mov: Treat keyframe indexes as 1-origin if starting at non-zero.