f907408d9fb68415011d01f86fe36675b63f910e
[ffmpeg.git] / libavcodec / sh4 / Makefile
1 OBJS += sh4/dsputil_align.o                                             \
2         sh4/dsputil_sh4.o                                               \
3         sh4/idct_sh4.o                                                  \
4
5 OBJS-$(CONFIG_H264CHROMA)               += sh4/h264chroma_init.o        \