e97a2213b348091a1dacfd746a5a8eb40e7fea76
[vlc.git] / po / pl.po
1 # polish translation of vlc.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Arkadiusz Lipiec <alipiec@elka.pw.edu.pl>, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: vlc\n"
8 "POT-Creation-Date: 2002-07-04 15:32+0200\n"
9 "PO-Revision-Date: 2002-05-26 18:31+0200\n"
10 "Last-Translator: Arkadiusz Lipiec <alipiec@elka.pw.edu.pl>\n"
11 "Language-Team: polish <pl@li.org>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: src/libvlc.c:284
17 #, c-format
18 msgid "Usage: %s [options] [parameters] [file]...\n"
19 msgstr "U¿ycie: %s [opcje] [parametry] [plik]...\n"
20
21 #. Print module name
22 #: src/libvlc.c:902
23 #, c-format
24 msgid ""
25 "%s module options:\n"
26 "\n"
27 msgstr ""
28 "opcje modu³u %s:\n"
29 "\n"
30
31 #. We could also have "=<" here
32 #: src/libvlc.c:923 src/misc/configuration.c:813
33 msgid "string"
34 msgstr "napis"
35
36 #: src/libvlc.c:926 src/misc/configuration.c:798
37 msgid "integer"
38 msgstr "liczba ca³kowita"
39
40 #: src/libvlc.c:929 src/misc/configuration.c:805
41 msgid "float"
42 msgstr "liczba zmiennoprz."
43
44 #: src/libvlc.c:935
45 msgid " (default enabled)"
46 msgstr " (domy¶lnie w³±czone)"
47
48 #: src/libvlc.c:936
49 msgid " (default disabled)"
50 msgstr " (domy¶lnie wy³±czone)"
51
52 #: src/libvlc.c:1018 src/libvlc.c:1067 src/libvlc.c:1091 src/libvlc.c:1110
53 msgid ""
54 "\n"
55 "Press the RETURN key to continue...\n"
56 msgstr ""
57 "\n"
58 "Naci¶nij klawisz ENTER aby kontynuowaæ...\n"
59
60 #. Usage
61 #: src/libvlc.c:1041
62 #, c-format
63 msgid ""
64 "Usage: %s [options] [parameters] [file]...\n"
65 "\n"
66 msgstr ""
67 "U¿ycie: %s [opcje] [parametry] [plik]...\n"
68 "\n"
69
70 #: src/libvlc.c:1044
71 msgid "[module]              [description]\n"
72 msgstr "[modu³]               [opis]\n"
73
74 #: src/libvlc.c:1085
75 msgid ""
76 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
77 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
78 "see the file named COPYING for details.\n"
79 "Written by the VideoLAN team at Ecole Centrale, Paris.\n"
80 msgstr ""
81 "Ten program jest dostarczany BEZ ¯ADNEJ GWARANCJI, w granicach dozwolonych\n"
82 "przez prawo. Mo¿na go rozpowszechniaæ na zasadach licencji GNU General\n"
83 "Public License; zajrzyj do pliku COPYING, aby uzyskaæ wiêcej szczegó³ów.\n"
84 "Program napisany przez zespó³ VideoLAN na uczelni Ecole Centrale, Pary¿.\n"
85
86 #. ****************************************************************************
87 #. * Configuration options for the main program. Each module will also separatly
88 #. * define its own configuration options.
89 #. * Look into configuration.h if you need to know more about the following
90 #. * macros.
91 #. ****************************************************************************
92 #: src/libvlc.h:34
93 msgid "interface module"
94 msgstr "modu³ interfejsu"
95
96 #: src/libvlc.h:36
97 msgid ""
98 "This option allows you to select the interface used by vlc. The default "
99 "behavior is to automatically select the best module available."
100 msgstr ""
101 "Ta opcja umo¿liwia wybranie interfejsu u¿ywanego przez vlc. Domy¶lnym "
102 "zachowaniem jest automatyczny wybór najlepszego dostêpnego modu³u."
103
104 #: src/libvlc.h:40
105 msgid "be verbose"
106 msgstr "tryb gadatliwy"
107
108 #: src/libvlc.h:42
109 msgid "This options activates the output of information messages."
110 msgstr "Ta opcja aktywuje wyj¶cie komunikatów informacyjnych."
111
112 #: src/libvlc.h:44
113 msgid "be quiet"
114 msgstr "tryb cichy"
115
116 #: src/libvlc.h:46
117 msgid "This options turns off all warning and information messages."
118 msgstr "Ta opcja wy³±cza wszelkie ostrze¿enia i komunikaty informacyjne."
119
120 #: src/libvlc.h:48
121 msgid "color messages"
122 msgstr "kolorowe komunikaty"
123
124 #: src/libvlc.h:50
125 msgid ""
126 "When this option is turned on, the messages sent to the console will be "
127 "colorized. Your terminal needs Linux color support for this to work."
128 msgstr ""
129 "Po w³±czeniu tej opcji, komunikaty wysy³ane do konsoli bêd± kolorozyowane. "
130 "Terminal powinien obs³ugiwaæ kolory aby funkcja zadzia³a³a."
131
132 #: src/libvlc.h:53
133 msgid "interface default search path"
134 msgstr "domy¶lna ¶cie¿ka wyszukiwania interfejsu"
135
136 #: src/libvlc.h:55
137 msgid ""
138 "This option allows you to set the default path that the interface will open "
139 "when looking for a file."
140 msgstr ""
141 "Ta opcja umo¿liwia ustawienie domy¶lnej ¶cie¿ki, któr± interfejs bêdzie "
142 "otwiera³ w poszukiwaniu pliku."
143
144 #: src/libvlc.h:58
145 msgid "plugin search path"
146 msgstr ""
147
148 #: src/libvlc.h:60
149 #, fuzzy
150 msgid ""
151 "This option allows you to specify an additional path for vlc to lookfor its "
152 "plugins."
153 msgstr ""
154 "Ta opcja umo¿liwia ustawienie domy¶lnej ¶cie¿ki, któr± interfejs bêdzie "
155 "otwiera³ w poszukiwaniu pliku."
156
157 #: src/libvlc.h:63
158 msgid "audio output module"
159 msgstr "modu³ wyj¶ciowy d¼wiêku"
160
161 #: src/libvlc.h:65
162 msgid ""
163 "This option allows you to select the audio output method used by vlc. The "
164 "default behavior is to automatically select the best method available."
165 msgstr ""
166 "Ta opcja umo¿liwia wybranie metody wyj¶ciowej d¼wiêku u¿ywanej przez vlc. "
167 "Domy¶lnym zachowaniem jest automatyczne wybranie najlepszej dostêpnej metody."
168
169 #: src/libvlc.h:69
170 msgid "enable audio"
171 msgstr "w³±czenie d¼wiêku"
172
173 #: src/libvlc.h:71
174 msgid ""
175 "You can completely disable the audio output. In this case the audio decoding "
176 "stage won't be done, and it will save some processing power."
177 msgstr ""
178 "Mo¿na ca³kiem wy³±czyæ d¼wiêk. W tym przypadku etap dekodowania d¼wiêku nie "
179 "zostanie wykonany, wiêc bêdzie mo¿na zaoszczêdziæ trochê mocy procesora."
180
181 #: src/libvlc.h:74
182 msgid "force mono audio"
183 msgstr "wymuszenie d¼wiêku mono"
184
185 #: src/libvlc.h:75
186 msgid "This will force a mono audio output"
187 msgstr "Ta opcja wymusza wyj¶cie d¼wiêku w trybie mono"
188
189 #: src/libvlc.h:77
190 msgid "audio output volume"
191 msgstr "g³o¶no¶æ wyj¶cia d¼wiêku"
192
193 #: src/libvlc.h:79
194 msgid ""
195 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
196 msgstr ""
197 "Mo¿na ustawiæ domy¶lny poziom g³o¶no¶ci wyj¶cia d¼wiêku w zakresie od 0 do "
198 "1024."
199
200 #: src/libvlc.h:82
201 msgid "audio output format"
202 msgstr "format wyj¶ciowy d¼wiêku"
203
204 #: src/libvlc.h:84
205 msgid ""
206 "You can force the audio output format here.\n"
207 "0 -> 16 bits signed native endian (default)\n"
208 "1 ->  8 bits unsigned\n"
209 "2 -> 16 bits signed little endian\n"
210 "3 -> 16 bits signed big endian\n"
211 "4 ->  8 bits signed\n"
212 "5 -> 16 bits unsigned little endian\n"
213 "6 -> 16 bits unsigned big endian\n"
214 "7 -> mpeg2 audio (unsupported)\n"
215 "8 -> ac3 pass-through"
216 msgstr ""
217 "W tym miejscu mo¿na wymusi format wyj¶ciowy d¼wiêku.\n"
218 "0 -> 16 bitów ze znakiem \"native endian\" (domy¶lnie)\n"
219 "1 ->  8 bitów bez znaku\n"
220 "2 -> 16 bitów little endian\n"
221 "3 -> 16 bitów ze znakiem \"big endian\"\n"
222 "4 ->  8 bitów ze znakiem\n"
223 "5 -> 16 bitów bez znaku \"little endian\"\n"
224 "6 -> 16 bitó³ bez znaku \"big endian\"\n"
225 "7 -> d¼wiêk mpeg2 (nieobs³ugiwane)\n"
226 "8 -> ac3 pass-through"
227
228 #: src/libvlc.h:95
229 msgid "audio output frequency (Hz)"
230 msgstr "czêstotliwo¶æ wyj¶ciowa d¼wiêku (Hz)"
231
232 #: src/libvlc.h:97
233 msgid ""
234 "You can force the audio output frequency here. Common values are 48000, "
235 "44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
236 msgstr ""
237 "W tym miejscu mo¿na wymusiæ czêstotliwo¶æ wyj¶ciow± d¼wiêku. Zwyk³ymi "
238 "warto¶ciami s± 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
239
240 #: src/libvlc.h:100
241 msgid "compensate desynchronization of audio (in ms)"
242 msgstr "kompensacja rozsynchronizowania d¼wiêku (w ms)"
243
244 #: src/libvlc.h:102
245 msgid ""
246 "This option allows you to delay the audio output. This can be handy if you "
247 "notice a lag between the video and the audio."
248 msgstr ""
249 "Ta opcja umo¿liwia opó¼nienie wyj¶cia d¼wiêku. To mo¿e byæ u¿yteczne w razie "
250 "wystêpowania opó¼nieñ miêdzy d¼wiêkiem a obrazem."
251
252 #: src/libvlc.h:105
253 msgid "video output module"
254 msgstr "modu³ wyj¶ciowy obrazu"
255
256 #: src/libvlc.h:107
257 msgid ""
258 "This option allows you to select the video output method used by vlc. The "
259 "default behavior is to automatically select the best method available."
260 msgstr ""
261 "Ta opcja umo¿liwia wybranie metody wyj¶ciowej obrazu u¿ywanej przez vlc. "
262 "Domy¶lnym zachowaniem jest automatyczny wybór najlepszej dostêpnej metody."
263
264 #: src/libvlc.h:111
265 msgid "enable video"
266 msgstr "w³±czony obraz"
267
268 #: src/libvlc.h:113
269 msgid ""
270 "You can completely disable the video output. In this case the video decoding "
271 "stage won't be done, which will save some processing power."
