mss3: use the AVFrame API properly.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 9 Nov 2013 09:14:46 +0000 (10:14 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 16 Nov 2013 16:41:54 +0000 (17:41 +0100)
commit207909911d31612bb43f61117784fdf5d9f3aac6
tree5e398db2abb93e1bf010aefb4796b2b1ff52c9e9
parente9198f61db90ae07e649096bcc6991a09786f09c
mss3: use the AVFrame API properly.
libavcodec/mss3.c