zerocodec: remove an unused variable.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Thu, 15 Nov 2012 19:42:22 +0000 (20:42 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Mon, 24 Dec 2012 08:17:40 +0000 (09:17 +0100)
libavcodec/zerocodec.c

index cba3198..8122cca 100644 (file)
@@ -25,7 +25,6 @@
 typedef struct {
     AVFrame  previous_frame;
     z_stream zstream;
-    int      size;
 } ZeroCodecContext;
 
 static int zerocodec_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data,
@@ -136,9 +135,6 @@ static av_cold int zerocodec_decode_init(AVCodecContext *avctx)
     avctx->pix_fmt             = AV_PIX_FMT_UYVY422;
     avctx->bits_per_raw_sample = 8;
 
-    zc->size = avpicture_get_size(avctx->pix_fmt,
-                                  avctx->width, avctx->height);
-
     zstream->zalloc = Z_NULL;
     zstream->zfree  = Z_NULL;
     zstream->opaque = Z_NULL;