modules: add Evas video output
[vlc.git] / po / th.po
index 51bc571..88eb16b 100644 (file)
--- a/po/th.po
+++ b/po/th.po
-# Thai translations for VLC package.
-# Copyright (C) 2006 VideoLAN
+# Thai translation
+# Copyright (C) 2014 VideoLAN
 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
-# <develop5@datawiz.co.th>, 2006.
 #
+# Translators:
+# jerng <jernghan@gmail.com>, 2011-2014
+# rigelenrique <d.chalermpon@gmail.com>, 2013
+# Theppitak Karoonboonyanan <thep@linux.thai.net>, 2013
+# <develop5@datawiz.co.th>, 2006
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: l 10n\n"
+"Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2007-10-18 17:58+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-11-27 21:50+0700\n"
-"Last-Translator: devleop5 <devleop5@datawiz.co.th>\n"
-"Language-Team: Thai <thailang@buraphalinux.org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-06-10 15:44-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-04-11 06:29+0000\n"
+"Last-Translator: jerng <jernghan@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Thai (http://www.transifex.com/projects/p/vlc-trans/language/"
+"th/)\n"
+"Language: th\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 
-#: include/vlc/vlc.h:587
+#: include/vlc_common.h:927
 msgid ""
 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
 "see the file named COPYING for details.\n"
 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
 msgstr ""
-"This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
-"à¸\84ุà¸\93à¸\84วรà¹\80à¸\9cยà¹\81à¸\9eรà¹\88à¹\82à¸\9bรà¹\81à¸\81รมภายà¹\83à¸\95à¹\89ลิà¸\82สิà¸\97à¸\98ิà¹\8cà¹\81à¸\9aà¸\9a GNU General Public License;\n"
-"à¸\94ูรายละà¹\80อียà¸\94à¸\97ีà¹\88à¹\84à¸\9fลà¹\8cà¸\8aืà¹\88อ COPYING \n"
-"à¸\88ัà¸\94à¸\97ำà¹\82à¸\94ย VideoLAN team; à¸£à¸²à¸¢à¸\9aละà¹\80อียà¸\94à¸\97ีà¹\88à¹\84à¸\9fลà¹\8c AUTHORS \n"
+"โปรแกรมนี้ \"ไม่มีการรับประกัน\" จนสุดขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต\n"
+"à¸\84ุà¸\93สามารà¸\96à¹\80à¸\9cยà¹\81à¸\9eรà¹\88à¸\95à¹\88อà¹\84à¸\94à¹\89 à¸ à¸²à¸¢à¹\83à¸\95à¹\89à¹\80à¸\87ืà¹\88อà¸\99à¹\84à¸\82à¸\82อà¸\87 GNU General Public License\n"
+"à¸\94ูรายละà¹\80อียà¸\94à¹\84à¸\94à¹\89à¸\97ีà¹\88à¹\81à¸\9fà¹\89ม COPYING\n"
+"à¹\80à¸\82ียà¸\99à¹\82à¸\94ยà¸\97ีมà¸\87าà¸\99 VideoLAN à¸\94ูรายà¸\8aืà¹\88อà¹\84à¸\94à¹\89à¸\97ีà¹\88à¹\81à¸\9fà¹\89ม AUTHORS\n"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:36
+#: include/vlc_config_cat.h:33
 msgid "VLC preferences"
-msgstr "à¸\95ัวà¹\80ลือà¸\81 VLC"
+msgstr "à¸\84à¹\88าà¸\9bรัà¸\9aà¹\81à¸\95à¹\88à¸\87 VLC"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:38
+#: include/vlc_config_cat.h:35
 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
-msgstr "เลือก \"ออปชั่นขั้นสูง\" เพื่อดูออปชั่นทั้งหมด"
-
-#: include/vlc_config_cat.h:40 include/vlc_config_cat.h:131
-msgid "General"
-msgstr "ทั่วไป"
+msgstr "เลือก \"ตัวเลือกขั้นสูง\" เพื่อดูตัวเลือกทั้งหมด"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:43
+#: include/vlc_config_cat.h:38 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:269
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:270
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1070
 msgid "Interface"
 msgstr "ส่วนติดต่อ"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:44
+#: include/vlc_config_cat.h:39
 msgid "Settings for VLC's interfaces"
-msgstr "à¸\81ารà¸\95ัà¹\89à¸\87à¸\84à¹\88าสำหรัà¸\9aสà¹\88วà¸\99à¸\95ิà¸\94à¸\95à¹\88อà¸\82อà¸\87 VLC"
+msgstr "à¸\84à¹\88าà¸\95ัà¹\89à¸\87à¸\82อà¸\87สà¹\88วà¸\99à¸\95ิà¸\94à¸\95à¹\88อ VLC"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:46
-msgid "General interface settings"
-msgstr "à¸\81ารà¸\95ัà¹\89à¸\87à¸\84à¹\88าà¸\97ัà¹\88วà¹\84à¸\9bà¸\82อà¸\87สà¹\88วà¸\99à¸\95ิà¸\94à¸\95à¹\88อ"
+#: include/vlc_config_cat.h:41
+msgid "Main interfaces settings"
+msgstr "à¸\84à¹\88าà¸\95ัà¹\89à¸\87สà¹\88วà¸\99à¸\95ิà¸\94à¸\95à¹\88อหลัà¸\81"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:48
+#: include/vlc_config_cat.h:43
 msgid "Main interfaces"
 msgstr "ส่วนติดต่อหลัก"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:49
+#: include/vlc_config_cat.h:44
 msgid "Settings for the main interface"
-msgstr "à¸\81ารà¸\95ัà¹\89à¸\87à¸\84à¹\88าสำหรัà¸\9aส่วนติดต่อหลัก"
+msgstr "à¸\84à¹\88าà¸\95ัà¹\89à¸\87à¸\82อà¸\87ส่วนติดต่อหลัก"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:51 src/libvlc-module.c:147
+#: include/vlc_config_cat.h:46 src/libvlc-module.c:79
 msgid "Control interfaces"
 msgstr "ส่วนติดต่อควบคุม"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:52
+#: include/vlc_config_cat.h:47
 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
-msgstr "à¸\81ารà¸\95ัà¹\89à¸\87à¸\84à¹\88าสำหรัà¸\9aสà¹\88วà¸\99à¸\95ิà¸\94à¸\95à¹\88อà¸\84วà¸\9aà¸\84ุม"
+msgstr "à¸\84à¹\88าà¸\95ัà¹\89à¸\87à¸\82อà¸\87สà¹\88วà¸\99à¸\95ิà¸\94à¸\95à¹\88อà¸\84วà¸\9aà¸\84ุม VLC"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:54 include/vlc_config_cat.h:55
+#: include/vlc_config_cat.h:49 include/vlc_config_cat.h:50
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:279
 msgid "Hotkeys settings"
-msgstr "การตั้งค่าฮอตคีย์"
-
-#: include/vlc_config_cat.h:58 src/input/es_out.c:1994
-#: src/libvlc-module.c:1381
+msgstr "ค่าตั้งปุ่มลัด"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:2880 src/input/es_out.c:2921
+#: src/libvlc-module.c:1441 modules/access/imem.c:64
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:185 modules/gui/macosx/MainMenu.m:388
+#: modules/gui/macosx/output.m:161 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:112
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:271 modules/gui/macosx/wizard.m:377
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:564
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:272
+#: modules/services_discovery/mediadirs.c:76 modules/stream_out/es.c:93
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:183
+#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:150
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:705 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:736
 msgid "Audio"
 msgstr "เสียง"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:59
+#: include/vlc_config_cat.h:54
 msgid "Audio settings"
-msgstr "à¸\81ารà¸\95ัà¹\89à¸\87à¸\84à¹\88าเสียง"
+msgstr "à¸\84à¹\88าà¸\95ัà¹\89à¸\87เสียง"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:61 include/vlc_config_cat.h:62
+#: include/vlc_config_cat.h:56
 msgid "General audio settings"
-msgstr "à¸\81ารà¸\95ัà¹\89à¸\87à¸\84à¹\88าเสียงทั่วไป"
+msgstr "à¸\84à¹\88าà¸\95ัà¹\89à¸\87เสียงทั่วไป"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:89
-#: src/video_output/video_output.c:436
+#: include/vlc_config_cat.h:58 include/vlc_config_cat.h:79
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:734 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:744
 msgid "Filters"
-msgstr "à¸\95ัวà¸\81รอà¸\87"
+msgstr "à¸\95ัวà¸\9cัà¸\99à¸\84à¹\88า"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:66
-msgid "Audio filters are used to postprocess the audio stream."
-msgstr ""
+#: include/vlc_config_cat.h:59
+msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
+msgstr "ตัวผันค่าเสียงที่ใช้ในการทำกระแสเสียง"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:68 src/audio_output/input.c:89
+#: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/output.c:226
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:398 modules/gui/macosx/MainMenu.m:399
 msgid "Visualizations"
-msgstr "ภาà¸\9eà¸\9bระà¸\81อà¸\9a"
+msgstr "มà¹\82à¸\99ภาà¸\9e"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:70 src/audio_output/input.c:163
+#: include/vlc_config_cat.h:62 src/audio_output/output.c:285
+#: src/libvlc-module.c:195
 msgid "Audio visualizations"
-msgstr "ภาà¸\9eà¸\9bระà¸\81อà¸\9aเสียง"
+msgstr "มà¹\82à¸\99ภาà¸\9eเสียง"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:72 include/vlc_config_cat.h:85
+#: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:76
 msgid "Output modules"
-msgstr "à¹\82มà¸\94ูลà¹\80อาà¸\95à¹\8cà¸\9eุà¸\95"
+msgstr "มอà¸\94ูลà¹\81สà¸\94à¸\87à¸\9cล"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:73
-msgid "These are general settings for audio output modules."
-msgstr "à¸\99ีà¹\88à¹\80à¸\9bà¹\87à¸\99à¸\81ารà¸\95ัà¹\89à¸\87à¸\84à¹\88าà¸\97ัà¹\88วà¹\84à¸\9bสำหรัà¸\9aà¹\82มà¸\94ูลà¹\80อาà¸\95à¹\8cà¸\9eุà¸\95à¸\82องเสียง"
+#: include/vlc_config_cat.h:65
+msgid "General settings for audio output modules."
+msgstr "à¸\84à¹\88าà¸\95ัà¹\89à¸\87à¸\97ัà¹\88วà¹\84à¸\9bà¸\82อà¸\87มอà¸\94ูลสà¹\88งเสียง"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:75 src/libvlc-module.c:1754
+#: include/vlc_config_cat.h:67 src/libvlc-module.c:1952
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:85
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:216
 msgid "Miscellaneous"
 msgstr "เบ็ดเตล็ด"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:76
+#: include/vlc_config_cat.h:68
 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
-msgstr "การตั้งค่าเสียงและโมดูลเบ็ดเตล็ด"
-
-#: include/vlc_config_cat.h:79 src/input/es_out.c:2022
-#: src/libvlc-module.c:1429
+msgstr "ค่าตั้งและมอดูลเสียงเบ็ดเตล็ด"
+
+#: include/vlc_config_cat.h:71 src/input/es_out.c:2883 src/input/es_out.c:2965
+#: src/libvlc-module.c:1495 modules/access/imem.c:64
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:175 modules/gui/macosx/MainMenu.m:401
+#: modules/gui/macosx/output.m:151 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:102
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:273 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:410
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:378
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:565
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:274
+#: modules/services_discovery/mediadirs.c:69 modules/stream_out/es.c:101
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:154
+#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:147
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:706 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:710
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:335
 msgid "Video"
-msgstr "วิà¸\94ีà¹\82อ"
+msgstr "วีà¸\94ิà¸\97ัศà¸\99à¹\8c"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:80
+#: include/vlc_config_cat.h:72
 msgid "Video settings"
-msgstr "à¸\81ารà¸\95ัà¹\89à¸\87à¸\84à¹\88าวิà¸\94ีà¹\82อ"
+msgstr "à¸\84à¹\88าà¸\95ัà¹\89à¸\87วีà¸\94ิà¸\97ัศà¸\99à¹\8c"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:82 include/vlc_config_cat.h:83
+#: include/vlc_config_cat.h:74
 msgid "General video settings"
-msgstr "à¸\81ารà¸\95ัà¹\89à¸\87à¸\84à¹\88าวิà¸\94ีà¹\82อทั่วไป"
+msgstr "à¸\84à¹\88าà¸\95ัà¹\89à¸\87วีà¸\94ิà¸\97ัศà¸\99à¹\8cทั่วไป"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:87
-msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
-msgstr "เลือกเอาต์พุตของวิดีโอของคุณและปรับแต่งที่นี่"
+#: include/vlc_config_cat.h:77
+#, fuzzy
+msgid "General settings for video output modules."
+msgstr "ค่าตั้งทั่วไปของมอดูลส่งเสียง"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:91
-msgid "Video filters are used to postprocess the video stream."
-msgstr ""
+#: include/vlc_config_cat.h:80
+msgid "Video filters are used to process the video stream."
+msgstr "ตัวผันค่าวีดิทัศน์ที่ใช้ในการทำกระแสวีดิทัศน์"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:93
-msgid "Subtitles/OSD"
-msgstr "à¸\84ำà¸\9aรรยาย/OSD"
+#: include/vlc_config_cat.h:82
+msgid "Subtitles / OSD"
+msgstr "à¸\9aà¸\97à¸\9aรรยาย / à¸ à¸²à¸\9eà¸\8bà¹\89อà¸\99"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:94
+#: include/vlc_config_cat.h:83
 msgid ""
-"Miscellaneous settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay "
-"subpictures\"."
-msgstr ""
+"Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
+msgstr "ค่าตั้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การแสดงผลผ่านหน้าจอ(OSD) บทบรรยาย และ \"ภาพซ้อน\""
 
-#: include/vlc_config_cat.h:103
+#: include/vlc_config_cat.h:91
 msgid "Input / Codecs"
-msgstr ""
+msgstr "ส่วนนำเข้า / ตัวอ่าน-ลงรหัส"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:104
-msgid ""
-"These are the settings for the input, demultiplexing and decoding parts of "
-"VLC. Encoder settings can also be found here."
-msgstr ""
+#: include/vlc_config_cat.h:92
+msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
+msgstr "ค่าตั้งสำหรับส่วนนำเข้า การแยกกระแส การอ่านรหัส และการลงรหัส"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:107
+#: include/vlc_config_cat.h:95
 msgid "Access modules"
-msgstr ""
+msgstr "มอดูลเข้าใช้"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:109
+#: include/vlc_config_cat.h:97
 msgid ""
-"Settings related to the various access methods used by VLC. Common settings "
-"you may want to alter are HTTP proxy or caching settings."
+"Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
+"to alter are HTTP proxy or caching settings."
 msgstr ""
+"ค่าตั้งเกี่ยวกับการเข้าใช้ส่วนต่างๆ ค่าพื้นๆ ที่คุณอาจต้องการปรับแก้ได้แก่พร็อกซี HTTP หรือการทำแคช"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:113
-msgid "Access filters"
-msgstr ""
+#: include/vlc_config_cat.h:101
+msgid "Stream filters"
+msgstr "ตัวผันค่ากระแส"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:115
+#: include/vlc_config_cat.h:103
 msgid ""
-"Access filters are special modules that allow advanced operations on the "
-"input side of VLC. You should not touch anything here unless you know what "
-"you are doing."
+"Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
+"input side of VLC. Use with care..."
 msgstr ""
+"ตัวผันค่ากระแส คือมอดูลเฉพาะ ซึ่งช่วยในการปฏิบัติงานขั้นสูงในส่วนนำเข้าของ VLC "
+"โปรดใช้ด้วยความระมัดระวัง..."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:119
+#: include/vlc_config_cat.h:106
 msgid "Demuxers"
-msgstr "Demuxers"
+msgstr "ตัวแยกกระแส"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:120
+#: include/vlc_config_cat.h:107
 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
-msgstr ""
+msgstr "ตัวแยกกระแสที่ใช้ในการแยกกระแสเสียงและวีดิทัศน์"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:122
+#: include/vlc_config_cat.h:109
 msgid "Video codecs"
-msgstr ""
+msgstr "ตัวอ่าน-ลงรหัสวีดิทัศน์"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:123
-msgid "Settings for the video-only decoders and encoders."
-msgstr ""
+#: include/vlc_config_cat.h:110
+msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
+msgstr "ค่าตั้งวีดิทัศน์ รูปภาพ หรือตัวอ่านและตัวลงรหัสวีดิทัศน์+เสียง"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:125
+#: include/vlc_config_cat.h:112
 msgid "Audio codecs"
-msgstr ""
+msgstr "ตัวอ่าน-ลงรหัสเสียง"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:126
+#: include/vlc_config_cat.h:113
 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
-msgstr ""
+msgstr "ค่าตั้งตัวอ่านและตัวลงรหัสเสียง (เฉพาะเสียงอย่างเดียว)"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:128
-msgid "Other codecs"
-msgstr ""
+#: include/vlc_config_cat.h:115
+msgid "Subtitle codecs"
+msgstr "ตัวอ่าน-ลงรหัส บทบรรยาย"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:129
-msgid "Settings for audio+video and miscellaneous decoders and encoders."
-msgstr ""
+#: include/vlc_config_cat.h:116
+msgid "Settings for subtitle, teletext and CC decoders and encoders."
+msgstr "ค่าตั้งสำหรับ บทบรรยาย ข่าวข้อความ รวมถึงตัวอ่านรหัสและตัวลงรหัส CC"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:132
-msgid "General input settings. Use with care."
-msgstr ""
+#: include/vlc_config_cat.h:118
+msgid "General input settings. Use with care..."
+msgstr "ค่าตั้งส่วนนำเข้าทั่วไป โปรดใช้ด้วยความระมัดระวัง..."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:135 src/libvlc-module.c:1680
+#: include/vlc_config_cat.h:121 src/libvlc-module.c:1887
+#: modules/access/avio.h:50
 msgid "Stream output"
-msgstr ""
+msgstr "ส่วนส่งกระแส"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:137
+#: include/vlc_config_cat.h:123
 msgid ""
-"Stream output is what allows VLC to act as a streaming server or to save "
-"incoming streams.\n"
+"Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
+"saving incoming streams.\n"
 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
 "RTSP).\n"
 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
 "duplicating...)."
 msgstr ""
+"ค่าตั้งส่วนส่งกระแสที่ถูกใช้ในการทำกระแสเซิร์ฟเวอร์ หรือในการบันทึกกระแสที่จะเข้ามา\n"
+"ตอนแรกกระแสจะถูกรวมและส่งผ่านมอดูล\"เข้าใช้งาน\" ซึ่งสามารถบันทึกกระแสเป็นแฟ้ม "
+"หรือทำกระแสส่งไป (UDP, HTTP, RTP/RTSP)\n"
+"มอดูลส่งกระแสเสียง ช่วยในการกระบวนการทำกระแสขั้นสูง (การแปลงรหัส การทำซ้ำ...)."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:145
+#: include/vlc_config_cat.h:131
 msgid "General stream output settings"
-msgstr ""
+msgstr "ค่าตั้งทั่วไปของส่วนส่งกระแส"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:147
+#: include/vlc_config_cat.h:133
 msgid "Muxers"
-msgstr "Muxers"
+msgstr "ตัวแยกกระแส"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:149
+#: include/vlc_config_cat.h:135
 msgid ""
 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
@@ -246,11 +281,11 @@ msgid ""
 "You can also set default parameters for each muxer."
 msgstr ""
 
-#: include/vlc_config_cat.h:155
+#: include/vlc_config_cat.h:141
 msgid "Access output"
-msgstr ""
+msgstr "ส่วนเข้าใช้งานส่วนแสดงผล"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:157
+#: include/vlc_config_cat.h:143
 msgid ""
 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
@@ -258,11 +293,11 @@ msgid ""
 "You can also set default parameters for each access output."
 msgstr ""
 
-#: include/vlc_config_cat.h:162
+#: include/vlc_config_cat.h:148
 msgid "Packetizers"
-msgstr ""
+msgstr "ตัวทำแพ็กเก็ต"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:164
+#: include/vlc_config_cat.h:150
 msgid ""
 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
@@ -270,376 +305,247 @@ msgid ""
 "You can also set default parameters for each packetizer."
 msgstr ""
 
-#: include/vlc_config_cat.h:170
+#: include/vlc_config_cat.h:156
 msgid "Sout stream"
-msgstr ""
+msgstr "กระแสเสียงออก"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:171
+#: include/vlc_config_cat.h:157
 msgid ""
 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
 "for each sout stream module here."
 msgstr ""
 
-#: include/vlc_config_cat.h:176
-msgid "SAP"
-msgstr "SAP"
-
-#: include/vlc_config_cat.h:178
-msgid ""
-"SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
-"multicast UDP or RTP."
-msgstr ""
-
-#: include/vlc_config_cat.h:181
+#: include/vlc_config_cat.h:162
 msgid "VOD"
 msgstr "VOD"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:182
+#: include/vlc_config_cat.h:163
 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
 msgstr ""
 
-#: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1813
-#: src/playlist/engine.c:111
+#: include/vlc_config_cat.h:167 src/libvlc-module.c:1992
+#: src/playlist/engine.c:243 modules/demux/playlist/playlist.c:64
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:65 modules/gui/macosx/MainWindow.m:225
+#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:923
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:117
+#: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:167
+#: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:231
+#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:40 modules/gui/qt4/menus.cpp:1106
 msgid "Playlist"
-msgstr "Playlist"
+msgstr "ผังเล่น"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:187
+#: include/vlc_config_cat.h:168
 msgid ""
 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
 msgstr ""
 
-#: include/vlc_config_cat.h:191
+#: include/vlc_config_cat.h:172
 msgid "General playlist behaviour"
-msgstr ""
+msgstr "พฤติกรรมทั่วไปผังเล่น"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:192
+#: include/vlc_config_cat.h:173
 msgid "Services discovery"
-msgstr "à¸\9aริà¸\81ารà¸\84à¹\89à¸\99หา"
+msgstr "à¸\84à¹\89à¸\99หาà¸\9aริà¸\81าร"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:193
+#: include/vlc_config_cat.h:174
 msgid ""
 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
 "playlist."
-msgstr "โมดูลบริการค้นหาทำให้สามารถเพิ่มหัวข้อเข้าไปใน playlist โดยอัติโนมัติ"
+msgstr ""
 
-#: include/vlc_config_cat.h:197 src/libvlc-module.c:1639
+#: include/vlc_config_cat.h:178 src/libvlc-module.c:1788
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1496
 msgid "Advanced"
 msgstr "ขั้นสูง"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:198
-msgid "Advanced settings. Use with care."
-msgstr "การตั้งค่าขั้นสูง กรุณาใช้ด้วยความระมัดระวัง"
-
-#: include/vlc_config_cat.h:200
-msgid "CPU features"
-msgstr "คุณสมบัติ CPU"
-
-#: include/vlc_config_cat.h:201
-msgid ""
-"You can choose to disable some CPU accelerations here. You should probably "
-"not change these settings."
-msgstr ""
+#: include/vlc_config_cat.h:179
+msgid "Advanced settings. Use with care..."
+msgstr "ค่าตั้งขั้นสูง โปรดใช้ด้วยความระมัดระวัง..."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:204
+#: include/vlc_config_cat.h:181
 msgid "Advanced settings"
-msgstr "การตั้งค่าขั้นสูง"
-
-#: include/vlc_config_cat.h:205
-msgid "Other advanced settings"
-msgstr "การตั้งค่าขั้นสูงอื่นๆ"
-
-#: include/vlc_config_cat.h:207
-msgid "Network"
-msgstr "เครือข่าย"
-
-#: include/vlc_config_cat.h:208
-msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
-msgstr ""
-
-#: include/vlc_config_cat.h:213
-msgid "Chroma modules settings"
-msgstr ""
-
-#: include/vlc_config_cat.h:214
-msgid "These settings affect chroma transformation modules."
-msgstr ""
-
-#: include/vlc_config_cat.h:216
-msgid "Packetizer modules settings"
-msgstr ""
-
-#: include/vlc_config_cat.h:220
-msgid "Encoders settings"
-msgstr ""
-
-#: include/vlc_config_cat.h:222
-msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
-msgstr ""
-
-#: include/vlc_config_cat.h:225
-msgid "Dialog providers settings"
-msgstr ""
-
-#: include/vlc_config_cat.h:227
-msgid "Dialog providers can be configured here."
-msgstr ""
-
-#: include/vlc_config_cat.h:229
-msgid "Subtitle demuxer settings"
-msgstr ""
-
-#: include/vlc_config_cat.h:231
-msgid ""
-"In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
-"example by setting the subtitles type or file name."
-msgstr ""
-
-#: include/vlc_config_cat.h:238
-msgid "No help available"
-msgstr "ไม่มีความช่วยเหลือ"
+msgstr "ค่าตั้งขั้นสูง"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:239
-msgid "There is no help available for these modules."
-msgstr "ไม่มีวิธีใช้ของโมดูลนี้"
+#: include/vlc_input.h:568
+#, fuzzy
+msgid "Subtitle track added"
+msgstr "ร่องบทบรรยาย"
 
-#: include/vlc_interface.h:146
+#: include/vlc_interface.h:140
 msgid ""
 "\n"
-"Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
-"to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I wx\"\n"
-msgstr ""
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:33
-msgid "Quick &Open File..."
-msgstr "เปิด &ไฟล์อย่างเร็ว..."
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:34
-msgid "&Advanced Open..."
-msgstr ""
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:35
-#, fuzzy
-msgid "Open &Directory..."
-msgstr "เปิด &ไดเรกทรอรี..."
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:37
-msgid "Select one or more files to open"
-msgstr ""
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:41
-#, fuzzy
-msgid "Media Information..."
-msgstr "ข้อมูลเพิ่มเติม"
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:42
-#, fuzzy
-msgid "Codec Information..."
-msgstr "ข้อมูลเพิ่มเติม"
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:43
-#, fuzzy
-msgid "Messages..."
-msgstr "&ข้อความ..."
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:44
-#, fuzzy
-msgid "Extended settings..."
-msgstr "การตั้งค่าวิดีโอ"
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:45
-msgid "Go to specific time..."
+"Warning: if you cannot access the GUI anymore, open a command-line window, "
+"go to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"คำเตือน: หากคุณไม่สามารถเปิดใช้งานแบบปกติได้ (GUI) "
+"กรุณาเปิดคอนโซลหรือเทอร์มินัลแล้วป้อนคำสั่ง \"vlc -I qt\"\n"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:46
-#, fuzzy
-msgid "Bookmarks..."
-msgstr "&Bookmarks...\tCtrl-B"
+msgid "&Open File..."
+msgstr "เปิดแ&ฟ&้ม..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:47
-#, fuzzy
-msgid "VLM Configuration..."
-msgstr "โหลดคอนฟิกกูเรชั่น"
+msgid "&Advanced Open..."
+msgstr "เปิดขั้น&ส&ูง..."
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:48
+msgid "Open D&irectory..."
+msgstr "เปิด&ท&ี&่เก็บแฟ้ม"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:49
-msgid "About VLC media player..."
-msgstr ""
+msgid "Open &Folder..."
+msgstr "เปิดแ&ฟ&้ม..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:52
-msgid "Play"
-msgstr "à¹\80ลà¹\88à¸\99"
+#: include/vlc_intf_strings.h:50
+msgid "Select one or more files to open"
+msgstr "à¸\81ารà¹\80ลือà¸\81à¹\81à¸\9fà¹\89ม"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:53
-#, fuzzy
-msgid "Fetch information"
-msgstr "พิมพ์ข้อมูลของเวอร์ชั่น"
+#: include/vlc_intf_strings.h:51
+msgid "Select Directory"
+msgstr "เลือกที่เก็บแฟ้ม"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:54
-msgid "Delete"
-msgstr "ลà¸\9a"
+#: include/vlc_intf_strings.h:51
+msgid "Select Folder"
+msgstr "à¹\80ลือà¸\81à¹\82à¸\9fลà¹\80à¸\94อรà¹\8c"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:55
-msgid "Information..."
-msgstr ""
+msgid "Media &Information"
+msgstr "ข้อมูล&ส&ื&่อ"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:56
-#, fuzzy
-msgid "Sort"
-msgstr "ช้ากว่า"
+msgid "&Codec Information"
+msgstr "ข้อมูลตัว&ถอด/ลงรหัส"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:57
-msgid "Add node"
-msgstr "เพิ่มโหนด"
+msgid "&Messages"
+msgstr "&ข&้อความ"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:58
-msgid "Stream..."
-msgstr ""
+msgid "Jump to Specific &Time"
+msgstr "ช่วงจำเ&พาะ"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:59
-#, fuzzy
-msgid "Save..."
-msgstr "บันทึกไฟล์..."
+msgid "Custom &Bookmarks"
+msgstr "ที่&ค&ั&่นกำหนดเอง"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:60
-#, fuzzy
-msgid "Open Folder..."
-msgstr "เปิดไฟล์..."
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:64 src/libvlc-module.c:1075
-msgid "Repeat all"
-msgstr "เริ่มใหม่ทั้งหมด"
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:65
-#, fuzzy
-msgid "Repeat one"
-msgstr "เริ่มใหม่ทั้งหมด"
+msgid "&VLM Configuration"
+msgstr "การ&ต&ั&้งค่า VLM"
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:62
+msgid "&About"
+msgstr "&เกี่ยวกับ"
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:70
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:441 modules/gui/macosx/MainMenu.m:361
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:468 modules/gui/macosx/MainMenu.m:475
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1238 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1239
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1240 modules/gui/macosx/playlist.m:582
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
+#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:550 modules/gui/qt4/ui/open.h:244
+msgid "Play"
+msgstr "เล่น"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:66
-msgid "No repeat"
-msgstr ""
+msgid "Remove Selected"
+msgstr "ลบที่เลือกออกจากผัง"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:68 src/libvlc-module.c:1274
-msgid "Random"
-msgstr ""
+#: include/vlc_intf_strings.h:67
+msgid "Information..."
+msgstr "ข้อมูล..."
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:68
+msgid "Create Directory..."
+msgstr "สร้างที่เก็บแฟ้ม..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:69
+msgid "Create Folder..."
+msgstr "สร้างโฟลเดอร์..."
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:70
 #, fuzzy
-msgid "Random off"
-msgstr "สุà¹\88ม"
+msgid "Rename Directory..."
+msgstr "สรà¹\89าà¸\87à¸\97ีà¹\88à¹\80à¸\81à¹\87à¸\9aà¹\81à¸\9fà¹\89ม..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:71
-msgid "Add to playlist"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "Rename Folder..."
+msgstr "สร้างโฟลเดอร์..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:72
-msgid "Add to media library"
-msgstr ""
+msgid "Show Containing Directory..."
+msgstr "แสดงจุดที่เก็บแฟ้มไว้..."
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:73
+msgid "Show Containing Folder..."
+msgstr "แสดงโฟลเดอร์ที่เก็บไว้..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:74
-#, fuzzy
-msgid "Add file..."
-msgstr "บันทึกไฟล์..."
+msgid "Stream..."
+msgstr "ทำกระแส..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:75
-msgid "Advanced open..."
-msgstr ""
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:76
-#, fuzzy
-msgid "Add directory..."
-msgstr "เปิด &ไดเรกทรอรี..."
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:78
-#, fuzzy
-msgid "Save playlist to file..."
-msgstr "บันทึกไฟล์..."
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:79
-msgid "Load playlist file..."
-msgstr ""
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:81
-msgid "Search"
-msgstr "ค้นหา"
+msgid "Save..."
+msgstr "บันทึก..."
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:79 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:394
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:375 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1515
+msgid "Repeat All"
+msgstr "เล่นซ้ำทั้งหมด"
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:414
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:374 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1510
+msgid "Repeat One"
+msgstr "เล่นซ้ำตัวเดียว"
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:81 src/libvlc-module.c:1384
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:373 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1505
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:132
+msgid "Random"
+msgstr "สุ่ม"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:82
-#, fuzzy
-msgid "Search filter"
-msgstr "บันทึกไฟล์"
+#: include/vlc_intf_strings.h:82 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:372
+msgid "Random Off"
+msgstr "ปิดการสุ่ม"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:84
-msgid "Additional sources"
-msgstr ""
+#: include/vlc_intf_strings.h:83
+msgid "Add to Playlist"
+msgstr "เพิ่มไปยังผังเล่น"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:88
-msgid ""
-"Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
-"them."
-msgstr ""
+#: include/vlc_intf_strings.h:85
+msgid "Add File..."
+msgstr "เพิ่มแฟ้ม..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:93
-msgid "Image clone"
-msgstr ""
+#: include/vlc_intf_strings.h:86
+msgid "Add Directory..."
+msgstr "เพิ่มที่เก็บแฟ้ม..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:94
-msgid "Clone the image"
-msgstr ""
+#: include/vlc_intf_strings.h:87
+msgid "Add Folder..."
+msgstr "เพิ่มโฟลเดอร์..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:96
-msgid "Magnification"
-msgstr ""
+#: include/vlc_intf_strings.h:89
+msgid "Save Playlist to &File..."
+msgstr "บันทึก&ผังเล่นเป็นแฟ้ม"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:97
-msgid ""
-"Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
-"be magnified."
-msgstr ""
+#: include/vlc_intf_strings.h:91 modules/gui/macosx/MainWindow.m:173
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1136
+msgid "Search"
+msgstr "ค้นหา"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:100
-#, fuzzy
+#: include/vlc_intf_strings.h:99 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:159
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1480
 msgid "Waves"
-msgstr "บันทึก"
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:101
-msgid "\"Waves\" video distortion effect"
-msgstr ""
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:103
-msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
-msgstr ""
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:105
-msgid "Image colors inversion"
-msgstr ""
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:107
-msgid "Split the image to make an image wall"
-msgstr ""
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:109
-msgid ""
-"Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
-"The video gets split in parts that you must sort."
-msgstr ""
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:112
-msgid ""
-"\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
-"Try changing the various settings for different effects"
-msgstr ""
-
-#: include/vlc_intf_strings.h:115
-msgid ""
-"\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
-"white, except the parts that are of the color that you select in the "
-"settings."
-msgstr ""
+msgstr "คลื่น"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:119
+#: include/vlc_intf_strings.h:100
 msgid ""
 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
-"charset=utf-8\" /><h2>Welcome to VLC media player Help</"
+"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
 "h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
 "href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
 "newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
@@ -654,756 +560,1132 @@ msgid ""
 "\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
 "understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
 "videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
-"any question, please refer yourself to the <a href=\"http://wiki.videolan."
-"org/Frequently_Asked_Questions\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and "
-"give) help on the <a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a "
-"href=\"http://www.videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC "
-"channel ( <a href=\"http://www.videolan.org/webirc/\"><em>#videolan</em></a> "
-"on irc.freenode.net ).</p><h3>Contribute to the project</h3><p>You can help "
-"the VideoLAN project giving some of your time to help the community, to "
-"design skins, to translate the documentation, to test and to code. You can "
-"also give funds and material to help us. And of course, you can <b>promote</"
-"b> VLC media player.</p></body></html>"
-msgstr ""
-
-#: include/vlc_meta.h:167
-msgid "Meta-information"
+"any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
+"support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
+"<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
+"videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
+"(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
+"h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
+"community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
+"code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
+"can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
 msgstr ""
-
-#: include/vlc_meta.h:184
-msgid "Codec Name"
-msgstr "ชื่อ Codec "
-
-#: include/vlc_meta.h:185
-msgid "Codec Description"
-msgstr "คำอธิบาย Codec "
-
-#: src/audio_output/filters.c:151 src/audio_output/filters.c:198
-#: src/audio_output/filters.c:221
+"<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
+"charset=utf-8\" /></head><body><h2>ยินดีต้อนรับสู่คู่มือการใช้งานโปรแกรมเล่นสื่อ VLC</"
+"h2><h3>เอกสาร (ภาษาอังกฤษ)</h3><p>คุณสามารถหาเอกสารการใช้งาน VLC ได้จากเว็บไซต์ <a "
+"href=\"http://wiki.videolan.org\">วิกิ</a> ของ VideoLAN</"
+"p><p>หากคุณพึ่งจะเคยเริ่มใช้งานโปรแกรมส่นสื่อ VLC โปรดอ่าน<br><a href=\"http://wiki."
+"videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>การใช้โปรแกรมเล่นสื่อ VLC "
+"เบื้องต้น</em></a></p><p>คุณอาจจะหาข้อมูลการใช้งานโปรแกรมได้จาก<br>เอกสาร<a href="
+"\"http://wiki.videolan.org/Documentation:Play_HowTo"
+"\"><em>การใช้งานโปรแกรมเล่นสื่อ VLC</em></a></p><p>สำหรับการใช้งานด้านการบันทึกข้อมูล "
+"การแปลงข้อมูล การแปลงรหัส การลงรหัส การรวมกระแส และการทำกระแส "
+"คุณน่าจะหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ที่ <a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
+"Streaming_HowTo\">เอกสารการใช้งานกระแสข้อมูล</a></p><p>ถ้าคุณไม่เข้าใจคำศัพท์เฉพาะทาง "
+"โปรดศึกษา <a href=\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">คลังความรู้</a></"
+"p><p>เกี่ยวกับใช้งานปุ่มลัดหลักๆ ของแป้นพิมพ์ อ่านหน้า <a href=\"http://wiki.videolan.org/"
+"Hotkeys\">ปุ่มลัดต่างๆ</a></p><h3>วิธีใช้ (ภาษาอังกฤษ)</h3><p>ก่อนที่จะถามคำถามใดก็ตาม "
+"โปรดค้นคว้าที่ <a href=\"http://www.videolan.org/support/faq.html\">FAQ</a> ก่อน</"
+"p><p>แล้วจึงรับ (และให้) ความช่วยเหลือการใช้งานได้ที่ <a href=\"http://forum.videolan."
+"org\">กระดานสนทนา</a><a href=\"http://www.videolan.org/vlc/lists.html"
+"\">กลุ่มเมล</a> หรือห้องสนทนา IRC ของพวกเรา (<em>#videolan</em> ที่ irc.freenode."
+"net).</p><h3>การมีส่วนร่วมกับโครงการ</h3><p>คุณสามารถช่วยโครงการ VideoLAN "
+"โดยสละเวลาของคุณในการช่วยเหลือชุมชน ออกแบบหน้ากาก แปลเอกสาร ทดสอบโปรแกรม "
+"และเขียนโปรแกรม นอกจากนี้ คุณยังสามารถสมทบทุนและเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือพวกเรา "
+"และแน่นอนว่าคุณสามารถช่วย <b>โฆษณา</b> โปรแกรมเล่นสื่อ VLC ได้อีกด้วย</p></body></html>"
+
+#: src/audio_output/filters.c:247
 msgid "Audio filtering failed"
-msgstr ""
+msgstr "การผันค่าเสียงล้มเหลว"
 
-#: src/audio_output/filters.c:152 src/audio_output/filters.c:199
-#: src/audio_output/filters.c:222
+#: src/audio_output/filters.c:248
 #, c-format
-msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
+msgid "The maximum number of filters (%u) was reached."
 msgstr ""
 
-#: src/audio_output/input.c:91 src/audio_output/input.c:137
-#: src/input/es_out.c:425 src/libvlc-module.c:528
-#: src/video_output/video_output.c:413
+#: src/audio_output/output.c:229 src/config/core.c:407 src/input/es_out.c:906
+#: src/libvlc-module.c:538 modules/gui/macosx/MainWindow.m:1050
+#: modules/video_filter/postproc.c:234
 msgid "Disable"
-msgstr "à¹\84มà¹\88à¹\80à¸\9bิà¸\94à¹\83à¸\8aà¹\89"
+msgstr "ปิดใช้"
 
-#: src/audio_output/input.c:93
+#: src/audio_output/output.c:232 modules/visualization/visual/visual.c:142
 msgid "Spectrometer"
-msgstr ""
+msgstr "Spectrometer"
 
-#: src/audio_output/input.c:95
+#: src/audio_output/output.c:235
 msgid "Scope"
-msgstr ""
+msgstr "Scope"
 
-#: src/audio_output/input.c:97
+#: src/audio_output/output.c:238
 msgid "Spectrum"
-msgstr ""
+msgstr "Spectrum"
 
-#: src/audio_output/input.c:134
-msgid "Equalizer"
-msgstr ""
+#: src/audio_output/output.c:241
+msgid "Vu meter"
+msgstr "Vu meter"
 
-#: src/audio_output/input.c:156 src/libvlc-module.c:272
+#: src/audio_output/output.c:280 src/libvlc-module.c:190
 msgid "Audio filters"
-msgstr ""
+msgstr "ตัวผันค่าเสียง"
 
-#: src/audio_output/input.c:178
-#, fuzzy
+#: src/audio_output/output.c:291
 msgid "Replay gain"
-msgstr "play list"
+msgstr "อัตราส่งความดัง"
 
-#: src/audio_output/output.c:98 src/audio_output/output.c:125
-msgid "Audio Channels"
-msgstr ""
+#: src/audio_output/output.c:385 modules/gui/macosx/MainMenu.m:394
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:395
+msgid "Stereo audio mode"
+msgstr "รูปแบบเสียงสเตริโอ"
 
-#: src/audio_output/output.c:101 src/audio_output/output.c:136
-msgid "Stereo"
-msgstr "สà¹\80à¸\95อริà¹\82อ"
+#: src/audio_output/output.c:420 src/libvlc-module.c:187
+msgid "Dolby Surround"
+msgstr "à¸\94อลà¸\9aีà¹\80à¸\8bอรà¹\8cราวà¸\99à¸\94à¹\8c"
 
-#: src/audio_output/output.c:103 src/audio_output/output.c:139
-#: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400
+#: src/audio_output/output.c:425 src/libvlc-module.c:186
+#: modules/access/alsa.c:38 modules/access/oss.c:64
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:268 modules/audio_output/alsa.c:76
+#: modules/codec/twolame.c:70
+msgid "Stereo"
+msgstr "สเตริโอ"
+
+#: src/audio_output/output.c:430 src/config/keys.c:85 src/libvlc-module.c:187
+#: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:88
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
+#: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
+#: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:104
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:169 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:191
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
+#: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
+#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1408
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1451
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1461
 msgid "Left"
 msgstr "ซ้าย"
 
-#: src/audio_output/output.c:105 src/audio_output/output.c:141
-#: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400
+#: src/audio_output/output.c:438 src/config/keys.c:113 src/libvlc-module.c:187
+#: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:88
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
+#: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
+#: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:105
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:171 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:193
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
+#: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
+#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1409
 msgid "Right"
 msgstr "ขวา"
 
-#: src/audio_output/output.c:131
-msgid "Dolby Surround"
-msgstr "ความกว้างวิดีโอ"
-
-#: src/audio_output/output.c:143
+#: src/audio_output/output.c:441 src/libvlc-module.c:186
 msgid "Reverse stereo"
-msgstr ""
-
-#: src/control/media_list.c:187 src/playlist/engine.c:125
-#: src/playlist/loadsave.c:146
-msgid "Media Library"
-msgstr ""
-
-#: src/extras/getopt.c:633
-#, c-format
-msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
-msgstr ""
-
-#: src/extras/getopt.c:658
-#, c-format
-msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
-msgstr ""
-
-#: src/extras/getopt.c:663
-#, c-format
-msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
-msgstr ""
-
-#: src/extras/getopt.c:681 src/extras/getopt.c:854
-#, c-format
-msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
-msgstr ""
-
-#: src/extras/getopt.c:710
-#, c-format
-msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "สเตริโอสลับข้าง"
+
+#: src/config/core.c:397 modules/access/dtv/access.c:91
+#: modules/access/dtv/access.c:106 modules/access/dtv/access.c:115
+#: modules/access/dtv/access.c:123 modules/access/dtv/access.c:132
+#: modules/access/dtv/access.c:140 modules/access/dtv/access.c:160
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:137
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:948
+msgid "Automatic"
+msgstr "อัตโนมัติ"
+
+#: src/config/file.c:460
+msgid "boolean"
+msgstr "ตรรกะ"
 
-#: src/extras/getopt.c:714
-#, c-format
-msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
-msgstr ""
+#: src/config/file.c:460 src/config/help.c:397
+msgid "integer"
+msgstr "จำนวนเต็ม"
 
-#: src/extras/getopt.c:740
-#, c-format
-msgid "%s: illegal option -- %c\n"
+#: src/config/file.c:468 src/config/help.c:423
+msgid "float"
 msgstr ""
 
-#: src/extras/getopt.c:743
-#, c-format
-msgid "%s: invalid option -- %c\n"
-msgstr ""
+#: src/config/file.c:481 src/config/help.c:379
+msgid "string"
+msgstr "สตริง"
 
-#: src/extras/getopt.c:773 src/extras/getopt.c:903
-#, c-format
-msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
-msgstr ""
+#: src/config/help.c:161
+msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
+msgstr "ต้องการดูวิธีการใช้งานอย่างอย่างละเอียด ใช้ตัวเลือก '-H'."
 
