* ./po/*: polish translation, courtesy of Arkadiusz Lipiec.
[vlc.git] / po / pl.po
1 # polish translation of vlc.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Arkadiusz Lipiec <alipiec@elka.pw.edu.pl>, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: vlc\n"
8 "POT-Creation-Date: 2002-07-12 18:49+0200\n"
9 "PO-Revision-Date: 2002-07-12 11:49+0100\n"
10 "Last-Translator: Arkadiusz Lipiec <alipiec@elka.pw.edu.pl>\n"
11 "Language-Team: polish <pl@li.org>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: src/libvlc.c:284
17 #, c-format
18 msgid "Usage: %s [options] [parameters] [file]...\n"
19 msgstr "U¿ycie: %s [opcje] [parametry] [plik]...\n"
20
21 #. Print module name
22 #: src/libvlc.c:902
23 #, c-format
24 msgid ""
25 "%s module options:\n"
26 "\n"
27 msgstr ""
28 "opcje modu³u %s:\n"
29 "\n"
30
31 #. We could also have "=<" here
32 #: src/libvlc.c:923 src/misc/configuration.c:813
33 msgid "string"
34 msgstr "napis"
35
36 #: src/libvlc.c:926 src/misc/configuration.c:798
37 msgid "integer"
38 msgstr "liczba ca³kowita"
39
40 #: src/libvlc.c:929 src/misc/configuration.c:805
41 msgid "float"
42 msgstr "liczba zmiennoprz."
43
44 #: src/libvlc.c:935
45 msgid " (default enabled)"
46 msgstr " (domy¶lnie w³±czone)"
47
48 #: src/libvlc.c:936
49 msgid " (default disabled)"
50 msgstr " (domy¶lnie wy³±czone)"
51
52 #: src/libvlc.c:1018 src/libvlc.c:1067 src/libvlc.c:1091 src/libvlc.c:1110
53 msgid ""
54 "\n"
55 "Press the RETURN key to continue...\n"
56 msgstr ""
57 "\n"
58 "Naci¶nij klawisz ENTER aby kontynuowaæ...\n"
59
60 #. Usage
61 #: src/libvlc.c:1041
62 #, c-format
63 msgid ""
64 "Usage: %s [options] [parameters] [file]...\n"
65 "\n"
66 msgstr ""
67 "U¿ycie: %s [opcje] [parametry] [plik]...\n"
68 "\n"
69
70 #: src/libvlc.c:1044
71 msgid "[module]              [description]\n"
72 msgstr "[modu³]               [opis]\n"
73
74 #: src/libvlc.c:1085
75 msgid ""
76 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
77 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
78 "see the file named COPYING for details.\n"
79 "Written by the VideoLAN team at Ecole Centrale, Paris.\n"
80 msgstr ""
81 "Ten program jest dostarczany BEZ ¯ADNEJ GWARANCJI, w granicach dozwolonych\n"
82 "przez prawo. Mo¿na go rozpowszechniaæ na zasadach licencji GNU General\n"
83 "Public License; zajrzyj do pliku COPYING, aby uzyskaæ wiêcej szczegó³ów.\n"
84 "Program napisany przez zespó³ VideoLAN na uczelni Ecole Centrale, Pary¿.\n"
85
86 #. ****************************************************************************
87 #. * Configuration options for the main program. Each module will also separatly
88 #. * define its own configuration options.
89 #. * Look into configuration.h if you need to know more about the following
90 #. * macros.
91 #. ****************************************************************************
92 #: src/libvlc.h:34
93 msgid "interface module"
94 msgstr "modu³ interfejsu"
95
96 #: src/libvlc.h:36
97 msgid ""
98 "This option allows you to select the interface used by vlc. The default "
99 "behavior is to automatically select the best module available."
100 msgstr ""
101 "Ta opcja umo¿liwia wybranie interfejsu u¿ywanego przez vlc. Domy¶lnym "
102 "zachowaniem jest automatyczny wybór najlepszego dostêpnego modu³u."
103
104 #: src/libvlc.h:40
105 msgid "be verbose"
106 msgstr "tryb gadatliwy"
107
108 #: src/libvlc.h:42
109 msgid "This options activates the output of information messages."
110 msgstr "Ta opcja aktywuje wyj¶cie komunikatów informacyjnych."
111
112 #: src/libvlc.h:44
113 msgid "be quiet"
114 msgstr "tryb cichy"
115
116 #: src/libvlc.h:46
117 msgid "This options turns off all warning and information messages."
118 msgstr "Ta opcja wy³±cza wszelkie ostrze¿enia i komunikaty informacyjne."
119
120 #: src/libvlc.h:48
121 msgid "color messages"
122 msgstr "kolorowe komunikaty"
123
124 #: src/libvlc.h:50
125 msgid ""
126 "When this option is turned on, the messages sent to the console will be "
127 "colorized. Your terminal needs Linux color support for this to work."
128 msgstr ""
129 "Po w³±czeniu tej opcji, komunikaty wysy³ane do konsoli bêd± kolorozyowane. "
130 "Terminal powinien obs³ugiwaæ kolory aby funkcja zadzia³a³a."
131
132 #: src/libvlc.h:53
133 msgid "interface default search path"
134 msgstr "domy¶lna ¶cie¿ka wyszukiwania interfejsu"
135
136 #: src/libvlc.h:55
137 msgid ""
138 "This option allows you to set the default path that the interface will open "
139 "when looking for a file."
140 msgstr ""
141 "Ta opcja umo¿liwia ustawienie domy¶lnej ¶cie¿ki, któr± interfejs bêdzie "
142 "otwiera³ w poszukiwaniu pliku."
143
144 #: src/libvlc.h:58
145 msgid "plugin search path"
146 msgstr "¶cie¿ka wyszukiwania wtyczek"
147
148 #: src/libvlc.h:60
149 msgid ""
150 "This option allows you to specify an additional path for vlc to lookfor its "
151 "plugins."
152 msgstr ""
153 "Ta opcja umo¿liwia ustawienie dodatkowej ¶cie¿ki dla vlc, wykorzystywanej "
154 "przy wyszukiwaniu wtyczek programu."
155
156 #: src/libvlc.h:63
157 msgid "audio output module"
158 msgstr "modu³ wyj¶ciowy d¼wiêku"
159
160 #: src/libvlc.h:65
161 msgid ""
162 "This option allows you to select the audio output method used by vlc. The "
163 "default behavior is to automatically select the best method available."
164 msgstr ""
165 "Ta opcja umo¿liwia wybranie metody wyj¶ciowej d¼wiêku u¿ywanej przez vlc. "
166 "Domy¶lnym zachowaniem jest automatyczne wybranie najlepszej dostêpnej metody."
167
168 #: src/libvlc.h:69
169 msgid "enable audio"
170 msgstr "w³±czenie d¼wiêku"
171
172 #: src/libvlc.h:71
173 msgid ""
174 "You can completely disable the audio output. In this case the audio decoding "
175 "stage won't be done, and it will save some processing power."
176 msgstr ""
177 "Mo¿na ca³kiem wy³±czyæ d¼wiêk. W tym przypadku etap dekodowania d¼wiêku nie "
178 "zostanie wykonany, wiêc bêdzie mo¿na zaoszczêdziæ trochê mocy procesora."
179
180 #: src/libvlc.h:74
181 msgid "force mono audio"
182 msgstr "wymuszenie d¼wiêku mono"
183
184 #: src/libvlc.h:75
185 msgid "This will force a mono audio output"
186 msgstr "Ta opcja wymusza wyj¶cie d¼wiêku w trybie mono"
187
188 #: src/libvlc.h:77
189 msgid "audio output volume"
190 msgstr "g³o¶no¶æ wyj¶cia d¼wiêku"
191
192 #: src/libvlc.h:79
193 msgid ""
194 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
195 msgstr ""
196 "Mo¿na ustawiæ domy¶lny poziom g³o¶no¶ci wyj¶cia d¼wiêku w zakresie od 0 do "
197 "1024."
198
199 #: src/libvlc.h:82
200 msgid "audio output format"
201 msgstr "format wyj¶ciowy d¼wiêku"
202
203 #: src/libvlc.h:84
204 msgid ""
205 "You can force the audio output format here.\n"
206 "0 -> 16 bits signed native endian (default)\n"
207 "1 ->  8 bits unsigned\n"
208 "2 -> 16 bits signed little endian\n"
209 "3 -> 16 bits signed big endian\n"
210 "4 ->  8 bits signed\n"
211 "5 -> 16 bits unsigned little endian\n"
212 "6 -> 16 bits unsigned big endian\n"
213 "7 -> mpeg2 audio (unsupported)\n"
214 "8 -> ac3 pass-through"
215 msgstr ""
216 "W tym miejscu mo¿na wymusi format wyj¶ciowy d¼wiêku.\n"
217 "0 -> 16 bitów ze znakiem \"native endian\" (domy¶lnie)\n"
218 "1 ->  8 bitów bez znaku\n"
219 "2 -> 16 bitów little endian\n"
220 "3 -> 16 bitów ze znakiem \"big endian\"\n"
221 "4 ->  8 bitów ze znakiem\n"
222 "5 -> 16 bitów bez znaku \"little endian\"\n"
223 "6 -> 16 bitó³ bez znaku \"big endian\"\n"
224 "7 -> d¼wiêk mpeg2 (nieobs³ugiwane)\n"
225 "8 -> ac3 pass-through"
226
227 #: src/libvlc.h:95
228 msgid "audio output frequency (Hz)"
229 msgstr "czêstotliwo¶æ wyj¶ciowa d¼wiêku (Hz)"
230
231 #: src/libvlc.h:97
232 msgid ""
233 "You can force the audio output frequency here. Common values are 48000, "
234 "44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
235 msgstr ""
236 "W tym miejscu mo¿na wymusiæ czêstotliwo¶æ wyj¶ciow± d¼wiêku. Zwyk³ymi "
237 "warto¶ciami s± 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
238
239 #: src/libvlc.h:100
240 msgid "compensate desynchronization of audio (in ms)"
241 msgstr "kompensacja rozsynchronizowania d¼wiêku (w ms)"
242
243 #: src/libvlc.h:102
244 msgid ""
245 "This option allows you to delay the audio output. This can be handy if you "
246 "notice a lag between the video and the audio."
247 msgstr ""
248 "Ta opcja umo¿liwia opó¼nienie wyj¶cia d¼wiêku. To mo¿e byæ u¿yteczne w razie "
249 "wystêpowania opó¼nieñ miêdzy d¼wiêkiem a obrazem."
250
251 #: src/libvlc.h:105
252 msgid "video output module"
253 msgstr "modu³ wyj¶ciowy obrazu"
254
255 #: src/libvlc.h:107
256 msgid ""
257 "This option allows you to select the video output method used by vlc. The "
258 "default behavior is to automatically select the best method available."
259 msgstr ""
260 "Ta opcja umo¿liwia wybranie metody wyj¶ciowej obrazu u¿ywanej przez vlc. "
261 "Domy¶lnym zachowaniem jest automatyczny wybór najlepszej dostêpnej metody."
262
263 #: src/libvlc.h:111
264 msgid "enable video"
265 msgstr "w³±czony obraz"
266
267 #: src/libvlc.h:113
268 msgid ""
269 "You can completely disable the video output. In this case the video decoding "
270 "stage won't be done, which will save some processing power."
271 msgstr ""
272 "Mo¿na ca³kowicie wy³±czyæ wyj¶cie obrazu. W tym przypadku etap dekodowania "
273 "obrazu nie zostanie wykonany, co umo¿liwi zaoszczêdzenie trochê mocy "
274 "procesora."