272 msgstr ""
273 "Mo¿na ca³kowicie wy³±czyæ wyj¶cie obrazu. W tym przypadku etap dekodowania "
274 "obrazu nie zostanie wykonany, co umo¿liwi zaoszczêdzenie trochê mocy "
275 "procesora."
276
277 #: src/libvlc.h:116
278 msgid "display identifier"
279 msgstr "identyfikator ekranu"
280
281 #: src/libvlc.h:118
282 msgid ""
283 "This is the local display port that will be used for X11 drawing. For "
284 "instance :0.1."
285 msgstr "Lokalny port ekranu u¿ywany przez X11 do rysowania. Na przyk³ad :0.1."
286
287 #: src/libvlc.h:121
288 msgid "video width"
289 msgstr "szeroko¶æ obrazu"
290
291 #: src/libvlc.h:123
292 msgid ""
293 "You can enforce the video width here. By default vlc will adapt to the video "
294 "characteristics."
295 msgstr ""
296 "Mo¿na wymusiæ w tym miejscu szeroko¶æ obrazu. Domy¶lnie vlc zaadoptuje "
297 "charakterystyki obrazu."
298
299 #: src/libvlc.h:126
300 msgid "video height"
301 msgstr "wysoko¶æ obrazu"
302
303 #: src/libvlc.h:128
304 msgid ""
305 "You can enforce the video height here. By default vlc will adapt to the "
306 "video characteristics."
307 msgstr ""
308 "Mo¿na wymusiæ w tym miejscu wysoko¶æ obrazu. Domy¶lnie vlc zaadoptuje "
309 "charakterystyki obrazu."
310
311 #: src/libvlc.h:131
312 msgid "zoom video"
313 msgstr "skalowanie obrazu"
314
315 #: src/libvlc.h:133
316 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
317 msgstr "Mo¿na skalowaæ obraz o okre¶lony wspó³czynnik."
318
319 #: src/libvlc.h:135
320 msgid "grayscale video output"
321 msgstr "wyj¶cie obrazu w skali szaro¶ci"
322
323 #: src/libvlc.h:137
324 msgid ""
325 "When enabled, the color information from the video won't be decoded (this "
326 "can also allow you to save some processing power)."
327 msgstr ""
328 "Po w³±czeniu informacje o kolorze z obrazu nie zostan± zdekodowane (pozwala "
329 "to tak¿e na oszczêdzenie trochê mocy procesora)."
330
331 #: src/libvlc.h:140
332 msgid "fullscreen video output"
333 msgstr "wyj¶cie pe³noekranowe obrazu"
334
335 #: src/libvlc.h:142
336 msgid ""
337 "If this option is enabled, vlc will always start a video in fullscreen mode."
338 msgstr ""
339 "Po w³±czeniu tej opcji, vlc zawsze wy¶wietli obraz w trybie pe³noekranowym."
340
341 #: src/libvlc.h:145
342 msgid "overlay video output"
343 msgstr "wyj¶cie obrazu w trybie overlay"
344
345 #: src/libvlc.h:147
346 msgid ""
347 "If enabled, vlc will try to take advantage of the overlay capabilities of "
348 "you graphics card."
349 msgstr ""
350 "Po w³±czeniu, vlc bêdzie próbowa³ skorzystaæ z w³a¶ciwo¶ci overlay karty "
351 "graficznej."
352
353 #: src/libvlc.h:150
354 msgid "force SPU position"
355 msgstr "wymuszanie pozycji SPU"
356
357 #: src/libvlc.h:152
358 msgid ""
359 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
360 "over the movie. Try several positions."
361 msgstr ""
362 "Mo¿na u¿yæ tej opcji do umieszczania podtytu³ów pod filmem, zamiast nad nim. "
363 "Wypróbuj ró¿ne pozycje."
364
365 #: src/libvlc.h:155
366 msgid "video filter module"
367 msgstr "modu³ filtru obrazu"
368
369 #: src/libvlc.h:157
370 msgid ""
371 "This will allow you to add a post-processing filter to enhance the picture "
372 "quality, for instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
373 msgstr ""
374 "Ta opcja umo¿liwia dodawanie filtrów polepszaj±cych jako¶æ obrazu, np. filtr "
375 "przeciwko migotaniu, lub klonowanie zak³óceñ obrazu."
376
377 #: src/libvlc.h:161
378 msgid "server port"
379 msgstr "port serwera"
380
381 #: src/libvlc.h:163
382 msgid "This is the port used for UDP streams. By default, we chose 1234."
383 msgstr "Port serwera u¿ywany dla strumieni UDP. Domy¶lnie 1234."
384
385 #: src/libvlc.h:165
386 msgid "enable network channel mode"
387 msgstr "w³±czenie trybu kana³ów sieciowych"
388
389 #: src/libvlc.h:167
390 msgid "Activate this option if you want to use the VideoLAN Channel Server."
391 msgstr "Aktywowanie tej opcji umo¿liwia u¿ywanie serwera kana³ów VideoLAN."
392
393 #: src/libvlc.h:169
394 msgid "channel server address"
395 msgstr "adres serwera kana³ów"
396
397 #: src/libvlc.h:171
398 msgid "Indicate here the address of the VideoLAN Channel Server."
399 msgstr "Tutaj nale¿y podaæ adres serwera kana³ów VideoLAN."
400
401 #: src/libvlc.h:173
402 msgid "channel server port"
403 msgstr "port serwera kana³ów"
404
405 #: src/libvlc.h:175
406 msgid "Indicate here the port on which the VideoLAN Channel Server runs."
407 msgstr ""
408 "Tutaj nale¿y okre¶liæ port na którym uruchomiony jest serwer kana³ów "
409 "VideoLAN."
410
411 #: src/libvlc.h:177
412 msgid "network interface"
413 msgstr "interfejs sieciowy"
414
415 #: src/libvlc.h:179
416 msgid ""
417 "If you have several interfaces on your Linux machine and use the VLAN "
418 "solution, you may indicate here which interface to use."
419 msgstr ""
420 "Je¶li istnieje kilka interfejsów sieciowych na komputerze i u¿ywane jest "
421 "rozwi±zanie VLAN, mo¿na wskazaæ który interfejs bêdzie u¿ywany."
422
423 #: src/libvlc.h:182
424 msgid "choose program (SID)"
425 msgstr "wybierz program (SID)"
426
427 #: src/libvlc.h:184
428 msgid "Choose the program to select by giving its Service ID."
429 msgstr "Wybierz program podaj±c jego identyfikator us³ugi."
430
431 #: src/libvlc.h:186
432 msgid "choose audio"
433 msgstr "wybierz d¼wiêk"
434
435 #: src/libvlc.h:188
436 msgid "Give the default type of audio you want to use in a DVD."
437 msgstr "Podaj domy¶lny typ d¼wiêku u¿ywany przy odtwarzaniu  DVD."
438
439 #: src/libvlc.h:190
440 msgid "choose channel"
441 msgstr "wybierz kana³"
442
443 #: src/libvlc.h:192
444 msgid ""
445 "Give the stream number of the audio channel you want to use in a DVD (from 1 "
446 "to n)."
447 msgstr ""
448 "Podaj numer strumienia kana³u d¼wiekowego u¿ywany przy odtwarzaniu DVD (od 1 "
449 "do n)."
450
451 #: src/libvlc.h:195
452 msgid "choose subtitles"
453 msgstr "wybierz podtytu³y"
454
455 #: src/libvlc.h:197
456 msgid ""
457 "Give the stream number of the subtitle channel you want to use in a DVD "
458 "(from 1 to n)."
459 msgstr ""
460 "Podaj numer strumienia kana³u podtytu³ów u¿ywanego przy odtwarzaniu DVD (od "
461 "1 do n)."
462
463 #: src/libvlc.h:200
464 msgid "DVD device"
465 msgstr "urz±dzenie DVD"
466
467 #: src/libvlc.h:202
468 msgid "This is the default DVD device to use."
469 msgstr "Domy¶lnie u¿ywane urz±dzenie DVD."
470
471 #: src/libvlc.h:204
472 msgid "VCD device"
473 msgstr "urz±dzenie VCD"
474
475 #: src/libvlc.h:206
476 msgid "This is the default VCD device to use."
477 msgstr "Domy¶lnie u¿ywane urz±dzenie VCD."
478
479 #: src/libvlc.h:208
480 msgid "force IPv6"
481 msgstr "wymu¶ IPv6"
482
483 #: src/libvlc.h:210
484 msgid ""
485 "If you check this box, IPv6 will be used by default for all UDP and HTTP "
486 "connections."
487 msgstr ""
488 "Zaznaczenie tej opcji powoduje, ¿e IPv6 bêdzie u¿ywany domy¶lnie dla "
489 "wszystkich po³±czeñ UDP i HTTP."
490
491 #: src/libvlc.h:213
492 msgid "force IPv4"
493 msgstr "wymu¶ IPv4"
494
495 #: src/libvlc.h:215
496 msgid ""
497 "If you check this box, IPv4 will be used by default for all UDP and HTTP "
498 "connections."
499 msgstr ""
500 "Zaznaczenie tej opcji powoduje, ¿e IPv4 bêdzie u¿ywany domy¶lnie dla "
501 "wszystkich po³±czeñ UDP i HTTP."
502
503 #: src/libvlc.h:218
504 msgid "choose MPEG audio decoder"
505 msgstr "wybór dekodera d¼wiêku MPEG"
506
507 #: src/libvlc.h:220
508 msgid ""
509 "This allows you to select the MPEG audio decoder you want to use. Common "
510 "choices are builtin and mad."
511 msgstr ""
512 "Ta opcja umozliwia wybranie u¿ywanego dekodera d¼wiêku MPEG. Normalne opcje "
513 "wyboru to wbudowana i szalona."
514
515 #: src/libvlc.h:223
516 msgid "choose AC3 audio decoder"
517 msgstr "wybierz dekoder d¼wiêku AC3"
518
519 #: src/libvlc.h:225
520 msgid ""
521 "This allows you to select the AC3/A52 audio decoder you want to use. Common "
522 "choices are builtin and a52."
523 msgstr ""
524 "Ta opcja umo¿liwia wybranie u¿ywanego dekodera d¼wiêku AC3/A52. Zwyk³e opcje "
525 "wyboru s± wbudowana i a52."
526
527 #: src/libvlc.h:228
528 msgid "enable CPU MMX support"
529 msgstr "w³±czona obs³uga MMX procesora"
530
531 #: src/libvlc.h:230
532 msgid ""
533 "If your processor supports the MMX instructions set, vlc can take advantage "
534 "of them."
535 msgstr "Je¶li procesor obs³uguje zbiór istrukcji MMX, mo¿na z nich skorzystaæ."
536
537 #: src/libvlc.h:233
538 msgid "enable CPU 3D Now! support"
539 msgstr "w³±czona obs³uga 3D Now!"
540
541 #: src/libvlc.h:235
542 msgid ""
543 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, vlc can take "
544 "advantage of them."
545 msgstr ""
546 "Je¶li procesor obs³uguje zbiór istrukcji 3D Now!, mo¿na z nich skorzystaæ."
547
548 #: src/libvlc.h:238
549 msgid "enable CPU MMX EXT support"
550 msgstr "w³±czona obs³uga MMX EXT"
551
552 #: src/libvlc.h:240
553 msgid ""
554 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, vlc can take "
555 "advantage of them."
556 msgstr ""
557 "Je¶li procesor obs³uguje rozszerzony zbiór istrukcji MMX, mo¿na z nich "
558 "skorzystaæ."
