l10n: Vietnamese translation
authorPhan Anh <ppanhh@gmail.com>
Thu, 1 Oct 2009 22:34:16 +0000 (23:34 +0100)
committerChristophe Mutricy <xtophe@videolan.org>
Thu, 1 Oct 2009 22:34:16 +0000 (23:34 +0100)
Signed-off-by: Christophe Mutricy <xtophe@videolan.org>
po/vi.po [new file with mode: 0644]

diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
new file mode 100644 (file)
index 0000000..5fdb246
--- /dev/null
+++ b/po/vi.po
@@ -0,0 +1,24591 @@
+# Vietnamese translations for vlc package.\r
+# Copyright (C) 2008 VideoLAN\r
+# This file is distributed under the same license as the vlc package.\r
+# Phan Anh <ppanhh@gmail.com>, 2009.\r
+# \r
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: vlc 1.0\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-10-01 22:35+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-29 15:23+0700\n"
+"Last-Translator: anh phan <ppanhh@gmail.com>\n"
+"Language-Team: iamphananh.blogspot.com <ppanhh@gmail.com>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Poedit-Language: Vietnamese\n"
+"X-Poedit-Country: VIET NAM\n"
+"X-Poedit-Bookmarks: 117,2617,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1\n"
+
+#: include/vlc_common.h:841
+msgid ""
+"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
+"You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
+"see the file named COPYING for details.\n"
+"Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
+msgstr ""
+"Chương trình này được phát hành mà KHÔNG CÓ SỰ BẢO HÀNH, tuân theo các điều "
+"khoản của luật pháp.\n"
+"Bạn có thể phân phối nó với các điều khoản của GNU General Public License;\n"
+"Hãy xem file COPYING để có thêm thông tin.\n"
+"Lập trình bởi nhóm VideoLAN, phiên bản Việt Hóa được phiên dịch bởi Phan "
+"Anh.\n"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:32
+msgid "VLC preferences"
+msgstr "Tùy chỉnh"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:34
+msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
+msgstr "Chọn\"Tùy chọn nâng cao\" để có thêm các lựa chọn khác"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:37 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:177
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:81
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:970 modules/misc/dummy/dummy.c:67
+msgid "Interface"
+msgstr "Giao diện"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:38
+msgid "Settings for VLC's interfaces"
+msgstr "Thiết lập giao diện"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:40
+msgid "Main interfaces settings"
+msgstr "Thiết lập giao diện chính"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:42
+msgid "Main interfaces"
+msgstr "Giao diện chính"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:43
+msgid "Settings for the main interface"
+msgstr "Các thiết lập cho giao diện chính"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:45 src/libvlc-module.c:180
+msgid "Control interfaces"
+msgstr "Giao diện điều khiển"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:46
+msgid "Settings for VLC's control interfaces"
+msgstr "Thiết lập giao diện điều khiển"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:48 include/vlc_config_cat.h:49
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:197
+msgid "Hotkeys settings"
+msgstr "Thiết lập phím tắt"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:52 src/input/es_out.c:2736 src/input/es_out.c:2777
+#: src/libvlc-module.c:1519 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:283
+#: modules/gui/macosx/intf.m:668 modules/gui/macosx/output.m:170
+#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:114 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:181
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:380
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:508
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:83
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:487 modules/stream_out/es.c:93
+#: modules/stream_out/transcode.c:200
+msgid "Audio"
+msgstr "Audio"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:53
+msgid "Audio settings"
+msgstr "Thiết lập "
+
+#: include/vlc_config_cat.h:55
+msgid "General audio settings"
+msgstr "Thiết lập chung cho Audio"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:57 include/vlc_config_cat.h:79
+#: src/video_output/video_output.c:490
+msgid "Filters"
+msgstr "Bộ lọc"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:58
+msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
+msgstr "Bộ lọc Audio dùng để xử lý việc phân luồng Audio"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:60 src/audio_output/input.c:108
+#: modules/gui/macosx/intf.m:678 modules/gui/macosx/intf.m:679
+msgid "Visualizations"
+msgstr "Hiệu ứng"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/input.c:182
+msgid "Audio visualizations"
+msgstr "Hiệu ứng Audio"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:63 include/vlc_config_cat.h:75
+msgid "Output modules"
+msgstr "Phương thức xuất dữ liệu"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:64
+msgid "General settings for audio output modules."
+msgstr "Thiết lập chung cho phướng thức xuất dữ liệu của Audio"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:66 src/libvlc-module.c:1957
+#: modules/stream_out/transcode.c:232
+msgid "Miscellaneous"
+msgstr "Tổng quan"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:67
+msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
+msgstr "Tổng quan thiết lập phương thức Audio"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:70 src/input/es_out.c:2739 src/input/es_out.c:2826
+#: src/libvlc-module.c:1572 modules/gui/macosx/intf.m:681
+#: modules/gui/macosx/output.m:160 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:103
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:185 modules/gui/macosx/wizard.m:381
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:509
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:85
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:469 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:292
+#: modules/misc/dummy/dummy.c:104 modules/stream_out/es.c:101
+#: modules/stream_out/transcode.c:169
+msgid "Video"
+msgstr "Video"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:71
+msgid "Video settings"
+msgstr "Thiết lập Video"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:73
+msgid "General video settings"
+msgstr "Thiết lập chung cho Video"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:77
+msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
+msgstr "Chọn cách xuất dữ liệu cho Video và chỉnh sửa tại đây"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:81
+msgid "Video filters are used to process the video stream."
+msgstr "Bộ lọc Video dùng để xử lý việc phân luồng Video"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:83
+msgid "Subtitles/OSD"
+msgstr "Phụ đề/Hiển thị trên màn hình"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:84
+msgid ""
+"Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
+msgstr ""
+"Thiết lập cho phần Hiển Thị Trên Màn Hình, phụ đề và \"độ trễ phụ đề hình ảnh"
+"\""
+
+#: include/vlc_config_cat.h:93
+msgid "Input / Codecs"
+msgstr "Nhập dữ liệu/Codec"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:94
+msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
+msgstr "Thiết lập cho phần nhập dữ liệu, nén kênh, giải và mã hóa"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:97
+msgid "Access modules"
+msgstr "Phương thức truy cập"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:99
+msgid ""
+"Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
+"to alter are HTTP proxy or caching settings."
+msgstr ""
+"Thiết lập cho phần các phương thức truy cập khác nhau. Thiết lập chung giúp "
+"bạn hủy bỏ HTTP proxy hoặc là cache"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:103
+msgid "Stream filters"
+msgstr "Bộ lọc luồng"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:105
+msgid ""
+"Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
+"input side of VLC. Use with care..."
+msgstr ""
+"Bộ lọc luồng là một phương thức đặc biệt thuộc tiến trình nâng cao cho việc "
+"nhập dữ liệu vào VLC. Hãy cẩn thận..."
+
+#: include/vlc_config_cat.h:108
+msgid "Demuxers"
+msgstr "Tách kênh"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:109
+msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
+msgstr "Tách kênh dùng để tách audio và video thành các luồng riêng rẽ."
+
+#: include/vlc_config_cat.h:111
+msgid "Video codecs"
+msgstr "Codec của Video"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:112
+msgid "Settings for the video-only decoders and encoders."
+msgstr "Thiết lập áp dụng cho phần giải và mã hóa video."
+
+#: include/vlc_config_cat.h:114
+msgid "Audio codecs"
+msgstr "Codec của Audio"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:115
+msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
+msgstr "Thiết lập cho phần audio cũng như giải và mã hóa."
+
+#: include/vlc_config_cat.h:117
+msgid "Other codecs"
+msgstr "Các codec khác"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:118
+msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders."
+msgstr "Thiết lập cho phần audio và video cũng như giải và mã hóa."
+
+#: include/vlc_config_cat.h:120
+msgid "General Input"
+msgstr "Tổng quát việc nhập dữ liệu"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:121
+msgid "General input settings. Use with care..."
+msgstr "Thiết lập việc xuất dữ liệu, hãy cẩn thận..."
+
+#: include/vlc_config_cat.h:124 src/libvlc-module.c:1882
+msgid "Stream output"
+msgstr "Nhập dữ liệu luồng"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:126
+msgid ""
+"Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
+"saving incoming streams.\n"
+"Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
+"that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
+"RTSP).\n"
+"Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
+"duplicating...)."
+msgstr ""
+"Thiết lập cho việc xuất dữ liệu của luồng được sử dụng như là một luồng chủ "
+"hoặc lưu các luồng đầu vào.\n"
+"Các luồng sẽ được trộn và sau đó đi qua phương thức \"truy cập xuất dữ liệu"
+"\" có thể lưu luồng vào một file hoặc phân luồn nó (UDP, HTTP, RTP/RTSP).\n"
+"Các phương thức phân luồng Sout cho phép điều khiển tiến trình phân luồng "
+"(chuyển mã, nhân bản...)."
+
+#: include/vlc_config_cat.h:134
+msgid "General stream output settings"
+msgstr "Thiết lập chung cho phần xuất dữ liệu từ luồng"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:136
+msgid "Muxers"
+msgstr "Trộn kênh"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:138
+msgid ""
+"Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
+"elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
+"always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
+"You can also set default parameters for each muxer."
+msgstr ""
+"Trộn kênh dùng để tạo ra các định dạng từ việc kết nối lại các luồng sơ cấp "
+"(video, audio,...) với nhau. Phần thiết lập này sẽ cho phép bạn bắt buộc "
+"phải yêu cầu các thông số cho việc trộn kênh. Ban không nên chọn phần này.\n"
+"Bạn cũng có thể thiết lập lại các giá trị mặc định của từng thao tác trộn "
+"kênh."
+
+#: include/vlc_config_cat.h:144
+msgid "Access output"
+msgstr "Truy cập cách xuất dữ liệu"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:146
+msgid ""
+"Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
+"setting allows you to always force a specific access output method. You "
+"should probably not do that.\n"
+"You can also set default parameters for each access output."
+msgstr ""
+"Phương thức truy cập cách xuất dữ liệu điều khiển các luồng đã trộn được gửi "
+"đi. Phần thiết lập này cho phép bạn bắt buộc phải có phần nhập dữ liệu đầu "
+"vào. Bận không nên chọn phần này.\n"
+"Bạn cũng có thể thiết lập các thông số cho mỗi cách thức truy cập."
+
+#: include/vlc_config_cat.h:151
+msgid "Packetizers"
+msgstr "Đóng gói"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:153
+msgid ""
+"Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
+"This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
+"not do that.\n"
+"You can also set default parameters for each packetizer."
+msgstr ""
+"Đóng gói được dùng để \"tái xử lý\" các luồng sơ cấp trước khi trộn. Phần "
+"thiết lập này sẽ bắt buộc tạo một phần đóng gói. Bạn không nên làm điều "
+"này.\n"
+"Bạn cũng có thể thiết lập các thông số mặc định cho từng gói."
+
+#: include/vlc_config_cat.h:159
+msgid "Sout stream"
+msgstr "Luồng Sout"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:160
+msgid ""
+"Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
+"the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
+"for each sout stream module here."
+msgstr ""
+"Luồng Sout là phương thức cho bạn có thể xây dựng các chuỗi xử lý sout. Hãy "
+"đọc thêm tài liều về Cách Phân Luồng để"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:165 modules/services_discovery/sap.c:124
+msgid "SAP"
+msgstr "SAP"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:167
+msgid ""
+"SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
+"multicast UDP or RTP."
+msgstr ""
+"SAP dùng để thông báo chính thức các luồng sẽ được gửi đi thông qua việc dồn "
+"kênh băng UDP hay RTP"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:170
+msgid "VOD"
+msgstr "VOD"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:171
+msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
+msgstr "Thi hành Video theo yêu cầu của VLC"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:175 src/libvlc-module.c:2018
+#: src/playlist/engine.c:119 modules/demux/playlist/playlist.c:66
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:67
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:232
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:326
+#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:71 modules/gui/macosx/intf.m:610
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:103
+#: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:107
+#: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:107
+#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:43
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:157
+msgid "Playlist"
+msgstr "Danh sách"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:176
+msgid ""
+"Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
+"that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
+msgstr ""
+"Thiết lập này áp dụng cho cách thao tác của danh sách chơi (vd như cách chơi "
+"lại toàn bộ danh sách) và các phương thức thêm các đối tượng vào danh sách "
+"chơi một cách tự động (\"khám phá dịch vụ\" phương thức)."
+
+#: include/vlc_config_cat.h:180
+msgid "General playlist behaviour"
+msgstr "Thao tác chung của danh sách nhạc"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:181 modules/gui/macosx/playlist.m:485
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:486
+msgid "Services discovery"
+msgstr "Các dịch vụ khác"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:182
+msgid ""
+"Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
+"playlist."
+msgstr ""
+"Phương thức khám phá dịch vụ là thao tác thuận lợi cho việc thêm các đối "
+"tượng vào danh sách."
+
+#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1832
+msgid "Advanced"
+msgstr "Nâng cao"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:187
+msgid "Advanced settings. Use with care..."
+msgstr "Thiết lập nâng cao. Cẩn thận khi chỉnh sửa..."
+
+#: include/vlc_config_cat.h:189
+msgid "CPU features"
+msgstr "Tính năng CPU"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:190
+msgid ""
+"You can choose to disable some CPU accelerations here. Use with extreme care!"
+msgstr "Bạn có thể vô hiệu tốc độ xử lý của CPU. Cẩn thận khi dùng!"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:193
+msgid "Advanced settings"
+msgstr "Thiết lập nâng cao"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:198 modules/gui/macosx/open.m:180
+#: modules/gui/macosx/open.m:459 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:256
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:309
+msgid "Network"
+msgstr "Mạng lưới"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:199
+msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
+msgstr ""
+"Các phương thức này cung cấp các chức năng truy cập của mạng lưới đến các "
+"phần khác của VLC."
+
+#: include/vlc_config_cat.h:202
+msgid "Chroma modules settings"
+msgstr "Thiết lập phương thức màu sắc"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:203
+msgid "These settings affect chroma transformation modules."
+msgstr "Các thiết lập này tác động đến các phương thức chuyển đổi màu."
+
+#: include/vlc_config_cat.h:205
+msgid "Packetizer modules settings"
+msgstr "Thiết lập phương thức đóng gói"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:209
+msgid "Encoders settings"
+msgstr "Thiết lập bộ mã hóa"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:211
+msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
+msgstr ""
+"Sau đây là các thiết lập chung cho video/audio/phụ đề và các phương pháp mã "
+"hóa"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:214
+msgid "Dialog providers settings"
+msgstr "Thiết lập nhà cung cấp hộii thoại"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:216
+msgid "Dialog providers can be configured here."
+msgstr "Cửa sổ thông báo của nhà cung cấp có thể chỉnh sửa tại đây."
+
+#: include/vlc_config_cat.h:218
+msgid "Subtitle demuxer settings"
+msgstr "Thiết lập tách kênh phụ đề"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:220
+msgid ""
+"In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
+"example by setting the subtitles type or file name."
+msgstr ""
+"Trong phần này bạn có thể chỉnh sửa thao tác của tách kênh phụ đề, ví dụ như "
+"thiét lập dạng của phụ đề hoặc là tên file"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:227
+msgid "No help available"
+msgstr "Không thể giúp đỡ"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:228
+msgid "There is no help available for these modules."
+msgstr "Không có file trợ giúp tương ứng với các phương thức này"
+
+#: include/vlc_interface.h:125
+msgid ""
+"\n"
+"Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
+"to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Cảnh báo: bạn không thể thao tác giao diện đồ họa người dùng thêm nữa, mở "
+"cửa sổ dòng lệnh, đi đến thư mục mà bạn đã cài VLC và chạy \"vlc -I qt\"\n"
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:34
+msgid "Quick &Open File..."
+msgstr "Mở nhanh file..."
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:35
+msgid "&Advanced Open..."
+msgstr "Mở file nâng cao..."
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:36
+msgid "Open &Directory..."
+msgstr "Mở hư mục"
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:38
+msgid "Select one or more files to open"
+msgstr "Chọn một hay nhiều file để mở"
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:42
+msgid "Media &Information"
+msgstr "Thông tin file"
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:43
+msgid "&Codec Information"
+msgstr "Thông tin codec"
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:44
+msgid "&Messages"
+msgstr "Thông điệp"
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:45
+msgid "Jump to Specific &Time"
+msgstr "Nhảy tới thời gian tự chọn"
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:46 modules/gui/qt4/menus.cpp:602
+msgid "&Bookmarks"
+msgstr "Đánh dấu"
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:47
+msgid "&VLM Configuration"
+msgstr "Chỉnh sửa VLM"
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:49
+msgid "&About"
+msgstr "Thông tin - phiên dịch bởi Phan Anh"
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:52 modules/control/rc.c:77
+#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:65
+#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:153 modules/gui/macosx/intf.m:603
+#: modules/gui/macosx/intf.m:648 modules/gui/macosx/intf.m:737
+#: modules/gui/macosx/intf.m:744 modules/gui/macosx/intf.m:2021
+#: modules/gui/macosx/intf.m:2022 modules/gui/macosx/intf.m:2023
+#: modules/gui/macosx/intf.m:2024 modules/gui/macosx/playlist.m:473
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:101 modules/gui/qt4/menus.cpp:734
+#: modules/gui/qt4/ui/open.h:275
+msgid "Play"
+msgstr "Chơi"
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:53
+msgid "Fetch Information"
+msgstr "Thông tin mở rộng"
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:54 modules/gui/macosx/playlist.m:474
+#: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:47
+#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:104
+#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:171
+msgid "Delete"
+msgstr "Xóa"
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:55
+msgid "Information..."
+msgstr "Thông tin..."
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:56
+msgid "Sort"
+msgstr "Sắp xếp"
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:57
+msgid "Add Node"
+msgstr "Thêm nốt"
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:58
+msgid "Stream..."
+msgstr "Luồng"
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:59
+msgid "Save..."
+msgstr "Lưu..."
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:60
+msgid "Open Folder..."
+msgstr "Mở thư mục..."
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:64 src/libvlc-module.c:1190
+msgid "Repeat all"
+msgstr "Lặp lại tất cả"
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:65
+msgid "Repeat one"
+msgstr "Lặp lại một lần"
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:66
+msgid "No repeat"
+msgstr "Không lặp lại"
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:68 src/libvlc-module.c:1410
+#: modules/gui/macosx/controls.m:1045 modules/gui/macosx/intf.m:654
+msgid "Random"
+msgstr "Ngẫu nhiên"
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:69
+msgid "Random off"
+msgstr "Tắt ngẫu nhiên"
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:71
+msgid "Add to playlist"
+msgstr "Thêm vào danh sách"
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:72
+msgid "Add to media library"
+msgstr "Thêm vào thư viện"
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:74
+msgid "Add file..."
+msgstr "Thêm file..."
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:75
+msgid "Advanced open..."
+msgstr "Mở file nâng cao..."
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:76
+msgid "Add directory..."
+msgstr "Thêm thư mục..."
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:78
+msgid "Save Playlist to &File..."
+msgstr "Lưu danh sách và file..."
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:79
+msgid "Open Play&list..."
+msgstr "Mở danh sách..."
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:81
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1169
+msgid "Search"
+msgstr "Tìm kiếm"
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:82
+msgid "Search Filter"
+msgstr "Bộ lọc tìm kiếm"
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:84
+msgid "&Services Discovery"
+msgstr "Khám phá dịch vụ"
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:88
+msgid ""
+"Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
+"them."
+msgstr ""
+"Một vài tùy chọn bị ẩn. Đánh dấu \"Tùy chọn nâng cao\" để hiển thị chúng"
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:93 modules/gui/macosx/extended.m:78
+msgid "Image clone"
+msgstr "Sao chép hình ảnh"
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:94
+msgid "Clone the image"
+msgstr "Sao chép hình ảnh"
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:96
+msgid "Magnification"
+msgstr "Phóng to"
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:97
+msgid ""
+"Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
+"be magnified."
+msgstr ""
+"Phóng to một đoạn video. Chọn phần hình ảnh cua đoạn video bạn muốn phóng to."
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:100 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:911
+msgid "Waves"
+msgstr "Sóng"
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:101
+msgid "\"Waves\" video distortion effect"
+msgstr "\"Gợn sóng\" hiệu ứng giúp tạo các đường cong của sóng"
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:103
+msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
+msgstr "\"Bề mặt nước\" hiệu ứng giúp tạo bề mặt nước"
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:105
+msgid "Image colors inversion"
+msgstr "Đảo ngược màu sắc hình ảnh"
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:107
+msgid "Split the image to make an image wall"
+msgstr "Chia đôi hình ảnh để làm bức tường hình ảnh"
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:109
+msgid ""
+"Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
+"The video gets split in parts that you must sort."
+msgstr ""
+"Tạo một \"trò chơi giải đố\" với đoạn video. \n"
+"Đoạn video bị chia nhỏ thành nhiều phần và bạn phải sắp xếp chúng."
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:112
+msgid ""
+"\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
+"Try changing the various settings for different effects"
+msgstr ""
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:115
+msgid ""
+"\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
+"white, except the parts that are of the color that you select in the "
+"settings."
+msgstr ""
+
+# Phần trợ giúp tổng quan trong Help\r
+#: include/vlc_intf_strings.h:119
+msgid ""
+"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
+"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
+"h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
+"href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
+"newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
+"videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
+"player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
+"player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
+"Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
+"</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
+"streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
+"wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
+"a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
+"\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
+"understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
+"videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
+"any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
+"support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
+"<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
+"videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
+"(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
+"h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
+"community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
+"code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
+"can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
+msgstr ""
+"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
+"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Chào mừng bạn đến phần trợ giúp của VLC - "
+"Việt hóa bởi Phan Anh - ppanhh@gmail.com</h2><h3>Hướng dẫn người dùng</"
+"h3><p>Bạn có thể tìm thấy các phần mà bạn thắc mắc tại trang web <a href="
+"\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a>.</p><p>Nếu bạn lần đầu tiên sử dụng "
+"VLC, hãy đọc phần<br><a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
+"VLC_for_dummies\"><em>Giới thiệu chương trình VLC</em></a>.</p><p>Bạn sẽ "
+"được hướng dẫn về việc sử dụng chương trình tại<br>\"<a href=\"http://wiki."
+"videolan.org/Documentation:Play_HowTo\"><em>tài liệu cách mở một file với "
+"VLC </em></a>\" .</p><p>Về phần lưu trữ,chuyển đổi định dạng file, chuyển "
+"mã, mã hóa, dồn kênh và phân luồng âm thanh, bạn sẽ tìm thấy các thông tin "
+"hữu ích tại <a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo"
+"\">Tài liệu phân luồng</a>.</p><p>Nếu bạn thấy bổi rối với các thuật ngữ "
+"trong chương trình, hãy truy cập vào trang <a href=\"http://wiki.videolan."
+"org/Knowledge_Base\">Kiến Thức Cơ Bản</a>.</p><p>Để có thể thao tác với các "
+"phím tắt, bạn hãy đọc phần <a href=\"http://wiki.videolan.org/Hotkeys\">Phím "
+"Tắt</a> .</p><h3>Trợ giúp trực tuyến</h3><p>Trước khi có câu hỏi nào, bạn "
+"hãy dành chút thời gian xem qua <a href=\"http://www.videolan.org/support/"
+"faq.html\">Các Câu Hỏi Thường Gặp</a>.</p><p>Sau đó bạn có thể đăng thắc mắc "
+"(trợ giúp) của mình lên phần <a href=\"http://forum.videolan.org\">Diễn đan "
+"VLC</a>, hay <a href=\"http://www.videolan.org/vlc/lists.html\">email cho "
+"chúng tôi</a> hoặc chat trực tiếp với chúng tôi bằng IRCl (<em>#videolan</"
+"em> trên irc.freenode.net).</p><h3>Đóng góp cho VLC</h3><p>Bạn có thể trợ "
+"giúp chúng tôi bằng cách dành thời gian của bạn cho cộng đồng VLC trên mạng "
+"internet, thiết kế giao diện, phiên dịch các tài liệu hướng dẫn, thử nghiệm "
+"và viết mã. Bạn cũng có thể đóng góp cho chúng tôi về vật chất thông qua quỹ "
+"của VLC. Và dĩ nhiên bạn có thể phát triển <b>tự mình phát triển</b> VLC.</"
+"p></body></html>"
+
+#: src/audio_output/filters.c:168 src/audio_output/filters.c:215
+#: src/audio_output/filters.c:238
+msgid "Audio filtering failed"
+msgstr "Chế độ lọc Audio thất bại"
+
+#: src/audio_output/filters.c:169 src/audio_output/filters.c:216
+#: src/audio_output/filters.c:239
+#, c-format
+msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
+msgstr "Số lượng các bộ lọc (%d) đã đạt được."
+
+#: src/audio_output/input.c:110 src/audio_output/input.c:156
+#: src/input/es_out.c:919 src/libvlc-module.c:613
+#: src/video_output/video_output.c:1718 modules/video_filter/postproc.c:230
+msgid "Disable"
+msgstr "Vô hiệu"
+
+#: src/audio_output/input.c:112 modules/visualization/visual/visual.c:133
+msgid "Spectrometer"
+msgstr "Máy đo quang phổ"
+
+#: src/audio_output/input.c:114
+msgid "Scope"
+msgstr "Phạm vi"
+
+#: src/audio_output/input.c:116
+msgid "Spectrum"
+msgstr "Quang phổ"
+
+#: src/audio_output/input.c:118
+msgid "Vu meter"
+msgstr "Máy đo điện"
+
+#: src/audio_output/input.c:153 modules/audio_filter/equalizer.c:75
+#: modules/gui/macosx/equalizer.m:144 modules/gui/macosx/equalizer.m:145
+#: modules/gui/macosx/equalizer.m:159
+msgid "Equalizer"
+msgstr "Bộ cân bằng"
+
+#: src/audio_output/input.c:175 src/libvlc-module.c:313
+msgid "Audio filters"
+msgstr "Bộ lọc Audio"
+
+#: src/audio_output/input.c:197
+msgid "Replay gain"
+msgstr "Chơi lại lần nữa"
+
+#: src/audio_output/output.c:104 src/audio_output/output.c:131
+#: modules/access/vcdx/info.c:86 modules/gui/macosx/intf.m:674
+#: modules/gui/macosx/intf.m:675
+msgid "Audio Channels"
+msgstr "Kênh Audio"
+
+#: src/audio_output/output.c:107 src/audio_output/output.c:142
+#: modules/access/alsa.c:69 modules/access/oss.c:64 modules/access/v4l2.c:234
+#: modules/audio_output/alsa.c:197 modules/audio_output/alsa.c:228
+#: modules/audio_output/directx.c:554 modules/audio_output/oss.c:202
+#: modules/audio_output/portaudio.c:402 modules/audio_output/sdl.c:184
+#: modules/audio_output/sdl.c:201 modules/audio_output/waveout.c:516
+#: modules/codec/twolame.c:71
+msgid "Stereo"
+msgstr "Stereo"
+
+#: src/audio_output/output.c:109 src/audio_output/output.c:145
+#: src/libvlc-module.c:407 src/libvlc-module.c:456
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95 modules/codec/dvbsub.c:102
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:187 modules/codec/zvbi.c:78
+#: modules/control/gestures.c:91 modules/gui/fbosd.c:162
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:884
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:937
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:942 modules/video_filter/logo.c:77
+#: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:172
+msgid "Left"
+msgstr "Trái"
+
+#: src/audio_output/output.c:111 src/audio_output/output.c:147
+#: src/libvlc-module.c:407 src/libvlc-module.c:456
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95 modules/codec/dvbsub.c:102
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:187 modules/codec/zvbi.c:78
+#: modules/control/gestures.c:91 modules/gui/fbosd.c:162
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:886 modules/video_filter/logo.c:77
+#: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:172
+msgid "Right"
+msgstr "Phải"
+
+#: src/audio_output/output.c:137
+msgid "Dolby Surround"
+msgstr "Âm thanh vòm"
+
+#: src/audio_output/output.c:149
+msgid "Reverse stereo"
+msgstr "Đảo ngược stereo"
+
+#: src/config/file.c:603
+msgid "key"
+msgstr "khóa"
+
+#: src/config/file.c:612
+msgid "boolean"
+msgstr "Lô-gíc"
+
+#: src/config/file.c:612 src/libvlc.c:1664
+msgid "integer"
+msgstr "số nguyên"
+
+#: src/config/file.c:621 src/libvlc.c:1693
+msgid "float"
+msgstr "số thực"
+
+#: src/config/file.c:644 src/libvlc.c:1643
+msgid "string"
+msgstr "chuỗi"
+
+#: src/control/media_list.c:259 src/playlist/engine.c:135
+#: src/playlist/loadsave.c:165
+msgid "Media Library"
+msgstr "Thư viện"
+
+#: src/extras/getopt.c:636
+#, c-format
+msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
+msgstr "%s: tùy chọn `%s' không rõ ràng\n"
+
+#: src/extras/getopt.c:661
+#, c-format
+msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
+msgstr "%s: tùy chọn `--%s' không cho phép thông số\n"
+
+#: src/extras/getopt.c:666
+#, c-format
+msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
+msgstr "%s: tùy chọn `%c%s' không cho phép thông số\n"
+
+#: src/extras/getopt.c:684 src/extras/getopt.c:860
+#, c-format
+msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
+msgstr "%s: tùy chọn `%s' cần một thông số\n"
+
+#: src/extras/getopt.c:713 src/extras/getopt.c:719
+#, c-format
+msgid "%s: unrecognized option `%s%s'\n"
+msgstr "%s: không nhận diện được tùy chọn `%s%s'\n"
+
+#: src/extras/getopt.c:746
+#, c-format
+msgid "%s: illegal option -- %c\n"
+msgstr "%s: tùy chọn không hợp lệ -- %c\n"
+
+#: src/extras/getopt.c:749
+#, c-format
+msgid "%s: invalid option -- %c\n"
+msgstr "%s: tùy chọn sai -- %c\n"
+
+#: src/extras/getopt.c:779 src/extras/getopt.c:909
+#, c-format
+msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
+msgstr "%s: tùy chọn cần một thông số -- %c\n"
+
+#: src/extras/getopt.c:826
+#, c-format
+msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
+msgstr "%s: tùy chọn `-W %s' không rõ ràng\n"
+
+#: src/extras/getopt.c:844
+#, c-format
+msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
+msgstr "%s: tùy chọn `-W %s' không cần thông số\n"
+
+#: src/input/control.c:200
+#, c-format
+msgid "Bookmark %i"
+msgstr "Đánh dấu %i"
+
+#: src/input/decoder.c:270
+#, fuzzy
+msgid "packetizer"
+msgstr "Đóng gói"
+
+#: src/input/decoder.c:270
+#, fuzzy
+msgid "decoder"
+msgstr "Giải mã"
+
+#: src/input/decoder.c:278 src/input/decoder.c:431
+#: modules/codec/avcodec/encoder.c:223 modules/codec/avcodec/encoder.c:231
+#: modules/codec/avcodec/encoder.c:253 modules/codec/avcodec/encoder.c:683
+#: modules/codec/avcodec/encoder.c:692 modules/stream_out/es.c:373
+#: modules/stream_out/es.c:388
+msgid "Streaming / Transcoding failed"
+msgstr "Phân luồng / Chuyển mã thất bại"
+
+#: src/input/decoder.c:279
+#, fuzzy, c-format
+msgid "VLC could not open the %s module."
+msgstr "VLC không thể mở phương thức giải mã này."
+
+#: src/input/decoder.c:432
+msgid "VLC could not open the decoder module."
+msgstr "VLC không thể mở phương thức giải mã này."
+
+#: src/input/decoder.c:672
+msgid "No suitable decoder module"
+msgstr "Phương thức giải mã không phù hợp"
+
+#: src/input/decoder.c:673
+#, c-format
+msgid ""
+"VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
+"there is no way for you to fix this."
+msgstr ""
+"VLC không hỗ trợ định dạng file này\"%4.4s\". Và bạn không thể sửa được lỗi "
+"này."
+
+#: src/input/es_out.c:940 src/input/es_out.c:945 src/libvlc-module.c:351
+#: modules/access/cdda/info.c:388 modules/access/vcdx/access.c:460
+#: modules/access/vcdx/info.c:226
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:394
+msgid "Track"
+msgstr "Track"
+
+#: src/input/es_out.c:1145
+#, c-format
+msgid "%s [%s %d]"
+msgstr "%s [%s %d]"
+
+#: src/input/es_out.c:1145 src/input/es_out.c:1150 src/input/var.c:173
+#: src/libvlc-module.c:646 modules/gui/macosx/intf.m:661
+#: modules/gui/macosx/intf.m:662
+msgid "Program"
+msgstr "Chương trình"
+
+#: src/input/es_out.c:1331 src/input/es_out.c:1333
+msgid "Scrambled"
+msgstr "Đổi tần số"
+
+#: src/input/es_out.c:1331
+msgid "Yes"
+msgstr "Đồng ý"
+
+#: src/input/es_out.c:1977
+#, c-format
+msgid "Closed captions %u"
+msgstr "Đóng với tiêu đề %u"
+
+#: src/input/es_out.c:2725
+#, c-format
+msgid "Stream %d"
+msgstr "Luồng %d"
+
+#: src/input/es_out.c:2742 src/input/es_out.c:2857
+msgid "Subtitle"
+msgstr "Phụ đề"
+
+#: src/input/es_out.c:2750 src/input/es_out.c:2777 src/input/es_out.c:2826
+#: src/input/es_out.c:2857 modules/gui/macosx/output.m:153
+msgid "Type"
+msgstr "Loại"
+
+#: src/input/es_out.c:2753
+msgid "Original ID"
+msgstr "Số ID gốc"
+
+#: src/input/es_out.c:2760 src/input/es_out.c:2763
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:385 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:470
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:489
+msgid "Codec"
+msgstr "Codec"
+
+#: src/input/es_out.c:2767 src/input/meta.c:52 src/libvlc-module.c:207
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:279
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:266
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:373
+msgid "Language"
+msgstr "Ngôn ngữ"
+
+#: src/input/es_out.c:2770 src/input/meta.c:47
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:94 modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:67
+msgid "Description"
+msgstr "Mô tả"
+
+#: src/input/es_out.c:2780 src/input/es_out.c:2783
+#: modules/gui/macosx/output.m:176 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:492
+msgid "Channels"
+msgstr "Kênh"
+
+#: src/input/es_out.c:2788
+msgid "Sample rate"
+msgstr "Xếp hạng tự động"
+
+#: src/input/es_out.c:2789
+#, c-format
+msgid "%u Hz"
+msgstr "%u Hz"
+
+#: src/input/es_out.c:2799
+msgid "Bits per sample"
+msgstr "Tự động từng bit"
+
+#: src/input/es_out.c:2804 modules/access/pvr.c:97
+#: modules/access_output/shout.c:91 modules/demux/playlist/shoutcast.c:405
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:972
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:471 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:490
+msgid "Bitrate"
+msgstr "Tần số bit"
+
+#: src/input/es_out.c:2805
+#, c-format
+msgid "%u kb/s"
+msgstr "%u kb/s"
+
+#: src/input/es_out.c:2816
+msgid "Track replay gain"
+msgstr "Chơi lại Track một lần nữa"
+
+#: src/input/es_out.c:2818
+msgid "Album replay gain"
+msgstr "Chơi lại album một lần nữa"
+
+#: src/input/es_out.c:2820
+#, c-format
+msgid "%.2f dB"
+msgstr "%.2f dB"
+
+#: src/input/es_out.c:2830 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:476
+msgid "Resolution"
+msgstr "Độ phân giải"
+
+#: src/input/es_out.c:2836
+msgid "Display resolution"
+msgstr "Hiển thị độ phân giải"
+
+#: src/input/es_out.c:2847 src/input/es_out.c:2851
+#: modules/access/screen/screen.c:44 modules/access/screen/xcb.c:37
+msgid "Frame rate"
+msgstr "Xếp hạng khung"
+
+#: src/input/input.c:2456
+msgid "Your input can't be opened"
+msgstr "Dữ liệu nhập vào không thể đọc được"
+
+#: src/input/input.c:2457
+#, c-format
+msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
+msgstr "VLC không thể mở MRL '%s'. Kiểm tra log để biết thêm."
+
+#: src/input/input.c:2591
+msgid "VLC can't recognize the input's format"
+msgstr "VLC không thể nhận diện được định dạng nhập vào"
+
+#: src/input/input.c:2592
+#, c-format
+msgid ""
+"The format of '%s' cannot be detected. Have a look at the log for details."
+msgstr "Định dạng cua '%s' không thể tìm ra. Hãy xem log để biết thêm."
+
+#: src/input/meta.c:41 src/input/var.c:183
+#: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1236 modules/gui/macosx/intf.m:663
+#: modules/gui/macosx/intf.m:664 modules/gui/macosx/open.m:190
+#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:76 modules/gui/macosx/wizard.m:348
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:368
+#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:305 modules/mux/asf.c:52
+msgid "Title"
+msgstr "Tiêu đề"
+
+#: src/input/meta.c:42 modules/gui/macosx/playlist.m:1324
+#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:77
+msgid "Artist"
+msgstr "Nghệ sĩ"
+
+#: src/input/meta.c:43
+msgid "Genre"
+msgstr "Thể loại"
+
+#: src/input/meta.c:44 modules/mux/asf.c:56
+msgid "Copyright"
+msgstr "Bản quyền"
+
+#: src/input/meta.c:45 src/libvlc-module.c:351 modules/access/vcdx/info.c:63
+msgid "Album"
+msgstr "Album"
+
+#: src/input/meta.c:46
+msgid "Track number"
+msgstr "Số track"
+
+#: src/input/meta.c:48 modules/mux/asf.c:60
+msgid "Rating"
+msgstr "Xếp hạng"
+
+#: src/input/meta.c:49
+msgid "Date"
+msgstr "Ngày"
+
+#: src/input/meta.c:50
+msgid "Setting"
+msgstr "Thiết lập"
+
+#: src/input/meta.c:51 modules/gui/macosx/open.m:203
+#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:102
+msgid "URL"
+msgstr "URL"
+
+#: src/input/meta.c:53 modules/misc/notify/notify.c:305
+msgid "Now Playing"
+msgstr "Đang chơi"
+
+#: src/input/meta.c:54 modules/access/vcdx/info.c:70
+msgid "Publisher"
+msgstr "Nhà xuất bản"
+
+#: src/input/meta.c:55
+msgid "Encoded by"
+msgstr "Mã hóa bởi"
+
+#: src/input/meta.c:56
+msgid "Artwork URL"
+msgstr "Artwork URL"
+
+#: src/input/meta.c:57
+msgid "Track ID"
+msgstr "ID của track"
+
+#: src/input/var.c:164
+msgid "Bookmark"
+msgstr "Đánh dấu"
+
+#: src/input/var.c:178 src/libvlc-module.c:652
+msgid "Programs"
+msgstr "Chương trình"
+
+#: src/input/var.c:188 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1237
+#: modules/gui/macosx/intf.m:665 modules/gui/macosx/intf.m:666
+#: modules/gui/macosx/open.m:191 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:306
+msgid "Chapter"
+msgstr "Chương"
+
+#: src/input/var.c:193 modules/access/vcdx/info.c:238
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:294
+msgid "Navigation"
+msgstr "Định hướng"
+
+#: src/input/var.c:206 modules/gui/macosx/intf.m:689
+#: modules/gui/macosx/intf.m:690
+msgid "Video Track"
+msgstr "Video Track"
+
+#: src/input/var.c:211 modules/gui/macosx/intf.m:672
+#: modules/gui/macosx/intf.m:673
+msgid "Audio Track"
+msgstr "Audio Track"
+
+#: src/input/var.c:216 modules/gui/macosx/controls.m:830
+#: modules/gui/macosx/controls.m:888 modules/gui/macosx/intf.m:697
+#: modules/gui/macosx/intf.m:698
+msgid "Subtitles Track"
+msgstr "Phụ đề track"
+
+#: src/input/var.c:279
+msgid "Next title"
+msgstr "Tựa đề tiếp theo"
+
+#: src/input/var.c:284
+msgid "Previous title"
+msgstr "Tựa đề trước đó"
+
+#: src/input/var.c:310
+#, c-format
+msgid "Title %i"
+msgstr "Tựa đề %i"
+
+#: src/input/var.c:334 src/input/var.c:392
+#, c-format
+msgid "Chapter %i"
+msgstr "Chương %i"
+
+#: src/input/var.c:372 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:291
+msgid "Next chapter"
+msgstr "Chương tiếp theo"
+
+#: src/input/var.c:377 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:290
+msgid "Previous chapter"
+msgstr "Chương trước đó"
+
+#: src/input/vlm.c:569 src/input/vlm.c:935
+#, c-format
+msgid "Media: %s"
+msgstr "Media: %s"
+
+#: src/interface/interface.c:88 modules/gui/macosx/intf.m:622
+#: modules/gui/macosx/intf.m:623
+msgid "Add Interface"
+msgstr "Thêm giao diện"
+
+#: src/interface/interface.c:92
+msgid "Console"
+msgstr "Chế độ dòng lệnh"
+
+#: src/interface/interface.c:95
+msgid "Telnet Interface"
+msgstr "Giao diện Telnet"
+
+#: src/interface/interface.c:98
+msgid "Web Interface"
+msgstr "Giao diện Web"
+
+#: src/interface/interface.c:101
+msgid "Debug logging"
+msgstr "Lưu trữ phần gỡ rối"
+
+#: src/interface/interface.c:104
+msgid "Mouse Gestures"
+msgstr "Cử động chuột"
+
+#. xgettext: Translate "C" to the language code: "fr", "en_GB", "nl", "ru"...
+#: src/libvlc.c:342 src/libvlc.c:453 src/modules/cache.c:212
+#: src/modules/cache.c:535
+msgid "C"
+msgstr "C"
+
+#: src/libvlc.c:1162
+msgid ""
+"Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
+"interface."
+msgstr ""
+"Khởi động VLC với giao diện mặc định. Sử dụng 'cvlc' để chạy VLC mà không "
+"cần giao diện đồ họa"
+
+#: src/libvlc.c:1328
+msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
+msgstr "Để biết thêm thông tin trợ giúp, sử dụng '-H'."
+
+#: src/libvlc.c:1332 src/libvlc-module.c:1467
+#, c-format
+msgid ""
+"Usage: %s [options] [stream] ...\n"
+"You can specify multiple streams on the commandline. They will be enqueued "
+"in the playlist.\n"
+"The first item specified will be played first.\n"
+"\n"
+"Options-styles:\n"
+"  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
+"   -option  A single letter version of a global --option.\n"
+"   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
+"            and that overrides previous settings.\n"
+"\n"
+"Stream MRL syntax:\n"
+"  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
+"option=value ...]\n"
+"\n"
+"  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
+"  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
+"\n"
+"URL syntax:\n"
+"  [file://]filename              Plain media file\n"
+"  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
+"  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
+"  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
+"  screen://                      Screen capture\n"
+"  [dvd://][device][@raw_device]  DVD device\n"
+"  [vcd://][device]               VCD device\n"
+"  [cdda://][device]              Audio CD device\n"
+"  udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
+"                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
+"  vlc://pause:<seconds>          Special item to pause the playlist for a "
+"certain time\n"
+"  vlc://quit                     Special item to quit VLC\n"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc.c:1708
+msgid " (default enabled)"
+msgstr "(mặc định mở)"
+
+#: src/libvlc.c:1709
+msgid " (default disabled)"
+msgstr "(mặc định tắt)"
+
+#: src/libvlc.c:1868 src/libvlc.c:1871 src/libvlc.c:1879 src/libvlc.c:1884
+msgid "Note:"
+msgstr "Ghi chú:"
+
+#: src/libvlc.c:1869 src/libvlc.c:1872
+msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
+msgstr "thêm vào --gõ vào dòng lệnh nâng cao để bật các tùy chọn nâng cao."
+
+#: src/libvlc.c:1880 src/libvlc.c:1885
+#, c-format
+msgid ""
+"%d module(s) were not displayed because they only have advanced options.\n"
+msgstr ""
+"%d phương thúc không được hiện thị vì chức năng này chỉ có trong tùy chọn "
+"nâng cao.\n"
+
+#: src/libvlc.c:1892 src/libvlc.c:1896
+#, fuzzy
+msgid ""
+"No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
+"modules."
+msgstr ""
+"Không tìm thấy phương thức tương ứng. Sử dụng --list hoặc--list-verbose để "
+"có thể chọn phương thức khác."
+
+#: src/libvlc.c:1997
+#, fuzzy, c-format
+msgid "VLC version %s (%s)\n"
+msgstr "Phiên bản VLC %s\n"
+
+#: src/libvlc.c:1999
+#, c-format
+msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
+msgstr "Lập trình bởi %s@%s.%s\n"
+
+#: src/libvlc.c:2001
+#, c-format
+msgid "Compiler: %s\n"
+msgstr "Người lập trình: %s\n"
+
+#: src/libvlc.c:2036
+msgid ""
+"\n"
+"Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Nội dung file trợ giúp bị lỗi: vlc-help.txt file.\n"
+
+#: src/libvlc.c:2056
+msgid ""
+"\n"
+"Press the RETURN key to continue...\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Nhấn khóa QUAY LẠI để tiếp tục...\n"
+
+#: src/libvlc.h:192 src/libvlc-module.c:1413 src/libvlc-module.c:1414
+#: src/libvlc-module.c:2544 src/video_output/vout_intf.c:197
+msgid "Zoom"
+msgstr "Phóng to"
+
+#: src/libvlc.h:193 src/libvlc-module.c:1333 src/video_output/vout_intf.c:91
+msgid "1:4 Quarter"
+msgstr "1:4 Một phần tư"
+
+#: src/libvlc.h:194 src/libvlc-module.c:1334 src/video_output/vout_intf.c:92
+msgid "1:2 Half"
+msgstr "1:2 Phân nửa"
+
+#: src/libvlc.h:195 src/libvlc-module.c:1335 src/video_output/vout_intf.c:93
+msgid "1:1 Original"
+msgstr "1:1 Nguyên gốc"
+
+#: src/libvlc.h:196 src/libvlc-module.c:1336 src/video_output/vout_intf.c:94
+msgid "2:1 Double"
+msgstr "2:1 Gấp đôi"
+
+#: src/libvlc-module.c:98 src/libvlc-module.c:310 modules/access/bda/bda.c:69
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:97
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1048
+msgid "Auto"
+msgstr "Tự động"
+
+#: src/libvlc-module.c:163
+msgid ""
+"These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
+"select the main interface, additional interface modules, and define various "
+"related options."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:167
+msgid "Interface module"
+msgstr "Phương thức giao diện"
+
+#: src/libvlc-module.c:169
+msgid ""
+"This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
+"automatically select the best module available."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:173 modules/control/ntservice.c:57
+msgid "Extra interface modules"
+msgstr "Phương thức giao diện bổ sung"
+
+#: src/libvlc-module.c:175
+msgid ""
+"You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
+"the background in addition to the default interface. Use a comma separated "
+"list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
+"\", \"gestures\" ...)"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:182
+msgid "You can select control interfaces for VLC."