275
276 #: src/libvlc.h:116
277 msgid "display identifier"
278 msgstr "identyfikator ekranu"
279
280 #: src/libvlc.h:118
281 msgid ""
282 "This is the local display port that will be used for X11 drawing. For "
283 "instance :0.1."
284 msgstr "Lokalny port ekranu u¿ywany przez X11 do rysowania. Na przyk³ad :0.1."
285
286 #: src/libvlc.h:121
287 msgid "video width"
288 msgstr "szeroko¶æ obrazu"
289
290 #: src/libvlc.h:123
291 msgid ""
292 "You can enforce the video width here. By default vlc will adapt to the video "
293 "characteristics."
294 msgstr ""
295 "Mo¿na wymusiæ w tym miejscu szeroko¶æ obrazu. Domy¶lnie vlc zaadoptuje "
296 "charakterystyki obrazu."
297
298 #: src/libvlc.h:126
299 msgid "video height"
300 msgstr "wysoko¶æ obrazu"
301
302 #: src/libvlc.h:128
303 msgid ""
304 "You can enforce the video height here. By default vlc will adapt to the "
305 "video characteristics."
306 msgstr ""
307 "Mo¿na wymusiæ w tym miejscu wysoko¶æ obrazu. Domy¶lnie vlc zaadoptuje "
308 "charakterystyki obrazu."
309
310 #: src/libvlc.h:131
311 msgid "zoom video"
312 msgstr "skalowanie obrazu"
313
314 #: src/libvlc.h:133
315 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
316 msgstr "Mo¿na skalowaæ obraz o okre¶lony wspó³czynnik."
317
318 #: src/libvlc.h:135
319 msgid "grayscale video output"
320 msgstr "wyj¶cie obrazu w skali szaro¶ci"
321
322 #: src/libvlc.h:137
323 msgid ""
324 "When enabled, the color information from the video won't be decoded (this "
325 "can also allow you to save some processing power)."
326 msgstr ""
327 "Po w³±czeniu informacje o kolorze z obrazu nie zostan± zdekodowane (pozwala "
328 "to tak¿e na oszczêdzenie trochê mocy procesora)."
329
330 #: src/libvlc.h:140
331 msgid "fullscreen video output"
332 msgstr "wyj¶cie pe³noekranowe obrazu"
333
334 #: src/libvlc.h:142
335 msgid ""
336 "If this option is enabled, vlc will always start a video in fullscreen mode."
337 msgstr ""
338 "Po w³±czeniu tej opcji, vlc zawsze wy¶wietli obraz w trybie pe³noekranowym."
339
340 #: src/libvlc.h:145
341 msgid "overlay video output"
342 msgstr "wyj¶cie obrazu w trybie overlay"
343
344 #: src/libvlc.h:147
345 msgid ""
346 "If enabled, vlc will try to take advantage of the overlay capabilities of "
347 "you graphics card."
348 msgstr ""
349 "Po w³±czeniu, vlc bêdzie próbowa³ skorzystaæ z w³a¶ciwo¶ci overlay karty "
350 "graficznej."
351
352 #: src/libvlc.h:150
353 msgid "force SPU position"
354 msgstr "wymuszanie pozycji SPU"
355
356 #: src/libvlc.h:152
357 msgid ""
358 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
359 "over the movie. Try several positions."
360 msgstr ""
361 "Mo¿na u¿yæ tej opcji do umieszczania podtytu³ów pod filmem, zamiast nad nim. "
362 "Wypróbuj ró¿ne pozycje."
363
364 #: src/libvlc.h:155
365 msgid "video filter module"
366 msgstr "modu³ filtru obrazu"
367
368 #: src/libvlc.h:157
369 msgid ""
370 "This will allow you to add a post-processing filter to enhance the picture "
371 "quality, for instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
372 msgstr ""
373 "Ta opcja umo¿liwia dodawanie filtrów polepszaj±cych jako¶æ obrazu, np. filtr "
374 "przeciwko migotaniu, lub klonowanie zak³óceñ obrazu."
375
376 #: src/libvlc.h:161
377 msgid "server port"
378 msgstr "port serwera"
379
380 #: src/libvlc.h:163
381 msgid "This is the port used for UDP streams. By default, we chose 1234."
382 msgstr "Port serwera u¿ywany dla strumieni UDP. Domy¶lnie 1234."
383
384 #: src/libvlc.h:165
385 msgid "enable network channel mode"
386 msgstr "w³±czenie trybu kana³ów sieciowych"
387
388 #: src/libvlc.h:167
389 msgid "Activate this option if you want to use the VideoLAN Channel Server."
390 msgstr "Aktywowanie tej opcji umo¿liwia u¿ywanie serwera kana³ów VideoLAN."
391
392 #: src/libvlc.h:169
393 msgid "channel server address"
394 msgstr "adres serwera kana³ów"
395
396 #: src/libvlc.h:171
397 msgid "Indicate here the address of the VideoLAN Channel Server."
398 msgstr "Tutaj nale¿y podaæ adres serwera kana³ów VideoLAN."
399
400 #: src/libvlc.h:173
401 msgid "channel server port"
402 msgstr "port serwera kana³ów"
403
404 #: src/libvlc.h:175
405 msgid "Indicate here the port on which the VideoLAN Channel Server runs."
406 msgstr ""
407 "Tutaj nale¿y okre¶liæ port na którym uruchomiony jest serwer kana³ów "
408 "VideoLAN."
409
410 #: src/libvlc.h:177
411 msgid "network interface"
412 msgstr "interfejs sieciowy"
413
414 #: src/libvlc.h:179
415 msgid ""
416 "If you have several interfaces on your Linux machine and use the VLAN "
417 "solution, you may indicate here which interface to use."
418 msgstr ""
419 "Je¶li istnieje kilka interfejsów sieciowych na komputerze i u¿ywane jest "
420 "rozwi±zanie VLAN, mo¿na wskazaæ który interfejs bêdzie u¿ywany."
421
422 #: src/libvlc.h:182
423 msgid "choose program (SID)"
424 msgstr "wybierz program (SID)"
425
426 #: src/libvlc.h:184
427 msgid "Choose the program to select by giving its Service ID."
428 msgstr "Wybierz program podaj±c jego identyfikator us³ugi."
429
430 #: src/libvlc.h:186
431 msgid "choose audio"
432 msgstr "wybierz d¼wiêk"
433
434 #: src/libvlc.h:188
435 msgid "Give the default type of audio you want to use in a DVD."
436 msgstr "Podaj domy¶lny typ d¼wiêku u¿ywany przy odtwarzaniu  DVD."
437
438 #: src/libvlc.h:190
439 msgid "choose channel"
440 msgstr "wybierz kana³"
441
442 #: src/libvlc.h:192
443 msgid ""
444 "Give the stream number of the audio channel you want to use in a DVD (from 1 "
445 "to n)."
446 msgstr ""
447 "Podaj numer strumienia kana³u d¼wiekowego u¿ywany przy odtwarzaniu DVD (od 1 "
448 "do n)."
449
450 #: src/libvlc.h:195
451 msgid "choose subtitles"
452 msgstr "wybierz podtytu³y"
453
454 #: src/libvlc.h:197
455 msgid ""
456 "Give the stream number of the subtitle channel you want to use in a DVD "
457 "(from 1 to n)."
458 msgstr ""
459 "Podaj numer strumienia kana³u podtytu³ów u¿ywanego przy odtwarzaniu DVD (od "
460 "1 do n)."
461
462 #: src/libvlc.h:200
463 msgid "DVD device"
464 msgstr "urz±dzenie DVD"
465
466 #: src/libvlc.h:202
467 msgid "This is the default DVD device to use."
468 msgstr "Domy¶lnie u¿ywane urz±dzenie DVD."
469
470 #: src/libvlc.h:204
471 msgid "VCD device"
472 msgstr "urz±dzenie VCD"
473
474 #: src/libvlc.h:206
475 msgid "This is the default VCD device to use."
476 msgstr "Domy¶lnie u¿ywane urz±dzenie VCD."
477
478 #: src/libvlc.h:208
479 msgid "force IPv6"
480 msgstr "wymu¶ IPv6"
481
482 #: src/libvlc.h:210
483 msgid ""
484 "If you check this box, IPv6 will be used by default for all UDP and HTTP "
485 "connections."
486 msgstr ""
487 "Zaznaczenie tej opcji powoduje, ¿e IPv6 bêdzie u¿ywany domy¶lnie dla "
488 "wszystkich po³±czeñ UDP i HTTP."
489
490 #: src/libvlc.h:213
491 msgid "force IPv4"
492 msgstr "wymu¶ IPv4"
493
494 #: src/libvlc.h:215
495 msgid ""
496 "If you check this box, IPv4 will be used by default for all UDP and HTTP "
497 "connections."
498 msgstr ""
499 "Zaznaczenie tej opcji powoduje, ¿e IPv4 bêdzie u¿ywany domy¶lnie dla "
500 "wszystkich po³±czeñ UDP i HTTP."
501
502 #: src/libvlc.h:218
503 msgid "choose MPEG audio decoder"
504 msgstr "wybór dekodera d¼wiêku MPEG"
505
506 #: src/libvlc.h:220
507 msgid ""
508 "This allows you to select the MPEG audio decoder you want to use. Common "
509 "choices are builtin and mad."
510 msgstr ""
511 "Ta opcja umozliwia wybranie u¿ywanego dekodera d¼wiêku MPEG. Normalne opcje "
512 "wyboru to wbudowana i szalona."
513
514 #: src/libvlc.h:223
515 msgid "choose AC3 audio decoder"
516 msgstr "wybierz dekoder d¼wiêku AC3"
517
518 #: src/libvlc.h:225
519 msgid ""
520 "This allows you to select the AC3/A52 audio decoder you want to use. Common "
521 "choices are builtin and a52."
522 msgstr ""
523 "Ta opcja umo¿liwia wybranie u¿ywanego dekodera d¼wiêku AC3/A52. Zwyk³e opcje "
524 "wyboru s± wbudowana i a52."
525
526 #: src/libvlc.h:228
527 msgid "enable CPU MMX support"
528 msgstr "w³±czona obs³uga MMX procesora"
529
530 #: src/libvlc.h:230
531 msgid ""
532 "If your processor supports the MMX instructions set, vlc can take advantage "
533 "of them."
534 msgstr "Je¶li procesor obs³uguje zbiór istrukcji MMX, mo¿na z nich skorzystaæ."
535
536 #: src/libvlc.h:233
537 msgid "enable CPU 3D Now! support"
538 msgstr "w³±czona obs³uga 3D Now!"
539
540 #: src/libvlc.h:235
541 msgid ""
542 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, vlc can take "
543 "advantage of them."
544 msgstr ""
545 "Je¶li procesor obs³uguje zbiór istrukcji 3D Now!, mo¿na z nich skorzystaæ."
546
547 #: src/libvlc.h:238
548 msgid "enable CPU MMX EXT support"
549 msgstr "w³±czona obs³uga MMX EXT"
550
551 #: src/libvlc.h:240
552 msgid ""
553 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, vlc can take "
554 "advantage of them."
555 msgstr ""
556 "Je¶li procesor obs³uguje rozszerzony zbiór istrukcji MMX, mo¿na z nich "
557 "skorzystaæ."
558
559 #: src/libvlc.h:243
560 msgid "enable CPU SSE support"
561 msgstr "w³±czona obs³uga SSE"
562
563 #: src/libvlc.h:245
564 msgid ""
565 "If your processor supports the SSE instructions set, vlc can take can take "
566 "advantage of them."
