l10n: Vietnamese translation
[vlc.git] / po / vi.po
1 # Vietnamese translations for vlc package.\r
2 # Copyright (C) 2008 VideoLAN\r
3 # This file is distributed under the same license as the vlc package.\r
4 # Phan Anh <ppanhh@gmail.com>, 2009.\r
5\r
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: vlc 1.0\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
10 "POT-Creation-Date: 2009-10-01 22:35+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2009-06-29 15:23+0700\n"
12 "Last-Translator: anh phan <ppanhh@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: iamphananh.blogspot.com <ppanhh@gmail.com>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Poedit-Language: Vietnamese\n"
18 "X-Poedit-Country: VIET NAM\n"
19 "X-Poedit-Bookmarks: 117,2617,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1\n"
20
21 #: include/vlc_common.h:841
22 msgid ""
23 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
24 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
25 "see the file named COPYING for details.\n"
26 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
27 msgstr ""
28 "Chương trình này được phát hành mà KHÔNG CÓ SỰ BẢO HÀNH, tuân theo các điều "
29 "khoản của luật pháp.\n"
30 "Bạn có thể phân phối nó với các điều khoản của GNU General Public License;\n"
31 "Hãy xem file COPYING để có thêm thông tin.\n"
32 "Lập trình bởi nhóm VideoLAN, phiên bản Việt Hóa được phiên dịch bởi Phan "
33 "Anh.\n"
34
35 #: include/vlc_config_cat.h:32
36 msgid "VLC preferences"
37 msgstr "Tùy chỉnh"
38
39 #: include/vlc_config_cat.h:34
40 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
41 msgstr "Chọn\"Tùy chọn nâng cao\" để có thêm các lựa chọn khác"
42
43 #: include/vlc_config_cat.h:37 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:177
44 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:81
45 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:970 modules/misc/dummy/dummy.c:67
46 msgid "Interface"
47 msgstr "Giao diện"
48
49 #: include/vlc_config_cat.h:38
50 msgid "Settings for VLC's interfaces"
51 msgstr "Thiết lập giao diện"
52
53 #: include/vlc_config_cat.h:40
54 msgid "Main interfaces settings"
55 msgstr "Thiết lập giao diện chính"
56
57 #: include/vlc_config_cat.h:42
58 msgid "Main interfaces"
59 msgstr "Giao diện chính"
60
61 #: include/vlc_config_cat.h:43
62 msgid "Settings for the main interface"
63 msgstr "Các thiết lập cho giao diện chính"
64
65 #: include/vlc_config_cat.h:45 src/libvlc-module.c:180
66 msgid "Control interfaces"
67 msgstr "Giao diện điều khiển"
68
69 #: include/vlc_config_cat.h:46
70 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
71 msgstr "Thiết lập giao diện điều khiển"
72
73 #: include/vlc_config_cat.h:48 include/vlc_config_cat.h:49
74 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:197
75 msgid "Hotkeys settings"
76 msgstr "Thiết lập phím tắt"
77
78 #: include/vlc_config_cat.h:52 src/input/es_out.c:2736 src/input/es_out.c:2777
79 #: src/libvlc-module.c:1519 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:283
80 #: modules/gui/macosx/intf.m:668 modules/gui/macosx/output.m:170
81 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:114 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:181
82 #: modules/gui/macosx/wizard.m:380
83 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:508
84 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:83
85 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:487 modules/stream_out/es.c:93
86 #: modules/stream_out/transcode.c:200
87 msgid "Audio"
88 msgstr "Audio"
89
90 #: include/vlc_config_cat.h:53
91 msgid "Audio settings"
92 msgstr "Thiết lập "
93
94 #: include/vlc_config_cat.h:55
95 msgid "General audio settings"
96 msgstr "Thiết lập chung cho Audio"
97
98 #: include/vlc_config_cat.h:57 include/vlc_config_cat.h:79
99 #: src/video_output/video_output.c:490
100 msgid "Filters"
101 msgstr "Bộ lọc"
102
103 #: include/vlc_config_cat.h:58
104 msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
105 msgstr "Bộ lọc Audio dùng để xử lý việc phân luồng Audio"
106
107 #: include/vlc_config_cat.h:60 src/audio_output/input.c:108
108 #: modules/gui/macosx/intf.m:678 modules/gui/macosx/intf.m:679
109 msgid "Visualizations"
110 msgstr "Hiệu ứng"
111
112 #: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/input.c:182
113 msgid "Audio visualizations"
114 msgstr "Hiệu ứng Audio"
115
116 #: include/vlc_config_cat.h:63 include/vlc_config_cat.h:75
117 msgid "Output modules"
118 msgstr "Phương thức xuất dữ liệu"
119
120 #: include/vlc_config_cat.h:64
121 msgid "General settings for audio output modules."
122 msgstr "Thiết lập chung cho phướng thức xuất dữ liệu của Audio"
123
124 #: include/vlc_config_cat.h:66 src/libvlc-module.c:1957
125 #: modules/stream_out/transcode.c:232
126 msgid "Miscellaneous"
127 msgstr "Tổng quan"
128
129 #: include/vlc_config_cat.h:67
130 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
131 msgstr "Tổng quan thiết lập phương thức Audio"
132
133 #: include/vlc_config_cat.h:70 src/input/es_out.c:2739 src/input/es_out.c:2826
134 #: src/libvlc-module.c:1572 modules/gui/macosx/intf.m:681
135 #: modules/gui/macosx/output.m:160 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:103
136 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:185 modules/gui/macosx/wizard.m:381
137 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:509
138 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:85
139 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:469 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:292
140 #: modules/misc/dummy/dummy.c:104 modules/stream_out/es.c:101
141 #: modules/stream_out/transcode.c:169
142 msgid "Video"
143 msgstr "Video"
144
145 #: include/vlc_config_cat.h:71
146 msgid "Video settings"
147 msgstr "Thiết lập Video"
148
149 #: include/vlc_config_cat.h:73
150 msgid "General video settings"
151 msgstr "Thiết lập chung cho Video"
152
153 #: include/vlc_config_cat.h:77
154 msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
155 msgstr "Chọn cách xuất dữ liệu cho Video và chỉnh sửa tại đây"
156
157 #: include/vlc_config_cat.h:81
158 msgid "Video filters are used to process the video stream."
159 msgstr "Bộ lọc Video dùng để xử lý việc phân luồng Video"
160
161 #: include/vlc_config_cat.h:83
162 msgid "Subtitles/OSD"
163 msgstr "Phụ đề/Hiển thị trên màn hình"
164
165 #: include/vlc_config_cat.h:84
166 msgid ""
167 "Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
168 msgstr ""
169 "Thiết lập cho phần Hiển Thị Trên Màn Hình, phụ đề và \"độ trễ phụ đề hình ảnh"
170 "\""
171
172 #: include/vlc_config_cat.h:93
173 msgid "Input / Codecs"
174 msgstr "Nhập dữ liệu/Codec"
175
176 #: include/vlc_config_cat.h:94
177 msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
178 msgstr "Thiết lập cho phần nhập dữ liệu, nén kênh, giải và mã hóa"
179
180 #: include/vlc_config_cat.h:97
181 msgid "Access modules"
182 msgstr "Phương thức truy cập"
183
184 #: include/vlc_config_cat.h:99
185 msgid ""
186 "Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
187 "to alter are HTTP proxy or caching settings."
188 msgstr ""
189 "Thiết lập cho phần các phương thức truy cập khác nhau. Thiết lập chung giúp "
190 "bạn hủy bỏ HTTP proxy hoặc là cache"
191
192 #: include/vlc_config_cat.h:103
193 msgid "Stream filters"
194 msgstr "Bộ lọc luồng"
195
196 #: include/vlc_config_cat.h:105
197 msgid ""
198 "Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
199 "input side of VLC. Use with care..."
200 msgstr ""
201 "Bộ lọc luồng là một phương thức đặc biệt thuộc tiến trình nâng cao cho việc "
202 "nhập dữ liệu vào VLC. Hãy cẩn thận..."
203
204 #: include/vlc_config_cat.h:108
205 msgid "Demuxers"
206 msgstr "Tách kênh"
207
208 #: include/vlc_config_cat.h:109
209 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
210 msgstr "Tách kênh dùng để tách audio và video thành các luồng riêng rẽ."
211
212 #: include/vlc_config_cat.h:111
213 msgid "Video codecs"
214 msgstr "Codec của Video"
215
216 #: include/vlc_config_cat.h:112
217 msgid "Settings for the video-only decoders and encoders."
218 msgstr "Thiết lập áp dụng cho phần giải và mã hóa video."
219
220 #: include/vlc_config_cat.h:114
221 msgid "Audio codecs"
222 msgstr "Codec của Audio"
223
224 #: include/vlc_config_cat.h:115
225 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
226 msgstr "Thiết lập cho phần audio cũng như giải và mã hóa."
227
228 #: include/vlc_config_cat.h:117
229 msgid "Other codecs"
230 msgstr "Các codec khác"
231
232 #: include/vlc_config_cat.h:118
233 msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders."
234 msgstr "Thiết lập cho phần audio và video cũng như giải và mã hóa."
235
236 #: include/vlc_config_cat.h:120
237 msgid "General Input"
238 msgstr "Tổng quát việc nhập dữ liệu"
239
240 #: include/vlc_config_cat.h:121
241 msgid "General input settings. Use with care..."
242 msgstr "Thiết lập việc xuất dữ liệu, hãy cẩn thận..."
243
244 #: include/vlc_config_cat.h:124 src/libvlc-module.c:1882
245 msgid "Stream output"
246 msgstr "Nhập dữ liệu luồng"
247
248 #: include/vlc_config_cat.h:126
249 msgid ""
250 "Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
251 "saving incoming streams.\n"
252 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
253 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
254 "RTSP).\n"
255 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
256 "duplicating...)."
257 msgstr ""
258 "Thiết lập cho việc xuất dữ liệu của luồng được sử dụng như là một luồng chủ "
259 "hoặc lưu các luồng đầu vào.\n"
260 "Các luồng sẽ được trộn và sau đó đi qua phương thức \"truy cập xuất dữ liệu"
261 "\" có thể lưu luồng vào một file hoặc phân luồn nó (UDP, HTTP, RTP/RTSP).\n"
262 "Các phương thức phân luồng Sout cho phép điều khiển tiến trình phân luồng "
263 "(chuyển mã, nhân bản...)."
264
265 #: include/vlc_config_cat.h:134
266 msgid "General stream output settings"
267 msgstr "Thiết lập chung cho phần xuất dữ liệu từ luồng"
268
269 #: include/vlc_config_cat.h:136
270 msgid "Muxers"
271 msgstr "Trộn kênh"
272
273 #: include/vlc_config_cat.h:138
274 msgid ""
275 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
276 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
277 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
278 "You can also set default parameters for each muxer."
279 msgstr ""
280 "Trộn kênh dùng để tạo ra các định dạng từ việc kết nối lại các luồng sơ cấp "
281 "(video, audio,...) với nhau. Phần thiết lập này sẽ cho phép bạn bắt buộc "
282 "phải yêu cầu các thông số cho việc trộn kênh. Ban không nên chọn phần này.\n"
283 "Bạn cũng có thể thiết lập lại các giá trị mặc định của từng thao tác trộn "
284 "kênh."
285
286 #: include/vlc_config_cat.h:144
287 msgid "Access output"
288 msgstr "Truy cập cách xuất dữ liệu"
289
290 #: include/vlc_config_cat.h:146
291 msgid ""
292 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
293 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
294 "should probably not do that.\n"
295 "You can also set default parameters for each access output."
296 msgstr ""
297 "Phương thức truy cập cách xuất dữ liệu điều khiển các luồng đã trộn được gửi "
298 "đi. Phần thiết lập này cho phép bạn bắt buộc phải có phần nhập dữ liệu đầu "
299 "vào. Bận không nên chọn phần này.\n"
300 "Bạn cũng có thể thiết lập các thông số cho mỗi cách thức truy cập."
301
302 #: include/vlc_config_cat.h:151
303 msgid "Packetizers"
304 msgstr "Đóng gói"
305
306 #: include/vlc_config_cat.h:153
307 msgid ""
308 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
309 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
310 "not do that.\n"
311 "You can also set default parameters for each packetizer."
312 msgstr ""
313 "Đóng gói được dùng để \"tái xử lý\" các luồng sơ cấp trước khi trộn. Phần "
314 "thiết lập này sẽ bắt buộc tạo một phần đóng gói. Bạn không nên làm điều "
315 "này.\n"
316 "Bạn cũng có thể thiết lập các thông số mặc định cho từng gói."
317
318 #: include/vlc_config_cat.h:159
319 msgid "Sout stream"
320 msgstr "Luồng Sout"
321
322 #: include/vlc_config_cat.h:160
323 msgid ""
324 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
325 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
326 "for each sout stream module here."
327 msgstr ""
328 "Luồng Sout là phương thức cho bạn có thể xây dựng các chuỗi xử lý sout. Hãy "
329 "đọc thêm tài liều về Cách Phân Luồng để"
330
331 #: include/vlc_config_cat.h:165 modules/services_discovery/sap.c:124
332 msgid "SAP"
333 msgstr "SAP"
334
335 #: include/vlc_config_cat.h:167
336 msgid ""
337 "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
338 "multicast UDP or RTP."
339 msgstr ""
340 "SAP dùng để thông báo chính thức các luồng sẽ được gửi đi thông qua việc dồn "
341 "kênh băng UDP hay RTP"
342
343 #: include/vlc_config_cat.h:170
344 msgid "VOD"
345 msgstr "VOD"
346
347 #: include/vlc_config_cat.h:171
348 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
349 msgstr "Thi hành Video theo yêu cầu của VLC"
350
351 #: include/vlc_config_cat.h:175 src/libvlc-module.c:2018
352 #: src/playlist/engine.c:119 modules/demux/playlist/playlist.c:66
353 #: modules/demux/playlist/playlist.c:67
354 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:232
355 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:326
356 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:71 modules/gui/macosx/intf.m:610
357 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:103
358 #: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:107
359 #: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:107
360 #: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:43
361 #: modules/gui/qt4/main_interface.cpp:157
362 msgid "Playlist"
363 msgstr "Danh sách"
364
365 #: include/vlc_config_cat.h:176
366 msgid ""
367 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
368 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
369 msgstr ""
370 "Thiết lập này áp dụng cho cách thao tác của danh sách chơi (vd như cách chơi "
371 "lại toàn bộ danh sách) và các phương thức thêm các đối tượng vào danh sách "
372 "chơi một cách tự động (\"khám phá dịch vụ\" phương thức)."
373
374 #: include/vlc_config_cat.h:180
375 msgid "General playlist behaviour"
376 msgstr "Thao tác chung của danh sách nhạc"
377
378 #: include/vlc_config_cat.h:181 modules/gui/macosx/playlist.m:485
379 #: modules/gui/macosx/playlist.m:486
380 msgid "Services discovery"
381 msgstr "Các dịch vụ khác"
382
383 #: include/vlc_config_cat.h:182
384 msgid ""
385 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
386 "playlist."
387 msgstr ""
388 "Phương thức khám phá dịch vụ là thao tác thuận lợi cho việc thêm các đối "
389 "tượng vào danh sách."
390
391 #: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1832
392 msgid "Advanced"
393 msgstr "Nâng cao"
394
395 #: include/vlc_config_cat.h:187
396 msgid "Advanced settings. Use with care..."
397 msgstr "Thiết lập nâng cao. Cẩn thận khi chỉnh sửa..."
398
399 #: include/vlc_config_cat.h:189
400 msgid "CPU features"
401 msgstr "Tính năng CPU"
402
403 #: include/vlc_config_cat.h:190
404 msgid ""
405 "You can choose to disable some CPU accelerations here. Use with extreme care!"
406 msgstr "Bạn có thể vô hiệu tốc độ xử lý của CPU. Cẩn thận khi dùng!"
407
408 #: include/vlc_config_cat.h:193
409 msgid "Advanced settings"
410 msgstr "Thiết lập nâng cao"
411
412 #: include/vlc_config_cat.h:198 modules/gui/macosx/open.m:180
413 #: modules/gui/macosx/open.m:459 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:256
414 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:309
415 msgid "Network"
416 msgstr "Mạng lưới"
417
418 #: include/vlc_config_cat.h:199
419 msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
420 msgstr ""
421 "Các phương thức này cung cấp các chức năng truy cập của mạng lưới đến các "
422 "phần khác của VLC."
423
424 #: include/vlc_config_cat.h:202
425 msgid "Chroma modules settings"
426 msgstr "Thiết lập phương thức màu sắc"
427
428 #: include/vlc_config_cat.h:203
429 msgid "These settings affect chroma transformation modules."
430 msgstr "Các thiết lập này tác động đến các phương thức chuyển đổi màu."
431
432 #: include/vlc_config_cat.h:205
433 msgid "Packetizer modules settings"
434 msgstr "Thiết lập phương thức đóng gói"
435
436 #: include/vlc_config_cat.h:209
437 msgid "Encoders settings"
438 msgstr "Thiết lập bộ mã hóa"
439
440 #: include/vlc_config_cat.h:211
441 msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
442 msgstr ""
443 "Sau đây là các thiết lập chung cho video/audio/phụ đề và các phương pháp mã "
444 "hóa"
445
446 #: include/vlc_config_cat.h:214
447 msgid "Dialog providers settings"
448 msgstr "Thiết lập nhà cung cấp hộii thoại"
449
450 #: include/vlc_config_cat.h:216
451 msgid "Dialog providers can be configured here."
452 msgstr "Cửa sổ thông báo của nhà cung cấp có thể chỉnh sửa tại đây."
453
454 #: include/vlc_config_cat.h:218
455 msgid "Subtitle demuxer settings"
456 msgstr "Thiết lập tách kênh phụ đề"
457
458 #: include/vlc_config_cat.h:220
459 msgid ""
460 "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
461 "example by setting the subtitles type or file name."
