* ./po/*: polish translation, courtesy of Arkadiusz Lipiec.
[vlc.git] / mozilla / vlcplugin.c
2002-07-12 Sam Hocevar * ./po/*: polish translation, courtesy of Arkadiusz...
2002-07-04 Sam Hocevar * ./mozilla/*: preliminary Mozilla plugin. Only works...