* ./include/main.h, ./plugins/beos/intf_beos.cpp: BeOS compilation fixes.
[vlc.git] / po / pl.po
1 # polish translation of vlc.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Arkadiusz Lipiec <alipiec@elka.pw.edu.pl>, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: vlc\n"
8 "POT-Creation-Date: 2002-06-01 19:02+0200\n"
9 "PO-Revision-Date: 2002-05-26 18:31+0200\n"
10 "Last-Translator: Arkadiusz Lipiec <alipiec@elka.pw.edu.pl>\n"
11 "Language-Team: polish <pl@li.org>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: src/libvlc.c:277
17 #, c-format
18 msgid "Usage: %s [options] [parameters] [file]...\n"
19 msgstr "U¿ycie: %s [opcje] [parametry] [plik]...\n"
20
21 #. Print module name
22 #: src/libvlc.c:868
23 #, fuzzy, c-format
24 msgid ""
25 "%s module options:\n"
26 "\n"
27 msgstr "opcje modu³u %s:\n"
28
29 #. We could also have "=<" here
30 #: src/libvlc.c:888 src/misc/configuration.c:798
31 msgid "string"
32 msgstr "napis"
33
34 #: src/libvlc.c:891 src/misc/configuration.c:783
35 msgid "integer"
36 msgstr "liczba ca³kowita"
37
38 #: src/libvlc.c:894 src/misc/configuration.c:790
39 msgid "float"
40 msgstr "liczba zmiennoprz."
41
42 #: src/libvlc.c:900
43 msgid " (default enabled)"
44 msgstr ""
45
46 #: src/libvlc.c:901
47 msgid " (default disabled)"
48 msgstr ""
49
50 #: src/libvlc.c:955
51 #, fuzzy
52 msgid ""
53 "\n"
54 "Playlist items:\n"
55 "  *.mpg, *.vob                   plain MPEG-1/2 files\n"
56 "  [dvd:][device][@raw_device][@[title][,[chapter][,angle]]]\n"
57 "                                 DVD device\n"
58 "  [vcd:][device][@[title][,[chapter]]\n"
59 "                                 VCD device\n"
60 "  udpstream:[@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
61 "                                 UDP stream sent by VLS\n"
62 "  vlc:loop                       loop execution of the playlist\n"
63 "  vlc:pause                      pause execution of playlist items\n"
64 "  vlc:quit                       quit VLC\n"
65 msgstr ""
66 "\n"
67 "Obiekty listy odtwarzania:\n"
68 "  *.mpg, *.vob                   zwyk³e pliki MPEG-1/2\n"
69 "  [dvd:][urz±dzenie][@urzadzenie_surowe][@[tytu³][,[rozdzia³][,k±t]]]\n"
70 "                                 urzadzenie DVD\n"
71 "  [vcd:][urz±dzenie][@[tytu³][,[rozdzia³]]\n"
72 "                                 urz±dzenie VCD\n"
73 "  udpstream:[@[<przypisany adres>][:<przypisany port>]]\n"
74 "                                 strumieñ UDP wysy³any przez VLS\n"
75 "  vlc:loop                       wykonywanie pêtli listy odtwarzania\n"
76 "  vlc:pause                      zatrzymanie odtwarzania obiektów listy\n"
77 "  vlc:quit                       wyj¶cie z VLC"
78
79 #: src/libvlc.c:976 src/libvlc.c:1025 src/libvlc.c:1049 src/libvlc.c:1068
80 #, fuzzy
81 msgid ""
82 "\n"
83 "Press the RETURN key to continue...\n"
84 msgstr ""
85 "\n"
86 "Naci¶nij klawisz ENTER aby kontynuowaæ..."
87
88 #. Usage
89 #: src/libvlc.c:999
90 #, fuzzy, c-format
91 msgid ""
92 "Usage: %s [options] [parameters] [file]...\n"
93 "\n"
94 msgstr "U¿ycie: %s [opcje] [parametry] [plik]...\n"
95
96 #: src/libvlc.c:1002
97 #, fuzzy
98 msgid "[module]              [description]\n"
99 msgstr "[modu³]               [opis]"
100
101 #: src/libvlc.c:1043
102 #, fuzzy
103 msgid ""
104 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
105 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
106 "see the file named COPYING for details.\n"
107 "Written by the VideoLAN team at Ecole Centrale, Paris.\n"
108 msgstr ""
109 "Ten program jest dostarczany BEZ ¯ADNEJ GWARANCJI, w granicach dozwolonych\n"
110 "przez prawo. Mo¿na go rozpowszechniaæ na zasadach licencji GNU General\n"
111 "Public License; zajrzyj do pliku COPYING aby uzyskaæ wiêcej szczegó³ów.\n"
112 "Program napisany przez zespó³ VideoLAN na uczelni Ecole Centrale, Pary¿."
113
114 #. ****************************************************************************
115 #. * Configuration options for the main program. Each module will also separatly
116 #. * define its own configuration options.
117 #. * Look into configuration.h if you need to know more about the following
118 #. * macros.
119 #. ****************************************************************************
120 #: src/libvlc.h:34
121 msgid "interface module"
122 msgstr "modu³ interfejsu"
123
124 #: src/libvlc.h:36
125 #, fuzzy
126 msgid ""
127 "This option allows you to select the interface used by vlc. The default "
128 "behavior is to automatically select the best module available."
129 msgstr ""
130 "Ta opcja umo¿liwia wybranie interfejsu u¿ywanego przez vlc.\n"
131 "Zauwa¿, ¿e domy¶lnym zachowaniem jest automatyczny wybór najlepszego "
132 "dostêpnego modu³u."
133
134 #: src/libvlc.h:40
135 msgid "be verbose"
136 msgstr ""
137
138 #: src/libvlc.h:42
139 msgid "This options activates the output of information messages."
140 msgstr ""
141
142 #: src/libvlc.h:44
143 msgid "be quiet"
144 msgstr ""
145
146 #: src/libvlc.h:46
147 msgid "This options turns off all warning and information messages."
148 msgstr ""
149
150 #: src/libvlc.h:48
151 #, fuzzy
152 msgid "color messages"
153 msgstr "Komunikaty"
154
155 #: src/libvlc.h:50
156 msgid ""
157 "When this option is turned on, the messages sent to the console will be "
158 "colorized. Your terminal needs Linux color support for this to work."
159 msgstr ""
160
161 #: src/libvlc.h:53
162 msgid "interface default search path"
163 msgstr "domy¶lna ¶cie¿ka wyszukiwania interfejsu"
164
165 #: src/libvlc.h:55
166 msgid ""
167 "This option allows you to set the default path that the interface will open "
168 "when looking for a file."
169 msgstr ""
170 "Ta opcja umo¿liwia ustawienie domy¶lnej ¶cie¿ki, któr± interfejs bêdzie "
171 "otwiera³ w poszukiwaniu pliku."
172
173 #: src/libvlc.h:58
174 msgid "audio output module"
175 msgstr "modu³ wyj¶ciowy d¼wiêku"
176
177 #: src/libvlc.h:60
178 #, fuzzy
179 msgid ""
180 "This option allows you to select the audio audio output method used by vlc. "
181 "The default behavior is to automatically select the best method available."
182 msgstr ""
183 "Ta opcja umo¿liwia wybranie metody wyj¶ciowej d¼wiêku u¿ywanej przez vlc.\n"
184 "Zauwa¿, ¿e domy¶lnym zachowaniem jest automatyczne wybranie najlepszej "
185 "dostêpnej metody."
186
187 #: src/libvlc.h:64
188 #, fuzzy
189 msgid "enable audio"
190 msgstr "wy³±czenie d¼wiêku"
191
192 #: src/libvlc.h:66
193 #, fuzzy
194 msgid ""
195 "You can completely disable the audio output. In this case the audio decoding "
196 "stage won't be done, and it will save some processing power."
197 msgstr ""
198 "Ta opcja powoduje ca³kowite wy³±czenie wyj¶cia d¼wiêku. Etap dekodowania "
199 "d¼wiêku nie zostanie wykonany, wiêc bêdzie mo¿na zaoszczêdziæ trochê mocy "
200 "procesora."
201
202 #: src/libvlc.h:69
203 #, fuzzy
204 msgid "force mono audio"
205 msgstr "d¼wiêk mono"
206
207 #: src/libvlc.h:70
208 msgid "This will force a mono audio output"
209 msgstr "Ta opcja wymusza wyj¶cie d¼wiêku w trybie mono"
210
211 #: src/libvlc.h:72
212 msgid "audio output volume"
213 msgstr "g³o¶no¶æ wyj¶cia d¼wiêku"
214
215 #: src/libvlc.h:74
216 msgid ""
217 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
218 msgstr ""
219 "Mo¿na ustawiæ domy¶lny poziom g³o¶no¶ci wyj¶cia d¼wiêku w zakresie od 0 do "
220 "1024."
221
222 #: src/libvlc.h:77
223 msgid "audio output format"
224 msgstr "format wyj¶ciowy d¼wiêku"
225
226 #: src/libvlc.h:79
227 msgid ""
228 "You can force the audio output format here.\n"
229 "0 -> 16 bits signed native endian (default)\n"
230 "1 ->  8 bits unsigned\n"
231 "2 -> 16 bits signed little endian\n"
232 "3 -> 16 bits signed big endian\n"
233 "4 ->  8 bits signed\n"
234 "5 -> 16 bits unsigned little endian\n"
235 "6 -> 16 bits unsigned big endian\n"
236 "7 -> mpeg2 audio (unsupported)\n"
237 "8 -> ac3 pass-through"
238 msgstr ""
239 "W tym miejscu mo¿na wymusi format wyj¶ciowy d¼wiêku.\n"
240 "0 -> 16 bitów ze znakiem \"native endian\" (domy¶lnie)\n"
241 "1 ->  8 bitów bez znaku\n"
242 "2 -> 16 bitów little endian\n"
243 "3 -> 16 bitów ze znakiem \"big endian\"\n"
244 "4 ->  8 bitów ze znakiem\n"
245 "5 -> 16 bitów bez znaku \"little endian\"\n"
246 "6 -> 16 bitó³ bez znaku \"big endian\"\n"
247 "7 -> d¼wiêk mpeg2 (nieobs³ugiwane)\n"
248 "8 -> ac3 pass-through"
249
250 #: src/libvlc.h:90
251 msgid "audio output frequency (Hz)"
252 msgstr "czêstotliwo¶æ wyj¶ciowa d¼wiêku (Hz)"
253
254 #: src/libvlc.h:92
255 #, fuzzy
256 msgid ""
257 "You can force the audio output frequency here. Common values are 48000, "
258 "44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
259 msgstr ""
260 "W tym miejscu mo¿na wymusiæ czêstotliwo¶æ wyj¶ciow± d¼wiêku.\n"
261 "Czêstymi warto¶ciami s± 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
262
263 #: src/libvlc.h:95
264 msgid "compensate desynchronization of audio (in ms)"
265 msgstr "kompensacja rozsynchronizowania d¼wiêku (w ms)"
266
267 #: src/libvlc.h:97
268 msgid ""
269 "This option allows you to delay the audio output. This can be handy if you "
270 "notice a lag between the video and the audio."
271 msgstr ""
272 "Ta opcja umo¿liwia opó¼nienie wyj¶cia d¼wiêku. To mo¿e byæ u¿yteczne w razie "
273 "wystêpowania opó¼nieñ miêdzy d¼wiêkiem a obrazem."
