dtstofloat32: move to dca codec
[vlc.git] / po / sk.po
index 9fd05ab..edd5a36 100644 (file)
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -1218,7 +1218,7 @@ msgstr "Cieľový kodek titulkov"
 #: src/input/decoder.c:693
 #, fuzzy
 msgid "Codec not supported"
-msgstr "Modul výstupu videa"
+msgstr "Port klienta"
 
 #: src/input/decoder.c:694
 #, fuzzy, c-format
@@ -3346,7 +3346,6 @@ msgid "HTTP/TLS Certificate Revocation List"
 msgstr "Zoznam odvolaných certifikátorv HTTP/TLS"
 
 #: src/libvlc-module.c:846
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This file contains an optional CRL to prevent remote clients from using "
 "revoked certificates in TLS sessions."
@@ -12928,7 +12927,7 @@ msgstr "Dekodér USF titulkov"
 #: modules/codec/substx3g.c:40
 #, fuzzy
 msgid "tx3g subtitles decoder"
-msgstr "Dekodér textových titulkov"
+msgstr "Dekodér DVB titulkov"
 
 #: modules/codec/substx3g.c:41
 #, fuzzy
@@ -19480,7 +19479,6 @@ msgstr ""
 "vašaipadresa:8080. "
 
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:265
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Use this to stream to several computers using the Microsoft MMS protocol. "
 "This protocol is used as transport method by many Microsoft's software. Note "
@@ -22705,7 +22703,7 @@ msgstr "Kvalita prevzorkovania"
 #: modules/hw/vdpau/chroma.c:843
 #, fuzzy
 msgid "High quality scaling level"
-msgstr "Prevzorkovanie vysoko kvalitného zvuku"
+msgstr "Kvalitatívna úroveň dodatočného spracovávania videa"
 
 #: modules/hw/vdpau/deinterlace.c:131
 #, fuzzy
@@ -23577,7 +23575,7 @@ msgstr ""
 #: modules/mux/ogg.c:50
 #, fuzzy
 msgid "Index size ratio"
-msgstr "Zachovať stranový pomer"
+msgstr "Súbor s indexom"
 
 #: modules/mux/ogg.c:52
 msgid "Set index size ratio. Alters default (60min content) or estimated size."
@@ -26515,7 +26513,7 @@ msgstr "Extrahovať RGB komponent filtra videa"
 #: modules/video_filter/freeze.c:77
 #, fuzzy
 msgid "Freezing interactive video filter"
-msgstr "Filter videa pre odstránenie prekladania"
+msgstr "Interaktívny puzzle filter"
 
 #: modules/video_filter/freeze.c:78
 #, fuzzy
@@ -30197,7 +30195,7 @@ msgstr "Zaznamenávanie videa"
 #: modules/access/avcapture.m:56
 #, fuzzy
 msgid "AVFoundation video capture module."
-msgstr "Program VLC nemohol otvoriť modul dekodéra."
+msgstr "Výstupný zvukový modul"
 
 #: modules/access/avcapture.m:288 modules/access/avcapture.m:317
 #, fuzzy
@@ -30511,2335 +30509,2335 @@ msgstr "VLC media player - Webové rozhranie"
 msgid "Streaming Output"
 msgstr "Výstup streamu"
 
-#~ msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
-#~ msgstr "Tu si môžete vybrať preferovaný výstup videa a nakonfigurovať ho. "
-
-#~ msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
-#~ msgstr "Tieto moduly zabezpečujú fungovanie siete pre ostatné časti VLC."
-
 #~ msgid ""
-#~ "These are general settings for video/audio/subtitle encoding modules."
+#~ "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
+#~ "multicast UDP or RTP."
 #~ msgstr ""
-#~ "Tu sú všeobecné nastavenia kódovacích modulov videa/zvuku/titulkov. "
-
-#~ msgid "Dialog providers can be configured here."
-#~ msgstr "Tu môžete nastaviť parametre pre poskytovanie dialógov."
+#~ "SAP je funkcia, ktorá umožňuje vysielať oznamovacie streamy pomocou "
+#~ "protokolu UDP alebo RTP."
 
 #~ msgid ""
-#~ "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
-#~ "example by setting the subtitle type or file name."
+#~ "You can choose to disable some CPU accelerations here. Use with extreme "
+#~ "care!"
 #~ msgstr ""
-#~ "V tejto časti si môžete určiť, ako sa bude správať demuxér titulkov, "
-#~ "môžete napríklad nastaviť typ titulkov alebo názov súboru."
-
-#~ msgid "No suitable decoder module"
-#~ msgstr "Nie je dostupný žiadny vhodný modul dekodéra"
+#~ "Tu môžete zablokovať niektoré akceleračné funkcie procesora. Zmene týchto "
+#~ "nastavení venujte maximálnu pozornosť!"
 
-#~ msgid ""
-#~ "VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
-#~ "there is no way for you to fix this."
+#~ msgid "These settings affect chroma transformation modules."
 #~ msgstr ""
-#~ "VLC nepodporuje formát videa alebo zvuku \"%4.4s\". Túto chybu momentálne "
-#~ "nie je možné odstrániť."
+#~ "Tieto nastavenia sa týkajú transformačných modulov pre farebnú sýtosť "
+#~ "(chroma)."
 
-#, fuzzy
 #~ msgid ""
-#~ "This file contains an optional CRL to prevent remove clients from using "
-#~ "revoked certificates in TLS sessions."
+#~ "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
+#~ "them."
 #~ msgstr ""
-#~ "Tento súbor obsahuje doplnkový zoznam zrušených certifikátov na "
-#~ "zabránenie tomu, aby vzdialení klienti používali zamietnuté certifikáty v "
-#~ "reláciách TLS."
+#~ "Niektoré nastavenia sú dostupné, avšak sú skryté. Ak ich chcete zobraziť, "
+#~ "aktivujte voľbu \"Pokročilé nastavenia\" "
 
 #~ msgid ""
-#~ "Additional path for VLC to look for its modules. You can add several "
-#~ "paths by concatenating them using \" PATH_SEP \" as separator"
+#~ "Magnify a part of the video. You can select which part of the image "
+#~ "should be magnified."
 #~ msgstr ""
-#~ "Tu môžete zadať cestu k ďalšiemu priečinku, v ktorom sa budú vyhľadávať "
-#~ "prídavné moduly pre program VLC. Môžete pridať aj reťazec ciest, "
-#~ "oddelených znakmi \" PATH_SEP \""
-
-#~ msgid "Album art policy"
-#~ msgstr "Metóda zisťovania albumu"
-
-#~ msgid "Choose how album art will be downloaded."
-#~ msgstr "Vyberte si, kedy sa má stiahnuť druh albumu."
+#~ "Zväčšiť časť videa. Tu si môžete zvoliť, ktorú časť videa chcete zväčšiť."
 
-#~ msgid "Manual download only"
-#~ msgstr "Stiahnuť manuálne"
+#~ msgid "\"Waves\" video distortion effect"
+#~ msgstr "Skresľujúci efekt \"Vlny\"."
 
-#~ msgid "When track starts playing"
-#~ msgstr "Keď sa začne prehrávať stopa z albumu"
+#~ msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
+#~ msgstr "Skresľujúci efekt videa \"Vodná plocha\""
 
-#~ msgid "As soon as track is added"
-#~ msgstr "Hneď po pridaní stopy"
+#~ msgid "Split the image to make an image wall"
+#~ msgstr "Rozdeliť obrázok tak, aby sa vytvorila obrazová stena"
 
-#~ msgid "Load Media Library"
-#~ msgstr "Načítať knižnicu s médiami"
+#~ msgid ""
+#~ "Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
+#~ "The video gets split in parts that you must sort."
+#~ msgstr ""
+#~ "Z videa vytvoriť hru \"puzzle\".\n"
+#~ "Video sa rozdelí na viacero častí, ktoré musíte uložiť v správnom poradí."
 
 #~ msgid ""
-#~ "Enable this option to load the SQL-based Media Library at VLC startup"
+#~ "\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
+#~ "Try changing the various settings for different effects"
 #~ msgstr ""
-#~ "Zapnúť túto voľbu pre našítanie knižnice médií na základe SQL, pri štarte "
-#~ "programu VLC"
+#~ "Skresľujúci efekt \"Detekcia hrán\".\n"
+#~ "Použitím rôznych nastavení môžete docieliť veľmi zaujímavé efekty."
 
-#~ msgid "FFmpeg"
-#~ msgstr "FFmpeg"
+#~ msgid ""
+#~ "\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
+#~ "white, except the parts that are of the color that you select in the "
+#~ "settings."
+#~ msgstr ""
+#~ "Efekt \"Detekcia farby\". Celý obrázok sa prekonvertuje na čierno-biely, "
+#~ "s výnimkou tých častí, ktorých farbu určíte v nastaveniach."
 
-#~ msgid "FFmpeg access"
-#~ msgstr "Prístup FFmpeg"
+#~ msgid "Choose which objects should print debug message"
+#~ msgstr "Vyberte, ktoré objekty majú vytlačiť správu pre ladenie"
 
-#~ msgid "Your system AACS decoding library does not work. Missing keys?"
+#~ msgid ""
+#~ "This is a ',' separated string, each object should be prefixed by a '+' "
+#~ "or a '-' to respectively enable or disable it. The keyword 'all' refers "
+#~ "to all objects. Objects can be referred to by their type or module name. "
+#~ "Rules applying to named objects take precedence over rules applying to "
+#~ "object types. Note that you still need to use -vvv to actually display "
+#~ "debug message."
 #~ msgstr ""
-#~ "Vaša systémová knižnica pre dekódovanie AACS nie je funkčná. Chýbajúce "
-#~ "kľúče?"
-
-#~ msgid "VLC could not open the file \"%s\". (%m)"
-#~ msgstr "Program VLC nemôže otvoriť súbor \"%s\". (%m)"
+#~ "Toto je reťazec, oddeľovaný znakmi ',' , každý objekt sa dá doplniť "
+#~ "prefixom '+' alebo a '-' ktorým sa určuje, či je zapnutý alebo vypnutý. "
+#~ "Kľúčové slovo 'all' odkazuje na všetky objekty. Na objekty možno "
+#~ "odkazovať podľa ich typu alebo podľa názvu modulu. Pravidlá aplikované na "
+#~ "pomenované objekty majú prednosť pred pravidlami aplikovanými na základe "
+#~ "typov objektu. Ak budete chcieť zobraziť aktuálnu správu pre ladenie, "
+#~ "použite príkaz -vvv."
 
-#~ msgid "TCP address to use"
-#~ msgstr "TCP adresa, ktorá sa použije"
+#~ msgid ""
+#~ "You can manually select a language for the interface. The system language "
+#~ "is auto-detected if \"auto\" is specified here."
+#~ msgstr ""
+#~ "Môžete si manuálne vybrať jazykovú verziu rozhrania. Ak si vyberiete "
+#~ "príkaz \"Automaticky\", použije sa jazyk v ktorom je operačný systém."
 
 #~ msgid ""
-#~ "TCP address to use to communicate with the video part of the Bar Graph "
-#~ "(default localhost). In the case of bargraph incrustation, use localhost."
+#~ "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to "
+#~ "1024."
 #~ msgstr ""
-#~ "TCP adresa, ktorá sa má použiť na komunikáciu s video časťou súčasti Bar "
-#~ "Graph (predvolená adresa: localhost). V prípade inkrustácie, použite "
-#~ "adresu: localhost."
+#~ "Tu si môžete nastaviť predvolenú hlasitosť, zadaním nejakej hodnoty od 0 "
+#~ "do 1024. "
 
-#~ msgid "TCP port to use"
-#~ msgstr "TCP port, ktorý sa použije"
+#~ msgid ""
+#~ "You can force the audio output frequency here. Common values are 0 "
+#~ "(undefined), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
+#~ msgstr ""
+#~ "Tu môžete urči frekvenciu na výstupe zvuku. Bežne používané hodnoty sú -0 "
+#~ "(nedefinované), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
 
 #~ msgid ""
-#~ "TCP port to use to communicate with the video part of the Bar Graph "
-#~ "(default 12345). Use the same port as the one used in the rc interface."
+#~ "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
+#~ "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
+#~ "resampling algorithm will be used instead."
 #~ msgstr ""
-#~ "TPC port, ktorý sa má použiť na komunikáciu s video časťou súčasti Bar "
-#~ "Graph (predvolená hodnota je: 12345). Použite ten istý port, ako ten, "
-#~ "ktorý ste použili v rozhraní RC."
+#~ "Zvolením tejto funkcie aktivujte prevzorkovávanie zvuku pomocou algoritmu "
+#~ "pre vysoko kvalitný zvuk (HQ). Takéto prevzorkovávanie však môže významne "
+#~ "zaťažiť procesor. Ak toto prevzorkovávanie neskôr vypnete, použije sa "
+#~ "všeobecný prevzorkovávací algoritmus."
 
-#~ msgid "Force connection reset regularly"
-#~ msgstr "Pravidelne si vynútiť reset pripojenia"
+#~ msgid ""
+#~ "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
+#~ "always leave all these enabled."
+#~ msgstr ""
+#~ "Touto voľbou môžete aktivovať niektoré špeciálne optimalizácie činnosti "
+#~ "procesora. Všetky optimalizácie by za normálnych okolností mali zostať "
+#~ "zapnuté."
 
 #~ msgid ""
-#~ "Defines if the TCP connection should be reset. This is to be used when "
-#~ "using with audiobargraph_v (default 1)."
+#~ "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC "
+#~ "will select the fastest one supported by your hardware."
 #~ msgstr ""
-#~ "Určuje, či sa má TCP spojenie resetovať. Toto nastavenie je použité "
-#~ "vtedy, ak je použitá funkcia audiobargraph_v. Predvolená hodnota je 1."
+#~ "Tu si môžete vybrať, ktorý pamäťový modul sa použije pri kopírovaní. "
+#~ "Program VLC automaticky vyberá vždy najrýchlejší modul, podporovaný vaším "
+#~ "hardvérom."
 
-#~ msgid "Audio filter for stereo to mono conversion"
-#~ msgstr "Zvukový filter pre konverziu formátu stereo na mono"
+#~ msgid "(Experimental) Don't do caching at the access level."
+#~ msgstr "(Experimentálne) Neukladať do vyrovnávacej pamäti na úrovni vstupu."
 
-#~ msgid "Discard cropping information"
-#~ msgstr "Zlikvidovať informácie o vystrihovaní"
+#~ msgid "Modules search path"
+#~ msgstr "Ďalšia cesta k prídavným modulom"
 
-#~ msgid "Discard internal cropping parameters (e.g. from H.264 SPS)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Zlikvidovať interné parametre pre vystrihovanie (napríklad z H.264 SPS)."
+#~ msgid "Raise the interface above all other windows."
+#~ msgstr "Umiestniť rozhranie nad všetky ostatné okná"
 
-#~ msgid "Video Acceleration (VA) API"
-#~ msgstr "Akcelerácia videa (VA) API"
+#~ msgid "Lower the interface below all other windows."
+#~ msgstr "Skryť rozhranie pod všetky ostatné okná"
 
-#~ msgid "Video Decode and Presentation API for Unix (VDPAU)"
-#~ msgstr "API pre dekódovanie videa a prezentáciu, pre Unix (VDPAU)"
+#~ msgid "Do not display OSD menu on top of video output"
+#~ msgstr "Nezobrazovať OSD ovládanie na výstupnom videu - hore"
 
-#~ msgid "If bitrate=0, use this value for constant quality"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ak dátový tok = 0, použije sa táto hodnota ako faktor konštantnej kvality"
+#~ msgid "Highlight widget on the right"
+#~ msgstr "Zvýrazniť pomôcku napravo"
 
-#~ msgid "A value > 0 enables constant bitrate mode"
-#~ msgstr "Hodnota väčšia ako 0 zapne režim konštantného dátového toku"
+#~ msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the right"
+#~ msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku napravo"
 
-#~ msgid "Enable lossless coding"
-#~ msgstr "Zapnúť bezstratové kódovanie"
+#~ msgid "Highlight widget on the left"
+#~ msgstr "Zvýrazniť pomôcku naľavo"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Lossless coding ignores bitrate and quality settings, allowing for "
-#~ "perfect reproduction of the original"
-#~ msgstr ""
-#~ "Bezstratové kódovane neberie ohľad na dátový tok a nastavenia kvality, "
-#~ "umožňuje perfektnú reprodukciu originálnej skladby"
+#~ msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the left"
+#~ msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku naľavo"
 
-#~ msgid "Rectangular Linear Phase"
-#~ msgstr "Obdĺžníková lineárna fáza"
+#~ msgid "Highlight widget on top"
+#~ msgstr "Zvýrazniť pomôcku navrchu"
 
-#~ msgid "Diagonal Linear Phase"
-#~ msgstr "Diagonálna lineárna fáza"
+#~ msgid "Move OSD menu highlight to the widget on top"
+#~ msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku hore"
 
-#~ msgid "Distance between 'P' frames"
-#~ msgstr "Vzdialenosť medzi P-snímkami"
+#~ msgid "Highlight widget below"
+#~ msgstr "Zvýrazniť pomôcku dole"
 
-#~ msgid "Number of 'P' frames per GOP"
-#~ msgstr "Počet P snímkov na GOP"
+#~ msgid "Move OSD menu highlight to the widget below"
+#~ msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku dole"
 
-#~ msgid "Width of motion compensation blocks"
-#~ msgstr "Šírka blokov pre kompenzáciu pohybu"
+#~ msgid "Selecting current widget performs the associated action."
+#~ msgstr "Výberom pomôcky, sa spustí operácia, ktorá je s ňou asociovaná."
 