567 msgstr "Je¶li procesor obs³uguje zbiór istrukcji SSE, mo¿na z nich skorzystaæ."
568
569 #: src/libvlc.h:248
570 msgid "enable CPU AltiVec support"
571 msgstr "w³±czona obs³uga AltiVec"
572
573 #: src/libvlc.h:250
574 msgid ""
575 "If your processor supports the AltiVec instructions set, vlc can take "
576 "advantage of them."
577 msgstr ""
578 "Je¶li procesor obs³uguje zbiór istrukcji AltiVec, mo¿na z nich skorzystaæ."
579
580 #: src/libvlc.h:253
581 msgid "launch playlist on startup"
582 msgstr "w³±czanie listy odtwarzania przy uruchamianiu"
583
584 #: src/libvlc.h:255
585 msgid "If you want vlc to start playing on startup, then enable this option."
586 msgstr ""
587 "Je¶li vlc ma w³±czaæ odtwarzanie po uruchomieniu wówczas nale¿y zaznaczyæ t± "
588 "opcjê."
589
590 #: src/libvlc.h:257
591 msgid "enqueue items in playlist"
592 msgstr "kolejkowanie obiektów listy odtwarzania"
593
594 #: src/libvlc.h:259
595 msgid ""
596 "If you want vlc to add items to the playlist as you open them, then enable "
597 "this option."
598 msgstr ""
599 "Je¶li vlc ma dodawaæ pliki do listy odtwarzania po ich otwarciu wówczas "
600 "nale¿y zaznaczyæ t± opcjê."
601
602 #: src/libvlc.h:262
603 msgid "loop playlist on end"
604 msgstr "zapêtlanie listy odtwarzania"
605
606 #: src/libvlc.h:264
607 msgid ""
608 "If you want vlc to keep playing the playlist indefinitely then enable this "
609 "option."
610 msgstr ""
611 "Je¶li vlc ma odtwarzaæ w nieskoñczono¶æ listê odtwarzania wówczas nale¿y "
612 "zaznaczyæ t± opcjê."
613
614 #: src/libvlc.h:267
615 msgid "memory copy module"
616 msgstr "modu³ kopiowania pamiêci"
617
618 #: src/libvlc.h:269
619 msgid ""
620 "You can select wich memory copy module you want to use. By default vlc will "
621 "select the fastest one supported by your hardware."
622 msgstr ""
623 "Mo¿na wybraæ który z modu³ów kopiowania pamiêci ma byæ u¿ywany. Domy¶lnie "
624 "vlc wybierze najszybszy obs³ugiwany przez sprzêt modu³."
625
626 #: src/libvlc.h:272
627 msgid "access module"
628 msgstr "modu³ dostêpu"
629
630 #: src/libvlc.h:274
631 msgid "This is a legacy entry to let you configure access modules"
632 msgstr "To jest zapis dostêpu umo¿liwiaj±cy konfigurownie modu³ów dostêpu"
633
634 #: src/libvlc.h:276
635 msgid "demux module"
636 msgstr "modu³ demux"
637
638 #: src/libvlc.h:278
639 msgid "This is a legacy entry to let you configure demux modules"
640 msgstr "To jest zapis umo¿liwiaj±cy konfigurowanie modu³ów demux"
641
642 #: src/libvlc.h:280
643 msgid "fast pthread on NT/2K/XP (developpers only)"
644 msgstr "szybkie w±tki pthread na NT/2K/Xp (tylko programi¶ci)"
645
646 #: src/libvlc.h:282
647 msgid ""
648 "On Windows NT/2K/XP we use a slow but correct pthread implementation, you "
649 "can also use this faster implementation but you might experience problems "
650 "with it."
651 msgstr ""
652 "W systemie Windows NT/2K/XP u¿ywana jest wolna lecz poprawna implementacja "
653 "w±tków pthread, mo¿na tak¿e wybraæ szybsz± implementacjê lecz wówczas mo¿na "
654 "napotkaæ problemy."
655
656 #: src/libvlc.h:286
657 msgid ""
658 "\n"
659 "Playlist items:\n"
660 "  *.mpg, *.vob                   plain MPEG-1/2 files\n"
661 "  [dvd:][device][@raw_device][@[title][,[chapter][,angle]]]\n"
662 "                                 DVD device\n"
663 "  [vcd:][device][@[title][,[chapter]]\n"
664 "                                 VCD device\n"
665 "  udpstream:[@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
666 "                                 UDP stream sent by VLS\n"
667 "  vlc:loop                       loop execution of the playlist\n"
668 "  vlc:pause                      pause execution of playlist items\n"
669 "  vlc:quit                       quit VLC\n"
670 msgstr ""
671 "\n"
672 "Obiekty listy odtwarzania:\n"
673 "  *.mpg, *.vob                   zwyk³e pliki MPEG-1/2\n"
674 "  [dvd:][urz±dzenie][@urzadzenie_surowe][@[tytu³][,[rozdzia³][,k±t]]]\n"
675 "                                 urzadzenie DVD\n"
676 "  [vcd:][urz±dzenie][@[tytu³][,[rozdzia³]]\n"
677 "                                 urz±dzenie VCD\n"
678 "  udpstream:[@[<przypisany adres>][:<przypisany port>]]\n"
679 "                                 strumieñ UDP wysy³any przez VLS\n"
680 "  vlc:loop                       wykonywanie pêtli listy odtwarzania\n"
681 "  vlc:pause                      zatrzymanie odtwarzania obiektów listy\n"
682 "  vlc:quit                       wyj¶cie z VLC\n"
683
684 #. Interface options
685 #: src/libvlc.h:320
686 msgid "Interface"
687 msgstr "Interfejs"
688
689 #. Audio options
690 #: src/libvlc.h:329
691 msgid "Audio"
692 msgstr "D¼wiêk"
693
694 #. Video options
695 #: plugins/directx/directx.c:53 plugins/dummy/dummy.c:51 src/libvlc.h:339
696 msgid "Video"
697 msgstr "Obraz"
698
699 #. Input options
700 #: plugins/satellite/satellite.c:66 src/libvlc.h:352
701 msgid "Input"
702 msgstr "Wej¶cie"
703
704 #. Decoder options
705 #: src/libvlc.h:371
706 msgid "Decoders"
707 msgstr "Dekodery"
708
709 #. CPU options
710 #: src/libvlc.h:376
711 msgid "CPU"
712 msgstr "CPU"
713
714 #. Playlist options
715 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:506 plugins/gtk/gnome_interface.c:2073
716 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2098 plugins/gtk/gtk_interface.c:611
717 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2342 src/libvlc.h:384
718 msgid "Playlist"
719 msgstr "Lista odtwarzania"
720
721 #. Misc options
722 #: plugins/a52/a52.c:85 plugins/ac3_adec/ac3_adec.c:72 plugins/dsp/dsp.c:81
723 #: plugins/fb/fb.c:70 plugins/filter/deinterlace.c:63
724 #: plugins/filter/distort.c:55 plugins/filter/transform.c:56
725 #: plugins/filter/wall.c:57 plugins/ggi/ggi.c:64 plugins/gtk/gnome.c:73
726 #: plugins/gtk/gtk.c:71 plugins/mad/mad_adec.c:66 plugins/mga/xmga.c:106
727 #: plugins/mpeg_vdec/video_parser.c:96 plugins/text/logger.c:86
728 #: plugins/win32/win32.cpp:48 plugins/x11/x11.c:64 plugins/x11/xvideo.c:74
729 #: src/libvlc.h:390
730 msgid "Miscellaneous"
731 msgstr "Ró¿ne"
732
733 #: src/libvlc.h:405
734 msgid "main program"
735 msgstr "g³ówny program"
736
737 #: src/libvlc.h:417
738 msgid "print help"
739 msgstr "wy¶wietl pomoc"
740
741 #: src/libvlc.h:418
742 msgid "print detailed help"
743 msgstr "wy¶wietl pomoc szczegó³ow±"
744
745 #: src/libvlc.h:419
746 msgid "print a list of available modules"
747 msgstr "wy¶wietl listê dostêpnych modu³ów"
748
749 #: src/libvlc.h:420
750 msgid "print help on module"
751 msgstr "wy¶wietl pomoc na temat modu³u"
752
753 #: src/libvlc.h:421
754 msgid "print version information"
755 msgstr "Wy¶wietl informacje o wersji"
756
757 #: src/libvlc.h:422
758 msgid "print build information"
759 msgstr "Wy¶wietl informacje o budowaniu"
760
761 #: src/misc/configuration.c:798
762 msgid "boolean"
763 msgstr "zm. logiczna"
764
765 #. ****************************************************************************
766 #. * Build configuration structure.
767 #. ****************************************************************************
768 #: plugins/a52/a52.c:76
769 msgid "A/52 dynamic range compression"
770 msgstr "Kompresja dynamicznego zakresu A/52"
771
772 #: plugins/a52/a52.c:78
773 msgid ""
774 "Dynamic range compression makes the loud sounds softer, and the soft sounds "
775 "louder, so you can more easily listen to the stream in a noisy environment "
776 "without disturbing anyone. If you disable the dynamic range compression the "
777 "playback will be more adapted to a movie theater or a listening room."
778 msgstr ""
779 "Kompresja dynamicznego zakresu wyg³adza g³o¶ne d¼wiêki, za¶ ciche czyni "
780 "g³o¶niejszymi, tak wiêc mo¿na ³atwiej ods³uchiwaæ strumienia w g³o¶nym "
781 "¶rodowisku bez przeszkadzania komukolwiek.\n"
782 "Je¶li zostanie wy³±czona kompresja dynamicznego zakresu bêdzie to lepiej "
783 "pasuj±ca opcja w przypadku sali kinowej lub pokoju akustycznego."