-#: src/extras/getopt.c:820
+#: src/config/help.c:165
 #, c-format
-msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
+msgid ""
+"Usage: %s [options] [stream] ...\n"
+"You can specify multiple streams on the commandline.\n"
+"They will be enqueued in the playlist.\n"
+"The first item specified will be played first.\n"
+"\n"
+"Options-styles:\n"
+"  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
+"   -option  A single letter version of a global --option.\n"
+"   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
+"            and that overrides previous settings.\n"
+"\n"
+"Stream MRL syntax:\n"
+"  [[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
+"  [:option=value ...]\n"
+"\n"
+"  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
+"  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
+"\n"
+"URL syntax:\n"
+"  file:///path/file              Plain media file\n"
+"  http://host[:port]/file        HTTP URL\n"
+"  ftp://host[:port]/file         FTP URL\n"
+"  mms://host[:port]/file         MMS URL\n"
+"  screen://                      Screen capture\n"
+"  dvd://[device]                 DVD device\n"
+"  vcd://[device]                 VCD device\n"
+"  cdda://[device]                Audio CD device\n"
+"  udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
+"                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
+"  vlc://pause:<seconds>          Pause the playlist for a certain time\n"
+"  vlc://quit                     Special item to quit VLC\n"
+"\n"
 msgstr ""
+"การใช้: %s [ตัวเลือก] [กระแส] ...\n"
+"คุณสามารถใส่กระแสได้หลายตัวในคอมมานไลน์\n"
+"พวกมันจะถูกเข้าคิวในผังเล่น\n"
+"ตัวที่ใส่ก่อนก็จะถูกเล่นก่อน\n"
+"\n"
+"รูปแบบตัวเลือก:\n"
+"  --ตัวเลือก  รูปแบบมาตรฐานของตัวเลือก ที่จะใช้ในการเล่นโปรแกรม\n"
+"   -ตัวเลือก  ตัวอักษรย่อตัวเดียวของ --ตัวเลือก\n"
+"   :ตัวเลือก  ตัวเลือกที่จะนำไปใช้ในการเล่นกระแสโดยตรง\n"
+"            และจะมีผลไปทับค่าตั้งก่อนหน้า\n"
+"\n"
+"รูปแบบคำสั่งต่อท้ายเมื่อเล่น MRL กระแส:\n"
+"  [[ส่วนเข้าใช้][/รูปแบบแฟ้ม]://]ที่อยู่ URL[#[ชื่อเรื่อง][:ชื่อตอน][-[ชื่อเรื่อง][:ชื่อตอน]]]\n"
+"  [:ตัวเลือก=ค่า ...]\n"
+"\n"
+"  --ตัวเลือก สามารถใส่เป็น \":ตัวเลือก\" ใน MRL ได้\n"
+"  :ตัวเลือก=ค่า สามารถใส่ได้หลายชุดตัวเลือก\n"
+"\n"
+"  ส่วนเข้าใช้ คือ ประเภทแหล่งของสื่อ\n"
+"   dir - ที่เก็บแฟ้ม\n"
+"   dvd - DVD\n"
+"   file - แฟ้ม\n"
+"   ftp - ที่อยู่ FTP\n"
+"   http - ที่อยู่ HTTP\n"
+"   rtp - ที่อยู่ RTP\n"
+"   เป็นต้น\n"
+"\n"
+"  รูปแบบแฟ้ม คือ ประเภทของแฟ้มตามตัวแยกกระแส\n"
+"            ไม่ต้องระบุในส่วนนี้ หากไม่ทราบประเภทแฟ้ม\n"
+"   avi - แฟ้ม AVI\n"
+"   flac - แฟ้ม FLAC\n"
+"   mp4 - แฟ้ม MP4\n"
+"   mpga - แฟ้ม MPEG / MP3\n"
+"   mpgv - แฟ้ม MPEG-I/II\n"
+"   ogg - แฟ้ม OGG\n"
+"   wav - แฟ้ม WAV\n"
+"   เป็นต้น\n"
+"\n"
+"  ที่อยู่ URL คือ ที่ตั้งสื่อหรือพาธของแฟ้ม\n"
+"\n"
+"  ชื่อเรื่องและชื่อตอน สามารถเรียงลำดับได้\n"
+"            โดยใช้เครื่องหมายยัติภังค์ \"-\" คั่นแบ่ง\n"
+"            ระหว่างรูปแบบคำสั่ง\n"
+"\n"
+"รูปแบบคำสั่งต่อท้ายเมื่อเล่น URL:\n"
+"  file:///พาธ/แฟ้ม              เล่นแฟ้มสื่อทั่วไป\n"
+"  http://โฮสต์[:พอร์ต]/แฟ้ม        เล่นแฟ้มสื่อจาก HTTP URL\n"
+"  ftp://โฮสต์[:พอร์ต]/แฟ้ม         เล่นแฟ้มสื่อจาก FTP URL\n"
+"  mms://โฮสต์[:พอร์ต]/แฟ้ม        เล่นแฟ้มสื่อจาก MMS URL\n"
+"  screen://                      จับภาพหน้าจอ\n"
+"  dvd://[อุปกรณ์]                 เล่นจากอุปกรณ์เล่น DVD\n"
+"  vcd://[อุปกรณ์]                 เล่นจากอุปกรณ์เล่น VCD\n"
+"  cdda://[อุปกรณ์]               เล่นจากอุปกรณ์เล่น CD เสียง\n"
+"  udp://[[<ที่อยู่แหล่งข้อมูล>]@[<ที่อยู่เชื่อม>][:<พอร์ตเชื่อม>]]\n"
+"                                 เล่นกระแส UDP ซึ่งส่งโดยเซิร์ฟเวอร์ส่งกระแส\n"
+"  vlc://pause:<วินาที>          พักการเล่นตามจำนวนวินาทีที่ระบุ\n"
+"  vlc://quit                     ออกจาก VLC\n"
+"\n"
+
+#: src/config/help.c:435
+msgid " (default enabled)"
+msgstr "(ใช้ค่าปริยาย)"
+
+#: src/config/help.c:436
+msgid " (default disabled)"
+msgstr "(ปิดใช้ค่าปริยาย)"
 
-#: src/extras/getopt.c:838
+#: src/config/help.c:593 src/config/help.c:597
+msgid "Note:"
+msgstr "หมายเหตุ:"
+
+#: src/config/help.c:593
+msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
+msgstr "เติม --advanced ลงในคอมมานด์ไลน์เพื่อดูตัวเลือกขั้นสูง"
+
+#: src/config/help.c:598
 #, c-format
-msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
+msgid "%u module was not displayed because it only has advanced options.\n"
+msgid_plural ""
+"%u modules were not displayed because they only have advanced options.\n"
+msgstr[0] "โมดูล %u ไม่ถูกแสดงผลเนื่องจากมีเพียงตัวเลือกขั้นสูงเท่านั้น\n"
+
+#: src/config/help.c:605
+msgid ""
+"No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
+"modules."
 msgstr ""
+"ไม่ตรงกับมอดูลที่มีอยู่ กรุณาใช้ตัวเลือก --list หรือ --list-verbose เพื่อแสดงรายการมอดูลที่มี"
 
-#: src/input/control.c:310
+#: src/config/help.c:666
 #, c-format
-msgid "Bookmark %i"
-msgstr "Bookmark %i"
+msgid "VLC version %s (%s)\n"
+msgstr "VLC  รุ่น %s (%s)\n"
 
-#: src/input/decoder.c:106
-msgid "No suitable decoder module for format"
-msgstr ""
+#: src/config/help.c:667
+#, c-format
+msgid "Compiled by %s on %s (%s)\n"
+msgstr "คอมไพล์โดย %s เมื่อ %s (%s)\n"
+
+#: src/config/help.c:669
+#, c-format
+msgid "Compiler: %s\n"
+msgstr "ตัวคอมไพล์: %s\n"
 
-#: src/input/decoder.c:107
+#: src/config/help.c:698
 #, c-format
 msgid ""
-"VLC probably does not support the \"%4.4s\" audio or video format. "
-"Unfortunately there is no way for you to fix this."
+"\n"
+"Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"ถ่ายข้อมูลไปยังแฟ้ม vlc-help.txt\n"
 
-#: src/input/decoder.c:159 src/input/decoder.c:171 src/input/decoder.c:373
-msgid "Streaming / Transcoding failed"
+#: src/config/help.c:713
+msgid ""
+"\n"
+"Press the RETURN key to continue...\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"กรุณากดปุ่ม Enter เพื่อทำต่อ...\n"
 
-#: src/input/decoder.c:160
-msgid "VLC could not open the packetizer module."
-msgstr ""
+#: src/config/keys.c:56
+msgid "Backspace"
+msgstr "ปุ่ม Backspace"
 
-#: src/input/decoder.c:172 src/input/decoder.c:374
-msgid "VLC could not open the decoder module."
+#: src/config/keys.c:57
+msgid "Brightness Down"
+msgstr "ปุ่มลดความสว่าง"
+
+#: src/config/keys.c:58
+msgid "Brightness Up"
+msgstr "ปุ่มเพิ่มความสว่าง"
+
+#: src/config/keys.c:59
+msgid "Browser Back"
+msgstr "ปุ่มเรียกหน้าก่อนหน้า (Browser Back)"
+
+#: src/config/keys.c:60
+msgid "Browser Favorites"
+msgstr "ปุ่มเรียกหน้ารายการโปรด (Browser Favorites)"
+
+#: src/config/keys.c:61
+msgid "Browser Forward"
+msgstr "ปุ่มเรียกหน้าถัดไป (Browser Forward)"
+
+#: src/config/keys.c:62
+msgid "Browser Home"
+msgstr "ปุ่มเรียกหน้าหลัก (Browser Home)"
+
+#: src/config/keys.c:63
+msgid "Browser Refresh"
+msgstr "ปุ่มเรียกซ้ำ (Browser Refresh)"
+
+#: src/config/keys.c:64
+msgid "Browser Search"
+msgstr "ปุ่มเรียกค้นหา (Browser Search)"
+
+#: src/config/keys.c:65
+msgid "Browser Stop"
+msgstr "ปุ่มหยุดการเรียก (Browser Stop)"
+
+#: src/config/keys.c:66 modules/gui/macosx/playlist.m:583
+#: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:50
+#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:105
+#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:173
+msgid "Delete"
+msgstr "ปุ่ม Delete"
+
+#: src/config/keys.c:67
+msgid "Down"
+msgstr "ปุ่มเลื่อนลง (Down, ▾)"
+
+#: src/config/keys.c:68 modules/control/rc.c:72
+msgid "End"
+msgstr "ปุ่ม End"
+
+#: src/config/keys.c:69
+msgid "Enter"
+msgstr "ปุ่ม Enter"
+
+#: src/config/keys.c:70
+msgid "Esc"
+msgstr "ปุ่ม Esc"
+
+#: src/config/keys.c:71
+msgid "F1"
+msgstr "ปุ่ม F1"
+
+#: src/config/keys.c:72
+msgid "F10"
+msgstr "ปุ่ม F10"
+
+#: src/config/keys.c:73
+msgid "F11"
+msgstr "ปุ่ม F11"
+
+#: src/config/keys.c:74
+msgid "F12"
+msgstr "ปุ่ม F12"
+
+#: src/config/keys.c:75
+msgid "F2"
+msgstr "ปุ่ม F2"
+
+#: src/config/keys.c:76
+msgid "F3"
+msgstr "ปุ่ม F3"
+
+#: src/config/keys.c:77
+msgid "F4"
+msgstr "ปุ่ม F4"
+
+#: src/config/keys.c:78
+msgid "F5"
+msgstr "ปุ่ม F5"
+
+#: src/config/keys.c:79
+msgid "F6"
+msgstr "ปุ่ม F6"
+
+#: src/config/keys.c:80
+msgid "F7"
+msgstr "ปุ่ม F7"
+
+#: src/config/keys.c:81
+msgid "F8"
+msgstr "ปุ่ม F8"
+
+#: src/config/keys.c:82
+msgid "F9"
+msgstr "ปุ่ม F9"
+
+#: src/config/keys.c:83
+msgid "Home"
+msgstr "ปุ่ม Home"
+
+#: src/config/keys.c:84
+msgid "Insert"
+msgstr "ปุ่ม Insert"
+
+#: src/config/keys.c:86
+msgid "Media Angle"
+msgstr "ปุมปรัมมุมภาพ (Angle)"
+
+#: src/config/keys.c:87
+msgid "Media Audio Track"
+msgstr "ปุ่มเลือกร่องเสียง (Audio Track)"
+
+#: src/config/keys.c:88
+msgid "Media Forward"
+msgstr "ปุมเร่งการเล่น (Forward, ⏩)"
+
+#: src/config/keys.c:89
+msgid "Media Menu"
+msgstr "ปุ่มดูเมนู (Menu)"
+
+#: src/config/keys.c:90
+msgid "Media Next Frame"
+msgstr "ปุ่มเฟรมถัดไป (⧐)"
+
+#: src/config/keys.c:91
+msgid "Media Next Track"
+msgstr "ปุ่มรายการถัดไป (⏭)"
+
+#: src/config/keys.c:92
+msgid "Media Play Pause"
+msgstr "ปุ่มพัก/เล่น (⏯)"
+
+#: src/config/keys.c:93
+msgid "Media Prev Frame"
+msgstr "ปุ่มเฟรมก่อนหน้า (⧏)"
+
+#: src/config/keys.c:94
+msgid "Media Prev Track"
+msgstr "ปุ่มรายการก่อนหน้า (⏮)"
+
+#: src/config/keys.c:95
+msgid "Media Record"
+msgstr "ปุ่มบันทึก (Record, ⚫)"
+
+#: src/config/keys.c:96
+msgid "Media Repeat"
+msgstr "ปุ่มเล่นซ้ำ (Repeat)"
+
+#: src/config/keys.c:97
+msgid "Media Rewind"
+msgstr "ปุ่มเล่นย้อนกลับ (Rewind, ◂)"
+
+#: src/config/keys.c:98
+msgid "Media Select"
+msgstr "ปุ่มเลือก (Select)"
+
+#: src/config/keys.c:99
+msgid "Media Shuffle"
+msgstr "ปุ่มเล่นสลับ (Shuffle)"
+
+#: src/config/keys.c:100
+msgid "Media Stop"
+msgstr "ปุ่มหยุดเล่น (Stop, ◾)"
+
+#: src/config/keys.c:101
+msgid "Media Subtitle"
+msgstr "ปุ่มเลือกบทบรรยาย (Subtitle)"
+
+#: src/config/keys.c:102
+msgid "Media Time"
+msgstr "ปุ่มเลือกเวลา (Time)"
+
+#: src/config/keys.c:103
+msgid "Media View"
+msgstr "ปุ่มมุมมองสื่อ (Media View)"
+
+#: src/config/keys.c:104 modules/gui/qt4/components/controller.cpp:542
+msgid "Menu"
+msgstr "ปุ่ม Menu"
+
+#: src/config/keys.c:105
+msgid "Mouse Wheel Down"
+msgstr "หมุนปุ่มล้อเมาส์ไป ทางหลัง"
+
+#: src/config/keys.c:106
+msgid "Mouse Wheel Left"
+msgstr "หมุนปุ่มล้อเมาส์ไป ทางซ้าย"
+
+#: src/config/keys.c:107
+msgid "Mouse Wheel Right"
+msgstr "หมุนปุ่มล้อเมาส์ไป ทางขวา"
+
+#: src/config/keys.c:108
+msgid "Mouse Wheel Up"
+msgstr "หมุนปุ่มล้อเมาส์ไป ทางหน้า"
+
+#: src/config/keys.c:109
+msgid "Page Down"
+msgstr "ปุ่ม Page Down"
+
+#: src/config/keys.c:110
+msgid "Page Up"
+msgstr "ปุ่ม Page Up"
+
+#: src/config/keys.c:111 modules/control/rc.c:71
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:434 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1245
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1246 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1247
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:819
+msgid "Pause"
+msgstr "พักก&ารเล่น"
+
+#: src/config/keys.c:112
+msgid "Print"
 msgstr ""
 
-#: src/input/es_out.c:447 src/input/es_out.c:449 src/input/es_out.c:455
-#: src/input/es_out.c:456
+#: src/config/keys.c:114 modules/demux/mp4/id3genres.h:76
+msgid "Space"
+msgstr "ปุ่ม  Space"
+
+#: src/config/keys.c:115
+msgid "Tab"
+msgstr "ปุ่ม Tab"
+
+#: src/config/keys.c:116 src/libvlc-module.c:185
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1427
+#: modules/gui/qt4/util/customwidgets.cpp:313
+msgid "Unset"
+msgstr "ไม่ได้ตั้ง"
+
+#: src/config/keys.c:117
+msgid "Up"
+msgstr "ปุ่มเลื่อนขึ้น (Up, ▴)"
+
+#: src/config/keys.c:118 modules/gui/macosx/MainMenu.m:480
+msgid "Volume Down"
+msgstr "ปุ่มลดเสียง (Volume Down)"
+
+#: src/config/keys.c:119
+msgid "Volume Mute"
+msgstr "ปุ่มปิดเสียง (Volume Mute)"
+
+#: src/config/keys.c:120 modules/gui/macosx/MainMenu.m:479
+msgid "Volume Up"
+msgstr "ปุ่มเพิ่มเสียง (Volume Up)"
+
+#: src/config/keys.c:121
+msgid "Zoom In"
+msgstr "ปุ่มแสดงขยาย"
+
+#: src/config/keys.c:122
+msgid "Zoom Out"
+msgstr "ปุ่มแสดงย่อ"
+
+#: src/config/keys.c:250
+msgid "Ctrl+"
+msgstr "ปุ่ม Ctrl+"
+
+#: src/config/keys.c:251
+msgid "Alt+"
+msgstr "ปุ่ม Alt+"
+
+#: src/config/keys.c:252
+msgid "Shift+"
+msgstr "ปุ่ม Shift+"
+
+#: src/config/keys.c:253
+msgid "Meta+"
+msgstr "ปุม Meta+"
+
+#: src/config/keys.c:254
+msgid "Command+"
+msgstr "ปุ่ม Command+"
+
+#: src/darwin/error.c:37
+#, fuzzy
+msgid "Unknown error"
+msgstr "วีดิทัศน์ไม่ทราบประเภท"
+
+#: src/input/control.c:226
+#, c-format
+msgid "Bookmark %i"
+msgstr "ที่คั่น %i"
+
+#: src/input/decoder.c:252
+msgid "packetizer"
+msgstr "ตัวทำแพ็กเก็ต"
+
+#: src/input/decoder.c:252
+msgid "decoder"
+msgstr "ตัวอ่านรหัส"
+
+#: src/input/decoder.c:261 src/input/decoder.c:453
+#: modules/codec/avcodec/encoder.c:287 modules/codec/avcodec/encoder.c:295
+#: modules/codec/avcodec/encoder.c:329 modules/codec/avcodec/encoder.c:866
+#: modules/stream_out/es.c:362 modules/stream_out/es.c:377
+msgid "Streaming / Transcoding failed"
+msgstr "การทำกระแส / การแปลงรหัส ล้มเหลว"
+
+#: src/input/decoder.c:262
 #, c-format
-msgid "Track %i"
-msgstr "เรื่อง %i"
+msgid "VLC could not open the %s module."
+msgstr "VLC ไม่สามารถเปิดมอดูล %s"
+
+#: src/input/decoder.c:454
+msgid "VLC could not open the decoder module."
+msgstr "VLC ไม่สามารถเปิดมอดูลตัวอ่านรหัสได้"
+
+#: src/input/decoder.c:691
+#, fuzzy
+msgid "No description for this codec"
+msgstr "แฟ้มปลายทาง:"
+
+#: src/input/decoder.c:693
+#, fuzzy
+msgid "Codec not supported"
+msgstr "ไคลเอนต์พอร์ต"
+
+#: src/input/decoder.c:694
+#, fuzzy, c-format
+msgid "VLC could not decode the format \"%4.4s\" (%s)"
+msgstr "VLC ไม่สามารถเปิดแฟ้ม \"%s\" (%m)."
+
+#: src/input/decoder.c:698
+#, fuzzy
+msgid "Unidentified codec"
+msgstr "ตัวอ่าน-ลงรหัสวีดิทัศน์"
+
+#: src/input/decoder.c:699
+#, fuzzy
+msgid "VLC could not identify the audio or video codec"
+msgstr "VLC ไม่สามารถเปิดมอดูลตัวอ่านรหัสได้"
+
+#: src/input/es_out.c:926 src/input/es_out.c:931 src/libvlc-module.c:228
+#: modules/access/vcdx/access.c:455 modules/access/vcdx/info.c:226
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:524
+msgid "Track"
+msgstr "ร่องข้อมูล"
 
-#: src/input/es_out.c:637
+#: src/input/es_out.c:1137
 #, c-format
 msgid "%s [%s %d]"
-msgstr ""
+msgstr "%s [%s %d]"
 
-#: src/input/es_out.c:637 src/input/es_out.c:639 src/input/var.c:128
-#: src/libvlc-module.c:561
+#: src/input/es_out.c:1137 src/input/es_out.c:1142 src/input/var.c:167
+#: src/libvlc-module.c:562 modules/gui/macosx/MainMenu.m:381
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:382
 msgid "Program"
-msgstr "โปรแกรม"
-
-#: src/input/es_out.c:1413
-msgid "Closed captions 1"
-msgstr ""
+msgstr "รายการ"
 
-#: src/input/es_out.c:1414
-msgid "Closed captions 2"
-msgstr ""
+#: src/input/es_out.c:1340 src/input/es_out.c:1342
+msgid "Scrambled"
+msgstr "สัญญาณรบกวน"
 
-#: src/input/es_out.c:1415
-msgid "Closed captions 3"
-msgstr ""
+#: src/input/es_out.c:1340 modules/lua/extension.c:1245
+msgid "Yes"
+msgstr "ใช่"
 
-#: src/input/es_out.c:1416
-msgid "Closed captions 4"
-msgstr ""
+#: src/input/es_out.c:2012
+#, c-format
+msgid "Closed captions %u"
+msgstr "ส่วนรับที่ปิด %u"
 
-#: src/input/es_out.c:1981
+#: src/input/es_out.c:2870
 #, c-format
 msgid "Stream %d"
-msgstr "กระแสข้อมูล %d"
+msgstr "กระแส %d"
+
+#: src/input/es_out.c:2886 src/input/es_out.c:3001 modules/access/imem.c:64
+msgid "Subtitle"
+msgstr "บทบรรยาย"
+
+#: src/input/es_out.c:2894 src/input/es_out.c:2921 src/input/es_out.c:2965
+#: src/input/es_out.c:3001 modules/gui/macosx/AddonManager.m:121
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:197 modules/gui/macosx/output.m:144
+#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:1457
+msgid "Type"
+msgstr "ประเภท"
 
-#: src/input/es_out.c:1983
+#: src/input/es_out.c:2897
+msgid "Original ID"
+msgstr "ID ดั้งเดิม"
+
+#: src/input/es_out.c:2905 src/input/es_out.c:2908 modules/access/imem.c:67
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:177
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:187 modules/gui/macosx/wizard.m:382
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:712 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:738
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:747
 msgid "Codec"
-msgstr "Codec"
+msgstr "ตัวอ่าน-ลงรหัส"
 
-#: src/input/es_out.c:1986 src/input/meta.c:53 src/libvlc-module.c:164
+#: src/input/es_out.c:2912 src/input/meta.c:66 modules/access/imem.c:71
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:79 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:355
+#: modules/stream_out/setid.c:49 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:505
 msgid "Language"
 msgstr "ภาษา"
 
-#: src/input/es_out.c:1994 src/input/es_out.c:2022 src/input/es_out.c:2049
-msgid "Type"
-msgstr "ชนิด"
+#: src/input/es_out.c:2915 src/input/meta.c:61
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:96 modules/gui/macosx/MainMenu.m:77
+#: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:75 modules/gui/qt4/dialogs/epg.cpp:52
+msgid "Description"
+msgstr "รายละเอียด"
 
-#: src/input/es_out.c:1997
+#: src/input/es_out.c:2924 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:189
+#: modules/gui/macosx/output.m:167 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:740
 msgid "Channels"
 msgstr "ช่อง"
 
-#: src/input/es_out.c:2002
+#: src/input/es_out.c:2929 modules/access/alsa.c:39 modules/access/imem.c:75
+#: modules/audio_output/amem.c:45 modules/codec/fluidsynth.c:60
 msgid "Sample rate"
-msgstr ""
+msgstr "อัตราตัวอย่างสุ่ม"
 
-#: src/input/es_out.c:2003
-#, fuzzy, c-format
+#: src/input/es_out.c:2929
+#, c-format
 msgid "%u Hz"
-msgstr "%d Hz"
+msgstr "%u Hz"
 
-#: src/input/es_out.c:2009
+#: src/input/es_out.c:2939
 msgid "Bits per sample"
-msgstr ""
+msgstr "จำนวนบิตต่อตัวอย่าง"
 
-#: src/input/es_out.c:2014
+#: src/input/es_out.c:2944 modules/access_output/shout.c:92
+#: modules/demux/playlist/shoutcast.c:328
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:178
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:188 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:713
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:739
 msgid "Bitrate"
-msgstr ""
+msgstr "อัตราส่งบิต"
 
-#: src/input/es_out.c:2015
-#, fuzzy, c-format
+#: src/input/es_out.c:2944
+#, c-format
 msgid "%u kb/s"
-msgstr "%d kb/s"
+msgstr "%u kb/s"
+
+#: src/input/es_out.c:2956
+msgid "Track replay gain"
+msgstr "อัตราส่งความดังเป็นร่องข้อมูล"
+
+#: src/input/es_out.c:2958
+msgid "Album replay gain"
+msgstr "อัตราส่งความดังเป็นอัลบัม"
 
-#: src/input/es_out.c:2026
+#: src/input/es_out.c:2959
+#, c-format
+msgid "%.2f dB"
+msgstr "%.2f dB"
+
+#: src/input/es_out.c:2968 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:180
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:733
 msgid "Resolution"
-msgstr ""
+msgstr "ความละเอียด"
 
-#: src/input/es_out.c:2032
+#: src/input/es_out.c:2973
 msgid "Display resolution"
-msgstr ""
-
-#: src/input/es_out.c:2042
+msgstr "ความละเอียดภาพ"
+
+#: src/input/es_out.c:2983 src/input/es_out.c:2986 modules/access/imem.c:93
+#: modules/access/rdp.c:69 modules/access/screen/screen.c:42
+#: modules/access/screen/xcb.c:39 modules/access/shm.c:42
+#: modules/access/timecode.c:34 modules/access/v4l2/v4l2.c:70
+#: modules/access/vdr.c:78 modules/access/vnc.c:59 modules/demux/image.c:66
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:179
 msgid "Frame rate"
-msgstr ""
+msgstr "อัตราเฟรม"
 
-#: src/input/es_out.c:2049
-msgid "Subtitle"
-msgstr "à¸\84ำà¸\9aรรยาย"
+#: src/input/es_out.c:2994
+msgid "Decoded format"
+msgstr "รูà¸\9bà¹\81à¸\9aà¸\9aà¸\81ารอà¹\88าà¸\99รหัส"
 
-#: src/input/input.c:2229
+#: src/input/input.c:2311
 msgid "Your input can't be opened"
-msgstr ""
+msgstr "ไม่สามารถเปิดส่วนนำเข้าของคุณได้"
 
-#: src/input/input.c:2230
+#: src/input/input.c:2312
 #, c-format
 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
-msgstr ""
+msgstr "VLC ไม่สามารถเปิด MRL '%s' ดูรายละเอียดที่ปูม"
 
-#: src/input/input.c:2325
-msgid "Can't recognize the input's format"
-msgstr ""
+#: src/input/input.c:2425
+msgid "VLC can't recognize the input's format"
+msgstr "VLC ไม่สามารถจำรูปแบบของส่วนนำเข้าได้"
 
-#: src/input/input.c:2326
+#: src/input/input.c:2426
 #, c-format
-msgid "The format of '%s' can't be detected. Have a look the log for details."
-msgstr ""
-
-#: src/input/meta.c:42 src/input/var.c:139
+msgid ""
+"The format of '%s' cannot be detected. Have a look at the log for details."
+msgstr "ไม่สามารถระบุรูปแบบ '%s' ได้ ดูรายละเอียดได้ที่ปูม"
+
+#: src/input/meta.c:55 src/input/var.c:177 modules/gui/macosx/MainMenu.m:72
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:383 modules/gui/macosx/MainMenu.m:384
+#: modules/gui/macosx/open.m:169 modules/gui/macosx/open.m:171
+#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:74 modules/gui/macosx/wizard.m:345
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:484
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:498 modules/mux/asf.c:56
+#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:310 modules/gui/qt4/dialogs/epg.cpp:67
 msgid "Title"
 msgstr "ชื่อเรื่อง"
 
-#: src/input/meta.c:43
+#: src/input/meta.c:56 modules/gui/macosx/playlist.m:1202
+#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:75 modules/mux/avi.c:48
 msgid "Artist"
 msgstr "ศิลปิน"
 
-#: src/input/meta.c:44
+#: src/input/meta.c:57 modules/demux/mp4/mp4.c:1427
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:75 modules/mux/avi.c:50
 msgid "Genre"
-msgstr ""
+msgstr "ประเภท"
 
-#: src/input/meta.c:45
+#: src/input/meta.c:58 modules/mux/asf.c:60 modules/mux/avi.c:51
 msgid "Copyright"
 msgstr "ลิขสิทธิ์"
 
-#: src/input/meta.c:46 src/libvlc-module.c:301
+#: src/input/meta.c:59 src/libvlc-module.c:228 modules/access/vcdx/info.c:63
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:76
 msgid "Album"
 msgstr "อัลบัม"
 
-#: src/input/meta.c:47
-#, fuzzy
+#: src/input/meta.c:60
 msgid "Track number"
-msgstr "จำนวนเรื่อง"
-
-#: src/input/meta.c:48
-msgid "Description"
-msgstr "คำอธิบาย"
+msgstr "ร่องข้อมูลที่"
 
-#: src/input/meta.c:49
+#: src/input/meta.c:62 modules/mux/asf.c:64
 msgid "Rating"
-msgstr ""
+msgstr "ความนิยม"
 
-#: src/input/meta.c:50
+#: src/input/meta.c:63 modules/gui/macosx/MainMenu.m:78 modules/mux/avi.c:49
 msgid "Date"
-msgstr "วัà¸\99à¸\97ีà¹\88"
+msgstr "วัà¸\99à¹\80วลา"
 
-#: src/input/meta.c:51
+#: src/input/meta.c:64
 msgid "Setting"
-msgstr "à¸\81ารà¸\95ัà¹\89à¸\87à¸\84à¹\88า"
+msgstr "à¸\84à¹\88าà¸\95ัà¹\89à¸\87"
 
-#: src/input/meta.c:52
+#: src/input/meta.c:65 modules/gui/macosx/open.m:179
+#: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:103
 msgid "URL"
 msgstr "URL"
 
-#: src/input/meta.c:54
+#: src/input/meta.c:67 modules/notify/notify.c:318
 msgid "Now Playing"
-msgstr "à¸\81ำลัà¸\87à¸\97ำà¸\87าน"
+msgstr "à¸\81ำลัà¸\87à¹\80ลà¹\88น"
 
-#: src/input/meta.c:55
+#: src/input/meta.c:68 modules/access/vcdx/info.c:70
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1436
 msgid "Publisher"
-msgstr ""
+msgstr "ผู้จัดจำหน่าย"
 
-#: src/input/meta.c:56
+#: src/input/meta.c:69
 msgid "Encoded by"
-msgstr ""
+msgstr "ลงรหัสโดย"
 
-#: src/input/meta.c:57
-#, fuzzy
+#: src/input/meta.c:70
 msgid "Artwork URL"
-msgstr "URL"
+msgstr "URL งานศิลป์"
 
-#: src/input/meta.c:58
-#, fuzzy
+#: src/input/meta.c:71
 msgid "Track ID"
-msgstr "เพลง/วิดีโอ"
+msgstr "ID ร่องข้อมูล"
 
-#: src/input/var.c:118
-msgid "Bookmark"
+#: src/input/meta.c:72
+#, fuzzy
+msgid "Number of Tracks"
+msgstr "จำนวนแถว"
+
+#: src/input/meta.c:73
+msgid "Director"
+msgstr "ผู้กำกับ"
+
+#: src/input/meta.c:74
+msgid "Season"
+msgstr ""
+
+#: src/input/meta.c:75
+msgid "Episode"
+msgstr ""
+
+#: src/input/meta.c:76
+#, fuzzy
+msgid "Show Name"
+msgstr "แสดงแบบเรียบง่าย"
+
+#: src/input/meta.c:77
+msgid "Actors"
 msgstr ""
 
-#: src/input/var.c:134 src/libvlc-module.c:567
+#: src/input/var.c:158
+msgid "Bookmark"
+msgstr "ที่ขั้น"
+
+#: src/input/var.c:172 src/libvlc-module.c:568
 msgid "Programs"
-msgstr "à¹\82à¸\9bรà¹\81à¸\81รม"
+msgstr "รายà¸\81ารà¸\95à¹\88าà¸\87à¹\86"
 
-#: src/input/var.c:145
+#: src/input/var.c:182 modules/gui/macosx/MainMenu.m:385
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:386 modules/gui/macosx/open.m:170
+#: modules/gui/macosx/open.m:172 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:311
 msgid "Chapter"
-msgstr "à¸\89าà¸\81"
+msgstr "à¸\95อà¸\99à¸\97ีà¹\88"
 
-#: src/input/var.c:151
+#: src/input/var.c:187 modules/access/vcdx/info.c:238
 msgid "Navigation"
-msgstr "à¸\95ัวà¸\99ำà¸\97าà¸\87"
+msgstr "à¸\9cัà¸\87รวม"
 
-#: src/input/var.c:166
+#: src/input/var.c:200 modules/gui/macosx/MainMenu.m:409
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:410
 msgid "Video Track"
-msgstr ""
+msgstr "ร่องวีดิทัศน์"
 
-#: src/input/var.c:172
+#: src/input/var.c:205 modules/gui/macosx/MainMenu.m:392
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:393
 msgid "Audio Track"
-msgstr ""
+msgstr "ร่องเสียง"
 
-#: src/input/var.c:178
-msgid "Subtitles Track"
-msgstr ""
+#: src/input/var.c:210
+msgid "Subtitle Track"
+msgstr "ร่องบทบรรยาย"
 
-#: src/input/var.c:260
+#: src/input/var.c:273
 msgid "Next title"
 msgstr "เรื่องถัดไป"
 
-#: src/input/var.c:265
+#: src/input/var.c:278
 msgid "Previous title"
-msgstr "เรื่องก่อนหน้านี้"
+msgstr "เรื่องก่อนหน้า"
 
-#: src/input/var.c:288
+#: src/input/var.c:314
 #, c-format
-msgid "Title %i"
-msgstr "เรื่อง %i"
+msgid "Title %i%s"
+msgstr "เรื่องที่ %i%s"
 
-#: src/input/var.c:311 src/input/var.c:371
+#: src/input/var.c:340 src/input/var.c:399
 #, c-format
 msgid "Chapter %i"
-msgstr "à¸\89าà¸\81 %i"
+msgstr "à¸\95อà¸\99à¸\97ีà¹\88 %i"
 
-#: src/input/var.c:350
+#: src/input/var.c:378 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:485
 msgid "Next chapter"
-msgstr "à¸\89าà¸\81ถัดไป"
+msgstr "à¸\95อà¸\99ถัดไป"
 
-#: src/input/var.c:355
+#: src/input/var.c:383 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:475
 msgid "Previous chapter"
-msgstr "à¸\89าà¸\81à¸\81à¹\88อà¸\99หà¸\99à¹\89าà¸\99ีà¹\89"
+msgstr "à¸\95อà¸\99à¸\81à¹\88อà¸\99หà¸\99à¹\89า"
 
-#: src/input/vlm.c:2277 src/input/vlm.c:2611
+#: src/input/vlm.c:638 src/input/vlm.c:1023
 #, c-format
 msgid "Media: %s"
-msgstr "มีเดีย: %s"
-
-#: src/interface/interaction.c:266 src/interface/interaction.c:362
-msgid "Cancel"
-msgstr "ยกเลิก"
-
-#: src/interface/interaction.c:361
-msgid "Ok"
-msgstr ""
-
-#: src/interface/interface.c:220
-msgid "Switch interface"
-msgstr "สลับส่วนติดต่อ"
+msgstr "สื่อ: %s"
 
-#: src/interface/interface.c:247
+#: src/interface/interface.c:84 modules/gui/macosx/MainMenu.m:321
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:322
 msgid "Add Interface"
 msgstr "เพิ่มส่วนติดต่อ"
 
-#: src/interface/interface.c:253
-msgid "Telnet Interface"
-msgstr "สà¹\88วà¸\99à¸\95ิà¸\94à¸\95à¹\88อà¹\80à¸\97ลà¹\80à¸\99à¹\87à¸\95"
+#: src/interface/interface.c:91
+msgid "Console"
+msgstr "à¸\84อà¸\99à¹\82à¸\8bล"
 
-#: src/interface/interface.c:256
-msgid "Web Interface"
-msgstr "ส่วนติดต่อเว็บ"
+#: src/interface/interface.c:95
+msgid "Telnet"
+msgstr "Telnet"
 
-#: src/interface/interface.c:259
+#: src/interface/interface.c:98
+msgid "Web"
+msgstr "เว็บ"
+
+#: src/interface/interface.c:101
 msgid "Debug logging"
-msgstr ""
+msgstr "ปูมดีบั๊ก"
 
-#: src/interface/interface.c:262
+#: src/interface/interface.c:104
 msgid "Mouse Gestures"
+msgstr "การลากเมาส์"
+
+#: src/interface/interface.c:206
+msgid ""
+"Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
+"interface."
 msgstr ""
+"การใช้คำสั่ง 'vlc' จะทำงานโดยใช้ส่วนติดต่อปริยาย, หากต้องการใช้งานแบบไร้ส่วนติดต่อ "
+"ให้ใช้คำสั่ง 'cvlc'"
 
-#: src/libvlc-common.c:281 src/libvlc-common.c:438 src/modules/modules.c:1743
-#: src/modules/modules.c:2057
+#. xgettext: Translate "C" to the language code: "fr", "en_GB", "nl", "ru"...
+#: src/libvlc.c:183
 msgid "C"
 msgstr "th"
 
-#: src/libvlc-common.c:297
-msgid "Help options"
-msgstr "ออปชั่นวิธีใช้"
-
-#: src/libvlc-common.c:1502 src/modules/configuration.c:1320
-msgid "string"
-msgstr "string"
+#: src/libvlc.h:134 src/libvlc-module.c:1387 src/libvlc-module.c:1388
+#: src/libvlc-module.c:2537 src/video_output/vout_intf.c:186
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:445
+msgid "Zoom"
+msgstr "แสดงย่อ-ขยาย"
 
-#: src/libvlc-common.c:1521 src/modules/configuration.c:1284
-msgid "integer"
-msgstr "integer"
+#: src/libvlc.h:135 src/libvlc-module.c:1305 src/video_output/vout_intf.c:87
+msgid "1:4 Quarter"
+msgstr "1:4 กึ่งหนึ่ง"
 
-#: src/libvlc-common.c:1548 src/modules/configuration.c:1309
-msgid "float"
-msgstr "float"
+#: src/libvlc.h:136 src/libvlc-module.c:1306 src/video_output/vout_intf.c:88
+msgid "1:2 Half"
+msgstr "1:2 ครึ่งหนึ่ง"
 
-#: src/libvlc-common.c:1561
-msgid " (default enabled)"
-msgstr " (ค่าตั้งต้นคือเปิดใช้)"
+#: src/libvlc.h:137 src/libvlc-module.c:1307 src/video_output/vout_intf.c:89
+msgid "1:1 Original"
+msgstr "1:1 แบบเดิม"
 
-#: src/libvlc-common.c:1562
-msgid " (default disabled)"
-msgstr " (ค่าตั้งต้นคือปิดใช้)"
+#: src/libvlc.h:138 src/libvlc-module.c:1308 src/video_output/vout_intf.c:90
+msgid "2:1 Double"
+msgstr "2:1 สองเท่า"
 
-#: src/libvlc-common.c:1827
-#, c-format
-msgid "VLC version %s\n"
-msgstr "เวอร์ชั่น VLC %s\n"
+#: src/libvlc-module.c:62
+msgid ""
+"These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
+"select the main interface, additional interface modules, and define various "
+"related options."
+msgstr ""
 
-#: src/libvlc-common.c:1828
-#, c-format
-msgid "Compiled by %s@%s.%s\n"
-msgstr "คอมไพล์โดย %s@%s.%s\n"
+#: src/libvlc-module.c:66
+msgid "Interface module"
+msgstr "มอดูลส่วนติดต่อ"
 
-#: src/libvlc-common.c:1830
-#, c-format
-msgid "Compiler: %s\n"
-msgstr "ผู้คอมไพล์: %s\n"
+#: src/libvlc-module.c:68
+msgid ""
+"This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
+"automatically select the best module available."
+msgstr "นี่คือส่วนติดต่อหลักที่ใช้โดย VLC ซึ่งจะทำการเลือกมอดูลดีที่สุดเท่าที่มีอยู่ให้โดยปริยาย"
 
-#: src/libvlc-common.c:1832
-#, c-format
-msgid "Based upon svn changeset [%s]\n"
-msgstr "ขึ้นกับ svn changeset [%s]\n"
+#: src/libvlc-module.c:72 modules/control/ntservice.c:58
+msgid "Extra interface modules"
+msgstr "มอดูลส่วนติดต่อเพิ่มเติม"
 
-#: src/libvlc-common.c:1863
+#: src/libvlc-module.c:74
 msgid ""
-"\n"
-"Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
+"You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
+"the background in addition to the default interface. Use a colon separated "
+"list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
+"\", \"gestures\" ...)"
 msgstr ""
+"คุณสามารถเลือก \"ส่วนติดต่อเพิ่มเติม\" สำหรับ VLC "
+"พวกมันจะถูกเรียกใช้งานไว้เบื้องหลังส่วนติดต่อปริยาย "
+"ใช้เครื่องหมายจุลภาคเพื่อแยกรายการมอดูลส่วนติดต่อ (ค่าทั่วไปคือ \"rc\" (การควบคุมระยะไกล), "
+"\"http\", \"gestures\" ...)"
 