-#~ msgid "Height of motion compensation blocks"
-#~ msgstr "Výška blokov pre kompenzáciu pohybu"
+#~ msgid "Kalaallisut (Greenlandic)"
+#~ msgstr "Kalaallisut (Greenlandic)"
 
-#~ msgid "Block overlap (%)"
-#~ msgstr "Prekrývanie blokov (%)"
+#~ msgid "3D Now! memcpy"
+#~ msgstr "3D Now! memcpy"
 
-#~ msgid "Amount that each motion block should be overlapped by its neighbours"
-#~ msgstr "Udáva časť bloku, ktorá môže byť prekrytá susednými blokmi"
+#~ msgid ""
+#~ "Use alsa:// to open the default audio input. If multiple audio inputs are "
+#~ "available, they will be listed in the vlc debug output. To select "
+#~ "hw:0,1 , use alsa://hw:0,1 ."
+#~ msgstr ""
+#~ "Na otvorenie predvoleného zvukového vstupu použite voľbu alsa://Ak je "
+#~ "dostupných viac zvukových vstupov, zobrazia sa tieto vstupy v zozname s "
+#~ "výstupom pre ladenie programu vlc. Ak chcete použiť voľbu hw:0,1 , pre "
+#~ "použitie voľby alsa použite voľbu alsa://hw:0,1"
 
-#~ msgid "xblen"
-#~ msgstr "xblen"
+#~ msgid "PCM U8"
+#~ msgstr "PCM U8"
 
-#~ msgid "Total horizontal block length including overlaps"
-#~ msgstr "Celková horizontálna dĺžka bloku vrátane prekrytia"
+#~ msgid "PCM S8"
+#~ msgstr "PCM S8"
 
-#~ msgid "yblen"
-#~ msgstr "yblen"
+#~ msgid "PCM U16 LE"
+#~ msgstr "PCM U16 LE"
 
-#~ msgid "Total vertical block length including overlaps"
-#~ msgstr "Celková vertikálna dĺžka bloku vrátane prekrytia"
+#~ msgid "PCM S16 LE"
+#~ msgstr "PCM S16 LE"
 
-#~ msgid "Motion vector precision"
-#~ msgstr "Presnosť vektorov pohybu"
+#~ msgid "PCM U16 BE"
+#~ msgstr "PCM U16 BE"
 
-#~ msgid "Motion vector precision in pels."
-#~ msgstr "Presnosť vektorov pohybu (v jednotkách pels)."
+#~ msgid "PCM S16 BE"
+#~ msgstr "PCM S16 BE"
 
-#~ msgid "Simple ME search area x:y"
-#~ msgstr "Jednoduchá oblasť vyhľadávania ME x:y"
+#~ msgid "PCM U24 LE"
+#~ msgstr "PCM U24 LE"
 
-#~ msgid ""
-#~ "(Not recommended) Perform a simple (non hierarchical block matching "
-#~ "motion vector search with search range of +/-x, +/-y"
-#~ msgstr ""
-#~ "(Neodporúča sa) Vykonať jednoduché (nehierarchické blokové vektory pohybu "
-#~ "vyhľadať s použitím rozsahu +/yx, +/-y)"
+#~ msgid "PCM S24 LE"
+#~ msgstr "PCM S24 LE"
 
-#~ msgid "Enable spatial partitioning"
-#~ msgstr "Zapnúť rozdeľovanie priestoru"
+#~ msgid "PCM U24 BE"
+#~ msgstr "PCM U24 BE"
 
-#~ msgid "cycles per degree"
-#~ msgstr "Cyklov na stupeň"
+#~ msgid "PCM S24 BE"
+#~ msgstr "PCM S24 BE"
 
-#~ msgid "Dirac video encoder using dirac-research library"
-#~ msgstr "Kodér videa Dirac s použitím knižnice dirac-research"
+#~ msgid "PCM U32 LE"
+#~ msgstr "PCM U32 LE"
 
-#~ msgid "Video decoder using openmash"
-#~ msgstr "Video dekodér s použitím openmash"
+#~ msgid "PCM S32 LE"
+#~ msgstr "PCM S32 LE"
 
-#~ msgid "| menu . . [on|off|up|down|left|right|select] use menu"
-#~ msgstr "| menu . .  [on|off|up|down|left|right|select] pouzitie menu"
+#~ msgid "PCM U32 BE"
+#~ msgstr "PCM U32 BE"
 
-#~ msgid "Jump to time"
-#~ msgstr "Preskočiť na čas"
+#~ msgid "PCM S32 BE"
+#~ msgstr "PCM S32 BE"
 
-#~ msgid "Open CrashLog..."
-#~ msgstr "Otvoriť záznam o havárii programu"
+#~ msgid "PCM F32 LE"
+#~ msgstr "PCM F32 LE"
 
-#~ msgid "Don't Send"
-#~ msgstr "Neodosielať"
+#~ msgid "PCM F32 BE"
+#~ msgstr "PCM F32 BE"
 
-#~ msgid "VLC crashed previously"
-#~ msgstr "Program VLC bol naposledy ukončený predčasne"
+#~ msgid "PCM F64 LE"
+#~ msgstr "PCM F64 LE"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Do you want to send details on the crash to VLC's development team?\n"
-#~ "\n"
-#~ "If you want, you can enter a few lines on what you did before VLC crashed "
-#~ "along with other helpful information: a link to download a sample file, a "
-#~ "URL of a network stream, ..."
-#~ msgstr ""
-#~ "Chcete odoslať údaje o predčasnom ukončení programu VLC vývojovému tímu?\n"
-#~ "\n"
-#~ "Ak chcete, môžete krátko popísať, čo ste robili pred ukončením programu a "
-#~ "pridať iné užitočné informácie: odkaz na stiahnutie súboru, URL adresu "
-#~ "streamu a podobne,..."
+#~ msgid "PCM F64 BE"
+#~ msgstr "PCM F64 BE"
 
-#~ msgid "I agree to be possibly contacted about this bugreport."
+#~ msgid "BluRay"
+#~ msgstr "BluRay"
+
+#~ msgid "Teapot"
+#~ msgstr "Teapot"
+
+#~ msgid "The server is a teapot. You can't brew coffee with a teapot."
 #~ msgstr ""
-#~ "Súhlasím s tým, aby ma autori programu mohli kontaktovať za účelom popisu "
-#~ "tejto chyby."
+#~ "Server je typu HTCPCP (teapot). S týmto typom nemožno spracovávať kávu. "
+
+#~ msgid "The pot failed to brew coffee (server error %u)."
+#~ msgstr "Pot nedokáže spracovávať kávu (chyba server %u)."
+
+#~ msgid "Coffee is ready."
+#~ msgstr "Káva je pripravená."
+
+#~ msgid "You can use a custom User agent or use a known one"
+#~ msgstr "Môžete použiť nejaký známy program User agent, alebo si ho zmeniť"
+
+#~ msgid "Advertise with Bonjour"
+#~ msgstr "Oznamovať stream pomocou Bonjour"
+
+#~ msgid "Advertise the stream with the Bonjour protocol."
+#~ msgstr "Oznamovať tento stream pomocou protokolu Bonjour."
 
 #~ msgid ""
-#~ "Only your default E-Mail address will be submitted, including no further "
-#~ "information."
+#~ "If enabled, VLC will connect to a remote destination instead of waiting "
+#~ "for an incoming connection."
 #~ msgstr ""
-#~ "Odošle sa len vaša predvolená e-mailová adresa, bez akýchkoľvek ďalších "
-#~ "informácií."
+#~ "Ak je táto voľba zapnutá, program VLC sa bude pripájať ku vzdialenému "
+#~ "cieľu, namiesto čakania na prichádzajúce spojenie."
 
-#~ msgid "Don't ask again"
-#~ msgstr "Už sa viac nepýtať"
+#~ msgid "RTMP"
+#~ msgstr "RTMP"
 
-#~ msgid "No CrashLog found"
-#~ msgstr "Nenašiel sa žiaden záznam o havárii programu"
+#~ msgid "Width of the stream to capture (-1 for autodetection)."
+#~ msgstr "Šírka zachytávaného streamu (pre autodetekciu zadajte hodnotu -1)."
 
-#~ msgid "Couldn't find any trace of a previous crash."
+#~ msgid "Height of the stream to capture (-1 for autodetection)."
+#~ msgstr "Výška zachytávaného streamu (pre autodetekciu zadajte hodnotu -1)."
+
+#~ msgid "Frequency to capture (in kHz), if applicable."
+#~ msgstr "Zachytávaná frekvencia (in kHz)."
+
+#~ msgid "Framerate to capture, if applicable (-1 for autodetect)."
 #~ msgstr ""
-#~ "Nemožno nájsť žiadnu stopu svedčiacu o predčasnom ukončení / chybe "
-#~ "programu."
+#~ "Zachytávaná frekvencia snímok (pre autodetekciu zadajte hodnotu -1)."
 
-#~ msgid "Pause iTunes during VLC playback"
-#~ msgstr "Pozastaviť iTunes počas prehrávania VLC"
+#~ msgid "Interval between keyframes (-1 for autodetect)."
+#~ msgstr "Interval medzi kľúčovými snímkami (-1 = detegovať automaticky)."
 
 #~ msgid ""
-#~ "Pauses iTunes playback when VLC playback starts. If selected, iTunes "
-#~ "playback will be resumed again if VLC playback is finished."
+#~ "If this option is set, B-Frames will be used. Use this option to set the "
+#~ "number of B-Frames."
 #~ msgstr ""
-#~ "Pozastaví prehrávanie z iTunes ak začne prehrávanie v programe VLC. Ak je "
-#~ "vybraná táto možnosť, prehrávanie z iTunes bude opäť pokračovať po "
-#~ "skončení prehrávania programu VLC."
+#~ "Ak je aktivovaná táto voľba, použijú sa pri prehrávaní aj B-snímky. Je "
+#~ "potrebné však nastaviť aj počet B-snímok."
 
-#~ msgid "Open BDMV folder"
-#~ msgstr "Otvoriť priečinok BDMV"
+#~ msgid "Bitrate to use (-1 for default)."
+#~ msgstr "Dátový tok, ktorý chcete použiť (predvolená hodnota je -1)."
 
-#~ msgid "Album art download policy"
-#~ msgstr "Metóda sťahovania druhu albumu"
+#~ msgid "Peak bitrate in VBR mode."
+#~ msgstr "Špičkový dátový tok v režime VBR."
 
-#~ msgid "Output module"
-#~ msgstr "Výstupný modul"
+#~ msgid "Bitrate mode to use (VBR or CBR)."
+#~ msgstr "Dátový tok, ktorý chcete použiť (variabilný alebo konštantný)."
 
-#~ msgid "Graphic Equalizer"
-#~ msgstr "Grafický ekvalizér"
+#~ msgid "Bitmask that will get used by the audio part of the card."
+#~ msgstr "Bitová maska, ktorú bude používať zvuková časť karty."
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Automatically retrieve media infos"
-#~ msgstr "Automaticky preberať informáciu o médiu"
+#~ msgid ""
+#~ "Channel of the card to use (Usually, 0 = tuner, 1 = composite, 2 = svideo)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Kanál na karte, ktorý chcete použiť (0 = tuner, 1 = kompozitný výstup, 2 "
+#~ "= S-Video)"
 
-#~ msgid "Get more extensions from"
-#~ msgstr "Viac rozšírení nájdete na stránke: "
+#~ msgid "SECAM"
+#~ msgstr "SECAM"
 
-#~ msgid "Under the Video"
-#~ msgstr "Pod videom"
+#~ msgid "PAL"
+#~ msgstr "PAL"
 
-#~ msgid "&Help..."
-#~ msgstr "&Pomocník..."
+#~ msgid "NTSC"
+#~ msgstr "NTSC"
 
-#~ msgid "Synchronise on audio track"
-#~ msgstr "Synchronizovať so zvukovou stopou"
+#~ msgid "vbr"
+#~ msgstr "vbr"
 
-#~ msgid ""
-#~ "This option will drop/duplicate video frames to synchronise the video "
-#~ "track on the audio track."
-#~ msgstr ""
-#~ "Táto voľba spôsobí to, že niektoré snímky sa z videa vystrihnú alebo sa "
-#~ "budú opakovať. Cieľom je dosiahnuť synchrónnosť zvuku a videa."
+#~ msgid "cbr"
+#~ msgstr "cbr"
 
-#~ msgid ""
-#~ "The transcoder will drop frames if your CPU can't keep up with the "
-#~ "encoding rate."
-#~ msgstr ""
-#~ "Pri prekódovaní sa preskočia niektoré snímky v prípade, že váš procesor "
-#~ "nie je schopný takého rýchleho kódovania."
+#~ msgid "IVTV MPEG Encoding cards input"
+#~ msgstr "Vstupy kódovacích kariet pre IVTV MPEG"
 
-#~ msgid "Value of the audio channels levels"
-#~ msgstr "Hodnota úrovní pre zvukové kanály"
+#~ msgid "Default SWF Referrer URL"
+#~ msgstr "Predvolená URL adresa odkazujúca na súbor SWF"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Value of the audio level of each channels between 0 and 1. Each level "
-#~ "should be separated with ':'."
+#~ "The SFW URL to use as referrer when connecting to the server. This is the "
+#~ "SWF file that contained the stream."
 #~ msgstr ""
-#~ "Hodnota úrovne zvuku pre každý kanál, medzi 0 a 1. Každá úroveň by sa "
-#~ "mala oddeliť znakom ':'."
+#~ "URL adresa SFW, ktorá sa použije aj odkazujúca adresa pri pripájaní na "
+#~ "server. Toto je SWF súbor, ktorý je obsiahnutý v streame."
 
-#~ msgid "Alarm"
-#~ msgstr "Upozornenie (alarm)"
+#~ msgid "Default Page Referrer URL"
+#~ msgstr "Predvolená URL adresa odkazujúcej stránky"
 
-#~ msgid "Signals a silence and displays and alert (0=no alarm, 1=alarm)."
+#~ msgid ""
+#~ "The Page URL to use as referrer when connecting to the server. This is "
+#~ "the page housing the SWF file."
 #~ msgstr ""
-#~ "Signalizuje ticho a zobrazí upozornenie (0=žiadne upozornenie, "
-#~ "1=upozornenie)."
+#~ "URL stránky, ktorá sa použije ako odkazujúca stránka pri pripájaní na "
+#~ "server. Toto je domovská stránka SWF súboru."
 
-#~ msgid "Spatial luma strength (default 4)"
-#~ msgstr "Intenzita priestorového jasu luma (predvolená: 4)"
+#~ msgid "Video device (Default: /dev/video0)."
+#~ msgstr "Zariadenie pre video (predvolene: /dev/video0)."
 
-#~ msgid "Spatial chroma strength (default 3)"
-#~ msgstr "Intenzita priestorovej farebnej sýtosti (predvolená: 3)"
+#~ msgid "Force width (-1 for autodetect, 0 for driver default)."
+#~ msgstr "Vynútenie šírky (autodetekcia: -1, predvolená hodnota: 0)."
 
-#~ msgid "Temporal luma strength (default 6)"
-#~ msgstr "Intenzita dočasného jasu luma (predvolená: 6)"
+#~ msgid "Force height (-1 for autodetect, 0 for driver default)."
+#~ msgstr "Vynútenie výšky (autodetekcia: -1, predvolená hodnota: 0)."
 
-#~ msgid "Temporal chroma strength (default 4.5)"
-#~ msgstr "Intenzita dočasnej sýtosti chroma (predvolená = 4.5)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Marquee text to display. (Available format strings: Time related: %Y = "
-#~ "year, %m = month, %d = day, %H = hour, %M = minute, %S = second, ... Meta "
-#~ "data related: $a = artist, $b = album, $c = copyright, $d = description, "
-#~ "$e = encoded by, $g = genre, $l = language, $n = track num, $p = now "
-#~ "playing, $r = rating, $s = subtitles language, $t = title, $u = url, $A = "
-#~ "date, $B = audio bitrate (in kb/s), $C = chapter,$D = duration, $F = full "
-#~ "name with path, $I = title, $L = time left, $N = name, $O = audio "
-#~ "language, $P = position (in %), $R = rate, $S = audio sample rate (in "
-#~ "kHz), $T = time, $U = publisher, $V = volume, $_ = new line) "
-#~ msgstr ""
-#~ "Text, ktorý sa zobrazí v značke. (Dostupné sú formátovacie príkazy: "
-#~ "Časové: %Y = rok, %m = mesiac, %d = deň, %H = hodina, %M = minúta, %S = "
-#~ "sekunda, ... Metadáta: $a = umelec, $b = album, $c = copyright, $d = "
-#~ "popis, $e = kódované, $g = žáner, $l = jazyk, $n = číslo stopy, $p = "
-#~ "práve sa prehráva, $r = hodnotenie, $s = jazyk titulkov, $t = názov, $u = "
-#~ "url adresa, $A = dátum, $B = dátový tok zvuku (v kb/s), $C = kapitola,$D "
-#~ "= trvanie, $F = plný názov s cestou, $I = názov, $L = zostávajúci čas, $N "
-#~ "= názov, $O = jazyk zvuk. stopy, $P = pozícia (v %), $R = hodnotenie, $S "
-#~ "= vzorkovacia frekvencia zvuku (v kHz), $T = čas, $U = vydavateľ, $V = "
-#~ "hlasitosť, $_ = nový riadok) "
-
-#~ msgid "iOS OpenGL ES video output (requires UIView)"
-#~ msgstr "Výstup videa iOS OpenGL ES (vyžaduje UIView)"
-
-#~ msgid "Mac OS X OpenGL video output (requires drawable-nsobject)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Výstup videa Mac OS X OpenGL (vyžaduje sa vykresliteľná súčasť nsobject)"
-
-#~ msgid "OpenGL acceleration is not supported on your Mac"
-#~ msgstr "Na vašom počítači Mac nie je podporovaná akcelerácia OpenGL"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Your Mac lacks Quartz Extreme acceleration, which is required for video "
-#~ "output. It will still work, but much slower and with possibly unexpected "
-#~ "results."
+#~ msgid "Framerate to capture, if applicable (0 for autodetect)."
 #~ msgstr ""
-#~ "Váš počítač Mac nepodporuje akceleráciu Quartz Extreme, ktorá je "
-#~ "vyžadovaná pre výstup videa. Bude fungovať, avšak oveľa pomalšie a s "
-#~ "nepredvídateľnými výsledkami."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Add a subtitle file"
-#~ msgstr "Použiť súbor s ti&tulkami"
+#~ "Zachytávaná frekvencia snímok, ak je možné ju použiť (pre autodetekciu "
+#~ "zadajte hodnotu 0)."
 
-#~ msgid "Album art download policy:"
-#~ msgstr "Stiahnuť druh albumu:"
+#~ msgid "Use libv4l2"
+#~ msgstr "Použiť knižnicu libv4l2"
 
-#~ msgid "Configure Media Library"
-#~ msgstr "Konfigurovať knižnicu s médiami"
+#~ msgid "Force usage of the libv4l2 wrapper."
+#~ msgstr "Vynútiť si použitie obal libv4l2."
 