274
275 #: src/libvlc.h:100
276 msgid "video output module"
277 msgstr "modu³ wyj¶ciowy obrazu"
278
279 #: src/libvlc.h:102
280 #, fuzzy
281 msgid ""
282 "This option allows you to select the video output method used by vlc. The "
283 "default behavior is to automatically select the best method available."
284 msgstr ""
285 "Ta opcja umo¿liwia wybranie metody wyj¶ciowej obrazu u¿ywanej przez vlc.\n"
286 "Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e domy¶lne zachowanie to automatyczny wybór najlepszej "
287 "dostêpnej metody."
288
289 #: src/libvlc.h:106
290 #, fuzzy
291 msgid "enable video"
292 msgstr "wy³±czony obraz"
293
294 #: src/libvlc.h:108
295 #, fuzzy
296 msgid ""
297 "You can completely disable the video output. In this case the video decoding "
298 "stage won't be done, which will save some processing power."
299 msgstr ""
300 "Ta opcja ca³kowicie wy³±cza wyj¶cie obrazu. Etap dekodowania obrazu nie "
301 "powinien byæ wykonany, wiêc mo¿na bêdzie zaoszczêdziæ trochê mocy procesora."
302
303 #: src/libvlc.h:111
304 msgid "display identifier"
305 msgstr "identyfikator ekranu"
306
307 #: src/libvlc.h:113
308 msgid ""
309 "This is the local display port that will be used for X11 drawing. For "
310 "instance :0.1."
311 msgstr "Lokalny port ekranu u¿ywany przez X11 do rysowania. Na przyk³ad :0.1."
312
313 #: src/libvlc.h:116
314 msgid "video width"
315 msgstr "szeroko¶æ obrazu"
316
317 #: src/libvlc.h:118
318 #, fuzzy
319 msgid ""
320 "You can enforce the video width here. By default vlc will adapt to the video "
321 "characteristics."
322 msgstr ""
323 "Mo¿na wymusiæ w tym miejscu szeroko¶æ obrazu.\n"
324 "Zauwa¿, ¿e domy¶lnie vlc zaadoptuje charakterystyki obrazu."
325
326 #: src/libvlc.h:121
327 msgid "video height"
328 msgstr "wysoko¶æ obrazu"
329
330 #: src/libvlc.h:123
331 #, fuzzy
332 msgid ""
333 "You can enforce the video height here. By default vlc will adapt to the "
334 "video characteristics."
335 msgstr ""
336 "Mo¿na wymusiæ w tym miejscu wysoko¶æ obrazu.\n"
337 "Zauwa¿, ¿e domy¶lnie vlc zaadoptuje charakterystyki obrazu."
338
339 #: src/libvlc.h:126
340 msgid "zoom video"
341 msgstr "skalowanie obrazu"
342
343 #: src/libvlc.h:128
344 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
345 msgstr "Mo¿na skalowaæ obraz o okre¶lony wspó³czynnik."
346
347 #: src/libvlc.h:130
348 msgid "grayscale video output"
349 msgstr "wyj¶cie obrazu w skali szaro¶ci"
350
351 #: src/libvlc.h:132
352 #, fuzzy
353 msgid ""
354 "When enabled, the color information from the video won't be decoded (this "
355 "can also allow you to save some processing power)."
356 msgstr ""
357 "Uzywaj±c tej opcji vlc nie bêdzie dekodowa³ informacji o kolorze z obrazu "
358 "(pozwala to tak¿e na oszczêdzenie trochê mocy procesora)."
359
360 #: src/libvlc.h:135
361 msgid "fullscreen video output"
362 msgstr "wyj¶cie pe³noekranowe obrazu"
363
364 #: src/libvlc.h:137
365 msgid ""
366 "If this option is enabled, vlc will always start a video in fullscreen mode."
367 msgstr ""
368 "Po w³±czeniu tej opcji, vlc zawsze wy¶wietli obraz w trybie pe³noekranowym."
369
370 #: src/libvlc.h:140
371 #, fuzzy
372 msgid "overlay video output"
373 msgstr "wyj¶cie obrazu w skali szaro¶ci"
374
375 #: src/libvlc.h:142
376 #, fuzzy
377 msgid ""
378 "If enabled, vlc will try to take advantage of the overlay capabilities of "
379 "you graphics card."
380 msgstr ""
381 "Domy¶lnie vlc bêdzie próbowaæ wykorzystaæ w³a¶ciwo¶ci karty graficznej."
382
383 #: src/libvlc.h:145
384 msgid "force SPU position"
385 msgstr "wymuszanie pozycji SPU"
386
387 #: src/libvlc.h:147
388 #, fuzzy
389 msgid ""
390 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
391 "over the movie. Try several positions."
392 msgstr ""
393 "Mo¿na u¿yæ tej opcji do umieszczania podtytu³ów pod filmem, zamiast nad nim. "
394 "Wypróbuj ró¿ne pozycje."
395
396 #: src/libvlc.h:150
397 msgid "video filter module"
398 msgstr "modu³ filtru obrazu"
399
400 #: src/libvlc.h:152
401 msgid ""
402 "This will allow you to add a post-processing filter to enhance the picture "
403 "quality, for instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
404 msgstr ""
405 "Ta opcja umo¿liwia dodawanie filtrów polepszaj±cych jako¶æ obrazu, np. filtr "
406 "przeciwko migotaniu, lub klonowanie zak³óceñ obrazu."
407
408 #: src/libvlc.h:156
409 msgid "server port"
410 msgstr "port serwera"
411
412 #: src/libvlc.h:158
413 msgid "This is the port used for UDP streams. By default, we chose 1234."
414 msgstr "Port serwera u¿ywany dla strumieni UDP. Domy¶lnie 1234."
415
416 #: src/libvlc.h:160
417 msgid "enable network channel mode"
418 msgstr "w³±czenie trybu kana³ów sieciowych"
419
420 #: src/libvlc.h:162
421 msgid "Activate this option if you want to use the VideoLAN Channel Server."
422 msgstr "Aktywowanie tej opcji umo¿liwia u¿ywanie serwera kana³ów VideoLAN."
423
424 #: src/libvlc.h:164
425 msgid "channel server address"
426 msgstr "adres serwera kana³ów"
427
428 #: src/libvlc.h:166
429 msgid "Indicate here the address of the VideoLAN Channel Server."
430 msgstr "Tutaj nale¿y podaæ adres serwera kana³ów VideoLAN."
431
432 #: src/libvlc.h:168
433 msgid "channel server port"
434 msgstr "port serwera kana³ów"
435
436 #: src/libvlc.h:170
437 msgid "Indicate here the port on which the VideoLAN Channel Server runs."
438 msgstr ""
439 "Tutaj nale¿y okre¶liæ port na którym uruchomiony jest serwer kana³ów "
440 "VideoLAN."
441
442 #: src/libvlc.h:172
443 msgid "network interface"
444 msgstr "interfejs sieciowy"
445
446 #: src/libvlc.h:174
447 msgid ""
448 "If you have several interfaces on your Linux machine and use the VLAN "
449 "solution, you may indicate here which interface to use."
450 msgstr ""
451 "Je¶li istnieje kilka interfejsów sieciowych na komputerze i u¿ywane jest "
452 "rozwi±zanie VLAN, mo¿na wskazaæ który interfejs bêdzie u¿ywany."
453
454 #: src/libvlc.h:177
455 msgid "choose program (SID)"
456 msgstr "wybierz program (SID)"
457
458 #: src/libvlc.h:179
459 msgid "Choose the program to select by giving its Service ID."
460 msgstr "Wybierz program podaj±c jego identyfikator us³ugi."
461
462 #: src/libvlc.h:181
463 msgid "choose audio"
464 msgstr "wybierz d¼wiêk"
465
466 #: src/libvlc.h:183
467 msgid "Give the default type of audio you want to use in a DVD."
468 msgstr "Podaj domy¶lny typ d¼wiêku u¿ywany przy odtwarzaniu  DVD."
469
470 #: src/libvlc.h:185
471 msgid "choose channel"
472 msgstr "wybierz kana³"
473
474 #: src/libvlc.h:187
475 msgid ""
476 "Give the stream number of the audio channel you want to use in a DVD (from 1 "
477 "to n)."
478 msgstr ""
479 "Podaj numer strumienia kana³u d¼wiekowego u¿ywany przy odtwarzaniu DVD (od 1 "
480 "do n)."
481
482 #: src/libvlc.h:190
483 msgid "choose subtitles"
484 msgstr "wybierz podtytu³y"
485
486 #: src/libvlc.h:192
487 msgid ""
488 "Give the stream number of the subtitle channel you want to use in a DVD "
489 "(from 1 to n)."
490 msgstr ""
491 "Podaj numer strumienia kana³u podtytu³ów u¿ywanego przy odtwarzaniu DVD (od "
492 "1 do n)."
493
494 #: src/libvlc.h:195
495 msgid "DVD device"
496 msgstr "urz±dzenie DVD"
497
498 #: src/libvlc.h:197
499 msgid "This is the default DVD device to use."
500 msgstr "Domy¶lnie u¿ywane urz±dzenie DVD."
501
502 #: src/libvlc.h:199
503 msgid "VCD device"
504 msgstr "urz±dzenie VCD"
505
506 #: src/libvlc.h:201
507 msgid "This is the default VCD device to use."
508 msgstr "Domy¶lnie u¿ywane urz±dzenie VCD."
509
510 #: src/libvlc.h:203
511 msgid "force IPv6"
512 msgstr "wymu¶ IPv6"
513
514 #: src/libvlc.h:205
515 msgid ""
516 "If you check this box, IPv6 will be used by default for all UDP and HTTP "
517 "connections."
518 msgstr ""
519 "Zaznaczenie tej opcji powoduje, ¿e IPv6 bêdzie u¿ywany domy¶lnie dla "
520 "wszystkich po³±czeñ UDP i HTTP."
521
522 #: src/libvlc.h:208
523 msgid "force IPv4"
524 msgstr "wymu¶ IPv4"
525
526 #: src/libvlc.h:210
527 msgid ""
528 "If you check this box, IPv4 will be used by default for all UDP and HTTP "
529 "connections."
530 msgstr ""
531 "Zaznaczenie tej opcji powoduje, ¿e IPv4 bêdzie u¿ywany domy¶lnie dla "
532 "wszystkich po³±czeñ UDP i HTTP."
533
534 #: src/libvlc.h:213
535 msgid "choose MPEG audio decoder"
536 msgstr "wybór dekodera d¼wiêku MPEG"
537
538 #: src/libvlc.h:215
539 msgid ""
540 "This allows you to select the MPEG audio decoder you want to use. Common "
541 "choices are builtin and mad."
542 msgstr ""
543 "Ta opcja umozliwia wybranie u¿ywanego dekodera d¼wiêku MPEG. Normalne opcje "
544 "wyboru to wbudowana i szalona."
545
546 #: src/libvlc.h:218
547 msgid "choose AC3 audio decoder"
548 msgstr "wybierz dekoder d¼wiêku AC3"
549
550 #: src/libvlc.h:220
551 msgid ""
552 "This allows you to select the AC3/A52 audio decoder you want to use. Common "
553 "choices are builtin and a52."
554 msgstr ""
555 "Ta opcja umo¿liwia wybranie u¿ywanego dekodera d¼wiêku AC3/A52. Zwyk³e opcje "
556 "wyboru s± wbudowana i a52."