462 msgstr ""
463 "Trong phần này bạn có thể chỉnh sửa thao tác của tách kênh phụ đề, ví dụ như "
464 "thiét lập dạng của phụ đề hoặc là tên file"
465
466 #: include/vlc_config_cat.h:227
467 msgid "No help available"
468 msgstr "Không thể giúp đỡ"
469
470 #: include/vlc_config_cat.h:228
471 msgid "There is no help available for these modules."
472 msgstr "Không có file trợ giúp tương ứng với các phương thức này"
473
474 #: include/vlc_interface.h:125
475 msgid ""
476 "\n"
477 "Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
478 "to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
479 msgstr ""
480 "\n"
481 "Cảnh báo: bạn không thể thao tác giao diện đồ họa người dùng thêm nữa, mở "
482 "cửa sổ dòng lệnh, đi đến thư mục mà bạn đã cài VLC và chạy \"vlc -I qt\"\n"
483
484 #: include/vlc_intf_strings.h:34
485 msgid "Quick &Open File..."
486 msgstr "Mở nhanh file..."
487
488 #: include/vlc_intf_strings.h:35
489 msgid "&Advanced Open..."
490 msgstr "Mở file nâng cao..."
491
492 #: include/vlc_intf_strings.h:36
493 msgid "Open &Directory..."
494 msgstr "Mở hư mục"
495
496 #: include/vlc_intf_strings.h:38
497 msgid "Select one or more files to open"
498 msgstr "Chọn một hay nhiều file để mở"
499
500 #: include/vlc_intf_strings.h:42
501 msgid "Media &Information"
502 msgstr "Thông tin file"
503
504 #: include/vlc_intf_strings.h:43
505 msgid "&Codec Information"
506 msgstr "Thông tin codec"
507
508 #: include/vlc_intf_strings.h:44
509 msgid "&Messages"
510 msgstr "Thông điệp"
511
512 #: include/vlc_intf_strings.h:45
513 msgid "Jump to Specific &Time"
514 msgstr "Nhảy tới thời gian tự chọn"
515
516 #: include/vlc_intf_strings.h:46 modules/gui/qt4/menus.cpp:602
517 msgid "&Bookmarks"
518 msgstr "Đánh dấu"
519
520 #: include/vlc_intf_strings.h:47
521 msgid "&VLM Configuration"
522 msgstr "Chỉnh sửa VLM"
523
524 #: include/vlc_intf_strings.h:49
525 msgid "&About"
526 msgstr "Thông tin - phiên dịch bởi Phan Anh"
527
528 #: include/vlc_intf_strings.h:52 modules/control/rc.c:77
529 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:65
530 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:153 modules/gui/macosx/intf.m:603
531 #: modules/gui/macosx/intf.m:648 modules/gui/macosx/intf.m:737
532 #: modules/gui/macosx/intf.m:744 modules/gui/macosx/intf.m:2021
533 #: modules/gui/macosx/intf.m:2022 modules/gui/macosx/intf.m:2023
534 #: modules/gui/macosx/intf.m:2024 modules/gui/macosx/playlist.m:473
535 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:101 modules/gui/qt4/menus.cpp:734
536 #: modules/gui/qt4/ui/open.h:275
537 msgid "Play"
538 msgstr "Chơi"
539
540 #: include/vlc_intf_strings.h:53
541 msgid "Fetch Information"
542 msgstr "Thông tin mở rộng"
543
544 #: include/vlc_intf_strings.h:54 modules/gui/macosx/playlist.m:474
545 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:47
546 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:104
547 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:171
548 msgid "Delete"
549 msgstr "Xóa"
550
551 #: include/vlc_intf_strings.h:55
552 msgid "Information..."
553 msgstr "Thông tin..."
554
555 #: include/vlc_intf_strings.h:56
556 msgid "Sort"
557 msgstr "Sắp xếp"
558
559 #: include/vlc_intf_strings.h:57
560 msgid "Add Node"
561 msgstr "Thêm nốt"
562
563 #: include/vlc_intf_strings.h:58
564 msgid "Stream..."
565 msgstr "Luồng"
566
567 #: include/vlc_intf_strings.h:59
568 msgid "Save..."
569 msgstr "Lưu..."
570
571 #: include/vlc_intf_strings.h:60
572 msgid "Open Folder..."
573 msgstr "Mở thư mục..."
574
575 #: include/vlc_intf_strings.h:64 src/libvlc-module.c:1190
576 msgid "Repeat all"
577 msgstr "Lặp lại tất cả"
578
579 #: include/vlc_intf_strings.h:65
580 msgid "Repeat one"
581 msgstr "Lặp lại một lần"
582
583 #: include/vlc_intf_strings.h:66
584 msgid "No repeat"
585 msgstr "Không lặp lại"
586
587 #: include/vlc_intf_strings.h:68 src/libvlc-module.c:1410
588 #: modules/gui/macosx/controls.m:1045 modules/gui/macosx/intf.m:654
589 msgid "Random"
590 msgstr "Ngẫu nhiên"
591
592 #: include/vlc_intf_strings.h:69
593 msgid "Random off"
594 msgstr "Tắt ngẫu nhiên"
595
596 #: include/vlc_intf_strings.h:71
597 msgid "Add to playlist"
598 msgstr "Thêm vào danh sách"
599
600 #: include/vlc_intf_strings.h:72
601 msgid "Add to media library"
602 msgstr "Thêm vào thư viện"
603
604 #: include/vlc_intf_strings.h:74
605 msgid "Add file..."
606 msgstr "Thêm file..."
607
608 #: include/vlc_intf_strings.h:75
609 msgid "Advanced open..."
610 msgstr "Mở file nâng cao..."
611
612 #: include/vlc_intf_strings.h:76
613 msgid "Add directory..."
614 msgstr "Thêm thư mục..."
615
616 #: include/vlc_intf_strings.h:78
617 msgid "Save Playlist to &File..."
618 msgstr "Lưu danh sách và file..."
619
620 #: include/vlc_intf_strings.h:79
621 msgid "Open Play&list..."
622 msgstr "Mở danh sách..."
623
624 #: include/vlc_intf_strings.h:81
625 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1169
626 msgid "Search"
627 msgstr "Tìm kiếm"
628
629 #: include/vlc_intf_strings.h:82
630 msgid "Search Filter"
631 msgstr "Bộ lọc tìm kiếm"
632
633 #: include/vlc_intf_strings.h:84
634 msgid "&Services Discovery"
635 msgstr "Khám phá dịch vụ"
636
637 #: include/vlc_intf_strings.h:88
638 msgid ""
639 "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
640 "them."
641 msgstr ""
642 "Một vài tùy chọn bị ẩn. Đánh dấu \"Tùy chọn nâng cao\" để hiển thị chúng"
643
644 #: include/vlc_intf_strings.h:93 modules/gui/macosx/extended.m:78
645 msgid "Image clone"
646 msgstr "Sao chép hình ảnh"
647
648 #: include/vlc_intf_strings.h:94
649 msgid "Clone the image"
650 msgstr "Sao chép hình ảnh"
651
652 #: include/vlc_intf_strings.h:96
653 msgid "Magnification"
654 msgstr "Phóng to"
655
656 #: include/vlc_intf_strings.h:97
657 msgid ""
658 "Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
659 "be magnified."
660 msgstr ""
661 "Phóng to một đoạn video. Chọn phần hình ảnh cua đoạn video bạn muốn phóng to."
662
663 #: include/vlc_intf_strings.h:100 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:911
664 msgid "Waves"
665 msgstr "Sóng"
666
667 #: include/vlc_intf_strings.h:101
668 msgid "\"Waves\" video distortion effect"
669 msgstr "\"Gợn sóng\" hiệu ứng giúp tạo các đường cong của sóng"
670
671 #: include/vlc_intf_strings.h:103
672 msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
673 msgstr "\"Bề mặt nước\" hiệu ứng giúp tạo bề mặt nước"
674
675 #: include/vlc_intf_strings.h:105
676 msgid "Image colors inversion"
677 msgstr "Đảo ngược màu sắc hình ảnh"
678
679 #: include/vlc_intf_strings.h:107
680 msgid "Split the image to make an image wall"
681 msgstr "Chia đôi hình ảnh để làm bức tường hình ảnh"
682
683 #: include/vlc_intf_strings.h:109
684 msgid ""
685 "Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
686 "The video gets split in parts that you must sort."
687 msgstr ""
688 "Tạo một \"trò chơi giải đố\" với đoạn video. \n"
689 "Đoạn video bị chia nhỏ thành nhiều phần và bạn phải sắp xếp chúng."
690
691 #: include/vlc_intf_strings.h:112
692 msgid ""
693 "\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
694 "Try changing the various settings for different effects"
695 msgstr ""
696
697 #: include/vlc_intf_strings.h:115
698 msgid ""
699 "\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
700 "white, except the parts that are of the color that you select in the "
701 "settings."
702 msgstr ""
703
704 # Phần trợ giúp tổng quan trong Help\r
705 #: include/vlc_intf_strings.h:119
706 msgid ""
707 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
708 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
709 "h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
710 "href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
711 "newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
712 "videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
713 "player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
714 "player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
715 "Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
716 "</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
717 "streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
718 "wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
719 "a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
720 "\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
721 "understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
722 "videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
723 "any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
724 "support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
725 "<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
726 "videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
727 "(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
728 "h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
729 "community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
730 "code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
731 "can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
732 msgstr ""
733 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
734 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Chào mừng bạn đến phần trợ giúp của VLC - "
735 "Việt hóa bởi Phan Anh - ppanhh@gmail.com</h2><h3>Hướng dẫn người dùng</"
736 "h3><p>Bạn có thể tìm thấy các phần mà bạn thắc mắc tại trang web <a href="
737 "\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a>.</p><p>Nếu bạn lần đầu tiên sử dụng "
738 "VLC, hãy đọc phần<br><a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
739 "VLC_for_dummies\"><em>Giới thiệu chương trình VLC</em></a>.</p><p>Bạn sẽ "
740 "được hướng dẫn về việc sử dụng chương trình tại<br>\"<a href=\"http://wiki."
741 "videolan.org/Documentation:Play_HowTo\"><em>tài liệu cách mở một file với "
742 "VLC </em></a>\" .</p><p>Về phần lưu trữ,chuyển đổi định dạng file, chuyển "
743 "mã, mã hóa, dồn kênh và phân luồng âm thanh, bạn sẽ tìm thấy các thông tin "
744 "hữu ích tại <a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo"
745 "\">Tài liệu phân luồng</a>.</p><p>Nếu bạn thấy bổi rối với các thuật ngữ "
746 "trong chương trình, hãy truy cập vào trang <a href=\"http://wiki.videolan."
747 "org/Knowledge_Base\">Kiến Thức Cơ Bản</a>.</p><p>Để có thể thao tác với các "
748 "phím tắt, bạn hãy đọc phần <a href=\"http://wiki.videolan.org/Hotkeys\">Phím "
749 "Tắt</a> .</p><h3>Trợ giúp trực tuyến</h3><p>Trước khi có câu hỏi nào, bạn "
750 "hãy dành chút thời gian xem qua <a href=\"http://www.videolan.org/support/"
751 "faq.html\">Các Câu Hỏi Thường Gặp</a>.</p><p>Sau đó bạn có thể đăng thắc mắc "
752 "(trợ giúp) của mình lên phần <a href=\"http://forum.videolan.org\">Diễn đan "
753 "VLC</a>, hay <a href=\"http://www.videolan.org/vlc/lists.html\">email cho "
754 "chúng tôi</a> hoặc chat trực tiếp với chúng tôi bằng IRCl (<em>#videolan</"
755 "em> trên irc.freenode.net).</p><h3>Đóng góp cho VLC</h3><p>Bạn có thể trợ "
756 "giúp chúng tôi bằng cách dành thời gian của bạn cho cộng đồng VLC trên mạng "
757 "internet, thiết kế giao diện, phiên dịch các tài liệu hướng dẫn, thử nghiệm "
758 "và viết mã. Bạn cũng có thể đóng góp cho chúng tôi về vật chất thông qua quỹ "
759 "của VLC. Và dĩ nhiên bạn có thể phát triển <b>tự mình phát triển</b> VLC.</"
760 "p></body></html>"
761
762 #: src/audio_output/filters.c:168 src/audio_output/filters.c:215
763 #: src/audio_output/filters.c:238
764 msgid "Audio filtering failed"
765 msgstr "Chế độ lọc Audio thất bại"
766
767 #: src/audio_output/filters.c:169 src/audio_output/filters.c:216
768 #: src/audio_output/filters.c:239
769 #, c-format
770 msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
771 msgstr "Số lượng các bộ lọc (%d) đã đạt được."
772
773 #: src/audio_output/input.c:110 src/audio_output/input.c:156
774 #: src/input/es_out.c:919 src/libvlc-module.c:613
775 #: src/video_output/video_output.c:1718 modules/video_filter/postproc.c:230
776 msgid "Disable"
777 msgstr "Vô hiệu"
778
779 #: src/audio_output/input.c:112 modules/visualization/visual/visual.c:133
780 msgid "Spectrometer"
781 msgstr "Máy đo quang phổ"
782
783 #: src/audio_output/input.c:114
784 msgid "Scope"
785 msgstr "Phạm vi"
786
787 #: src/audio_output/input.c:116
788 msgid "Spectrum"
789 msgstr "Quang phổ"
790
791 #: src/audio_output/input.c:118
792 msgid "Vu meter"
793 msgstr "Máy đo điện"
794
795 #: src/audio_output/input.c:153 modules/audio_filter/equalizer.c:75
796 #: modules/gui/macosx/equalizer.m:144 modules/gui/macosx/equalizer.m:145
797 #: modules/gui/macosx/equalizer.m:159
798 msgid "Equalizer"
799 msgstr "Bộ cân bằng"
800
801 #: src/audio_output/input.c:175 src/libvlc-module.c:313
802 msgid "Audio filters"
803 msgstr "Bộ lọc Audio"
804
805 #: src/audio_output/input.c:197
806 msgid "Replay gain"
807 msgstr "Chơi lại lần nữa"
808
809 #: src/audio_output/output.c:104 src/audio_output/output.c:131
810 #: modules/access/vcdx/info.c:86 modules/gui/macosx/intf.m:674
811 #: modules/gui/macosx/intf.m:675
812 msgid "Audio Channels"
813 msgstr "Kênh Audio"
814
815 #: src/audio_output/output.c:107 src/audio_output/output.c:142
816 #: modules/access/alsa.c:69 modules/access/oss.c:64 modules/access/v4l2.c:234
817 #: modules/audio_output/alsa.c:197 modules/audio_output/alsa.c:228
818 #: modules/audio_output/directx.c:554 modules/audio_output/oss.c:202
819 #: modules/audio_output/portaudio.c:402 modules/audio_output/sdl.c:184
820 #: modules/audio_output/sdl.c:201 modules/audio_output/waveout.c:516
821 #: modules/codec/twolame.c:71
822 msgid "Stereo"
823 msgstr "Stereo"
824
825 #: src/audio_output/output.c:109 src/audio_output/output.c:145
826 #: src/libvlc-module.c:407 src/libvlc-module.c:456
827 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95 modules/codec/dvbsub.c:102
828 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:187 modules/codec/zvbi.c:78
829 #: modules/control/gestures.c:91 modules/gui/fbosd.c:162
830 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:884
831 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:937
832 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:942 modules/video_filter/logo.c:77
833 #: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
834 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:172
835 msgid "Left"
836 msgstr "Trái"
837
838 #: src/audio_output/output.c:111 src/audio_output/output.c:147
839 #: src/libvlc-module.c:407 src/libvlc-module.c:456
840 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95 modules/codec/dvbsub.c:102
841 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:187 modules/codec/zvbi.c:78
842 #: modules/control/gestures.c:91 modules/gui/fbosd.c:162
843 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:886 modules/video_filter/logo.c:77
844 #: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
845 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:172
846 msgid "Right"
847 msgstr "Phải"
848
849 #: src/audio_output/output.c:137
850 msgid "Dolby Surround"
851 msgstr "Âm thanh vòm"
852
853 #: src/audio_output/output.c:149
854 msgid "Reverse stereo"
855 msgstr "Đảo ngược stereo"
856
857 #: src/config/file.c:603
858 msgid "key"
859 msgstr "khóa"
860
861 #: src/config/file.c:612
862 msgid "boolean"
863 msgstr "Lô-gíc"
864
865 #: src/config/file.c:612 src/libvlc.c:1664
866 msgid "integer"
867 msgstr "số nguyên"
868
869 #: src/config/file.c:621 src/libvlc.c:1693
870 msgid "float"
871 msgstr "số thực"
872
873 #: src/config/file.c:644 src/libvlc.c:1643
874 msgid "string"
875 msgstr "chuỗi"
876
877 #: src/control/media_list.c:259 src/playlist/engine.c:135
878 #: src/playlist/loadsave.c:165
879 msgid "Media Library"
880 msgstr "Thư viện"
881
882 #: src/extras/getopt.c:636
883 #, c-format
884 msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
885 msgstr "%s: tùy chọn `%s' không rõ ràng\n"
886
887 #: src/extras/getopt.c:661
888 #, c-format
889 msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
890 msgstr "%s: tùy chọn `--%s' không cho phép thông số\n"
891
892 #: src/extras/getopt.c:666
893 #, c-format
894 msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
895 msgstr "%s: tùy chọn `%c%s' không cho phép thông số\n"
896
897 #: src/extras/getopt.c:684 src/extras/getopt.c:860
898 #, c-format
899 msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
900 msgstr "%s: tùy chọn `%s' cần một thông số\n"
901
902 #: src/extras/getopt.c:713 src/extras/getopt.c:719
903 #, c-format
904 msgid "%s: unrecognized option `%s%s'\n"
905 msgstr "%s: không nhận diện được tùy chọn `%s%s'\n"
906
907 #: src/extras/getopt.c:746
908 #, c-format
909 msgid "%s: illegal option -- %c\n"
910 msgstr "%s: tùy chọn không hợp lệ -- %c\n"
911
912 #: src/extras/getopt.c:749
913 #, c-format
914 msgid "%s: invalid option -- %c\n"
915 msgstr "%s: tùy chọn sai -- %c\n"
916
917 #: src/extras/getopt.c:779 src/extras/getopt.c:909
918 #, c-format
919 msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
920 msgstr "%s: tùy chọn cần một thông số -- %c\n"
921
922 #: src/extras/getopt.c:826
923 #, c-format
924 msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
925 msgstr "%s: tùy chọn `-W %s' không rõ ràng\n"
926
927 #: src/extras/getopt.c:844
928 #, c-format
929 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
930 msgstr "%s: tùy chọn `-W %s' không cần thông số\n"
931
932 #: src/input/control.c:200
933 #, c-format
934 msgid "Bookmark %i"
935 msgstr "Đánh dấu %i"
936
937 #: src/input/decoder.c:270
938 #, fuzzy
939 msgid "packetizer"
940 msgstr "Đóng gói"
941
942 #: src/input/decoder.c:270
943 #, fuzzy
944 msgid "decoder"
945 msgstr "Giải mã"
946
947 #: src/input/decoder.c:278 src/input/decoder.c:431
948 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:223 modules/codec/avcodec/encoder.c:231
949 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:253 modules/codec/avcodec/encoder.c:683
950 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:692 modules/stream_out/es.c:373
951 #: modules/stream_out/es.c:388
952 msgid "Streaming / Transcoding failed"
953 msgstr "Phân luồng / Chuyển mã thất bại"
954
955 #: src/input/decoder.c:279
956 #, fuzzy, c-format
957 msgid "VLC could not open the %s module."
