Merge commit 'fa85fcf2b7d1ab822a59245077b8bb855406d3e9'
[ffmpeg.git] / libavcodec / qsvenc_hevc.c
2015-07-25 Michael NiedermayerMerge commit 'fa85fcf2b7d1ab822a59245077b8bb855406d3e9'
2015-07-25 Anton Khirnovqsvenc_hevc: fix enum declaration
2015-07-22 Michael NiedermayerMerge commit 'ecee1148af4989e1f9e16f0cdc9f98ad2045538c'
2015-07-22 Anton Khirnovqsvenc_hevc: use the correct HW plugin UID
2015-07-09 Michael Niedermayeravcodec/qsvenc_hevc: Attempt to fix error: too few...
2015-07-09 Michael NiedermayerMerge commit '66acb76bb0492b263215ca9b4d927a7be39ace02'
2015-07-08 Anton Khirnovlavc: add Intel libmfx-based HEVC encoder