huffyuv: use the AVFrame API properly.
authorAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 9 Nov 2013 09:14:46 +0000 (10:14 +0100)
committerAnton Khirnov <anton@khirnov.net>
Sat, 16 Nov 2013 16:50:20 +0000 (17:50 +0100)
commit14b35bf065a3df56cccd116a27cae6a772239005
tree9eb42b72a7b6d0d95b11c2cc189342a0fdcbac22
parentffe04c330335add4c6d70ab0bb98e6b3f4f7abfa
huffyuv: use the AVFrame API properly.
libavcodec/huffyuv.h
libavcodec/huffyuvenc.c