784
785 #: plugins/a52/a52.c:90
786 msgid "a52 ATSC A/52 aka AC-3 audio decoder module"
787 msgstr "modu³ dekodera d¼wiêku a52 ATSC A/52 aka AC-3"
788
789 #: plugins/aa/aa.c:50
790 msgid "ASCII-art video output module"
791 msgstr "modu³ wyj¶ciowy obrazu ASCII-art"
792
793 #: plugins/ac3_adec/ac3_adec.c:74 plugins/downmix/downmix.c:47
794 msgid "AC3 downmix module"
795 msgstr "modu³ AC3 downmix"
796
797 #: plugins/ac3_adec/ac3_adec.c:76 plugins/imdct/imdct.c:47
798 msgid "AC3 IMDCT module"
799 msgstr "modu³ AC3 IMDCT"
800
801 #: plugins/ac3_adec/ac3_adec.c:80
802 msgid "software AC3 decoder"
803 msgstr "dekoder programowy AC3"
804
805 #: plugins/ac3_spdif/ac3_spdif.c:116
806 msgid "SPDIF pass-through AC3 decoder"
807 msgstr "dekoder SPDIF przez AC3"
808
809 #: plugins/access/file.c:56
810 msgid "Standard filesystem file reading"
811 msgstr "CZytanie standartowego pliku systemowego"
812
813 #: plugins/access/http.c:71
814 msgid "HTTP access plug-in"
815 msgstr "wtyczna dostêpu HTTP"
816
817 #: plugins/access/udp.c:58
818 msgid "Raw UDP access plug-in"
819 msgstr "wtyczka dostêpu przez surowe UDP"
820
821 #: plugins/alsa/alsa.c:56
822 msgid "ALSA audio module"
823 msgstr "modu³ d¼wiêkowy ALSA"
824
825 #: plugins/arts/arts.c:65
826 msgid "aRts audio module"
827 msgstr "modu³ d¼wiêkowy aRts"
828
829 #: plugins/beos/beos.cpp:49
830 msgid "BeOS standard API module"
831 msgstr "modu³ standardowy API BeOS"
832
833 #: plugins/chroma/i420_rgb.c:62
834 msgid "I420,IYUV,YV12 to RGB,RV15,RV16,RV24,RV32 conversions"
835 msgstr "konwersje z I420,IYUV,YV12 do RGB,RV15,RV16,RV24,RV32"
836
837 #: plugins/chroma/i420_rgb.c:66
838 msgid "MMX I420,IYUV,YV12 to RV15,RV16,RV24,RV32 conversions"
839 msgstr "konwersje z MMX I420,IYUV,YV12 do RV15,RV16,RV24,RV32"
840
841 #: plugins/chroma/i420_ymga.c:55 plugins/chroma/i420_yuy2.c:74
842 #: plugins/chroma/i422_yuy2.c:68
843 msgid "conversions from "
844 msgstr "konwersje z "
845
846 #: plugins/chroma/i420_ymga.c:55 plugins/chroma/i420_ymga.c:58
847 #: plugins/chroma/i420_yuy2.c:74 plugins/chroma/i420_yuy2.c:77
848 #: plugins/chroma/i422_yuy2.c:68 plugins/chroma/i422_yuy2.c:71
849 msgid " to "
850 msgstr " do "
851
852 #: plugins/chroma/i420_ymga.c:58 plugins/chroma/i420_yuy2.c:77
853 #: plugins/chroma/i422_yuy2.c:71
854 msgid "MMX conversions from "
855 msgstr "konwersje MMX z "
856
857 #. ****************************************************************************
858 #. * Building configuration tree
859 #. ****************************************************************************
860 #: plugins/directx/directx.c:41
861 msgid "use hardware YUV->RGB conversions"
862 msgstr "u¿ywanie konwersji sprzêtowej YUV->RGB"
863
864 #: plugins/directx/directx.c:43
865 msgid ""
866 "Try to use hardware acceleration for YUV->RGB conversions. This option "
867 "doesn't have any effect when using overlays."
868 msgstr ""
869 "Spróbuj u¿yæ akceleracji sprzêtowej dla konwersji YUV->RGB. Ta opcja nie "
870 "przynosi ¿adnych efektów w trybie overlay."
871
872 #: plugins/directx/directx.c:45
873 msgid "use video buffers in system memory"
874 msgstr "u¿ywanie buforów obrazu w pamiêci systemowej"
875
876 #: plugins/directx/directx.c:47
877 msgid ""
878 "Create video buffers in system memory instead of video memory. This isn't "
879 "recommended as usually using video memory allows to benefit from more "
880 "hardware acceleration (like rescaling or YUV->RGB conversions). This option "
881 "doesn't have any effect when using overlays."
882 msgstr ""
883 "Tworzenie buforów obrazu w pamiêci systemowej zamiast w pamiêci karty. To "
884 "nie jest zalecane gdy¿ zazwyczaj u¿ywanie pamiêci karty daje korzy¶ci z "
885 "akceleracji sprzêtowej (jak przeskalowywanie lub konwersje YUV->RGB). Ta "
886 "opcja nie przynosi ¿adnych efektów w trybie overlay."
887
888 #: plugins/directx/directx.c:59
889 msgid "DirectX extension module"
890 msgstr "modu³ rozszerzeñ DirectX"
891
892 #: plugins/downmix/downmix3dn.c:47
893 msgid "3D Now! AC3 downmix module"
894 msgstr "modu³ 3D Now! AC3 downmix"
895
896 #: plugins/downmix/downmixsse.c:47
897 msgid "SSE AC3 downmix module"
898 msgstr "modu³ SSE AC3 downmix"
899
900 #: plugins/dsp/dsp.c:82
901 msgid "OSS dsp device"
902 msgstr "urz±dzenie OSS dsp"
903
904 #: plugins/dsp/dsp.c:86
905 msgid "Linux OSS /dev/dsp module"
906 msgstr "modu³ linux OSS /dev/dsp"
907
908 #. ****************************************************************************
909 #. * Build configuration tree.
910 #. ****************************************************************************
911 #: plugins/dummy/dummy.c:44
912 msgid "dummy image chroma format"
913 msgstr "format chroma fikcyjnych obrazów"
914
915 #: plugins/dummy/dummy.c:46
916 msgid ""
917 "Force the dummy video output to create images using a specific chroma format "
918 "instead of trying to improve performances by using the most efficient one."
919 msgstr ""
920 "Wymusza format fikcyjny wyj¶cia obrazów przy tworzeniu okre¶lonego formatu "
921 "chroma zamiast próby zwiêkszania wydajno¶ci przez u¿ycie najbardziej "
922 "wydajnego formatu."
923
924 #: plugins/dummy/dummy.c:57
925 msgid "dummy functions module"
926 msgstr "modu³ fikcyjnych funkcji"
927
928 #: plugins/dummy/null.c:52
929 msgid "the Null module that does nothing"
930 msgstr "pusty modu³ nie robi nic"
931
932 #: plugins/dvd/dvd.c:66
933 msgid "[dvd:][device][@raw_device][@[title][,[chapter][,angle]]]"
934 msgstr "[dvd:][urz±dzenie][@surowe_urz±dzenie][@[tytu³][,[rozdzia³][,k±t]]]"
935
936 #: plugins/dvd/dvd.c:72
937 msgid "DVD input module, uses libdvdcss if present"
938 msgstr "modu³ wej¶ciowy DVD, u¿ywa bibl. libdvdcss je¶li obecna"
939
940 #: plugins/dvd/dvd.c:75
941 msgid "DVD input module, uses libdvdcss"
942 msgstr "modu³ wej¶ciowy DVD, u¿ywa bibl. libdvdcss"
943
944 #: plugins/dvdread/dvdread.c:42
945 msgid "[dvdread:][device][@[title][,[chapter][,angle]]]"
946 msgstr "[dvdread:][urzadzenie][@[tytu³][,[rozdzia³][,k±t]]]"
947
948 #: plugins/dvdread/dvdread.c:46
949 msgid "DVDRead input module"
950 msgstr "modu³ wej¶ciowy DVDRead"
951
952 #: plugins/esd/esd.c:67
953 msgid "EsounD audio module"
954 msgstr "modu³ d¼wiêku EsounD"
955
956 #: plugins/fb/fb.c:71
957 msgid "framebuffer device"
958 msgstr "urz±dzenie bufora ramek"
959
960 #: plugins/fb/fb.c:75
961 msgid "Linux console framebuffer module"
962 msgstr "modu³ bufora ramek konsoli linuksowej"
963
964 #. ****************************************************************************
965 #. * Build configuration tree.
966 #. ****************************************************************************
967 #: plugins/filter/deinterlace.c:57
968 msgid "Deinterlace mode"
969 msgstr "Tryb antyprzeplotowy"
970
971 #: plugins/filter/deinterlace.c:58
972 msgid "one of \"discard\", \"blend\", \"mean\", \"bob\" or \"linear\""
973 msgstr "jedna z opcji \"discard\", \"blend\", \"mean\", \"bob\" lub \"linear\""
974
975 #: plugins/filter/deinterlace.c:69
976 msgid "deinterlacing module"
977 msgstr "modu³ przeplotu"
978
979 #. ****************************************************************************
980 #. * Build configuration tree.
981 #. ****************************************************************************
982 #: plugins/filter/distort.c:49
983 msgid "Distort mode"
984 msgstr "Tryb zniekszta³ceñ"
985
986 #: plugins/filter/distort.c:50
987 msgid "one of \"wave\" and \"ripple\""
988 msgstr "jedna z opcji \"wave\" i \"ripple\""
989
990 #: plugins/filter/distort.c:60
991 msgid "miscellaneous video effects module"
992 msgstr "ró¿ne modu³y efektów obrazu"
993
994 #: plugins/filter/invert.c:48
995 msgid "invert video module"
996 msgstr "modu³ odwracania obrazu"
997
998 #. ****************************************************************************
999 #. * Build configuration tree.
1000 #. ****************************************************************************
1001 #: plugins/filter/transform.c:50
1002 msgid "Transform type"
1003 msgstr "Typ przekszta³cenia"
1004
1005 #: plugins/filter/transform.c:51
1006 msgid "One of '90', '180', '270', 'hflip' and 'vflip'"
1007 msgstr "Jeden z \"90\", \"180\", \"270\", \"hflip\" i \"vflip\""
1008
1009 #: plugins/filter/transform.c:61
1010 msgid "image transformation module"
1011 msgstr "modu³ transformacji obrazu"
1012
1013 #. ****************************************************************************
1014 #. * Build configuration tree.
1015 #. ****************************************************************************
1016 #: plugins/filter/wall.c:44
1017 msgid "Number of columns"
1018 msgstr "Liczba kolumn"
1019
1020 #: plugins/filter/wall.c:45
1021 msgid ""
1022 "Select the number of horizontal videowindows in which to split the video"
1023 msgstr "Wybierz liczbê poziomych okien, na które bêdzie on rozdzielony obraz"
1024
1025 #: plugins/filter/wall.c:48
1026 msgid "Number of rows"
1027 msgstr "Liczba wierszy"
1028
1029 #: plugins/filter/wall.c:49
1030 msgid "Select the number of vertical videowindows in which to split the video"
1031 msgstr "Wybierz liczbê pionowych okien, na które bêdzie on rozdzielony obraz"
1032
1033 #: plugins/filter/wall.c:52
1034 msgid "Active windows"
1035 msgstr "Aktywne okna"
1036
1037 #: plugins/filter/wall.c:53
1038 msgid "comma separated list of active windows, defaults to all"
1039 msgstr "rozdzielana przecinkami lista aktywnych okien, domy¶lnie na wszystkie"
1040
1041 #: plugins/filter/wall.c:64
1042 msgid "image wall video module"
1043 msgstr "modu³ ¶ciany obrazu (image wall)"
1044
1045 #: plugins/fx/scope.c:72
1046 msgid "scope effect module"
1047 msgstr "modu³ efektu zasiêgu"
1048
1049 #. ****************************************************************************
1050 #. * Building configuration tree
1051 #. ****************************************************************************
1052 #: plugins/ggi/ggi.c:58 plugins/mga/xmga.c:100 plugins/x11/x11.c:49
1053 #: plugins/x11/xvideo.c:54
1054 msgid "X11 display name"
1055 msgstr "nazwa ekranu X11"
1056
1057 #: plugins/ggi/ggi.c:59
1058 msgid ""
1059 "Specify the X11 hardware display you want to use.\n"
1060 "By default vlc will use the value of the DISPLAY environment variable."
1061 msgstr ""
1062 "Okre¶la u¿ywany ekran sprzêtowy X11.\n"
1063 "Domy¶lnie vlc u¿yje warto¶ci ze zmiennej ¶rodowiskowej DISPLAY."
1064
1065 #: plugins/glide/glide.c:69
1066 msgid "3dfx Glide module"
1067 msgstr "modu³ 3dfx Glide"
1068
1069 #. ****************************************************************************
1070 #. * Building configuration tree
1071 #. ****************************************************************************
1072 #: plugins/gtk/gnome.c:61 plugins/gtk/gtk.c:62
1073 msgid "show tooltips"
1074 msgstr "wy¶wietlanie podpowiedzi"
1075
1076 #: plugins/gtk/gnome.c:62 plugins/gtk/gtk.c:63
1077 msgid "Show tooltips for configuration options."