+msgstr "Bạn có thể lựa chọn giao diện điều khiển cho VLC"
+
+#: src/libvlc-module.c:184
+msgid "Verbosity (0,1,2)"
+msgstr "Độ dài (0,1,2)"
+
+#: src/libvlc-module.c:186
+msgid ""
+"This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
+"1=warnings, 2=debug)."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:189
+msgid "Choose which objects should print debug message"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:192
+msgid ""
+"This is a ',' separated string, each objects should be prefixed by a '+' or "
+"a '-' to respectively enable or disable it. The keyword 'all' refers to all "
+"objects. Objects can be refered to by their type or module name. Rules "
+"applying to named objects take precendence over rules applying to object "
+"types. Note that you still need to use -vvv to actually display debug "
+"message."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:199
+msgid "Be quiet"
+msgstr "Im lặng"
+
+#: src/libvlc-module.c:201
+msgid "Turn off all warning and information messages."
+msgstr "Tắt toàn bộ cảnh báo và các thông điệp"
+
+#: src/libvlc-module.c:203
+msgid "Default stream"
+msgstr "Luồng mặc định"
+
+#: src/libvlc-module.c:205
+msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
+msgstr "Luồng này sẽ luôn được mở khi VLC khởi động"
+
+#: src/libvlc-module.c:208
+msgid ""
+"You can manually select a language for the interface. The system language is "
+"auto-detected if \"auto\" is specified here."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:212
+msgid "Color messages"
+msgstr "Màu sắc thông điệp"
+
+#: src/libvlc-module.c:214
+msgid ""
+"This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
+"needs Linux color support for this to work."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:217
+msgid "Show advanced options"
+msgstr "Hiển thị tùy chọn nâng cao"
+
+#: src/libvlc-module.c:219
+msgid ""
+"When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
+"available options, including those that most users should never touch."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:223
+msgid "Interface interaction"
+msgstr "Thao tác với giao diện"
+
+#: src/libvlc-module.c:225
+msgid ""
+"When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
+"user input is required."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:235
+msgid ""
+"These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
+"to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
+"(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
+"the \"audio filters\" modules section."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:241
+msgid "Audio output module"
+msgstr "Phương thức xuất dữ liệu kiểu Audio"
+
+#: src/libvlc-module.c:243
+msgid ""
+"This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
+"automatically select the best method available."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:247 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:422
+#: modules/stream_out/display.c:41
+msgid "Enable audio"
+msgstr "Cho phép Audio"
+
+#: src/libvlc-module.c:249
+msgid ""
+"You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
+"not take place, thus saving some processing power."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:253
+msgid "Force mono audio"
+msgstr "Bắt buộc audio mono"
+
+#: src/libvlc-module.c:254
+msgid "This will force a mono audio output."
+msgstr "Phần này sẽ bắt buộc dữ liệu xuất ra ở dạng audio mono"
+
+#: src/libvlc-module.c:257
+msgid "Default audio volume"
+msgstr "Âm lượng audio mặc định"
+
+#: src/libvlc-module.c:259
+msgid ""
+"You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
+msgstr ""
+"Bạn có thể thiết lập thông số âm lượng cho audio được xuất ra, trong phạm vi "
+"0 đến 1024."
+
+#: src/libvlc-module.c:262
+msgid "Audio output saved volume"
+msgstr "Các phần xuất dữ liệu của audio"
+
+#: src/libvlc-module.c:264
+msgid ""
+"This saves the audio output volume when you use the mute function. You "
+"should not change this option manually."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:267
+msgid "Audio output volume step"
+msgstr "Các bước xuất dữ liệu của phần audio"
+
+#: src/libvlc-module.c:269
+msgid ""
+"The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
+"0 to 1024."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:272
+msgid "Audio output frequency (Hz)"
+msgstr "Tần số của audio xuất ra (Hz)"
+
+#: src/libvlc-module.c:274
+msgid ""
+"You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
+"(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:278
+msgid "High quality audio resampling"
+msgstr "Xuất audio chất lượng cao"
+
+#: src/libvlc-module.c:280
+msgid ""
+"This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
+"resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
+"resampling algorithm will be used instead."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:285
+msgid "Audio desynchronization compensation"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:287
+msgid ""
+"This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds.This "
+"can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:290
+msgid "Audio output channels mode"
+msgstr "Chế độ kênh của audio xuất ra"
+
+#: src/libvlc-module.c:292
+msgid ""
+"This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
+"possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
+"played)."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:296 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:234
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:431
+msgid "Use S/PDIF when available"
+msgstr "Sử dụng S/PDIF khi có thể"
+
+#: src/libvlc-module.c:298
+msgid ""
+"S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
+"audio stream being played."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:301 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:224
+msgid "Force detection of Dolby Surround"
+msgstr "Bắt buộc xác định Dolby Surround"
+
+#: src/libvlc-module.c:303
+msgid ""
+"Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
+"Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
+"actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
+"your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:310 modules/access/bda/bda.c:69
+msgid "On"
+msgstr "Mở"
+
+#: src/libvlc-module.c:310 modules/access/bda/bda.c:68
+msgid "Off"
+msgstr "Tắt"
+
+#: src/libvlc-module.c:315
+msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:318
+msgid "Audio visualizations "
+msgstr "Hiệu ứng Audio"
+
+#: src/libvlc-module.c:320
+msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
+msgstr ""
+"Phần này sẽ thêm vào các phương thức của hiệu ứng (đo quang phổ, vân vân...)."
+
+#: src/libvlc-module.c:324
+msgid "Replay gain mode"
+msgstr "Chế độ chơi lại"
+
+#: src/libvlc-module.c:326
+msgid "Select the replay gain mode"
+msgstr "Chọn chế độ chơi lại"
+
+#: src/libvlc-module.c:328
+msgid "Replay preamp"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:330
+msgid ""
+"This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
+"replay gain information"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:333
+msgid "Default replay gain"
+msgstr "Chế độ chơi lại mặc định"
+
+#: src/libvlc-module.c:335
+msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:337
+msgid "Peak protection"
+msgstr "Bảo vệ cao điểm"
+
+#: src/libvlc-module.c:339
+msgid "Protect against sound clipping"
+msgstr "Bảo vệ chống lại âm thanh khi tạo clip"
+
+#: src/libvlc-module.c:342
+msgid "Enable time streching audio"
+msgstr "Cho phép kéo dài thời gian audio"
+
+#: src/libvlc-module.c:344
+msgid ""
+"This allows to play audio at lower or higher speed withoutaffecting the "
+"audio pitch"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:351 src/libvlc-module.c:583
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:82 modules/access/dshow/dshow.cpp:84
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.c:74 modules/codec/kate.c:204
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:389
+msgid "None"
+msgstr "Không"
+
+#: src/libvlc-module.c:359
+msgid ""
+"These options allow you to modify the behavior of the video output "
+"subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
+"adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
+"\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
+"options."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:365
+msgid "Video output module"
+msgstr "Phương thức xuất Video"
+
+#: src/libvlc-module.c:367
+msgid ""
+"This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
+"automatically select the best method available."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:370 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:280
+#: modules/stream_out/display.c:43
+msgid "Enable video"
+msgstr "Cho phép Video"
+
+#: src/libvlc-module.c:372
+msgid ""
+"You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
+"not take place, thus saving some processing power."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:375 modules/codec/fake.c:59
+#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:113 modules/stream_out/transcode.c:77
+#: modules/visualization/projectm.cpp:46
+#: modules/visualization/visual/visual.c:48
+msgid "Video width"
+msgstr "Chiều rộng video"
+
+#: src/libvlc-module.c:377
+msgid ""
+"You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
+"characteristics."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:380 modules/codec/fake.c:62
+#: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:116 modules/stream_out/transcode.c:80
+#: modules/visualization/projectm.cpp:49
+#: modules/visualization/visual/visual.c:52
+msgid "Video height"
+msgstr "Chiều dài video"
+
+#: src/libvlc-module.c:382
+msgid ""
+"You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
+"video characteristics."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:385
+msgid "Video X coordinate"
+msgstr "Tọa độ X của Video"
+
+#: src/libvlc-module.c:387
+msgid ""
+"You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
+"coordinate)."
+msgstr ""
+"Bạn có thể tự mình lựa chọn vị trí ở góc trên cùng bên trái của cửa sổ video "
+"(tọa độ X)."
+
+#: src/libvlc-module.c:390
+msgid "Video Y coordinate"
+msgstr "Tọa độ Y của Video"
+
+#: src/libvlc-module.c:392
+msgid ""
+"You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
+"coordinate)."
+msgstr ""
+"Bạn có thể tự mình lựa chọn vị trí ở góc trên cùng bên trái của cửa sổ video "
+"(tọa độ Y)."
+
+#: src/libvlc-module.c:395
+msgid "Video title"
+msgstr "Tựa đề video"
+
+#: src/libvlc-module.c:397
+msgid ""
+"Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
+"interface)."
+msgstr ""
+"Lựa chọn tiêu đề cho cửa sổ của video (trong trường hợp video không được "
+"nhúng vào giao diện)."
+
+#: src/libvlc-module.c:400
+msgid "Video alignment"
+msgstr "Canh lề Video"
+
+#: src/libvlc-module.c:402
+msgid ""
+"Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
+"centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
+"combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:407 src/libvlc-module.c:456
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95 modules/codec/dvbsub.c:102
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:187 modules/codec/zvbi.c:78
+#: modules/gui/fbosd.c:162 modules/video_filter/logo.c:77
+#: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:172
+msgid "Center"
+msgstr "Ở giữa"
+
+#: src/libvlc-module.c:407 src/libvlc-module.c:456 modules/codec/dvbsub.c:102
+#: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:162
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:882
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:938
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:941 modules/video_filter/logo.c:77
+#: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:172
+msgid "Top"
+msgstr "Trên cùng"
+
+#: src/libvlc-module.c:407 src/libvlc-module.c:456 modules/codec/dvbsub.c:102
+#: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:162
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:888 modules/video_filter/logo.c:77
+#: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:172
+msgid "Bottom"
+msgstr "Tận cùng"
+
+#: src/libvlc-module.c:408 src/libvlc-module.c:457 modules/codec/dvbsub.c:103
+#: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/fbosd.c:163
+#: modules/video_filter/logo.c:78 modules/video_filter/marq.c:138
+#: modules/video_filter/mosaic.c:172 modules/video_filter/osdmenu.c:86
+#: modules/video_filter/rss.c:173
+msgid "Top-Left"
+msgstr "Trên cùng-Trái"
+
+#: src/libvlc-module.c:408 src/libvlc-module.c:457 modules/codec/dvbsub.c:103
+#: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/fbosd.c:163
+#: modules/video_filter/logo.c:78 modules/video_filter/marq.c:138
+#: modules/video_filter/mosaic.c:172 modules/video_filter/osdmenu.c:86
+#: modules/video_filter/rss.c:173
+msgid "Top-Right"
+msgstr "Trên cùng-Phải"
+
+#: src/libvlc-module.c:408 src/libvlc-module.c:457 modules/codec/dvbsub.c:103
+#: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/fbosd.c:163
+#: modules/video_filter/logo.c:78 modules/video_filter/marq.c:138
+#: modules/video_filter/mosaic.c:172 modules/video_filter/osdmenu.c:86
+#: modules/video_filter/rss.c:173
+msgid "Bottom-Left"
+msgstr "Tận cùng-Trái"
+
+#: src/libvlc-module.c:408 src/libvlc-module.c:457 modules/codec/dvbsub.c:103
+#: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/fbosd.c:163
+#: modules/video_filter/logo.c:78 modules/video_filter/marq.c:138
+#: modules/video_filter/mosaic.c:172 modules/video_filter/osdmenu.c:86
+#: modules/video_filter/rss.c:173
+msgid "Bottom-Right"
+msgstr "Tận cùng-Phải"
+
+#: src/libvlc-module.c:410
+msgid "Zoom video"
+msgstr "Phóng to Video"
+
+#: src/libvlc-module.c:412
+msgid "You can zoom the video by the specified factor."
+msgstr "Bạn có thể phóng to/thu nhỏ video dựa vào các hệ số."
+
+#: src/libvlc-module.c:414
+msgid "Grayscale video output"
+msgstr "Xuất video dạng trắng đen"
+
+#: src/libvlc-module.c:416
+msgid ""
+"Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
+"save some processing power."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:419
+msgid "Embedded video"
+msgstr "Video được nhúng vào"
+
+#: src/libvlc-module.c:421
+msgid "Embed the video output in the main interface."
+msgstr "Nhúng video xuất ra vào giao diện chính."
+
+#: src/libvlc-module.c:423
+msgid "Fullscreen video output"
+msgstr "Xuất video toàn màn hình"
+
+#: src/libvlc-module.c:425
+msgid "Start video in fullscreen mode"
+msgstr "Xem video ở chế độ toàn màn hình"
+
+#: src/libvlc-module.c:427
+msgid "Overlay video output"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:429
+msgid ""
+"Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
+"to render video directly). VLC will try to use it by default."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:432 src/video_output/vout_intf.c:340
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:292 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:284
+msgid "Always on top"
+msgstr "Luôn luôn trên cùng"
+
+#: src/libvlc-module.c:434
+msgid "Always place the video window on top of other windows."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:436
+msgid "Show media title on video"
+msgstr "Hiển thị tiêu đề trên video"
+
+#: src/libvlc-module.c:438
+msgid "Display the title of the video on top of the movie."
+msgstr "Hiển thị tiêu đề của video ở trên cùng của bộ phim."
+
+#: src/libvlc-module.c:440
+msgid "Show video title for x milliseconds"
+msgstr "Hiển thị tiêu đề trong vòng x phần triệu giây"
+
+#: src/libvlc-module.c:442
+msgid "Show the video title for n milliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
+msgstr ""
+"Hiển thị tiêu đề của vido trong n phần nghìn giây, mặc định là 5000 ps (5 "
+"giây)."
+
+#: src/libvlc-module.c:444
+msgid "Position of video title"
+msgstr "Vị trí tiêu đề Video"
+
+#: src/libvlc-module.c:446
+msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
+msgstr "Hiển thị video nơi hiển thị tiêu đề (mặc định ở tận cùng và ở giữa)."
+
+#: src/libvlc-module.c:448
+msgid "Hide cursor and fullscreen controller after x milliseconds"
+msgstr ""
+"Không hiển thị con trỏ chuột và trình điều khiển ở chế độ toàn màn hình sau "
+"x phần nghìn giây"
+
+#: src/libvlc-module.c:451
+msgid ""
+"Hide mouse cursor and fullscreen controller after n milliseconds, default is "
+"3000 ms (3 sec.)"
+msgstr ""
+"Không hiển thị con trỏ chuột và trình điều khiển ở chế độ toàn màn hình sau "
+"n phần nghìn giây, mặc định là 3000 pg ( 3 giây)."
+
+#: src/libvlc-module.c:459
+msgid "Disable screensaver"
+msgstr "Tắt Screensaver"
+
+#: src/libvlc-module.c:460
+msgid "Disable the screensaver during video playback."
+msgstr "Không hiển thị Screensaver khi đang chiếu video."
+
+#: src/libvlc-module.c:462
+msgid "Inhibit the power management daemon during playback"
+msgstr "Cấm việc quản lý điện năng khi đang chiếu video."
+
+#: src/libvlc-module.c:463
+msgid ""
+"Inhibits the power management daemon during any playback, to avoid the "
+"computer being suspended because of inactivity."
+msgstr "Tắt Screensaver khi đang chạy chương trình"
+
+#: src/libvlc-module.c:466 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:282
+msgid "Window decorations"
+msgstr "Trang trí cửa sổ"
+
+#: src/libvlc-module.c:468
+msgid ""
+"VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
+"giving a \"minimal\" window."
+msgstr ""
+"VLC có thể tránh việc tạo các tiêu đề của cửa sổ, khung, v.v... dọc theo "
+"video, cung cấp một cửa sổ \"nhỏ\"."
+
+#: src/libvlc-module.c:471
+msgid "Video output filter module"
+msgstr "Phương thức bộ lọc xuất dữ liệu"
+
+#: src/libvlc-module.c:473
+msgid "This adds video output filters like clone or wall"
+msgstr "Phần này thêm bộ lọc video xuất ra như nhân bản hoặc là tường"
+
+#: src/libvlc-module.c:475
+msgid "Video filter module"
+msgstr "Phương thức bộ lọc video"
+
+#: src/libvlc-module.c:477
+msgid ""
+"This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
+"instance deinterlacing, or distortthe video."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:481
+msgid "Video snapshot directory (or filename)"
+msgstr "Thư mục chứa hình chụp từ video (hoặc tên file)"
+
+#: src/libvlc-module.c:483
+msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
+msgstr "Thư mục nơi các hình chụp từ video được lưu trữ."
+
+#: src/libvlc-module.c:485 src/libvlc-module.c:487
+msgid "Video snapshot file prefix"
+msgstr "Phần đầu tên file ảnh chụp từ video"
+
+#: src/libvlc-module.c:489
+msgid "Video snapshot format"
+msgstr "Định dạng ảnh chụp từ video"
+
+#: src/libvlc-module.c:491
+msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
+msgstr "Định dạng của hình ảnh sẽ được tạo khi chụp hình từ video"
+
+#: src/libvlc-module.c:493
+msgid "Display video snapshot preview"
+msgstr "Hiển thị ảnh xem trước của hình chụp từ video"
+
+#: src/libvlc-module.c:495
+msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
+msgstr ""
+"Hiển thị một ảnh nhỏ, là ảnh của hình chụp từ video, để bạn có thể xem trước "
+"khi lưu ở góc trên cùng phía bên trái của màn hình."
+
+#: src/libvlc-module.c:497
+msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
+msgstr "Sử dụng các số theo thứ tự thay vì định dạng thời gian"
+
+#: src/libvlc-module.c:499
+msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
+msgstr ""
+"Sử dung số theo thứ tự từ 1 đến X thay vì định dạng thời gian lúc hình chụp "
+"video được tạo.\n"
+" Phần này sẽ được thêm vào đằng trước của tên file ảnh chụp từ video."
+
+#: src/libvlc-module.c:501
+msgid "Video snapshot width"
+msgstr "Chiều rộng ảnh chup video"
+
+#: src/libvlc-module.c:503
+msgid ""
+"You can enforce the width of the video snapshot. By default it will keep the "
+"original width (-1). Using 0 will scale the width to keep the aspect ratio."
+msgstr ""
+"Bạn có thể tự lựa chọn chiều rộng của ảnh chụp từ video. Theo mặc định, giá "
+"trị này sẽ là -1. Sử dụng giá trị 0 sẽ tạo một tỉ lệ đồng dạng cho file ảnh."
+
+#: src/libvlc-module.c:507
+msgid "Video snapshot height"
+msgstr "Chiều cao ảnh chup video"
+
+#: src/libvlc-module.c:509
+msgid ""
+"You can enforce the height of the video snapshot. By default it will keep "
+"the original height (-1). Using 0 will scale the height to keep the aspect "
+"ratio."
+msgstr ""
+"Bạn có thể tự lựa chọn chiều cao của ảnh chụp từ video. Theo mặc định, giá "
+"trị này sẽ là -1. Sử dụng giá trị 0 sẽ tạo một tỉ lệ đồng dạng cho file ảnh."
+
+#: src/libvlc-module.c:513
+msgid "Video cropping"
+msgstr "Cắt nhỏ video"
+
+#: src/libvlc-module.c:515
+msgid ""
+"This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
+"16:9, etc.) expressing the global image aspect."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:519
+msgid "Source aspect ratio"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:521
+msgid ""
+"This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
+"16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
+"when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
+"y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
+"(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:528
+msgid "Video Auto Scaling"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:530
+msgid "Let the video scale to fit a given window or fullscreen."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:532
+msgid "Video scaling factor"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:534
+msgid ""
+"Scaling factor used when Auto Scaling is disabled.\n"
+"Default value is 1.0 (original video size)."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:537
+msgid "Custom crop ratios list"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:539
+msgid ""
+"Comma separated list of crop ratios which will be added in the interface's "
+"crop ratios list."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:542
+msgid "Custom aspect ratios list"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:544
+msgid ""
+"Comma separated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
+"aspect ratio list."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:547
+msgid "Fix HDTV height"
+msgstr "Sửa lỗi chiều cao của HDTV "
+
+#: src/libvlc-module.c:549
+msgid ""
+"This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
+"incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
+"if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:554
+msgid "Monitor pixel aspect ratio"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:556
+msgid ""
+"This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
+"(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
+"order to keep proportions."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:560 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:294
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:287
+msgid "Skip frames"
+msgstr "Bỏ qua khung"
+
+#: src/libvlc-module.c:562
+msgid ""
+"Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
+"computer is not powerful enough"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:565
+msgid "Drop late frames"
+msgstr "Bỏ khung cuối cùng"
+
+#: src/libvlc-module.c:567
+msgid ""
+"This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
+"intended display date)."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:570
+msgid "Quiet synchro"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:572
+msgid ""
+"This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
+"synchronization mechanism."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:575
+msgid "key and mouse event handling at vout level."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:577
+msgid ""
+"This parameter accepts values : 1 (full event handling support), 2 (event "
+"handling only for fullscreen) or 3 (No event handling). Full event handling "
+"support is the default value."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:583
+#, fuzzy
+msgid "Full support"
+msgstr "Hỗ trợ đầy đủ"
+
+#: src/libvlc-module.c:583
+#, fuzzy
+msgid "Fullscreen-only"
+msgstr "Chỉ trong chế độ toàn màn hình"
+
+#: src/libvlc-module.c:591
+msgid ""
+"These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
+"as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
+"channel."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:595
+msgid "Clock reference average counter"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:597
+msgid ""
+"When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
+"to 10000."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:600
+msgid "Clock synchronisation"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:602
+msgid ""
+"It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
+"sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:606 modules/control/netsync.c:77
+msgid "Network synchronisation"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:607
+msgid ""
+"This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
+"detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:613 src/video_output/vout_intf.c:102
+#: src/video_output/vout_intf.c:120 modules/access/dshow/dshow.cpp:82
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:84 modules/access/dshow/dshow.cpp:87
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:93 modules/access/v4l2.c:221
+#: modules/audio_output/alsa.c:106 modules/gui/fbosd.c:171
+#: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1297
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:410 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:531
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:765 modules/gui/macosx/vout.m:215
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:597
+#: modules/video_filter/marq.c:60 modules/video_filter/rss.c:72
+#: modules/video_filter/rss.c:183 modules/video_output/msw/directx.c:168
+msgid "Default"
+msgstr "Mặc định"
+
+#: src/libvlc-module.c:613 modules/gui/macosx/equalizer.m:149
+#: modules/gui/macosx/extended.m:97 modules/gui/macosx/wizard.m:354
+#: modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:126 modules/gui/qt4/ui/vlm.h:291
+msgid "Enable"
+msgstr "Cho phép"
+
+#: src/libvlc-module.c:615 modules/misc/notify/growl_udp.c:66
+msgid "UDP port"
+msgstr "cổng UDP"
+
+#: src/libvlc-module.c:617
+msgid "This is the default port used for UDP streams. Default is 1234."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:619
+msgid "MTU of the network interface"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:621
+msgid ""
+"This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
+"over the network (in bytes)."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:626 modules/stream_out/rtp.c:119
+msgid "Hop limit (TTL)"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:628 modules/stream_out/rtp.c:121
+msgid ""
+"This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
+"multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
+"in default)."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:632
+msgid "Multicast output interface"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:634
+msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:636
+msgid "IPv4 multicast output interface address"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:638
+msgid ""
+"IPv4 address for the default multicast interface. This overrides the routing "
+"table."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:641
+msgid "DiffServ Code Point"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:642
+msgid ""
+"Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
+"Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:648
+msgid ""
+"Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
+"if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:654
+msgid ""
+"Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
+"IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
+"(like DVB streams for example)."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:660 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:308
+msgid "Audio track"
+msgstr "Audio track"
+
+#: src/libvlc-module.c:662
+msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
+msgstr "Số lượng luọng được sử dụng của audio track (từ 0 đến n)"
+
+#: src/libvlc-module.c:665 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:309
+msgid "Subtitles track"
+msgstr "Phụ đề track"
+
+#: src/libvlc-module.c:667
+msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
+msgstr "Số lượng luồng được sử dụng của phụ đề (từ 0 đến n)"
+
+#: src/libvlc-module.c:670
+msgid "Audio language"
+msgstr "Ngôn ngữ của Audio"
+
+#: src/libvlc-module.c:672
+msgid ""
+"Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
+"letter country code)."
+msgstr ""
+"Ngôn ngữ của audio track mà bạn muốn sử dụng(tách biệt bởi dấu phẩy, hai "
+"hoặc ba kí hiệu viết tắt của quốc gia)."
+
+#: src/libvlc-module.c:675
+msgid "Subtitle language"
+msgstr "Ngôn ngữ của phụ đề"
+
+#: src/libvlc-module.c:677
+msgid ""
+"Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or "
+"three letters country code)."
+msgstr ""
+"Ngôn ngữ của phụ đề track mà bạn muốnn sử dụng(tách biệt bởi dấu phẩy, hai "
+"hoặc ba kí hiệu viết tắt của quốc gia)."
+
+#: src/libvlc-module.c:681
+msgid "Audio track ID"
+msgstr "ID của Audio Track"
+
+#: src/libvlc-module.c:683
+msgid "Stream ID of the audio track to use."
+msgstr "Số ID luợng của audio track được sử dụng"
+
+#: src/libvlc-module.c:685
+msgid "Subtitles track ID"
+msgstr "ID của Track phụ đề"
+
+#: src/libvlc-module.c:687
+msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
+msgstr "Số ID luợng của track phụ đề được sử dụng"
+
+#: src/libvlc-module.c:689
+msgid "Input repetitions"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:691
+msgid "Number of time the same input will be repeated"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:693
+msgid "Start time"
+msgstr "Thời gian bắt ?ầu"
+
+#: src/libvlc-module.c:695
+msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
+msgstr "Luồng sẽ bắt đầu ở vị trí này (tính bằng giây)"
+
+#: src/libvlc-module.c:697
+msgid "Stop time"
+msgstr "Thời gian kết thúc"
+
+#: src/libvlc-module.c:699
+msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
+msgstr "Luồng sẽ kết thúc ở vị trí này (tính bằng giây)"
+
+#: src/libvlc-module.c:701
+msgid "Run time"
+msgstr "Thời gian chạy"
+
+#: src/libvlc-module.c:703
+msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
+msgstr "Luồng sẽ chạy trong khoảng thời gian này (tính bằng giây)"
+
+#: src/libvlc-module.c:705
+msgid "Fast seek"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:707
+msgid "Favor speed over precision while seeking"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:709
+msgid "Input list"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:711
+msgid ""
+"You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
+"together after the normal one."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:714
+msgid "Input slave (experimental)"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:716
+msgid ""
+"This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
+"is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
+"inputs."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:720
+msgid "Bookmarks list for a stream"
+msgstr "Đánh dấu danh sách nay vào luồng"
+
+#: src/libvlc-module.c:722
+msgid ""
+"You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
+"\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
+"{...}\""
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:726 modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:307
+msgid "Record directory or filename"
+msgstr "Thư mục ghi âm hoặc tên file"
+
+#: src/libvlc-module.c:728
+msgid "Directory or filename where the records will be stored"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:730
+msgid "Prefer native stream recording"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:732
+msgid ""
+"When possible, the input stream will be recorded instead of usingthe stream "
+"output module"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:735
+msgid "Timeshift directory"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:737
+msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:739
+msgid "Timeshift granularity"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:741
+msgid ""
+"This is the maximum size in bytes of the temporary files that will be used "
+"to store the timeshifted streams."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:746
+msgid ""
+"These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
+"You can for example enable subpictures filters (logo, etc.). Enable these "
+"filters here and configure them in the \"subpictures filters\" modules "
+"section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:752 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:213
+msgid "Force subtitle position"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:754
+msgid ""
+"You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
+"over the movie. Try several positions."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:757
+msgid "Enable sub-pictures"
+msgstr "Cho phép hình ảnh của phụ ?ề"
+
+#: src/libvlc-module.c:759
+msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:761 src/libvlc-module.c:1687
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:283
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:201
+#: modules/stream_out/transcode.c:228
+msgid "On Screen Display"
+msgstr "Hiển thị trên màn hình"
+
+#: src/libvlc-module.c:763
+msgid ""
+"VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
+"Display)."
+msgstr ""
+"VLC có khả năng hiển thị thông điệp trên video. Đây được gọi là HTTMH(Hiển "
+"thị trên màn hình)."
+
+#: src/libvlc-module.c:766
+msgid "Text rendering module"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:768
+msgid ""
+"VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
+"instance."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:770
+msgid "Subpictures filter module"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:772
+msgid ""
+"This adds so-called \"subpicture filters\". These filters overlay some "
+"images or text over the video (like a logo, arbitrary text, ...)."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:775
+msgid "Autodetect subtitle files"
+msgstr "Tự động tìm file phụ đề"
+
+#: src/libvlc-module.c:777
+msgid ""
+"Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
+"(based on the filename of the movie)."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:780
+msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:782
+msgid ""
+"This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
+"Options are:\n"
+"0 = no subtitles autodetected\n"
+"1 = any subtitle file\n"
+"2 = any subtitle file containing the movie name\n"
+"3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
+"4 = subtitle file matching the movie name exactly"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:790
+msgid "Subtitle autodetection paths"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:792
+msgid ""
+"Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
+"found in the current directory."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:795
+msgid "Use subtitle file"
+msgstr "Sử dụng file phụ đề"
+
+#: src/libvlc-module.c:797
+msgid ""
+"Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
+"subtitle file."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:800
+msgid "DVD device"
+msgstr "Thiết bị DVD"
+
+#: src/libvlc-module.c:803
+msgid ""
+"This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
+"the drive letter (eg. D:)"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:807
+msgid "This is the default DVD device to use."
+msgstr "Đây là thiết bị DVD mặc định được sử dụng"
+
+#: src/libvlc-module.c:810
+msgid "VCD device"
+msgstr "Thiết bị VCD"
+
+#: src/libvlc-module.c:813
+msgid ""
+"This is the default VCD device to use. If you don't specify anything, we'll "
+"scan for a suitable CD-ROM device."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:817
+msgid "This is the default VCD device to use."
+msgstr "Đây là thiết bị VVD mặc định được sử dụng"
+
+#: src/libvlc-module.c:820
+msgid "Audio CD device"
+msgstr "Thiết bị Audio CD "
+
+#: src/libvlc-module.c:823
+msgid ""
+"This is the default Audio CD device to use. If you don't specify anything, "
+"we'll scan for a suitable CD-ROM device."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:827
+msgid "This is the default Audio CD device to use."
+msgstr "Đây là thiết bị Audio CD mặc định được sử dụng"
+
+#: src/libvlc-module.c:830
+msgid "Force IPv6"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:832
+msgid "IPv6 will be used by default for all connections."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:834
+msgid "Force IPv4"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:836
+msgid "IPv4 will be used by default for all connections."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:838
+msgid "TCP connection timeout"
+msgstr "Kết nối TCP quá lâu"
+
+#: src/libvlc-module.c:840
+msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:842
+msgid "SOCKS server"
+msgstr "Sever SOCKS"
+
+#: src/libvlc-module.c:844
+msgid ""
+"SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
+"used for all TCP connections"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:847
+msgid "SOCKS user name"
+msgstr "Tài khoản SOCKS"
+
+#: src/libvlc-module.c:849
+msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
+msgstr "Sử dụng một tài khoản cho việc kết nối đến proxy của SOCKS"
+
+#: src/libvlc-module.c:851
+msgid "SOCKS password"
+msgstr "Mật khẩu tài khoản SOCKS"
+
+#: src/libvlc-module.c:853
+msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
+msgstr "Mật khẩu để truy cập tài khoản SOCKS"
+
+#: src/libvlc-module.c:855
+msgid "Title metadata"
+msgstr "Thông tin bổ sung về tiêu đề"
+
+#: src/libvlc-module.c:857
+msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
+msgstr ""
+"Cho phép bạn hiệu chỉnh phần \"tiêu đề\" trong phần thông tin bổ sung của dữ "
+"liệu được xuất ra."
+
+#: src/libvlc-module.c:859
+msgid "Author metadata"
+msgstr "Thông tin bổ sung về tác giả"
+
+#: src/libvlc-module.c:861
+msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
+msgstr ""
+"Cho phép bạn hiệu chỉnh phần \"tác giả\" trong phần thông tin bổ sung của dữ "
+"liệu được xuất ra."
+
+#: src/libvlc-module.c:863
+msgid "Artist metadata"
+msgstr "Thông tin bổ sung về nghệ sĩ"
+
+#: src/libvlc-module.c:865
+msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
+msgstr ""
+"Cho phép bạn hiệu chỉnh phần \"nghệ sĩ\" trong phần thông tin bổ sung của dữ "
+"liệu được xuất ra."
+
+#: src/libvlc-module.c:867
+msgid "Genre metadata"
+msgstr "Thông tin bổ sung về loại nhạc"
+
+#: src/libvlc-module.c:869
+msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
+msgstr ""
+"Cho phép bạn hiệu chỉnh phần \"loại nhạc\" trong phần thông tin bổ sung của "
+"dữ liệu được xuất ra."
+
+#: src/libvlc-module.c:871
+msgid "Copyright metadata"
+msgstr "Thông tin bổ sung về bản quyền"
+
+#: src/libvlc-module.c:873
+msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
+msgstr ""
+"Cho phép bạn hiệu chỉnh phần \"bản quyền\" trong phần thông tin bổ sung của "
+"dữ liệu được xuất ra."
+
+#: src/libvlc-module.c:875
+msgid "Description metadata"
+msgstr "Thông tin bổ sung về mô tả"
+
+#: src/libvlc-module.c:877
+msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
+msgstr ""
+"Cho phép bạn hiệu chỉnh phần \"mô tả\" trong phần thông tin bổ sung của dữ "
+"liệu được xuất ra."
+
+#: src/libvlc-module.c:879
+msgid "Date metadata"
+msgstr "Thông tin bổ sung về ngày tháng"
+
+#: src/libvlc-module.c:881
+msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
+msgstr ""
+"Cho phép bạn hiệu chỉnh phần \"ngày tháng\" trong phần thông tin bổ sung của "
+"dữ liệu được xuất ra."
+
+#: src/libvlc-module.c:883
+msgid "URL metadata"
+msgstr "Thông tin bổ sung về URL"
+
+#: src/libvlc-module.c:885
+msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
+msgstr ""
+"Cho phép bạn hiệu chỉnh phần \"URL\" trong phần thông tin bổ sung của dữ "
+"liệu được xuất ra."
+
+#: src/libvlc-module.c:889
+msgid ""
+"This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
+"(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
+"can break playback of all your streams."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:893
+msgid "Preferred decoders list"
+msgstr "Danh sách các giải mã yêu thích"
+
+#: src/libvlc-module.c:895
+msgid ""
+"List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
+"try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
+"users should alter this option as it can break playback of all your streams."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:900
+msgid "Preferred encoders list"
+msgstr "Danh sách các mã hóa yêu thích"
+
+#: src/libvlc-module.c:902
+msgid ""
+"This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:905
+msgid "Prefer system plugins over VLC"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:907
+msgid ""
+"Indicates whether VLC will prefer native plugins installed on system over "
+"VLC owns plugins whenever a choice is available."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:916
+msgid ""
+"These options allow you to set default global options for the stream output "
+"subsystem."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:919
+msgid "Default stream output chain"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:921
+msgid ""
+"You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
+"to learn how to build such chains.Warning: this chain will be enabled for "
+"all streams."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:925
+msgid "Enable streaming of all ES"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:927
+msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:929
+msgid "Display while streaming"
+msgstr "Hiển thị khi phân luồng"
+
+#: src/libvlc-module.c:931
+msgid "Play locally the stream while streaming it."
+msgstr "Vẫn chạy luồng khi đang phân luồng file"
+
+#: src/libvlc-module.c:933
+msgid "Enable video stream output"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:935
+msgid ""
+"Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
+"facility when this last one is enabled."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:938
+msgid "Enable audio stream output"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:940
+msgid ""
+"Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
+"facility when this last one is enabled."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:943
+msgid "Enable SPU stream output"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:945
+msgid ""
+"Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
+"facility when this last one is enabled."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:948 modules/gui/qt4/ui/sout.h:347
+msgid "Keep stream output open"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:950
+msgid ""
+"This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
+"playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
+"specified)"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:954
+msgid "Stream output muxer caching (ms)"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:956
+msgid ""
+"This allow you to configure the initial caching amount for stream output  "
+"muxer. This value should be set in milliseconds."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:959
+msgid "Preferred packetizer list"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:961
+msgid ""
+"This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:964
+msgid "Mux module"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:966
+msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:968
+msgid "Access output module"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:970
+msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:972
+msgid "Control SAP flow"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:974
+msgid ""
+"If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
+"controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:978
+msgid "SAP announcement interval"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:980
+msgid ""
+"When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
+"between SAP announcements."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:989
+msgid ""
+"These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
+"always leave all these enabled."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:992
+msgid "Enable FPU support"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:994
+msgid ""
+"If your processor has a floating point calculation unit, VLC can take "
+"advantage of it."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:997
+msgid "Enable CPU MMX support"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:999
+msgid ""
+"If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
+"of them."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1002
+msgid "Enable CPU 3D Now! support"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1004
+msgid ""
+"If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
+"advantage of them."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1007
+msgid "Enable CPU MMX EXT support"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1009
+msgid ""
+"If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
+"advantage of them."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1012
+msgid "Enable CPU SSE support"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1014
+msgid ""
+"If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
+"of them."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1017
+msgid "Enable CPU SSE2 support"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1019
+msgid ""
+"If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take advantage "
+"of them."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1022
+msgid "Enable CPU SSE3 support"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1024
+msgid ""
+"If your processor supports the SSE3 instructions set, VLC can take advantage "
+"of them."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1028
+msgid "Enable CPU AltiVec support"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1030
+msgid ""
+"If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
+"advantage of them."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1035
+msgid ""
+"These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
+"you really know what you are doing."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1038
+msgid "Memory copy module"
+msgstr "Phương thức sao chép bộ nhớ"
+
+#: src/libvlc-module.c:1040
+msgid ""
+"You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
+"select the fastest one supported by your hardware."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1043
+msgid "Access module"
+msgstr "Phương thức xử lý"
+
+#: src/libvlc-module.c:1045
+msgid ""
+"This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
+"access is not automatically detected. You should not set this as a global "
+"option unless you really know what you are doing."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1049
+msgid "Stream filter module"
+msgstr "Phương thức lọc luồng"
+
+#: src/libvlc-module.c:1051
+msgid "Stream filters are used to modify the stream that is being read. "
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1053
+msgid "Demux module"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1055
+msgid ""
+"Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
+"and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
+"automatically detected. You should not set this as a global option unless "
+"you really know what you are doing."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1060
+msgid "Allow real-time priority"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1062
+msgid ""
+"Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
+"scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
+"however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
+"only activate this if you know what you're doing."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1068
+msgid "Adjust VLC priority"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1070
+msgid ""
+"This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
+"You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
+"VLC instances."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1074
+msgid "(Experimental) Don't do caching at the access level."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1076
+msgid ""
+"This option is useful if you want to lower the latency when reading a stream"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1079
+msgid "Modules search path"
+msgstr "Phương thức tìm kiếm đường dẫn"
+
+#: src/libvlc-module.c:1081
+msgid ""
+"Additional path for VLC to look for its modules. You can add several paths "
+"by concatenating them using \" PATH_SEP \" as separator"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1084
+msgid "VLM configuration file"
+msgstr "File thiết lập VLC"
+
+#: src/libvlc-module.c:1086
+msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
+msgstr "Nhập File thiết lập của VLC ngay khi vừa chạy chương trình"
+
+#: src/libvlc-module.c:1088
+msgid "Use a plugins cache"
+msgstr "Sử dụng tiện ích cache"
+
+#: src/libvlc-module.c:1090
+msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
+msgstr "Sử dụng tiện ích cache sẽ cải thiện thời gian khởi động của VLC"
+
+#: src/libvlc-module.c:1092
+#, fuzzy
+msgid "Locally collect statistics"
+msgstr "Thu thập số liệu thống kê"
+
+#: src/libvlc-module.c:1094
+#, fuzzy
+msgid "Collect miscellaneous local statistics about the playing media."
+msgstr "Thu thập các số liệu thống kê khác"
+
+#: src/libvlc-module.c:1096
+msgid "Run as daemon process"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1098
+msgid "Runs VLC as a background daemon process."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1100
+msgid "Write process id to file"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1102
+msgid "Writes process id into specified file."
+msgstr "Đưa số liệu Id của tiến trình xử lý vào file"
+
+#: src/libvlc-module.c:1104
+msgid "Log to file"
+msgstr "Lưu trữ vào file"
+
+#: src/libvlc-module.c:1106
+msgid "Log all VLC messages to a text file."
+msgstr "Lưu trữ tất cả các thông báo của VLC vào một file văn bản"
+
+#: src/libvlc-module.c:1108
+msgid "Log to syslog"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1110
+msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1112
+msgid "Allow only one running instance"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1115
+msgid ""
+"Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
+"example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
+"instance of VLC to be opened each time you double-click on a file in the "
+"explorer. This option will allow you to play the file with the already "
+"running instance or enqueue it."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1122
+msgid ""
+"Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
+"example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
+"instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
+"This option will allow you to play the file with the already running "
+"instance or enqueue it. This option requires the D-Bus session daemon to be "
+"active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1131
+msgid "VLC is started from file association"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1133
+msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1136
+msgid "One instance when started from file"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1138
+msgid "Allow only one running instance when started from file."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1140
+msgid "Increase the priority of the process"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1142
+msgid ""
+"Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
+"experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
+"could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
+"certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
+"render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
+"machine."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1150
+msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1152
+msgid ""
+"When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
+"playing current item."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1161
+msgid ""
+"These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
+"overridden in the playlist dialog box."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1164
+msgid "Automatically preparse files"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1166
+msgid ""
+"Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
+"metadata)."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1169
+msgid "Album art policy"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1171
+msgid "Choose how album art will be downloaded."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1177
+msgid "Manual download only"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1178
+msgid "When track starts playing"
+msgstr "Khi track bắt đầu được chơi"
+
+#: src/libvlc-module.c:1179
+msgid "As soon as track is added"
+msgstr "Ngay khi track vừa được thêm vào"
+
+#: src/libvlc-module.c:1181
+msgid "Services discovery modules"
+msgstr "Phương thức tìm kiếm dịch vụ"
+
+#: src/libvlc-module.c:1183
+msgid ""
+"Specifies the services discovery modules to load, separated by semi-colons. "
+"Typical values are sap, hal, ..."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1186
+msgid "Play files randomly forever"
+msgstr "Luôn luôn chơi file một cách ngẫu nhiên"
+
+#: src/libvlc-module.c:1188
+msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1192
+msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1194
+msgid "Repeat current item"
+msgstr "Lặp lại file hiện tại"
+
+#: src/libvlc-module.c:1196
+msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1198
+msgid "Play and stop"
+msgstr "Chơi và dừng lại"
+
+#: src/libvlc-module.c:1200
+msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
+msgstr "Dừng lại danh sách nhạc khi các đối tượng trong danh sách đã được chơi"
+
+#: src/libvlc-module.c:1202
+msgid "Play and exit"
+msgstr "Chơi và thoát"
+
+#: src/libvlc-module.c:1204
+msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
+msgstr "Thoát nếu như không có đối tượng nào nữa trong danh sách"
+
+#: src/libvlc-module.c:1206
+#, fuzzy
+msgid "Play and pause"
+msgstr "Chơi và dừng lại"
+
+#: src/libvlc-module.c:1208
+msgid "Pause each item in the playlist on the last frame."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1210
+msgid "Use media library"
+msgstr "Sử dụng thư viện"
+
+#: src/libvlc-module.c:1212
+msgid ""
+"The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
+"VLC."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1215
+msgid "Display playlist tree"
+msgstr "Hiển thị danh sách dạng cây"
+
+#: src/libvlc-module.c:1217
+msgid ""
+"The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
+"directory."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1226
+msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1229 src/video_output/vout_intf.c:353
+#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1058 modules/gui/macosx/controls.m:460
+#: modules/gui/macosx/controls.m:516 modules/gui/macosx/controls.m:1094
+#: modules/gui/macosx/controls.m:1128 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:64
+#: modules/gui/macosx/intf.m:607 modules/gui/macosx/intf.m:686
+#: modules/gui/macosx/intf.m:751 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:291
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:102
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:283
+msgid "Fullscreen"
+msgstr "Toàn màn hình"
+
+#: src/libvlc-module.c:1230
+msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
+msgstr "Chọn phím tắt để chuyển đổi sang chế độ toàn màn hình"
+
+#: src/libvlc-module.c:1231
+msgid "Leave fullscreen"
+msgstr "Thoát chế độ toàn màn hình"
+
+#: src/libvlc-module.c:1232
+msgid "Select the hotkey to use to leave fullscreen state."
