules/gui/win32/strings.cpp:196
3072 msgid "Invert"
3073 msgstr "µÕž"
3074
3075 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2449 modules/gui/gtk/preferences.c:382
3076 #: modules/gui/kde/pluginsbox.cpp:48 modules/gui/macosx/prefs.m:399
3077 msgid "Select"
3078 msgstr "ÁªÂò"
3079
3080 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2468 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2870
3081 #: modules/gui/macosx/playlist.m:173 modules/gui/macosx/playlist.m:177
3082 #: modules/gui/win32/strings.cpp:200
3083 msgid "Delete"
3084 msgstr "ºï½ü"
3085
3086 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2475 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2898
3087 msgid "Selection"
3088 msgstr "ÁªÂò"
3089
3090 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2552 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2973
3091 #: modules/gui/win32/strings.cpp:182 modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:136
3092 msgid "Duration"
3093 msgstr "»ý³´ü´Ö"
3094
3095 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2704
3096 msgid "Jump to: "
3097 msgstr "»ØÄê»þ´Ö¤Ø¥¸¥ã¥ó¥×: "
3098
3099 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2721 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2704
3100 msgid "s."
3101 msgstr "ÉÃ"
3102
3103 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2736 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2719
3104 msgid "m:"
3105 msgstr "ʬ"
3106
3107 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2751 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2734
3108 msgid "h:"
3109 msgstr "»þ"
3110
3111 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2808 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3063
3112 #: modules/gui/kde/messages.cpp:8 modules/gui/macosx/intf.m:294
3113 #: modules/gui/macosx/intf.m:358 modules/gui/win32/strings.cpp:153
3114 msgid "Messages"
3115 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
3116
3117 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2912 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3167
3118 #, fuzzy
3119 msgid "Stream output (MRL)"
3120 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎÏMRL"
3121
3122 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2927 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3182
3123 #, fuzzy
3124 msgid "Destination Target: "
3125 msgstr "Á÷¿®Àè¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¡¦¥ì¥·¥ª"
3126
3127 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2973 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3228
3128 #: modules/gui/macosx/open.m:191 modules/gui/macosx/open.m:722
3129 #: modules/gui/macosx/open.m:768 modules/gui/win32/strings.cpp:227
3130 #: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:260
3131 msgid "UDP"
3132 msgstr ""
3133
3134 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2983 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3238
3135 #: modules/gui/macosx/open.m:192 modules/gui/macosx/open.m:723
3136 #: modules/gui/win32/strings.cpp:228 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:261
3137 msgid "RTP"
3138 msgstr ""
3139
3140 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2993 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3248
3141 #, fuzzy
3142 msgid "Path:"
3143 msgstr "¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ"
3144
3145 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:3003 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3273
3146 #: modules/gui/win32/strings.cpp:166 modules/gui/win32/strings.cpp:167
3147 #: modules/gui/win32/strings.cpp:224
3148 #, fuzzy
3149 msgid "Address:"
3150 msgstr "¥Û¥¹¥È̾/¥¢¥É¥ì¥¹"
3151
3152 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:3072 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3317
3153 #: modules/gui/win32/strings.cpp:232
3154 msgid "TS"
3155 msgstr ""
3156
3157 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:3080 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3325
3158 #: modules/gui/win32/strings.cpp:231
3159 msgid "PS"
3160 msgstr ""
3161
3162 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:3088 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3333
3163 #: modules/gui/macosx/open.m:201 modules/gui/macosx/open.m:691
3164 #: modules/gui/macosx/open.m:752 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:348
3165 msgid "AVI"
3166 msgstr ""
3167
3168 #: modules/gui/gtk/gnome_support.c:116
3169 #, c-format
3170 msgid "Couldn't create pixmap from file: %s"
3171 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤«¤é¥Ô¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥Ã¥×¤òÀ¸À®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
3172
3173 #: modules/gui/gtk/gtk.c:71
3174 msgid "Gtk+"
3175 msgstr ""
3176
3177 #: modules/gui/gtk/gtk.c:77
3178 #, fuzzy
3179 msgid "Gtk+ interface"
3180 msgstr "Gtk+¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3181
3182 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:152 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1414
3183 msgid "_File"
3184 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë(_F)"
3185
3186 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:243
3187 msgid "_Close"
3188 msgstr "ÊĤ¸¤ë(_C)"
3189
3190 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:251
3191 msgid "Close the window"
3192 msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤ë"
3193
3194 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:258 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1524
3195 msgid "E_xit"
3196 msgstr "½ªÎ»(_x)"
3197
3198 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:266 modules/gui/win32/strings.cpp:123
3199 msgid "Exit the program"
3200 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤Î½ªÎ»"
3201
3202 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:273
3203 msgid "_View"
3204 msgstr "ɽ¼¨(_V)"
3205
3206 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:299 modules/gui/win32/strings.cpp:53
3207 msgid "Hide the main interface window"
3208 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò±£¤¹"
3209
3210 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:333
3211 msgid "Navigate through the stream"
3212 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ò¥Ê¥Ó¥²¡¼¥È¤¹¤ë"
3213
3214 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:390
3215 msgid "_Settings"
3216 msgstr "ÀßÄê(_S)"
3217
3218 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:408 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1505
3219 msgid "_Preferences..."
3220 msgstr "ÀßÄê(_P)..."
3221
3222 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:416 modules/gui/win32/strings.cpp:127
3223 msgid "Configure the application"
3224 msgstr "¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÀßÄê"
3225
3226 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:574
3227 msgid "_Help"
3228 msgstr "¥Ø¥ë¥×(_H)"
3229
3230 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:592 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1476
3231 msgid "_About..."
3232 msgstr "VideoLAN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(_A)..."
3233
3234 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:600 modules/gui/win32/strings.cpp:131
3235 msgid "About this application"
3236 msgstr "¤³¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ"
3237
3238 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:930 modules/gui/win32/strings.cpp:40
3239 msgid "Channel:"
3240 msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë:"
3241
3242 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1151
3243 msgid "_Play"
3244 msgstr "ºÆÀ¸(_P)"
3245
3246 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1653
3247 msgid "Authors"
3248 msgstr "ºîÀ®¼Ô"
3249
3250 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1667 modules/gui/win32/strings.cpp:11
3251 msgid "the VideoLAN team <videolan@videolan.org>"
3252 msgstr ""
3253
3254 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1702 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2503
3255 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2754 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2985
3256 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3092 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3366