557
558 #: src/libvlc.h:223
559 #, fuzzy
560 msgid "enable CPU MMX support"
561 msgstr "wy³±czona obs³uga MMX procesora"
562
563 #: src/libvlc.h:225
564 #, fuzzy
565 msgid ""
566 "If your processor supports the MMX instructions set, vlc can take advantage "
567 "of them."
568 msgstr ""
569 "Je¶li procesor obs³uguje zbiór istrukcji MMX lecz nie chcesz aby vlc ich "
570 "u¿ywa³, mo¿na u¿yæ tej opcji."
571
572 #: src/libvlc.h:228
573 #, fuzzy
574 msgid "enable CPU 3D Now! support"
575 msgstr "wy³±czona obs³uga 3D Now!"
576
577 #: src/libvlc.h:230
578 #, fuzzy
579 msgid ""
580 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, vlc can take "
581 "advantage of them."
582 msgstr ""
583 "Je¶li procesor obs³uguje zbiór istrukcji 3D Now! lecz nie chcesz aby vlc ich "
584 "u¿ywa³, mo¿na u¿yæ tej opcji."
585
586 #: src/libvlc.h:233
587 #, fuzzy
588 msgid "enable CPU MMX EXT support"
589 msgstr "wy³±czona obs³uga MMX EXT"
590
591 #: src/libvlc.h:235
592 #, fuzzy
593 msgid ""
594 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, vlc can take "
595 "advantage of them."
596 msgstr ""
597 "Je¶li procesor obs³uguje rozszerzony zbiór istrukcji MMX lecz nie chcesz aby "
598 "vlc ich u¿ywa³, mo¿na u¿yæ tej opcji."
599
600 #: src/libvlc.h:238
601 #, fuzzy
602 msgid "enable CPU SSE support"
603 msgstr "wy³±czona obs³uga SSE"
604
605 #: src/libvlc.h:240
606 #, fuzzy
607 msgid ""
608 "If your processor supports the SSE instructions set, vlc can take can take "
609 "advantage of them."
610 msgstr ""
611 "Je¶li procesor obs³uguje zbiór istrukcji SSE lecz nie chcesz aby vlc ich "
612 "u¿ywa³, mo¿na u¿yæ tej opcji."
613
614 #: src/libvlc.h:243
615 #, fuzzy
616 msgid "enable CPU AltiVec support"
617 msgstr "wy³±czona obs³uga AltiVec"
618
619 #: src/libvlc.h:245
620 #, fuzzy
621 msgid ""
622 "If your processor supports the AltiVec instructions set, vlc can take "
623 "advantage of them."
624 msgstr ""
625 "Je¶li procesor obs³uguje zbiór istrukcji AltiVec lecz nie chcesz aby vlc ich "
626 "u¿ywa³, mo¿na u¿yæ tej opcji."
627
628 #: src/libvlc.h:248
629 msgid "launch playlist on startup"
630 msgstr "w³±czanie listy odtwarzania przy uruchamianiu"
631
632 #: src/libvlc.h:250
633 msgid "If you want vlc to start playing on startup, then enable this option."
634 msgstr ""
635 "Je¶li vlc ma w³±czaæ odtwarzanie po uruchomieniu wówczas nale¿y zaznaczyæ t± "
636 "opcjê."
637
638 #: src/libvlc.h:252
639 #, fuzzy
640 msgid "enqueue items in playlist"
641 msgstr "domy¶lne kolejkowanie listy odtwarzania"
642
643 #: src/libvlc.h:254
644 msgid ""
645 "If you want vlc to add items to the playlist as you open them, then enable "
646 "this option."
647 msgstr ""
648 "Je¶li vlc ma dodawaæ pliki do listy odtwarzania po ich otwarciu wówczas "
649 "nale¿y zaznaczyæ t± opcjê."
650
651 #: src/libvlc.h:257
652 msgid "loop playlist on end"
653 msgstr "zapêtlanie listy odtwarzania"
654
655 #: src/libvlc.h:259
656 msgid ""
657 "If you want vlc to keep playing the playlist indefinitely then enable this "
658 "option."
659 msgstr ""
660 "Je¶li vlc ma odtwarzaæ w nieskoñczono¶æ listê odtwarzania wówczas nale¿y "
661 "zaznaczyæ t± opcjê."
662
663 #: src/libvlc.h:262
664 msgid "memory copy module"
665 msgstr "modu³ kopiowania pamiêci"
666
667 #: src/libvlc.h:264
668 msgid ""
669 "You can select wich memory copy module you want to use. By default vlc will "
670 "select the fastest one supported by your hardware."
671 msgstr ""
672 "Mo¿na wybraæ który z modu³ów kopiowania pamiêci ma byæ u¿ywany. Domy¶lnie "
673 "vlc wybierze najszybszy obs³ugiwany przez sprzêt modu³."
674
675 #: src/libvlc.h:267
676 #, fuzzy
677 msgid "access module"
678 msgstr "modu³ interfejsu"
679
680 #: src/libvlc.h:269
681 msgid "This is a legacy entry to let you configure access modules"
682 msgstr ""
683
684 #: src/libvlc.h:271
685 #, fuzzy
686 msgid "demux module"
687 msgstr "modu³ pomocy"
688
689 #: src/libvlc.h:273
690 msgid "This is a legacy entry to let you configure demux modules"
691 msgstr ""
692
693 #: src/libvlc.h:275
694 msgid "fast pthread on NT/2K/XP (developpers only)"
695 msgstr "szybkie w±tki pthread na NT/2K/Xp (tylko programi¶ci)"
696
697 #: src/libvlc.h:277
698 msgid ""
699 "On Windows NT/2K/XP we use a slow but correct pthread implementation, you "
700 "can also use this faster implementation but you might experience problems "
701 "with it."
702 msgstr ""
703 "W systemie Windows NT/2K/XP u¿ywana jest wolna lecz poprawna implementacja "
704 "w±tków pthread, mo¿na tak¿e wybraæ szybsz± implementacjê lecz wówczas mo¿na "
705 "napotkaæ problemy."
706
707 #. Interface options
708 #: src/libvlc.h:299
709 msgid "Interface"
710 msgstr "Interfejs"
711
712 #. Audio options
713 #: src/libvlc.h:307
714 msgid "Audio"
715 msgstr "D¼wiêk"
716
717 #. Video options
718 #: plugins/directx/directx.c:53 src/libvlc.h:317
719 msgid "Video"
720 msgstr "Obraz"
721
722 #. Input options
723 #: plugins/satellite/satellite.c:66 src/libvlc.h:330
724 msgid "Input"
725 msgstr "Wej¶cie"
726
727 #. Decoder options
728 #: src/libvlc.h:349
729 msgid "Decoders"
730 msgstr "Dekodery"
731
732 #. CPU options
733 #: src/libvlc.h:354
734 msgid "CPU"
735 msgstr "CPU"
736
737 #. Playlist options
738 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:506 plugins/gtk/gnome_interface.c:1824
739 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1848 plugins/gtk/gtk_interface.c:611
740 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2105 src/libvlc.h:362
741 msgid "Playlist"
742 msgstr "Lista odtwarzania"
743
744 #. Misc options
745 #: plugins/a52/a52.c:83 plugins/ac3_adec/ac3_adec.c:72 plugins/dsp/dsp.c:81
746 #: plugins/dummy/dummy.c:51 plugins/fb/fb.c:70 plugins/filter/deinterlace.c:50
747 #: plugins/filter/distort.c:50 plugins/filter/transform.c:51
748 #: plugins/filter/wall.c:45 plugins/ggi/ggi.c:64 plugins/gtk/gnome.c:73
749 #: plugins/gtk/gtk.c:71 plugins/mad/mad_adec.c:66 plugins/mga/xmga.c:106
750 #: plugins/mpeg_vdec/video_parser.c:96 plugins/text/logger.c:86
751 #: plugins/win32/win32.cpp:48 plugins/x11/x11.c:55 plugins/x11/xvideo.c:65
752 #: src/libvlc.h:368
753 msgid "Miscellaneous"
754 msgstr "Ró¿ne"
755
756 #: src/libvlc.h:380
757 msgid "main program"
758 msgstr "g³ówny program"
759
760 #: src/libvlc.h:392
761 msgid "print help"
762 msgstr "wy¶wietl pomoc"
763
764 #: src/libvlc.h:394
765 msgid "print detailed help"
766 msgstr "wy¶wietl pomoc szczegó³ow±"
767
768 #: src/libvlc.h:396
769 msgid "print a list of available modules"
770 msgstr "wy¶wietl listê dostêpnych modu³ów"
771
772 #: src/libvlc.h:398
773 #, fuzzy
774 msgid "print help on module"
775 msgstr "wy¶wietl pomoc na temat modu³u <napis>"
776
777 #: src/libvlc.h:401
778 msgid "print version information"
779 msgstr "Wy¶wietl informacje o wersji"
780
781 #: src/libvlc.h:403
782 #, fuzzy
783 msgid "print build information"
784 msgstr "Wy¶wietl informacje o wersji"
785
786 #: src/misc/configuration.c:783
787 msgid "boolean"
788 msgstr "zm. logiczna"
789
790 #. ****************************************************************************
791 #. * Build configuration structure.
792 #. ****************************************************************************
793 #: plugins/a52/a52.c:74
794 #, fuzzy
795 msgid "A/52 dynamic range compression"
796 msgstr "wy³±czona kompresja dynamicznego zakresu A/52"
797
798 #: plugins/a52/a52.c:76
799 #, fuzzy
800 msgid ""
801 "Dynamic range compression makes the loud sounds softer, and the soft sounds "
802 "louder, so you can more easily listen to the stream in a noisy environment "
803 "without disturbing anyone. If you disable the dynamic range compression the "
804 "playback will be more adapted to a movie theater or a listening room."
805 msgstr ""
806 "Kompresja dynamicznego zakresu wyg³adza g³o¶ne d¼wiêki, za¶ ciche czyni "
807 "g³o¶niejszymi, tak wiêc mo¿na ³atwiej ods³uchiwaæ strumienia w g³o¶nym "
808 "¶rodowisku bez przeszkadzania komukolwiek.\n"
809 "Je¶li zostanie wy³±czona kompresja dynamicznego zakresu bêdzie to lepiej "
810 "pasuj±ca opcja w przypadku sali kinowej lub pokoju akustycznego."