-#: src/libvlc-common.c:1883
-msgid ""
-"\n"
-"Press the RETURN key to continue...\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"กดปุ่ม RETURN เพื่อทำงานต่อ...\n"
-
-#: src/libvlc-module.c:79 src/libvlc-module.c:269
-msgid "Auto"
-msgstr ""
-
-#: src/libvlc-module.c:80
-msgid "American English"
-msgstr "American English"
-
-#: src/libvlc-module.c:81 src/text/iso-639_def.h:43
-msgid "Arabic"
-msgstr "Arabic"
-
-#: src/libvlc-module.c:82
-msgid "Brazilian Portuguese"
-msgstr "Brazilian Portuguese"
-
-#: src/libvlc-module.c:83
-msgid "British English"
-msgstr "British English"
-
-#: src/libvlc-module.c:84 src/text/iso-639_def.h:59
-msgid "Catalan"
-msgstr "Catalan"
-
-#: src/libvlc-module.c:85
-msgid "Chinese Traditional"
-msgstr "Chinese Traditional"
-
-#: src/libvlc-module.c:86 src/text/iso-639_def.h:67
-msgid "Czech"
-msgstr "Czech"
-
-#: src/libvlc-module.c:87 src/text/iso-639_def.h:68
-msgid "Danish"
-msgstr "Danish"
-
-#: src/libvlc-module.c:88 src/text/iso-639_def.h:69
-msgid "Dutch"
-msgstr "Dutch"
-
-#: src/libvlc-module.c:89 src/text/iso-639_def.h:76
-msgid "Finnish"
-msgstr "Finnish"
-
-#: src/libvlc-module.c:90 src/text/iso-639_def.h:77
-msgid "French"
-msgstr "French"
-
-#: src/libvlc-module.c:91
-msgid "Galician"
-msgstr "Galician"
-
-#: src/libvlc-module.c:92 src/text/iso-639_def.h:79
-msgid "Georgian"
-msgstr "Georgian"
-
-#: src/libvlc-module.c:93 src/text/iso-639_def.h:80
-msgid "German"
-msgstr "German"
-
-#: src/libvlc-module.c:94 src/text/iso-639_def.h:88
-msgid "Hebrew"
-msgstr "Hebrew"
-
-#: src/libvlc-module.c:95 src/text/iso-639_def.h:92
-msgid "Hungarian"
-msgstr "Hungarian"
-
-#: src/libvlc-module.c:96 src/text/iso-639_def.h:99
-msgid "Italian"
-msgstr "Italian"
-
-#: src/libvlc-module.c:97 src/text/iso-639_def.h:101
-msgid "Japanese"
-msgstr "Japanese"
-
-#: src/libvlc-module.c:98 src/text/iso-639_def.h:111
-msgid "Korean"
-msgstr "Korean"
-
-#: src/libvlc-module.c:99 src/text/iso-639_def.h:125
-msgid "Malay"
-msgstr "Malay"
-
-#: src/libvlc-module.c:100
-msgid "Occitan"
-msgstr "Occitan"
-
-#: src/libvlc-module.c:101 src/text/iso-639_def.h:146
-msgid "Persian"
-msgstr "Persian"
-
-#: src/libvlc-module.c:102 src/text/iso-639_def.h:148
-msgid "Polish"
-msgstr "Polish"
-
-#: src/libvlc-module.c:103 src/text/iso-639_def.h:154
-msgid "Romanian"
-msgstr "Romanian"
-
-#: src/libvlc-module.c:104 src/text/iso-639_def.h:156
-msgid "Russian"
-msgstr "Russian"
-
-#: src/libvlc-module.c:105
-msgid "Simplified Chinese"
-msgstr "Simplified Chinese"
-
-#: src/libvlc-module.c:106 src/text/iso-639_def.h:162
-msgid "Slovak"
-msgstr "Slovak"
-
-#: src/libvlc-module.c:107 src/text/iso-639_def.h:163
-msgid "Slovenian"
-msgstr "Slovenian"
-
-#: src/libvlc-module.c:108 src/text/iso-639_def.h:170
-msgid "Spanish"
-msgstr "Spanish"
-
-#: src/libvlc-module.c:109 src/text/iso-639_def.h:175
-msgid "Swedish"
-msgstr "Swedish"
-
-#: src/libvlc-module.c:110 src/text/iso-639_def.h:188
-msgid "Turkish"
-msgstr "Turkish"
-
-#: src/libvlc-module.c:130
-msgid ""
-"These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
-"select the main interface, additional interface modules, and define various "
-"related options."
-msgstr ""
-"คุณสามารถใช้ออปชั่นนี้ในการปรับแต่งค่าของส่วนติดต่อที่ใช้โดย VLC "
-"คุณสามารถเลือกส่วนติดต่อหลักและส่วนติดต่ออื่นๆเพิ่มเติม แล้วยังสามารถกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างกันได้"
-
-#: src/libvlc-module.c:134
-msgid "Interface module"
-msgstr "โมดูลส่วนติดต่อ"
-
-#: src/libvlc-module.c:136
-msgid ""
-"This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
-"automatically select the best module available."
-msgstr "นี่เป็นส่วนติดต่อหลักที่ใช้ใน VLC โมดูลที่ดีที่สุดจะถูกเลือกในการทำงานโดยอัติโนมัติ"
-
-#: src/libvlc-module.c:140
-msgid "Extra interface modules"
-msgstr "โมดูลส่วนติดต่อเพิ่มเติม"
-
-#: src/libvlc-module.c:142
-msgid ""
-"You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
-"the background in addition to the default interface. Use a comma separated "
-"list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
-"\", \"gestures\" ...)"
-msgstr ""
-"คุณสามารถเลือก \"ส่วนติดต่อเพิ่มเติม\" สำหรับ VLC "
-"มันสามารถทำงานในส่วนเบื้องหลังของส่วนติดต่อดีฟอล์ต "
-"โดยต้องใช้เครื่องหมายคอมมาเพื่อแยกรายการของโมดูลส่วนติดต่อ (ค่าทั่วไปคือ \"rc\" (remote "
-"control), \"http\", \"gestures\" ...)"
-
-#: src/libvlc-module.c:149
+#: src/libvlc-module.c:81
 msgid "You can select control interfaces for VLC."
-msgstr "à¸\84ุà¸\93สามารà¸\96à¹\80ลือà¸\81สà¹\88วà¸\99à¸\95ิà¸\94à¸\95à¹\88อà¸\84วà¸\9aà¸\84ุมสำหรัà¸\9a VLC ได้"
+msgstr "à¸\84ุà¸\93สามารà¸\96à¹\80ลือà¸\81สà¹\88วà¸\99à¸\95ิà¸\94à¸\95à¹\88อà¸\84วà¸\9aà¸\84ุมà¸\82อà¸\87 VLC ได้"
 
-#: src/libvlc-module.c:151
+#: src/libvlc-module.c:83
 msgid "Verbosity (0,1,2)"
-msgstr ""
+msgstr "ชั้นรายละเอียด (0,1,2)"
 
-#: src/libvlc-module.c:153
+#: src/libvlc-module.c:85
 msgid ""
 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
 "1=warnings, 2=debug)."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:156
+#: src/libvlc-module.c:88
 msgid "Be quiet"
-msgstr "เงียบ"
+msgstr "เงียบเชียบ"
 
-#: src/libvlc-module.c:158
+#: src/libvlc-module.c:90
 msgid "Turn off all warning and information messages."
-msgstr "à¸\9bิà¸\94à¸\82à¹\89อà¸\84วามà¸\97ัà¹\88วà¹\84à¸\9bà¹\81ละà¸\84ำà¹\80à¸\95ือà¸\99ทั้งหมด"
+msgstr "à¸\9bิà¸\94à¸\84ำà¹\80à¸\95ือà¸\99à¹\81ละà¸\81ารà¹\81à¸\88à¹\89à¸\87à¸\82à¹\89อมูลทั้งหมด"
 
-#: src/libvlc-module.c:160
+#: src/libvlc-module.c:92
 msgid "Default stream"
-msgstr "à¸\81ระà¹\81สà¸\82à¹\89อมูลà¸\94ีà¸\9fอลà¹\8cà¸\95"
+msgstr "à¸\81ระà¹\81สà¸\9bริยาย"
 
-#: src/libvlc-module.c:162
+#: src/libvlc-module.c:94
 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
-msgstr "à¸\81ระà¹\81สà¸\82à¹\89อมูลà¸\99ีà¹\89à¸\88ะà¸\96ูà¸\81à¹\80à¸\9bิà¸\94à¹\80มืà¹\88อมีà¸\81ารà¸\97ำà¸\87าà¸\99à¸\82อà¸\87 VLC à¹\80สมอ"
+msgstr "à¸\81ระà¸\99ีà¹\89à¸\88ะà¹\80à¸\9bิà¸\94à¸\82ึà¹\89à¸\99à¹\80สมอ à¹\80มืà¹\88อ VLC à¹\80ริà¹\88มà¸\97ำà¸\87าà¸\99"
 
-#: src/libvlc-module.c:165
-msgid ""
-"You can manually select a language for the interface. The system language is "
-"auto-detected if \"auto\" is specified here."
-msgstr ""
-
-#: src/libvlc-module.c:169
+#: src/libvlc-module.c:96
 msgid "Color messages"
-msgstr "à¸\82à¹\89อà¸\84วามà¹\80à¸\81ีà¹\88ยวà¸\81ัà¸\9aสี"
+msgstr "ข้อความสี"
 
-#: src/libvlc-module.c:171
+#: src/libvlc-module.c:98
 msgid ""
 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
 "needs Linux color support for this to work."
 msgstr ""
+"นี่จะเปิดใช้การใช้สีในส่วนข้อความของคอนโซล "
+"โปรแกรมเทอร์มินัลของคุณจำเป็นรองรับการใช้ระบบสีของ Linux เพื่อทำการนี้"
 
-#: src/libvlc-module.c:174
+#: src/libvlc-module.c:101
 msgid "Show advanced options"
-msgstr "à¹\81สà¸\94à¸\87ออà¸\9bà¸\8aัà¹\88à¸\99ขั้นสูง"
+msgstr "à¹\81สà¸\94à¸\87à¸\95ัวà¹\80ลือà¸\81ขั้นสูง"
 
-#: src/libvlc-module.c:176
+#: src/libvlc-module.c:103
 msgid ""
 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
 "available options, including those that most users should never touch."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:180
-msgid "Show interface with mouse"
-msgstr "แสดงส่วนติดต่อที่ใช้เม้าส์"
-
-#: src/libvlc-module.c:182
-msgid ""
-"When this is enabled, the interface is shown when you move the mouse to the "
-"edge of the screen in fullscreen mode."
-msgstr ""
-
-#: src/libvlc-module.c:185
+#: src/libvlc-module.c:107
 msgid "Interface interaction"
-msgstr ""
+msgstr "การโต้ตอบระหว่างส่วนติดต่อ"
 
-#: src/libvlc-module.c:187
+#: src/libvlc-module.c:109
 msgid ""
 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
 "user input is required."
-msgstr ""
+msgstr "เมื่อเปิดใช้งานสิ่งนี้ ส่วนติดต่อจะแสดงกล่องโต้ตอบในเวลาที่ต้องการให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูล"
 
-#: src/libvlc-module.c:197
+#: src/libvlc-module.c:119
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
@@ -1411,194 +1693,196 @@ msgid ""
 "the \"audio filters\" modules section."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:203
+#: src/libvlc-module.c:125
 msgid "Audio output module"
-msgstr ""
+msgstr "มอดูลส่งเสียง"
 
-#: src/libvlc-module.c:205
+#: src/libvlc-module.c:127
 msgid ""
 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
 "automatically select the best method available."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:209
+#: src/libvlc-module.c:131 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:310
+#: modules/stream_out/display.c:40 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:427
 msgid "Enable audio"
 msgstr "เปิดใช้เสียง"
 
-#: src/libvlc-module.c:211
+#: src/libvlc-module.c:133
 msgid ""
 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
 "not take place, thus saving some processing power."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:214
-msgid "Force mono audio"
-msgstr ""
-
-#: src/libvlc-module.c:215
-msgid "This will force a mono audio output."
-msgstr ""
-
-#: src/libvlc-module.c:217
-msgid "Default audio volume"
-msgstr "ความดังเสียงดีฟอล์ต"
-
-#: src/libvlc-module.c:219
-msgid ""
-"You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
-msgstr ""
-
-#: src/libvlc-module.c:222
-msgid "Audio output saved volume"
-msgstr ""
+#: src/libvlc-module.c:136
+msgid "Audio gain"
+msgstr "อัตราปรับขยายเสียง"
 
-#: src/libvlc-module.c:224
-msgid ""
-"This saves the audio output volume when you use the mute function. You "
-"should not change this option manually."
+#: src/libvlc-module.c:138
+msgid "This linear gain will be applied to outputted audio."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:227
+#: src/libvlc-module.c:140
 msgid "Audio output volume step"
-msgstr ""
-
-#: src/libvlc-module.c:229
-msgid ""
-"The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
-"0 to 1024."
-msgstr ""
-
-#: src/libvlc-module.c:232
-msgid "Audio output frequency (Hz)"
-msgstr ""
+msgstr "ระดับการส่วนเสียง"
 
-#: src/libvlc-module.c:234
-msgid ""
-"You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
-"(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
+#: src/libvlc-module.c:142
+msgid "The step size of the volume is adjustable using this option."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:238
-msgid "High quality audio resampling"
-msgstr ""
+#: src/libvlc-module.c:145
+msgid "Remember the audio volume"
+msgstr "จำระดับเสียงที่ใช้"
 
-#: src/libvlc-module.c:240
+#: src/libvlc-module.c:147
 msgid ""
-"This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
-"resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
-"resampling algorithm will be used instead."
-msgstr ""
+"The volume can be recorded and automatically restored next time VLC is used."
+msgstr "ระดับเสียงจะถูกบันทึกไว้ และเรียกคืนโดยอัตโนมัติเมื่อใช้งาน VLC ในครั้งถัดไป"
 
-#: src/libvlc-module.c:245
+#: src/libvlc-module.c:150
 msgid "Audio desynchronization compensation"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:247
+#: src/libvlc-module.c:152
 msgid ""
-"This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds.This "
+"This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds. This "
 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:250
-msgid "Audio output channels mode"
+#: src/libvlc-module.c:155
+msgid "Audio resampler"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:157
+msgid "This selects which plugin to use for audio resampling."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:252
+#: src/libvlc-module.c:160
 msgid ""
 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
 "played)."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:256
+#: src/libvlc-module.c:164 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:316
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:435
 msgid "Use S/PDIF when available"
-msgstr "à¹\83à¸\8aà¹\89 S/PDIF à¹\80มืà¹\88อมีอยูà¹\88"
+msgstr "à¹\83à¸\8aà¹\89 S/PDIF à¹\80มืà¹\88อสามารà¸\96à¸\97ำà¹\84à¸\94à¹\89"
 
-#: src/libvlc-module.c:258
+#: src/libvlc-module.c:166
 msgid ""
 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
 "audio stream being played."
 msgstr ""
-"S/PDIF สามารถถูกใช้โดยดีฟอล์ตเมื่อฮาร์ดแวร์ของคุณสนับสนุนในขณะที่กำลังเล่นกระแสข้อมูลเสียง "
 
-#: src/libvlc-module.c:261
+#: src/libvlc-module.c:169 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:308
 msgid "Force detection of Dolby Surround"
-msgstr ""
+msgstr "บังคับให้ระบุเป็นดอลบีเซอร์ราวนด์"
 
-#: src/libvlc-module.c:263
+#: src/libvlc-module.c:171
 msgid ""
 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
 msgstr ""
+"ใช้ค่านี้เมื่อคุณรู้ว่ากระแสของคุณถูก(หรือไม่ได้ถูก)ลงรหัสด้วยดอลบีเซอร์ราวนด์แต่การระบุล้มเหลว, "
+"หากกระแสนั้นไม่ได้ลงรหัสแบบดอลบีเซอร์ราวนด์ การใช้ตัวเลือกนี้อาจเพิ่มอรรถรสการรับฟังของคุณ "
+"โดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับตัวผสมช่องสัญญาณหูฟัง"
+
+#: src/libvlc-module.c:178 src/win32/thread.c:885
+#: modules/audio_output/kai.c:106 modules/codec/x264.c:442
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:110
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:124
+#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:560
+#: modules/video_output/kva.c:62 modules/video_output/xcb/xvideo.c:880
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:728 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:731
+msgid "Auto"
+msgstr "อัตโนมัติ"
 
-#: src/libvlc-module.c:269
+#: src/libvlc-module.c:178 modules/access/dtv/access.c:92
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:201 modules/control/hotkeys.c:203
 msgid "On"
 msgstr "เปิด"
 
-#: src/libvlc-module.c:269
+#: src/libvlc-module.c:178 modules/access/dtv/access.c:92
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:137 modules/access/v4l2/v4l2.c:201
+#: modules/control/hotkeys.c:181 modules/control/hotkeys.c:203
+#: modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:55
 msgid "Off"
 msgstr "ปิด"
 
-#: src/libvlc-module.c:274
-msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
-msgstr ""
+#: src/libvlc-module.c:180
+msgid "Stereo audio output mode"
+msgstr "รูแแบบส่วนส่งเสียงสเตริโอ"
 
-#: src/libvlc-module.c:277
-msgid "Audio visualizations "
+#: src/libvlc-module.c:192
+msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:279
+#: src/libvlc-module.c:197
 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:283
+#: src/libvlc-module.c:201
 msgid "Replay gain mode"
-msgstr ""
+msgstr "รูปแบบอัตราส่งความดัง"
 
-#: src/libvlc-module.c:285
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:203
 msgid "Select the replay gain mode"
-msgstr "à¹\80ลือà¸\81à¹\84à¸\9fลà¹\8c"
+msgstr "à¹\80ลือà¸\81รูà¸\9bà¹\81à¸\9aà¸\9aอัà¸\95ราสà¹\88à¸\87à¸\84วามà¸\94ัà¸\87"
 
-#: src/libvlc-module.c:287
+#: src/libvlc-module.c:205
 msgid "Replay preamp"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:289
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:207
 msgid ""
 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
 "replay gain information"
-msgstr "คุณสามารถกำหนดพอร์ตเสียงตั้งต้นสำหรับกระแสข้อมูล RTP"
+msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:292
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:210
 msgid "Default replay gain"
-msgstr "à¸\81ระà¹\81สà¸\82à¹\89อมูลà¸\94ีà¸\9fอลà¹\8cà¸\95"
+msgstr "อัà¸\95ราสà¹\88à¸\87à¸\84วามà¸\94ัà¸\87à¸\9bริยาย"
 
-#: src/libvlc-module.c:294
+#: src/libvlc-module.c:212
 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:296
+#: src/libvlc-module.c:214
 msgid "Peak protection"
-msgstr ""
+msgstr "การป้องกันขั้นสูงสุด"
 
-#: src/libvlc-module.c:298
+#: src/libvlc-module.c:216
 msgid "Protect against sound clipping"
+msgstr "ป้องกันไม่ให้เกิดการหั่นเสียง"
+
+#: src/libvlc-module.c:219
+msgid "Enable time stretching audio"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:301
+#: src/libvlc-module.c:221
+msgid ""
+"This allows playing audio at lower or higher speed without affecting the "
+"audio pitch"
+msgstr "ตัวเลือกนี้จะช่วยในการเล่นเสียงด้วยความเร็วต่ำสุดหรือสูงสุดโดยไม่มีผลกระทบต่อระดับเสียง"
+
+#: src/libvlc-module.c:228 modules/access/dshow/dshow.cpp:2015
+#: modules/access/dtv/access.c:107 modules/access/dtv/access.c:141
+#: modules/access/fs.c:42 modules/access/v4l2/v4l2.c:163
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.c:68 modules/codec/kate.c:202
+#: modules/codec/x264.c:437 modules/codec/x264.c:442
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:204 modules/gui/macosx/open.m:245
+#: modules/gui/macosx/open.m:271 modules/gui/macosx/open.m:272
+#: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:429
+#: modules/text_renderer/freetype.c:155
+#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:196
+#: modules/visualization/visual/window_presets.h:34
 msgid "None"
-msgstr "à¹\84มà¹\88มี"
+msgstr "à¹\84มà¹\88à¹\83à¸\8aà¹\89"
 
-#: src/libvlc-module.c:301
-msgid "Track"
-msgstr "เพลง/วิดีโอ"
-
-#: src/libvlc-module.c:309
+#: src/libvlc-module.c:236
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
@@ -1607,281 +1891,428 @@ msgid ""
 "options."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:315
+#: src/libvlc-module.c:242
 msgid "Video output module"
-msgstr "à¹\82มà¸\94ูลà¹\80อาà¸\95à¹\8cà¸\9eุà¸\95วิà¸\94ีà¹\82อ"
+msgstr "มอà¸\94ูลà¹\81สà¸\94à¸\87วีà¸\94ิà¸\97ัศà¸\99à¹\8c"
 
-#: src/libvlc-module.c:317
+#: src/libvlc-module.c:244
 msgid ""
 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
 "automatically select the best method available."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:320
+#: src/libvlc-module.c:247 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:397
+#: modules/stream_out/display.c:42 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:322
 msgid "Enable video"
-msgstr "à¹\80à¸\9bิà¸\94à¹\83à¸\8aà¹\89วิà¸\94ีà¹\82อ"
+msgstr "à¹\80à¸\9bิà¸\94à¹\83à¸\8aà¹\89วีà¸\94ิà¸\97ัศà¸\99à¹\8c"
 
-#: src/libvlc-module.c:322
+#: src/libvlc-module.c:249
 msgid ""
 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
 "not take place, thus saving some processing power."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:325
+#: src/libvlc-module.c:252 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:109
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:67
+#: modules/visualization/projectm.cpp:64
+#: modules/visualization/visual/visual.c:53 modules/visualization/vsxu.cpp:55
+#: modules/visualization/glspectrum.c:52
 msgid "Video width"
-msgstr "à¸\84วามà¸\81วà¹\89าà¸\87à¸\82อà¸\87วิà¸\94ีà¹\82อ"
+msgstr "à¸\84วามà¸\81วà¹\89าà¸\87วีà¸\94ิà¸\97ัศà¸\99à¹\8c"
 
-#: src/libvlc-module.c:327
+#: src/libvlc-module.c:254
 msgid ""
 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
 "characteristics."
 msgstr ""
+"คุณสามารถกำหนดใช้ความกว้างของวีดิทัศน์ VLC จะปรับใช้กับลักษณะของวีดิทัศน์เองโดยปริยาย (-1)"
 
-#: src/libvlc-module.c:330
+#: src/libvlc-module.c:257 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:112
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:70
+#: modules/visualization/projectm.cpp:67
+#: modules/visualization/visual/visual.c:57 modules/visualization/vsxu.cpp:58
+#: modules/visualization/glspectrum.c:55
 msgid "Video height"
-msgstr "à¸\84วามสูà¸\87à¸\82อà¸\87วิà¸\94ีà¹\82อ"
+msgstr "à¸\84วามสูà¸\87วีà¸\94ิà¸\97ัศà¸\99à¹\8c"
 
-#: src/libvlc-module.c:332
+#: src/libvlc-module.c:259
 msgid ""
 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
 "video characteristics."
 msgstr ""
+"คุณสามารถกำหนดใช้ความสูงของวีดิทัศน์ VLC จะปรับใช้กับลักษณะของวีดิทัศน์เองโดยปริยาย (-1)"
 
-#: src/libvlc-module.c:335
+#: src/libvlc-module.c:262
 msgid "Video X coordinate"
-msgstr ""
+msgstr "พิกัด X วีดิทัศน์"
 
-#: src/libvlc-module.c:337
+#: src/libvlc-module.c:264
 msgid ""
 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
 "coordinate)."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:340
+#: src/libvlc-module.c:267
 msgid "Video Y coordinate"
-msgstr ""
+msgstr "พิกัด Y วีดิทัศน์"
 
-#: src/libvlc-module.c:342
+#: src/libvlc-module.c:269
 msgid ""
 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
 "coordinate)."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:345
+#: src/libvlc-module.c:272
 msgid "Video title"
-msgstr "à¸\8aืà¹\88อวิà¸\94ีà¹\82อ"
+msgstr "หัวà¹\80รืà¹\88อà¸\87วีà¸\94ิà¸\97ัศà¸\99à¹\8c"
 
-#: src/libvlc-module.c:347
+#: src/libvlc-module.c:274
 msgid ""
 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
 "interface)."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:350
+#: src/libvlc-module.c:277
 msgid "Video alignment"
-msgstr "à¸\81ารà¸\88ัà¸\94วาà¸\87วิà¸\94ีà¹\82อ"
+msgstr "à¸\81ารà¸\88ัà¸\94วาà¸\87วีà¸\94ิà¸\97ัศà¸\99à¹\8c"
 
-#: src/libvlc-module.c:352
+#: src/libvlc-module.c:279
 msgid ""
 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400
+#: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:90
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
+#: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:167 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:189
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
+#: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
+#: modules/video_filter/rss.c:173
 msgid "Center"
-msgstr "ตรงกลาง"
-
-#: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400
+msgstr "กลาง"
+
+#: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362 modules/codec/dvbsub.c:102
+#: modules/codec/zvbi.c:81 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:103
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:173 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:195
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
+#: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
+#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1406
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1449
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1460
 msgid "Top"
 msgstr "บน"
 
-#: src/libvlc-module.c:357 src/libvlc-module.c:400
+#: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362 modules/codec/dvbsub.c:102
+#: modules/codec/zvbi.c:81 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:106
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:175 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:197
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
+#: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
+#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1410
 msgid "Bottom"
 msgstr "ล่าง"
 
-#: src/libvlc-module.c:358 src/libvlc-module.c:401
+#: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
+#: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:177
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:199
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
+#: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: modules/video_filter/rss.c:174
 msgid "Top-Left"
-msgstr "บนซ้าย"
-
-#: src/libvlc-module.c:358 src/libvlc-module.c:401
+msgstr "ซ้ายบน"
+
+#: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
+#: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:179
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:201
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
+#: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: modules/video_filter/rss.c:174
 msgid "Top-Right"
-msgstr "บนขวา"
-
-#: src/libvlc-module.c:358 src/libvlc-module.c:401
+msgstr "ขวาบน"
+
+#: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
+#: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:181
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:203
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
+#: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: modules/video_filter/rss.c:174
 msgid "Bottom-Left"
-msgstr "ล่างซ้าย"
-
-#: src/libvlc-module.c:358 src/libvlc-module.c:401
+msgstr "ซ้ายล่าง"
+
+#: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
+#: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:183
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:205
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
+#: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: modules/video_filter/rss.c:174
 msgid "Bottom-Right"
-msgstr "ลà¹\88าà¸\87à¸\82วา"
+msgstr "à¸\82วาลà¹\88าà¸\87"
 
-#: src/libvlc-module.c:360
+#: src/libvlc-module.c:287
 msgid "Zoom video"
-msgstr "à¸\8bูมวิà¸\94ีà¹\82อ"
+msgstr "à¹\81สà¸\94à¸\87ยà¹\88อ-à¸\82ยายวีà¸\94ิà¸\97ัศà¸\99à¹\8c"
 
-#: src/libvlc-module.c:362
+#: src/libvlc-module.c:289
 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
-msgstr "คุณสามารถซูมวิดีโอด้วยค่าที่กำหนดไว้"
+msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:364
+#: src/libvlc-module.c:291
 msgid "Grayscale video output"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:366
+#: src/libvlc-module.c:293
 msgid ""
 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
 "save some processing power."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:369
+#: src/libvlc-module.c:296
 msgid "Embedded video"
-msgstr ""
+msgstr "รวมหน้าต่างวีดิทัศน์"
 
-#: src/libvlc-module.c:371
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:298
 msgid "Embed the video output in the main interface."
-msgstr "à¸\81ารà¸\95ัà¹\89à¸\87à¸\84à¹\88าสำหรัà¸\9aส่วนติดต่อหลัก"
+msgstr "รวมà¸\81ารà¹\81สà¸\94à¸\87วีà¸\94ิà¸\97ัศà¸\99à¹\8cà¹\84วà¹\89à¹\83à¸\99ส่วนติดต่อหลัก"
 
-#: src/libvlc-module.c:373
+#: src/libvlc-module.c:300
 msgid "Fullscreen video output"
-msgstr "à¹\80อาà¸\95à¹\8cà¸\9eุà¸\95วิà¸\94ีà¹\82อเต็มจอ"
+msgstr "à¹\81สà¸\94à¸\87วีà¸\94ิà¸\97ัศà¸\99à¹\8cà¹\81à¸\9aà¸\9aเต็มจอ"
 
-#: src/libvlc-module.c:375
+#: src/libvlc-module.c:302
 msgid "Start video in fullscreen mode"
-msgstr "à¹\80ริà¹\88มà¹\83à¸\8aà¹\89วิà¸\94ีà¹\82อà¹\83à¸\99à¹\82หมà¸\94เต็มจอ"
+msgstr "à¹\80ริà¹\88มวีà¸\94ิà¸\97ัศà¸\99à¹\8cà¹\81à¸\9aà¸\9aเต็มจอ"
 
-#: src/libvlc-module.c:377
+#: src/libvlc-module.c:304
 msgid "Overlay video output"
-msgstr ""
+msgstr "ส่วนแสดงวีดิทัศน์ ภาพซ้อน"
 
-#: src/libvlc-module.c:379
+#: src/libvlc-module.c:306
 msgid ""
 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:382 src/video_output/vout_intf.c:427
+#: src/libvlc-module.c:309 src/video_output/vout_intf.c:276
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:327
 msgid "Always on top"
-msgstr "อยูà¹\88à¸\82à¹\89าà¸\87à¸\9aà¸\99à¸\95ลอà¸\94"
+msgstr "อยูà¹\88à¸\82à¹\89าà¸\87à¸\9aà¸\99à¹\80สมอ"
 
-#: src/libvlc-module.c:384
+#: src/libvlc-module.c:311
 msgid "Always place the video window on top of other windows."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:386
-msgid "Show media title on video."
+#: src/libvlc-module.c:313
+msgid "Enable wallpaper mode "
+msgstr "ใช้รูปแบบพื้นหลัง"
+
+#: src/libvlc-module.c:315
+msgid ""
+"The wallpaper mode allows you to display the video as the desktop background."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:388
+#: src/libvlc-module.c:318
+msgid "Show media title on video"
+msgstr "แสดงหัวเรื่องของสื่อในวีดิทัศน์"
+
+#: src/libvlc-module.c:320
 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
-msgstr ""
+msgstr "แสดงหัวเรื่องของวีดิทัศน์ที่ด้านบนของภาพยนตร์"
 
-#: src/libvlc-module.c:390
-msgid "Show video title for x miliseconds."
-msgstr ""
+#: src/libvlc-module.c:322
+msgid "Show video title for x milliseconds"
+msgstr "แสดงหัวเรื่องวีดิทัศน์เป็นเวลา x มิลลิวินาที"
 
-#: src/libvlc-module.c:392
-msgid "Show the video title for n miliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
+#: src/libvlc-module.c:324
+msgid "Show the video title for n milliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
+msgstr "แสดงหัวเรื่องวีดิทัศน์เป็นเวลา n มิลลิวินาที - ค่าปริยายคือ 5000 ms (5 วิ)"
+
+#: src/libvlc-module.c:326
+msgid "Position of video title"
+msgstr "ตำแหน่งของหัวเรื่องวีดิทัศน์"
+
+#: src/libvlc-module.c:328
+msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
+msgstr "ตำแหน่งที่หัวเรื่องจะปรากฏบนวีดิทัศน์ (ปริยายคือกลางล่าง)"
+
+#: src/libvlc-module.c:330
+msgid "Hide cursor and fullscreen controller after x milliseconds"
+msgstr "ซ่อนเคอร์เซอร์และส่วนควบคุมหน้าจอเต็มหลังจาก x มิลลิวินาที"
+
+#: src/libvlc-module.c:333
+msgid "Hide mouse cursor and fullscreen controller after n milliseconds."
+msgstr "ซ่อนเคอร์เซอร์ของเมาส์และตัวควบคุมแบบเต็มจอ หลังจาก n มิลลิวินาที"
+
+#: src/libvlc-module.c:336 src/libvlc-module.c:338
+#: src/video_output/interlacing.c:180 modules/gui/macosx/MainMenu.m:417
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:418 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:408
+#: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:95 modules/hw/vdpau/chroma.c:833
+#: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:97
+#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:346
+msgid "Deinterlace"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:394
-msgid "Position of video title."
+#: src/libvlc-module.c:346 src/video_output/interlacing.c:196
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:419 modules/gui/macosx/MainMenu.m:420
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:409
+#: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:53
+msgid "Deinterlace mode"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:396
-msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
+#: src/libvlc-module.c:348
+msgid "Deinterlace method to use for video processing."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:403
+#: src/libvlc-module.c:355 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
+msgid "Discard"
+msgstr "Discard"
+
+#: src/libvlc-module.c:355 modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:47
+#: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
+msgid "Blend"
+msgstr "Blend"
+
+#: src/libvlc-module.c:355 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
+msgid "Mean"
+msgstr "Mean"
+
+#: src/libvlc-module.c:355 modules/hw/vdpau/chroma.c:820
+#: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
+msgid "Bob"
+msgstr "Bob"
+
+#: src/libvlc-module.c:356 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
+msgid "Linear"
+msgstr "Linear"
+
+#: src/libvlc-module.c:356 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
+msgid "Phosphor"
+msgstr "Phosphor"
+
+#: src/libvlc-module.c:357 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
+msgid "Film NTSC (IVTC)"
+msgstr "Film NTSC (IVTC)"
+
+#: src/libvlc-module.c:365
 msgid "Disable screensaver"
-msgstr "à¹\84มà¹\88à¹\83à¸\8aà¹\89 screensaver"
+msgstr "à¸\9bิà¸\94à¹\83à¸\8aà¹\89à¸\81ารรัà¸\81ษาหà¸\99à¹\89าà¸\88อ"
 
-#: src/libvlc-module.c:404
+#: src/libvlc-module.c:366
 msgid "Disable the screensaver during video playback."
+msgstr "ปิดใช้การรักษาหน้าจอขณะที่เล่นวีดิทัศน์อยู่"
+
+#: src/libvlc-module.c:368
+msgid "Inhibit the power management daemon during playback"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:406
-msgid "Window decorations"
+#: src/libvlc-module.c:369
+msgid ""
+"Inhibits the power management daemon during any playback, to avoid the "
+"computer being suspended because of inactivity."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:408
+#: src/libvlc-module.c:372 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:399
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:328
+msgid "Window decorations"
+msgstr "ส่วนตกแต่งหน้าต่าง"
+
+#: src/libvlc-module.c:374
 msgid ""
 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
 "giving a \"minimal\" window."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:411
-msgid "Video output filter module"
-msgstr ""
+#: src/libvlc-module.c:377
+msgid "Video splitter module"
+msgstr "มอดูลตัวแยกสัญญาณวีดิทัศน์"
 
-#: src/libvlc-module.c:413
-msgid ""
-"This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
-"instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
+#: src/libvlc-module.c:379
+msgid "This adds video splitters like clone or wall"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:417
+#: src/libvlc-module.c:381
 msgid "Video filter module"
-msgstr ""
+msgstr "มอดูลตัวผันค่าวีดิทัศน์"
 
-#: src/libvlc-module.c:419
+#: src/libvlc-module.c:383
 msgid ""
 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
-"instance deinterlacing, or distortthe video."
+"instance deinterlacing, or distort the video."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:423
+#: src/libvlc-module.c:387
 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
-msgstr ""
+msgstr "ที่เก็บแฟ้มภาพถ่ายวีดีทัศน์ (หรือชื่อแฟ้ม)"
 
-#: src/libvlc-module.c:425
+#: src/libvlc-module.c:389
 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:427 src/libvlc-module.c:429
+#: src/libvlc-module.c:391 src/libvlc-module.c:393
 msgid "Video snapshot file prefix"
-msgstr ""
+msgstr "คำนำหน้าแฟ้มภาพถ่ายวีดิทัศน์"
 
-#: src/libvlc-module.c:431
+#: src/libvlc-module.c:395
 msgid "Video snapshot format"
-msgstr ""
+msgstr "รูปแบบภาพถ่ายวีดิทัศน์"
 
-#: src/libvlc-module.c:433
+#: src/libvlc-module.c:397
 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
-msgstr ""
+msgstr "รูปแบบที่จะใช้เก็บภาพถ่ายวีดิทัศน์"
 
-#: src/libvlc-module.c:435
+#: src/libvlc-module.c:399
 msgid "Display video snapshot preview"
-msgstr ""
+msgstr "แสดงตัวอย่างภาพถ่ายวีดิทัศน์"
 
-#: src/libvlc-module.c:437
+#: src/libvlc-module.c:401
 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
-msgstr ""
+msgstr "แสดงตัวอย่างภาพถ่ายวีดิทัศน์ที่มุมซ้ายของจอ"
 
-#: src/libvlc-module.c:439
+#: src/libvlc-module.c:403
 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:441
+#: src/libvlc-module.c:405
 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:443
-msgid "Video cropping"
-msgstr ""
+#: src/libvlc-module.c:407
+msgid "Video snapshot width"
+msgstr "ความกว้างภาพถ่ายวีดิทัศน์"
 
-#: src/libvlc-module.c:445
+#: src/libvlc-module.c:409
 msgid ""
-"This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
-"16:9, etc.) expressing the global image aspect."
+"You can enforce the width of the video snapshot. By default it will keep the "
+"original width (-1). Using 0 will scale the width to keep the aspect ratio."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:449
-msgid "Source aspect ratio"
+#: src/libvlc-module.c:413
+msgid "Video snapshot height"
+msgstr "ความสูงภาพถ่ายวีดิทัศน์"
+
+#: src/libvlc-module.c:415
+msgid ""
+"You can enforce the height of the video snapshot. By default it will keep "
+"the original height (-1). Using 0 will scale the height to keep the aspect "
+"ratio."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:451
+#: src/libvlc-module.c:419
+msgid "Video cropping"
+msgstr "ตัดขอบภาพวีดิทัศน์"
+
+#: src/libvlc-module.c:421
+msgid ""
+"This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
+"16:9, etc.) expressing the global image aspect."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:425
+msgid "Source aspect ratio"
+msgstr "สัดส่วนภาพจากแหล่ง"
+
+#: src/libvlc-module.c:427
 msgid ""
 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
@@ -1890,389 +2321,588 @@ msgid ""
 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:458
-msgid "Custom crop ratios list"
+#: src/libvlc-module.c:434
+msgid "Video Auto Scaling"
+msgstr "การปรับสัดส่วนภาพวีดิทัศน์โดยอัตโนมัติ"
+
+#: src/libvlc-module.c:436
+msgid "Let the video scale to fit a given window or fullscreen."
+msgstr "ทำการปรับสัดส่วนภาพวีดิทัศน์ให้เหมาะกับหน้าต่าง หรือขนาดจอ"
+
+#: src/libvlc-module.c:438
+msgid "Video scaling factor"
+msgstr "สัดส่วนภาพวีดิทัศน์"
+
+#: src/libvlc-module.c:440
+msgid ""
+"Scaling factor used when Auto Scaling is disabled.\n"
+"Default value is 1.0 (original video size)."
 msgstr ""
+"สัดส่วนภาพที่จะใช้ในกรณีที่ การปรับสัดส่วนอัตโนมัติถูกปิดใช้\n"
+"ค่าปริยายคือ 1.0 (ขนาดตั้งต้นภาพวีดิทัศน์)"
 
-#: src/libvlc-module.c:460
+#: src/libvlc-module.c:443
+msgid "Custom crop ratios list"
+msgstr "รายการสัดส่วนครอบตัดกำหนดเอง"
+
+#: src/libvlc-module.c:445
 msgid ""
-"Comma seperated list of crop ratios which will be added in the interface's "
+"Comma separated list of crop ratios which will be added in the interface's "
 "crop ratios list."
-msgstr ""
+msgstr "ใช้เตรื่องหมายจุลภาคคั่นแต่ละรายการที่จะเพิ่มเข้าไปในรายการสัดส่วนครอบตัด"
 
-#: src/libvlc-module.c:463
+#: src/libvlc-module.c:448
 msgid "Custom aspect ratios list"
-msgstr ""
+msgstr "รายการอัตราส่วนภาพกำหนดเอง"
 
-#: src/libvlc-module.c:465
+#: src/libvlc-module.c:450
 msgid ""
-"Comma seperated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
+"Comma separated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
 "aspect ratio list."
-msgstr ""
+msgstr "ใช้เตรื่องหมายจุลภาคคั่นแต่ละรายการที่จะเพิ่มเข้าไปในรายการอัตราส่วนภาพ"
 
-#: src/libvlc-module.c:468
+#: src/libvlc-module.c:453
 msgid "Fix HDTV height"
-msgstr ""
+msgstr "กำหนดส่วนสูง HDTV"
 
-#: src/libvlc-module.c:470
+#: src/libvlc-module.c:455
 msgid ""
 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:475
+#: src/libvlc-module.c:460
 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:477
+#: src/libvlc-module.c:462
 msgid ""
 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
 "order to keep proportions."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:481
+#: src/libvlc-module.c:466 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:401
 msgid "Skip frames"
-msgstr ""
+msgstr "ข้ามเฟรม"
 
-#: src/libvlc-module.c:483
+#: src/libvlc-module.c:468
 msgid ""
 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
 "computer is not powerful enough"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:486
+#: src/libvlc-module.c:471
 msgid "Drop late frames"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:488
+#: src/libvlc-module.c:473
 msgid ""
 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
 "intended display date)."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:491
+#: src/libvlc-module.c:476
 msgid "Quiet synchro"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:493
+#: src/libvlc-module.c:478
 msgid ""
 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
 "synchronization mechanism."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:502
+#: src/libvlc-module.c:481
+msgid "Key press events"
+msgstr "พฤติกรรมของปุ่มกด"
+
+#: src/libvlc-module.c:483
+msgid "This enables VLC hotkeys from the (non-embedded) video window."
+msgstr "นี่เป็นการเปิดใช้ปุ่มลัดของ VLC จากหน้าต่างวีดิทัศน์ (ที่ไม่ฝังตัวกับตัวเล่น)"
+
+#: src/libvlc-module.c:485 modules/video_filter/remoteosd.c:90
+msgid "Mouse events"
+msgstr "พฤติกรรมเมาส์"
+
+#: src/libvlc-module.c:487
+msgid "This enables handling of mouse clicks on the video."
+msgstr "นี่เป็นการเปิดใช้การควบคุมโดยใช้เมาส์คลิกบนวีดิทัศน์"
+
+#: src/libvlc-module.c:495
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
 "channel."
 msgstr ""
 
+#: src/libvlc-module.c:499
+msgid "File caching (ms)"
+msgstr "การทำแคชแฟ้ม (ms)"
+
+#: src/libvlc-module.c:501
+msgid "Caching value for local files, in milliseconds."
+msgstr "ค่าการทำแคชสำหรับแฟ้มภายในเครื่องฯ เป็นนาที"
+
+#: src/libvlc-module.c:503
+msgid "Live capture caching (ms)"
+msgstr "การทำแคชส่วนรับโดยทันที (ms)"
+
+#: src/libvlc-module.c:505
+msgid "Caching value for cameras and microphones, in milliseconds."
+msgstr "ค่าการทำแคชสำหรับกล้องจับภาพและไมโครโฟน เป็นวินาที"
+
 #: src/libvlc-module.c:507
-msgid ""
-"If you live in France, it is not allowed to workaround any Digital "
-"Restrictions Management measure."
-msgstr ""
+msgid "Disc caching (ms)"
+msgstr "การทำแคชดิสก์ (ms)"
 
-#: src/libvlc-module.c:510
+#: src/libvlc-module.c:509
+msgid "Caching value for optical media, in milliseconds."
+msgstr "ค่าการทำแคชสำหรับสื่อประเภทจานแสง เป็นวินาที"
+
+#: src/libvlc-module.c:511
+msgid "Network caching (ms)"
+msgstr "การทำแคขเครือข่าย (ms)"
+
+#: src/libvlc-module.c:513
+msgid "Caching value for network resources, in milliseconds."
+msgstr "ค่าการทำแคชสำหรับทรัพยากรเครือข่าย เป็นวินาที"
+
+#: src/libvlc-module.c:515
 msgid "Clock reference average counter"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:512
+#: src/libvlc-module.c:517
 msgid ""
 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
 "to 10000."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:515
+#: src/libvlc-module.c:520
 msgid "Clock synchronisation"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:517
+#: src/libvlc-module.c:522
 msgid ""
 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:521
-msgid "Network synchronisation"
+#: src/libvlc-module.c:526
+msgid "Clock jitter"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:522
+#: src/libvlc-module.c:528
+msgid ""
+"This defines the maximum input delay jitter that the synchronization "
+"algorithms should try to compensate (in milliseconds)."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:531
+msgid "Network synchronisation"
+msgstr "การรับประสานข้อมูลจากเครือข่าย"
+
+#: src/libvlc-module.c:532
 msgid ""
 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:528 src/libvlc-module.c:1102
-#: src/video_output/vout_intf.c:281 src/video_output/vout_intf.c:376
+#: src/libvlc-module.c:538 src/video_output/vout_intf.c:98
+#: src/video_output/vout_intf.c:116 modules/access/dshow/dshow.cpp:92
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:99 modules/access/dshow/dshow.cpp:119
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:2013 modules/audio_output/directsound.c:1006
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:86 modules/gui/macosx/MainMenu.m:610
+#: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1221
+#: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1284
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:665 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:57
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:546
+#: modules/video_filter/marq.c:60 modules/video_filter/rss.c:71
+#: modules/video_filter/rss.c:184 modules/video_output/msw/directx.c:1437
 msgid "Default"
-msgstr "à¸\94ีà¸\9fอลà¹\8cà¸\95"
+msgstr "à¸\9bริยาย"
 
-#: src/libvlc-module.c:528
+#: src/libvlc-module.c:538 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:112
+#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:1048 modules/gui/macosx/wizard.m:351
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1016
+#: modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:134 modules/gui/qt4/ui/vlm.h:290
 msgid "Enable"
-msgstr "เปิดใช้งาน"
-
-#: src/libvlc-module.c:530
-msgid "UDP port"
-msgstr "พอร์ต UDP"
-
-#: src/libvlc-module.c:532
-msgid "This is the default port used for UDP streams. Default is 1234."
-msgstr ""
+msgstr "เปิดใช้"
 
-#: src/libvlc-module.c:534
+#: src/libvlc-module.c:540
 msgid "MTU of the network interface"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:536
+#: src/libvlc-module.c:542
 msgid ""
 "This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
 "over the network (in bytes)."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:541
+#: src/libvlc-module.c:547 modules/stream_out/rtp.c:126
 msgid "Hop limit (TTL)"
-msgstr "Hop limit (TTL)"
+msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:543
+#: src/libvlc-module.c:549 modules/stream_out/rtp.c:128
 msgid ""
 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
 "in default)."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:547
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:553
 msgid "Multicast output interface"
-msgstr "สà¹\88วà¸\99à¸\95ิà¸\94à¸\95à¹\88อà¸\81ารà¸\84วà¸\9aà¸\84ุม"
+msgstr "สà¹\88วà¸\99à¸\95ิà¸\94à¸\95à¹\88อสà¹\88à¸\87สัà¸\8dà¸\8dาà¸\93หมูà¹\88"
 
-#: src/libvlc-module.c:549
+#: src/libvlc-module.c:555
 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:551
-msgid "IPv4 multicast output interface address"
-msgstr ""
-
-#: src/libvlc-module.c:553
-msgid ""
-"IPv4 adress for the default multicast interface. This overrides the routing "
-"table."
-msgstr ""
-
-#: src/libvlc-module.c:556
+#: src/libvlc-module.c:557
 msgid "DiffServ Code Point"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:557
+#: src/libvlc-module.c:558
 msgid ""
 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:563
+#: src/libvlc-module.c:564
 msgid ""
 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:569
+#: src/libvlc-module.c:570
 msgid ""
 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
 "(like DVB streams for example)."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:575
+#: src/libvlc-module.c:576 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:313
 msgid "Audio track"
-msgstr ""
+msgstr "ร่องเสียงที่"
 
-#: src/libvlc-module.c:577
+#: src/libvlc-module.c:578
 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
-msgstr ""
+msgstr "หมายเลขกระแสของร่องเสียง ที่จะใช้ (จาก 0 ถึง n)"
 
-#: src/libvlc-module.c:580
-msgid "Subtitles track"
-msgstr ""
+#: src/libvlc-module.c:581 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:314
+msgid "Subtitle track"
+msgstr "ร่องบทบรรยาย"
 
-#: src/libvlc-module.c:582
+#: src/libvlc-module.c:583
 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
-msgstr ""
+msgstr "หมายเลขกระแสของร่องบทบรรยาย ที่จะใช้ (จาก 0 ถึง n)"
 
-#: src/libvlc-module.c:585
+#: src/libvlc-module.c:586 modules/stream_out/transcode/transcode.c:97
 msgid "Audio language"
-msgstr "ภาษาเสียง"
+msgstr "ภาษาà¸\82อà¸\87à¹\80สียà¸\87"
 
-#: src/libvlc-module.c:587
+#: src/libvlc-module.c:588
 msgid ""
 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
-"letter country code)."
+"letter country code, you may use 'none' to avoid a fallback to another "
+"language)."
 msgstr ""
+"ภาษาของร่องเสียงที่คุณต้องการใช้ (ใส่รหัสภาษาโดยใช้เครื่องหมายจุลภาคแบ่ง \" , \" "
+"เพื่อใช้แยกแยะกับตัวหลัง ซึ่งท่านอาจจะเพิ่มขึ้นมาเผื่อไว้เพื่อกันพลาด)"
 
-#: src/libvlc-module.c:590
+#: src/libvlc-module.c:591
 msgid "Subtitle language"
-msgstr "ภาษาà¸\84ำบรรยาย"
+msgstr "ภาษาà¸\82อà¸\87à¸\9aà¸\97บรรยาย"
 
-#: src/libvlc-module.c:592
+#: src/libvlc-module.c:593
 msgid ""
-"Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or tree "
-"letter country code)."
+"Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or "
+"three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
 msgstr ""
+"ภาษาของร่องบทบรรยายที่คุณต้องการใช้ (ใส่รหัสภาษาโดยใช้เครื่องหมายจุลภาคแบ่ง \" , \" "
+"เพื่อใช้แยกแยะกับตัวหลัง ซึ่งท่านอาจจะเพิ่มขึ้นมาเผื่อไว้เพื่อกันพลาด)"
 
 #: src/libvlc-module.c:596
-msgid "Audio track ID"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "Menu language"
+msgstr "ภาษาเมนู:"
 
 #: src/libvlc-module.c:598
-msgid "Stream ID of the audio track to use."
-msgstr ""
-
-#: src/libvlc-module.c:600
-msgid "Subtitles track ID"
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Language of the menus you want to use with DVD/BluRay (comma separated, two "
+"or three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
 msgstr ""
+"ภาษาของร่องบทบรรยายที่คุณต้องการใช้ (ใส่รหัสภาษาโดยใช้เครื่องหมายจุลภาคแบ่ง \" , \" "
+"เพื่อใช้แยกแยะกับตัวหลัง ซึ่งท่านอาจจะเพิ่มขึ้นมาเผื่อไว้เพื่อกันพลาด)"
 
 #: src/libvlc-module.c:602
+msgid "Audio track ID"
+msgstr "ID ร่องเสียง"
+
+#: src/libvlc-module.c:604
+msgid "Stream ID of the audio track to use."
+msgstr "ID กระแสของร่องเสียง ที่จะใช้"
+
+#: src/libvlc-module.c:606
+msgid "Subtitle track ID"
+msgstr "ID ร่องบทบรรยาย"
+
+#: src/libvlc-module.c:608
 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
+msgstr "ID กระของร่องบทบรรยายที่จะใช้"
+
+#: src/libvlc-module.c:610
+msgid "Preferred video resolution"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:604
+#: src/libvlc-module.c:612
+msgid ""
+"When several video formats are available, select one whose resolution is "
+"closest to (but not higher than) this setting, in number of lines. Use this "
+"option if you don't have enough CPU power or network bandwidth to play "
+"higher resolutions."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:618
+msgid "Best available"
+msgstr "ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้"
+
+#: src/libvlc-module.c:618
+msgid "Full HD (1080p)"
+msgstr "Full HD (1080p)"
+
+#: src/libvlc-module.c:618
+msgid "HD (720p)"
+msgstr "HD (720p)"
+
+#: src/libvlc-module.c:619
+msgid "Standard Definition (576 or 480 lines)"
+msgstr "ความละเอียกมาตรฐาน (576 หรือ 480 เส้น)"
+
+#: src/libvlc-module.c:620
+msgid "Low Definition (360 lines)"
+msgstr "ความละเอียดต่ำ (360 เส้น)"
+
+#: src/libvlc-module.c:621
+msgid "Very Low Definition (240 lines)"
+msgstr "ความละเอียดต่ำมาก (240 เส้น)"
+
+#: src/libvlc-module.c:624
 msgid "Input repetitions"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:606
+#: src/libvlc-module.c:626
 msgid "Number of time the same input will be repeated"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:608
+#: src/libvlc-module.c:628 modules/gui/macosx/open.m:150
 msgid "Start time"
-msgstr "เวลาเริ่มต้น"
+msgstr "เวลาเริ่ม"
 
-#: src/libvlc-module.c:610
+#: src/libvlc-module.c:630
 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
-msgstr ""
+msgstr "กระแสจะเริ่มที่เวลานี้ (วินาที)"
 
-#: src/libvlc-module.c:612
+#: src/libvlc-module.c:632 modules/gui/macosx/open.m:152
 msgid "Stop time"
-msgstr "à¹\80วลาสิà¹\89à¸\99สุด"
+msgstr "à¹\80วลาหยุด"
 
-#: src/libvlc-module.c:614
+#: src/libvlc-module.c:634
 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
-msgstr ""
+msgstr "กระแสจะหยุดลงที่เวลานี้ (วินาที)"
 
-#: src/libvlc-module.c:616
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:636
 msgid "Run time"
-msgstr "Rundi"
+msgstr "เวลาที่ใช้"
 