3257 #: modules/gui/gtk/preferences.c:605 modules/gui/macosx/prefs.m:582
3258 #: modules/gui/macosx/open.m:151 modules/gui/macosx/open.m:184
3259 #: modules/gui/macosx/open.m:212 modules/gui/win32/strings.cpp:13
3260 #: modules/gui/win32/strings.cpp:26 modules/gui/win32/strings.cpp:154
3261 #: modules/gui/win32/strings.cpp:173 modules/gui/win32/strings.cpp:183
3262 #: modules/gui/win32/strings.cpp:214 modules/gui/win32/strings.cpp:233
3263 #: modules/gui/win32/strings.cpp:249 modules/gui/wxwindows/open.cpp:224
3264 #: modules/gui/wxwindows/fileinfo.cpp:85 modules/gui/wxwindows/messages.cpp:94
3265 #: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:141
3266 #: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:240
3267 #: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:165
3268 msgid "OK"
3269 msgstr ""
3270
3271 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1825 modules/gui/wxwindows/open.cpp:141
3272 msgid "Open Target"
3273 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯"
3274
3275 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2391
3276 #, fuzzy
3277 msgid "Use a subtitles file"
3278 msgstr "»úËë¤ÎÁªÂò"
3279
3280 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2413 modules/gui/win32/strings.cpp:241
3281 #, fuzzy
3282 msgid "Select a subtitles file"
3283 msgstr "»úËë¤ÎÁªÂò"
3284
3285 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2443 modules/gui/win32/strings.cpp:244
3286 msgid "Set the delay (in seconds)"
3287 msgstr ""
3288
3289 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2459 modules/gui/win32/strings.cpp:246
3290 msgid "Set the number of Frames Per Second"
3291 msgstr ""
3292
3293 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2474
3294 #, fuzzy
3295 msgid "Use stream output"
3296 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎÏÀè¤ÎÁªÂò"
3297
3298 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2482
3299 #, fuzzy
3300 msgid "Stream output configuration "
3301 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à½ÐÎÏ"
3302
3303 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2510 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2761
3304 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2992 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3373
3305 #: modules/gui/gtk/preferences.c:617 modules/gui/macosx/prefs.m:586
3306 #: modules/gui/macosx/prefs.m:739 modules/gui/macosx/open.m:152
3307 #: modules/gui/win32/strings.cpp:27 modules/gui/win32/strings.cpp:174
3308 #: modules/gui/win32/strings.cpp:215 modules/gui/win32/strings.cpp:234
3309 #: modules/gui/win32/strings.cpp:250 modules/gui/wxwindows/open.cpp:226
3310 #: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:242
3311 #: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:167
3312 msgid "Cancel"
3313 msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
3314
3315 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2634
3316 msgid "Select File"
3317 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
3318
3319 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2681
3320 msgid "Jump"
3321 msgstr "¥¸¥ã¥ó¥×"
3322
3323 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2688
3324 msgid "Go to:"
3325 msgstr ""
3326
3327 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2891
3328 msgid "Selected"
3329 msgstr "ÁªÂòºÑ¤ß"
3330
3331 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2914
3332 msgid "_Crop"
3333 msgstr "±ï¼è¤ê(_C)"
3334
3335 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2925
3336 msgid "_Invert"
3337 msgstr "µÕž"
3338
3339 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2936
3340 msgid "_Select"
3341 msgstr "ÁªÂò(_S)"
3342
3343 #: modules/gui/gtk/menu.c:725 modules/gui/macosx/prefs.m:402
3344 #: modules/gui/macosx/prefs.m:431 modules/gui/macosx/prefs.m:673
3345 #: modules/gui/macosx/prefs.m:702
3346 msgid "None"
3347 msgstr "¤Ê¤·"
3348
3349 #: modules/gui/gtk/menu.c:888
3350 #, c-format
3351 msgid "Title %d (%d)"
3352 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë %d (%d)"
3353
3354 #: modules/gui/gtk/menu.c:955
3355 #, c-format
3356 msgid "Chapter %d"
3357 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼ %d"
3358
3359 #: modules/gui/gtk/preferences.c:325 modules/gui/kde/pluginsbox.cpp:46
3360 msgid "Description"
3361 msgstr "ÀâÌÀ"
3362
3363 #: modules/gui/gtk/preferences.c:371 modules/gui/macosx/prefs.m:382
3364 msgid "Configure"
3365 msgstr "ÀßÄê"
3366
3367 #: modules/gui/gtk/preferences.c:394 modules/gui/kde/pluginsbox.cpp:51
3368 msgid "Selected:"
3369 msgstr "ÁªÂòºÑ¤ß:"
3370
3371 #: modules/gui/gtk/preferences.c:596 modules/gui/gtk/preferences.c:613
3372 #: modules/gui/macosx/open.m:702 modules/gui/win32/strings.cpp:213
3373 #: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:243
3374 msgid "Save"
3375 msgstr "Êݸ"
3376
3377 #: modules/gui/gtk/preferences.c:609 modules/gui/macosx/prefs.m:590
3378 #: modules/gui/macosx/prefs.m:804 modules/gui/macosx/prefs.m:822
3379 #: modules/gui/win32/strings.cpp:212
3380 msgid "Apply"
3381 msgstr "ŬÍÑ"
3382
3383 #: modules/gui/kde/interface.cpp:88
3384 msgid "Languages"
3385 msgstr "¸À¸ì"
3386
3387 #: modules/gui/kde/interface.cpp:93 modules/gui/macosx/intf.m:335
3388 #: modules/gui/win32/strings.cpp:87
3389 msgid "Subtitles"
3390 msgstr "»úËë"
3391
3392 #: modules/gui/kde/interface.cpp:137
3393 msgid "Stream info..."
3394 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î¾ðÊó..."
3395
3396 #: modules/gui/kde/interface.cpp:439
3397 msgid "Off"
3398 msgstr "¥ª¥Õ"
3399
3400 #: modules/gui/kde/kde.cpp:55
3401 #, fuzzy
3402 msgid "path to ui.rc file"
3403 msgstr "ui.rc¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ñ¥¹"
3404
3405 #: modules/gui/kde/kde.cpp:56
3406 #, fuzzy
3407 msgid "KDE interface"
3408 msgstr "KDE¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3409
3410 #: modules/gui/kde/messages.cpp:29
3411 msgid "Messages:"
3412 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸:"
3413
3414 #: modules/gui/macosx/intf.m:277
3415 #, fuzzy
3416 msgid "VLC - Controller"
3417 msgstr "¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë"
3418
3419 #: modules/gui/macosx/intf.m:282 modules/gui/macosx/intf.m:326
3420 #: modules/gui/macosx/intf.m:372 modules/gui/macosx/controls.m:660
3421 msgid "Previous"
3422 msgstr "Á°¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë"
3423
3424 #: modules/gui/macosx/intf.m:283 modules/gui/macosx/intf.m:325
3425 #: modules/gui/macosx/controls.m:640
3426 msgid "Slower"
3427 msgstr "¥¹¥í¡¼"
3428
3429 #: modules/gui/macosx/intf.m:286 modules/gui/macosx/intf.m:324
3430 #: modules/gui/macosx/controls.m:639
3431 msgid "Faster"
3432 msgstr "ÁáÁ÷¤ê"
3433
3434 #: modules/gui/macosx/intf.m:289
3435 #, fuzzy
3436 msgid "Volume"
3437 msgstr "¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò¾å¤²¤ë"
3438
3439 #: modules/gui/macosx/intf.m:290
3440 #, fuzzy
3441 msgid "Position"
3442 msgstr "¶ËÀ­"
3443
3444 #: modules/gui/macosx/intf.m:296
3445 msgid "Open CrashLog"
3446 msgstr ""
3447
3448 #: modules/gui/macosx/intf.m:299
3449 #, fuzzy
3450 msgid "About VLC media player"
3451 msgstr "VLC¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ"
3452
3453 #: modules/gui/macosx/intf.m:300 modules/gui/win32/strings.cpp:126
3454 #, fuzzy
3455 msgid "Preferences..."
3456 msgstr "ÀßÄê(_P)..."
3457
3458 #: modules/gui/macosx/intf.m:301
3459 msgid "Hide VLC"
3460 msgstr "VLC¤ò±£¤¹"
3461
3462 #: modules/gui/macosx/intf.m:302
3463 msgid "Hide Others"
3464 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò±£¤¹"
3465
3466 #: modules/gui/macosx/intf.m:303
3467 msgid "Show All"
3468 msgstr "¤¹¤Ù¤Æ¤òɽ¼¨"
3469
3470 #: modules/gui/macosx/intf.m:304
3471 msgid "Quit VLC"
3472 msgstr "VLC¤ò½ªÎ»"
3473
3474 #: modules/gui/macosx/intf.m:306
3475 msgid "1:File"
3476 msgstr "1:¥Õ¥¡¥¤¥ë"
3477
3478 #: modules/gui/macosx/intf.m:307
3479 msgid "Open..."
3480 msgstr "³«¤¯..."
3481
3482 #: modules/gui/macosx/intf.m:308 modules/gui/win32/strings.cpp:90
3483 msgid "Open File..."
3484 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯..."
3485
3486 #: modules/gui/macosx/intf.m:309 modules/gui/win32/strings.cpp:91
3487 msgid "Open Disc..."
3488 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò³«¤¯..."
3489
3490 #: modules/gui/macosx/intf.m:310
3491 msgid "Open Network..."