559
560 #: src/libvlc.h:243
561 msgid "enable CPU SSE support"
562 msgstr "w³±czona obs³uga SSE"
563
564 #: src/libvlc.h:245
565 msgid ""
566 "If your processor supports the SSE instructions set, vlc can take can take "
567 "advantage of them."
568 msgstr "Je¶li procesor obs³uguje zbiór istrukcji SSE, mo¿na z nich skorzystaæ."
569
570 #: src/libvlc.h:248
571 msgid "enable CPU AltiVec support"
572 msgstr "w³±czona obs³uga AltiVec"
573
574 #: src/libvlc.h:250
575 msgid ""
576 "If your processor supports the AltiVec instructions set, vlc can take "
577 "advantage of them."
578 msgstr ""
579 "Je¶li procesor obs³uguje zbiór istrukcji AltiVec, mo¿na z nich skorzystaæ."
580
581 #: src/libvlc.h:253
582 msgid "launch playlist on startup"
583 msgstr "w³±czanie listy odtwarzania przy uruchamianiu"
584
585 #: src/libvlc.h:255
586 msgid "If you want vlc to start playing on startup, then enable this option."
587 msgstr ""
588 "Je¶li vlc ma w³±czaæ odtwarzanie po uruchomieniu wówczas nale¿y zaznaczyæ t± "
589 "opcjê."
590
591 #: src/libvlc.h:257
592 msgid "enqueue items in playlist"
593 msgstr "kolejkowanie obiektów listy odtwarzania"
594
595 #: src/libvlc.h:259
596 msgid ""
597 "If you want vlc to add items to the playlist as you open them, then enable "
598 "this option."
599 msgstr ""
600 "Je¶li vlc ma dodawaæ pliki do listy odtwarzania po ich otwarciu wówczas "
601 "nale¿y zaznaczyæ t± opcjê."
602
603 #: src/libvlc.h:262
604 msgid "loop playlist on end"
605 msgstr "zapêtlanie listy odtwarzania"
606
607 #: src/libvlc.h:264
608 msgid ""
609 "If you want vlc to keep playing the playlist indefinitely then enable this "
610 "option."
611 msgstr ""
612 "Je¶li vlc ma odtwarzaæ w nieskoñczono¶æ listê odtwarzania wówczas nale¿y "
613 "zaznaczyæ t± opcjê."
614
615 #: src/libvlc.h:267
616 msgid "memory copy module"
617 msgstr "modu³ kopiowania pamiêci"
618
619 #: src/libvlc.h:269
620 msgid ""
621 "You can select wich memory copy module you want to use. By default vlc will "
622 "select the fastest one supported by your hardware."
623 msgstr ""
624 "Mo¿na wybraæ który z modu³ów kopiowania pamiêci ma byæ u¿ywany. Domy¶lnie "
625 "vlc wybierze najszybszy obs³ugiwany przez sprzêt modu³."
626
627 #: src/libvlc.h:272
628 msgid "access module"
629 msgstr "modu³ dostêpu"
630
631 #: src/libvlc.h:274
632 msgid "This is a legacy entry to let you configure access modules"
633 msgstr "To jest zapis dostêpu umo¿liwiaj±cy konfigurownie modu³ów dostêpu"
634
635 #: src/libvlc.h:276
636 msgid "demux module"
637 msgstr "modu³ demux"
638
639 #: src/libvlc.h:278
640 msgid "This is a legacy entry to let you configure demux modules"
641 msgstr "To jest zapis umo¿liwiaj±cy konfigurowanie modu³ów demux"
642
643 #: src/libvlc.h:280
644 msgid "fast pthread on NT/2K/XP (developpers only)"
645 msgstr "szybkie w±tki pthread na NT/2K/Xp (tylko programi¶ci)"
646
647 #: src/libvlc.h:282
648 msgid ""
649 "On Windows NT/2K/XP we use a slow but correct pthread implementation, you "
650 "can also use this faster implementation but you might experience problems "
651 "with it."
652 msgstr ""
653 "W systemie Windows NT/2K/XP u¿ywana jest wolna lecz poprawna implementacja "
654 "w±tków pthread, mo¿na tak¿e wybraæ szybsz± implementacjê lecz wówczas mo¿na "
655 "napotkaæ problemy."
656
657 #: src/libvlc.h:286
658 msgid ""
659 "\n"
660 "Playlist items:\n"
661 "  *.mpg, *.vob                   plain MPEG-1/2 files\n"
662 "  [dvd:][device][@raw_device][@[title][,[chapter][,angle]]]\n"
663 "                                 DVD device\n"
664 "  [vcd:][device][@[title][,[chapter]]\n"
665 "                                 VCD device\n"
666 "  udpstream:[@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
667 "                                 UDP stream sent by VLS\n"
668 "  vlc:loop                       loop execution of the playlist\n"
669 "  vlc:pause                      pause execution of playlist items\n"
670 "  vlc:quit                       quit VLC\n"
671 msgstr ""
672 "\n"
673 "Obiekty listy odtwarzania:\n"
674 "  *.mpg, *.vob                   zwyk³e pliki MPEG-1/2\n"
675 "  [dvd:][urz±dzenie][@urzadzenie_surowe][@[tytu³][,[rozdzia³][,k±t]]]\n"
676 "                                 urzadzenie DVD\n"
677 "  [vcd:][urz±dzenie][@[tytu³][,[rozdzia³]]\n"
678 "                                 urz±dzenie VCD\n"
679 "  udpstream:[@[<przypisany adres>][:<przypisany port>]]\n"
680 "                                 strumieñ UDP wysy³any przez VLS\n"
681 "  vlc:loop                       wykonywanie pêtli listy odtwarzania\n"
682 "  vlc:pause                      zatrzymanie odtwarzania obiektów listy\n"
683 "  vlc:quit                       wyj¶cie z VLC\n"
684
685 #. Interface options
686 #: src/libvlc.h:320
687 msgid "Interface"
688 msgstr "Interfejs"
689
690 #. Audio options
691 #: src/libvlc.h:329
692 msgid "Audio"
693 msgstr "D¼wiêk"
694
695 #. Video options
696 #: plugins/directx/directx.c:53 plugins/dummy/dummy.c:51 src/libvlc.h:339
697 msgid "Video"
698 msgstr "Obraz"
699
700 #. Input options
701 #: plugins/satellite/satellite.c:66 src/libvlc.h:352
702 msgid "Input"
703 msgstr "Wej¶cie"
704
705 #. Decoder options
706 #: src/libvlc.h:371
707 msgid "Decoders"
708 msgstr "Dekodery"
709
710 #. CPU options
711 #: src/libvlc.h:376
712 msgid "CPU"
713 msgstr "CPU"
714
715 #. Playlist options
716 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:506 plugins/gtk/gnome_interface.c:1824
717 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1848 plugins/gtk/gtk_interface.c:611
718 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2105 src/libvlc.h:384
719 msgid "Playlist"
720 msgstr "Lista odtwarzania"
721
722 #. Misc options
723 #: plugins/a52/a52.c:85 plugins/ac3_adec/ac3_adec.c:72 plugins/dsp/dsp.c:81
724 #: plugins/fb/fb.c:70 plugins/filter/deinterlace.c:63
725 #: plugins/filter/distort.c:55 plugins/filter/transform.c:56
726 #: plugins/filter/wall.c:57 plugins/ggi/ggi.c:64 plugins/gtk/gnome.c:73
727 #: plugins/gtk/gtk.c:71 plugins/mad/mad_adec.c:66 plugins/mga/xmga.c:106
728 #: plugins/mpeg_vdec/video_parser.c:96 plugins/text/logger.c:86
729 #: plugins/win32/win32.cpp:48 plugins/x11/x11.c:64 plugins/x11/xvideo.c:74
730 #: src/libvlc.h:390
731 msgid "Miscellaneous"
732 msgstr "Ró¿ne"
733
734 #: src/libvlc.h:405
735 msgid "main program"
736 msgstr "g³ówny program"
737
738 #: src/libvlc.h:417
739 msgid "print help"
740 msgstr "wy¶wietl pomoc"
741
742 #: src/libvlc.h:418
743 msgid "print detailed help"
744 msgstr "wy¶wietl pomoc szczegó³ow±"
745
746 #: src/libvlc.h:419
747 msgid "print a list of available modules"
748 msgstr "wy¶wietl listê dostêpnych modu³ów"
749
750 #: src/libvlc.h:420
751 msgid "print help on module"
752 msgstr "wy¶wietl pomoc na temat modu³u"
753
754 #: src/libvlc.h:421
755 msgid "print version information"
756 msgstr "Wy¶wietl informacje o wersji"
757
758 #: src/libvlc.h:422
759 msgid "print build information"
760 msgstr "Wy¶wietl informacje o budowaniu"
761
762 #: src/misc/configuration.c:798
763 msgid "boolean"
764 msgstr "zm. logiczna"
765
766 #. ****************************************************************************
767 #. * Build configuration structure.
768 #. ****************************************************************************
769 #: plugins/a52/a52.c:76
770 msgid "A/52 dynamic range compression"
771 msgstr "Kompresja dynamicznego zakresu A/52"
772
773 #: plugins/a52/a52.c:78
774 msgid ""
775 "Dynamic range compression makes the loud sounds softer, and the soft sounds "
776 "louder, so you can more easily listen to the stream in a noisy environment "
777 "without disturbing anyone. If you disable the dynamic range compression the "
778 "playback will be more adapted to a movie theater or a listening room."
779 msgstr ""
780 "Kompresja dynamicznego zakresu wyg³adza g³o¶ne d¼wiêki, za¶ ciche czyni "
781 "g³o¶niejszymi, tak wiêc mo¿na ³atwiej ods³uchiwaæ strumienia w g³o¶nym "
782 "¶rodowisku bez przeszkadzania komukolwiek.\n"
783 "Je¶li zostanie wy³±czona kompresja dynamicznego zakresu bêdzie to lepiej "
784 "pasuj±ca opcja w przypadku sali kinowej lub pokoju akustycznego."
