Merge commit '4912b634b517c8acfc476c5d47f10be83fe7e18b'
[ffmpeg.git] / libavcodec / mqcenc.c
2011-05-23 Kamil NowosadAdd Kamil Nowosads j2k code.