-#: src/libvlc-module.c:618
+#: src/libvlc-module.c:638
 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
+msgstr "กระแสะจะเดินในช่วงเวลานี้ (วินาที)"
+
+#: src/libvlc-module.c:640
+msgid "Fast seek"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:620
+#: src/libvlc-module.c:642
+msgid "Favor speed over precision while seeking"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:644
+msgid "Playback speed"
+msgstr "ความเร็วการเล่น"
+
+#: src/libvlc-module.c:646
+msgid "This defines the playback speed (nominal speed is 1.0)."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:648
 msgid "Input list"
-msgstr "รายการนำเข้า"
+msgstr "รายà¸\81ารสà¹\88วà¸\99à¸\99ำà¹\80à¸\82à¹\89า"
 
-#: src/libvlc-module.c:622
+#: src/libvlc-module.c:650
 msgid ""
 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
 "together after the normal one."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:625
+#: src/libvlc-module.c:653
 msgid "Input slave (experimental)"
-msgstr "Input slave (กำลังทดลองl)"
+msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:627
+#: src/libvlc-module.c:655
 msgid ""
 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
 "inputs."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:631
+#: src/libvlc-module.c:659
 msgid "Bookmarks list for a stream"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:633
+#: src/libvlc-module.c:661
 msgid ""
 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
 "{...}\""
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:639
+#: src/libvlc-module.c:665 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:332
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:356
+msgid "Record directory or filename"
+msgstr "ที่เก็บแฟ้มหรือชื่อแฟ้ม ของการอัดบันทึก"
+
+#: src/libvlc-module.c:667 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:334
+msgid "Directory or filename where the records will be stored"
+msgstr "ที่เก็บแฟ้มหรือชื่อแฟ้ม ที่การอัดบันทึกจะถูกเก็บไว้"
+
+#: src/libvlc-module.c:669
+msgid "Prefer native stream recording"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:671
+msgid ""
+"When possible, the input stream will be recorded instead of using the stream "
+"output module"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:674
+msgid "Timeshift directory"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:676
+msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:678
+msgid "Timeshift granularity"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:680
+msgid ""
+"This is the maximum size in bytes of the temporary files that will be used "
+"to store the timeshifted streams."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:683
+msgid "Change title according to current media"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:684
+msgid ""
+"This option allows you to set the title according to what's being played<br>"
+"$a: Artist<br>$b: Album<br>$c: Copyright<br>$t: Title<br>$g: Genre<br>$n: "
+"Track num<br>$p: Now playing<br>$A: Date<br>$D: Duration<br>$Z: \"Now playing"
+"\" (Fall back on Title - Artist)"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:691
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
-"You can for example enable subpictures filters (logo, etc.). Enable these "
-"filters here and configure them in the \"subpictures filters\" modules "
+"You can for example enable subpictures sources (logo, etc.). Enable these "
+"filters here and configure them in the \"subsources filters\" modules "
 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:645
+#: src/libvlc-module.c:697 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:306
 msgid "Force subtitle position"
-msgstr ""
+msgstr "บังคับตำแหน่งบทบรรยาย"
 
-#: src/libvlc-module.c:647
+#: src/libvlc-module.c:699
 msgid ""
 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
 "over the movie. Try several positions."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:650
+#: src/libvlc-module.c:702
 msgid "Enable sub-pictures"
-msgstr ""
+msgstr "เปิดใช้ภาพบทบรรยาย"
 
-#: src/libvlc-module.c:652
+#: src/libvlc-module.c:704
 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:654 src/libvlc-module.c:1517 src/text/iso-639_def.h:143
+#: src/libvlc-module.c:706 src/libvlc-module.c:1619 src/text/iso-639_def.h:145
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:386
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:212
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:291
 msgid "On Screen Display"
-msgstr "à¹\81สà¸\94à¸\87à¸\9aà¸\99หà¸\99à¹\89าà¸\88อ"
+msgstr "à¸\81ารà¹\81สà¸\94à¸\87à¸\9cà¹\88าà¸\99à¸\97าà¸\87à¸\88อภาà¸\9e"
 
-#: src/libvlc-module.c:656
+#: src/libvlc-module.c:708
 msgid ""
 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
 "Display)."
-msgstr "VLC à¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸\96à¹\81สà¸\94à¸\87à¸\82à¹\89อมูลà¸\9aà¸\99วิà¸\94ีà¹\82อà¹\84à¸\94à¹\89 à¹\82à¸\94ยà¹\80รียà¸\81วà¹\88า  OSD (On Screen Display)"
+msgstr "VLC à¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸\96à¹\81สà¸\94à¸\87à¸\82à¹\89อà¸\84วามà¸\9aà¸\99วีà¸\94ิà¸\97ัศà¸\99à¹\8cà¹\84à¸\94à¹\89 à¸\8bึà¹\88à¸\87à¹\80รียà¸\81วà¹\88า OSD (à¸\81ารà¹\81สà¸\94à¸\87à¸\9cลà¸\9aà¸\99à¸\88อภาà¸\9e)"
 
-#: src/libvlc-module.c:659
+#: src/libvlc-module.c:711
 msgid "Text rendering module"
-msgstr ""
+msgstr "มอดูลแสดงผลข้อความ"
 
-#: src/libvlc-module.c:661
+#: src/libvlc-module.c:713
 msgid ""
 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
 "instance."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:663
-msgid "Subpictures filter module"
+#: src/libvlc-module.c:715
+msgid "Subpictures source module"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:665
+#: src/libvlc-module.c:717
 msgid ""
-"This adds so-called \"subpicture filters\". These filters overlay some "
-"images or text over the video (like a logo, arbitrary text...)."
+"This adds so-called \"subpicture sources\". These filters overlay some "
+"images or text over the video (like a logo, arbitrary text...)."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:668
-msgid "Autodetect subtitle files"
+#: src/libvlc-module.c:720
+msgid "Subpictures filter module"
+msgstr "มอดูลตัวผันค่าภาพบทบรรยาย"
+
+#: src/libvlc-module.c:722
+msgid ""
+"This adds so-called \"subpicture filters\". These filter subpictures created "
+"by subtitle decoders or other subpictures sources."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:670
+#: src/libvlc-module.c:725
+msgid "Autodetect subtitle files"
+msgstr "ระบุแฟ้มบทบรรยายโดยอัตโนมัติ"
+
+#: src/libvlc-module.c:727
 msgid ""
 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
 "(based on the filename of the movie)."
 msgstr ""
+"ระบุแฟ้มบทบรรยายโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ไม่ได้ระบุชื่อแฟ้มบทบรรยายไว้ "
+"(โดยอ้างอิงจากชื่อแฟ้มของภาพยนตร์)"
 
-#: src/libvlc-module.c:673
+#: src/libvlc-module.c:730
 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:675
+#: src/libvlc-module.c:732
 msgid ""
 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
 "Options are:\n"
@@ -2283,475 +2913,443 @@ msgid ""
 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:683
+#: src/libvlc-module.c:740
 msgid "Subtitle autodetection paths"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:685
+#: src/libvlc-module.c:742
 msgid ""
 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
 "found in the current directory."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:688
+#: src/libvlc-module.c:745
 msgid "Use subtitle file"
-msgstr "à¹\83à¸\8aà¹\89à¹\84à¸\9fลà¹\8cà¸\9aà¸\97à¸\9eาà¸\81ยà¹\8c"
+msgstr "à¹\83à¸\8aà¹\89à¹\81à¸\9fà¹\89มà¸\9aà¸\97à¸\9aรรยาย"
 
-#: src/libvlc-module.c:690
+#: src/libvlc-module.c:747
 msgid ""
 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
 "subtitle file."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:693
+#: src/libvlc-module.c:751
 msgid "DVD device"
-msgstr "เครื่อง DVD"
+msgstr "อุปกรณ์เล่น DVD"
+
+#: src/libvlc-module.c:752
+msgid "VCD device"
+msgstr "อุปกรณ์เล่น VCD"
+
+#: src/libvlc-module.c:753
+msgid "Audio CD device"
+msgstr "อุปกรณ์เล่น CD เสียง"
 
-#: src/libvlc-module.c:696
+#: src/libvlc-module.c:757
 msgid ""
 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
-"the drive letter (eg. D:)"
+"the drive letter (e.g. D:)"
 msgstr ""
-"นี่เป็นไดร์ฟ(หรือไฟล์) ดีฟอลต์ของ DVD ที่ใช้ อย่าลืมใช้เครื่องหมายโคลอนหลังตัวอักษรไดร์ฟ (เช่น D:)"
 
-#: src/libvlc-module.c:700
+#: src/libvlc-module.c:760
+msgid ""
+"This is the default VCD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
+"the drive letter (e.g. D:)"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:763
+msgid ""
+"This is the default Audio CD drive (or file) to use. Don't forget the colon "
+"after the drive letter (e.g. D:)"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:770
 msgid "This is the default DVD device to use."
-msgstr "à¸\99ีà¹\88à¹\80à¸\9bà¹\87à¸\99à¹\80à¸\84รืà¹\88อà¸\87 DVD à¸\95ัà¹\89à¸\87à¸\95à¹\89à¸\99à¸\97ีà¹\88ใช้"
+msgstr "à¸\99ีà¹\88à¸\84ืออุà¸\9bà¸\81รà¸\93à¹\8cà¹\80ลà¹\88à¸\99 DVD à¸\9bริยายà¸\97ีà¹\88à¸\88ะใช้"
 
-#: src/libvlc-module.c:703
-msgid "VCD device"
-msgstr "เครื่อง VCD"
+#: src/libvlc-module.c:772
+msgid "This is the default VCD device to use."
+msgstr "นี่คืออุปกรณ์เล่น VCD ปริยายที่จะใช้"
+
+#: src/libvlc-module.c:774
+msgid "This is the default Audio CD device to use."
+msgstr "นี่คืออุปกรณ์เล่น CD เสียงปริยายที่จะใช้"
+
+#: src/libvlc-module.c:791
+msgid "TCP connection timeout"
+msgstr "หมดเวลาการเชื่อมต่อ TCP"
 
-#: src/libvlc-module.c:706
+#: src/libvlc-module.c:793
+msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:795
+msgid "HTTP server address"
+msgstr "ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ HTTP"
+
+#: src/libvlc-module.c:797
 msgid ""
-"This is the default VCD device to use. If you don't specify anything, we'll "
-"scan for a suitable CD-ROM device."
-msgstr "นี่เป็นเครื่อง VCD ตั้งต้นที่ใช้ ถ้าคุณไม่ระบุค่า เราจะใช้เครื่อง CD-ROM ที่เหมาะสม"
+"By default, the server will listen on any local IP address. Specify an IP "
+"address (e.g. ::1 or 127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict "
+"them to a specific network interface."
+msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:710
-msgid "This is the default VCD device to use."
-msgstr "à¸\99ีà¹\88à¹\80à¸\9bà¹\87à¸\99à¹\80à¸\84รืà¹\88อà¸\87 VCD à¸\95ัà¹\89à¸\87à¸\95à¹\89à¸\99à¸\97ีà¹\88à¹\83à¸\8aà¹\89"
+#: src/libvlc-module.c:801
+msgid "RTSP server address"
+msgstr "à¸\97ีà¹\88อยูà¹\88à¹\80à¸\8bิรà¹\8cà¸\9fà¹\80วอรà¹\8c RTSP"
 
-#: src/libvlc-module.c:713
-msgid "Audio CD device"
-msgstr "เครื่อง Audio CD"
+#: src/libvlc-module.c:803
+msgid ""
+"This defines the address the RTSP server will listen on, along with the base "
+"path of the RTSP VOD media. Syntax is address/path. By default, the server "
+"will listen on any local IP address. Specify an IP address (e.g. ::1 or "
+"127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict them to a specific "
+"network interface."
+msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:716
+#: src/libvlc-module.c:809
+msgid "HTTP server port"
+msgstr "พอร์ตเซิร์ฟเวอร์ HTTP"
+
+#: src/libvlc-module.c:811
 msgid ""
-"This is the default Audio CD device to use. If you don't specify anything, "
-"we'll scan for a suitable CD-ROM device."
-msgstr "นี่เป็นเครื่อง Audio CD ตั้งต้นที่ใช้ ถ้าคุณไม่ระบุค่า เราจะใช้เครื่อง CD-ROM ที่เหมาะสม"
+"The HTTP server will listen on this TCP port. The standard HTTP port number "
+"is 80. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
+"by the operating system."
+msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:720
-msgid "This is the default Audio CD device to use."
-msgstr "à¸\99ีà¹\88à¹\80à¸\9bà¹\87à¸\99à¹\80à¸\84รืà¹\88อà¸\87 Audio CD à¸\95ัà¹\89à¸\87à¸\95à¹\89à¸\99à¸\97ีà¹\88à¹\83à¸\8aà¹\89"
+#: src/libvlc-module.c:816
+msgid "HTTPS server port"
+msgstr "à¸\9eอรà¹\8cà¸\95à¹\80à¸\8bิรà¹\8cà¸\9fà¹\80วอรà¹\8c HTTP"
 
-#: src/libvlc-module.c:723
-msgid "Force IPv6"
-msgstr "ให้ใช้ IPv6"
+#: src/libvlc-module.c:818
+msgid ""
+"The HTTPS server will listen on this TCP port. The standard HTTPS port "
+"number is 443. However allocation of port numbers below 1025 is usually "
+"restricted by the operating system."
+msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:725
-msgid "IPv6 will be used by default for all connections."
-msgstr "IPv6 จะถูกใช้โดยดีฟอล์ตในทุกการเชื่อมต่อ"
+#: src/libvlc-module.c:823
+msgid "RTSP server port"
+msgstr "พอร์ตเซิร์ฟเวอร์ RTSP"
 
-#: src/libvlc-module.c:727
-msgid "Force IPv4"
-msgstr "ให้ใช้ IPv4"
+#: src/libvlc-module.c:825
+msgid ""
+"The RTSP server will listen on this TCP port. The standard RTSP port number "
+"is 554. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
+"by the operating system."
+msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:729
-msgid "IPv4 will be used by default for all connections."
-msgstr "IPv4 จะถูกใช้โดยดีฟอล์ตในทุกการเชื่อมต่อ"
+#: src/libvlc-module.c:830
+msgid "HTTP/TLS server certificate"
+msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:731
-msgid "TCP connection timeout"
-msgstr "ระยะที่สิ้นสุดการรอการเชื่อมต่อ TCP "
+#: src/libvlc-module.c:832
+msgid ""
+"This X.509 certicate file (PEM format) is used for server-side TLS. On OS X, "
+"the string is used as a label to search the certificate in the keychain."
+msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:733
-msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
-msgstr "ระยะที่สิ้นสุดการรอการเชื่อมต่อ TCP ตั้งต้น (มิลลิวินาที). "
+#: src/libvlc-module.c:835
+msgid "HTTP/TLS server private key"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:837
+msgid "This private key file (PEM format) is used for server-side TLS."
+msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:735
+#: src/libvlc-module.c:839
+msgid "HTTP/TLS Certificate Authority"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:841
+msgid ""
+"This X.509 certificate file (PEM format) can optionally be used to "
+"authenticate remote clients in TLS sessions."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:844
+msgid "HTTP/TLS Certificate Revocation List"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:846
+msgid ""
+"This file contains an optional CRL to prevent remote clients from using "
+"revoked certificates in TLS sessions."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:849
 msgid "SOCKS server"
 msgstr "เซิร์ฟเวอร์ SOCKS"
 
-#: src/libvlc-module.c:737
+#: src/libvlc-module.c:851
 msgid ""
 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
 "used for all TCP connections"
 msgstr ""
-"เซิร์ฟเวอร์ SOCKS proxy ที่ใช้ ซึ่งต้องอยู่ในรูปแบบ address:port โดยจะใช้ในทุกการเชื่อมต่อของ "
-"TCP ทั้งหมด"
 
-#: src/libvlc-module.c:740
+#: src/libvlc-module.c:854
 msgid "SOCKS user name"
 msgstr "ชื่อผู้ใช้ SOCKS"
 
-#: src/libvlc-module.c:742
+#: src/libvlc-module.c:856
 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
-msgstr "ชื่อผู้ใช้จะถูกใช้ในการเชื่อมต่อกับ SOCKS proxy"
+msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:744
+#: src/libvlc-module.c:858
 msgid "SOCKS password"
 msgstr "รหัสผ่าน SOCKS"
 
-#: src/libvlc-module.c:746
+#: src/libvlc-module.c:860
 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
-msgstr "รหัสผ่านจะถูกใช้ในการเชื่อมต่อกับ SOCKS proxy"
+msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:748
+#: src/libvlc-module.c:862
 msgid "Title metadata"
-msgstr ""
+msgstr "ข้อมูลกำกับหัวเรื่อง"
 
-#: src/libvlc-module.c:750
+#: src/libvlc-module.c:864
 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
-msgstr ""
+msgstr "ช่วยคุณในการใช้ข้อมูลกำกับ \"หัวเรื่อง\" สำหรับส่วนนำเข้า"
 
-#: src/libvlc-module.c:752
+#: src/libvlc-module.c:866
 msgid "Author metadata"
-msgstr ""
+msgstr "ข้อมูลกำกับผู้ประพันธ์"
 
-#: src/libvlc-module.c:754
+#: src/libvlc-module.c:868
 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
-msgstr ""
+msgstr "ช่วยคุณในการใช้ข้อมูลกำกับ \"ผู้ประพันธ์\" สำหรับส่วนนำเข้า"
 
-#: src/libvlc-module.c:756
+#: src/libvlc-module.c:870
 msgid "Artist metadata"
-msgstr ""
+msgstr "ข้อมูลกำกับศิลปิน"
 
-#: src/libvlc-module.c:758
+#: src/libvlc-module.c:872
 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
-msgstr ""
+msgstr "ช่วยคุณในการใช้ข้อมูลกำกับ \"ศิลปิน\" สำหรับส่วนนำเข้า"
 
-#: src/libvlc-module.c:760
+#: src/libvlc-module.c:874
 msgid "Genre metadata"
-msgstr ""
+msgstr "ข้อมูลกับกับประเภท"
 
-#: src/libvlc-module.c:762
+#: src/libvlc-module.c:876
 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:764
+#: src/libvlc-module.c:878
 msgid "Copyright metadata"
-msgstr ""
+msgstr "ข้อมูลกำกับลิขสิทธิ์"
 
-#: src/libvlc-module.c:766
+#: src/libvlc-module.c:880
 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
-msgstr ""
+msgstr "ช่วยคุณในการใช้ข้อมูลกำกับ \"สิขสิทธิ์\" สำหรับส่วนนำเข้า"
 
-#: src/libvlc-module.c:768
+#: src/libvlc-module.c:882
 msgid "Description metadata"
-msgstr ""
+msgstr "ข้อมูลกำกับรายละเอียด"
 
-#: src/libvlc-module.c:770
+#: src/libvlc-module.c:884
 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
-msgstr ""
+msgstr "ช่วยคุณในการใช้ข้อมูลกำกับ \"รายละเอียด\" สำหรับส่วนนำเข้า"
 
-#: src/libvlc-module.c:772
+#: src/libvlc-module.c:886
 msgid "Date metadata"
-msgstr ""
+msgstr "ข้อมูลกำกับวันที่"
 
-#: src/libvlc-module.c:774
+#: src/libvlc-module.c:888
 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
-msgstr ""
+msgstr "ช่วยคุณในการใช้ข้อมูลกำกับ \"วันที่\" สำหรับส่วนนำเข้า"
 
-#: src/libvlc-module.c:776
+#: src/libvlc-module.c:890
 msgid "URL metadata"
-msgstr ""
+msgstr "ขอมูลกำกับ URL"
 
-#: src/libvlc-module.c:778
+#: src/libvlc-module.c:892
 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
-msgstr ""
+msgstr "อนุญาตให้คุณใช้ข้อมูลกำกับ \"url\" สำหรับส่วนนำเข้า"
 
-#: src/libvlc-module.c:782
+#: src/libvlc-module.c:896
 msgid ""
 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
 "can break playback of all your streams."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:786
+#: src/libvlc-module.c:900
 msgid "Preferred decoders list"
-msgstr ""
+msgstr "รายการตัวถอกรหัสที่ควรเลือกใช้"
 
-#: src/libvlc-module.c:788
+#: src/libvlc-module.c:902
 msgid ""
 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:793
+#: src/libvlc-module.c:907
 msgid "Preferred encoders list"
-msgstr ""
+msgstr "รายการตัวลงรหัสที่ควรเลือกใช้"
 
-#: src/libvlc-module.c:795
+#: src/libvlc-module.c:909
 msgid ""
 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:798
-msgid "Prefer system plugins over vlc"
-msgstr ""
-
-#: src/libvlc-module.c:800
-msgid ""
-"Indicates whether VLC will prefer native plugins installed on system over "
-"VLC owns plugins whenever a choice is available."
-msgstr ""
-
-#: src/libvlc-module.c:809
+#: src/libvlc-module.c:918
 msgid ""
 "These options allow you to set default global options for the stream output "
 "subsystem."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:812
+#: src/libvlc-module.c:921
 msgid "Default stream output chain"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:814
+#: src/libvlc-module.c:923
 msgid ""
 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
-"to learn how to build such chains.Warning: this chain will be enabled for "
+"to learn how to build such chains. Warning: this chain will be enabled for "
 "all streams."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:818
+#: src/libvlc-module.c:927
 msgid "Enable streaming of all ES"
-msgstr ""
+msgstr "เปิดใช้การทำกระแสของ ES ทั้งหมด"
 
-#: src/libvlc-module.c:820
+#: src/libvlc-module.c:929
 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
-msgstr ""
+msgstr "ทำกระแสมูลฐานทั้งหมด (วีดิทัศน์ เสียง และบทบรรยาย)"
 
-#: src/libvlc-module.c:822
+#: src/libvlc-module.c:931
 msgid "Display while streaming"
-msgstr "à¹\81สà¸\94à¸\87à¸\82à¸\93ะสà¹\88à¸\87à¸\81ระà¹\81สà¸\82à¹\89อมูล"
+msgstr "à¹\81สà¸\94à¸\87à¸\82à¸\93ะà¸\97ีà¹\88à¸\81ำลัà¸\87à¸\97ำà¸\81ระà¹\81ส"
 
-#: src/libvlc-module.c:824
+#: src/libvlc-module.c:933
 msgid "Play locally the stream while streaming it."
-msgstr ""
+msgstr "เล่นกระแสข้อมูลสื่อจากที่ตั้ง ขณะที่กำลังทำมันอยู่"
 
-#: src/libvlc-module.c:826
+#: src/libvlc-module.c:935
 msgid "Enable video stream output"
-msgstr ""
+msgstr "เปิดใช้ส่วนส่งกระแสวีดิทัศน์"
 
-#: src/libvlc-module.c:828
+#: src/libvlc-module.c:937
 msgid ""
 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
 "facility when this last one is enabled."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:831
+#: src/libvlc-module.c:940
 msgid "Enable audio stream output"
-msgstr ""
+msgstr "เปิดใช้ส่วนส่งกระแสเสียง"
 
-#: src/libvlc-module.c:833
+#: src/libvlc-module.c:942
 msgid ""
 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
 "facility when this last one is enabled."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:836
+#: src/libvlc-module.c:945
 msgid "Enable SPU stream output"
-msgstr "à¹\80à¸\9bิà¸\94à¹\83à¸\8aà¹\89à¹\80อาà¸\95à¹\8cà¸\9eุà¸\95à¸\81ระà¹\81สà¸\82à¹\89อมูล SPU "
+msgstr "à¹\80à¸\9bิà¸\94à¹\83à¸\8aà¹\89สà¹\88วà¸\99สà¹\88à¸\87à¸\81ระà¹\81ส SPU"
 
-#: src/libvlc-module.c:838
+#: src/libvlc-module.c:947
 msgid ""
 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
 "facility when this last one is enabled."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:841
+#: src/libvlc-module.c:950
 msgid "Keep stream output open"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:843
+#: src/libvlc-module.c:952
 msgid ""
 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
 "specified)"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:847
+#: src/libvlc-module.c:956
 msgid "Stream output muxer caching (ms)"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:849
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:958
 msgid ""
-"This allow you to configure the initial caching amount for stream output  "
+"This allow you to configure the initial caching amount for stream output "
 "muxer. This value should be set in milliseconds."
-msgstr "ค่าแคชสำหรับกระแสข้อมูล SMB ค่านี้จะกำหนดเป็นมิลลิวินาที"
+msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:852
+#: src/libvlc-module.c:961
 msgid "Preferred packetizer list"
-msgstr ""
+msgstr "ลำดับการใช้ตัวทำแพ็กเก็ต"
 
-#: src/libvlc-module.c:854
+#: src/libvlc-module.c:963
 msgid ""
 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
-msgstr ""
+msgstr "การนี้ช่วยให้คุณทำการเรียงลำดับว่า VLC จะเลือกตัวทำแพ็กเก็ตตัวใดก่อน"
 
-#: src/libvlc-module.c:857
+#: src/libvlc-module.c:966
 msgid "Mux module"
-msgstr "à¹\82มà¸\94ูล Mux"
+msgstr "มอà¸\94ูลรวมà¸\81ระà¹\81ส"
 
-#: src/libvlc-module.c:859
+#: src/libvlc-module.c:968
 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:861
+#: src/libvlc-module.c:970
 msgid "Access output module"
-msgstr ""
+msgstr "ส่วนเข้าใช้งาน"
 
-#: src/libvlc-module.c:863
+#: src/libvlc-module.c:972
 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:865
-msgid "Control SAP flow"
-msgstr ""
-
-#: src/libvlc-module.c:867
+#: src/libvlc-module.c:975
 msgid ""
 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:871
+#: src/libvlc-module.c:979
 msgid "SAP announcement interval"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:873
+#: src/libvlc-module.c:981
 msgid ""
 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
 "between SAP announcements."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:882
-msgid ""
-"These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
-"always leave all these enabled."
-msgstr ""
-
-#: src/libvlc-module.c:885
-msgid "Enable FPU support"
-msgstr "เปิดใช้ FPU support"
-
-#: src/libvlc-module.c:887
-msgid ""
-"If your processor has a floating point calculation unit, VLC can take "
-"advantage of it."
-msgstr ""
-"ถ้าโปรเซสเซอร์ของคุณมี  floating point calculation unitแล้ว VLC สามารถใช้ข้อดีของมันได้"
-
-#: src/libvlc-module.c:890
-msgid "Enable CPU MMX support"
-msgstr "เปิดใช้  CPU MMX support"
-
-#: src/libvlc-module.c:892
-msgid ""
-"If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
-"of them."
-msgstr ""
-"ถ้าโปรเซสเซอร์ของคุณรองรับ  MMX instructions set แล้ว VLC สามารถใช้ข้อดีของมันได้"
-
-#: src/libvlc-module.c:895
-msgid "Enable CPU 3D Now! support"
-msgstr "เปิดใช้  CPU 3D Now! support"
-
-#: src/libvlc-module.c:897
-msgid ""
-"If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
-"advantage of them."
-msgstr ""
-"ถ้าโปรเซสเซอร์ของคุณรองรับ  3D Now! instructions set แล้ว VLC สามารถใช้ข้อดีของมันได้"
-
-#: src/libvlc-module.c:900
-msgid "Enable CPU MMX EXT support"
-msgstr "เปิดใช้ CPU MMX EXT support"
-
-#: src/libvlc-module.c:902
-msgid ""
-"If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
-"advantage of them."
-msgstr ""
-"ถ้าโปรเซสเซอร์ของคุณรองรับ  MMX EXT instructions set แล้ว VLC สามารถใช้ข้อดีของมันได้"
-
-#: src/libvlc-module.c:905
-msgid "Enable CPU SSE support"
-msgstr "เปิดใช้  CPU SSE support"
-
-#: src/libvlc-module.c:907
-msgid ""
-"If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
-"of them."
-msgstr ""
-"ถ้าโปรเซสเซอร์ของคุณรองรับ  SSE instructions set แล้ว VLC สามารถใช้ข้อดีของมันได้"
-
-#: src/libvlc-module.c:910
-msgid "Enable CPU SSE2 support"
-msgstr "เปิดใช้  CPU SSE2 support"
-
-#: src/libvlc-module.c:912
-msgid ""
-"If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take advantage "
-"of them."
-msgstr ""
-
-#: src/libvlc-module.c:915
-msgid "Enable CPU AltiVec support"
-msgstr "เปิดใช้ CPU AltiVec support"
-
-#: src/libvlc-module.c:917
-msgid ""
-"If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
-"advantage of them."
-msgstr ""
-
-#: src/libvlc-module.c:922
+#: src/libvlc-module.c:990
 msgid ""
 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
 "you really know what you are doing."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:925
-msgid "Memory copy module"
-msgstr ""
-
-#: src/libvlc-module.c:927
-msgid ""
-"You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
-"select the fastest one supported by your hardware."
-msgstr ""
-
-#: src/libvlc-module.c:930
+#: src/libvlc-module.c:993
 msgid "Access module"
-msgstr ""
+msgstr "มอดูลเข้าใช้งาน"
 
-#: src/libvlc-module.c:932
+#: src/libvlc-module.c:995
 msgid ""
 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
 "option unless you really know what you are doing."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:936
-msgid "Access filter module"
-msgstr ""
+#: src/libvlc-module.c:999
+msgid "Stream filter module"
+msgstr "มอดูลตัวผันค่ากระแส"
 
-#: src/libvlc-module.c:938
-msgid ""
-"Access filters are used to modify the stream that is being read. This is "
-"used for instance for timeshifting."
+#: src/libvlc-module.c:1001
+msgid "Stream filters are used to modify the stream that is being read. "
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:941
+#: src/libvlc-module.c:1003
 msgid "Demux module"
-msgstr "à¹\82มà¸\94ูล Demux "
+msgstr "มอà¸\94ูลà¹\81ยà¸\81à¸\81ระà¹\81ส"
 
-#: src/libvlc-module.c:943
+#: src/libvlc-module.c:1005
 msgid ""
 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
@@ -2759,11 +3357,21 @@ msgid ""
 "you really know what you are doing."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:948
+#: src/libvlc-module.c:1010
+msgid "VoD server module"
+msgstr "มอดูลเซิร์ฟเวอร์ VoD"
+
+#: src/libvlc-module.c:1012
+msgid ""
+"You can select which VoD server module you want to use. Set this to "
+"`vod_rtsp' to switch back to the old, legacy module."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1015
 msgid "Allow real-time priority"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:950
+#: src/libvlc-module.c:1017
 msgid ""
 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
@@ -2771,133 +3379,124 @@ msgid ""
 "only activate this if you know what you're doing."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:956
+#: src/libvlc-module.c:1023
 msgid "Adjust VLC priority"
-msgstr "ปรับความสำคัญ VLC"
+msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:958
+#: src/libvlc-module.c:1025
 msgid ""
 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
 "VLC instances."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:962
-msgid "Minimize number of threads"
-msgstr ""
-
-#: src/libvlc-module.c:964
-msgid "This option minimizes the number of threads needed to run VLC."
-msgstr ""
-
-#: src/libvlc-module.c:966
-msgid "Modules search path"
-msgstr ""
-
-#: src/libvlc-module.c:968
-msgid "Additional path for VLC to look for its modules."
+#: src/libvlc-module.c:1030
+msgid ""
+"This option is useful if you want to lower the latency when reading a stream"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:970
+#: src/libvlc-module.c:1033
 msgid "VLM configuration file"
-msgstr "à¹\84à¸\9fลà¹\8cà¸\84อà¸\99à¸\9fิà¸\81à¸\81ูà¹\80รà¸\8aัà¹\88à¸\99à¸\82อà¸\87 VLM "
+msgstr "à¹\81à¸\9fà¹\89มà¸\84à¹\88าà¸\95ัà¹\89à¸\87 VLM"
 
-#: src/libvlc-module.c:972
+#: src/libvlc-module.c:1035
 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
-msgstr "อ่านไฟล์คอนฟิกกูเรชั่นของ VLM เมื่อ VLM เริ่มทำงาน"
+msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:974
+#: src/libvlc-module.c:1037
 msgid "Use a plugins cache"
-msgstr ""
+msgstr "ใช้แคชปลั๊กอิน"
 
-#: src/libvlc-module.c:976
+#: src/libvlc-module.c:1039
 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:978
-msgid "Collect statistics"
-msgstr "รวบรวมสถิติ"
+#: src/libvlc-module.c:1041
+msgid "Locally collect statistics"
+msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:980
-msgid "Collect miscellaneous statistics."
-msgstr "รวบรวมสถิติอื่นๆ"
+#: src/libvlc-module.c:1043
+msgid "Collect miscellaneous local statistics about the playing media."
+msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:982
+#: src/libvlc-module.c:1045
 msgid "Run as daemon process"
-msgstr ""
+msgstr "ทำงานในกระบวนการเดมอน"
 
-#: src/libvlc-module.c:984
+#: src/libvlc-module.c:1047
 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
-msgstr ""
+msgstr "ให้ VLC ทำงานในกระบวนการเดมอนเบื้องหลัง"
 
-#: src/libvlc-module.c:986
+#: src/libvlc-module.c:1049
 msgid "Write process id to file"
-msgstr ""
+msgstr "เขียนกระบวนการ id ไปยังแฟ้ม"
 
-#: src/libvlc-module.c:988
+#: src/libvlc-module.c:1051
 msgid "Writes process id into specified file."
-msgstr ""
+msgstr "เขียนกระบวนการ id ไปยังแฟ้มเฉพาะ"
 
-#: src/libvlc-module.c:990
+#: src/libvlc-module.c:1053
 msgid "Log to file"
-msgstr ""
+msgstr "บันทึกปูมไปยังแฟ้ม"
 
-#: src/libvlc-module.c:992
+#: src/libvlc-module.c:1055
 msgid "Log all VLC messages to a text file."
-msgstr ""
+msgstr "บันทึกปูมทั้งหมดด้วยแฟ้มข้อความ"
 
-#: src/libvlc-module.c:994
+#: src/libvlc-module.c:1057
 msgid "Log to syslog"
-msgstr ""
+msgstr "บันทึกไปยังปูมระบบ"
 
-#: src/libvlc-module.c:996
+#: src/libvlc-module.c:1059
 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
-msgstr ""
+msgstr "บันทึกข้อความของ VLC ทั้งหมดไปยังปูมระบบ (ระบบยูนิกซ์)"
 
-#: src/libvlc-module.c:998
+#: src/libvlc-module.c:1061
 msgid "Allow only one running instance"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1000
+#: src/libvlc-module.c:1064
 msgid ""
 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
-"instance of VLC to be opened each time you double-click on a file in the "
-"explorer. This option will allow you to play the file with the already "
-"running instance or enqueue it."
+"instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
+"This option will allow you to play the file with the already running "
+"instance or enqueue it."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1008
+#: src/libvlc-module.c:1071
 msgid ""
 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
 "This option will allow you to play the file with the already running "
-"instance or enqueue it. This option require the D-Bus session daemon to be "
+"instance or enqueue it. This option requires the D-Bus session daemon to be "
 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
 msgstr ""
+"ทำการเปิด VLC ได้แค่ตัวเล่นเดียว อาจจะใช้ประโยชน์โดย เช่น "
+"ถ้าคุณกำหนดประเภทของสื่อที่จะเปิดด้วย VLC ไว้แล้ว และคุณไม่ต้องการเปิด VLC "
+"อีกตัวขึ้นมาเมื่อคุณหลงไปกดคลิกแฟ้มซ้ำในตัวเรียกดูแฟ้ม "
+"ตัวเลือกนี้จะช่วยให้คุณเล่นหรือทำการต่อคิวการเล่นแฟ้มนั้นในโปรแกรมที่ทำงานอยู่ก่อนแล้ว "
+"โดยตัวเลือกนี้จำเป็นต้องใช้วาระงานของดีมอน D-Bus เนื่องจาก VLC "
+"จะถูกกระตุ้นและทำให้ทำงานโดยส่วนติดต่อควบคุม D-Bus"
 
-#: src/libvlc-module.c:1016
+#: src/libvlc-module.c:1080
 msgid "VLC is started from file association"
-msgstr "VLC เริ่มทำงานจากไฟล์ที่เกี่ยวข้อง"
-
-#: src/libvlc-module.c:1018
-msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1021
-msgid "One instance when started from file"
+#: src/libvlc-module.c:1082
+msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1023
-msgid "Allow only one running instance when started from file."
-msgstr ""
+#: src/libvlc-module.c:1085 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:525
+msgid "Use only one instance when started from file manager"
+msgstr "เล่นในตัวเล่นเดียวเท่านั้น เมื่อเปิดแฟ้มจากตัวเรียกดูแฟ้ม"
 
-#: src/libvlc-module.c:1025
+#: src/libvlc-module.c:1087
 msgid "Increase the priority of the process"
-msgstr "เพิ่มความสำคัญของกระบวนการ"
+msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1027
+#: src/libvlc-module.c:1089
 msgid ""
 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
@@ -2907,6366 +3506,26902 @@ msgid ""
 "machine."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1035
-msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
-msgstr ""
+#: src/libvlc-module.c:1097 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:528
+msgid "Enqueue items into playlist in one instance mode"
+msgstr "เข้าคิวรายการไปในผังเล่น เมื่ออยู่ในรูปแบบตัวเล่นเดียว"
 
-#: src/libvlc-module.c:1037
+#: src/libvlc-module.c:1099
 msgid ""
 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
 "playing current item."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1046
+#: src/libvlc-module.c:1108
 msgid ""
 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
 "overridden in the playlist dialog box."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1049
+#: src/libvlc-module.c:1111
 msgid "Automatically preparse files"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1051
+#: src/libvlc-module.c:1113
 msgid ""
 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
 "metadata)."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1054
-msgid "Album art policy"
-msgstr ""
-
-#: src/libvlc-module.c:1056
-msgid "Choose how album art will be downloaded."
-msgstr ""
-
-#: src/libvlc-module.c:1062
-msgid "Manual download only"
-msgstr ""
-
-#: src/libvlc-module.c:1063
-msgid "When track starts playing"
-msgstr ""
-
-#: src/libvlc-module.c:1064
-msgid "As soon as track is added"
+#: src/libvlc-module.c:1116 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:366
+#: modules/gui/qt4/dialogs/firstrun.cpp:98
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:538
+msgid "Allow metadata network access"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1066
+#: src/libvlc-module.c:1118
 msgid "Services discovery modules"
-msgstr ""
+msgstr "มอดูลค้นหาบริการ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1068
+#: src/libvlc-module.c:1120
 msgid ""
-"Specifies the services discovery modules to load, separated by semi-colons. "
-"Typical values are sap, hal, ..."
+"Specifies the services discovery modules to preload, separated by colons. "
+"Typical value is \"sap\"."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1071
+#: src/libvlc-module.c:1123
 msgid "Play files randomly forever"
-msgstr ""
+msgstr "เล่นแฟ้มแบบสุ่มเสมอ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1073
+#: src/libvlc-module.c:1125
 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1077
+#: src/libvlc-module.c:1127
+msgid "Repeat all"
+msgstr "ซ้ำทั้งหมด"
+
+#: src/libvlc-module.c:1129
 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
-msgstr ""
+msgstr "VLC จะเล่นซ้ำรายการในผังเล่นทั้งหมด"
 
-#: src/libvlc-module.c:1079
+#: src/libvlc-module.c:1131
 msgid "Repeat current item"
-msgstr ""
+msgstr "เล่นซ้ำรายการที่เล่นอยู่"
 
-#: src/libvlc-module.c:1081
+#: src/libvlc-module.c:1133
 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
-msgstr ""
+msgstr "VLC จะเล่นซ้ำรายการปัจจุบันที่เล่นอยู่ในผังเล่น"
 
-#: src/libvlc-module.c:1083
+#: src/libvlc-module.c:1135
 msgid "Play and stop"
 msgstr "เล่นและหยุด"
 
-#: src/libvlc-module.c:1085
+#: src/libvlc-module.c:1137
 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1087
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:1139
 msgid "Play and exit"
-msgstr "à¹\80ลà¹\88à¸\99à¹\81ละหยุà¸\94"
+msgstr "à¹\80ลà¹\88à¸\99à¹\81ละออà¸\81"
 
-#: src/libvlc-module.c:1089
+#: src/libvlc-module.c:1141
 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
+msgstr "ออกจากโปรแกรม หากในผังเล่นไม่มีรายการใดให้เล่นต่อ"
+
+#: src/libvlc-module.c:1143
+msgid "Play and pause"
+msgstr "เล่นและพัก"
+
+#: src/libvlc-module.c:1145
+msgid "Pause each item in the playlist on the last frame."
+msgstr "พักเมื่อเล่นจบเฟรมสุดท้ายของรายการใดก็ตามในผังเล่น (กด ก่อนหน้า/ถัดไป เพื่อเล่นต่อ)"
+
+#: src/libvlc-module.c:1147
+msgid "Auto start"
+msgstr "เริ่มอัตโนมัติ"
+
+#: src/libvlc-module.c:1148
+msgid "Automatically start playing the playlist content once it's loaded."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1091
-msgid "Use media library"
+#: src/libvlc-module.c:1151
+msgid "Pause on audio communication"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1153
+msgid ""
+"If pending audio communication is detected, playback will be paused "
+"automatically."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1093
+#: src/libvlc-module.c:1156
+msgid "Use media library"
+msgstr "ใช้คลังสื่อ"
+
+#: src/libvlc-module.c:1158
 msgid ""
 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
 "VLC."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1096
-msgid "Use playlist tree"
-msgstr ""
+#: src/libvlc-module.c:1161 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:526
+msgid "Display playlist tree"
+msgstr "แสดงผังเล่นแบบแผนผังต้นไม้"
 
-#: src/libvlc-module.c:1098
+#: src/libvlc-module.c:1163
 msgid ""
 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
-"directory. \"Default\" means that the tree will only be used when really "
-"needed."
+"directory."
+msgstr "ผังเล่นสามารถแสดงรายการเป็นหมวดหมู่แบบแผนผังต้นไม้ ตามที่เก็บแฟ้มของรายการต่างๆ ได้"
+
+#: src/libvlc-module.c:1172
+msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1102
-#, fuzzy
-msgid "Always"
-msgstr "อยู่ข้างบนตลอด"
+#: src/libvlc-module.c:1183 modules/gui/macosx/intf.m:1729
+msgid "Ignore"
+msgstr "มองข้าม"
 
-#: src/libvlc-module.c:1102
-msgid "Never"
-msgstr ""
+#: src/libvlc-module.c:1183
+msgid "Volume Control"
+msgstr "การควบคุมระดับเสียง"
 
-#: src/libvlc-module.c:1111
-msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
-msgstr ""
+#: src/libvlc-module.c:1183
+msgid "Position Control"
+msgstr "ควบคุมตำแหน่งการแสดง"
+
+#: src/libvlc-module.c:1185
+msgid "MouseWheel up-down axis Control"
+msgstr "การควบคุมโดยใช้ปุ่มล้อเลื่อนเมาส์ ในทิศทางขึ้น-ลง"
 
-#: src/libvlc-module.c:1114 src/video_output/vout_intf.c:436
+#: src/libvlc-module.c:1187
+msgid ""
+"The MouseWheel up-down (vertical) axis can control volume, position or "
+"mousewheel event can be ignored"
+msgstr ""
+"การเลื่อนปุ่มล้อเลื่อนเมาส์ขึ้น-ลงตามแนว(ตั้ง) สามารถใช้ควบคุม ระดับเสียง ตำแหน่งการแสดง "
+"หรือมองข้ามการใช้งานของมันไปก็ได้"
+
+#: src/libvlc-module.c:1189 src/video_output/vout_intf.c:291
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:406 modules/gui/macosx/MainMenu.m:482
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1542 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1552
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:398
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:324
 msgid "Fullscreen"
 msgstr "เต็มจอ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1115
+#: src/libvlc-module.c:1190
 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
-msgstr ""
+msgstr "เลือกปุ่มลัดที่จะใช้เปลี่ยนไปยังการแสดงผลเต็มจอ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1116
-#, fuzzy
-msgid "Leave fullscreen"
-msgstr "เต็มจอ"
+#: src/libvlc-module.c:1191
+msgid "Exit fullscreen"
+msgstr "ออกจากการแสดงเต็มจอ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1117
-#, fuzzy
-msgid "Select the hotkey to use to leave fullscreen state."
-msgstr "เลือกปุ่มลัดที่ใช้เปลี่ยนสถานะการพัก"
+#: src/libvlc-module.c:1192
+msgid "Select the hotkey to use to exit fullscreen state."
+msgstr "เลือกปุ่มลัดที่จะใช้ออกจากการแสดงผลเต็มจอ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1118
+#: src/libvlc-module.c:1193 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:55
+#: modules/gui/macosx/fspanel.m:420
 msgid "Play/Pause"
 msgstr "เล่น/พัก"
 
-#: src/libvlc-module.c:1119
+#: src/libvlc-module.c:1194
 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
-msgstr "à¹\80ลือà¸\81à¸\9bุà¹\88มลัà¸\94à¸\97ีà¹\88à¹\83à¸\8aà¹\89à¹\80à¸\9bลีà¹\88ยà¸\99สà¸\96าà¸\99ะà¸\81ารà¸\9eัà¸\81"
+msgstr "à¹\80ลือà¸\81à¸\9bุà¹\88มลัà¸\94à¸\97ีà¹\88à¸\88ะà¹\83à¸\8aà¹\89à¸\9eัà¸\81สืà¹\88อ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1120
+#: src/libvlc-module.c:1195
 msgid "Pause only"
-msgstr "à¸\9eัà¸\81อยà¹\88าà¸\87à¹\80à¸\94ียว"
+msgstr "à¸\9eัà¸\81à¹\80à¸\97à¹\88าà¸\99ัà¹\89à¸\99"
 
-#: src/libvlc-module.c:1121
+#: src/libvlc-module.c:1196
 msgid "Select the hotkey to use to pause."
-msgstr "à¹\80ลือà¸\81à¸\9bุà¹\88มลัà¸\94à¸\97ีà¹\88à¹\83à¸\8aà¹\89หยุà¸\94"
+msgstr "à¹\80ลือà¸\81à¸\9bุà¹\88มลัà¸\94à¸\97ีà¹\88à¸\88ะà¹\83à¸\8aà¹\89à¸\9eัà¸\81à¸\81ารà¹\80ลà¹\88à¸\99"
 
-#: src/libvlc-module.c:1122
+#: src/libvlc-module.c:1197
 msgid "Play only"
-msgstr "à¹\80ลà¹\88à¸\99อยà¹\88าà¸\87à¹\80à¸\94ียว"
+msgstr "à¹\80ลà¹\88à¸\99à¹\80à¸\97à¹\88าà¸\99ัà¹\89à¸\99"
 
-#: src/libvlc-module.c:1123
+#: src/libvlc-module.c:1198
 msgid "Select the hotkey to use to play."
-msgstr "à¹\80ลือà¸\81à¸\9bุà¹\88มลัà¸\94à¸\97ีà¹\88à¹\83à¸\8aà¹\89เล่น"
+msgstr "à¹\80ลือà¸\81à¸\9bุà¹\88มลัà¸\94à¸\97ีà¹\88à¸\88ะà¹\83à¸\8aà¹\89à¸\97ำà¸\81ารเล่น"
 
