Metadata muxer
[ffmpeg.git] / doc / ffmpeg.texi
2010-12-27 Anton KhirnovMetadata muxer
2010-12-14 Stefano SabatiniSimplify texi files naming: ff*-doc.texi -> ff*.texi.