3492 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò³«¤¯"
3493
3494 #: modules/gui/macosx/intf.m:311
3495 msgid "Open Recent"
3496 msgstr "ºÇ¶á»È¤Ã¤¿¹àÌܤò³«¤¯"
3497
3498 #: modules/gui/macosx/intf.m:312 modules/gui/macosx/intf.m:1516
3499 msgid "Clear Menu"
3500 msgstr "¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë"
3501
3502 #: modules/gui/macosx/intf.m:314
3503 msgid "Edit"
3504 msgstr "ÊÔ½¸"
3505
3506 #: modules/gui/macosx/intf.m:315
3507 msgid "Cut"
3508 msgstr "¥«¥Ã¥È"
3509
3510 #: modules/gui/macosx/intf.m:316
3511 msgid "Copy"
3512 msgstr "¥³¥Ô¡¼"
3513
3514 #: modules/gui/macosx/intf.m:317
3515 msgid "Paste"
3516 msgstr "¥Ú¡¼¥¹¥È"
3517
3518 #: modules/gui/macosx/intf.m:318
3519 msgid "Clear"
3520 msgstr "¥¯¥ê¥¢"
3521
3522 #: modules/gui/macosx/intf.m:319 modules/gui/macosx/playlist.m:174
3523 msgid "Select All"
3524 msgstr "¤¹¤Ù¤Æ¤òÁªÂò"
3525
3526 #: modules/gui/macosx/intf.m:321 modules/gui/win32/strings.cpp:77
3527 msgid "Controls"
3528 msgstr "¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë"
3529
3530 #: modules/gui/macosx/intf.m:328 modules/gui/macosx/controls.m:679
3531 msgid "Loop"
3532 msgstr "¥ë¡¼¥×"
3533
3534 #: modules/gui/macosx/intf.m:329 modules/gui/macosx/controls.m:686
3535 #, fuzzy
3536 msgid "Step Forward"
3537 msgstr "žÁ÷"
3538
3539 #: modules/gui/macosx/intf.m:330 modules/gui/macosx/controls.m:687
3540 #, fuzzy
3541 msgid "Step Backward"
3542 msgstr "µÕžºÆÀ¸"
3543
3544 #: modules/gui/macosx/intf.m:334 modules/gui/win32/strings.cpp:86
3545 msgid "Language"
3546 msgstr "¸À¸ì"
3547
3548 #: modules/gui/macosx/intf.m:345 modules/gui/macosx/controls.m:705
3549 #, fuzzy
3550 msgid "Half Size"
3551 msgstr "¥µ¥¤¥º"
3552
3553 #: modules/gui/macosx/intf.m:346 modules/gui/macosx/controls.m:706
3554 msgid "Normal Size"
3555 msgstr ""
3556
3557 #: modules/gui/macosx/intf.m:347 modules/gui/macosx/controls.m:707
3558 msgid "Double Size"
3559 msgstr ""
3560
3561 #: modules/gui/macosx/intf.m:348 modules/gui/macosx/controls.m:704
3562 msgid "Fullscreen"
3563 msgstr "Á´²èÌ̲½"
3564
3565 #: modules/gui/macosx/intf.m:352
3566 msgid "Window"
3567 msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦"
3568
3569 #: modules/gui/macosx/intf.m:353
3570 msgid "Minimize Window"
3571 msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òºÇ¾®²½"
3572
3573 #: modules/gui/macosx/intf.m:354
3574 msgid "Close Window"
3575 msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤ë"
3576
3577 #: modules/gui/macosx/intf.m:355
3578 #, fuzzy
3579 msgid "Controller"
3580 msgstr "¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë"
3581
3582 #: modules/gui/macosx/intf.m:357 modules/gui/macosx/intf.m:381
3583 msgid "Info"
3584 msgstr ""
3585
3586 #: modules/gui/macosx/intf.m:360
3587 msgid "Bring All to Front"
3588 msgstr "¤¹¤Ù¤Æ¤òÁ°¤Ë"
3589
3590 #: modules/gui/macosx/intf.m:362
3591 #, fuzzy
3592 msgid "Help"
3593 msgstr "¥Ø¥ë¥×"
3594
3595 #: modules/gui/macosx/intf.m:363
3596 #, fuzzy
3597 msgid "ReadMe..."
3598 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸..."
3599
3600 #: modules/gui/macosx/intf.m:364
3601 msgid "Report a Bug"
3602 msgstr ""
3603
3604 #: modules/gui/macosx/intf.m:365
3605 #, fuzzy
3606 msgid "VideoLAN Website"
3607 msgstr "VideoLAN¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È"
3608
3609 #: modules/gui/macosx/intf.m:366
3610 msgid "License"
3611 msgstr "¥é¥¤¥»¥ó¥¹"
3612
3613 #: modules/gui/macosx/intf.m:375
3614 msgid "Error"
3615 msgstr "¥¨¥é¡¼"
3616
3617 #: modules/gui/macosx/intf.m:376
3618 #, fuzzy
3619 msgid ""
3620 "An error has occurred which probably prevented the execution of your request:"
3621 msgstr "Í׵ᤵ¤ì¤¿½èÍý¤Î¼Â¹Ô¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿ :"
3622
3623 #: modules/gui/macosx/intf.m:377
3624 #, fuzzy
3625 msgid "If you believe that it is a bug, please follow the instructions at:"
3626 msgstr "¤â¤·¡¢¥Ð¥°¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢°Ê²¼¤Î¼ê½ç¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ :"
3627
3628 #: modules/gui/macosx/intf.m:378
3629 msgid "Open Messages Window"
3630 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òɽ¼¨"
3631
3632 #: modules/gui/macosx/intf.m:379
3633 msgid "Dismiss"
3634 msgstr "¤ä¤êľ¤·"
3635
3636 #: modules/gui/macosx/intf.m:1247
3637 msgid "Load from file.."
3638 msgstr ""
3639
3640 #: modules/gui/macosx/intf.m:1274
3641 #, c-format
3642 msgid "Language 0x%x"
3643 msgstr "¸À¸ì 0x%x"
3644
3645 #: modules/gui/macosx/intf.m:1479
3646 #, fuzzy
3647 msgid "No CrashLog found"
3648 msgstr "%@s ¤Ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó"
3649
3650 #: modules/gui/macosx/intf.m:1479
3651 msgid ""
3652 "Either you are running Mac OS X pre 10.2 or you haven't experienced any "
3653 "heavy crashes yet."
3654 msgstr ""
3655
3656 #: modules/gui/macosx/open.m:147
3657 msgid "Open Source"
3658 msgstr "¥½¡¼¥¹¤ò³«¤¯"
3659
3660 #: modules/gui/macosx/open.m:149
3661 #, fuzzy
3662 msgid "Only enqueue in playlist, do not play"
3663 msgstr "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ËÄɲÃ"
3664
3665 #: modules/gui/macosx/open.m:159
3666 msgid "Treat as a pipe rather than as a file"
3667 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥¤¥×¤È¤·¤Æ°·¤¦"
3668
3669 #: modules/gui/macosx/open.m:165
3670 #, fuzzy
3671 msgid "Use DVD menus (EXPERIMENTAL)"
3672 msgstr "DVD¥á¥Ë¥å¡¼¤ò»ÈÍÑ"
3673
3674 #: modules/gui/macosx/open.m:167 modules/gui/macosx/open.m:425
3675 msgid "VIDEO_TS folder"
3676 msgstr "VIDEO_TS¥Õ¥©¥ë¥À"
3677
3678 #: modules/gui/macosx/open.m:183
3679 #, fuzzy
3680 msgid "Stream output:"
3681 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à½ÐÎÏ"
3682
3683 #: modules/gui/macosx/open.m:185 modules/gui/macosx/open.m:205
3684 #, fuzzy
3685 msgid "Settings"
3686 msgstr "ÀßÄê(_S)"
3687
3688 #: modules/gui/macosx/open.m:186
3689 msgid "Stream output MRL"
3690 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎÏMRL"
3691
3692 #: modules/gui/macosx/open.m:188 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:252
3693 msgid "Output Method"
3694 msgstr ""
3695
3696 #: modules/gui/macosx/open.m:198 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:340
3697 msgid "Encapsulation Method"
3698 msgstr ""
3699
3700 #: modules/gui/macosx/open.m:199 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:346
3701 msgid "MPEG TS"
3702 msgstr ""
3703
3704 #: modules/gui/macosx/open.m:200 modules/gui/macosx/open.m:689
3705 #: modules/gui/macosx/open.m:754 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:347
3706 msgid "MPEG PS"
3707 msgstr ""
3708
3709 #: modules/gui/macosx/open.m:202 modules/gui/macosx/open.m:693
3710 #: modules/gui/macosx/open.m:753 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:349
3711 msgid "Ogg"
3712 msgstr ""
3713
3714 #: modules/gui/macosx/open.m:204
3715 #, fuzzy
3716 msgid "Load subtitles file:"
3717 msgstr "»úËë"
3718
3719 #: modules/gui/macosx/open.m:207
3720 msgid "Override"
3721 msgstr ""
3722
3723 #: modules/gui/macosx/open.m:387 modules/gui/macosx/open.m:566
3724 #: modules/gui/macosx/open.m:804 modules/gui/macosx/open.m:842
3725 #: modules/gui/macosx/controls.m:538
3726 msgid "Open"
3727 msgstr "³«¤¯"
3728
3729 #: modules/gui/macosx/open.m:470 modules/gui/macosx/open.m:522
3730 #: modules/gui/macosx/open.m:530
3731 msgid "No %@s found"
3732 msgstr "%@s ¤Ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó"
3733
3734 #: modules/gui/macosx/open.m:565
3735 msgid "Open VIDEO_TS Directory"
3736 msgstr "VIDEO_TS¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ò³«¤¯"
3737
3738 #: modules/gui/macosx/open.m:701
3739 msgid "Save File"
3740 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÊݸ"
3741
3742 #: modules/gui/macosx/controls.m:537
3743 #, fuzzy
3744 msgid "Open subtitle file"
3745 msgstr "»úËë¤ÎÁªÂò"
3746
3747 #: modules/gui/macosx/vout.m:1206
3748 #, fuzzy, c-format
3749 msgid "Screen %d"
3750 msgstr "¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó %d"
3751
3752 #: modules/gui/ncurses/ncurses.c:66
3753 #, fuzzy
3754 msgid "ncurses interface"
3755 msgstr "ncurses¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3756
3757 #: modules/gui/qnx/qnx.c:44
3758 #, fuzzy
3759 msgid "QNX RTOS video and audio output"
3760 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª½ÐÎϤò¶¯À©Åª¤Ë¥â¥Î¥é¥ë¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£"
3761
3762 #: modules/gui/qt/qt.cpp:47
3763 #, fuzzy
3764 msgid "Qt interface"
3765 msgstr "Qt¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
3766
3767 #: modules/gui/win32/win32.cpp:302
3768 msgid "maximum number of lines in the log window"
3769 msgstr "¥í¥°¡¦¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎºÇÂç¹Ô¿ô"
3770
3771 #: modules/gui/win32/win32.cpp:304
3772 #, fuzzy
3773 msgid ""
3774 "You can set the maximum number of lines that the log window will display."