-#: src/libvlc-module.c:1124
+#: src/libvlc-module.c:1199 modules/gui/macosx/MainMenu.m:369
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:126
 msgid "Faster"
-msgstr "à¹\80รà¹\87วà¸\81วà¹\88า"
+msgstr "à¹\80รà¹\87วà¸\82ึà¹\89à¸\99"
 
-#: src/libvlc-module.c:1125
+#: src/libvlc-module.c:1200 src/libvlc-module.c:1206
 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
-msgstr ""
+msgstr "เลือกปุ่มลัดที่จะใช้เร่งการเล่นไปข้างหน้า"
 
-#: src/libvlc-module.c:1126
+#: src/libvlc-module.c:1201 modules/gui/macosx/MainMenu.m:367
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:126
 msgid "Slower"
-msgstr "à¸\8aà¹\89าà¸\81วà¹\88า"
+msgstr "à¸\8aà¹\89าลà¸\87"
 
-#: src/libvlc-module.c:1127
+#: src/libvlc-module.c:1202 src/libvlc-module.c:1208
 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
-msgstr ""
+msgstr "เลือกปุ่มลัดที่จะใช้สำหรับการเล่นแบบช้าลง"
+
+#: src/libvlc-module.c:1203
+msgid "Normal rate"
+msgstr "ความเร็วปกติ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1128
+#: src/libvlc-module.c:1204
+msgid "Select the hotkey to set the playback rate back to normal."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1205 modules/gui/qt4/menus.cpp:871
+msgid "Faster (fine)"
+msgstr "เร็วขึ้น (ละเอียด)"
+
+#: src/libvlc-module.c:1207 modules/gui/qt4/menus.cpp:879
+msgid "Slower (fine)"
+msgstr "ช้าลง (ละเอียด)"
+
+#: src/libvlc-module.c:1209 modules/control/hotkeys.c:208
+#: modules/gui/macosx/about.m:261 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:771
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:772 modules/gui/macosx/fspanel.m:422
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:372 modules/gui/macosx/MainMenu.m:470
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:478 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1501
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:306 modules/gui/macosx/wizard.m:318
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1559
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:120 modules/notify/notify.c:339
+#: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:182
 msgid "Next"
 msgstr "ถัดไป"
 
-#: src/libvlc-module.c:1129
+#: src/libvlc-module.c:1210
 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
-msgstr ""
-
-#: src/libvlc-module.c:1130
+msgstr "เลือกปุ่มลัดที่จะใช้เพื่อข้ามไปเล่นรายการถัดไปของผังเล่น"
+
+#: src/libvlc-module.c:1211 modules/control/hotkeys.c:212
+#: modules/gui/macosx/about.m:262 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:760
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:761 modules/gui/macosx/fspanel.m:418
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:371 modules/gui/macosx/MainMenu.m:471
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:477 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1500
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:120 modules/notify/notify.c:337
 msgid "Previous"
-msgstr "ก่อนหน้านี้"
+msgstr "ก่อนหน้า"
 
-#: src/libvlc-module.c:1131
+#: src/libvlc-module.c:1212
 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
-msgstr ""
+msgstr "เลือกปุ่มลัดที่จะใช้เพื่อข้ามไปเล่นรายการก่อนหน้าของผังเล่น"
 
-#: src/libvlc-module.c:1132
+#: src/libvlc-module.c:1213 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:481
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:362 modules/gui/macosx/MainMenu.m:469
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:476 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1496
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
+#: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:556 modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:181
 msgid "Stop"
 msgstr "หยุด"
 
-#: src/libvlc-module.c:1133
+#: src/libvlc-module.c:1214
 msgid "Select the hotkey to stop playback."
-msgstr "เลือกปุ่มลัดที่ใช้หยุดการเล่นย้อนกลับ"
-
-#: src/libvlc-module.c:1134
+msgstr "เลือกปุ่มที่จะใช้หยุดการเล่น"
+
+#: src/libvlc-module.c:1215 modules/gui/macosx/bookmarks.m:98
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:107 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:67
+#: modules/gui/macosx/fspanel.m:446 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:165
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:187 modules/video_filter/marq.c:150
+#: modules/video_filter/rss.c:200 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:294
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1457
 msgid "Position"
-msgstr "ตำแหน่ง"
+msgstr "ตำแหน่งการแสดง"
 
-#: src/libvlc-module.c:1135
+#: src/libvlc-module.c:1216
 msgid "Select the hotkey to display the position."
-msgstr "à¹\80ลือà¸\81à¸\9bุà¹\88มลัà¸\94à¸\97ีà¹\88à¹\83à¸\8aà¹\89à¹\81สà¸\94à¸\87à¸\95ำà¹\81หà¸\99à¹\88ง"
+msgstr "à¹\80ลือà¸\81à¸\9bุà¹\88มà¸\97ีà¹\88à¸\88ะà¹\80ลือà¸\81à¸\95ำà¹\81หà¸\99à¹\88à¸\87à¸\81ารà¹\81สà¸\94ง"
 
-#: src/libvlc-module.c:1137
+#: src/libvlc-module.c:1218
 msgid "Very short backwards jump"
-msgstr ""
+msgstr "ช่วงก่อนหน้าอย่างสั้นๆ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1139
+#: src/libvlc-module.c:1220
 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
-msgstr ""
+msgstr "เลือกปุ่มลัดที่จะใช้ข้ามไปช่วงก่อนหน้าอย่างสั้นๆ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1140
+#: src/libvlc-module.c:1221
 msgid "Short backwards jump"
-msgstr ""
+msgstr "ช่วงก่อนหน้าอย่างสั้น"
 
-#: src/libvlc-module.c:1142
+#: src/libvlc-module.c:1223
 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
-msgstr ""
+msgstr "เลือกปุ่มลัดที่จะใช้ข้ามไปช่วงก่อนหน้าอย่างสั้น"
 
-#: src/libvlc-module.c:1143
+#: src/libvlc-module.c:1224
 msgid "Medium backwards jump"
-msgstr ""
+msgstr "ช่วงก่อนหน้าอย่างกลาง"
 
-#: src/libvlc-module.c:1145
+#: src/libvlc-module.c:1226
 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
-msgstr ""
+msgstr "เลือกปุ่มลัดที่จะใช้ข้ามไปช่วงก่อนหน้าอย่างกลาง"
 
-#: src/libvlc-module.c:1146
+#: src/libvlc-module.c:1227
 msgid "Long backwards jump"
-msgstr ""
+msgstr "ช่วงก่อนหน้าอย่างยาว"
 
-#: src/libvlc-module.c:1148
+#: src/libvlc-module.c:1229
 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
-msgstr ""
+msgstr "เลือกปุ่มลัดที่จะใช้ข้ามไปช่วงก่อนหน้าอย่างยาว"
 
-#: src/libvlc-module.c:1150
+#: src/libvlc-module.c:1231
 msgid "Very short forward jump"
-msgstr ""
+msgstr "ช่วงถัดไปอย่างสั้นๆ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1152
+#: src/libvlc-module.c:1233
 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
-msgstr ""
+msgstr "เลือกปุ่มลัดที่จะใช้ข้ามไปช่วงถัดไปอย่างสั้นๆ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1153
+#: src/libvlc-module.c:1234
 msgid "Short forward jump"
-msgstr ""
+msgstr "ช่วงถัดไปอย่างสั้น"
 
-#: src/libvlc-module.c:1155
+#: src/libvlc-module.c:1236
 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
-msgstr ""
+msgstr "เลือกปุ่มลัดที่จะใช้ข้ามไปช่วงถัดไปอย่างสั้นๆ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1156
+#: src/libvlc-module.c:1237
 msgid "Medium forward jump"
-msgstr ""
+msgstr "ช่วงถัดไปอย่างกลาง"
 
-#: src/libvlc-module.c:1158
+#: src/libvlc-module.c:1239
 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
-msgstr ""
+msgstr "เลือกปุ่มลัดที่จะใช้ข้ามไปช่วงถัดไปอย่างกลาง"
 
-#: src/libvlc-module.c:1159
+#: src/libvlc-module.c:1240
 msgid "Long forward jump"
-msgstr ""
+msgstr "ช่วงถัดไปอย่างยาว"
 
-#: src/libvlc-module.c:1161
+#: src/libvlc-module.c:1242
 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
-msgstr ""
+msgstr "เลือกปุ่มลัดที่จะใช้ข้ามไปช่วงถัดไปอย่างกลาง"
 
-#: src/libvlc-module.c:1163
+#: src/libvlc-module.c:1243 modules/control/hotkeys.c:402
+msgid "Next frame"
+msgstr "เฟรมถัดไป"
+
+#: src/libvlc-module.c:1245
+msgid "Select the hotkey to got to the next video frame."
+msgstr "เลือกปุ่มลัดที่จะใช้ข้ามช่วงไปยังเฟรมต่างๆ"
+
+#: src/libvlc-module.c:1247
 msgid "Very short jump length"
-msgstr ""
+msgstr "การข้ามช่วงอย่างสั้นๆ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1164
+#: src/libvlc-module.c:1248
 msgid "Very short jump length, in seconds."
-msgstr ""
+msgstr "การข้ามช่วงอย่างสั้นๆ เป็นวินาที"
 
-#: src/libvlc-module.c:1165
+#: src/libvlc-module.c:1249
 msgid "Short jump length"
-msgstr ""
+msgstr "การข้ามช่วงอย่างสั้น"
 
-#: src/libvlc-module.c:1166
+#: src/libvlc-module.c:1250
 msgid "Short jump length, in seconds."
-msgstr ""
+msgstr "การข้ามช่วงอย่างสั้น เป็นวินาที"
 
-#: src/libvlc-module.c:1167
+#: src/libvlc-module.c:1251
 msgid "Medium jump length"
-msgstr ""
+msgstr "การข้ามช่วงอย่างกลาง"
 
-#: src/libvlc-module.c:1168
+#: src/libvlc-module.c:1252
 msgid "Medium jump length, in seconds."
-msgstr ""
+msgstr "การข้ามช่วงอย่างกลาง เป็นวินาที"
 
-#: src/libvlc-module.c:1169
+#: src/libvlc-module.c:1253
 msgid "Long jump length"
-msgstr ""
+msgstr "การข้ามช่วงอย่างยาว"
 
-#: src/libvlc-module.c:1170
+#: src/libvlc-module.c:1254
 msgid "Long jump length, in seconds."
-msgstr ""
+msgstr "การข้ามช่วงอย่างยาว เป็นวินาที"
 
-#: src/libvlc-module.c:1172
+#: src/libvlc-module.c:1256 modules/control/hotkeys.c:159
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:131 modules/gui/qt4/menus.cpp:942
+#: modules/gui/skins2/commands/cmd_quit.cpp:45
 msgid "Quit"
 msgstr "ออก"
 
-#: src/libvlc-module.c:1173
+#: src/libvlc-module.c:1257
 msgid "Select the hotkey to quit the application."
-msgstr ""
+msgstr "เลือกปุ่มลัดที่จะใช้ออกจากโปรแกรม"
 
-#: src/libvlc-module.c:1174
+#: src/libvlc-module.c:1258
 msgid "Navigate up"
-msgstr ""
+msgstr "เคลื่อนไปด้านบน"
 
-#: src/libvlc-module.c:1175
+#: src/libvlc-module.c:1259
 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
-msgstr ""
+msgstr "เลือกปุ่มที่จะใช้เลื่อนไปเลือกรายการด้านบนในเมนู DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1176
+#: src/libvlc-module.c:1260
 msgid "Navigate down"
-msgstr ""
+msgstr "เคลื่อนไปด้านล่าง"
 
-#: src/libvlc-module.c:1177
+#: src/libvlc-module.c:1261
 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
-msgstr ""
+msgstr "เลือกปุ่มที่จะใช้เลื่อนไปเลือกรายการด้านล่างในเมนู DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1178
+#: src/libvlc-module.c:1262
 msgid "Navigate left"
-msgstr ""
+msgstr "เคลื่อนไปด้านซ้าย"
 
-#: src/libvlc-module.c:1179
+#: src/libvlc-module.c:1263
 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
-msgstr ""
+msgstr "เลือกปุ่มที่จะใช้เลื่อนไปเลือกรายการด้านซ้ายในเมนู DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1180
+#: src/libvlc-module.c:1264
 msgid "Navigate right"
-msgstr ""
+msgstr "เคลื่อนไปด้านขวา"
 
-#: src/libvlc-module.c:1181
+#: src/libvlc-module.c:1265
 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
-msgstr ""
+msgstr "เลือกปุ่มที่จะใช้เลื่อนไปเลือกรายการด้านขวาในเมนู DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1182
+#: src/libvlc-module.c:1266
 msgid "Activate"
-msgstr ""
+msgstr "เลือกใช้"
 
-#: src/libvlc-module.c:1183
+#: src/libvlc-module.c:1267
 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
-msgstr ""
+msgstr "เลือกปุ่มที่จะใช้เลือกใช้รายการในเมนู DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1184
+#: src/libvlc-module.c:1268 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:480
 msgid "Go to the DVD menu"
-msgstr "à¹\84à¸\9bà¸\97ีà¹\88เมนู DVD"
+msgstr "à¹\84à¸\9bยัà¸\87เมนู DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1185
+#: src/libvlc-module.c:1269
 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
-msgstr "à¹\80ลือà¸\81à¸\9bุà¹\88มà¸\97ีà¹\88à¸\84ุà¸\93à¸\88ะà¹\84à¸\9bà¸\97ีà¹\88เมนู DVD"
+msgstr "à¹\80ลือà¸\81à¸\9bุà¹\88มà¸\97ีà¹\88à¸\88ะà¹\83à¸\8aà¹\89à¹\80รียà¸\81เมนู DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1186
+#: src/libvlc-module.c:1270
 msgid "Select previous DVD title"
-msgstr ""
+msgstr "เลือกเรื่องก่อนหน้าของ DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1187
+#: src/libvlc-module.c:1271
 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
-msgstr ""
+msgstr "เลือกปุ่มที่จะใช้เลือกเรื่องก่อนหน้าใน DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1188
+#: src/libvlc-module.c:1272
 msgid "Select next DVD title"
-msgstr "à¹\80ลือà¸\81à¸\8aืà¹\88อà¹\80รืà¹\88อà¸\87 "
+msgstr "à¹\80ลือà¸\81à¹\80รืà¹\88อà¸\87à¸\96ัà¸\94à¹\84à¸\9bà¸\82อà¸\87 DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1189
+#: src/libvlc-module.c:1273
 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
-msgstr ""
+msgstr "เลือกปุ่มที่จะใช้เลือกเรื่องถัดไปใน DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1190
+#: src/libvlc-module.c:1274
 msgid "Select prev DVD chapter"
-msgstr ""
+msgstr "เลือกตอนก่อนหน้าของ DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1191
+#: src/libvlc-module.c:1275
 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
-msgstr "à¹\80ลือà¸\81à¸\9bุà¹\88มลัà¸\94à¸\97ีà¹\88à¹\83à¸\8aà¹\89à¹\80ลือà¸\81à¸\9aà¸\97à¸\81à¹\88อà¸\99หà¸\99à¹\89าà¸\99ีà¹\89à¸\88าà¸\81 DVD "
+msgstr "à¹\80ลือà¸\81à¸\9bุà¹\88มà¸\97ีà¹\88à¸\88ะà¹\83à¸\8aà¹\89à¹\80ลือà¸\81à¸\95อà¸\99à¸\81à¹\88อà¸\99หà¸\99à¹\89าà¹\83à¸\99 DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1192
+#: src/libvlc-module.c:1276
 msgid "Select next DVD chapter"
-msgstr ""
+msgstr "เลือกตอนถัดไปของ DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1193
+#: src/libvlc-module.c:1277
 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
-msgstr "à¹\80ลือà¸\81à¸\9bุà¹\88มลัà¸\94à¸\97ีà¹\88à¹\83à¸\8aà¹\89à¹\80ลือà¸\81à¸\9aà¸\97à¸\96ัà¸\94à¹\84à¸\9bà¸\88าà¸\81 DVD"
+msgstr "à¹\80ลือà¸\81à¸\9bุà¹\88à¸\99à¹\83à¸\99à¸\81ารà¹\80ลือà¸\81à¸\95อà¸\99à¸\96ัà¸\94à¹\84à¸\9bà¹\83à¸\99 DVD"
 
-#: src/libvlc-module.c:1194
+#: src/libvlc-module.c:1278
 msgid "Volume up"
-msgstr "เพิ่มเสียง"
+msgstr "à¹\80à¸\9eิà¹\88มระà¸\94ัà¸\9aà¹\80สียà¸\87"
 
-#: src/libvlc-module.c:1195
+#: src/libvlc-module.c:1279
 msgid "Select the key to increase audio volume."
-msgstr "à¹\80ลือà¸\81à¸\9bุà¹\88มà¸\97ีà¹\88à¸\88ะà¹\80à¸\9eิà¹\88มเสียง"
+msgstr "à¹\80ลือà¸\81à¸\9bุà¹\88มà¸\97ีà¹\88à¸\88ะà¹\83à¸\8aà¹\89à¹\80à¸\9eิà¹\88มระà¸\94ัà¸\9aเสียง"
 
-#: src/libvlc-module.c:1196
+#: src/libvlc-module.c:1280
 msgid "Volume down"
-msgstr "ลดเสียง"
+msgstr "ลà¸\94ระà¸\94ัà¸\9aà¹\80สียà¸\87"
 
-#: src/libvlc-module.c:1197
+#: src/libvlc-module.c:1281
 msgid "Select the key to decrease audio volume."
-msgstr "à¹\80ลือà¸\81à¸\9bุà¹\88มà¸\97ีà¹\88à¸\88ะลà¸\94เสียง"
+msgstr "à¹\80ลือà¸\81à¸\9bุà¹\88มà¸\97ีà¹\88à¸\88ะà¹\83à¸\8aà¹\89ลà¸\94ระà¸\94ัà¸\9aเสียง"
 
-#: src/libvlc-module.c:1198
+#: src/libvlc-module.c:1282 modules/access/v4l2/v4l2.c:181
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:500 modules/gui/macosx/MainMenu.m:391
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:472 modules/gui/macosx/MainMenu.m:481
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1533
 msgid "Mute"
 msgstr "ปิดเสียง"
 
-#: src/libvlc-module.c:1199
+#: src/libvlc-module.c:1283
 msgid "Select the key to mute audio."
-msgstr "เลือกปุ่มที่จะปิดเสียง"
+msgstr "à¹\80ลือà¸\81à¸\9bุà¹\88มà¸\97ีà¹\88à¸\88ะà¹\83à¸\8aà¹\89à¸\9bิà¸\94à¹\80สียà¸\87"
 
-#: src/libvlc-module.c:1200
+#: src/libvlc-module.c:1284
 msgid "Subtitle delay up"
-msgstr ""
+msgstr "เพิ่มการหน่วงเวลาบทบรรยาย"
 
-#: src/libvlc-module.c:1201
+#: src/libvlc-module.c:1285
 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
-msgstr ""
+msgstr "เลือกปุ่มที่จะใช้เพิ่มการหน่วงเวลาบทบรรยาย"
 
-#: src/libvlc-module.c:1202
+#: src/libvlc-module.c:1286
 msgid "Subtitle delay down"
-msgstr ""
+msgstr "ลลดการหน่วงเวลาบทบรรยาย"
 
-#: src/libvlc-module.c:1203
+#: src/libvlc-module.c:1287
 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
+msgstr "เลือกปุ่มที่จะใช้ลดการหน่วงเวลาบทบรรยาย"
+
+#: src/libvlc-module.c:1288
+msgid "Subtitle sync / bookmark audio timestamp"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1204
-msgid "Audio delay up"
+#: src/libvlc-module.c:1289
+msgid "Select the key to bookmark audio timestamp when syncing subtitles."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1205
-msgid "Select the key to increase the audio delay."
+#: src/libvlc-module.c:1290
+msgid "Subtitle sync / bookmark subtitle timestamp"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1206
-msgid "Audio delay down"
+#: src/libvlc-module.c:1291
+msgid "Select the key to bookmark subtitle timestamp when syncing subtitles."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1207
-msgid "Select the key to decrease the audio delay."
+#: src/libvlc-module.c:1292
+msgid "Subtitle sync / synchronize audio & subtitle timestamps"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1208
+#: src/libvlc-module.c:1293
+msgid "Select the key to synchronize bookmarked audio & subtitle timestamps."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1294
+msgid "Subtitle sync / reset audio & subtitle synchronization"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1295
+msgid "Select the key to reset synchronization of audio & subtitle timestamps."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1296
+msgid "Subtitle position up"
+msgstr "เลื่อนตำแหน่งบทบรรยายขึ้น"
+
+#: src/libvlc-module.c:1297
+msgid "Select the key to move subtitles higher."
+msgstr "เลือกปุ่มที่จะใช้เลื่อนตำแหน่งบทบรรยายขึ้น"
+
+#: src/libvlc-module.c:1298
+msgid "Subtitle position down"
+msgstr "เลื่อนตำแหน่งบทบรรยายลง"
+
+#: src/libvlc-module.c:1299
+msgid "Select the key to move subtitles lower."
+msgstr "เลือกปุ่มที่จะใช้เลื่อนตำแหน่งบทบรรยายลง"
+
+#: src/libvlc-module.c:1300
+msgid "Audio delay up"
+msgstr "เพิ่มการหน่วงเวลาเสียง"
+
+#: src/libvlc-module.c:1301
+msgid "Select the key to increase the audio delay."
+msgstr "เลือกปุ่มที่จะใช้เพิ่มการหน่วงเวลาเสียง"
+
+#: src/libvlc-module.c:1302
+msgid "Audio delay down"
+msgstr "ลดการหน่วงเวลาเสียง"
+
+#: src/libvlc-module.c:1303
+msgid "Select the key to decrease the audio delay."
+msgstr "เลือกปุ่มที่จะใช้ลดการหน่วงเวลาเสียง"
+
+#: src/libvlc-module.c:1310
 msgid "Play playlist bookmark 1"
-msgstr "เล่น playlist bookmark 1"
+msgstr "เล่นที่คั่นผังเล่น 1"
 
-#: src/libvlc-module.c:1209
+#: src/libvlc-module.c:1311
 msgid "Play playlist bookmark 2"
-msgstr "เล่น playlist bookmark 2"
+msgstr "เล่นที่คั่นผังเล่น 2"
 
-#: src/libvlc-module.c:1210
+#: src/libvlc-module.c:1312
 msgid "Play playlist bookmark 3"
-msgstr "เล่น playlist bookmark 3"
+msgstr "เล่นที่คั่นผังเล่น 3"
 
-#: src/libvlc-module.c:1211
+#: src/libvlc-module.c:1313
 msgid "Play playlist bookmark 4"
-msgstr "เล่น playlist bookmark 4"
+msgstr "เล่นที่คั่นผังเล่น 4"
 
-#: src/libvlc-module.c:1212
+#: src/libvlc-module.c:1314
 msgid "Play playlist bookmark 5"
-msgstr "เล่น playlist bookmark 5"
+msgstr "เล่นที่คั่นผังเล่น 5"
 
-#: src/libvlc-module.c:1213
+#: src/libvlc-module.c:1315
 msgid "Play playlist bookmark 6"
-msgstr "เล่น playlist bookmark 6"
+msgstr "เล่นที่คั่นผังเล่น 6"
 
-#: src/libvlc-module.c:1214
+#: src/libvlc-module.c:1316
 msgid "Play playlist bookmark 7"
-msgstr "เล่น playlist bookmark 7"
+msgstr "เล่นที่คั่นผังเล่น 7"
 
-#: src/libvlc-module.c:1215
+#: src/libvlc-module.c:1317
 msgid "Play playlist bookmark 8"
-msgstr "เล่น playlist bookmark 8"
+msgstr "เล่นที่คั่นผังเล่น 8"
 
-#: src/libvlc-module.c:1216
+#: src/libvlc-module.c:1318
 msgid "Play playlist bookmark 9"
-msgstr "เล่น playlist bookmark 9"
+msgstr "เล่นที่คั่นผังเล่น 9"
 
-#: src/libvlc-module.c:1217
+#: src/libvlc-module.c:1319
 msgid "Play playlist bookmark 10"
-msgstr "เล่น playlist bookmark 10"
+msgstr "เล่นที่คั่นผังเล่น 10"
 
-#: src/libvlc-module.c:1218
+#: src/libvlc-module.c:1320
 msgid "Select the key to play this bookmark."
-msgstr "à¹\80ลือà¸\81à¸\9bุà¹\88มà¹\80à¸\9eืà¹\88อà¹\80ลà¹\88à¸\99 bookmark นี้"
+msgstr "à¹\80ลือà¸\81à¸\9bุà¹\88มà¸\97ีà¹\88à¸\88ะà¸\97ำà¸\81ารà¹\80ลà¹\88à¸\99à¸\9cัà¸\87à¹\80ลà¹\88à¸\99à¸\95ัวนี้"
 
-#: src/libvlc-module.c:1219
+#: src/libvlc-module.c:1321
 msgid "Set playlist bookmark 1"
-msgstr "à¸\81ำหà¸\99à¸\94 playlist bookmark 1"
+msgstr "à¸\95ัà¹\89à¸\87à¹\80à¸\9bà¹\87à¸\99à¸\97ีà¹\88à¸\84ัà¹\88à¸\99à¸\9cัà¸\87à¹\80ลà¹\88à¸\99 1"
 
-#: src/libvlc-module.c:1220
+#: src/libvlc-module.c:1322
 msgid "Set playlist bookmark 2"
-msgstr "à¸\81ำหà¸\99à¸\94 playlist bookmark 2"
+msgstr "à¸\95ัà¹\89à¸\87à¹\80à¸\9bà¹\87à¸\99à¸\97ีà¹\88à¸\84ัà¹\88à¸\99à¸\9cัà¸\87à¹\80ลà¹\88à¸\99 2"
 
-#: src/libvlc-module.c:1221
+#: src/libvlc-module.c:1323
 msgid "Set playlist bookmark 3"
-msgstr "à¸\81ำหà¸\99à¸\94 playlist bookmark 3"
+msgstr "à¸\95ัà¹\89à¸\87à¹\80à¸\9bà¹\87à¸\99à¸\97ีà¹\88à¸\84ัà¹\88à¸\99à¸\9cัà¸\87à¹\80ลà¹\88à¸\99 3"
 
-#: src/libvlc-module.c:1222
+#: src/libvlc-module.c:1324
 msgid "Set playlist bookmark 4"
-msgstr "à¸\81ำหà¸\99à¸\94 playlist bookmark 4"
+msgstr "à¸\95ัà¹\89à¸\87à¹\80à¸\9bà¹\87à¸\99à¸\97ีà¹\88à¸\84ัà¹\88à¸\99à¸\9cัà¸\87à¹\80ลà¹\88à¸\99 4"
 
-#: src/libvlc-module.c:1223
+#: src/libvlc-module.c:1325
 msgid "Set playlist bookmark 5"
-msgstr "à¸\81ำหà¸\99à¸\94 playlist bookmark 5"
+msgstr "à¸\95ัà¹\89à¸\87à¹\80à¸\9bà¹\87à¸\99à¸\97ีà¹\88à¸\84ัà¹\88à¸\99à¸\9cัà¸\87à¹\80ลà¹\88à¸\99 5"
 
-#: src/libvlc-module.c:1224
+#: src/libvlc-module.c:1326
 msgid "Set playlist bookmark 6"
-msgstr "à¸\81ำหà¸\99à¸\94 playlist bookmark 6"
+msgstr "à¸\95ัà¹\89à¸\87à¹\80à¸\9bà¹\87à¸\99à¸\97ีà¹\88à¸\84ัà¹\88à¸\99à¸\9cัà¸\87à¹\80ลà¹\88à¸\99 6"
 
-#: src/libvlc-module.c:1225
+#: src/libvlc-module.c:1327
 msgid "Set playlist bookmark 7"
-msgstr "à¸\81ำหà¸\99à¸\94 playlist bookmark 7"
+msgstr "à¸\95ัà¹\89à¸\87à¹\80à¸\9bà¹\87à¸\99à¸\97ีà¹\88à¸\84ัà¹\88à¸\99à¸\9cัà¸\87à¹\80ลà¹\88à¸\99 7"
 
-#: src/libvlc-module.c:1226
+#: src/libvlc-module.c:1328
 msgid "Set playlist bookmark 8"
-msgstr "à¸\81ำหà¸\99à¸\94 playlist bookmark 8"
+msgstr "à¸\95ัà¹\89à¸\87à¹\80à¸\9bà¹\87à¸\99à¸\97ีà¹\88à¸\84ัà¹\88à¸\99à¸\9cัà¸\87à¹\80ลà¹\88à¸\99 8"
 
-#: src/libvlc-module.c:1227
+#: src/libvlc-module.c:1329
 msgid "Set playlist bookmark 9"
-msgstr "à¸\81ำหà¸\99à¸\94 playlist bookmark 9"
+msgstr "à¸\95ัà¹\89à¸\87à¹\80à¸\9bà¹\87à¸\99à¸\97ีà¹\88à¸\84ัà¹\88à¸\99à¸\9cัà¸\87à¹\80ลà¹\88à¸\99 9"
 
-#: src/libvlc-module.c:1228
+#: src/libvlc-module.c:1330
 msgid "Set playlist bookmark 10"
-msgstr "à¸\81ำหà¸\99à¸\94 playlist bookmark 10"
+msgstr "à¸\95ัà¹\89à¸\87à¹\80à¸\9bà¹\87à¸\99à¸\97ีà¹\88à¸\84ัà¹\88à¸\99à¸\9cัà¸\87à¹\80ลà¹\88à¸\99 10"
 
-#: src/libvlc-module.c:1229
+#: src/libvlc-module.c:1331
 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
-msgstr "à¹\80ลือà¸\81à¸\9bุà¹\88มà¹\80à¸\9eืà¹\88อà¸\81ำหà¸\99à¸\94 playlist bookmark à¸\99ีà¹\89"
+msgstr "ลà¸\94à¸\81ารหà¸\99à¹\88วà¸\87à¹\80วลาà¹\80สียà¸\87"
 
-#: src/libvlc-module.c:1231
+#: src/libvlc-module.c:1332
+#: modules/gui/qt4/components/playlist/standardpanel.cpp:234
+msgid "Clear the playlist"
+msgstr "ล้างผังเล่น"
+
+#: src/libvlc-module.c:1333
+msgid "Select the key to clear the current playlist."
+msgstr "เลือกปุ่มที่จะใช้ในการล้างผังเล่นปัจจุบัน"
+
+#: src/libvlc-module.c:1335
 msgid "Playlist bookmark 1"
-msgstr "Playlist bookmark 1"
+msgstr "ที่คั่นผังเล่น 1"
 
-#: src/libvlc-module.c:1232
+#: src/libvlc-module.c:1336
 msgid "Playlist bookmark 2"
-msgstr "Playlist bookmark 2"
+msgstr "ที่คั่นผังเล่น 2"
 
-#: src/libvlc-module.c:1233
+#: src/libvlc-module.c:1337
 msgid "Playlist bookmark 3"
-msgstr "Playlist bookmark 3"
+msgstr "ที่คั่นผังเล่น 3"
 
-#: src/libvlc-module.c:1234
+#: src/libvlc-module.c:1338
 msgid "Playlist bookmark 4"
-msgstr "Playlist bookmark 4"
+msgstr "ที่คั่นผังเล่น 4"
 
-#: src/libvlc-module.c:1235
+#: src/libvlc-module.c:1339
 msgid "Playlist bookmark 5"
-msgstr "Playlist bookmark 5"
+msgstr "ที่คั่นผังเล่น 5"
 
-#: src/libvlc-module.c:1236
+#: src/libvlc-module.c:1340
 msgid "Playlist bookmark 6"
-msgstr "Playlist bookmark 6"
+msgstr "ที่คั่นผังเล่น 6"
 
-#: src/libvlc-module.c:1237
+#: src/libvlc-module.c:1341
 msgid "Playlist bookmark 7"
-msgstr "Playlist bookmark 7"
+msgstr "ที่คั่นผังเล่น 7"
 
-#: src/libvlc-module.c:1238
+#: src/libvlc-module.c:1342
 msgid "Playlist bookmark 8"
-msgstr "Playlist bookmark 8"
+msgstr "ที่คั่นผังเล่น 8"
 
-#: src/libvlc-module.c:1239
+#: src/libvlc-module.c:1343
 msgid "Playlist bookmark 9"
-msgstr "Playlist bookmark 9"
+msgstr "ที่คั่นผังเล่น 9"
 
-#: src/libvlc-module.c:1240
+#: src/libvlc-module.c:1344
 msgid "Playlist bookmark 10"
-msgstr "Playlist bookmark 10"
+msgstr "ที่คั่นผังเล่น 10"
 
-#: src/libvlc-module.c:1242
+#: src/libvlc-module.c:1346
 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
-msgstr "คุณสามารถระบุ playlist bookmark ได้"
-
-#: src/libvlc-module.c:1244
-msgid "Go back in browsing history"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1245
-msgid ""
-"Select the key to go back (to the previous media item) in the browsing "
-"history."
-msgstr ""
+#: src/libvlc-module.c:1348
+msgid "Cycle audio track"
+msgstr "สับเปลี่ยนร่องเสียง"
 
-#: src/libvlc-module.c:1246
-msgid "Go forward in browsing history"
-msgstr ""
+#: src/libvlc-module.c:1349
+msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
+msgstr "สับเปลี่ยนระหว่างร่องเสียง(ภาษา)ที่มีอยู่"
 
-#: src/libvlc-module.c:1247
-msgid ""
-"Select the key to go forward (to the next media item) in the browsing "
-"history."
-msgstr ""
+#: src/libvlc-module.c:1350
+msgid "Cycle subtitle track"
+msgstr "สับเปลี่ยนร่องบทบรรยาย"
 
-#: src/libvlc-module.c:1249
-msgid "Cycle audio track"
+#: src/libvlc-module.c:1351
+msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
+msgstr "สับเปลี่ยนระหว่างร่องบทบรรยายที่มีอยู่"
+
+#: src/libvlc-module.c:1352
+msgid "Cycle next program Service ID"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1250
-msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
+#: src/libvlc-module.c:1353
+msgid "Cycle through the available next program Service IDs (SIDs)."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1251
-msgid "Cycle subtitle track"
+#: src/libvlc-module.c:1354
+msgid "Cycle previous program Service ID"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1252
-msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
+#: src/libvlc-module.c:1355
+msgid "Cycle through the available previous program Service IDs (SIDs)."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1253
+#: src/libvlc-module.c:1356
 msgid "Cycle source aspect ratio"
-msgstr ""
+msgstr "สับเปลี่ยนสัดส่วนภาพจากแหล่ง"
 
-#: src/libvlc-module.c:1254
+#: src/libvlc-module.c:1357
 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
-msgstr ""
+msgstr "สับเปลี่ยนระหว่างรายการที่มีของสัดส่วนภาพจากแหล่ง"
 
-#: src/libvlc-module.c:1255
+#: src/libvlc-module.c:1358
 msgid "Cycle video crop"
-msgstr ""
+msgstr "สับเปลี่ยนขอบตัดวีดิทัศน์"
 
-#: src/libvlc-module.c:1256
+#: src/libvlc-module.c:1359
 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
+msgstr "สับเปลี่ยนระหว่างขอบตัดวีดิทัศน์ที่มีอยู่"
+
+#: src/libvlc-module.c:1360
+msgid "Toggle autoscaling"
+msgstr "เปิด/ปิดการปรับขนาดอัตโนมัติ"
+
+#: src/libvlc-module.c:1361
+msgid "Activate or deactivate autoscaling."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1257
+#: src/libvlc-module.c:1362
+msgid "Increase scale factor"
+msgstr "เพิ่มสัดส่วนภาพ"
+
+#: src/libvlc-module.c:1364
+msgid "Decrease scale factor"
+msgstr "ลดสัดส่วนภาพ"
+
+#: src/libvlc-module.c:1366
+msgid "Toggle deinterlacing"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1367
+msgid "Activate or deactivate deinterlacing."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1368
 msgid "Cycle deinterlace modes"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1258
-msgid "Cycle through deinterlace modes."
+#: src/libvlc-module.c:1369
+msgid "Cycle through available deinterlace modes."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1259
-msgid "Show interface"
-msgstr "à¹\81สà¸\94à¸\87สà¹\88วà¸\99à¸\95ิà¸\94à¸\95à¹\88อ"
+#: src/libvlc-module.c:1370
+msgid "Show controller in fullscreen"
+msgstr "à¹\81สà¸\94à¸\87สà¹\88วà¸\99à¸\84วà¸\9aà¸\84ุมà¹\80มืà¹\88ออยูà¹\88à¹\83à¸\99รูà¸\9bà¹\81à¸\9aà¸\9aà¹\80à¸\95à¹\87มà¸\88อ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1260
-msgid "Raise the interface above all other windows."
+#: src/libvlc-module.c:1371
+msgid "Boss key"
+msgstr "ปุ่มหลัก"
+
+#: src/libvlc-module.c:1372
+msgid "Hide the interface and pause playback."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1261
-msgid "Hide interface"
-msgstr "ซ่อนส่วนติดต่อ"
+#: src/libvlc-module.c:1373
+msgid "Context menu"
+msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1262
-msgid "Lower the interface below all other windows."
+#: src/libvlc-module.c:1374
+msgid "Show the contextual popup menu."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1263
+#: src/libvlc-module.c:1375
 msgid "Take video snapshot"
-msgstr ""
+msgstr "จับภาพถ่ายวีดิทัศน์"
 
-#: src/libvlc-module.c:1264
+#: src/libvlc-module.c:1376
 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
-msgstr ""
+msgstr "จับภาพถ่ายวีดิทัศน์แล้วเขียนลงดิสก์"
 
-#: src/libvlc-module.c:1266
+#: src/libvlc-module.c:1378 modules/gui/macosx/MainMenu.m:363
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:118
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:129 modules/gui/qt4/menus.cpp:845
+#: modules/stream_out/record.c:60
 msgid "Record"
-msgstr "à¹\80รà¸\84à¸\84อรà¹\8cà¸\94"
+msgstr "à¸\9aัà¸\99à¸\97ึà¸\81"
 
-#: src/libvlc-module.c:1267
+#: src/libvlc-module.c:1379
 msgid "Record access filter start/stop."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1268
-#, fuzzy
-msgid "Dump"
-msgstr "Dummy"
-
-#: src/libvlc-module.c:1269
-msgid "Media dump access filter trigger."
-msgstr ""
-
-#: src/libvlc-module.c:1271
-msgid "Normal/Repeat/Loop"
-msgstr ""
+#: src/libvlc-module.c:1381
+msgid "Normal/Loop/Repeat"
+msgstr "ปกติ/เล่นวน/เล่นซ้ำ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1272
-msgid "Toggle Normal/Repeat/Loop playlist modes"
-msgstr ""
+#: src/libvlc-module.c:1382
+msgid "Toggle Normal/Loop/Repeat playlist modes"
+msgstr "เปิด(ปิด)การเล่น ปกติ/ซ้ำ/วน ในส่วนของผังเล่น"
 
-#: src/libvlc-module.c:1275
+#: src/libvlc-module.c:1385
 msgid "Toggle random playlist playback"
-msgstr ""
+msgstr "เปิด/ปิด การเล่นสุ่มรายการในผังเล่น"
 
-#: src/libvlc-module.c:1277 src/libvlc-module.c:1278
-#: src/video_output/vout_intf.c:231
-msgid "Zoom"
-msgstr "ซูม"
-
-#: src/libvlc-module.c:1280 src/libvlc-module.c:1281
+#: src/libvlc-module.c:1390 src/libvlc-module.c:1391
 msgid "Un-Zoom"
-msgstr "à¹\84มà¹\88à¸\8bูม"
+msgstr "à¹\80ลิà¸\81à¹\81สà¸\94à¸\87ยà¹\88อ-à¸\82ยาย"
 
-#: src/libvlc-module.c:1283 src/libvlc-module.c:1284
+#: src/libvlc-module.c:1393 src/libvlc-module.c:1394
 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
-msgstr ""
+msgstr "ตัดขอบวีดิทัศน์ด้านบนทิ้งไปหนึ่งพิกเซล"
 
-#: src/libvlc-module.c:1285 src/libvlc-module.c:1286
+#: src/libvlc-module.c:1395 src/libvlc-module.c:1396
 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
-msgstr ""
+msgstr "ยกเลิกการตัดขอบวีดิทัศน์ด้านบนทิ้งไปหนึ่งพิกเซล"
 
-#: src/libvlc-module.c:1288 src/libvlc-module.c:1289
+#: src/libvlc-module.c:1398 src/libvlc-module.c:1399
 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
-msgstr ""
+msgstr "ตัดขอบวีดิทัศน์ด้านซ้ายทิ้งไปหนึ่งพิกเซล"
 
-#: src/libvlc-module.c:1290 src/libvlc-module.c:1291
+#: src/libvlc-module.c:1400 src/libvlc-module.c:1401
 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
-msgstr ""
+msgstr "ยกเลิกการตัดขอบวีดิทัศน์ด้านซ้ายทิ้งไปหนึ่งพิกเซล"
 
-#: src/libvlc-module.c:1293 src/libvlc-module.c:1294
+#: src/libvlc-module.c:1403 src/libvlc-module.c:1404
 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
-msgstr ""
+msgstr "ตัดขอบวีดิทัศน์ด้านล่างทิ้งไปหนึ่งพิกเซล"
 
-#: src/libvlc-module.c:1295 src/libvlc-module.c:1296
+#: src/libvlc-module.c:1405 src/libvlc-module.c:1406
 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
-msgstr ""
+msgstr "ยกเลิกการตัดขอบวีดิทัศน์ด้านล่างทิ้งไปหนึ่งพิกเซล"
 
-#: src/libvlc-module.c:1298 src/libvlc-module.c:1299
+#: src/libvlc-module.c:1408 src/libvlc-module.c:1409
 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
-msgstr ""
+msgstr "ตัดขอบวีดิทัศน์ด้านขวาทิ้งไปหนึ่งพิกเซล"
 
-#: src/libvlc-module.c:1300 src/libvlc-module.c:1301
+#: src/libvlc-module.c:1410 src/libvlc-module.c:1411
 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
-msgstr ""
+msgstr "ยกเลิกการตัดขอบวีดิทัศน์ด้านขวาทิ้งไปหนึ่งพิกเซล"
 
-#: src/libvlc-module.c:1303
-#, fuzzy
+#: src/libvlc-module.c:1413
 msgid "Toggle wallpaper mode in video output"
-msgstr "à¹\80อาà¸\95à¹\8cà¸\9eุà¸\95วิà¸\94ีà¹\82อà¹\80à¸\95à¹\87มà¸\88อ"
+msgstr "à¹\80à¸\9bิà¸\94/à¸\9bิà¸\94รูà¸\9bà¹\81à¸\9aà¸\9aà¸\9eืà¹\89à¸\99หลัà¸\87à¹\83à¸\99สà¹\88วà¸\99à¹\81สà¸\94à¸\87วีà¸\94ิà¸\97ัศà¸\99à¹\8c"
 
-#: src/libvlc-module.c:1305
-msgid ""
-"Toggle wallpaper mode in video output. Only works with the directx video "
-"output for the time being."
-msgstr ""
+#: src/libvlc-module.c:1415
+msgid "Toggle wallpaper mode in video output."
+msgstr "เปิด/ปิดรูปแบบพื้นหลังในส่วนแสดงวีดิทัศน์"
 
-#: src/libvlc-module.c:1308
-msgid "Display OSD menu on top of video output"
-msgstr ""
+#: src/libvlc-module.c:1417
+msgid "Cycle through audio devices"
+msgstr "สับเปลี่ยนอุปกรณ์เสียง"
 
-#: src/libvlc-module.c:1309
-msgid "Display OSDmenu on top of video output"
-msgstr ""
+#: src/libvlc-module.c:1418
+msgid "Cycle through available audio devices"
+msgstr "สับเปลี่ยนระหว่างอุปกรณ์เสียงที่มีอยู่"
 
-#: src/libvlc-module.c:1310
-msgid "Do not display OSD menu on video output"
-msgstr ""
+#: src/libvlc-module.c:1545 src/video_output/vout_intf.c:297
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:408 modules/gui/macosx/MainMenu.m:483
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1541
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:117
+msgid "Snapshot"
+msgstr "จับภาพ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1311
-msgid "Do not display OSDmenu on top of video output"
-msgstr ""
+#: src/libvlc-module.c:1562
+msgid "Window properties"
+msgstr "คุณสมบัติของหน้าต่าง"
 
-#: src/libvlc-module.c:1312
-msgid "Highlight widget on the right"
-msgstr ""
+#: src/libvlc-module.c:1620
+msgid "Subpictures"
+msgstr "ภาพบทบรรยาย"
+
+#: src/libvlc-module.c:1628 modules/codec/subsdec.c:182
+#: modules/demux/subtitle.c:69 modules/demux/xiph_metadata.h:49
+#: modules/demux/xiph_metadata.h:62 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:173
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:191 modules/gui/macosx/MainMenu.m:424
+#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:153
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:702 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:746
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:749
+msgid "Subtitles"
+msgstr "บทบรรยาย"
 
-#: src/libvlc-module.c:1314
-msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the right"
-msgstr ""
+#: src/libvlc-module.c:1645 modules/stream_out/transcode/transcode.c:116
+msgid "Overlays"
+msgstr "ภาพซ้อน"
 
-#: src/libvlc-module.c:1315
-msgid "Highlight widget on the left"
-msgstr ""
+#: src/libvlc-module.c:1655
+msgid "Track settings"
+msgstr "ค่าตั้งร่องข้อมูล"
 
-#: src/libvlc-module.c:1317
-msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the left"
-msgstr ""
+#: src/libvlc-module.c:1691
+msgid "Playback control"
+msgstr "ควบคุมการเล่น"
 
