ee5ad31cd5f8d2dbad330c2f4d62ffff20cc0f02
[ffmpeg.git] / tests / ref / vsynth / vsynth_lena-jpeg2000-97
1 ca78db12e1af7cbf44fdce165aaa5130 *tests/data/fate/vsynth_lena-jpeg2000-97.avi
2 1918756 tests/data/fate/vsynth_lena-jpeg2000-97.avi
3 5fd8a2e35503b48af302b3ef5e317683 *tests/data/fate/vsynth_lena-jpeg2000-97.out.rawvideo
4 stddev:    2.84 PSNR: 39.04 MAXDIFF:   28 bytes:  7603200/  7603200