smc: use the AVFrame API properly.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 9 Nov 2013 09:14:46 +0000 (10:14 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 16 Nov 2013 16:40:57 +0000 (17:40 +0100)
commit68af7f54a6cdd876fe2264de896779fffce51fd3
tree7e57c598cd6a989a4c147f192695e94589716452
parent32f7cf9bc38abbdca6f2d7c2e8c37c01f843ecab
smc: use the AVFrame API properly.
libavcodec/smc.c