785
786 #: plugins/a52/a52.c:90
787 msgid "a52 ATSC A/52 aka AC-3 audio decoder module"
788 msgstr "modu³ dekodera d¼wiêku a52 ATSC A/52 aka AC-3"
789
790 #: plugins/aa/aa.c:50
791 msgid "ASCII-art video output module"
792 msgstr "modu³ wyj¶ciowy obrazu ASCII-art"
793
794 #: plugins/ac3_adec/ac3_adec.c:74 plugins/downmix/downmix.c:47
795 msgid "AC3 downmix module"
796 msgstr "modu³ AC3 downmix"
797
798 #: plugins/ac3_adec/ac3_adec.c:76 plugins/imdct/imdct.c:47
799 msgid "AC3 IMDCT module"
800 msgstr "modu³ AC3 IMDCT"
801
802 #: plugins/ac3_adec/ac3_adec.c:80
803 msgid "software AC3 decoder"
804 msgstr "dekoder programowy AC3"
805
806 #: plugins/ac3_spdif/ac3_spdif.c:116
807 msgid "SPDIF pass-through AC3 decoder"
808 msgstr "dekoder SPDIF przez AC3"
809
810 #: plugins/access/file.c:56
811 msgid "Standard filesystem file reading"
812 msgstr "CZytanie standartowego pliku systemowego"
813
814 #: plugins/access/http.c:71
815 msgid "HTTP access plug-in"
816 msgstr "wtyczna dostêpu HTTP"
817
818 #: plugins/access/udp.c:58
819 msgid "Raw UDP access plug-in"
820 msgstr "wtyczka dostêpu przez surowe UDP"
821
822 #: plugins/alsa/alsa.c:56
823 msgid "ALSA audio module"
824 msgstr "modu³ d¼wiêkowy ALSA"
825
826 #: plugins/arts/arts.c:65
827 msgid "aRts audio module"
828 msgstr "modu³ d¼wiêkowy aRts"
829
830 #: plugins/beos/beos.cpp:49
831 msgid "BeOS standard API module"
832 msgstr "modu³ standardowy API BeOS"
833
834 #: plugins/chroma/i420_rgb.c:62
835 msgid "I420,IYUV,YV12 to RGB,RV15,RV16,RV24,RV32 conversions"
836 msgstr "konwersje z I420,IYUV,YV12 do RGB,RV15,RV16,RV24,RV32"
837
838 #: plugins/chroma/i420_rgb.c:66
839 msgid "MMX I420,IYUV,YV12 to RV15,RV16,RV24,RV32 conversions"
840 msgstr "konwersje z MMX I420,IYUV,YV12 do RV15,RV16,RV24,RV32"
841
842 #: plugins/chroma/i420_ymga.c:55 plugins/chroma/i420_yuy2.c:74
843 #: plugins/chroma/i422_yuy2.c:68
844 msgid "conversions from "
845 msgstr "konwersje z "
846
847 #: plugins/chroma/i420_ymga.c:55 plugins/chroma/i420_ymga.c:58
848 #: plugins/chroma/i420_yuy2.c:74 plugins/chroma/i420_yuy2.c:77
849 #: plugins/chroma/i422_yuy2.c:68 plugins/chroma/i422_yuy2.c:71
850 msgid " to "
851 msgstr " do "
852
853 #: plugins/chroma/i420_ymga.c:58 plugins/chroma/i420_yuy2.c:77
854 #: plugins/chroma/i422_yuy2.c:71
855 msgid "MMX conversions from "
856 msgstr "konwersje MMX z "
857
858 #. ****************************************************************************
859 #. * Building configuration tree
860 #. ****************************************************************************
861 #: plugins/directx/directx.c:41
862 msgid "use hardware YUV->RGB conversions"
863 msgstr "u¿ywanie konwersji sprzêtowej YUV->RGB"
864
865 #: plugins/directx/directx.c:43
866 msgid ""
867 "Try to use hardware acceleration for YUV->RGB conversions. This option "
868 "doesn't have any effect when using overlays."
869 msgstr ""
870 "Spróbuj u¿yæ akceleracji sprzêtowej dla konwersji YUV->RGB. Ta opcja nie "
871 "przynosi ¿adnych efektów w trybie overlay."
872
873 #: plugins/directx/directx.c:45
874 msgid "use video buffers in system memory"
875 msgstr "u¿ywanie buforów obrazu w pamiêci systemowej"
876
877 #: plugins/directx/directx.c:47
878 msgid ""
879 "Create video buffers in system memory instead of video memory. This isn't "
880 "recommended as usually using video memory allows to benefit from more "
881 "hardware acceleration (like rescaling or YUV->RGB conversions). This option "
882 "doesn't have any effect when using overlays."
883 msgstr ""
884 "Tworzenie buforów obrazu w pamiêci systemowej zamiast w pamiêci karty. To "
885 "nie jest zalecane gdy¿ zazwyczaj u¿ywanie pamiêci karty daje korzy¶ci z "
886 "akceleracji sprzêtowej (jak przeskalowywanie lub konwersje YUV->RGB). Ta "
887 "opcja nie przynosi ¿adnych efektów w trybie overlay."
888
889 #: plugins/directx/directx.c:59
890 msgid "DirectX extension module"
891 msgstr "modu³ rozszerzeñ DirectX"
892
893 #: plugins/downmix/downmix3dn.c:47
894 msgid "3D Now! AC3 downmix module"
895 msgstr "modu³ 3D Now! AC3 downmix"
896
897 #: plugins/downmix/downmixsse.c:47
898 msgid "SSE AC3 downmix module"
899 msgstr "modu³ SSE AC3 downmix"
900
901 #: plugins/dsp/dsp.c:82
902 msgid "OSS dsp device"
903 msgstr "urz±dzenie OSS dsp"
904
905 #: plugins/dsp/dsp.c:86
906 msgid "Linux OSS /dev/dsp module"
907 msgstr "modu³ linux OSS /dev/dsp"
908
909 #. ****************************************************************************
910 #. * Build configuration tree.
911 #. ****************************************************************************
912 #: plugins/dummy/dummy.c:44
913 msgid "dummy image chroma format"
914 msgstr "format chroma fikcyjnych obrazów"
915
916 #: plugins/dummy/dummy.c:46
917 msgid ""
918 "Force the dummy video output to create images using a specific chroma format "
919 "instead of trying to improve performances by using the most efficient one."
920 msgstr ""
921 "Wymusza format fikcyjny wyj¶cia obrazów przy tworzeniu okre¶lonego formatu "
922 "chroma zamiast próby zwiêkszania wydajno¶ci przez u¿ycie najbardziej "
923 "wydajnego formatu."
924
925 #: plugins/dummy/dummy.c:57
926 msgid "dummy functions module"
927 msgstr "modu³ fikcyjnych funkcji"
928
929 #: plugins/dummy/null.c:52
930 msgid "the Null module that does nothing"
931 msgstr "pusty modu³ nie robi nic"
932
933 #: plugins/dvd/dvd.c:66
934 msgid "[dvd:][device][@raw_device][@[title][,[chapter][,angle]]]"
935 msgstr "[dvd:][urz±dzenie][@surowe_urz±dzenie][@[tytu³][,[rozdzia³][,k±t]]]"
936
937 #: plugins/dvd/dvd.c:72
938 msgid "DVD input module, uses libdvdcss if present"
939 msgstr "modu³ wej¶ciowy DVD, u¿ywa bibl. libdvdcss je¶li obecna"
940
941 #: plugins/dvd/dvd.c:75
942 msgid "DVD input module, uses libdvdcss"
943 msgstr "modu³ wej¶ciowy DVD, u¿ywa bibl. libdvdcss"
944
945 #: plugins/dvdread/dvdread.c:42
946 msgid "[dvdread:][device][@[title][,[chapter][,angle]]]"
947 msgstr "[dvdread:][urzadzenie][@[tytu³][,[rozdzia³][,k±t]]]"
948
949 #: plugins/dvdread/dvdread.c:46
950 msgid "DVDRead input module"
951 msgstr "modu³ wej¶ciowy DVDRead"
952
953 #: plugins/esd/esd.c:67
954 msgid "EsounD audio module"
955 msgstr "modu³ d¼wiêku EsounD"
956
957 #: plugins/fb/fb.c:71
958 msgid "framebuffer device"
959 msgstr "urz±dzenie bufora ramek"
960
961 #: plugins/fb/fb.c:75
962 msgid "Linux console framebuffer module"
963 msgstr "modu³ bufora ramek konsoli linuksowej"
964
965 #. ****************************************************************************
966 #. * Build configuration tree.
967 #. ****************************************************************************
968 #: plugins/filter/deinterlace.c:57
969 msgid "Deinterlace mode"
970 msgstr "Tryb antyprzeplotowy"
971
972 #: plugins/filter/deinterlace.c:58
973 msgid "one of \"discard\", \"blend\", \"mean\", \"bob\" or \"linear\""
974 msgstr ""
975
976 #: plugins/filter/deinterlace.c:69
977 msgid "deinterlacing module"
978 msgstr "modu³ przeplotu"
979
980 #. ****************************************************************************
981 #. * Build configuration tree.
982 #. ****************************************************************************
983 #: plugins/filter/distort.c:49
984 #, fuzzy
985 msgid "Distort mode"
986 msgstr "Tryb zniekszta³ceñ"
987
988 #: plugins/filter/distort.c:50
989 msgid "one of \"wave\" and \"ripple\""
990 msgstr "jedna z opcji \"wave\" i \"ripple\""
991
992 #: plugins/filter/distort.c:60
993 msgid "miscellaneous video effects module"
994 msgstr "ró¿ne modu³y efektów obrazu"
995
996 #: plugins/filter/invert.c:48
997 msgid "invert video module"
998 msgstr "modu³ odwracania obrazu"
999
1000 #. ****************************************************************************
1001 #. * Build configuration tree.
1002 #. ****************************************************************************
1003 #: plugins/filter/transform.c:50
1004 msgid "Transform type"
1005 msgstr "Typ przekszta³cenia"
1006
1007 #: plugins/filter/transform.c:51
1008 msgid "One of '90', '180', '270', 'hflip' and 'vflip'"
1009 msgstr "Jeden z \"90\", \"180\", \"270\", \"hflip\" i \"vflip\""
1010
1011 #: plugins/filter/transform.c:61
1012 msgid "image transformation module"
1013 msgstr "modu³ transformacji obrazu"
1014
1015 #. ****************************************************************************
1016 #. * Build configuration tree.
1017 #. ****************************************************************************
1018 #: plugins/filter/wall.c:44
1019 msgid "Number of columns"
1020 msgstr "Liczba kolumn"
1021
1022 #: plugins/filter/wall.c:45
1023 msgid ""
1024 "Select the number of horizontal videowindows in which to split the video"
1025 msgstr "Wybierz liczbê poziomych okien, na które bêdzie on rozdzielony obraz"
1026
1027 #: plugins/filter/wall.c:48
1028 msgid "Number of rows"
1029 msgstr "Liczba wierszy"
1030
1031 #: plugins/filter/wall.c:49
1032 msgid "Select the number of vertical videowindows in which to split the video"
1033 msgstr "Wybierz liczbê pionowych okien, na które bêdzie on rozdzielony obraz"
1034
1035 #: plugins/filter/wall.c:52
1036 msgid "Active windows"
1037 msgstr "Aktywne okna"
1038
1039 #: plugins/filter/wall.c:53
1040 msgid "comma separated list of active windows, defaults to all"
1041 msgstr "rozdzielana przecinkami lista aktywnych okien, domy¶lnie na wszystkie"
1042
1043 #: plugins/filter/wall.c:64
1044 msgid "image wall video module"
1045 msgstr "modu³ ¶ciany obrazu (image wall)"
1046
1047 #: plugins/fx/scope.c:72
1048 msgid "scope effect module"
1049 msgstr "modu³ efektu zasiêgu"
1050
1051 #. ****************************************************************************
1052 #. * Building configuration tree
1053 #. ****************************************************************************
1054 #: plugins/ggi/ggi.c:58 plugins/mga/xmga.c:100 plugins/x11/x11.c:49
1055 #: plugins/x11/xvideo.c:54
1056 msgid "X11 display name"
1057 msgstr "nazwa ekranu X11"
1058
1059 #: plugins/ggi/ggi.c:59
1060 msgid ""
1061 "Specify the X11 hardware display you want to use.\n"
1062 "By default vlc will use the value of the DISPLAY environment variable."
1063 msgstr ""
1064 "Okre¶la u¿ywany ekran sprzêtowy X11.\n"
1065 "Domy¶lnie vlc u¿yje warto¶ci ze zmiennej ¶rodowiskowej DISPLAY."