3775 msgstr ""
3776 "ɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¥í¥°¡¦¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎºÇÂç¹Ô¿ô¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊÝ»ý"
3777 "¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢-1¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
3778
3779 #: modules/gui/win32/win32.cpp:305
3780 msgid " Enter -1 if you want to keep all messages."
3781 msgstr ""
3782
3783 #: modules/gui/win32/win32.cpp:306
3784 msgid "display text under images in the toolbar"
3785 msgstr ""
3786
3787 #: modules/gui/win32/win32.cpp:308
3788 #, fuzzy
3789 msgid "Check this option if you want to display the caption of the buttons in "
3790 msgstr ""
3791 "VideoLAN¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤Þ"
3792 "¤¹¡£"
3793
3794 #: modules/gui/win32/win32.cpp:309
3795 msgid "the toolbar. Beware, the display may be messed up"
3796 msgstr ""
3797
3798 #: modules/gui/win32/win32.cpp:317
3799 #, fuzzy
3800 msgid "Native Windows interface"
3801 msgstr "¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖWindows¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
3802
3803 #: modules/gui/win32/strings.cpp:12
3804 msgid "Version x.y.z"
3805 msgstr ""
3806
3807 #: modules/gui/win32/strings.cpp:19
3808 #, fuzzy
3809 msgid "Open Disc"
3810 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò³«¤¯(_D)..."
3811
3812 #: modules/gui/win32/strings.cpp:20
3813 #, fuzzy
3814 msgid "Device &name:"
3815 msgstr "¥Ç¥Ð¥¤¥¹Ì¾"
3816
3817 #: modules/gui/win32/strings.cpp:21
3818 msgid "&Menus"
3819 msgstr ""
3820
3821 #: modules/gui/win32/strings.cpp:22
3822 #, fuzzy
3823 msgid "Starting position"
3824 msgstr "¿âľÊý¸þ°ÌÃÖ"
3825
3826 #: modules/gui/win32/strings.cpp:23
3827 #, fuzzy
3828 msgid "&Title:"
3829 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë:"
3830
3831 #: modules/gui/win32/strings.cpp:24
3832 #, fuzzy
3833 msgid "&Chapter:"
3834 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼:"
3835
3836 #: modules/gui/win32/strings.cpp:28
3837 msgid "F:\\"
3838 msgstr ""
3839
3840 #: modules/gui/win32/strings.cpp:35
3841 msgid "ToolBar"
3842 msgstr ""
3843
3844 #: modules/gui/win32/strings.cpp:36
3845 msgid "ToolButtonSep1"
3846 msgstr ""
3847
3848 #: modules/gui/win32/strings.cpp:37
3849 msgid "ToolButtonSep2"
3850 msgstr ""
3851
3852 #: modules/gui/win32/strings.cpp:38
3853 msgid "ToolButtonSep3"
3854 msgstr ""
3855
3856 #: modules/gui/win32/strings.cpp:39
3857 #, fuzzy
3858 msgid "File read"
3859 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë"
3860
3861 #: modules/gui/win32/strings.cpp:46
3862 msgid "0:00:00"
3863 msgstr ""
3864
3865 #: modules/gui/win32/strings.cpp:47 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:243
3866 #, fuzzy
3867 msgid "&File"
3868 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë"
3869
3870 #: modules/gui/win32/strings.cpp:48
3871 #, fuzzy
3872 msgid "Open &file..."
3873 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯(_O)..."
3874
3875 #: modules/gui/win32/strings.cpp:49
3876 #, fuzzy
3877 msgid "Open &disc..."
3878 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò³«¤¯(_D)..."
3879
3880 #: modules/gui/win32/strings.cpp:50
3881 #, fuzzy
3882 msgid "&Network stream..."
3883 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à(_N)..."
3884
3885 #: modules/gui/win32/strings.cpp:51 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:244
3886 #, fuzzy
3887 msgid "&View"
3888 msgstr "ɽ¼¨(_V)"
3889
3890 #: modules/gui/win32/strings.cpp:52
3891 #, fuzzy
3892 msgid "&Hide interface"
3893 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò±£¤¹(_H)"
3894
3895 #: modules/gui/win32/strings.cpp:54 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:226
3896 #, fuzzy
3897 msgid "&Playlist..."
3898 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È..."
3899
3900 #: modules/gui/win32/strings.cpp:55
3901 #, fuzzy
3902 msgid "&Add interface"
3903 msgstr "¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò±£¤¹(_H)"
3904
3905 #: modules/gui/win32/strings.cpp:56
3906 #, fuzzy
3907 msgid "Spawn a new interface"
3908 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
3909
3910 #: modules/gui/win32/strings.cpp:57
3911 #, fuzzy
3912 msgid "&Controls"
3913 msgstr "¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë"
3914
3915 #: modules/gui/win32/strings.cpp:58
3916 #, fuzzy
3917 msgid "Audio device"
3918 msgstr "DVD¥Ç¥Ð¥¤¥¹"
3919
3920 #: modules/gui/win32/strings.cpp:59
3921 #, fuzzy
3922 msgid "C&hannels"
3923 msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë"
3924
3925 #: modules/gui/win32/strings.cpp:61
3926 #, fuzzy
3927 msgid "Sc&reen"
3928 msgstr "¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó"
3929
3930 #: modules/gui/win32/strings.cpp:62
3931 #, fuzzy
3932 msgid "&Program"
3933 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à"
3934
3935 #: modules/gui/win32/strings.cpp:64
3936 #, fuzzy
3937 msgid "&Title"
3938 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë"
3939
3940 #: modules/gui/win32/strings.cpp:66
3941 #, fuzzy
3942 msgid "&Chapter"
3943 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼"
3944
3945 #: modules/gui/win32/strings.cpp:68
3946 msgid "&Angle"
3947 msgstr ""
3948
3949 #: modules/gui/win32/strings.cpp:69
3950 #, fuzzy
3951 msgid "Select angle"
3952 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
3953
3954 #: modules/gui/win32/strings.cpp:70
3955 #, fuzzy
3956 msgid "&Language"
3957 msgstr "¸À¸ì"
3958
3959 #: modules/gui/win32/strings.cpp:72 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:233
3960 #, fuzzy
3961 msgid "&Subtitles"
3962 msgstr "»úËë(_S)"
3963
3964 #: modules/gui/win32/strings.cpp:74 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:246
3965 #, fuzzy
3966 msgid "&Help"
3967 msgstr "¥Ø¥ë¥×(_H)"
3968
3969 #: modules/gui/win32/strings.cpp:75
3970 #, fuzzy
3971 msgid "Close this popup"
3972 msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤ë"
3973
3974 #: modules/gui/win32/strings.cpp:76
3975 #, fuzzy
3976 msgid "Show interface"
3977 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
3978
3979 #: modules/gui/win32/strings.cpp:78
3980 #, fuzzy
3981 msgid "&Jump..."
3982 msgstr "¥¸¥ã¥ó¥×(_J)..."
