indentation
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Sun, 18 Mar 2007 07:53:16 +0000 (07:53 +0000)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Sun, 18 Mar 2007 07:53:16 +0000 (07:53 +0000)
Originally committed as revision 8437 to svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk

libavcodec/vc1.c

index 0629bd1..240ddae 100644 (file)
@@ -821,17 +821,17 @@ static void vc1_mc_1mv(VC1Context *v, int dir)
     uvsrc_x = s->mb_x * 8 + (uvmx >> 2);
     uvsrc_y = s->mb_y * 8 + (uvmy >> 2);
 
-if(v->profile != PROFILE_ADVANCED){
-    src_x   = av_clip(  src_x, -16, s->mb_width  * 16);
-    src_y   = av_clip(  src_y, -16, s->mb_height * 16);
-    uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->mb_width  *  8);
-    uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->mb_height *  8);
-}else{
-    src_x   = av_clip(  src_x, -17, s->avctx->coded_width);
-    src_y   = av_clip(  src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
-    uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
-    uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->avctx->coded_height >> 1);
-}
+    if(v->profile != PROFILE_ADVANCED){
+        src_x   = av_clip(  src_x, -16, s->mb_width  * 16);
+        src_y   = av_clip(  src_y, -16, s->mb_height * 16);
+        uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->mb_width  *  8);
+        uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->mb_height *  8);
+    }else{
+        src_x   = av_clip(  src_x, -17, s->avctx->coded_width);
+        src_y   = av_clip(  src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
+        uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
+        uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->avctx->coded_height >> 1);
+    }
 
     srcY += src_y * s->linesize + src_x;
     srcU += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
@@ -951,13 +951,13 @@ static void vc1_mc_4mv_luma(VC1Context *v, int n)
     src_x = s->mb_x * 16 + (n&1) * 8 + (mx >> 2);
     src_y = s->mb_y * 16 + (n&2) * 4 + (my >> 2);
 
-if(v->profile != PROFILE_ADVANCED){
-    src_x   = av_clip(  src_x, -16, s->mb_width  * 16);
-    src_y   = av_clip(  src_y, -16, s->mb_height * 16);
-}else{
-    src_x   = av_clip(  src_x, -17, s->avctx->coded_width);
-    src_y   = av_clip(  src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
-}
+    if(v->profile != PROFILE_ADVANCED){
+        src_x   = av_clip(  src_x, -16, s->mb_width  * 16);
+        src_y   = av_clip(  src_y, -16, s->mb_height * 16);
+    }else{
+        src_x   = av_clip(  src_x, -17, s->avctx->coded_width);
+        src_y   = av_clip(  src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
+    }
 
     srcY += src_y * s->linesize + src_x;
 
@@ -1083,13 +1083,13 @@ static void vc1_mc_4mv_chroma(VC1Context *v)
     uvsrc_x = s->mb_x * 8 + (uvmx >> 2);
     uvsrc_y = s->mb_y * 8 + (uvmy >> 2);
 
-if(v->profile != PROFILE_ADVANCED){
-    uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->mb_width  *  8);
-    uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->mb_height *  8);
-}else{
-    uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
-    uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->avctx->coded_height >> 1);
-}
+    if(v->profile != PROFILE_ADVANCED){
+        uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->mb_width  *  8);
+        uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->mb_height *  8);
+    }else{
+        uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
+        uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->avctx->coded_height >> 1);
+    }
 
     srcU = s->last_picture.data[1] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
     srcV = s->last_picture.data[2] + uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;
@@ -2139,17 +2139,17 @@ static void vc1_interp_mc(VC1Context *v)
     uvsrc_x = s->mb_x * 8 + (uvmx >> 2);
     uvsrc_y = s->mb_y * 8 + (uvmy >> 2);
 
-if(v->profile != PROFILE_ADVANCED){
-    src_x   = av_clip(  src_x, -16, s->mb_width  * 16);
-    src_y   = av_clip(  src_y, -16, s->mb_height * 16);
-    uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->mb_width  *  8);
-    uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->mb_height *  8);
-}else{
-    src_x   = av_clip(  src_x, -17, s->avctx->coded_width);
-    src_y   = av_clip(  src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
-    uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
-    uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->avctx->coded_height >> 1);
-}
+    if(v->profile != PROFILE_ADVANCED){
+        src_x   = av_clip(  src_x, -16, s->mb_width  * 16);
+        src_y   = av_clip(  src_y, -16, s->mb_height * 16);
+        uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->mb_width  *  8);
+        uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->mb_height *  8);
+    }else{
+        src_x   = av_clip(  src_x, -17, s->avctx->coded_width);
+        src_y   = av_clip(  src_y, -18, s->avctx->coded_height + 1);
+        uvsrc_x = av_clip(uvsrc_x,  -8, s->avctx->coded_width  >> 1);
+        uvsrc_y = av_clip(uvsrc_y,  -8, s->avctx->coded_height >> 1);
+    }
 
     srcY += src_y * s->linesize + src_x;
     srcU += uvsrc_y * s->uvlinesize + uvsrc_x;