+msgstr "Chọn phím tắt để thoát chế độ toàn màn hình"
+
+#: src/libvlc-module.c:1233
+msgid "Play/Pause"
+msgstr "Chơi/Tạm dừng"
+
+#: src/libvlc-module.c:1234
+msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1235
+msgid "Pause only"
+msgstr "Dừng"
+
+#: src/libvlc-module.c:1236
+msgid "Select the hotkey to use to pause."
+msgstr "Chọn phím tắt để tạm dừng"
+
+#: src/libvlc-module.c:1237
+msgid "Play only"
+msgstr "Chơi"
+
+#: src/libvlc-module.c:1238
+msgid "Select the hotkey to use to play."
+msgstr "Chọn phím tắt để chơi"
+
+#: src/libvlc-module.c:1239 modules/control/hotkeys.c:697
+#: modules/gui/macosx/controls.m:1018 modules/gui/macosx/intf.m:650
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:102
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:109
+msgid "Faster"
+msgstr "Nhanh hơn"
+
+#: src/libvlc-module.c:1240 src/libvlc-module.c:1246
+msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
+msgstr "Chọn phím tắt để chơi file với tốc độ nhanh hơn"
+
+#: src/libvlc-module.c:1241 modules/control/hotkeys.c:703
+#: modules/gui/macosx/controls.m:1019 modules/gui/macosx/intf.m:651
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:102
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:109
+msgid "Slower"
+msgstr "Chậm hơn"
+
+#: src/libvlc-module.c:1242 src/libvlc-module.c:1248
+msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
+msgstr "Chọn phím tắt để chơi file với tốc độ chậm hơn"
+
+#: src/libvlc-module.c:1243
+msgid "Normal rate"
+msgstr "Xếp hạng bình thường"
+
+#: src/libvlc-module.c:1244
+msgid "Select the hotkey to set the playback rate back to normal."
+msgstr "Chọn phím tắt để xếp hạng file này về dạng bình thường"
+
+#: src/libvlc-module.c:1245 modules/gui/qt4/menus.cpp:755
+msgid "Faster (fine)"
+msgstr "Nhanh hơn (tốt)"
+
+#: src/libvlc-module.c:1247 modules/gui/qt4/menus.cpp:763
+msgid "Slower (fine)"
+msgstr "Chậm hơn (tốt)"
+
+#: src/libvlc-module.c:1249 modules/control/hotkeys.c:674
+#: modules/gui/macosx/about.m:187 modules/gui/macosx/controls.m:1039
+#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:69 modules/gui/macosx/intf.m:606
+#: modules/gui/macosx/intf.m:653 modules/gui/macosx/intf.m:739
+#: modules/gui/macosx/intf.m:747 modules/gui/macosx/wizard.m:309
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:321 modules/gui/macosx/wizard.m:1625
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:102 modules/gui/qt4/ui/sout.h:332
+#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:343 modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:180
+#: modules/misc/notify/notify.c:321
+msgid "Next"
+msgstr "Tiếp theo"
+
+#: src/libvlc-module.c:1250
+msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
+msgstr "Sử dụng phím tắt để nhảy đến file kế tiếp trong danh sách"
+
+#: src/libvlc-module.c:1251 modules/control/hotkeys.c:680
+#: modules/gui/macosx/about.m:188 modules/gui/macosx/controls.m:1038
+#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:67 modules/gui/macosx/intf.m:601
+#: modules/gui/macosx/intf.m:652 modules/gui/macosx/intf.m:740
+#: modules/gui/macosx/intf.m:746 modules/gui/qt4/components/controller.hpp:102
+#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:342 modules/gui/qt4/ui/sout.h:352
+#: modules/misc/notify/notify.c:319
+msgid "Previous"
+msgstr "Lùi lại"
+
+#: src/libvlc-module.c:1252
+msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
+msgstr "Sử dụng phím tắt để lùi về file kế tiếp trong danh sách"
+
+#: src/libvlc-module.c:1253 modules/gui/macosx/controls.m:1030
+#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:68 modules/gui/macosx/intf.m:604
+#: modules/gui/macosx/intf.m:649 modules/gui/macosx/intf.m:738
+#: modules/gui/macosx/intf.m:745 modules/gui/qt4/components/controller.hpp:101
+#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:179 modules/misc/notify/xosd.c:234
+msgid "Stop"
+msgstr "Dừng lại"
+
+#: src/libvlc-module.c:1254
+msgid "Select the hotkey to stop playback."
+msgstr "Sử dụng phím tắt để dừng chơi"
+
+#: src/libvlc-module.c:1255 modules/gui/fbosd.c:127 modules/gui/fbosd.c:195
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:96 modules/gui/macosx/bookmarks.m:105
+#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:66 modules/gui/macosx/intf.m:609
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:927 modules/video_filter/marq.c:154
+#: modules/video_filter/rss.c:198
+msgid "Position"
+msgstr "Vị trí"
+
+#: src/libvlc-module.c:1256
+msgid "Select the hotkey to display the position."
+msgstr "Sử dụng phím tắt để hiển thị vị trí"
+
+#: src/libvlc-module.c:1258
+msgid "Very short backwards jump"
+msgstr "Nhảy tới phía sau chậm nhất"
+
+#: src/libvlc-module.c:1260
+msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
+msgstr "Chọn phím tắt để nhảy tới phía sau ngắn nhất"
+
+#: src/libvlc-module.c:1261
+msgid "Short backwards jump"
+msgstr "Nhảy tới phía sau ngắn"
+
+#: src/libvlc-module.c:1263
+msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
+msgstr "Chọn phím tắt để nhảy tới phía sau ngắn"
+
+#: src/libvlc-module.c:1264
+msgid "Medium backwards jump"
+msgstr "Nhảy tới phía sau trung bình"
+
+#: src/libvlc-module.c:1266
+msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
+msgstr "Chọn phím tắt để nhảy tới phía sau trung bình"
+
+#: src/libvlc-module.c:1267
+msgid "Long backwards jump"
+msgstr "Nhảy tới phía sau dài"
+
+#: src/libvlc-module.c:1269
+msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
+msgstr "Chọn phím tắt để nhảy tớii phía sau dài"
+
+#: src/libvlc-module.c:1271
+msgid "Very short forward jump"
+msgstr "Nhảy tới phía trước ngắn nhất"
+
+#: src/libvlc-module.c:1273
+msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
+msgstr "Chọn phím tắt để nhảy tới phía trước ngắn nhất"
+
+#: src/libvlc-module.c:1274
+msgid "Short forward jump"
+msgstr "Nhảy tới phía trước ngắn"
+
+#: src/libvlc-module.c:1276
+msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
+msgstr "Chọn phím tắt để nhảy tới phía trước ngắn nhất"
+
+#: src/libvlc-module.c:1277
+msgid "Medium forward jump"
+msgstr "Nhảy tới phía sau trung bình"
+
+#: src/libvlc-module.c:1279
+msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
+msgstr "Chọn phím tắt để nhảy tới phía trước trung bình"
+
+#: src/libvlc-module.c:1280
+msgid "Long forward jump"
+msgstr "Nhảy tới phía trước dài"
+
+#: src/libvlc-module.c:1282
+msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
+msgstr "Chọn phím tắt để nhảy tới phía trước dài"
+
+#: src/libvlc-module.c:1283 modules/control/hotkeys.c:691
+msgid "Next frame"
+msgstr "Khung tiếp theo"
+
+#: src/libvlc-module.c:1285
+msgid "Select the hotkey to got to the next video frame."
+msgstr "Chọn phím tắt để nhảy tới khung video tiếp theo"
+
+#: src/libvlc-module.c:1287
+msgid "Very short jump length"
+msgstr "Nhảy tới thời gian rất ngắn"
+
+#: src/libvlc-module.c:1288
+msgid "Very short jump length, in seconds."
+msgstr "Nhảy tới thời gian rất ngắn, tính bằng giây"
+
+#: src/libvlc-module.c:1289
+msgid "Short jump length"
+msgstr "Nhảy tới thời gian ngắn"
+
+#: src/libvlc-module.c:1290
+msgid "Short jump length, in seconds."
+msgstr "Nhảy tới thời gian ngắn, tính bằng giây"
+
+#: src/libvlc-module.c:1291
+msgid "Medium jump length"
+msgstr "Nhảy tới thời gian trung bình"
+
+#: src/libvlc-module.c:1292
+msgid "Medium jump length, in seconds."
+msgstr "Nhảy tới thời gian trung bình, tính bằng giây"
+
+#: src/libvlc-module.c:1293
+msgid "Long jump length"
+msgstr "Nhảy tới thời gian dài"
+
+#: src/libvlc-module.c:1294
+msgid "Long jump length, in seconds."
+msgstr "Nhảy tới thời gian dài, tính bằng giây"
+
+#: src/libvlc-module.c:1296 modules/control/hotkeys.c:177
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:277
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:105
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:114 modules/gui/qt4/menus.cpp:830
+#: modules/gui/skins2/commands/cmd_quit.cpp:40
+msgid "Quit"
+msgstr "Thoát"
+
+#: src/libvlc-module.c:1297
+msgid "Select the hotkey to quit the application."
+msgstr "Chọn phím tắt để thoát chương trình"
+
+#: src/libvlc-module.c:1298
+msgid "Navigate up"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1299
+msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
+msgstr ""
+"Sử dụng phím tắt để chọn phím tắt cho phần chọn đi lên trong menu của DVD"
+
+#: src/libvlc-module.c:1300
+msgid "Navigate down"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1301
+msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
+msgstr ""
+"Sử dụng phím tắt để chọn phím tắt cho phần chọn đi xuống trong menu của DVD"
+
+#: src/libvlc-module.c:1302
+msgid "Navigate left"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1303
+msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
+msgstr ""
+"Sử dụng phím tắt để chọn phím tắt cho phần chọn qua trái trong menu của DVD"
+
+#: src/libvlc-module.c:1304
+msgid "Navigate right"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1305
+msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
+msgstr ""
+"Sử dụng phím tắt để chọn phím tắt cho phần chọn qua phải trong menu của DVD"
+
+#: src/libvlc-module.c:1306
+msgid "Activate"
+msgstr "Kích hoạt"
+
+#: src/libvlc-module.c:1307
+msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
+msgstr "Chọn phím tắt để kích hoạt các đối tượng được chọn trong menu của DVD"
+
+#: src/libvlc-module.c:1308
+msgid "Go to the DVD menu"
+msgstr "Đi đến menu của DVD"
+
+#: src/libvlc-module.c:1309
+msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
+msgstr "Chọn phím tắt để đi đến menu của DVD"
+
+#: src/libvlc-module.c:1310
+msgid "Select previous DVD title"
+msgstr "Chọn tiêu đề DVD"
+
+#: src/libvlc-module.c:1311
+msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
+msgstr "Chọn phím tắt để chọn tiêu đề DVD"
+
+#: src/libvlc-module.c:1312
+msgid "Select next DVD title"
+msgstr "Chọn tiêu đề DVD tiếp theo"
+
+#: src/libvlc-module.c:1313
+msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
+msgstr "Chọn phím tắt để chọn tiêu đề DVD tiếp theo"
+
+#: src/libvlc-module.c:1314
+msgid "Select prev DVD chapter"
+msgstr "Chọn chương DVD trước đó"
+
+#: src/libvlc-module.c:1315
+msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
+msgstr "Chọn phím tắt để chọn chương DVD trư?c ?ó"
+
+#: src/libvlc-module.c:1316
+msgid "Select next DVD chapter"
+msgstr "Chọn chương DVD tiếp theo"
+
+#: src/libvlc-module.c:1317
+msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
+msgstr "Chọn phím tắt để chọn chương DVD tiếp theo"
+
+#: src/libvlc-module.c:1318
+msgid "Volume up"
+msgstr "Tăng âm lượng"
+
+#: src/libvlc-module.c:1319
+msgid "Select the key to increase audio volume."
+msgstr "Chọn phím tắt để tăng âm lượng"
+
+#: src/libvlc-module.c:1320
+msgid "Volume down"
+msgstr "Giảm âm lượng"
+
+#: src/libvlc-module.c:1321
+msgid "Select the key to decrease audio volume."
+msgstr "Chọn phím tắt để giảm âm lượng"
+
+#: src/libvlc-module.c:1322 modules/access/v4l2.c:168
+#: modules/gui/macosx/controls.m:1084 modules/gui/macosx/intf.m:671
+#: modules/gui/macosx/intf.m:741 modules/gui/macosx/intf.m:750
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:514
+msgid "Mute"
+msgstr "Tắt âm thanh"
+
+#: src/libvlc-module.c:1323
+msgid "Select the key to mute audio."
+msgstr "Chọn phím tắt để tắt âm thanh"
+
+#: src/libvlc-module.c:1324
+msgid "Subtitle delay up"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1325
+msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1326
+msgid "Subtitle delay down"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1327
+msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1328
+msgid "Audio delay up"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1329
+msgid "Select the key to increase the audio delay."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1330
+msgid "Audio delay down"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1331
+msgid "Select the key to decrease the audio delay."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1338
+msgid "Play playlist bookmark 1"
+msgstr "Chơi danh sách được đánh dấu 1"
+
+#: src/libvlc-module.c:1339
+msgid "Play playlist bookmark 2"
+msgstr "Chơi danh sách được đánh dấu 2"
+
+#: src/libvlc-module.c:1340
+msgid "Play playlist bookmark 3"
+msgstr "Chơi danh sách được đánh dấu 3"
+
+#: src/libvlc-module.c:1341
+msgid "Play playlist bookmark 4"
+msgstr "Chơi danh sách được đánh dấu 4"
+
+#: src/libvlc-module.c:1342
+msgid "Play playlist bookmark 5"
+msgstr "Chơi danh sách được đánh dấu 5"
+
+#: src/libvlc-module.c:1343
+msgid "Play playlist bookmark 6"
+msgstr "Chơi danh sách được đánh dấu 6"
+
+#: src/libvlc-module.c:1344
+msgid "Play playlist bookmark 7"
+msgstr "Chơi danh sách được đánh dấu 7"
+
+#: src/libvlc-module.c:1345
+msgid "Play playlist bookmark 8"
+msgstr "Chơi danh sách được đánh dấu 8"
+
+#: src/libvlc-module.c:1346
+msgid "Play playlist bookmark 9"
+msgstr "Chơi danh sách được đánh dấu 9"
+
+#: src/libvlc-module.c:1347
+msgid "Play playlist bookmark 10"
+msgstr "Chơi danh sách được đánh dấu 10"
+
+#: src/libvlc-module.c:1348
+msgid "Select the key to play this bookmark."
+msgstr "Chọn phím tắt để chơi phần đánh dấu này"
+
+#: src/libvlc-module.c:1349
+msgid "Set playlist bookmark 1"
+msgstr "Thiết lập danh sách đánh dấu 1"
+
+#: src/libvlc-module.c:1350
+msgid "Set playlist bookmark 2"
+msgstr "Thiết lập danh sách đánh dấu 2"
+
+#: src/libvlc-module.c:1351
+msgid "Set playlist bookmark 3"
+msgstr "Thiết lập danh sách đánh dấu 3"
+
+#: src/libvlc-module.c:1352
+msgid "Set playlist bookmark 4"
+msgstr "Thiết lập danh sách đánh dấu 4"
+
+#: src/libvlc-module.c:1353
+msgid "Set playlist bookmark 5"
+msgstr "Thiết lập danh sách đánh dấu 5"
+
+#: src/libvlc-module.c:1354
+msgid "Set playlist bookmark 6"
+msgstr "Thiết lập danh sách đánh dấu 6"
+
+#: src/libvlc-module.c:1355
+msgid "Set playlist bookmark 7"
+msgstr "Thiết lập danh sách đánh dấu 7"
+
+#: src/libvlc-module.c:1356
+msgid "Set playlist bookmark 8"
+msgstr "Thiết lập danh sách đánh dấu 8"
+
+#: src/libvlc-module.c:1357
+msgid "Set playlist bookmark 9"
+msgstr "Thiết lập danh sách đánh dấu 9"
+
+#: src/libvlc-module.c:1358
+msgid "Set playlist bookmark 10"
+msgstr "Thiết lập danh sách đánh dấu 10"
+
+#: src/libvlc-module.c:1359
+msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
+msgstr "Chọn phím tắt để thiết lập danh sách được đánh dấu"
+
+#: src/libvlc-module.c:1361
+msgid "Playlist bookmark 1"
+msgstr "Danh sách được đánh dấu 1"
+
+#: src/libvlc-module.c:1362
+msgid "Playlist bookmark 2"
+msgstr "Danh sách được đánh dấu 2"
+
+#: src/libvlc-module.c:1363
+msgid "Playlist bookmark 3"
+msgstr "Danh sách được đánh dấu 3"
+
+#: src/libvlc-module.c:1364
+msgid "Playlist bookmark 4"
+msgstr "Danh sách được đánh dấu 4"
+
+#: src/libvlc-module.c:1365
+msgid "Playlist bookmark 5"
+msgstr "Danh sách được đánh dấu 5"
+
+#: src/libvlc-module.c:1366
+msgid "Playlist bookmark 6"
+msgstr "Danh sách được đánh dấu 6"
+
+#: src/libvlc-module.c:1367
+msgid "Playlist bookmark 7"
+msgstr "Danh sách được đánh dấu 7"
+
+#: src/libvlc-module.c:1368
+msgid "Playlist bookmark 8"
+msgstr "Danh sách được đánh dấu 8"
+
+#: src/libvlc-module.c:1369
+msgid "Playlist bookmark 9"
+msgstr "Danh sách được đánh dấu 9"
+
+#: src/libvlc-module.c:1370
+msgid "Playlist bookmark 10"
+msgstr "Danh sách được đánh dấu 10"
+
+#: src/libvlc-module.c:1372
+msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
+msgstr "Phần này cho phép bạn xác định danh sách được đánh dấu"
+
+#: src/libvlc-module.c:1374
+msgid "Go back in browsing history"
+msgstr "Đi lùi lại trong phần lưu trữ lịch sử"
+
+#: src/libvlc-module.c:1375
+msgid ""
+"Select the key to go back (to the previous media item) in the browsing "
+"history."
+msgstr "Chọn phím tắt để đi đến đối tượng phía sau trong phần lưu trữ lịch sử"
+
+#: src/libvlc-module.c:1376
+msgid "Go forward in browsing history"
+msgstr "Đi đến phần tiếp theo trong phần lưu trữ lịch sử"
+
+#: src/libvlc-module.c:1377
+msgid ""
+"Select the key to go forward (to the next media item) in the browsing "
+"history."
+msgstr ""
+"Chọn phím tắt để đi đến đối tượng phía trước trong phần lưu trữ lịch sử"
+
+#: src/libvlc-module.c:1379
+msgid "Cycle audio track"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1380
+msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1381
+msgid "Cycle subtitle track"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1382
+msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1383
+msgid "Cycle source aspect ratio"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1384
+msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1385
+msgid "Cycle video crop"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1386
+msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1387
+msgid "Toggle autoscaling"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1388
+msgid "Activate or deactivate autoscaling."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1389
+msgid "Increase scale factor"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1390
+msgid "Increase scale factor."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1391
+msgid "Decrease scale factor"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1392
+msgid "Decrease scale factor."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1393
+msgid "Cycle deinterlace modes"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1394
+msgid "Cycle through deinterlace modes."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1395
+msgid "Show interface"
+msgstr "Hiển thị giao diện"
+
+#: src/libvlc-module.c:1396
+msgid "Raise the interface above all other windows."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1397
+msgid "Hide interface"
+msgstr "Ẩn giao diện"
+
+#: src/libvlc-module.c:1398
+msgid "Lower the interface below all other windows."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1399
+msgid "Take video snapshot"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1400
+msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1402 modules/gui/qt4/components/controller.hpp:104
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:112
+#: modules/stream_out/record.c:60
+msgid "Record"
+msgstr "Thu âm"
+
+#: src/libvlc-module.c:1403
+msgid "Record access filter start/stop."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1404
+msgid "Dump"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1405
+msgid "Media dump access filter trigger."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1407
+msgid "Normal/Repeat/Loop"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1408
+msgid "Toggle Normal/Repeat/Loop playlist modes"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1411
+msgid "Toggle random playlist playback"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1416 src/libvlc-module.c:1417
+msgid "Un-Zoom"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1419 src/libvlc-module.c:1420
+msgid "Crop one pixel from the top of the video"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1421 src/libvlc-module.c:1422
+msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1424 src/libvlc-module.c:1425
+msgid "Crop one pixel from the left of the video"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1426 src/libvlc-module.c:1427
+msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1429 src/libvlc-module.c:1430
+msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1431 src/libvlc-module.c:1432
+msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1434 src/libvlc-module.c:1435
+msgid "Crop one pixel from the right of the video"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1436 src/libvlc-module.c:1437
+msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1439
+msgid "Toggle wallpaper mode in video output"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1441
+msgid ""
+"Toggle wallpaper mode in video output. Only works with the directx video "
+"output for the time being."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1444 src/libvlc-module.c:1445
+msgid "Display OSD menu on top of video output"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1446
+msgid "Do not display OSD menu on video output"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1447
+msgid "Do not display OSD menu on top of video output"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1448
+msgid "Highlight widget on the right"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1450
+msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the right"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1451
+msgid "Highlight widget on the left"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1453
+msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the left"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1454
+msgid "Highlight widget on top"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1456
+msgid "Move OSD menu highlight to the widget on top"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1457
+msgid "Highlight widget below"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1459
+msgid "Move OSD menu highlight to the widget below"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1460
+msgid "Select current widget"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1462
+msgid "Selecting current widget performs the associated action."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1464
+msgid "Cycle through audio devices"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1465
+msgid "Cycle through available audio devices"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1619 src/video_output/vout_intf.c:359
+#: modules/gui/macosx/controls.m:500 modules/gui/macosx/controls.m:1093
+#: modules/gui/macosx/intf.m:688 modules/gui/macosx/intf.m:752
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:103
+#: modules/video_output/snapshot.c:73
+msgid "Snapshot"
+msgstr "Hình chụp"
+
+#: src/libvlc-module.c:1636
+msgid "Window properties"
+msgstr "Thuộc tính cửa sổ"
+
+#: src/libvlc-module.c:1688
+msgid "Subpictures"
+msgstr "Hình ảnh phụ đề"
+
+#: src/libvlc-module.c:1696 modules/codec/subtitles/subsdec.c:202
+#: modules/demux/kate_categories.c:41 modules/demux/kate_categories.c:54
+#: modules/demux/subtitle.c:74 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:280
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:495 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:497
+msgid "Subtitles"
+msgstr "Phụ đề"
+
+#: src/libvlc-module.c:1713 modules/stream_out/transcode.c:123
+msgid "Overlays"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1721
+msgid "Track settings"
+msgstr "Thiết lập track"
+
+#: src/libvlc-module.c:1751
+msgid "Playback control"
+msgstr "Điều khiển chơi lại"
+
+#: src/libvlc-module.c:1776
+msgid "Default devices"
+msgstr "Thiết bị mặc định"
+
+#: src/libvlc-module.c:1785
+msgid "Network settings"
+msgstr "Thiết lập mạng lưới"
+
+#: src/libvlc-module.c:1797
+msgid "Socks proxy"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1806 modules/demux/kate_categories.c:47
+msgid "Metadata"
+msgstr "Thông tin bổ sung"
+
+#: src/libvlc-module.c:1854
+msgid "Decoders"
+msgstr "Giải mã"
+
+#: src/libvlc-module.c:1861 modules/access/v4l2.c:79
+#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:97
+msgid "Input"
+msgstr "Nhập dữ liệu"
+
+#: src/libvlc-module.c:1900
+msgid "VLM"
+msgstr "VLM"
+
+#: src/libvlc-module.c:1932
+msgid "CPU"
+msgstr "CPU"
+
+#: src/libvlc-module.c:1956
+msgid "Special modules"
+msgstr "Phương thức đặc biệt"
+
+#: src/libvlc-module.c:1962
+msgid "Plugins"
+msgstr "Tiện ích"
+
+#: src/libvlc-module.c:1970
+msgid "Performance options"
+msgstr "Tùy chọn hiển thị"
+
+#: src/libvlc-module.c:2120
+msgid "Hot keys"
+msgstr "Phím tắt"
+
+#: src/libvlc-module.c:2554
+msgid "Jump sizes"
+msgstr "Phóng to kích thước"
+
+#: src/libvlc-module.c:2631
+msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced and --help-verbose)"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:2634
+msgid "Exhaustive help for VLC and its modules"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:2636
+msgid ""
+"print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced and "
+"--help-verbose)"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:2639
+msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:2641
+msgid "print a list of available modules"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:2643
+msgid "print a list of available modules with extra detail"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:2645
+msgid ""
+"print help on a specific module (can be combined with --advanced and --help-"
+"verbose). Prefix the module name with = for strictmatches."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:2649
+msgid "no configuration option will be loaded nor saved to config file"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:2651
+msgid "save the current command line options in the config"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:2653
+msgid "reset the current config to the default values"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:2655
+msgid "use alternate config file"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:2657
+msgid "resets the current plugins cache"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:2659
+msgid "print version information"
+msgstr "in thông tin về phiên bản"
+
+#: src/libvlc-module.c:2715
+msgid "main program"
+msgstr "chương trình chính"
+
+#: src/misc/update.c:477
+#, c-format
+msgid "%.1f GB"
+msgstr "%.1f GB"
+
+#: src/misc/update.c:479
+#, c-format
+msgid "%.1f MB"
+msgstr "%.1f MB"
+
+#: src/misc/update.c:481
+#, c-format
+msgid "%.1f kB"
+msgstr "%.1f kB"
+
+#: src/misc/update.c:483
+#, c-format
+msgid "%ld B"
+msgstr "%ld B"
+
+#: src/misc/update.c:575
+msgid "Saving file failed"
+msgstr "Lưu file thất bại"
+
+#: src/misc/update.c:576
+#, c-format
+msgid "Failed to open \"%s\" for writing"
+msgstr "Thất bại khi mở \"%s\" để ghi dữ liệu"
+
+#: src/misc/update.c:592
+#, c-format
+msgid ""
+"%s\n"
+"Downloading... %s/%s %.1f%% done"
+msgstr ""
+"%s\n"
+"Đang download... %s/%s %.1f%% đã xong"
+
+#: src/misc/update.c:595
+msgid "Downloading ..."
+msgstr "Đang download..."
+
+#: src/misc/update.c:596 modules/access/dvb/scan.c:330
+#: modules/demux/avi/avi.c:706 modules/demux/avi/avi.c:2371
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:161 modules/gui/macosx/bookmarks.m:102
+#: modules/gui/macosx/controls.m:60 modules/gui/macosx/coredialogs.m:66
+#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:68 modules/gui/macosx/coredialogs.m:186
+#: modules/gui/macosx/open.m:176 modules/gui/macosx/open.m:206
+#: modules/gui/macosx/prefs.m:204 modules/gui/macosx/prefs.m:225
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:241 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:305
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:691 modules/gui/macosx/wizard.m:320
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1334
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1396
+#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:253
+msgid "Cancel"
+msgstr "Hủy bỏ"
+
+#: src/misc/update.c:614
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"%s\n"
+"Downloading... %s/%s - %.1f%% done"
+msgstr ""
+"%s\n"
+"Đang download... %s/%s %.1f%% đã xong"
+
+#: src/misc/update.c:631
+#, c-format
+msgid ""
+"%s\n"
+"Done %s (100.0%%)"
+msgstr ""
+
+#: src/misc/update.c:651
+msgid "File could not be verified"
+msgstr "File không thể xác nhận"
+
+#: src/misc/update.c:652
+#, c-format
+msgid ""
+"It was not possible to download a cryptographic signature for the downloaded "
+"file \"%s\". Thus, it was deleted."
+msgstr ""
+
+#: src/misc/update.c:663 src/misc/update.c:675
+msgid "Invalid signature"
+msgstr "Chữ ký sai"
+
+#: src/misc/update.c:664 src/misc/update.c:676
+#, c-format
+msgid ""
+"The cryptographic signature for the downloaded file \"%s\" was invalid and "
+"could not be used to securely verify it. Thus, the file was deleted."
+msgstr ""
+
+#: src/misc/update.c:688
+msgid "File not verifiable"
+msgstr "File không được xác nhận"
+
+#: src/misc/update.c:689
+#, c-format
+msgid ""
+"It was not possible to securely verify the downloaded file \"%s\". Thus, it "
+"was deleted."
+msgstr ""
+
+#: src/misc/update.c:700 src/misc/update.c:712
+msgid "File corrupted"
+msgstr "File đã bị hư"
+
+#: src/misc/update.c:701 src/misc/update.c:713
+#, c-format
+msgid "Downloaded file \"%s\" was corrupted. Thus, it was deleted."
+msgstr ""
+
+#: src/playlist/tree.c:66 modules/access/bda/bda.c:68
+#: modules/access/bda/bda.c:121 modules/access/bda/bda.c:138
+#: modules/access/bda/bda.c:145 modules/access/bda/bda.c:151
+#: modules/access/bda/bda.c:157 modules/access/bda/bda.c:163
+#: modules/access/bda/bda.c:169
+msgid "Undefined"
+msgstr "Không xác định"
+
+#: src/video_output/video_output.c:1706 modules/gui/macosx/intf.m:702
+#: modules/gui/macosx/intf.m:703 modules/video_filter/postproc.c:196
+msgid "Post processing"
+msgstr ""
+
+#: src/video_output/video_output.c:1966 modules/gui/macosx/intf.m:700
+#: modules/gui/macosx/intf.m:701 modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:86
+#: modules/video_filter/deinterlace.c:131
+msgid "Deinterlace"
+msgstr "Tái kết hợp"
+
+#: src/video_output/vout_intf.c:230 modules/gui/macosx/intf.m:693
+#: modules/gui/macosx/intf.m:694 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:892
+#: modules/video_filter/crop.c:105 modules/video_filter/croppadd.c:86
+#: modules/video_output/x11/xvmc.c:119
+msgid "Crop"
+msgstr "Bỏ"
+
+#: src/video_output/vout_intf.c:294 modules/gui/macosx/controls.m:818
+#: modules/gui/macosx/intf.m:691 modules/gui/macosx/intf.m:692
+msgid "Aspect-ratio"
+msgstr "Tỉ số đồng dạng"
+
+#: src/video_output/vout_intf.c:321
+msgid "Autoscale video"
+msgstr ""
+
+#: src/video_output/vout_intf.c:328
+msgid "Scale factor"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/alsa.c:71 modules/access/oss.c:66
+msgid "Capture the audio stream in stereo."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/alsa.c:73 modules/access/oss.c:67
+#: modules/access_output/shout.c:94
+msgid "Samplerate"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/alsa.c:75 modules/access/oss.c:69
+msgid ""
+"Samplerate of the captured audio stream, in Hz (eg: 11025, 22050, 44100, "
+"48000)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/alsa.c:77 modules/access/bd/bd.c:52
+#: modules/access/bda/bda.c:46 modules/access/cdda.c:61
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:99 modules/access/dv.c:71
+#: modules/access/dvb/access.c:84 modules/access/dvdnav.c:73
+#: modules/access/dvdread.c:76 modules/access/eyetv.m:61
+#: modules/access/fake.c:44 modules/access/ftp.c:57
+#: modules/access/gnomevfs.c:48 modules/access/http.c:76
+#: modules/access/jack.c:61 modules/access/mms/mms.c:49
+#: modules/access/mtp.c:65 modules/access/oss.c:71 modules/access/pvr.c:60
+#: modules/access/rtmp/access.c:43 modules/access/screen/screen.c:40
+#: modules/access/screen/xcb.c:32 modules/access/smb.c:61
+#: modules/access/tcp.c:41 modules/access/udp.c:49 modules/access/v4l.c:73
+#: modules/access/v4l2.c:181 modules/access/vcd/vcd.c:46
+msgid "Caching value in ms"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/alsa.c:79
+msgid ""
+"Caching value for Alsa captures. This value should be set in milliseconds."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/alsa.c:86
+msgid "Alsa"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/alsa.c:87
+msgid "Alsa audio capture input"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bd/bd.c:54
+msgid "Caching value for BDs. This value should be set in milliseconds."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bd/bd.c:61
+msgid "BD"
+msgstr "BD"
+
+#: modules/access/bd/bd.c:62
+msgid "Blu-Ray Disc Input"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:48 modules/access/dvb/access.c:86
+msgid ""
+"Caching value for DVB streams. This value should be set in milliseconds."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:51 modules/access/dvb/access.c:89
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:999
+msgid "Adapter card to tune"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:52 modules/access/dvb/access.c:90
+msgid ""
+"Adapter cards have a device file in directory named /dev/dvb/adapter[n] with "
+"n>=0."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:55 modules/access/dvb/access.c:92
+msgid "Device number to use on adapter"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:58 modules/access/dvb/access.c:95
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:755
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1021
+msgid "Transponder/multiplex frequency"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:60 modules/access/dvb/access.c:96
+msgid "In kHz for DVB-S or Hz for DVB-C/T"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:62
+msgid "In kHz for DVB-C/S/T"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:65 modules/access/dvb/access.c:98
+msgid "Inversion mode"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:66 modules/access/dvb/access.c:99
+msgid "Inversion mode [0=off, 1=on, 2=auto]"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:71 modules/access/dvb/access.c:101
+msgid "Probe DVB card for capabilities"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:72 modules/access/dvb/access.c:102
+msgid ""
+"Some DVB cards do not like to be probed for their capabilities, you can "
+"disable this feature if you experience some trouble."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:76 modules/access/dvb/access.c:104
+msgid "Budget mode"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:77 modules/access/dvb/access.c:105
+msgid "This allows you to stream an entire transponder with a \"budget\" card."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:82
+msgid "Network Identifier"
+msgstr "Xác nhận mạng lưới"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:85 modules/access/dvb/access.c:108
+msgid "Satellite number in the Diseqc system"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:86 modules/access/dvb/access.c:109
+msgid "[0=no diseqc, 1-4=satellite number]."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:89 modules/access/dvb/access.c:111
+msgid "LNB voltage"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:90 modules/access/dvb/access.c:112
+msgid "In Volts [0, 13=vertical, 18=horizontal]."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:92 modules/access/dvb/access.c:114
+msgid "High LNB voltage"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:93 modules/access/dvb/access.c:115
+msgid ""
+"Enable high voltage if your cables are particularly long. This is not "
+"supported by all frontends."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:96 modules/access/dvb/access.c:118
+msgid "22 kHz tone"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:97 modules/access/dvb/access.c:119
+msgid "[0=off, 1=on, -1=auto]."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:99 modules/access/dvb/access.c:121
+msgid "Transponder FEC"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:100 modules/access/dvb/access.c:122
+msgid "FEC=Forward Error Correction mode [9=auto]."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:102 modules/access/dvb/access.c:124
+msgid "Transponder symbol rate in kHz"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:105 modules/access/dvb/access.c:127
+msgid "Antenna lnb_lof1 (kHz)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:106
+msgid "Low Band Local Osc Freq in kHz (usually 9.75GHz)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:108 modules/access/dvb/access.c:130
+msgid "Antenna lnb_lof2 (kHz)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:109
+msgid "High Band Local Osc Freq in kHz (usually 10.6GHz)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:111 modules/access/dvb/access.c:133
+msgid "Antenna lnb_slof (kHz)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:113
+msgid "Low Noise Block switch freq in kHz (usually 11.7GHz)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:116 modules/access/dvb/access.c:137
+msgid "Modulation type"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:117
+msgid "QAM, PSK or VSB modulation method"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:121
+msgid "QAM16"
+msgstr "QAM16"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:121
+msgid "QAM32"
+msgstr "QAM32"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:121
+msgid "QAM64"
+msgstr "QAM64"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:121
+msgid "QAM128"
+msgstr "QAM128"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:121
+msgid "QAM256"
+msgstr "QAM256"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:122
+msgid "BPSK"
+msgstr "BPSK"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:122
+msgid "QPSK"
+msgstr "QPSK"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:122
+msgid "8VSB"
+msgstr "8VSB"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:122
+msgid "16VSB"
+msgstr "16VSB"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:125 modules/access/bda/bda.c:126
+msgid "ATSC Major Channel"
+msgstr "ATSC kênh chủ yếu"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:127 modules/access/bda/bda.c:128
+msgid "ATSC Minor Channel"
+msgstr "ATSC kênh dự phòng"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:129 modules/access/bda/bda.c:130
+msgid "ATSC Physical Channel"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:133
+msgid "FEC rate"
+msgstr "Xếp hạng FEC"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:134
+msgid "FEC rate includes DVB-T high priority stream FEC Rate"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:138 modules/access/bda/bda.c:145
+msgid "1/2"
+msgstr "1/2"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:138 modules/access/bda/bda.c:145
+msgid "2/3"
+msgstr "2/3"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:138 modules/access/bda/bda.c:145
+msgid "3/4"
+msgstr "3/4"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:138 modules/access/bda/bda.c:145
+msgid "5/6"
+msgstr "5/6"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:138 modules/access/bda/bda.c:145
+msgid "7/8"
+msgstr "7/8"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:140 modules/access/dvb/access.c:144
+msgid "Terrestrial low priority stream code rate (FEC)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:141
+msgid "Low Priority FEC Rate [Undefined,1/2,2/3,3/4,5/6,7/8]"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:147 modules/access/dvb/access.c:147
+msgid "Terrestrial bandwidth"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:148 modules/access/dvb/access.c:148
+msgid "Terrestrial bandwidth [0=auto,6,7,8 in MHz]"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:151
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1049
+msgid "6 MHz"
+msgstr "6 MHz"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:151
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1050
+msgid "7 MHz"
+msgstr "7 MHz"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:151
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1051
+msgid "8 MHz"
+msgstr "8 MHz"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:153 modules/access/dvb/access.c:150
+msgid "Terrestrial guard interval"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:154
+msgid "Guard interval [Undefined,1/4,1/8,1/16,1/32]"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:157
+msgid "1/4"
+msgstr "1/4"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:157
+msgid "1/8"
+msgstr "1/8"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:157
+msgid "1/16"
+msgstr "1/16"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:157
+msgid "1/32"
+msgstr "1/32"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:159 modules/access/dvb/access.c:153
+msgid "Terrestrial transmission mode"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:160
+msgid "Transmission mode [Undefined,2k,8k]"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:163
+msgid "2k"
+msgstr "2k"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:163
+msgid "8k"
+msgstr "8k"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:165 modules/access/dvb/access.c:156
+msgid "Terrestrial hierarchy mode"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:166
+msgid "Hierarchy alpha value [Undefined,1,2,4]"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:169 modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:168
+msgid "1"
+msgstr "1"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:169
+msgid "2"
+msgstr "2"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:169
+msgid "4"
+msgstr "4"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:172
+msgid "Satellite Azimuth"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:173
+msgid "Satellite Azimuth in tenths of degree"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:174
+msgid "Satellite Elevation"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:175
+msgid "Satellite Elevation in tenths of degree"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:176
+msgid "Satellite Longitude"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:178
+msgid "Satellite Longitude in 10ths of degree, -ve=West"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:179
+msgid "Satellite Polarisation"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:180
+msgid "Satellite Polarisation [H/V/L/R]"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:183 modules/video_filter/mirror.c:67
+msgid "Horizontal"
+msgstr "Chiều ngang"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:183 modules/video_filter/mirror.c:67
+msgid "Vertical"
+msgstr "Chiều dọc"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:184
+msgid "Circular Left"
+msgstr "Vòng tròn bên trái"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:184
+msgid "Circular Right"
+msgstr "Vòng tròn bên phải"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:185
+msgid "Satellite Range Code"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:186
+msgid "Satellite Range Code as defined by manufacturer e.g. DISEqC switch code"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:188
+msgid "Network Name"
+msgstr "Tên mạng lưới"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:189
+msgid "Unique network name in the System Tuning Spaces"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:190
+msgid "Network Name to Create"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:191
+msgid "Create Unique name in the System Tuning Spaces"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bda/bda.c:194 modules/access/dvb/access.c:194
+msgid "DVB"
+msgstr "DVB"
+
+#: modules/access/bda/bda.c:195
+msgid "DirectShow DVB input"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/cdda.c:63
+msgid ""
+"Default caching value for Audio CDs. This value should be set in "
+"milliseconds."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/cdda.c:67 modules/gui/macosx/open.m:198
+#: modules/gui/macosx/open.m:643 modules/gui/macosx/open.m:731
+#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:294
+msgid "Audio CD"
+msgstr "Audio CD"
+
+#: modules/access/cdda.c:68
+msgid "Audio CD input"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/cdda.c:74
+msgid "[cdda:][device][@[track]]"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/cdda.c:87
+msgid "CDDB Server"
+msgstr "Server CDDB"
+
+#: modules/access/cdda.c:87
+msgid "Address of the CDDB server to use."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/cdda.c:90
+msgid "CDDB port"
+msgstr "Cổng CDDB"
+
+#: modules/access/cdda.c:90
+msgid "CDDB Server port to use."
