* ./po/*: polish translation, courtesy of Arkadiusz Lipiec.
[vlc.git] / po / ja.po
index f1894c1..099b83d 100644 (file)
--- a/po/ja.po
+++ b/po/ja.po
@@ -4,7 +4,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2002-07-04 15:32+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2002-07-12 18:49+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2002-04-02 03:22+0900\n"
 "Last-Translator: Fumio Nakayama <endymion@ca2.so-net.ne.jp>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@@ -626,9 +626,9 @@ msgid "CPU"
 msgstr ""
 
 #. Playlist options
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:506 plugins/gtk/gnome_interface.c:1824
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1848 plugins/gtk/gtk_interface.c:611
-#: plugins/gtk/gtk_interface.c:2105 src/libvlc.h:384
+#: plugins/gtk/gnome_interface.c:506 plugins/gtk/gnome_interface.c:2073
+#: plugins/gtk/gnome_interface.c:2098 plugins/gtk/gtk_interface.c:611
+#: plugins/gtk/gtk_interface.c:2342 src/libvlc.h:384
 msgid "Playlist"
 msgstr "¥ê¥¹¥È"
 
@@ -1174,16 +1174,17 @@ msgstr "VideoLAN
 msgid "About this application"
 msgstr "¤³¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ"
 
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:366 plugins/gtk/gnome_interface.c:1714
-#: plugins/gtk/gtk_interface.c:482 plugins/gtk/gtk_interface.c:2141
-#: plugins/gtk/gtk_interface.c:2258
+#: plugins/gtk/gnome_interface.c:366 plugins/gtk/gnome_interface.c:1317
+#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1963 plugins/gtk/gtk_interface.c:482
+#: plugins/gtk/gtk_interface.c:1596 plugins/gtk/gtk_interface.c:2378
+#: plugins/gtk/gtk_interface.c:2495
 msgid "File"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë"
 
 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:378 plugins/gtk/gnome_interface.c:581
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1707 plugins/gtk/gnome_interface.c:2322
+#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1428 plugins/gtk/gnome_interface.c:1956
 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:493 plugins/gtk/gtk_interface.c:680
-#: plugins/gtk/gtk_interface.c:2134
+#: plugins/gtk/gtk_interface.c:1707 plugins/gtk/gtk_interface.c:2371
 msgid "Disc"
 msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯"
 
@@ -1362,211 +1363,204 @@ msgstr ""
 "¤³¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÏDVD¤ª¤è¤Ó¡¢MPEG¤òºÆÀ¸¤¹¤ëVideoLAN¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ç¤¹¡£\n"
 "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤«¤éMPEG/MPEG 2¥Ç¡¼¥¿¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
 
-#: plugins/gtk/gtk_interface.c:1386 plugins/gtk/gtk_interface.c:1609
-#: plugins/gtk/gtk_interface.c:1915 plugins/gtk/gtk_interface.c:2046
-#: plugins/gtk/gtk_interface.c:2277 plugins/gtk/gtk_interface.c:2383
-#: plugins/gtk/gtk_interface.c:2589 plugins/gtk/gtk_preferences.c:540
+#: plugins/gtk/gtk_interface.c:1386 plugins/gtk/gtk_interface.c:2058
+#: plugins/gtk/gtk_interface.c:2283 plugins/gtk/gtk_interface.c:2514
+#: plugins/gtk/gtk_interface.c:2621 plugins/gtk/gtk_preferences.c:540
 msgid "OK"
 msgstr ""
 
-#: plugins/gtk/gtk_interface.c:1409
-msgid "Select File"
-msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
+#: plugins/gtk/gtk_interface.c:1490
+#, fuzzy
+msgid "Open Target"
+msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ò³«¤¯"
 
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1245 plugins/gtk/gtk_interface.c:1464
-msgid "Open Disc"
-msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò³«¤¯"
+#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1224 plugins/gtk/gtk_interface.c:1503
+msgid "Media Resource Locator (MRL)"
+msgstr ""
 
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1261 plugins/gtk/gnome_interface.c:2212
-#: plugins/gtk/gtk_interface.c:1488
-msgid "Disc type"
-msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¼ïÎà"
+#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1246 plugins/gtk/gtk_interface.c:1525
+#, fuzzy
+msgid "Open Target:"
+msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ò³«¤¯"
 
