indeo4: add some missing static and const qualifiers
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Thu, 12 Jan 2012 09:01:33 +0000 (10:01 +0100)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Thu, 12 Jan 2012 12:54:41 +0000 (13:54 +0100)
commit08bab32cf1dff7dc25dab4f010c42c13ba9627c7
tree74423d20b006899eff419efd66ba463e316e98b0
parent3faa303a47e0c3b59a53988e0f76018930c6cb1a
indeo4: add some missing static and const qualifiers

From the patch by Reimar Döffinger.
libavcodec/indeo4.c
libavcodec/indeo4data.h