-#: src/libvlc-module.c:1318
-msgid "Highlight widget on top"
-msgstr ""
-
-#: src/libvlc-module.c:1320
-msgid "Move OSD menu highlight to the widget on top"
-msgstr ""
-
-#: src/libvlc-module.c:1321
-msgid "Highlight widget below"
-msgstr ""
-
-#: src/libvlc-module.c:1323
-msgid "Move OSD menu highlight to the widget below"
-msgstr ""
-
-#: src/libvlc-module.c:1324
-#, fuzzy
-msgid "Select current widget"
-msgstr "เลือกไฟล์"
-
-#: src/libvlc-module.c:1326
-msgid "Selecting current widget performs the associated action."
-msgstr ""
-
-#: src/libvlc-module.c:1329
-#, c-format
-msgid ""
-"Usage: %s [options] [stream] ...\n"
-"You can specify multiple streams on the commandline. They will be enqueued "
-"in the playlist.\n"
-"The first item specified will be played first.\n"
-"\n"
-"Options-styles:\n"
-"  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
-"   -option  A single letter version of a global --option.\n"
-"   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
-"            and that overrides previous settings.\n"
-"\n"
-"Stream MRL syntax:\n"
-"  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
-"option=value ...]\n"
-"\n"
-"  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
-"  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
-"\n"
-"URL syntax:\n"
-"  [file://]filename              Plain media file\n"
-"  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
-"  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
-"  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
-"  screen://                      Screen capture\n"
-"  [dvd://][device][@raw_device]  DVD device\n"
-"  [vcd://][device]               VCD device\n"
-"  [cdda://][device]              Audio CD device\n"
-"  udp:[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
-"                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
-"  vlc:pause:<seconds>            Special item to pause the playlist for a "
-"certain time\n"
-"  vlc:quit                       Special item to quit VLC\n"
-msgstr ""
-
-#: src/libvlc-module.c:1462 src/video_output/vout_intf.c:448
-msgid "Snapshot"
-msgstr "จับภาพ"
-
-#: src/libvlc-module.c:1475
-msgid "Window properties"
-msgstr "คุณสมบัติหน้าต่าง"
-
-#: src/libvlc-module.c:1518
-msgid "Subpictures"
-msgstr "รูปภาพข้างใต้"
-
-#: src/libvlc-module.c:1525
-msgid "Subtitles"
-msgstr "คำบรรยาย"
-
-#: src/libvlc-module.c:1542
-msgid "Overlays"
-msgstr ""
-
-#: src/libvlc-module.c:1550
-#, fuzzy
-msgid "France"
-msgstr "ฝรั่งเศส"
-
-#: src/libvlc-module.c:1552
-msgid "Track settings"
-msgstr ""
-
-#: src/libvlc-module.c:1574
-msgid "Playback control"
-msgstr ""
-
-#: src/libvlc-module.c:1591
+#: src/libvlc-module.c:1719
 msgid "Default devices"
-msgstr "à¹\80à¸\84รืà¹\88อà¸\87à¸\94ีà¸\9fอลà¹\8cà¸\95"
+msgstr "อุà¸\9bà¸\81รà¸\93à¹\8cà¹\80ลà¹\88à¸\99à¸\9bริยาย"
 
-#: src/libvlc-module.c:1600
+#: src/libvlc-module.c:1728
 msgid "Network settings"
-msgstr "à¸\81ารà¸\95ัà¹\89à¸\87à¸\84à¹\88าเครือข่าย"
+msgstr "à¸\84à¹\88าà¸\95ัà¹\89à¸\87เครือข่าย"
 
-#: src/libvlc-module.c:1612
+#: src/libvlc-module.c:1753
 msgid "Socks proxy"
-msgstr "Socks proxy"
+msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1621
+#: src/libvlc-module.c:1762 modules/demux/xiph_metadata.h:55
 msgid "Metadata"
-msgstr ""
+msgstr "ข้อมูลกำกับ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1651
+#: src/libvlc-module.c:1862
 msgid "Decoders"
-msgstr "à¸\95ัวà¸\96อà¸\94รหัส"
+msgstr "à¸\95ัวอà¹\88าà¸\99รหัส"
 
-#: src/libvlc-module.c:1658
+#: src/libvlc-module.c:1869 modules/access/avio.h:40
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:59 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96
 msgid "Input"
-msgstr "สิà¹\88à¸\87นำเข้า"
+msgstr "สà¹\88วà¸\99นำเข้า"
 
-#: src/libvlc-module.c:1698
+#: src/libvlc-module.c:1905
 msgid "VLM"
 msgstr "VLM"
 
-#: src/libvlc-module.c:1731
-msgid "CPU"
-msgstr "CPU"
-
-#: src/libvlc-module.c:1753
+#: src/libvlc-module.c:1951
 msgid "Special modules"
-msgstr "à¹\82มà¸\94ูลà¸\9eิà¹\80ศษ"
+msgstr "มอà¸\94ูลà¹\80à¸\89à¸\9eาะ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1759
+#: src/libvlc-module.c:1956 modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:84
 msgid "Plugins"
-msgstr "à¹\82à¸\9bรà¹\81à¸\81รมà¹\80สริม"
+msgstr "à¸\9bลัà¹\8aà¸\81อิà¸\99"
 
-#: src/libvlc-module.c:1767
+#: src/libvlc-module.c:1962
 msgid "Performance options"
-msgstr "ออปชั่นการทำงาน"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:1983
+msgid "Clock source"
+msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:1911
+#: src/libvlc-module.c:2092
 msgid "Hot keys"
 msgstr "ปุ่มลัด"
 
-#: src/libvlc-module.c:2275
+#: src/libvlc-module.c:2547
 msgid "Jump sizes"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:2354
-msgid "main program"
-msgstr "โปรแกรมหลัก"
-
-#: src/libvlc-module.c:2364
+#: src/libvlc-module.c:2626
 msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced and --help-verbose)"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:2370
+#: src/libvlc-module.c:2629
+msgid "Exhaustive help for VLC and its modules"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc-module.c:2631
 msgid ""
 "print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced and "
 "--help-verbose)"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:2375
-msgid "print help for the advanced options"
-msgstr ""
-
-#: src/libvlc-module.c:2380
+#: src/libvlc-module.c:2634
 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:2386
+#: src/libvlc-module.c:2636
 msgid "print a list of available modules"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:2391
+#: src/libvlc-module.c:2638
 msgid "print a list of available modules with extra detail"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:2397
+#: src/libvlc-module.c:2640
 msgid ""
 "print help on a specific module (can be combined with --advanced and --help-"
-"verbose)"
+"verbose). Prefix the module name with = for strict matches."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:2402
-msgid "save the current command line options in the config"
+#: src/libvlc-module.c:2644
+msgid "no configuration option will be loaded nor saved to config file"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:2407
+#: src/libvlc-module.c:2646
 msgid "reset the current config to the default values"
-msgstr ""
+msgstr "เรียกคืนการตั้งค่าที่ใช้อยู่ กลับไปสู่ค่าปริยาย"
 
-#: src/libvlc-module.c:2412
+#: src/libvlc-module.c:2648
 msgid "use alternate config file"
-msgstr "ใช้ไฟล์คอนฟิกที่เปลี่ยนค่า"
+msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:2417
+#: src/libvlc-module.c:2650
 msgid "resets the current plugins cache"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc-module.c:2422
+#: src/libvlc-module.c:2652
 msgid "print version information"
-msgstr "à¸\9eิมà¸\9eà¹\8cà¸\82à¹\89อมูลà¸\82อà¸\87à¹\80วอรà¹\8cà¸\8aั่น"
+msgstr "à¸\9eิมà¸\9eà¹\8cรายละà¹\80อียà¸\94รุ่น"
 
-#: src/modules/configuration.c:1284
-msgid "boolean"
-msgstr "boolean"
+#: src/libvlc-module.c:2690
+#, fuzzy
+msgid "core program"
+msgstr "รายการหลัก"
+
+#: src/misc/update.c:473
+#, c-format
+msgid "%.1f GiB"
+msgstr "%.1f GiB"
+
+#: src/misc/update.c:475
+#, c-format
+msgid "%.1f MiB"
+msgstr "%.1f MiB"
+
+#: src/misc/update.c:477 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:162
+#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:164 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:174
+#, c-format
+msgid "%.1f KiB"
+msgstr "%.1f KiB"
+
+#: src/misc/update.c:479
+#, c-format
+msgid "%ld B"
+msgstr "%ld B"
+
+#: src/misc/update.c:571
+msgid "Saving file failed"
+msgstr "การบันทึกแฟ้มล้มเหลว"
+
+#: src/misc/update.c:572
+#, c-format
+msgid "Failed to open \"%s\" for writing"
+msgstr "ล้มเหลวในการเปิด \"%s\" สำหรับการเขียน"
+
+#: src/misc/update.c:585
+#, c-format
+msgid ""
+"%s\n"
+"Downloading... %s/%s %.1f%% done"
+msgstr ""
+"%s\n"
+"กำลังดาวน์โหลด... %s/%s โหลดแล้ว %.1f%%"
+
+#: src/misc/update.c:589
+msgid "Downloading ..."
+msgstr "กำลังดาวน์โหลด ..."
+
+#: src/misc/update.c:590 src/misc/update.c:717 modules/demux/avi/avi.c:2556
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:372 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:387
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:613 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:712
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:104 modules/gui/macosx/BWQuincyUI.m:80
+#: modules/gui/macosx/controls.m:54 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:168
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:194
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:372
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:386 modules/gui/macosx/coredialogs.m:61
+#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:63 modules/gui/macosx/coredialogs.m:168
+#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:184 modules/gui/macosx/MainWindow.m:189
+#: modules/gui/macosx/open.m:128 modules/gui/macosx/open.m:183
+#: modules/gui/macosx/prefs.m:208 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:324
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:352 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:414
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:836 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:879
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:943 modules/gui/macosx/wizard.m:317
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1334
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1426
+#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:427
+#: modules/access/dvb/scan.c:669
+msgid "Cancel"
+msgstr "ยกเลิก"
+
+#: src/misc/update.c:610
+#, c-format
+msgid ""
+"%s\n"
+"Downloading... %s/%s - %.1f%% done"
+msgstr ""
+"%s\n"
+"กำลังดาวน์โหลด... %s/%s - โหลดแล้ว %.1f%%"
+
+#: src/misc/update.c:642
+msgid "File could not be verified"
+msgstr "ไม่สามารถระบุประเภทแฟ้มได้"
+
+#: src/misc/update.c:643
+#, c-format
+msgid ""
+"It was not possible to download a cryptographic signature for the downloaded "
+"file \"%s\". Thus, it was deleted."
+msgstr ""
+
+#: src/misc/update.c:654 src/misc/update.c:666
+msgid "Invalid signature"
+msgstr ""
+
+#: src/misc/update.c:655 src/misc/update.c:667
+#, c-format
+msgid ""
+"The cryptographic signature for the downloaded file \"%s\" was invalid and "
+"could not be used to securely verify it. Thus, the file was deleted."
+msgstr ""
+
+#: src/misc/update.c:679
+msgid "File not verifiable"
+msgstr ""
+
+#: src/misc/update.c:680
+#, c-format
+msgid ""
+"It was not possible to securely verify the downloaded file \"%s\". Thus, it "
+"was deleted."
+msgstr ""
+
+#: src/misc/update.c:691 src/misc/update.c:703
+msgid "File corrupted"
+msgstr "แฟ้มชำรุด"
+
+#: src/misc/update.c:692 src/misc/update.c:704
+#, c-format
+msgid "Downloaded file \"%s\" was corrupted. Thus, it was deleted."
+msgstr "แฟ้มที่ดาวนโหลดมา \"%s\" ชำรุด จึงได้ทำการลบมันออกไป"
+
+#: src/misc/update.c:715
+msgid "Update VLC media player"
+msgstr "ปรับปรุงรุ่นโปรแกรมเล่นสื่อ VLC"
+
+#: src/misc/update.c:716
+msgid ""
+"The new version was successfully downloaded. Do you want to close VLC and "
+"install it now?"
+msgstr ""
 
-#: src/modules/configuration.c:1295
-msgid "key"
-msgstr "key"
+#: src/misc/update.c:717 modules/gui/macosx/AddonManager.m:190
+msgid "Install"
+msgstr "ติดตั้ง"
+
+#: src/playlist/engine.c:256 src/playlist/loadsave.c:159 lib/media_list.c:252
+#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:227 modules/gui/macosx/MainWindow.m:925
+#: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:238
+msgid "Media Library"
+msgstr "คลังสื่อ"
 
-#: src/playlist/tree.c:61
+#: src/playlist/tree.c:67 modules/access/dtv/access.c:75
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:242
 msgid "Undefined"
-msgstr "à¹\84มà¹\88ระà¸\9aุ"
+msgstr "à¹\84มà¹\88à¸\81ำหà¸\99à¸\94"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:38
+#: src/text/iso-639_def.h:40
 msgid "Afar"
-msgstr "Afar"
+msgstr ""
 
-#: src/text/iso-639_def.h:39
+#: src/text/iso-639_def.h:41
 msgid "Abkhazian"
-msgstr "Abkhazian"
+msgstr ""
 
-#: src/text/iso-639_def.h:40
+#: src/text/iso-639_def.h:42
 msgid "Afrikaans"
-msgstr "Afrikaans"
+msgstr "แอฟริกา"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:41
+#: src/text/iso-639_def.h:43
 msgid "Albanian"
-msgstr "Albanian"
+msgstr "แอลเบเนีย"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:42
+#: src/text/iso-639_def.h:44
 msgid "Amharic"
-msgstr "Amharic"
+msgstr "อัมฮาริก"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:44
+#: src/text/iso-639_def.h:45
+msgid "Arabic"
+msgstr "อาหรับ"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:46
 msgid "Armenian"
-msgstr "Armenian"
+msgstr "อาร์เมเนีย"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:45
+#: src/text/iso-639_def.h:47
 msgid "Assamese"
-msgstr "Assamese"
+msgstr "อัสสัม"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:46
+#: src/text/iso-639_def.h:48
 msgid "Avestan"
-msgstr "Avestan"
+msgstr "อเวสถาน"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:47
+#: src/text/iso-639_def.h:49
 msgid "Aymara"
-msgstr "Aymara"
+msgstr ""
 
-#: src/text/iso-639_def.h:48
+#: src/text/iso-639_def.h:50
 msgid "Azerbaijani"
-msgstr "Azerbaijani"
+msgstr "อาเซอร์ไบจาน"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:49
+#: src/text/iso-639_def.h:51
 msgid "Bashkir"
-msgstr "Bashkir"
+msgstr "แบชเคียร์"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:50
+#: src/text/iso-639_def.h:52
 msgid "Basque"
-msgstr "Basque"
+msgstr "แบ็ซค์"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:51
+#: src/text/iso-639_def.h:53
 msgid "Belarusian"
-msgstr "Belarusian"
+msgstr "เบลารุส"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:52
+#: src/text/iso-639_def.h:54
 msgid "Bengali"
-msgstr "Bengali"
+msgstr "เบ็งกาลี"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:53
+#: src/text/iso-639_def.h:55
 msgid "Bihari"
-msgstr "Bihari"
+msgstr "พิหาร"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:54
+#: src/text/iso-639_def.h:56
 msgid "Bislama"
-msgstr "Bislama"
+msgstr ""
 
-#: src/text/iso-639_def.h:55
+#: src/text/iso-639_def.h:57
 msgid "Bosnian"
-msgstr "Bosnian"
+msgstr "บอสเนีย"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:56
+#: src/text/iso-639_def.h:58
 msgid "Breton"
-msgstr "Breton"
+msgstr "เบรตัน"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:57
+#: src/text/iso-639_def.h:59
 msgid "Bulgarian"
-msgstr "Bulgarian"
+msgstr "บัลแกเรีย"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:58
+#: src/text/iso-639_def.h:60
 msgid "Burmese"
-msgstr "Burmese"
+msgstr "พม่า"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:60
+#: src/text/iso-639_def.h:61
+msgid "Catalan"
+msgstr "คาตะลาน"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:62
 msgid "Chamorro"
-msgstr "Chamorro"
+msgstr ""
 
-#: src/text/iso-639_def.h:61
+#: src/text/iso-639_def.h:63
 msgid "Chechen"
-msgstr "Chechen"
+msgstr "เชเชน"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:62
+#: src/text/iso-639_def.h:64
 msgid "Chinese"
-msgstr "Chinese"
+msgstr "จีน"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:63
+#: src/text/iso-639_def.h:65
 msgid "Church Slavic"
-msgstr "Church Slavic"
+msgstr ""
 
-#: src/text/iso-639_def.h:64
+#: src/text/iso-639_def.h:66
 msgid "Chuvash"
-msgstr "Chuvash"
+msgstr "ชูวาช"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:65
+#: src/text/iso-639_def.h:67
 msgid "Cornish"
-msgstr "Cornish"
+msgstr ""
 
-#: src/text/iso-639_def.h:66
+#: src/text/iso-639_def.h:68
 msgid "Corsican"
-msgstr "Corsican"
+msgstr ""
+
+#: src/text/iso-639_def.h:69
+msgid "Czech"
+msgstr "เช็ก"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:70
-msgid "Dzongkha"
-msgstr "Dzongkha"
+msgid "Danish"
+msgstr "เดนมาร์ก"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:71
-msgid "English"
-msgstr "English"
+msgid "Dutch"
+msgstr "ดัตช์"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:72
-msgid "Esperanto"
-msgstr "Esperanto"
+msgid "Dzongkha"
+msgstr "ภูฏาน"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:73
-msgid "Estonian"
-msgstr "Estonian"
+msgid "English"
+msgstr "อังกฤษ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:74
-msgid "Faroese"
-msgstr "Faroese"
+msgid "Esperanto"
+msgstr "เอสเปอรันโต"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:75
+msgid "Estonian"
+msgstr "เอสโตเนีย"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:76
+msgid "Faroese"
+msgstr "แฟโร"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:77
 msgid "Fijian"
-msgstr "Fijian"
+msgstr "ฟิจิ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:78
+msgid "Finnish"
+msgstr "ฟินแลนด์"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:79
+msgid "French"
+msgstr "ฝรั่งเศส"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:80
 msgid "Frisian"
-msgstr "Frisian"
+msgstr ""
 
 #: src/text/iso-639_def.h:81
-msgid "Gaelic (Scots)"
-msgstr "Gaelic (Scots)"
+msgid "Georgian"
+msgstr "จอร์เจีย"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:82
-msgid "Irish"
-msgstr "Irish"
+msgid "German"
+msgstr "เยอรมัน"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:83
-msgid "Gallegan"
-msgstr "Gallegan"
+msgid "Gaelic (Scots)"
+msgstr "เกลิค (สก็อตส์)"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:84
-msgid "Manx"
-msgstr "Manx"
+msgid "Irish"
+msgstr "ไอริช"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:85
-msgid "Greek, Modern ()"
-msgstr "Greek, Modern ()"
+msgid "Gallegan"
+msgstr ""
 
 #: src/text/iso-639_def.h:86
-msgid "Guarani"
-msgstr "Guarani"
+msgid "Manx"
+msgstr ""
 
 #: src/text/iso-639_def.h:87
-msgid "Gujarati"
-msgstr "Gujarati"
+msgid "Greek, Modern"
+msgstr "กรีก (ปัจจุบัน)"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:88
+msgid "Guarani"
+msgstr ""
 
 #: src/text/iso-639_def.h:89
-msgid "Herero"
-msgstr "Herero"
+msgid "Gujarati"
+msgstr "คุชราตี"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:90
-msgid "Hindi"
-msgstr "Hindi"
+msgid "Hebrew"
+msgstr "ฮีบรู"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:91
-msgid "Hiri Motu"
-msgstr "Hiri Motu"
+msgid "Herero"
+msgstr ""
+
+#: src/text/iso-639_def.h:92
+msgid "Hindi"
+msgstr "ฮินดี"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:93
-msgid "Icelandic"
-msgstr "Icelandic"
+msgid "Hiri Motu"
+msgstr ""
 
 #: src/text/iso-639_def.h:94
-msgid "Inuktitut"
-msgstr "Inuktitut"
+msgid "Hungarian"
+msgstr "ฮังการี"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:95
-msgid "Interlingue"
-msgstr "Interlingue"
+msgid "Icelandic"
+msgstr "ไอซ์แลนด์"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:96
-msgid "Interlingua"
-msgstr "Interlingua"
+msgid "Inuktitut"
+msgstr "อินุกติตุต"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:97
-msgid "Indonesian"
-msgstr "Indonesian"
+msgid "Interlingue"
+msgstr "อินเทอร์ลิงก์"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:98
-msgid "Inupiaq"
-msgstr "Inupiaq"
+msgid "Interlingua"
+msgstr "อินเทอร์ลิงกวา"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:99
+msgid "Indonesian"
+msgstr "อินโดนีเซีย"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:100
-msgid "Javanese"
-msgstr "Javanese"
+msgid "Inupiaq"
+msgstr "อินุเปียก"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:101
+msgid "Italian"
+msgstr "อิตาลี"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:102
-msgid "Kalaallisut (Greenlandic)"
-msgstr "Kalaallisut (Greenlandic)"
+msgid "Javanese"
+msgstr "ชวา"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:103
-msgid "Kannada"
-msgstr "Kannada"
+msgid "Japanese"
+msgstr "ญี่ปุ่น"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:104
-msgid "Kashmiri"
-msgstr "Kashmiri"
+msgid "Greenlandic, Kalaallisut"
+msgstr ""
 
 #: src/text/iso-639_def.h:105
-msgid "Kazakh"
-msgstr "Kazakh"
+msgid "Kannada"
+msgstr "กัณณาท"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:106
-msgid "Khmer"
-msgstr "Khmer"
+msgid "Kashmiri"
+msgstr "กัศมีรี"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:107
-msgid "Kikuyu"
-msgstr "Kikuyu"
+msgid "Kazakh"
+msgstr "คาซัคสถาน"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:108
-msgid "Kinyarwanda"
-msgstr "Kinyarwanda"
+msgid "Khmer"
+msgstr "เขมร"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:109
-msgid "Kirghiz"
-msgstr "Kirghiz"
+msgid "Kikuyu"
+msgstr ""
 
 #: src/text/iso-639_def.h:110
-msgid "Komi"
-msgstr "Komi"
+msgid "Kinyarwanda"
+msgstr "คินยารวันดา"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:111
+msgid "Kirghiz"
+msgstr "คีร์กีซสถาน"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:112
-msgid "Kuanyama"
-msgstr "Kuanyama"
+msgid "Komi"
+msgstr ""
 
 #: src/text/iso-639_def.h:113
-msgid "Kurdish"
-msgstr "Kurdish"
+msgid "Korean"
+msgstr "เกาหลี"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:114
-msgid "Lao"
-msgstr "Lao"
+msgid "Kuanyama"
+msgstr ""
 
 #: src/text/iso-639_def.h:115
-msgid "Latin"
-msgstr "Latin"
+msgid "Kurdish"
+msgstr "เคิร์ด"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:116
-msgid "Latvian"
-msgstr "Latvian"
+msgid "Lao"
+msgstr "ลาว"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:117
-msgid "Lingala"
-msgstr "Lingala"
+#: src/text/iso-639_def.h:117 modules/demux/mp4/id3genres.h:118
+msgid "Latin"
+msgstr "ละติน"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:118
-msgid "Lithuanian"
-msgstr "Lithuanian"
+msgid "Latvian"
+msgstr "ลัตเวีย"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:119
-msgid "Letzeburgesch"
-msgstr "Letzeburgesch"
+msgid "Lingala"
+msgstr "ลิงกาลา"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:120
-msgid "Macedonian"
-msgstr "Macedonian"
+msgid "Lithuanian"
+msgstr "ลิทัวเนีย"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:121
-msgid "Marshall"
-msgstr "Marshall"
+msgid "Letzeburgesch"
+msgstr "ลักเซมเบิร์ก"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:122
-msgid "Malayalam"
-msgstr "Malayalam"
+msgid "Macedonian"
+msgstr "มาซิโดเนีย"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:123
-msgid "Maori"
-msgstr "Maori"
+msgid "Marshall"
+msgstr "มาร์แชลล์"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:124
-msgid "Marathi"
-msgstr "Marathi"
+msgid "Malayalam"
+msgstr "มลยาฬัม"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:125
+msgid "Maori"
+msgstr "เมารี"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:126
-msgid "Malagasy"
-msgstr "Malagasy"
+msgid "Marathi"
+msgstr "มาราฐี"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:127
-msgid "Maltese"
-msgstr "Maltese"
+msgid "Malay"
+msgstr "มลายู"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:128
-msgid "Moldavian"
-msgstr "Moldavian"
+msgid "Malagasy"
+msgstr "มาลากาซี"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:129
-msgid "Mongolian"
-msgstr "Mongolian"
+msgid "Maltese"
+msgstr "มอลตา"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:130
-msgid "Nauru"
-msgstr "Nauru"
+msgid "Moldavian"
+msgstr "มอลโดวา"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:131
-msgid "Navajo"
-msgstr "Navajo"
+msgid "Mongolian"
+msgstr "มองโกล"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:132
-msgid "Ndebele, South"
-msgstr "Ndebele, South"
+msgid "Nauru"
+msgstr "นาอูรู"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:133
-msgid "Ndebele, North"
-msgstr "Ndebele, North"
+msgid "Navajo"
+msgstr "นาวาโฮ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:134
-msgid "Ndonga"
-msgstr "Ndonga"
+msgid "Ndebele, South"
+msgstr ""
 
 #: src/text/iso-639_def.h:135
-msgid "Nepali"
-msgstr "Nepali"
+msgid "Ndebele, North"
+msgstr ""
 
 #: src/text/iso-639_def.h:136
-msgid "Norwegian"
-msgstr "Norwegian"
+msgid "Ndonga"
+msgstr ""
 
 #: src/text/iso-639_def.h:137
-msgid "Norwegian Nynorsk"
-msgstr "Norwegian Nynorsk"
+msgid "Nepali"
+msgstr "เนปาล"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:138
-msgid "Norwegian Bokmaal"
-msgstr "Norwegian Bokmaal"
+msgid "Norwegian"
+msgstr "นอร์เวย์"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:139
-msgid "Chichewa; Nyanja"
-msgstr "Chichewa; Nyanja"
+msgid "Norwegian Nynorsk"
+msgstr "นอร์เวย์ (นีนอร์สก์)"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:140
-msgid "Occitan (post 1500); Provencal"
-msgstr "Occitan (post 1500); Provencal"
+msgid "Norwegian Bokmaal"
+msgstr "นอร์เวย์ (บุคมอล)"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:141
-msgid "Oriya"
-msgstr "Oriya"
+msgid "Chichewa; Nyanja"
+msgstr ""
 
 #: src/text/iso-639_def.h:142
-msgid "Oromo"
-msgstr "Oromo"
+msgid "Occitan; Provençal"
+msgstr "ออกซิตัน"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:143
+msgid "Oriya"
+msgstr "โอริยา"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:144
+msgid "Oromo"
+msgstr "โอโรโม"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:146
 msgid "Ossetian; Ossetic"
-msgstr "Ossetian; Ossetic"
+msgstr ""
 
-#: src/text/iso-639_def.h:145
+#: src/text/iso-639_def.h:147
 msgid "Panjabi"
-msgstr "Panjabi"
+msgstr "ปัญจาบี"
 
-#: src/text/iso-639_def.h:147
-msgid "Pali"
-msgstr "Pali"
+#: src/text/iso-639_def.h:148
+msgid "Persian"
+msgstr "เปอร์เซีย"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:149
-msgid "Portuguese"
-msgstr "Portuguese"
+msgid "Pali"
+msgstr "บาลี"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:150
-msgid "Pushto"
-msgstr "Pushto"
+msgid "Polish"
+msgstr "โปแลนด์"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:151
-msgid "Quechua"
-msgstr "Quechua"
+msgid "Portuguese"
+msgstr "โปรตุเกส"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:152
-#, fuzzy
-msgid "Original audio"
-msgstr "เปิดใช้เสียง"
+msgid "Pushto"
+msgstr "พาชโต"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:153
-msgid "Raeto-Romance"
-msgstr "Raeto-Romance"
+msgid "Quechua"
+msgstr "เกชัว"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:154
+msgid "Original audio"
+msgstr ""
 
 #: src/text/iso-639_def.h:155
-msgid "Rundi"
-msgstr "Rundi"
+msgid "Raeto-Romance"
+msgstr ""
+
+#: src/text/iso-639_def.h:156
+msgid "Romanian"
+msgstr "โรมาเนีย"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:157
-msgid "Sango"
-msgstr "Sango"
+msgid "Rundi"
+msgstr "รุนดี"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:158
-msgid "Sanskrit"
-msgstr "Sanskrit"
+msgid "Russian"
+msgstr "รัสเซีย"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:159
-msgid "Serbian"
-msgstr "Serbian"
+msgid "Sango"
+msgstr "ซังโก"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:160
-msgid "Croatian"
-msgstr "Croatian"
+msgid "Sanskrit"
+msgstr "สันสกฤต"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:161
+msgid "Serbian"
+msgstr "เซอร์เบีย"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:162
+msgid "Croatian"
+msgstr "โครเอเชีย"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:163
 msgid "Sinhalese"
-msgstr "Sinhalese"
+msgstr "สิงหล"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:164
-msgid "Northern Sami"
-msgstr "Northern Sami"
+msgid "Slovak"
+msgstr "สโลวัก"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:165
-msgid "Samoan"
-msgstr "Samoan"
+msgid "Slovenian"
+msgstr "สโลวีเนีย"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:166
-msgid "Shona"
-msgstr "Shona"
+msgid "Northern Sami"
+msgstr "ซามิเหนือ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:167
-msgid "Sindhi"
-msgstr "Sindhi"
+msgid "Samoan"
+msgstr "ซามัว"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:168
-msgid "Somali"
-msgstr "Somali"
+msgid "Shona"
+msgstr ""
 
 #: src/text/iso-639_def.h:169
-msgid "Sotho, Southern"
-msgstr "Sotho, Southern"
+msgid "Sindhi"
+msgstr "สินธี"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:170
+msgid "Somali"
+msgstr "โซมาเลีย"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:171
-msgid "Sardinian"
-msgstr "Sardinian"
+msgid "Sotho, Southern"
+msgstr "ซูทูใต้"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:172
-msgid "Swati"
-msgstr "Swati"
+msgid "Spanish"
+msgstr "สเปน"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:173
-msgid "Sundanese"
-msgstr "Sundanese"
+msgid "Sardinian"
+msgstr ""
 
 #: src/text/iso-639_def.h:174
-msgid "Swahili"
-msgstr "Swahili"
+msgid "Swati"
+msgstr "สวาตี"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:175
+msgid "Sundanese"
+msgstr "ซุนดา"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:176
-msgid "Tahitian"
-msgstr "Tahitian"
+msgid "Swahili"
+msgstr "สวาฮีลี"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:177
-msgid "Tamil"
-msgstr "Tamil"
+msgid "Swedish"
+msgstr "สวีเดน"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:178
-msgid "Tatar"
-msgstr "Tatar"
+msgid "Tahitian"
+msgstr "ตาฮิติ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:179
-msgid "Telugu"
-msgstr "Telugu"
+msgid "Tamil"
+msgstr "ทมิฬ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:180
-msgid "Tajik"
-msgstr "Tajik"
+msgid "Tatar"
+msgstr "ตาด"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:181
-msgid "Tagalog"
-msgstr "Tagalog"
+msgid "Telugu"
+msgstr "เตลุคู"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:182
-msgid "Thai"
-msgstr "Thai"
+msgid "Tajik"
+msgstr "ทาจิกิสถาน"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:183
-msgid "Tibetan"
-msgstr "Tibetan"
+msgid "Tagalog"
+msgstr "ตากาล็อก"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:184
-msgid "Tigrinya"
-msgstr "Tigrinya"
+msgid "Thai"
+msgstr "ไทย"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:185
-msgid "Tonga (Tonga Islands)"
-msgstr "Tonga (Tonga Islands)"
+msgid "Tibetan"
+msgstr "ทิเบต"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:186
-msgid "Tswana"
-msgstr "Tswana"
+msgid "Tigrinya"
+msgstr "ทีกรินยา"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:187
-msgid "Tsonga"
-msgstr "Tsonga"
+msgid "Tonga (Tonga Islands)"
+msgstr "ตองกา (หมู่เกาะตองกา)"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:188
+msgid "Tswana"
+msgstr "เซตสวานา"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:189
-msgid "Turkmen"
-msgstr "Turkmen"
+msgid "Tsonga"
+msgstr "ซองกา"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:190
-msgid "Twi"
-msgstr "Twi"
+msgid "Turkish"
+msgstr "ตุรกี"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:191
-msgid "Uighur"
-msgstr "Uighur"
+msgid "Turkmen"
+msgstr "เติร์กเมนิสถาน"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:192
-msgid "Ukrainian"
-msgstr "Ukrainian"
+msgid "Twi"
+msgstr "จวี"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:193
-msgid "Urdu"
-msgstr "Urdu"
+msgid "Uighur"
+msgstr "อุยกูร์"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:194
-msgid "Uzbek"
-msgstr "Uzbek"
+msgid "Ukrainian"
+msgstr "ยูเครน"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:195
-msgid "Vietnamese"
-msgstr "Vietnamese"
+msgid "Urdu"
+msgstr "อูรดู"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:196
-msgid "Volapuk"
-msgstr "Volapuk"
+msgid "Uzbek"
+msgstr "อุซเบกิสถาน"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:197
-msgid "Welsh"
-msgstr "Welsh"
+msgid "Vietnamese"
+msgstr "เวียดนาม"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:198
-msgid "Wolof"
-msgstr "Wolof"
+msgid "Volapuk"
+msgstr ""
 
