pixfmt: fix the AV_PIX_FMT_VAAPI_VLD doxy
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 9 Jan 2016 18:46:26 +0000 (19:46 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Mon, 7 Mar 2016 12:57:02 +0000 (13:57 +0100)

No differences found