Merge commit 'c33c1fa8af2b2e82418a06901b6ad17b3d61b73e'
[ffmpeg.git] / libavcodec / mqcenc.c
2015-06-20 Michael Niedermayeravcodec/mqcenc: Remove unused variable
2015-06-17 Michael Niedermayeravcodec/mqcenc: Add ff_mqc_flush_to()
2011-05-23 Kamil NowosadAdd Kamil Nowosads j2k code.