3983
3984 #: modules/gui/win32/strings.cpp:79
3985 #, fuzzy
3986 msgid "Audio settings"
3987 msgstr "ÀßÄê(_S)"
3988
3989 #: modules/gui/win32/strings.cpp:82
3990 #, fuzzy
3991 msgid "Video settings"
3992 msgstr "ÀßÄê(_S)"
3993
3994 #: modules/gui/win32/strings.cpp:84
3995 #, fuzzy
3996 msgid "Navigation"
3997 msgstr "¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó(_N)"
3998
3999 #: modules/gui/win32/strings.cpp:89
4000 #, fuzzy
4001 msgid "New stream"
4002 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ò³«¤¯"
4003
4004 #: modules/gui/win32/strings.cpp:92
4005 #, fuzzy
4006 msgid "Network Stream..."
4007 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à(_N)..."
4008
4009 #: modules/gui/win32/strings.cpp:109
4010 #, fuzzy
4011 msgid "Play slower"
4012 msgstr "¥¹¥í¡¼ºÆÀ¸"
4013
4014 #: modules/gui/win32/strings.cpp:111
4015 #, fuzzy
4016 msgid "Play faster"
4017 msgstr "ÁáÁ÷¤êºÆÀ¸"
4018
4019 #: modules/gui/win32/strings.cpp:115
4020 #, fuzzy
4021 msgid "Next file"
4022 msgstr "¼¡¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë"
4023
4024 #: modules/gui/win32/strings.cpp:116
4025 #, fuzzy
4026 msgid "&Stream output..."
4027 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à½ÐÎÏ"
4028
4029 #: modules/gui/win32/strings.cpp:117
4030 #, fuzzy
4031 msgid "Open the stream output"
4032 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎϤòÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë"
4033
4034 #: modules/gui/win32/strings.cpp:118
4035 #, fuzzy
4036 msgid "&Add subtitles..."
4037 msgstr "»úËë(_S)"
4038
4039 #: modules/gui/win32/strings.cpp:119
4040 msgid "Add a subtitle file"
4041 msgstr ""
4042
4043 #: modules/gui/win32/strings.cpp:122
4044 #, fuzzy
4045 msgid "Exit"
4046 msgstr "½ªÎ»(_x)"
4047
4048 #: modules/gui/win32/strings.cpp:124
4049 #, fuzzy
4050 msgid "&Fullscreen"
4051 msgstr "Á´²èÌ̲½(_F)"
4052
4053 #: modules/gui/win32/strings.cpp:130
4054 #, fuzzy
4055 msgid "About..."
4056 msgstr "VideoLAN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(_A)..."
4057
4058 #: modules/gui/win32/strings.cpp:135
4059 #, fuzzy
4060 msgid "Select next title"
4061 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
4062
4063 #: modules/gui/win32/strings.cpp:140
4064 #, fuzzy
4065 msgid "Volume &Up"
4066 msgstr "¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò¾å¤²¤ë"
4067
4068 #: modules/gui/win32/strings.cpp:141
4069 msgid "Increase the volume"
4070 msgstr ""
4071
4072 #: modules/gui/win32/strings.cpp:142
4073 #, fuzzy
4074 msgid "Volume &Down"
4075 msgstr "¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò²¼¤²¤ë"
4076
4077 #: modules/gui/win32/strings.cpp:143
4078 msgid "Decrease the volume"
4079 msgstr ""
4080
4081 #: modules/gui/win32/strings.cpp:144
4082 #, fuzzy
4083 msgid "&Mute"
4084 msgstr "¥ß¥å¡¼¥È¤¹¤ë"
4085
4086 #: modules/gui/win32/strings.cpp:145
4087 #, fuzzy
4088 msgid "Toggle mute"
4089 msgstr "¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Îɽ¼¨/Èóɽ¼¨(_I)"
4090
4091 #: modules/gui/win32/strings.cpp:146
4092 msgid "Always on top..."
4093 msgstr ""
4094
4095 #: modules/gui/win32/strings.cpp:147
4096 #, fuzzy
4097 msgid "Set the window on top"
4098 msgstr "¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤ë"
4099
4100 #: modules/gui/win32/strings.cpp:155
4101 msgid "&Copy text"
4102 msgstr ""
4103
4104 #: modules/gui/win32/strings.cpp:161
4105 #, fuzzy
4106 msgid "Open network"
4107 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò³«¤¯"
4108
4109 #: modules/gui/win32/strings.cpp:162
4110 #, fuzzy
4111 msgid "Network mode"
4112 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯"
4113
4114 #: modules/gui/win32/strings.cpp:163 modules/gui/win32/strings.cpp:164
4115 #: modules/gui/win32/strings.cpp:165 modules/gui/win32/strings.cpp:223
4116 #, fuzzy
4117 msgid "Port:"
4118 msgstr "¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ"
4119
4120 #: modules/gui/win32/strings.cpp:168
4121 msgid "URL:"
4122 msgstr ""
4123
4124 #: modules/gui/win32/strings.cpp:181 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:279
4125 #, fuzzy
4126 msgid "Filename"
4127 msgstr "¥í¥°¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
4128
4129 #: modules/gui/win32/strings.cpp:184
4130 #, fuzzy
4131 msgid "&Add"
4132 msgstr "ÄɲÃ"
4133
4134 #: modules/gui/win32/strings.cpp:185
4135 #, fuzzy
4136 msgid "&File..."
4137 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯(_O)..."
4138
4139 #: modules/gui/win32/strings.cpp:186
4140 #, fuzzy
4141 msgid "&Disc..."
4142 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò³«¤¯(_D)..."
4143
4144 #: modules/gui/win32/strings.cpp:187
4145 #, fuzzy
4146 msgid "&Network..."
4147 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯"
4148
4149 #: modules/gui/win32/strings.cpp:188
4150 msgid "&Url"
4151 msgstr ""
4152
4153 #: modules/gui/win32/strings.cpp:189 modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:112
4154 #, fuzzy
4155 msgid "&Delete"
4156 msgstr "ºï½ü"
4157
4158 #: modules/gui/win32/strings.cpp:190 modules/gui/win32/strings.cpp:191
4159 #: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:118
4160 #, fuzzy
4161 msgid "&Selection"
4162 msgstr "ÁªÂò"
4163
4164 #: modules/gui/win32/strings.cpp:192
4165 #, fuzzy
4166 msgid "&Invert selection"
4167 msgstr "ÁªÂò"
4168
4169 #: modules/gui/win32/strings.cpp:193
4170 #, fuzzy
4171 msgid "&Crop selection"
4172 msgstr "ÁªÂò"
4173
4174 #: modules/gui/win32/strings.cpp:194
4175 #, fuzzy
4176 msgid "&Delete selection"
4177 msgstr "ÁªÂò"
4178
4179 #: modules/gui/win32/strings.cpp:195
4180 #, fuzzy
4181 msgid "Delete &all"
4182 msgstr "ºï½ü"
4183
4184 #: modules/gui/win32/strings.cpp:197
4185 #, fuzzy
4186 msgid "Invert selection"
4187 msgstr "ÁªÂò"
4188
4189 #: modules/gui/win32/strings.cpp:199
4190 #, fuzzy
4191 msgid "Crop selection"
4192 msgstr "ÁªÂò"
4193
4194 #: modules/gui/win32/strings.cpp:201
4195 #, fuzzy
4196 msgid "Delete selection"
4197 msgstr "ÁªÂò"
4198
4199 #: modules/gui/win32/strings.cpp:203
4200 msgid "Delete all items"
4201 msgstr ""
4202
4203 #: modules/gui/win32/strings.cpp:205
4204 #, fuzzy
4205 msgid "Play the selected stream"
4206 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ÎºÆÀ¸"
4207
4208 #: modules/gui/win32/strings.cpp:222
4209 #, fuzzy
4210 msgid "Stream output MRL (Media Resource Locator)"
4211 msgstr "¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥ê¥½¡¼¥¹¡¦¥í¥±¡¼¥¿ (MRL)"
4212
4213 #: modules/gui/win32/strings.cpp:225
4214 msgid "file/ts://"
4215 msgstr ""
4216
4217 #: modules/gui/win32/strings.cpp:230
4218 msgid "239.239.0.1"
4219 msgstr ""
4220
4221 #: modules/gui/win32/strings.cpp:240
4222 #, fuzzy
4223 msgid "Add subtitles"
4224 msgstr "»úËë(_S)"
4225
4226 #: modules/gui/win32/strings.cpp:242
4227 msgid "Delay:"
4228 msgstr ""
4229
4230 #: modules/gui/win32/strings.cpp:243
4231 msgid "FPS:"
4232 msgstr ""
4233
4234 #: modules/gui/win32/strings.cpp:245 modules/gui/win32/strings.cpp:247
4235 msgid "0.0"
4236 msgstr ""
4237
4238 #: modules/gui/wxwindows/wxwindows.cpp:82
4239 #, fuzzy
4240 msgid "wxWindows interface module"
4241 msgstr "xosd¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
4242
4243 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:195
4244 #, fuzzy
4245 msgid "Open a DVD or (S)VCD"
4246 msgstr "DVD¤Þ¤¿¤ÏVCD¤ò³«¤¯"
4247
4248 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:196
4249 #, fuzzy
4250 msgid "Open a network stream"
4251 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤òÁªÂò¤¹¤ë"
4252
4253 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:197
4254 #, fuzzy
4255 msgid "Open a satellite stream"
4256 msgstr "±ÒÀ±¥«¡¼¥É¤ò³«¤¯"
4257
4258 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:198
4259 msgid "Eject the DVD/CD"
4260 msgstr ""
4261
4262 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:199
4263 #, fuzzy
4264 msgid "Exit this program"
4265 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤Î½ªÎ»"
4266
4267 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:201
4268 #, fuzzy
4269 msgid "Open the playlist"
4270 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò³«¤¯"
4271
4272 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:202
4273 #, fuzzy
4274 msgid "Show the program logs"
4275 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÁªÂò"
4276
4277 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:203
4278 msgid "Show information about the file being played"
4279 msgstr ""
4280
4281 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:205
4282 msgid "Change the current audio track"
4283 msgstr ""
4284
4285 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:206
4286 msgid "Change the current subtitles stream"
4287 msgstr ""
4288
4289 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:207
4290 msgid "Go to the preferences menu"
4291 msgstr ""
4292
4293 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:209
4294 #, fuzzy
4295 msgid "About this program"
4296 msgstr "¥×¥í¥°¥é¥à¤Î½ªÎ»"
4297
4298 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:213
4299 #, fuzzy
4300 msgid "&Open File..."