811
812 #: plugins/a52/a52.c:88
813 msgid "a52 ATSC A/52 aka AC-3 audio decoder module"
814 msgstr "modu³ dekodera d¼wiêku a52 ATSC A/52 aka AC-3"
815
816 #: plugins/aa/aa.c:50
817 msgid "ASCII-art video output module"
818 msgstr "modu³ wyj¶ciowy obrazu ASCII-art"
819
820 #: plugins/ac3_adec/ac3_adec.c:74 plugins/downmix/downmix.c:47
821 msgid "AC3 downmix module"
822 msgstr "modu³ AC3 downmix"
823
824 #: plugins/ac3_adec/ac3_adec.c:76 plugins/imdct/imdct.c:47
825 msgid "AC3 IMDCT module"
826 msgstr "modu³ AC3 IMDCT"
827
828 #: plugins/ac3_adec/ac3_adec.c:80
829 msgid "software AC3 decoder"
830 msgstr "dekoder programowy AC3"
831
832 #: plugins/ac3_spdif/ac3_spdif.c:116
833 msgid "SPDIF pass-through AC3 decoder"
834 msgstr "dekoder SPDIF przez AC3"
835
836 #: plugins/access/file.c:56
837 msgid "Standard filesystem file reading"
838 msgstr "CZytanie standartowego pliku systemowego"
839
840 #: plugins/access/http.c:71
841 msgid "HTTP access plug-in"
842 msgstr "wtyczna dostêpu HTTP"
843
844 #: plugins/access/udp.c:58
845 msgid "Raw UDP access plug-in"
846 msgstr "wtyczka dostêpu przez surowe UDP"
847
848 #: plugins/alsa/alsa.c:56
849 msgid "ALSA audio module"
850 msgstr "modu³ d¼wiêkowy ALSA"
851
852 #: plugins/arts/arts.c:65
853 msgid "aRts audio module"
854 msgstr "modu³ d¼wiêkowy aRts"
855
856 #: plugins/beos/beos.cpp:49
857 msgid "BeOS standard API module"
858 msgstr "modu³ standardowy API BeOS"
859
860 #: plugins/chroma/i420_rgb.c:62
861 msgid "I420,IYUV,YV12 to RGB,RV15,RV16,RV24,RV32 conversions"
862 msgstr "konwersje z I420,IYUV,YV12 do RGB,RV15,RV16,RV24,RV32"
863
864 #: plugins/chroma/i420_rgb.c:66
865 msgid "MMX I420,IYUV,YV12 to RV15,RV16,RV24,RV32 conversions"
866 msgstr "konwersje z MMX I420,IYUV,YV12 do RV15,RV16,RV24,RV32"
867
868 #: plugins/chroma/i420_ymga.c:55 plugins/chroma/i420_yuy2.c:74
869 #: plugins/chroma/i422_yuy2.c:68
870 msgid "conversions from "
871 msgstr "konwersje z "
872
873 #: plugins/chroma/i420_ymga.c:55 plugins/chroma/i420_ymga.c:58
874 #: plugins/chroma/i420_yuy2.c:74 plugins/chroma/i420_yuy2.c:77
875 #: plugins/chroma/i422_yuy2.c:68 plugins/chroma/i422_yuy2.c:71
876 msgid " to "
877 msgstr " do "
878
879 #: plugins/chroma/i420_ymga.c:58 plugins/chroma/i420_yuy2.c:77
880 #: plugins/chroma/i422_yuy2.c:71
881 msgid "MMX conversions from "
882 msgstr "konwersje MMX z "
883
884 #. ****************************************************************************
885 #. * Building configuration tree
886 #. ****************************************************************************
887 #: plugins/directx/directx.c:41
888 #, fuzzy
889 msgid "use hardware YUV->RGB conversions"
890 msgstr "Wy³±czona konwersja sprzêtowa YUV->RGB"
891
892 #: plugins/directx/directx.c:43
893 #, fuzzy
894 msgid ""
895 "Try to use hardware acceleration for YUV->RGB conversions. This option "
896 "doesn't have any effect when using overlays."
897 msgstr ""
898 "Nie próbuj u¿ywaæ akceleracji sprzêtowej dla konwersji YUV->RGB. Ta opcja "
899 "nie przynosi ¿adnych efektów w trybie overlay."
900
901 #: plugins/directx/directx.c:45
902 #, fuzzy
903 msgid "use video buffers in system memory"
904 msgstr "U¿ywanie buforów obrazu w pamiêci systemowej"
905
906 #: plugins/directx/directx.c:47
907 msgid ""
908 "Create video buffers in system memory instead of video memory. This isn't "
909 "recommended as usually using video memory allows to benefit from more "
910 "hardware acceleration (like rescaling or YUV->RGB conversions). This option "
911 "doesn't have any effect when using overlays."
912 msgstr ""
913 "Tworzenie buforów obrazu w pamiêci systemowej zamiast w pamiêci karty. To "
914 "nie jest zalecane gdy¿ zazwyczaj u¿ywanie pamiêci karty daje korzy¶ci z "
915 "akceleracji sprzêtowej (jak przeskalowywanie lub konwersje YUV->RGB). Ta "
916 "opcja nie przynosi ¿adnych efektów w trybie overlay."
917
918 #: plugins/directx/directx.c:59
919 msgid "DirectX extension module"
920 msgstr "modu³ rozszerzeñ DirectX"
921
922 #: plugins/downmix/downmix3dn.c:47
923 msgid "3D Now! AC3 downmix module"
924 msgstr "modu³ 3D Now! AC3 downmix"
925
926 #: plugins/downmix/downmixsse.c:47
927 msgid "SSE AC3 downmix module"
928 msgstr "modu³ SSE AC3 downmix"
929
930 #: plugins/dsp/dsp.c:82
931 msgid "OSS dsp device"
932 msgstr "urz±dzenie OSS dsp"
933
934 #: plugins/dsp/dsp.c:86
935 msgid "Linux OSS /dev/dsp module"
936 msgstr "modu³ linux OSS /dev/dsp"
937
938 #. ****************************************************************************
939 #. * Build configuration tree.
940 #. ****************************************************************************
941 #: plugins/dummy/dummy.c:44
942 msgid "dummy image chroma format"
943 msgstr "format chroma fikcyjnych obrazów"
944
945 #: plugins/dummy/dummy.c:46
946 msgid ""
947 "Force the dummy video output to create images using a specific chroma format "
948 "instead of trying to improve performances by using the most efficient one."
949 msgstr ""
950 "Wymusza format fikcyjny wyj¶cia obrazów przy tworzeniu okre¶lonego formatu "
951 "chroma zamiast próby zwiêkszania wydajno¶ci przez u¿ycie najbardziej "
952 "wydajnego formatu."
953
954 #: plugins/dummy/dummy.c:57
955 msgid "dummy functions module"
956 msgstr "modu³ fikcyjnych funkcji"
957
958 #: plugins/dummy/null.c:52
959 msgid "the Null module that does nothing"
960 msgstr "pusty modu³ nie robi nic"
961
962 #: plugins/dvd/dvd.c:66
963 msgid "[dvd:][device][@raw_device][@[title][,[chapter][,angle]]]"
964 msgstr "[dvd:][urz±dzenie][@surowe_urz±dzenie][@[tytu³][,[rozdzia³][,k±t]]]"
965
966 #: plugins/dvd/dvd.c:72
967 msgid "DVD input module, uses libdvdcss if present"
968 msgstr "modu³ wej¶ciowy DVD, u¿ywa bibl. libdvdcss je¶li obecna"
969
970 #: plugins/dvd/dvd.c:75
971 msgid "DVD input module, uses libdvdcss"
972 msgstr "modu³ wej¶ciowy DVD, u¿ywa bibl. libdvdcss"
973
974 #: plugins/dvdread/dvdread.c:42
975 msgid "[dvdread:][device][@[title][,[chapter][,angle]]]"
976 msgstr "[dvdread:][urzadzenie][@[tytu³][,[rozdzia³][,k±t]]]"
977
978 #: plugins/dvdread/dvdread.c:46
979 msgid "DVDRead input module"
980 msgstr "modu³ wej¶ciowy DVDRead"
981
982 #: plugins/esd/esd.c:67
983 msgid "EsounD audio module"
984 msgstr "modu³ d¼wiêku EsounD"
985
986 #: plugins/fb/fb.c:71
987 msgid "framebuffer device"
988 msgstr "urz±dzenie bufora ramek"
989
990 #: plugins/fb/fb.c:75
991 msgid "Linux console framebuffer module"
992 msgstr "modu³ bufora ramek konsoli linuksowej"
993
994 #: plugins/filter/deinterlace.c:51
995 #, fuzzy
996 msgid "Deinterlace mode"
997 msgstr "modu³ interfejsu"
998
999 #: plugins/filter/deinterlace.c:52
1000 msgid "one of 'bob' and 'blend'"
1001 msgstr ""
1002
1003 #: plugins/filter/deinterlace.c:56
1004 msgid "deinterlacing module"
1005 msgstr "modu³ przeplotu"
1006
1007 #: plugins/filter/distort.c:51
1008 #, fuzzy
1009 msgid "distort mode"
1010 msgstr "Tryb sieci"
1011
1012 #: plugins/filter/distort.c:52
1013 msgid "one of \"wave\" and \"ripple\""
1014 msgstr ""
1015
1016 #: plugins/filter/distort.c:56
1017 msgid "miscellaneous video effects module"
1018 msgstr "ró¿ne modu³y efektów obrazu"
1019
1020 #: plugins/filter/invert.c:48
1021 msgid "invert video module"
1022 msgstr "modu³ odwracania obrazu"
1023
1024 #: plugins/filter/transform.c:52
1025 msgid "Transform type"
1026 msgstr ""
1027
1028 #: plugins/filter/transform.c:53
1029 msgid "One of '90', '180', '270', 'hflip' and 'vflip'"
1030 msgstr ""
1031
1032 #: plugins/filter/transform.c:57
1033 msgid "image transformation module"
1034 msgstr "modu³ transformacji obrazu"
1035
1036 #: plugins/filter/wall.c:46
1037 msgid "Number of columns"
1038 msgstr ""
1039
1040 #: plugins/filter/wall.c:47
1041 msgid ""
1042 "Select the number of horizontal videowindows in which to split the video"
1043 msgstr ""
1044
1045 #: plugins/filter/wall.c:49
1046 msgid "Number of rows"
1047 msgstr ""
1048
1049 #: plugins/filter/wall.c:50
1050 msgid "Select the number of vertical videowindows in which to split the video"
1051 msgstr ""
1052
1053 #: plugins/filter/wall.c:52
1054 msgid "Active windows"
1055 msgstr ""
1056
1057 #: plugins/filter/wall.c:53
1058 msgid "comma separated list of active windows, defaults to all"
1059 msgstr ""
1060
1061 #: plugins/filter/wall.c:57
1062 msgid "image wall video module"
1063 msgstr "modu³ ¶ciany obrazu (image wall)"
1064
1065 #: plugins/fx/scope.c:72
1066 msgid "scope effect module"
1067 msgstr "modu³ efektu zasiêgu"
1068
1069 #. ****************************************************************************
1070 #. * Building configuration tree
1071 #. ****************************************************************************
1072 #: plugins/ggi/ggi.c:58 plugins/mga/xmga.c:100 plugins/x11/x11.c:49
1073 #: plugins/x11/xvideo.c:54
1074 msgid "X11 display name"
1075 msgstr "nazwa ekranu X11"
1076
1077 #: plugins/ggi/ggi.c:59
1078 msgid ""
1079 "Specify the X11 hardware display you want to use.\n"
1080 "By default vlc will use the value of the DISPLAY environment variable."
1081 msgstr ""
1082 "Okre¶la u¿ywany ekran sprzêtowy X11.\n"
1083 "Domy¶lnie vlc u¿yje warto¶ci ze zmiennej ¶rodowiskowej DISPLAY."
1084
1085 #: plugins/glide/glide.c:69
1086 msgid "3dfx Glide module"
1087 msgstr "modu³ 3dfx Glide"
1088
1089 #. ****************************************************************************
1090 #. * Building configuration tree
1091 #. ****************************************************************************
1092 #: plugins/gtk/gnome.c:61 plugins/gtk/gtk.c:62
1093 #, fuzzy
1094 msgid "show tooltips"
1095 msgstr "ukrywanie podpowiedzi"
1096
1097 #: plugins/gtk/gnome.c:62 plugins/gtk/gtk.c:63
1098 #, fuzzy
1099 msgid "Show tooltips for configuration options."
1100 msgstr "Podpowiedzi dla opcji konfiguracji nie maj± byæ wy¶wietlane."
