l10n: Nsis Chinese update
authorDean Lee <xslidian@gmail.com>
Mon, 3 May 2010 23:35:01 +0000 (00:35 +0100)
committerChristophe Mutricy <xtophe@videolan.org>
Mon, 3 May 2010 23:35:01 +0000 (00:35 +0100)
Signed-off-by: Christophe Mutricy <xtophe@videolan.org>
extras/package/win32/languages/schinese.nsh

index 292f381..34cf953 100644 (file)
@@ -1,56 +1,56 @@
-StrCpy $Name_Section01 "²¥·ÅÆ÷ (±ØÐè)"
-StrCpy $Name_Section02a "ÔÚ¿ªÊ¼²Ëµ¥Öн¨Á¢¿ì½Ý·½Ê½"
-StrCpy $Name_Section02b "ÔÚ×ÀÃæÖн¨Á¢¿ì½Ý·½Ê½"
+StrCpy $Name_Section01 "ýÌå²¥·ÅÆ÷ (±ØÐè)"
+StrCpy $Name_Section02a "¿ªÊ¼²Ëµ¥¿ì½Ý·½Ê½"
+StrCpy $Name_Section02b "×ÀÃæ¿ì½Ý·½Ê½"
 StrCpy $Name_Section03 "Mozilla ²å¼þ"
 StrCpy $Name_Section04 "ActiveX ²å¼þ"
-StrCpy $Name_Section05 "Ó°µú²¥·Å"
-StrCpy $Name_Section06 "¹ØÁªÎļþÀàÐÍ"
+StrCpy $Name_Section05 "¹âÅ̻طÅ"
+StrCpy $Name_Section06 "ÎļþÀàÐ͹ØÁª"
 StrCpy $Name_SectionGroupAudio "ÒôƵÎļþ"
 StrCpy $Name_SectionGroupVideo "ÊÓƵÎļþ"
-StrCpy $Name_SectionGroupOther "ÆäËü"
-StrCpy $Name_Section07 "ÓÒ¼ü²Ëµ¥"
-StrCpy $Name_Section08 "ɾ³ý»º´æ¼°É趨"
+StrCpy $Name_SectionGroupOther "ÆäËû"
+StrCpy $Name_Section07 "¿ì½Ý²Ëµ¥"
+StrCpy $Name_Section08 "ɾ³ýÊ×Ñ¡ÏîÓ뻺´æ"
 
 StrCpy $Desc_Section01 \
-    "²¥·ÅÆ÷±¾Éí"
+    "ýÌå²¥·ÅÆ÷±¾Éí"
 StrCpy $Desc_Section02a \
-    "½«¿ì½Ý·½Ê½Ìí¼ÓÖÁÄúµÄ¿ªÊ¼²Ëµ¥ÖÐ"
+    "½«Í¼±êÌí¼Óµ½ÄúµÄ¿ªÊ¼²Ëµ¥ÒÔ±ã·ÃÎÊ"
 StrCpy $Desc_Section02b \
-    "½«¿ì½Ý·½Ê½Ìí¼ÓÖÁÄúµÄ×ÀÃæÉÏ"
+    "½«Í¼±êÌí¼Óµ½ÄúµÄ×ÀÃæÒÔ±ã·ÃÎÊ"
 StrCpy $Desc_Section03 \
-    "VLC Mozilla ¼° Firefox ²å¼þ"
+    "VLC Mozilla Óë Mozilla Firefox ²å¼þ"
 StrCpy $Desc_Section04 \
     "VLC ActiveX ²å¼þ"
 StrCpy $Desc_Section05 \
-    "×¢²áΪϵͳµÄ DVD ¼° CD Ä¬Èϲ¥·ÅÆ÷"
+    "DVD Óë CD »Ø·Å¹¦ÄÜ×¢²á"
 StrCpy $Desc_Section06 \
-    "½« VLC media player É趨Ϊ´ò¿ªÖ¸¶¨ÎļþÀàÐ͵ÄĬÈÏÓ¦ÓóÌÐò"
+    "½« VLC media player ÉèΪָ¶¨ÎļþÀàÐ͵ÄĬÈϳÌÐò"
 StrCpy $Desc_Section07 \
-    "Ìí¼ÓÓÒ¼ü²Ëµ¥Ïî ('ʹÓàVLC ²¥·Å' ¼° 'Ìí¼ÓÖÁ VLC µÄ²¥·ÅÁбí')"
+    "Ìí¼Ó¿ì½Ý²Ëµ¥Ïî ('ʹÓàVLC ²¥·Å' Óë 'Ìí¼Óµ½ VLC ²¥·ÅÁбí')"
 StrCpy $Desc_Section08 \
-    "ɾ³ý VLC media player ÒÔÇ°°æ±¾ÒÅÁôµÄÊ×Ñ¡Ïî¼°»º´æÄÚÈÝ"
+    "ɾ³ýÏÈÇ°°²×°ÁôϵĠVLC media player Ê×Ñ¡ÏîÓ뻺´æÎļþ"
 
 StrCpy $Message_AlreadyInstalled  \
-"VLC media player ÒѾ­°²×°¡£ $\nÄúÊÇ·ñÒªÏÈжÔØ \
ÔÇ°°æ±¾µÄ $(^Name) ?"
+"ÒÑ°²×° VLC media player¡£$\nÊÇ·ñÏ£ÍûÔÚ°²×° \
ƳýÏÈÇ°°æ±¾ $(^Name) ?"
 
 StrCpy $Name_Section91 "жÔØ"
-StrCpy $Name_Section92 "ɾ³ýÊ×Ñ¡Ïî¼°»º´æ"
+StrCpy $Name_Section92 "ɾ³ýÊ×Ñ¡ÏîÓ뻺´æ"
 
 StrCpy $Desc_Section91 \
 "жÔØ VLC media player ¼°ÆäËùÓÐ×é¼þ"
 StrCpy $Desc_Section92 \
-"ɾ³ý VLC media player µÄÊ×Ñ¡Ïî¼°»º´æ"
+"ɾ³ý VLC media player Ê×Ñ¡ÏîÓ뻺´æÎļþ"
 
 StrCpy $ShellAssociation_Play "²¥·Å"
 StrCpy $ContextMenuEntry_PlayWith "ʹÓàVLC media player ²¥·Å"
-StrCpy $ContextMenuEntry_AddToPlaylist "Ìí¼ÓÖÁ VLC media player µÄ²¥·ÅÁбí"
+StrCpy $ContextMenuEntry_AddToPlaylist "Ìí¼Óµ½ VLC media player ²¥·ÅÁбí"
 
 StrCpy $Link_VisitWebsite "·ÃÎÊ VideoLAN VLC media player ÍøÕ¾"
 
-StrCpy $Name_InstTypeRecommended "±ê×¼°²×°"
-StrCpy $Name_InstTypeMinimum "×îС°²×°"
-StrCpy $Name_InstTypeFull "ÍêÈ«°²×°"
+StrCpy $Name_InstTypeRecommended "ÍƼö"
+StrCpy $Name_InstTypeMinimum "×îС"
+StrCpy $Name_InstTypeFull "ÍêÕû"
 
 StrCpy $Action_OnArrivalDVD "²¥·Å DVD Ó°Æ¬"
 StrCpy $Action_OnArrivalAudioCD "²¥·ÅÒôƵ CD"