958 msgstr "VLC không thể mở phương thức giải mã này."
959
960 #: src/input/decoder.c:432
961 msgid "VLC could not open the decoder module."
962 msgstr "VLC không thể mở phương thức giải mã này."
963
964 #: src/input/decoder.c:672
965 msgid "No suitable decoder module"
966 msgstr "Phương thức giải mã không phù hợp"
967
968 #: src/input/decoder.c:673
969 #, c-format
970 msgid ""
971 "VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
972 "there is no way for you to fix this."
973 msgstr ""
974 "VLC không hỗ trợ định dạng file này\"%4.4s\". Và bạn không thể sửa được lỗi "
975 "này."
976
977 #: src/input/es_out.c:940 src/input/es_out.c:945 src/libvlc-module.c:351
978 #: modules/access/cdda/info.c:388 modules/access/vcdx/access.c:460
979 #: modules/access/vcdx/info.c:226
980 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:394
981 msgid "Track"
982 msgstr "Track"
983
984 #: src/input/es_out.c:1145
985 #, c-format
986 msgid "%s [%s %d]"
987 msgstr "%s [%s %d]"
988
989 #: src/input/es_out.c:1145 src/input/es_out.c:1150 src/input/var.c:173
990 #: src/libvlc-module.c:646 modules/gui/macosx/intf.m:661
991 #: modules/gui/macosx/intf.m:662
992 msgid "Program"
993 msgstr "Chương trình"
994
995 #: src/input/es_out.c:1331 src/input/es_out.c:1333
996 msgid "Scrambled"
997 msgstr "Đổi tần số"
998
999 #: src/input/es_out.c:1331
1000 msgid "Yes"
1001 msgstr "Đồng ý"
1002
1003 #: src/input/es_out.c:1977
1004 #, c-format
1005 msgid "Closed captions %u"
1006 msgstr "Đóng với tiêu đề %u"
1007
1008 #: src/input/es_out.c:2725
1009 #, c-format
1010 msgid "Stream %d"
1011 msgstr "Luồng %d"
1012
1013 #: src/input/es_out.c:2742 src/input/es_out.c:2857
1014 msgid "Subtitle"
1015 msgstr "Phụ đề"
1016
1017 #: src/input/es_out.c:2750 src/input/es_out.c:2777 src/input/es_out.c:2826
1018 #: src/input/es_out.c:2857 modules/gui/macosx/output.m:153
1019 msgid "Type"
1020 msgstr "Loại"
1021
1022 #: src/input/es_out.c:2753
1023 msgid "Original ID"
1024 msgstr "Số ID gốc"
1025
1026 #: src/input/es_out.c:2760 src/input/es_out.c:2763
1027 #: modules/gui/macosx/wizard.m:385 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:470
1028 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:489
1029 msgid "Codec"
1030 msgstr "Codec"
1031
1032 #: src/input/es_out.c:2767 src/input/meta.c:52 src/libvlc-module.c:207
1033 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:279
1034 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:266
1035 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:373
1036 msgid "Language"
1037 msgstr "Ngôn ngữ"
1038
1039 #: src/input/es_out.c:2770 src/input/meta.c:47
1040 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:94 modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:67
1041 msgid "Description"
1042 msgstr "Mô tả"
1043
1044 #: src/input/es_out.c:2780 src/input/es_out.c:2783
1045 #: modules/gui/macosx/output.m:176 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:492
1046 msgid "Channels"
1047 msgstr "Kênh"
1048
1049 #: src/input/es_out.c:2788
1050 msgid "Sample rate"
1051 msgstr "Xếp hạng tự động"
1052
1053 #: src/input/es_out.c:2789
1054 #, c-format
1055 msgid "%u Hz"
1056 msgstr "%u Hz"
1057
1058 #: src/input/es_out.c:2799
1059 msgid "Bits per sample"
1060 msgstr "Tự động từng bit"
1061
1062 #: src/input/es_out.c:2804 modules/access/pvr.c:97
1063 #: modules/access_output/shout.c:91 modules/demux/playlist/shoutcast.c:405
1064 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:972
1065 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:471 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:490
1066 msgid "Bitrate"
1067 msgstr "Tần số bit"
1068
1069 #: src/input/es_out.c:2805
1070 #, c-format
1071 msgid "%u kb/s"
1072 msgstr "%u kb/s"
1073
1074 #: src/input/es_out.c:2816
1075 msgid "Track replay gain"
1076 msgstr "Chơi lại Track một lần nữa"
1077
1078 #: src/input/es_out.c:2818
1079 msgid "Album replay gain"
1080 msgstr "Chơi lại album một lần nữa"
1081
1082 #: src/input/es_out.c:2820
1083 #, c-format
1084 msgid "%.2f dB"
1085 msgstr "%.2f dB"
1086
1087 #: src/input/es_out.c:2830 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:476
1088 msgid "Resolution"
1089 msgstr "Độ phân giải"
1090
1091 #: src/input/es_out.c:2836
1092 msgid "Display resolution"
1093 msgstr "Hiển thị độ phân giải"
1094
1095 #: src/input/es_out.c:2847 src/input/es_out.c:2851
1096 #: modules/access/screen/screen.c:44 modules/access/screen/xcb.c:37
1097 msgid "Frame rate"
1098 msgstr "Xếp hạng khung"
1099
1100 #: src/input/input.c:2456
1101 msgid "Your input can't be opened"
1102 msgstr "Dữ liệu nhập vào không thể đọc được"
1103
1104 #: src/input/input.c:2457
1105 #, c-format
1106 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
1107 msgstr "VLC không thể mở MRL '%s'. Kiểm tra log để biết thêm."
1108
1109 #: src/input/input.c:2591
1110 msgid "VLC can't recognize the input's format"
1111 msgstr "VLC không thể nhận diện được định dạng nhập vào"
1112
1113 #: src/input/input.c:2592
1114 #, c-format
1115 msgid ""
1116 "The format of '%s' cannot be detected. Have a look at the log for details."
1117 msgstr "Định dạng cua '%s' không thể tìm ra. Hãy xem log để biết thêm."
1118
1119 #: src/input/meta.c:41 src/input/var.c:183
1120 #: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1236 modules/gui/macosx/intf.m:663
1121 #: modules/gui/macosx/intf.m:664 modules/gui/macosx/open.m:190
1122 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:76 modules/gui/macosx/wizard.m:348
1123 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:368
1124 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:305 modules/mux/asf.c:52
1125 msgid "Title"
1126 msgstr "Tiêu đề"
1127
1128 #: src/input/meta.c:42 modules/gui/macosx/playlist.m:1324
1129 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:77
1130 msgid "Artist"
1131 msgstr "Nghệ sĩ"
1132
1133 #: src/input/meta.c:43
1134 msgid "Genre"
1135 msgstr "Thể loại"
1136
1137 #: src/input/meta.c:44 modules/mux/asf.c:56
1138 msgid "Copyright"
1139 msgstr "Bản quyền"
1140
1141 #: src/input/meta.c:45 src/libvlc-module.c:351 modules/access/vcdx/info.c:63
1142 msgid "Album"
1143 msgstr "Album"
1144
1145 #: src/input/meta.c:46
1146 msgid "Track number"
1147 msgstr "Số track"
1148
1149 #: src/input/meta.c:48 modules/mux/asf.c:60
1150 msgid "Rating"
1151 msgstr "Xếp hạng"
1152
1153 #: src/input/meta.c:49
1154 msgid "Date"
1155 msgstr "Ngày"
1156
1157 #: src/input/meta.c:50
1158 msgid "Setting"
1159 msgstr "Thiết lập"
1160
1161 #: src/input/meta.c:51 modules/gui/macosx/open.m:203
1162 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:102
1163 msgid "URL"
1164 msgstr "URL"
1165
1166 #: src/input/meta.c:53 modules/misc/notify/notify.c:305
1167 msgid "Now Playing"
1168 msgstr "Đang chơi"
1169
1170 #: src/input/meta.c:54 modules/access/vcdx/info.c:70
1171 msgid "Publisher"
1172 msgstr "Nhà xuất bản"
1173
1174 #: src/input/meta.c:55
1175 msgid "Encoded by"
1176 msgstr "Mã hóa bởi"
1177
1178 #: src/input/meta.c:56
1179 msgid "Artwork URL"
1180 msgstr "Artwork URL"
1181
1182 #: src/input/meta.c:57
1183 msgid "Track ID"
1184 msgstr "ID của track"
1185
1186 #: src/input/var.c:164
1187 msgid "Bookmark"
1188 msgstr "Đánh dấu"
1189
1190 #: src/input/var.c:178 src/libvlc-module.c:652
1191 msgid "Programs"
1192 msgstr "Chương trình"
1193
1194 #: src/input/var.c:188 modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1237
1195 #: modules/gui/macosx/intf.m:665 modules/gui/macosx/intf.m:666
1196 #: modules/gui/macosx/open.m:191 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:306
1197 msgid "Chapter"
1198 msgstr "Chương"
1199
1200 #: src/input/var.c:193 modules/access/vcdx/info.c:238
1201 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:294
1202 msgid "Navigation"
1203 msgstr "Định hướng"
1204
1205 #: src/input/var.c:206 modules/gui/macosx/intf.m:689
1206 #: modules/gui/macosx/intf.m:690
1207 msgid "Video Track"
1208 msgstr "Video Track"
1209
1210 #: src/input/var.c:211 modules/gui/macosx/intf.m:672
1211 #: modules/gui/macosx/intf.m:673
1212 msgid "Audio Track"
1213 msgstr "Audio Track"
1214
1215 #: src/input/var.c:216 modules/gui/macosx/controls.m:830
1216 #: modules/gui/macosx/controls.m:888 modules/gui/macosx/intf.m:697
1217 #: modules/gui/macosx/intf.m:698
1218 msgid "Subtitles Track"
1219 msgstr "Phụ đề track"
1220
1221 #: src/input/var.c:279
1222 msgid "Next title"
1223 msgstr "Tựa đề tiếp theo"
1224
1225 #: src/input/var.c:284
1226 msgid "Previous title"
1227 msgstr "Tựa đề trước đó"
1228
1229 #: src/input/var.c:310
1230 #, c-format
1231 msgid "Title %i"
1232 msgstr "Tựa đề %i"
1233
1234 #: src/input/var.c:334 src/input/var.c:392
1235 #, c-format
1236 msgid "Chapter %i"
1237 msgstr "Chương %i"
1238
1239 #: src/input/var.c:372 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:291
1240 msgid "Next chapter"
1241 msgstr "Chương tiếp theo"
1242
1243 #: src/input/var.c:377 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:290
1244 msgid "Previous chapter"
1245 msgstr "Chương trước đó"
1246
1247 #: src/input/vlm.c:569 src/input/vlm.c:935
1248 #, c-format
1249 msgid "Media: %s"
1250 msgstr "Media: %s"
1251
1252 #: src/interface/interface.c:88 modules/gui/macosx/intf.m:622
1253 #: modules/gui/macosx/intf.m:623
1254 msgid "Add Interface"
1255 msgstr "Thêm giao diện"
1256
1257 #: src/interface/interface.c:92
1258 msgid "Console"
1259 msgstr "Chế độ dòng lệnh"
1260
1261 #: src/interface/interface.c:95
1262 msgid "Telnet Interface"
1263 msgstr "Giao diện Telnet"
1264
1265 #: src/interface/interface.c:98
1266 msgid "Web Interface"
1267 msgstr "Giao diện Web"
1268
1269 #: src/interface/interface.c:101
1270 msgid "Debug logging"
1271 msgstr "Lưu trữ phần gỡ rối"
1272
1273 #: src/interface/interface.c:104
1274 msgid "Mouse Gestures"
1275 msgstr "Cử động chuột"
1276
1277 #. xgettext: Translate "C" to the language code: "fr", "en_GB", "nl", "ru"...
1278 #: src/libvlc.c:342 src/libvlc.c:453 src/modules/cache.c:212
1279 #: src/modules/cache.c:535
1280 msgid "C"
1281 msgstr "C"
1282
1283 #: src/libvlc.c:1162
1284 msgid ""
1285 "Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
1286 "interface."
1287 msgstr ""
1288 "Khởi động VLC với giao diện mặc định. Sử dụng 'cvlc' để chạy VLC mà không "
1289 "cần giao diện đồ họa"
1290
1291 #: src/libvlc.c:1328
1292 msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
1293 msgstr "Để biết thêm thông tin trợ giúp, sử dụng '-H'."
1294
1295 #: src/libvlc.c:1332 src/libvlc-module.c:1467
1296 #, c-format
1297 msgid ""
1298 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
1299 "You can specify multiple streams on the commandline. They will be enqueued "
1300 "in the playlist.\n"
1301 "The first item specified will be played first.\n"
1302 "\n"
1303 "Options-styles:\n"
1304 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
1305 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
1306 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
1307 "            and that overrides previous settings.\n"
1308 "\n"
1309 "Stream MRL syntax:\n"
1310 "  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
1311 "option=value ...]\n"
1312 "\n"
1313 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
1314 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
1315 "\n"
1316 "URL syntax:\n"
1317 "  [file://]filename              Plain media file\n"
1318 "  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
1319 "  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
1320 "  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
1321 "  screen://                      Screen capture\n"
1322 "  [dvd://][device][@raw_device]  DVD device\n"
1323 "  [vcd://][device]               VCD device\n"
1324 "  [cdda://][device]              Audio CD device\n"
1325 "  udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
1326 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
1327 "  vlc://pause:<seconds>          Special item to pause the playlist for a "
1328 "certain time\n"
1329 "  vlc://quit                     Special item to quit VLC\n"
1330 msgstr ""
1331
1332 #: src/libvlc.c:1708
1333 msgid " (default enabled)"
1334 msgstr "(mặc định mở)"
1335
1336 #: src/libvlc.c:1709
1337 msgid " (default disabled)"
1338 msgstr "(mặc định tắt)"
1339
1340 #: src/libvlc.c:1868 src/libvlc.c:1871 src/libvlc.c:1879 src/libvlc.c:1884
1341 msgid "Note:"
1342 msgstr "Ghi chú:"
1343
1344 #: src/libvlc.c:1869 src/libvlc.c:1872
1345 msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
1346 msgstr "thêm vào --gõ vào dòng lệnh nâng cao để bật các tùy chọn nâng cao."
1347
1348 #: src/libvlc.c:1880 src/libvlc.c:1885
1349 #, c-format
1350 msgid ""
1351 "%d module(s) were not displayed because they only have advanced options.\n"
1352 msgstr ""
1353 "%d phương thúc không được hiện thị vì chức năng này chỉ có trong tùy chọn "
1354 "nâng cao.\n"
1355
1356 #: src/libvlc.c:1892 src/libvlc.c:1896
1357 #, fuzzy
1358 msgid ""
1359 "No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
1360 "modules."
1361 msgstr ""
1362 "Không tìm thấy phương thức tương ứng. Sử dụng --list hoặc--list-verbose để "
1363 "có thể chọn phương thức khác."