1101
1102 #: plugins/gtk/gnome.c:67 plugins/gtk/gtk.c:65
1103 msgid "maximum height for the configuration windows"
1104 msgstr "maksymalna wysoko¶æ okien konfiguracji"
1105
1106 #: plugins/gtk/gnome.c:69 plugins/gtk/gtk.c:67
1107 msgid ""
1108 "You can set the maximum height that the configuration windows in the "
1109 "preferences menu will occupy."
1110 msgstr ""
1111 "Mo¿na ustawiæ maksymalny rozmiar, jaki bêd± mog³y mieæ okna konfiguracji w "
1112 "menu preferencji."
1113
1114 #: plugins/gtk/gtk.c:78
1115 msgid "Gtk+ interface module"
1116 msgstr "Modu³ interfejsu Gtk+"
1117
1118 #: plugins/gtk/gnome.c:64
1119 #, fuzzy
1120 msgid "show text on toolbar buttons"
1121 msgstr "ukrywanie tekstu na przyciskach"
1122
1123 #: plugins/gtk/gnome.c:65
1124 #, fuzzy
1125 msgid "Show the text below icons on the toolbar."
1126 msgstr "Ukrywanie tekstu pod ikonami paska narzêdziowego."
1127
1128 #: plugins/gtk/gnome.c:84
1129 msgid "Gnome interface module"
1130 msgstr "modu³ interfejsu Gnome"
1131
1132 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:202 plugins/gtk/gtk_interface.c:109
1133 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1337
1134 msgid "VideoLAN Client"
1135 msgstr "Klient VideoLAN"
1136
1137 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:135 plugins/gtk/gtk_interface.c:1137
1138 msgid "_File"
1139 msgstr "_Plik"
1140
1141 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:19 plugins/gtk/gnome_interface.c:800
1142 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:153 plugins/gtk/gtk_interface.c:1155
1143 msgid "_Open File..."
1144 msgstr "_Otwórz plik..."
1145
1146 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:20 plugins/gtk/gnome_interface.c:367
1147 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:801 plugins/gtk/gtk_interface.c:161
1148 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:483 plugins/gtk/gtk_interface.c:1163
1149 msgid "Open a File"
1150 msgstr "Otwiera plik"
1151
1152 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:26 plugins/gtk/gnome_interface.c:807
1153 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:168 plugins/gtk/gtk_interface.c:1167
1154 msgid "Open _Disc..."
1155 msgstr "Otwórz _p³ytê..."
1156
1157 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:27 plugins/gtk/gnome_interface.c:379
1158 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:808 plugins/gtk/gtk_interface.c:176
1159 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:494 plugins/gtk/gtk_interface.c:1175
1160 msgid "Open a DVD or VCD"
1161 msgstr "Otwiera DVD lub VCD"
1162
1163 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:33 plugins/gtk/gnome_interface.c:814
1164 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:183 plugins/gtk/gtk_interface.c:1179
1165 msgid "_Network Stream..."
1166 msgstr "_Strumieñ sieciowy..."
1167
1168 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:34 plugins/gtk/gnome_interface.c:391
1169 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:815 plugins/gtk/gtk_interface.c:191
1170 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:505 plugins/gtk/gtk_interface.c:1187
1171 msgid "Select a Network Stream"
1172 msgstr "Wybiera strumieñ sieciowy"
1173
1174 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:41 plugins/gtk/gtk_interface.c:206
1175 msgid "_Eject Disc"
1176 msgstr "_Wysuñ p³ytê"
1177
1178 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:42 plugins/gtk/gnome_interface.c:442
1179 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:214
1180 msgid "Eject disc"
1181 msgstr "Wysuwa p³ytê"
1182
1183 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:226 plugins/gtk/gtk_interface.c:1236
1184 msgid "E_xit"
1185 msgstr "W_yjd¼"
1186
1187 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:234
1188 msgid "Exit the program"
1189 msgstr "Wychodzi z programu"
1190
1191 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:241
1192 msgid "_View"
1193 msgstr "_Widok"
1194
1195 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:55 plugins/gtk/gtk_interface.c:259
1196 msgid "_Hide interface"
1197 msgstr "U_kryj interfejs"
1198
1199 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:267
1200 msgid "Hide the main interface window"
1201 msgstr "Ukrywa g³ówne okno interfejsu"
1202
1203 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:62 plugins/gtk/gnome_interface.c:878
1204 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:271 plugins/gtk/gtk_interface.c:1049
1205 msgid "_Fullscreen"
1206 msgstr "Pe³_ny ekran"
1207
1208 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:70 plugins/gtk/gtk_interface.c:290
1209 msgid "Progr_am"
1210 msgstr "Progr_am"
1211
1212 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:71 plugins/gtk/gtk_interface.c:299
1213 msgid "Choose the program"
1214 msgstr "Wybiera program"
1215
1216 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:77 plugins/gtk/gtk_interface.c:303
1217 msgid "_Title"
1218 msgstr "_Tytu³"
1219
1220 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:312
1221 msgid "Navigate through the stream"
1222 msgstr "Nawigacja w strumieniu"
1223
1224 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:84 plugins/gtk/gtk_interface.c:316
1225 msgid "_Chapter"
1226 msgstr "_Rozdzia³"
1227
1228 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:92 plugins/gtk/gtk_interface.c:336
1229 msgid "_Playlist..."
1230 msgstr "_Lista odtwarzania..."
1231
1232 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:93 plugins/gtk/gtk_interface.c:344
1233 msgid "Open the playlist window"
1234 msgstr "Otwiera okno listy odtwarzania"
1235
1236 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:99 plugins/gtk/gtk_interface.c:348
1237 msgid "_Modules..."
1238 msgstr "_Modu³y..."
1239
1240 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:100 plugins/gtk/gtk_interface.c:357
1241 msgid "Open the module manager"
1242 msgstr "Otwiera mened¿era modu³ów"
1243
1244 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:106 plugins/gtk/gtk_interface.c:359
1245 msgid "Messages..."
1246 msgstr "Komunikaty..."
1247
1248 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:107 plugins/gtk/gtk_interface.c:365
1249 msgid "Open the messages window"
1250 msgstr "Otwiera okno komunikatów"
1251
1252 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:369
1253 msgid "_Settings"
1254 msgstr "U_stawienia"
1255
1256 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:387
1257 msgid "A_udio"
1258 msgstr "A_udio"
1259
1260 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:119 plugins/gtk/gnome_interface.c:922
1261 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:396
1262 msgid "Select audio channel"
1263 msgstr "Wybiera kana³ d¼wiêkowy"
1264
1265 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:125 plugins/gtk/gnome_interface.c:928
1266 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:400 plugins/gtk/gtk_interface.c:1125
1267 msgid "_Subtitles"
1268 msgstr "_Podtytu³y"
1269
1270 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:126 plugins/gtk/gnome_interface.c:929
1271 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:409
1272 msgid "Select subtitles channel"
1273 msgstr "Wybiera kana³ podtytu³ów"
1274
1275 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:421 plugins/gtk/gtk_interface.c:1217
1276 msgid "_Preferences..."
1277 msgstr "_Preferencje..."
1278
1279 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:429
1280 msgid "Configure the application"
1281 msgstr "Konfiguruje t± aplikacjê"
1282
1283 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:433
1284 msgid "_Help"
1285 msgstr "_Pomoc"
1286
1287 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:451 plugins/gtk/gtk_interface.c:1199
1288 msgid "_About..."
1289 msgstr "_Informacje o..."
1290
1291 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:459
1292 msgid "About this application"
1293 msgstr "Informacje dotycz±ce tej aplikacji"
1294
1295 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:366 plugins/gtk/gnome_interface.c:1714
1296 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:482 plugins/gtk/gtk_interface.c:2141
1297 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2258
1298 msgid "File"
1299 msgstr "Plik"
1300
1301 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:378 plugins/gtk/gnome_interface.c:581
1302 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1707 plugins/gtk/gnome_interface.c:2321
1303 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:493 plugins/gtk/gtk_interface.c:680
1304 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2134
1305 msgid "Disc"
1306 msgstr "Dysk"
1307
1308 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:390 plugins/gtk/gtk_interface.c:504
1309 msgid "Net"
1310 msgstr "Sieæ"
1311
1312 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:402 plugins/gtk/gtk_interface.c:515
1313 msgid "Sat"
1314 msgstr "Satelita"
1315
1316 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:403 plugins/gtk/gtk_interface.c:516
1317 msgid "Open a Satellite Card"
1318 msgstr "Otwiera kartê satelitarn±"
1319
1320 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:416 plugins/gtk/gnome_interface.c:849
1321 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:528 plugins/gtk/gtk_interface.c:1004
1322 msgid "Back"
1323 msgstr "Wstecz"
1324
1325 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:417 plugins/gtk/gtk_interface.c:529
1326 msgid "Go Backward"
1327 msgstr "Przechodzi wstecz"
1328
1329 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:429 plugins/gtk/gnome_interface.c:842
1330 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:540 plugins/gtk/gtk_interface.c:997
1331 msgid "Stop"
1332 msgstr "Zatrzymaj"
1333
1334 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:430 plugins/gtk/gtk_interface.c:541
1335 msgid "Stop Stream"
1336 msgstr "Zatrzymuje strumieñ"
1337
1338 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:441 plugins/gtk/gtk_interface.c:551
1339 msgid "Eject"
1340 msgstr "Wysuñ"
1341
1342 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:453 plugins/gtk/gnome_interface.c:828
1343 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:562
1344 msgid "Play"
1345 msgstr "Odtwórz"
1346
1347 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:454 plugins/gtk/gtk_interface.c:563
1348 msgid "Play Stream"
1349 msgstr "Odtwarza strumieñ"
1350
1351 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:465 plugins/gtk/gnome_interface.c:835
1352 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:573 plugins/gtk/gtk_interface.c:989
1353 msgid "Pause"
1354 msgstr "Wstrzymaj"
1355
1356 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:466 plugins/gtk/gtk_interface.c:574
1357 msgid "Pause Stream"
1358 msgstr "Wstrzymuje strumieñ"
1359
1360 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:480 plugins/gtk/gnome_interface.c:856
1361 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:587 plugins/gtk/gtk_interface.c:1012
1362 msgid "Slow"
1363 msgstr "Zwolnij"
1364
1365 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:481 plugins/gtk/gtk_interface.c:588
1366 msgid "Play Slower"
1367 msgstr "Zwalnia odtwarzanie"
1368
1369 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:493 plugins/gtk/gnome_interface.c:863
1370 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:599 plugins/gtk/gtk_interface.c:1020
1371 msgid "Fast"
1372 msgstr "Przyspiesz"
1373
1374 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:494 plugins/gtk/gtk_interface.c:600
1375 msgid "Play Faster"
1376 msgstr "Przyspiesza odtwarzanie"
1377
1378 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:507 plugins/gtk/gtk_interface.c:612
1379 msgid "Open Playlist"
1380 msgstr "Otwórz listê"
1381
1382 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:518 plugins/gtk/gnome_interface.c:893
1383 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:622 plugins/gtk/gtk_interface.c:708
1384 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:752 plugins/gtk/gtk_interface.c:1073
1385 msgid "Prev"
1386 msgstr "Poprz"
1387
1388 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:519 plugins/gtk/gtk_interface.c:623
1389 msgid "Previous File"
1390 msgstr "Poprzedni plik"
1391
1392 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:530 plugins/gtk/gnome_interface.c:886
1393 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:633 plugins/gtk/gtk_interface.c:716
1394 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:760 plugins/gtk/gtk_interface.c:1066
1395 msgid "Next"
1396 msgstr "Nast"
1397
1398 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:531 plugins/gtk/gtk_interface.c:634
1399 msgid "Next File"
1400 msgstr "Nastêpny plik"
1401
1402 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:595 plugins/gtk/gtk_interface.c:694
1403 msgid "Title:"
1404 msgstr "Tytu³:"
1405
1406 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:638 plugins/gtk/gtk_interface.c:738
1407 msgid "Chapter:"
1408 msgstr "Rozdzia³:"
1409
1410 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:674 plugins/gtk/gtk_interface.c:775
1411 msgid "No server"
1412 msgstr "Brak serwera"
1413
1414 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:789
1415 msgid "Channel:"
1416 msgstr "Kana³:"
1417
1418 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:703 plugins/gtk/gtk_interface.c:804
1419 msgid "Go!"
