avfilter/dctdnoiz: rewrite [f/i]dct
[ffmpeg.git] / libavfilter / vf_dctdnoiz.c
2014-08-07 Clément Bœschavfilter/dctdnoiz: rewrite [f/i]dct
2013-10-29 Michael NiedermayerMerge remote-tracking branch 'qatar/master'
2013-05-26 Clément Bœschlavfi/dctdnoiz: move DC normalization out of loops.
2013-05-15 Clément Bœschlavfi/dctdnoiz: fix 10l typo in pr_height computation.
2013-05-14 Clément Bœschlavfi: add dctdnoiz filter.