4301 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯..."
4302
4303 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:214
4304 #, fuzzy
4305 msgid "Open &Disc..."
4306 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò³«¤¯..."
4307
4308 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:215
4309 #, fuzzy
4310 msgid "&Network Stream..."
4311 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à(_N)..."
4312
4313 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:217
4314 #, fuzzy
4315 msgid "&Satellite Stream..."
4316 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à(_N)..."
4317
4318 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:220
4319 #, fuzzy
4320 msgid "&Eject Disc"
4321 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¼è½Ð¤·(_E)"
4322
4323 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:222
4324 #, fuzzy
4325 msgid "E&xit"
4326 msgstr "½ªÎ»(_x)"
4327
4328 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:227
4329 #, fuzzy
4330 msgid "&Logs..."
4331 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò³«¤¯(_D)..."
4332
4333 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:228
4334 #, fuzzy
4335 msgid "&File info..."
4336 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯(_O)..."
4337
4338 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:232
4339 #, fuzzy
4340 msgid "&Audio"
4341 msgstr "¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª"
4342
4343 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:235
4344 #, fuzzy
4345 msgid "&Preferences..."
4346 msgstr "ÀßÄê(_P)..."
4347
4348 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:239
4349 #, fuzzy
4350 msgid "&About..."
4351 msgstr "VideoLAN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(_A)..."
4352
4353 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:245
4354 #, fuzzy
4355 msgid "&Settings"
4356 msgstr "ÀßÄê(_S)"
4357
4358 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:259
4359 #, fuzzy
4360 msgid "Stop current playlist item"
4361 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò³«¤¯"
4362
4363 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:260
4364 msgid "Play current playlist item"
4365 msgstr ""
4366
4367 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:261
4368 msgid "Pause current playlist item"
4369 msgstr ""
4370
4371 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:262
4372 #, fuzzy
4373 msgid "Open playlist"
4374 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò³«¤¯"
4375
4376 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:263
4377 #, fuzzy
4378 msgid "Previous playlist item"
4379 msgstr "Á°¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë"
4380
4381 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:264
4382 #, fuzzy
4383 msgid "Next playlist item"
4384 msgstr "¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò³«¤¯"
4385
4386 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:386
4387 #, fuzzy
4388 msgid ""
4389 " (wxWindows interface)\n"
4390 "\n"
4391 msgstr "¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖWindows¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
4392
4393 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:387
4394 msgid ""
4395 "(C) 1996-2003 - the VideoLAN Team\n"
4396 "\n"
4397 msgstr ""
4398
4399 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:388
4400 msgid ""
4401 "The VideoLAN team <videolan@videolan.org>\n"
4402 "http://www.videolan.org/\n"
4403 "\n"
4404 msgstr ""
4405
4406 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:390
4407 #, fuzzy
4408 msgid ""
4409 "This is the VideoLAN Client, a DVD, MPEG and DivX player.\n"
4410 "It can play MPEG and MPEG2 files from a file or from a network source."
4411 msgstr ""
4412 "¤³¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÏDVD¤ª¤è¤Ó¡¢MPEG¤òºÆÀ¸¤¹¤ëVideoLAN¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ç¤¹¡£\n"
4413 "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤«¤éMPEG¤ÈMPEG 2¥Ç¡¼¥¿¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
4414
4415 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:394
4416 #, fuzzy
4417 msgid "About "
4418 msgstr "VideoLAN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ"
4419
4420 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:176 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:129
4421 #, fuzzy
4422 msgid "Stream Output"
4423 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à½ÐÎÏ"
4424
4425 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:177
4426 msgid "Use VLC has a stream server"
4427 msgstr ""
4428
4429 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:196
4430 #, fuzzy
4431 msgid "Capture input stream"
4432 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î°ì»þÄä»ß"
4433
4434 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:198
4435 msgid "Capture the stream you are playing to a file"
4436 msgstr ""
4437
4438 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:312
4439 msgid "DVD (menus support)"
4440 msgstr ""
4441
4442 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:322
4443 #, fuzzy
4444 msgid "Device Name"
4445 msgstr "¥Ç¥Ð¥¤¥¹Ì¾"
4446
4447 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:381 modules/gui/wxwindows/open.cpp:404
4448 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:426 modules/gui/wxwindows/popup.cpp:261
4449 #: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:665
4450 #: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:680
4451 #: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:305
4452 #, c-format
4453 msgid "%d"
4454 msgstr ""
4455
4456 #: modules/gui/wxwindows/open.cpp:703 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:534
4457 #, fuzzy
4458 msgid "Save file"
4459 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÊݸ"
4460
4461 #: modules/gui/wxwindows/popup.cpp:88
4462 #, fuzzy
4463 msgid "Audio menu"
4464 msgstr "ÀßÄê(_S)"
4465
4466 #: modules/gui/wxwindows/popup.cpp:101
4467 #, fuzzy
4468 msgid "Video menu"
4469 msgstr "ÀßÄê(_S)"
4470
4471 #: modules/gui/wxwindows/popup.cpp:113
4472 #, fuzzy
4473 msgid "Input menu"
4474 msgstr "ÆþÎÏ"
4475
4476 #: modules/gui/wxwindows/popup.cpp:127 modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:107
4477 #, fuzzy
4478 msgid "&Close"
4479 msgstr "ÊĤ¸¤ë"
4480
4481 #: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:104
4482 msgid "Add &Url..."
4483 msgstr ""
4484
4485 #: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:105
4486 msgid "Add &Directory..."
4487 msgstr ""
4488
4489 #: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:111
4490 #, fuzzy
4491 msgid "&Invert"
4492 msgstr "µÕž"
4493
4494 #: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:113
4495 #, fuzzy
4496 msgid "&Select All"
4497 msgstr "¤¹¤Ù¤Æ¤òÁªÂò"
4498
4499 #: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:117
4500 #, fuzzy
4501 msgid "&Manage"
4502 msgstr "¸À¸ì"
4503
4504 #: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:192
4505 msgid "no info"
4506 msgstr ""
4507
4508 #: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:367
4509 msgid "Plugins"
4510 msgstr ""
4511
4512 #: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:597
4513 #, fuzzy
4514 msgid "Default"
4515 msgstr "ºï½ü"
4516
4517 #: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:722
4518 #, fuzzy
4519 msgid "No configuration options available"
4520 msgstr "¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¥Ä¡¼¥ë¥Á¥Ã¥×¤òɽ¼¨"
4521
4522 #: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:743
4523 msgid "Advanced..."
4524 msgstr ""
4525
4526 #: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:143
4527 #, fuzzy
4528 msgid "Stream Output MRL"
4529 msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î½ÐÎÏMRL"
4530
4531 #: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:147
4532 #, fuzzy
4533 msgid "Destination Target:"
4534 msgstr "Á÷¿®Àè¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¡¦¥ì¥·¥ª"
4535
4536 #: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:162
4537 #, fuzzy
4538 msgid "Open skin"
4539 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò³«¤¯(_D)..."