1420 msgstr "Naprzód!"
1421
1422 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:980
1423 msgid "_Play"
1424 msgstr "_Odtwarzaj"
1425
1426 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:871 plugins/gtk/gtk_interface.c:1038
1427 msgid "Toggle _Interface"
1428 msgstr "Prze³±cz _Interfejs"
1429
1430 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:900 plugins/gtk/gtk_interface.c:1082
1431 msgid "_Jump..."
1432 msgstr "_Skocz..."
1433
1434 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:907 plugins/gtk/gtk_interface.c:1091
1435 msgid "Program"
1436 msgstr "Program"
1437
1438 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:914 plugins/gtk/gtk_interface.c:1101
1439 msgid "_Navigation"
1440 msgstr "_Nawigacja"
1441
1442 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:118 plugins/gtk/gnome_interface.c:921
1443 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1113
1444 msgid "_Audio"
1445 msgstr "_D¼wiêk"
1446
1447 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:937 plugins/gtk/gtk_interface.c:1208
1448 msgid "Playlist..."
1449 msgstr "Lista odtwarzania..."
1450
1451 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1322
1452 msgid "About"
1453 msgstr "Informacje o..."
1454
1455 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1118 plugins/gtk/gtk_interface.c:1345
1456 msgid "(C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 - the VideoLAN Team"
1457 msgstr "(C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 - Zespó³ VideoLAN"
1458
1459 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1354
1460 msgid "Authors"
1461 msgstr "Autorzy"
1462
1463 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1361
1464 msgid ""
1465 "the VideoLAN team <videolan@videolan.org>\n"
1466 "http://www.videolan.org/"
1467 msgstr ""
1468 "Zespó³ VideoLAN <videolan@videolan.org>\n"
1469 "http://www.videolan.org/"
1470
1471 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1120 plugins/gtk/gtk_interface.c:1371
1472 msgid ""
1473 "This is the VideoLAN client, a DVD and MPEG player. It can play MPEG and "
1474 "MPEG 2 files from a file or from a network source."
1475 msgstr ""
1476 "Klient VideoLAN, odtwarzacz DVD i MPEG. Program potrafi odtwarzaæ MPEG i "
1477 "MPEG2 z pliku lub ze ¼ród³a sieciowego."
1478
1479 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1386 plugins/gtk/gtk_interface.c:1609
1480 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1915 plugins/gtk/gtk_interface.c:2046
1481 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2277 plugins/gtk/gtk_interface.c:2383
1482 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2589 plugins/gtk/gtk_preferences.c:526
1483 msgid "OK"
1484 msgstr "OK"
1485
1486 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1409
1487 msgid "Select File"
1488 msgstr "Wybierz plik"
1489
1490 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1245 plugins/gtk/gtk_interface.c:1464
1491 msgid "Open Disc"
1492 msgstr "Otwóz p³ytê"
1493
1494 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1261 plugins/gtk/gnome_interface.c:2211
1495 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1488
1496 msgid "Disc type"
1497 msgstr "Typ p³yty"
1498
1499 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1275 plugins/gtk/gnome_interface.c:2226
1500 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1502
1501 msgid "DVD"
1502 msgstr "DVD"
1503
1504 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1283 plugins/gtk/gnome_interface.c:2234
1505 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1510
1506 msgid "VCD"
1507 msgstr "VCD"
1508
1509 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1291 plugins/gtk/gnome_interface.c:2242
1510 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1518
1511 msgid "Starting position"
1512 msgstr "Pozycja pocz±tkowa"
1513
1514 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1318 plugins/gtk/gnome_interface.c:2269
1515 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1555 plugins/gtk/gtk_menu.c:787
1516 #: plugins/gtk/gtk_menu.c:922
1517 msgid "Chapter"
1518 msgstr "Rozdzia³"
1519
1520 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1308 plugins/gtk/gnome_interface.c:2259
1521 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1565 plugins/gtk/gtk_menu.c:892
1522 #: plugins/gtk/gtk_menu.c:913
1523 msgid "Title"
1524 msgstr "Tytu³"
1525
1526 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1582
1527 msgid "Device name"
1528 msgstr "Nazwa urz±dzenia"
1529
1530 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1616 plugins/gtk/gtk_interface.c:1922
1531 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2053 plugins/gtk/gtk_interface.c:2284
1532 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2596 plugins/gtk/gtk_preferences.c:538
1533 msgid "Cancel"
1534 msgstr "Anuluj"
1535
1536 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1677
1537 msgid "Open Network"
1538 msgstr "Otwórz sieæ"
1539
1540 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1451 plugins/gtk/gtk_interface.c:1694
1541 msgid "Network mode"
1542 msgstr "Tryb sieci"
1543
1544 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1467 plugins/gtk/gtk_interface.c:1710
1545 msgid "UDP"
1546 msgstr "UDP"
1547
1548 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1477 plugins/gtk/gtk_interface.c:1720
1549 msgid "UDP Multicast"
1550 msgstr "UDP Multicast"
1551
1552 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1487 plugins/gtk/gtk_interface.c:1730
1553 msgid "Channel server "
1554 msgstr "Serwer kana³u "
1555
1556 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1497 plugins/gtk/gnome_interface.c:2366
1557 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1740
1558 msgid "HTTP"
1559 msgstr "HTTP"
1560
1561 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1507 plugins/gtk/gnome_interface.c:1593
1562 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1605 plugins/gtk/gnome_interface.c:2416
1563 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2521 plugins/gtk/gtk_interface.c:1750
1564 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1836 plugins/gtk/gtk_interface.c:1848
1565 msgid "Port"
1566 msgstr "Port"
1567
1568 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1517 plugins/gtk/gnome_interface.c:1529
1569 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2406 plugins/gtk/gtk_interface.c:1760
1570 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1772
1571 msgid "Address"
1572 msgstr "Adres"
1573
1574 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1539 plugins/gtk/gtk_interface.c:1782
1575 msgid "URL"
1576 msgstr "URL"
1577
1578 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1973
1579 msgid "Jump"
1580 msgstr "Skocz"
1581
1582 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1980
1583 msgid "Go to:"
1584 msgstr "Przejd¼ do:"
1585
1586 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2043 plugins/gtk/gtk_interface.c:1996
1587 msgid "s."
1588 msgstr "s."
1589
1590 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2058 plugins/gtk/gtk_interface.c:2011
1591 msgid "m:"
1592 msgstr "m:"
1593
1594 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2073 plugins/gtk/gtk_interface.c:2026
1595 msgid "h:"
1596 msgstr "h:"
1597
1598 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1785 plugins/gtk/gtk_interface.c:2120
1599 msgid "Add"
1600 msgstr "Dodaj"
1601
1602 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1721 plugins/gtk/gnome_interface.c:2536
1603 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2148
1604 msgid "Network"
1605 msgstr "Sieæ"
1606
1607 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1728 plugins/gtk/gnome_interface.c:1867
1608 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2155
1609 msgid "Url"
1610 msgstr "Url"
1611
1612 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1792 plugins/gtk/gtk_interface.c:2162
1613 msgid "Delete"
1614 msgstr "Usuñ"
1615
1616 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1740 plugins/gtk/gtk_interface.c:2176
1617 msgid "All"
1618 msgstr "Wszysko"
1619
1620 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2183
1621 msgid "Selected"
1622 msgstr "Zaznaczone"
1623
1624 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1799 plugins/gtk/gtk_interface.c:2190
1625 msgid "Selection"
1626 msgstr "Wybór"
1627
1628 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2206
1629 msgid "_Crop"
1630 msgstr "_Usuñ"
1631
1632 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2217
1633 msgid "_Invert"
1634 msgstr "_Odwróæ"
1635
1636 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2228
1637 msgid "_Select"
1638 msgstr "_Wybierz"
1639
1640 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1874 plugins/gtk/gtk_interface.c:2265
1641 msgid "Duration"
1642 msgstr "Czas trwania"
1643
1644 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2578 plugins/gtk/gtk_interface.c:2355
1645 msgid "Messages"
1646 msgstr "Komunikaty"
1647
1648 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2656 plugins/gtk/gtk_interface.c:2432
1649 msgid "Open Satellite Card"
1650 msgstr "Otwórz kartê satelitarn±"
1651
1652 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2672 plugins/gtk/gtk_interface.c:2456
1653 msgid "Transponder settings"
1654 msgstr "Ustawienia transpondera"
1655
1656 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2740 plugins/gtk/gtk_interface.c:2493
1657 msgid "Symbol Rate"
1658 msgstr "Szybko¶æ symboliczna"
1659
1660 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2689 plugins/gtk/gtk_interface.c:2503
1661 msgid "Frequency"
1662 msgstr "Czêstotliwo¶æ"
1663
1664 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2709 plugins/gtk/gtk_interface.c:2513
1665 msgid "Polarization"
1666 msgstr "Polaryzacja"
1667
1668 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2729 plugins/gtk/gtk_interface.c:2523
1669 msgid "Vertical"
1670 msgstr "Pionowa"
1671
1672 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2719 plugins/gtk/gtk_interface.c:2533
1673 msgid "Horizontal"
1674 msgstr "Pozioma"
1675
1676 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2760 plugins/gtk/gtk_interface.c:2543
1677 msgid "FEC"
1678 msgstr "FEC"
1679
1680 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:78
1681 msgid "Choose title"
1682 msgstr "Wybierz tytu³"
1683
1684 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:85
1685 msgid "Choose chapter"
1686 msgstr "Wybierz rozdzia³"
1687
1688 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:615
1689 msgid "Select previous title"
1690 msgstr "Wybierz poprzedni tytu³"
1691
1692 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:658
1693 msgid "Select previous chapter"
1694 msgstr "Wybierz poprzedni rozdzia³"
1695
1696 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:666
1697 msgid "Select next chapter"
1698 msgstr "Wybierz nastêpny rozdzia³"
1699
1700 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:688
1701 msgid "Network Channel:"
1702 msgstr "Kana³ sieciowy:"
1703
1704 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:879
1705 msgid "Toggle fullscreen mode"
1706 msgstr "Prze³±cz tryb pe³noekranowy"
1707
1708 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:901
1709 msgid "Got directly so specified point"
1710 msgstr "Pobierz bezpo¶rednio wybrany punkt"
1711
1712 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:908
1713 msgid "Switch program"
1714 msgstr "Prze³±cz program"
1715
1716 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:915
1717 msgid "Navigate through titles and chapters"
1718 msgstr "Nawigacja przez tytu³y i rozdzia³y"
1719
1720 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1134
1721 msgid "Open File"
1722 msgstr "Otwórz plik"
1723
1724 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1171
1725 msgid "Modules"
1726 msgstr "Modu³y"
1727
1728 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1179
1729 msgid ""
1730 "Sorry, the module manager isn't functional yet. Please retry in a later "
1731 "version."