1078 msgstr "Wy¶wietlanie podpowiedzi dla opcji konfiguracji."
1079
1080 #: plugins/gtk/gnome.c:67 plugins/gtk/gtk.c:65
1081 msgid "maximum height for the configuration windows"
1082 msgstr "maksymalna wysoko¶æ okien konfiguracji"
1083
1084 #: plugins/gtk/gnome.c:69 plugins/gtk/gtk.c:67
1085 msgid ""
1086 "You can set the maximum height that the configuration windows in the "
1087 "preferences menu will occupy."
1088 msgstr ""
1089 "Mo¿na ustawiæ maksymalny rozmiar, jaki bêd± mog³y mieæ okna konfiguracji w "
1090 "menu preferencji."
1091
1092 #: plugins/gtk/gtk.c:78
1093 msgid "Gtk+ interface module"
1094 msgstr "Modu³ interfejsu Gtk+"
1095
1096 #: plugins/gtk/gnome.c:64
1097 msgid "show text on toolbar buttons"
1098 msgstr "wy¶wietlanie tekstu na przyciskach"
1099
1100 #: plugins/gtk/gnome.c:65
1101 msgid "Show the text below icons on the toolbar."
1102 msgstr "Wy¶wietlanie tekstu pod ikonami paska narzêdziowego."
1103
1104 #: plugins/gtk/gnome.c:84
1105 msgid "Gnome interface module"
1106 msgstr "modu³ interfejsu Gnome"
1107
1108 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:202 plugins/gtk/gtk_interface.c:109
1109 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1337
1110 msgid "VideoLAN Client"
1111 msgstr "Klient VideoLAN"
1112
1113 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:135 plugins/gtk/gtk_interface.c:1137
1114 msgid "_File"
1115 msgstr "_Plik"
1116
1117 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:19 plugins/gtk/gnome_interface.c:800
1118 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:153 plugins/gtk/gtk_interface.c:1155
1119 msgid "_Open File..."
1120 msgstr "_Otwórz plik..."
1121
1122 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:20 plugins/gtk/gnome_interface.c:367
1123 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:801 plugins/gtk/gtk_interface.c:161
1124 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:483 plugins/gtk/gtk_interface.c:1163
1125 msgid "Open a File"
1126 msgstr "Otwiera plik"
1127
1128 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:26 plugins/gtk/gnome_interface.c:807
1129 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:168 plugins/gtk/gtk_interface.c:1167
1130 msgid "Open _Disc..."
1131 msgstr "Otwórz _p³ytê..."
1132
1133 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:27 plugins/gtk/gnome_interface.c:379
1134 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:808 plugins/gtk/gtk_interface.c:176
1135 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:494 plugins/gtk/gtk_interface.c:1175
1136 msgid "Open a DVD or VCD"
1137 msgstr "Otwiera DVD lub VCD"
1138
1139 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:33 plugins/gtk/gnome_interface.c:814
1140 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:183 plugins/gtk/gtk_interface.c:1179
1141 msgid "_Network Stream..."
1142 msgstr "_Strumieñ sieciowy..."
1143
1144 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:34 plugins/gtk/gnome_interface.c:391
1145 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:815 plugins/gtk/gtk_interface.c:191
1146 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:505 plugins/gtk/gtk_interface.c:1187
1147 msgid "Select a Network Stream"
1148 msgstr "Wybiera strumieñ sieciowy"
1149
1150 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:41 plugins/gtk/gtk_interface.c:206
1151 msgid "_Eject Disc"
1152 msgstr "_Wysuñ p³ytê"
1153
1154 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:42 plugins/gtk/gnome_interface.c:442
1155 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:214
1156 msgid "Eject disc"
1157 msgstr "Wysuwa p³ytê"
1158
1159 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:226 plugins/gtk/gtk_interface.c:1236
1160 msgid "E_xit"
1161 msgstr "W_yjd¼"
1162
1163 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:234
1164 msgid "Exit the program"
1165 msgstr "Wychodzi z programu"
1166
1167 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:241
1168 msgid "_View"
1169 msgstr "_Widok"
1170
1171 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:55 plugins/gtk/gtk_interface.c:259
1172 msgid "_Hide interface"
1173 msgstr "U_kryj interfejs"
1174
1175 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:267
1176 msgid "Hide the main interface window"
1177 msgstr "Ukrywa g³ówne okno interfejsu"
1178
1179 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:62 plugins/gtk/gnome_interface.c:878
1180 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:271 plugins/gtk/gtk_interface.c:1049
1181 msgid "_Fullscreen"
1182 msgstr "Pe³_ny ekran"
1183
1184 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:70 plugins/gtk/gtk_interface.c:290
1185 msgid "Progr_am"
1186 msgstr "Progr_am"
1187
1188 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:71 plugins/gtk/gtk_interface.c:299
1189 msgid "Choose the program"
1190 msgstr "Wybiera program"
1191
1192 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:77 plugins/gtk/gtk_interface.c:303
1193 msgid "_Title"
1194 msgstr "_Tytu³"
1195
1196 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:312
1197 msgid "Navigate through the stream"
1198 msgstr "Nawigacja w strumieniu"
1199
1200 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:84 plugins/gtk/gtk_interface.c:316
1201 msgid "_Chapter"
1202 msgstr "_Rozdzia³"
1203
1204 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:92 plugins/gtk/gtk_interface.c:336
1205 msgid "_Playlist..."
1206 msgstr "_Lista odtwarzania..."
1207
1208 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:93 plugins/gtk/gtk_interface.c:344
1209 msgid "Open the playlist window"
1210 msgstr "Otwiera okno listy odtwarzania"
1211
1212 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:99 plugins/gtk/gtk_interface.c:348
1213 msgid "_Modules..."
1214 msgstr "_Modu³y..."
1215
1216 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:100 plugins/gtk/gtk_interface.c:357
1217 msgid "Open the module manager"
1218 msgstr "Otwiera mened¿era modu³ów"
1219
1220 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:106 plugins/gtk/gtk_interface.c:359
1221 msgid "Messages..."
1222 msgstr "Komunikaty..."
1223
1224 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:107 plugins/gtk/gtk_interface.c:365
1225 msgid "Open the messages window"
1226 msgstr "Otwiera okno komunikatów"
1227
1228 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:369
1229 msgid "_Settings"
1230 msgstr "U_stawienia"
1231
1232 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:387
1233 msgid "A_udio"
1234 msgstr "A_udio"
1235
1236 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:119 plugins/gtk/gnome_interface.c:922
1237 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:396
1238 msgid "Select audio channel"
1239 msgstr "Wybiera kana³ d¼wiêkowy"
1240
1241 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:125 plugins/gtk/gnome_interface.c:928
1242 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:400 plugins/gtk/gtk_interface.c:1125
1243 msgid "_Subtitles"
1244 msgstr "_Podtytu³y"
1245
1246 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:126 plugins/gtk/gnome_interface.c:929
1247 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:409
1248 msgid "Select subtitles channel"
1249 msgstr "Wybiera kana³ podtytu³ów"
1250
1251 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:421 plugins/gtk/gtk_interface.c:1217
1252 msgid "_Preferences..."
1253 msgstr "_Preferencje..."
1254
1255 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:429
1256 msgid "Configure the application"
1257 msgstr "Konfiguruje t± aplikacjê"
1258
1259 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:433
1260 msgid "_Help"
1261 msgstr "_Pomoc"
1262
1263 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:451 plugins/gtk/gtk_interface.c:1199
1264 msgid "_About..."
1265 msgstr "_Informacje o..."
1266
1267 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:459
1268 msgid "About this application"
1269 msgstr "Informacje dotycz±ce tej aplikacji"
1270
1271 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:366 plugins/gtk/gnome_interface.c:1317
1272 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1963 plugins/gtk/gtk_interface.c:482
1273 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1596 plugins/gtk/gtk_interface.c:2378
1274 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2495
1275 msgid "File"
1276 msgstr "Plik"
1277
1278 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:378 plugins/gtk/gnome_interface.c:581
1279 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1428 plugins/gtk/gnome_interface.c:1956
1280 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:493 plugins/gtk/gtk_interface.c:680
1281 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1707 plugins/gtk/gtk_interface.c:2371
1282 msgid "Disc"
1283 msgstr "Dysk"
1284
1285 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:390 plugins/gtk/gtk_interface.c:504
1286 msgid "Net"
1287 msgstr "Sieæ"
1288
1289 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:402 plugins/gtk/gtk_interface.c:515
1290 msgid "Sat"
1291 msgstr "Satelita"
1292
1293 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:403 plugins/gtk/gtk_interface.c:516
1294 msgid "Open a Satellite Card"
1295 msgstr "Otwiera kartê satelitarn±"
1296
1297 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:416 plugins/gtk/gnome_interface.c:849
1298 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:528 plugins/gtk/gtk_interface.c:1004
1299 msgid "Back"
1300 msgstr "Wstecz"
1301
1302 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:417 plugins/gtk/gtk_interface.c:529
1303 msgid "Go Backward"
1304 msgstr "Przechodzi wstecz"
1305
1306 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:429 plugins/gtk/gnome_interface.c:842
1307 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:540 plugins/gtk/gtk_interface.c:997
1308 msgid "Stop"
1309 msgstr "Zatrzymaj"
1310
1311 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:430 plugins/gtk/gtk_interface.c:541
1312 msgid "Stop Stream"
1313 msgstr "Zatrzymuje strumieñ"
1314
1315 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:441 plugins/gtk/gtk_interface.c:551
1316 msgid "Eject"
1317 msgstr "Wysuñ"
1318
1319 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:453 plugins/gtk/gnome_interface.c:828
1320 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:562
1321 msgid "Play"
1322 msgstr "Odtwórz"
1323
1324 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:454 plugins/gtk/gtk_interface.c:563
1325 msgid "Play Stream"
1326 msgstr "Odtwarza strumieñ"
1327
1328 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:465 plugins/gtk/gnome_interface.c:835
1329 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:573 plugins/gtk/gtk_interface.c:989
1330 msgid "Pause"
1331 msgstr "Wstrzymaj"
1332
1333 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:466 plugins/gtk/gtk_interface.c:574
1334 msgid "Pause Stream"
1335 msgstr "Wstrzymuje strumieñ"
1336
1337 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:480 plugins/gtk/gnome_interface.c:856
1338 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:587 plugins/gtk/gtk_interface.c:1012
1339 msgid "Slow"
1340 msgstr "Zwolnij"
1341
1342 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:481 plugins/gtk/gtk_interface.c:588
1343 msgid "Play Slower"
1344 msgstr "Zwalnia odtwarzanie"
1345
1346 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:493 plugins/gtk/gnome_interface.c:863
1347 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:599 plugins/gtk/gtk_interface.c:1020
1348 msgid "Fast"
1349 msgstr "Przyspiesz"
1350
1351 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:494 plugins/gtk/gtk_interface.c:600
1352 msgid "Play Faster"
1353 msgstr "Przyspiesza odtwarzanie"
1354
1355 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:507 plugins/gtk/gtk_interface.c:612
1356 msgid "Open Playlist"
1357 msgstr "Otwórz listê"
1358
1359 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:518 plugins/gtk/gnome_interface.c:893
1360 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:622 plugins/gtk/gtk_interface.c:708
1361 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:752 plugins/gtk/gtk_interface.c:1073
1362 msgid "Prev"
1363 msgstr "Poprz"
1364
1365 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:519 plugins/gtk/gtk_interface.c:623
1366 msgid "Previous File"
1367 msgstr "Poprzedni plik"
1368
1369 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:530 plugins/gtk/gnome_interface.c:886
1370 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:633 plugins/gtk/gtk_interface.c:716
1371 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:760 plugins/gtk/gtk_interface.c:1066
1372 msgid "Next"
1373 msgstr "Nast"
1374
1375 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:531 plugins/gtk/gtk_interface.c:634
1376 msgid "Next File"
1377 msgstr "Nastêpny plik"
1378
1379 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:595 plugins/gtk/gtk_interface.c:694
1380 msgid "Title:"
1381 msgstr "Tytu³:"
1382
1383 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:638 plugins/gtk/gtk_interface.c:738
1384 msgid "Chapter:"
1385 msgstr "Rozdzia³:"
1386
1387 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:674 plugins/gtk/gtk_interface.c:775
1388 msgid "No server"
1389 msgstr "Brak serwera"
1390
1391 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:789
1392 msgid "Channel:"
1393 msgstr "Kana³:"
1394
1395 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:703 plugins/gtk/gtk_interface.c:804
1396 msgid "Go!"