1364
1365 #: src/libvlc.c:1997
1366 #, fuzzy, c-format
1367 msgid "VLC version %s (%s)\n"
1368 msgstr "Phiên bản VLC %s\n"
1369
1370 #: src/libvlc.c:1999
1371 #, c-format
1372 msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
1373 msgstr "Lập trình bởi %s@%s.%s\n"
1374
1375 #: src/libvlc.c:2001
1376 #, c-format
1377 msgid "Compiler: %s\n"
1378 msgstr "Người lập trình: %s\n"
1379
1380 #: src/libvlc.c:2036
1381 msgid ""
1382 "\n"
1383 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
1384 msgstr ""
1385 "\n"
1386 "Nội dung file trợ giúp bị lỗi: vlc-help.txt file.\n"
1387
1388 #: src/libvlc.c:2056
1389 msgid ""
1390 "\n"
1391 "Press the RETURN key to continue...\n"
1392 msgstr ""
1393 "\n"
1394 "Nhấn khóa QUAY LẠI để tiếp tục...\n"
1395
1396 #: src/libvlc.h:192 src/libvlc-module.c:1413 src/libvlc-module.c:1414
1397 #: src/libvlc-module.c:2544 src/video_output/vout_intf.c:197
1398 msgid "Zoom"
1399 msgstr "Phóng to"
1400
1401 #: src/libvlc.h:193 src/libvlc-module.c:1333 src/video_output/vout_intf.c:91
1402 msgid "1:4 Quarter"
1403 msgstr "1:4 Một phần tư"
1404
1405 #: src/libvlc.h:194 src/libvlc-module.c:1334 src/video_output/vout_intf.c:92
1406 msgid "1:2 Half"
1407 msgstr "1:2 Phân nửa"
1408
1409 #: src/libvlc.h:195 src/libvlc-module.c:1335 src/video_output/vout_intf.c:93
1410 msgid "1:1 Original"
1411 msgstr "1:1 Nguyên gốc"
1412
1413 #: src/libvlc.h:196 src/libvlc-module.c:1336 src/video_output/vout_intf.c:94
1414 msgid "2:1 Double"
1415 msgstr "2:1 Gấp đôi"
1416
1417 #: src/libvlc-module.c:98 src/libvlc-module.c:310 modules/access/bda/bda.c:69
1418 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:97
1419 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1048
1420 msgid "Auto"
1421 msgstr "Tự động"
1422
1423 #: src/libvlc-module.c:163
1424 msgid ""
1425 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1426 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1427 "related options."
1428 msgstr ""
1429
1430 #: src/libvlc-module.c:167
1431 msgid "Interface module"
1432 msgstr "Phương thức giao diện"
1433
1434 #: src/libvlc-module.c:169
1435 msgid ""
1436 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1437 "automatically select the best module available."
1438 msgstr ""
1439
1440 #: src/libvlc-module.c:173 modules/control/ntservice.c:57
1441 msgid "Extra interface modules"
1442 msgstr "Phương thức giao diện bổ sung"
1443
1444 #: src/libvlc-module.c:175
1445 msgid ""
1446 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1447 "the background in addition to the default interface. Use a comma separated "
1448 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1449 "\", \"gestures\" ...)"
1450 msgstr ""
1451
1452 #: src/libvlc-module.c:182
1453 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1454 msgstr "Bạn có thể lựa chọn giao diện điều khiển cho VLC"
1455
1456 #: src/libvlc-module.c:184
1457 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1458 msgstr "Độ dài (0,1,2)"
1459
1460 #: src/libvlc-module.c:186
1461 msgid ""
1462 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1463 "1=warnings, 2=debug)."
1464 msgstr ""
1465
1466 #: src/libvlc-module.c:189
1467 msgid "Choose which objects should print debug message"
1468 msgstr ""
1469
1470 #: src/libvlc-module.c:192
1471 msgid ""
1472 "This is a ',' separated string, each objects should be prefixed by a '+' or "
1473 "a '-' to respectively enable or disable it. The keyword 'all' refers to all "
1474 "objects. Objects can be refered to by their type or module name. Rules "
1475 "applying to named objects take precendence over rules applying to object "
1476 "types. Note that you still need to use -vvv to actually display debug "
1477 "message."
1478 msgstr ""
1479
1480 #: src/libvlc-module.c:199
1481 msgid "Be quiet"
1482 msgstr "Im lặng"
1483
1484 #: src/libvlc-module.c:201
1485 msgid "Turn off all warning and information messages."
1486 msgstr "Tắt toàn bộ cảnh báo và các thông điệp"
1487
1488 #: src/libvlc-module.c:203
1489 msgid "Default stream"
1490 msgstr "Luồng mặc định"
1491
1492 #: src/libvlc-module.c:205
1493 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1494 msgstr "Luồng này sẽ luôn được mở khi VLC khởi động"
1495
1496 #: src/libvlc-module.c:208
1497 msgid ""
1498 "You can manually select a language for the interface. The system language is "
1499 "auto-detected if \"auto\" is specified here."
1500 msgstr ""
1501
1502 #: src/libvlc-module.c:212
1503 msgid "Color messages"
1504 msgstr "Màu sắc thông điệp"
1505
1506 #: src/libvlc-module.c:214
1507 msgid ""
1508 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1509 "needs Linux color support for this to work."
1510 msgstr ""
1511
1512 #: src/libvlc-module.c:217
1513 msgid "Show advanced options"
1514 msgstr "Hiển thị tùy chọn nâng cao"
1515
1516 #: src/libvlc-module.c:219
1517 msgid ""
1518 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1519 "available options, including those that most users should never touch."
1520 msgstr ""
1521
1522 #: src/libvlc-module.c:223
1523 msgid "Interface interaction"
1524 msgstr "Thao tác với giao diện"
1525
1526 #: src/libvlc-module.c:225
1527 msgid ""
1528 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1529 "user input is required."
1530 msgstr ""
1531
1532 #: src/libvlc-module.c:235
1533 msgid ""
1534 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1535 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1536 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1537 "the \"audio filters\" modules section."
1538 msgstr ""
1539
1540 #: src/libvlc-module.c:241
1541 msgid "Audio output module"
1542 msgstr "Phương thức xuất dữ liệu kiểu Audio"
1543
1544 #: src/libvlc-module.c:243
1545 msgid ""
1546 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1547 "automatically select the best method available."
1548 msgstr ""
1549
1550 #: src/libvlc-module.c:247 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:422
1551 #: modules/stream_out/display.c:41
1552 msgid "Enable audio"
1553 msgstr "Cho phép Audio"
1554
1555 #: src/libvlc-module.c:249
1556 msgid ""
1557 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1558 "not take place, thus saving some processing power."
1559 msgstr ""
1560
1561 #: src/libvlc-module.c:253
1562 msgid "Force mono audio"
1563 msgstr "Bắt buộc audio mono"
1564
1565 #: src/libvlc-module.c:254
1566 msgid "This will force a mono audio output."
1567 msgstr "Phần này sẽ bắt buộc dữ liệu xuất ra ở dạng audio mono"
1568
1569 #: src/libvlc-module.c:257
1570 msgid "Default audio volume"
1571 msgstr "Âm lượng audio mặc định"
1572
1573 #: src/libvlc-module.c:259
1574 msgid ""
1575 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
1576 msgstr ""
1577 "Bạn có thể thiết lập thông số âm lượng cho audio được xuất ra, trong phạm vi "
1578 "0 đến 1024."
1579
1580 #: src/libvlc-module.c:262
1581 msgid "Audio output saved volume"
1582 msgstr "Các phần xuất dữ liệu của audio"
1583
1584 #: src/libvlc-module.c:264
1585 msgid ""
1586 "This saves the audio output volume when you use the mute function. You "
1587 "should not change this option manually."
1588 msgstr ""
1589
1590 #: src/libvlc-module.c:267
1591 msgid "Audio output volume step"
1592 msgstr "Các bước xuất dữ liệu của phần audio"
1593
1594 #: src/libvlc-module.c:269
1595 msgid ""
1596 "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
1597 "0 to 1024."
1598 msgstr ""
1599
1600 #: src/libvlc-module.c:272
1601 msgid "Audio output frequency (Hz)"
1602 msgstr "Tần số của audio xuất ra (Hz)"
1603
1604 #: src/libvlc-module.c:274
1605 msgid ""
1606 "You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
1607 "(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1608 msgstr ""
1609
1610 #: src/libvlc-module.c:278
1611 msgid "High quality audio resampling"
1612 msgstr "Xuất audio chất lượng cao"
1613
1614 #: src/libvlc-module.c:280
1615 msgid ""
1616 "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
1617 "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
1618 "resampling algorithm will be used instead."
1619 msgstr ""
1620
1621 #: src/libvlc-module.c:285
1622 msgid "Audio desynchronization compensation"
1623 msgstr ""
1624
1625 #: src/libvlc-module.c:287
1626 msgid ""
1627 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds.This "
1628 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1629 msgstr ""
1630
1631 #: src/libvlc-module.c:290
1632 msgid "Audio output channels mode"
1633 msgstr "Chế độ kênh của audio xuất ra"
1634
1635 #: src/libvlc-module.c:292
1636 msgid ""
1637 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
1638 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
1639 "played)."
1640 msgstr ""
1641
1642 #: src/libvlc-module.c:296 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:234
1643 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:431
1644 msgid "Use S/PDIF when available"
1645 msgstr "Sử dụng S/PDIF khi có thể"
1646
1647 #: src/libvlc-module.c:298
1648 msgid ""
1649 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
1650 "audio stream being played."
1651 msgstr ""
1652
1653 #: src/libvlc-module.c:301 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:224
1654 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1655 msgstr "Bắt buộc xác định Dolby Surround"
1656
1657 #: src/libvlc-module.c:303
1658 msgid ""
1659 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1660 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1661 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1662 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1663 msgstr ""
1664
1665 #: src/libvlc-module.c:310 modules/access/bda/bda.c:69
1666 msgid "On"
1667 msgstr "Mở"
1668
1669 #: src/libvlc-module.c:310 modules/access/bda/bda.c:68
1670 msgid "Off"
1671 msgstr "Tắt"
1672
1673 #: src/libvlc-module.c:315
1674 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1675 msgstr ""
1676
1677 #: src/libvlc-module.c:318
1678 msgid "Audio visualizations "
1679 msgstr "Hiệu ứng Audio"
1680
1681 #: src/libvlc-module.c:320
1682 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1683 msgstr ""
1684 "Phần này sẽ thêm vào các phương thức của hiệu ứng (đo quang phổ, vân vân...)."
1685
1686 #: src/libvlc-module.c:324
1687 msgid "Replay gain mode"
1688 msgstr "Chế độ chơi lại"
1689
1690 #: src/libvlc-module.c:326
1691 msgid "Select the replay gain mode"
1692 msgstr "Chọn chế độ chơi lại"
1693
1694 #: src/libvlc-module.c:328
1695 msgid "Replay preamp"
1696 msgstr ""
1697
1698 #: src/libvlc-module.c:330
1699 msgid ""
1700 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
1701 "replay gain information"
1702 msgstr ""
1703
1704 #: src/libvlc-module.c:333
1705 msgid "Default replay gain"
1706 msgstr "Chế độ chơi lại mặc định"
1707
1708 #: src/libvlc-module.c:335
1709 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
1710 msgstr ""
1711
1712 #: src/libvlc-module.c:337
1713 msgid "Peak protection"
1714 msgstr "Bảo vệ cao điểm"
1715
1716 #: src/libvlc-module.c:339
1717 msgid "Protect against sound clipping"
1718 msgstr "Bảo vệ chống lại âm thanh khi tạo clip"
1719
1720 #: src/libvlc-module.c:342
1721 msgid "Enable time streching audio"
1722 msgstr "Cho phép kéo dài thời gian audio"
1723
1724 #: src/libvlc-module.c:344
1725 msgid ""
1726 "This allows to play audio at lower or higher speed withoutaffecting the "
1727 "audio pitch"
1728 msgstr ""
1729
1730 #: src/libvlc-module.c:351 src/libvlc-module.c:583
1731 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:82 modules/access/dshow/dshow.cpp:84
1732 #: modules/codec/avcodec/avcodec.c:74 modules/codec/kate.c:204
1733 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:389
1734 msgid "None"
1735 msgstr "Không"
1736
1737 #: src/libvlc-module.c:359
1738 msgid ""
1739 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1740 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1741 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1742 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1743 "options."
1744 msgstr ""
1745
1746 #: src/libvlc-module.c:365
1747 msgid "Video output module"
1748 msgstr "Phương thức xuất Video"
1749
1750 #: src/libvlc-module.c:367
1751 msgid ""
1752 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1753 "automatically select the best method available."
1754 msgstr ""
1755
1756 #: src/libvlc-module.c:370 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:280
1757 #: modules/stream_out/display.c:43
1758 msgid "Enable video"
1759 msgstr "Cho phép Video"
1760
1761 #: src/libvlc-module.c:372
1762 msgid ""
1763 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1764 "not take place, thus saving some processing power."
1765 msgstr ""
1766
1767 #: src/libvlc-module.c:375 modules/codec/fake.c:59
1768 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:113 modules/stream_out/transcode.c:77
1769 #: modules/visualization/projectm.cpp:46
1770 #: modules/visualization/visual/visual.c:48
1771 msgid "Video width"
1772 msgstr "Chiều rộng video"
1773
1774 #: src/libvlc-module.c:377
1775 msgid ""
1776 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1777 "characteristics."
1778 msgstr ""
1779
1780 #: src/libvlc-module.c:380 modules/codec/fake.c:62
1781 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:116 modules/stream_out/transcode.c:80
1782 #: modules/visualization/projectm.cpp:49
1783 #: modules/visualization/visual/visual.c:52
1784 msgid "Video height"
1785 msgstr "Chiều dài video"
1786
1787 #: src/libvlc-module.c:382
1788 msgid ""
1789 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1790 "video characteristics."
1791 msgstr ""
1792
1793 #: src/libvlc-module.c:385
1794 msgid "Video X coordinate"
1795 msgstr "Tọa độ X của Video"
1796
1797 #: src/libvlc-module.c:387
1798 msgid ""
1799 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
1800 "coordinate)."
1801 msgstr ""
1802 "Bạn có thể tự mình lựa chọn vị trí ở góc trên cùng bên trái của cửa sổ video "
1803 "(tọa độ X)."
1804
1805 #: src/libvlc-module.c:390
1806 msgid "Video Y coordinate"
1807 msgstr "Tọa độ Y của Video"
1808
1809 #: src/libvlc-module.c:392
1810 msgid ""
1811 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
1812 "coordinate)."
1813 msgstr ""
1814 "Bạn có thể tự mình lựa chọn vị trí ở góc trên cùng bên trái của cửa sổ video "
1815 "(tọa độ Y)."
1816
1817 #: src/libvlc-module.c:395
1818 msgid "Video title"
1819 msgstr "Tựa đề video"
1820
1821 #: src/libvlc-module.c:397
1822 msgid ""
1823 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
1824 "interface)."
1825 msgstr ""
1826 "Lựa chọn tiêu đề cho cửa sổ của video (trong trường hợp video không được "
1827 "nhúng vào giao diện)."
1828
1829 #: src/libvlc-module.c:400
1830 msgid "Video alignment"
1831 msgstr "Canh lề Video"
1832
1833 #: src/libvlc-module.c:402
1834 msgid ""
1835 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
1836 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
1837 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
1838 msgstr ""
1839
1840 #: src/libvlc-module.c:407 src/libvlc-module.c:456
1841 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95 modules/codec/dvbsub.c:102
1842 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:187 modules/codec/zvbi.c:78
1843 #: modules/gui/fbosd.c:162 modules/video_filter/logo.c:77
1844 #: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
1845 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:172
1846 msgid "Center"
1847 msgstr "Ở giữa"
1848
1849 #: src/libvlc-module.c:407 src/libvlc-module.c:456 modules/codec/dvbsub.c:102
1850 #: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:162
1851 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:882
1852 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:938
1853 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:941 modules/video_filter/logo.c:77
1854 #: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
1855 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:172
1856 msgid "Top"
1857 msgstr "Trên cùng"
1858
1859 #: src/libvlc-module.c:407 src/libvlc-module.c:456 modules/codec/dvbsub.c:102
1860 #: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:162
1861 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:888 modules/video_filter/logo.c:77
1862 #: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
1863 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:172
1864 msgid "Bottom"
1865 msgstr "Tận cùng"
1866
1867 #: src/libvlc-module.c:408 src/libvlc-module.c:457 modules/codec/dvbsub.c:103
1868 #: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/fbosd.c:163
1869 #: modules/video_filter/logo.c:78 modules/video_filter/marq.c:138
1870 #: modules/video_filter/mosaic.c:172 modules/video_filter/osdmenu.c:86
1871 #: modules/video_filter/rss.c:173
1872 msgid "Top-Left"
1873 msgstr "Trên cùng-Trái"
1874
1875 #: src/libvlc-module.c:408 src/libvlc-module.c:457 modules/codec/dvbsub.c:103
1876 #: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/fbosd.c:163
1877 #: modules/video_filter/logo.c:78 modules/video_filter/marq.c:138
1878 #: modules/video_filter/mosaic.c:172 modules/video_filter/osdmenu.c:86
1879 #: modules/video_filter/rss.c:173
1880 msgid "Top-Right"
1881 msgstr "Trên cùng-Phải"
1882
1883 #: src/libvlc-module.c:408 src/libvlc-module.c:457 modules/codec/dvbsub.c:103
1884 #: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/fbosd.c:163
1885 #: modules/video_filter/logo.c:78 modules/video_filter/marq.c:138
1886 #: modules/video_filter/mosaic.c:172 modules/video_filter/osdmenu.c:86
1887 #: modules/video_filter/rss.c:173
1888 msgid "Bottom-Left"
1889 msgstr "Tận cùng-Trái"
1890
1891 #: src/libvlc-module.c:408 src/libvlc-module.c:457 modules/codec/dvbsub.c:103
1892 #: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/fbosd.c:163
1893 #: modules/video_filter/logo.c:78 modules/video_filter/marq.c:138
1894 #: modules/video_filter/mosaic.c:172 modules/video_filter/osdmenu.c:86
1895 #: modules/video_filter/rss.c:173
1896 msgid "Bottom-Right"
1897 msgstr "Tận cùng-Phải"
1898
1899 #: src/libvlc-module.c:410
1900 msgid "Zoom video"
1901 msgstr "Phóng to Video"
1902
1903 #: src/libvlc-module.c:412
1904 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
1905 msgstr "Bạn có thể phóng to/thu nhỏ video dựa vào các hệ số."
1906
1907 #: src/libvlc-module.c:414
1908 msgid "Grayscale video output"
1909 msgstr "Xuất video dạng trắng đen"
1910
1911 #: src/libvlc-module.c:416
1912 msgid ""
1913 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
1914 "save some processing power."