+msgstr "Cổng  Server CDDB để sử dụng"
+
+#: modules/access/cdda.c:501
+#, c-format
+msgid "Audio CD - Track %02i"
+msgstr "Audio CD - TRack %02i"
+
+#: modules/access/cdda/access.c:285
+msgid "CD reading failed"
+msgstr "Đọc dữ liệu từ CD thất bại"
+
+#: modules/access/cdda/access.c:286
+#, c-format
+msgid "VLC could not get a new block of size: %i."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/cdda/cdda.c:46 modules/access/directory.c:79
+#: modules/codec/dirac.c:79 modules/codec/x264.c:358 modules/codec/x264.c:363
+msgid "none"
+msgstr "không"
+
+#: modules/access/cdda/cdda.c:46
+msgid "overlap"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/cdda/cdda.c:47
+msgid "full"
+msgstr "đầy đủ"
+
+#: modules/access/cdda/cdda.c:51
+msgid ""
+"This integer when viewed in binary is a debugging mask\n"
+"meta info          1\n"
+"events             2\n"
+"MRL                4\n"
+"external call      8\n"
+"all calls (0x10)  16\n"
+"LSN       (0x20)  32\n"
+"seek      (0x40)  64\n"
+"libcdio   (0x80) 128\n"
+"libcddb  (0x100) 256\n"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/cdda/cdda.c:63
+msgid ""
+"Caching value for CDDA streams. This value should be set in millisecond "
+"units."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/cdda/cdda.c:67
+msgid ""
+"How many CD blocks to get on a single CD read. Generally on newer/faster "
+"CDs, this increases throughput at the expense of a little more memory usage "
+"and initial delay. SCSI-MMC limitations generally don't allow for more than "
+"25 blocks per access."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/cdda/cdda.c:73
+msgid ""
+"Format used in the GUI Playlist Title. Similar to the Unix date \n"
+"Format specifiers that start with a percent sign. Specifiers are: \n"
+"   %a : The artist (for the album)\n"
+"   %A : The album information\n"
+"   %C : Category\n"
+"   %e : The extended data (for a track)\n"
+"   %I : CDDB disk ID\n"
+"   %G : Genre\n"
+"   %M : The current MRL\n"
+"   %m : The CD-DA Media Catalog Number (MCN)\n"
+"   %n : The number of tracks on the CD\n"
+"   %p : The artist/performer/composer in the track\n"
+"   %T : The track number\n"
+"   %s : Number of seconds in this track\n"
+"   %S : Number of seconds in the CD\n"
+"   %t : The track title or MRL if no title\n"
+"   %Y : The year 19xx or 20xx\n"
+"   %% : a % \n"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/cdda/cdda.c:93
+msgid ""
+"Format used in the GUI Playlist Title. Similar to the Unix date \n"
+"Format specifiers that start with a percent sign. Specifiers are: \n"
+"   %M : The current MRL\n"
+"   %m : The CD-DA Media Catalog Number (MCN)\n"
+"   %n : The number of tracks on the CD\n"
+"   %T : The track number\n"
+"   %s : Number of seconds in this track\n"
+"   %S : Number of seconds in the CD\n"
+"   %t : The track title or MRL if no title\n"
+"   %% : a % \n"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/cdda/cdda.c:104
+msgid "Enable CD paranoia?"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/cdda/cdda.c:106
+msgid ""
+"Select whether to use CD Paranoia for jitter/error correction.\n"
+"none: no paranoia - fastest.\n"
+"overlap: do only overlap detection - not generally recommended.\n"
+"full: complete jitter and error correction detection - slowest.\n"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/cdda/cdda.c:116
+msgid "cddax://[device-or-file][@[T]track]"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/cdda/cdda.c:117
+msgid "Compact Disc Digital Audio (CD-DA) input"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/cdda/cdda.c:119
+msgid "Audio Compact Disc"
+msgstr "Đĩa Audio Compact"
+
+#: modules/access/cdda/cdda.c:128
+msgid "Additional debug"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/cdda/cdda.c:133
+msgid "Caching value in microseconds"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/cdda/cdda.c:138
+msgid "Number of blocks per CD read"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/cdda/cdda.c:143
+msgid "Format to use in playlist \"title\" field when no CDDB"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/cdda/cdda.c:148
+msgid "Use CD audio controls and output?"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/cdda/cdda.c:149
+msgid "If set, audio controls and audio jack output are used"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/cdda/cdda.c:154
+msgid "Do CD-Text lookups?"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/cdda/cdda.c:155
+msgid "If set, get CD-Text information"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/cdda/cdda.c:164
+msgid "Use Navigation-style playback?"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/cdda/cdda.c:165
+msgid "Tracks are navigated via Navagation rather than a playlist entries"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/cdda/cdda.c:178
+msgid "CDDB"
+msgstr "CDDB"
+
+#: modules/access/cdda/cdda.c:181
+msgid "Format to use in playlist \"title\" field when using CDDB"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/cdda/cdda.c:185
+msgid "CDDB lookups"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/cdda/cdda.c:186
+msgid "If set, lookup CD-DA track information using the CDDB protocol"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/cdda/cdda.c:191
+msgid "CDDB server"
+msgstr "Server CDDB"
+
+#: modules/access/cdda/cdda.c:192
+msgid "Contact this CDDB server look up CD-DA information"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/cdda/cdda.c:196
+msgid "CDDB server port"
+msgstr "Cổng Server CDDB"
+
+#: modules/access/cdda/cdda.c:197
+msgid "CDDB server uses this port number to communicate on"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/cdda/cdda.c:201 modules/access/cdda/cdda.c:202
+msgid "email address reported to CDDB server"
+msgstr "Địa chỉ email để báo cáo đến server CDDB"
+
+#: modules/access/cdda/cdda.c:206
+msgid "Cache CDDB lookups?"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/cdda/cdda.c:207
+msgid "If set cache CDDB information about this CD"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/cdda/cdda.c:211
+msgid "Contact CDDB via the HTTP protocol?"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/cdda/cdda.c:212
+msgid "If set, the CDDB server gets information via the CDDB HTTP protocol"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/cdda/cdda.c:217
+msgid "CDDB server timeout"
+msgstr "Hết thời gian đối với server CDDB"
+
+#: modules/access/cdda/cdda.c:218
+msgid "Time (in seconds) to wait for a response from the CDDB server"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/cdda/cdda.c:223 modules/access/cdda/cdda.c:224
+msgid "Directory to cache CDDB requests"
+msgstr "Thư mục lưu trữ yêu cầu của CDDB"
+
+#: modules/access/cdda/cdda.c:228
+msgid "Prefer CD-Text info to CDDB info?"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/cdda/cdda.c:229
+msgid ""
+"If set, CD-Text information will be preferred to CDDB information when both "
+"are available"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/cdda/info.c:326 modules/access/cdda/info.c:332
+#: modules/access/cdda/info.c:335 modules/access/dvdread.c:99
+#: modules/access/vcdx/info.c:54 modules/gui/macosx/open.m:179
+#: modules/gui/macosx/open.m:455
+msgid "Disc"
+msgstr "Đĩa"
+
+#: modules/access/cdda/info.c:326 modules/access/cdda/info.c:391
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:136 modules/gui/macosx/playlist.m:140
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:352
+#: modules/gui/qt4/components/playlist/sorting.h:51
+msgid "Duration"
+msgstr "Thời gian"
+
+#: modules/access/cdda/info.c:332
+msgid "Media Catalog Number (MCN)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/cdda/info.c:335 modules/access/vcdx/info.c:75
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:439
+msgid "Tracks"
+msgstr "Track"
+
+#: modules/access/cdda/info.c:395 modules/gui/qt4/ui/open.h:263
+msgid "MRL"
+msgstr "MRL"
+
+#: modules/access/cdda/info.c:850 modules/access/cdda/info.c:876
+#, c-format
+msgid "Track %i"
+msgstr "Track %i"
+
+#: modules/access/dc1394.c:66
+msgid "dc1394 input"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/directory.c:70
+msgid "Subdirectory behavior"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/directory.c:72
+msgid ""
+"Select whether subdirectories must be expanded.\n"
+"none: subdirectories do not appear in the playlist.\n"
+"collapse: subdirectories appear but are expanded on first play.\n"
+"expand: all subdirectories are expanded.\n"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/directory.c:79
+msgid "collapse"
+msgstr "Sụp đổ"
+
+#: modules/access/directory.c:79
+msgid "expand"
+msgstr "mở rộng"
+
+#: modules/access/directory.c:81
+msgid "Ignored extensions"
+msgstr "bỏ qua định dạng"
+
+#: modules/access/directory.c:83
+msgid ""
+"Files with these extensions will not be added to playlist when opening a "
+"directory.\n"
+"This is useful if you add directories that contain playlist files for "
+"instance. Use a comma-separated list of extensions."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/directory.c:90 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:297
+msgid "Directory"
+msgstr "Thư mục"
+
+#: modules/access/directory.c:92
+msgid "Standard filesystem directory input"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:87
+msgid "Cable"
+msgstr "Cáp"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:87
+msgid "Antenna"
+msgstr "Ăng ten"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:94
+msgid "TV"
+msgstr "TV"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:95
+msgid "FM radio"
+msgstr "Đài FM"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:96
+msgid "AM radio"
+msgstr "Đài AM"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:97
+msgid "DSS"
+msgstr "DSS"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:101
+msgid ""
+"Caching value for DirectShow streams. This value should be set in "
+"milliseconds."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:103 modules/access/v4l.c:77
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:808
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:843
+msgid "Video device name"
+msgstr "Tên thiết bị video"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:105
+msgid ""
+"Name of the video device that will be used by the DirectShow plugin. If you "
+"don't specify anything, the default device will be used."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:108
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:814
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:849
+msgid "Audio device name"
+msgstr "Tên thiết bị audio"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:110
+msgid ""
+"Name of the audio device that will be used by the DirectShow plugin. If you "
+"don't specify anything, the default device will be used. "
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:113
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:718
+msgid "Video size"
+msgstr "Kích thước video"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:115
+msgid ""
+"Size of the video that will be displayed by the DirectShow plugin. If you "
+"don't specify anything the default size for your device will be used. You "
+"can specify a standard size (cif, d1, ...) or <width>x<height>."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:118 modules/access/v4l.c:81
+#: modules/access/v4l2.c:73
+msgid "Video input chroma format"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:120
+msgid ""
+"Force the DirectShow video input to use a specific chroma format (eg. I420 "
+"(default), RV24, etc.)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:122
+msgid "Video input frame rate"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:124
+msgid ""
+"Force the DirectShow video input to use a specific frame rate(eg. 0 means "
+"default, 25, 29.97, 50, 59.94, etc.)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:126
+msgid "Device properties"
+msgstr "Thuộc tính thiết bị"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:128
+msgid ""
+"Show the properties dialog of the selected device before starting the stream."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:130
+msgid "Tuner properties"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:132
+msgid "Show the tuner properties [channel selection] page."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:133
+msgid "Tuner TV Channel"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:135
+msgid "Set the TV channel the tuner will set to (0 means default)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:137
+msgid "Tuner country code"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:139
+msgid ""
+"Set the tuner country code that establishes the current channel-to-frequency "
+"mapping (0 means default)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:141
+msgid "Tuner input type"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:143
+msgid "Select the tuner input type (Cable/Antenna)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:144
+msgid "Video input pin"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:146
+msgid ""
+"Select the video input source, such as composite, s-video, or tuner. Since "
+"these settings are hardware-specific, you should find good settings in the "
+"\"Device config\" area, and use those numbers here. -1 means that settings "
+"will not be changed."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:150
+msgid "Audio input pin"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:152
+msgid "Select the audio input source. See the \"video input\" option."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:153
+msgid "Video output pin"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:155
+msgid "Select the video output type. See the \"video input\" option."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:156
+msgid "Audio output pin"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:158
+msgid "Select the audio output type. See the \"video input\" option."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:160
+msgid "AM Tuner mode"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:162
+msgid ""
+"AM Tuner mode. Can be one of Default (0), TV (1),AM Radio (2), FM Radio (3) "
+"or DSS (4)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:165
+msgid "Number of audio channels"
+msgstr "Số lượng các kênh audio"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:167
+msgid ""
+"Select audio input format with the given number of audio channels (if non 0)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:169 modules/stream_out/transcode.c:104
+msgid "Audio sample rate"
+msgstr "Xếp hạng tự động audio"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:171
+msgid "Select audio input format with the given sample rate (if non 0)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:173
+msgid "Audio bits per sample"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:175
+msgid "Select audio input format with the given bits/sample (if non 0)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:187
+msgid "DirectShow"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:188 modules/access/dshow/dshow.cpp:252
+msgid "DirectShow input"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:196 modules/access/dshow/dshow.cpp:201
+#: modules/audio_output/alsa.c:116 modules/audio_output/waveout.c:178
+#: modules/video_output/msw/directx.c:184
+msgid "Refresh list"
+msgstr "Làm mới danh sách"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:197 modules/access/dshow/dshow.cpp:202
+msgid "Configure"
+msgstr "Hiệu chỉnh"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:465 modules/access/dshow/dshow.cpp:540
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:973 modules/access/dshow/dshow.cpp:1026
+msgid "Capture failed"
+msgstr "Ghi hình thất bại"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:466
+msgid "No video or audio device selected."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:541
+msgid "VLC cannot open ANY capture device.Check the error log for details."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:974
+#, c-format
+msgid "VLC cannot use the device \"%s\", because its type is not supported."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:1027
+#, c-format
+msgid "The capture device \"%s\" does not support the required parameters."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dv.c:73
+msgid "Caching value for DV streams. This value should be set in milliseconds."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dv.c:77
+msgid "Digital Video (Firewire/ieee1394)  input"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dv.c:78
+msgid "DV"
+msgstr "DV"
+
+#: modules/access/dvb/access.c:138
+msgid "Modulation type for front-end device."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dvb/access.c:141
+msgid "Terrestrial high priority stream code rate (FEC)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dvb/access.c:159
+msgid "HTTP Host address"
+msgstr "Địa chỉ Host HTTP"
+
+#: modules/access/dvb/access.c:161
+msgid "To enable the internal HTTP server, set its address and port here."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dvb/access.c:163
+msgid "HTTP user name"
+msgstr "Tên người sử dụng HTTP"
+
+#: modules/access/dvb/access.c:165
+msgid ""
+"User name the administrator will use to log into the internal HTTP server."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dvb/access.c:168
+msgid "HTTP password"
+msgstr "Mật khẩu HTTP"
+
+#: modules/access/dvb/access.c:170
+msgid ""
+"Password the administrator will use to log into the internal HTTP server."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dvb/access.c:173
+msgid "HTTP ACL"
+msgstr "HTTP ACL"
+
+#: modules/access/dvb/access.c:175
+msgid ""
+"Access control list (equivalent to .hosts) file path, which will limit the "
+"range of IPs entitled to log into the internal HTTP server."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dvb/access.c:179 modules/access_output/http.c:74
+#: modules/control/http/http.c:56
+msgid "Certificate file"
+msgstr "File chứng nhận "
+
+#: modules/access/dvb/access.c:180
+msgid "HTTP interface x509 PEM certificate file (enables SSL)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dvb/access.c:183 modules/access_output/http.c:77
+#: modules/control/http/http.c:59
+msgid "Private key file"
+msgstr "Khóa file riêng tư"
+
+#: modules/access/dvb/access.c:184
+msgid "HTTP interface x509 PEM private key file"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dvb/access.c:186 modules/access_output/http.c:81
+#: modules/control/http/http.c:61
+msgid "Root CA file"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dvb/access.c:187
+msgid "HTTP interface x509 PEM trusted root CA certificates file"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dvb/access.c:190 modules/access_output/http.c:86
+#: modules/control/http/http.c:64
+msgid "CRL file"
+msgstr "File CRL"
+
+#: modules/access/dvb/access.c:191
+msgid "HTTP interface Certificates Revocation List file"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dvb/access.c:195
+msgid "DVB input with v4l2 support"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dvb/access.c:248
+msgid "HTTP server"
+msgstr "Server HTTP"
+
+#: modules/access/dvb/access.c:940
+msgid "Input syntax is deprecated"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dvb/access.c:941
+msgid ""
+"The given syntax is deprecated. Run \"vlc -p dvb\" to see an explanation of "
+"the new syntax."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dvb/access.c:987
+msgid "Invalid polarization"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dvb/access.c:988
+#, c-format
+msgid "The provided polarization \"%c\" is not valid."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dvb/scan.c:320
+#, c-format
+msgid "%.1f MHz (%d services)"
+msgstr "%.1f MHz (%d dịch vụ)"
+
+#: modules/access/dvb/scan.c:330
+msgid "Scanning DVB"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dvdnav.c:69 modules/access/dvdread.c:72
+msgid "DVD angle"
+msgstr "Góc đo DVD"
+
+#: modules/access/dvdnav.c:71 modules/access/dvdread.c:74
+msgid "Default DVD angle."
+msgstr "Góc đo DVD mặc định"
+
+#: modules/access/dvdnav.c:75 modules/access/dvdread.c:78
+msgid "Caching value for DVDs. This value should be set in milliseconds."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dvdnav.c:77
+msgid "Start directly in menu"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dvdnav.c:79
+msgid ""
+"Start the DVD directly in the main menu. This will try to skip all the "
+"useless warning introductions."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dvdnav.c:88
+msgid "DVD with menus"
+msgstr "DVD với menu"
+
+#: modules/access/dvdnav.c:89
+msgid "DVDnav Input"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dvdnav.c:315 modules/access/dvdread.c:251
+#: modules/access/dvdread.c:511 modules/access/dvdread.c:573
+msgid "Playback failure"
+msgstr "Chơi lại thất bại"
+
+#: modules/access/dvdnav.c:316
+msgid ""
+"VLC cannot set the DVD's title. It possibly cannot decrypt the entire disc."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dvdread.c:81
+msgid "Method used by libdvdcss for decryption"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dvdread.c:83
+msgid ""
+"Set the method used by libdvdcss for key decryption.\n"
+"title: decrypted title key is guessed from the encrypted sectors of the "
+"stream. Thus it should work with a file as well as the DVD device. But it "
+"sometimes takes much time to decrypt a title key and may even fail. With "
+"this method, the key is only checked at the beginning of each title, so it "
+"won't work if the key changes in the middle of a title.\n"
+"disc: the disc key is first cracked, then all title keys can be decrypted "
+"instantly, which allows us to check them often.\n"
+"key: the same as \"disc\" if you don't have a file with player keys at "
+"compilation time. If you do, the decryption of the disc key will be faster "
+"with this method. It is the one that was used by libcss.\n"
+"The default method is: key."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dvdread.c:99
+msgid "title"
+msgstr "tiêu đề"
+
+#: modules/access/dvdread.c:99
+msgid "Key"
+msgstr "Khóa"
+
+#: modules/access/dvdread.c:105
+msgid "DVD without menus"
+msgstr "DVD không có menu"
+
+#: modules/access/dvdread.c:106
+msgid "DVDRead Input (no menu support)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dvdread.c:252
+#, c-format
+msgid "DVDRead could not open the disc \"%s\"."
+msgstr "Bộ phận đọc DVD không thể mở đĩa \"%s\"."
+
+#: modules/access/dvdread.c:512
+#, c-format
+msgid "DVDRead could not read block %d."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dvdread.c:574
+#, c-format
+msgid "DVDRead could not read %d/%d blocks at 0x%02x."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/eyetv.m:56
+msgid "Channel number"
+msgstr "Số kênh"
+
+#: modules/access/eyetv.m:58
+msgid ""
+"EyeTV program number, or use 0 for last channel, -1 for S-Video input, -2 "
+"for Composite input"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/eyetv.m:63
+msgid ""
+"Caching value for EyeTV captures. This value should be set in milliseconds."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/eyetv.m:68
+msgid "EyeTV input"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/fake.c:46
+msgid ""
+"Caching value for fake streams. This value should be set in milliseconds."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/fake.c:48 modules/access/pvr.c:86 modules/access/v4l.c:126
+#: modules/access/v4l2.c:94
+msgid "Framerate"
+msgstr "Xếp hạng khung"
+
+#: modules/access/fake.c:50
+msgid "Number of frames per second (eg. 24, 25, 29.97, 30)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/fake.c:51 modules/gui/qt4/components/playlist/sorting.h:49
+#: modules/stream_out/bridge.c:41 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:109
+msgid "ID"
+msgstr "ID"
+
+#: modules/access/fake.c:53
+msgid ""
+"Set the ID of the fake elementary stream for use in #duplicate{} constructs "
+"(default 0)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/fake.c:55
+msgid "Duration in ms"
+msgstr "Thời lượng tính bằng giây"
+
+#: modules/access/fake.c:57
+msgid ""
+"Duration of the fake streaming before faking an end-of-file (default is -1 "
+"meaning that the stream is unlimited when fake is forced, or lasts for 10 "
+"seconds otherwise. 0, means that the stream is unlimited)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/fake.c:63 modules/codec/fake.c:89
+msgid "Fake"
+msgstr "Giả"
+
+#: modules/access/fake.c:64
+msgid "Fake input"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/file.c:88 modules/access/rtsp/access.c:46
+#: modules/access_output/udp.c:67 modules/demux/live555.cpp:75
+msgid "Caching value (ms)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/file.c:90
+#, fuzzy
+msgid "Caching value for files, in milliseconds."
+msgstr "Hiển thị tiêu đề trong vòng x phần triệu giây"
+
+#: modules/access/file.c:92
+msgid "Extra network caching value (ms)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/file.c:94
+msgid "Supplementary caching value for remote files, in milliseconds."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/file.c:97
+msgid "File input"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/file.c:98 modules/access_output/file.c:70
+#: modules/audio_output/file.c:114 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:264
+#: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1235
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:88 modules/gui/macosx/open.m:178
+#: modules/gui/macosx/open.m:451 modules/gui/macosx/output.m:142
+#: modules/gui/macosx/output.m:230 modules/gui/macosx/output.m:369
+#: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:74
+msgid "File"
+msgstr "File"
+
+#: modules/access/file.c:303 modules/access/file.c:423
+#: modules/access/mmap.c:234 modules/access/mtp.c:218 modules/access/mtp.c:306
+msgid "File reading failed"
+msgstr "Đọc file thất bại"
+
+#: modules/access/file.c:304 modules/access/mmap.c:235
+#: modules/access/mtp.c:219
+msgid "VLC could not read the file."
+msgstr "VLC không thể đọc được file"
+
+#: modules/access/file.c:424 modules/access/mtp.c:307
+#, c-format
+msgid "VLC could not open the file \"%s\"."
+msgstr "VLC không thể mở được file \"%s\"."
+
+#: modules/access/ftp.c:59
+msgid ""
+"Caching value for FTP streams. This value should be set in milliseconds."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/ftp.c:61
+msgid "FTP user name"
+msgstr "Tên người sử dụng FTP"
+
+#: modules/access/ftp.c:62 modules/access/smb.c:66
+msgid "User name that will be used for the connection."
+msgstr "Tên người dùng đó sẽ được dùng cho phần kết nối"
+
+#: modules/access/ftp.c:64
+msgid "FTP password"
+msgstr "Mật khẩu FTP"
+
+#: modules/access/ftp.c:65 modules/access/smb.c:69
+msgid "Password that will be used for the connection."
+msgstr "Mật khẩu đó sẽ được dùng cho phần kết nối"
+
+#: modules/access/ftp.c:67
+msgid "FTP account"
+msgstr "Tài khoản FTP"
+
+#: modules/access/ftp.c:68
+msgid "Account that will be used for the connection."
+msgstr "Tài khoản đó sẽ được dùng cho phần kết nối"
+
+#: modules/access/ftp.c:73
+msgid "FTP input"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/ftp.c:91
+msgid "FTP upload output"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/ftp.c:138 modules/access/ftp.c:148 modules/access/ftp.c:213
+#: modules/access/ftp.c:222 modules/access/ftp.c:229
+msgid "Network interaction failed"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/ftp.c:139
+msgid "VLC could not connect with the given server."
+msgstr "VLC không thể kết nối với server đã được hiển thị"
+
+#: modules/access/ftp.c:149
+msgid "VLC's connection to the given server was rejected."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/ftp.c:214
+msgid "Your account was rejected."
+msgstr "Tài khoản của bạn bị từ chối truy cập"
+
+#: modules/access/ftp.c:223
+msgid "Your password was rejected."
+msgstr "Mật khẩu của bạn bị từ chối truy cập"
+
+#: modules/access/ftp.c:230
+msgid "Your connection attempt to the server was rejected."
+msgstr "Kết nối của bạn đến server bị từ chối"
+
+#: modules/access/gnomevfs.c:50
+msgid ""
+"Caching value for GnomeVFS streams.This value should be set in milliseconds."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/gnomevfs.c:54
+msgid "GnomeVFS input"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/http.c:66 modules/access/mms/mms.c:63
+msgid "HTTP proxy"
+msgstr "HTTP proxy"
+
+#: modules/access/http.c:68
+msgid ""
+"HTTP proxy to be used It must be of the form http://[user@]myproxy.mydomain:"
+"myport/ ; if empty, the http_proxy environment variable will be tried."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/http.c:72
+msgid "HTTP proxy password"
+msgstr "Mật khẩu HTTP proxy"
+
+#: modules/access/http.c:74
+msgid "If your HTTP proxy requires a password, set it here."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/http.c:78
+msgid ""
+"Caching value for HTTP streams. This value should be set in milliseconds."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/http.c:81
+msgid "HTTP user agent"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/http.c:82
+msgid "User agent that will be used for the connection."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/http.c:85
+msgid "Auto re-connect"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/http.c:87
+msgid ""
+"Automatically try to reconnect to the stream in case of a sudden disconnect."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/http.c:90
+msgid "Continuous stream"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/http.c:91
+msgid ""
+"Read a file that is being constantly updated (for example, a JPG file on a "
+"server). You should not globally enable this option as it will break all "
+"other types of HTTP streams."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/http.c:96
+msgid "Forward Cookies"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/http.c:97
+msgid "Forward Cookies across http redirections."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/http.c:99
+#, fuzzy
+msgid "Max number of redirection"
+msgstr "Số lượng tối đa kết nối"
+
+#: modules/access/http.c:100
+msgid "Limit the number of redirection to follow."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/http.c:103
+msgid "HTTP input"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/http.c:105
+msgid "HTTP(S)"
+msgstr "HTTP(S)"
+
+#: modules/access/http.c:459
+msgid "HTTP authentication"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/http.c:460
+#, c-format
+msgid "Please enter a valid login name and a password for realm %s."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/jack.c:63
+msgid ""
+"Make VLC buffer audio data captured from jack for the specified length in "
+"milliseconds."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/jack.c:65
+msgid "Pace"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/jack.c:67
+msgid "Read the audio stream at VLC pace rather than Jack pace."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/jack.c:68
+msgid "Auto Connection"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/jack.c:70
+msgid "Automatically connect VLC input ports to available output ports."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/jack.c:73
+msgid "JACK audio input"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/jack.c:75
+msgid "JACK Input"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/mmap.c:42
+msgid "Use file memory mapping"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/mmap.c:44
+msgid "Try to use memory mapping to read files and block devices."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/mmap.c:54
+msgid "MMap"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/mmap.c:55
+msgid "Memory-mapped file input"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/mms/mms.c:51
+msgid ""
+"Caching value for MMS streams. This value should be set in milliseconds."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/mms/mms.c:54
+msgid "Force selection of all streams"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/mms/mms.c:56
+msgid ""
+"MMS streams can contain several elementary streams, with different bitrates. "
+"You can choose to select all of them."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/mms/mms.c:59
+msgid "Maximum bitrate"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/mms/mms.c:61
+msgid "Select the stream with the maximum bitrate under that limit."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/mms/mms.c:65
+msgid ""
+"HTTP proxy to be used It must be of the form http://[user[:pass]@]myproxy."
+"mydomain:myport/ ; if empty, the http_proxy environment variable will be "
+"tried."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/mms/mms.c:69
+msgid "TCP/UDP timeout (ms)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/mms/mms.c:70
+msgid ""
+"Amount of time (in ms) to wait before aborting network reception of data. "
+"Note that there will be 10 retries before completely giving up."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/mms/mms.c:74
+msgid "Microsoft Media Server (MMS) input"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/mtp.c:67
+msgid "Caching value for files. This value should be set in milliseconds."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/mtp.c:71
+msgid "MTP input"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/mtp.c:72
+msgid "MTP"
+msgstr "MTP"
+
+#: modules/access/oss.c:73
+msgid ""
+"Caching value for OSS captures. This value should be set in milliseconds."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/oss.c:81
+msgid "OSS"
+msgstr "OSS"
+
+#: modules/access/oss.c:82
+msgid "OSS input"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/pvr.c:62
+msgid ""
+"Default caching value for PVR streams. This value should be set in "
+"milliseconds."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/pvr.c:65
+msgid "Device"
+msgstr "Thiết bị"
+
+#: modules/access/pvr.c:66
+msgid "PVR video device"
+msgstr "Thiết bị video PVR"
+
+#: modules/access/pvr.c:68
+msgid "Radio device"
+msgstr "Thiết bị Radio"
+
+#: modules/access/pvr.c:69
+msgid "PVR radio device"
+msgstr "Thiết bị radio PVR"
+
+#: modules/access/pvr.c:71 modules/access/v4l.c:92
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:856
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:956
+msgid "Norm"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/pvr.c:72 modules/access/v4l.c:94
+msgid "Norm of the stream (Automatic, SECAM, PAL, or NTSC)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/pvr.c:75 modules/access/v4l.c:98 modules/access/v4l2.c:88
+#: modules/codec/invmem.c:53 modules/demux/rawvid.c:48
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:479 modules/video_filter/mosaic.c:95
+#: modules/video_output/vmem.c:42
+msgid "Width"
+msgstr "Chiều rộng"
+
+#: modules/access/pvr.c:76
+msgid "Width of the stream to capture (-1 for autodetection)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/pvr.c:79 modules/access/v4l.c:101 modules/access/v4l2.c:91
+#: modules/codec/invmem.c:56 modules/demux/rawvid.c:52
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:482 modules/video_filter/mosaic.c:93
+#: modules/video_output/vmem.c:45
+msgid "Height"
+msgstr "Chiều cao"
+
+#: modules/access/pvr.c:80
+msgid "Height of the stream to capture (-1 for autodetection)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/pvr.c:83 modules/access/v4l.c:85 modules/access/v4l2.c:196
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:863
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:963
+msgid "Frequency"
+msgstr "Tần số"
+
+#: modules/access/pvr.c:84 modules/access/v4l.c:87
+msgid "Frequency to capture (in kHz), if applicable."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/pvr.c:87 modules/access/v4l.c:127
+msgid "Framerate to capture, if applicable (-1 for autodetect)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/pvr.c:90
+msgid "Key interval"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/pvr.c:91
+msgid "Interval between keyframes (-1 for autodetect)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/pvr.c:93
+msgid "B Frames"
+msgstr "Khung B"
+
+#: modules/access/pvr.c:94
+msgid ""
+"If this option is set, B-Frames will be used. Use this option to set the "
+"number of B-Frames."
+msgstr ""
+"Nếu tùy chọn này được chọn, khung B sẽ được sử dụng. Sử dụng tùy chọn này để "
+"thiết lập số của khung B."
+
+#: modules/access/pvr.c:98
+msgid "Bitrate to use (-1 for default)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/pvr.c:100
+msgid "Bitrate peak"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/pvr.c:101
+msgid "Peak bitrate in VBR mode."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/pvr.c:103
+msgid "Bitrate mode"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/pvr.c:104
+msgid "Bitrate mode to use (VBR or CBR)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/pvr.c:106
+msgid "Audio bitmask"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/pvr.c:107
+msgid "Bitmask that will get used by the audio part of the card."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/pvr.c:110 modules/access/v4l2.c:162
+#: modules/access/vcdx/info.c:69 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:70
+#: modules/gui/macosx/intf.m:608 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:344
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:423 modules/stream_out/raop.c:148
+msgid "Volume"
+msgstr "Âm thanh"
+
+#: modules/access/pvr.c:111
+msgid "Audio volume (0-65535)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/pvr.c:113 modules/access/v4l.c:88
+msgid "Channel"
+msgstr "Kênh"
+
+#: modules/access/pvr.c:114
+msgid ""
+"Channel of the card to use (Usually, 0 = tuner, 1 = composite, 2 = svideo)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/pvr.c:120 modules/access/v4l.c:138
+msgid "Automatic"
+msgstr "Tự động"
+
+#: modules/access/pvr.c:120 modules/access/v4l.c:138 modules/access/v4l2.c:221
+msgid "SECAM"
+msgstr "SECAM"
+
+#: modules/access/pvr.c:120 modules/access/v4l.c:138 modules/access/v4l2.c:221
+msgid "PAL"
+msgstr "PAL"
+
+#: modules/access/pvr.c:120 modules/access/v4l.c:138 modules/access/v4l2.c:221
+msgid "NTSC"
+msgstr "NTSC"
+
+#: modules/access/pvr.c:123
+msgid "vbr"
+msgstr "vbr"
+
+#: modules/access/pvr.c:123
+msgid "cbr"
+msgstr "cbr"
+
+#: modules/access/pvr.c:128
+msgid "PVR"
+msgstr "PVR"
+
+#: modules/access/pvr.c:129
+msgid "IVTV MPEG Encoding cards input"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/qtcapture.m:55 modules/access/qtcapture.m:56
+msgid "Quicktime Capture"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/qtcapture.m:226
+msgid "No Input device found"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/qtcapture.m:227
+msgid ""
+"Your Mac does not seem to be equipped with a suitable input device. Please "
+"check your connectors and drivers."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/rtmp/access.c:45
+msgid ""
+"Caching value for RTMP streams. This value should be set in milliseconds."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/rtmp/access.c:48
+#, fuzzy
+msgid "Default SWF Referrer URL"
+msgstr "Cổng Server mặc định"
+
+#: modules/access/rtmp/access.c:49
+msgid ""
+"The SFW URL to use as referrer when connecting to the server. This is the "
+"SWF file that contained the stream."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/rtmp/access.c:53
+msgid "Default Page Referrer URL"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/rtmp/access.c:54
+msgid ""
+"The Page URL to use as referrer when connecting to the server. This is the "
+"page housing the SWF file."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/rtmp/access.c:62
+msgid "RTMP input"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/rtmp/access.c:63 modules/access_output/rtmp.c:56
+msgid "RTMP"
+msgstr "RTMP"
+
+#: modules/access/rtp/rtp.c:42
+msgid "RTP de-jitter buffer length (msec)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/rtp/rtp.c:44
+msgid "How long to wait for late RTP packets (and delay the performance)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/rtp/rtp.c:46
+msgid "RTCP (local) port"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/rtp/rtp.c:48
+msgid ""
+"RTCP packets will be received on this transport protocol port. If zero, "
+"multiplexed RTP/RTCP is used."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/rtp/rtp.c:51 modules/stream_out/rtp.c:134
+msgid "SRTP key (hexadecimal)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/rtp/rtp.c:53
+msgid ""
+"RTP packets will be authenticated and deciphered with this Secure RTP master "
+"shared secret key."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/rtp/rtp.c:56 modules/stream_out/rtp.c:139
+msgid "SRTP salt (hexadecimal)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/rtp/rtp.c:58 modules/stream_out/rtp.c:141
+msgid "Secure RTP requires a (non-secret) master salt value."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/rtp/rtp.c:60
+msgid "Maximum RTP sources"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/rtp/rtp.c:62
+msgid "How many distinct active RTP sources are allowed at a time."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/rtp/rtp.c:64
+msgid "RTP source timeout (sec)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/rtp/rtp.c:66
+msgid "How long to wait for any packet before a source is expired."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/rtp/rtp.c:68
+msgid "Maximum RTP sequence number dropout"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/rtp/rtp.c:70
+msgid ""
+"RTP packets will be discarded if they are too much ahead (i.e. in the "
+"future) by this many packets from the last received packet."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/rtp/rtp.c:73
+msgid "Maximum RTP sequence number misordering"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/rtp/rtp.c:75
+msgid ""
+"RTP packets will be discarded if they are too far behind (i.e. in the past) "
+"by this many packets from the last received packet."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/rtp/rtp.c:85 modules/stream_out/rtp.c:162
+msgid "RTP"
+msgstr "RTP"
+
+#: modules/access/rtp/rtp.c:86
+msgid "Real-Time Protocol (RTP) input"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/rtsp/access.c:48
+msgid ""
+"Caching value for RTSP streams. This value should be set in milliseconds."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/rtsp/access.c:52 modules/access/rtsp/access.c:53
+msgid "Real RTSP"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/rtsp/access.c:96
+msgid "Connection failed"
+msgstr "Kết nối thất bại"
+
+#: modules/access/rtsp/access.c:97
+#, c-format
+msgid "VLC could not connect to \"%s:%d\"."
+msgstr "VLC không thể kết nốii đến \"%s:%d"
+
+#: modules/access/rtsp/access.c:238
+msgid "Session failed"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/rtsp/access.c:239
+msgid "The requested RTSP session could not be established."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/screen/screen.c:42 modules/access/screen/xcb.c:34
+msgid ""
+"Caching value for screen capture. This value should be set in milliseconds."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/screen/screen.c:46
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1087
+msgid "Desired frame rate for the capture."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/screen/screen.c:49
+msgid "Capture fragment size"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/screen/screen.c:51
+msgid ""
+"Optimize the capture by fragmenting the screen in chunks of predefined "
+"height (16 might be a good value, and 0 means disabled)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/screen/screen.c:56 modules/access/screen/screen.c:60
+msgid "Subscreen top left corner"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/screen/screen.c:58
+msgid "Top coordinate of the subscreen top left corner."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/screen/screen.c:62
+msgid "Left coordinate of the subscreen top left corner."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/screen/screen.c:64 modules/access/screen/screen.c:66
+msgid "Subscreen width"
+msgstr "Chiều rộng phụ đề trên màn hình"
+
+#: modules/access/screen/screen.c:68 modules/access/screen/screen.c:70
+msgid "Subscreen height"
+msgstr "Chiều cao phụ đề trên màn hình"
+
+#: modules/access/screen/screen.c:72 modules/gui/macosx/open.m:232
+msgid "Follow the mouse"
+msgstr "Theo con trỏ chuột"
+
+#: modules/access/screen/screen.c:74
+msgid "Follow the mouse when capturing a subscreen."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/screen/screen.c:78
+msgid "Mouse pointer image"
+msgstr "Hình ảnh con trỏ chuột"
+
+#: modules/access/screen/screen.c:80
+msgid ""
+"If specified, will use the image to draw the mouse pointer on the capture."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/screen/screen.c:94
+msgid "Screen Input"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/screen/screen.c:95 modules/access/screen/xcb.c:64
+#: modules/gui/macosx/open.m:223 modules/gui/macosx/open.m:426
+#: modules/gui/macosx/open.m:1020 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:537
+#: modules/gui/macosx/vout.m:226
+msgid "Screen"
+msgstr "Màn hình"
+
+#: modules/access/screen/xcb.c:39
+msgid "How many times the screen content should be refreshed per second."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/screen/xcb.c:41
+msgid "Region left column"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/screen/xcb.c:43
+msgid "Abscissa of the capture reion in pixels."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/screen/xcb.c:45
+msgid "Region top row"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/screen/xcb.c:47
+#, fuzzy
+msgid "Ordinate of the capture region in pixels."
+msgstr "Chiều rộng của cửa sổ hiệu ứng tính bằng pixcel."
+
+#: modules/access/screen/xcb.c:49
+#, fuzzy
+msgid "Capture region width"
+msgstr "Chiều rộng phụ đề trên màn hình"
+
+#: modules/access/screen/xcb.c:51
+msgid "Pixel width of the capture region, or 0 for full width"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/screen/xcb.c:53
+#, fuzzy
+msgid "Capture region height"
+msgstr "Chiều cao phụ đề trên màn hình"
+
+#: modules/access/screen/xcb.c:55
+msgid "Pixel height of the capture region, or 0 for full height"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/screen/xcb.c:65
+#, fuzzy
+msgid "Screen capture (with X11/XCB)"
+msgstr "Nhập dữ liệu ghi hình"
+
+#: modules/access/smb.c:63
+msgid ""
+"Caching value for SMB streams. This value should be set in milliseconds."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/smb.c:65
+msgid "SMB user name"
+msgstr "Tên người dung SMB"
+
+#: modules/access/smb.c:68
+msgid "SMB password"
+msgstr "Mật khẩu SMB"
+
+#: modules/access/smb.c:71
+msgid "SMB domain"
+msgstr "Tên miền SMB"
+
+#: modules/access/smb.c:72
+msgid "Domain/Workgroup that will be used for the connection."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/smb.c:77
+msgid "SMB input"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/tcp.c:43
+msgid ""
+"Caching value for TCP streams. This value should be set in milliseconds."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/tcp.c:50
+msgid "TCP"
+msgstr "TCP"
+
+#: modules/access/tcp.c:51
+msgid "TCP input"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/udp.c:51
+msgid ""
+"Caching value for UDP streams. This value should be set in milliseconds."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/udp.c:58
+msgid "UDP"
+msgstr "UDP"
+
+#: modules/access/udp.c:59
+msgid "UDP input"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l.c:75
+msgid ""
+"Caching value for V4L captures. This value should be set in milliseconds."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l.c:79
+msgid ""
+"Name of the video device to use. If you don't specify anything, no video "
+"device will be used."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l.c:83
+msgid ""
+"Force the Video4Linux video device to use a specific chroma format (eg. I420 "
+"(default), RV24, etc.)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l.c:90
+msgid ""
+"Channel of the card to use (Usually, 0 = tuner, 1 = composite, 2 = svideo)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l.c:95
+msgid "Audio Channel"
+msgstr "Kênh audio"
+
+#: modules/access/v4l.c:97
+msgid "Audio Channel to use, if there are several audio inputs."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l.c:99
+msgid "Width of the stream to capture (-1 for autodetect)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l.c:102
+msgid "Height of the stream to capture (-1 for autodetect)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l.c:104 modules/access/v4l2.c:107
+#: modules/gui/macosx/extended.m:98 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:877
+#: modules/video_filter/atmo/atmo.cpp:196
+msgid "Brightness"
+msgstr "Độ sáng"
+
+#: modules/access/v4l.c:106
+msgid "Brightness of the video input."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l.c:107 modules/access/v4l2.c:116
+#: modules/gui/macosx/extended.m:101 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:879
+msgid "Hue"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l.c:109
+msgid "Hue of the video input."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l.c:110 modules/gui/fbosd.c:141
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:902
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:908
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:920 modules/misc/notify/xosd.c:82
+#: modules/video_filter/colorthres.c:53 modules/video_filter/marq.c:123
+#: modules/video_filter/rss.c:155
+msgid "Color"
+msgstr "Màu sắc"
+
+#: modules/access/v4l.c:112
+msgid "Color of the video input."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l.c:113 modules/access/v4l2.c:110
+#: modules/gui/macosx/extended.m:99 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:876
+msgid "Contrast"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l.c:115
+msgid "Contrast of the video input."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l.c:116 modules/access/v4l2.c:275
+msgid "Tuner"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l.c:117
+msgid "Tuner to use, if there are several ones."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l.c:118 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:466
+msgid "MJPEG"
+msgstr "MJPEG"
+
+#: modules/access/v4l.c:120
+msgid "Set this option if the capture device outputs MJPEG"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l.c:121
+msgid "Decimation"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l.c:123
+msgid "Decimation level for MJPEG streams"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l.c:124
+msgid "Quality"
+msgstr "Chất lượng"
+
+#: modules/access/v4l.c:125
+msgid "Quality of the stream."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l.c:131
+msgid ""
+"Alsa or OSS audio capture in the v4l access is deprecated. please use "
+"'v4l:// :input-slave=alsa://' or 'v4l:// :input-slave=oss://' instead."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l.c:143
+msgid "Video4Linux"
+msgstr "Video4Linux"
+
+#: modules/access/v4l.c:144
+msgid "Video4Linux input"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:70 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:821
+#: modules/stream_out/standard.c:100
+msgid "Standard"
+msgstr "Tiêu chuẩn"
+
+#: modules/access/v4l2.c:72
+msgid "Video standard (Default, SECAM, PAL, or NTSC)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:75
+msgid ""
+"Force the Video4Linux2 video device to use a specific chroma format (eg. "
+"I420 or I422 for raw images, MJPG for M-JPEG compressed input) (Complete "
+"list: GREY, I240, RV16, RV15, RV24, RV32, YUY2, YUYV, UYVY, I41N, I422, "
+"I420, I411, I410, MJPG)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:81
+msgid "Input of the card to use (see debug)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:82
+msgid "Audio input"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:84
+msgid "Audio input of the card to use (see debug)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:85
+msgid "IO Method"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:87
+msgid "IO Method (READ, MMAP, USERPTR)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:90
+msgid "Force width (-1 for autodetect, 0 for driver default)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:93
+msgid "Force height (-1 for autodetect, 0 for driver default)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:95
+msgid "Framerate to capture, if applicable (0 for autodetect)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:99
+msgid "Use libv4l2"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:101
+msgid "Force usage of the libv4l2 wrapper."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:104
+msgid "Reset v4l2 controls"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:106
+msgid "Reset controls to defaults provided by the v4l2 driver."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:109
+msgid "Brightness of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:112
+msgid "Contrast of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:113 modules/gui/macosx/extended.m:102
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:878
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:907
+msgid "Saturation"
+msgstr "Tương phản"
+
+#: modules/access/v4l2.c:115
+msgid "Saturation of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:118
+msgid "Hue of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:119
+msgid "Black level"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:121
+msgid "Black level of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:122
+msgid "Auto white balance"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:124
+msgid ""
+"Automatically set the white balance of the video input (if supported by the "
+"v4l2 driver)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:126
+msgid "Do white balance"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:128
+msgid ""
+"Trigger a white balancing action, useless if auto white balance is activated "
+"(if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:130
+msgid "Red balance"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:132
+msgid "Red balance of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:133
+msgid "Blue balance"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:135
+msgid "Blue balance of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:136 modules/gui/macosx/extended.m:100
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:875
+msgid "Gamma"
+msgstr "Gamma"
+
+#: modules/access/v4l2.c:138
+msgid "Gamma of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:139
+msgid "Exposure"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:141
+msgid "Exposure of the video input (if supported by the v4L2 driver)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:142
+msgid "Auto gain"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:144
+msgid ""
+"Automatically set the video input's gain (if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:146
+msgid "Gain"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:148
+msgid "Video input's gain (if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:149
+msgid "Horizontal flip"
+msgstr "Đối xứng chiều ngang"
+
+#: modules/access/v4l2.c:151
+msgid "Flip the video horizontally (if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr "Đối xứng video theo chiều ngang(nếu phần cứng thuộc dạng v4I2)"
+
+#: modules/access/v4l2.c:152
+msgid "Vertical flip"
+msgstr "Đối xứng chiều dọc"
+
+#: modules/access/v4l2.c:154
+msgid "Flip the video vertically (if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr "Đối xứng video theo chiều dọc(nếu phần cứng thuộc dạng v4I2)"
+
+#: modules/access/v4l2.c:155
+msgid "Horizontal centering"
+msgstr "Canh giữa theo chiều dọc"
+
+#: modules/access/v4l2.c:157
+msgid ""
+"Set the camera's horizontal centering (if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:158
+msgid "Vertical centering"
+msgstr "Canh giữa theo chiều ngang"
+
+#: modules/access/v4l2.c:160
+msgid "Set the camera's vertical centering (if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:164
+msgid "Volume of the audio input (if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:165
+msgid "Balance"
+msgstr "Cân bằng"
+
+#: modules/access/v4l2.c:167
+msgid "Balance of the audio input (if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:170
+msgid "Mute audio input (if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:171 modules/meta_engine/id3genres.h:69
+msgid "Bass"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:173
+msgid "Bass level of the audio input (if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:174
+msgid "Treble"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:176
+msgid "Treble level of the audio input (if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:177
+msgid "Loudness"
+msgstr "Sặc sỡ"
+
+#: modules/access/v4l2.c:179
+msgid "Loudness of the audio input (if supported by the v4l2 driver)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:183
+msgid ""
+"Caching value for V4L2 captures. This value should be set in milliseconds."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:185
+msgid "v4l2 driver controls"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:187
+msgid ""
+"Set the v4l2 driver controls to the values specified using a comma separated "
+"list optionally encapsulated by curly braces (e.g.: {video_bitrate=6000000,"
+"audio_crc=0,stream_type=3} ). To list available controls, increase verbosity "
+"(-vvv) or use the v4l2-ctl application."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:193
+msgid "Tuner id"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:195
+msgid "Tuner id (see debug output)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:198
+msgid "Tuner frequency in Hz or kHz (see debug output)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:199
+msgid "Audio mode"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:201
+msgid "Tuner audio mono/stereo and track selection."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:204
+msgid ""
+"Alsa or OSS audio capture in the v4l2 access is deprecated. please use "
+"'v4l2:// :input-slave=alsa://' or 'v4l2:// :input-slave=oss://' instead."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:208
+#, fuzzy
+msgid "Picture aspect-ratio n:m"
+msgstr "Tỉ lệ đồng dạng video."