-#~ msgid ""
-#~ "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
-#~ "multicast UDP or RTP."
-#~ msgstr ""
-#~ "SAP je funkcia, ktorá umožňuje vysielať oznamovacie streamy pomocou "
-#~ "protokolu UDP alebo RTP."
+#~ msgid "Primary language (Analog TV tuners only)"
+#~ msgstr "Primárny jazyk (len analógové TV tunery)"
 
-#~ msgid ""
-#~ "You can choose to disable some CPU accelerations here. Use with extreme "
-#~ "care!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Tu môžete zablokovať niektoré akceleračné funkcie procesora. Zmene týchto "
-#~ "nastavení venujte maximálnu pozornosť!"
+#~ msgid "Second audio program (Analog TV tuners only)"
+#~ msgstr "Druhý zvukový program (len analógové TV tunery)"
 
-#~ msgid "These settings affect chroma transformation modules."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tieto nastavenia sa týkajú transformačných modulov pre farebnú sýtosť "
-#~ "(chroma)."
+#~ msgid "Primary language left, Secondary language right"
+#~ msgstr "Primárny jazyk vľavo, sekundárny jazyk vpravo"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
-#~ "them."
-#~ msgstr ""
-#~ "Niektoré nastavenia sú dostupné, avšak sú skryté. Ak ich chcete zobraziť, "
-#~ "aktivujte voľbu \"Pokročilé nastavenia\" "
+#~ msgid "AltiVec memcpy"
+#~ msgstr "AltiVec memcpy"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Magnify a part of the video. You can select which part of the image "
-#~ "should be magnified."
+#~ "Choose a number corresponding to the number of an audio device, as listed "
+#~ "in your 'Audio Device' menu. This device will then be used by default for "
+#~ "audio playback."
 #~ msgstr ""
-#~ "Zväčšiť časť videa. Tu si môžete zvoliť, ktorú časť videa chcete zväčšiť."
-
-#~ msgid "\"Waves\" video distortion effect"
-#~ msgstr "Skresľujúci efekt \"Vlny\"."
-
-#~ msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
-#~ msgstr "Skresľujúci efekt videa \"Vodná plocha\""
-
-#~ msgid "Split the image to make an image wall"
-#~ msgstr "Rozdeliť obrázok tak, aby sa vytvorila obrazová stena"
+#~ "Vyberte také číslo, aké je uvedené aj v menu  'Zvukové zariadenia'. Toto "
+#~ "zariadenie bude používané pri prehrávaní zvuku a bude predvolené."
 
-#~ msgid ""
-#~ "Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
-#~ "The video gets split in parts that you must sort."
-#~ msgstr ""
-#~ "Z videa vytvoriť hru \"puzzle\".\n"
-#~ "Video sa rozdelí na viacero častí, ktoré musíte uložiť v správnom poradí."
+#~ msgid "3 Front 2 Rear"
+#~ msgstr "3 vpredu, 2 vzadu"
 
-#~ msgid ""
-#~ "\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
-#~ "Try changing the various settings for different effects"
-#~ msgstr ""
-#~ "Skresľujúci efekt \"Detekcia hrán\".\n"
-#~ "Použitím rôznych nastavení môžete docieliť veľmi zaujímavé efekty."
+#~ msgid "2 Front 2 Rear"
+#~ msgstr "2 reproduktory vpredu, 2 vzadu"
 
-#~ msgid ""
-#~ "\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
-#~ "white, except the parts that are of the color that you select in the "
-#~ "settings."
-#~ msgstr ""
-#~ "Efekt \"Detekcia farby\". Celý obrázok sa prekonvertuje na čierno-biely, "
-#~ "s výnimkou tých častí, ktorých farbu určíte v nastaveniach."
+#~ msgid "A/52 over S/PDIF"
+#~ msgstr "A/52 cez výstup S/PDIF"
 
-#~ msgid "Choose which objects should print debug message"
-#~ msgstr "Vyberte, ktoré objekty majú vytlačiť správu pre ladenie"
+#~ msgid "Portaudio identifier for the output device"
+#~ msgstr "Identifikátor Portaudio pre výstupné zariadenie"
 
-#~ msgid ""
-#~ "This is a ',' separated string, each object should be prefixed by a '+' "
-#~ "or a '-' to respectively enable or disable it. The keyword 'all' refers "
-#~ "to all objects. Objects can be referred to by their type or module name. "
-#~ "Rules applying to named objects take precedence over rules applying to "
-#~ "object types. Note that you still need to use -vvv to actually display "
-#~ "debug message."
-#~ msgstr ""
-#~ "Toto je reťazec, oddeľovaný znakmi ',' , každý objekt sa dá doplniť "
-#~ "prefixom '+' alebo a '-' ktorým sa určuje, či je zapnutý alebo vypnutý. "
-#~ "Kľúčové slovo 'all' odkazuje na všetky objekty. Na objekty možno "
-#~ "odkazovať podľa ich typu alebo podľa názvu modulu. Pravidlá aplikované na "
-#~ "pomenované objekty majú prednosť pred pravidlami aplikovanými na základe "
-#~ "typov objektu. Ak budete chcieť zobraziť aktuálnu správu pre ladenie, "
-#~ "použite príkaz -vvv."
+#~ msgid "5.1"
+#~ msgstr "5.1"
 
 #~ msgid ""
-#~ "You can manually select a language for the interface. The system language "
-#~ "is auto-detected if \"auto\" is specified here."
+#~ "Only decode a low resolution version of the video. This requires less "
+#~ "processing power"
 #~ msgstr ""
-#~ "Môžete si manuálne vybrať jazykovú verziu rozhrania. Ak si vyberiete "
-#~ "príkaz \"Automaticky\", použije sa jazyk v ktorom je operačný systém."
+#~ "Dekódovať len video v nízkom rozlíšení. Takéto dekódovanie spotrebováva "
+#~ "menej systémových prostriedkov"
 
-#~ msgid ""
-#~ "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to "
-#~ "1024."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tu si môžete nastaviť predvolenú hlasitosť, zadaním nejakej hodnoty od 0 "
-#~ "do 1024. "
+#~ msgid "Jointly optimize both MVs in B-frames"
+#~ msgstr "Spoločne optimalizovať MV v B-snímkach"
 
 #~ msgid ""
-#~ "You can force the audio output frequency here. Common values are 0 "
-#~ "(undefined), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
+#~ "Tune the settings for a particular type of source or situation. "
+#~ "Overridden by user settings."
 #~ msgstr ""
-#~ "Tu môžete urči frekvenciu na výstupe zvuku. Bežne používané hodnoty sú -0 "
-#~ "(nedefinované), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
+#~ "Ladenie nastavení pre určitý typ zdroja alebo určitú situáciu. Nastavenia "
+#~ "budú ignorované pri nastaveniach zadaných používateľom."
 
-#~ msgid ""
-#~ "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
-#~ "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
-#~ "resampling algorithm will be used instead."
+#~ msgid "Use preset as default settings. Overridden by user settings."
 #~ msgstr ""
-#~ "Zvolením tejto funkcie aktivujte prevzorkovávanie zvuku pomocou algoritmu "
-#~ "pre vysoko kvalitný zvuk (HQ). Takéto prevzorkovávanie však môže významne "
-#~ "zaťažiť procesor. Ak toto prevzorkovávanie neskôr vypnete, použije sa "
-#~ "všeobecný prevzorkovávací algoritmus."
+#~ "Použiť prednastavenie ako predvolené nastavenia. Táto voľba bude "
+#~ "ignorovaná pri zadaní nastavení používateľom."
 
-#~ msgid ""
-#~ "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
-#~ "always leave all these enabled."
-#~ msgstr ""
-#~ "Touto voľbou môžete aktivovať niektoré špeciálne optimalizácie činnosti "
-#~ "procesora. Všetky optimalizácie by za normálnych okolností mali zostať "
-#~ "zapnuté."
+#~ msgid "fast"
+#~ msgstr "rýchlo"
 
-#~ msgid ""
-#~ "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC "
-#~ "will select the fastest one supported by your hardware."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tu si môžete vybrať, ktorý pamäťový modul sa použije pri kopírovaní. "
-#~ "Program VLC automaticky vyberá vždy najrýchlejší modul, podporovaný vaším "
-#~ "hardvérom."
+#~ msgid "slow"
+#~ msgstr "pomaly"
 
-#~ msgid "(Experimental) Don't do caching at the access level."
-#~ msgstr "(Experimentálne) Neukladať do vyrovnávacej pamäti na úrovni vstupu."
+#~ msgid "| @name marq-marquee  STRING  . . overlay STRING in video"
+#~ msgstr "| @name marq-marquee STRING  . . prekryt PRIKAZ vo videu"
 
-#~ msgid "Modules search path"
-#~ msgstr "Ďalšia cesta k prídavným modulom"
+#~ msgid "| @name marq-position #. . .  .relative position control"
+#~ msgstr "| @name marq-position #. . .  .ovladanie relativnej pozicie"
 
-#~ msgid "Raise the interface above all other windows."
-#~ msgstr "Umiestniť rozhranie nad všetky ostatné okná"
+#~ msgid "| @name marq-color # . . . . . . . . . . font color, RGB"
+#~ msgstr "| @name marq-color # . . . . . . . . . . farba pisma, RGB"
 
-#~ msgid "Lower the interface below all other windows."
-#~ msgstr "Skryť rozhranie pod všetky ostatné okná"
+#~ msgid "| @name logo-file STRING . . .the overlay file path/name"
+#~ msgstr "| @name logo-file STRING. . .cesta a nazov prekryvacieho suboru"
 
-#~ msgid "Do not display OSD menu on top of video output"
-#~ msgstr "Nezobrazovať OSD ovládanie na výstupnom videu - hore"
+#~ msgid "| @name logo-transparency #. . . . . . . . .transparency"
+#~ msgstr "| @name logo-transparency #. . . . . . . . .priehladnost"
 
-#~ msgid "Highlight widget on the right"
-#~ msgstr "Zvýrazniť pomôcku napravo"
+#~ msgid "| @name mosaic-xoffset # . . . .top left corner position"
+#~ msgstr "| @name mosaic-xoffset # . . . .pozicia laveho horneho rohu"
 
-#~ msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the right"
-#~ msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku napravo"
+#~ msgid "| @name mosaic-yoffset # . . . .top left corner position"
+#~ msgstr "| @name mosaic-yoffset # . . . .pozicia laveho horneho rohu"
 
-#~ msgid "Highlight widget on the left"
-#~ msgstr "Zvýrazniť pomôcku naľavo"
+#~ msgid "| @name mosaic-offsets x,y(,x,y)*. . . . list of offsets"
+#~ msgstr "| @name mosaic-offsets x,y(,x,y)*. . . . zoznam suradnic"
 
-#~ msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the left"
-#~ msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku naľavo"
+#~ msgid "| @name mosaic-align 0..2,4..6,8..10. . .mosaic alignment"
+#~ msgstr "| @name mosaic-align 0..2,4..6,8..10. . .zarovnanie mozaiky"
 
-#~ msgid "Highlight widget on top"
-#~ msgstr "Zvýrazniť pomôcku navrchu"
+#~ msgid "| @name mosaic-vborder # . . . . . . . . vertical border"
+#~ msgstr "| @name mosaic-vborder # . . . . . . . . vertikalny okraj mozaiky"
 
-#~ msgid "Move OSD menu highlight to the widget on top"
-#~ msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku hore"
+#~ msgid "| @name mosaic-hborder # . . . . . . . horizontal border"
+#~ msgstr "| @name mosaic-hborder # . . . . . . . horizontalny okraj"
 
-#~ msgid "Highlight widget below"
-#~ msgstr "Zvýrazniť pomôcku dole"
+#~ msgid "| @name mosaic-position {0=auto,1=fixed} . . . .position"
+#~ msgstr "| @name mosaic-position {0=auto,1=fixed} . . . .pozicia"
 
-#~ msgid "Move OSD menu highlight to the widget below"
-#~ msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku dole"
+#~ msgid "| @name mosaic-order id(,id)* . . . . order of pictures "
+#~ msgstr "| @name mosaic-order id(,id)* . . . . radenie obrázkov"
 
-#~ msgid "Selecting current widget performs the associated action."
-#~ msgstr "Výberom pomôcky, sa spustí operácia, ktorá je s ňou asociovaná."
+#~ msgid "| @name mosaic-keep-aspect-ratio {0,1} . . .aspect ratio"
+#~ msgstr "| @name mosaic-keep-aspect-ratio {0,1} . . .stranovy pomer"
 
-#~ msgid "Kalaallisut (Greenlandic)"
-#~ msgstr "Kalaallisut (Greenlandic)"
+#~ msgid "Please provide one of the following parameters:"
+#~ msgstr "Prosím zadajte jeden z týchto parametrov:"
 
-#~ msgid "3D Now! memcpy"
-#~ msgstr "3D Now! memcpy"
+#~ msgid "Make"
+#~ msgstr "Vytvoriť"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Use alsa:// to open the default audio input. If multiple audio inputs are "
-#~ "available, they will be listed in the vlc debug output. To select "
-#~ "hw:0,1 , use alsa://hw:0,1 ."
+#~ "Force the subtiles format. Valid values are : \"microdvd\", \"subrip\", "
+#~ "\"subviewer\", \"ssa1\", \"ssa2-4\", \"ass\", \"vplayer\", \"sami\", "
+#~ "\"dvdsubtitle\", \"mpl2\", \"aqt\", \"pjs\", \"mpsub\", \"jacosub\", \"psb"
+#~ "\", \"realtext\", \"dks\", \"subviewer1\",  and \"auto\" (meaning "
+#~ "autodetection, this should always work)."
 #~ msgstr ""
-#~ "Na otvorenie predvoleného zvukového vstupu použite voľbu alsa://Ak je "
-#~ "dostupných viac zvukových vstupov, zobrazia sa tieto vstupy v zozname s "
-#~ "výstupom pre ladenie programu vlc. Ak chcete použiť voľbu hw:0,1 , pre "
-#~ "použitie voľby alsa použite voľbu alsa://hw:0,1"
-
-#~ msgid "PCM U8"
-#~ msgstr "PCM U8"
+#~ "Vynútiť si formát titulkov. Platné hodnoty sú: \"microdvd\", \"subrip\", "
+#~ "\"subviewer\", \"ssa1\", \"ssa2-4\", \"ass\", \"vplayer\", \"sami\", "
+#~ "\"dvdsubtitle\", \"mpl2\", \"aqt\", \"pjs\", \"mpsub\", \"jacosub\", \"psb"
+#~ "\", \"realtext\", \"dks\", \"subviewer1\",  and \"auto\" (Hodnota auto = "
+#~ "automaticky detegovať formát titulkov. Táto voľba by mala fungovať vždy.)."
 
-#~ msgid "PCM S8"
-#~ msgstr "PCM S8"
+#~ msgid "Do not complain on encrypted PES."
+#~ msgstr "Nezodpovedá štandardu pre kryptovaný súbor PES."
 
-#~ msgid "PCM U16 LE"
-#~ msgstr "PCM U16 LE"
+#~ msgid "Only forward descriptors from this SysID to the CAM."
+#~ msgstr "Len preposielať deskriptory z tohto Syst. ident. čísla na CAM."
 
-#~ msgid "PCM S16 LE"
-#~ msgstr "PCM S16 LE"
+#~ msgid "Specify a filename where to dump the TS in."
+#~ msgstr "Zadajte názov súboru, do ktorého sa uloží výpis TS."
 
-#~ msgid "PCM U16 BE"
-#~ msgstr "PCM U16 BE"
+#~ msgid ""
+#~ "Tweak the buffer size for reading and writing an integer number of "
+#~ "packets. Specify the size of the buffer here and not the number of "
+#~ "packets."
+#~ msgstr ""
+#~ "Upravte veľkosť vyrovnávacej pamäti tak pre čítanie a zapisovanie celých "
+#~ "čísel paketov. Zadajte sem veľkosť pamäti, nie počet paketov."
 
-#~ msgid "PCM S16 BE"
-#~ msgstr "PCM S16 BE"
+#~ msgid "Filename of image file to use on the overlay framebuffer."
+#~ msgstr ""
+#~ "Názov súboru alebo obrázka, ktorý sa použije ako prekrytie vyrovnávacej "
+#~ "pamäti"
 
-#~ msgid "PCM U24 LE"
-#~ msgstr "PCM U24 LE"
+#~ msgid "Text to display on the overlay framebuffer."
+#~ msgstr "Text, ktorý sa zobrazí vo vyrovnávacej pamäti prekrývania"
 
-#~ msgid "PCM S24 LE"
-#~ msgstr "PCM S24 LE"
+#~ msgid ""
+#~ "The displayed overlay images is cleared by making the overlay completely "
+#~ "transparent. All previously rendered images and text will be cleared from "
+#~ "the cache."
+#~ msgstr ""
+#~ "Zobrazené prekrývacie obrázky sa automaticky vymažú potom, čo sa "
+#~ "prekrývanie úplne spriehľadní. Všetky predtým vykreslené obrázky a text "
+#~ "sa z vyrovnávacej pamäti vymažú."
 
-#~ msgid "PCM U24 BE"
-#~ msgstr "PCM U24 BE"
+#~ msgid "Render the image or text in current overlay buffer."
+#~ msgstr ""
+#~ "Vykresliť obrázok alebo text v aktuálnej vyrovnávacej pamäti pre "
+#~ "prekrývanie"
 
-#~ msgid "PCM S24 BE"
-#~ msgstr "PCM S24 BE"
+#~ msgid ""
+#~ "All rendered images and text will be displayed on the overlay framebuffer."
+#~ msgstr ""
+#~ "Všetky vykreslené obrázky sa text sa zobrazia vo vyrovnávacej pamäti "
+#~ "snímok pre prekrývanie."
 
-#~ msgid "PCM U32 LE"
-#~ msgstr "PCM U32 LE"
+#~ msgid ""
+#~ "This input allows you to process input signals from QuickTime-compatible "
+#~ "video devices.\n"
+#~ "Live Audio input is not supported."
+#~ msgstr ""
+#~ "Tento vstup umožňuje spracovávať vstupné signály z video-zariadení, "
+#~ "kompatibilných s formátom Quick-Time.\n"
+#~ "Nie je podporovaný vstup Live Audio."
 