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1275 plugins/gtk/gnome_interface.c:2227
-#: plugins/gtk/gtk_interface.c:1502
-msgid "DVD"
+#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1266 plugins/gtk/gtk_interface.c:1545
+msgid ""
+"Alternatively, you can build an MRL using one of the following predefined "
+"targets:"
 msgstr ""
 
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1283 plugins/gtk/gnome_interface.c:2235
-#: plugins/gtk/gtk_interface.c:1510
-msgid "VCD"
+#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1310 plugins/gtk/gtk_interface.c:1589
+msgid "Browse..."
 msgstr ""
 
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1291 plugins/gtk/gnome_interface.c:2243
-#: plugins/gtk/gtk_interface.c:1518
-msgid "Starting position"
-msgstr "ºÆÀ¸³«»Ï¤Î°ÌÃÖ"
+#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1334 plugins/gtk/gtk_interface.c:1613
+#: plugins/gtk/gtk_menu.c:904 plugins/gtk/gtk_menu.c:925
+msgid "Title"
+msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë"
 
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1318 plugins/gtk/gnome_interface.c:2270
-#: plugins/gtk/gtk_interface.c:1555 plugins/gtk/gtk_menu.c:787
-#: plugins/gtk/gtk_menu.c:922
+#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1344 plugins/gtk/gtk_interface.c:1623
+#: plugins/gtk/gtk_menu.c:799 plugins/gtk/gtk_menu.c:934
 msgid "Chapter"
 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼"
 
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1308 plugins/gtk/gnome_interface.c:2260
-#: plugins/gtk/gtk_interface.c:1565 plugins/gtk/gtk_menu.c:892
-#: plugins/gtk/gtk_menu.c:913
-msgid "Title"
-msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë"
-
-#: plugins/gtk/gtk_interface.c:1582
-msgid "Device name"
-msgstr "¥Ç¥Ð¥¤¥¹Ì¾"
+#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1364 plugins/gtk/gtk_interface.c:1643
+msgid "Disc type"
+msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¼ïÎà"
 
-#: plugins/gtk/gtk_interface.c:1616 plugins/gtk/gtk_interface.c:1922
-#: plugins/gtk/gtk_interface.c:2053 plugins/gtk/gtk_interface.c:2284
-#: plugins/gtk/gtk_interface.c:2596 plugins/gtk/gtk_preferences.c:552
-msgid "Cancel"
-msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
+#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1383 plugins/gtk/gtk_interface.c:1662
+msgid "DVD"
+msgstr ""
 
-#: plugins/gtk/gtk_interface.c:1677
-msgid "Open Network"
-msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò³«¤¯"
+#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1391 plugins/gtk/gtk_interface.c:1670
+msgid "VCD"
+msgstr ""
 
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1451 plugins/gtk/gtk_interface.c:1694
-#, fuzzy
-msgid "Network mode"
-msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯"
+#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1399 plugins/gtk/gtk_interface.c:1678
+msgid "Device name"
+msgstr "¥Ç¥Ð¥¤¥¹Ì¾"
 
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1467 plugins/gtk/gtk_interface.c:1710
+#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1445 plugins/gtk/gtk_interface.c:1724
 msgid "UDP"
 msgstr ""
 
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1477 plugins/gtk/gtk_interface.c:1720
+#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1455 plugins/gtk/gtk_interface.c:1734
 msgid "UDP Multicast"
 msgstr ""
 
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1487 plugins/gtk/gtk_interface.c:1730
+#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1465 plugins/gtk/gtk_interface.c:1744
 #, fuzzy
 msgid "Channel server "
 msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥µ¡¼¥Ð¡¼:"
 
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1497 plugins/gtk/gnome_interface.c:2367
-#: plugins/gtk/gtk_interface.c:1740
+#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1475 plugins/gtk/gtk_interface.c:1754
 msgid "HTTP"
 msgstr ""
 