 #: src/text/iso-639_def.h:199
-msgid "Xhosa"
-msgstr "Xhosa"
+msgid "Welsh"
+msgstr "เวลส์"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:200
-msgid "Yiddish"
-msgstr "Yiddish"
+msgid "Wolof"
+msgstr "โวลอฟ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:201
-msgid "Yoruba"
-msgstr "Yoruba"
+msgid "Xhosa"
+msgstr "คอซา"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:202
-msgid "Zhuang"
-msgstr "Zhuang"
+msgid "Yiddish"
+msgstr "ยิดดิช"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:203
+msgid "Yoruba"
+msgstr "โยรูบา"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:204
+msgid "Zhuang"
+msgstr "จ้วง"
+
+#: src/text/iso-639_def.h:205
 msgid "Zulu"
-msgstr "Zulu"
+msgstr "ซูลู"
+
+#: src/video_output/vout_intf.c:172
+msgid "Autoscale video"
+msgstr "ปรับสัดส่วนภาพวีดิทัศน์โดยอัตโนมัติ"
+
+#: src/video_output/vout_intf.c:178 modules/codec/svg.c:54
+msgid "Scale factor"
+msgstr "ขนาดสัดส่วน"
+
+#: src/video_output/vout_intf.c:220 modules/gui/macosx/MainMenu.m:413
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:414 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:82
+#: modules/video_filter/croppadd.c:86 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1416
+msgid "Crop"
+msgstr "ตัดขอบ"
+
+#: src/video_output/vout_intf.c:250 modules/access/decklink.cpp:94
+#: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:78
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:73 modules/demux/rawvid.c:59
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:411 modules/gui/macosx/MainMenu.m:412
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1359
+msgid "Aspect ratio"
+msgstr "อัตราส่วนภาพ"
+
+#: modules/access/alsa.c:36
+msgid ""
+"Pass alsa:// to open the default ALSA capture device, or alsa://SOURCE to "
+"open a specific device named SOURCE."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/alsa.c:49
+msgid "192000 Hz"
+msgstr "192000 Hz"
+
+#: modules/access/alsa.c:49
+msgid "176400 Hz"
+msgstr "176400 Hz"
+
+#: modules/access/alsa.c:50
+msgid "96000 Hz"
+msgstr "96000 Hz"
+
+#: modules/access/alsa.c:50
+msgid "88200 Hz"
+msgstr "88200 Hz"
+
+#: modules/access/alsa.c:50
+msgid "48000 Hz"
+msgstr "48000 Hz"
+
+#: modules/access/alsa.c:50
+msgid "44100 Hz"
+msgstr "44100 Hz"
+
+#: modules/access/alsa.c:51
+msgid "32000 Hz"
+msgstr "32000 Hz"
+
+#: modules/access/alsa.c:51
+msgid "22050 Hz"
+msgstr "22050 Hz"
+
+#: modules/access/alsa.c:51
+msgid "24000 Hz"
+msgstr "24000 Hz"
+
+#: modules/access/alsa.c:51
+msgid "16000 Hz"
+msgstr "16000 Hz"
+
+#: modules/access/alsa.c:52
+msgid "11025 Hz"
+msgstr "11025 Hz"
+
+#: modules/access/alsa.c:52
+msgid "8000 Hz"
+msgstr "8000 Hz"
+
+#: modules/access/alsa.c:52
+msgid "4000 Hz"
+msgstr "4000 Hz"
+
+#: modules/access/alsa.c:56
+msgid "ALSA"
+msgstr "ALSA"
+
+#: modules/access/alsa.c:57
+msgid "ALSA audio capture"
+msgstr "ส่วนรับเสียง ALSA"
+
+#: modules/access/attachment.c:44
+msgid "Attachment"
+msgstr "แฟ้มแนบ"
+
+#: modules/access/attachment.c:45
+msgid "Attachment input"
+msgstr "ส่วนนำเข้าแฟ้มแนบ"
+
+#: modules/access/avio.h:33
+msgid "AVIO"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/avio.h:34
+#, fuzzy
+msgid "libavformat AVIO access"
+msgstr "ส่วนเข้าใช้งาน libavformat"
+
+#: modules/access/avio.h:44
+#, fuzzy
+msgid "libavformat AVIO access output"
+msgstr "ส่วนเข้าใช้งาน libavformat"
+
+#: modules/access/bd/bd.c:54
+msgid "BD"
+msgstr "BD"
+
+#: modules/access/bd/bd.c:55
+msgid "Blu-ray Disc Input"
+msgstr "ส่วนนำเข้าแผ่นบลูเรย์"
+
+#: modules/access/bluray.c:67
+msgid "Blu-ray menus"
+msgstr "เมนูบลูเรย์"
+
+#: modules/access/bluray.c:68
+msgid "Use Blu-ray menus. If disabled, the movie will start directly"
+msgstr "ใช้เมนูบลูเรย์; หากปิดใช้ จะเป็นการเล่นภาพยนตร์โดยตรง"
+
+#: modules/access/bluray.c:70
+#, fuzzy
+msgid "Region code"
+msgstr "ตัวอ่าน-ลงรหัสวีดิทัศน์"
+
+#: modules/access/bluray.c:71
+msgid ""
+"Blu-Ray player region code. Some discs can be played only with a correct "
+"region code."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bluray.c:87 modules/services_discovery/udev.c:597
+#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:300
+msgid "Blu-ray"
+msgstr "บลูเรย์"
+
+#: modules/access/bluray.c:88
+msgid "Blu-ray Disc support (libbluray)"
+msgstr "การรองรับแผ่นบลูเรย์ (libbluray)"
+
+#: modules/access/bluray.c:349
+msgid "Path doesn't appear to be a Blu-ray"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bluray.c:361
+msgid ""
+"This Blu-ray Disc needs a library for AACS decoding, and your system does "
+"not have it."
+msgstr "แผ่นบลูเรย์จำเป็นต้องใช้ไลบรารี AACS ในการอ่านรหัส แต่ถว่าคุณยังไม่ได้ติดตั้งมัน"
+
+#: modules/access/bluray.c:367
+msgid "Blu-ray Disc is corrupted."
+msgstr "แผ่นบลูเรย์ชำรุด"
+
+#: modules/access/bluray.c:369
+msgid "Missing AACS configuration file!"
+msgstr "แฟ้มการปรับแต่ง AACS ตกหล่น!"
+
+#: modules/access/bluray.c:371
+msgid "No valid processing key found in AACS config file."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bluray.c:373
+msgid "No valid host certificate found in AACS config file."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bluray.c:375
+msgid "AACS Host certificate revoked."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bluray.c:377
+msgid "AACS MMC failed."
+msgstr "AACS MMC ล้มเหลว"
+
+#: modules/access/bluray.c:387
+msgid ""
+"This Blu-ray Disc needs a library for BD+ decoding, and your system does not "
+"have it."
+msgstr "แผ่นบลูเรย์จำเป็นต้องใช้ไลบรารี AACS ในการอ่านรหัส แต่ถว่าคุณยังไม่ได้ติดตั้งมัน"
+
+#: modules/access/bluray.c:390
+msgid "Your system BD+ decoding library does not work. Missing configuration?"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bluray.c:438
+msgid "Failed to start bluray playback. Please try without menu support."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bluray.c:466
+msgid "Blu-ray error"
+msgstr "บลูเรย์ผิดพลาด"
+
+#: modules/access/bluray.c:1189
+#, fuzzy
+msgid "Top Menu"
+msgstr "ปุ่ม Menu"
+
+#: modules/access/bluray.c:1191
+msgid "First Play"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/cdda.c:62 modules/gui/macosx/open.m:160
+#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:301
+msgid "Audio CD"
+msgstr "CD เสียง"
+
+#: modules/access/cdda.c:63
+msgid "Audio CD input"
+msgstr "ส่วนนำเข้า CD เสียง"
+
+#: modules/access/cdda.c:69
+msgid "[cdda:][device][@[track]]"
+msgstr "[cdda:][อุปกรณ์][@[ร่อง]]"
+
+#: modules/access/cdda.c:78
+msgid "CDDB Server"
+msgstr "เซิร์ฟเวอร์ CDDB"
+
+#: modules/access/cdda.c:79
+msgid "Address of the CDDB server to use."
+msgstr "ที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์ CDDB ที่จะใข้"
+
+#: modules/access/cdda.c:80
+msgid "CDDB port"
+msgstr "พอร์ต CDDB"
+
+#: modules/access/cdda.c:81
+msgid "CDDB Server port to use."
+msgstr "CDDB เซิร์ฟเวอร์พอร์ตที่จะใช้"
+
+#: modules/access/cdda.c:487
+#, c-format
+msgid "Audio CD - Track %02i"
+msgstr "CD เสียง - ร่องที่ %02i"
+
+#: modules/access/dc1394.c:51
+msgid "DC1394"
+msgstr "DC1394"
+
+#: modules/access/dc1394.c:52
+msgid "IIDC Digital Camera (FireWire) input"
+msgstr "ส่วนนำเข้ากล้องถ่ายรูปดิจิทัล IIDC (หัวเสียบ FireWire)"
+
+#: modules/access/dcp/dcp.cpp:75
+#, fuzzy
+msgid "DCP"
+msgstr "RDP"
+
+#: modules/access/dcp/dcp.cpp:78
+#, fuzzy
+msgid "Digital Cinema Package module"
+msgstr "มอดูลส่วนติดต่อเพิ่มเติม"
+
+#: modules/access/decklink.cpp:46
+msgid "Input card to use"
+msgstr "การ์ดนำเข้าที่จะใช้"
+
+#: modules/access/decklink.cpp:48
+msgid ""
+"DeckLink capture card to use, if multiple exist. The cards are numbered from "
+"0."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/decklink.cpp:51
+msgid "Desired input video mode. Leave empty for autodetection."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/decklink.cpp:53
+msgid ""
+"Desired input video mode for DeckLink captures. This value should be a "
+"FOURCC code in textual form, e.g. \"ntsc\"."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/decklink.cpp:57 modules/video_output/decklink.cpp:90
+msgid "Audio connection"
+msgstr "การเชื่อมต่อเสียง"
+
+#: modules/access/decklink.cpp:59
+msgid ""
+"Audio connection to use for DeckLink captures. Valid choices: embedded, "
+"aesebu, analog. Leave blank for card default."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/decklink.cpp:63 modules/demux/rawaud.c:43
+#: modules/video_output/decklink.cpp:95
+msgid "Audio samplerate (Hz)"
+msgstr "อัตราตัวอย่างสุ่ม (Hz)"
+
+#: modules/access/decklink.cpp:65
+msgid ""
+"Audio sampling rate (in hertz) for DeckLink captures. 0 disables audio input."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/decklink.cpp:68 modules/access/dshow/dshow.cpp:197
+#: modules/video_output/decklink.cpp:100
+msgid "Number of audio channels"
+msgstr "จำนวนของช่องเสียง"
+
+#: modules/access/decklink.cpp:70
+msgid ""
+"Number of input audio channels for DeckLink captures. Must be 2, 8 or 16. 0 "
+"disables audio input."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/decklink.cpp:73 modules/video_output/decklink.cpp:105
+msgid "Video connection"
+msgstr "การเชื่อมต่อวีดิทัศน์"
+
+#: modules/access/decklink.cpp:75
+msgid ""
+"Video connection to use for DeckLink captures. Valid choices: sdi, hdmi, "
+"opticalsdi, component, composite, svideo. Leave blank for card default."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/decklink.cpp:84 modules/access/linsys/linsys_sdi.c:93
+#: modules/video_output/decklink.cpp:123
+msgid "SDI"
+msgstr "SDI"
+
+#: modules/access/decklink.cpp:84 modules/video_output/decklink.cpp:123
+msgid "HDMI"
+msgstr "HDMI"
+
+#: modules/access/decklink.cpp:84 modules/video_output/decklink.cpp:123
+msgid "Optical SDI"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/decklink.cpp:84 modules/video_output/decklink.cpp:123
+msgid "Component"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/decklink.cpp:84 modules/video_output/decklink.cpp:123
+msgid "Composite"
+msgstr "คอมโพสิต"
+
+#: modules/access/decklink.cpp:84 modules/video_output/decklink.cpp:123
+msgid "S-video"
+msgstr "สายพ่วงวีดิทัศน์"
+
+#: modules/access/decklink.cpp:91
+msgid "Embedded"
+msgstr "ฝังตัว"
+
+#: modules/access/decklink.cpp:91
+msgid "AES/EBU"
+msgstr "AES/EBU"
+
+#: modules/access/decklink.cpp:91
+msgid "Analog"
+msgstr "แอนะล็อก"
+
+#: modules/access/decklink.cpp:96 modules/demux/rawvid.c:61
+msgid "Aspect ratio (4:3, 16:9). Default assumes square pixels."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/decklink.cpp:99
+msgid "DeckLink"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/decklink.cpp:100
+msgid "Blackmagic DeckLink SDI input"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/decklink.cpp:120 modules/video_output/decklink.cpp:109
+msgid "10 bits"
+msgstr "10 บิต"
+
+#: modules/access/decklink.cpp:319 modules/demux/ty.c:776
+msgid "Closed captions 1"
+msgstr "ส่วนรับที่ปิด 1"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:92
+msgid "Cable"
+msgstr "สายเคเบิล"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:92
+msgid "Antenna"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:100
+msgid "TV"
+msgstr "โทรทัศน์"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:101
+msgid "FM radio"
+msgstr "วิทยุ FM"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:102
+msgid "AM radio"
+msgstr "วิทยุ AM"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:103
+msgid "DSS"
+msgstr "DSS"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:130
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:795
+msgid "Video device name"
+msgstr "ชื่ออุปกรณ์เล่นวีดิทัศน์"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:132
+msgid ""
+"Name of the video device that will be used by the DirectShow plugin. If you "
+"don't specify anything, the default device will be used."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:135
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:803
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1024
+msgid "Audio device name"
+msgstr "ชื่ออุปกรณ์เล่นเสียง"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:137
+msgid ""
+"Name of the audio device that will be used by the DirectShow plugin. If you "
+"don't specify anything, the default device will be used. "
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:140
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:770
+msgid "Video size"
+msgstr "ขนาดวีดิทัศน์"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:142
+msgid ""
+"Size of the video that will be displayed by the DirectShow plugin. If you "
+"don't specify anything the default size for your device will be used. You "
+"can specify a standard size (cif, d1, ...) or <width>x<height>."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:145 modules/access/v4l2/v4l2.c:196
+msgid "Picture aspect-ratio n:m"
+msgstr "สัดส่วนภาพ กว้าง:สูง"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:146 modules/access/v4l2/v4l2.c:197
+msgid "Define input picture aspect-ratio to use. Default is 4:3"
+msgstr "ระบุสัดส่วนภาพที่จะใช้ (ค่าปริยายคือ 4:3)"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:147 modules/access/v4l2/v4l2.c:53
+msgid "Video input chroma format"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:149
+msgid ""
+"Force the DirectShow video input to use a specific chroma format (eg. I420 "
+"(default), RV24, etc.)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:151
+msgid "Video input frame rate"
+msgstr "อัตราเฟรมวีดิทัศน์นำเข้า"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:153
+msgid ""
+"Force the DirectShow video input to use a specific frame rate (eg. 0 means "
+"default, 25, 29.97, 50, 59.94, etc.)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:155
+msgid "Device properties"
+msgstr "คุณสมบัติอุปกรณ์เล่น"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:157
+msgid ""
+"Show the properties dialog of the selected device before starting the stream."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:159
+msgid "Tuner properties"
+msgstr "คุณสมบัติเครื่องปรับเสียง"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:161
+msgid "Show the tuner properties [channel selection] page."
+msgstr "แสดงหน้าคุณสมบัติเครื่องปรับเสียง [การเลือกช่อง]"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:162
+msgid "Tuner TV Channel"
+msgstr "ช่องโทรทัศน์เครื่องปรับเสียง"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:164
+msgid "Set the TV channel the tuner will set to (0 means default)."
+msgstr "ตั้งค่าช่องโทรทัศน์ของเครื่องปรับเสียง (0 หมายถึงใช้ค่าปริยาย)"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:166
+msgid "Tuner Frequency"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:167
+msgid "This overrides the channel. Measured in Hz."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:168
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:823
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1044
+msgid "Video standard"
+msgstr "มาตรฐานวีดิทัศน์"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:169
+msgid "Tuner country code"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:171
+msgid ""
+"Set the tuner country code that establishes the current channel-to-frequency "
+"mapping (0 means default)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:173
+msgid "Tuner input type"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:175
+msgid "Select the tuner input type (Cable/Antenna)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:176
+msgid "Video input pin"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:178
+msgid ""
+"Select the video input source, such as composite, s-video, or tuner. Since "
+"these settings are hardware-specific, you should find good settings in the "
+"\"Device config\" area, and use those numbers here. -1 means that settings "
+"will not be changed."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:182
+msgid "Audio input pin"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:184
+msgid "Select the audio input source. See the \"video input\" option."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:185
+msgid "Video output pin"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:187
+msgid "Select the video output type. See the \"video input\" option."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:188
+msgid "Audio output pin"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:190
+msgid "Select the audio output type. See the \"video input\" option."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:192
+msgid "AM Tuner mode"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:194
+msgid ""
+"AM Tuner mode. Can be one of Default (0), TV (1),AM Radio (2), FM Radio (3) "
+"or DSS (4)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:199
+msgid ""
+"Select audio input format with the given number of audio channels (if non 0)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:201
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:94
+#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:281
+msgid "Audio sample rate"
+msgstr "ตัวอย่างอัตราเสียง"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:203
+msgid "Select audio input format with the given sample rate (if non 0)"
+msgstr "เลือกรูปแบบนำเข้าเสียง พร้อมทั้งอัตราการวัด (โดยที่ไม่ใช่ 0)"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:205
+msgid "Audio bits per sample"
+msgstr "บิตเสียงต่อตัวอย่าง"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:207
+msgid "Select audio input format with the given bits/sample (if non 0)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:219
+msgid "DirectShow"
+msgstr "แสดงโดยตรง"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:220 modules/access/dshow/dshow.cpp:300
+msgid "DirectShow input"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:226 modules/access/dshow/dshow.cpp:230
+msgid "Configure"
+msgstr "ตั้งค่า"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:527 modules/access/dshow/dshow.cpp:601
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:1040 modules/access/dshow/dshow.cpp:1093
+msgid "Capture failed"
+msgstr "ส่วนรับล้มเหลว"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:528
+msgid "No video or audio device selected."
+msgstr "ยังไม่ได้เลือกอุปกรณ์เสียงหรืออุปกรณ์วีดิทัศน์"
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:602
+msgid "VLC cannot open ANY capture device. Check the error log for details."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:1041
+msgid ""
+"The device you selected cannot be used, because its type is not supported."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:1094
+#, c-format
+msgid "The capture device \"%s\" does not support the required parameters."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dtv/access.c:36
+msgid "DVB adapter"
+msgstr "ตัวแปลง DVB"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:38
+msgid ""
+"If there is more than one digital broadcasting adapter, the adapter number "
+"must be selected. Numbering starts from zero."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dtv/access.c:41
+msgid "DVB device"
+msgstr "อุปกรณ์เล่น DVB"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:43
+msgid ""
+"If the adapter provides multiple independent tuner devices, the device "
+"number must be selected. Numbering starts from zero."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dtv/access.c:45
+msgid "Do not demultiplex"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dtv/access.c:47
+msgid ""
+"Only useful programs are normally demultiplexed from the transponder. This "
+"option will disable demultiplexing and receive all programs."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dtv/access.c:50
+msgid "Network name"
+msgstr "ชื่อเครือข่าย"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:51
+msgid "Unique network name in the System Tuning Spaces"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dtv/access.c:53
+msgid "Network name to create"
+msgstr "ชื่อเครือข่ายที่จะสร้าง"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:54
+msgid "Create unique name in the System Tuning Spaces"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dtv/access.c:56
+msgid "Frequency (Hz)"
+msgstr "ความถี่ (Hz)"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:58
+msgid ""
+"TV channels are grouped by transponder (a.k.a. multiplex) on a given "
+"frequency. This is required to tune the receiver."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dtv/access.c:61
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:944
+msgid "Modulation / Constellation"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dtv/access.c:62
+msgid "Layer A modulation"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dtv/access.c:63
+msgid "Layer B modulation"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dtv/access.c:64
+msgid "Layer C modulation"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dtv/access.c:66
+msgid ""
+"The digital signal can be modulated according with different constellations "
+"(depending on the delivery system). If the demodulator cannot detect the "
+"constellation automatically, it needs to be configured manually."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dtv/access.c:81
+msgid "Symbol rate (bauds)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dtv/access.c:83
+msgid ""
+"The symbol rate must be specified manually for some systems, notably DVB-C, "
+"DVB-S and DVB-S2."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dtv/access.c:86
+msgid "Spectrum inversion"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dtv/access.c:88
+msgid ""
+"If the demodulator cannot detect spectral inversion correctly, it needs to "
+"be configured manually."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dtv/access.c:94
+msgid "FEC code rate"
+msgstr "อัตรารหัส FEC"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:95
+msgid "High-priority code rate"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dtv/access.c:96
+msgid "Low-priority code rate"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dtv/access.c:97
+msgid "Layer A code rate"
+msgstr "อัตรารหัสชั้น A"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:98
+msgid "Layer B code rate"
+msgstr "อัตรารหัสชั้น B"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:99
+msgid "Layer C code rate"
+msgstr "อัตรารหัสชั้น B"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:101
+msgid "The code rate for Forward Error Correction can be specified."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dtv/access.c:111
+msgid "Transmission mode"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dtv/access.c:119
+msgid "Bandwidth (MHz)"
+msgstr "แบนด์วิดท์ (MHz)"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:124
+msgid "10 MHz"
+msgstr "10 MHz"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:124
+msgid "8 MHz"
+msgstr "8 MHz"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:124
+msgid "7 MHz"
+msgstr "7 MHz"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:124
+msgid "6 MHz"
+msgstr "6 MHz"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:125
+msgid "5 MHz"
+msgstr "5 MHz"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:125
+msgid "1.712 MHz"
+msgstr "1.712 MHz"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:128
+msgid "Guard interval"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dtv/access.c:136
+msgid "Hierarchy mode"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dtv/access.c:144
+msgid "DVB-T2 Physical Layer Pipe"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dtv/access.c:146
+msgid "Layer A segments count"
+msgstr "จำนวนชิ้นส่วนชั้น A"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:147
+msgid "Layer B segments count"
+msgstr "จำนวนชิ้นส่วนชั้น B"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:148
+msgid "Layer C segments count"
+msgstr "จำนวนชิ้นส่วนชั้น C"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:150
+msgid "Layer A time interleaving"
+msgstr "การแทรกเวลาชั้น A"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:151
+msgid "Layer B time interleaving"
+msgstr "การแทรกเวลาชั้น B"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:152
+msgid "Layer C time interleaving"
+msgstr "การแทรกเวลาชั้น C"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:154
+msgid "Pilot"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dtv/access.c:156
+msgid "Roll-off factor"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dtv/access.c:161
+msgid "0.35 (same as DVB-S)"
+msgstr "0.35 (เหมือนกับ DVB-S)"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:161
+msgid "0.20"
+msgstr "0.20"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:161
+msgid "0.25"
+msgstr "0.25"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:164
+msgid "Transport stream ID"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dtv/access.c:166
+msgid "Polarization (Voltage)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dtv/access.c:168
+msgid ""
+"To select the polarization of the transponder, a different voltage is "
+"normally applied to the low noise block-downconverter (LNB)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dtv/access.c:171
+msgid "Unspecified (0V)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dtv/access.c:172
+msgid "Vertical (13V)"
+msgstr "แนวตั้ง (13V)"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:172
+msgid "Horizontal (18V)"
+msgstr "แนวนอน (18V)"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:173
+msgid "Circular Right Hand (13V)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dtv/access.c:173
+msgid "Circular Left Hand (18V)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dtv/access.c:175
+msgid "High LNB voltage"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dtv/access.c:177
+msgid ""
+"If the cables between the satellilte low noise block-downconverter and the "
+"receiver are long, higher voltage may be required.\n"
+"Not all receivers support this."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dtv/access.c:181
+msgid "Local oscillator low frequency (kHz)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dtv/access.c:182
+msgid "Local oscillator high frequency (kHz)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dtv/access.c:184
+msgid ""
+"The downconverter (LNB) will substract the local oscillator frequency from "
+"the satellite transmission frequency. The intermediate frequency (IF) on the "
+"RF cable is the result."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dtv/access.c:187
+msgid "Universal LNB switch frequency (kHz)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dtv/access.c:189
+msgid ""
+"If the satellite transmission frequency exceeds the switch frequency, the "
+"oscillator high frequency will be used as reference. Furthermore the "
+"automatic continuous 22kHz tone will be sent."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dtv/access.c:192
+msgid "Continuous 22kHz tone"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dtv/access.c:194
+msgid ""
+"A continuous tone at 22kHz can be sent on the cable. This normally selects "
+"the higher frequency band from a universal LNB."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dtv/access.c:197
+msgid "DiSEqC LNB number"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dtv/access.c:199
+msgid ""
+"If the satellite receiver is connected to multiple low noise block-"
+"downconverters (LNB) through a DiSEqC 1.0 switch, the correct LNB can be "
+"selected (1 to 4). If there is no switch, this parameter should be 0."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dtv/access.c:205 modules/access/v4l2/v4l2.c:136
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:163 modules/access/v4l2/v4l2.c:201
+msgid "Unspecified"
+msgstr "ยังไม่ระบุ"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:209
+msgid "Uncommitted DiSEqC LNB number"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dtv/access.c:211
+msgid ""
+"If the satellite receiver is connected to multiple low noise block-"
+"downconverters (LNB) through a cascade formed from DiSEqC 1.1 uncommitted "
+"switch and DiSEqC 1.0 committed switch, the correct uncommitted LNB can be "
+"selected (1 to 4). If there is no uncommitted switch, this parameter should "
+"be 0."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dtv/access.c:218
+msgid "Network identifier"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dtv/access.c:219
+msgid "Satellite azimuth"
+msgstr "มุมแอซิมัทของดาวเทียม"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:220
+msgid "Satellite azimuth in tenths of degree"
+msgstr "มุมแอซิมัทของดาวเทียม ในแบบองศา"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:221
+msgid "Satellite elevation"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dtv/access.c:222
+msgid "Satellite elevation in tenths of degree"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dtv/access.c:223
+msgid "Satellite longitude"
+msgstr "ลองจิจูดดาวเทียม"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:225
+msgid "Satellite longitude in tenths of degree. West is negative."
+msgstr "ลองจิจูดดาวเทียม ในแบบองศา โดยฟากตะวันตกเป็นลบ"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:227
+msgid "Satellite range code"
+msgstr "รหัสช่องดาวเทียม"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:228
+msgid "Satellite range code as defined by manufacturer e.g. DISEqC switch code"
+msgstr "รหัสช่องดาวเทียมซึ่งผู้ผลิตกำหนดมาให้ ตย. รหัสสวิตซ์ DISEqC"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:232
+msgid "Major channel"
+msgstr "ช่องหลัก"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:233
+msgid "ATSC minor channel"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dtv/access.c:234
+msgid "Physical channel"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dtv/access.c:240
+msgid "DTV"
+msgstr "DTV"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:241
+msgid "Digital Television and Radio"
+msgstr "โทรทัศน์และวิทยุดิจิทัล"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:279
+msgid "Terrestrial reception parameters"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dtv/access.c:291
+msgid "DVB-T reception parameters"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dtv/access.c:307
+msgid "ISDB-T reception parameters"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dtv/access.c:348
+msgid "Cable and satellite reception parameters"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dtv/access.c:360
+msgid "DVB-S2 parameters"
+msgstr "พารามิเตอร์ DVB-S2"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:368
+msgid "ISDB-S parameters"
+msgstr "พารามิเตอร์ ISDB-S"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:373
+msgid "Satellite equipment control"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dtv/access.c:415
+msgid "ATSC reception parameters"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dtv/access.c:471
+msgid "Digital broadcasting"
+msgstr "การแพร่สัญญาณดิจิทัล"
+
+#: modules/access/dtv/access.c:472
+msgid ""
+"The selected digital tuner does not support the specified parameters.\n"
+"Please check the preferences."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dv.c:55
+msgid "Digital Video (Firewire/ieee1394) input"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dv.c:56
+msgid "DV"
+msgstr "DV"
+
+#: modules/access/dvdnav.c:70 modules/access/dvdread.c:67
+msgid "DVD angle"
+msgstr "มุมกล้อง DVD"
+
+#: modules/access/dvdnav.c:72 modules/access/dvdread.c:69
+msgid "Default DVD angle."
+msgstr "มุมกล้อง DVD ปริยาย"
+
+#: modules/access/dvdnav.c:74
+msgid "Start directly in menu"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dvdnav.c:76
+msgid ""
+"Start the DVD directly in the main menu. This will try to skip all the "
+"useless warning introductions."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dvdnav.c:85
+msgid "DVD with menus"
+msgstr "DVD พร้อมเมนู"
+
+#: modules/access/dvdnav.c:86
+msgid "DVDnav Input"
+msgstr "ส่วนนำเข้า DVDnav"
+
+#: modules/access/dvdnav.c:331 modules/access/dvdread.c:200
+#: modules/access/dvdread.c:462 modules/access/dvdread.c:530
+msgid "Playback failure"
+msgstr "การเล่นล้มเหลว"
+
+#: modules/access/dvdnav.c:332
+msgid ""
+"VLC cannot set the DVD's title. It possibly cannot decrypt the entire disc."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/dvdread.c:75
+msgid "DVD without menus"
+msgstr "DVD แบบไม่มีเมนู"
+
+#: modules/access/dvdread.c:76
+msgid "DVDRead Input (no menu support)"
+msgstr "ส่วนนำเข้า DVDRead (ไม่รอบรับเมนู)"
+
+#: modules/access/dvdread.c:201
+#, c-format
+msgid "DVDRead could not open the disc \"%s\"."
+msgstr "ส่วนนำเข้า DVDRead ไม่สามารถเปิดแผ่น \"%s\"."
+
+#: modules/access/dvdread.c:463
+#, c-format
+msgid "DVDRead could not read block %d."
+msgstr "DVDRead ไม่สามารถอ่านบล็อค %d"
+
+#: modules/access/dvdread.c:531
+#, c-format
+msgid "DVDRead could not read %d/%d blocks at 0x%02x."
+msgstr "DVDRead ไม่สามารถอ่านบล็อค %d/%d บล็อค ที่ 0x%02x"
+
+#: modules/access/eyetv.m:56
+msgid "Channel number"
+msgstr "หมายเลขช่อง"
+
+#: modules/access/eyetv.m:58
+msgid ""
+"EyeTV program number, or use 0 for last channel, -1 for S-Video input, -2 "
+"for Composite input"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/eyetv.m:63
+msgid "EyeTV input"
+msgstr "ส่วนนำเข้า EyeTV"
+
+#: modules/access/file.c:177 modules/access/file.c:304
+#: modules/access/mtp.c:195 modules/access/mtp.c:286 modules/access/vdr.c:368
+#: modules/access/vdr.c:535
+msgid "File reading failed"
+msgstr "การอ่านแฟ้มล้มเหลว"
+
+#: modules/access/file.c:178 modules/access/vdr.c:535
+#, fuzzy, c-format
+msgid "VLC could not open the file \"%s\" (%s)."
+msgstr "VLC ไม่สามารถเปิดแฟ้ม \"%s\" (%m)."
+
+#: modules/access/file.c:305 modules/access/vdr.c:369
+#, fuzzy, c-format
+msgid "VLC could not read the file (%s)."
+msgstr "VLC ไม่สามารถอ่านแฟ้ม (%m)"
+
+#: modules/access/fs.c:33
+msgid "Subdirectory behavior"
+msgstr "พฤติกรรมที่เก็บแฟ้มย่อย"
+
+#: modules/access/fs.c:35
+msgid ""
+"Select whether subdirectories must be expanded.\n"
+"none: subdirectories do not appear in the playlist.\n"
+"collapse: subdirectories appear but are expanded on first play.\n"
+"expand: all subdirectories are expanded.\n"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/fs.c:42
+msgid "Collapse"
+msgstr "พับเก็บ"
+
+#: modules/access/fs.c:42
+msgid "Expand"
+msgstr "ขยาย"
+
+#: modules/access/fs.c:44
+msgid "Ignored extensions"
+msgstr "มองข้ามส่วนขยาย"
+
+#: modules/access/fs.c:46
+msgid ""
+"Files with these extensions will not be added to playlist when opening a "
+"directory.\n"
+"This is useful if you add directories that contain playlist files for "
+"instance. Use a comma-separated list of extensions."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/fs.c:53
+msgid ""
+"Sort alphabetically according to the current language's collation rules."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/fs.c:54
+msgid ""
+"Sort items in a natural order (for example: 1.ogg 2.ogg 10.ogg). This method "
+"does not take the current language's collation rules into account."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/fs.c:55
+msgid "Do not sort the items."
+msgstr "ไม่ต้องจัดเรียงรายการ"
+
+#: modules/access/fs.c:57
+msgid "Directory sort order"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/fs.c:59
+msgid "Define the sort algorithm used when adding items from a directory."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/fs.c:62
+msgid "File input"
+msgstr "ส่วนนำเข้าแฟ้ม"
+
+#: modules/access/fs.c:63 modules/access_output/file.c:82
+#: modules/audio_output/file.c:113 modules/gui/macosx/open.m:130
+#: modules/gui/macosx/open.m:587 modules/gui/macosx/output.m:133
+#: modules/gui/macosx/output.m:217 modules/gui/macosx/output.m:341
+#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:1391
+#: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:69 modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:118
+#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:204
+#: share/lua/http/dialogs/stream_config_window.html:36
+#: share/lua/http/dialogs/stream_window.html:95
+msgid "File"
+msgstr "แฟ้ม"
+
+#: modules/access/fs.c:72 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:340
+msgid "Directory"
+msgstr "ที่เก็บแฟ้ม"
+
+#: modules/access/ftp.c:65
+msgid "FTP user name"
+msgstr "ชื่อผู้ใข้ FTP"
+
+#: modules/access/ftp.c:66 modules/access/smb.c:57
+msgid "User name that will be used for the connection."
+msgstr "ชื่อผู้ใช้ที่จะใช้ในการเชื่อมต่อ"
+
+#: modules/access/ftp.c:68
+msgid "FTP password"
+msgstr "รหัสผ่าน FTP"
+
+#: modules/access/ftp.c:69 modules/access/smb.c:60
+msgid "Password that will be used for the connection."
+msgstr "รหัสผ่านที่จะใช้ในการเชื่อมต่อ"
+
+#: modules/access/ftp.c:71
+msgid "FTP account"
+msgstr "บัญชี FTP"
+
+#: modules/access/ftp.c:72
+msgid "Account that will be used for the connection."
+msgstr "บัญชีที่จะใช้ในการเชื่อมต่อ"
+
+#: modules/access/ftp.c:77
+msgid "FTP input"
+msgstr "ส่วนนำเข้า FTP"
+
+#: modules/access/ftp.c:93
+msgid "FTP upload output"
+msgstr "การอัพโหลด FTP"
+
+#: modules/access/ftp.c:320 modules/access/ftp.c:336 modules/access/ftp.c:460
+#: modules/access/ftp.c:469 modules/access/ftp.c:476
+msgid "Network interaction failed"
+msgstr "การโต้ตอบระหว่างเครือข่ายล้มเหลว"
+
+#: modules/access/ftp.c:321
+msgid "VLC could not connect with the given server."
+msgstr "VLC ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาได้"
+
+#: modules/access/ftp.c:337
+msgid "VLC's connection to the given server was rejected."
+msgstr "การเชื่อมต่อของ VLC ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาถูกยกเลิก"
+
+#: modules/access/ftp.c:461
+msgid "Your account was rejected."
+msgstr "บัญชีของคุณถูกยกเลิก"
+
+#: modules/access/ftp.c:470
+msgid "Your password was rejected."
+msgstr "รหัสผ่านของคุณถูกยกเลิก"
+
+#: modules/access/ftp.c:477
+msgid "Your connection attempt to the server was rejected."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/gnomevfs.c:47
+msgid "GnomeVFS input"
+msgstr "ส่วนนำเข้า GnomeVFS"
+
+#: modules/access/http.c:64 modules/access/mms/mms.c:58
+msgid "HTTP proxy"
+msgstr "พร็อกซี HTTP"
+
+#: modules/access/http.c:66
+msgid ""
+"HTTP proxy to be used It must be of the form http://[user@]myproxy.mydomain:"
+"myport/ ; if empty, the http_proxy environment variable will be tried."
+msgstr ""
+"พร็อกซี HTTP ที่จะใช้ โดยต้องอยู่ในรูป http://[ผู้ใช้@]โฮสต์.โดเมน:พอร์ต/ ถ้าเว้นว่างไว้ "
+"ก็จะลองใช้ค่าจากตัวแปรสภาพแวดล้อม http_proxy"
+
+#: modules/access/http.c:70
+msgid "HTTP proxy password"
+msgstr "รหัสผ่านพร็อกซี HTTP"
+
+#: modules/access/http.c:72
+msgid "If your HTTP proxy requires a password, set it here."
+msgstr "ถ้าพร็อกซี HTTP ต้องใช้รหัสผ่าน ก็กำหนดที่นี่"
+
+#: modules/access/http.c:74
+msgid "Auto re-connect"
+msgstr "เชื่อมต่อใหม่เองโดยอัตโนมัติ"
+
+#: modules/access/http.c:76
+msgid ""
+"Automatically try to reconnect to the stream in case of a sudden disconnect."
+msgstr "พยายามเชื่อมต่อใหม่โดยอัตโนมัติกับกระแสในกรณีที่การเชื่อมต่อถูกตัดโดยกะทันหัน"
+
+#: modules/access/http.c:79
+msgid "Continuous stream"
+msgstr "กระแสต่อเนื่อง"
+
+#: modules/access/http.c:80
+msgid ""
+"Read a file that is being constantly updated (for example, a JPG file on a "
+"server). You should not globally enable this option as it will break all "
+"other types of HTTP streams."
+msgstr ""
+"อ่านแฟ้มที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง (ตัวอย่างเช่น แฟ้ม JPG บนเซิร์ฟเวอร์) "
+"คุณไม่ควรกำหนดตัวเลือกนี้ให้มีผลทั้งโปรแกรม เนื่องจากจะทำให้กระแส HTTP "
+"แบบอื่นทั้งหมดทำงานผิดพลาด"
+
+#: modules/access/http.c:85
+msgid "Forward Cookies"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/http.c:86
+msgid "Forward Cookies across http redirections."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/http.c:88
+msgid "HTTP referer value"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/http.c:89
+msgid "Customize the HTTP referer, simulating a previous document"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/http.c:91
+msgid "User Agent"
+msgstr "ยูสเซอร์เอเจนต์"
+
+#: modules/access/http.c:92
+msgid ""
+"The name and version of the program will be provided to the HTTP server. "
+"They must be separated by a forward slash, e.g. FooBar/1.2.3. This option "
+"can only be specified per input item, not globally."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/http.c:98
+msgid "HTTP input"
+msgstr "ส่วนนำเข้า HTTP"
+
+#: modules/access/http.c:100
+msgid "HTTP(S)"
+msgstr "HTTP(S)"
+
+#: modules/access/http.c:458
+msgid "HTTP authentication"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/http.c:459
+#, c-format
+msgid "Please enter a valid login name and a password for realm %s."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/idummy.c:42 modules/access_output/dummy.c:45
+#: modules/audio_output/adummy.c:36 modules/codec/ddummy.c:46
+#: modules/codec/edummy.c:39 modules/control/dummy.c:48
+#: modules/text_renderer/tdummy.c:35 modules/video_output/vdummy.c:47
+msgid "Dummy"
+msgstr "Dummy"
+
+#: modules/access/idummy.c:43
+msgid "Dummy input"
+msgstr "ส่วนนำเข้า Dummy"
+
+#: modules/access/imem.c:49 modules/gui/qt4/components/playlist/sorting.h:54
+#: modules/stream_out/bridge.c:41 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:105
+msgid "ID"
+msgstr "ID"
+
+#: modules/access/imem.c:51 modules/demux/image.c:46
+msgid "Set the ID of the elementary stream"
+msgstr "ตั้ง ID ของกระแสมูลฐาน"
+
+#: modules/access/imem.c:53 modules/demux/image.c:48
+msgid "Group"
+msgstr "กลุ่ม"
+
+#: modules/access/imem.c:55 modules/demux/image.c:50
+msgid "Set the group of the elementary stream"
+msgstr "จัดกลุ่มของกระแสมูลฐาน"
+
+#: modules/access/imem.c:57
+msgid "Category"
+msgstr "หมวดหมู่"
+
+#: modules/access/imem.c:59
+msgid "Set the category of the elementary stream"
+msgstr "จัดหมวดหมู่ของกระแสมูลฐาน"
+
+#: modules/access/imem.c:64 modules/gui/macosx/AddonManager.m:341
+#: modules/gui/qt4/managers/addons_manager.cpp:92
+msgid "Unknown"
+msgstr "ไม่ทราบ"
+
+#: modules/access/imem.c:64
+msgid "Data"
+msgstr "ข้อมูล"
+
+#: modules/access/imem.c:69
+msgid "Set the codec of the elementary stream"
+msgstr "ตั้งตัวอ่าน-ลงรหัสของกระแสมูลฐาน"
+
+#: modules/access/imem.c:73
+msgid "Language of the elementary stream as described by ISO639"
+msgstr "ภาษาของกระแสมูลฐานที่มีรายละเอียดว่าเป็น ISO639"
+
+#: modules/access/imem.c:77
+msgid "Sample rate of an audio elementary stream"
+msgstr "อัตราตัวอย่างสุ่มของกระแสเสียงมูลฐาน"
+
+#: modules/access/imem.c:79 modules/audio_output/amem.c:49
+msgid "Channels count"
+msgstr "จำนวนช่อง"
+
+#: modules/access/imem.c:81
+msgid "Channels count of an audio elementary stream"
+msgstr "จำนวนช่องของกระแสมูลฐานเสียง"
+
+#: modules/access/imem.c:83 modules/access/v4l2/v4l2.c:65
+#: modules/demux/rawvid.c:48 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:131
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:182
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1395
+#: modules/video_filter/mosaic.c:94 modules/video_output/vmem.c:42
+#: share/lua/http/dialogs/mosaic_window.html:108
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:727
+msgid "Width"
+msgstr "ความกว้าง"
+
+#: modules/access/imem.c:84
+msgid "Width of video or subtitle elementary streams"
+msgstr "ความกว้างของกระแสมูลฐานวีดิทัศน์หรือบทบรรยาย"
+
+#: modules/access/imem.c:86 modules/access/v4l2/v4l2.c:66
+#: modules/demux/rawvid.c:52 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:183
+#: modules/video_filter/mosaic.c:92 modules/video_output/vmem.c:45
+#: share/lua/http/dialogs/mosaic_window.html:126
+#: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:730
+msgid "Height"
+msgstr "ความสูง"
+
+#: modules/access/imem.c:87
+msgid "Height of video or subtitle elementary streams"
+msgstr "ความสูงของกระแสมูลฐานวีดิทัศน์หรือบทบรรยาย"
+
+#: modules/access/imem.c:89
+msgid "Display aspect ratio"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/imem.c:91
+msgid "Display aspect ratio of a video elementary stream"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/imem.c:95
+msgid "Frame rate of a video elementary stream"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/imem.c:97
+msgid "Callback cookie string"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/imem.c:99
+msgid "Text identifier for the callback functions"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/imem.c:101
+msgid "Callback data"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/imem.c:103
+msgid "Data for the get and release functions"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/imem.c:105
+msgid "Get function"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/imem.c:107
+msgid "Address of the get callback function"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/imem.c:109
+msgid "Release function"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/imem.c:111
+msgid "Address of the release callback function"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/imem.c:113 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:130
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1394
+msgid "Size"
+msgstr "ขนาด"
+
+#: modules/access/imem.c:115
+msgid "Size of stream in bytes"
+msgstr "จำนวนของกระแส เป็น ไบต์"
+
+#: modules/access/imem.c:118 modules/access/imem.c:119
+msgid "Memory input"
+msgstr "ส่วนนำเข้าความจำ"
+
+#: modules/access/jack.c:59
+msgid "Pace"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/jack.c:61
+msgid "Read the audio stream at VLC pace rather than Jack pace."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/jack.c:62 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:875
+msgid "Auto connection"
+msgstr "เชื่อมต่ออัตโนมัติ"
+
+#: modules/access/jack.c:64
+msgid "Automatically connect VLC input ports to available output ports."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/jack.c:67
+msgid "JACK audio input"
+msgstr "ส่วนนำเข้าเสียง JACK"
+
+#: modules/access/jack.c:69
+msgid "JACK Input"
+msgstr "ส่วนนำเข้า JACK"
+
+#: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:72
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:67
+msgid "Link #"
+msgstr "ลิงก์ #"
+
+#: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:74
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:69
+msgid ""
+"Allows you to set the desired link of the board for the capture (starting at "
+"0)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:75
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:70
+msgid "Video ID"
+msgstr "ID วีดิทัศน์"
+
+#: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:77
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:72
+msgid "Allows you to set the ES ID of the video."
+msgstr "ช่วยให้ตั้งค่า ED ID ของวีดิทัศน์"
+
+#: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:80
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:75
+msgid "Allows you to force the aspect ratio of the video."
+msgstr "ช่วยคุณในการบังคับใช้ค่าอัตราส่วนภาพวีดิทัศน์"
+
+#: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:81
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:76
+msgid "Audio configuration"
+msgstr "การตั้งค่าเสียง"
+
+#: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:83
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:78
+msgid "Allows you to set audio configuration (id=group,pair:id=group,pair...)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:89
+msgid "HD-SDI Input"
+msgstr "ส่วนนำเข้า HD-SDI"
+
+#: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:90
+msgid "HD-SDI"
+msgstr "HD-SDI"
+
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:79
+msgid "Teletext configuration"
+msgstr "การตั้งค่าข่าวข้อความ"
+
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:81
+msgid ""
+"Allows you to set Teletext configuration (id=line1-lineN with both fields)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:82
+msgid "Teletext language"
+msgstr "ภาษาข่าวข้อความ"
+
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:84
+msgid "Allows you to set Teletext language (page=lang/type,...)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:92
+msgid "SDI Input"
+msgstr "ส่วนนำเข้า SDI"
+
+#: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:113
+msgid "SDI Demux"
+msgstr "ส่วนแยกกระแส SDI"
+
+#: modules/access/live555.cpp:78
+msgid "Kasenna RTSP dialect"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/live555.cpp:79
+msgid ""
+"Kasenna servers use an old and nonstandard dialect of RTSP. With this "
+"parameter VLC will try this dialect, but then it cannot connect to normal "
+"RTSP servers."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/live555.cpp:83
+msgid "WMServer RTSP dialect"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/live555.cpp:84
+msgid ""
+"WMServer uses a nonstandard dialect of RTSP. Selecting this parameter will "
+"tell VLC to assume some options contrary to RFC 2326 guidelines."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/live555.cpp:88
+msgid "RTSP user name"
+msgstr "ชื่อผู้ใช้ RTSP"
+
+#: modules/access/live555.cpp:89
+msgid ""
+"Sets the username for the connection, if no username or password are set in "
+"the url."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/live555.cpp:91
+msgid "RTSP password"
+msgstr "รหัสผ่าน RTSP"
+
+#: modules/access/live555.cpp:92
+msgid ""
+"Sets the password for the connection, if no username or password are set in "
+"the url."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/live555.cpp:94
+msgid "RTSP frame buffer size"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/live555.cpp:95
+msgid ""
+"RTSP start frame buffer size of the video track, can be increased in case of "
+"broken pictures due to too small buffer."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/live555.cpp:101
+msgid "RTP/RTSP/SDP demuxer (using Live555)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/live555.cpp:110
+msgid "RTSP/RTP access and demux"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/live555.cpp:115 modules/access/live555.cpp:116
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:343
+msgid "Use RTP over RTSP (TCP)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/live555.cpp:119
+msgid "Client port"
+msgstr "ไคลเอนต์พอร์ต"
+
+#: modules/access/live555.cpp:120
+msgid "Port to use for the RTP source of the session"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/live555.cpp:122 modules/access/live555.cpp:123
+msgid "Force multicast RTP via RTSP"
+msgstr "บังคับใช้การส่งสัญญาณหมู่ RTP ผ่านทาง RTSP"
+
+#: modules/access/live555.cpp:126 modules/access/live555.cpp:127
+msgid "Tunnel RTSP and RTP over HTTP"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/live555.cpp:130
+msgid "HTTP tunnel port"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/live555.cpp:131
+msgid "Port to use for tunneling the RTSP/RTP over HTTP."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/live555.cpp:630
+msgid "RTSP authentication"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/live555.cpp:631
+msgid "Please enter a valid login name and a password."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/live555.cpp:655
+msgid "RTSP connection failed"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/live555.cpp:656
+msgid "Access to the stream is denied by the server configuration."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/mms/mms.c:49
+msgid "Force selection of all streams"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/mms/mms.c:51
+msgid ""
+"MMS streams can contain several elementary streams, with different bitrates. "
+"You can choose to select all of them."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/mms/mms.c:54
+msgid "Maximum bitrate"
+msgstr "อัตราส่งบิตสูงสุด"
+
+#: modules/access/mms/mms.c:56
+msgid "Select the stream with the maximum bitrate under that limit."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/mms/mms.c:60
+msgid ""
+"HTTP proxy to be used It must be of the form http://[user[:pass]@]myproxy."
+"mydomain:myport/ ; if empty, the http_proxy environment variable will be "
+"tried."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/mms/mms.c:64
+msgid "TCP/UDP timeout (ms)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/mms/mms.c:65
+msgid ""
+"Amount of time (in ms) to wait before aborting network reception of data. "
+"Note that there will be 10 retries before completely giving up."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/mms/mms.c:69
+msgid "Microsoft Media Server (MMS) input"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/mtp.c:57
+msgid "MTP input"
+msgstr "ส่วนนำเข้า MTP"
+
+#: modules/access/mtp.c:58
+msgid "MTP"
+msgstr "MTP"
+
+#: modules/access/mtp.c:196
+#, fuzzy, c-format
+msgid "VLC could not read the file: %s"
+msgstr "VLC ไม่สามารถอ่านแฟ้มได้"
+
+#: modules/access/mtp.c:287
+#, fuzzy, c-format
+msgid "VLC could not open the file \"%s\": %s"
+msgstr "VLC ไม่สามารถเปิดแฟ้ม \"%s\" (%m)."
+
+#: modules/access/oss.c:66
+msgid "Capture the audio stream in stereo."
+msgstr "ส่วนรับกระแสเสียงในแบบสเตริโอ"
+
+#: modules/access/oss.c:67 modules/access_output/shout.c:95
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:190
+msgid "Samplerate"
+msgstr "ตัวอย่างของอัตรา"
+
+#: modules/access/oss.c:69
+msgid ""
+"Samplerate of the captured audio stream, in Hz (eg: 11025, 22050, 44100, "
+"48000)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/oss.c:76
+msgid "OSS"
+msgstr "OSS"
+
+#: modules/access/oss.c:77
+msgid "OSS input"
+msgstr "ส่วนนำเข้า OSS"
+
+#: modules/access_output/dummy.c:44 modules/stream_out/dummy.c:51
+msgid "Dummy stream output"
+msgstr "ส่วนส่งกระแส Dummy"
+
+#: modules/access_output/file.c:68
+msgid "Overwrite existing file"
+msgstr "เขียนทับหากชื่อแฟ้มซ้ำกับตัวที่มีอยู่ก่อน"
+
+#: modules/access_output/file.c:70
+msgid "If the file already exists, it will be overwritten."
+msgstr "หากมีแฟ้มชื่อชื่อนี้อยู่ก่อนแล้ว แฟ้มจะถูกเขียนทับเป็นตัวใหม่แทน"
+
+#: modules/access_output/file.c:71
+msgid "Append to file"
+msgstr "เพิ่มไปยังแฟ้ม"
+
+#: modules/access_output/file.c:72
+msgid "Append to file if it exists instead of replacing it."
+msgstr "เพิ่มไปยังแฟ้ม หากมีอยู่แล้วให้ทำการเขียนทับ"
+
+#: modules/access_output/file.c:74
+msgid "Format time and date"
+msgstr "จัดรูปแบบเวลาและวันที่"
+
+#: modules/access_output/file.c:75
+msgid "Perform ISO C time and date formatting on the file path"
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/file.c:77
+msgid "Synchronous writing"
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/file.c:78
+msgid "Open the file with synchronous writing."
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/file.c:81
+msgid "File stream output"
+msgstr "ส่วนส่งกระแสแฟ้ม"
+
+#: modules/access_output/file.c:206
+msgid ""
+"The output file already exists. If recording continues, the file will be "
+"overridden and its content will be lost."
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/file.c:209
+msgid "Keep existing file"
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/file.c:210
+msgid "Overwrite"
+msgstr "เขียนทับ"
+
+#: modules/access_output/http.c:52 modules/access/vnc.c:46
+#: modules/misc/audioscrobbler.c:114 modules/stream_out/rtp.c:175
+msgid "Username"
+msgstr "ชื่อผู้ใช้"
+
+#: modules/access_output/http.c:53 modules/stream_out/rtp.c:176
+msgid "User name that will be requested to access the stream."
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/http.c:55 modules/access/vnc.c:47
+#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:60 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:314
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:373
+#: modules/gui/qt4/dialogs/external.cpp:118 modules/lua/vlc.c:51
+#: modules/lua/vlc.c:67 modules/misc/audioscrobbler.c:116
+#: modules/stream_out/raop.c:154 modules/stream_out/rtp.c:178
+msgid "Password"
+msgstr "รหัสผ่าน"
+
+#: modules/access_output/http.c:56 modules/stream_out/rtp.c:179
+msgid "Password that will be requested to access the stream."
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/http.c:58 modules/demux/playlist/qtl.c:242
+#: modules/demux/playlist/shoutcast.c:327
+msgid "Mime"
+msgstr "Mime"
+
+#: modules/access_output/http.c:59
+msgid "MIME returned by the server (autodetected if not specified)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/http.c:61
+#, fuzzy
+msgid "Metacube"
+msgstr "ปุม Meta+"
+
+#: modules/access_output/http.c:62
+msgid ""
+"Use the Metacube protocol. Needed for streaming to the Cubemap reflector."
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/http.c:67
+msgid "HTTP stream output"
+msgstr "ส่วนส่งกระแส HTTP"
+
+#: modules/access_output/livehttp.c:67
+msgid "Segment length"
+msgstr "ความยาวชิ้นส่วน"
+
+#: modules/access_output/livehttp.c:68
+msgid "Length of TS stream segments"
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/livehttp.c:70
+msgid "Split segments anywhere"
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/livehttp.c:71
+msgid ""
+"Don't require a keyframe before splitting a segment. Needed for audio only."
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/livehttp.c:74
+msgid "Number of segments"
+msgstr "จำนวนชิ้นส่วน"
+
+#: modules/access_output/livehttp.c:75
+msgid "Number of segments to include in index"
+msgstr "จำนวนชิ้นส่วนที่มีในดัชนี"
+
+#: modules/access_output/livehttp.c:77
+msgid "Allow cache"
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/livehttp.c:78
+msgid "Add EXT-X-ALLOW-CACHE:NO directive in playlist-file if this is disabled"
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/livehttp.c:80
+msgid "Index file"
+msgstr "แฟ้มดัชนี"
+
+#: modules/access_output/livehttp.c:81
+msgid "Path to the index file to create"
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/livehttp.c:83
+msgid "Full URL to put in index file"
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/livehttp.c:84
+msgid "Full URL to put in index file. Use #'s to represent segment number"
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/livehttp.c:87
+msgid "Delete segments"
+msgstr "ลบชิ้นส่วน"
+
+#: modules/access_output/livehttp.c:88
+msgid "Delete segments when they are no longer needed"
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/livehttp.c:90
+msgid "Use muxers rate control mechanism"
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/livehttp.c:92
+msgid "AES key URI to place in playlist"
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/livehttp.c:94
+msgid "AES key file"
+msgstr "แฟ้มกุญแจ AES"
+
+#: modules/access_output/livehttp.c:95
+msgid "File containing the 16 bytes encryption key"
+msgstr "แฟ้มเก็บกุญแจซึ่งเข้ารหัสลับขนาด 16 ไบต์"