-#~ msgid "PCM S32 LE"
-#~ msgstr "PCM S32 LE"
+#~ msgid ""
+#~ "Beware this will reset the VLC media player preferences.\n"
+#~ "Are you sure you want to continue?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Pozor, týmto zmažete nastavenia programu VLC media player. \n"
+#~ "Naozaj chcete pokračovať?"
 
-#~ msgid "PCM U32 BE"
-#~ msgstr "PCM U32 BE"
+#~ msgid "Password for HTTP Proxy"
+#~ msgstr "Heslo pre HTTP proxy"
 
-#~ msgid "PCM S32 BE"
-#~ msgstr "PCM S32 BE"
+#~ msgid ""
+#~ "<p><i>VLC media player</i> does <b>not</b> send or collect any "
+#~ "information, even anonymously, about your usage.</p>\n"
+#~ "<p>However, it can connect to the Internet in order to display <b>medias "
+#~ "information</b> or to check for available <b>updates</b>.</p>\n"
+#~ "<p><i>VideoLAN</i> (the authors) requires you to express your consent "
+#~ "before allowing this software to access the Internet.</p>\n"
+#~ "<p>According to your choices, please check or uncheck the following "
+#~ "options:</p>\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "<p><i>VLC media player</i> <b>neposiela a nezbiera</b> žiadne informácie "
+#~ "o jeho použití a to ani anonymné.</p>\n"
+#~ "<p>Môže sa však pripájať na internet kvôli zobrazovaniu <b>informácií o "
+#~ "médiách</b> alebo kvôli kontrole dostupnosti <b>aktualizácií</b>.</p>\n"
+#~ "<p><i>VideoLAN</i> (tím autorov programu) Vás žiada o vyjadrenie súhlasu "
+#~ "predtým, než sa bude softvér môcť pripájať k internetu.</p>\n"
+#~ "<p>Podľa svojho uváženia, označte alebo odznačte nasledujúce voľby:</p>\n"
 
-#~ msgid "PCM F32 LE"
-#~ msgstr "PCM F32 LE"
+#~ msgid ""
+#~ "VLC media player is a free media player, encoder and streamer that can "
+#~ "read from files, CDs, DVDs, network streams, capture cards and even "
+#~ "more!\n"
+#~ "VLC uses its internal codecs and works on essentially every popular "
+#~ "platform.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Program VLC media player je voľne dostupným multimediálnym prehrávačom, "
+#~ "kodérom a streamovacím program, ktorý podporuje mnohé zdroje dát: súbory, "
+#~ "CD, DVD, siete, zaznamenávacie karty a iné!\n"
+#~ "Program VLC používa interné kodeky a funguje na každej populárnej "
+#~ "platforme.\n"
+#~ "\n"
 
-#~ msgid "PCM F32 BE"
-#~ msgstr "PCM F32 BE"
+#~ msgid ""
+#~ "This version of VLC was compiled by:\n"
+#~ " "
+#~ msgstr ""
+#~ "Túto verziu programu VLC skompiloval:\n"
+#~ " "
 
-#~ msgid "PCM F64 LE"
-#~ msgstr "PCM F64 LE"
+#~ msgid ""
+#~ "You are using the Qt4 Interface.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Používate rozhranie Qt4. \n"
+#~ "\n"
 
-#~ msgid "PCM F64 BE"
-#~ msgstr "PCM F64 BE"
+#~ msgid " by the VideoLAN Team.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ " Tím VideoLAN.\n"
+#~ "\n"
 
-#~ msgid "BluRay"
-#~ msgstr "BluRay"
+#~ msgid ""
+#~ "A single administration password is used to protect this interface. The "
+#~ "default value is \"admin\"."
+#~ msgstr ""
+#~ "Pre ochranu tohto rozhrania sa používa jedno administrátorské heslo. "
+#~ "Predvolené heslo je \"admin\"."
 
-#~ msgid "Teapot"
-#~ msgstr "Teapot"
+#~ msgid "Freebox TV"
+#~ msgstr "Freebox TV"
 
-#~ msgid "The server is a teapot. You can't brew coffee with a teapot."
+#~ msgid ""
+#~ "Files with these extensions will not be added to the media library when "
+#~ "scanning directories."
 #~ msgstr ""
-#~ "Server je typu HTCPCP (teapot). S týmto typom nemožno spracovávať kávu. "
+#~ "Súbory s týmito koncovkami sa pri skenovaní priečinkov nepridajú do "
+#~ "knižnice médií."
 
-#~ msgid "The pot failed to brew coffee (server error %u)."
-#~ msgstr "Pot nedokáže spracovávať kávu (chyba server %u)."
+#~ msgid "When scanning a directory, scan also all its subdirectories."
+#~ msgstr "Pri skenovaní priečinka, skenovať aj všetky jeho podpriečinky."
 
-#~ msgid "Coffee is ready."
-#~ msgstr "Káva je pripravená."
+#~ msgid "Media Library based on a SQL based database"
+#~ msgstr "Knižnica médií založená na SQL databáze"
 
-#~ msgid "You can use a custom User agent or use a known one"
-#~ msgstr "Môžete použiť nejaký známy program User agent, alebo si ho zmeniť"
+#~ msgid "Auto add new medias"
+#~ msgstr "Automaticky pridať nové modiá"
 
-#~ msgid "Advertise with Bonjour"
-#~ msgstr "Oznamovať stream pomocou Bonjour"
+#~ msgid "Power Management Inhibitor"
+#~ msgstr "Spomaľovač napájania"
 
-#~ msgid "Advertise the stream with the Bonjour protocol."
-#~ msgstr "Oznamovať tento stream pomocou protokolu Bonjour."
+#~ msgid "MCE"
+#~ msgstr "MCE"
+
+#~ msgid "Nokia MCE screen unblanking"
+#~ msgstr "Rozsvietenie obrazovky Nokia MCE"
 
 #~ msgid ""
-#~ "If enabled, VLC will connect to a remote destination instead of waiting "
-#~ "for an incoming connection."
+#~ "Specify the log format. Available choices are \"text\" (default) and "
+#~ "\"html\"."
 #~ msgstr ""
-#~ "Ak je táto voľba zapnutá, program VLC sa bude pripájať ku vzdialenému "
-#~ "cieľu, namiesto čakania na prichádzajúce spojenie."
+#~ "Zadajte formát súboru so záznamom. Môžete použiť formát \"textový\" (ten "
+#~ "je predvolený) alebo \"html\"."
 
-#~ msgid "RTMP"
-#~ msgstr "RTMP"
+#~ msgid ""
+#~ "Specify the log format. Available choices are \"text\" (default), \"html"
+#~ "\", \"syslog\" (special mode to send to syslog instead of file), and "
+#~ "\"android\" (special mode to send to android logging facility)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Špecifikujte formát záznamu. Dostupné voľby sú \"text\" (default), \"html"
+#~ "\", \"syslog\" (špeciálny režim na odoslanie do syst. záznamu, namiesto "
+#~ "súboru), a \"android\" (špeciálny režim na odoslanie to systému android "
+#~ "logging facility)."
 
-#~ msgid "Width of the stream to capture (-1 for autodetection)."
-#~ msgstr "Šírka zachytávaného streamu (pre autodetekciu zadajte hodnotu -1)."
+#~ msgid ""
+#~ "Select the syslog facility where logs will be forwarded. Available "
+#~ "choices are \"user\" (default), \"daemon\", and \"local0\" through "
+#~ "\"local7\"."
+#~ msgstr ""
+#~ "Vyberte si funkciu syslog, pri ktorej budú súbory so záznamom odosielané "
+#~ "ďalej (forward). Dostupné voľby sú \"user\" (default), \"daemon\", a "
+#~ "\"local0\" prostredníctvom \"local7\"."
 
-#~ msgid "Height of the stream to capture (-1 for autodetection)."
-#~ msgstr "Výška zachytávaného streamu (pre autodetekciu zadajte hodnotu -1)."
+#~ msgid "libc memcpy"
+#~ msgstr "libc memcpy"
 
-#~ msgid "Frequency to capture (in kHz), if applicable."
-#~ msgstr "Zachytávaná frekvencia (in kHz)."
+#~ msgid "MMX EXT memcpy"
+#~ msgstr "MMX EXT memcpy"
 
-#~ msgid "Framerate to capture, if applicable (-1 for autodetect)."
+#~ msgid "MMX memcpy"
+#~ msgstr "MMX memcpy"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Format of the string to send to MSN {0} Artist, {1} Title, {2} Album. "
+#~ "Defaults to \"Artist - Title\" ({0} - {1})."
 #~ msgstr ""
-#~ "Zachytávaná frekvencia snímok (pre autodetekciu zadajte hodnotu -1)."
+#~ "Formát príkazu, ktorý sa odosiela do siete MSN {0} Umelec, {1} Titul, {2} "
+#~ "Album. Predvolené hodnoty sú \"Umelec - Titul\" ({0} - {1})."
 
-#~ msgid "Interval between keyframes (-1 for autodetect)."
-#~ msgstr "Interval medzi kľúčovými snímkami (-1 = detegovať automaticky)."
+#~ msgid "Telepathy \"Now Playing\" (MissionControl)"
+#~ msgstr "Telepathy \"Práve sa prehráva\" (MissionControl)"
 
 #~ msgid ""
-#~ "If this option is set, B-Frames will be used. Use this option to set the "
-#~ "number of B-Frames."
+#~ "Vertical offset between the border of the screen and the displayed text "
+#~ "(in pixels, defaults to 30 pixels)."
 #~ msgstr ""
-#~ "Ak je aktivovaná táto voľba, použijú sa pri prehrávaní aj B-snímky. Je "
-#~ "potrebné však nastaviť aj počet B-snímok."
-
-#~ msgid "Bitrate to use (-1 for default)."
-#~ msgstr "Dátový tok, ktorý chcete použiť (predvolená hodnota je -1)."
+#~ "Vertikálny offset medzi okrajmi obrazovky a zobrazeným textom (v "
+#~ "pixeloch, predvolená je hodnota 30 pixelov)."
 
-#~ msgid "Peak bitrate in VBR mode."
-#~ msgstr "Špičkový dátový tok v režime VBR."
+#~ msgid ""
+#~ "Offset between the text and the shadow (in pixels, defaults to 2 pixels)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Offset medzi textom a tieňom (v pixeloch, predvolená hodnota = 2 pixely)."
 
-#~ msgid "Bitrate mode to use (VBR or CBR)."
-#~ msgstr "Dátový tok, ktorý chcete použiť (variabilný alebo konštantný)."
+#~ msgid "Font used to display text in the XOSD output."
+#~ msgstr "Písmo používané pri zobrazovaní textu vo výstupe XOSD."
 
-#~ msgid "Bitmask that will get used by the audio part of the card."
-#~ msgstr "Bitová maska, ktorú bude používať zvuková časť karty."
+#~ msgid "Color used to display text in the XOSD output."
+#~ msgstr "Farba textu zobrazovaného vo výstupe XOSD."
 
 #~ msgid ""
-#~ "Channel of the card to use (Usually, 0 = tuner, 1 = composite, 2 = svideo)"
+#~ "UDP port to listen to for commands (show | enable <pid> | disable <pid>)."
 #~ msgstr ""
-#~ "Kanál na karte, ktorý chcete použiť (0 = tuner, 1 = kompozitný výstup, 2 "
-#~ "= S-Video)"
+#~ "UDP port, na ktorom sa prijímajú príkazy (zobraziť | zapnúť <pid> | "
+#~ "vypnúť <pid>)."
 
-#~ msgid "SECAM"
-#~ msgstr "SECAM"
+#~ msgid "Disable ES id at startup."
+#~ msgstr "Zablokovať ID ES pri spustení."
 
-#~ msgid "PAL"
-#~ msgstr "PAL"
+#~ msgid "Only enable ES id at startup."
+#~ msgstr "Zapnúť ID ES len pri spustení."
 
-#~ msgid "NTSC"
-#~ msgstr "NTSC"
+#~ msgid "Full paths of the files separated by colons."
+#~ msgstr "Celé cesty k súborom oddeľované dvojbodkami."
 
-#~ msgid "vbr"
-#~ msgstr "vbr"
+#~ msgid "List of sizes separated by colons (720x576:480x576)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Zoznam veľkostí, veľkosti treba oddeliť dvojbodkami (napr. "
+#~ "720x576:480x576)."
 
-#~ msgid "cbr"
-#~ msgstr "cbr"
+#~ msgid "UDP port to listen to for commands."
+#~ msgstr "UDP port, na ktorom sa prijímajú príkazy."
+
+#~ msgid "Initial command to execute."
+#~ msgstr "Inicializačný príkaz pre spustenie."
 
-#~ msgid "IVTV MPEG Encoding cards input"
-#~ msgstr "Vstupy kódovacích kariet pre IVTV MPEG"
+#~ msgid "Mute audio when command is not 0."
+#~ msgstr "Stlmiť zvuk, ak príkaz nie je nastavený na hodnotu 0."
 
-#~ msgid "Default SWF Referrer URL"
-#~ msgstr "Predvolená URL adresa odkazujúca na súbor SWF"
+#~ msgid "Crop geometry (pixels)"
+#~ msgstr "Rozmery orezania (v pixeloch)"
 
 #~ msgid ""
-#~ "The SFW URL to use as referrer when connecting to the server. This is the "
-#~ "SWF file that contained the stream."
+#~ "Set the geometry of the zone to crop. This is set as <width> x <height> + "
+#~ "<left offset> + <top offset>."
 #~ msgstr ""
-#~ "URL adresa SFW, ktorá sa použije aj odkazujúca adresa pri pripájaní na "
-#~ "server. Toto je SWF súbor, ktorý je obsiahnutý v streame."
+#~ "Nastavte rozmery zóny, v ktorej sa bude orezávať. Toto nastavenie zahŕňa "
+#~ "<výšku> x <šírku> + <súradnicu zľava> + <súradnicu zhora>."
 
-#~ msgid "Default Page Referrer URL"
-#~ msgstr "Predvolená URL adresa odkazujúcej stránky"
+#~ msgid "Ratio max (x 1000)"
+#~ msgstr "Max. pomer (x 1000)"
 
 #~ msgid ""
-#~ "The Page URL to use as referrer when connecting to the server. This is "
-#~ "the page housing the SWF file."
+#~ "Maximum image ratio. The crop plugin will never automatically crop to a "
+#~ "higher ratio (ie, to a more \"flat\" image). The value is x1000: 1333 "
+#~ "means 4/3."
 #~ msgstr ""
-#~ "URL stránky, ktorá sa použije ako odkazujúca stránka pri pripájaní na "
-#~ "server. Toto je domovská stránka SWF súboru."
-
-#~ msgid "Video device (Default: /dev/video0)."
-#~ msgstr "Zariadenie pre video (predvolene: /dev/video0)."
+#~ "Maximálny pomer obrázka. Prídavný modul pre orezanie nikdy neoreže viac, "
+#~ "ako zadáte. Napr. hodnota x1000:1333 = 4/3."
 
-#~ msgid "Force width (-1 for autodetect, 0 for driver default)."
-#~ msgstr "Vynútenie šírky (autodetekcia: -1, predvolená hodnota: 0)."
+#~ msgid "Force a ratio (0 for automatic). Value is x1000: 1333 means 4/3."
+#~ msgstr ""
+#~ "Vynútiť si pomer strán (0 = automaticky). Napr. hodnota x1000:1333 = 4/3."
 
-#~ msgid "Force height (-1 for autodetect, 0 for driver default)."
-#~ msgstr "Vynútenie výšky (autodetekcia: -1, predvolená hodnota: 0)."
+#~ msgid ""
+#~ "The number of consecutive images with the same detected ratio (different "
+#~ "from the previously detected ratio) to consider that ratio changed and "
+#~ "trigger recrop."
+#~ msgstr ""
+#~ "Počet za sebou nasledujúcich obrázkov s rovnakým detegovaným stranovým "
+#~ "pomerom (odlišným od predtým detegovaného stranového pomeru), potrebných "
+#~ "na to, aby bola detegovaná zmena stranového pomeru a vykonaná úprava. "
 
-#~ msgid "Framerate to capture, if applicable (0 for autodetect)."
+#~ msgid ""
+#~ "The minimum difference in the number of detected black lines to consider "
+#~ "that ratio changed and trigger recrop."
 #~ msgstr ""
-#~ "Zachytávaná frekvencia snímok, ak je možné ju použiť (pre autodetekciu "
-#~ "zadajte hodnotu 0)."
+#~ "Minimálny rozdiel v počte detegovaných čiernych riadkov potrebných na to, "
+#~ "aby bola detegovaná zmena stranového pomeru."
 
-#~ msgid "Use libv4l2"
-#~ msgstr "Použiť knižnicu libv4l2"
+#~ msgid ""
+#~ "The maximum of non-black pixels in a line to consider that the line is "
+#~ "black."
+#~ msgstr ""
+#~ "Max. počet nečiernych pixelov v riadku, pri ktorých sa riadok ešte "
+#~ "považuje za čierny. "
 
-#~ msgid "Force usage of the libv4l2 wrapper."
-#~ msgstr "Vynútiť si použitie obal libv4l2."
+#~ msgid "Skip percentage (%)"
+#~ msgstr "Percento preskočenia (%)"
 
-#~ msgid "Primary language (Analog TV tuners only)"
-#~ msgstr "Primárny jazyk (len analógové TV tunery)"
+#~ msgid ""
+#~ "Percentage of the line to consider while checking for black lines. This "
+#~ "allows skipping logos in black borders and crop them anyway."
+#~ msgstr ""
+#~ "Percentuálny podiel riadka pre zvažovanie kontroly čiernych riadkov. "
+#~ "Pomocou tejto voľby môžete preskočiť logá, vložené v čiernych okrajoch "
+#~ "obrazu, alebo ich nechať automaticky orezať."
 
-#~ msgid "Second audio program (Analog TV tuners only)"
-#~ msgstr "Druhý zvukový program (len analógové TV tunery)"
+#~ msgid "Maximum luminance to consider a pixel as black (0-255)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Maximálny jas, pri ktorom bude pixel ešte požadovaný za čierny (0-255)."
 