1066
1067 #: plugins/glide/glide.c:69
1068 msgid "3dfx Glide module"
1069 msgstr "modu³ 3dfx Glide"
1070
1071 #. ****************************************************************************
1072 #. * Building configuration tree
1073 #. ****************************************************************************
1074 #: plugins/gtk/gnome.c:61 plugins/gtk/gtk.c:62
1075 msgid "show tooltips"
1076 msgstr "wy¶wietlanie podpowiedzi"
1077
1078 #: plugins/gtk/gnome.c:62 plugins/gtk/gtk.c:63
1079 msgid "Show tooltips for configuration options."
1080 msgstr "Wy¶wietlanie podpowiedzi dla opcji konfiguracji."
1081
1082 #: plugins/gtk/gnome.c:67 plugins/gtk/gtk.c:65
1083 msgid "maximum height for the configuration windows"
1084 msgstr "maksymalna wysoko¶æ okien konfiguracji"
1085
1086 #: plugins/gtk/gnome.c:69 plugins/gtk/gtk.c:67
1087 msgid ""
1088 "You can set the maximum height that the configuration windows in the "
1089 "preferences menu will occupy."
1090 msgstr ""
1091 "Mo¿na ustawiæ maksymalny rozmiar, jaki bêd± mog³y mieæ okna konfiguracji w "
1092 "menu preferencji."
1093
1094 #: plugins/gtk/gtk.c:78
1095 msgid "Gtk+ interface module"
1096 msgstr "Modu³ interfejsu Gtk+"
1097
1098 #: plugins/gtk/gnome.c:64
1099 msgid "show text on toolbar buttons"
1100 msgstr "wy¶wietlanie tekstu na przyciskach"
1101
1102 #: plugins/gtk/gnome.c:65
1103 msgid "Show the text below icons on the toolbar."
1104 msgstr "Wy¶wietlanie tekstu pod ikonami paska narzêdziowego."
1105
1106 #: plugins/gtk/gnome.c:84
1107 msgid "Gnome interface module"
1108 msgstr "modu³ interfejsu Gnome"
1109
1110 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:202 plugins/gtk/gtk_interface.c:109
1111 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1337
1112 msgid "VideoLAN Client"
1113 msgstr "Klient VideoLAN"
1114
1115 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:135 plugins/gtk/gtk_interface.c:1137
1116 msgid "_File"
1117 msgstr "_Plik"
1118
1119 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:19 plugins/gtk/gnome_interface.c:800
1120 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:153 plugins/gtk/gtk_interface.c:1155
1121 msgid "_Open File..."
1122 msgstr "_Otwórz plik..."
1123
1124 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:20 plugins/gtk/gnome_interface.c:367
1125 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:801 plugins/gtk/gtk_interface.c:161
1126 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:483 plugins/gtk/gtk_interface.c:1163
1127 msgid "Open a File"
1128 msgstr "Otwiera plik"
1129
1130 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:26 plugins/gtk/gnome_interface.c:807
1131 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:168 plugins/gtk/gtk_interface.c:1167
1132 msgid "Open _Disc..."
1133 msgstr "Otwórz _p³ytê..."
1134
1135 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:27 plugins/gtk/gnome_interface.c:379
1136 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:808 plugins/gtk/gtk_interface.c:176
1137 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:494 plugins/gtk/gtk_interface.c:1175
1138 msgid "Open a DVD or VCD"
1139 msgstr "Otwiera DVD lub VCD"
1140
1141 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:33 plugins/gtk/gnome_interface.c:814
1142 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:183 plugins/gtk/gtk_interface.c:1179
1143 msgid "_Network Stream..."
1144 msgstr "_Strumieñ sieciowy..."
1145
1146 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:34 plugins/gtk/gnome_interface.c:391
1147 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:815 plugins/gtk/gtk_interface.c:191
1148 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:505 plugins/gtk/gtk_interface.c:1187
1149 msgid "Select a Network Stream"
1150 msgstr "Wybiera strumieñ sieciowy"
1151
1152 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:41 plugins/gtk/gtk_interface.c:206
1153 msgid "_Eject Disc"
1154 msgstr "_Wysuñ p³ytê"
1155
1156 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:42 plugins/gtk/gnome_interface.c:442
1157 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:214
1158 msgid "Eject disc"
1159 msgstr "Wysuwa p³ytê"
1160
1161 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:226 plugins/gtk/gtk_interface.c:1236
1162 msgid "E_xit"
1163 msgstr "W_yjd¼"
1164
1165 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:234
1166 msgid "Exit the program"
1167 msgstr "Wychodzi z programu"
1168
1169 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:241
1170 msgid "_View"
1171 msgstr "_Widok"
1172
1173 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:55 plugins/gtk/gtk_interface.c:259
1174 msgid "_Hide interface"
1175 msgstr "U_kryj interfejs"
1176
1177 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:267
1178 msgid "Hide the main interface window"
1179 msgstr "Ukrywa g³ówne okno interfejsu"
1180
1181 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:62 plugins/gtk/gnome_interface.c:878
1182 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:271 plugins/gtk/gtk_interface.c:1049
1183 msgid "_Fullscreen"
1184 msgstr "Pe³_ny ekran"
1185
1186 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:70 plugins/gtk/gtk_interface.c:290
1187 msgid "Progr_am"
1188 msgstr "Progr_am"
1189
1190 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:71 plugins/gtk/gtk_interface.c:299
1191 msgid "Choose the program"
1192 msgstr "Wybiera program"
1193
1194 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:77 plugins/gtk/gtk_interface.c:303
1195 msgid "_Title"
1196 msgstr "_Tytu³"
1197
1198 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:312
1199 msgid "Navigate through the stream"
1200 msgstr "Nawigacja w strumieniu"
1201
1202 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:84 plugins/gtk/gtk_interface.c:316
1203 msgid "_Chapter"
1204 msgstr "_Rozdzia³"
1205
1206 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:92 plugins/gtk/gtk_interface.c:336
1207 msgid "_Playlist..."
1208 msgstr "_Lista odtwarzania..."
1209
1210 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:93 plugins/gtk/gtk_interface.c:344
1211 msgid "Open the playlist window"
1212 msgstr "Otwiera okno listy odtwarzania"
1213
1214 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:99 plugins/gtk/gtk_interface.c:348
1215 msgid "_Modules..."
1216 msgstr "_Modu³y..."
1217
1218 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:100 plugins/gtk/gtk_interface.c:357
1219 msgid "Open the module manager"
1220 msgstr "Otwiera mened¿era modu³ów"
1221
1222 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:106 plugins/gtk/gtk_interface.c:359
1223 msgid "Messages..."
1224 msgstr "Komunikaty..."
1225
1226 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:107 plugins/gtk/gtk_interface.c:365
1227 msgid "Open the messages window"
1228 msgstr "Otwiera okno komunikatów"
1229
1230 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:369
1231 msgid "_Settings"
1232 msgstr "U_stawienia"
1233
1234 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:387
1235 msgid "A_udio"
1236 msgstr "A_udio"
1237
1238 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:119 plugins/gtk/gnome_interface.c:922
1239 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:396
1240 msgid "Select audio channel"
1241 msgstr "Wybiera kana³ d¼wiêkowy"
1242
1243 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:125 plugins/gtk/gnome_interface.c:928
1244 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:400 plugins/gtk/gtk_interface.c:1125
1245 msgid "_Subtitles"
1246 msgstr "_Podtytu³y"
1247
1248 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:126 plugins/gtk/gnome_interface.c:929
1249 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:409
1250 msgid "Select subtitles channel"
1251 msgstr "Wybiera kana³ podtytu³ów"
1252
1253 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:421 plugins/gtk/gtk_interface.c:1217
1254 msgid "_Preferences..."
1255 msgstr "_Preferencje..."
1256
1257 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:429
1258 msgid "Configure the application"
1259 msgstr "Konfiguruje t± aplikacjê"
1260
1261 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:433
1262 msgid "_Help"
1263 msgstr "_Pomoc"
1264
1265 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:451 plugins/gtk/gtk_interface.c:1199
1266 msgid "_About..."
1267 msgstr "_Informacje o..."
1268
1269 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:459
1270 msgid "About this application"
1271 msgstr "Informacje dotycz±ce tej aplikacji"
1272
1273 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:366 plugins/gtk/gnome_interface.c:1714
1274 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:482 plugins/gtk/gtk_interface.c:2141
1275 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2258
1276 msgid "File"
1277 msgstr "Plik"
1278
1279 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:378 plugins/gtk/gnome_interface.c:581
1280 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1707 plugins/gtk/gnome_interface.c:2322
1281 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:493 plugins/gtk/gtk_interface.c:680
1282 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2134
1283 msgid "Disc"
1284 msgstr "Dysk"
1285
1286 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:390 plugins/gtk/gtk_interface.c:504
1287 msgid "Net"
1288 msgstr "Sieæ"
1289
1290 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:402 plugins/gtk/gtk_interface.c:515
1291 msgid "Sat"
1292 msgstr "Satelita"
1293
1294 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:403 plugins/gtk/gtk_interface.c:516
1295 msgid "Open a Satellite Card"
1296 msgstr "Otwiera kartê satelitarn±"
1297
1298 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:416 plugins/gtk/gnome_interface.c:849
1299 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:528 plugins/gtk/gtk_interface.c:1004
1300 msgid "Back"
1301 msgstr "Wstecz"
1302
1303 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:417 plugins/gtk/gtk_interface.c:529
1304 msgid "Go Backward"
1305 msgstr "Przechodzi wstecz"
1306
1307 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:429 plugins/gtk/gnome_interface.c:842
1308 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:540 plugins/gtk/gtk_interface.c:997
1309 msgid "Stop"
1310 msgstr "Zatrzymaj"
1311
1312 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:430 plugins/gtk/gtk_interface.c:541
1313 msgid "Stop Stream"
1314 msgstr "Zatrzymuje strumieñ"
1315
1316 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:441 plugins/gtk/gtk_interface.c:551
1317 msgid "Eject"
1318 msgstr "Wysuñ"
1319
1320 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:453 plugins/gtk/gnome_interface.c:828
1321 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:562
1322 msgid "Play"
1323 msgstr "Odtwórz"
1324
1325 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:454 plugins/gtk/gtk_interface.c:563
1326 msgid "Play Stream"
1327 msgstr "Odtwarza strumieñ"
1328
1329 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:465 plugins/gtk/gnome_interface.c:835
1330 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:573 plugins/gtk/gtk_interface.c:989
1331 msgid "Pause"
1332 msgstr "Wstrzymaj"
1333
1334 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:466 plugins/gtk/gtk_interface.c:574
1335 msgid "Pause Stream"
1336 msgstr "Wstrzymuje strumieñ"
1337
1338 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:480 plugins/gtk/gnome_interface.c:856
1339 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:587 plugins/gtk/gtk_interface.c:1012
1340 msgid "Slow"
1341 msgstr "Zwolnij"
1342
1343 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:481 plugins/gtk/gtk_interface.c:588
1344 msgid "Play Slower"
1345 msgstr "Zwalnia odtwarzanie"
1346
1347 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:493 plugins/gtk/gnome_interface.c:863
1348 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:599 plugins/gtk/gtk_interface.c:1020
1349 msgid "Fast"
1350 msgstr "Przyspiesz"
1351
1352 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:494 plugins/gtk/gtk_interface.c:600
1353 msgid "Play Faster"
1354 msgstr "Przyspiesza odtwarzanie"
1355
1356 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:507 plugins/gtk/gtk_interface.c:612
1357 msgid "Open Playlist"
1358 msgstr "Otwórz listê"
1359
1360 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:518 plugins/gtk/gnome_interface.c:893
1361 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:622 plugins/gtk/gtk_interface.c:708
1362 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:752 plugins/gtk/gtk_interface.c:1073
1363 msgid "Prev"
1364 msgstr "Poprz"
1365
1366 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:519 plugins/gtk/gtk_interface.c:623
1367 msgid "Previous File"
1368 msgstr "Poprzedni plik"
1369
1370 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:530 plugins/gtk/gnome_interface.c:886
1371 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:633 plugins/gtk/gtk_interface.c:716
1372 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:760 plugins/gtk/gtk_interface.c:1066
1373 msgid "Next"
1374 msgstr "Nast"
1375
1376 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:531 plugins/gtk/gtk_interface.c:634
1377 msgid "Next File"
1378 msgstr "Nastêpny plik"
1379
1380 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:595 plugins/gtk/gtk_interface.c:694
1381 msgid "Title:"
1382 msgstr "Tytu³:"
1383
1384 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:638 plugins/gtk/gtk_interface.c:738
1385 msgid "Chapter:"
1386 msgstr "Rozdzia³:"
1387
1388 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:674 plugins/gtk/gtk_interface.c:775
1389 msgid "No server"
1390 msgstr "Brak serwera"
1391
1392 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:789
1393 msgid "Channel:"
1394 msgstr "Kana³:"
1395
1396 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:703 plugins/gtk/gtk_interface.c:804
1397 msgid "Go!"
