ce90be0d99f1c084531d3b81eeaa12d85dc7a0dd
[ffmpeg.git] / tests / ref / vsynth / vsynth_lena-jpeg2000-97
1 aebe3eaa1fa5c6698cd1abc8d0569d7f *tests/data/fate/vsynth_lena-jpeg2000-97.avi
2 1105382 tests/data/fate/vsynth_lena-jpeg2000-97.avi
3 32069295493de2b3e348ecbed2ff41ab *tests/data/fate/vsynth_lena-jpeg2000-97.out.rawvideo
4 stddev:    4.85 PSNR: 34.41 MAXDIFF:   58 bytes:  7603200/  7603200