-#~ msgid "Primary language left, Secondary language right"
-#~ msgstr "Primárny jazyk vľavo, sekundárny jazyk vpravo"
+#~ msgid "Determines wrapper filter verbosity level"
+#~ msgstr "Určuje úroveň komunikácie filtra s používateľom"
 
-#~ msgid "AltiVec memcpy"
-#~ msgstr "AltiVec memcpy"
+#~ msgid "Configuration file for the OSD Menu."
+#~ msgstr "Konfiguračný súbor pre OSD menu."
 
 #~ msgid ""
-#~ "Choose a number corresponding to the number of an audio device, as listed "
-#~ "in your 'Audio Device' menu. This device will then be used by default for "
-#~ "audio playback."
+#~ "Path to the OSD menu images. This will override the path defined in the "
+#~ "OSD configuration file."
 #~ msgstr ""
-#~ "Vyberte také číslo, aké je uvedené aj v menu  'Zvukové zariadenia'. Toto "
-#~ "zariadenie bude používané pri prehrávaní zvuku a bude predvolené."
-
-#~ msgid "3 Front 2 Rear"
-#~ msgstr "3 vpredu, 2 vzadu"
-
-#~ msgid "2 Front 2 Rear"
-#~ msgstr "2 reproduktory vpredu, 2 vzadu"
+#~ "Cesta k obrázkom pre OSD menu. Zadaním novej cesty k týmto obrázkom "
+#~ "zrušíte prehľadávanie pôvodnej cesty, zadanej v konfiguračnom súbore OSD."
 
-#~ msgid "A/52 over S/PDIF"
-#~ msgstr "A/52 cez výstup S/PDIF"
+#~ msgid ""
+#~ "OSD menu pictures get a default timeout of 15 seconds added to their "
+#~ "remaining time. This will ensure that they are at least the specified "
+#~ "time visible."
+#~ msgstr ""
+#~ "Obrázky OSD menu dostanú naviac 15 sekundový časový limit. Tento limit by "
+#~ "mal zaistiť, že sa obrázky budú zobrazovať na všetkých staniciach aspoň "
+#~ "počas zadaného časového limitu. "
 
-#~ msgid "Portaudio identifier for the output device"
-#~ msgstr "Identifikátor Portaudio pre výstupné zariadenie"
+#~ msgid ""
+#~ "The default is to update the OSD menu picture every 200 ms. Shorten the "
+#~ "update time for environments that experience transmissions errors. Be "
+#~ "careful with this option as encoding OSD menu pictures is very computing "
+#~ "intensive. The range is 0 - 1000 ms."
+#~ msgstr ""
+#~ "V predvolenom nastavení je OSD menu aktualizované každých 200 ms. Ak sa "
+#~ "však pri prenose vyskytujú nejaké viditeľné chyby, je potrebné túto "
+#~ "hodnotu skrátiť. Pri zmenách tejto hodnoty však postupujte veľmi "
+#~ "obozretne. Častá aktualizácia OSD menu je totiž veľmi výpočtovo náročná. "
+#~ "Povolený rozsah, ktorý môžete zadať je 0 - 1000 ms."
 
-#~ msgid "5.1"
-#~ msgstr "5.1"
+#~ msgid "Make one tile a black slot"
+#~ msgstr "Vytvoriť jednu dlaždicu v jednom čiernom slote"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Only decode a low resolution version of the video. This requires less "
-#~ "processing power"
+#~ "Make one slot black. Other tiles can only be swapped with the black slot."
 #~ msgstr ""
-#~ "Dekódovať len video v nízkom rozlíšení. Takéto dekódovanie spotrebováva "
-#~ "menej systémových prostriedkov"
+#~ "Vytvoriť jeden čierny slot. Ostatné dlaždice sa dajú s čiernym slotom "
+#~ "zameniť."
 
-#~ msgid "Jointly optimize both MVs in B-frames"
-#~ msgstr "Spoločne optimalizovať MV v B-snímkach"
+#~ msgid "One of '90', '180', '270', 'hflip' and 'vflip'"
+#~ msgstr ""
+#~ "Jedna z hodnôt 'Otočiť o 90°', 'Otočiť o 180°', 'Otočiť o 270°', "
+#~ "'Preklopiť horizontálne' a 'Preklopiť vertikálne'"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Tune the settings for a particular type of source or situation. "
-#~ "Overridden by user settings."
+#~ "We would like to thank the whole VLC community, the testers, our users "
+#~ "and the following people (and the missing ones...) for their "
+#~ "collaboration to create the best free software."
 #~ msgstr ""
-#~ "Ladenie nastavení pre určitý typ zdroja alebo určitú situáciu. Nastavenia "
-#~ "budú ignorované pri nastaveniach zadaných používateľom."
+#~ "Chceli by sme poďakovať celej komunite, testovačom, našim používateľom a "
+#~ "nasledujúcim ľuďom (aj tým, na ktorých sme v tomto zozname pozabudli...) "
+#~ "za ich spoluprácu pri tvorbe tohto najlepšieho, voľne šíriteľného "
+#~ "programu."
 
-#~ msgid "Use preset as default settings. Overridden by user settings."
+#~ msgid ""
+#~ "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/"
+#~ "REC-html40/strict.dtd\">\n"
+#~ "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/"
+#~ "css\">\n"
+#~ "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
+#~ "p { margin: 0; -qt-block-indent: 0; text-indent: 0;}\n"
+#~ "body { font-family: 'sans'; font-size: 8pt; font-weight: 400; }\n"
+#~ "p > span { color: #838383; }\n"
+#~ "</style></head><body>\n"
+#~ "<p><span>http://www.example.com/stream.avi</span></p>\n"
+#~ "<p><span>rtp://@:1234</span></p>\n"
+#~ "<p><span>mms://mms.examples.com/stream.asx</span></p>\n"
+#~ "<p><span>rtsp://server.example.org:8080/test.sdp</span></p>\n"
+#~ "<p><span>http://www.yourtube.com/watch?v=gg64x</span></p></body></html>"
 #~ msgstr ""
-#~ "Použiť prednastavenie ako predvolené nastavenia. Táto voľba bude "
-#~ "ignorovaná pri zadaní nastavení používateľom."
+#~ "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/"
+#~ "REC-html40/strict.dtd\">\n"
+#~ "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/"
+#~ "css\">\n"
+#~ "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
+#~ "p { margin: 0; -qt-block-indent: 0; text-indent: 0;}\n"
+#~ "body { font-family: 'sans'; font-size: 8pt; font-weight: 400; }\n"
+#~ "p > span { color: #838383; }\n"
+#~ "</style></head><body>\n"
+#~ "<p><span>http://www.example.com/stream.avi</span></p>\n"
+#~ "<p><span>rtp://@:1234</span></p>\n"
+#~ "<p><span>mms://mms.examples.com/stream.asx</span></p>\n"
+#~ "<p><span>rtsp://server.example.org:8080/test.sdp</span></p>\n"
+#~ "<p><span>http://www.yourtube.com/watch?v=gg64x</span></p></body></html>"
 
-#~ msgid "fast"
-#~ msgstr "rýchlo"
+#~ msgid "00000; "
+#~ msgstr "00000; "
 
-#~ msgid "slow"
-#~ msgstr "pomaly"
+#~ msgid ""
+#~ "This is a ',' separated string, each objects should be prefixed by a '+' "
+#~ "or a '-' to respectively enable or disable it. The keyword 'all' refers "
+#~ "to all objects. Objects can be referred to by their type or module name. "
+#~ "Rules applying to named objects take precedence over rules applying to "
+#~ "object types. Note that you still need to use -vvv to actually display "
+#~ "debug message."
+#~ msgstr ""
+#~ "Toto je reťazec, oddeľovaný znakmi ',' , každý objekt sa dá doplniť "
+#~ "prefixom '+' alebo a '-' ktorým sa určuje, či je zapnutý alebo vypnutý. "
+#~ "Kľúčové slovo 'all' odkazuje na všetky objekty. Na objekty možno "
+#~ "odkazovať podľa ich typu alebo podľa názvu modulu. Pravidlá aplikované na "
+#~ "pomenované objekty majú prednosť pred pravidlami aplikovanými na základe "
+#~ "typov objektu. Ak budete chcieť zobraziť aktuálnu správu pre ladenie, "
+#~ "zadajte príkaz -vvv."
 
-#~ msgid "| @name marq-marquee  STRING  . . overlay STRING in video"
-#~ msgstr "| @name marq-marquee STRING  . . prekryt PRIKAZ vo videu"
+#~ msgid "Left front"
+#~ msgstr "Ľavý predný"
 
-#~ msgid "| @name marq-position #. . .  .relative position control"
-#~ msgstr "| @name marq-position #. . .  .ovladanie relativnej pozicie"
+#~ msgid "Side speakers"
+#~ msgstr "Bočné reproduktory"
 
-#~ msgid "| @name marq-color # . . . . . . . . . . font color, RGB"
-#~ msgstr "| @name marq-color # . . . . . . . . . . farba pisma, RGB"
+#~ msgid "Center and subwoofer"
+#~ msgstr "Stred a subwoofer"
 
-#~ msgid "| @name logo-file STRING . . .the overlay file path/name"
-#~ msgstr "| @name logo-file STRING. . .cesta a nazov prekryvacieho suboru"
+#~ msgid "S/PDIF"
+#~ msgstr "S/PDIF"
 
-#~ msgid "| @name logo-transparency #. . . . . . . . .transparency"
-#~ msgstr "| @name logo-transparency #. . . . . . . . .priehladnost"
+#~ msgid ""
+#~ "One of \"u8\", \"s8\", \"u16\", \"s16\", \"u16_le\", \"s16_le\", \"u16_be"
+#~ "\", \"s16_be\", \"fixed32\", \"float32\" or \"spdif\""
+#~ msgstr ""
+#~ "Niektorý z formátov \"u8\", \"s8\", \"u16\", \"s16\", \"u16_le\", \"s16_le"
+#~ "\", \"u16_be\", \"s16_be\", \"fixed32\", \"float32\" or \"spdif\""
 
-#~ msgid "| @name mosaic-xoffset # . . . .top left corner position"
-#~ msgstr "| @name mosaic-xoffset # . . . .pozicia laveho horneho rohu"
+#~ msgid "dbus"
+#~ msgstr "dbus"
 
-#~ msgid "| @name mosaic-yoffset # . . . .top left corner position"
-#~ msgstr "| @name mosaic-yoffset # . . . .pozicia laveho horneho rohu"
+#~ msgid "Dump"
+#~ msgstr "Vypísať"
 
-#~ msgid "| @name mosaic-offsets x,y(,x,y)*. . . . list of offsets"
-#~ msgstr "| @name mosaic-offsets x,y(,x,y)*. . . . zoznam suradnic"
+#~ msgid ""
+#~ "To make sure that VLC no longer listens to your media key events, it "
+#~ "needs to be restarted."
+#~ msgstr ""
+#~ "Aby sa zaručilo, že program VLC už nesníma udalosti mediálnych klávesov, "
+#~ "je potrebné ho reštartovať."
 
-#~ msgid "| @name mosaic-align 0..2,4..6,8..10. . .mosaic alignment"
-#~ msgstr "| @name mosaic-align 0..2,4..6,8..10. . .zarovnanie mozaiky"
+#~ msgid "Relaunch VLC"
+#~ msgstr "Opäť spustiť VLC"
 
-#~ msgid "| @name mosaic-vborder # . . . . . . . . vertical border"
-#~ msgstr "| @name mosaic-vborder # . . . . . . . . vertikalny okraj mozaiky"
+#~ msgid ""
+#~ "More options on background, shadow and outline are available in the "
+#~ "advanced preferences."
+#~ msgstr ""
+#~ "Viac možností na pozadí, tieň a obrys sú dostupné v pokročilých "
+#~ "nastaveniach."
 
-#~ msgid "| @name mosaic-hborder # . . . . . . . horizontal border"
-#~ msgstr "| @name mosaic-hborder # . . . . . . . horizontalny okraj"
+#~ msgid "Advance of audio over video:"
+#~ msgstr "Predstih zvuku pred videom:"
 
-#~ msgid "| @name mosaic-position {0=auto,1=fixed} . . . .position"
-#~ msgstr "| @name mosaic-position {0=auto,1=fixed} . . . .pozicia"
+#~ msgid ""
+#~ "Specify the log format. Available choices are \"text\" (default), \"html"
+#~ "\", and \"syslog\" (special mode to send to syslog instead of file."
+#~ msgstr ""
+#~ "Zadajte formát záznamov. Dostupné sú tieto voľby: \"text\" (predvolená "
+#~ "voľba), \"html\", a \"syslog\" (špeciálny režim, v ktorom budú záznamy "
+#~ "odosielané a zaraďovanie medzi systémové záznamy, nie do zvláštneho "
+#~ "súboru)."
 
-#~ msgid "| @name mosaic-order id(,id)* . . . . order of pictures "
-#~ msgstr "| @name mosaic-order id(,id)* . . . . radenie obrázkov"
+#~ msgid ""
+#~ "This defines the address, port and path the RTSP VOD server will listen "
+#~ "on.\n"
+#~ "Syntax is address:port/path. The default is to listen on all interfaces "
+#~ "(address 0.0.0.0), on port 554, with no path.\n"
+#~ "To listen only on the local interface, use \"localhost\" as address."
+#~ msgstr ""
+#~ "Tu môžete definovať adresu, port a cestu k RTSP VOD serveru, z ktorého "
+#~ "chcete prijímať príkazy. \n"
+#~ "Syntax je: adresa:port/cesta. V predvolenom nastavení program prijíma "
+#~ "príkazy zo všetkých rozhraní (adresa je 0.0.0.0), na porte 554 a cesta "
+#~ "nie je zadaná. \n"
+#~ " Ak chcete prijímať príkazy len z lokálneho rozhrania, zadajte ako adresu "
+#~ "príkaz \"localhost\".Ak chcete prijímať príkazy len z lokálneho "
+#~ "rozhrania, do políčka s adresou zadajte slovo \"localhost\"."
 
-#~ msgid "| @name mosaic-keep-aspect-ratio {0,1} . . .aspect ratio"
-#~ msgstr "| @name mosaic-keep-aspect-ratio {0,1} . . .stranovy pomer"
+#~ msgid "Ball color, one of \"red\", \"blue\" and \"green\"."
+#~ msgstr "Farba guľôčky, jedna z hodnôt \"červená\", \"modrá\" a \"zelená\"."
 
-#~ msgid "Please provide one of the following parameters:"
-#~ msgstr "Prosím zadajte jeden z týchto parametrov:"
+#~ msgid "Use systems codecs if available, for WMV codecs"
+#~ msgstr "Použiť systémové kodeky, ak sú dostupné, pre WMV kodeky"
 
-#~ msgid "Make"
-#~ msgstr "Vytvoriť"
+#~ msgid "Unique DBUS service id (org.mpris.vlc-<pid>)"
+#~ msgstr "ID služby Unique DBUS (org.mpris.vlc-<pid>)"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Force the subtiles format. Valid values are : \"microdvd\", \"subrip\", "
-#~ "\"subviewer\", \"ssa1\", \"ssa2-4\", \"ass\", \"vplayer\", \"sami\", "
-#~ "\"dvdsubtitle\", \"mpl2\", \"aqt\", \"pjs\", \"mpsub\", \"jacosub\", \"psb"
-#~ "\", \"realtext\", \"dks\", \"subviewer1\",  and \"auto\" (meaning "
-#~ "autodetection, this should always work)."
+#~ "Use a unique dbus service id to identify this VLC instance on the DBUS "
+#~ "bus. The process identifier (PID) is added to the service name: org.mpris."
+#~ "vlc-<pid>"
 #~ msgstr ""
-#~ "Vynútiť si formát titulkov. Platné hodnoty sú: \"microdvd\", \"subrip\", "
-#~ "\"subviewer\", \"ssa1\", \"ssa2-4\", \"ass\", \"vplayer\", \"sami\", "
-#~ "\"dvdsubtitle\", \"mpl2\", \"aqt\", \"pjs\", \"mpsub\", \"jacosub\", \"psb"
-#~ "\", \"realtext\", \"dks\", \"subviewer1\",  and \"auto\" (Hodnota auto = "
-#~ "automaticky detegovať formát titulkov. Táto voľba by mala fungovať vždy.)."
+#~ "Použiť službu unique dbus na identifikovanie inštancie VLC na zbernici "
+#~ "DBUS. Identifikátor procesu (PID) sa pridá k názvu služby: org.mpris.vlc-"
+#~ "<pid>"
 
-#~ msgid "Do not complain on encrypted PES."
-#~ msgstr "Nezodpovedá štandardu pre kryptovaný súbor PES."
+#~ msgid "Error when sending the Crash Report"
+#~ msgstr "Chyba pri odosielaní e-mailu s popisom chyby."
 
-#~ msgid "Only forward descriptors from this SysID to the CAM."
-#~ msgstr "Len preposielať deskriptory z tohto Syst. ident. čísla na CAM."
+#~ msgid "Card %<PRIu32>"
+#~ msgstr "Karta %<PRIu32>"
 
-#~ msgid "Specify a filename where to dump the TS in."
-#~ msgstr "Zadajte názov súboru, do ktorého sa uloží výpis TS."
+#~ msgid "Exposure"
+#~ msgstr "Expozícia"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Exposure."
+#~ msgstr "Expozícia"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Tweak the buffer size for reading and writing an integer number of "
-#~ "packets. Specify the size of the buffer here and not the number of "
-#~ "packets."
+#~ "This saves the audio output volume when you use the mute function. You "
+#~ "should not change this option manually."
 #~ msgstr ""
-#~ "Upravte veľkosť vyrovnávacej pamäti tak pre čítanie a zapisovanie celých "
-#~ "čísel paketov. Zadajte sem veľkosť pamäti, nie počet paketov."
+#~ "Zvolením tejto funkcie môžete uložiť hlasitosť prehrávaného zvuku aj v "
+#~ "prípade, že použijete umlčanie zvuku. Neodporúčame vám, aby ste toto "
+#~ "nastavenie menili manuálne. "
 
-#~ msgid "Filename of image file to use on the overlay framebuffer."
-#~ msgstr ""
-#~ "Názov súboru alebo obrázka, ktorý sa použije ako prekrytie vyrovnávacej "
-#~ "pamäti"
+#~ msgid "Prefer system plugins over VLC"
+#~ msgstr "Preferovať systémové prídavné moduly pred modulmi programu VLC"
 
-#~ msgid "Text to display on the overlay framebuffer."
-#~ msgstr "Text, ktorý sa zobrazí vo vyrovnávacej pamäti prekrývania"
+#~ msgid ""
+#~ "Indicates whether VLC will prefer native plugins installed on system over "
+#~ "VLC owns plugins whenever a choice is available."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nastavenie udáva, či bude program VLC preferovať svoje vlastné prídavné "
+#~ "moduly, alebo radšej systémové prídavné moduly v prípade, že budú "
+#~ "dostupné obidva."
 