1397 msgstr "Naprzód!"
1398
1399 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:980
1400 msgid "_Play"
1401 msgstr "_Odtwarzaj"
1402
1403 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:871 plugins/gtk/gtk_interface.c:1038
1404 msgid "Toggle _Interface"
1405 msgstr "Prze³±cz _Interfejs"
1406
1407 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:900 plugins/gtk/gtk_interface.c:1082
1408 msgid "_Jump..."
1409 msgstr "_Skocz..."
1410
1411 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:907 plugins/gtk/gtk_interface.c:1091
1412 msgid "Program"
1413 msgstr "Program"
1414
1415 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:914 plugins/gtk/gtk_interface.c:1101
1416 msgid "_Navigation"
1417 msgstr "_Nawigacja"
1418
1419 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:118 plugins/gtk/gnome_interface.c:921
1420 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1113
1421 msgid "_Audio"
1422 msgstr "_D¼wiêk"
1423
1424 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:937 plugins/gtk/gtk_interface.c:1208
1425 msgid "Playlist..."
1426 msgstr "Lista odtwarzania..."
1427
1428 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1322
1429 msgid "About"
1430 msgstr "Informacje o..."
1431
1432 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1118 plugins/gtk/gtk_interface.c:1345
1433 #: plugins/kde/kde.cpp:123
1434 msgid "(C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 - the VideoLAN Team"
1435 msgstr "(C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 - Zespó³ VideoLAN"
1436
1437 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1354
1438 msgid "Authors"
1439 msgstr "Autorzy"
1440
1441 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1361
1442 msgid ""
1443 "the VideoLAN team <videolan@videolan.org>\n"
1444 "http://www.videolan.org/"
1445 msgstr ""
1446 "Zespó³ VideoLAN <videolan@videolan.org>\n"
1447 "http://www.videolan.org/"
1448
1449 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1120 plugins/gtk/gtk_interface.c:1371
1450 #: plugins/kde/kde.cpp:120
1451 msgid ""
1452 "This is the VideoLAN client, a DVD and MPEG player. It can play MPEG and "
1453 "MPEG 2 files from a file or from a network source."
1454 msgstr ""
1455 "Klient VideoLAN, odtwarzacz DVD i MPEG. Program potrafi odtwarzaæ MPEG i "
1456 "MPEG2 z pliku lub ze ¼ród³a sieciowego."
1457
1458 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1386 plugins/gtk/gtk_interface.c:2058
1459 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2283 plugins/gtk/gtk_interface.c:2514
1460 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2621 plugins/gtk/gtk_preferences.c:540
1461 msgid "OK"
1462 msgstr "OK"
1463
1464 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1490
1465 #, fuzzy
1466 msgid "Open Target"
1467 msgstr "Otwórz strumieñ"
1468
1469 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1224 plugins/gtk/gtk_interface.c:1503
1470 msgid "Media Resource Locator (MRL)"
1471 msgstr ""
1472
1473 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1246 plugins/gtk/gtk_interface.c:1525
1474 #, fuzzy
1475 msgid "Open Target:"
1476 msgstr "Otwiera plik"
1477
1478 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1266 plugins/gtk/gtk_interface.c:1545
1479 msgid ""
1480 "Alternatively, you can build an MRL using one of the following predefined "
1481 "targets:"
1482 msgstr ""
1483
1484 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1310 plugins/gtk/gtk_interface.c:1589
1485 msgid "Browse..."
1486 msgstr ""
1487
1488 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1334 plugins/gtk/gtk_interface.c:1613
1489 #: plugins/gtk/gtk_menu.c:904 plugins/gtk/gtk_menu.c:925
1490 msgid "Title"
1491 msgstr "Tytu³"
1492
1493 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1344 plugins/gtk/gtk_interface.c:1623
1494 #: plugins/gtk/gtk_menu.c:799 plugins/gtk/gtk_menu.c:934
1495 msgid "Chapter"
1496 msgstr "Rozdzia³"
1497
1498 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1364 plugins/gtk/gtk_interface.c:1643
1499 msgid "Disc type"
1500 msgstr "Typ p³yty"
1501
1502 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1383 plugins/gtk/gtk_interface.c:1662
1503 msgid "DVD"
1504 msgstr "DVD"
1505
1506 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1391 plugins/gtk/gtk_interface.c:1670
1507 msgid "VCD"
1508 msgstr "VCD"
1509
1510 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1399 plugins/gtk/gtk_interface.c:1678
1511 msgid "Device name"
1512 msgstr "Nazwa urz±dzenia"
1513
1514 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1445 plugins/gtk/gtk_interface.c:1724
1515 msgid "UDP"
1516 msgstr "UDP"
1517
1518 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1455 plugins/gtk/gtk_interface.c:1734
1519 msgid "UDP Multicast"
1520 msgstr "UDP Multicast"
1521
1522 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1465 plugins/gtk/gtk_interface.c:1744
1523 msgid "Channel server "
1524 msgstr "Serwer kana³u "
1525
1526 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1475 plugins/gtk/gtk_interface.c:1754
1527 msgid "HTTP"
1528 msgstr "HTTP"
1529
1530 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1485 plugins/gtk/gnome_interface.c:1560
1531 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1571 plugins/gtk/gtk_interface.c:1764
1532 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1839 plugins/gtk/gtk_interface.c:1850
1533 msgid "Port"
1534 msgstr "Port"
1535
1536 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1495 plugins/gtk/gnome_interface.c:1507
1537 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1774 plugins/gtk/gtk_interface.c:1786
1538 msgid "Address"
1539 msgstr "Adres"
1540
1541 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1517 plugins/gtk/gtk_interface.c:1796
1542 msgid "URL"
1543 msgstr "URL"
1544
1545 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1627 plugins/gtk/gnome_interface.c:1970
1546 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1906 plugins/gtk/gtk_interface.c:2385
1547 msgid "Network"
1548 msgstr "Sieæ"
1549
1550 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1644 plugins/gtk/gtk_interface.c:1923
1551 msgid "Symbol Rate"
1552 msgstr "Szybko¶æ symboliczna"
1553
1554 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1654 plugins/gtk/gtk_interface.c:1933
1555 msgid "Frequency"
1556 msgstr "Czêstotliwo¶æ"
1557
1558 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1664 plugins/gtk/gtk_interface.c:1943
1559 msgid "Polarization"
1560 msgstr "Polaryzacja"
1561
1562 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1684 plugins/gtk/gtk_interface.c:1963
1563 msgid "FEC"
1564 msgstr "FEC"
1565
1566 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1703 plugins/gtk/gtk_interface.c:1982
1567 msgid "Vertical"
1568 msgstr "Pionowa"
1569
1570 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1711 plugins/gtk/gtk_interface.c:1990
1571 msgid "Horizontal"
1572 msgstr "Pozioma"
1573
1574 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1753 plugins/gtk/gtk_interface.c:2032
1575 #, fuzzy
1576 msgid "Satellite"
1577 msgstr "Otwórz kartê satelitarn±"
1578
1579 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2065 plugins/gtk/gtk_interface.c:2290
1580 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2521 plugins/gtk/gtk_preferences.c:552
1581 msgid "Cancel"
1582 msgstr "Anuluj"
1583
1584 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2163
1585 msgid "Select File"
1586 msgstr "Wybierz plik"
1587
1588 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2210
1589 msgid "Jump"
1590 msgstr "Skocz"
1591
1592 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2217
1593 msgid "Go to:"
1594 msgstr "Przejd¼ do:"
1595
1596 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2294 plugins/gtk/gtk_interface.c:2233
1597 msgid "s."
1598 msgstr "s."
1599
1600 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2309 plugins/gtk/gtk_interface.c:2248
1601 msgid "m:"
1602 msgstr "m:"
1603
1604 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2324 plugins/gtk/gtk_interface.c:2263
1605 msgid "h:"
1606 msgstr "h:"
1607
1608 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2034 plugins/gtk/gtk_interface.c:2357
1609 msgid "Add"
1610 msgstr "Dodaj"
1611
1612 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1977 plugins/gtk/gnome_interface.c:2118
1613 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2392
1614 msgid "Url"
1615 msgstr "Url"
1616
1617 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2041 plugins/gtk/gtk_interface.c:2399
1618 msgid "Delete"
1619 msgstr "Usuñ"
1620
1621 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1989 plugins/gtk/gtk_interface.c:2413
1622 msgid "All"
1623 msgstr "Wszysko"
1624
1625 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2420
1626 msgid "Selected"
1627 msgstr "Zaznaczone"
1628
1629 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2048 plugins/gtk/gtk_interface.c:2427
1630 msgid "Selection"
1631 msgstr "Wybór"
1632
1633 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2443
1634 msgid "_Crop"
1635 msgstr "_Usuñ"
1636
1637 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2454
1638 msgid "_Invert"
1639 msgstr "_Odwróæ"
1640
1641 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2465
1642 msgid "_Select"
1643 msgstr "_Wybierz"
1644
1645 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2125 plugins/gtk/gtk_interface.c:2502
1646 msgid "Duration"
1647 msgstr "Czas trwania"
1648
1649 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2381 plugins/gtk/gtk_interface.c:2592
1650 msgid "Messages"
1651 msgstr "Komunikaty"
1652
1653 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:78
1654 msgid "Choose title"
1655 msgstr "Wybierz tytu³"
1656
1657 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:85
1658 msgid "Choose chapter"
1659 msgstr "Wybierz rozdzia³"
1660
1661 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:615
1662 msgid "Select previous title"
1663 msgstr "Wybierz poprzedni tytu³"
1664
1665 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:658
1666 msgid "Select previous chapter"
1667 msgstr "Wybierz poprzedni rozdzia³"
1668
1669 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:666
1670 msgid "Select next chapter"
1671 msgstr "Wybierz nastêpny rozdzia³"
1672
1673 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:688
1674 msgid "Network Channel:"
1675 msgstr "Kana³ sieciowy:"
1676
1677 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:879
1678 msgid "Toggle fullscreen mode"
1679 msgstr "Prze³±cz tryb pe³noekranowy"
1680
1681 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:901
1682 msgid "Got directly so specified point"
1683 msgstr "Pobierz bezpo¶rednio wybrany punkt"
1684
1685 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:908
1686 msgid "Switch program"
1687 msgstr "Prze³±cz program"
1688
1689 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:915
1690 msgid "Navigate through titles and chapters"
1691 msgstr "Nawigacja przez tytu³y i rozdzia³y"
1692
1693 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1207
1694 msgid "Open Stream"
1695 msgstr "Otwórz strumieñ"
1696
1697 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1868
1698 msgid "Open File"
1699 msgstr "Otwórz plik"
1700
1701 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1905
1702 msgid "Modules"
1703 msgstr "Modu³y"
1704
1705 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1913
1706 msgid ""
1707 "Sorry, the module manager isn't functional yet. Please retry in a later "
1708 "version."
