v210x: return meaningful error codes.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 17 Nov 2012 14:34:17 +0000 (15:34 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sun, 6 Jan 2013 12:31:40 +0000 (13:31 +0100)
commit6689474b91049411b5b7986616d1c66b701ae11f
tree120ea5c74dd0a2c22a6cddd9db99e5cf265dffed
parent39039f24051e4efcf00a5b13a772085f1e34d6f4
v210x: return meaningful error codes.
libavcodec/v210x.c