 #~ msgid ""
-#~ "The displayed overlay images is cleared by making the overlay completely "
-#~ "transparent. All previously rendered images and text will be cleared from "
-#~ "the cache."
+#~ "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take "
+#~ "advantage of them."
 #~ msgstr ""
-#~ "Zobrazené prekrývacie obrázky sa automaticky vymažú potom, čo sa "
-#~ "prekrývanie úplne spriehľadní. Všetky predtým vykreslené obrázky a text "
-#~ "sa z vyrovnávacej pamäti vymažú."
+#~ "Ak váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX, program VLC dokáže túto "
+#~ "funkciu využiť."
 
-#~ msgid "Render the image or text in current overlay buffer."
+#~ msgid ""
+#~ "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
+#~ "advantage of them."
 #~ msgstr ""
-#~ "Vykresliť obrázok alebo text v aktuálnej vyrovnávacej pamäti pre "
-#~ "prekrývanie"
+#~ "Ak váš procesor podporuje inštrukčnú sadu 3D Now!, program VLC dokáže "
+#~ "túto funkciu využiť."
+
+#~ msgid "Enable CPU MMX EXT support"
+#~ msgstr "Zapnúť podporu technológie MMX EXT"
 
 #~ msgid ""
-#~ "All rendered images and text will be displayed on the overlay framebuffer."
+#~ "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
+#~ "advantage of them."
 #~ msgstr ""
-#~ "Všetky vykreslené obrázky sa text sa zobrazia vo vyrovnávacej pamäti "
-#~ "snímok pre prekrývanie."
+#~ "Ak váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX EXT, program VLC dokáže "
+#~ "túto funkciu využiť."
 
 #~ msgid ""
-#~ "This input allows you to process input signals from QuickTime-compatible "
-#~ "video devices.\n"
-#~ "Live Audio input is not supported."
+#~ "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take "
+#~ "advantage of them."
 #~ msgstr ""
-#~ "Tento vstup umožňuje spracovávať vstupné signály z video-zariadení, "
-#~ "kompatibilných s formátom Quick-Time.\n"
-#~ "Nie je podporovaný vstup Live Audio."
+#~ "Ak váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE, program VLC dokáže túto "
+#~ "funkciu využiť."
+
+#~ msgid "Enable CPU SSE2 support"
+#~ msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE2"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Beware this will reset the VLC media player preferences.\n"
-#~ "Are you sure you want to continue?"
+#~ "If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take "
+#~ "advantage of them."
 #~ msgstr ""
-#~ "Pozor, týmto zmažete nastavenia programu VLC media player. \n"
-#~ "Naozaj chcete pokračovať?"
+#~ "Ak váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE2, program VLC dokáže túto "
+#~ "funkciu využiť."
 
-#~ msgid "Password for HTTP Proxy"
-#~ msgstr "Heslo pre HTTP proxy"
+#~ msgid "Enable CPU SSE3 support"
+#~ msgstr "Zapnúť podporu technológieSSE3"
 
 #~ msgid ""
-#~ "<p><i>VLC media player</i> does <b>not</b> send or collect any "
-#~ "information, even anonymously, about your usage.</p>\n"
-#~ "<p>However, it can connect to the Internet in order to display <b>medias "
-#~ "information</b> or to check for available <b>updates</b>.</p>\n"
-#~ "<p><i>VideoLAN</i> (the authors) requires you to express your consent "
-#~ "before allowing this software to access the Internet.</p>\n"
-#~ "<p>According to your choices, please check or uncheck the following "
-#~ "options:</p>\n"
+#~ "If your processor supports the SSE3 instructions set, VLC can take "
+#~ "advantage of them."
 #~ msgstr ""
-#~ "<p><i>VLC media player</i> <b>neposiela a nezbiera</b> žiadne informácie "
-#~ "o jeho použití a to ani anonymné.</p>\n"
-#~ "<p>Môže sa však pripájať na internet kvôli zobrazovaniu <b>informácií o "
-#~ "médiách</b> alebo kvôli kontrole dostupnosti <b>aktualizácií</b>.</p>\n"
-#~ "<p><i>VideoLAN</i> (tím autorov programu) Vás žiada o vyjadrenie súhlasu "
-#~ "predtým, než sa bude softvér môcť pripájať k internetu.</p>\n"
-#~ "<p>Podľa svojho uváženia, označte alebo odznačte nasledujúce voľby:</p>\n"
+#~ "Ak váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE3, program VLC dokáže túto "
+#~ "funkciu využiť."
+
+#~ msgid "Enable CPU SSSE3 support"
+#~ msgstr "Zapnúť podporu technológie SSSE3"
 
 #~ msgid ""
-#~ "VLC media player is a free media player, encoder and streamer that can "
-#~ "read from files, CDs, DVDs, network streams, capture cards and even "
-#~ "more!\n"
-#~ "VLC uses its internal codecs and works on essentially every popular "
-#~ "platform.\n"
-#~ "\n"
+#~ "If your processor supports the SSSE3 instructions set, VLC can take "
+#~ "advantage of them."
 #~ msgstr ""
-#~ "Program VLC media player je voľne dostupným multimediálnym prehrávačom, "
-#~ "kodérom a streamovacím program, ktorý podporuje mnohé zdroje dát: súbory, "
-#~ "CD, DVD, siete, zaznamenávacie karty a iné!\n"
-#~ "Program VLC používa interné kodeky a funguje na každej populárnej "
-#~ "platforme.\n"
-#~ "\n"
+#~ "Ak váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSSE3, program VLC dokáže túto "
+#~ "funkciu využiť."
+
+#~ msgid "Enable CPU SSE4.1 support"
+#~ msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE4.1"
 
 #~ msgid ""
-#~ "This version of VLC was compiled by:\n"
-#~ " "
+#~ "If your processor supports the SSE4.1 instructions set, VLC can take "
+#~ "advantage of them."
 #~ msgstr ""
-#~ "Túto verziu programu VLC skompiloval:\n"
-#~ " "
+#~ "Ak váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE4.1, program VLC dokáže túto "
+#~ "funkciu využiť."
+
+#~ msgid "Enable CPU SSE4.2 support"
+#~ msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE4.2"
 
 #~ msgid ""
-#~ "You are using the Qt4 Interface.\n"
-#~ "\n"
+#~ "If your processor supports the SSE4.2 instructions set, VLC can take "
+#~ "advantage of them."
 #~ msgstr ""
-#~ "Používate rozhranie Qt4. \n"
-#~ "\n"
+#~ "Ak váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE4.2, program VLC dokáže túto "
+#~ "funkciu využiť."
 
-#~ msgid " by the VideoLAN Team.\n"
+#~ msgid ""
+#~ "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
+#~ "advantage of them."
 #~ msgstr ""
-#~ " Tím VideoLAN.\n"
-#~ "\n"
+#~ "Ak váš procesor podporuje inštrukčnú sadu AltiVecT, program VLC dokáže "
+#~ "túto funkciu využiť."
+
+#~ msgid "Go back in browsing history"
+#~ msgstr "Vrátiť sa späť v prehliadači"
+
+#~ msgid "Go forward in browsing history"
+#~ msgstr "Prejsť v prehliadači dopredu"
 
 #~ msgid ""
-#~ "A single administration password is used to protect this interface. The "
-#~ "default value is \"admin\"."
+#~ "%s\n"
+#~ "Done %s (100.0%%)"
 #~ msgstr ""
-#~ "Pre ochranu tohto rozhrania sa používa jedno administrátorské heslo. "
-#~ "Predvolené heslo je \"admin\"."
+#~ "%s\n"
+#~ "Hotovo: %s (100.0%%)"
 
-#~ msgid "Freebox TV"
-#~ msgstr "Freebox TV"
+#~ msgid "Alsa"
+#~ msgstr "Alsa"
+
+#~ msgid "Avio"
+#~ msgstr "Avio"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Files with these extensions will not be added to the media library when "
-#~ "scanning directories."
+#~ "Adapter cards have a device file in directory named /dev/dvb/adapter[n] "
+#~ "with n>=0."
 #~ msgstr ""
-#~ "Súbory s týmito koncovkami sa pri skenovaní priečinkov nepridajú do "
-#~ "knižnice médií."
+#~ "Karty adaptéra majú zvyčajne aj špeciálny súbor, umiestnený v zložke /dev/"
+#~ "dvb/adapter [číslo] a číslo je väčšie alebo sa rovná nule."
+
+#~ msgid "In kHz for DVB-S or Hz for DVB-C/T"
+#~ msgstr "V kHz pre DVB-S alebo v Hz pre DVB-C/T"
 
-#~ msgid "When scanning a directory, scan also all its subdirectories."
-#~ msgstr "Pri skenovaní priečinka, skenovať aj všetky jeho podpriečinky."
+#~ msgid "In kHz for DVB-C/S/T"
+#~ msgstr "V kHz pre DVB-C/S/T"
 
-#~ msgid "Media Library based on a SQL based database"
-#~ msgstr "Knižnica médií založená na SQL databáze"
+#~ msgid "Inversion mode [0=off, 1=on, 2=auto]"
+#~ msgstr "Inverzný režim [0=vypnuté, 1=zapnuté, 2=automaticky]"
 
-#~ msgid "Auto add new medias"
-#~ msgstr "Automaticky pridať nové modiá"
+#~ msgid ""
+#~ "This allows you to stream an entire transponder with a \"budget\" card."
+#~ msgstr ""
+#~ "Táto voľba umožňuje streamovať celý transponder pomocou tzv. \"budget\" "
+#~ "karty."
 
-#~ msgid "Power Management Inhibitor"
-#~ msgstr "Spomaľovač napájania"
+#~ msgid "Satellite number in the Diseqc system"
+#~ msgstr "Číslo satelitu v systéme Diseq C"
 
-#~ msgid "MCE"
-#~ msgstr "MCE"
+#~ msgid "[0=no diseqc, 1-4=satellite number]."
+#~ msgstr "[0=žiadne z čísel 1-4 v diseqc]."
 
-#~ msgid "Nokia MCE screen unblanking"
-#~ msgstr "Rozsvietenie obrazovky Nokia MCE"
+#~ msgid "In Volts [0, 13=vertical, 18=horizontal]."
+#~ msgstr "Vo voltoch [0, 13=vertikálne, 18=horizontálne]."
 
 #~ msgid ""
-#~ "Specify the log format. Available choices are \"text\" (default) and "
-#~ "\"html\"."
+#~ "Enable high voltage if your cables are particularly long. This is not "
+#~ "supported by all frontends."
 #~ msgstr ""
-#~ "Zadajte formát súboru so záznamom. Môžete použiť formát \"textový\" (ten "
-#~ "je predvolený) alebo \"html\"."
+#~ "Ak sú prívodné káble obzvlášť dlhé, môžete zapnúť vyššie napätie pre LNB "
+#~ "konvertor. Toto napätie však niektoré zariadenia nepodporujú."
 
-#~ msgid ""
-#~ "Specify the log format. Available choices are \"text\" (default), \"html"
-#~ "\", \"syslog\" (special mode to send to syslog instead of file), and "
-#~ "\"android\" (special mode to send to android logging facility)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Špecifikujte formát záznamu. Dostupné voľby sú \"text\" (default), \"html"
-#~ "\", \"syslog\" (špeciálny režim na odoslanie do syst. záznamu, namiesto "
-#~ "súboru), a \"android\" (špeciálny režim na odoslanie to systému android "
-#~ "logging facility)."
+#~ msgid "[0=off, 1=on, -1=auto]."
+#~ msgstr "[0=vypnuté, 1=zapnuté, -1=automaticky]."
 
-#~ msgid ""
-#~ "Select the syslog facility where logs will be forwarded. Available "
-#~ "choices are \"user\" (default), \"daemon\", and \"local0\" through "
-#~ "\"local7\"."
+#~ msgid "FEC=Forward Error Correction mode [9=auto]."
 #~ msgstr ""
-#~ "Vyberte si funkciu syslog, pri ktorej budú súbory so záznamom odosielané "
-#~ "ďalej (forward). Dostupné voľby sú \"user\" (default), \"daemon\", a "
-#~ "\"local0\" prostredníctvom \"local7\"."
+#~ "FEC=Forward Error Correction mode (v preklade: režim pre korekciu chýb "
+#~ "pri prenose) [9=automaticky]."
 
-#~ msgid "libc memcpy"
-#~ msgstr "libc memcpy"
+#~ msgid "Antenna lnb_lof1 (kHz)"
+#~ msgstr "Anténový lnb_1z1 (kHz)"
 
-#~ msgid "MMX EXT memcpy"
-#~ msgstr "MMX EXT memcpy"
+#~ msgid "Low Band Local Osc Freq in kHz (usually 9.75GHz)"
+#~ msgstr "Nízkopásmová lokálna osc. frekvencia v kHz (zvyčajne 9,75 GHz)"
 
-#~ msgid "MMX memcpy"
-#~ msgstr "MMX memcpy"
+#~ msgid "Antenna lnb_lof2 (kHz)"
+#~ msgstr "Anténový lnb_1z2 (kHz)"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Format of the string to send to MSN {0} Artist, {1} Title, {2} Album. "
-#~ "Defaults to \"Artist - Title\" ({0} - {1})."
-#~ msgstr ""
-#~ "Formát príkazu, ktorý sa odosiela do siete MSN {0} Umelec, {1} Titul, {2} "
-#~ "Album. Predvolené hodnoty sú \"Umelec - Titul\" ({0} - {1})."
+#~ msgid "High Band Local Osc Freq in kHz (usually 10.6GHz)"
+#~ msgstr "Vysokofrekvenčná lokálna osc. frekvencia v kHz (zvyčajne 10,6 GHz)"
 
-#~ msgid "Telepathy \"Now Playing\" (MissionControl)"
-#~ msgstr "Telepathy \"Práve sa prehráva\" (MissionControl)"
+#~ msgid "Antenna lnb_slof (kHz)"
+#~ msgstr "Anténový lnb_slof (kHz)"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Vertical offset between the border of the screen and the displayed text "
-#~ "(in pixels, defaults to 30 pixels)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vertikálny offset medzi okrajmi obrazovky a zobrazeným textom (v "
-#~ "pixeloch, predvolená je hodnota 30 pixelov)."
+#~ msgid "Low Noise Block switch freq in kHz (usually 11.7GHz)"
+#~ msgstr "Prepínacia frekv. pre bloky s nízkym šumom (zvyčajne 11,7 GHz)"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Offset between the text and the shadow (in pixels, defaults to 2 pixels)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Offset medzi textom a tieňom (v pixeloch, predvolená hodnota = 2 pixely)."
+#~ msgid "QAM, PSK or VSB modulation method"
+#~ msgstr "Metóda modulácie QAM, PSK alebo VSB"
 
-#~ msgid "Font used to display text in the XOSD output."
-#~ msgstr "Písmo používané pri zobrazovaní textu vo výstupe XOSD."
+#~ msgid "QAM16"
+#~ msgstr "QAM16"
 
-#~ msgid "Color used to display text in the XOSD output."
-#~ msgstr "Farba textu zobrazovaného vo výstupe XOSD."
+#~ msgid "QAM32"
+#~ msgstr "QAM32"
 
-#~ msgid ""
-#~ "UDP port to listen to for commands (show | enable <pid> | disable <pid>)."
-#~ msgstr ""
-#~ "UDP port, na ktorom sa prijímajú príkazy (zobraziť | zapnúť <pid> | "
-#~ "vypnúť <pid>)."
+#~ msgid "QAM64"
+#~ msgstr "QAM64"
 
-#~ msgid "Disable ES id at startup."
-#~ msgstr "Zablokovať ID ES pri spustení."
+#~ msgid "QAM128"
+#~ msgstr "QAM128"
 
-#~ msgid "Only enable ES id at startup."
-#~ msgstr "Zapnúť ID ES len pri spustení."
+#~ msgid "QAM256"
+#~ msgstr "QAM256"
 
-#~ msgid "Full paths of the files separated by colons."
-#~ msgstr "Celé cesty k súborom oddeľované dvojbodkami."
+#~ msgid "BPSK"
+#~ msgstr "BPSK"
 
-#~ msgid "List of sizes separated by colons (720x576:480x576)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Zoznam veľkostí, veľkosti treba oddeliť dvojbodkami (napr. "
-#~ "720x576:480x576)."
+#~ msgid "QPSK"
+#~ msgstr "QPSK"
 
-#~ msgid "UDP port to listen to for commands."
-#~ msgstr "UDP port, na ktorom sa prijímajú príkazy."
+#~ msgid "8VSB"
+#~ msgstr "8VSB"
 
-#~ msgid "Initial command to execute."
-#~ msgstr "Inicializačný príkaz pre spustenie."
+#~ msgid "16VSB"
+#~ msgstr "16VSB"
 
-#~ msgid "Mute audio when command is not 0."
-#~ msgstr "Stlmiť zvuk, ak príkaz nie je nastavený na hodnotu 0."
+#~ msgid "FEC rate includes DVB-T high priority stream FEC Rate"
+#~ msgstr "Rýchlosť FEC zahŕňa aj rýchlosť FEC prioritného streamu v DVB-T"
 
-#~ msgid "Crop geometry (pixels)"
-#~ msgstr "Rozmery orezania (v pixeloch)"
+#~ msgid "2/3"
+#~ msgstr "2/3"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Set the geometry of the zone to crop. This is set as <width> x <height> + "
-#~ "<left offset> + <top offset>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nastavte rozmery zóny, v ktorej sa bude orezávať. Toto nastavenie zahŕňa "
-#~ "<výšku> x <šírku> + <súradnicu zľava> + <súradnicu zhora>."
+#~ msgid "3/4"
+#~ msgstr "3/4"
 