+
+#: modules/access/v4l2.c:209
+msgid "Define input picture aspect-ratio to use. Default is 4:3"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:226
+msgid "AUTO"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:226
+msgid "READ"
+msgstr "ĐỌC"
+
+#: modules/access/v4l2.c:226
+msgid "MMAP"
+msgstr "MMAP"
+
+#: modules/access/v4l2.c:226
+msgid "USERPTR"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:233 modules/audio_output/alsa.c:191
+#: modules/audio_output/directx.c:572 modules/audio_output/oss.c:222
+#: modules/audio_output/portaudio.c:394 modules/audio_output/sdl.c:185
+#: modules/audio_output/sdl.c:204 modules/audio_output/waveout.c:531
+msgid "Mono"
+msgstr "Mono"
+
+#: modules/access/v4l2.c:235
+msgid "Primary language (Analog TV tuners only)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:236
+msgid "Secondary language (Analog TV tuners only)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:237
+msgid "Second audio program (Analog TV tuners only)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:238
+msgid "Primary language left, Secondary language right"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:244
+msgid "Video4Linux2"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:245
+msgid "Video4Linux2 input"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:249
+msgid "Video input"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:285
+msgid "Controls"
+msgstr "Điều khiển"
+
+#: modules/access/v4l2.c:286
+msgid "v4l2 driver controls, if supported by your v4l2 driver."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:352
+msgid "Video4Linux2 Compressed A/V"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2.c:2906
+msgid "Reset controls to default"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/vcd/vcd.c:48
+msgid "Caching value for VCDs. This value should be set in milliseconds."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/vcd/vcd.c:52 modules/gui/macosx/open.m:197
+#: modules/gui/macosx/open.m:637 modules/gui/macosx/open.m:723
+msgid "VCD"
+msgstr "VCD"
+
+#: modules/access/vcd/vcd.c:53
+msgid "VCD input"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/vcd/vcd.c:59
+msgid "[vcd:][device][@[title][,[chapter]]]"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/vcdx/access.c:274 modules/access/vcdx/access.c:354
+#: modules/access/vcdx/access.c:677 modules/access/vcdx/info.c:229
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:381
+msgid "Entry"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/vcdx/access.c:398 modules/access/vcdx/info.c:74
+msgid "Segments"
+msgstr "Nhiều đoạn"
+
+#: modules/access/vcdx/access.c:416 modules/access/vcdx/access.c:696
+#: modules/access/vcdx/info.c:232 modules/demux/mkv/demux.cpp:630
+msgid "Segment"
+msgstr "Đoạn"
+
+#: modules/access/vcdx/access.c:519
+msgid "LID"
+msgstr "LID"
+
+#: modules/access/vcdx/info.c:62
+msgid "VCD Format"
+msgstr "Định dạng VCD"
+
+#: modules/access/vcdx/info.c:64 modules/gui/qt4/dialogs/messages.cpp:256
+msgid "Application"
+msgstr "Ứng dụng"
+
+#: modules/access/vcdx/info.c:65
+msgid "Preparer"
+msgstr "Chuẩn bị"
+
+#: modules/access/vcdx/info.c:66
+msgid "Vol #"
+msgstr "Phiên bản #"
+
+#: modules/access/vcdx/info.c:67
+msgid "Vol max #"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/vcdx/info.c:68
+msgid "Volume Set"
+msgstr "Thiết lập phiên bản"
+
+#: modules/access/vcdx/info.c:71
+msgid "System Id"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/vcdx/info.c:73
+msgid "Entries"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/vcdx/info.c:90
+msgid "First Entry Point"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/vcdx/info.c:95
+msgid "Last Entry Point"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/vcdx/info.c:96
+msgid "Track size (in sectors)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/vcdx/info.c:106 modules/access/vcdx/info.c:109
+#: modules/access/vcdx/info.c:118 modules/access/vcdx/info.c:130
+msgid "type"
+msgstr "dạng"
+
+#: modules/access/vcdx/info.c:106
+msgid "end"
+msgstr "tận cùng"
+
+#: modules/access/vcdx/info.c:109
+msgid "play list"
+msgstr "danh sách"
+
+#: modules/access/vcdx/info.c:119
+msgid "extended selection list"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/vcdx/info.c:119
+msgid "selection list"
+msgstr "danh sách chọn"
+
+#: modules/access/vcdx/info.c:130
+msgid "unknown type"
+msgstr "không biết dạng"
+
+#: modules/access/vcdx/info.c:235 modules/access/vcdx/info.c:250
+msgid "List ID"
+msgstr "ID của danh sách"
+
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:86
+msgid "(Super) Video CD"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:87
+msgid "Video CD (VCD 1.0, 1.1, 2.0, SVCD, HQVCD) input"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:88
+msgid "vcdx://[device-or-file][@{P,S,T}num]"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:97
+msgid "If nonzero, this gives additional debug information."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:102 modules/access/vcdx/vcd.c:103
+msgid "Number of CD blocks to get in a single read."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:107
+msgid "Use playback control?"
+msgstr "Sử dụng chức năng điều khiển playback?"
+
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:108
+msgid ""
+"If VCD is authored with playback control, use it. Otherwise we play by "
+"tracks."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:114
+msgid "Use track length as maximum unit in seek?"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:115
+msgid ""
+"If set, the length of the seek bar is the track rather than the length of an "
+"entry."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:120
+msgid "Show extended VCD info?"
+msgstr "Hiển thị thông tin bổ sung của VCD?"
+
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:121
+msgid ""
+"Show the maximum amount of information under Stream and Media Info. Shows "
+"for example playback control navigation."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:128
+msgid "Format to use in the playlist's \"author\" field."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:134
+msgid "Format to use in the playlist's \"title\" field."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/zip/zipstream.c:38
+#, fuzzy
+msgid "Media in Zip"
+msgstr "Mở file âm nhạc/phim"
+
+#: modules/access/zip/zipstream.c:39
+#, fuzzy
+msgid "Path to the media in the Zip archive"
+msgstr "Đường dẫn đến giao diện sử dụng"
+
+#: modules/access/zip/zipstream.c:48
+#, fuzzy
+msgid "Zip files filter"
+msgstr "Làm bộ lọc video gợn sóng"
+
+#: modules/access/zip/zipstream.c:53
+msgid "Zip access"
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/dummy.c:45 modules/stream_out/dummy.c:51
+msgid "Dummy stream output"
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/dummy.c:46 modules/misc/dummy/dummy.c:61
+msgid "Dummy"
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/file.c:64
+msgid "Append to file"
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/file.c:65
+msgid "Append to file if it exists instead of replacing it."
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/file.c:69
+msgid "File stream output"
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/http.c:65 modules/misc/audioscrobbler.c:133
+msgid "Username"
+msgstr "Tên người dùng"
+
+#: modules/access_output/http.c:66
+msgid "User name that will be requested to access the stream."
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/http.c:68 modules/control/telnet.c:87
+#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:65 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:231
+#: modules/gui/qt4/dialogs/external.cpp:123 modules/misc/audioscrobbler.c:135
+#: modules/misc/notify/growl_udp.c:64 modules/stream_out/raop.c:152
+msgid "Password"
+msgstr "Mật khẩu"
+
+#: modules/access_output/http.c:69
+msgid "Password that will be requested to access the stream."
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/http.c:71 modules/demux/playlist/qtl.c:311
+#: modules/demux/playlist/shoutcast.c:404
+msgid "Mime"
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/http.c:72
+msgid "MIME returned by the server (autodetected if not specified)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/http.c:75
+msgid "Path to the x509 PEM certificate file that will be used for HTTPS."
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/http.c:78
+msgid ""
+"Path to the x509 PEM private key file that will be used for HTTPS. Leave "
+"empty if you don't have one."
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/http.c:82
+msgid ""
+"Path to the x509 PEM trusted root CA certificates (certificate authority) "
+"file that will be used for HTTPS. Leave empty if you don't have one."
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/http.c:87
+msgid ""
+"Path to the x509 PEM Certificates Revocation List file that will be used for "
+"SSL. Leave empty if you don't have one."
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/http.c:90
+msgid "Advertise with Bonjour"
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/http.c:91
+msgid "Advertise the stream with the Bonjour protocol."
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/http.c:95
+msgid "HTTP stream output"
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/rtmp.c:44
+msgid "Active TCP connection"
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/rtmp.c:46
+msgid ""
+"If enabled, VLC will connect to a remote destination instead of waiting for "
+"an incoming connection."
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/rtmp.c:55
+msgid "RTMP stream output"
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/shout.c:63
+msgid "Stream name"
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/shout.c:64
+msgid "Name to give to this stream/channel on the shoutcast/icecast server."
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/shout.c:67
+msgid "Stream description"
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/shout.c:68
+msgid "Description of the stream content or information about your channel."
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/shout.c:71
+msgid "Stream MP3"
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/shout.c:72
+msgid ""
+"You normally have to feed the shoutcast module with Ogg streams. It is also "
+"possible to stream MP3 instead, so you can forward MP3 streams to the "
+"shoutcast/icecast server."
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/shout.c:81
+msgid "Genre description"
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/shout.c:82
+msgid "Genre of the content. "
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/shout.c:84
+msgid "URL description"
+msgstr "Mô tả URL"
+
+#: modules/access_output/shout.c:85
+msgid "URL with information about the stream or your channel. "
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/shout.c:92
+msgid "Bitrate information of the transcoded stream. "
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/shout.c:95
+msgid "Samplerate information of the transcoded stream. "
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/shout.c:97
+msgid "Number of channels"
+msgstr "Số lượng các kênh"
+
+#: modules/access_output/shout.c:98
+msgid "Number of channels information of the transcoded stream. "
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/shout.c:100
+msgid "Ogg Vorbis Quality"
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/shout.c:101
+msgid "Ogg Vorbis Quality information of the transcoded stream. "
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/shout.c:103
+msgid "Stream public"
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/shout.c:104
+msgid ""
+"Make the server publicly available on the 'Yellow Pages' (directory listing "
+"of streams) on the icecast/shoutcast website. Requires the bitrate "
+"information specified for shoutcast. Requires Ogg streaming for icecast."
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/shout.c:110
+msgid "IceCAST output"
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/udp.c:69
+msgid ""
+"Default caching value for outbound UDP streams. This value should be set in "
+"milliseconds."
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/udp.c:72
+msgid "Group packets"
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/udp.c:73
+msgid ""
+"Packets can be sent one by one at the right time or by groups. You can "
+"choose the number of packets that will be sent at a time. It helps reducing "
+"the scheduling load on heavily-loaded systems."
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/udp.c:80
+msgid "UDP stream output"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/dolby.c:49
+msgid "Simple decoder for Dolby Surround encoded streams"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/dolby.c:50
+msgid "Dolby Surround decoder"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:52
+msgid ""
+"This effect gives you the feeling that you are standing in a room with a "
+"complete 7.1 speaker set when using only a headphone, providing a more "
+"realistic sound experience. It should also be more comfortable and less "
+"tiring when listening to music for long periods of time.\n"
+"It works with any source format from mono to 7.1."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:59
+msgid "Characteristic dimension"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:61
+msgid "Distance between front left speaker and listener in meters."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:63
+msgid "Compensate delay"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:65
+msgid ""
+"The delay which is introduced by the physical algorithm may sometimes be "
+"disturbing for the synchronization between lips-movement and speech. In "
+"case, turn this on to compensate."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:69
+msgid "No decoding of Dolby Surround"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:71
+msgid ""
+"Dolby Surround encoded streams won't be decoded before being processed by "
+"this filter. Enabling this setting is not recommended."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:75
+msgid "Headphone virtual spatialization effect"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:76
+msgid "Headphone effect"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:83
+msgid "Use downmix algorithm"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:84
+msgid ""
+"This option selects a stereo to mono downmix algorithm that is used in the "
+"headphone channel mixer. It gives the effect of standing in a room full of "
+"speakers."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:88
+msgid "Select channel to keep"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:89
+msgid ""
+"This option silences all other channels except the selected channel. Choose "
+"one from (0=left, 1=right, 2=rear left, 3=rear right, 4=center, 5=left front)"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95
+msgid "Left rear"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95
+msgid "Right rear"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:96
+msgid "Left front"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:108
+msgid "Audio filter for stereo to mono conversion"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/simple.c:44
+msgid "Audio filter for simple channel mixing"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/trivial.c:48
+msgid "Audio filter for trivial channel mixing"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/chorus_flanger.c:77
+#, fuzzy
+msgid "Sound Delay"
+msgstr "Clip âm thanh"
+
+#: modules/audio_filter/chorus_flanger.c:78
+#, fuzzy
+msgid "delay"
+msgstr "Trì hoãn"
+
+#: modules/audio_filter/chorus_flanger.c:82
+#, fuzzy
+msgid "Delay time"
+msgstr "Trì hoãn"
+
+#: modules/audio_filter/chorus_flanger.c:83
+msgid "Time in milliseconds of the average delay. Note average"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/chorus_flanger.c:84
+msgid "Sweep Depth"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/chorus_flanger.c:85
+msgid ""
+"Time in milliseconds of the maximum sweep depth. Thus, the sweep range will "
+"be delay-time +/- sweep-depth."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/chorus_flanger.c:87
+#, fuzzy
+msgid "Sweep Rate"
+msgstr "Xếp hạng tự động"
+
+#: modules/audio_filter/chorus_flanger.c:88
+msgid "Rate of change of sweep depth in milliseconds shift per second of play"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/chorus_flanger.c:91
+msgid "Feedback Gain"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/chorus_flanger.c:91
+msgid "Gain on Feedback loop"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/chorus_flanger.c:93
+#, fuzzy
+msgid "Wet mix"
+msgstr "Thiết lập"
+
+#: modules/audio_filter/chorus_flanger.c:93
+msgid "Level of delayed signal"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/chorus_flanger.c:95
+msgid "Dry Mix"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/chorus_flanger.c:95
+msgid "Level of input signal"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:78
+msgid "A/52 dynamic range compression"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:80
+#: modules/audio_filter/converter/dtstofloat32.c:77
+msgid ""
+"Dynamic range compression makes the loud sounds softer, and the soft sounds "
+"louder, so you can more easily listen to the stream in a noisy environment "
+"without disturbing anyone. If you disable the dynamic range compression the "
+"playback will be more adapted to a movie theater or a listening room."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:85
+msgid "Enable internal upmixing"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:87
+msgid "Enable the internal upmixing algorithm (not recommended)."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:91
+msgid "ATSC A/52 (AC-3) audio decoder"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/converter/a52tospdif.c:55
+msgid "Audio filter for A/52->S/PDIF encapsulation"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/converter/dtstofloat32.c:75
+msgid "DTS dynamic range compression"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/converter/dtstofloat32.c:87
+msgid "DTS Coherent Acoustics audio decoder"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/converter/dtstospdif.c:72
+msgid "Audio filter for DTS->S/PDIF encapsulation"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/converter/fixed.c:55
+msgid "Fixed point audio format conversions"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/converter/float.c:52
+msgid "Floating-point audio format conversions"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/converter/format.c:194
+msgid "Audio filter for PCM format conversion"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:68
+msgid "MPEG audio decoder"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/converter/neon.c:36
+msgid "ARM NEON audio format conversions"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:57
+msgid "Equalizer preset"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:58
+msgid "Preset to use for the equalizer."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:60
+msgid "Bands gain"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:62
+msgid ""
+"Don't use presets, but manually specified bands. You need to provide 10 "
+"values between -20dB and 20dB, separated by spaces, e.g. \"0 2 4 2 0 -2 -4 -"
+"2 0\"."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:66
+msgid "Two pass"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:67
+msgid "Filter the audio twice. This provides a more intense effect."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:70
+msgid "Global gain"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:71
+msgid "Set the global gain in dB (-20 ... 20)."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:74
+msgid "Equalizer with 10 bands"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:40
+msgid "Flat"
+msgstr "Phẳng"
+
+#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:40
+#: modules/meta_engine/id3genres.h:60
+msgid "Classical"
+msgstr "Cổ điển"
+
+#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:40
+msgid "Club"
+msgstr "Câu lạc bộ"
+
+#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:40
+#: modules/meta_engine/id3genres.h:31
+msgid "Dance"
+msgstr "Dance"
+
+#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:40
+msgid "Full bass"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:41
+msgid "Full bass and treble"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:41
+msgid "Full treble"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:41
+msgid "Headphones"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:42
+msgid "Large Hall"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:42
+msgid "Live"
+msgstr "Live"
+
+#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:42
+msgid "Party"
+msgstr "Tiệc tùng"
+
+#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:42
+#: modules/meta_engine/id3genres.h:41
+msgid "Pop"
+msgstr "Pop"
+
+#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:42
+#: modules/meta_engine/id3genres.h:44
+msgid "Reggae"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:43
+#: modules/meta_engine/id3genres.h:45
+msgid "Rock"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:43
+#: modules/meta_engine/id3genres.h:49
+msgid "Ska"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:43
+msgid "Soft"
+msgstr "Mềm"
+
+#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:43
+msgid "Soft rock"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:43
+#: modules/meta_engine/id3genres.h:46
+msgid "Techno"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/normvol.c:70
+msgid "Number of audio buffers"
+msgstr "Số lượng bộ đệm audio"
+
+#: modules/audio_filter/normvol.c:71
+msgid ""
+"This is the number of audio buffers on which the power measurement is made. "
+"A higher number of buffers will increase the response time of the filter to "
+"a spike but will make it less sensitive to short variations."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/normvol.c:76
+msgid "Max level"
+msgstr "Cấp độ cao nhất"
+
+#: modules/audio_filter/normvol.c:77
+msgid ""
+"If the average power over the last N buffers is higher than this value, the "
+"volume will be normalized. This value is a positive floating point number. A "
+"value between 0.5 and 10 seems sensible."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/normvol.c:83 modules/audio_filter/normvol.c:84
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:233
+msgid "Volume normalizer"
+msgstr "Âm lượng bình thường"
+
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:52 modules/audio_filter/param_eq.c:53
+msgid "Parametric Equalizer"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:58
+msgid "Low freq (Hz)"
+msgstr "Tần số thấp (Hz)"
+
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:60
+msgid "Low freq gain (dB)"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:61
+msgid "High freq (Hz)"
+msgstr "Tần số cao (Hz)"
+
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:63
+msgid "High freq gain (dB)"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:64
+msgid "Freq 1 (Hz)"
+msgstr "Tần số 1 (Hz)"
+
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:66
+msgid "Freq 1 gain (dB)"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:68
+msgid "Freq 1 Q"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:69
+msgid "Freq 2 (Hz)"
+msgstr "Tần số 2 (Hz)"
+
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:71
+msgid "Freq 2 gain (dB)"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:73
+msgid "Freq 2 Q"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:74
+msgid "Freq 3 (Hz)"
+msgstr "Tần số 3 (Hz)"
+
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:76
+msgid "Freq 3 gain (dB)"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:78
+msgid "Freq 3 Q"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/resampler/bandlimited.c:91
+msgid "Audio filter for band-limited interpolation resampling"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/resampler/linear.c:71
+msgid "Audio filter for linear interpolation resampling"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/resampler/trivial.c:48
+msgid "Audio filter for trivial resampling"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/resampler/ugly.c:48
+msgid "Audio filter for ugly resampling"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/scaletempo.c:47
+msgid "Audio tempo scaler synched with rate"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/scaletempo.c:48
+msgid "Scaletempo"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/scaletempo.c:54
+msgid "Stride Length"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/scaletempo.c:54
+msgid "Length in milliseconds to output each stride"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/scaletempo.c:56
+msgid "Overlap Length"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/scaletempo.c:56
+msgid "Percentage of stride to overlap"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/scaletempo.c:58
+msgid "Search Length"
+msgstr "Tìm độ dài"
+
+#: modules/audio_filter/scaletempo.c:58
+msgid "Length in milliseconds to search for best overlap position"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/spatializer/spatializer.cpp:53
+msgid "Room size"
+msgstr "Kích thước phòng"
+
+#: modules/audio_filter/spatializer/spatializer.cpp:54
+msgid "Defines the virtual surface of the room emulated by the filter."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/spatializer/spatializer.cpp:57
+msgid "Room width"
+msgstr "Chiều rộng phòng"
+
+#: modules/audio_filter/spatializer/spatializer.cpp:58
+msgid "Width of the virtual room"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/spatializer/spatializer.cpp:60
+#, fuzzy
+msgid "Wet"
+msgstr "Thiết lập"
+
+#: modules/audio_filter/spatializer/spatializer.cpp:63
+msgid "Dry"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/spatializer/spatializer.cpp:66
+#, fuzzy
+msgid "Damp"
+msgstr "Giấc mơ"
+
+#: modules/audio_filter/spatializer/spatializer.cpp:70
+msgid "Audio Spatializer"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/spatializer/spatializer.cpp:71
+#: modules/gui/qt4/dialogs/extended.cpp:60
+msgid "Spatializer"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_mixer/float32.c:50
+msgid "Float32 audio mixer"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_mixer/spdif.c:51
+msgid "Dummy S/PDIF audio mixer"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_mixer/trivial.c:50
+msgid "Trivial audio mixer"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_output/alsa.c:89
+msgid "default"
+msgstr "Mặc định"
+
+#: modules/audio_output/alsa.c:109
+msgid "ALSA audio output"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_output/alsa.c:113
+msgid "ALSA Device Name"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_output/alsa.c:134 modules/audio_output/auhal.c:135
+#: modules/audio_output/auhal.c:973 modules/audio_output/directx.c:457
+#: modules/audio_output/oss.c:129 modules/audio_output/portaudio.c:388
+#: modules/audio_output/sdl.c:179 modules/audio_output/sdl.c:197
+#: modules/audio_output/waveout.c:461 modules/gui/macosx/intf.m:676
+#: modules/gui/macosx/intf.m:677
+msgid "Audio Device"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_output/alsa.c:204 modules/audio_output/directx.c:535
+#: modules/audio_output/oss.c:178 modules/audio_output/portaudio.c:413
+#: modules/audio_output/waveout.c:499
+msgid "2 Front 2 Rear"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_output/alsa.c:252 modules/audio_output/directx.c:659
+#: modules/audio_output/oss.c:246 modules/audio_output/waveout.c:549
+msgid "A/52 over S/PDIF"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_output/alsa.c:327
+msgid "No Audio Device"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_output/alsa.c:328
+msgid "No audio device name was given. You might want to enter \"default\"."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_output/alsa.c:435 modules/audio_output/alsa.c:474
+#: modules/audio_output/alsa.c:486 modules/audio_output/auhal.c:250
+msgid "Audio output failed"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_output/alsa.c:436 modules/audio_output/alsa.c:487
+#, c-format
+msgid "VLC could not open the ALSA device \"%s\" (%s)."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_output/alsa.c:475
+#, c-format
+msgid "The audio device \"%s\" is already in use."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_output/alsa.c:946
+msgid "Unknown soundcard"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_output/auhal.c:136
+msgid ""
+"Choose a number corresponding to the number of an audio device, as listed in "
+"your 'Audio Device' menu. This device will then be used by default for audio "
+"playback."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_output/auhal.c:142
+msgid "HAL AudioUnit output"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_output/auhal.c:251
+msgid ""
+"The selected audio output device is exclusively in use by another program."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_output/auhal.c:435
+msgid "Audio device is not configured"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_output/auhal.c:436
+msgid ""
+"You should configure your speaker layout with the \"Audio Midi Setup\" "
+"utility in /Applications/Utilities. Stereo mode is being used now."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_output/auhal.c:1020
+#, c-format
+msgid "%s (Encoded Output)"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_output/directx.c:225 modules/audio_output/portaudio.c:105
+msgid "Output device"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_output/directx.c:227
+msgid ""
+"DirectX device number: 0 default device, 1..N device by number(Note that the "
+"default device appears as 0 AND another number)."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_output/directx.c:229 modules/audio_output/waveout.c:155
+msgid "Use float32 output"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_output/directx.c:231 modules/audio_output/waveout.c:157
+msgid ""
+"The option allows you to enable or disable the high-quality float32 audio "
+"output mode (which is not well supported by some soundcards)."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_output/directx.c:233
+msgid "Select speaker configuration"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_output/directx.c:234
+msgid ""
+"Select speaker configuration you want to use. This option doesn't upmix! So "
+"NO e.g. Stereo -> 5.1 conversion."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_output/directx.c:238
+msgid "DirectX audio output"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_output/directx.c:512 modules/audio_output/portaudio.c:421
+msgid "3 Front 2 Rear"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_output/file.c:83
+msgid "Output format"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_output/file.c:84
+msgid ""
+"One of \"u8\", \"s8\", \"u16\", \"s16\", \"u16_le\", \"s16_le\", \"u16_be\", "
+"\"s16_be\", \"fixed32\", \"float32\" or \"spdif\""
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_output/file.c:87
+msgid "Number of output channels"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_output/file.c:88
+msgid ""
+"By default, all the channels of the incoming will be saved but you can "
+"restrict the number of channels here."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_output/file.c:91
+msgid "Add WAVE header"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_output/file.c:92
+msgid "Instead of writing a raw file, you can add a WAV header to the file."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_output/file.c:109
+msgid "Output file"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_output/file.c:110
+msgid "File to which the audio samples will be written to. (\"-\" for stdout"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_output/file.c:113
+msgid "File audio output"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_output/hd1000a.cpp:79
+msgid "Roku HD1000 audio output"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_output/jack.c:68
+msgid "Automatically connect to writable clients"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_output/jack.c:70
+msgid ""
+"If enabled, this option will automatically connect sound output to the first "
+"writable JACK clients found."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_output/jack.c:74
+msgid "Connect to clients matching"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_output/jack.c:76
+msgid ""
+"If automatic connection is enabled, only JACK clients whose names match this "
+"regular expression will be considered for connection."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_output/jack.c:84
+msgid "JACK audio output"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_output/oss.c:97
+msgid "Try to work around buggy OSS drivers"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_output/oss.c:99
+msgid ""
+"Some buggy OSS drivers just don't like when their internal buffers are "
+"completely filled (the sound gets heavily hashed). If you have one of these "
+"drivers, then you need to enable this option."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_output/oss.c:105
+msgid "UNIX OSS audio output"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_output/oss.c:110
+msgid "OSS DSP device"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_output/portaudio.c:106
+msgid "Portaudio identifier for the output device"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_output/portaudio.c:110
+msgid "PORTAUDIO audio output"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_output/portaudio.c:429 modules/audio_output/waveout.c:478
+msgid "5.1"
+msgstr "5.1"
+
+#: modules/audio_output/pulse.c:62 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:72
+#: modules/gui/macosx/intf.m:597 modules/gui/macosx/intf.m:598
+#: modules/gui/macosx/intf.m:2001 modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:101
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1058
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1062
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1096
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1098
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1166
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1183
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1190
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:1209
+#: modules/video_output/xcb/window.c:309
+msgid "VLC media player"
+msgstr "Chương trình giải trí VLC"
+
+#: modules/audio_output/pulse.c:100
+msgid "Pulseaudio audio output"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_output/sdl.c:69
+msgid "Simple DirectMedia Layer audio output"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_output/waveout.c:148
+msgid "Microsoft Soundmapper"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_output/waveout.c:159
+msgid "Select Audio Device"
+msgstr "Chọn thiết bị Audio"
+
+#: modules/audio_output/waveout.c:160
+msgid ""
+"Select special Audio device, or let windows decide (default), change needs "
+"VLC restart to apply."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_output/waveout.c:163
+msgid "Default Audio Device"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_output/waveout.c:167
+msgid "Win32 waveOut extension output"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/a52.c:49
+msgid "A/52 parser"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/a52.c:56
+msgid "A/52 audio packetizer"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/adpcm.c:48
+msgid "ADPCM audio decoder"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/aes3.c:48
+msgid "AES3/SMPTE 302M audio decoder"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/aes3.c:53
+msgid "AES3/SMPTE 302M audio packetizer"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/araw.c:49
+msgid "Raw/Log Audio decoder"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/araw.c:58
+msgid "Raw audio encoder"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.c:74
+msgid "Non-ref"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.c:74
+msgid "Bidir"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.c:74
+msgid "Non-key"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.c:74 modules/gui/macosx/prefs.m:207
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:304
+#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:69
+msgid "All"
+msgstr "Tất cả"
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.c:79
+msgid "rd"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.c:79
+msgid "bits"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.c:79
+msgid "simple"
+msgstr "Đơn giản"
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.c:89
+msgid ""
+"Various audio and video decoders/encodersdelivered by the FFmpeg library. "
+"This includes (MS)MPEG4, DivX, SV1,H261, H263, H264, WMV, WMA, AAC, AMR, DV, "
+"MJPEG and other codecs"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.c:101
+msgid "AltiVec FFmpeg audio/video decoder ((MS)MPEG4,SVQ1,H263,WMV,WMA)"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.c:105
+msgid "FFmpeg audio/video decoder"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.c:109
+msgid "Decoding"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.c:147
+msgid "Encoding"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.c:148
+msgid "FFmpeg audio/video encoder"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.c:211
+msgid "FFmpeg deinterlace video filter"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:71 modules/codec/avcodec/avcodec.h:73
+msgid "Direct rendering"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:75
+msgid "Error resilience"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:77
+msgid ""
+"FFmpeg can do error resilience.\n"
+"However, with a buggy encoder (such as the ISO MPEG-4 encoder from M$) this "
+"can produce a lot of errors.\n"
+"Valid values range from 0 to 4 (0 disables all errors resilience)."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:82
+msgid "Workaround bugs"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:84
+msgid ""
+"Try to fix some bugs:\n"
+"1  autodetect\n"
+"2  old msmpeg4\n"
+"4  xvid interlaced\n"
+"8  ump4 \n"
+"16 no padding\n"
+"32 ac vlc\n"
+"64 Qpel chroma.\n"
+"This must be the sum of the values. For example, to fix \"ac vlc\" and \"ump4"
+"\", enter 40."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:95 modules/codec/avcodec/avcodec.h:198
+#: modules/demux/rawdv.c:40 modules/stream_out/transcode.c:147
+msgid "Hurry up"
+msgstr "Nhanh lên"
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:97
+msgid ""
+"The decoder can partially decode or skip frame(s) when there is not enough "
+"time. It's useful with low CPU power but it can produce distorted pictures."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:101
+msgid "Allow speed tricks"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:103
+msgid ""
+"Allow non specification compliant speedup tricks. Faster but error-prone."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:105
+msgid "Skip frame (default=0)"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:107
+msgid ""
+"Force skipping of frames to speed up decoding (-1=None, 0=Default, 1=B-"
+"frames, 2=P-frames, 3=B+P frames, 4=all frames)."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:110
+msgid "Skip idct (default=0)"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:112
+msgid ""
+"Force skipping of idct to speed up decoding for frame types(-1=None, "
+"0=Default, 1=B-frames, 2=P-frames, 3=B+P frames, 4=all frames)."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:115
+msgid "Debug mask"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:116
+msgid "Set FFmpeg debug mask"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:119
+msgid "Visualize motion vectors"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:121
+msgid ""
+"You can overlay the motion vectors (arrows showing how the images move) on "
+"the image. This value is a mask, based on these values:\n"
+"1 - visualize forward predicted MVs of P frames\n"
+"2 - visualize forward predicted MVs of B frames\n"
+"4 - visualize backward predicted MVs of B frames\n"
+"To visualize all vectors, the value should be 7."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:128
+msgid "Low resolution decoding"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:129
+msgid ""
+"Only decode a low resolution version of the video. This requires less "
+"processing power"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:132 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:259
+msgid "Skip the loop filter for H.264 decoding"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:133
+msgid ""
+"Skipping the loop filter (aka deblocking) usually has a detrimental effect "
+"on quality. However it provides a big speedup for high definition streams."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:137
+msgid "Hardware decoding"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:138
+msgid "This allows hardware decoding when available."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:145
+msgid "Ratio of key frames"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:146
+msgid "Number of frames that will be coded for one key frame."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:149
+msgid "Ratio of B frames"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:150
+msgid "Number of B frames that will be coded between two reference frames."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:153
+msgid "Video bitrate tolerance"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:154
+msgid "Video bitrate tolerance in kbit/s."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:156
+msgid "Interlaced encoding"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:157
+msgid "Enable dedicated algorithms for interlaced frames."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:160
+msgid "Interlaced motion estimation"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:161
+msgid "Enable interlaced motion estimation algorithms. This requires more CPU."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:164
+msgid "Pre-motion estimation"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:165
+msgid "Enable the pre-motion estimation algorithm."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:168
+msgid "Rate control buffer size"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:169
+msgid ""
+"Rate control buffer size (in kbytes). A bigger buffer will allow for better "
+"rate control, but will cause a delay in the stream."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:173
+msgid "Rate control buffer aggressiveness"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:174
+msgid "Rate control buffer aggressiveness."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:177
+msgid "I quantization factor"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:179
+msgid ""
+"Quantization factor of I frames, compared with P frames (for instance 1.0 => "
+"same qscale for I and P frames)."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:182 modules/codec/x264.c:302
+#: modules/demux/mod.c:78
+msgid "Noise reduction"
+msgstr "Giảm tiếng ồn"
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:183
+msgid ""
+"Enable a simple noise reduction algorithm to lower the encoding length and "
+"bitrate, at the expense of lower quality frames."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:187
+msgid "MPEG4 quantization matrix"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:188
+msgid ""
+"Use the MPEG4 quantization matrix for MPEG2 encoding. This generally yields "
+"a better looking picture, while still retaining the compatibility with "
+"standard MPEG2 decoders."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:193
+msgid "Quality level"
+msgstr "Cấp độ chất lượng"
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:194
+msgid ""
+"Quality level for the encoding of motions vectors (this can slow down the "
+"encoding very much)."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:199
+msgid ""
+"The encoder can make on-the-fly quality tradeoffs if your CPU can't keep up "
+"with the encoding rate. It will disable trellis quantization, then the rate "
+"distortion of motion vectors (hq), and raise the noise reduction threshold "
+"to ease the encoder's task."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:205
+msgid "Minimum video quantizer scale"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:206
+msgid "Minimum video quantizer scale."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:209
+msgid "Maximum video quantizer scale"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:210
+msgid "Maximum video quantizer scale."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:213
+msgid "Trellis quantization"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:214
+msgid "Enable trellis quantization (rate distortion for block coefficients)."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:217
+msgid "Fixed quantizer scale"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:218
+msgid ""
+"A fixed video quantizer scale for VBR encoding (accepted values: 0.01 to "
+"255.0)."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:221
+msgid "Strict standard compliance"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:222
+msgid ""
+"Force a strict standard compliance when encoding (accepted values: -1, 0, 1)."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:225
+msgid "Luminance masking"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:226
+msgid "Raise the quantizer for very bright macroblocks (default: 0.0)."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:229
+msgid "Darkness masking"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:230
+msgid "Raise the quantizer for very dark macroblocks (default: 0.0)."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:233
+msgid "Motion masking"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:234
+msgid ""
+"Raise the quantizer for macroblocks with a high temporal complexity "
+"(default: 0.0)."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:237
+msgid "Border masking"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:238
+msgid ""
+"Raise the quantizer for macroblocks at the border of the frame (default: "
+"0.0)."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:241
+msgid "Luminance elimination"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:242
+msgid ""
+"Eliminates luminance blocks when the PSNR isn't much changed (default: 0.0). "
+"The H264 specification recommends -4."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:246
+msgid "Chrominance elimination"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:247
+msgid ""
+"Eliminates chrominance blocks when the PSNR isn't much changed (default: "
+"0.0). The H264 specification recommends 7."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:251
+msgid "Specify AAC audio profile to use"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.h:252
+msgid ""
+"Specify the AAC audio profile to use for encoding the audio bitstream. It "
+"takes the following options: main, low, ssr (not supported) and ltp "
+"(default: main)"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/encoder.c:224
+#, c-format
+msgid "\"%s\" is no video encoder."
+msgstr "\"%s\" không phải là phần mã hóa video."
+
+#: modules/codec/avcodec/encoder.c:232
+#, c-format
+msgid "\"%s\" is no audio encoder."
+msgstr "\"%s\" không phải là phần mã hóa audio."
+
+#: modules/codec/avcodec/encoder.c:258
+#, c-format
+msgid ""
+"It seems your FFMPEG (libavcodec) installation lacks the following encoder:\n"
+"%s.\n"
+"If you don't know how to fix this, ask for support from your distribution.\n"
+"\n"
+"This is not an error inside VLC media player.\n"
+"Do not contact the VideoLAN project about this issue.\n"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/avcodec/encoder.c:684 modules/codec/avcodec/encoder.c:693
+msgid "VLC could not open the encoder."
+msgstr "VLC không thể mở phần mã hóa."
+
+#: modules/codec/cc.c:63
+msgid "CC 608/708"
+msgstr "CC 608/708"
+
+#: modules/codec/cc.c:64
+msgid "Closed Captions decoder"
+msgstr "Đóng tiêu đề giải mã"
+
+#: modules/codec/cdg.c:87
+msgid "CDG video decoder"
+msgstr "Giải mã video CDG"
+
+#: modules/codec/cmml/cmml.c:65
+msgid "CMML annotations decoder"
+msgstr "Giải mã lời chú thích CMML"
+
+#: modules/codec/cvdsub.c:50
+msgid "CVD subtitle decoder"
+msgstr "Giải mã phụ đề CVD"
+
+#: modules/codec/cvdsub.c:55
+msgid "Chaoji VCD subtitle packetizer"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/dirac.c:61
+msgid "Constant quality factor"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/dirac.c:62
+msgid "If bitrate=0, use this value for constant quality"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/dirac.c:65
+msgid "CBR bitrate (kbps)"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/dirac.c:66
+msgid "A value > 0 enables constant bitrate mode"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/dirac.c:69
+msgid "Enable lossless coding"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/dirac.c:70
+msgid ""
+"Lossless coding ignores bitrate and quality settings, allowing for perfect "
+"reproduction of the original"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/dirac.c:74
+msgid "Prefilter"
+msgstr "Lọc lại"
+
+#: modules/codec/dirac.c:75
+msgid "Enable adaptive prefiltering"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/dirac.c:79
+msgid "Centre Weighted Median"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/dirac.c:80
+msgid "Rectangular Linear Phase"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/dirac.c:80
+msgid "Diagonal Linear Phase"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/dirac.c:83
+msgid "Amount of prefiltering"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/dirac.c:84
+msgid "Higher value implies more prefiltering"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/dirac.c:87
+msgid "Chroma format"
+msgstr "Định dạng màu sắc"
+
+#: modules/codec/dirac.c:88
+msgid ""
+"Picking chroma format will force a conversion of the video into that format"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/dirac.c:93
+msgid "4:2:0"
+msgstr "4:2:0"
+
+#: modules/codec/dirac.c:93
+msgid "4:2:2"
+msgstr "4:2:2"
+
+#: modules/codec/dirac.c:93
+msgid "4:4:4"
+msgstr "4:4:4"
+
+#: modules/codec/dirac.c:96
+msgid "Distance between 'P' frames"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/dirac.c:100
+msgid "Number of 'P' frames per GOP"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/dirac.c:104
+msgid "Picture coding mode"
+msgstr "Chế độ hình ảnh mã hóa"
+
+#: modules/codec/dirac.c:105
+msgid ""
+"Field coding is where interlaced fields are coded seperately as opposed to a "
+"pseudo-progressive frame"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/dirac.c:110
+msgid "auto - let encoder decide based upon input (Best)"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/dirac.c:111
+msgid "force coding frame as single picture"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/dirac.c:112
+msgid "force coding frame as seperate interlaced fields"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/dirac.c:116
+msgid "Width of motion compensation blocks"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/dirac.c:120
+msgid "Height of motion compensation blocks"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/dirac.c:125
+msgid "Block overlap (%)"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/dirac.c:126
+msgid "Amount that each motion block should be overlapped by its neighbours"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/dirac.c:131
+msgid "xblen"
+msgstr "xblen"
+
+#: modules/codec/dirac.c:132
+msgid "Total horizontal block length including overlaps"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/dirac.c:136
+msgid "yblen"
+msgstr "yblen"
+
+#: modules/codec/dirac.c:137
+msgid "Total vertical block length including overlaps"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/dirac.c:140
+msgid "Motion vector precision"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/dirac.c:141
+msgid "Motion vector precision in pels."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/dirac.c:146
+msgid "Simple ME search area x:y"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/dirac.c:147
+msgid ""
+"(Not recommended) Perform a simple (non hierarchical block matching motion "
+"vector search with search range of +/-x, +/-y"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/dirac.c:152
+msgid "Three component motion estimation"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/dirac.c:153
+msgid "Use chroma as part of the motion estimation process"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/dirac.c:156
+msgid "Intra picture DWT filter"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/dirac.c:160
+msgid "Inter picture DWT filter"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/dirac.c:164
+msgid "Number of DWT iterations"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/dirac.c:165
+msgid "Also known as DWT levels"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/dirac.c:169
+msgid "Enable multiple quantizers"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/dirac.c:170
+msgid "Enable multiple quantizers per subband (one per codeblock)"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/dirac.c:174
+msgid "Enable spatial partitioning"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/dirac.c:178
+msgid "Disable arithmetic coding"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/dirac.c:179
+msgid "Use variable length codes instead, useful for very high bitrates"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/dirac.c:184
+msgid "cycles per degree"
+msgstr "vòng mỗi độ"
+
+#: modules/codec/dirac.c:206
+msgid "Dirac video encoder using dirac-research library"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/dmo/dmo.c:101
+msgid "DirectMedia Object decoder"
+msgstr "Giải mã đối tượng DirectMedia"
+
+#: modules/codec/dmo/dmo.c:110
+msgid "DirectMedia Object encoder"
+msgstr "Mã hóa đối tượng DirectMedia"
+
+#: modules/codec/dts.c:49
+msgid "DTS parser"
+msgstr "Phân tích DTS"
+
+#: modules/codec/dts.c:54
+msgid "DTS audio packetizer"
+msgstr "Đóng gói audio DTS"
+
+#: modules/codec/dvbsub.c:83
+msgid "Decoding X coordinate"
+msgstr "Đang giả mã tọa độ X"
+
+#: modules/codec/dvbsub.c:84
+msgid "X coordinate of the rendered subtitle"
+msgstr "Tạo độ X của tiêu đề được render"
+
+#: modules/codec/dvbsub.c:86
+msgid "Decoding Y coordinate"
+msgstr "Đang giả mã tọa độ Y"
+
+#: modules/codec/dvbsub.c:87
+msgid "Y coordinate of the rendered subtitle"
+msgstr "Tạo độ Y của tiêu đề được render"
+
+#: modules/codec/dvbsub.c:89
+msgid "Subpicture position"
+msgstr "Vị trí của hình ảnh phụ đề"
+
+#: modules/codec/dvbsub.c:91
+msgid ""
+"You can enforce the subpicture position on the video (0=center, 1=left, "
+"2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use combinations of these values, e."
+"g. 6=top-right)."
+msgstr ""
+"Bạn có thể tự mình chỉnh vị trí của hình ảnh phụ đề trên video (0=ở giữa, "
+"1=trái, 2=phải, 4=trên cùng, 8=dưới cùng; bạn cũng có thể sử dụng việc kết "
+"nối các giá trị này, ví dụ: 6 = trên cùng-phải)."
+
+#: modules/codec/dvbsub.c:95
+msgid "Encoding X coordinate"
+msgstr "Đang mã hóa tọa độ X"
+
+#: modules/codec/dvbsub.c:96
+msgid "X coordinate of the encoded subtitle"
+msgstr "Tọa độ X của phụ đề được mã hóa."
+
+#: modules/codec/dvbsub.c:97
+msgid "Encoding Y coordinate"
+msgstr "Đang mã hóa tọa độ Y"
+
+#: modules/codec/dvbsub.c:98
+msgid "Y coordinate of the encoded subtitle"
+msgstr "Tọa độ Y của phụ đề được mã hóa."
+
+#: modules/codec/dvbsub.c:118
+msgid "DVB subtitles decoder"
+msgstr "Giải mã phụ đề DVB"
+
+#: modules/codec/dvbsub.c:119 modules/demux/ts.c:3409 modules/demux/ts.c:3467
+msgid "DVB subtitles"
+msgstr "Phụ đề DVD"
+
+#: modules/codec/dvbsub.c:132
+msgid "DVB subtitles encoder"
+msgstr "Mã hóa phụ đề DVB"
+
+#: modules/codec/faad.c:45
+msgid "AAC audio decoder (using libfaad2)"
+msgstr "Giải mã audio AAC (sử dụng libfaad2)"
+
+#: modules/codec/faad.c:387
+msgid "AAC extension"
+msgstr "Định dạng AAC"
+
+#: modules/codec/fake.c:53 modules/gui/fbosd.c:109
+msgid "Image file"
+msgstr "File hình ảnh"
+
+#: modules/codec/fake.c:55
+msgid "Path of the image file for fake input."
+msgstr "Đường dẫn của file ảnh cho phần xuất dữ liệu giả"
+
+#: modules/codec/fake.c:56
+msgid "Reload image file"
+msgstr "Tải lại file hình"
+
+#: modules/codec/fake.c:58
+msgid "Reload image file every n seconds."
+msgstr "Tải lại file hình cứ mỗi X giây."
+
+#: modules/codec/fake.c:61 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:115
+#: modules/stream_out/transcode.c:79
+msgid "Output video width."
+msgstr "Chiều rộng video xuất ra."
+
+#: modules/codec/fake.c:64 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:118
+#: modules/stream_out/transcode.c:82
+msgid "Output video height."
+msgstr "Chiều cao video xuất ra."
+
+#: modules/codec/fake.c:65 modules/video_filter/mosaic.c:135
+msgid "Keep aspect ratio"
+msgstr "Giữ hệ số đồng dạng"
+
+#: modules/codec/fake.c:67
+msgid "Consider width and height as maximum values."
+msgstr "Xác nhận chiều rộng và chiều cao như là giá trị tối đa."
+
+#: modules/codec/fake.c:68
+msgid "Background aspect ratio"
+msgstr "Phần nền của tỉ lệ đồng dạng"
+
+#: modules/codec/fake.c:70
+msgid "Aspect ratio of the image file (4:3, 16:9). Default is square pixels."
+msgstr "Tỉ lệ đồng dạng của file ảnh (4:3, 16:9). Mặc đình là các pixel vuông."
+
+#: modules/codec/fake.c:71 modules/stream_out/transcode.c:71
+msgid "Deinterlace video"
+msgstr "Tái kết hợp video"
+
+#: modules/codec/fake.c:73
+msgid "Deinterlace the image after loading it."
+msgstr "Hình dạng tái kết hợp khi đang tải"
+
+#: modules/codec/fake.c:74 modules/stream_out/transcode.c:74
+msgid "Deinterlace module"
+msgstr "Phương thức tái kết hợp"
+
+#: modules/codec/fake.c:76
+msgid "Deinterlace module to use."
+msgstr "Phương thức tái kết hợp được dùng."
+
+#: modules/codec/fake.c:77 modules/video_output/omapfb.c:82
+#: modules/video_output/yuv.c:44
+msgid "Chroma used."
+msgstr "Đã sử dụng đơn sắc."