1398 msgstr "Naprzód!"
1399
1400 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:980
1401 msgid "_Play"
1402 msgstr "_Odtwarzaj"
1403
1404 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:871 plugins/gtk/gtk_interface.c:1038
1405 msgid "Toggle _Interface"
1406 msgstr "Prze³±cz _Interfejs"
1407
1408 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:900 plugins/gtk/gtk_interface.c:1082
1409 msgid "_Jump..."
1410 msgstr "_Skocz..."
1411
1412 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:907 plugins/gtk/gtk_interface.c:1091
1413 msgid "Program"
1414 msgstr "Program"
1415
1416 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:914 plugins/gtk/gtk_interface.c:1101
1417 msgid "_Navigation"
1418 msgstr "_Nawigacja"
1419
1420 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:118 plugins/gtk/gnome_interface.c:921
1421 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1113
1422 msgid "_Audio"
1423 msgstr "_D¼wiêk"
1424
1425 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:937 plugins/gtk/gtk_interface.c:1208
1426 msgid "Playlist..."
1427 msgstr "Lista odtwarzania..."
1428
1429 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1322
1430 msgid "About"
1431 msgstr "Informacje o..."
1432
1433 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1118 plugins/gtk/gtk_interface.c:1345
1434 #: plugins/kde/kde.cpp:123
1435 msgid "(C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 - the VideoLAN Team"
1436 msgstr "(C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 - Zespó³ VideoLAN"
1437
1438 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1354
1439 msgid "Authors"
1440 msgstr "Autorzy"
1441
1442 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1361
1443 msgid ""
1444 "the VideoLAN team <videolan@videolan.org>\n"
1445 "http://www.videolan.org/"
1446 msgstr ""
1447 "Zespó³ VideoLAN <videolan@videolan.org>\n"
1448 "http://www.videolan.org/"
1449
1450 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1120 plugins/gtk/gtk_interface.c:1371
1451 #: plugins/kde/kde.cpp:120
1452 msgid ""
1453 "This is the VideoLAN client, a DVD and MPEG player. It can play MPEG and "
1454 "MPEG 2 files from a file or from a network source."
1455 msgstr ""
1456 "Klient VideoLAN, odtwarzacz DVD i MPEG. Program potrafi odtwarzaæ MPEG i "
1457 "MPEG2 z pliku lub ze ¼ród³a sieciowego."
1458
1459 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1386 plugins/gtk/gtk_interface.c:1609
1460 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1915 plugins/gtk/gtk_interface.c:2046
1461 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2277 plugins/gtk/gtk_interface.c:2383
1462 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2589 plugins/gtk/gtk_preferences.c:540
1463 msgid "OK"
1464 msgstr "OK"
1465
1466 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1409
1467 msgid "Select File"
1468 msgstr "Wybierz plik"
1469
1470 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1245 plugins/gtk/gtk_interface.c:1464
1471 msgid "Open Disc"
1472 msgstr "Otwóz p³ytê"
1473
1474 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1261 plugins/gtk/gnome_interface.c:2212
1475 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1488
1476 msgid "Disc type"
1477 msgstr "Typ p³yty"
1478
1479 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1275 plugins/gtk/gnome_interface.c:2227
1480 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1502
1481 msgid "DVD"
1482 msgstr "DVD"
1483
1484 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1283 plugins/gtk/gnome_interface.c:2235
1485 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1510
1486 msgid "VCD"
1487 msgstr "VCD"
1488
1489 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1291 plugins/gtk/gnome_interface.c:2243
1490 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1518
1491 msgid "Starting position"
1492 msgstr "Pozycja pocz±tkowa"
1493
1494 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1318 plugins/gtk/gnome_interface.c:2270
1495 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1555 plugins/gtk/gtk_menu.c:787
1496 #: plugins/gtk/gtk_menu.c:922
1497 msgid "Chapter"
1498 msgstr "Rozdzia³"
1499
1500 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1308 plugins/gtk/gnome_interface.c:2260
1501 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1565 plugins/gtk/gtk_menu.c:892
1502 #: plugins/gtk/gtk_menu.c:913
1503 msgid "Title"
1504 msgstr "Tytu³"
1505
1506 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1582
1507 msgid "Device name"
1508 msgstr "Nazwa urz±dzenia"
1509
1510 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1616 plugins/gtk/gtk_interface.c:1922
1511 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2053 plugins/gtk/gtk_interface.c:2284
1512 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2596 plugins/gtk/gtk_preferences.c:552
1513 msgid "Cancel"
1514 msgstr "Anuluj"
1515
1516 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1677
1517 msgid "Open Network"
1518 msgstr "Otwórz sieæ"
1519
1520 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1451 plugins/gtk/gtk_interface.c:1694
1521 msgid "Network mode"
1522 msgstr "Tryb sieci"
1523
1524 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1467 plugins/gtk/gtk_interface.c:1710
1525 msgid "UDP"
1526 msgstr "UDP"
1527
1528 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1477 plugins/gtk/gtk_interface.c:1720
1529 msgid "UDP Multicast"
1530 msgstr "UDP Multicast"
1531
1532 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1487 plugins/gtk/gtk_interface.c:1730
1533 msgid "Channel server "
1534 msgstr "Serwer kana³u "
1535
1536 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1497 plugins/gtk/gnome_interface.c:2367
1537 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1740
1538 msgid "HTTP"
1539 msgstr "HTTP"
1540
1541 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1507 plugins/gtk/gnome_interface.c:1593
1542 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1605 plugins/gtk/gnome_interface.c:2417
1543 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2522 plugins/gtk/gtk_interface.c:1750
1544 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1836 plugins/gtk/gtk_interface.c:1848
1545 msgid "Port"
1546 msgstr "Port"
1547
1548 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1517 plugins/gtk/gnome_interface.c:1529
1549 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2407 plugins/gtk/gtk_interface.c:1760
1550 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1772
1551 msgid "Address"
1552 msgstr "Adres"
1553
1554 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1539 plugins/gtk/gtk_interface.c:1782
1555 msgid "URL"
1556 msgstr "URL"
1557
1558 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1973
1559 msgid "Jump"
1560 msgstr "Skocz"
1561
1562 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1980
1563 msgid "Go to:"
1564 msgstr "Przejd¼ do:"
1565
1566 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2044 plugins/gtk/gtk_interface.c:1996
1567 msgid "s."
1568 msgstr "s."
1569
1570 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2059 plugins/gtk/gtk_interface.c:2011
1571 msgid "m:"
1572 msgstr "m:"
1573
1574 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2074 plugins/gtk/gtk_interface.c:2026
1575 msgid "h:"
1576 msgstr "h:"
1577
1578 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1785 plugins/gtk/gtk_interface.c:2120
1579 msgid "Add"
1580 msgstr "Dodaj"
1581
1582 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1721 plugins/gtk/gnome_interface.c:2537
1583 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2148
1584 msgid "Network"
1585 msgstr "Sieæ"
1586
1587 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1728 plugins/gtk/gnome_interface.c:1868
1588 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2155
1589 msgid "Url"
1590 msgstr "Url"
1591
1592 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1792 plugins/gtk/gtk_interface.c:2162
1593 msgid "Delete"
1594 msgstr "Usuñ"
1595
1596 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1740 plugins/gtk/gtk_interface.c:2176
1597 msgid "All"
1598 msgstr "Wszysko"
1599
1600 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2183
1601 msgid "Selected"
1602 msgstr "Zaznaczone"
1603
1604 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1799 plugins/gtk/gtk_interface.c:2190
1605 msgid "Selection"
1606 msgstr "Wybór"
1607
1608 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2206
1609 msgid "_Crop"
1610 msgstr "_Usuñ"
1611
1612 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2217
1613 msgid "_Invert"
1614 msgstr "_Odwróæ"
1615
1616 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2228
1617 msgid "_Select"
1618 msgstr "_Wybierz"
1619
1620 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1875 plugins/gtk/gtk_interface.c:2265
1621 msgid "Duration"
1622 msgstr "Czas trwania"
1623
1624 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2579 plugins/gtk/gtk_interface.c:2355
1625 msgid "Messages"
1626 msgstr "Komunikaty"
1627
1628 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2657 plugins/gtk/gtk_interface.c:2432
1629 msgid "Open Satellite Card"
1630 msgstr "Otwórz kartê satelitarn±"
1631
1632 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2673 plugins/gtk/gtk_interface.c:2456
1633 msgid "Transponder settings"
1634 msgstr "Ustawienia transpondera"
1635
1636 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2741 plugins/gtk/gtk_interface.c:2493
1637 msgid "Symbol Rate"
1638 msgstr "Szybko¶æ symboliczna"
1639
1640 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2690 plugins/gtk/gtk_interface.c:2503
1641 msgid "Frequency"
1642 msgstr "Czêstotliwo¶æ"
1643
1644 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2710 plugins/gtk/gtk_interface.c:2513
1645 msgid "Polarization"
1646 msgstr "Polaryzacja"
1647
1648 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2730 plugins/gtk/gtk_interface.c:2523
1649 msgid "Vertical"
1650 msgstr "Pionowa"
1651
1652 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2720 plugins/gtk/gtk_interface.c:2533
1653 msgid "Horizontal"
1654 msgstr "Pozioma"
1655
1656 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2761 plugins/gtk/gtk_interface.c:2543
1657 msgid "FEC"
1658 msgstr "FEC"
1659
1660 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:78
1661 msgid "Choose title"
1662 msgstr "Wybierz tytu³"
1663
1664 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:85
1665 msgid "Choose chapter"
1666 msgstr "Wybierz rozdzia³"
1667
1668 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:615
1669 msgid "Select previous title"
1670 msgstr "Wybierz poprzedni tytu³"
1671
1672 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:658
1673 msgid "Select previous chapter"
1674 msgstr "Wybierz poprzedni rozdzia³"
1675
1676 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:666
1677 msgid "Select next chapter"
1678 msgstr "Wybierz nastêpny rozdzia³"
1679
1680 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:688
1681 msgid "Network Channel:"
1682 msgstr "Kana³ sieciowy:"
1683
1684 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:879
1685 msgid "Toggle fullscreen mode"
1686 msgstr "Prze³±cz tryb pe³noekranowy"
1687
1688 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:901
1689 msgid "Got directly so specified point"
1690 msgstr "Pobierz bezpo¶rednio wybrany punkt"
1691
1692 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:908
1693 msgid "Switch program"
1694 msgstr "Prze³±cz program"
1695
1696 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:915
1697 msgid "Navigate through titles and chapters"
1698 msgstr "Nawigacja przez tytu³y i rozdzia³y"
1699
1700 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1134
1701 msgid "Open File"
1702 msgstr "Otwórz plik"
1703
1704 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1171
1705 msgid "Modules"
1706 msgstr "Modu³y"
1707
1708 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1179
1709 msgid ""
1710 "Sorry, the module manager isn't functional yet. Please retry in a later "
1711 "version."