1915 msgstr ""
1916
1917 #: src/libvlc-module.c:419
1918 msgid "Embedded video"
1919 msgstr "Video được nhúng vào"
1920
1921 #: src/libvlc-module.c:421
1922 msgid "Embed the video output in the main interface."
1923 msgstr "Nhúng video xuất ra vào giao diện chính."
1924
1925 #: src/libvlc-module.c:423
1926 msgid "Fullscreen video output"
1927 msgstr "Xuất video toàn màn hình"
1928
1929 #: src/libvlc-module.c:425
1930 msgid "Start video in fullscreen mode"
1931 msgstr "Xem video ở chế độ toàn màn hình"
1932
1933 #: src/libvlc-module.c:427
1934 msgid "Overlay video output"
1935 msgstr ""
1936
1937 #: src/libvlc-module.c:429
1938 msgid ""
1939 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
1940 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
1941 msgstr ""
1942
1943 #: src/libvlc-module.c:432 src/video_output/vout_intf.c:340
1944 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:292 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:284
1945 msgid "Always on top"
1946 msgstr "Luôn luôn trên cùng"
1947
1948 #: src/libvlc-module.c:434
1949 msgid "Always place the video window on top of other windows."
1950 msgstr ""
1951
1952 #: src/libvlc-module.c:436
1953 msgid "Show media title on video"
1954 msgstr "Hiển thị tiêu đề trên video"
1955
1956 #: src/libvlc-module.c:438
1957 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
1958 msgstr "Hiển thị tiêu đề của video ở trên cùng của bộ phim."
1959
1960 #: src/libvlc-module.c:440
1961 msgid "Show video title for x milliseconds"
1962 msgstr "Hiển thị tiêu đề trong vòng x phần triệu giây"
1963
1964 #: src/libvlc-module.c:442
1965 msgid "Show the video title for n milliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
1966 msgstr ""
1967 "Hiển thị tiêu đề của vido trong n phần nghìn giây, mặc định là 5000 ps (5 "
1968 "giây)."
1969
1970 #: src/libvlc-module.c:444
1971 msgid "Position of video title"
1972 msgstr "Vị trí tiêu đề Video"
1973
1974 #: src/libvlc-module.c:446
1975 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
1976 msgstr "Hiển thị video nơi hiển thị tiêu đề (mặc định ở tận cùng và ở giữa)."
1977
1978 #: src/libvlc-module.c:448
1979 msgid "Hide cursor and fullscreen controller after x milliseconds"
1980 msgstr ""
1981 "Không hiển thị con trỏ chuột và trình điều khiển ở chế độ toàn màn hình sau "
1982 "x phần nghìn giây"
1983
1984 #: src/libvlc-module.c:451
1985 msgid ""
1986 "Hide mouse cursor and fullscreen controller after n milliseconds, default is "
1987 "3000 ms (3 sec.)"
1988 msgstr ""
1989 "Không hiển thị con trỏ chuột và trình điều khiển ở chế độ toàn màn hình sau "
1990 "n phần nghìn giây, mặc định là 3000 pg ( 3 giây)."
1991
1992 #: src/libvlc-module.c:459
1993 msgid "Disable screensaver"
1994 msgstr "Tắt Screensaver"
1995
1996 #: src/libvlc-module.c:460
1997 msgid "Disable the screensaver during video playback."
1998 msgstr "Không hiển thị Screensaver khi đang chiếu video."
1999
2000 #: src/libvlc-module.c:462
2001 msgid "Inhibit the power management daemon during playback"
2002 msgstr "Cấm việc quản lý điện năng khi đang chiếu video."
2003
2004 #: src/libvlc-module.c:463
2005 msgid ""
2006 "Inhibits the power management daemon during any playback, to avoid the "
2007 "computer being suspended because of inactivity."
2008 msgstr "Tắt Screensaver khi đang chạy chương trình"
2009
2010 #: src/libvlc-module.c:466 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:282
2011 msgid "Window decorations"
2012 msgstr "Trang trí cửa sổ"
2013
2014 #: src/libvlc-module.c:468
2015 msgid ""
2016 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
2017 "giving a \"minimal\" window."
2018 msgstr ""
2019 "VLC có thể tránh việc tạo các tiêu đề của cửa sổ, khung, v.v... dọc theo "
2020 "video, cung cấp một cửa sổ \"nhỏ\"."
2021
2022 #: src/libvlc-module.c:471
2023 msgid "Video output filter module"
2024 msgstr "Phương thức bộ lọc xuất dữ liệu"
2025
2026 #: src/libvlc-module.c:473
2027 msgid "This adds video output filters like clone or wall"
2028 msgstr "Phần này thêm bộ lọc video xuất ra như nhân bản hoặc là tường"
2029
2030 #: src/libvlc-module.c:475
2031 msgid "Video filter module"
2032 msgstr "Phương thức bộ lọc video"
2033
2034 #: src/libvlc-module.c:477
2035 msgid ""
2036 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2037 "instance deinterlacing, or distortthe video."
2038 msgstr ""
2039
2040 #: src/libvlc-module.c:481
2041 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
2042 msgstr "Thư mục chứa hình chụp từ video (hoặc tên file)"
2043
2044 #: src/libvlc-module.c:483
2045 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
2046 msgstr "Thư mục nơi các hình chụp từ video được lưu trữ."
2047
2048 #: src/libvlc-module.c:485 src/libvlc-module.c:487
2049 msgid "Video snapshot file prefix"
2050 msgstr "Phần đầu tên file ảnh chụp từ video"
2051
2052 #: src/libvlc-module.c:489
2053 msgid "Video snapshot format"
2054 msgstr "Định dạng ảnh chụp từ video"
2055
2056 #: src/libvlc-module.c:491
2057 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
2058 msgstr "Định dạng của hình ảnh sẽ được tạo khi chụp hình từ video"
2059
2060 #: src/libvlc-module.c:493
2061 msgid "Display video snapshot preview"
2062 msgstr "Hiển thị ảnh xem trước của hình chụp từ video"
2063
2064 #: src/libvlc-module.c:495
2065 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
2066 msgstr ""
2067 "Hiển thị một ảnh nhỏ, là ảnh của hình chụp từ video, để bạn có thể xem trước "
2068 "khi lưu ở góc trên cùng phía bên trái của màn hình."
2069
2070 #: src/libvlc-module.c:497
2071 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
2072 msgstr "Sử dụng các số theo thứ tự thay vì định dạng thời gian"
2073
2074 #: src/libvlc-module.c:499
2075 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
2076 msgstr ""
2077 "Sử dung số theo thứ tự từ 1 đến X thay vì định dạng thời gian lúc hình chụp "
2078 "video được tạo.\n"
2079 " Phần này sẽ được thêm vào đằng trước của tên file ảnh chụp từ video."
2080
2081 #: src/libvlc-module.c:501
2082 msgid "Video snapshot width"
2083 msgstr "Chiều rộng ảnh chup video"
2084
2085 #: src/libvlc-module.c:503
2086 msgid ""
2087 "You can enforce the width of the video snapshot. By default it will keep the "
2088 "original width (-1). Using 0 will scale the width to keep the aspect ratio."
2089 msgstr ""
2090 "Bạn có thể tự lựa chọn chiều rộng của ảnh chụp từ video. Theo mặc định, giá "
2091 "trị này sẽ là -1. Sử dụng giá trị 0 sẽ tạo một tỉ lệ đồng dạng cho file ảnh."
2092
2093 #: src/libvlc-module.c:507
2094 msgid "Video snapshot height"
2095 msgstr "Chiều cao ảnh chup video"
2096
2097 #: src/libvlc-module.c:509
2098 msgid ""
2099 "You can enforce the height of the video snapshot. By default it will keep "
2100 "the original height (-1). Using 0 will scale the height to keep the aspect "
2101 "ratio."
2102 msgstr ""
2103 "Bạn có thể tự lựa chọn chiều cao của ảnh chụp từ video. Theo mặc định, giá "
2104 "trị này sẽ là -1. Sử dụng giá trị 0 sẽ tạo một tỉ lệ đồng dạng cho file ảnh."
2105
2106 #: src/libvlc-module.c:513
2107 msgid "Video cropping"
2108 msgstr "Cắt nhỏ video"
2109
2110 #: src/libvlc-module.c:515
2111 msgid ""
2112 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
2113 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
2114 msgstr ""
2115
2116 #: src/libvlc-module.c:519
2117 msgid "Source aspect ratio"
2118 msgstr ""
2119
2120 #: src/libvlc-module.c:521
2121 msgid ""
2122 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
2123 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
2124 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
2125 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
2126 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
2127 msgstr ""
2128
2129 #: src/libvlc-module.c:528
2130 msgid "Video Auto Scaling"
2131 msgstr ""
2132
2133 #: src/libvlc-module.c:530
2134 msgid "Let the video scale to fit a given window or fullscreen."
2135 msgstr ""
2136
2137 #: src/libvlc-module.c:532
2138 msgid "Video scaling factor"
2139 msgstr ""
2140
2141 #: src/libvlc-module.c:534
2142 msgid ""
2143 "Scaling factor used when Auto Scaling is disabled.\n"
2144 "Default value is 1.0 (original video size)."
2145 msgstr ""
2146
2147 #: src/libvlc-module.c:537
2148 msgid "Custom crop ratios list"
2149 msgstr ""
2150
2151 #: src/libvlc-module.c:539
2152 msgid ""
2153 "Comma separated list of crop ratios which will be added in the interface's "
2154 "crop ratios list."
2155 msgstr ""
2156
2157 #: src/libvlc-module.c:542
2158 msgid "Custom aspect ratios list"
2159 msgstr ""
2160
2161 #: src/libvlc-module.c:544
2162 msgid ""
2163 "Comma separated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2164 "aspect ratio list."
2165 msgstr ""
2166
2167 #: src/libvlc-module.c:547
2168 msgid "Fix HDTV height"
2169 msgstr "Sửa lỗi chiều cao của HDTV "
2170
2171 #: src/libvlc-module.c:549
2172 msgid ""
2173 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2174 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2175 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2176 msgstr ""
2177
2178 #: src/libvlc-module.c:554
2179 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2180 msgstr ""
2181
2182 #: src/libvlc-module.c:556
2183 msgid ""
2184 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2185 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2186 "order to keep proportions."
2187 msgstr ""
2188
2189 #: src/libvlc-module.c:560 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:294
2190 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:287
2191 msgid "Skip frames"
2192 msgstr "Bỏ qua khung"
2193
2194 #: src/libvlc-module.c:562
2195 msgid ""
2196 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
2197 "computer is not powerful enough"
2198 msgstr ""
2199
2200 #: src/libvlc-module.c:565
2201 msgid "Drop late frames"
2202 msgstr "Bỏ khung cuối cùng"
2203
2204 #: src/libvlc-module.c:567
2205 msgid ""
2206 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2207 "intended display date)."
2208 msgstr ""
2209
2210 #: src/libvlc-module.c:570
2211 msgid "Quiet synchro"
2212 msgstr ""
2213
2214 #: src/libvlc-module.c:572
2215 msgid ""
2216 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2217 "synchronization mechanism."
2218 msgstr ""
2219
2220 #: src/libvlc-module.c:575
2221 msgid "key and mouse event handling at vout level."
2222 msgstr ""
2223
2224 #: src/libvlc-module.c:577
2225 msgid ""
2226 "This parameter accepts values : 1 (full event handling support), 2 (event "
2227 "handling only for fullscreen) or 3 (No event handling). Full event handling "
2228 "support is the default value."
2229 msgstr ""
2230
2231 #: src/libvlc-module.c:583
2232 #, fuzzy
2233 msgid "Full support"
2234 msgstr "Hỗ trợ đầy đủ"
2235
2236 #: src/libvlc-module.c:583
2237 #, fuzzy
2238 msgid "Fullscreen-only"
2239 msgstr "Chỉ trong chế độ toàn màn hình"
2240
2241 #: src/libvlc-module.c:591
2242 msgid ""
2243 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2244 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2245 "channel."
2246 msgstr ""
2247
2248 #: src/libvlc-module.c:595
2249 msgid "Clock reference average counter"
2250 msgstr ""
2251
2252 #: src/libvlc-module.c:597
2253 msgid ""
2254 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2255 "to 10000."
2256 msgstr ""
2257
2258 #: src/libvlc-module.c:600
2259 msgid "Clock synchronisation"
2260 msgstr ""
2261
2262 #: src/libvlc-module.c:602
2263 msgid ""
2264 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2265 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2266 msgstr ""
2267
2268 #: src/libvlc-module.c:606 modules/control/netsync.c:77
2269 msgid "Network synchronisation"
2270 msgstr ""
2271
2272 #: src/libvlc-module.c:607
2273 msgid ""
2274 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2275 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2276 msgstr ""
2277
2278 #: src/libvlc-module.c:613 src/video_output/vout_intf.c:102
2279 #: src/video_output/vout_intf.c:120 modules/access/dshow/dshow.cpp:82
2280 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:84 modules/access/dshow/dshow.cpp:87
2281 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:93 modules/access/v4l2.c:221
2282 #: modules/audio_output/alsa.c:106 modules/gui/fbosd.c:171
2283 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1297
2284 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:410 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:531
2285 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:765 modules/gui/macosx/vout.m:215
2286 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:597
2287 #: modules/video_filter/marq.c:60 modules/video_filter/rss.c:72
2288 #: modules/video_filter/rss.c:183 modules/video_output/msw/directx.c:168
2289 msgid "Default"
2290 msgstr "Mặc định"
2291
2292 #: src/libvlc-module.c:613 modules/gui/macosx/equalizer.m:149
2293 #: modules/gui/macosx/extended.m:97 modules/gui/macosx/wizard.m:354
2294 #: modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:126 modules/gui/qt4/ui/vlm.h:291
2295 msgid "Enable"
2296 msgstr "Cho phép"
2297
2298 #: src/libvlc-module.c:615 modules/misc/notify/growl_udp.c:66
2299 msgid "UDP port"
2300 msgstr "cổng UDP"
2301
2302 #: src/libvlc-module.c:617
2303 msgid "This is the default port used for UDP streams. Default is 1234."
2304 msgstr ""
2305
2306 #: src/libvlc-module.c:619
2307 msgid "MTU of the network interface"
2308 msgstr ""
2309
2310 #: src/libvlc-module.c:621
2311 msgid ""
2312 "This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
2313 "over the network (in bytes)."
2314 msgstr ""
2315
2316 #: src/libvlc-module.c:626 modules/stream_out/rtp.c:119
2317 msgid "Hop limit (TTL)"
2318 msgstr ""
2319
2320 #: src/libvlc-module.c:628 modules/stream_out/rtp.c:121
2321 msgid ""
2322 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2323 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2324 "in default)."
2325 msgstr ""
2326
2327 #: src/libvlc-module.c:632
2328 msgid "Multicast output interface"
2329 msgstr ""
2330
2331 #: src/libvlc-module.c:634
2332 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2333 msgstr ""
2334
2335 #: src/libvlc-module.c:636
2336 msgid "IPv4 multicast output interface address"
2337 msgstr ""
2338
2339 #: src/libvlc-module.c:638
2340 msgid ""
2341 "IPv4 address for the default multicast interface. This overrides the routing "
2342 "table."
2343 msgstr ""
2344
2345 #: src/libvlc-module.c:641
2346 msgid "DiffServ Code Point"
2347 msgstr ""
2348
2349 #: src/libvlc-module.c:642
2350 msgid ""
2351 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2352 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2353 msgstr ""
2354
2355 #: src/libvlc-module.c:648
2356 msgid ""
2357 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2358 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2359 msgstr ""
2360
2361 #: src/libvlc-module.c:654
2362 msgid ""
2363 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2364 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2365 "(like DVB streams for example)."
2366 msgstr ""
2367
2368 #: src/libvlc-module.c:660 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:308
2369 msgid "Audio track"
2370 msgstr "Audio track"
2371
2372 #: src/libvlc-module.c:662
2373 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2374 msgstr "Số lượng luọng được sử dụng của audio track (từ 0 đến n)"
2375
2376 #: src/libvlc-module.c:665 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:309
2377 msgid "Subtitles track"
2378 msgstr "Phụ đề track"
2379
2380 #: src/libvlc-module.c:667
2381 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2382 msgstr "Số lượng luồng được sử dụng của phụ đề (từ 0 đến n)"
2383
2384 #: src/libvlc-module.c:670
2385 msgid "Audio language"
2386 msgstr "Ngôn ngữ của Audio"
2387
2388 #: src/libvlc-module.c:672
2389 msgid ""
2390 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2391 "letter country code)."
2392 msgstr ""
2393 "Ngôn ngữ của audio track mà bạn muốn sử dụng(tách biệt bởi dấu phẩy, hai "
2394 "hoặc ba kí hiệu viết tắt của quốc gia)."
2395
2396 #: src/libvlc-module.c:675
2397 msgid "Subtitle language"
2398 msgstr "Ngôn ngữ của phụ đề"
2399
2400 #: src/libvlc-module.c:677
2401 msgid ""
2402 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or "
2403 "three letters country code)."
2404 msgstr ""
2405 "Ngôn ngữ của phụ đề track mà bạn muốnn sử dụng(tách biệt bởi dấu phẩy, hai "
2406 "hoặc ba kí hiệu viết tắt của quốc gia)."
