1320c38a51c84d28d80b13c6bdf007ec36c5ce96
[ffmpeg.git] / tests / ref / vsynth / vsynth2-v210
1 6fbbcfee1832fe4c62aacb70454cff62 *tests/data/fate/vsynth2-v210.avi
2 14752448 tests/data/fate/vsynth2-v210.avi
3 a627fb50c8276200fd71383977d87ca3 *tests/data/fate/vsynth2-v210.out.rawvideo
4 stddev:    0.34 PSNR: 57.43 MAXDIFF:    6 bytes:  7603200/  7603200