1712 msgstr ""
1713 "Przepraszamy, mened¿er modu³ów jeszcze nie jest funkcjonalny. Spróbuj u¿yæ "
1714 "funkcji pó¼niejszej wersji programu."
1715
1716 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1355 plugins/gtk/gnome_interface.c:2307
1717 msgid "Device name:"
1718 msgstr "Nazwa urz±dzenia:"
1719
1720 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1442
1721 msgid "Network Stream"
1722 msgstr "Strumieñ sieciowy"
1723
1724 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1747
1725 msgid "Item"
1726 msgstr "Obiekt"
1727
1728 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1759
1729 msgid "Crop"
1730 msgstr "Usuñ"
1731
1732 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1766
1733 msgid "Invert"
1734 msgstr "Odwróæ"
1735
1736 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1773 plugins/gtk/gtk_preferences.c:359
1737 msgid "Select"
1738 msgstr "Wybierz"
1739
1740 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2027
1741 msgid "Jump to: "
1742 msgstr "Skocz do:"
1743
1744 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2181
1745 msgid "Open Stream"
1746 msgstr "Otwórz strumieñ"
1747
1748 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2344
1749 msgid "Protocol"
1750 msgstr "Protokó³"
1751
1752 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2359
1753 msgid "UDP stream"
1754 msgstr "strumieñ UDP"
1755
1756 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2375
1757 msgid "RTP"
1758 msgstr "RPT"
1759
1760 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2383
1761 msgid "Server"
1762 msgstr "Serwer"
1763
1764 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2452 plugins/gtk/gnome_interface.c:2467
1765 msgid "Broadcast"
1766 msgstr "Rozg³aszanie"
1767
1768 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2487
1769 msgid "Channels"
1770 msgstr "Kana³y"
1771
1772 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2502
1773 msgid "Channel server"
1774 msgstr "Serwer kana³ów"
1775
1776 #: plugins/gtk/gtk_preferences.c:305
1777 msgid "Name"
1778 msgstr "Nazwa"
1779
1780 #: plugins/gtk/gtk_preferences.c:305
1781 msgid "Description"
1782 msgstr "Opis"
1783
1784 #: plugins/gtk/gtk_preferences.c:348
1785 msgid "Configure"
1786 msgstr "Skonfiguruj"
1787
1788 #. add new label
1789 #: plugins/gtk/gtk_preferences.c:371
1790 msgid "Selected:"
1791 msgstr "Wybrano:"
1792
1793 #: plugins/gtk/gtk_preferences.c:531 plugins/gtk/gtk_preferences.c:548
1794 msgid "Save"
1795 msgstr "Zapisz"
1796
1797 #: plugins/gtk/gtk_preferences.c:544
1798 msgid "Apply"
1799 msgstr "Zastosuj"
1800
1801 #. special case for "off" item
1802 #: plugins/gtk/gtk_menu.c:513
1803 msgid "None"
1804 msgstr "Nic"
1805
1806 #: plugins/gtk/gtk_menu.c:672
1807 #, c-format
1808 msgid "Title %d (%d)"
1809 msgstr "Tytu³ %d (%d)"
1810
1811 #: plugins/gtk/gtk_menu.c:735
1812 #, c-format
1813 msgid "Chapter %d"
1814 msgstr "Rozdzia³ %d"
1815
1816 #. ****************************************************************************
1817 #. * Build configuration tree.
1818 #. ****************************************************************************
1819 #: plugins/idct/idct.c:47 plugins/mpeg_vdec/video_parser.c:71
1820 msgid "IDCT module"
1821 msgstr "modu³ IDCT"
1822
1823 #: plugins/idct/idctaltivec.c:51
1824 msgid "AltiVec IDCT module"
1825 msgstr "modu³ AltiVec IDCT"
1826
1827 #: plugins/idct/idctclassic.c:47
1828 msgid "classic IDCT module"
1829 msgstr "klasyczny modu³ IDCT"
1830
1831 #: plugins/idct/idctmmx.c:53
1832 msgid "MMX IDCT module"
1833 msgstr "modu³ MMX IDCT"
1834
1835 #: plugins/idct/idctmmxext.c:53
1836 msgid "MMX EXT IDCT module"
1837 msgstr "modu³ MMX EXT IDCT"
1838
1839 #: plugins/imdct/imdct3dn.c:47
1840 msgid "3D Now! AC3 IMDCT module"
1841 msgstr "modu³ #D Now! A3 IMDCT"
1842
1843 #: plugins/imdct/imdctsse.c:47
1844 msgid "SSE AC3 IMDCT module"
1845 msgstr "modu³ SSE AC3 IMDCT"
1846
1847 #: plugins/kde/kde.cpp:54
1848 msgid "KDE interface module"
1849 msgstr "modu³ interfejsu KDE"
1850
1851 #: plugins/lirc/lirc.c:66
1852 msgid "infrared remote control module"
1853 msgstr "modu³ zdalnego sterowania w podczerwieni"
1854
1855 #: plugins/lpcm_adec/lpcm_adec.c:67
1856 msgid "linear PCM audio decoder"
1857 msgstr "dekoder liniowy PCM d¼wiêku"
1858
1859 #: plugins/macosx/macosx.m:49
1860 msgid "MacOS X interface, sound and video module"
1861 msgstr "modu³ interfejsu MacOS X, d¼wiêku i obrazu"
1862
1863 #. ****************************************************************************
1864 #. * Build configuration tree.
1865 #. ****************************************************************************
1866 #: plugins/mad/mad_adec.c:60
1867 msgid "Mad audio downscale routine (fast,mp321)"
1868 msgstr ""
1869
1870 #: plugins/mad/mad_adec.c:62
1871 msgid ""
1872 "Specify the mad audio downscale routine you want to use. By default the mad "
1873 "plugin will use the fastest routine."
1874 msgstr ""
1875
1876 #: plugins/mad/mad_adec.c:71
1877 msgid "libmad MPEG 1/2/3 audio decoder library"
1878 msgstr "biblioteka dekodera d¼wiêku libmad MPEG 1/2/3"
1879
1880 #: plugins/memcpy/memcpy.c:66
1881 msgid "libc memcpy module"
1882 msgstr "modu³ libc memcpy"
1883
1884 #: plugins/memcpy/memcpy.c:71
1885 msgid "3D Now! memcpy module"
1886 msgstr "modu³ 3D Now! memcpy"
1887
1888 #: plugins/memcpy/memcpy.c:79
1889 msgid "MMX memcpy module"
1890 msgstr "modu³ MMX memcpy"
1891
1892 #: plugins/memcpy/memcpy.c:85
1893 msgid "MMX EXT memcpy module"
1894 msgstr "modu³ MMX EXT memcpy"
1895
1896 #: plugins/memcpy/memcpyaltivec.c:47
1897 msgid "AltiVec memcpy module"
1898 msgstr "modu³ AltiVec memcpy"
1899
1900 #: plugins/mga/mga.c:65
1901 msgid "Matrox Graphic Array video module"
1902 msgstr "modu³ obrazu Matrox Graphic Array"
1903
1904 #. ****************************************************************************
1905 #. * Building configuration tree
1906 #. ****************************************************************************
1907 #: plugins/mga/xmga.c:91 plugins/x11/x11.c:40 plugins/x11/xvideo.c:45
1908 msgid "alternate fullscreen method"
1909 msgstr "alternatywna metoda pe³noekranowa"
1910
1911 #: plugins/mga/xmga.c:93 plugins/x11/x11.c:42 plugins/x11/xvideo.c:47
1912 msgid ""
1913 "There are two ways to make a fullscreen window, unfortunately each one has "
1914 "its drawbacks.\n"
1915 "1) Let the window manager handle your fullscreen window (default). But "
1916 "things like taskbars will likely show on top of the video.\n"
1917 "2) Completly bypass the window manager, but then nothing will be able to "
1918 "show on top of the video."
1919 msgstr ""
1920 "Istniej± dwa sposobu na prze³±czenie okna w tryb pe³noekranowy, ka¿dy "
1921 "niesety ma swoje wady.\n"
1922 "1) Pozwól mened¿erowi okien obs³ugiwaæ oknem pe³noekranowym (domy¶lnie). "
1923 "Lecz elementy takie jak paski stanu bêd± wy¶wietlane na górze obrazu.\n"
1924 "2) Ca³kowite pominiêcie mened¿era okien, lecz wówczas nic nie bêdzie mog³o "
1925 "byæ wy¶wietlane na górze obrazu."
1926
1927 #: plugins/mga/xmga.c:102 plugins/x11/x11.c:51 plugins/x11/xvideo.c:56
1928 msgid ""
1929 "Specify the X11 hardware display you want to use. By default vlc will use "
1930 "the value of the DISPLAY environment variable."
1931 msgstr ""
1932 "Okre¶la u¿ywany ekran sprzêtowy X11. Domy¶lnie vlc u¿yje warto¶ci ze "
1933 "zmiennej ¶rodowiskowej DISPLAY."
1934
1935 #: plugins/mga/xmga.c:112
1936 msgid "X11 MGA module"
1937 msgstr "modu³ X11 MGA"
1938
1939 #: plugins/motion/motion.c:45 plugins/mpeg_vdec/video_parser.c:77
1940 msgid "motion compensation module"
1941 msgstr "modu³ kompensacji ruchu"
1942
1943 #: plugins/motion/motion3dnow.c:47
1944 msgid "3D Now! motion compensation module"
1945 msgstr "modu³ kompensacji ruchu 3D Now!"
1946
1947 #: plugins/motion/motionaltivec.c:50
1948 msgid "AltiVec motion compensation module"
1949 msgstr "modu³ kompensacji ruchu AltiVec"
1950
1951 #: plugins/motion/motionmmx.c:48
1952 msgid "MMX motion compensation module"
1953 msgstr "modu³ kompensacji ruchu MMX"
1954
1955 #: plugins/motion/motionmmxext.c:47
1956 msgid "MMXEXT motion compensation module"
1957 msgstr "modu³ kompensacji ruchu MMXEXT"
1958
1959 #: plugins/mpeg_adec/mpeg_adec.c:66
1960 msgid "MPEG I/II layer 1/2 audio decoder"
1961 msgstr "dekoder d¼wiêku MPEG warstwa I/II"
1962
1963 #: plugins/mpeg_system/mpeg_es.c:57
1964 msgid "ISO 13818-2 MPEG Elementary Stream input"
1965 msgstr "Elementarne wej¶cie strumienia ISO 13818-2 MPEG"
1966
1967 #: plugins/mpeg_system/mpeg_ps.c:56
1968 msgid "ISO 13818-1 MPEG Program Stream input"
1969 msgstr "Programowe wej¶cie strumienia ISO 13818-1 MPEG"
1970
1971 #: plugins/mpeg_system/mpeg_ts.c:88
1972 msgid "ISO 13818-1 MPEG Transport Stream input"
1973 msgstr "Wej¶cie transportu strumienia ISO 13818-1 MPEG"
1974
1975 #: plugins/mpeg_system/mpeg_ts.c:92
1976 msgid "ISO 13818-1 MPEG Transport Stream input (libdvbpsi)"
1977 msgstr "Wej¶cie transportu strumienia ISO 13818-1 MPEG (libdvbpsi)"
1978
1979 #: plugins/mpeg_vdec/video_parser.c:73
1980 msgid ""
1981 "This option allows you to select the IDCT module used by this video decoder. "
1982 "The default behavior is to automatically select the best module available."