4540
4541 #: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:163
4542 #: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:164
4543 #: modules/gui/skins/src/vlcproc.cpp:318 modules/gui/skins/src/vlcproc.cpp:319
4544 #, fuzzy
4545 msgid "Skin files"
4546 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯"
4547
4548 #: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:165
4549 #: modules/gui/skins/src/vlcproc.cpp:320 modules/gui/skins/src/vlcproc.cpp:390
4550 #, fuzzy
4551 msgid "All files"
4552 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë"
4553
4554 #: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:208
4555 #: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:209
4556 msgid "Last skin actually used"
4557 msgstr ""
4558
4559 #: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:210
4560 #: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:211
4561 msgid "Config of last used skin"
4562 msgstr ""
4563
4564 #: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:212
4565 #: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:213
4566 msgid "Show application in system tray"
4567 msgstr ""
4568
4569 #: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:214
4570 #: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:215
4571 msgid "Show application in taskbar"
4572 msgstr ""
4573
4574 #: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:226
4575 #, fuzzy
4576 msgid "Skinnable Interface"
4577 msgstr "¥á¥¤¥ó¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Îɽ¼¨/Èóɽ¼¨(_I)"
4578
4579 #: modules/gui/skins/src/vlcproc.cpp:317
4580 msgid "Change skin - Open new file"
4581 msgstr ""
4582
4583 #: modules/gui/skins/src/vlcproc.cpp:388
4584 #, fuzzy
4585 msgid "Add file"
4586 msgstr "»úËë(_S)"
4587
4588 #: modules/misc/dummy/dummy.c:37
4589 msgid "dummy image chroma format"
4590 msgstr "¥À¥ß¡¼¤Î²èÁü¿§ºÌ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È"
4591
4592 #: modules/misc/dummy/dummy.c:39
4593 msgid ""
4594 "Force the dummy video output to create images using a specific chroma format "
4595 "instead of trying to improve performances by using the most efficient one."
4596 msgstr ""
4597 "ºÇ¤â¸ú²ÌŪ¤Ê¤â¤Î¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤«¤ï¤ê¤Ë¡¢ÆÃÄê¤Î¿§ºÌ¥Õ¥©¡¼"
4598 "¥Þ¥Ã¥È¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤òºîÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥À¥ß¡¼¤Î¥Ó¥Ç¥ª½ÐÎϤò¶¯À©Åª¤ËÁªÂò¤·"
4599 "¤Þ¤¹¡£"
4600
4601 #: modules/misc/dummy/dummy.c:44
4602 msgid "don't open a dos command box interface"
4603 msgstr ""
4604
4605 #: modules/misc/dummy/dummy.c:46
4606 msgid ""
4607 "By default the dummy interface plugin will start a dos command box. Enabling "
4608 "the quiet mode will not bring this command box but can also be pretty "
4609 "annoying when you want to stop vlc and no video window is opened."
4610 msgstr ""
4611
4612 #: modules/misc/dummy/dummy.c:53
4613 #, fuzzy
4614 msgid "dummy functions"
4615 msgstr "¥À¥ß¡¼¤Îµ¡Ç½¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
4616
4617 #: modules/misc/dummy/interface.c:52
4618 msgid "Using the dummy interface plugin..."
4619 msgstr "¥À¥ß¡¼¤Î¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£"
4620
4621 #: modules/misc/gtk_main.c:60
4622 #, fuzzy
4623 msgid "Gtk+ GUI helper"
4624 msgstr "Gtk+¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
4625
4626 #: modules/misc/httpd.c:95
4627 msgid "HTTP 1.0 daemon"
4628 msgstr ""
4629
4630 #: modules/misc/logger/logger.c:85
4631 msgid "log format"
4632 msgstr "¥í¥°¡¦¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È"
4633
4634 #: modules/misc/logger/logger.c:86
4635 msgid ""
4636 "Specify the log format. Available choices are \"text\" (default) and \"html\""
4637 msgstr ""
4638 "¥í¥°¡¦¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£\"text\" (¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È) and \"html\"¤¬ÁªÂò¤Ç¤­"
4639 "¤Þ¤¹¡£"
4640
4641 #: modules/misc/logger/logger.c:89
4642 msgid "log filename"
4643 msgstr "¥í¥°¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
4644
4645 #: modules/misc/logger/logger.c:89
4646 msgid "Specify the log filename."
4647 msgstr "¥í¥°¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
4648
4649 #: modules/misc/logger/logger.c:91
4650 #, fuzzy
4651 msgid "file logging interface"
4652 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦¥í¥®¥ó¥°¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
4653
4654 #: modules/misc/logger/logger.c:105
4655 msgid "Using the logger interface plugin..."
4656 msgstr "¥í¥®¥ó¥°¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£"
4657
4658 #: modules/misc/memcpy/memcpy.c:81
4659 #, fuzzy
4660 msgid "libc memcpy"
4661 msgstr "libc memcpy¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
4662
4663 #: modules/misc/memcpy/memcpy.c:85
4664 #, fuzzy
4665 msgid "3D Now! memcpy"
4666 msgstr "3D Now! memcpy¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
4667
4668 #: modules/misc/memcpy/memcpy.c:92
4669 #, fuzzy
4670 msgid "MMX memcpy"
4671 msgstr "MMX memcpy¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
4672
4673 #: modules/misc/memcpy/memcpy.c:97
4674 #, fuzzy
4675 msgid "MMX EXT memcpy"
4676 msgstr "MMX¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥·¥ç¥ómemcpy¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
4677
4678 #: modules/misc/memcpy/memcpyaltivec.c:52
4679 #, fuzzy
4680 msgid "AltiVec memcpy"
4681 msgstr "AltiVec memcpy¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
4682
4683 #: modules/misc/network/ipv4.c:84
4684 msgid "IPv4 network abstraction layer"
4685 msgstr "IPv4¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯Ãê¾Ý¥ì¥¤¥ä"
4686
4687 #: modules/misc/network/ipv6.c:79
4688 msgid "IPv6 network abstraction layer"
4689 msgstr "IPv6¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯Ãê¾Ý¥ì¥¤¥ä"
4690
4691 #: modules/misc/qte_main.cpp:66
4692 #, fuzzy
4693 msgid "Qt Embedded GUI helper"
4694 msgstr "QTËä¤á¹þ¤ß¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
4695
4696 #: modules/misc/sap.c:131
4697 msgid "SAP"
4698 msgstr ""
4699
4700 #: modules/misc/sap.c:134
4701 #, fuzzy
4702 msgid "SAP interface"
4703 msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹"
4704
4705 #: modules/misc/screensaver.c:44
4706 #, fuzzy
4707 msgid "screensaver disabling helper"
4708 msgstr "¥Î¥ó¥¤¥ó¥¿¥ì¡¼¥¹²½¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
4709
4710 #: modules/misc/testsuite/test1.c:33
4711 msgid "C module that does nothing"
4712 msgstr "C¥â¥¸¥å¡¼¥ë(²¿¤â¤·¤Þ¤»¤ó)"
4713
4714 #: modules/misc/testsuite/test4.c:63
4715 msgid "Miscellaneous stress tests"
4716 msgstr "¤½¤Î¾ Éé²Ù¥Æ¥¹¥È"
4717
4718 #: modules/mux/avi.c:94
4719 msgid "Avi muxer"
4720 msgstr ""
4721
4722 #: modules/mux/dummy.c:60
4723 msgid "Dummy muxer"
4724 msgstr ""
4725
4726 #: modules/mux/mpeg/ps.c:77
4727 msgid "PS muxer"
4728 msgstr ""
4729
4730 #: modules/mux/mpeg/ts.c:138
4731 msgid "TS muxer"
4732 msgstr ""
4733
4734 #: modules/mux/mpeg/ts.c:143
4735 msgid "TS muxer (libdvbpsi)"
4736 msgstr ""
4737
4738 #: modules/mux/ogg.c:54
4739 msgid "Ogg/ogm muxer"