1709 msgstr ""
1710 "Przepraszamy, mened¿er modu³ów jeszcze nie jest funkcjonalny. Spróbuj u¿yæ "
1711 "funkcji pó¼niejszej wersji programu."
1712
1713 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1996
1714 msgid "Item"
1715 msgstr "Obiekt"
1716
1717 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2008
1718 msgid "Crop"
1719 msgstr "Usuñ"
1720
1721 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2015
1722 msgid "Invert"
1723 msgstr "Odwróæ"
1724
1725 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2022 plugins/gtk/gtk_preferences.c:359
1726 msgid "Select"
1727 msgstr "Wybierz"
1728
1729 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2277
1730 msgid "Jump to: "
1731 msgstr "Skocz do:"
1732
1733 #: plugins/gtk/gtk_preferences.c:305
1734 msgid "Name"
1735 msgstr "Nazwa"
1736
1737 #: plugins/gtk/gtk_preferences.c:305
1738 msgid "Description"
1739 msgstr "Opis"
1740
1741 #: plugins/gtk/gtk_preferences.c:348
1742 msgid "Configure"
1743 msgstr "Skonfiguruj"
1744
1745 #. add new label
1746 #: plugins/gtk/gtk_preferences.c:371
1747 msgid "Selected:"
1748 msgstr "Wybrano:"
1749
1750 #: plugins/gtk/gtk_preferences.c:531 plugins/gtk/gtk_preferences.c:548
1751 msgid "Save"
1752 msgstr "Zapisz"
1753
1754 #: plugins/gtk/gtk_preferences.c:544
1755 msgid "Apply"
1756 msgstr "Zastosuj"
1757
1758 #. special case for "off" item
1759 #: plugins/gtk/gtk_menu.c:517
1760 msgid "None"
1761 msgstr "Nic"
1762
1763 #: plugins/gtk/gtk_menu.c:680
1764 #, c-format
1765 msgid "Title %d (%d)"
1766 msgstr "Tytu³ %d (%d)"
1767
1768 #: plugins/gtk/gtk_menu.c:747
1769 #, c-format
1770 msgid "Chapter %d"
1771 msgstr "Rozdzia³ %d"
1772
1773 #. ****************************************************************************
1774 #. * Build configuration tree.
1775 #. ****************************************************************************
1776 #: plugins/idct/idct.c:47 plugins/mpeg_vdec/video_parser.c:71
1777 msgid "IDCT module"
1778 msgstr "modu³ IDCT"
1779
1780 #: plugins/idct/idctaltivec.c:51
1781 msgid "AltiVec IDCT module"
1782 msgstr "modu³ AltiVec IDCT"
1783
1784 #: plugins/idct/idctclassic.c:47
1785 msgid "classic IDCT module"
1786 msgstr "klasyczny modu³ IDCT"
1787
1788 #: plugins/idct/idctmmx.c:53
1789 msgid "MMX IDCT module"
1790 msgstr "modu³ MMX IDCT"
1791
1792 #: plugins/idct/idctmmxext.c:53
1793 msgid "MMX EXT IDCT module"
1794 msgstr "modu³ MMX EXT IDCT"
1795
1796 #: plugins/imdct/imdct3dn.c:47
1797 msgid "3D Now! AC3 IMDCT module"
1798 msgstr "modu³ #D Now! A3 IMDCT"
1799
1800 #: plugins/imdct/imdctsse.c:47
1801 msgid "SSE AC3 IMDCT module"
1802 msgstr "modu³ SSE AC3 IMDCT"
1803
1804 #: plugins/kde/kde.cpp:54
1805 msgid "KDE interface module"
1806 msgstr "modu³ interfejsu KDE"
1807
1808 #: plugins/lirc/lirc.c:66
1809 msgid "infrared remote control module"
1810 msgstr "modu³ zdalnego sterowania w podczerwieni"
1811
1812 #: plugins/lpcm_adec/lpcm_adec.c:67
1813 msgid "linear PCM audio decoder"
1814 msgstr "dekoder liniowy PCM d¼wiêku"
1815
1816 #: plugins/macosx/macosx.m:49
1817 msgid "MacOS X interface, sound and video module"
1818 msgstr "modu³ interfejsu MacOS X, d¼wiêku i obrazu"
1819
1820 #. ****************************************************************************
1821 #. * Build configuration tree.
1822 #. ****************************************************************************
1823 #: plugins/mad/mad_adec.c:60
1824 msgid "Mad audio downscale routine (fast,mp321)"
1825 msgstr ""
1826
1827 #: plugins/mad/mad_adec.c:62
1828 msgid ""
1829 "Specify the mad audio downscale routine you want to use. By default the mad "
1830 "plugin will use the fastest routine."
1831 msgstr ""
1832
1833 #: plugins/mad/mad_adec.c:71
1834 msgid "libmad MPEG 1/2/3 audio decoder library"
1835 msgstr "biblioteka dekodera d¼wiêku libmad MPEG 1/2/3"
1836
1837 #: plugins/memcpy/memcpy.c:66
1838 msgid "libc memcpy module"
1839 msgstr "modu³ libc memcpy"
1840
1841 #: plugins/memcpy/memcpy.c:71
1842 msgid "3D Now! memcpy module"
1843 msgstr "modu³ 3D Now! memcpy"
1844
1845 #: plugins/memcpy/memcpy.c:79
1846 msgid "MMX memcpy module"
1847 msgstr "modu³ MMX memcpy"
1848
1849 #: plugins/memcpy/memcpy.c:85
1850 msgid "MMX EXT memcpy module"
1851 msgstr "modu³ MMX EXT memcpy"
1852
1853 #: plugins/memcpy/memcpyaltivec.c:47
1854 msgid "AltiVec memcpy module"
1855 msgstr "modu³ AltiVec memcpy"
1856
1857 #: plugins/mga/mga.c:65
1858 msgid "Matrox Graphic Array video module"
1859 msgstr "modu³ obrazu Matrox Graphic Array"
1860
1861 #. ****************************************************************************
1862 #. * Building configuration tree
1863 #. ****************************************************************************
1864 #: plugins/mga/xmga.c:91 plugins/x11/x11.c:40 plugins/x11/xvideo.c:45
1865 msgid "alternate fullscreen method"
1866 msgstr "alternatywna metoda pe³noekranowa"
1867
1868 #: plugins/mga/xmga.c:93 plugins/x11/x11.c:42 plugins/x11/xvideo.c:47
1869 msgid ""
1870 "There are two ways to make a fullscreen window, unfortunately each one has "
1871 "its drawbacks.\n"
1872 "1) Let the window manager handle your fullscreen window (default). But "
1873 "things like taskbars will likely show on top of the video.\n"
1874 "2) Completly bypass the window manager, but then nothing will be able to "
1875 "show on top of the video."
1876 msgstr ""
1877 "Istniej± dwa sposobu na prze³±czenie okna w tryb pe³noekranowy, ka¿dy "
1878 "niesety ma swoje wady.\n"
1879 "1) Pozwól mened¿erowi okien obs³ugiwaæ oknem pe³noekranowym (domy¶lnie). "
1880 "Lecz elementy takie jak paski stanu bêd± wy¶wietlane na górze obrazu.\n"
1881 "2) Ca³kowite pominiêcie mened¿era okien, lecz wówczas nic nie bêdzie mog³o "
1882 "byæ wy¶wietlane na górze obrazu."
1883
1884 #: plugins/mga/xmga.c:102 plugins/x11/x11.c:51 plugins/x11/xvideo.c:56
1885 msgid ""
1886 "Specify the X11 hardware display you want to use. By default vlc will use "
1887 "the value of the DISPLAY environment variable."
1888 msgstr ""
1889 "Okre¶la u¿ywany ekran sprzêtowy X11. Domy¶lnie vlc u¿yje warto¶ci ze "
1890 "zmiennej ¶rodowiskowej DISPLAY."
1891
1892 #: plugins/mga/xmga.c:112
1893 msgid "X11 MGA module"
1894 msgstr "modu³ X11 MGA"
1895
1896 #: plugins/motion/motion.c:45 plugins/mpeg_vdec/video_parser.c:77
1897 msgid "motion compensation module"
1898 msgstr "modu³ kompensacji ruchu"
1899
1900 #: plugins/motion/motion3dnow.c:47
1901 msgid "3D Now! motion compensation module"
1902 msgstr "modu³ kompensacji ruchu 3D Now!"
1903
1904 #: plugins/motion/motionaltivec.c:50
1905 msgid "AltiVec motion compensation module"
1906 msgstr "modu³ kompensacji ruchu AltiVec"
1907
1908 #: plugins/motion/motionmmx.c:48
1909 msgid "MMX motion compensation module"
1910 msgstr "modu³ kompensacji ruchu MMX"
1911
1912 #: plugins/motion/motionmmxext.c:47
1913 msgid "MMXEXT motion compensation module"
1914 msgstr "modu³ kompensacji ruchu MMXEXT"
1915
1916 #: plugins/mpeg_adec/mpeg_adec.c:66
1917 msgid "MPEG I/II layer 1/2 audio decoder"
1918 msgstr "dekoder d¼wiêku MPEG warstwa I/II"
1919
1920 #: plugins/mpeg_system/mpeg_es.c:57
1921 msgid "ISO 13818-2 MPEG Elementary Stream input"
1922 msgstr "Elementarne wej¶cie strumienia ISO 13818-2 MPEG"
1923
1924 #: plugins/mpeg_system/mpeg_ps.c:56
1925 msgid "ISO 13818-1 MPEG Program Stream input"
1926 msgstr "Programowe wej¶cie strumienia ISO 13818-1 MPEG"
1927
1928 #: plugins/mpeg_system/mpeg_ts.c:88
1929 msgid "ISO 13818-1 MPEG Transport Stream input"
1930 msgstr "Wej¶cie transportu strumienia ISO 13818-1 MPEG"
1931
1932 #: plugins/mpeg_system/mpeg_ts.c:92
1933 msgid "ISO 13818-1 MPEG Transport Stream input (libdvbpsi)"
1934 msgstr "Wej¶cie transportu strumienia ISO 13818-1 MPEG (libdvbpsi)"
1935
1936 #: plugins/mpeg_vdec/video_parser.c:73
1937 msgid ""
1938 "This option allows you to select the IDCT module used by this video decoder. "
1939 "The default behavior is to automatically select the best module available."
1940 msgstr ""
1941 "Ta opcja umo¿liwia wybranie modu³u IDCT u¿ywanego przez ten dekoder obrazu. "
1942 "Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e domy¶lnym zachowaniem jest automatyczny wybór "
1943 "najlepszego dostêpnego modu³u."
1944
1945 #: plugins/mpeg_vdec/video_parser.c:79
1946 msgid ""
1947 "This option allows you to select the motion compensation module used by this "
1948 "video decoder. The default behavior is to automatically select the best "
1949 "module available."
1950 msgstr ""
1951 "Ta opcja umo¿liwia wybranie modu³u kompensacji ruchu u¿ywanego przez ten "
1952 "dekoder obrazu. Domy¶lnym zachowaniem jest automatyczny wybór najlepszego "
1953 "dostêpnego modu³u."