+
+#: modules/codec/fake.c:79 modules/video_output/yuv.c:46
+msgid "Force use of a specific chroma for output. Default is I420."
+msgstr ""
+"Bắt buộc sử dụng một đơn sắc được chọn cho việc xuất dữ liệu ra. Mặc đình là "
+"I420."
+
+#: modules/codec/fake.c:90
+msgid "Fake video decoder"
+msgstr "Chuyển mã video giả"
+
+#: modules/codec/flac.c:186
+msgid "Flac audio decoder"
+msgstr "Chuyển mã audio Flac"
+
+#: modules/codec/flac.c:192
+msgid "Flac audio encoder"
+msgstr "Mã hòa audio Flac"
+
+#: modules/codec/flac.c:199
+msgid "Flac audio packetizer"
+msgstr "Đóng gói audio Flac"
+
+#: modules/codec/fluidsynth.c:39
+msgid "Sound fonts (required)"
+msgstr "Kiểu chữ âm thanh(yêu cầu)"
+
+#: modules/codec/fluidsynth.c:41
+msgid "A sound fonts file is required for software synthesis."
+msgstr ""
+"Một file kiểu chữ âm thanh sẽ được cần xác định cho sự tổng hợp của phần mềm."
+
+#: modules/codec/fluidsynth.c:47
+msgid "FluidSynth MIDI synthetizer"
+msgstr "Tổng hợp FluidSynth MIDI"
+
+#: modules/codec/fluidsynth.c:49
+msgid "FluidSynth"
+msgstr "FluidSynth"
+
+#: modules/codec/invmem.c:54 modules/video_output/vmem.c:43
+msgid "Video memory buffer width."
+msgstr "Chiều rộng video trong bộ nhớ đệm."
+
+#: modules/codec/invmem.c:57 modules/video_output/vmem.c:46
+msgid "Video memory buffer height."
+msgstr "Chiều cao video trong bộ nhớ đệm."
+
+#: modules/codec/invmem.c:59 modules/video_output/vmem.c:55
+msgid "Lock function"
+msgstr "Khóa tính năng"
+
+#: modules/codec/invmem.c:60
+msgid ""
+"Address of the locking callback function. This function must return a valid "
+"memory address for use by the video renderer."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/invmem.c:64 modules/video_output/vmem.c:60
+msgid "Unlock function"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/invmem.c:65 modules/video_output/vmem.c:61
+msgid "Address of the unlocking callback function"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/invmem.c:67 modules/video_output/vmem.c:63
+msgid "Callback data"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/invmem.c:68 modules/video_output/vmem.c:64
+msgid "Data for the locking and unlocking functions"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/invmem.c:70 modules/video_output/snapshot.c:61
+#: modules/video_output/vmem.c:51
+msgid "Chroma"
+msgstr "Màu sắc"
+
+#: modules/codec/invmem.c:71 modules/video_output/vmem.c:52
+msgid ""
+"Output chroma for the memory image as a 4-character string, eg. \"RV32\"."
+msgstr ""
+"Màu sắc xuất dữ liệu cho bộ nhớ hình ảnh dưới dạng chuỗi gồm 4 ký tụ, ví dụ "
+"\"RV32\"."
+
+#: modules/codec/invmem.c:74
+msgid ""
+"This module make possible making video stream from raw-image generating (to "
+"memory) from rendering program uses libvlc. To use this module from libvlc "
+"set --codec to invmem, set all --invmem-* options in vlc_argv an use "
+"libvlc_media_new(libvlc, \"fake://\", &ex);. Besides is simillar to vmem "
+"video output module."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/invmem.c:84 modules/codec/invmem.c:85
+msgid "Memory video decoder"
+msgstr "Giải mã bộ nhớ video"
+
+#: modules/codec/kate.c:196 modules/codec/subtitles/subsdec.c:196
+msgid "Formatted Subtitles"
+msgstr "Phụ đề được định dạng"
+
+#: modules/codec/kate.c:197
+msgid ""
+"Kate streams allow for text formatting. VLC partly implements this, but you "
+"can choose to disable all formatting.Note that this has no effect is "
+"rendering via Tiger is enabled."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/kate.c:204
+msgid "Shadow"
+msgstr "Đổ bóng"
+
+#: modules/codec/kate.c:204 modules/misc/freetype.c:131
+msgid "Outline"
+msgstr "Đường biên"
+
+#: modules/codec/kate.c:212 modules/gui/fbosd.c:171
+#: modules/misc/freetype.c:138 modules/misc/quartztext.c:104
+#: modules/misc/win32text.c:88 modules/video_filter/marq.c:60
+#: modules/video_filter/rss.c:72
+msgid "Black"
+msgstr "Đen"
+
+#: modules/codec/kate.c:212 modules/gui/fbosd.c:172
+#: modules/misc/freetype.c:138 modules/misc/quartztext.c:104
+#: modules/misc/win32text.c:88 modules/video_filter/marq.c:60
+#: modules/video_filter/rss.c:73
+msgid "Gray"
+msgstr "Xám"
+
+#: modules/codec/kate.c:212 modules/gui/fbosd.c:172
+#: modules/misc/freetype.c:138 modules/misc/quartztext.c:104
+#: modules/misc/win32text.c:88 modules/video_filter/marq.c:61
+#: modules/video_filter/rss.c:73
+msgid "Silver"
+msgstr "Bạc"
+
+#: modules/codec/kate.c:212 modules/gui/fbosd.c:172
+#: modules/misc/freetype.c:138 modules/misc/quartztext.c:104
+#: modules/misc/win32text.c:88 modules/video_filter/marq.c:61
+#: modules/video_filter/rss.c:73
+msgid "White"
+msgstr "Trắng"
+
+#: modules/codec/kate.c:212 modules/gui/fbosd.c:172
+#: modules/misc/freetype.c:138 modules/misc/quartztext.c:104
+#: modules/misc/win32text.c:88 modules/video_filter/marq.c:61
+#: modules/video_filter/rss.c:73
+msgid "Maroon"
+msgstr "Nâu sẫm"
+
+#: modules/codec/kate.c:213 modules/gui/fbosd.c:172
+#: modules/gui/macosx/controls.m:550 modules/gui/macosx/intf.m:707
+#: modules/misc/freetype.c:139 modules/misc/quartztext.c:105
+#: modules/misc/win32text.c:89 modules/video_filter/colorthres.c:62
+#: modules/video_filter/marq.c:61 modules/video_filter/rss.c:73
+msgid "Red"
+msgstr "Đỏ"
+
+#: modules/codec/kate.c:213 modules/gui/fbosd.c:173
+#: modules/misc/freetype.c:139 modules/misc/quartztext.c:105
+#: modules/misc/win32text.c:89 modules/video_filter/colorthres.c:62
+#: modules/video_filter/marq.c:62 modules/video_filter/rss.c:74
+msgid "Fuchsia"
+msgstr "Hoa vân anh"
+
+#: modules/codec/kate.c:213 modules/gui/fbosd.c:173
+#: modules/gui/macosx/controls.m:554 modules/gui/macosx/intf.m:709
+#: modules/misc/freetype.c:139 modules/misc/quartztext.c:105
+#: modules/misc/win32text.c:89 modules/video_filter/colorthres.c:62
+#: modules/video_filter/marq.c:62 modules/video_filter/rss.c:74
+msgid "Yellow"
+msgstr "Vàng"
+
+#: modules/codec/kate.c:213 modules/gui/fbosd.c:173
+#: modules/misc/freetype.c:139 modules/misc/quartztext.c:105
+#: modules/misc/win32text.c:89 modules/video_filter/marq.c:62
+#: modules/video_filter/rss.c:74
+msgid "Olive"
+msgstr "Màu oliu"
+
+#: modules/codec/kate.c:213 modules/gui/fbosd.c:173
+#: modules/gui/macosx/controls.m:552 modules/gui/macosx/intf.m:708
+#: modules/misc/freetype.c:139 modules/misc/quartztext.c:105
+#: modules/misc/win32text.c:89 modules/video_filter/marq.c:62
+#: modules/video_filter/rss.c:74
+msgid "Green"
+msgstr "Xanh lá"
+
+#: modules/codec/kate.c:213 modules/gui/fbosd.c:174
+#: modules/misc/freetype.c:139 modules/misc/quartztext.c:105
+#: modules/misc/win32text.c:89 modules/video_filter/marq.c:63
+#: modules/video_filter/rss.c:75
+msgid "Teal"
+msgstr "Mòng két"
+
+#: modules/codec/kate.c:214 modules/gui/fbosd.c:174
+#: modules/misc/freetype.c:140 modules/misc/quartztext.c:106
+#: modules/misc/win32text.c:90 modules/video_filter/colorthres.c:62
+#: modules/video_filter/marq.c:63 modules/video_filter/rss.c:75
+msgid "Lime"
+msgstr "Đỏ chanh lá"
+
+#: modules/codec/kate.c:214 modules/gui/fbosd.c:174
+#: modules/misc/freetype.c:140 modules/misc/quartztext.c:106
+#: modules/misc/win32text.c:90 modules/video_filter/marq.c:63
+#: modules/video_filter/rss.c:75
+msgid "Purple"
+msgstr "Đỏ tía"
+
+#: modules/codec/kate.c:214 modules/gui/fbosd.c:174
+#: modules/misc/freetype.c:140 modules/misc/quartztext.c:106
+#: modules/misc/win32text.c:90 modules/video_filter/marq.c:63
+#: modules/video_filter/rss.c:75
+msgid "Navy"
+msgstr "Hải quân"
+
+#: modules/codec/kate.c:214 modules/gui/fbosd.c:174
+#: modules/gui/macosx/controls.m:556 modules/gui/macosx/intf.m:710
+#: modules/misc/freetype.c:140 modules/misc/quartztext.c:106
+#: modules/misc/win32text.c:90 modules/video_filter/colorthres.c:62
+#: modules/video_filter/marq.c:63 modules/video_filter/rss.c:75
+msgid "Blue"
+msgstr "Xanh da trời"
+
+#: modules/codec/kate.c:214 modules/gui/fbosd.c:175
+#: modules/misc/freetype.c:140 modules/misc/quartztext.c:106
+#: modules/misc/win32text.c:90 modules/video_filter/colorthres.c:62
+#: modules/video_filter/marq.c:64 modules/video_filter/rss.c:76
+msgid "Aqua"
+msgstr "Aqua"
+
+#: modules/codec/kate.c:216
+msgid "Use Tiger for rendering"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/kate.c:217
+msgid ""
+"Kate streams can be rendered using the Tiger library. Disabling this will "
+"only render static text and bitmap based streams."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/kate.c:221
+msgid "Rendering quality"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/kate.c:222
+msgid ""
+"Select rendering quality, at the expense of speed. 0 is fastest, 1 is "
+"highest quality."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/kate.c:226
+msgid "Default font effect"
+msgstr "Hiệu ứng kiểu chữ mặc định"
+
+#: modules/codec/kate.c:227
+msgid ""
+"Add a font effect to text to improve readability against different "
+"backgrounds."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/kate.c:231
+msgid "Default font effect strength"
+msgstr "Độ mạnh hiệu ứng của kiểu chữ mặc định"
+
+#: modules/codec/kate.c:232
+msgid "How pronounced to make the chosen font effect (effect dependent)."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/kate.c:236
+msgid "Default font description"
+msgstr "Mô tả kiểu chữ mặc định"
+
+#: modules/codec/kate.c:237
+msgid ""
+"Which font description to use if the Kate stream does not specify particular "
+"font parameters (name, size, etc) to use. A blank name will let Tiger choose "
+"font parameters where appropriate."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/kate.c:242
+msgid "Default font color"
+msgstr "Màu sắc kiểu chữ mặc định"
+
+#: modules/codec/kate.c:243
+msgid ""
+"Default font color to use if the Kate stream does not specify a particular "
+"font color to use."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/kate.c:247
+msgid "Default font alpha"
+msgstr "Kiểu chữ cơ bản mặc định"
+
+#: modules/codec/kate.c:248
+msgid ""
+"Transparency of the default font color if the Kate stream does not specify a "
+"particular font color to use."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/kate.c:252
+msgid "Default background color"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/kate.c:253
+msgid ""
+"Default background color if the Kate stream does not specify a background "
+"color to use."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/kate.c:257
+msgid "Default background alpha"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/kate.c:258
+msgid ""
+"Transparency of the default background color if the Kate stream does not "
+"specify a particular background color to use."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/kate.c:264
+msgid ""
+"Kate is a codec for text and image based overlays.\n"
+"The Tiger rendering library is needed to render complex Kate streams, but "
+"VLC can still render static text and image based subtitles if it is not "
+"available.\n"
+"Note that changing settings below will not take effect until a new stream is "
+"played. This will hopefully be fixed soon."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/kate.c:273
+msgid "Kate"
+msgstr "Kate"
+
+#: modules/codec/kate.c:274
+msgid "Kate overlay decoder"
+msgstr "Giải mã overlay của Kate"
+
+#: modules/codec/kate.c:293
+msgid "Tiger rendering defaults"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/kate.c:329
+msgid "Kate text subtitles packetizer"
+msgstr "Đóng gói văn bản phụ đề Kate"
+
+#: modules/codec/libass.c:65
+msgid "Subtitles (advanced)"
+msgstr "Phụ đề(nâng cao)"
+
+#: modules/codec/libass.c:66
+msgid "Subtitle renderers using libass"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/libass.c:704 modules/misc/freetype.c:351
+msgid "Building font cache"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/libass.c:705
+msgid ""
+"Please wait while your font cache is rebuilt.\n"
+"This should take less than a minute."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/libmpeg2.c:129
+msgid "MPEG I/II video decoder (using libmpeg2)"
+msgstr "Giải mã video MPEGI/II (dùng libmpeg2)"
+
+#: modules/codec/lpcm.c:52
+msgid "Linear PCM audio decoder"
+msgstr "Giải mã audio Linear PCM"
+
+#: modules/codec/lpcm.c:57
+msgid "Linear PCM audio packetizer"
+msgstr "Đóng gói audio Linear PCM "
+
+#: modules/codec/mash.cpp:70
+msgid "Video decoder using openmash"
+msgstr "Giải mã video dùng openmash"
+
+#: modules/codec/mpeg_audio.c:113
+msgid "MPEG audio layer I/II/III decoder"
+msgstr "Giải mã MPEG audio layer I/II/III"
+
+#: modules/codec/mpeg_audio.c:124
+msgid "MPEG audio layer I/II/III packetizer"
+msgstr "Đóng gói MPEG audio layer I/II/III"
+
+#: modules/codec/png.c:58
+msgid "PNG video decoder"
+msgstr "Giải mã video PNG"
+
+#: modules/codec/quicktime.c:67
+msgid "QuickTime library decoder"
+msgstr "Giải mã thư viện QuickTime"
+
+#: modules/codec/rawvideo.c:71
+msgid "Pseudo raw video decoder"
+msgstr "Giải mã video Pseudo raw"
+
+#: modules/codec/rawvideo.c:78
+msgid "Pseudo raw video packetizer"
+msgstr "Đóng gói video Pseudo raw"
+
+#: modules/codec/realaudio.c:65
+msgid "RealAudio library decoder"
+msgstr "Giải mã thư viện RealAudio"
+
+#: modules/codec/realvideo.c:131
+msgid "RealVideo library decoder"
+msgstr "Giải mã thư viện RealAudio"
+
+#: modules/codec/schroedinger.c:50
+msgid "Schroedinger video decoder"
+msgstr "Giải mã video Schroedinger"
+
+#: modules/codec/sdl_image.c:60
+msgid "SDL Image decoder"
+msgstr "Giải mã SDL Image"
+
+#: modules/codec/sdl_image.c:61
+msgid "SDL_image video decoder"
+msgstr "Giải mã video SDL_image"
+
+#: modules/codec/shine/shine_mod.c:66
+msgid "MP3 fixed point audio encoder"
+msgstr "Mã hóa MP3 fixed point audio"
+
+#: modules/codec/speex.c:56 modules/codec/speex.c:841
+#: modules/gui/macosx/open.m:209 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:919
+msgid "Mode"
+msgstr "Chế độ"
+
+#: modules/codec/speex.c:58
+msgid "Enforce the mode of the encoder."
+msgstr "Tùy chọn chế độ của việc mã hóa"
+
+#: modules/codec/speex.c:60 modules/codec/theora.c:94
+#: modules/codec/twolame.c:55 modules/codec/vorbis.c:161
+msgid "Encoding quality"
+msgstr "Chất lượng mã hóa"
+
+#: modules/codec/speex.c:62
+msgid "Enforce a quality between 0 (low) and 10 (high)."
+msgstr "Chất lượng nằm giữa 0 (thấp) và 10 (cao)."
+
+#: modules/codec/speex.c:64
+msgid "Encoding complexity"
+msgstr "Độ phức tạp mã hóa"
+
+#: modules/codec/speex.c:66
+msgid "Enforce the complexity of the encoder."
+msgstr "Tùy chọn Độ phức tạp mã hóa"
+
+#: modules/codec/speex.c:68
+msgid "Maximal bitrate"
+msgstr "Bitrate tối đa"
+
+#: modules/codec/speex.c:70
+msgid "Enforce the maximal VBR bitrate"
+msgstr "Tùy chọn số bitrate tối đa của VBR"
+
+#: modules/codec/speex.c:72 modules/codec/vorbis.c:171
+msgid "CBR encoding"
+msgstr "Mã hóa CBR"
+
+#: modules/codec/speex.c:74
+msgid ""
+"Enforce a constant bitrate encoding (CBR) instead of default variable "
+"bitrate encoding (VBR)."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/speex.c:77
+msgid "Voice activity detection"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/speex.c:79
+msgid ""
+"Enable voice activity detection (VAD). It is automatically activated in VBR "
+"mode."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/speex.c:82
+msgid "Discontinuous Transmission"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/speex.c:84
+msgid "Enable discontinuous transmission (DTX)."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/speex.c:88
+msgid "Narrow-band (8kHz)"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/speex.c:88
+msgid "Wide-band (16kHz)"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/speex.c:88
+msgid "Ultra-wideband (32kHz)"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/speex.c:95
+msgid "Speex audio decoder"
+msgstr "Giải mã audio Speex"
+
+#: modules/codec/speex.c:97
+msgid "Speex"
+msgstr "Speex"
+
+#: modules/codec/speex.c:101
+msgid "Speex audio packetizer"
+msgstr "Đóng gói audio Speex"
+
+#: modules/codec/speex.c:106
+msgid "Speex audio encoder"
+msgstr "Mã hóa audio Speex"
+
+#: modules/codec/spudec/spudec.c:46
+msgid "DVD subtitles decoder"
+msgstr "Giải mã phụ đề DVD"
+
+#: modules/codec/spudec/spudec.c:53
+msgid "DVD subtitles packetizer"
+msgstr "Đóng gói phụ đề DVD"
+
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:98
+msgid "Universal (UTF-8)"
+msgstr "Universal (UTF-8)"
+
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:99
+msgid "Universal (UTF-16)"
+msgstr "Universal (UTF-16)"
+
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:100
+msgid "Universal (big endian UTF-16)"
+msgstr "Universal (big endian UTF-16)"
+
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:101
+msgid "Universal (little endian UTF-16)"
+msgstr "Universal (little endian UTF-16)"
+
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:102
+msgid "Universal, Chinese (GB18030)"
+msgstr "Universal, Chinese (GB18030)"
+
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:106
+msgid "Western European (Latin-9)"
+msgstr "Western European (Latin-9)"
+
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:107
+msgid "Western European (Windows-1252)"
+msgstr "Western European (Windows-1252)"
+
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:109
+msgid "Eastern European (Latin-2)"
+msgstr "Eastern European (Latin-2)"
+
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:110
+msgid "Eastern European (Windows-1250)"
+msgstr "Eastern European (Windows-1250)"
+
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:112
+msgid "Esperanto (Latin-3)"
+msgstr "Esperanto (Latin-3)"
+
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:114
+msgid "Nordic (Latin-6)"
+msgstr "Nordic (Latin-6)"
+
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:116
+msgid "Cyrillic (Windows-1251)"
+msgstr "Cyrillic (Windows-1251)"
+
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:117
+msgid "Russian (KOI8-R)"
+msgstr "Tiếng Nga"
+
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:118
+msgid "Ukrainian (KOI8-U)"
+msgstr "Tiếng U-crai-na"
+
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:120
+msgid "Arabic (ISO 8859-6)"
+msgstr "Arabic (ISO 8859-6)"
+
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:121
+msgid "Arabic (Windows-1256)"
+msgstr "Arabic (Windows-1256)"
+
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:123
+msgid "Greek (ISO 8859-7)"
+msgstr "Greek (ISO 8859-7)"
+
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:124
+#, fuzzy
+msgid "Greek (Windows-1253)"
+msgstr "Greek (Windows-1256)"
+
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:126
+msgid "Hebrew (ISO 8859-8)"
+msgstr "Hebrew (ISO 8859-8)"
+
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:127
+msgid "Hebrew (Windows-1255)"
+msgstr "Hebrew (Windows-1255)"
+
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:129
+msgid "Turkish (ISO 8859-9)"
+msgstr "Turkish (ISO 8859-9)"
+
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:130
+msgid "Turkish (Windows-1254)"
+msgstr "Turkish (Windows-1254)"
+
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:133
+msgid "Thai (TIS 620-2533/ISO 8859-11)"
+msgstr "Thai (TIS 620-2533/ISO 8859-11)"
+
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:134
+msgid "Thai (Windows-874)"
+msgstr "Thai (Windows-874)"
+
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:136
+msgid "Baltic (Latin-7)"
+msgstr "Baltic (Latin-7)"
+
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:137
+msgid "Baltic (Windows-1257)"
+msgstr "Baltic (Windows-1257)"
+
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:140
+msgid "Celtic (Latin-8)"
+msgstr "Celtic (Latin-8)"
+
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:143
+msgid "South-Eastern European (Latin-10)"
+msgstr "South-Eastern European (Latin-10)"
+
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:145
+msgid "Simplified Chinese (ISO-2022-CN-EXT)"
+msgstr "Tiếng Trung phồn thể"
+
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:146
+msgid "Simplified Chinese Unix (EUC-CN)"
+msgstr "Tiếng Trung phồn thể kiểu Unix"
+
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:147
+msgid "Japanese (7-bits JIS/ISO-2022-JP-2)"
+msgstr "Japanese (7-bits JIS/ISO-2022-JP-2)"
+
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:148
+msgid "Japanese Unix (EUC-JP)"
+msgstr "Japanese Unix (EUC-JP)"
+
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:149
+msgid "Japanese (Shift JIS)"
+msgstr "Japanese (Shift JIS)"
+
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:150
+#, fuzzy
+msgid "Korean (EUC-KR/CP949)"
+msgstr "Korean Unix (EUC-KR)"
+
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:151
+msgid "Korean (ISO-2022-KR)"
+msgstr "Korean (ISO-2022-KR)"
+
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:152
+msgid "Traditional Chinese (Big5)"
+msgstr "Traditional Chinese (Big5)"
+
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:153
+msgid "Traditional Chinese Unix (EUC-TW)"
+msgstr "Traditional Chinese Unix (EUC-TW)"
+
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:154
+msgid "Hong-Kong Supplementary (HKSCS)"
+msgstr "Hong-Kong Supplementary (HKSCS)"
+
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:156
+msgid "Vietnamese (VISCII)"
+msgstr "Việt Nam (VISCII)"
+
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:157
+msgid "Vietnamese (Windows-1258)"
+msgstr "Việt Nam (Windows-1258)"
+
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:189
+msgid "Subtitles text encoding"
+msgstr "Subtitles text encoding"
+
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:190
+msgid "Set the encoding used in text subtitles"
+msgstr "Tạo phần mã hóa sử dụng văn bản phụ đề"
+
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:191
+msgid "Subtitles justification"
+msgstr "Canh đều phụ đề"
+
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:192
+msgid "Set the justification of subtitles"
+msgstr "Tạo phần canh đều phụ đề"
+
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:193
+msgid "UTF-8 subtitles autodetection"
+msgstr "Tự động xác định dạng UTF-8 của phụ đề"
+
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:194
+msgid ""
+"This enables automatic detection of UTF-8 encoding within subtitles files."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:197
+msgid ""
+"Some subtitle formats allow for text formatting. VLC partly implements this, "
+"but you can choose to disable all formatting."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/subtitles/subsdec.c:203
+msgid "Text subtitles decoder"
+msgstr "Giải mã văn bản phụ đề"
+
+#: modules/codec/subtitles/subsusf.c:52
+msgid "USFSubs"
+msgstr "Phụ đề USF"
+
+#: modules/codec/subtitles/subsusf.c:53
+msgid "USF subtitles decoder"
+msgstr "Giải mã phụ đề USF"
+
+#: modules/codec/subtitles/t140.c:35
+msgid "T.140 text encoder"
+msgstr "Mã hóa văn bản T.140"
+
+#: modules/codec/svcdsub.c:47
+msgid "Enable debug"
+msgstr "Cho phép gỡ rối"
+
+#: modules/codec/svcdsub.c:50
+msgid ""
+"This integer when viewed in binary is a debugging mask\n"
+"calls                 1\n"
+"packet assembly info  2\n"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/svcdsub.c:55
+msgid "Philips OGT (SVCD subtitle) decoder"
+msgstr "Giải mã Philips OGT (phụ đề SVCD)"
+
+#: modules/codec/svcdsub.c:56
+msgid "SVCD subtitles"
+msgstr "Phụ đề SVCD"
+
+#: modules/codec/svcdsub.c:66
+msgid "Philips OGT (SVCD subtitle) packetizer"
+msgstr "Đóng gói Philips OGT (phụ đề SVCD)"
+
+#: modules/codec/tarkin.c:79
+msgid "Tarkin decoder"
+msgstr "Giải mã Tarkin"
+
+#: modules/codec/telx.c:54
+msgid "Override page"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/telx.c:55
+msgid ""
+"Override the indicated page, try this if your subtitles don't appear (-1 = "
+"autodetect from TS, 0 = autodetect from teletext, >0 = actual page number, "
+"usually 888 or 889)."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/telx.c:60
+msgid "Ignore subtitle flag"
+msgstr "Bỏ qua báo hiệu phụ đề"
+
+#: modules/codec/telx.c:61
+msgid "Ignore the subtitle flag, try this if your subtitles don't appear."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/telx.c:64
+msgid "Workaround for France"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/telx.c:65
+msgid ""
+"Some French channels do not flag their subtitling pages correctly due to a "
+"historical interpretation mistake. Try using this wrong interpretation if "
+"your subtitles don't appear."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/telx.c:71
+msgid "Teletext subtitles decoder"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/theora.c:96 modules/codec/vorbis.c:163
+msgid ""
+"Enforce a quality between 1 (low) and 10 (high), instead of specifying a "
+"particular bitrate. This will produce a VBR stream."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/theora.c:103
+msgid "Theora video decoder"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/theora.c:109
+msgid "Theora video packetizer"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/theora.c:115
+msgid "Theora video encoder"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/twolame.c:57
+msgid ""
+"Force a specific encoding quality between 0.0 (high) and 50.0 (low), instead "
+"of specifying a particular bitrate. This will produce a VBR stream."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/twolame.c:60
+msgid "Stereo mode"
+msgstr "Chế độ Stereo"
+
+#: modules/codec/twolame.c:61
+msgid "Handling mode for stereo streams"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/twolame.c:62
+msgid "VBR mode"
+msgstr "Chế độ VBR"
+
+#: modules/codec/twolame.c:64
+msgid "Use Variable BitRate. Default is to use Constant BitRate (CBR)."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/twolame.c:65
+msgid "Psycho-acoustic model"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/twolame.c:67
+msgid "Integer from -1 (no model) to 4."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/twolame.c:71
+msgid "Dual mono"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/twolame.c:71
+msgid "Joint stereo"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/twolame.c:76
+msgid "Libtwolame audio encoder"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/vorbis.c:165
+msgid "Maximum encoding bitrate"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/vorbis.c:167
+msgid "Maximum bitrate in kbps. This is useful for streaming applications."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/vorbis.c:168
+msgid "Minimum encoding bitrate"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/vorbis.c:170
+msgid ""
+"Minimum bitrate in kbps. This is useful for encoding for a fixed-size "
+"channel."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/vorbis.c:173
+msgid "Force a constant bitrate encoding (CBR)."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/vorbis.c:177
+msgid "Vorbis audio decoder"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/vorbis.c:188
+msgid "Vorbis audio packetizer"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/vorbis.c:195
+msgid "Vorbis audio encoder"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/wmafixed/wma.c:83
+msgid "WMA v1/v2 fixed point audio decoder"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:54
+msgid "Maximum GOP size"
+msgstr "Kích thước lớn nhất của GOP"
+
+#: modules/codec/x264.c:55
+msgid ""
+"Sets maximum interval between IDR-frames.Larger values save bits, thus "
+"improving quality for a given bitrate at the cost of seeking precision."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:59
+msgid "Minimum GOP size"
+msgstr "Kích thước nhỏ nhất của GOP"
+
+#: modules/codec/x264.c:60
+msgid ""
+"Sets minimum interval between IDR-frames. In H.264, I-frames do not "
+"necessarily bound a closed GOP because it is allowable for a P-frame to be "
+"predicted from more frames than just the one frame before it (also see "
+"reference frame option). Therefore, I-frames are not necessarily seekable. "
+"IDR-frames restrict subsequent P-frames from referring to any frame prior to "
+"the IDR-frame. \n"
+"If scenecuts appear within this interval, they are still encoded as I-"
+"frames, but do not start a new GOP."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:69
+msgid "Extra I-frames aggressivity"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:70
+msgid ""
+"Scene-cut detection. Controls how aggressively to insert extra I-frames. "
+"With small values of scenecut, the codec often has to force an I-frame when "
+"it would exceed keyint. Good values of scenecut may find a better location "
+"for the I-frame. Large values use more I-frames than necessary, thus wasting "
+"bits. -1 disables scene-cut detection, so I-frames are inserted only every "
+"other keyint frames, which probably leads to ugly encoding artifacts. Range "
+"1 to 100."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:81
+msgid "B-frames between I and P"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:82
+msgid "Number of consecutive B-frames between I and P-frames. Range 1 to 16."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:85
+msgid "Adaptive B-frame decision"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:86
+msgid ""
+"Force the specified number of consecutive B-frames to be used, except "
+"possibly before an I-frame.Range 0 to 2."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:90
+msgid "Influence (bias) B-frames usage"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:91
+msgid ""
+"Bias the choice to use B-frames. Positive values cause more B-frames, "
+"negative values cause less B-frames."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:94
+msgid "Keep some B-frames as references"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:95
+msgid ""
+"Allows B-frames to be used as references for predicting other frames. Keeps "
+"the middle of 2+ consecutive B-frames as a reference, and reorders frame "
+"appropriately."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:99
+msgid "CABAC"
+msgstr "CABAC"
+
+#: modules/codec/x264.c:100
+msgid ""
+"CABAC (Context-Adaptive Binary Arithmetic Coding). Slightly slows down "
+"encoding and decoding, but should save 10 to 15% bitrate."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:104
+msgid "Number of reference frames"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:105
+msgid ""
+"Number of previous frames used as predictors. This is effective in Anime, "
+"but seems to make little difference in live-action source material. Some "
+"decoders are unable to deal with large frameref values. Range 1 to 16."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:110
+msgid "Skip loop filter"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:111
+msgid "Deactivate the deblocking loop filter (decreases quality)."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:113
+msgid "Loop filter AlphaC0 and Beta parameters alpha:beta"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:114
+msgid ""
+"Loop filter AlphaC0 and Beta parameters. Range -6 to 6 for both alpha and "
+"beta parameters. -6 means light filter, 6 means strong."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:118
+msgid "H.264 level"
+msgstr "Cấp độ 264"
+
+#: modules/codec/x264.c:119
+msgid ""
+"Specify H.264 level (as defined by Annex A of the standard). Levels are not "
+"enforced; it's up to the user to select a level compatible with the rest of "
+"the encoding options. Range 1 to 5.1 (10 to 51 is also allowed)."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:124
+#, fuzzy
+msgid "H.264 profile"
+msgstr "Cấp độ 264"
+
+#: modules/codec/x264.c:125
+msgid "Specify H.264 profile which limits are enforced overother settings"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:131
+msgid "Interlaced mode"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:132
+msgid "Pure-interlaced mode."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:136
+msgid "Set QP"
+msgstr "Thiết lập QP"
+
+#: modules/codec/x264.c:137
+msgid ""
+"This selects the quantizer to use. Lower values result in better fidelity, "
+"but higher bitrates. 26 is a good default value. Range 0 (lossless) to 51."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:141
+msgid "Quality-based VBR"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:142
+msgid "1-pass Quality-based VBR. Range 0 to 51."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:144
+msgid "Min QP"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:145
+msgid "Minimum quantizer parameter. 15 to 35 seems to be a useful range."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:148
+msgid "Max QP"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:149
+msgid "Maximum quantizer parameter."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:151
+msgid "Max QP step"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:152
+msgid "Max QP step between frames."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:154
+msgid "Average bitrate tolerance"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:155
+msgid "Allowed variance in average bitrate (in kbits/s)."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:158
+msgid "Max local bitrate"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:159
+msgid "Sets a maximum local bitrate (in kbits/s)."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:161
+msgid "VBV buffer"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:162
+msgid "Averaging period for the maximum local bitrate (in kbits)."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:165
+msgid "Initial VBV buffer occupancy"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:166
+msgid ""
+"Sets the initial buffer occupancy as a fraction of the buffer size. Range "
+"0.0 to 1.0."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:169
+msgid "How AQ distributes bits"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:170
+msgid ""
+"Defines bitdistribution mode for AQ, default 1\n"
+" - 0: Disabled\n"
+" - 1: Current x264 default mode\n"
+" - 2: uses log(var)^2 instead of log(var) and attempts to adapt strength per "
+"frame"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:175
+msgid "Strength of AQ"
+msgstr "Độ dài AQ"
+
+#: modules/codec/x264.c:176
+msgid ""
+"Strength to reduce blocking and blurring in flat\n"
+"and textured areas, default 1.0 recommented to be between 0..2\n"
+" - 0.5: weak AQ\n"
+" - 1.5: strong AQ"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:182
+msgid "QP factor between I and P"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:183
+msgid "QP factor between I and P. Range 1.0 to 2.0."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:186
+msgid "QP factor between P and B"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:187
+msgid "QP factor between P and B. Range 1.0 to 2.0."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:189
+msgid "QP difference between chroma and luma"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:190
+msgid "QP difference between chroma and luma."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:192
+msgid "Multipass ratecontrol"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:193
+msgid ""
+"Multipass ratecontrol:\n"
+" - 1: First pass, creates stats file\n"
+" - 2: Last pass, does not overwrite stats file\n"
+" - 3: Nth pass, overwrites stats file\n"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:198
+msgid "QP curve compression"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:199
+msgid "QP curve compression. Range 0.0 (CBR) to 1.0 (QCP)."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:201 modules/codec/x264.c:205
+msgid "Reduce fluctuations in QP"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:202
+msgid ""
+"This reduces the fluctuations in QP before curve compression. Temporally "
+"blurs complexity."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:206
+msgid ""
+"This reduces the fluctations in QP after curve compression. Temporally blurs "
+"quants."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:211
+msgid "Partitions to consider"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:212
+msgid ""
+"Partitions to consider in analyse mode: \n"
+" - none  : \n"
+" - fast  : i4x4\n"
+" - normal: i4x4,p8x8,(i8x8)\n"
+" - slow  : i4x4,p8x8,(i8x8),b8x8\n"
+" - all   : i4x4,p8x8,(i8x8),b8x8,p4x4\n"
+"(p4x4 requires p8x8. i8x8 requires 8x8dct)."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:220
+msgid "Direct MV prediction mode"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:221
+msgid "Direct MV prediction mode."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:223
+msgid "Direct prediction size"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:224
+msgid ""
+"Direct prediction size:  -  0: 4x4\n"
+" -  1: 8x8\n"
+" - -1: smallest possible according to level\n"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:229
+msgid "Weighted prediction for B-frames"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:230
+msgid "Weighted prediction for B-frames."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:232
+msgid "Integer pixel motion estimation method"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:233
+msgid ""
+"Selects the motion estimation algorithm:  - dia: diamond search, radius 1 "
+"(fast)\n"
+" - hex: hexagonal search, radius 2\n"
+" - umh: uneven multi-hexagon search (better but slower)\n"
+" - esa: exhaustive search (extremely slow, primarily for testing)\n"
+" - tesa: hadamard exhaustive search (extremely slow, primarily for testing)\n"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:240
+msgid "Maximum motion vector search range"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:241
+msgid ""
+"Maximum distance to search for motion estimation, measured from predicted "
+"position(s). Default of 16 is good for most footage, high motion sequences "
+"may benefit from settings between 24 and 32. Range 0 to 64."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:246
+msgid "Maximum motion vector length"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:247
+msgid ""
+"Maximum motion vector length in pixels. -1 is automatic, based on level."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:250
+msgid "Minimum buffer space between threads"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:251
+msgid ""
+"Minimum buffer space between threads. -1 is automatic, based on number of "
+"threads."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:254
+msgid "Strength of psychovisual optimization, default is \"1.0:0.0\""
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:255
+msgid ""
+"First parameter controls if RD is on (subme>=6) or offsecond parameter "
+"controls if Trellis is used on psychovisual optimization,default off"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:259
+msgid "Subpixel motion estimation and partition decision quality"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:263
+msgid ""
+"This parameter controls quality versus speed tradeoffs involved in the "
+"motion estimation decision process (lower = quicker and higher = better "
+"quality). Range 1 to 9."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:267
+msgid "RD based mode decision for B-frames"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:268
+msgid "RD based mode decision for B-frames. This requires subme 6 (or higher)."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:271
+msgid "Decide references on a per partition basis"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:272
+msgid ""
+"Allows each 8x8 or 16x8 partition to independently select a reference frame, "
+"as opposed to only one ref per macroblock."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:276
+msgid "Chroma in motion estimation"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:277
+msgid "Chroma ME for subpel and mode decision in P-frames."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:280
+msgid "Jointly optimize both MVs in B-frames"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:281
+msgid "Joint bidirectional motion refinement."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:283
+msgid "Adaptive spatial transform size"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:285
+msgid "SATD-based decision for 8x8 transform in inter-MBs."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:287
+msgid "Trellis RD quantization"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:288
+msgid ""
+"Trellis RD quantization: \n"
+" - 0: disabled\n"
+" - 1: enabled only on the final encode of a MB\n"
+" - 2: enabled on all mode decisions\n"
+"This requires CABAC."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:294
+msgid "Early SKIP detection on P-frames"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:295
+msgid "Early SKIP detection on P-frames."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:297
+msgid "Coefficient thresholding on P-frames"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:298
+msgid ""
+"Coefficient thresholding on P-frames.Eliminate dct blocks containing only a "
+"small single coefficient."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:303
+msgid ""
+"Dct-domain noise reduction. Adaptive pseudo-deadzone. 10 to 1000 seems to be "
+"a useful range."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:306
+msgid "Inter luma quantization deadzone"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:307
+msgid "Set the size of the inter luma quantization deadzone. Range 0 to 32."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:310
+msgid "Intra luma quantization deadzone"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:311
+msgid "Set the size of the intra luma quantization deadzone. Range 0 to 32."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:316
+msgid "Non-deterministic optimizations when threaded"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:317
+msgid "Slightly improve quality of SMP, at the cost of repeatability."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:320
+msgid "CPU optimizations"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:321
+msgid "Use assembler CPU optimizations."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:323
+msgid "Filename for 2 pass stats file"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:324
+msgid "Filename for 2 pass stats file for multi-pass encoding."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:326
+msgid "PSNR computation"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:327
+msgid ""
+"Compute and print PSNR stats. This has no effect on the actual encoding "
+"quality."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:330
+msgid "SSIM computation"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:331
+msgid ""
+"Compute and print SSIM stats. This has no effect on the actual encoding "
+"quality."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:334
+msgid "Quiet mode"
+msgstr "Chế độ im lặng"
+
+#: modules/codec/x264.c:335
+msgid "Quiet mode."
+msgstr "Chế độ im lặng"
+
+#: modules/codec/x264.c:337 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:82
+#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:169
+msgid "Statistics"
+msgstr "Thống kê"
+
+#: modules/codec/x264.c:338
+msgid "Print stats for each frame."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:340
+msgid "SPS and PPS id numbers"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:341
+msgid ""
+"Set SPS and PPS id numbers to allow concatenating streams with different "
+"settings."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:344
+msgid "Access unit delimiters"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:345
+msgid "Generate access unit delimiter NAL units."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:350
+msgid "dia"
+msgstr "dia"
+
+#: modules/codec/x264.c:350
+msgid "hex"
+msgstr "hex"
+
+#: modules/codec/x264.c:350
+msgid "umh"
+msgstr "umh"
+
+#: modules/codec/x264.c:350
+msgid "esa"
+msgstr "esa"
+
+#: modules/codec/x264.c:350
+msgid "tesa"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:358
+msgid "fast"
+msgstr "nhanh"
+
+#: modules/codec/x264.c:358
+msgid "normal"
+msgstr "bình thường"
+
+#: modules/codec/x264.c:358
+msgid "slow"
+msgstr "chậm"
+
+#: modules/codec/x264.c:358
+msgid "all"
+msgstr "tất cả"
+
+#: modules/codec/x264.c:363
+msgid "spatial"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/x264.c:363
+msgid "temporal"
+msgstr "thời gian"
+
+#: modules/codec/x264.c:363 modules/video_filter/mosaic.c:167
+msgid "auto"
+msgstr "tự động"
+
+#: modules/codec/x264.c:366
+msgid "H.264/MPEG4 AVC encoder (x264)"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/xvmc/xxmc.c:104
+msgid "MPEG I/II hw video decoder (using libmpeg2)"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/zvbi.c:58
+msgid "Teletext page"
+msgstr "Trang Teletext"
+
+#: modules/codec/zvbi.c:59
+msgid "Open the indicated Teletext page.Default page is index 100"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/zvbi.c:62
+msgid "Text is always opaque"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/zvbi.c:63
+msgid "Setting vbi-opaque to false makes the boxed text transparent."
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/zvbi.c:66
+msgid "Teletext alignment"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/zvbi.c:68
+msgid ""
+"You can enforce the teletext position on the video (0=center, 1=left, "
+"2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use combinations of these values, eg. "
+"6 = top-right)."
+msgstr ""
+"Bạn có thể tự mình chỉnh vị trí của teletext trên video (0=ở giữa, 1=trái, "
+"2=phải, 4=trên cùng, 8=dưới cùng; bạn cũng có thể sử dụng việc kết nối các "
+"giá trị này, ví dụ: 6 = trên cùng-phải)."
+
+#: modules/codec/zvbi.c:72
+msgid "Teletext text subtitles"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/zvbi.c:73
+msgid "Output teletext subtitles as text instead of as RGBA"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/zvbi.c:82
+msgid "VBI and Teletext decoder"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/zvbi.c:83
+msgid "VBI & Teletext"
+msgstr "VBI & Teletext"
+
+#: modules/codec/zvbi.c:686
+msgid "Subpage"
+msgstr "Phụ đề trang"
+
+#: modules/codec/zvbi.c:700
+msgid "Page"
+msgstr "Trang"
+
+#: modules/control/dbus.c:128
+msgid "dbus"
+msgstr "dbus"
+
+#: modules/control/dbus.c:131
+msgid "D-Bus control interface"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/gestures.c:81
+msgid "Motion threshold (10-100)"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/gestures.c:83
+msgid "Amount of movement required for a mouse gesture to be recorded."
+msgstr ""
+
+#: modules/control/gestures.c:85
+msgid "Trigger button"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/gestures.c:87
+msgid "Trigger button for mouse gestures."