2407
2408 #: src/libvlc-module.c:681
2409 msgid "Audio track ID"
2410 msgstr "ID của Audio Track"
2411
2412 #: src/libvlc-module.c:683
2413 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2414 msgstr "Số ID luợng của audio track được sử dụng"
2415
2416 #: src/libvlc-module.c:685
2417 msgid "Subtitles track ID"
2418 msgstr "ID của Track phụ đề"
2419
2420 #: src/libvlc-module.c:687
2421 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2422 msgstr "Số ID luợng của track phụ đề được sử dụng"
2423
2424 #: src/libvlc-module.c:689
2425 msgid "Input repetitions"
2426 msgstr ""
2427
2428 #: src/libvlc-module.c:691
2429 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2430 msgstr ""
2431
2432 #: src/libvlc-module.c:693
2433 msgid "Start time"
2434 msgstr "Thời gian bắt ?ầu"
2435
2436 #: src/libvlc-module.c:695
2437 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2438 msgstr "Luồng sẽ bắt đầu ở vị trí này (tính bằng giây)"
2439
2440 #: src/libvlc-module.c:697
2441 msgid "Stop time"
2442 msgstr "Thời gian kết thúc"
2443
2444 #: src/libvlc-module.c:699
2445 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2446 msgstr "Luồng sẽ kết thúc ở vị trí này (tính bằng giây)"
2447
2448 #: src/libvlc-module.c:701
2449 msgid "Run time"
2450 msgstr "Thời gian chạy"
2451
2452 #: src/libvlc-module.c:703
2453 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
2454 msgstr "Luồng sẽ chạy trong khoảng thời gian này (tính bằng giây)"
2455
2456 #: src/libvlc-module.c:705
2457 msgid "Fast seek"
2458 msgstr ""
2459
2460 #: src/libvlc-module.c:707
2461 msgid "Favor speed over precision while seeking"
2462 msgstr ""
2463
2464 #: src/libvlc-module.c:709
2465 msgid "Input list"
2466 msgstr ""
2467
2468 #: src/libvlc-module.c:711
2469 msgid ""
2470 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2471 "together after the normal one."
2472 msgstr ""
2473
2474 #: src/libvlc-module.c:714
2475 msgid "Input slave (experimental)"
2476 msgstr ""
2477
2478 #: src/libvlc-module.c:716
2479 msgid ""
2480 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2481 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2482 "inputs."
2483 msgstr ""
2484
2485 #: src/libvlc-module.c:720
2486 msgid "Bookmarks list for a stream"
2487 msgstr "Đánh dấu danh sách nay vào luồng"
2488
2489 #: src/libvlc-module.c:722
2490 msgid ""
2491 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2492 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2493 "{...}\""
2494 msgstr ""
2495
2496 #: src/libvlc-module.c:726 modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:307
2497 msgid "Record directory or filename"
2498 msgstr "Thư mục ghi âm hoặc tên file"
2499
2500 #: src/libvlc-module.c:728
2501 msgid "Directory or filename where the records will be stored"
2502 msgstr ""
2503
2504 #: src/libvlc-module.c:730
2505 msgid "Prefer native stream recording"
2506 msgstr ""
2507
2508 #: src/libvlc-module.c:732
2509 msgid ""
2510 "When possible, the input stream will be recorded instead of usingthe stream "
2511 "output module"
2512 msgstr ""
2513
2514 #: src/libvlc-module.c:735
2515 msgid "Timeshift directory"
2516 msgstr ""
2517
2518 #: src/libvlc-module.c:737
2519 msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
2520 msgstr ""
2521
2522 #: src/libvlc-module.c:739
2523 msgid "Timeshift granularity"
2524 msgstr ""
2525
2526 #: src/libvlc-module.c:741
2527 msgid ""
2528 "This is the maximum size in bytes of the temporary files that will be used "
2529 "to store the timeshifted streams."
2530 msgstr ""
2531
2532 #: src/libvlc-module.c:746
2533 msgid ""
2534 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2535 "You can for example enable subpictures filters (logo, etc.). Enable these "
2536 "filters here and configure them in the \"subpictures filters\" modules "
2537 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2538 msgstr ""
2539
2540 #: src/libvlc-module.c:752 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:213
2541 msgid "Force subtitle position"
2542 msgstr ""
2543
2544 #: src/libvlc-module.c:754
2545 msgid ""
2546 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2547 "over the movie. Try several positions."
2548 msgstr ""
2549
2550 #: src/libvlc-module.c:757
2551 msgid "Enable sub-pictures"
2552 msgstr "Cho phép hình ảnh của phụ ?ề"
2553
2554 #: src/libvlc-module.c:759
2555 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2556 msgstr ""
2557
2558 #: src/libvlc-module.c:761 src/libvlc-module.c:1687
2559 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:283
2560 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:201
2561 #: modules/stream_out/transcode.c:228
2562 msgid "On Screen Display"
2563 msgstr "Hiển thị trên màn hình"
2564
2565 #: src/libvlc-module.c:763
2566 msgid ""
2567 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
2568 "Display)."
2569 msgstr ""
2570 "VLC có khả năng hiển thị thông điệp trên video. Đây được gọi là HTTMH(Hiển "
2571 "thị trên màn hình)."
2572
2573 #: src/libvlc-module.c:766
2574 msgid "Text rendering module"
2575 msgstr ""
2576
2577 #: src/libvlc-module.c:768
2578 msgid ""
2579 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
2580 "instance."
2581 msgstr ""
2582
2583 #: src/libvlc-module.c:770
2584 msgid "Subpictures filter module"
2585 msgstr ""
2586
2587 #: src/libvlc-module.c:772
2588 msgid ""
2589 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filters overlay some "
2590 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text, ...)."
2591 msgstr ""
2592
2593 #: src/libvlc-module.c:775
2594 msgid "Autodetect subtitle files"
2595 msgstr "Tự động tìm file phụ đề"
2596
2597 #: src/libvlc-module.c:777
2598 msgid ""
2599 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
2600 "(based on the filename of the movie)."
2601 msgstr ""
2602
2603 #: src/libvlc-module.c:780
2604 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
2605 msgstr ""
2606
2607 #: src/libvlc-module.c:782
2608 msgid ""
2609 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
2610 "Options are:\n"
2611 "0 = no subtitles autodetected\n"
2612 "1 = any subtitle file\n"
2613 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
2614 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
2615 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
2616 msgstr ""
2617
2618 #: src/libvlc-module.c:790
2619 msgid "Subtitle autodetection paths"
2620 msgstr ""
2621
2622 #: src/libvlc-module.c:792
2623 msgid ""
2624 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
2625 "found in the current directory."
2626 msgstr ""
2627
2628 #: src/libvlc-module.c:795
2629 msgid "Use subtitle file"
2630 msgstr "Sử dụng file phụ đề"
2631
2632 #: src/libvlc-module.c:797
2633 msgid ""
2634 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
2635 "subtitle file."
2636 msgstr ""
2637
2638 #: src/libvlc-module.c:800
2639 msgid "DVD device"
2640 msgstr "Thiết bị DVD"
2641
2642 #: src/libvlc-module.c:803
2643 msgid ""
2644 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2645 "the drive letter (eg. D:)"
2646 msgstr ""
2647
2648 #: src/libvlc-module.c:807
2649 msgid "This is the default DVD device to use."
2650 msgstr "Đây là thiết bị DVD mặc định được sử dụng"
2651
2652 #: src/libvlc-module.c:810
2653 msgid "VCD device"
2654 msgstr "Thiết bị VCD"
2655
2656 #: src/libvlc-module.c:813
2657 msgid ""
2658 "This is the default VCD device to use. If you don't specify anything, we'll "
2659 "scan for a suitable CD-ROM device."
2660 msgstr ""
2661
2662 #: src/libvlc-module.c:817
2663 msgid "This is the default VCD device to use."
2664 msgstr "Đây là thiết bị VVD mặc định được sử dụng"
2665
2666 #: src/libvlc-module.c:820
2667 msgid "Audio CD device"
2668 msgstr "Thiết bị Audio CD "
2669
2670 #: src/libvlc-module.c:823
2671 msgid ""
2672 "This is the default Audio CD device to use. If you don't specify anything, "
2673 "we'll scan for a suitable CD-ROM device."
2674 msgstr ""
2675
2676 #: src/libvlc-module.c:827
2677 msgid "This is the default Audio CD device to use."
2678 msgstr "Đây là thiết bị Audio CD mặc định được sử dụng"
2679
2680 #: src/libvlc-module.c:830
2681 msgid "Force IPv6"
2682 msgstr ""
2683
2684 #: src/libvlc-module.c:832
2685 msgid "IPv6 will be used by default for all connections."
2686 msgstr ""
2687
2688 #: src/libvlc-module.c:834
2689 msgid "Force IPv4"
2690 msgstr ""
2691
2692 #: src/libvlc-module.c:836
2693 msgid "IPv4 will be used by default for all connections."
2694 msgstr ""
2695
2696 #: src/libvlc-module.c:838
2697 msgid "TCP connection timeout"
2698 msgstr "Kết nối TCP quá lâu"
2699
2700 #: src/libvlc-module.c:840
2701 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
2702 msgstr ""
2703
2704 #: src/libvlc-module.c:842
2705 msgid "SOCKS server"
2706 msgstr "Sever SOCKS"
2707
2708 #: src/libvlc-module.c:844
2709 msgid ""
2710 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
2711 "used for all TCP connections"
2712 msgstr ""
2713
2714 #: src/libvlc-module.c:847
2715 msgid "SOCKS user name"
2716 msgstr "Tài khoản SOCKS"
2717
2718 #: src/libvlc-module.c:849
2719 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
2720 msgstr "Sử dụng một tài khoản cho việc kết nối đến proxy của SOCKS"
2721
2722 #: src/libvlc-module.c:851
2723 msgid "SOCKS password"
2724 msgstr "Mật khẩu tài khoản SOCKS"
2725
2726 #: src/libvlc-module.c:853
2727 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
2728 msgstr "Mật khẩu để truy cập tài khoản SOCKS"
2729
2730 #: src/libvlc-module.c:855
2731 msgid "Title metadata"
2732 msgstr "Thông tin bổ sung về tiêu đề"
2733
2734 #: src/libvlc-module.c:857
2735 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
2736 msgstr ""
2737 "Cho phép bạn hiệu chỉnh phần \"tiêu đề\" trong phần thông tin bổ sung của dữ "
2738 "liệu được xuất ra."
2739
2740 #: src/libvlc-module.c:859
2741 msgid "Author metadata"
2742 msgstr "Thông tin bổ sung về tác giả"
2743
2744 #: src/libvlc-module.c:861
2745 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
2746 msgstr ""
2747 "Cho phép bạn hiệu chỉnh phần \"tác giả\" trong phần thông tin bổ sung của dữ "
2748 "liệu được xuất ra."
2749
2750 #: src/libvlc-module.c:863
2751 msgid "Artist metadata"
2752 msgstr "Thông tin bổ sung về nghệ sĩ"
2753
2754 #: src/libvlc-module.c:865
2755 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
2756 msgstr ""
2757 "Cho phép bạn hiệu chỉnh phần \"nghệ sĩ\" trong phần thông tin bổ sung của dữ "
2758 "liệu được xuất ra."
2759
2760 #: src/libvlc-module.c:867
2761 msgid "Genre metadata"
2762 msgstr "Thông tin bổ sung về loại nhạc"
2763
2764 #: src/libvlc-module.c:869
2765 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
2766 msgstr ""
2767 "Cho phép bạn hiệu chỉnh phần \"loại nhạc\" trong phần thông tin bổ sung của "
2768 "dữ liệu được xuất ra."
2769
2770 #: src/libvlc-module.c:871
2771 msgid "Copyright metadata"
2772 msgstr "Thông tin bổ sung về bản quyền"
2773
2774 #: src/libvlc-module.c:873
2775 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
2776 msgstr ""
2777 "Cho phép bạn hiệu chỉnh phần \"bản quyền\" trong phần thông tin bổ sung của "
2778 "dữ liệu được xuất ra."
2779
2780 #: src/libvlc-module.c:875
2781 msgid "Description metadata"
2782 msgstr "Thông tin bổ sung về mô tả"
2783
2784 #: src/libvlc-module.c:877
2785 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
2786 msgstr ""
2787 "Cho phép bạn hiệu chỉnh phần \"mô tả\" trong phần thông tin bổ sung của dữ "
2788 "liệu được xuất ra."
2789
2790 #: src/libvlc-module.c:879
2791 msgid "Date metadata"
2792 msgstr "Thông tin bổ sung về ngày tháng"
2793
2794 #: src/libvlc-module.c:881
2795 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
2796 msgstr ""
2797 "Cho phép bạn hiệu chỉnh phần \"ngày tháng\" trong phần thông tin bổ sung của "
2798 "dữ liệu được xuất ra."
2799
2800 #: src/libvlc-module.c:883
2801 msgid "URL metadata"
2802 msgstr "Thông tin bổ sung về URL"
2803
2804 #: src/libvlc-module.c:885
2805 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
2806 msgstr ""
2807 "Cho phép bạn hiệu chỉnh phần \"URL\" trong phần thông tin bổ sung của dữ "
2808 "liệu được xuất ra."
2809
2810 #: src/libvlc-module.c:889
2811 msgid ""
2812 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
2813 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
2814 "can break playback of all your streams."
2815 msgstr ""
2816
2817 #: src/libvlc-module.c:893
2818 msgid "Preferred decoders list"
2819 msgstr "Danh sách các giải mã yêu thích"
2820
2821 #: src/libvlc-module.c:895
2822 msgid ""
2823 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
2824 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
2825 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
2826 msgstr ""
2827
2828 #: src/libvlc-module.c:900
2829 msgid "Preferred encoders list"
2830 msgstr "Danh sách các mã hóa yêu thích"
2831
2832 #: src/libvlc-module.c:902
2833 msgid ""
2834 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
2835 msgstr ""
2836
2837 #: src/libvlc-module.c:905
2838 msgid "Prefer system plugins over VLC"
2839 msgstr ""
2840
2841 #: src/libvlc-module.c:907
2842 msgid ""
2843 "Indicates whether VLC will prefer native plugins installed on system over "
2844 "VLC owns plugins whenever a choice is available."
2845 msgstr ""
2846
2847 #: src/libvlc-module.c:916
2848 msgid ""
2849 "These options allow you to set default global options for the stream output "
2850 "subsystem."
2851 msgstr ""
2852
2853 #: src/libvlc-module.c:919
2854 msgid "Default stream output chain"
2855 msgstr ""
2856
2857 #: src/libvlc-module.c:921
2858 msgid ""
2859 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
2860 "to learn how to build such chains.Warning: this chain will be enabled for "
2861 "all streams."
2862 msgstr ""
2863
2864 #: src/libvlc-module.c:925
2865 msgid "Enable streaming of all ES"
2866 msgstr ""
2867
2868 #: src/libvlc-module.c:927
2869 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
2870 msgstr ""
2871
2872 #: src/libvlc-module.c:929
2873 msgid "Display while streaming"
2874 msgstr "Hiển thị khi phân luồng"
2875
2876 #: src/libvlc-module.c:931
2877 msgid "Play locally the stream while streaming it."
2878 msgstr "Vẫn chạy luồng khi đang phân luồng file"
2879
2880 #: src/libvlc-module.c:933
2881 msgid "Enable video stream output"
2882 msgstr ""
2883
2884 #: src/libvlc-module.c:935
2885 msgid ""
2886 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
2887 "facility when this last one is enabled."
2888 msgstr ""
2889
2890 #: src/libvlc-module.c:938
2891 msgid "Enable audio stream output"
2892 msgstr ""
2893
2894 #: src/libvlc-module.c:940
2895 msgid ""
2896 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
2897 "facility when this last one is enabled."
2898 msgstr ""
2899
2900 #: src/libvlc-module.c:943
2901 msgid "Enable SPU stream output"
2902 msgstr ""
2903
2904 #: src/libvlc-module.c:945
2905 msgid ""
2906 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
2907 "facility when this last one is enabled."
2908 msgstr ""
2909
2910 #: src/libvlc-module.c:948 modules/gui/qt4/ui/sout.h:347
2911 msgid "Keep stream output open"
2912 msgstr ""
2913
2914 #: src/libvlc-module.c:950
2915 msgid ""
2916 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
2917 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
2918 "specified)"
2919 msgstr ""
2920
2921 #: src/libvlc-module.c:954
2922 msgid "Stream output muxer caching (ms)"
2923 msgstr ""
2924
2925 #: src/libvlc-module.c:956
2926 msgid ""
2927 "This allow you to configure the initial caching amount for stream output  "
2928 "muxer. This value should be set in milliseconds."
2929 msgstr ""
2930
2931 #: src/libvlc-module.c:959
2932 msgid "Preferred packetizer list"
2933 msgstr ""
2934
2935 #: src/libvlc-module.c:961
2936 msgid ""
2937 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
2938 msgstr ""
2939
2940 #: src/libvlc-module.c:964
2941 msgid "Mux module"
2942 msgstr ""
2943
2944 #: src/libvlc-module.c:966
2945 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
2946 msgstr ""
2947
2948 #: src/libvlc-module.c:968
2949 msgid "Access output module"
2950 msgstr ""
2951
2952 #: src/libvlc-module.c:970
2953 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
2954 msgstr ""
2955
2956 #: src/libvlc-module.c:972
2957 msgid "Control SAP flow"
2958 msgstr ""
2959
2960 #: src/libvlc-module.c:974
2961 msgid ""
2962 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
2963 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
2964 msgstr ""
2965
2966 #: src/libvlc-module.c:978
2967 msgid "SAP announcement interval"
2968 msgstr ""
2969
2970 #: src/libvlc-module.c:980
2971 msgid ""
2972 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
2973 "between SAP announcements."
2974 msgstr ""
2975
2976 #: src/libvlc-module.c:989
2977 msgid ""
2978 "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
2979 "always leave all these enabled."
2980 msgstr ""
2981
2982 #: src/libvlc-module.c:992
2983 msgid "Enable FPU support"
2984 msgstr ""
2985
2986 #: src/libvlc-module.c:994
2987 msgid ""
2988 "If your processor has a floating point calculation unit, VLC can take "
2989 "advantage of it."
2990 msgstr ""
2991
2992 #: src/libvlc-module.c:997
2993 msgid "Enable CPU MMX support"
2994 msgstr ""
2995
2996 #: src/libvlc-module.c:999
2997 msgid ""
2998 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
2999 "of them."