+
+#: modules/access_output/livehttp.c:97
+msgid "File where vlc reads key-uri and keyfile-location"
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/livehttp.c:98
+msgid ""
+"File is read when segment starts and is assumet to be in format: key-uri"
+"\\nkey-file. File is read on the segment opening and values are used on that "
+"segment."
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/livehttp.c:102
+msgid "Use randomized IV for encryption"
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/livehttp.c:103
+msgid "Generate IV instead using segment-number as IV"
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/livehttp.c:105
+#, fuzzy
+msgid "Number of first segment"
+msgstr "จำนวนชิ้นส่วน"
+
+#: modules/access_output/livehttp.c:106
+msgid "The number of the first segment generated"
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/livehttp.c:109
+msgid "HTTP Live streaming output"
+msgstr "ส่วนส่งการทำกระแส HTTP Live"
+
+#: modules/access_output/livehttp.c:110
+msgid "LiveHTTP"
+msgstr "LiveHTTP"
+
+#: modules/access_output/shout.c:64
+#: modules/gui/qt4/components/sout/sout_widgets.cpp:359
+#: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:139
+msgid "Stream name"
+msgstr "ชื่อกระแส"
+
+#: modules/access_output/shout.c:65
+msgid "Name to give to this stream/channel on the shoutcast/icecast server."
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/shout.c:68
+msgid "Stream description"
+msgstr "รายละเอียดกระเส"
+
+#: modules/access_output/shout.c:69
+msgid "Description of the stream content or information about your channel."
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/shout.c:72
+msgid "Stream MP3"
+msgstr "ทำกระแส MP3"
+
+#: modules/access_output/shout.c:73
+msgid ""
+"You normally have to feed the shoutcast module with Ogg streams. It is also "
+"possible to stream MP3 instead, so you can forward MP3 streams to the "
+"shoutcast/icecast server."
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/shout.c:82
+msgid "Genre description"
+msgstr "รายละเอียดของประเภท"
+
+#: modules/access_output/shout.c:83
+msgid "Genre of the content. "
+msgstr "ประเภทเนื้อหา"
+
+#: modules/access_output/shout.c:85
+msgid "URL description"
+msgstr "รายละเอียด URL"
+
+#: modules/access_output/shout.c:86
+msgid "URL with information about the stream or your channel. "
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/shout.c:93
+msgid "Bitrate information of the transcoded stream. "
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/shout.c:96
+msgid "Samplerate information of the transcoded stream. "
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/shout.c:98
+msgid "Number of channels"
+msgstr "จำนวนของช่อง"
+
+#: modules/access_output/shout.c:99
+msgid "Number of channels information of the transcoded stream. "
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/shout.c:101
+msgid "Ogg Vorbis Quality"
+msgstr "Ogg Vorbis Quality"
+
+#: modules/access_output/shout.c:102
+msgid "Ogg Vorbis Quality information of the transcoded stream. "
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/shout.c:104
+msgid "Stream public"
+msgstr "ทำกระแสสาธารณะ"
+
+#: modules/access_output/shout.c:105
+msgid ""
+"Make the server publicly available on the 'Yellow Pages' (directory listing "
+"of streams) on the icecast/shoutcast website. Requires the bitrate "
+"information specified for shoutcast. Requires Ogg streaming for icecast."
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/shout.c:111
+msgid "IceCAST output"
+msgstr "ส่วนแสดงผล IceCAST"
+
+#: modules/access_output/udp.c:62 modules/stream_out/rtp.c:137
+msgid "Caching value (ms)"
+msgstr "ค่าการทำแคช (ms)"
+
+#: modules/access_output/udp.c:64
+msgid ""
+"Default caching value for outbound UDP streams. This value should be set in "
+"milliseconds."
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/udp.c:67
+msgid "Group packets"
+msgstr "แพ็กเก็ตกลุ่ม"
+
+#: modules/access_output/udp.c:68
+msgid ""
+"Packets can be sent one by one at the right time or by groups. You can "
+"choose the number of packets that will be sent at a time. It helps reducing "
+"the scheduling load on heavily-loaded systems."
+msgstr ""
+
+#: modules/access_output/udp.c:75
+msgid "UDP stream output"
+msgstr "ส่วนแสดงผลกระแส UDP"
+
+#: modules/access/pulse.c:35
+msgid ""
+"Pass pulse:// to open the default PulseAudio source, or pulse://SOURCE to "
+"open a specific source named SOURCE."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/pulse.c:42
+msgid "PulseAudio"
+msgstr "PulseAudio"
+
+#: modules/access/pulse.c:43
+msgid "PulseAudio input"
+msgstr "ส่วนนำเข้า PulseAudio"
+
+#: modules/access/qtcapture.m:45
+msgid "Video Capture width"
+msgstr "ความกว้างส่วนรับภาพถ่ายวีดิทัศน์"
+
+#: modules/access/qtcapture.m:46
+msgid "Video Capture width in pixel"
+msgstr "ความกว้างส่วนรับภาพถ่ายวีดิทัศน์เป็นพิกซ์เซล"
+
+#: modules/access/qtcapture.m:47
+msgid "Video Capture height"
+msgstr "ความสูงส่วนรับภาพถ่ายวีดิทัศน์"
+
+#: modules/access/qtcapture.m:48
+msgid "Video Capture height in pixel"
+msgstr "ความสูงส่วนรับภาพถ่ายวีดิทัศน์เป็นพิกซ์เซล"
+
+#: modules/access/qtcapture.m:62 modules/access/qtcapture.m:63
+msgid "Quicktime Capture"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/qtcapture.m:250 modules/access/qtcapture.m:280
+msgid "No Input device found"
+msgstr "ไม่พบอุปกรณ์นำเข้า"
+
+#: modules/access/qtcapture.m:251 modules/access/qtcapture.m:281
+#: modules/access/avcapture.m:318
+msgid ""
+"Your Mac does not seem to be equipped with a suitable input device. Please "
+"check your connectors and drivers."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/rdp.c:65
+msgid "RDP auth username"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/rdp.c:66
+msgid "RDP auth password"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/rdp.c:67
+msgid "RDP Password"
+msgstr "รหัสผ่าน RDP"
+
+#: modules/access/rdp.c:68
+msgid "Encrypted connexion"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/rdp.c:70
+msgid "Acquisition rate (in fps)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/rdp.c:81
+msgid "RDP"
+msgstr "RDP"
+
+#: modules/access/rdp.c:85
+msgid "RDP Remote Desktop"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/rtp/rtp.c:44
+msgid "RTCP (local) port"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/rtp/rtp.c:46
+msgid ""
+"RTCP packets will be received on this transport protocol port. If zero, "
+"multiplexed RTP/RTCP is used."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/rtp/rtp.c:49 modules/stream_out/rtp.c:146
+msgid "SRTP key (hexadecimal)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/rtp/rtp.c:51
+msgid ""
+"RTP packets will be authenticated and deciphered with this Secure RTP master "
+"shared secret key. This must be a 32-character-long hexadecimal string."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/rtp/rtp.c:55 modules/stream_out/rtp.c:152
+msgid "SRTP salt (hexadecimal)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/rtp/rtp.c:57 modules/stream_out/rtp.c:154
+msgid ""
+"Secure RTP requires a (non-secret) master salt value. This must be a 28-"
+"character-long hexadecimal string."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/rtp/rtp.c:60
+msgid "Maximum RTP sources"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/rtp/rtp.c:62
+msgid "How many distinct active RTP sources are allowed at a time."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/rtp/rtp.c:64
+msgid "RTP source timeout (sec)"
+msgstr "หมดเวลาเชื่อมตอแหล่งที่มา RTP (วินาที)"
+
+#: modules/access/rtp/rtp.c:66
+msgid "How long to wait for any packet before a source is expired."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/rtp/rtp.c:68
+msgid "Maximum RTP sequence number dropout"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/rtp/rtp.c:70
+msgid ""
+"RTP packets will be discarded if they are too much ahead (i.e. in the "
+"future) by this many packets from the last received packet."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/rtp/rtp.c:73
+msgid "Maximum RTP sequence number misordering"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/rtp/rtp.c:75
+msgid ""
+"RTP packets will be discarded if they are too far behind (i.e. in the past) "
+"by this many packets from the last received packet."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/rtp/rtp.c:78
+msgid "RTP payload format assumed for dynamic payloads"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/rtp/rtp.c:81
+msgid ""
+"This payload format will be assumed for dynamic payload types (between 96 "
+"and 127) if it can't be determined otherwise with out-of-band mappings (SDP)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/rtp/rtp.c:95 modules/stream_out/rtp.c:189
+msgid "RTP"
+msgstr "RTP"
+
+#: modules/access/rtp/rtp.c:96
+msgid "Real-Time Protocol (RTP) input"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/rtp/rtp.c:756
+msgid "SDP required"
+msgstr "จำเป็นต้องใช้ SDP"
+
+#: modules/access/rtp/rtp.c:757
+#, c-format
+msgid ""
+"A description in SDP format is required to receive the RTP stream. Note that "
+"rtp:// URIs cannot work with dynamic RTP payload format (%<PRIu8>)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/rtsp/access.c:47 modules/access/rtsp/access.c:48
+msgid "Real RTSP"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/rtsp/access.c:86
+msgid "Connection failed"
+msgstr "การเชื่อมต่อล้มเหลว"
+
+#: modules/access/rtsp/access.c:87
+#, c-format
+msgid "VLC could not connect to \"%s:%d\"."
+msgstr "VLC ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยัง \"%s:%d\""
+
+#: modules/access/rtsp/access.c:224
+msgid "Session failed"
+msgstr "วาระงานล้มเหลว"
+
+#: modules/access/rtsp/access.c:225
+msgid "The requested RTSP session could not be established."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/screen/screen.c:44
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1081
+msgid "Desired frame rate for the capture."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/screen/screen.c:47
+msgid "Capture fragment size"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/screen/screen.c:49
+msgid ""
+"Optimize the capture by fragmenting the screen in chunks of predefined "
+"height (16 might be a good value, and 0 means disabled)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/screen/screen.c:54 modules/access/screen/screen.c:58
+msgid "Subscreen top left corner"
+msgstr "หน้าจอย่อยตรงมุมบนซ้าย"
+
+#: modules/access/screen/screen.c:56
+msgid "Top coordinate of the subscreen top left corner."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/screen/screen.c:60
+msgid "Left coordinate of the subscreen top left corner."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/screen/screen.c:62 modules/gui/macosx/open.m:207
+msgid "Subscreen width"
+msgstr "ความกว้างหน้าจอย่อย"
+
+#: modules/access/screen/screen.c:64 modules/gui/macosx/open.m:208
+msgid "Subscreen height"
+msgstr "ความสูงหน้าจอย่อย"
+
+#: modules/access/screen/screen.c:66 modules/access/screen/xcb.c:59
+#: modules/gui/macosx/open.m:209
+msgid "Follow the mouse"
+msgstr "ติดตามเมาส์"
+
+#: modules/access/screen/screen.c:68 modules/access/screen/xcb.c:61
+msgid "Follow the mouse when capturing a subscreen."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/screen/screen.c:72
+msgid "Mouse pointer image"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/screen/screen.c:74
+msgid ""
+"If specified, will use the image to draw the mouse pointer on the capture."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/screen/screen.c:79
+msgid "Display ID"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/screen/screen.c:81
+msgid "Display ID. If not specified, main display ID is used. "
+msgstr ""
+
+#: modules/access/screen/screen.c:82
+msgid "Screen index"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/screen/screen.c:84
+msgid "Index of screen (1, 2, 3, ...). Alternative to Display ID."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/screen/screen.c:97
+msgid "Screen Input"
+msgstr "ส่วนนำเข้าจอภาพ"
+
+#: modules/access/screen/screen.c:98 modules/access/screen/xcb.c:70
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:618 modules/gui/macosx/open.m:200
+#: modules/gui/macosx/open.m:204 modules/gui/macosx/open.m:489
+#: modules/gui/macosx/open.m:1353 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:670
+msgid "Screen"
+msgstr "หน้าจอ"
+
+#: modules/access/screen/xcb.c:41 modules/access/shm.c:44
+#: modules/access/vnc.c:60
+msgid "How many times the screen content should be refreshed per second."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/screen/xcb.c:43
+msgid "Region left column"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/screen/xcb.c:45
+msgid "Abscissa of the capture region in pixels."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/screen/xcb.c:47
+msgid "Region top row"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/screen/xcb.c:49
+msgid "Ordinate of the capture region in pixels."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/screen/xcb.c:51
+msgid "Capture region width"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/screen/xcb.c:53
+msgid "Pixel width of the capture region, or 0 for full width"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/screen/xcb.c:55
+msgid "Capture region height"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/screen/xcb.c:57
+msgid "Pixel height of the capture region, or 0 for full height"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/screen/xcb.c:71
+msgid "Screen capture (with X11/XCB)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/sdp.c:33 modules/stream_out/rtp.c:77
+msgid "SDP"
+msgstr "SDP"
+
+#: modules/access/sdp.c:34
+msgid "Session Description Protocol"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/sftp.c:51
+msgid "SFTP port"
+msgstr "พอร์ต SFTP"
+
+#: modules/access/sftp.c:52
+msgid "SFTP port number to use on the server"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/sftp.c:53
+msgid "Read size"
+msgstr "อ่านขนาด"
+
+#: modules/access/sftp.c:54
+msgid "Size of the request for reading access"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/sftp.c:58
+msgid "SFTP input"
+msgstr "ส่วนนำเข้า SFTP"
+
+#: modules/access/sftp.c:131
+msgid "SFTP authentication"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/sftp.c:132
+#, c-format
+msgid "Please enter a valid login and password for the sftp connexion to %s"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/shm.c:46 modules/access/vnc.c:57
+msgid "Frame buffer depth"
+msgstr "จำนวนบิตสีของเฟรมบัฟเฟอร์"
+
+#: modules/access/shm.c:48
+msgid "Pixel depth of the frame buffer, or zero for XWD file"
+msgstr "จำนวนบิตสีของพิกเซลในเฟรมบัฟเฟอร์ หรือเป็นค่าศูนย์สำหรับแฟ้ม XWD"
+
+#: modules/access/shm.c:50
+msgid "Frame buffer width"
+msgstr "ความกว้างของเฟรมบัฟเฟอร์"
+
+#: modules/access/shm.c:52
+msgid "Pixel width of the frame buffer (ignored for XWD file)"
+msgstr "ความกว้างเป็นพิกเซลของเฟรมบัฟเฟอร์ (ไม่สนใจสำหรับแฟ้ม XWD)"
+
+#: modules/access/shm.c:54
+msgid "Frame buffer height"
+msgstr "ความสูงของเฟรมบัฟเฟอร์"
+
+#: modules/access/shm.c:56
+msgid "Pixel height of the frame buffer (ignored for XWD file)"
+msgstr "ความสูงเป็นพิกเซลของเฟรมบัฟเฟอร์ (ไม่สนใจสำหรับแฟ้ม XWD)"
+
+#: modules/access/shm.c:58
+msgid "Frame buffer segment ID"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/shm.c:60
+msgid ""
+"System V shared memory segment ID of the frame buffer (this is ignored if --"
+"shm-file is specified)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/shm.c:63
+msgid "Frame buffer file"
+msgstr "แฟ้มเฟรมบัฟเฟอร์"
+
+#: modules/access/shm.c:65
+msgid "Path of the memory mapped file of the frame buffer"
+msgstr "พาธของแฟ้มผังหน่วยความจำของเฟรมบัฟเฟอร์"
+
+#: modules/access/shm.c:75
+msgid "XWD file (autodetect)"
+msgstr "แฟ้ม XWD (ตรวจหาโดยอัตโนมัติ)"
+
+#: modules/access/shm.c:76 modules/access/vnc.c:68
+msgid "8 bits"
+msgstr "8 บิต"
+
+#: modules/access/shm.c:76
+msgid "15 bits"
+msgstr "15 บิต"
+
+#: modules/access/shm.c:76 modules/access/vnc.c:68
+msgid "16 bits"
+msgstr "16 บิต"
+
+#: modules/access/shm.c:76 modules/access/vnc.c:68
+msgid "24 bits"
+msgstr "24 บิต"
+
+#: modules/access/shm.c:76 modules/access/vnc.c:68
+msgid "32 bits"
+msgstr "32 บิต"
+
+#: modules/access/shm.c:83
+msgid "Framebuffer input"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/shm.c:84
+msgid "Shared memory framebuffer"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/smb.c:56
+msgid "SMB user name"
+msgstr "ชื่อผู้ใช้ SMB"
+
+#: modules/access/smb.c:59
+msgid "SMB password"
+msgstr "รหัสผ่าน SMB"
+
+#: modules/access/smb.c:62
+msgid "SMB domain"
+msgstr "โดเมน SMB"
+
+#: modules/access/smb.c:63
+msgid "Domain/Workgroup that will be used for the connection."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/smb.c:66
+msgid "Samba (Windows network shares) input"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/smb.c:69
+msgid "SMB input"
+msgstr "ส่วนนำเข้า SMB"
+
+#: modules/access/tcp.c:45
+msgid "TCP"
+msgstr "TCP"
+
+#: modules/access/tcp.c:46
+msgid "TCP input"
+msgstr "ส่วนนำเข้า TCP"
+
+#: modules/access/timecode.c:43
+msgid "Time code"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/timecode.c:44
+msgid "Time code subpicture elementary stream generator"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/udp.c:54
+msgid "Receive buffer"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/udp.c:55
+msgid "UDP receive buffer size (bytes)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/udp.c:58
+msgid "UDP"
+msgstr "UDP"
+
+#: modules/access/udp.c:59
+msgid "UDP input"
+msgstr "ส่วนนำเข้า UDP"
+
+#: modules/access/v4l2/controls.c:786
+msgid "Reset defaults"
+msgstr "กลับไปใช้ค่าปริยาย"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:44
+msgid "Video capture device"
+msgstr "อุปกรณ์จับภาพถ่ายวีดิทัศน์"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:45
+msgid "Video capture device node."
+msgstr "โหนดอุปกรณ์จับภาพถ่ายวีดิทัศน์"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:46
+msgid "VBI capture device"
+msgstr "อุปกรณ์รับ VBI"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:48
+msgid "The device node where VBI data can be read  (for closed captions) "
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:50 modules/stream_out/standard.c:90
+msgid "Standard"
+msgstr "มาตรฐาน"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:52
+msgid "Video standard (Default, SECAM, PAL, or NTSC)."
+msgstr "มาตรฐานวีดิทัศน์ (ปริยาย, SECAM, PAL, หรือ NTSC)"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:55
+msgid ""
+"Force the Video4Linux2 video device to use a specific chroma format (eg. "
+"I420 or I422 for raw images, MJPG for M-JPEG compressed input) (Complete "
+"list: GREY, I240, RV16, RV15, RV24, RV32, YUY2, YUYV, UYVY, I41N, I422, "
+"I420, I411, I410, MJPG)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:61
+msgid "Input of the card to use (see debug)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:62
+msgid "Audio input"
+msgstr "ส่วนนำเข้าเสียง"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:64
+msgid "Audio input of the card to use (see debug)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:68
+msgid ""
+"The specified pixel resolution is forced (if both width and height are "
+"strictly positive)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:71
+msgid "Maximum frame rate to use (0 = no limits)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:73
+msgid "Radio device"
+msgstr "อุปกรณ์เล่นวิทยุ"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:74
+msgid "Radio tuner device node."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:75
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1051
+msgid "Frequency"
+msgstr "ความถี่"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:77
+msgid "Tuner frequency in Hz or kHz (see debug output)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:78
+msgid "Audio mode"
+msgstr "รูปแบบเสียง"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:80
+msgid "Tuner audio mono/stereo and track selection."
+msgstr "เลือกร่องเสียงและรูปแบบโมโน/สเตริโอของเครื่องปรับเสียง"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:82
+msgid "Reset controls"
+msgstr "เรียกคืนค่าควบคุม"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:83
+msgid "Reset controls to defaults."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:84 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:92
+#: modules/video_filter/atmo/atmo.cpp:256
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1394
+msgid "Brightness"
+msgstr "ความสว่าง"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:85
+msgid "Picture brightness or black level."
+msgstr "ระดับความทึบและจ้าแสงของภาพ"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:86
+msgid "Automatic brightness"
+msgstr "ความสว่างอัตโนมัติ"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:88
+msgid "Automatically adjust the picture brightness."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:89 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:91
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1396
+msgid "Contrast"
+msgstr "ความต่างระดับสี"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:90
+msgid "Picture contrast or luma gain."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:91 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:94
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:134
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1397
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1429
+msgid "Saturation"
+msgstr "ความอิ่มสี"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:92
+msgid "Picture saturation or chroma gain."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:93 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:90
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1393
+msgid "Hue"
+msgstr "องศาเฉดสี"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:94
+msgid "Hue or color balance."
+msgstr "สมดุลหรือองศาเฉดสี"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:95
+msgid "Automatic hue"
+msgstr "องศาเฉดสีอัตโนมัติ"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:97
+msgid "Automatically adjust the picture hue."
+msgstr "ปรับองศาเฉดสีของภาพโดยอัตโนมัติ"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:98
+msgid "White balance temperature (K)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:100
+msgid ""
+"White balance temperature as a color temperation in Kelvin (2800 is minimum "
+"incandescence, 6500 is maximum daylight)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:102
+msgid "Automatic white balance"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:104
+msgid "Automatically adjust the picture white balance."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:105
+msgid "Red balance"
+msgstr "สมดุลสีแดง"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:107
+msgid "Red chroma balance."
+msgstr "สมดุลความสดของสีแดง"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:108
+msgid "Blue balance"
+msgstr "สมดุลสีน้ำเงิน"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:110
+msgid "Blue chroma balance."
+msgstr "สมดุลความสดของสีน้ำเงิน"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:111 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:95
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1398
+msgid "Gamma"
+msgstr "แกมมา"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:113
+msgid "Gamma adjust."
+msgstr "ปรับแกมมา"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:114
+msgid "Automatic gain"
+msgstr "อัตราขยายอัตโนมัติ"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:116
+msgid "Automatically set the video gain."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:117 modules/audio_filter/gain.c:62
+msgid "Gain"
+msgstr "อัตราขยาย"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:119
+msgid "Picture gain."
+msgstr "อัตราขยายรูปภาพ"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:120
+msgid "Sharpness"
+msgstr "ความคมชัด"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:121
+msgid "Sharpness filter adjust."
+msgstr "ปรับตัวผันค่าความคมชัด"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:122
+msgid "Chroma gain"
+msgstr "ปรับเพิ่มความสดสี"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:123
+msgid "Chroma gain control."
+msgstr "ควบคุมการปรับเพิ่มของความสดสี"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:124
+msgid "Automatic chroma gain"
+msgstr "เพิ่มความสดของสีโดยอัตโนมัติ"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:126
+msgid "Automatically control the chroma gain."
+msgstr "ควบคุมการปรับเพิ่มความสดของสีโดยอัตโนมัติ"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:127
+msgid "Power line frequency"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:129
+msgid "Power line frequency anti-flicker filter."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:137
+msgid "50 Hz"
+msgstr "50 Hz"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:137
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1184
+msgid "60 Hz"
+msgstr "60 Hz"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:139
+msgid "Backlight compensation"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:141
+msgid "Band-stop filter"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:143
+msgid "Cut a light band induced by fluorescent lighting (unit undocumented)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:144
+msgid "Horizontal flip"
+msgstr "พลิกแนวนอน"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:146
+msgid "Flip the picture horizontally."
+msgstr "พลิกภาพทางแนวนอน"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:147
+msgid "Vertical flip"
+msgstr "พลิกแนวตั้ง"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:149
+msgid "Flip the picture vertically."
+msgstr "พลิกภาพทางแนวตั้ง"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:150
+msgid "Rotate (degrees)"
+msgstr "การหมุน (องศา)"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:151
+msgid "Picture rotation angle (in degrees)."
+msgstr "มุมการหมุนของภาพ (องศา)"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:152
+msgid "Color killer"
+msgstr "ตัวฆ่าสี"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:154
+msgid ""
+"Enable the color killer, i.e. switch to black & white picture whenever the "
+"signal is weak."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:156
+msgid "Color effect"
+msgstr "ลูกเล่นสี"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:157
+msgid "Select a color effect."
+msgstr "เลือกลูกเล่นสี"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:164
+msgid "Black & white"
+msgstr "ดำ & ขาว"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:164 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:136
+#: modules/video_filter/sepia.c:65 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1431
+msgid "Sepia"
+msgstr "สีน้ำตาลซีเปีย"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:164
+msgid "Negative"
+msgstr "ค่าลบ"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:165
+msgid "Emboss"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:165
+msgid "Sketch"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:165
+msgid "Sky blue"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:166
+msgid "Grass green"
+msgstr "เขียวสด"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:166
+msgid "Skin whiten"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:166
+msgid "Vivid"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:169 modules/audio_output/auhal.c:66
+#: modules/audio_output/directsound.c:67 modules/audio_output/waveout.c:143
+msgid "Audio volume"
+msgstr "ระดับเสียง"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:171
+msgid "Volume of the audio input."
+msgstr "ระดับเสียงของส่วนนำเข้าเสียง"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:172
+msgid "Audio balance"
+msgstr "สมดุลเสียง"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:174
+msgid "Balance of the audio input."
+msgstr "สมดุลเสียงของส่วนนำเข้าเสียง"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:175
+msgid "Bass level"
+msgstr "ระดับความทุ้ม"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:177
+msgid "Bass adjustment of the audio input."
+msgstr "การเพิ่มความทุ้มของส่วนนำเข้าเสียง"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:178
+msgid "Treble level"
+msgstr "ระดับความแหลม"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:180
+msgid "Treble adjustment of the audio input."
+msgstr "การเพิ่มความแหลมของส่วนนำเข้าเสียง"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:183
+msgid "Mute the audio."
+msgstr "ปิดเสียง"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:184
+msgid "Loudness mode"
+msgstr "รูปแบบความดัง"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:186
+msgid "Loudness mode a.k.a. bass boost."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:188
+msgid "v4l2 driver controls"
+msgstr "ส่วนควบคุมไดร์ฟเวอร์ของ v4l2"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:190
+msgid ""
+"Set the v4l2 driver controls to the values specified using a comma separated "
+"list optionally encapsulated by curly braces (e.g.: {video_bitrate=6000000,"
+"audio_crc=0,stream_type=3} ). To list available controls, increase verbosity "
+"(-vvv) or use the v4l2-ctl application."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:242 modules/codec/avcodec/avcodec.c:68
+#: modules/codec/x264.c:437 modules/control/hotkeys.c:193
+#: modules/gui/macosx/AddonManager.m:91
+#: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:136
+#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:372
+#: modules/gui/qt4/dialogs/preferences.cpp:77
+msgid "All"
+msgstr "ทั้งหมด"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:246
+msgid "Multichannel television sound (MTS)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:247
+msgid "525 lines / 60 Hz"
+msgstr "525 เส้น / 60 Hz"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:247
+msgid "625 lines / 50 Hz"
+msgstr "625 เส้น / 50 Hz"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:255
+msgid "PAL N Argentina"
+msgstr "PAL N อาร์เจนตินา"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:256
+msgid "NTSC M Japan"
+msgstr "NTSC M ญี่ปุ่น"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:256
+msgid "NTSC M South Korea"
+msgstr "NTSC M เกาหลีใต้"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:267 modules/audio_output/alsa.c:76
+msgid "Mono"
+msgstr "โมโน"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:269
+msgid "Primary language"
+msgstr "ภาษาหลัก"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:270
+msgid "Secondary language or program"
+msgstr "ภาษารอง"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:271 modules/codec/twolame.c:70
+msgid "Dual mono"
+msgstr "ดูเอลโมโน"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:275
+msgid "V4L"
+msgstr "V4L"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:276
+msgid "Video4Linux input"
+msgstr "ส่วนนำเข้า Video4Linux"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:280
+msgid "Video input"
+msgstr "ส่วนนำเข้าวีดิทัศน์"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:317
+msgid "Tuner"
+msgstr "เครื่องปรับเสียง"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:332
+msgid "Controls"
+msgstr "ควบคุม"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:333
+msgid "Video capture controls (if supported by the device)"
+msgstr "ส่วนควบคุมการรับภาพวีดิทัศน์ (หากอุปกรณ์มีการรองรับ)"
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:424
+msgid "Video4Linux compressed A/V input"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:431
+msgid "Video4Linux radio tuner"
+msgstr "ตัวจูนวิทยุ Video4Linux"
+
+#: modules/access/vcd/vcd.c:47
+msgid "VCD"
+msgstr "VCD"
+
+#: modules/access/vcd/vcd.c:48
+msgid "VCD input"
+msgstr "ส่วนนำเข้า VCD"
+
+#: modules/access/vcd/vcd.c:54
+msgid "[vcd:][device][#[title][,[chapter]]]"
+msgstr "[vcd:][อุปกรณ์][#[ชื่อเรื่อง][,[ชื่อตอน]]]"
+
+#: modules/access/vcdx/access.c:272 modules/access/vcdx/access.c:349
+#: modules/access/vcdx/access.c:671 modules/access/vcdx/info.c:229
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:511
+msgid "Entry"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/vcdx/access.c:393 modules/access/vcdx/info.c:74
+msgid "Segments"
+msgstr "ชิ้นส่วน"
+
+#: modules/access/vcdx/access.c:411 modules/access/vcdx/access.c:690
+#: modules/access/vcdx/info.c:232 modules/demux/mkv/demux.cpp:715
+msgid "Segment"
+msgstr "ชิ้นส่วน"
+
+#: modules/access/vcdx/access.c:514
+msgid "LID"
+msgstr "LID"
+
+#: modules/access/vcdx/info.c:54 modules/gui/macosx/open.m:132
+#: modules/gui/macosx/open.m:589
+msgid "Disc"
+msgstr "แผ่น"
+
+#: modules/access/vcdx/info.c:62
+msgid "VCD Format"
+msgstr "รูปแบบ VCD"
+
+#: modules/access/vcdx/info.c:64 modules/gui/qt4/dialogs/messages.cpp:264
+msgid "Application"
+msgstr "โปรแกรม"
+
+#: modules/access/vcdx/info.c:65
+msgid "Preparer"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/vcdx/info.c:66
+msgid "Vol #"
+msgstr "เสียง #"
+
+#: modules/access/vcdx/info.c:67
+msgid "Vol max #"
+msgstr "สุดเสียง #"
+
+#: modules/access/vcdx/info.c:68
+msgid "Volume Set"
+msgstr "ตั้งค่าระดับเสียง"
+
+#: modules/access/vcdx/info.c:69 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:497
+#: modules/gui/macosx/fspanel.m:465 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:448
+#: modules/stream_out/raop.c:150 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:428
+msgid "Volume"
+msgstr "ระดับเสียง"
+
+#: modules/access/vcdx/info.c:71
+msgid "System Id"
+msgstr "Id ระบบ"
+
+#: modules/access/vcdx/info.c:73
+msgid "Entries"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/vcdx/info.c:75 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:443
+msgid "Tracks"
+msgstr "ร่องข้อมูล"
+
+#: modules/access/vcdx/info.c:86
+msgid "Audio Channels"
+msgstr "ช่องเสียง"
+
+#: modules/access/vcdx/info.c:90
+msgid "First Entry Point"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/vcdx/info.c:95
+msgid "Last Entry Point"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/vcdx/info.c:96
+msgid "Track size (in sectors)"
+msgstr "ขนาดร่อง (เป็นเซกเตอร์)"
+
+#: modules/access/vcdx/info.c:106 modules/access/vcdx/info.c:109
+#: modules/access/vcdx/info.c:118 modules/access/vcdx/info.c:130
+msgid "type"
+msgstr "ประเภท"
+
+#: modules/access/vcdx/info.c:106
+msgid "end"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/vcdx/info.c:109
+msgid "play list"
+msgstr "ผังเล่น"
+
+#: modules/access/vcdx/info.c:119
+msgid "extended selection list"
+msgstr "รายการเลือกเพิ่มเติม"
+
+#: modules/access/vcdx/info.c:119
+msgid "selection list"
+msgstr "รายการที่เลือก"
+
+#: modules/access/vcdx/info.c:130
+msgid "unknown type"
+msgstr "ไม่ทราบประเภท"
+
+#: modules/access/vcdx/info.c:235 modules/access/vcdx/info.c:250
+msgid "List ID"
+msgstr "ID รายการ"
+
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:85
+msgid "(Super) Video CD"
+msgstr "แผ่นข้อมูล SVCD"
+
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:86
+msgid "Video CD (VCD 1.0, 1.1, 2.0, SVCD, HQVCD) input"
+msgstr "ส่วนนำเข้าแผ่นวีดิทัศน์แบบ (VCD 1.0, 1.1, 2.0, SVCD, HQVCD)"
+
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:87
+msgid "vcdx://[device-or-file][@{P,S,T}num]"
+msgstr "vcdx://[อุปกรณ์-หรือ-แฟ้ม][@{P,S,T}จำนวน]"
+
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:96
+msgid "If nonzero, this gives additional debug information."
+msgstr "หากไม่ใช่ศูนย์แล้วนี้ จะให้ข้อมูลดีบั๊กเพิ่มเติม"
+
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:100 modules/access/vcdx/vcd.c:101
+msgid "Number of CD blocks to get in a single read."
+msgstr "จำนวนของบล็อก CD ที่จะให้อ่านครั้งเดียวรวด"
+
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:105
+msgid "Use playback control?"
+msgstr "ใช้ส่วนควบคุมการเล่น?"
+
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:106
+msgid ""
+"If VCD is authored with playback control, use it. Otherwise we play by "
+"tracks."
+msgstr "ควรใช้มันถ้า VCD ถูกเขียนโดยส่วนควบคุมการเล่น หากไม่ได้ใช้ โปรแกรมจะเล่นตามร่องข้อมูล"
+
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:111
+msgid "Use track length as maximum unit in seek?"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:112
+msgid ""
+"If set, the length of the seek bar is the track rather than the length of an "
+"entry."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:117
+msgid "Show extended VCD info?"
+msgstr "แสดงข้อมูลเพิ่มเติมของ VCD"
+
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:118
+msgid ""
+"Show the maximum amount of information under Stream and Media Info. Shows "
+"for example playback control navigation."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:123
+msgid "Format to use in the playlist's \"author\" field."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:127
+msgid "Format to use in the playlist's \"title\" field."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/vdr.c:72
+msgid "Support for VDR recordings (http://www.tvdr.de/)."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/vdr.c:74
+msgid "Chapter offset in ms"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/vdr.c:76
+msgid "Move all chapters. This value should be set in milliseconds."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/vdr.c:80
+msgid "Default frame rate for chapter import."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/vdr.c:84
+msgid "VDR"
+msgstr "VDR"
+
+#: modules/access/vdr.c:87
+msgid "VDR recordings"
+msgstr "การบันทึก VDR"
+
+#: modules/access/vdr.c:809
+msgid "VDR Cut Marks"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/vdr.c:872
+msgid "Start"
+msgstr "เริ่ม"
+
+#: modules/access/vnc.c:48
+msgid "X.509 Certificate Authority"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/vnc.c:49
+msgid "Certificate of the Authority to verify server's against"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/vnc.c:50
+msgid "X.509 Certificate Revocation List"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/vnc.c:51
+msgid "List of revoked servers certificates"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/vnc.c:52
+msgid "X.509 Client certificate"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/vnc.c:53
+msgid "Certificate for client authentification"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/vnc.c:54
+msgid "X.509 Client private key"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/vnc.c:55
+msgid "Private key for authentification by certificate"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/vnc.c:58
+msgid "RGB chroma (RV32, RV24, RV16, RGB2)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/vnc.c:61
+msgid "Compression level"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/vnc.c:62
+msgid "Transfer compression level from 0 (none) to 9 (max)"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/vnc.c:63
+msgid "Image quality"
+msgstr "คุณภาพของภาพ"
+
+#: modules/access/vnc.c:64
+msgid "Image quality 1 to 9 (max)"
+msgstr "คุณภาพของภาพ 1 ถึง 9 (สูงสุดแล้ว)"
+
+#: modules/access/vnc.c:78
+msgid "VNC"
+msgstr "VNC"
+
+#: modules/access/vnc.c:82
+msgid "VNC client access"
+msgstr "ส่วนเข้าใช้ไคลเอนต์ของ VNC"
+
+#: modules/access/zip/zipstream.c:38
+msgid "Media in Zip"
+msgstr "สือในรูป zip"
+
+#: modules/access/zip/zipstream.c:39
+msgid "Path to the media in the Zip archive"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/zip/zipstream.c:48
+msgid "Zip files filter"
+msgstr "ตัวผันค่าแฟ้ม Zip"
+
+#: modules/access/zip/zipstream.c:53
+msgid "Zip access"
+msgstr "การเข้าใช้แฟ้ม Zip"
+
+#: modules/arm_neon/chroma_yuv.c:34
+msgid "ARM NEON video chroma conversions"
+msgstr ""
+
+#: modules/arm_neon/simple_channel_mixer.c:47
+msgid "Audio filter for simple channel mixing using NEON assembly"
+msgstr ""
+
+#: modules/arm_neon/volume.c:38
+msgid "ARM NEON audio volume"
+msgstr ""
+
+#: modules/arm_neon/yuv_rgb.c:35
+msgid "ARM NEON video chroma YUV->RGBA"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:39
+msgid "Defines if BarGraph information should be sent"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:40
+msgid ""
+"Defines if BarGraph information should be sent. 1 if the information should "
+"be sent, 0 otherwise (default 1)."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:42
+msgid "Sends the barGraph information every n audio packets"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:43
+msgid ""
+"Defines how often the barGraph information should be sent. Sends the "
+"barGraph information every n audio packets (default 4)."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:45
+msgid "Defines if silence alarm information should be sent"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:46
+msgid ""
+"Defines if silence alarm information should be sent. 1 if the information "
+"should be sent, 0 otherwise (default 1)."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:48
+msgid "Time window to use in ms"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:49
+msgid ""
+"Time Window during when the audio level is measured in ms for silence "
+"detection. If the audio level is under the threshold during this time, an "
+"alarm is sent (default 5000)."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:52
+msgid "Minimum Audio level to raise the alarm"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:53
+msgid ""
+"Threshold to be attained to raise an alarm. If the audio level is under the "
+"threshold during this time, an alarm is sent (default 0.1)."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:56
+msgid "Time between two alarm messages in ms"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:57
+msgid ""
+"Time between two alarm messages in ms. This value is used to avoid alarm "
+"saturation (default 2000)."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:70
+msgid "Audio part of the BarGraph function"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:71
+msgid "Audiobar Graph"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/dolby.c:49
+msgid "Simple decoder for Dolby Surround encoded streams"
+msgstr "ตัวอ่านรหัสทั่วไปของกระแสที่ลงรหัสแบบดอลบีเซอร์ราวนด์"
+
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/dolby.c:50
+msgid "Dolby Surround decoder"
+msgstr "ตัวอ่านรหัสดอลบีเซอร์ราวนด์"
+
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:52
+msgid ""
+"This effect gives you the feeling that you are standing in a room with a "
+"complete 7.1 speaker set when using only a headphone, providing a more "
+"realistic sound experience. It should also be more comfortable and less "
+"tiring when listening to music for long periods of time.\n"
+"It works with any source format from mono to 7.1."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:59
+msgid "Characteristic dimension"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:61
+msgid "Distance between front left speaker and listener in meters."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:63
+msgid "Compensate delay"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:65
+msgid ""
+"The delay which is introduced by the physical algorithm may sometimes be "
+"disturbing for the synchronization between lips-movement and speech. In "
+"case, turn this on to compensate."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:69
+msgid "No decoding of Dolby Surround"
+msgstr "ไม่ต้องอ่านรหัสของดอลบีเซอร์ราวนด์"
+
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:71
+msgid ""
+"Dolby Surround encoded streams won't be decoded before being processed by "
+"this filter. Enabling this setting is not recommended."
+msgstr ""
+"กระแสที่ลงรหัสดอลบีเซอร์ราวนด์ จะไม่ถูกอ่านรหัสก่อนถูกประมวลผลโดยตัวผันค่า; "
+"ไม่แนะนำให้เปิดใช้ค่าตั้งนี้"
+
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:75
+msgid "Headphone virtual spatialization effect"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:76
+msgid "Headphone effect"
+msgstr "ลูกเล่นหูฟัง"
+
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:77
+msgid "Use downmix algorithm"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:78
+msgid ""
+"This option selects a stereo to mono downmix algorithm that is used in the "
+"headphone channel mixer. It gives the effect of standing in a room full of "
+"speakers."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:82
+msgid "Select channel to keep"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:83
+msgid "This option silences all other channels except the selected channel."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:89
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:62
+msgid "Rear left"
+msgstr "ซ้ายหลัง"
+
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:89
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:62
+msgid "Rear right"
+msgstr "ขวาหลัง"
+
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:90
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:63
+msgid "Low-frequency effects"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:91
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:63
+msgid "Side left"
+msgstr "ซ้ายข้าง"
+
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:91
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:63
+msgid "Side right"
+msgstr "ขวาข้าง"
+
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:91
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:62
+msgid "Rear center"
+msgstr "กลางหลัง"
+
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:98
+#, fuzzy
+msgid "Stereo to mono downmixer"
+msgstr "รูปแบบเสียงสเตริโอ"
+
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:74
+msgid "Audio channel remapper"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/simple.c:45
+msgid "Audio filter for simple channel mixing"
+msgstr "ตัวผันค่าเสียงสำหรับการผสมช่องแบบเรียบง่าย"
+
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/trivial.c:48
+msgid "Audio filter for trivial channel mixing"
+msgstr "ตัวผันค่าเสียงสำหรับการผสมช่องแบบธรรมดา"
+
+#: modules/audio_filter/chorus_flanger.c:74
+msgid "Sound Delay"
+msgstr "หน่วงเวลาเสียง"
+
+#: modules/audio_filter/chorus_flanger.c:75 modules/gui/macosx/open.m:364
+#: modules/stream_out/bridge.c:51 modules/stream_out/delay.c:54
+#: modules/video_filter/mosaic.c:154
+msgid "Delay"
+msgstr "หน่วงเวลา"
+
+#: modules/audio_filter/chorus_flanger.c:76
+msgid "Add a delay effect to the sound"
+msgstr "เพิ่มลูกเล่นหน่วงเวลาของเสียง"
+
+#: modules/audio_filter/chorus_flanger.c:80
+#: modules/audio_filter/stereo_widen.c:59
+msgid "Delay time"
+msgstr "เวลาการหน่วง"
+
+#: modules/audio_filter/chorus_flanger.c:81
+msgid "Time in milliseconds of the average delay. Note average"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/chorus_flanger.c:82
+msgid "Sweep Depth"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/chorus_flanger.c:83
+msgid ""
+"Time in milliseconds of the maximum sweep depth. Thus, the sweep range will "
+"be delay-time +/- sweep-depth."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/chorus_flanger.c:85
+msgid "Sweep Rate"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/chorus_flanger.c:86
+msgid "Rate of change of sweep depth in milliseconds shift per second of play"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/chorus_flanger.c:89
+#: modules/audio_filter/stereo_widen.c:62
+msgid "Feedback gain"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/chorus_flanger.c:89
+msgid "Gain on Feedback loop"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/chorus_flanger.c:91
+msgid "Wet mix"
+msgstr "เว็ตมิกซ์"
+
+#: modules/audio_filter/chorus_flanger.c:91
+msgid "Level of delayed signal"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/chorus_flanger.c:93
+msgid "Dry Mix"
+msgstr "ไดรย์มิกซ์"
+
+#: modules/audio_filter/chorus_flanger.c:93
+msgid "Level of input signal"
+msgstr "ระดับของสัญญาณนำเข้า"
+
+#: modules/audio_filter/compressor.c:155 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:119
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1372
+msgid "RMS/peak"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/compressor.c:156
+msgid "Set the RMS/peak (0 ... 1)."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/compressor.c:158
+msgid "Attack time"
+msgstr "เวลาที่ทำการ"
+
+#: modules/audio_filter/compressor.c:160
+msgid "Set the attack time in milliseconds (1.5 ... 400)."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/compressor.c:162
+msgid "Release time"
+msgstr "เวลาปล่อย"
+
+#: modules/audio_filter/compressor.c:164
+msgid "Set the release time in milliseconds (2 ... 800)."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/compressor.c:166
+msgid "Threshold level"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/compressor.c:167
+msgid "Set the threshold level in dB (-30 ... 0)."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/compressor.c:169 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:123
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1376
+msgid "Ratio"
+msgstr "สัดส่วน"
+
+#: modules/audio_filter/compressor.c:170
+msgid "Set the ratio (n:1) (1 ... 20)."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/compressor.c:172 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:124
+msgid "Knee radius"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/compressor.c:173
+msgid "Set the knee radius in dB (1 ... 10)."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/compressor.c:175 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:125
+msgid "Makeup gain"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/compressor.c:176
+msgid "Set the makeup gain in dB (0 ... 24)."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/compressor.c:179 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:144
+#: modules/gui/qt4/dialogs/extended.cpp:67
+msgid "Compressor"
+msgstr "ตัวคอมไพล์:"
+
+#: modules/audio_filter/compressor.c:180
+msgid "Dynamic range compressor"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:87
+msgid "A/52 dynamic range compression"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:89
+#: modules/audio_filter/converter/dtstofloat32.c:85
+msgid ""
+"Dynamic range compression makes the loud sounds softer, and the soft sounds "
+"louder, so you can more easily listen to the stream in a noisy environment "
+"without disturbing anyone. If you disable the dynamic range compression the "
+"playback will be more adapted to a movie theater or a listening room."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:94
+msgid "Enable internal upmixing"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:96
+msgid "Enable the internal upmixing algorithm (not recommended)."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:100
+msgid "ATSC A/52 (AC-3) audio decoder"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/converter/a52tospdif.c:51
+msgid "Audio filter for A/52->S/PDIF encapsulation"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/converter/dtstofloat32.c:83
+msgid "DTS dynamic range compression"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/converter/dtstofloat32.c:95
+msgid "DTS Coherent Acoustics audio decoder"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/converter/dtstospdif.c:70
+msgid "Audio filter for DTS->S/PDIF encapsulation"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/converter/format.c:49
+msgid "Audio filter for PCM format conversion"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:76
+msgid "MPEG audio decoder"
+msgstr "ตัวอ่านรหัสเสียง MPEG"
+
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:58
+msgid "Equalizer preset"
+msgstr "ชุดค่าตั้งตัวปรับสมดุล"
+
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:59
+msgid "Preset to use for the equalizer."
+msgstr "ชุดค่าตั้งที่จะใช้สำหรับตัวปรับสมดุล"
+
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:61
+msgid "Bands gain"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:63
+msgid ""
+"Don't use presets, but manually specified bands. You need to provide 10 "
+"values between -20dB and 20dB, separated by spaces, e.g. \"0 2 4 2 0 -2 -4 "
+"-2 0 2\"."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:67
+msgid "Use VLC frequency bands"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:69
+msgid ""
+"Use the VLC frequency bands. Otherwise, use the ISO Standard frequency bands."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:72
+msgid "Two pass"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:73
+msgid "Filter the audio twice. This provides a more intense effect."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:76
+msgid "Global gain"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:77
+msgid "Set the global gain in dB (-20 ... 20)."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:80
+msgid "Equalizer with 10 bands"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/equalizer.c:81 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:143
+#: modules/gui/qt4/dialogs/extended.cpp:64 share/lua/http/index.html:219
+msgid "Equalizer"
+msgstr "ตัวปรับสมดุล"
+
+#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:54
+msgid "Flat"
+msgstr "Flat"
+
+#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:54
+#: modules/demux/mp4/id3genres.h:64
+msgid "Classical"
+msgstr "Classical"
+
+#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:54
+#: modules/demux/mp4/id3genres.h:144
+msgid "Club"
+msgstr "Club"
+
+#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:54
+#: modules/demux/mp4/id3genres.h:35
+msgid "Dance"
+msgstr "Dance"
+
+#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:54
+msgid "Full bass"
+msgstr "Full bass"
+
+#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:55
+msgid "Full bass and treble"
+msgstr "Full bass and treble"
+
+#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:55
+msgid "Full treble"
+msgstr "Full treble"
+
+#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:55
+msgid "Headphones"
+msgstr "หูฟัง"
+
+#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:56
+msgid "Large Hall"
+msgstr "หอขนาดใหญ่"
+
+#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:56
+msgid "Live"
+msgstr "แสดงสด"
+
+#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:56
+msgid "Party"
+msgstr "งานเลี้ยง"
+
+#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:56
+#: modules/demux/mp4/id3genres.h:45
+msgid "Pop"
+msgstr "ป๊อบ"
+
+#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:56
+#: modules/demux/mp4/id3genres.h:48
+msgid "Reggae"
+msgstr "เร็กเก้"
+
+#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:57
+#: modules/demux/mp4/id3genres.h:49
+msgid "Rock"
+msgstr "ร็อค"
+
+#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:57
+#: modules/demux/mp4/id3genres.h:53
+msgid "Ska"
+msgstr "สกา"
+
+#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:57
+msgid "Soft"
+msgstr "นุ่มนวล"
+
+#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:57
+msgid "Soft rock"
+msgstr "ซอฟต์ร็อค"
+
+#: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:57
+#: modules/demux/mp4/id3genres.h:50
+msgid "Techno"
+msgstr "เทคโน"
+
+#: modules/audio_filter/gain.c:58
+msgid "Gain multiplier"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/gain.c:59
+msgid "Increase or decrease the gain (default 1.0)"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/gain.c:63
+msgid "Gain control filter"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/karaoke.c:35 modules/demux/xiph_metadata.h:51
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:140
+msgid "Karaoke"
+msgstr "คาราโอเกะ"
+
+#: modules/audio_filter/karaoke.c:36
+msgid "Simple Karaoke filter"
+msgstr "ตัวผันค่าคาราโอเกะแบบเรียบง่าย"
+
+#: modules/audio_filter/normvol.c:65
+msgid "Number of audio buffers"
+msgstr "จำนวนของบัฟเฟอร์เสียง"
+
+#: modules/audio_filter/normvol.c:66
+msgid ""
+"This is the number of audio buffers on which the power measurement is made. "
+"A higher number of buffers will increase the response time of the filter to "
+"a spike but will make it less sensitive to short variations."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/normvol.c:71
+msgid "Maximal volume level"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/normvol.c:72
+msgid ""
+"If the average power over the last N buffers is higher than this value, the "
+"volume will be normalized. This value is a positive floating point number. A "
+"value between 0.5 and 10 seems sensible."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/normvol.c:78 modules/audio_filter/normvol.c:79
+msgid "Volume normalizer"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:52 modules/audio_filter/param_eq.c:53
+msgid "Parametric Equalizer"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:58
+msgid "Low freq (Hz)"
+msgstr "ความถี่ต่ำ (Hz)"
+
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:60
+msgid "Low freq gain (dB)"
+msgstr "อัตราปรับขยายควมถี่ต่ำ (dB)"
+
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:61
+msgid "High freq (Hz)"
+msgstr "ความถี่สูง (Hz)"
+
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:63
+msgid "High freq gain (dB)"
+msgstr "อัตราปรับขยายความถี่สูง (dB)"
+
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:64
+msgid "Freq 1 (Hz)"
+msgstr "ความถี่ 1 (Hz)"
+
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:66
+msgid "Freq 1 gain (dB)"
+msgstr "อัตราปรับขยายความถี่ 1 (dB)"
+
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:68
+msgid "Freq 1 Q"
+msgstr "ความถี่ 1 Q"
+
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:69
+msgid "Freq 2 (Hz)"
+msgstr "ความถี่ 2 (Hz)"
+
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:71
+msgid "Freq 2 gain (dB)"
+msgstr "อัตราปรับขยายความถี่ 2 (dB)"
+
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:73
+msgid "Freq 2 Q"
+msgstr "ความถี่ 2 Q"
+
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:74
+msgid "Freq 3 (Hz)"
+msgstr "ความถี่ 3 (Hz)"
+
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:76
+msgid "Freq 3 gain (dB)"
+msgstr "อัตราปรับขยายความถี่ 3 (dB)"
+
+#: modules/audio_filter/param_eq.c:78
+msgid "Freq 3 Q"
+msgstr "ความถี่ 3 Q"
+
+#: modules/audio_filter/resampler/bandlimited.c:89
+msgid "Audio filter for band-limited interpolation resampling"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/resampler/speex.c:32
+msgid "Resampling quality"
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/resampler/speex.c:34
+msgid "Resampling quality (0 = worst and fastest, 10 = best and slowest)."
+msgstr ""
+
+#: modules/audio_filter/resampler/speex.c:41
+#: mo