-#~ msgid "Ratio max (x 1000)"
-#~ msgstr "Max. pomer (x 1000)"
+#~ msgid "5/6"
+#~ msgstr "5/6"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Maximum image ratio. The crop plugin will never automatically crop to a "
-#~ "higher ratio (ie, to a more \"flat\" image). The value is x1000: 1333 "
-#~ "means 4/3."
-#~ msgstr ""
-#~ "Maximálny pomer obrázka. Prídavný modul pre orezanie nikdy neoreže viac, "
-#~ "ako zadáte. Napr. hodnota x1000:1333 = 4/3."
+#~ msgid "7/8"
+#~ msgstr "7/8"
 
-#~ msgid "Force a ratio (0 for automatic). Value is x1000: 1333 means 4/3."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vynútiť si pomer strán (0 = automaticky). Napr. hodnota x1000:1333 = 4/3."
+#~ msgid "Terrestrial low priority stream code rate (FEC)"
+#~ msgstr "Rýchlosť kódovania terestriálneho streamu s nízkou prioritou (FEC)"
 
-#~ msgid ""
-#~ "The number of consecutive images with the same detected ratio (different "
-#~ "from the previously detected ratio) to consider that ratio changed and "
-#~ "trigger recrop."
-#~ msgstr ""
-#~ "Počet za sebou nasledujúcich obrázkov s rovnakým detegovaným stranovým "
-#~ "pomerom (odlišným od predtým detegovaného stranového pomeru), potrebných "
-#~ "na to, aby bola detegovaná zmena stranového pomeru a vykonaná úprava. "
+#~ msgid "Low Priority FEC Rate [Undefined,1/2,2/3,3/4,5/6,7/8]"
+#~ msgstr "Nízka priorita FEC [Nedefinovaná,1/2,2/3,3/4,5/6,7/8] "
 
-#~ msgid ""
-#~ "The minimum difference in the number of detected black lines to consider "
-#~ "that ratio changed and trigger recrop."
-#~ msgstr ""
-#~ "Minimálny rozdiel v počte detegovaných čiernych riadkov potrebných na to, "
-#~ "aby bola detegovaná zmena stranového pomeru."
+#~ msgid "Terrestrial bandwidth"
+#~ msgstr "Šírka terestriálneho pásma"
 
-#~ msgid ""
-#~ "The maximum of non-black pixels in a line to consider that the line is "
-#~ "black."
-#~ msgstr ""
-#~ "Max. počet nečiernych pixelov v riadku, pri ktorých sa riadok ešte "
-#~ "považuje za čierny. "
+#~ msgid "Terrestrial bandwidth [0=auto,6,7,8 in MHz]"
+#~ msgstr "Šírka terestriálneho pásma [0=automaticky,6,7,8 v MHz]"
 
-#~ msgid "Skip percentage (%)"
-#~ msgstr "Percento preskočenia (%)"
+#~ msgid "Guard interval [Undefined,1/4,1/8,1/16,1/32]"
+#~ msgstr "Interval stráženia [Nedefinovaný,1/4,1/8,1/16,1/32]"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Percentage of the line to consider while checking for black lines. This "
-#~ "allows skipping logos in black borders and crop them anyway."
-#~ msgstr ""
-#~ "Percentuálny podiel riadka pre zvažovanie kontroly čiernych riadkov. "
-#~ "Pomocou tejto voľby môžete preskočiť logá, vložené v čiernych okrajoch "
-#~ "obrazu, alebo ich nechať automaticky orezať."
+#~ msgid "1/4"
+#~ msgstr "1/4"
 
-#~ msgid "Maximum luminance to consider a pixel as black (0-255)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Maximálny jas, pri ktorom bude pixel ešte požadovaný za čierny (0-255)."
+#~ msgid "1/8"
+#~ msgstr "1/8"
 
-#~ msgid "Determines wrapper filter verbosity level"
-#~ msgstr "Určuje úroveň komunikácie filtra s používateľom"
+#~ msgid "1/16"
+#~ msgstr "16"
 
-#~ msgid "Configuration file for the OSD Menu."
-#~ msgstr "Konfiguračný súbor pre OSD menu."
+#~ msgid "1/32"
+#~ msgstr "32"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Path to the OSD menu images. This will override the path defined in the "
-#~ "OSD configuration file."
-#~ msgstr ""
-#~ "Cesta k obrázkom pre OSD menu. Zadaním novej cesty k týmto obrázkom "
-#~ "zrušíte prehľadávanie pôvodnej cesty, zadanej v konfiguračnom súbore OSD."
+#~ msgid "2k"
+#~ msgstr "2k"
 
-#~ msgid ""
-#~ "OSD menu pictures get a default timeout of 15 seconds added to their "
-#~ "remaining time. This will ensure that they are at least the specified "
-#~ "time visible."
-#~ msgstr ""
-#~ "Obrázky OSD menu dostanú naviac 15 sekundový časový limit. Tento limit by "
-#~ "mal zaistiť, že sa obrázky budú zobrazovať na všetkých staniciach aspoň "
-#~ "počas zadaného časového limitu. "
+#~ msgid "8k"
+#~ msgstr "8k"
 
-#~ msgid ""
-#~ "The default is to update the OSD menu picture every 200 ms. Shorten the "
-#~ "update time for environments that experience transmissions errors. Be "
-#~ "careful with this option as encoding OSD menu pictures is very computing "
-#~ "intensive. The range is 0 - 1000 ms."
-#~ msgstr ""
-#~ "V predvolenom nastavení je OSD menu aktualizované každých 200 ms. Ak sa "
-#~ "však pri prenose vyskytujú nejaké viditeľné chyby, je potrebné túto "
-#~ "hodnotu skrátiť. Pri zmenách tejto hodnoty však postupujte veľmi "
-#~ "obozretne. Častá aktualizácia OSD menu je totiž veľmi výpočtovo náročná. "
-#~ "Povolený rozsah, ktorý môžete zadať je 0 - 1000 ms."
+#~ msgid "Hierarchy alpha value [Undefined,1,2,4]"
+#~ msgstr "Hierarchia hodnoty alfa [Nedefinované,1,2,4]"
 
-#~ msgid "Make one tile a black slot"
-#~ msgstr "Vytvoriť jednu dlaždicu v jednom čiernom slote"
+#~ msgid "Modulation type for front-end device."
+#~ msgstr "Typ modulácie pre koncové zariadenie."
 
-#~ msgid ""
-#~ "Make one slot black. Other tiles can only be swapped with the black slot."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vytvoriť jeden čierny slot. Ostatné dlaždice sa dajú s čiernym slotom "
-#~ "zameniť."
+#~ msgid "Terrestrial high priority stream code rate (FEC)"
+#~ msgstr "Rýchlosť kódovania vysoko-prioritného terestriálneho streamu (FEC)"
 
-#~ msgid "One of '90', '180', '270', 'hflip' and 'vflip'"
-#~ msgstr ""
-#~ "Jedna z hodnôt 'Otočiť o 90°', 'Otočiť o 180°', 'Otočiť o 270°', "
-#~ "'Preklopiť horizontálne' a 'Preklopiť vertikálne'"
+#~ msgid "To enable the internal HTTP server, set its address and port here."
+#~ msgstr "Ak chcete zapnúť interný HTTP server, nastavte jeho adresu a port."
 
 #~ msgid ""
-#~ "We would like to thank the whole VLC community, the testers, our users "
-#~ "and the following people (and the missing ones...) for their "
-#~ "collaboration to create the best free software."
+#~ "User name the administrator will use to log into the internal HTTP server."
 #~ msgstr ""
-#~ "Chceli by sme poďakovať celej komunite, testovačom, našim používateľom a "
-#~ "nasledujúcim ľuďom (aj tým, na ktorých sme v tomto zozname pozabudli...) "
-#~ "za ich spoluprácu pri tvorbe tohto najlepšieho, voľne šíriteľného "
-#~ "programu."
+#~ "Užívateľské meno administrátora bude použité pri prihlasovaní na interný "
+#~ "HTTP server."
 
 #~ msgid ""
-#~ "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/"
-#~ "REC-html40/strict.dtd\">\n"
-#~ "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/"
-#~ "css\">\n"
-#~ "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
-#~ "p { margin: 0; -qt-block-indent: 0; text-indent: 0;}\n"
-#~ "body { font-family: 'sans'; font-size: 8pt; font-weight: 400; }\n"
-#~ "p > span { color: #838383; }\n"
-#~ "</style></head><body>\n"
-#~ "<p><span>http://www.example.com/stream.avi</span></p>\n"
-#~ "<p><span>rtp://@:1234</span></p>\n"
-#~ "<p><span>mms://mms.examples.com/stream.asx</span></p>\n"
-#~ "<p><span>rtsp://server.example.org:8080/test.sdp</span></p>\n"
-#~ "<p><span>http://www.yourtube.com/watch?v=gg64x</span></p></body></html>"
+#~ "Password the administrator will use to log into the internal HTTP server."
 #~ msgstr ""
-#~ "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/"
-#~ "REC-html40/strict.dtd\">\n"
-#~ "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/"
-#~ "css\">\n"
-#~ "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
-#~ "p { margin: 0; -qt-block-indent: 0; text-indent: 0;}\n"
-#~ "body { font-family: 'sans'; font-size: 8pt; font-weight: 400; }\n"
-#~ "p > span { color: #838383; }\n"
-#~ "</style></head><body>\n"
-#~ "<p><span>http://www.example.com/stream.avi</span></p>\n"
-#~ "<p><span>rtp://@:1234</span></p>\n"
-#~ "<p><span>mms://mms.examples.com/stream.asx</span></p>\n"
-#~ "<p><span>rtsp://server.example.org:8080/test.sdp</span></p>\n"
-#~ "<p><span>http://www.yourtube.com/watch?v=gg64x</span></p></body></html>"
+#~ "Heslo administrátora bude použité pri prihlasovaní na interný HTTP server."
 
-#~ msgid "00000; "
-#~ msgstr "00000; "
+#~ msgid "HTTP ACL"
+#~ msgstr "HTTP ACL"
 
 #~ msgid ""
-#~ "This is a ',' separated string, each objects should be prefixed by a '+' "
-#~ "or a '-' to respectively enable or disable it. The keyword 'all' refers "
-#~ "to all objects. Objects can be referred to by their type or module name. "
-#~ "Rules applying to named objects take precedence over rules applying to "
-#~ "object types. Note that you still need to use -vvv to actually display "
-#~ "debug message."
+#~ "Access control list (equivalent to .hosts) file path, which will limit "
+#~ "the range of IPs entitled to log into the internal HTTP server."
 #~ msgstr ""
-#~ "Toto je reťazec, oddeľovaný znakmi ',' , každý objekt sa dá doplniť "
-#~ "prefixom '+' alebo a '-' ktorým sa určuje, či je zapnutý alebo vypnutý. "
-#~ "Kľúčové slovo 'all' odkazuje na všetky objekty. Na objekty možno "
-#~ "odkazovať podľa ich typu alebo podľa názvu modulu. Pravidlá aplikované na "
-#~ "pomenované objekty majú prednosť pred pravidlami aplikovanými na základe "
-#~ "typov objektu. Ak budete chcieť zobraziť aktuálnu správu pre ladenie, "
-#~ "zadajte príkaz -vvv."
-
-#~ msgid "Left front"
-#~ msgstr "Ľavý predný"
+#~ "Cesta ku kontrolnému zoznamu prístupov (zoznam je ekvivalentom súboru ."
+#~ "hosts), v ktorom sú uložené IP adresy počítačov, ktoré sa môžu prihlásiť "
+#~ "na interný HTTP server."
 
-#~ msgid "Side speakers"
-#~ msgstr "Bočné reproduktory"
+#~ msgid "HTTP interface x509 PEM certificate file (enables SSL)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Certifikačný súbor HTTP rozhrania x509 PEM (zapne sa šifrovanie SSL)."
 
-#~ msgid "Center and subwoofer"
-#~ msgstr "Stred a subwoofer"
+#~ msgid "HTTP interface x509 PEM private key file"
+#~ msgstr "Súbor s privátnym kľúčom HTTP rozhrania x509 PEM."
 
-#~ msgid "S/PDIF"
-#~ msgstr "S/PDIF"
+#~ msgid "HTTP interface x509 PEM trusted root CA certificates file"
+#~ msgstr ""
+#~ "Súbor s certifikátmi dôveryhodných serverov x509 PEM v HTTP rozhraní."
 
 #~ msgid ""
-#~ "One of \"u8\", \"s8\", \"u16\", \"s16\", \"u16_le\", \"s16_le\", \"u16_be"
-#~ "\", \"s16_be\", \"fixed32\", \"float32\" or \"spdif\""
+#~ "The given syntax is deprecated. Run \"vlc -p dvb\" to see an explanation "
+#~ "of the new syntax."
 #~ msgstr ""
-#~ "Niektorý z formátov \"u8\", \"s8\", \"u16\", \"s16\", \"u16_le\", \"s16_le"
-#~ "\", \"u16_be\", \"s16_be\", \"fixed32\", \"float32\" or \"spdif\""
+#~ "Zadaná syntax bola odmietnutá. Spustite prosím \"vlc -p dvb\" a pozrite "
+#~ "si vysvetlivky k novej syntaxi."
 
-#~ msgid "dbus"
-#~ msgstr "dbus"
+#~ msgid "The provided polarization \"%c\" is not valid."
+#~ msgstr "Zadaná polarizácia \"%c\" nie je platná"
 
-#~ msgid "Dump"
-#~ msgstr "Vypísať"
+#~ msgid "Number of frames per second (eg. 24, 25, 29.97, 30)."
+#~ msgstr "Počet snímok za sekundu (napr. 24, 25, 29.97, 30)."
 
 #~ msgid ""
-#~ "To make sure that VLC no longer listens to your media key events, it "
-#~ "needs to be restarted."
+#~ "Set the ID of the fake elementary stream for use in #duplicate{} "
+#~ "constructs (default 0)."
 #~ msgstr ""
-#~ "Aby sa zaručilo, že program VLC už nesníma udalosti mediálnych klávesov, "
-#~ "je potrebné ho reštartovať."
-
-#~ msgid "Relaunch VLC"
-#~ msgstr "Opäť spustiť VLC"
+#~ "Nastavte ident. číslo pre fingovaný elementárny stream (predvolená "
+#~ "hodnota je 0)."
 
 #~ msgid ""
-#~ "More options on background, shadow and outline are available in the "
-#~ "advanced preferences."
+#~ "Duration of the fake streaming before faking an end-of-file (default is "
+#~ "-1 meaning that the stream is unlimited when fake is forced, or lasts for "
+#~ "10 seconds otherwise. 0, means that the stream is unlimited)."
 #~ msgstr ""
-#~ "Viac možností na pozadí, tieň a obrys sú dostupné v pokročilých "
-#~ "nastaveniach."
+#~ "Trvanie fingovaného streamovania pred fingovaným ukončením súboru "
+#~ "(predvolená hodnota je -1, čo znamená, že stream nie je pri limitovaný, "
+#~ "alebo trvá 10 sekúnd. Hodnota 0 znamená, že stream nie je limitovaný)."
 
-#~ msgid "Advance of audio over video:"
-#~ msgstr "Predstih zvuku pred videom:"
+#~ msgid "Limit the number of redirection to follow."
+#~ msgstr "Limitovať počet sledovaných presmerovaní."
+
+#~ msgid "Use Internet Explorer entered HTTP proxy server"
+#~ msgstr "Použiť HTTP proxy server zadaný v programe Internet Explorer"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Specify the log format. Available choices are \"text\" (default), \"html"
-#~ "\", and \"syslog\" (special mode to send to syslog instead of file."
+#~ "Use Internet Explorer entered HTTP proxy server for all URL. Don't take "
+#~ "into account bypasses settings and auto configuration scripts."
 #~ msgstr ""
-#~ "Zadajte formát záznamov. Dostupné sú tieto voľby: \"text\" (predvolená "
-#~ "voľba), \"html\", a \"syslog\" (špeciálny režim, v ktorom budú záznamy "
-#~ "odosielané a zaraďovanie medzi systémové záznamy, nie do zvláštneho "
-#~ "súboru)."
+#~ "Pre všetky URL adresy použiť HTTP proxy server nastavený v programe "
+#~ "Internet Explorer. Nezadávajte nastavenia na vyhnutie sa nastaveniam účtu "
+#~ "a konfiguračné skripty:"
 
 #~ msgid ""
-#~ "This defines the address, port and path the RTSP VOD server will listen "
-#~ "on.\n"
-#~ "Syntax is address:port/path. The default is to listen on all interfaces "
-#~ "(address 0.0.0.0), on port 554, with no path.\n"
-#~ "To listen only on the local interface, use \"localhost\" as address."
+#~ "Make VLC buffer audio data captured from jack for the specified length in "
+#~ "milliseconds."
 #~ msgstr ""
-#~ "Tu môžete definovať adresu, port a cestu k RTSP VOD serveru, z ktorého "
-#~ "chcete prijímať príkazy. \n"
-#~ "Syntax je: adresa:port/cesta. V predvolenom nastavení program prijíma "
-#~ "príkazy zo všetkých rozhraní (adresa je 0.0.0.0), na porte 554 a cesta "
-#~ "nie je zadaná. \n"
-#~ " Ak chcete prijímať príkazy len z lokálneho rozhrania, zadajte ako adresu "
-#~ "príkaz \"localhost\".Ak chcete prijímať príkazy len z lokálneho "
-#~ "rozhrania, do políčka s adresou zadajte slovo \"localhost\"."
+#~ "Zachytávať údaje o zvuku vo vyrovnávacej pamäti programu VLC z jack "
+#~ "konektora počas zadaného času (čas sa udáva v milisekundách). "
 
-#~ msgid "Ball color, one of \"red\", \"blue\" and \"green\"."
-#~ msgstr "Farba guľôčky, jedna z hodnôt \"červená\", \"modrá\" a \"zelená\"."
+#~ msgid "Use file memory mapping"
+#~ msgstr "Použiť mapovanie pamäti súboru"
 
-#~ msgid "Use systems codecs if available, for WMV codecs"
-#~ msgstr "Použiť systémové kodeky, ak sú dostupné, pre WMV kodeky"
+#~ msgid "Try to use memory mapping to read files and block devices."
+#~ msgstr "Pokúsiť sa použiť mapovanie pamäti pri čítaní súborov a blokov."
 