1732 msgstr ""
1733 "Przepraszamy, mened¿er modu³ów jeszcze nie jest funkcjonalny. Spróbuj u¿yæ "
1734 "funkcji pó¼niejszej wersji programu."
1735
1736 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1355 plugins/gtk/gnome_interface.c:2306
1737 msgid "Device name:"
1738 msgstr "Nazwa urz±dzenia:"
1739
1740 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1442
1741 msgid "Network Stream"
1742 msgstr "Strumieñ sieciowy"
1743
1744 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1747
1745 msgid "Item"
1746 msgstr "Obiekt"
1747
1748 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1759
1749 msgid "Crop"
1750 msgstr "Usuñ"
1751
1752 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1766
1753 msgid "Invert"
1754 msgstr "Odwróæ"
1755
1756 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1773 plugins/gtk/gtk_preferences.c:364
1757 msgid "Select"
1758 msgstr "Wybierz"
1759
1760 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2026
1761 msgid "Jump to: "
1762 msgstr "Skocz do:"
1763
1764 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2180
1765 msgid "Open Stream"
1766 msgstr "Otwórz strumieñ"
1767
1768 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2343
1769 msgid "Protocol"
1770 msgstr "Protokó³"
1771
1772 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2358
1773 msgid "UDP stream"
1774 msgstr "strumieñ UDP"
1775
1776 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2374
1777 msgid "RTP"
1778 msgstr "RPT"
1779
1780 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2382
1781 msgid "Server"
1782 msgstr "Serwer"
1783
1784 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2451 plugins/gtk/gnome_interface.c:2466
1785 msgid "Broadcast"
1786 msgstr "Rozg³aszanie"
1787
1788 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2486
1789 msgid "Channels"
1790 msgstr "Kana³y"
1791
1792 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2501
1793 msgid "Channel server"
1794 msgstr "Serwer kana³ów"
1795
1796 #: plugins/gtk/gtk_preferences.c:310
1797 msgid "Name"
1798 msgstr "Nazwa"
1799
1800 #: plugins/gtk/gtk_preferences.c:310
1801 msgid "Description"
1802 msgstr "Opis"
1803
1804 #: plugins/gtk/gtk_preferences.c:353
1805 msgid "Configure"
1806 msgstr "Skonfiguruj"
1807
1808 #. add new label
1809 #: plugins/gtk/gtk_preferences.c:376
1810 msgid "Selected:"
1811 msgstr "Wybrano:"
1812
1813 #: plugins/gtk/gtk_preferences.c:517 plugins/gtk/gtk_preferences.c:534
1814 msgid "Save"
1815 msgstr "Zapisz"
1816
1817 #: plugins/gtk/gtk_preferences.c:530
1818 msgid "Apply"
1819 msgstr "Zastosuj"
1820
1821 #. special case for "off" item
1822 #: plugins/gtk/gtk_menu.c:513
1823 msgid "None"
1824 msgstr "Nic"
1825
1826 #: plugins/gtk/gtk_menu.c:672
1827 #, c-format
1828 msgid "Title %d (%d)"
1829 msgstr "Tytu³ %d (%d)"
1830
1831 #: plugins/gtk/gtk_menu.c:735
1832 #, c-format
1833 msgid "Chapter %d"
1834 msgstr "Rozdzia³ %d"
1835
1836 #. ****************************************************************************
1837 #. * Build configuration tree.
1838 #. ****************************************************************************
1839 #: plugins/idct/idct.c:47 plugins/mpeg_vdec/video_parser.c:71
1840 msgid "IDCT module"
1841 msgstr "modu³ IDCT"
1842
1843 #: plugins/idct/idctaltivec.c:51
1844 #, fuzzy
1845 msgid "AltiVec IDCT module"
1846 msgstr "modu³ Altivec IDCT"
1847
1848 #: plugins/idct/idctclassic.c:47
1849 msgid "classic IDCT module"
1850 msgstr "klasyczny modu³ IDCT"
1851
1852 #: plugins/idct/idctmmx.c:53
1853 msgid "MMX IDCT module"
1854 msgstr "modu³ MMX IDCT"
1855
1856 #: plugins/idct/idctmmxext.c:53
1857 msgid "MMX EXT IDCT module"
1858 msgstr "modu³ MMX EXT IDCT"
1859
1860 #: plugins/imdct/imdct3dn.c:47
1861 msgid "3D Now! AC3 IMDCT module"
1862 msgstr "modu³ #D Now! A3 IMDCT"
1863
1864 #: plugins/imdct/imdctsse.c:47
1865 msgid "SSE AC3 IMDCT module"
1866 msgstr "modu³ SSE AC3 IMDCT"
1867
1868 #: plugins/kde/kde.cpp:54
1869 msgid "KDE interface module"
1870 msgstr "modu³ interfejsu KDE"
1871
1872 #: plugins/lirc/lirc.c:64
1873 msgid "infrared remote control module"
1874 msgstr "modu³ zdalnego sterowania w podczerwieni"
1875
1876 #: plugins/lpcm_adec/lpcm_adec.c:67
1877 msgid "linear PCM audio decoder"
1878 msgstr "dekoder liniowy PCM d¼wiêku"
1879
1880 #: plugins/macosx/macosx.m:49
1881 msgid "MacOS X interface, sound and video module"
1882 msgstr "modu³ interfejsu MacOS X, d¼wiêku i obrazu"
1883
1884 #. ****************************************************************************
1885 #. * Build configuration tree.
1886 #. ****************************************************************************
1887 #: plugins/mad/mad_adec.c:60
1888 msgid "Mad audio downscale routine (fast,mp321)"
1889 msgstr ""
1890
1891 #: plugins/mad/mad_adec.c:62
1892 #, fuzzy
1893 msgid ""
1894 "Specify the mad audio downscale routine you want to use. By default the mad "
1895 "plugin will use the fastest routine."
1896 msgstr ""
1897 "Okre¶la u¿ywany ekran sprzêtowy X11.\n"
1898 "Domy¶lnie vlc u¿yje warto¶ci ze zmiennej ¶rodowiskowej DISPLAY."
1899
1900 #: plugins/mad/mad_adec.c:71
1901 msgid "libmad MPEG 1/2/3 audio decoder library"
1902 msgstr "biblioteka dekodera d¼wiêku libmad MPEG 1/2/3"
1903
1904 #: plugins/memcpy/memcpy.c:66
1905 msgid "libc memcpy module"
1906 msgstr "modu³ libc memcpy"
1907
1908 #: plugins/memcpy/memcpy.c:71
1909 msgid "3D Now! memcpy module"
1910 msgstr "modu³ 3D Now! memcpy"
1911
1912 #: plugins/memcpy/memcpy.c:79
1913 msgid "MMX memcpy module"
1914 msgstr "modu³ MMX memcpy"
1915
1916 #: plugins/memcpy/memcpy.c:85
1917 msgid "MMX EXT memcpy module"
1918 msgstr "modu³ MMX EXT memcpy"
1919
1920 #: plugins/memcpy/memcpyaltivec.c:47
1921 msgid "AltiVec memcpy module"
1922 msgstr "modu³ AltiVec memcpy"
1923
1924 #: plugins/mga/mga.c:65
1925 msgid "Matrox Graphic Array video module"
1926 msgstr "modu³ obrazu Matrox Graphic Array"
1927
1928 #. ****************************************************************************
1929 #. * Building configuration tree
1930 #. ****************************************************************************
1931 #: plugins/mga/xmga.c:91 plugins/x11/x11.c:40 plugins/x11/xvideo.c:45
1932 msgid "alternate fullscreen method"
1933 msgstr "alternatywna metoda pe³noekranowa"
1934
1935 #: plugins/mga/xmga.c:93 plugins/x11/x11.c:42 plugins/x11/xvideo.c:47
1936 msgid ""
1937 "There are two ways to make a fullscreen window, unfortunately each one has "
1938 "its drawbacks.\n"
1939 "1) Let the window manager handle your fullscreen window (default). But "
1940 "things like taskbars will likely show on top of the video.\n"
1941 "2) Completly bypass the window manager, but then nothing will be able to "
1942 "show on top of the video."
1943 msgstr ""
1944 "Istniej± dwa sposobu na prze³±czenie okna w tryb pe³noekranowy, ka¿dy "
1945 "niesety ma swoje wady.\n"
1946 "1) Pozwól mened¿erowi okien obs³ugiwaæ oknem pe³noekranowym (domy¶lnie). "
1947 "Lecz elementy takie jak paski stanu bêd± wy¶wietlane na górze obrazu.\n"
1948 "2) Ca³kowite pominiêcie mened¿era okien, lecz wówczas nic nie bêdzie mog³o "
1949 "byæ wy¶wietlane na górze obrazu."
1950
1951 #: plugins/mga/xmga.c:102 plugins/x11/x11.c:51 plugins/x11/xvideo.c:56
1952 #, fuzzy
1953 msgid ""
1954 "Specify the X11 hardware display you want to use. By default vlc will use "
1955 "the value of the DISPLAY environment variable."
1956 msgstr ""
1957 "Okre¶la u¿ywany ekran sprzêtowy X11.\n"
1958 "Domy¶lnie vlc u¿yje warto¶ci ze zmiennej ¶rodowiskowej DISPLAY."
1959
1960 #: plugins/mga/xmga.c:112
1961 msgid "X11 MGA module"
1962 msgstr "modu³ X11 MGA"
1963
1964 #: plugins/motion/motion.c:45 plugins/mpeg_vdec/video_parser.c:77
1965 msgid "motion compensation module"
1966 msgstr "modu³ kompensacji ruchu"
1967
1968 #: plugins/motion/motion3dnow.c:47
1969 msgid "3D Now! motion compensation module"
1970 msgstr "modu³ kompensacji ruchu 3D Now!"
1971
1972 #: plugins/motion/motionaltivec.c:50
1973 msgid "AltiVec motion compensation module"
1974 msgstr "modu³ kompensacji ruchu AltiVec"
1975
1976 #: plugins/motion/motionmmx.c:47
1977 msgid "MMX motion compensation module"
1978 msgstr "modu³ kompensacji ruchu MMX"
1979
1980 #: plugins/motion/motionmmxext.c:47
1981 msgid "MMXEXT motion compensation module"
1982 msgstr "modu³ kompensacji ruchu MMXEXT"
1983
1984 #: plugins/mpeg_adec/mpeg_adec.c:66
1985 msgid "MPEG I/II layer 1/2 audio decoder"
1986 msgstr "dekoder d¼wiêku MPEG warstwa I/II"
1987
1988 #: plugins/mpeg_system/mpeg_es.c:57
1989 msgid "ISO 13818-2 MPEG Elementary Stream input"
1990 msgstr "Elementarne wej¶cie strumienia ISO 13818-2 MPEG"
1991
1992 #: plugins/mpeg_system/mpeg_ps.c:56
1993 msgid "ISO 13818-1 MPEG Program Stream input"
1994 msgstr "Programowe wej¶cie strumienia ISO 13818-1 MPEG"
1995
1996 #: plugins/mpeg_system/mpeg_ts.c:79
1997 msgid "ISO 13818-1 MPEG Transport Stream input"
1998 msgstr "Wej¶cie transportu strumienia ISO 13818-1 MPEG"
1999
2000 #: plugins/mpeg_system/mpeg_ts.c:83
2001 msgid "ISO 13818-1 MPEG Transport Stream input (libdvbpsi)"
2002 msgstr "Wej¶cie transportu strumienia ISO 13818-1 MPEG (libdvbpsi)"
2003
2004 #: plugins/mpeg_vdec/video_parser.c:73
2005 #, fuzzy
2006 msgid ""
2007 "This option allows you to select the IDCT module used by this video decoder. "
2008 "The default behavior is to automatically select the best module available."