3000 msgstr ""
3001
3002 #: src/libvlc-module.c:1002
3003 msgid "Enable CPU 3D Now! support"
3004 msgstr ""
3005
3006 #: src/libvlc-module.c:1004
3007 msgid ""
3008 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
3009 "advantage of them."
3010 msgstr ""
3011
3012 #: src/libvlc-module.c:1007
3013 msgid "Enable CPU MMX EXT support"
3014 msgstr ""
3015
3016 #: src/libvlc-module.c:1009
3017 msgid ""
3018 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
3019 "advantage of them."
3020 msgstr ""
3021
3022 #: src/libvlc-module.c:1012
3023 msgid "Enable CPU SSE support"
3024 msgstr ""
3025
3026 #: src/libvlc-module.c:1014
3027 msgid ""
3028 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
3029 "of them."
3030 msgstr ""
3031
3032 #: src/libvlc-module.c:1017
3033 msgid "Enable CPU SSE2 support"
3034 msgstr ""
3035
3036 #: src/libvlc-module.c:1019
3037 msgid ""
3038 "If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take advantage "
3039 "of them."
3040 msgstr ""
3041
3042 #: src/libvlc-module.c:1022
3043 msgid "Enable CPU SSE3 support"
3044 msgstr ""
3045
3046 #: src/libvlc-module.c:1024
3047 msgid ""
3048 "If your processor supports the SSE3 instructions set, VLC can take advantage "
3049 "of them."
3050 msgstr ""
3051
3052 #: src/libvlc-module.c:1028
3053 msgid "Enable CPU AltiVec support"
3054 msgstr ""
3055
3056 #: src/libvlc-module.c:1030
3057 msgid ""
3058 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
3059 "advantage of them."
3060 msgstr ""
3061
3062 #: src/libvlc-module.c:1035
3063 msgid ""
3064 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
3065 "you really know what you are doing."
3066 msgstr ""
3067
3068 #: src/libvlc-module.c:1038
3069 msgid "Memory copy module"
3070 msgstr "Phương thức sao chép bộ nhớ"
3071
3072 #: src/libvlc-module.c:1040
3073 msgid ""
3074 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
3075 "select the fastest one supported by your hardware."
3076 msgstr ""
3077
3078 #: src/libvlc-module.c:1043
3079 msgid "Access module"
3080 msgstr "Phương thức xử lý"
3081
3082 #: src/libvlc-module.c:1045
3083 msgid ""
3084 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
3085 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
3086 "option unless you really know what you are doing."
3087 msgstr ""
3088
3089 #: src/libvlc-module.c:1049
3090 msgid "Stream filter module"
3091 msgstr "Phương thức lọc luồng"
3092
3093 #: src/libvlc-module.c:1051
3094 msgid "Stream filters are used to modify the stream that is being read. "
3095 msgstr ""
3096
3097 #: src/libvlc-module.c:1053
3098 msgid "Demux module"
3099 msgstr ""
3100
3101 #: src/libvlc-module.c:1055
3102 msgid ""
3103 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
3104 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
3105 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
3106 "you really know what you are doing."
3107 msgstr ""
3108
3109 #: src/libvlc-module.c:1060
3110 msgid "Allow real-time priority"
3111 msgstr ""
3112
3113 #: src/libvlc-module.c:1062
3114 msgid ""
3115 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
3116 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
3117 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
3118 "only activate this if you know what you're doing."
3119 msgstr ""
3120
3121 #: src/libvlc-module.c:1068
3122 msgid "Adjust VLC priority"
3123 msgstr ""
3124
3125 #: src/libvlc-module.c:1070
3126 msgid ""
3127 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
3128 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
3129 "VLC instances."
3130 msgstr ""
3131
3132 #: src/libvlc-module.c:1074
3133 msgid "(Experimental) Don't do caching at the access level."
3134 msgstr ""
3135
3136 #: src/libvlc-module.c:1076
3137 msgid ""
3138 "This option is useful if you want to lower the latency when reading a stream"
3139 msgstr ""
3140
3141 #: src/libvlc-module.c:1079
3142 msgid "Modules search path"
3143 msgstr "Phương thức tìm kiếm đường dẫn"
3144
3145 #: src/libvlc-module.c:1081
3146 msgid ""
3147 "Additional path for VLC to look for its modules. You can add several paths "
3148 "by concatenating them using \" PATH_SEP \" as separator"
3149 msgstr ""
3150
3151 #: src/libvlc-module.c:1084
3152 msgid "VLM configuration file"
3153 msgstr "File thiết lập VLC"
3154
3155 #: src/libvlc-module.c:1086
3156 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
3157 msgstr "Nhập File thiết lập của VLC ngay khi vừa chạy chương trình"
3158
3159 #: src/libvlc-module.c:1088
3160 msgid "Use a plugins cache"
3161 msgstr "Sử dụng tiện ích cache"
3162
3163 #: src/libvlc-module.c:1090
3164 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
3165 msgstr "Sử dụng tiện ích cache sẽ cải thiện thời gian khởi động của VLC"
3166
3167 #: src/libvlc-module.c:1092
3168 #, fuzzy
3169 msgid "Locally collect statistics"
3170 msgstr "Thu thập số liệu thống kê"
3171
3172 #: src/libvlc-module.c:1094
3173 #, fuzzy
3174 msgid "Collect miscellaneous local statistics about the playing media."
3175 msgstr "Thu thập các số liệu thống kê khác"
3176
3177 #: src/libvlc-module.c:1096
3178 msgid "Run as daemon process"
3179 msgstr ""
3180
3181 #: src/libvlc-module.c:1098
3182 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
3183 msgstr ""
3184
3185 #: src/libvlc-module.c:1100
3186 msgid "Write process id to file"
3187 msgstr ""
3188
3189 #: src/libvlc-module.c:1102
3190 msgid "Writes process id into specified file."
3191 msgstr "Đưa số liệu Id của tiến trình xử lý vào file"
3192
3193 #: src/libvlc-module.c:1104
3194 msgid "Log to file"
3195 msgstr "Lưu trữ vào file"
3196
3197 #: src/libvlc-module.c:1106
3198 msgid "Log all VLC messages to a text file."
3199 msgstr "Lưu trữ tất cả các thông báo của VLC vào một file văn bản"
3200
3201 #: src/libvlc-module.c:1108
3202 msgid "Log to syslog"
3203 msgstr ""
3204
3205 #: src/libvlc-module.c:1110
3206 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
3207 msgstr ""
3208
3209 #: src/libvlc-module.c:1112
3210 msgid "Allow only one running instance"
3211 msgstr ""
3212
3213 #: src/libvlc-module.c:1115
3214 msgid ""
3215 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3216 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3217 "instance of VLC to be opened each time you double-click on a file in the "
3218 "explorer. This option will allow you to play the file with the already "
3219 "running instance or enqueue it."
3220 msgstr ""
3221
3222 #: src/libvlc-module.c:1122
3223 msgid ""
3224 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3225 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3226 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3227 "This option will allow you to play the file with the already running "
3228 "instance or enqueue it. This option requires the D-Bus session daemon to be "
3229 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
3230 msgstr ""
3231
3232 #: src/libvlc-module.c:1131
3233 msgid "VLC is started from file association"
3234 msgstr ""
3235
3236 #: src/libvlc-module.c:1133
3237 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3238 msgstr ""
3239
3240 #: src/libvlc-module.c:1136
3241 msgid "One instance when started from file"
3242 msgstr ""
3243
3244 #: src/libvlc-module.c:1138
3245 msgid "Allow only one running instance when started from file."
3246 msgstr ""
3247
3248 #: src/libvlc-module.c:1140
3249 msgid "Increase the priority of the process"
3250 msgstr ""
3251
3252 #: src/libvlc-module.c:1142
3253 msgid ""
3254 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3255 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3256 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3257 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3258 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3259 "machine."
3260 msgstr ""
3261
3262 #: src/libvlc-module.c:1150
3263 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
3264 msgstr ""
3265
3266 #: src/libvlc-module.c:1152
3267 msgid ""
3268 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3269 "playing current item."
3270 msgstr ""
3271
3272 #: src/libvlc-module.c:1161
3273 msgid ""
3274 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3275 "overridden in the playlist dialog box."
3276 msgstr ""
3277
3278 #: src/libvlc-module.c:1164
3279 msgid "Automatically preparse files"
3280 msgstr ""
3281
3282 #: src/libvlc-module.c:1166
3283 msgid ""
3284 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
3285 "metadata)."
3286 msgstr ""
3287
3288 #: src/libvlc-module.c:1169
3289 msgid "Album art policy"
3290 msgstr ""
3291
3292 #: src/libvlc-module.c:1171
3293 msgid "Choose how album art will be downloaded."
3294 msgstr ""
3295
3296 #: src/libvlc-module.c:1177
3297 msgid "Manual download only"
3298 msgstr ""
3299
3300 #: src/libvlc-module.c:1178
3301 msgid "When track starts playing"
3302 msgstr "Khi track bắt đầu được chơi"
3303
3304 #: src/libvlc-module.c:1179
3305 msgid "As soon as track is added"
3306 msgstr "Ngay khi track vừa được thêm vào"
3307
3308 #: src/libvlc-module.c:1181
3309 msgid "Services discovery modules"
3310 msgstr "Phương thức tìm kiếm dịch vụ"
3311
3312 #: src/libvlc-module.c:1183
3313 msgid ""
3314 "Specifies the services discovery modules to load, separated by semi-colons. "
3315 "Typical values are sap, hal, ..."
3316 msgstr ""
3317
3318 #: src/libvlc-module.c:1186
3319 msgid "Play files randomly forever"
3320 msgstr "Luôn luôn chơi file một cách ngẫu nhiên"
3321
3322 #: src/libvlc-module.c:1188
3323 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3324 msgstr ""
3325
3326 #: src/libvlc-module.c:1192
3327 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3328 msgstr ""
3329
3330 #: src/libvlc-module.c:1194
3331 msgid "Repeat current item"
3332 msgstr "Lặp lại file hiện tại"
3333
3334 #: src/libvlc-module.c:1196
3335 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3336 msgstr ""
3337
3338 #: src/libvlc-module.c:1198
3339 msgid "Play and stop"
3340 msgstr "Chơi và dừng lại"
3341
3342 #: src/libvlc-module.c:1200
3343 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3344 msgstr "Dừng lại danh sách nhạc khi các đối tượng trong danh sách đã được chơi"
3345
3346 #: src/libvlc-module.c:1202
3347 msgid "Play and exit"
3348 msgstr "Chơi và thoát"
3349
3350 #: src/libvlc-module.c:1204
3351 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3352 msgstr "Thoát nếu như không có đối tượng nào nữa trong danh sách"
3353
3354 #: src/libvlc-module.c:1206
3355 #, fuzzy
3356 msgid "Play and pause"
3357 msgstr "Chơi và dừng lại"
3358
3359 #: src/libvlc-module.c:1208
3360 msgid "Pause each item in the playlist on the last frame."
3361 msgstr ""
3362
3363 #: src/libvlc-module.c:1210
3364 msgid "Use media library"
3365 msgstr "Sử dụng thư viện"
3366
3367 #: src/libvlc-module.c:1212
3368 msgid ""
3369 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3370 "VLC."
3371 msgstr ""
3372
3373 #: src/libvlc-module.c:1215
3374 msgid "Display playlist tree"
3375 msgstr "Hiển thị danh sách dạng cây"
3376
3377 #: src/libvlc-module.c:1217
3378 msgid ""
3379 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3380 "directory."
3381 msgstr ""
3382
3383 #: src/libvlc-module.c:1226
3384 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3385 msgstr ""
3386
3387 #: src/libvlc-module.c:1229 src/video_output/vout_intf.c:353
3388 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1058 modules/gui/macosx/controls.m:460
3389 #: modules/gui/macosx/controls.m:516 modules/gui/macosx/controls.m:1094
3390 #: modules/gui/macosx/controls.m:1128 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:64
3391 #: modules/gui/macosx/intf.m:607 modules/gui/macosx/intf.m:686
3392 #: modules/gui/macosx/intf.m:751 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:291
3393 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:102
3394 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:283
3395 msgid "Fullscreen"
3396 msgstr "Toàn màn hình"
3397
3398 #: src/libvlc-module.c:1230
3399 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3400 msgstr "Chọn phím tắt để chuyển đổi sang chế độ toàn màn hình"
3401
3402 #: src/libvlc-module.c:1231
3403 msgid "Leave fullscreen"
3404 msgstr "Thoát chế độ toàn màn hình"
3405
3406 #: src/libvlc-module.c:1232
3407 msgid "Select the hotkey to use to leave fullscreen state."
3408 msgstr "Chọn phím tắt để thoát chế độ toàn màn hình"
3409
3410 #: src/libvlc-module.c:1233
3411 msgid "Play/Pause"
3412 msgstr "Chơi/Tạm dừng"
3413
3414 #: src/libvlc-module.c:1234
3415 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
3416 msgstr ""
3417
3418 #: src/libvlc-module.c:1235
3419 msgid "Pause only"
3420 msgstr "Dừng"
3421
3422 #: src/libvlc-module.c:1236
3423 msgid "Select the hotkey to use to pause."
3424 msgstr "Chọn phím tắt để tạm dừng"
3425
3426 #: src/libvlc-module.c:1237
3427 msgid "Play only"
3428 msgstr "Chơi"
3429
3430 #: src/libvlc-module.c:1238
3431 msgid "Select the hotkey to use to play."
3432 msgstr "Chọn phím tắt để chơi"
3433
3434 #: src/libvlc-module.c:1239 modules/control/hotkeys.c:697
3435 #: modules/gui/macosx/controls.m:1018 modules/gui/macosx/intf.m:650
3436 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:102
3437 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:109
3438 msgid "Faster"
3439 msgstr "Nhanh hơn"
3440
3441 #: src/libvlc-module.c:1240 src/libvlc-module.c:1246
3442 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
3443 msgstr "Chọn phím tắt để chơi file với tốc độ nhanh hơn"
3444
3445 #: src/libvlc-module.c:1241 modules/control/hotkeys.c:703
3446 #: modules/gui/macosx/controls.m:1019 modules/gui/macosx/intf.m:651
3447 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:102
3448 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:109
3449 msgid "Slower"
3450 msgstr "Chậm hơn"
3451
3452 #: src/libvlc-module.c:1242 src/libvlc-module.c:1248
3453 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
3454 msgstr "Chọn phím tắt để chơi file với tốc độ chậm hơn"
3455
3456 #: src/libvlc-module.c:1243
3457 msgid "Normal rate"
3458 msgstr "Xếp hạng bình thường"
3459
3460 #: src/libvlc-module.c:1244
3461 msgid "Select the hotkey to set the playback rate back to normal."
3462 msgstr "Chọn phím tắt để xếp hạng file này về dạng bình thường"
3463
3464 #: src/libvlc-module.c:1245 modules/gui/qt4/menus.cpp:755
3465 msgid "Faster (fine)"
3466 msgstr "Nhanh hơn (tốt)"
3467
3468 #: src/libvlc-module.c:1247 modules/gui/qt4/menus.cpp:763
3469 msgid "Slower (fine)"
3470 msgstr "Chậm hơn (tốt)"
3471
3472 #: src/libvlc-module.c:1249 modules/control/hotkeys.c:674
3473 #: modules/gui/macosx/about.m:187 modules/gui/macosx/controls.m:1039
3474 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:69 modules/gui/macosx/intf.m:606
3475 #: modules/gui/macosx/intf.m:653 modules/gui/macosx/intf.m:739
3476 #: modules/gui/macosx/intf.m:747 modules/gui/macosx/wizard.m:309
3477 #: modules/gui/macosx/wizard.m:321 modules/gui/macosx/wizard.m:1625
3478 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:102 modules/gui/qt4/ui/sout.h:332
3479 #: modules/gui/qt4/ui/sout.h:343 modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:180
3480 #: modules/misc/notify/notify.c:321
3481 msgid "Next"
3482 msgstr "Tiếp theo"
3483
3484 #: src/libvlc-module.c:1250
3485 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
3486 msgstr "Sử dụng phím tắt để nhảy đến file kế tiếp trong danh sách"
3487
3488 #: src/libvlc-module.c:1251 modules/control/hotkeys.c:680
3489 #: modules/gui/macosx/about.m:188 modules/gui/macosx/controls.m:1038
3490 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:67 modules/gui/macosx/intf.m:601
3491 #: modules/gui/macosx/intf.m:652 modules/gui/macosx/intf.m:740
3492 #: modules/gui/macosx/intf.m:746 modules/gui/qt4/components/controller.hpp:102
3493 #: modules/gui/qt4/ui/sout.h:342 modules/gui/qt4/ui/sout.h:352
3494 #: modules/misc/notify/notify.c:319
3495 msgid "Previous"
3496 msgstr "Lùi lại"
3497
3498 #: src/libvlc-module.c:1252
3499 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
3500 msgstr "Sử dụng phím tắt để lùi về file kế tiếp trong danh sách"
3501
3502 #: src/libvlc-module.c:1253 modules/gui/macosx/controls.m:1030
3503 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:68 modules/gui/macosx/intf.m:604
3504 #: modules/gui/macosx/intf.m:649 modules/gui/macosx/intf.m:738
3505 #: modules/gui/macosx/intf.m:745 modules/gui/qt4/components/controller.hpp:101
3506 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:179 modules/misc/notify/xosd.c:234
3507 msgid "Stop"
3508 msgstr "Dừng lại"
3509
3510 #: src/libvlc-module.c:1254
3511 msgid "Select the hotkey to stop playback."
3512 msgstr "Sử dụng phím tắt để dừng chơi"
3513
3514 #: src/libvlc-module.c:1255 modules/gui/fbosd.c:127 modules/gui/fbosd.c:195
3515 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:96 modules/gui/macosx/bookmarks.m:105
3516 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:66 modules/gui/macosx/intf.m:609
3517 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:927 modules/video_filter/marq.c:154
3518 #: modules/video_filter/rss.c:198
3519 msgid "Position"
3520 msgstr "Vị trí"
3521
3522 #: src/libvlc-module.c:1256
3523 msgid "Select the hotkey to display the position."