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1507 plugins/gtk/gnome_interface.c:1593
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1605 plugins/gtk/gnome_interface.c:2417
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:2522 plugins/gtk/gtk_interface.c:1750
-#: plugins/gtk/gtk_interface.c:1836 plugins/gtk/gtk_interface.c:1848
+#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1485 plugins/gtk/gnome_interface.c:1560
+#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1571 plugins/gtk/gtk_interface.c:1764
+#: plugins/gtk/gtk_interface.c:1839 plugins/gtk/gtk_interface.c:1850
 msgid "Port"
 msgstr "¥Ý¡¼¥ÈÈÖ¹æ"
 
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1517 plugins/gtk/gnome_interface.c:1529
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:2407 plugins/gtk/gtk_interface.c:1760
-#: plugins/gtk/gtk_interface.c:1772
+#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1495 plugins/gtk/gnome_interface.c:1507
+#: plugins/gtk/gtk_interface.c:1774 plugins/gtk/gtk_interface.c:1786
 msgid "Address"
 msgstr "¥Û¥¹¥È̾/¥¢¥É¥ì¥¹"
 
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1539 plugins/gtk/gtk_interface.c:1782
+#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1517 plugins/gtk/gtk_interface.c:1796
 msgid "URL"
 msgstr ""
 
-#: plugins/gtk/gtk_interface.c:1973
+#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1627 plugins/gtk/gnome_interface.c:1970
+#: plugins/gtk/gtk_interface.c:1906 plugins/gtk/gtk_interface.c:2385
+msgid "Network"
+msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯"
+
+#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1644 plugins/gtk/gtk_interface.c:1923
+msgid "Symbol Rate"
+msgstr "¥·¥ó¥Ü¥ë¥ì¡¼¥È"
+
+#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1654 plugins/gtk/gtk_interface.c:1933
+msgid "Frequency"
+msgstr "¼þÇÈ¿ô"
+
+#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1664 plugins/gtk/gtk_interface.c:1943
+msgid "Polarization"
+msgstr "¶ËÀ­"
+
+#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1684 plugins/gtk/gtk_interface.c:1963
+msgid "FEC"
+msgstr ""
+
+#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1703 plugins/gtk/gtk_interface.c:1982
+msgid "Vertical"
+msgstr "¿âľ"
+
+#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1711 plugins/gtk/gtk_interface.c:1990
+msgid "Horizontal"
+msgstr "¿åÊ¿"
+
+#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1753 plugins/gtk/gtk_interface.c:2032
+#, fuzzy
+msgid "Satellite"
+msgstr "±ÒÀ±ÄÌ¿®¥«¡¼¥É¤ò³«¤¯"
+
+#: plugins/gtk/gtk_interface.c:2065 plugins/gtk/gtk_interface.c:2290
+#: plugins/gtk/gtk_interface.c:2521 plugins/gtk/gtk_preferences.c:552
+msgid "Cancel"
+msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
+
+#: plugins/gtk/gtk_interface.c:2163
+msgid "Select File"
+msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò"
+
+#: plugins/gtk/gtk_interface.c:2210
 msgid "Jump"
 msgstr "¥¸¥ã¥ó¥×"
 
-#: plugins/gtk/gtk_interface.c:1980
+#: plugins/gtk/gtk_interface.c:2217
 #, fuzzy
 msgid "Go to:"
 msgstr "¥¸¥ã¥ó¥×"
 
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:2044 plugins/gtk/gtk_interface.c:1996
+#: plugins/gtk/gnome_interface.c:2294 plugins/gtk/gtk_interface.c:2233
 msgid "s."
 msgstr "ÉÃ"
 
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:2059 plugins/gtk/gtk_interface.c:2011
+#: plugins/gtk/gnome_interface.c:2309 plugins/gtk/gtk_interface.c:2248
 msgid "m:"
 msgstr "ʬ"
 
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:2074 plugins/gtk/gtk_interface.c:2026
+#: plugins/gtk/gnome_interface.c:2324 plugins/gtk/gtk_interface.c:2263
 msgid "h:"
 msgstr "»þ"
 
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1785 plugins/gtk/gtk_interface.c:2120
+#: plugins/gtk/gnome_interface.c:2034 plugins/gtk/gtk_interface.c:2357
 msgid "Add"
 msgstr "ÄɲÃ"
 
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1721 plugins/gtk/gnome_interface.c:2537
-#: plugins/gtk/gtk_interface.c:2148
-msgid "Network"
-msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯"
-
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1728 plugins/gtk/gnome_interface.c:1868
-#: plugins/gtk/gtk_interface.c:2155
+#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1977 plugins/gtk/gnome_interface.c:2118
+#: plugins/gtk/gtk_interface.c:2392
 msgid "Url"
 msgstr "URL"
 