+msgstr ""
+
+#: modules/control/gestures.c:91
+msgid "Middle"
+msgstr "Giữa"
+
+#: modules/control/gestures.c:94
+msgid "Gestures"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/gestures.c:102
+msgid "Mouse gestures control interface"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/globalhotkeys/win32.c:46
+#: modules/control/globalhotkeys/xcb.c:50
+msgid "Global Hotkeys"
+msgstr "Phím tắt chung"
+
+#: modules/control/globalhotkeys/win32.c:49
+#: modules/control/globalhotkeys/xcb.c:53
+msgid "Global Hotkeys interface"
+msgstr "Phím tắt giao diện chung"
+
+#: modules/control/hotkeys.c:90
+msgid "Volume Control"
+msgstr "Điều khiển âm lượng"
+
+#: modules/control/hotkeys.c:90
+msgid "Position Control"
+msgstr "Điều khiển vị trí"
+
+#: modules/control/hotkeys.c:90 modules/gui/macosx/intf.m:2467
+msgid "Ignore"
+msgstr "Bỏ qua"
+
+#: modules/control/hotkeys.c:93 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:197
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:91
+msgid "Hotkeys"
+msgstr "Phím tắt"
+
+#: modules/control/hotkeys.c:94
+msgid "Hotkeys management interface"
+msgstr "Phóng to giao diện phím tắt"
+
+#: modules/control/hotkeys.c:101
+msgid "MouseWheel x-axis Control"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/hotkeys.c:102
+msgid ""
+"MouseWheel x-axis can control volume, position or mousewheel event can be "
+"ignored"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/hotkeys.c:358
+#, c-format
+msgid "Audio Device: %s"
+msgstr "Thiết bị Audio: %s"
+
+#: modules/control/hotkeys.c:455
+#, c-format
+msgid "Audio track: %s"
+msgstr "Audio Track: %s"
+
+#: modules/control/hotkeys.c:472 modules/control/hotkeys.c:496
+#, c-format
+msgid "Subtitle track: %s"
+msgstr "Phụ đề track: %s"
+
+#: modules/control/hotkeys.c:472
+msgid "N/A"
+msgstr "N/A"
+
+#: modules/control/hotkeys.c:521
+#, c-format
+msgid "Aspect ratio: %s"
+msgstr "Tỉ số đồng dạng cạnh: %s"
+
+#: modules/control/hotkeys.c:549
+#, c-format
+msgid "Crop: %s"
+msgstr "Cắt bỏ: %s"
+
+#: modules/control/hotkeys.c:563
+msgid "Zooming reset"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/hotkeys.c:571
+msgid "Scaled to screen"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/hotkeys.c:574
+msgid "Original Size"
+msgstr "Kích thước ban đầu"
+
+#: modules/control/hotkeys.c:616
+#, c-format
+msgid "Deinterlace mode: %s"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/hotkeys.c:649
+#, c-format
+msgid "Zoom mode: %s"
+msgstr "Chế độ phóng to: %s"
+
+#: modules/control/hotkeys.c:709
+msgid "1.00x"
+msgstr "1.00x"
+
+#: modules/control/hotkeys.c:735
+#, c-format
+msgid "%.2fx"
+msgstr "%.2fx"
+
+#: modules/control/hotkeys.c:771 modules/control/hotkeys.c:781
+#, c-format
+msgid "Subtitle delay %i ms"
+msgstr "Trì hoãn phụ đề %i mili giây"
+
+#: modules/control/hotkeys.c:791 modules/control/hotkeys.c:801
+#, c-format
+msgid "Audio delay %i ms"
+msgstr "Trì hoãn audio %i mili giây"
+
+#: modules/control/hotkeys.c:852
+msgid "Recording"
+msgstr "Thu âm"
+
+#: modules/control/hotkeys.c:854
+msgid "Recording done"
+msgstr "Thu âm hoàn tất"
+
+#: modules/control/hotkeys.c:1038
+#, c-format
+msgid "Volume %d%%"
+msgstr "Âm lượng %d%%"
+
+#: modules/control/http/http.c:40
+msgid "Host address"
+msgstr "Địa chỉ Host"
+
+#: modules/control/http/http.c:42
+msgid ""
+"Address and port the HTTP interface will listen on. It defaults to all "
+"network interfaces (0.0.0.0). If you want the HTTP interface to be available "
+"only on the local machine, enter 127.0.0.1"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/http/http.c:46 modules/control/http/http.c:47
+msgid "Source directory"
+msgstr "Thư mục nguồn"
+
+#: modules/control/http/http.c:48
+msgid "Handlers"
+msgstr "handlers"
+
+#: modules/control/http/http.c:50
+msgid ""
+"List of handler extensions and executable paths (for instance: php=/usr/bin/"
+"php,pl=/usr/bin/perl)."
+msgstr ""
+
+#: modules/control/http/http.c:52
+msgid "Export album art as /art."
+msgstr ""
+
+#: modules/control/http/http.c:54
+msgid ""
+"Allow exporting album art for current playlist items at the /art and /art?"
+"id=<id> URLs."
+msgstr ""
+
+#: modules/control/http/http.c:57
+msgid "HTTP interface x509 PEM certificate file (enables SSL)."
+msgstr ""
+
+#: modules/control/http/http.c:60
+msgid "HTTP interface x509 PEM private key file."
+msgstr ""
+
+#: modules/control/http/http.c:62
+msgid "HTTP interface x509 PEM trusted root CA certificates file."
+msgstr ""
+
+#: modules/control/http/http.c:65
+msgid "HTTP interace Certificates Revocation List file."
+msgstr ""
+
+#: modules/control/http/http.c:68
+msgid "HTTP"
+msgstr "HTTP"
+
+#: modules/control/http/http.c:69
+msgid "HTTP remote control interface"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/http/http.c:79
+msgid "HTTP SSL"
+msgstr "HTTP SSL"
+
+#: modules/control/lirc.c:45
+msgid "Change the lirc configuration file."
+msgstr ""
+
+#: modules/control/lirc.c:47
+msgid ""
+"Tell lirc to read this configuration file. By default it searches in the "
+"users home directory."
+msgstr ""
+
+#: modules/control/lirc.c:57
+msgid "Infrared"
+msgstr "Hồng ngoại"
+
+#: modules/control/lirc.c:60
+msgid "Infrared remote control interface"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/motion.c:72
+msgid "Use the rotate video filter instead of transform"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/motion.c:78
+msgid "motion"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/motion.c:81
+msgid "motion control interface"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/motion.c:82
+msgid ""
+"Use HDAPS, AMS, APPLESMC or UNIMOTION motion sensors to rotate the video"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/netsync.c:66
+msgid "Act as master"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/netsync.c:67
+msgid "Should act as the master client for the network synchronisation?"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/netsync.c:71
+msgid "Master client ip address"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/netsync.c:72
+msgid "IP address of the master client used for the network synchronisation."
+msgstr ""
+
+#: modules/control/netsync.c:76
+msgid "Network Sync"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/ntservice.c:43
+msgid "Install Windows Service"
+msgstr "Cài đặt dịch vụ Windows"
+
+#: modules/control/ntservice.c:45
+msgid "Install the Service and exit."
+msgstr "Cài đặt dịch vụ và thoát"
+
+#: modules/control/ntservice.c:46
+msgid "Uninstall Windows Service"
+msgstr "Gỡ bỏ cài đặt dịch vụ Windows"
+
+#: modules/control/ntservice.c:48
+msgid "Uninstall the Service and exit."
+msgstr "Gỡ bỏ cài đặt dịch vụ và thoát"
+
+#: modules/control/ntservice.c:49
+msgid "Display name of the Service"
+msgstr "Hiển thị tên của dịch vụ"
+
+#: modules/control/ntservice.c:51
+msgid "Change the display name of the Service."
+msgstr "Thay đổi tên hiển thị của dịch vụ"
+
+#: modules/control/ntservice.c:52
+msgid "Configuration options"
+msgstr "Tùy chọn thiết lập"
+
+#: modules/control/ntservice.c:54
+msgid ""
+"Configuration options that will be used by the Service (eg. --foo=bar --no-"
+"foobar). It should be specified at install time so the Service is properly "
+"configured."
+msgstr ""
+
+#: modules/control/ntservice.c:59
+msgid ""
+"Additional interfaces spawned by the Service. It should be specified at "
+"install time so the Service is properly configured. Use a comma separated "
+"list of interface modules. (common values are: logger, sap, rc, http)"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/ntservice.c:65
+msgid "NT Service"
+msgstr "Dịch vụ NT"
+
+#: modules/control/ntservice.c:66
+msgid "Windows Service interface"
+msgstr "Giao diện dịch vụ của Windows"
+
+#: modules/control/rc.c:75
+msgid "Initializing"
+msgstr "Đang khởi tạo"
+
+#: modules/control/rc.c:76
+msgid "Opening"
+msgstr "Đang mở"
+
+#: modules/control/rc.c:78 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:147
+#: modules/gui/macosx/intf.m:2011 modules/gui/macosx/intf.m:2012
+#: modules/gui/macosx/intf.m:2013 modules/gui/macosx/intf.m:2014
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:740 modules/misc/notify/xosd.c:238
+msgid "Pause"
+msgstr "Tạm dừng"
+
+#: modules/control/rc.c:79
+msgid "End"
+msgstr "Kết thúc"
+
+#: modules/control/rc.c:80
+msgid "Error"
+msgstr "Lỗi"
+
+#: modules/control/rc.c:165
+msgid "Show stream position"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:166
+msgid ""
+"Show the current position in seconds within the stream from time to time."
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:169
+msgid "Fake TTY"
+msgstr "TTY là giả"
+
+#: modules/control/rc.c:170
+msgid "Force the rc module to use stdin as if it was a TTY."
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:172
+msgid "UNIX socket command input"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:173
+msgid "Accept commands over a Unix socket rather than stdin."
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:176
+msgid "TCP command input"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:177
+msgid ""
+"Accept commands over a socket rather than stdin. You can set the address and "
+"port the interface will bind to."
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:181 modules/misc/dummy/dummy.c:52
+msgid "Do not open a DOS command box interface"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:183
+msgid ""
+"By default the rc interface plugin will start a DOS command box. Enabling "
+"the quiet mode will not bring this command box but can also be pretty "
+"annoying when you want to stop VLC and no video window is open."
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:190
+msgid "RC"
+msgstr "RC"
+
+#: modules/control/rc.c:193
+msgid "Remote control interface"
+msgstr "Giao diện điều khiển từ xa"
+
+#: modules/control/rc.c:343
+msgid "Remote control interface initialized. Type `help' for help."
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:792
+#, c-format
+msgid "Unknown command `%s'. Type `help' for help."
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:817
+msgid "+----[ Remote control commands ]"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:819
+msgid "| add XYZ  . . . . . . . . . . . . add XYZ to playlist"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:820
+msgid "| enqueue XYZ  . . . . . . . . . queue XYZ to playlist"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:821
+msgid "| playlist . . . . .  show items currently in playlist"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:822
+msgid "| play . . . . . . . . . . . . . . . . . . play stream"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:823
+msgid "| stop . . . . . . . . . . . . . . . . . . stop stream"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:824
+msgid "| next . . . . . . . . . . . . . .  next playlist item"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:825
+msgid "| prev . . . . . . . . . . . .  previous playlist item"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:826
+msgid "| goto . . . . . . . . . . . . . .  goto item at index"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:827
+msgid "| repeat [on|off] . . . .  toggle playlist item repeat"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:828
+msgid "| loop [on|off] . . . . . . . . . toggle playlist loop"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:829
+msgid "| random [on|off] . . . . . . .  toggle random jumping"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:830
+msgid "| clear . . . . . . . . . . . . . . clear the playlist"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:831
+msgid "| status . . . . . . . . . . . current playlist status"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:832
+msgid "| title [X]  . . . . . . set/get title in current item"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:833
+msgid "| title_n  . . . . . . . .  next title in current item"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:834
+msgid "| title_p  . . . . . .  previous title in current item"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:835
+msgid "| chapter [X]  . . . . set/get chapter in current item"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:836
+msgid "| chapter_n  . . . . . .  next chapter in current item"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:837
+msgid "| chapter_p  . . . .  previous chapter in current item"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:839
+msgid "| seek X . . . seek in seconds, for instance `seek 12'"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:840
+msgid "| pause  . . . . . . . . . . . . . . . .  toggle pause"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:841
+msgid "| fastforward  . . . . . . . .  .  set to maximum rate"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:842
+msgid "| rewind  . . . . . . . . . . . .  set to minimum rate"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:843
+msgid "| faster . . . . . . . . . .  faster playing of stream"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:844
+msgid "| slower . . . . . . . . . .  slower playing of stream"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:845
+msgid "| normal . . . . . . . . . .  normal playing of stream"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:846
+msgid "| frame. . . . . . . . . .  play frame by frame"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:847
+msgid "| f [on|off] . . . . . . . . . . . . toggle fullscreen"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:848
+msgid "| info . . . . .  information about the current stream"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:849
+msgid "| stats  . . . . . . . .  show statistical information"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:850
+msgid "| get_time . . seconds elapsed since stream's beginning"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:851
+msgid "| is_playing . . . .  1 if a stream plays, 0 otherwise"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:852
+msgid "| get_title . . . . .  the title of the current stream"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:853
+msgid "| get_length . . . .  the length of the current stream"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:855
+msgid "| volume [X] . . . . . . . . . .  set/get audio volume"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:856
+msgid "| volup [X]  . . . . . . .  raise audio volume X steps"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:857
+msgid "| voldown [X]  . . . . . .  lower audio volume X steps"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:858
+msgid "| adev [X] . . . . . . . . . . .  set/get audio device"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:859
+msgid "| achan [X]. . . . . . . . . .  set/get audio channels"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:860
+msgid "| atrack [X] . . . . . . . . . . . set/get audio track"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:861
+msgid "| vtrack [X] . . . . . . . . . . . set/get video track"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:862
+msgid "| vratio [X]  . . . . . . . set/get video aspect ratio"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:863
+msgid "| vcrop [X]  . . . . . . . . . . .  set/get video crop"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:864
+msgid "| vzoom [X]  . . . . . . . . . . .  set/get video zoom"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:865
+msgid "| snapshot . . . . . . . . . . . . take video snapshot"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:866
+msgid "| strack [X] . . . . . . . . . set/get subtitles track"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:867
+msgid "| key [hotkey name] . . . . . .  simulate hotkey press"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:868
+msgid "| menu . . [on|off|up|down|left|right|select] use menu"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:873
+msgid "| @name marq-marquee  STRING  . . overlay STRING in video"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:874
+msgid "| @name marq-x X . . . . . . . . . . . .offset from left"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:875
+msgid "| @name marq-y Y . . . . . . . . . . . . offset from top"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:876
+msgid "| @name marq-position #. . .  .relative position control"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:877
+msgid "| @name marq-color # . . . . . . . . . . font color, RGB"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:878
+msgid "| @name marq-opacity # . . . . . . . . . . . . . opacity"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:879
+msgid "| @name marq-timeout T. . . . . . . . . . timeout, in ms"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:880
+msgid "| @name marq-size # . . . . . . . . font size, in pixels"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:882
+msgid "| @name logo-file STRING . . .the overlay file path/name"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:883
+msgid "| @name logo-x X . . . . . . . . . . . .offset from left"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:884
+msgid "| @name logo-y Y . . . . . . . . . . . . offset from top"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:885
+msgid "| @name logo-position #. . . . . . . . relative position"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:886
+msgid "| @name logo-transparency #. . . . . . . . .transparency"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:888
+msgid "| @name mosaic-alpha # . . . . . . . . . . . . . . alpha"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:889
+msgid "| @name mosaic-height #. . . . . . . . . . . . . .height"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:890
+msgid "| @name mosaic-width # . . . . . . . . . . . . . . width"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:891
+msgid "| @name mosaic-xoffset # . . . .top left corner position"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:892
+msgid "| @name mosaic-yoffset # . . . .top left corner position"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:893
+msgid "| @name mosaic-offsets x,y(,x,y)*. . . . list of offsets"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:894
+msgid "| @name mosaic-align 0..2,4..6,8..10. . .mosaic alignment"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:895
+msgid "| @name mosaic-vborder # . . . . . . . . vertical border"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:896
+msgid "| @name mosaic-hborder # . . . . . . . horizontal border"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:897
+msgid "| @name mosaic-position {0=auto,1=fixed} . . . .position"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:898
+msgid "| @name mosaic-rows #. . . . . . . . . . .number of rows"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:899
+msgid "| @name mosaic-cols #. . . . . . . . . . .number of cols"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:900
+msgid "| @name mosaic-order id(,id)* . . . . order of pictures "
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:901
+msgid "| @name mosaic-keep-aspect-ratio {0,1} . . .aspect ratio"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:904
+msgid "| help . . . . . . . . . . . . . . . this help message"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:905
+msgid "| longhelp . . . . . . . . . . . a longer help message"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:906
+msgid "| logout . . . . . . .  exit (if in socket connection)"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:907
+msgid "| quit . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  quit vlc"
+msgstr "| thoát khỏi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . thoát VLC"
+
+#: modules/control/rc.c:909
+msgid "+----[ end of help ]"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:1035
+msgid "Press menu select or pause to continue."
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:1260 modules/control/rc.c:1501
+#: modules/control/rc.c:1559 modules/control/rc.c:1734
+#: modules/control/rc.c:1832
+msgid "Type 'menu select' or 'pause' to continue."
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:1352
+msgid "Error: `goto' needs an argument greater than zero."
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:1363
+#, c-format
+msgid "Playlist has only %d elements"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:1817 modules/control/rc.c:1857
+msgid "Please provide one of the following parameters:"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:1888
+msgid "Unknown command!"
+msgstr "Không rõ dòng lệnh là gì!"
+
+#: modules/control/rc.c:1903 modules/gui/ncurses.c:1994
+msgid "+-[Incoming]"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:1904 modules/gui/ncurses.c:1997
+#, c-format
+msgid "| input bytes read : %8.0f kB"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:1906 modules/gui/ncurses.c:2000
+#, c-format
+msgid "| input bitrate    :   %6.0f kb/s"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:1908 modules/gui/ncurses.c:2002
+#, c-format
+msgid "| demux bytes read : %8.0f kB"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:1910 modules/gui/ncurses.c:2005
+#, c-format
+msgid "| demux bitrate    :   %6.0f kb/s"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:1914 modules/gui/ncurses.c:2015
+msgid "+-[Video Decoding]"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:1915 modules/gui/ncurses.c:2018
+#, c-format
+msgid "| video decoded    :    %5i"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:1917 modules/gui/ncurses.c:2021
+#, c-format
+msgid "| frames displayed :    %5i"
+msgstr "|Đã hiển thị số khung: %5i|"
+
+#: modules/control/rc.c:1919 modules/gui/ncurses.c:2024
+#, c-format
+msgid "| frames lost      :    %5i"
+msgstr "| Số khung bị mất  : %5i|"
+
+#: modules/control/rc.c:1923 modules/gui/ncurses.c:2034
+msgid "+-[Audio Decoding]"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:1924 modules/gui/ncurses.c:2037
+#, c-format
+msgid "| audio decoded    :    %5i"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:1926 modules/gui/ncurses.c:2040
+#, c-format
+msgid "| buffers played   :    %5i"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:1928 modules/gui/ncurses.c:2043
+#, c-format
+msgid "| buffers lost     :    %5i"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:1932 modules/gui/ncurses.c:2051
+msgid "+-[Streaming]"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:1933 modules/gui/ncurses.c:2054
+#, c-format
+msgid "| packets sent     :    %5i"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/rc.c:1934 modules/gui/ncurses.c:2056
+#, c-format
+msgid "| bytes sent       : %8.0f kB"
+msgstr "| số byte đã gửi       : %8.0f kB"
+
+#: modules/control/rc.c:1936
+#, c-format
+msgid "| sending bitrate  :   %6.0f kb/s"
+msgstr "| số bitrate đang gửi  :   %6.0f kb/s"
+
+#: modules/control/signals.c:37
+msgid "Signals"
+msgstr "Dấu hiệu"
+
+#: modules/control/signals.c:40
+msgid "POSIX signals handling interface"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/telnet.c:78 modules/stream_out/raop.c:145
+msgid "Host"
+msgstr "Host"
+
+#: modules/control/telnet.c:79
+msgid ""
+"This is the host on which the interface will listen. It defaults to all "
+"network interfaces (0.0.0.0). If you want this interface to be available "
+"only on the local machine, enter \"127.0.0.1\"."
+msgstr ""
+
+#: modules/control/telnet.c:83 modules/gui/macosx/open.m:200
+#: modules/gui/macosx/open.m:202 modules/gui/macosx/output.m:147
+#: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:142
+#: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:187
+#: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:232
+#: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:278
+#: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:354
+#: modules/gui/qt4/ui/open_net.h:131 modules/stream_out/rtp.c:109
+msgid "Port"
+msgstr "Cổng"
+
+#: modules/control/telnet.c:84
+msgid ""
+"This is the TCP port on which this interface will listen. It defaults to "
+"4212."
+msgstr ""
+
+#: modules/control/telnet.c:88
+msgid ""
+"A single administration password is used to protect this interface. The "
+"default value is \"admin\"."
+msgstr ""
+
+#: modules/control/telnet.c:102
+msgid "VLM remote control interface"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/aiff.c:49
+msgid "AIFF demuxer"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/asf/asf.c:56
+msgid "ASF v1.0 demuxer"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/asf/asf.c:178
+msgid "Could not demux ASF stream"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/asf/asf.c:179
+msgid "VLC failed to load the ASF header."
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/au.c:50
+msgid "AU demuxer"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/avformat/avformat.c:40
+msgid "FFmpeg demuxer"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/avformat/avformat.c:41
+msgid "Avformat"
+msgstr "Định dạng AV"
+
+#: modules/demux/avformat/avformat.c:49
+msgid "FFmpeg muxer"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/avformat/avformat.h:35
+msgid "Ffmpeg mux"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/avformat/avformat.h:36
+msgid "Force use of ffmpeg muxer."
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/avi/avi.c:47
+msgid "Force interleaved method"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/avi/avi.c:48
+msgid "Force interleaved method."
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/avi/avi.c:50
+msgid "Force index creation"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/avi/avi.c:52
+msgid ""
+"Recreate a index for the AVI file. Use this if your AVI file is damaged or "
+"incomplete (not seekable)."
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/avi/avi.c:60
+#, fuzzy
+msgid "Ask for action"
+msgstr "Thông tin"
+
+#: modules/demux/avi/avi.c:61
+msgid "Always fix"
+msgstr "Luôn luôn sửa"
+
+#: modules/demux/avi/avi.c:62
+msgid "Never fix"
+msgstr "Không bao giờ sửa"
+
+#: modules/demux/avi/avi.c:66
+msgid "AVI demuxer"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/avi/avi.c:702
+msgid "AVI Index"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/avi/avi.c:703
+msgid ""
+"This AVI file is broken. Seeking will not work correctly.\n"
+"Do you want to try to fix it?\n"
+"\n"
+"This might take a long time."
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/avi/avi.c:706
+msgid "Repair"
+msgstr "Chuẩn bị"
+
+#: modules/demux/avi/avi.c:706
+msgid "Don't repair"
+msgstr "Không chuẩn bị"
+
+#: modules/demux/avi/avi.c:2370
+msgid "Fixing AVI Index..."
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/cdg.c:45
+msgid "CDG demuxer"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/demuxdump.c:42
+msgid "Dump filename"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/demuxdump.c:44
+msgid "Name of the file to which the raw stream will be dumped."
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/demuxdump.c:45
+msgid "Append to existing file"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/demuxdump.c:47
+msgid "If the file already exists, it will not be overwritten."
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/demuxdump.c:56
+msgid "File dumper"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/dirac.c:41
+msgid "Value to adjust dts by"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/dirac.c:54
+#, fuzzy
+msgid "Dirac video demuxer"
+msgstr "Tách kênh video Raw"
+
+#: modules/demux/flac.c:49
+msgid "FLAC demuxer"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/gme.cpp:55
+msgid "GME demuxer (Game_Music_Emu)"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/kate_categories.c:40
+msgid "Closed captions"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/kate_categories.c:42
+msgid "Textual audio descriptions"
+msgstr "Miêu tả về audio Textual"
+
+#: modules/demux/kate_categories.c:43
+msgid "Karaoke"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/kate_categories.c:44
+msgid "Ticker text"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/kate_categories.c:45
+msgid "Active regions"
+msgstr "Kích hoạt vùng"
+
+#: modules/demux/kate_categories.c:46
+msgid "Semantic annotations"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/kate_categories.c:48
+msgid "Transcript"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/kate_categories.c:49 modules/demux/kate_categories.c:56
+msgid "Lyrics"
+msgstr "Lời ca khúc"
+
+#: modules/demux/kate_categories.c:50
+msgid "Linguistic markup"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/kate_categories.c:51
+msgid "Cue points"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/kate_categories.c:55 modules/demux/kate_categories.c:59
+msgid "Subtitles (images)"
+msgstr "Phụ đề(hình ảnh)"
+
+#: modules/demux/kate_categories.c:60
+msgid "Slides (text)"
+msgstr "Trình chiếu(văn bản)"
+
+#: modules/demux/kate_categories.c:61
+msgid "Slides (images)"
+msgstr "Trình chiếu(hình ảnh)"
+
+#: modules/demux/kate_categories.c:73
+msgid "Unknown category"
+msgstr "Chưa rõ phân loại"
+
+#: modules/demux/live555.cpp:77
+msgid ""
+"Allows you to modify the default caching value for RTSP streams. This value "
+"should be set in millisecond units."
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/live555.cpp:80
+msgid "Kasenna RTSP dialect"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/live555.cpp:81
+msgid ""
+"Kasenna servers use an old and nonstandard dialect of RTSP. With this "
+"parameter VLC will try this dialect, but then it cannot connect to normal "
+"RTSP servers."
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/live555.cpp:85
+msgid "WMServer RTSP dialect"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/live555.cpp:86
+msgid ""
+"WMServer uses an unstandard dialect of RTSP. Selecting this parameter will "
+"tell VLC to assume some options contrary to RFC 2326 guidelines."
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/live555.cpp:90
+msgid "RTSP user name"
+msgstr "Tên người dùng của RTSP"
+
+#: modules/demux/live555.cpp:91
+msgid ""
+"Sets the username for the connection, if no username or password are set in "
+"the url."
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/live555.cpp:93
+msgid "RTSP password"
+msgstr "Mật khẩu của RTSP"
+
+#: modules/demux/live555.cpp:94
+msgid ""
+"Sets the password for the connection, if no username or password are set in "
+"the url."
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/live555.cpp:98
+msgid "RTP/RTSP/SDP demuxer (using Live555)"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/live555.cpp:108
+msgid "RTSP/RTP access and demux"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/live555.cpp:116 modules/demux/live555.cpp:117
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:258
+msgid "Use RTP over RTSP (TCP)"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/live555.cpp:120
+msgid "Client port"
+msgstr "Cổng im lặng"
+
+#: modules/demux/live555.cpp:121
+msgid "Port to use for the RTP source of the session"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/live555.cpp:123 modules/demux/live555.cpp:124
+msgid "Force multicast RTP via RTSP"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/live555.cpp:127 modules/demux/live555.cpp:128
+msgid "Tunnel RTSP and RTP over HTTP"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/live555.cpp:131
+msgid "HTTP tunnel port"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/live555.cpp:132
+msgid "Port to use for tunneling the RTSP/RTP over HTTP."
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/live555.cpp:612
+msgid "RTSP authentication"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/live555.cpp:613
+msgid "Please enter a valid login name and a password."
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/mjpeg.c:47 modules/demux/mpeg/h264.c:43
+#: modules/demux/mpeg/m4v.c:43 modules/demux/rawvid.c:44
+#: modules/demux/vc1.c:43 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:107
+msgid "Frames per Second"
+msgstr "Khung hình mỗi giây"
+
+#: modules/demux/mjpeg.c:48
+msgid ""
+"This is the desired frame rate when playing MJPEG from a file. Use 0 (this "
+"is the default value) for a live stream (from a camera)."
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/mjpeg.c:54
+msgid "M-JPEG camera demuxer"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/mkv/chapter_command.cpp:146
+msgid "---  DVD Menu"
+msgstr "---  Menu của DVD"
+
+#: modules/demux/mkv/chapter_command.cpp:152
+msgid "First Played"
+msgstr "Chơi đầu tiên"
+
+#: modules/demux/mkv/chapter_command.cpp:154
+msgid "Video Manager"
+msgstr "Quản lý video"
+
+#: modules/demux/mkv/chapter_command.cpp:160
+msgid "----- Title"
+msgstr "----- Tiêu đề"
+
+#: modules/demux/mkv/mkv.cpp:44
+msgid "Matroska stream demuxer"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/mkv/mkv.cpp:51
+msgid "Ordered chapters"
+msgstr "Thứ tự các chương"
+
+#: modules/demux/mkv/mkv.cpp:52
+msgid "Play ordered chapters as specified in the segment."
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/mkv/mkv.cpp:55
+msgid "Chapter codecs"
+msgstr "Codec của chương"
+
+#: modules/demux/mkv/mkv.cpp:56
+msgid "Use chapter codecs found in the segment."
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/mkv/mkv.cpp:59
+msgid "Preload Directory"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/mkv/mkv.cpp:60
+msgid ""
+"Preload matroska files from the same family in the same directory (not good "
+"for broken files)."
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/mkv/mkv.cpp:63
+msgid "Seek based on percent not time"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/mkv/mkv.cpp:64
+msgid "Seek based on percent not time."
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/mkv/mkv.cpp:67
+msgid "Dummy Elements"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/mkv/mkv.cpp:68
+msgid "Read and discard unknown EBML elements (not good for broken files)."
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/mod.c:54
+msgid "Enable noise reduction algorithm."
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/mod.c:55
+msgid "Enable reverberation"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/mod.c:56
+msgid "Reverberation level (from 0 to 100, default value is 0)."
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/mod.c:58
+msgid "Reverberation delay, in ms. Usual values are from to 40 to 200ms."
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/mod.c:60
+msgid "Enable megabass mode"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/mod.c:61
+msgid "Megabass mode level (from 0 to 100, default value is 0)."
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/mod.c:63
+msgid ""
+"Megabass mode cutoff frequency, in Hz. This is the maximum frequency for "
+"which the megabass effect applies. Valid values are from 10 to 100 Hz."
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/mod.c:66
+msgid "Surround effect level (from 0 to 100, default value is 0)."
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/mod.c:68
+msgid "Surround delay, in ms. Usual values are from 5 to 40 ms."
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/mod.c:73
+msgid "MOD demuxer (libmodplug)"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/mod.c:81
+msgid "Reverb"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/mod.c:84
+msgid "Reverberation level"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/mod.c:86
+msgid "Reverberation delay"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/mod.c:88
+msgid "Mega bass"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/mod.c:91
+msgid "Mega bass level"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/mod.c:93
+msgid "Mega bass cutoff"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/mod.c:95
+msgid "Surround"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/mod.c:98
+msgid "Surround level"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/mod.c:100
+msgid "Surround delay (ms)"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:54
+msgid "MP4 stream demuxer"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:55
+msgid "MP4"
+msgstr "MP4"
+
+#: modules/demux/mpc.c:62
+msgid "MusePack demuxer"
+msgstr "Tách kênh MusePack"
+
+#: modules/demux/mpeg/es.c:51
+msgid "MPEG-I/II/4 / A52 / DTS / MLP audio"
+msgstr "MPEG-I/II/4 / A52 / DTS / MLP audio"
+
+#: modules/demux/mpeg/h264.c:44
+msgid "Desired frame rate for the H264 stream."
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/mpeg/h264.c:51
+msgid "H264 video demuxer"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/mpeg/m4v.c:44
+msgid ""
+"This is the desired frame rate when playing MPEG4 video elementary streams."
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/mpeg/m4v.c:50
+msgid "MPEG-4 video demuxer"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/mpeg/m4v.c:51
+msgid "MPEG-4 V"
+msgstr "MPEG-4 V"
+
+#: modules/demux/mpeg/mpgv.c:46
+msgid "MPEG-I/II video demuxer"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/nsc.c:46
+msgid "Windows Media NSC metademux"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/nsv.c:49
+msgid "NullSoft demuxer"
+msgstr "Tách kênh NullSoft"
+
+#: modules/demux/nuv.c:49
+msgid "Nuv demuxer"
+msgstr "Tách kênh Nuv"
+
+#: modules/demux/ogg.c:54
+msgid "OGG demuxer"
+msgstr "Tách kênh OGG"
+
+#: modules/demux/playlist/gvp.c:207
+msgid "Google Video"
+msgstr "Video của Google"
+
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:40
+msgid "Auto start"
+msgstr "Bỏ qua quảng cáo"
+
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:41
+msgid "Automatically start playing the playlist content once it's loaded."
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:44
+msgid "Show shoutcast adult content"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:45
+msgid "Show NC17 rated video streams when using shoutcast video playlists."
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:48
+msgid "Skip ads"
+msgstr "Bỏ "
+
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:49
+msgid ""
+"Use playlist options usually used to prevent ads skipping to detect ads and "
+"prevent adding them to the playlist."
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:69
+msgid "M3U playlist import"
+msgstr "Nhập danh sách M3U"
+
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:75
+msgid "RAM playlist import"
+msgstr "Nhập danh sách RAM"
+
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:81
+msgid "PLS playlist import"
+msgstr "Nhập danh sách PLS"
+
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:87
+msgid "B4S playlist import"
+msgstr "Nhập danh sách B4S"
+
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:94
+msgid "DVB playlist import"
+msgstr "Nhập danh sách DVB"
+
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:100
+msgid "Podcast parser"
+msgstr "Phân tích Podcast"
+
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:106
+msgid "XSPF playlist import"
+msgstr "Nhập danh sách XSPF"
+
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:112
+msgid "New winamp 5.2 shoutcast import"
+msgstr "Nhập shoutcast của winamp phiên bản 5.2"
+
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:120
+msgid "ASX playlist import"
+msgstr "Nhập danh sách ASX"
+
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:126
+msgid "Kasenna MediaBase parser"
+msgstr "Phân tích cơ sở dữ liệu Kasenna"
+
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:132
+msgid "QuickTime Media Link importer"
+msgstr "Nhập Đường liên kết của QuickTime"
+
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:138
+msgid "Google Video Playlist importer"
+msgstr "Nhập danh sách Video của Google"
+
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:144
+msgid "Dummy ifo demux"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:149
+msgid "iTunes Music Library importer"
+msgstr "Nhập danh sách thư viện từ iTunes"
+
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:155
+#, fuzzy
+msgid "WPL playlist import"
+msgstr "Nhập danh sách PLS"
+
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:161
+#, fuzzy
+msgid "ZPL playlist import"
+msgstr "Nhập danh sách PLS"
+
+#: modules/demux/playlist/podcast.c:250 modules/demux/playlist/podcast.c:263
+#: modules/demux/playlist/podcast.c:303 modules/demux/playlist/podcast.c:324
+msgid "Podcast Info"
+msgstr "Thông tin Podcast"
+
+#: modules/demux/playlist/podcast.c:263
+msgid "Podcast Summary"
+msgstr "Tóm tắt về Podcast"
+
+#: modules/demux/playlist/podcast.c:325
+msgid "Podcast Size"
+msgstr "Kích thước Podcast"
+
+#: modules/demux/playlist/shoutcast.c:402
+msgid "Shoutcast"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/playlist/shoutcast.c:406
+#, fuzzy
+msgid "Listeners"
+msgstr "Đường vạch"
+
+#: modules/demux/playlist/shoutcast.c:407
+msgid "Load"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/ps.c:43
+msgid "Trust MPEG timestamps"
+msgstr "Chọn lựa định dạng thời gian của MPEG"
+
+#: modules/demux/ps.c:44
+msgid ""
+"Normally we use the timestamps of the MPEG files to calculate position and "
+"duration. However sometimes this might not be usable. Disable this option to "
+"calculate from the bitrate instead."
+msgstr ""
+"Thông thường chúng ta dùng định dạng thời gian của file MPEG để tính toán vị "
+"trí và độ dài. Tuy nhiên trong một vài trường hợp thì điều này không hữu "
+"dụng. Bỏ phần lựa chọn này để tính toán phần birate đã sử dụng."
+
+#: modules/demux/ps.c:56 modules/demux/ps.c:69
+msgid "MPEG-PS demuxer"
+msgstr "Tách kênh MPEG-PS"
+
+#: modules/demux/ps.c:57
+msgid "PS"
+msgstr "PS"
+
+#: modules/demux/pva.c:43
+msgid "PVA demuxer"
+msgstr "Tách kênh PVA"
+
+#: modules/demux/rawaud.c:43
+#, fuzzy
+msgid "Audio samplerate (Hz)"
+msgstr "Xếp hạng tự động audio"
+
+#: modules/demux/rawaud.c:44
+msgid "Audio sample rate in Hertz. Default is 48000 Hz."
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/rawaud.c:46 modules/stream_out/transcode.c:107
+msgid "Audio channels"
+msgstr "Kênh audio"
+
+#: modules/demux/rawaud.c:47
+msgid "Audio channels in input stream. Numeric value >0. Default is 2."
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/rawaud.c:49
+msgid "FOURCC code of raw input format"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/rawaud.c:51
+#, fuzzy
+msgid "FOURCC code of the raw input format. This is a four character string."
+msgstr "Bắt buộc đơn sắc. Đây là một chuỗi gồm bốn ký tự."
+
+#: modules/demux/rawaud.c:53
+#, fuzzy
+msgid "Forces the audio language."
+msgstr "Ngôn ngữ audio ưa thích"
+
+#: modules/demux/rawaud.c:54
+msgid ""
+"Forces the audio language for the output mux. Three letter ISO639 code. "
+"Default is 'eng'. "
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/rawaud.c:64
+#, fuzzy
+msgid "Raw audio demuxer"
+msgstr "Tách kênh video Raw"
+
+#: modules/demux/rawdv.c:41
+msgid ""
+"The demuxer will advance timestamps if the input can't keep up with the rate."
+msgstr ""
+"Phần tách kênh sẽ mở rộng thời gian cho phần dữ liệu nhập vào khi nó không "
+"theo kịp với sự phân loại."
+
+#: modules/demux/rawdv.c:49
+msgid "DV (Digital Video) demuxer"
+msgstr "Tách kênh VK(Video kỹ thuật số)"
+
+#: modules/demux/rawvid.c:45
+msgid ""
+"This is the desired frame rate when playing raw video streams.  In the form "
+"30000/1001 or 29.97"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/rawvid.c:49
+msgid "This specifies the width in pixels of the raw video stream."
+msgstr "Phần này xác định chiều rộng tính bằng pixel của luồng video raw."
+
+#: modules/demux/rawvid.c:53
+msgid "This specifies the height in pixels of the raw video stream."
+msgstr "Phần này xác định chiều cao tính bằng pixel của luồng video raw."
+
+#: modules/demux/rawvid.c:56
+msgid "Force chroma (Use carefully)"
+msgstr "Bắt buộc đơn sắc (Cẩn thận)"
+
+#: modules/demux/rawvid.c:57
+msgid "Force chroma. This is a four character string."
+msgstr "Bắt buộc đơn sắc. Đây là một chuỗi gồm bốn ký tự."
+
+#: modules/demux/rawvid.c:59 modules/stream_out/switcher.c:96
+msgid "Aspect ratio"
+msgstr "Tỉ lệ đồng dạng"
+
+#: modules/demux/rawvid.c:61
+msgid "Aspect ratio (4:3, 16:9). Default assumes square pixels."
+msgstr ""
+"Tỉ lệ đồng dạng (4:3, 16:9). Theo mặc định sẽ đảm nhận các pixel vuông."
+
+#: modules/demux/rawvid.c:65
+msgid "Raw video demuxer"
+msgstr "Tách kênh video Raw"
+
+#: modules/demux/real.c:70
+msgid "Real demuxer"
+msgstr "Tách kênh Real"
+
+#: modules/demux/smf.c:43
+msgid "SMF demuxer"
+msgstr "Tách kênh SMF"
+
+#: modules/demux/subtitle.c:54 modules/demux/subtitle_asa.c:56
+msgid "Apply a delay to all subtitles (in 1/10s, eg 100 means 10s)."
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/subtitle.c:56
+msgid ""
+"Override the normal frames per second settings. This will only work with "
+"MicroDVD and SubRIP (SRT) subtitles."
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/subtitle.c:59
+msgid ""
+"Force the subtiles format. Valid values are : \"microdvd\", \"subrip\", "
+"\"subviewer\", \"ssa1\", \"ssa2-4\", \"ass\", \"vplayer\", \"sami\", "
+"\"dvdsubtitle\", \"mpl2\", \"aqt\", \"pjs\", \"mpsub\", \"jacosub\", \"psb"
+"\", \"realtext\", \"dks\", \"subviewer1\",  and \"auto\" (meaning "
+"autodetection, this should always work)."
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/subtitle.c:75 modules/demux/subtitle_asa.c:65
+msgid "Text subtitles parser"
+msgstr "Phân tích văn bản phụ đề"
+
+#: modules/demux/subtitle.c:80 modules/demux/subtitle_asa.c:70
+msgid "Frames per second"
+msgstr "Khung hình mỗi giây"
+
+#: modules/demux/subtitle.c:83 modules/demux/subtitle_asa.c:73
+msgid "Subtitles delay"
+msgstr "Độ trễ của phụ đề"
+
+#: modules/demux/subtitle.c:85 modules/demux/subtitle_asa.c:75
+msgid "Subtitles format"
+msgstr "Định dạng phụ đề"
+
+#: modules/demux/subtitle_asa.c:58
+msgid ""
+"Override the normal frames per second settings. This will only affect frame-"
+"based subtitle formats without a fixed value."
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/subtitle_asa.c:61
+msgid ""
+"Force the subtiles format. Use \"auto\", the set of supported values varies."
+msgstr ""
+"Bắt buộc định dạng của phụ đề. Sử dụng \"tự động\", thiết lập các giá trị "
+"khác nhau được hỗ trợ."
+
+#: modules/demux/subtitle_asa.c:64
+msgid "Subtitles (asa demuxer)"
+msgstr "Phụ đề (tách kênh asa)"
+
+#: modules/demux/ts.c:98
+msgid "Extra PMT"
+msgstr "Bổ sung PMT"
+
+#: modules/demux/ts.c:100
+msgid "Allows a user to specify an extra pmt (pmt_pid=pid:stream_type[,...])."
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/ts.c:102
+msgid "Set id of ES to PID"
+msgstr "Tạo id của ES thành PID"
+
+#: modules/demux/ts.c:103
+msgid ""
+"Set the internal ID of each elementary stream handled by VLC to the same "
+"value as the PID in the TS stream, instead of 1, 2, 3, etc. Useful to do "
+"'#duplicate{..., select=\"es=<pid>\"}'."
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/ts.c:108
+msgid "Fast udp streaming"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/ts.c:110
+msgid "Sends TS to specific ip:port by udp (you must know what you are doing)."
+msgstr ""
+"Gửi TS đến ip xác định: cổng bởi UDP (bạn phải biết chắc bạn đang làm gì)."
+
+#: modules/demux/ts.c:112
+msgid "MTU for out mode"
+msgstr "MTU cho chế độ xuất ra"
+
+#: modules/demux/ts.c:113
+msgid "MTU for out mode."
+msgstr "MTU cho chế độ nhập vào."
+
+#: modules/demux/ts.c:115
+msgid "CSA ck"
+msgstr "CSA ck"
+
+#: modules/demux/ts.c:116
+msgid "Control word for the CSA encryption algorithm"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/ts.c:118 modules/mux/mpeg/ts.c:172
+msgid "Second CSA Key"
+msgstr "Khóa thứ hai của SCA"
+
+#: modules/demux/ts.c:119 modules/mux/mpeg/ts.c:173
+msgid ""
+"The even CSA encryption key. This must be a 16 char string (8 hexadecimal "
+"bytes)."
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/ts.c:122
+msgid "Silent mode"
+msgstr "Chế độ im lặng"
+
+#: modules/demux/ts.c:123
+msgid "Do not complain on encrypted PES."
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/ts.c:125
+msgid "CAPMT System ID"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/ts.c:126
+msgid "Only forward descriptors from this SysID to the CAM."
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/ts.c:128
+msgid "Packet size in bytes to decrypt"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/ts.c:129
+msgid ""
+"Specify the size of the TS packet to decrypt. The decryption routines "
+"subtract the TS-header from the value before decrypting. "
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/ts.c:133
+msgid "Filename of dump"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/ts.c:134
+msgid "Specify a filename where to dump the TS in."
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/ts.c:136
+msgid "Append"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/ts.c:138
+msgid ""
+"If the file exists and this option is selected, the existing file will not "
+"be overwritten."
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/ts.c:141
+msgid "Dump buffer size"
+msgstr ""
+
+#: modules/demux/ts.c:143
+msgid ""
+"Tweak the buffer size for reading and writing an integer number of packets."
+"Specify the size of the buffer here and not the number of packets."
+msgstr ""
+"Tùy biến kích thước vùng đệm cho việc đọc và ghi một số nguyên vào gói. Xác "
+"định kích thước của vùng đệm tại đây chứ không phải số gói."
+
+#: modules/demux/ts.c:147
+msgid "MPEG Transport Stream demuxer"
+msgstr "Tách kênh luồng vận chuyển MPEG"
+
+#: modules/demux/ts.c:177 modules/gui/macosx/controls.m:1140
+#: modules/gui/macosx/intf.m:704 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:404
+msgid "Teletext"
+msgstr "Teletext"
+
+#: modules/demux/ts.c:178
+msgid "Teletext subtitles"
+msgstr "Phụ đề Teletext"
+
+#: modules/demux/ts.c:179
+msgid "Teletext: additional information"
+msgstr "Teletext: thông tin bổ sung"
+
+#: modules/demux/ts.c:180
+msgid "Teletext: program schedule"
+msgstr "Teletext: Thời khóa biểu của VLC"
+
+#: modules/demux/ts.c:181
+msgid "Teletext subtitles: hearing impaired"
+msgstr "Phụ đề Teletext: nghe bị lỗi"
+
+#: modules/demux/ts.c:3474
+msgid "DVB subtitles: hearing impaired"
+msgstr "Phụ đề DVB: nghe bị lỗi"
+
+#: modules/demux/ts.c:3735 modules/demux/ts.c:3777
+msgid "clean effects"
+msgstr "Hiệu ứng làm sạch"
+
+#: modules/demux/ts.c:3739 modules/demux/ts.c:3781
+msgid "hearing impaired"
+msgstr "nghe bị lỗi"
+
+#: modules/demux/ts.c:3743 modules/demux/ts.c:3785
+msgid "visual impaired commentary"
+msgstr "bình luận hiệu ứng bị lỗi"
+
+#: modules/demux/tta.c:45
+msgid "TTA demuxer"
+msgstr "Tách kênh TTA"
+
+#: modules/demux/ty.c:59
+msgid "TY"
+msgstr "TY"
+
+#: modules/demux/ty.c:60
+msgid "TY Stream audio/video demux"
+msgstr "Tách kênh audio/video của luồng TY"
+
+#: modules/demux/ty.c:771
+msgid "Closed captions 1"
+msgstr "Đóng lại đầu đề 1"
+
+#: modules/demux/ty.c:772
+msgid "Closed captions 2"
+msgstr "Đóng lại đầu đề 2"
+
+#: modules/demux/ty.c:773
+msgid "Closed captions 3"
+msgstr "Đóng lại đầu đề 3"
+
+#: modules/demux/ty.c:774
+msgid "Closed captions 4"
+msgstr "Đóng lại đầu đề 4"
+
+#: modules/demux/vc1.c:44
+msgid "Desired frame rate for the VC-1 stream."