1954
1955 #: plugins/mpeg_vdec/video_parser.c:83
1956 msgid "use additional processors"
1957 msgstr "u¿ywanie dodatkowych procesorów"
1958
1959 #: plugins/mpeg_vdec/video_parser.c:85
1960 msgid ""
1961 "This video decoder can benefit from a multiprocessor computer. If you have "
1962 "one, you can specify the number of processors here."
1963 msgstr ""
1964 "Tek dekoder obrazu przynosi korzy¶ci przy komputerze wieloprocesorowym.Je¶li "
1965 "posiadasz taki, mo¿na tutaj okre¶liæ liczbê procesorów."
1966
1967 #: plugins/mpeg_vdec/video_parser.c:88
1968 msgid "force synchro algorithm {I|I+|IP|IP+|IPB}"
1969 msgstr "wymuszanie algorytmu synchronizacji {I|I+|IP|IP+|IPB}"
1970
1971 #: plugins/mpeg_vdec/video_parser.c:90
1972 msgid ""
1973 "This allows you to force the synchro algorithm, by directly selecting the "
1974 "types of picture you want to decode. Please bear in mind that if you select "
1975 "more pictures than what your CPU is capable to decode, you won't get "
1976 "anything."
1977 msgstr ""
1978 "Ta opcja umo¿liwia wymuszenie algorytmu synchronizacji, poprzez bezpo¶redni "
1979 "wybór typów dekodowanego obrazu. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e wybranie wiêcej "
1980 "obrazów ni¿ procesor jest zdolny zdekodowaæ nie daje niczego."
1981
1982 #: plugins/mpeg_vdec/video_parser.c:107
1983 msgid "MPEG I/II video decoder module"
1984 msgstr "modu³ dekodera obrazu MPEG I/II"
1985
1986 #: plugins/network/ipv4.c:77
1987 msgid "IPv4 network abstraction layer"
1988 msgstr "sieciowa warstwa abstrakcji IPv4"
1989
1990 #: plugins/network/ipv6.c:79
1991 msgid "IPv6 network abstraction layer"
1992 msgstr "sieciowa warstwa abstrakcji IPv6"
1993
1994 #: plugins/qnx/qnx.c:44
1995 msgid "QNX RTOS module"
1996 msgstr "modu³ QNX RTOS"
1997
1998 #: plugins/qt/qt.cpp:46
1999 msgid "Qt interface module"
2000 msgstr "modu³ interfejsu Qt"
2001
2002 #. ****************************************************************************
2003 #. * Build configuration tree.
2004 #. ****************************************************************************
2005 #: plugins/satellite/satellite.c:41
2006 msgid "satellite default transponder frequency"
2007 msgstr "czêstotlowo¶æ domy¶lnego transpondera satelitarnego"
2008
2009 #: plugins/satellite/satellite.c:44
2010 msgid "satellite default transponder polarization"
2011 msgstr "polaryzacja domy¶lnego transpondera satelitarnego"
2012
2013 #: plugins/satellite/satellite.c:47
2014 msgid "satellite default transponder FEC"
2015 msgstr "FEC domy¶lnego transpondera satelitarnego"
2016
2017 #: plugins/satellite/satellite.c:50
2018 msgid "satellite default transponder symbol rate"
2019 msgstr "szybko¶æ symboli domy¶lnego transpondera satelitarnego"
2020
2021 #: plugins/satellite/satellite.c:53
2022 msgid "use diseqc with antenna"
2023 msgstr "u¿ywanie diseqc z anten±"
2024
2025 #: plugins/satellite/satellite.c:56
2026 msgid "antenna lnb_lof1 (kHz)"
2027 msgstr "antena lnb_lof1 (kHz)"
2028
2029 #: plugins/satellite/satellite.c:59
2030 msgid "antenna lnb_lof2 (kHz)"
2031 msgstr "antena lnb_lof1 (kHz)"
2032
2033 #: plugins/satellite/satellite.c:62
2034 msgid "antenna lnb_slof (kHz)"
2035 msgstr "antena lnb_slof (kHz)"
2036
2037 #: plugins/satellite/satellite.c:78
2038 msgid "satellite input module"
2039 msgstr "modu³ wej¶cia satelity"
2040
2041 #: plugins/sdl/sdl.c:47
2042 msgid "Simple DirectMedia Layer module"
2043 msgstr "modu³ Simple DirectMedia Layer (SDL)"
2044
2045 #: plugins/spudec/spu_decoder.c:76
2046 msgid "DVD subtitles decoder module"
2047 msgstr "modu³ dekodera podtytu³ów DVD"
2048
2049 #: plugins/text/logger.c:87
2050 msgid "log filename"
2051 msgstr "nazwa pliku dziennika"
2052
2053 #: plugins/text/logger.c:87
2054 msgid "Specify the log filename."
2055 msgstr "Okre¶la nazwê pliku dziennika"
2056
2057 #: plugins/text/logger.c:88
2058 msgid "log format"
2059 msgstr "format dziennika"
2060
2061 #: plugins/text/logger.c:88
2062 msgid ""
2063 "Specify the log format. Available choices are \"text\" (default) and \"html\""
2064 msgstr ""
2065 "Okre¶la format dziennika. Mo¿liwe opcje to \"text\" (domy¶lnie) i \"html\""
2066
2067 #: plugins/text/logger.c:92
2068 msgid "file logging interface module"
2069 msgstr "modu³ interfejsu zapisu do pliku"
2070
2071 #: plugins/text/logger.c:127
2072 msgid ""
2073 "\n"
2074 "Using the logger interface plugin..."
2075 msgstr ""
2076 "\n"
2077 "U¿ywanie wtyczku interfejsu zapisu do dziennika..."
2078
2079 #: plugins/text/ncurses.c:70
2080 msgid "ncurses interface module"
2081 msgstr "modu³ interfejsu ncurses"
2082
2083 #: plugins/text/rc.c:76
2084 msgid "remote control interface module"
2085 msgstr "modu³ interfejsu sterowania zdalnego"
2086
2087 #: plugins/vcd/vcd.c:44
2088 msgid "VCD input module"
2089 msgstr "modu³ wej¶cia VCD"
2090
2091 #: plugins/win32/waveout.c:60
2092 msgid "Win32 waveOut extension module"
2093 msgstr "modu³ rozszerzenia waveOut Win32"
2094
2095 #. ****************************************************************************
2096 #. * Build configuration tree.
2097 #. ****************************************************************************
2098 #: plugins/win32/win32.cpp:42
2099 msgid "maximum number of lines in the log window"
2100 msgstr "maksymalna liczba wierszy w oknie dziennika"
2101
2102 #: plugins/win32/win32.cpp:44
2103 msgid ""
2104 "You can set the maximum number of lines that the log window will display. "
2105 "Enter -1 if you want to keep all messages."
2106 msgstr ""
2107 "Mo¿na ustawiæ maksymaln± liczbê wierszy, które bêd± wy¶wietlane w oknie "
2108 "dziennika. Wprowad¼ -1 je¶li maj± byæ zapamiêtywane wszystkie komunikaty."
2109
2110 #: plugins/win32/win32.cpp:53
2111 msgid "Win32 interface module"
2112 msgstr "modu³ interfejsu Win32"
2113
2114 #: plugins/x11/x11.c:54 plugins/x11/xvideo.c:64
2115 msgid "X11 drawable"
2116 msgstr "obiekt rysunkowy X11"
2117
2118 #: plugins/x11/x11.c:56 plugins/x11/xvideo.c:66
2119 msgid ""
2120 "Specify a X11 drawable to use instead of opening a new window. This option "
2121 "is DANGEROUS, use with care."
2122 msgstr ""
2123 "Okre¶la obiekt rysunkowy X11 u¿ywany zamiast otwierania nowego okna. Ta "
2124 "opcja jest NIEBEZPIECZNA, nale¿y j± u¿ywaæ z ostro¿no¶ci±."
2125
2126 #: plugins/x11/x11.c:59 plugins/x11/xvideo.c:69
2127 msgid "use shared memory"
2128 msgstr "u¿ywanie pamiêci wspó³dzielonej"
2129
2130 #: plugins/x11/x11.c:61 plugins/x11/xvideo.c:71
2131 msgid "Use shared memory to communicate between vlc and the X server."
2132 msgstr "U¿ywa pamiêæ wspó³dzielon± do komunikacji pomiêdzy vlc a serwerem X"
2133
2134 #: plugins/x11/x11.c:74
2135 msgid "X11 module"
2136 msgstr "modu³ X11"
2137
2138 #. ****************************************************************************
2139 #. * Building configuration tree
2140 #. ****************************************************************************
2141 #: plugins/x11/xvideo.c:40
2142 msgid "XVideo adaptor number"
2143 msgstr "Numer karty XVideo"
2144
2145 #: plugins/x11/xvideo.c:42
2146 msgid ""
2147 "If you graphics card provides several adaptors, this option allows you to "
2148 "choose which one will be used (you shouldn't have to change this)."
2149 msgstr ""
2150 "Je¶li karta graficzna obs³uguje kilka kart, ta opcja umo¿liwia wybranie "
2151 "która z nich ma byæ u¿ywana (nie powinno siê tego zmieniaæ)."
2152
2153 #: plugins/x11/xvideo.c:59
2154 msgid "XVimage chroma format"
2155 msgstr "format XVimage chroma"
2156
2157 #: plugins/x11/xvideo.c:61
2158 msgid ""
2159 "Force the XVideo renderer to use a specific chroma format instead of trying "
2160 "to improve performances by using the most efficient one."
2161 msgstr ""
2162 "Wymusza renderowanie XVideo w trybie u¿ywaj±cym formatu chroma zamiast "
2163 "próbowania polepszenia wydajno¶ci przez u¿ycie najbardziej wydajnego "
2164 "formatu. "
2165
2166 #: plugins/x11/xvideo.c:86
2167 msgid "XVideo extension module"
2168 msgstr "modu³ rozszerzenia XVideo"
2169
2170 #~ msgid "Open Disc"
2171 #~ msgstr "Otwóz p³ytê"
2172
2173 #~ msgid "Starting position"
2174 #~ msgstr "Pozycja pocz±tkowa"
2175
2176 #~ msgid "Open Network"
2177 #~ msgstr "Otwórz sieæ"
2178
2179 #~ msgid "Network mode"
2180 #~ msgstr "Tryb sieci"
2181
2182 #~ msgid "Transponder settings"
2183 #~ msgstr "Ustawienia transpondera"
2184
2185 #~ msgid "Device name:"
2186 #~ msgstr "Nazwa urz±dzenia:"
2187
2188 #~ msgid "Network Stream"
2189 #~ msgstr "Strumieñ sieciowy"
2190
2191 #~ msgid "Protocol"
2192 #~ msgstr "Protokó³"
2193
2194 #~ msgid "UDP stream"
2195 #~ msgstr "strumieñ UDP"
2196
2197 #~ msgid "RTP"
2198 #~ msgstr "RPT"
2199
2200 #~ msgid "Server"
2201 #~ msgstr "Serwer"
2202
2203 #~ msgid "Broadcast"
2204 #~ msgstr "Rozg³aszanie"
2205
2206 #~ msgid "Channels"
2207 #~ msgstr "Kana³y"
2208
2209 #~ msgid "Channel server"
2210 #~ msgstr "Serwer kana³ów"
2211
2212 #~ msgid "one of 'bob' and 'blend'"
2213 #~ msgstr "jedna z opcji \"bob\" i \"blend\""