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1792 plugins/gtk/gtk_interface.c:2162
+#: plugins/gtk/gnome_interface.c:2041 plugins/gtk/gtk_interface.c:2399
 msgid "Delete"
 msgstr "ºï½ü"
 
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1740 plugins/gtk/gtk_interface.c:2176
+#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1989 plugins/gtk/gtk_interface.c:2413
 msgid "All"
 msgstr "¤¹¤Ù¤Æ"
 
-#: plugins/gtk/gtk_interface.c:2183
+#: plugins/gtk/gtk_interface.c:2420
 msgid "Selected"
 msgstr "ÁªÂòºÑ¤ß"
 
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1799 plugins/gtk/gtk_interface.c:2190
+#: plugins/gtk/gnome_interface.c:2048 plugins/gtk/gtk_interface.c:2427
 msgid "Selection"
 msgstr "ÁªÂò"
 
-#: plugins/gtk/gtk_interface.c:2206
+#: plugins/gtk/gtk_interface.c:2443
 msgid "_Crop"
 msgstr ""
 
-#: plugins/gtk/gtk_interface.c:2217
+#: plugins/gtk/gtk_interface.c:2454
 msgid "_Invert"
 msgstr ""
 
-#: plugins/gtk/gtk_interface.c:2228
+#: plugins/gtk/gtk_interface.c:2465
 msgid "_Select"
 msgstr "ÁªÂò(_S)"
 
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1875 plugins/gtk/gtk_interface.c:2265
+#: plugins/gtk/gnome_interface.c:2125 plugins/gtk/gtk_interface.c:2502
 #, fuzzy
 msgid "Duration"
 msgstr "¶ËÀ­"
 
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:2579 plugins/gtk/gtk_interface.c:2355
+#: plugins/gtk/gnome_interface.c:2381 plugins/gtk/gtk_interface.c:2592
 msgid "Messages"
 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
 
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:2657 plugins/gtk/gtk_interface.c:2432
-msgid "Open Satellite Card"
-msgstr "±ÒÀ±ÄÌ¿®¥«¡¼¥É¤ò³«¤¯"
-
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:2673 plugins/gtk/gtk_interface.c:2456
-msgid "Transponder settings"
-msgstr "žÁ÷¤Ë´Ø¤¹¤ëÀßÄê"
-
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:2741 plugins/gtk/gtk_interface.c:2493
-msgid "Symbol Rate"
-msgstr "¥·¥ó¥Ü¥ë¥ì¡¼¥È"
-
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:2690 plugins/gtk/gtk_interface.c:2503
-msgid "Frequency"
-msgstr "¼þÇÈ¿ô"
-
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:2710 plugins/gtk/gtk_interface.c:2513
-msgid "Polarization"
-msgstr "¶ËÀ­"
-
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:2730 plugins/gtk/gtk_interface.c:2523
-msgid "Vertical"
-msgstr "¿âľ"
-
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:2720 plugins/gtk/gtk_interface.c:2533
-msgid "Horizontal"
-msgstr "¿åÊ¿"
-
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:2761 plugins/gtk/gtk_interface.c:2543
-msgid "FEC"
-msgstr ""
-
 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:78
 #, fuzzy
 msgid "Choose title"
@@ -1612,15 +1606,19 @@ msgstr "
 msgid "Navigate through titles and chapters"
 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë/¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤«¤é¥Ê¥Ó¥²¡¼¥È"
 
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1134
+#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1207
+msgid "Open Stream"
+msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ò³«¤¯"
+
+#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1868
 msgid "Open File"
 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³«¤¯"
 
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1171
+#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1905
 msgid "Modules"
 msgstr "¥â¥¸¥å¡¼¥ë"
 
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1179
+#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1913
 msgid ""
 "Sorry, the module manager isn't functional yet. Please retry in a later "
 "version."
@@ -1628,68 +1626,27 @@ msgstr ""
 "»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¥â¥¸¥å¡¼¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¤Îµ¡Ç½¤Ï¤Þ¤À¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
 "¤è¤ê¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¼Â¹Ô¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
 