4740 msgstr ""
4741
4742 #: modules/packetizer/a52.c:71
4743 msgid "A/52 audio packetizer"
4744 msgstr ""
4745
4746 #: modules/packetizer/copy.c:69
4747 msgid "Copy packetizer"
4748 msgstr ""
4749
4750 #: modules/packetizer/mpeg4audio.c:89
4751 msgid "MPEG4 Audio packetizer"
4752 msgstr ""
4753
4754 #: modules/packetizer/mpeg4video.c:73
4755 msgid "MPEG4 Video packetizer"
4756 msgstr ""
4757
4758 #: modules/packetizer/mpegaudio.c:70
4759 #, fuzzy
4760 msgid "MPEG-I/II audio packetizer"
4761 msgstr "MPEG 1/2¥ì¥¤¥ä1/2¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À"
4762
4763 #: modules/packetizer/mpegvideo.c:73
4764 #, fuzzy
4765 msgid "MPEG-I/II video packetizer"
4766 msgstr "MPEG 1/2¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Ç¥³¡¼¥À¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
4767
4768 #: modules/video_chroma/i420_rgb.c:67
4769 msgid "I420,IYUV,YV12 to RGB2,RV15,RV16,RV24,RV32 conversions"
4770 msgstr "I420,IYUV,YV12 to RGB,RV15,RV16,RV24,RV32¥³¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó"
4771
4772 #: modules/video_chroma/i420_rgb.c:71
4773 msgid "MMX I420,IYUV,YV12 to RV15,RV16,RV24,RV32 conversions"
4774 msgstr "MMX I420,IYUV,YV12 to RV15,RV16,RV24,RV32¥³¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó"
4775
4776 #: modules/video_chroma/i420_ymga.c:48 modules/video_chroma/i420_yuy2.c:67
4777 #: modules/video_chroma/i422_yuy2.c:61
4778 msgid "conversions from "
4779 msgstr "ÊÑ´¹¸µ "
4780
4781 #: modules/video_chroma/i420_ymga.c:48 modules/video_chroma/i420_ymga.c:51
4782 #: modules/video_chroma/i420_yuy2.c:67 modules/video_chroma/i420_yuy2.c:70
4783 #: modules/video_chroma/i422_yuy2.c:61 modules/video_chroma/i422_yuy2.c:64
4784 msgid " to "
4785 msgstr " Àè "
4786
4787 #: modules/video_chroma/i420_ymga.c:51 modules/video_chroma/i420_yuy2.c:70
4788 #: modules/video_chroma/i422_yuy2.c:64
4789 msgid "MMX conversions from "
4790 msgstr "MMX ÊÑ´¹¸µ "
4791
4792 #: modules/video_filter/adjust.c:60
4793 msgid "set image contrast"
4794 msgstr ""
4795
4796 #: modules/video_filter/adjust.c:61
4797 msgid "Set the image contrast. Defaults to 1"
4798 msgstr ""
4799
4800 #: modules/video_filter/adjust.c:62
4801 msgid "set image hue"
4802 msgstr ""
4803
4804 #: modules/video_filter/adjust.c:63
4805 msgid "Set the image hue, between 0 and 360. Defaults to 0"
4806 msgstr ""
4807
4808 #: modules/video_filter/adjust.c:64
4809 msgid "set image saturation"
4810 msgstr ""
4811
4812 #: modules/video_filter/adjust.c:65
4813 msgid "Set the image saturation. Defaults to 1"
4814 msgstr ""
4815
4816 #: modules/video_filter/adjust.c:66
4817 msgid "set image brightness"
4818 msgstr ""
4819
4820 #: modules/video_filter/adjust.c:67
4821 msgid "Set the image brightness. Defaults to 1"
4822 msgstr ""
4823
4824 #: modules/video_filter/adjust.c:71
4825 msgid "Adjust"
4826 msgstr ""
4827
4828 #: modules/video_filter/adjust.c:76
4829 msgid "contrast/hue/saturation/brightness filter"
4830 msgstr ""
4831
4832 #: modules/video_filter/clone.c:55
4833 #, fuzzy
4834 msgid "number of clones"
4835 msgstr "¥¯¥í¡¼¥ó¿ô"
4836
4837 #: modules/video_filter/clone.c:56
4838 msgid "Select the number of video windows in which to clone the video"
4839 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¤ò¥¯¥í¡¼¥ó¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¦¥£¥ó¥É¥¦¿ô¤òÁªÂò¤¹¤ë"
4840
4841 #: modules/video_filter/clone.c:59
4842 #, fuzzy
4843 msgid "list of vout modules"
4844 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª½ÐÎϥ⥸¥å¡¼¥ë"
4845
4846 #: modules/video_filter/clone.c:60
4847 msgid "Select the specific vout modules that you want to activate"
4848 msgstr ""
4849
4850 #: modules/video_filter/clone.c:63
4851 #, fuzzy
4852 msgid "Clone"
4853 msgstr "ÊĤ¸¤ë"
4854
4855 #: modules/video_filter/clone.c:66
4856 #, fuzzy
4857 msgid "clone video filter"
4858 msgstr "¥¤¥á¡¼¥¸¡¦¥¯¥í¡¼¥ó¡¦¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
4859
4860 #: modules/video_filter/crop.c:54
4861 msgid "crop geometry"
4862 msgstr "±ï¼è¤ê¥¸¥ª¥á¥È¥ê"
4863
4864 #: modules/video_filter/crop.c:55
4865 msgid "Set the geometry of the zone to crop"
4866 msgstr "¶è²è¤«¤é±ï¼è¤ê¤Þ¤Ç¤Î¥¸¥ª¥á¥È¥ê¤ò»ØÄê"
4867
4868 #: modules/video_filter/crop.c:57
4869 msgid "automatic cropping"
4870 msgstr "¼«Æ°±ï¼è¤ê"
4871
4872 #: modules/video_filter/crop.c:58
4873 msgid "Activate automatic black border cropping"
4874 msgstr "¹õ±ï¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤¹¤ë"
4875
4876 #: modules/video_filter/crop.c:64
4877 #, fuzzy
4878 msgid "crop video filter"
4879 msgstr "¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡¦¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
4880
4881 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:75
4882 msgid "deinterlace mode"
4883 msgstr "¥Î¥ó¥¤¥ó¥¿¥ì¡¼¥¹²½¥â¡¼¥É"
4884
4885 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:76
4886 msgid "you can choose the default deinterlace mode"
4887 msgstr ""
4888
4889 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:84
4890 #, fuzzy
4891 msgid "video deinterlacing filter"
4892 msgstr "¥Î¥ó¥¤¥ó¥¿¥ì¡¼¥¹²½¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
4893
4894 #: modules/video_filter/distort.c:59
4895 msgid "distort mode"
4896 msgstr "ÏѶʥ⡼¥É"
4897
4898 #: modules/video_filter/distort.c:60
4899 msgid "Distort mode, one of \"wave\" and \"ripple\""
4900 msgstr "ÏѶʥ⡼¥É(\"wave\", \"ripple\")"
4901
4902 #: modules/video_filter/distort.c:65
4903 #, fuzzy
4904 msgid "Distort"
4905 msgstr "ÏѶʥ⡼¥É"
4906
4907 #: modules/video_filter/distort.c:68
4908 #, fuzzy
4909 msgid "miscellaneous distort video effects filter"
4910 msgstr "¤½¤Î¾¤Î¥Ó¥Ç¥ª¸ú²Ì¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
4911
4912 #: modules/video_filter/invert.c:52
4913 #, fuzzy
4914 msgid "invert video filter"
4915 msgstr "¥Ó¥Ç¥ªµÕž¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
4916
4917 #: modules/video_filter/motionblur.c:54
4918 #, fuzzy
4919 msgid "blur factor"
4920 msgstr "¤«¤¹¤Þ¤»¤ëÍ×ÁÇ"
4921
4922 #: modules/video_filter/motionblur.c:55
4923 msgid "The degree of blurring from 1 to 127"
4924 msgstr "¤«¤¹¤Þ¤»¤ë³ä¹ç¤¤(1¤«¤é127)"
4925
4926 #: modules/video_filter/motionblur.c:60
4927 #, fuzzy
4928 msgid "motion blur filter"
4929 msgstr "¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤«¤¹¤Þ¤»¤ë¥Õ¥£¥ë¥¿"
4930
4931 #: modules/video_filter/osd_text.c:61
4932 #, fuzzy
4933 msgid "Font"
4934 msgstr "¥Õ¥©¥ó¥È"
4935
4936 #: modules/video_filter/osd_text.c:62
4937 #, fuzzy
4938 msgid "Filename of Font"
4939 msgstr "¥í¥°¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë̾"
4940
4941 #: modules/video_filter/osd_text.c:63
4942 msgid "Font size"
4943 msgstr ""
4944
4945 #: modules/video_filter/osd_text.c:64
4946 msgid "The size of the fonts used by the osd module"
4947 msgstr ""
4948
4949 #: modules/video_filter/osd_text.c:67
4950 msgid "OSD"
4951 msgstr ""
4952
4953 #: modules/video_filter/osd_text.c:70
4954 #, fuzzy
4955 msgid "osd text filter"
4956 msgstr "¼¡¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë"
4957
4958 #: modules/video_filter/transform.c:57
4959 msgid "transform type"