* modules/gui/wxwindows/*: fixes for the win32 build. Removed a few
[vlc.git] / modules / gui / wxwindows / bitmaps / stop.xpm
modules/gui/wxwindows/bitmaps/stop.xpm