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1355 plugins/gtk/gnome_interface.c:2307
-msgid "Device name:"
-msgstr "¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¥Ñ¥¹:"
-
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1442
-msgid "Network Stream"
-msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à"
-
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1747
+#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1996
 msgid "Item"
 msgstr "¹àÌÜ"
 
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1759
+#: plugins/gtk/gnome_interface.c:2008
 msgid "Crop"
 msgstr ""
 
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1766
+#: plugins/gtk/gnome_interface.c:2015
 msgid "Invert"
 msgstr ""
 
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:1773 plugins/gtk/gtk_preferences.c:359
+#: plugins/gtk/gnome_interface.c:2022 plugins/gtk/gtk_preferences.c:359
 msgid "Select"
 msgstr "ÁªÂò"
 
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:2027
+#: plugins/gtk/gnome_interface.c:2277
 #, fuzzy
 msgid "Jump to: "
 msgstr "¥¸¥ã¥ó¥×"
 
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:2181
-msgid "Open Stream"
-msgstr "¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ò³«¤¯"
-
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:2344
-msgid "Protocol"
-msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë"
-
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:2359
-msgid "UDP stream"
-msgstr "UDP¥¹¥È¥ê¡¼¥à"
-
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:2375
-msgid "RTP"
-msgstr ""
-
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:2383
-msgid "Server"
-msgstr "¥µ¡¼¥Ð¡¼"
-
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:2452 plugins/gtk/gnome_interface.c:2467
-msgid "Broadcast"
-msgstr "¥Ö¥í¡¼¥É¥­¥ã¥¹¥È"
-
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:2487
-msgid "Channels"
-msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë"
-
-#: plugins/gtk/gnome_interface.c:2502
-#, fuzzy
-msgid "Channel server"
-msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥µ¡¼¥Ð¡¼:"
-
 #: plugins/gtk/gtk_preferences.c:305
 msgid "Name"
 msgstr ""
@@ -1719,16 +1676,16 @@ msgid "Apply"
 msgstr ""
 
 #. special case for "off" item
-#: plugins/gtk/gtk_menu.c:513
+#: plugins/gtk/gtk_menu.c:517
 msgid "None"
 msgstr ""
 
-#: plugins/gtk/gtk_menu.c:672
+#: plugins/gtk/gtk_menu.c:680
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Title %d (%d)"
 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë:  "
 
-#: plugins/gtk/gtk_menu.c:735
+#: plugins/gtk/gtk_menu.c:747
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Chapter %d"
 msgstr "¥Á¥ã¥×¥¿¡¼"
@@ -2100,6 +2057,50 @@ msgstr ""
 msgid "XVideo extension module"
 msgstr ""
 
+#~ msgid "Starting position"
+#~ msgstr "ºÆÀ¸³«»Ï¤Î°ÌÃÖ"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Network mode"
+#~ msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯"
+
+#~ msgid "Transponder settings"
+#~ msgstr "žÁ÷¤Ë´Ø¤¹¤ëÀßÄê"
+
+#~ msgid "Open Disc"
+#~ msgstr "¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò³«¤¯"
+
+#~ msgid "Device name:"
+#~ msgstr "¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¥Ñ¥¹:"
+
+#~ msgid "Network Stream"
+#~ msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à"
+
+#~ msgid "Protocol"
+#~ msgstr "¥×¥í¥È¥³¥ë"
+
+#~ msgid "UDP stream"
+#~ msgstr "UDP¥¹¥È¥ê¡¼¥à"
+
+#~ msgid "Server"
+#~ msgstr "¥µ¡¼¥Ð¡¼"
+
+#~ msgid "Broadcast"
+#~ msgstr "¥Ö¥í¡¼¥É¥­¥ã¥¹¥È"
+
+#~ msgid "Channels"
+#~ msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Channel server"
+#~ msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥µ¡¼¥Ð¡¼:"
+
+#~ msgid "Open Satellite Card"
+#~ msgstr "±ÒÀ±ÄÌ¿®¥«¡¼¥É¤ò³«¤¯"
+
+#~ msgid "Open Network"
+#~ msgstr "¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò³«¤¯"
+
 #~ msgid "Channel server:"
 #~ msgstr "¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥µ¡¼¥Ð¡¼:"