1983 msgstr ""
1984 "Ta opcja umo¿liwia wybranie modu³u IDCT u¿ywanego przez ten dekoder obrazu. "
1985 "Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e domy¶lnym zachowaniem jest automatyczny wybór "
1986 "najlepszego dostêpnego modu³u."
1987
1988 #: plugins/mpeg_vdec/video_parser.c:79
1989 msgid ""
1990 "This option allows you to select the motion compensation module used by this "
1991 "video decoder. The default behavior is to automatically select the best "
1992 "module available."
1993 msgstr ""
1994 "Ta opcja umo¿liwia wybranie modu³u kompensacji ruchu u¿ywanego przez ten "
1995 "dekoder obrazu. Domy¶lnym zachowaniem jest automatyczny wybór najlepszego "
1996 "dostêpnego modu³u."
1997
1998 #: plugins/mpeg_vdec/video_parser.c:83
1999 msgid "use additional processors"
2000 msgstr "u¿ywanie dodatkowych procesorów"
2001
2002 #: plugins/mpeg_vdec/video_parser.c:85
2003 msgid ""
2004 "This video decoder can benefit from a multiprocessor computer. If you have "
2005 "one, you can specify the number of processors here."
2006 msgstr ""
2007 "Tek dekoder obrazu przynosi korzy¶ci przy komputerze wieloprocesorowym.Je¶li "
2008 "posiadasz taki, mo¿na tutaj okre¶liæ liczbê procesorów."
2009
2010 #: plugins/mpeg_vdec/video_parser.c:88
2011 msgid "force synchro algorithm {I|I+|IP|IP+|IPB}"
2012 msgstr "wymuszanie algorytmu synchronizacji {I|I+|IP|IP+|IPB}"
2013
2014 #: plugins/mpeg_vdec/video_parser.c:90
2015 msgid ""
2016 "This allows you to force the synchro algorithm, by directly selecting the "
2017 "types of picture you want to decode. Please bear in mind that if you select "
2018 "more pictures than what your CPU is capable to decode, you won't get "
2019 "anything."
2020 msgstr ""
2021 "Ta opcja umo¿liwia wymuszenie algorytmu synchronizacji, poprzez bezpo¶redni "
2022 "wybór typów dekodowanego obrazu. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e wybranie wiêcej "
2023 "obrazów ni¿ procesor jest zdolny zdekodowaæ nie daje niczego."
2024
2025 #: plugins/mpeg_vdec/video_parser.c:107
2026 msgid "MPEG I/II video decoder module"
2027 msgstr "modu³ dekodera obrazu MPEG I/II"
2028
2029 #: plugins/network/ipv4.c:77
2030 msgid "IPv4 network abstraction layer"
2031 msgstr "sieciowa warstwa abstrakcji IPv4"
2032
2033 #: plugins/network/ipv6.c:79
2034 msgid "IPv6 network abstraction layer"
2035 msgstr "sieciowa warstwa abstrakcji IPv6"
2036
2037 #: plugins/qnx/qnx.c:44
2038 msgid "QNX RTOS module"
2039 msgstr "modu³ QNX RTOS"
2040
2041 #: plugins/qt/qt.cpp:46
2042 msgid "Qt interface module"
2043 msgstr "modu³ interfejsu Qt"
2044
2045 #. ****************************************************************************
2046 #. * Build configuration tree.
2047 #. ****************************************************************************
2048 #: plugins/satellite/satellite.c:41
2049 msgid "satellite default transponder frequency"
2050 msgstr "czêstotlowo¶æ domy¶lnego transpondera satelitarnego"
2051
2052 #: plugins/satellite/satellite.c:44
2053 msgid "satellite default transponder polarization"
2054 msgstr "polaryzacja domy¶lnego transpondera satelitarnego"
2055
2056 #: plugins/satellite/satellite.c:47
2057 msgid "satellite default transponder FEC"
2058 msgstr "FEC domy¶lnego transpondera satelitarnego"
2059
2060 #: plugins/satellite/satellite.c:50
2061 msgid "satellite default transponder symbol rate"
2062 msgstr "szybko¶æ symboli domy¶lnego transpondera satelitarnego"
2063
2064 #: plugins/satellite/satellite.c:53
2065 msgid "use diseqc with antenna"
2066 msgstr "u¿ywanie diseqc z anten±"
2067
2068 #: plugins/satellite/satellite.c:56
2069 msgid "antenna lnb_lof1 (kHz)"
2070 msgstr "antena lnb_lof1 (kHz)"
2071
2072 #: plugins/satellite/satellite.c:59
2073 msgid "antenna lnb_lof2 (kHz)"
2074 msgstr "antena lnb_lof1 (kHz)"
2075
2076 #: plugins/satellite/satellite.c:62
2077 msgid "antenna lnb_slof (kHz)"
2078 msgstr "antena lnb_slof (kHz)"
2079
2080 #: plugins/satellite/satellite.c:78
2081 msgid "satellite input module"
2082 msgstr "modu³ wej¶cia satelity"
2083
2084 #: plugins/sdl/sdl.c:47
2085 msgid "Simple DirectMedia Layer module"
2086 msgstr "modu³ Simple DirectMedia Layer (SDL)"
2087
2088 #: plugins/spudec/spu_decoder.c:76
2089 msgid "DVD subtitles decoder module"
2090 msgstr "modu³ dekodera podtytu³ów DVD"
2091
2092 #: plugins/text/logger.c:87
2093 msgid "log filename"
2094 msgstr "nazwa pliku dziennika"
2095
2096 #: plugins/text/logger.c:87
2097 msgid "Specify the log filename."
2098 msgstr "Okre¶la nazwê pliku dziennika"
2099
2100 #: plugins/text/logger.c:88
2101 msgid "log format"
2102 msgstr "format dziennika"
2103
2104 #: plugins/text/logger.c:88
2105 msgid ""
2106 "Specify the log format. Available choices are \"text\" (default) and \"html\""
2107 msgstr ""
2108 "Okre¶la format dziennika. Mo¿liwe opcje to \"text\" (domy¶lnie) i \"html\""
2109
2110 #: plugins/text/logger.c:92
2111 msgid "file logging interface module"
2112 msgstr "modu³ interfejsu zapisu do pliku"
2113
2114 #: plugins/text/logger.c:127
2115 msgid ""
2116 "\n"
2117 "Using the logger interface plugin..."
2118 msgstr ""
2119 "\n"
2120 "U¿ywanie wtyczku interfejsu zapisu do dziennika..."
2121
2122 #: plugins/text/ncurses.c:70
2123 msgid "ncurses interface module"
2124 msgstr "modu³ interfejsu ncurses"
2125
2126 #: plugins/text/rc.c:76
2127 msgid "remote control interface module"
2128 msgstr "modu³ interfejsu sterowania zdalnego"
2129
2130 #: plugins/vcd/vcd.c:44
2131 msgid "VCD input module"
2132 msgstr "modu³ wej¶cia VCD"
2133
2134 #: plugins/win32/waveout.c:60
2135 msgid "Win32 waveOut extension module"
2136 msgstr "modu³ rozszerzenia waveOut Win32"
2137
2138 #. ****************************************************************************
2139 #. * Build configuration tree.
2140 #. ****************************************************************************
2141 #: plugins/win32/win32.cpp:42
2142 msgid "maximum number of lines in the log window"
2143 msgstr "maksymalna liczba wierszy w oknie dziennika"
2144
2145 #: plugins/win32/win32.cpp:44
2146 msgid ""
2147 "You can set the maximum number of lines that the log window will display. "
2148 "Enter -1 if you want to keep all messages."
2149 msgstr ""
2150 "Mo¿na ustawiæ maksymaln± liczbê wierszy, które bêd± wy¶wietlane w oknie "
2151 "dziennika. Wprowad¼ -1 je¶li maj± byæ zapamiêtywane wszystkie komunikaty."
2152
2153 #: plugins/win32/win32.cpp:53
2154 msgid "Win32 interface module"
2155 msgstr "modu³ interfejsu Win32"
2156
2157 #: plugins/x11/x11.c:54 plugins/x11/xvideo.c:64
2158 #, fuzzy
2159 msgid "X11 drawable"
2160 msgstr "modu³ X11"
2161
2162 #: plugins/x11/x11.c:56 plugins/x11/xvideo.c:66
2163 msgid ""
2164 "Specify a X11 drawable to use instead of opening a new window. This option "
2165 "is DANGEROUS, use with care."
2166 msgstr ""
2167
2168 #: plugins/x11/x11.c:59 plugins/x11/xvideo.c:69
2169 msgid "use shared memory"
2170 msgstr ""
2171
2172 #: plugins/x11/x11.c:61 plugins/x11/xvideo.c:71
2173 msgid "Use shared memory to communicate between vlc and the X server."
2174 msgstr ""
2175
2176 #: plugins/x11/x11.c:74
2177 msgid "X11 module"
2178 msgstr "modu³ X11"
2179
2180 #. ****************************************************************************
2181 #. * Building configuration tree
2182 #. ****************************************************************************
2183 #: plugins/x11/xvideo.c:40
2184 msgid "XVideo adaptor number"
2185 msgstr "Numer karty XVideo"
2186
2187 #: plugins/x11/xvideo.c:42
2188 msgid ""
2189 "If you graphics card provides several adaptors, this option allows you to "
2190 "choose which one will be used (you shouldn't have to change this)."
2191 msgstr ""
2192 "Je¶li karta graficzna obs³uguje kilka kart, ta opcja umo¿liwia wybranie "
2193 "która z nich ma byæ u¿ywana (nie powinno siê tego zmieniaæ)."
2194
2195 #: plugins/x11/xvideo.c:59
2196 msgid "XVimage chroma format"
2197 msgstr "format XVimage chroma"
2198
2199 #: plugins/x11/xvideo.c:61
2200 msgid ""
2201 "Force the XVideo renderer to use a specific chroma format instead of trying "
2202 "to improve performances by using the most efficient one."
2203 msgstr ""
2204 "Wymusza renderowanie XVideo w trybie u¿ywaj±cym formatu chroma zamiast "
2205 "próbowania polepszenia wydajno¶ci przez u¿ycie najbardziej wydajnego "
2206 "formatu. "
2207
2208 #: plugins/x11/xvideo.c:86
2209 msgid "XVideo extension module"
2210 msgstr "modu³ rozszerzenia XVideo"
2211
2212 #~ msgid "one of 'bob' and 'blend'"
2213 #~ msgstr "jedna z opcji \"bob\" i \"blend\""