3524 msgstr "Sử dụng phím tắt để hiển thị vị trí"
3525
3526 #: src/libvlc-module.c:1258
3527 msgid "Very short backwards jump"
3528 msgstr "Nhảy tới phía sau chậm nhất"
3529
3530 #: src/libvlc-module.c:1260
3531 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
3532 msgstr "Chọn phím tắt để nhảy tới phía sau ngắn nhất"
3533
3534 #: src/libvlc-module.c:1261
3535 msgid "Short backwards jump"
3536 msgstr "Nhảy tới phía sau ngắn"
3537
3538 #: src/libvlc-module.c:1263
3539 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
3540 msgstr "Chọn phím tắt để nhảy tới phía sau ngắn"
3541
3542 #: src/libvlc-module.c:1264
3543 msgid "Medium backwards jump"
3544 msgstr "Nhảy tới phía sau trung bình"
3545
3546 #: src/libvlc-module.c:1266
3547 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
3548 msgstr "Chọn phím tắt để nhảy tới phía sau trung bình"
3549
3550 #: src/libvlc-module.c:1267
3551 msgid "Long backwards jump"
3552 msgstr "Nhảy tới phía sau dài"
3553
3554 #: src/libvlc-module.c:1269
3555 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
3556 msgstr "Chọn phím tắt để nhảy tớii phía sau dài"
3557
3558 #: src/libvlc-module.c:1271
3559 msgid "Very short forward jump"
3560 msgstr "Nhảy tới phía trước ngắn nhất"
3561
3562 #: src/libvlc-module.c:1273
3563 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
3564 msgstr "Chọn phím tắt để nhảy tới phía trước ngắn nhất"
3565
3566 #: src/libvlc-module.c:1274
3567 msgid "Short forward jump"
3568 msgstr "Nhảy tới phía trước ngắn"
3569
3570 #: src/libvlc-module.c:1276
3571 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
3572 msgstr "Chọn phím tắt để nhảy tới phía trước ngắn nhất"
3573
3574 #: src/libvlc-module.c:1277
3575 msgid "Medium forward jump"
3576 msgstr "Nhảy tới phía sau trung bình"
3577
3578 #: src/libvlc-module.c:1279
3579 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
3580 msgstr "Chọn phím tắt để nhảy tới phía trước trung bình"
3581
3582 #: src/libvlc-module.c:1280
3583 msgid "Long forward jump"
3584 msgstr "Nhảy tới phía trước dài"
3585
3586 #: src/libvlc-module.c:1282
3587 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
3588 msgstr "Chọn phím tắt để nhảy tới phía trước dài"
3589
3590 #: src/libvlc-module.c:1283 modules/control/hotkeys.c:691
3591 msgid "Next frame"
3592 msgstr "Khung tiếp theo"
3593
3594 #: src/libvlc-module.c:1285
3595 msgid "Select the hotkey to got to the next video frame."
3596 msgstr "Chọn phím tắt để nhảy tới khung video tiếp theo"
3597
3598 #: src/libvlc-module.c:1287
3599 msgid "Very short jump length"
3600 msgstr "Nhảy tới thời gian rất ngắn"
3601
3602 #: src/libvlc-module.c:1288
3603 msgid "Very short jump length, in seconds."
3604 msgstr "Nhảy tới thời gian rất ngắn, tính bằng giây"
3605
3606 #: src/libvlc-module.c:1289
3607 msgid "Short jump length"
3608 msgstr "Nhảy tới thời gian ngắn"
3609
3610 #: src/libvlc-module.c:1290
3611 msgid "Short jump length, in seconds."
3612 msgstr "Nhảy tới thời gian ngắn, tính bằng giây"
3613
3614 #: src/libvlc-module.c:1291
3615 msgid "Medium jump length"
3616 msgstr "Nhảy tới thời gian trung bình"
3617
3618 #: src/libvlc-module.c:1292
3619 msgid "Medium jump length, in seconds."
3620 msgstr "Nhảy tới thời gian trung bình, tính bằng giây"
3621
3622 #: src/libvlc-module.c:1293
3623 msgid "Long jump length"
3624 msgstr "Nhảy tới thời gian dài"
3625
3626 #: src/libvlc-module.c:1294
3627 msgid "Long jump length, in seconds."
3628 msgstr "Nhảy tới thời gian dài, tính bằng giây"
3629
3630 #: src/libvlc-module.c:1296 modules/control/hotkeys.c:177
3631 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:277
3632 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:105
3633 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:114 modules/gui/qt4/menus.cpp:830
3634 #: modules/gui/skins2/commands/cmd_quit.cpp:40
3635 msgid "Quit"
3636 msgstr "Thoát"
3637
3638 #: src/libvlc-module.c:1297
3639 msgid "Select the hotkey to quit the application."
3640 msgstr "Chọn phím tắt để thoát chương trình"
3641
3642 #: src/libvlc-module.c:1298
3643 msgid "Navigate up"
3644 msgstr ""
3645
3646 #: src/libvlc-module.c:1299
3647 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
3648 msgstr ""
3649 "Sử dụng phím tắt để chọn phím tắt cho phần chọn đi lên trong menu của DVD"
3650
3651 #: src/libvlc-module.c:1300
3652 msgid "Navigate down"
3653 msgstr ""
3654
3655 #: src/libvlc-module.c:1301
3656 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
3657 msgstr ""
3658 "Sử dụng phím tắt để chọn phím tắt cho phần chọn đi xuống trong menu của DVD"
3659
3660 #: src/libvlc-module.c:1302
3661 msgid "Navigate left"
3662 msgstr ""
3663
3664 #: src/libvlc-module.c:1303
3665 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
3666 msgstr ""
3667 "Sử dụng phím tắt để chọn phím tắt cho phần chọn qua trái trong menu của DVD"
3668
3669 #: src/libvlc-module.c:1304
3670 msgid "Navigate right"
3671 msgstr ""
3672
3673 #: src/libvlc-module.c:1305
3674 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
3675 msgstr ""
3676 "Sử dụng phím tắt để chọn phím tắt cho phần chọn qua phải trong menu của DVD"
3677
3678 #: src/libvlc-module.c:1306
3679 msgid "Activate"
3680 msgstr "Kích hoạt"
3681
3682 #: src/libvlc-module.c:1307
3683 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
3684 msgstr "Chọn phím tắt để kích hoạt các đối tượng được chọn trong menu của DVD"
3685
3686 #: src/libvlc-module.c:1308
3687 msgid "Go to the DVD menu"
3688 msgstr "Đi đến menu của DVD"
3689
3690 #: src/libvlc-module.c:1309
3691 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
3692 msgstr "Chọn phím tắt để đi đến menu của DVD"
3693
3694 #: src/libvlc-module.c:1310
3695 msgid "Select previous DVD title"
3696 msgstr "Chọn tiêu đề DVD"
3697
3698 #: src/libvlc-module.c:1311
3699 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
3700 msgstr "Chọn phím tắt để chọn tiêu đề DVD"
3701
3702 #: src/libvlc-module.c:1312
3703 msgid "Select next DVD title"
3704 msgstr "Chọn tiêu đề DVD tiếp theo"
3705
3706 #: src/libvlc-module.c:1313
3707 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
3708 msgstr "Chọn phím tắt để chọn tiêu đề DVD tiếp theo"
3709
3710 #: src/libvlc-module.c:1314
3711 msgid "Select prev DVD chapter"
3712 msgstr "Chọn chương DVD trước đó"
3713
3714 #: src/libvlc-module.c:1315
3715 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
3716 msgstr "Chọn phím tắt để chọn chương DVD trư?c ?ó"
3717
3718 #: src/libvlc-module.c:1316
3719 msgid "Select next DVD chapter"
3720 msgstr "Chọn chương DVD tiếp theo"
3721
3722 #: src/libvlc-module.c:1317
3723 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
3724 msgstr "Chọn phím tắt để chọn chương DVD tiếp theo"
3725
3726 #: src/libvlc-module.c:1318
3727 msgid "Volume up"
3728 msgstr "Tăng âm lượng"
3729
3730 #: src/libvlc-module.c:1319
3731 msgid "Select the key to increase audio volume."
3732 msgstr "Chọn phím tắt để tăng âm lượng"
3733
3734 #: src/libvlc-module.c:1320
3735 msgid "Volume down"
3736 msgstr "Giảm âm lượng"
3737
3738 #: src/libvlc-module.c:1321
3739 msgid "Select the key to decrease audio volume."
3740 msgstr "Chọn phím tắt để giảm âm lượng"
3741
3742 #: src/libvlc-module.c:1322 modules/access/v4l2.c:168
3743 #: modules/gui/macosx/controls.m:1084 modules/gui/macosx/intf.m:671
3744 #: modules/gui/macosx/intf.m:741 modules/gui/macosx/intf.m:750
3745 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:514
3746 msgid "Mute"
3747 msgstr "Tắt âm thanh"
3748
3749 #: src/libvlc-module.c:1323
3750 msgid "Select the key to mute audio."
3751 msgstr "Chọn phím tắt để tắt âm thanh"
3752
3753 #: src/libvlc-module.c:1324
3754 msgid "Subtitle delay up"
3755 msgstr ""
3756
3757 #: src/libvlc-module.c:1325
3758 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
3759 msgstr ""
3760
3761 #: src/libvlc-module.c:1326
3762 msgid "Subtitle delay down"
3763 msgstr ""
3764
3765 #: src/libvlc-module.c:1327
3766 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
3767 msgstr ""
3768
3769 #: src/libvlc-module.c:1328
3770 msgid "Audio delay up"
3771 msgstr ""
3772
3773 #: src/libvlc-module.c:1329
3774 msgid "Select the key to increase the audio delay."
3775 msgstr ""
3776
3777 #: src/libvlc-module.c:1330
3778 msgid "Audio delay down"
3779 msgstr ""
3780
3781 #: src/libvlc-module.c:1331
3782 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
3783 msgstr ""
3784
3785 #: src/libvlc-module.c:1338
3786 msgid "Play playlist bookmark 1"
3787 msgstr "Chơi danh sách được đánh dấu 1"
3788
3789 #: src/libvlc-module.c:1339
3790 msgid "Play playlist bookmark 2"
3791 msgstr "Chơi danh sách được đánh dấu 2"
3792
3793 #: src/libvlc-module.c:1340
3794 msgid "Play playlist bookmark 3"
3795 msgstr "Chơi danh sách được đánh dấu 3"
3796
3797 #: src/libvlc-module.c:1341
3798 msgid "Play playlist bookmark 4"
3799 msgstr "Chơi danh sách được đánh dấu 4"
3800
3801 #: src/libvlc-module.c:1342
3802 msgid "Play playlist bookmark 5"
3803 msgstr "Chơi danh sách được đánh dấu 5"
3804
3805 #: src/libvlc-module.c:1343
3806 msgid "Play playlist bookmark 6"
3807 msgstr "Chơi danh sách được đánh dấu 6"
3808
3809 #: src/libvlc-module.c:1344
3810 msgid "Play playlist bookmark 7"
3811 msgstr "Chơi danh sách được đánh dấu 7"
3812
3813 #: src/libvlc-module.c:1345
3814 msgid "Play playlist bookmark 8"
3815 msgstr "Chơi danh sách được đánh dấu 8"
3816
3817 #: src/libvlc-module.c:1346
3818 msgid "Play playlist bookmark 9"
3819 msgstr "Chơi danh sách được đánh dấu 9"
3820
3821 #: src/libvlc-module.c:1347
3822 msgid "Play playlist bookmark 10"
3823 msgstr "Chơi danh sách được đánh dấu 10"
3824
3825 #: src/libvlc-module.c:1348
3826 msgid "Select the key to play this bookmark."
3827 msgstr "Chọn phím tắt để chơi phần đánh dấu này"
3828
3829 #: src/libvlc-module.c:1349
3830 msgid "Set playlist bookmark 1"
3831 msgstr "Thiết lập danh sách đánh dấu 1"
3832
3833 #: src/libvlc-module.c:1350
3834 msgid "Set playlist bookmark 2"
3835 msgstr "Thiết lập danh sách đánh dấu 2"
3836
3837 #: src/libvlc-module.c:1351
3838 msgid "Set playlist bookmark 3"
3839 msgstr "Thiết lập danh sách đánh dấu 3"
3840
3841 #: src/libvlc-module.c:1352
3842 msgid "Set playlist bookmark 4"
3843 msgstr "Thiết lập danh sách đánh dấu 4"
3844
3845 #: src/libvlc-module.c:1353
3846 msgid "Set playlist bookmark 5"
3847 msgstr "Thiết lập danh sách đánh dấu 5"
3848
3849 #: src/libvlc-module.c:1354
3850 msgid "Set playlist bookmark 6"
3851 msgstr "Thiết lập danh sách đánh dấu 6"
3852
3853 #: src/libvlc-module.c:1355
3854 msgid "Set playlist bookmark 7"
3855 msgstr "Thiết lập danh sách đánh dấu 7"
3856
3857 #: src/libvlc-module.c:1356
3858 msgid "Set playlist bookmark 8"
3859 msgstr "Thiết lập danh sách đánh dấu 8"
3860
3861 #: src/libvlc-module.c:1357
3862 msgid "Set playlist bookmark 9"
3863 msgstr "Thiết lập danh sách đánh dấu 9"
3864
3865 #: src/libvlc-module.c:1358
3866 msgid "Set playlist bookmark 10"
3867 msgstr "Thiết lập danh sách đánh dấu 10"
3868
3869 #: src/libvlc-module.c:1359
3870 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
3871 msgstr "Chọn phím tắt để thiết lập danh sách được đánh dấu"
3872
3873 #: src/libvlc-module.c:1361
3874 msgid "Playlist bookmark 1"
3875 msgstr "Danh sách được đánh dấu 1"
3876
3877 #: src/libvlc-module.c:1362
3878 msgid "Playlist bookmark 2"
3879 msgstr "Danh sách được đánh dấu 2"
3880
3881 #: src/libvlc-module.c:1363
3882 msgid "Playlist bookmark 3"
3883 msgstr "Danh sách được đánh dấu 3"
3884
3885 #: src/libvlc-module.c:1364
3886 msgid "Playlist bookmark 4"
3887 msgstr "Danh sách được đánh dấu 4"
3888
3889 #: src/libvlc-module.c:1365
3890 msgid "Playlist bookmark 5"
3891 msgstr "Danh sách được đánh dấu 5"
3892
3893 #: src/libvlc-module.c:1366
3894 msgid "Playlist bookmark 6"
3895 msgstr "Danh sách được đánh dấu 6"
3896
3897 #: src/libvlc-module.c:1367
3898 msgid "Playlist bookmark 7"
3899 msgstr "Danh sách được đánh dấu 7"
3900
3901 #: src/libvlc-module.c:1368
3902 msgid "Playlist bookmark 8"
3903 msgstr "Danh sách được đánh dấu 8"
3904
3905 #: src/libvlc-module.c:1369
3906 msgid "Playlist bookmark 9"
3907 msgstr "Danh sách được đánh dấu 9"
3908
3909 #: src/libvlc-module.c:1370
3910 msgid "Playlist bookmark 10"
3911 msgstr "Danh sách được đánh dấu 10"
3912
3913 #: src/libvlc-module.c:1372
3914 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
3915 msgstr "Phần này cho phép bạn xác định danh sách được đánh dấu"
3916
3917 #: src/libvlc-module.c:1374
3918 msgid "Go back in browsing history"
3919 msgstr "Đi lùi lại trong phần lưu trữ lịch sử"
3920
3921 #: src/libvlc-module.c:1375
3922 msgid ""
3923 "Select the key to go back (to the previous media item) in the browsing "
3924 "history."
3925 msgstr "Chọn phím tắt để đi đến đối tượng phía sau trong phần lưu trữ lịch sử"
3926
3927 #: src/libvlc-module.c:1376
3928 msgid "Go forward in browsing history"
3929 msgstr "Đi đến phần tiếp theo trong phần lưu trữ lịch sử"
3930
3931 #: src/libvlc-module.c:1377
3932 msgid ""
3933 "Select the key to go forward (to the next media item) in the browsing "
3934 "history."
3935 msgstr ""
3936 "Chọn phím tắt để đi đến đối tượng phía trước trong phần lưu trữ lịch sử"
3937
3938 #: src/libvlc-module.c:1379
3939 msgid "Cycle audio track"
3940 msgstr ""
3941
3942 #: src/libvlc-module.c:1380
3943 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
3944 msgstr ""
3945
3946 #: src/libvlc-module.c:1381
3947 msgid "Cycle subtitle track"
3948 msgstr ""
3949
3950 #: src/libvlc-module.c:1382
3951 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
3952 msgstr ""
3953
3954 #: src/libvlc-module.c:1383
3955 msgid "Cycle source aspect ratio"
3956 msgstr ""
3957
3958 #: src/libvlc-module.c:1384
3959 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
3960 msgstr ""
3961
3962 #: src/libvlc-module.c:1385
3963 msgid "Cycle video crop"
3964 msgstr ""
3965
3966 #: src/libvlc-module.c:1386
3967 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
3968 msgstr ""
3969
3970 #: src/libvlc-module.c:1387
3971 msgid "Toggle autoscaling"
3972 msgstr ""
3973
3974 #: src/libvlc-module.c:1388
3975 msgid "Activate or deactivate autoscaling."
3976 msgstr ""
3977
3978 #: src/libvlc-module.c:1389
3979 msgid "Increase scale factor"
3980 msgstr ""
3981
3982 #: src/libvlc-module.c:1390
3983 msgid "Increase scale factor."
3984 msgstr ""
3985
3986 #: src/libvlc-module.c:1391
3987 msgid "Decrease scale factor"