+msgstr "Xếp hạng khung mong muốn cho luồng VC-1"
+
+#: modules/demux/vc1.c:50
+msgid "VC1 video demuxer"
+msgstr "Phân tích phụ đề Video theo VC1"
+
+#: modules/demux/vobsub.c:54
+msgid "Vobsub subtitles parser"
+msgstr "Phân tích phụ đề theo Vobsub"
+
+#: modules/demux/voc.c:46
+msgid "VOC demuxer"
+msgstr "Tách kênh VOC"
+
+#: modules/demux/wav.c:45
+msgid "WAV demuxer"
+msgstr "Tách kênh WAV"
+
+#: modules/demux/xa.c:45
+msgid "XA demuxer"
+msgstr "Tách kênh XA"
+
+#: modules/gui/beos/BeOS.cpp:55
+msgid "Use DVD Menus"
+msgstr "Sử dụng menu DVD"
+
+#: modules/gui/beos/BeOS.cpp:57
+msgid "BeOS standard API interface"
+msgstr "Giao diện API theo tiêu chuẩn BeOS"
+
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:160
+msgid "Open files from all sub-folders as well?"
+msgstr "Bao gồm các file và các thư mục con?"
+
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:161 modules/gui/macosx/open.m:175
+#: modules/gui/macosx/open.m:207 modules/gui/macosx/open.m:588
+#: modules/gui/macosx/open.m:779 modules/gui/macosx/open.m:960
+#: modules/gui/macosx/open.m:1196
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:101
+msgid "Open"
+msgstr "Mở"
+
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:226
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:331 modules/gui/macosx/prefs.m:202
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:308
+#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:46
+msgid "Preferences"
+msgstr "Tùy chỉnh"
+
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:238
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:329 modules/gui/macosx/intf.m:613
+#: modules/gui/qt4/dialogs/messages.cpp:75
+#: modules/gui/qt4/dialogs/messages.cpp:95
+msgid "Messages"
+msgstr "Thông báo"
+
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:266
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:90 modules/gui/macosx/open.m:587
+#: modules/gui/macosx/open.m:959 modules/gui/macosx/open.m:1195
+#: modules/gui/qt4/ui/open_file.h:217
+msgid "Open File"
+msgstr "Mở file"
+
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:268
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:95
+msgid "Open Disc"
+msgstr "Mở đĩa"
+
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:269
+msgid "Open Subtitles"
+msgstr "Mở phụ đề"
+
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:273
+#: modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:88 modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:165
+msgid "About"
+msgstr "Thông tin - phiên dịch bởi Phan Anh"
+
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:288
+msgid "Prev Title"
+msgstr "Tiêu đề tiếp"
+
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:289
+msgid "Next Title"
+msgstr "Tiêu đề sau"
+
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:298
+msgid "Go to Title"
+msgstr "Đi đến tiêu đề"
+
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:302
+msgid "Go to Chapter"
+msgstr "Đi đến chương"
+
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:305
+msgid "Speed"
+msgstr "Tốc độ"
+
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:324 modules/gui/macosx/intf.m:712
+msgid "Window"
+msgstr "Cửa sổ"
+
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:405 modules/gui/macosx/bookmarks.m:101
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:213 modules/gui/macosx/bookmarks.m:221
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:271 modules/gui/macosx/bookmarks.m:279
+#: modules/gui/macosx/controls.m:61 modules/gui/macosx/coredialogs.m:67
+#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:105 modules/gui/macosx/coredialogs.m:163
+#: modules/gui/macosx/extended.m:520 modules/gui/macosx/open.m:320
+#: modules/gui/macosx/output.m:138 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:401
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:242 modules/gui/macosx/wizard.m:600
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:663 modules/gui/macosx/wizard.m:1062
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1147 modules/gui/macosx/wizard.m:1154
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1680 modules/gui/macosx/wizard.m:1688
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1869 modules/gui/macosx/wizard.m:1880
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1893
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1333
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1395
+#: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:665
+msgid "OK"
+msgstr "Đồng ý"
+
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:413
+msgid "VLC media player: Open Media Files"
+msgstr "Chương trình giải trí VLC: M? file nhạc/phim"
+
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:417
+msgid "VLC media player: Open Subtitle File"
+msgstr "Chương trình giải trí VLC: M? file phụ ?ề"
+
+#: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:70
+msgid "Drop files to play"
+msgstr "Thêm file vào để chơi bằng cách rê chuột"
+
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:79
+msgid "playlist"
+msgstr "danh sách"
+
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:99
+msgid "Close"
+msgstr "Đóng"
+
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:104 modules/gui/macosx/bookmarks.m:90
+#: modules/gui/macosx/intf.m:640
+msgid "Edit"
+msgstr "Sửa"
+
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:106 modules/gui/macosx/intf.m:645
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:476
+msgid "Select All"
+msgstr "Chọn hết"
+
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:109
+msgid "Select None"
+msgstr "Không chọn gì hết"
+
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:114
+msgid "Sort Reverse"
+msgstr "Sắp xếp ngược lại"
+
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:117
+msgid "Sort by Name"
+msgstr "Sắp xếp theo tên"
+
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:121
+msgid "Sort by Path"
+msgstr "Sắp xếp theo ?ường dẫn"
+
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:125
+msgid "Randomize"
+msgstr "Ngẫu nhiên"
+
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:130 modules/gui/macosx/bookmarks.m:92
+#: modules/gui/qt4/ui/open_file.h:224
+msgid "Remove"
+msgstr "Xóa bỏ"
+
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:133
+msgid "Remove All"
+msgstr "Xóa hết"
+
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:138
+msgid "View"
+msgstr "Xem"
+
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:144
+msgid "Path"
+msgstr "Đường dẫn"
+
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:150 modules/gui/macosx/bookmarks.m:103
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:134 modules/gui/macosx/playlist.m:138
+#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:61
+msgid "Name"
+msgstr "Tên"
+
+#: modules/gui/beos/PreferencesWindow.cpp:252
+msgid "Apply"
+msgstr "Áp dụng"
+
+#: modules/gui/beos/PreferencesWindow.cpp:257 modules/gui/macosx/output.m:526
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:770 modules/gui/macosx/prefs.m:203
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:307
+#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:250
+#: modules/gui/qt4/ui/vlm.h:303
+msgid "Save"
+msgstr "Lưu"
+
+#: modules/gui/beos/PreferencesWindow.cpp:261
+msgid "Defaults"
+msgstr "Mặc định"
+
+#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1045
+msgid "Show Interface"
+msgstr "Hiển thị giao diện"
+
+#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1049
+msgid "50%"
+msgstr "50%"
+
+#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1052
+msgid "100%"
+msgstr "100%"
+
+#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1055
+msgid "200%"
+msgstr "200%"
+
+#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1065
+msgid "Vertical Sync"
+msgstr "Đồng bộ hóa chiều ngang"
+
+#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1069
+msgid "Correct Aspect Ratio"
+msgstr "Sửa lỗi tỉ số đồng dạng cạnh"
+
+#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1098
+msgid "Stay On Top"
+msgstr "Ở trên cùng"
+
+#: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1104
+msgid "Take Screen Shot"
+msgstr "Chụp ảnh màn hình"
+
+#: modules/gui/fbosd.c:101 modules/video_output/fb.c:56
+msgid "Framebuffer device"
+msgstr "Thiết bị bộ đệm của khung"
+
+#: modules/gui/fbosd.c:103 modules/video_output/fb.c:58
+msgid "Framebuffer device to use for rendering (usually /dev/fb0)."
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/fbosd.c:105
+msgid "Video aspect ratio"
+msgstr "Tỉ lệ đồng dạng video."
+
+#: modules/gui/fbosd.c:107
+msgid "Aspect ratio of the video image (4:3, 16:9). Default is square pixels."
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/fbosd.c:111
+msgid "Filename of image file to use on the overlay framebuffer."
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/fbosd.c:113
+msgid "Transparency of the image"
+msgstr "Độ trong suốt của hình ảnh"
+
+#: modules/gui/fbosd.c:114
+msgid ""
+"Transparency value of the new image used in blending. By default it set to "
+"fully opaque (255). (from 0 for full transparency to 255 for full opacity)"
+msgstr ""
+"Giá trị trong suốt của hình ảnh trong chế độ bao phủ. Theo mặc định giá trị "
+"này là 255 cho phần hoàn toàn hiển thị.( thay đổi từ độ trong suốt cao nhất "
+"là 0 đến đến độ thấp nhất là 255)"
+
+#: modules/gui/fbosd.c:118 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:928
+#: modules/misc/logger.c:112 modules/video_filter/marq.c:87
+msgid "Text"
+msgstr "Văn bản"
+
+#: modules/gui/fbosd.c:119
+msgid "Text to display on the overlay framebuffer."
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/fbosd.c:121 modules/video_filter/erase.c:57
+#: modules/video_filter/logo.c:58 modules/video_filter/osdmenu.c:51
+msgid "X coordinate"
+msgstr "Tọa độ X"
+
+#: modules/gui/fbosd.c:122
+msgid "X coordinate of the rendered image"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/fbosd.c:124 modules/video_filter/erase.c:59
+#: modules/video_filter/logo.c:61 modules/video_filter/osdmenu.c:54
+msgid "Y coordinate"
+msgstr "Tọa độ Y"
+
+#: modules/gui/fbosd.c:125
+msgid "Y coordinate of the rendered image"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/fbosd.c:129
+msgid ""
+"You can enforce the picture position on the overlay (0=center, 1=left, "
+"2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use combinations of these values, e."
+"g. 6=top-right)."
+msgstr ""
+"Bạn có thể tự mình chỉnh vị trí của hình ảnh trên overlay (0=ở giữa, 1=trái, "
+"2=phải, 4=trên cùng, 8=dưới cùng; bạn cũng có thể sử dụng việc kết nối các "
+"giá trị này, ví dụ: 6 = trên cùng-phải)."
+
+#: modules/gui/fbosd.c:133 modules/misc/freetype.c:101
+#: modules/misc/win32text.c:65 modules/video_filter/marq.c:116
+#: modules/video_filter/rss.c:147
+msgid "Opacity"
+msgstr "Độ mờ"
+
+#: modules/gui/fbosd.c:134 modules/video_filter/marq.c:117
+msgid ""
+"Opacity (inverse of transparency) of overlayed text. 0 = transparent, 255 = "
+"totally opaque. "
+msgstr ""
+"Độ mờ (tương phản với độ trong suốt) của đoạn văn bản bao phủ. 0 = trong "
+"suốt, 255 = mờ hoàn toàn."
+
+#: modules/gui/fbosd.c:137 modules/video_filter/marq.c:119
+#: modules/video_filter/rss.c:151
+msgid "Font size, pixels"
+msgstr "Kiểu chữ, pixel"
+
+#: modules/gui/fbosd.c:138 modules/video_filter/marq.c:120
+#: modules/video_filter/rss.c:152
+msgid "Font size, in pixels. Default is -1 (use default font size)."
+msgstr "Kiểu chữ, tính bằng pixel. Mặc định là -1(sử dụng mặc định)"
+
+#: modules/gui/fbosd.c:142 modules/video_filter/marq.c:124
+#: modules/video_filter/rss.c:156
+msgid ""
+"Color of the text that will be rendered on the video. This must be an "
+"hexadecimal (like HTML colors). The first two chars are for red, then green, "
+"then blue. #000000 = black, #FF0000 = red, #00FF00 = green, #FFFF00 = yellow "
+"(red + green), #FFFFFF = white"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/fbosd.c:147
+msgid "Clear overlay framebuffer"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/fbosd.c:148
+msgid ""
+"The displayed overlay images is cleared by making the overlay completely "
+"transparent. All previously rendered images and text will be cleared from "
+"the cache."
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/fbosd.c:152
+msgid "Render text or image"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/fbosd.c:153
+msgid "Render the image or text in current overlay buffer."
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/fbosd.c:156
+msgid "Display on overlay framebuffer"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/fbosd.c:157
+msgid ""
+"All rendered images and text will be displayed on the overlay framebuffer."
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/fbosd.c:203 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:280
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:211 modules/misc/freetype.c:88
+#: modules/misc/notify/xosd.c:80 modules/misc/quartztext.c:86
+#: modules/misc/win32text.c:58 modules/video_filter/marq.c:160
+#: modules/video_filter/rss.c:204
+msgid "Font"
+msgstr "Kiểu chữ"
+
+#: modules/gui/fbosd.c:212
+msgid "Commands"
+msgstr "Lệnh"
+
+#: modules/gui/fbosd.c:217
+msgid "GNU/Linux osd/overlay framebuffer interface"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/macosx/about.m:86 modules/gui/macosx/intf.m:618
+msgid "About VLC media player"
+msgstr "Về chúng tôi"
+
+#: modules/gui/macosx/about.m:90
+#, c-format
+msgid "Compiled by %s"
+msgstr "Biên Soạn bởi %s"
+
+#: modules/gui/macosx/about.m:98
+msgid "VLC was brought to you by:"
+msgstr "VLC được mang đến cho bạn bởi:"
+
+#: modules/gui/macosx/about.m:108 modules/gui/macosx/about.m:173
+#: modules/gui/macosx/intf.m:730 modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:168
+msgid "License"
+msgstr "Bản quyền"
+
+#: modules/gui/macosx/about.m:186
+msgid "VLC media player Help"
+msgstr "Trợ giúp"
+
+#: modules/gui/macosx/about.m:189 modules/gui/macosx/controls.m:548
+#: modules/gui/macosx/intf.m:706
+msgid "Index"
+msgstr "Danh mục"
+
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:87
+msgid "Bookmarks"
+msgstr "Đánh dấu"
+
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:88
+#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:103
+#: modules/gui/qt4/ui/sout.h:336 modules/gui/qt4/ui/vlm.h:301
+msgid "Add"
+msgstr "Thêm"
+
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:89 modules/gui/macosx/intf.m:644
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:243
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1182
+#: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:49 modules/gui/qt4/ui/vlm.h:302
+msgid "Clear"
+msgstr "Xóa"
+
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:91 modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:52
+#: modules/video_filter/extract.c:75
+msgid "Extract"
+msgstr "Giải nén"
+
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:98 modules/gui/macosx/bookmarks.m:104
+#: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:69
+#: modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:360
+msgid "Time"
+msgstr "Thời gian"
+
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:126 modules/gui/macosx/playlist.m:767
+msgid "Untitled"
+msgstr "Chưa có tiêu đề"
+
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:213
+msgid "No input"
+msgstr "Không có dữ liệu nhập vào"
+
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:214
+msgid ""
+"No input found. A stream must be playing or paused for bookmarks to work."
+msgstr ""
+"Không tìm thấy dữ liệu nhập vào. Một luồng phải được chơi hoặc là tạm dừng "
+"để phần đánh dấu có thể làm việc."
+
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:221
+msgid "Input has changed"
+msgstr "Nhập dữ liệu đã thay đổi"
+
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:222
+msgid ""
+"Input has changed, unable to save bookmark. Suspending playback with \"Pause"
+"\" while editing bookmarks to ensure to keep the same input."
+msgstr ""
+"Nhập dữ liệu đã thay đổi, không thể lưu phần đánh dấu. Ngừng việc chơi lại "
+"với\"Tạm Dừng\" trong khi đang chỉnh sửa phần đánh dấu để chắc rằng dữ liệu "
+"nhập vào là trùng khớp."
+
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:271 modules/gui/macosx/wizard.m:1062
+msgid "Invalid selection"
+msgstr "Phần lựa chọn không đúng"
+
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:273
+msgid "Two bookmarks have to be selected."
+msgstr "2 phần đánh dấu phải được chọn."
+
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:279
+msgid "No input found"
+msgstr "Không tìm thấy dữ liệu nhập vào"
+
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:281
+msgid "The stream must be playing or paused for bookmarks to work."
+msgstr ""
+"Luồng phải được chơi hoặc là tạm dừng để phần đánh dấu có thể hoạt động."
+
+#: modules/gui/macosx/controls.m:59 modules/gui/macosx/controls.m:1075
+msgid "Jump To Time"
+msgstr "Nhảy đến thời gian"
+
+#: modules/gui/macosx/controls.m:62
+msgid "sec."
+msgstr "giây."
+
+#: modules/gui/macosx/controls.m:63
+msgid "Jump to time"
+msgstr "Nhảy đến thời gian"
+
+#: modules/gui/macosx/controls.m:210
+msgid "Random On"
+msgstr "Bật chế độ ngẫu nhiên"
+
+#: modules/gui/macosx/controls.m:215
+msgid "Random Off"
+msgstr "Tắt chế độ ngẫu nhiên"
+
+#: modules/gui/macosx/controls.m:279 modules/gui/macosx/controls.m:339
+#: modules/gui/macosx/controls.m:1052 modules/gui/macosx/intf.m:655
+msgid "Repeat One"
+msgstr "Lặp lại một lần"
+
+#: modules/gui/macosx/controls.m:295 modules/gui/macosx/controls.m:368
+#: modules/gui/macosx/controls.m:1059 modules/gui/macosx/intf.m:656
+msgid "Repeat All"
+msgstr "Lặp lại tất cả"
+
+#: modules/gui/macosx/controls.m:311 modules/gui/macosx/controls.m:344
+#: modules/gui/macosx/controls.m:373
+msgid "Repeat Off"
+msgstr "Tắt lặp lại"
+
+#: modules/gui/macosx/controls.m:486 modules/gui/macosx/controls.m:1089
+#: modules/gui/macosx/intf.m:682
+msgid "Half Size"
+msgstr "Kích thước phân nửa"
+
+#: modules/gui/macosx/controls.m:488 modules/gui/macosx/controls.m:1090
+#: modules/gui/macosx/controls.m:1138 modules/gui/macosx/intf.m:683
+msgid "Normal Size"
+msgstr "Kích thước bình thường"
+
+#: modules/gui/macosx/controls.m:490 modules/gui/macosx/controls.m:1091
+#: modules/gui/macosx/intf.m:684
+msgid "Double Size"
+msgstr "Kích thước gấp đôi"
+
+#: modules/gui/macosx/controls.m:492 modules/gui/macosx/controls.m:1095
+#: modules/gui/macosx/controls.m:1107 modules/gui/macosx/intf.m:687
+msgid "Float on Top"
+msgstr "Nổi lên trên cùng"
+
+#: modules/gui/macosx/controls.m:494 modules/gui/macosx/controls.m:1092
+#: modules/gui/macosx/intf.m:685
+msgid "Fit to Screen"
+msgstr "Canh vừa màn hình"
+
+#: modules/gui/macosx/controls.m:821
+#, fuzzy
+msgid "Lock Aspect Ratio"
+msgstr "Bắt buộc tỉ lệ bề mặt"
+
+#: modules/gui/macosx/controls.m:833 modules/gui/macosx/intf.m:632
+#: modules/gui/macosx/intf.m:699 modules/gui/qt4/menus.cpp:555
+msgid "Open File..."
+msgstr "Mở file..."
+
+#: modules/gui/macosx/controls.m:1066 modules/gui/macosx/intf.m:657
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:455
+msgid "Quit after Playback"
+msgstr "Thoát sau khi chơi xong"
+
+#: modules/gui/macosx/controls.m:1073 modules/gui/macosx/intf.m:658
+msgid "Step Forward"
+msgstr "Tiến tới"
+
+#: modules/gui/macosx/controls.m:1074 modules/gui/macosx/intf.m:659
+msgid "Step Backward"
+msgstr "Lùi về"
+
+#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:64 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:232
+#: modules/gui/qt4/dialogs/external.cpp:118
+msgid "User name"
+msgstr "Tên người sử dụng"
+
+#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:244
+msgid "Errors and Warnings"
+msgstr "Lỗi và cảnh báo"
+
+#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:245
+msgid "Clean up"
+msgstr "Dọn dẹp"
+
+#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:246
+msgid "Show Details"
+msgstr "Hiển thị chi tiết"
+
+#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:62 modules/gui/macosx/intf.m:602
+msgid "Rewind"
+msgstr "Quay lại"
+
+#: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:63 modules/gui/macosx/intf.m:605
+msgid "Fast Forward"
+msgstr "Nhanh hơn về phía trước"
+
+#: modules/gui/macosx/equalizer.m:146 modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:127
+msgid "2 Pass"
+msgstr "Qua 2"
+
+#: modules/gui/macosx/equalizer.m:147
+msgid "Apply the equalizer filter twice. The effect will be sharper."
+msgstr "Áp dụng bộ lọc cân bằng hai lần. Hiệu ứng sẽ trở nên đẹp hơn."
+
+#: modules/gui/macosx/equalizer.m:150
+msgid "Enable the equalizer. Bands can be set manually or using a preset."
+msgstr ""
+"Bật bộ cân bằng. Các băng tần có thể do bạn thiết lập hoặc sử dụng một thiết "
+"lập sẵn có."
+
+#: modules/gui/macosx/equalizer.m:152 modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:129
+msgid "Preamp"
+msgstr "Tái khuếch đại"
+
+#: modules/gui/macosx/extended.m:68
+msgid "Extended controls"
+msgstr "Điều khiển nâng cao"
+
+#: modules/gui/macosx/extended.m:69
+msgid "Shows more information about the available video filters."
+msgstr "Hiển thị các thông tin thêm về các bộ lọc video sẵn có"
+
+#: modules/gui/macosx/extended.m:70 modules/video_filter/wave.c:54
+msgid "Wave"
+msgstr "Sóng"
+
+#: modules/gui/macosx/extended.m:71 modules/video_filter/ripple.c:53
+msgid "Ripple"
+msgstr "Gợn sóng"
+
+#: modules/gui/macosx/extended.m:72 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:913
+#: modules/meta_engine/id3genres.h:95 modules/video_filter/psychedelic.c:55
+msgid "Psychedelic"
+msgstr "Ảo giác"
+
+#: modules/gui/macosx/extended.m:73 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:918
+#: modules/video_filter/gradient.c:74 modules/video_filter/gradient.c:80
+msgid "Gradient"
+msgstr "Độ dốc"
+
+#: modules/gui/macosx/extended.m:74
+msgid "General editing filters"
+msgstr "Chỉnh sửa chung cho bộ lọc"
+
+#: modules/gui/macosx/extended.m:75
+msgid "Distortion filters"
+msgstr "Bộ lọc lăn tăn"
+
+#: modules/gui/macosx/extended.m:76
+msgid "Blur"
+msgstr "Làm mờ"
+
+#: modules/gui/macosx/extended.m:77
+msgid "Adds motion blurring to the image"
+msgstr "Thêm các hiệu ứng mờ của chuyển động vào hình ảnh"
+
+#: modules/gui/macosx/extended.m:79
+msgid "Creates several copies of the Video output window"
+msgstr "Tạo một vài bản sao của cửa sổ xuất dữ liệu Video"
+
+#: modules/gui/macosx/extended.m:81
+msgid "Image cropping"
+msgstr "Cắt bỏ hình ảnh"
+
+#: modules/gui/macosx/extended.m:82
+msgid "Crops a defined part of the image"
+msgstr "Cắt bỏ một phần được chọn của hình ảnh"
+
+#: modules/gui/macosx/extended.m:83 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:904
+msgid "Invert colors"
+msgstr "Chuyển màu"
+
+#: modules/gui/macosx/extended.m:84
+msgid "Inverts the colors of the image"
+msgstr "Đảo ngược màu sắc của hình ảnh"
+
+#: modules/gui/macosx/extended.m:85 modules/video_filter/transform.c:77
+msgid "Transformation"
+msgstr "Biến hình"
+
+#: modules/gui/macosx/extended.m:86
+msgid "Rotates or flips the image"
+msgstr "Xoay hoặc là đối xứng hình ảnh"
+
+#: modules/gui/macosx/extended.m:87
+msgid "Interactive Zoom"
+msgstr "Phóng lớn"
+
+#: modules/gui/macosx/extended.m:88
+msgid "Enables an interactive Zoom feature"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/macosx/extended.m:89
+msgid "Volume normalization"
+msgstr "Bình thường hóa Âm Lượng"
+
+#: modules/gui/macosx/extended.m:90
+msgid "Prevents the audio output from going over a predefined value."
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/macosx/extended.m:92
+msgid "Headphone virtualization"
+msgstr "Hiệu ứng cho tai nghe"
+
+#: modules/gui/macosx/extended.m:93
+msgid "Imitates the effect of surround sound when using headphones."
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/macosx/extended.m:95
+msgid "Maximum level"
+msgstr "Cấp độ cao nhất"
+
+#: modules/gui/macosx/extended.m:96
+msgid "Restore Defaults"
+msgstr "Phục hồi về mặc định"
+
+#: modules/gui/macosx/extended.m:103 modules/gui/macosx/macosx.m:58
+msgid "Opaqueness"
+msgstr "Tính mờ đục"
+
+#: modules/gui/macosx/extended.m:173 modules/gui/macosx/extended.m:235
+msgid "Adjust Image"
+msgstr "Tinh chỉnh hình ảnh"
+
+#: modules/gui/macosx/extended.m:174 modules/gui/macosx/extended.m:239
+msgid "Video Filter"
+msgstr "Bộ lọc Video"
+
+#: modules/gui/macosx/extended.m:175 modules/gui/macosx/extended.m:237
+msgid "Audio Filter"
+msgstr "Bộ lọc Audio"
+
+#: modules/gui/macosx/extended.m:519
+msgid "About the video filters"
+msgstr "Về bộ lọc Video"
+
+#: modules/gui/macosx/extended.m:528
+msgid ""
+"This panel allows on-the-fly selection of various video effects.\n"
+"These filters can be configured individually in the Preferences, in the "
+"subsections of Video/Filters.\n"
+"To choose the order in which the filter are applied, a filter option string "
+"can be set in the Preferences, Video / Filters section."
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/macosx/fspanel.m:409
+msgid "(no item is being played)"
+msgstr "(không đối tượng nào được chơi)"
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:614
+msgid "Open CrashLog..."
+msgstr "Mở file lưu trữ thông tin lỗi..."
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:615
+msgid "Save this Log..."
+msgstr "Lưu thông tin này..."
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:620
+msgid "Check for Update..."
+msgstr "Kiểm tra cập nhật..."
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:621
+msgid "Preferences..."
+msgstr "Tùy chỉnh..."
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:624
+msgid "Services"
+msgstr "Dịch vụ"
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:625
+msgid "Hide VLC"
+msgstr "Ẩn VLC"
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:626
+msgid "Hide Others"
+msgstr "Ẩn các thành phần khác"
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:627
+msgid "Show All"
+msgstr "Hiển thị tất cả"
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:628
+msgid "Quit VLC"
+msgstr "Thoát VLC"
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:630
+msgid "1:File"
+msgstr "1:File"
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:631 modules/gui/qt4/menus.cpp:311
+msgid "Advanced Open File..."
+msgstr "Mở file nâng cao...."
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:633
+msgid "Open Disc..."
+msgstr "Mở đĩa...."
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:634
+msgid "Open Network..."
+msgstr "Mở mạng lưới..."
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:635
+msgid "Open Capture Device..."
+msgstr "Mở thiết bị ghi hình..."
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:636
+msgid "Open Recent"
+msgstr "Mở gần đây"
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:637 modules/gui/macosx/intf.m:2756
+msgid "Clear Menu"
+msgstr "Làm sạch menu"
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:638
+msgid "Streaming/Exporting Wizard..."
+msgstr "Hướng dẫn tự động Tạo luồnguất dữ liệu"
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:641
+msgid "Cut"
+msgstr "Cắt"
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:642
+msgid "Copy"
+msgstr "Sao chép"
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:643
+msgid "Paste"
+msgstr "Dán"
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:647
+msgid "Playback"
+msgstr "Chơi lại"
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:669 modules/gui/qt4/menus.cpp:508
+msgid "Increase Volume"
+msgstr "Tăng âm lượng"
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:670 modules/gui/qt4/menus.cpp:511
+msgid "Decrease Volume"
+msgstr "Giảm âm lượng"
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:695 modules/gui/macosx/intf.m:696
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:288 modules/gui/macosx/vout.m:209
+msgid "Fullscreen Video Device"
+msgstr "Thiết bị hiển thị video toàn màn hình"
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:705
+msgid "Transparent"
+msgstr "Độ trong suốt"
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:713
+msgid "Minimize Window"
+msgstr "Thu nhỏ cửa sổ"
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:714
+msgid "Close Window"
+msgstr "Đóng cửa sổ"
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:715
+#, fuzzy
+msgid "Player..."
+msgstr "[Trình chơi nhạc]"
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:716
+msgid "Controller..."
+msgstr "Điều khiển...."
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:717
+msgid "Equalizer..."
+msgstr "Cân bằng...."
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:718
+msgid "Extended Controls..."
+msgstr "Điều khiển bổ sung..."
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:719
+msgid "Bookmarks..."
+msgstr "Đánh dấu..."
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:720
+msgid "Playlist..."
+msgstr "Danh sách..."
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:721 modules/gui/macosx/playlist.m:477
+msgid "Media Information..."
+msgstr "Thông tin file...."
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:722
+msgid "Messages..."
+msgstr "Thông báo..."
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:723
+msgid "Errors and Warnings..."
+msgstr "Lỗi và cảnh báo..."
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:725
+msgid "Bring All to Front"
+msgstr "Đem tất cả vào kiểu chữ"
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:727 modules/gui/qt4/dialogs/help.cpp:55
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:826
+msgid "Help"
+msgstr "Trợ giúp"
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:728
+msgid "VLC media player Help..."
+msgstr "Trợ giúp của VLC..."
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:729
+msgid "ReadMe / FAQ..."
+msgstr "Đọc tôi/Các câu hỏi thường gặp..."
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:731
+msgid "Online Documentation..."
+msgstr "Tài liệu giúp đỡ trực tuyến(Internet)"
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:732
+msgid "VideoLAN Website..."
+msgstr "Website VLC..."
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:733
+msgid "Make a donation..."
+msgstr "Hỗ trợ tài chính..."
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:734
+msgid "Online Forum..."
+msgstr "Diễn đàn trực tuyến..."
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:748
+msgid "Volume Up"
+msgstr "Tăng âm lượng"
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:749
+msgid "Volume Down"
+msgstr "Giảm âm lượng"
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:755
+msgid "Send"
+msgstr "Gửi"
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:756
+msgid "Don't Send"
+msgstr "Đừng gửi"
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:757 modules/gui/macosx/intf.m:758
+msgid "VLC crashed previously"
+msgstr "VLC đã bị lỗi gần đây"
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:759
+msgid ""
+"Do you want to send details on the crash to VLC's development team?\n"
+"\n"
+"If you want, you can enter a few lines on what you did before VLC crashed "
+"along with other helpful information: a link to download a sample file, a "
+"URL of a network stream, ..."
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:760
+msgid "I agree to be possibly contacted about this bugreport."
+msgstr "Tôi đồng ý liên lạc với người gỡ rối các lỗi của chương trình."
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:761
+msgid ""
+"Only your default E-Mail address will be submitted, including no further "
+"information."
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:1841
+#, c-format
+msgid "Volume: %d%%"
+msgstr "Âm thanh: %d%%"
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:2347
+msgid "Error when sending the Crash Report"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:2438
+msgid "No CrashLog found"
+msgstr "Không tìm thấy báo cáo lỗi hệ thống"
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:2438 modules/gui/macosx/prefs.m:226
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:692
+msgid "Continue"
+msgstr "Tiếp tục"
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:2438
+msgid "Couldn't find any trace of a previous crash."
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:2465
+msgid "Remove old preferences?"
+msgstr "Xóa bỏ các tùy chỉnh cũ?"
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:2466
+msgid "We just found an older version of VLC's preferences files."
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:2467
+msgid "Move To Trash and Relaunch VLC"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/macosx/intf.m:2601
+#, c-format
+msgid "VLC Debug Log (%s).rtfd"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:53
+msgid "Video device"
+msgstr "Thiết bị Video"
+
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:54
+msgid ""
+"Number of the screen to use by default to display videos in 'fullscreen'. "
+"The screen number correspondance can be found in the video device selection "
+"menu."
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:59
+msgid ""
+"Set the transparency of the video output. 1 is non-transparent (default) 0 "
+"is fully transparent."
+msgstr ""
+"Thiết lập chế độ trong suốt cho việc xuất dữ liệu của video. 1 cho việc "
+"không có trong suốt (mặc định) và 0 cho trong suốt hoàn toàn."
+
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:62
+msgid "Stretch video to fill window"
+msgstr "Trải rộng video vừa với cửa sổ"
+
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:63
+msgid ""
+"Stretch the video to fill the entire window when resizing the video instead "
+"of keeping the aspect ratio and displaying black borders."
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:67
+msgid "Black screens in fullscreen"
+msgstr "Màn hình đen trong chế độ toàn màn hình"
+
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:68
+msgid "In fullscreen mode, keep screen where there is no video displayed black"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:71
+msgid "Use as Desktop Background"
+msgstr "Sử dụng như hình nền máy tính(desktop)"
+
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:72
+msgid ""
+"Use the video as the Desktop Background Desktop icons cannot be interacted "
+"with in this mode."
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:75
+msgid "Show Fullscreen controller"
+msgstr "Hiển thị điều khiển toàn màn hình"
+
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:76
+msgid "Shows a lucent controller when moving the mouse in fullscreen mode."
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:79
+msgid "Auto-playback of new items"
+msgstr "Đối tượng mới của Tự động-chơi lại "
+
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:80
+msgid "Start playback of new items immediately once they were added."
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:83
+msgid "Keep Recent Items"
+msgstr "Giữ các đối tượng gần đây"
+
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:84
+msgid ""
+"By default, VLC keeps a list of the last 10 items. This feature can be "
+"disabled here."
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:87
+msgid "Keep current Equalizer settings"
+msgstr "Giữ các thiết lập cân bẳng gần đây"
+
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:88
+msgid ""
+"By default, VLC keeps the last equalizer settings before termination. This "
+"feature can be disabled here."
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:91 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:268
+msgid "Control playback with the Apple Remote"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:92
+msgid "By default, VLC can be remotely controlled with the Apple Remote."
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:94 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:269
+msgid "Control playback with media keys"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:95
+msgid ""
+"By default, VLC can be controlled using the media keys on modern Apple "
+"keyboards."
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:98
+msgid "Use media key control when VLC is in background"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:99
+msgid ""
+"By default, VLC will accept media key events also when being in background."
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:103
+msgid "Mac OS X interface"
+msgstr "Giao diện Mac OS X"
+
+#: modules/gui/macosx/open.m:51
+msgid "No device connected"
+msgstr "Chưa có thiết bị nào kết nối"
+
+#: modules/gui/macosx/open.m:52
+msgid ""
+"VLC could not detect any EyeTV compatible device.\n"
+"\n"
+"Check the device's connection, make sure that the latest EyeTV software is "
+"installed and try again."
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/macosx/open.m:172
+msgid "Open Source"
+msgstr "Mã nguồn"
+
+#: modules/gui/macosx/open.m:173 modules/gui/wince/open.cpp:132
+msgid "Media Resource Locator (MRL)"
+msgstr "Địa điểm nguồn của file"
+
+#: modules/gui/macosx/open.m:181 modules/gui/macosx/open.m:424
+#: modules/gui/macosx/open.m:463
+msgid "Capture"
+msgstr "Ghi hình"
+
+#: modules/gui/macosx/open.m:183 modules/gui/macosx/open.m:192
+#: modules/gui/macosx/open.m:308 modules/gui/macosx/output.m:145
+#: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1181
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:296
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:285
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:255
+#: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:98
+#: modules/gui/qt4/ui/open.h:262 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:303
+#: modules/gui/qt4/ui/open_file.h:232 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:430
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:304 modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:308
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:296
+#: modules/gui/wince/preferences_widgets.cpp:507
+msgid "Browse..."
+msgstr "Duyệt..."
+
+#: modules/gui/macosx/open.m:184
+msgid "Treat as a pipe rather than as a file"
+msgstr "Thao tác dưới dạng ống nước hơn là file"
+
+#: modules/gui/macosx/open.m:185
+#, fuzzy
+msgid "Play another media synchronously"
+msgstr "Chơi một file đồng bộ khác (bổ sung thêm file audio,...)"
+
+#: modules/gui/macosx/open.m:186 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:277
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:346 modules/gui/macosx/wizard.m:414
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:381
+msgid "Choose..."
+msgstr "Chọn..."
+
+#: modules/gui/macosx/open.m:189
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:943
+msgid "Device name"
+msgstr "Tên thiết bị"
+
+#: modules/gui/macosx/open.m:193 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:301
+msgid "No DVD menus"
+msgstr "Không có menu DVD"
+
+#: modules/gui/macosx/open.m:195 modules/gui/macosx/open.m:626
+msgid "VIDEO_TS folder"
+msgstr "Thư mục VIDEO_TS"
+
+#: modules/gui/macosx/open.m:196 modules/gui/macosx/open.m:739
+#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:293
+msgid "DVD"
+msgstr "DVD"
+
+#: modules/gui/macosx/open.m:201
+msgid "IP Address"
+msgstr "Địa chỉ IP"
+
+#: modules/gui/macosx/open.m:204
+msgid ""
+"To Open a usual network stream (HTTP, RTSP, RTMP, MMS, FTP, etc.), just "
+"enter the URL in the field above. If you want to open a RTP or UDP stream, "
+"press the button below."
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/macosx/open.m:205
+msgid ""
+"If you want to open a multicast stream, enter the respective IP address "
+"given by the stream provider. In unicast mode, VLC will use your machine's "
+"IP automatically.\n"
+"\n"
+"To open a stream using a different protocol, just press Cancel to close this "
+"sheet."
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/macosx/open.m:208
+msgid "Open RTP/UDP Stream"
+msgstr "Mở luồng RTP/UDP"
+
+#: modules/gui/macosx/open.m:210 modules/gui/qt4/ui/open_net.h:124
+msgid "Protocol"
+msgstr "Giao thức"
+
+#: modules/gui/macosx/open.m:211 modules/gui/macosx/output.m:146
+#: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:141
+#: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:186
+#: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:231
+#: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:277
+#: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:353
+#: modules/gui/qt4/ui/open_net.h:130
+msgid "Address"
+msgstr "Địa chỉ"
+
+#: modules/gui/macosx/open.m:213 modules/gui/macosx/open.m:849
+#: modules/gui/macosx/open.m:913
+msgid "Unicast"
+msgstr "Đơn truyền phát"
+
+#: modules/gui/macosx/open.m:214 modules/gui/macosx/open.m:864
+#: modules/gui/macosx/open.m:928
+msgid "Multicast"
+msgstr "Đa truyền phát"
+
+#: modules/gui/macosx/open.m:225
+msgid "Screen Capture Input"
+msgstr "Nhập dữ liệu ghi hình"
+
+#: modules/gui/macosx/open.m:226
+msgid "This facility allows you to process your screen's output."
+msgstr "Tính năng này sẽ giúp bạn xử lý cách hiển thị dữ liệu ra màn hình."
+
+#: modules/gui/macosx/open.m:227
+msgid "Frames per Second:"
+msgstr "Số khung mỗi giây:"
+
+#: modules/gui/macosx/open.m:228
+msgid "Subscreen left:"
+msgstr "Phụ đề màn hình trái:"
+
+#: modules/gui/macosx/open.m:229
+msgid "Subscreen top:"
+msgstr "Phụ đề màn hình trên cùng:"
+
+#: modules/gui/macosx/open.m:230
+msgid "Subscreen width:"
+msgstr "Chiều rộng phụ đề màn hình:"
+
+#: modules/gui/macosx/open.m:231
+msgid "Subscreen height:"
+msgstr "Chiều cao phụ đề màn hình:"
+
+#: modules/gui/macosx/open.m:233
+msgid "Current channel:"
+msgstr "Kênh hiện tại:"
+
+#: modules/gui/macosx/open.m:234
+msgid "Previous Channel"
+msgstr "Kênh kế tiếp"
+
+#: modules/gui/macosx/open.m:235
+msgid "Next Channel"
+msgstr "Kênh tiếp theo"
+
+#: modules/gui/macosx/open.m:236 modules/gui/macosx/open.m:1130
+msgid "Retrieving Channel Info..."
+msgstr "Đang nhận thông tin về kênh..."
+
+#: modules/gui/macosx/open.m:237
+msgid "EyeTV is not launched"
+msgstr "EyeTV chưa được khởi động"
+
+#: modules/gui/macosx/open.m:238
+msgid ""
+"VLC could not connect to EyeTV.\n"
+"Make sure that you installed VLC's EyeTV plugin."
+msgstr ""
+"VLC không thể kết nối với EyeTV. \n"
+"Hãy đảm bảo bạn đã cài đặt tiện ích EyeTV."
+
+#: modules/gui/macosx/open.m:239
+msgid "Launch EyeTV now"
+msgstr "Khởi động EyeTV "
+
+#: modules/gui/macosx/open.m:240
+msgid "Download Plugin"
+msgstr "Tải về tiện ích"
+
+#: modules/gui/macosx/open.m:306
+msgid "Load subtitles file:"
+msgstr "Tải file phụ đề:"
+
+#: modules/gui/macosx/open.m:307 modules/gui/macosx/output.m:137
+msgid "Settings..."
+msgstr "Thiết lập..."
+
+#: modules/gui/macosx/open.m:309
+msgid "Override parametters"
+msgstr "Bỏ qua các thông số"
+
+#: modules/gui/macosx/open.m:310 modules/stream_out/bridge.c:51
+#: modules/stream_out/display.c:45 modules/video_filter/mosaic.c:155
+msgid "Delay"
+msgstr "Trì hoãn"
+
+#: modules/gui/macosx/open.m:312
+msgid "FPS"
+msgstr "FPS"
+
+#: modules/gui/macosx/open.m:314
+msgid "Subtitles encoding"
+msgstr "Mã hóa phụ đề"
+
+#: modules/gui/macosx/open.m:316 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:210
+msgid "Font size"
+msgstr "Kích thước kiểu chữ"
+
+#: modules/gui/macosx/open.m:318
+msgid "Subtitles alignment"
+msgstr "Canh lề Phụ Đề"
+
+#: modules/gui/macosx/open.m:321
+msgid "Font Properties"
+msgstr "Thuộc tính kiểu chữ"
+
+#: modules/gui/macosx/open.m:322
+msgid "Subtitle File"
+msgstr "File phụ đề"
+
+#: modules/gui/macosx/open.m:674 modules/gui/macosx/open.m:726
+#: modules/gui/macosx/open.m:734 modules/gui/macosx/open.m:742
+msgid "No %@s found"
+msgstr "Không tìm thấy %@s"
+
+#: modules/gui/macosx/open.m:778
+msgid "Open VIDEO_TS Directory"
+msgstr "Mở Thư mục VIDEO_TS"
+
+#: modules/gui/macosx/open.m:1033
+msgid "iSight Capture Input"
+msgstr "Nhập dữ liệu ghi hình từ iSight"
+
+#: modules/gui/macosx/open.m:1034
+msgid ""
+"This facility allows you to process your iSight's input signal.\n"
+"\n"
+"No settings are available in this version, so you will be provided a "
+"640px*480px raw video stream.\n"
+"\n"
+"Live Audio input is not supported."
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/macosx/open.m:1136
+msgid "Composite input"
+msgstr "Ghép lại các dữ liệu nhập vào"
+
+#: modules/gui/macosx/open.m:1139
+msgid "S-Video input"
+msgstr "Nhập dữ liệu vào từ S-Video"
+
+#: modules/gui/macosx/output.m:136
+msgid "Streaming/Saving:"
+msgstr "Phân luồng/Lưu:"
+
+#: modules/gui/macosx/output.m:140
+msgid "Streaming and Transcoding Options"
+msgstr "Tùy chọn Phân luồng và Chuyển Mã"
+
+#: modules/gui/macosx/output.m:141
+msgid "Display the stream locally"
+msgstr "Hiển thị các luồng địa phương"
+
+#: modules/gui/macosx/output.m:143 modules/gui/macosx/output.m:251
+#: modules/gui/macosx/output.m:391
+msgid "Stream"
+msgstr "Luồng"
+
+#: modules/gui/macosx/output.m:144 modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:89
+msgid "Dump raw input"
+msgstr ""
+
+#: modules/gui/macosx/output.m:155
+msgid "Encapsulation Method"
+msgstr "Phương pháp rút gọn"
+
+#: modules/gui/macosx/output.m:159 modules/gui/qt4/ui/sout.h:340
+msgid "Transcoding options"
+msgstr "Tùy chọn chuyển mã"
+
+#: modules/gui/macosx/output.m:163 modules/gui/macosx/output.m:173
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:384
+msgid "Bitrate (kb/s)"
+msgstr "Bitrate (kb/giây)"
+
+#: modules/gui/macosx/output.m:166 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:478
+msgid "Scale"
+msgstr "Tỉ lệ"
+
+#: modules/gui/macosx/output.m:180
+msgid "Stream Announcing"
+msgstr "Thông báo về tạo luồng"
+
+#: modules/gui/macosx/output.m:181 modules/gui/qt4/ui/sout.h:348
+msgid "SAP announce"
+msgstr "Thông báo SAP"
+
+#: modules/gui/macosx/output.m:182 modules/gui/macosx/output.m:635
+msgid "RTSP announce"
+msgstr "Thông báo RTSP"
+
+#: modules/gui/macosx/output.m:183 modules/gui/macosx/output.m:641
+msgid "HTTP announce"
+msgstr "Thông báo HTML"
+
+#: modules/gui/macosx/output.m:184 modules/gui/macosx/output.m:647
+msgid "Export SDP as file"
+msgstr "Lưu SDP dưới dạng file"
+
+#: modules/gui/macosx/output.m:186
+msgid "Channel Name"
+msgstr "Tên kênh"
+
+#: modules/gui/macosx/output.m:187
+msgid "SDP URL"
+msgstr "SDP URL"
+
+#: modules/gui/macosx/output.m:525
+msgid "Save File"
+msgstr "Lưu file"
+
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:135 modules/gui/macosx/playlist.m:139
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:350 modules/gui/wince/playlist.cpp:686
+#: modules/mux/asf.c:54
+msgid "Author"
+msgstr "Tác giả"
+
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:472
+msgid "Save Playlist..."
+msgstr "Lưu danh sách"
+
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:475
+msgid &q