* Makefile.am:
[vlc.git] / m4 / vlc.m4
2003-06-28 Sam Hocevar * Makefile.am:
2003-06-27 Sam Hocevar * m4/vlc.m4: CVS forgot to add this file. I swear.