2009 msgstr ""
2010 "Ta opcja umo¿liwia wybranie modu³u IDCT u¿ywanego przez ten dekoder obrazu.\n"
2011 "Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e domy¶lnym zachowaniem jest automatyczny wybór "
2012 "najlepszego dostêpnego modu³u."
2013
2014 #: plugins/mpeg_vdec/video_parser.c:79
2015 #, fuzzy
2016 msgid ""
2017 "This option allows you to select the motion compensation module used by this "
2018 "video decoder. The default behavior is to automatically select the best "
2019 "module available."
2020 msgstr ""
2021 "Ta opcja umo¿liwia wybranie modu³u kompensacji ruchu u¿ywanego przez ten "
2022 "dekoder obrazu.\n"
2023 "Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e domy¶lnym zachowaniem jest automatyczny wybór "
2024 "najlepszego dostêpnego modu³u."
2025
2026 #: plugins/mpeg_vdec/video_parser.c:83
2027 msgid "use additional processors"
2028 msgstr "u¿ywanie dodatkowych procesorów"
2029
2030 #: plugins/mpeg_vdec/video_parser.c:85
2031 msgid ""
2032 "This video decoder can benefit from a multiprocessor computer. If you have "
2033 "one, you can specify the number of processors here."
2034 msgstr ""
2035 "Tek dekoder obrazu przynosi korzy¶ci przy komputerze wieloprocesorowym.Je¶li "
2036 "posiadasz taki, mo¿na tutaj okre¶liæ liczbê procesorów."
2037
2038 #: plugins/mpeg_vdec/video_parser.c:88
2039 msgid "force synchro algorithm {I|I+|IP|IP+|IPB}"
2040 msgstr "wymuszanie algorytmu synchronizacji {I|I+|IP|IP+|IPB}"
2041
2042 #: plugins/mpeg_vdec/video_parser.c:90
2043 msgid ""
2044 "This allows you to force the synchro algorithm, by directly selecting the "
2045 "types of picture you want to decode. Please bear in mind that if you select "
2046 "more pictures than what your CPU is capable to decode, you won't get "
2047 "anything."
2048 msgstr ""
2049 "Ta opcja umo¿liwia wymuszenie algorytmu synchronizacji, poprzez bezpo¶redni "
2050 "wybór typów dekodowanego obrazu. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e wybranie wiêcej "
2051 "obrazów ni¿ procesor jest zdolny zdekodowaæ nie daje niczego."
2052
2053 #: plugins/mpeg_vdec/video_parser.c:107
2054 msgid "MPEG I/II video decoder module"
2055 msgstr "modu³ dekodera obrazu MPEG I/II"
2056
2057 #: plugins/network/ipv4.c:77
2058 msgid "IPv4 network abstraction layer"
2059 msgstr "sieciowa warstwa abstrakcji IPv4"
2060
2061 #: plugins/network/ipv6.c:78
2062 msgid "IPv6 network abstraction layer"
2063 msgstr "sieciowa warstwa abstrakcji IPv6"
2064
2065 #: plugins/qnx/qnx.c:44
2066 msgid "QNX RTOS module"
2067 msgstr "modu³ QNX RTOS"
2068
2069 #: plugins/qt/qt.cpp:46
2070 msgid "Qt interface module"
2071 msgstr "modu³ interfejsu Qt"
2072
2073 #. ****************************************************************************
2074 #. * Build configuration tree.
2075 #. ****************************************************************************
2076 #: plugins/satellite/satellite.c:41
2077 msgid "satellite default transponder frequency"
2078 msgstr "czêstotlowo¶æ domy¶lnego transpondera satelitarnego"
2079
2080 #: plugins/satellite/satellite.c:44
2081 msgid "satellite default transponder polarization"
2082 msgstr "polaryzacja domy¶lnego transpondera satelitarnego"
2083
2084 #: plugins/satellite/satellite.c:47
2085 msgid "satellite default transponder FEC"
2086 msgstr "FEC domy¶lnego transpondera satelitarnego"
2087
2088 #: plugins/satellite/satellite.c:50
2089 msgid "satellite default transponder symbol rate"
2090 msgstr "szybko¶æ symboli domy¶lnego transpondera satelitarnego"
2091
2092 #: plugins/satellite/satellite.c:53
2093 msgid "use diseqc with antenna"
2094 msgstr "u¿ywanie diseqc z anten±"
2095
2096 #: plugins/satellite/satellite.c:56
2097 msgid "antenna lnb_lof1 (kHz)"
2098 msgstr "antena lnb_lof1 (kHz)"
2099
2100 #: plugins/satellite/satellite.c:59
2101 msgid "antenna lnb_lof2 (kHz)"
2102 msgstr "antena lnb_lof1 (kHz)"
2103
2104 #: plugins/satellite/satellite.c:62
2105 msgid "antenna lnb_slof (kHz)"
2106 msgstr "antena lnb_slof (kHz)"
2107
2108 #: plugins/satellite/satellite.c:78
2109 msgid "satellite input module"
2110 msgstr "modu³ wej¶cia satelity"
2111
2112 #: plugins/sdl/sdl.c:47
2113 msgid "Simple DirectMedia Layer module"
2114 msgstr "modu³ Simple DirectMedia Layer (SDL)"
2115
2116 #: plugins/spudec/spu_decoder.c:76
2117 msgid "DVD subtitles decoder module"
2118 msgstr "modu³ dekodera podtytu³ów DVD"
2119
2120 #: plugins/text/logger.c:87
2121 msgid "log filename"
2122 msgstr ""
2123
2124 #: plugins/text/logger.c:87
2125 msgid "Specify the log filename."
2126 msgstr ""
2127
2128 #: plugins/text/logger.c:88
2129 msgid "log format"
2130 msgstr ""
2131
2132 #: plugins/text/logger.c:88
2133 msgid ""
2134 "Specify the log format. Available choices are \"text\" (default) and \"html\""
2135 msgstr ""
2136
2137 #: plugins/text/logger.c:92
2138 msgid "file logging interface module"
2139 msgstr "modu³ interfejsu zapisu do pliku"
2140
2141 #: plugins/text/logger.c:127
2142 msgid ""
2143 "\n"
2144 "Using the logger interface plugin..."
2145 msgstr ""
2146
2147 #: plugins/text/ncurses.c:70
2148 msgid "ncurses interface module"
2149 msgstr "modu³ interfejsu ncurses"
2150
2151 #: plugins/text/rc.c:76
2152 msgid "remote control interface module"
2153 msgstr "modu³ interfejsu sterowania zdalnego"
2154
2155 #: plugins/vcd/vcd.c:44
2156 msgid "VCD input module"
2157 msgstr "modu³ wej¶cia VCD"
2158
2159 #: plugins/win32/waveout.c:60
2160 msgid "Win32 waveOut extension module"
2161 msgstr "modu³ rozszerzenia waveOut Win32"
2162
2163 #. ****************************************************************************
2164 #. * Build configuration tree.
2165 #. ****************************************************************************
2166 #: plugins/win32/win32.cpp:42
2167 msgid "maximum number of lines in the log window"
2168 msgstr ""
2169
2170 #: plugins/win32/win32.cpp:44
2171 msgid ""
2172 "You can set the maximum number of lines that the log window will display. "
2173 "Enter -1 if you want to keep all messages."
2174 msgstr ""
2175
2176 #: plugins/win32/win32.cpp:53
2177 msgid "Win32 interface module"
2178 msgstr "modu³ interfejsu Win32"
2179
2180 #: plugins/x11/x11.c:61
2181 msgid "X11 module"
2182 msgstr "modu³ X11"
2183
2184 #. ****************************************************************************
2185 #. * Building configuration tree
2186 #. ****************************************************************************
2187 #: plugins/x11/xvideo.c:40
2188 msgid "XVideo adaptor number"
2189 msgstr "Numer karty XVideo"
2190
2191 #: plugins/x11/xvideo.c:42
2192 msgid ""
2193 "If you graphics card provides several adaptors, this option allows you to "
2194 "choose which one will be used (you shouldn't have to change this)."
2195 msgstr ""
2196 "Je¶li karta graficzna obs³uguje kilka kart, ta opcja umo¿liwia wybranie "
2197 "która z nich ma byæ u¿ywana (nie powinno siê tego zmieniaæ)."
2198
2199 #: plugins/x11/xvideo.c:59
2200 msgid "XVimage chroma format"
2201 msgstr "format XVimage chroma"
2202
2203 #: plugins/x11/xvideo.c:61
2204 msgid ""
2205 "Force the XVideo renderer to use a specific chroma format instead of trying "
2206 "to improve performances by using the most efficient one."
2207 msgstr ""
2208 "Wymusza renderowanie XVideo w trybie u¿ywaj±cym formatu chroma zamiast "
2209 "próbowania polepszenia wydajno¶ci przez u¿ycie najbardziej wydajnego "
2210 "formatu. "
2211
2212 #: plugins/x11/xvideo.c:73
2213 msgid "XVideo extension module"
2214 msgstr "modu³ rozszerzenia XVideo"
2215
2216 #~ msgid "disable hardware acceleration for the video output"
2217 #~ msgstr "wy³±czona akceleracja sprzêtowa dla wyj¶cia obrazu"
2218
2219 #~ msgid "-:--:--"
2220 #~ msgstr "-:--:--"
2221
2222 #~ msgid "--"
2223 #~ msgstr "--"
2224
2225 #~ msgid "---"
2226 #~ msgstr "---"
2227
2228 #~ msgid "1/2"
2229 #~ msgstr "1/2"
2230
2231 #~ msgid "2/3"
2232 #~ msgstr "2/3"
2233
2234 #~ msgid "3/4"
2235 #~ msgstr "3/4"
2236
2237 #~ msgid "4/5"
2238 #~ msgstr "4/5"
2239
2240 #~ msgid "5/6"
2241 #~ msgstr "5/6"
2242
2243 #~ msgid "7/8"
2244 #~ msgstr "7/8"
2245
2246 #~ msgid "6/7"
2247 #~ msgstr "6/7"
2248
2249 #~ msgid "warning level (or use -v, -vv, etc...)"
2250 #~ msgstr "poziom ostrzegania (lub u¿yj -v, -vv, itd...)"
2251
2252 #~ msgid ""
2253 #~ "Increasing the warning level will allow you to see more debug messages "
2254 #~ "and can sometimes help you to troubleshoot a problem."
2255 #~ msgstr ""
2256 #~ "Zwiêkszanie poziomu ostrzegania pozwoli na wy¶wietlenie wiêksze ilo¶ci "
2257 #~ "komunikatów o b³êdach oraz mo¿e czasem pomóc rozwi±zaæ problem."
2258
2259 #~ msgid "output statistics"
2260 #~ msgstr "statystyki wyj¶ciowe"
2261
2262 #~ msgid ""
2263 #~ "Enabling the stats mode will flood your log console with various "
2264 #~ "statistics messages."
2265 #~ msgstr ""
2266 #~ "W³±czenie trybu statystyk zape³ni dziennik konsoli ró¿nymi komunikatami "
2267 #~ "statystycznymi."