-#~ msgid "Unique DBUS service id (org.mpris.vlc-<pid>)"
-#~ msgstr "ID služby Unique DBUS (org.mpris.vlc-<pid>)"
+#~ msgid "MMap"
+#~ msgstr "MMap"
+
+#~ msgid "Audio Channel to use, if there are several audio inputs."
+#~ msgstr "Zvukový kanál, ktorý sa práve používa."
+
+#~ msgid "Decimation level for MJPEG streams"
+#~ msgstr "Úroveň zoslabovania MJPEG streamov"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Use a unique dbus service id to identify this VLC instance on the DBUS "
-#~ "bus. The process identifier (PID) is added to the service name: org.mpris."
-#~ "vlc-<pid>"
+#~ "Alsa or OSS audio capture in the v4l access is deprecated. please use "
+#~ "'v4l:// :input-slave=alsa://' or 'v4l:// :input-slave=oss://' instead."
 #~ msgstr ""
-#~ "Použiť službu unique dbus na identifikovanie inštancie VLC na zbernici "
-#~ "DBUS. Identifikátor procesu (PID) sa pridá k názvu služby: org.mpris.vlc-"
-#~ "<pid>"
+#~ "Neodporúča sa používanie zvukových záznamov Alsa alebo OSS pri prístupe "
+#~ "cez v4l. Namiesto toho prosím použite príkaz 'v4l:// :input-"
+#~ "slave=alsa://' alebo 'v4l:// :input-slave=oss://'."
 
-#~ msgid "Error when sending the Crash Report"
-#~ msgstr "Chyba pri odosielaní e-mailu s popisom chyby."
+#~ msgid "IO Method (READ, MMAP, USERPTR)."
+#~ msgstr "Metóda IO (READ, MMAP, USERPTR)."
 
-#~ msgid "Card %<PRIu32>"
-#~ msgstr "Karta %<PRIu32>"
+#~ msgid ""
+#~ "Automatically set the white balance of the video input (if supported by "
+#~ "the v4l2 driver)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Automaticky nastaviť vyváženie bielej na vstupe videa (ak je táto funkcia "
+#~ "podporovaná ovládačom v4l2)."
 
-#~ msgid "Exposure"
-#~ msgstr "Expozícia"
+#~ msgid ""
+#~ "Trigger a white balancing action, useless if auto white balance is "
+#~ "activated (if supported by the v4l2 driver)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Spúšťač vyvažovania bielej farby, nie je účinný v prípade, že je "
+#~ "aktivované automatické vyvažovanie bielej farby (ak je takáto funkcia "
+#~ "podporovaná ovládačom I4l2)."
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Exposure."
-#~ msgstr "Expozícia"
+#~ msgid "Blue balance of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Vyváženie modrej farby na vstupe videa (ak je táto funkcia podporovaná "
+#~ "ovládačom v4l2)."
 
 #~ msgid ""
-#~ "This saves the audio output volume when you use the mute function. You "
-#~ "should not change this option manually."
+#~ "Set the camera's horizontal centering (if supported by the v4l2 driver)."
 #~ msgstr ""
-#~ "Zvolením tejto funkcie môžete uložiť hlasitosť prehrávaného zvuku aj v "
-#~ "prípade, že použijete umlčanie zvuku. Neodporúčame vám, aby ste toto "
-#~ "nastavenie menili manuálne. "
+#~ "Nastaviť horizontálne vycentrovanie kamery (ak je táto funkcia "
+#~ "podporovaná ovládačom v4l2)."
 
-#~ msgid "Prefer system plugins over VLC"
-#~ msgstr "Preferovať systémové prídavné moduly pred modulmi programu VLC"
+#~ msgid "Treble level of the audio input (if supported by the v4l2 driver)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Úroveň výšok na vstupe zvuku (ak je táto funkcia podporovaná ovládačom "
+#~ "v4l2)."
 
 #~ msgid ""
-#~ "Indicates whether VLC will prefer native plugins installed on system over "
-#~ "VLC owns plugins whenever a choice is available."
+#~ "Alsa or OSS audio capture in the v4l2 access is deprecated. please use "
+#~ "'v4l2:// :input-slave=alsa://' or 'v4l2:// :input-slave=oss://' instead."
 #~ msgstr ""
-#~ "Nastavenie udáva, či bude program VLC preferovať svoje vlastné prídavné "
-#~ "moduly, alebo radšej systémové prídavné moduly v prípade, že budú "
-#~ "dostupné obidva."
+#~ "Neodporúča sa používanie zvukových záznamov Alsa alebo OSS pri prístupe "
+#~ "cez v4l2. Namiesto toho použite prosím príkaz 'v4l2:// :input-"
+#~ "slave=alsa://' alebo 'v4l2:// :input-slave=oss://'."
+
+#~ msgid "AUTO"
+#~ msgstr "AUTO"
+
+#~ msgid "READ"
+#~ msgstr "READ"
+
+#~ msgid "MMAP"
+#~ msgstr "MMAP"
+
+#~ msgid "USERPTR"
+#~ msgstr "USERPTR"
 
 #~ msgid ""
-#~ "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take "
-#~ "advantage of them."
+#~ "Path to the x509 PEM private key file that will be used for HTTPS. Leave "
+#~ "empty if you don't have one."
 #~ msgstr ""
-#~ "Ak váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX, program VLC dokáže túto "
-#~ "funkciu využiť."
+#~ "Cesta k súboru s privátnym kľúčom x509 PEM, ktorý sa používa pri prenose "
+#~ "pomocou protokolu HTTPS. Ak súbor s privátnym kľúčom nemáte, ponechajte "
+#~ "políčko prázdne. "
 
 #~ msgid ""
-#~ "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
-#~ "advantage of them."
+#~ "Path to the x509 PEM trusted root CA certificates (certificate authority) "
+#~ "file that will be used for HTTPS. Leave empty if you don't have one."
 #~ msgstr ""
-#~ "Ak váš procesor podporuje inštrukčnú sadu 3D Now!, program VLC dokáže "
-#~ "túto funkciu využiť."
-
-#~ msgid "Enable CPU MMX EXT support"
-#~ msgstr "Zapnúť podporu technológie MMX EXT"
+#~ "Cesta k certifikátom dôveryhodných serverov, ktoré sa používajú pri "
+#~ "prenose pomocou protokolu HTTPS. Ak certifikáty nemáte, ponechajte "
+#~ "políčko prázdne."
 
 #~ msgid ""
-#~ "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
-#~ "advantage of them."
+#~ "Path to the x509 PEM Certificates Revocation List file that will be used "
+#~ "for SSL. Leave empty if you don't have one."
 #~ msgstr ""
-#~ "Ak váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX EXT, program VLC dokáže "
-#~ "túto funkciu využiť."
+#~ "Cesta k zoznamu s odvolanými certifikátmi X509. Tento zoznam sa používa "
+#~ "pri SSL-spojení. Ak takýto súbor nemáte, ponechajte políčko prázdne."
 
-#~ msgid ""
-#~ "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take "
-#~ "advantage of them."
+#~ msgid "No audio device name was given. You might want to enter \"default\"."
 #~ msgstr ""
-#~ "Ak váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE, program VLC dokáže túto "
-#~ "funkciu využiť."
+#~ "Nie je zadaný žiaden názov zvuk. zariadenia. Zadajte aspoň hodnotu "
+#~ "\"default\"."
 
-#~ msgid "Enable CPU SSE2 support"
-#~ msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE2"
+#~ msgid "Try to work around buggy OSS drivers"
+#~ msgstr "Pokúsiť sa obísť chybné ovládače operačného systému"
 
 #~ msgid ""
-#~ "If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take "
-#~ "advantage of them."
+#~ "Some buggy OSS drivers just don't like when their internal buffers are "
+#~ "completely filled (the sound gets heavily hashed). If you have one of "
+#~ "these drivers, then you need to enable this option."
 #~ msgstr ""
-#~ "Ak váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE2, program VLC dokáže túto "
-#~ "funkciu využiť."
-
-#~ msgid "Enable CPU SSE3 support"
-#~ msgstr "Zapnúť podporu technológieSSE3"
+#~ "Niektoré chybné ovládače (prítomné v operačných systémoch) nepracujú "
+#~ "správne v prípade, že sa úplne zaplní ich interná vyrovnávacia pamäť "
+#~ "(spoznáte to podľa toho, že zvuk bude trhaný). Ak používate nejaké takéto "
+#~ "ovládače, skúste aktivovať túto voľbu."
 
-#~ msgid ""
-#~ "If your processor supports the SSE3 instructions set, VLC can take "
-#~ "advantage of them."
+#~ msgid "AltiVec FFmpeg audio/video decoder ((MS)MPEG4,SVQ1,H263,WMV,WMA)"
 #~ msgstr ""
-#~ "Ak váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE3, program VLC dokáže túto "
-#~ "funkciu využiť."
+#~ "Dekodér/kodér videa/zvuku AltiVec FF mpeg ((MS)MPEG4,SVQ1,H263,WMV,WMA)"
 
-#~ msgid "Enable CPU SSSE3 support"
-#~ msgstr "Zapnúť podporu technológie SSSE3"
+#~ msgid "Reload image file every n seconds."
+#~ msgstr "Obnoviť súbor s obrázkom každých n sekúnd."
 
 #~ msgid ""
-#~ "If your processor supports the SSSE3 instructions set, VLC can take "
-#~ "advantage of them."
+#~ "This integer when viewed in binary is a debugging mask\n"
+#~ "calls                 1\n"
+#~ "packet assembly info  2\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "Ak váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSSE3, program VLC dokáže túto "
-#~ "funkciu využiť."
+#~ "Táto hodnota (ak sa zobrazí binárne) môže byť aj maskou pre ladenie "
+#~ "chýb:\n"
+#~ "pre zobrazenie volaní zadajte hodnotu 1\n"
+#~ "pre zobrazenie kompletných informácií o pakete zadajte hodnotu 2\n"
 
-#~ msgid "Enable CPU SSE4.1 support"
-#~ msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE4.1"
+#~ msgid "Text is always opaque"
+#~ msgstr "Text je vždy nepriehľadný"
+
+#~ msgid "Subpage"
+#~ msgstr "Podstránka"
+
+#~ msgid "1.00x"
+#~ msgstr "1.00x"
+
+#~ msgid "Handlers"
+#~ msgstr "Obslužné súbory"
 
 #~ msgid ""
-#~ "If your processor supports the SSE4.1 instructions set, VLC can take "
-#~ "advantage of them."
+#~ "List of handler extensions and executable paths (for instance: php=/usr/"
+#~ "bin/php,pl=/usr/bin/perl)."
 #~ msgstr ""
-#~ "Ak váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE4.1, program VLC dokáže túto "
-#~ "funkciu využiť."
+#~ "Zoznam prípon a cesty k obslužným súborom. (napr.: php=/usr/bin/php,pl=/"
+#~ "usr/bin/perl)."
 
-#~ msgid "Enable CPU SSE4.2 support"
-#~ msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE4.2"
+#~ msgid "Export album art as /art"
+#~ msgstr "Exportovať album do parametra /art."
 
 #~ msgid ""
-#~ "If your processor supports the SSE4.2 instructions set, VLC can take "
-#~ "advantage of them."
+#~ "Allow exporting album art for current playlist items at the /art and /art?"
+#~ "id=<id> URLs."
 #~ msgstr ""
-#~ "Ak váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE4.2, program VLC dokáže túto "
-#~ "funkciu využiť."
+#~ "Táto voľba umožňuje exportovať informácie o druhu albumu v aktuálnom "
+#~ "playliste do parametra /art alebo /art?id=<id> v URL adrese."
 
-#~ msgid ""
-#~ "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
-#~ "advantage of them."
+#~ msgid "HTTP interface x509 PEM certificate file (enables SSL)."
 #~ msgstr ""
-#~ "Ak váš procesor podporuje inštrukčnú sadu AltiVecT, program VLC dokáže "
-#~ "túto funkciu využiť."
+#~ "Certifikačný súbor HTTP rozhrania x509 PEM (zapne sa šifrovanie SSL)"
 
-#~ msgid "Go back in browsing history"
-#~ msgstr "Vrátiť sa späť v prehliadači"
+#~ msgid "HTTP interface x509 PEM private key file."
+#~ msgstr "Súbor s privátnym kľúčom HTTP rozhrania x509 PEM"
 
-#~ msgid "Go forward in browsing history"
-#~ msgstr "Prejsť v prehliadači dopredu"
+#~ msgid "HTTP interface x509 PEM trusted root CA certificates file."
+#~ msgstr ""
+#~ "Súbor s certifikátmi dôveryhodných serverov x509 PEM v HTTP rozhraní"
+
+#~ msgid "Signals"
+#~ msgstr "Signály"
 
 #~ msgid ""
-#~ "%s\n"
-#~ "Done %s (100.0%%)"
+#~ "This AVI file is broken. Seeking will not work correctly.\n"
+#~ "Do you want to try to fix it?\n"
+#~ "\n"
+#~ "This might take a long time."
 #~ msgstr ""
-#~ "%s\n"
-#~ "Hotovo: %s (100.0%%)"
+#~ "Tento AVI súbor je porušený. Vyhľadávanie preto nebude fungovať "
+#~ "správne. \n"
+#~ "Chcete sa pokúsiť o opravu súboru? \n"
+#~ "\n"
+#~ "Môže to trvať pomerne dlho."
 
-#~ msgid "Alsa"
-#~ msgstr "Alsa"
+#~ msgid "Repair"
+#~ msgstr "Opraviť"
 
-#~ msgid "Avio"
-#~ msgstr "Avio"
+#~ msgid "Control word for the CSA encryption algorithm"
+#~ msgstr "Heslo pre kryptovací algoritmus CSA"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Adapter cards have a device file in directory named /dev/dvb/adapter[n] "
-#~ "with n>=0."
+#~ msgid "VLC was brought to you by:"
+#~ msgstr "Program VLC vám sprostredkoval:"
+
+#~ msgid "Apply the equalizer filter twice. The effect will be sharper."
+#~ msgstr "Aplikovať efekt ekvalizéra dvakrát. Výsledný efekt bude silnejší."
+
+#~ msgid "Enable the equalizer. Bands can be set manually or using a preset."
 #~ msgstr ""
-#~ "Karty adaptéra majú zvyčajne aj špeciálny súbor, umiestnený v zložke /dev/"
-#~ "dvb/adapter [číslo] a číslo je väčšie alebo sa rovná nule."
+#~ "Zapnúť ekvalizér. Pásma môžete nastaviť manuálne alebo použiť niektoré z "
+#~ "predvolených nastavení"
 
-#~ msgid "In kHz for DVB-S or Hz for DVB-C/T"
-#~ msgstr "V kHz pre DVB-S alebo v Hz pre DVB-C/T"
+#~ msgid "Shows more information about the available video filters."
+#~ msgstr "Zobrazia sa podrobnejšie informácie o dostupných filtroch videa."
 
-#~ msgid "In kHz for DVB-C/S/T"
-#~ msgstr "V kHz pre DVB-C/S/T"
+#~ msgid "Blur"
+#~ msgstr "Rozmazať"
 
-#~ msgid "Inversion mode [0=off, 1=on, 2=auto]"
-#~ msgstr "Inverzný režim [0=vypnuté, 1=zapnuté, 2=automaticky]"
+#~ msgid "Adds motion blurring to the image"
+#~ msgstr "Do obrázku pridá efekt rozmazania"
 
-#~ msgid ""
-#~ "This allows you to stream an entire transponder with a \"budget\" card."
-#~ msgstr ""
-#~ "Táto voľba umožňuje streamovať celý transponder pomocou tzv. \"budget\" "
-#~ "karty."
+#~ msgid "Creates several copies of the Video output window"
+#~ msgstr "Vytvorí viac kópií výstupného okna s videom"
 
-#~ msgid "Satellite number in the Diseqc system"
-#~ msgstr "Číslo satelitu v systéme Diseq C"
+#~ msgid "Enables an interactive Zoom feature"
+#~ msgstr "Zapne funkciu interaktívneho približovania"
 
-#~ msgid "[0=no diseqc, 1-4=satellite number]."
-#~ msgstr "[0=žiadne z čísel 1-4 v diseqc]."
+#~ msgid "Prevents the audio output from going over a predefined value."
+#~ msgstr "Zabráni tomu, aby zvuk na výstupe prekročil definovanú hodnotu."
 
-#~ msgid "In Volts [0, 13=vertical, 18=horizontal]."
-#~ msgstr "Vo voltoch [0, 13=vertikálne, 18=horizontálne]."
+#~ msgid "Imitates the effect of surround sound when using headphones."
+#~ msgstr ""
+#~ "Zvolením tejto funkcie môžete aktivovať imitovanie surround-efektu aj pri "
+#~ "použití slúchadiel."
+
+#~ msgid "Adjust Image"
+#~ msgstr "Prispôsobiť obrázok"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Enable high voltage if your cables are particularly long. This is not "
-#~ "supported by all frontends."
+#~ "This panel allows on-the-fly selection of various video effects.\n"
+#~ "These filters can be configured individually in the Preferences, in the "
+#~ "subsections of Video/Filters.\n"
+#~ "To choose the order in which the filter are applied, a filter option "
+#~ "string can be set in the Preferences, Video / Filters section."
 #~ msgstr ""
-#~ "Ak sú prívodné káble obzvlášť dlhé, môžete zapnúť vyššie napätie pre LNB "
-#~ "konvertor. Toto napätie však niektoré zariadenia nepodporujú."
-
-#~ msgid "[0=off, 1=on, -1=auto]."
-#~ msgstr "[0=vypnuté, 1=zapnuté, -1=automaticky]."
+#~ "V tomto paneli si môžete vybrať, ktoré efekty sa použijú pri prehrávaní "
+#~ "videa.\n"
+#~ "Filtre je možné individuálne nakonfigurovať v Nastaveniach, v podsekciách "
+#~ "Video/Filtre.\n"
+#~ "Ak chcete zmeniť poradie, v ktorom budú filtre aplikované, toto poradie "
+#~ "zmeňte ho v Nastaveniach, v sekcii Video / Filtre."
 
-#~ msgid "FEC=Forward Error Correction mode [9=auto]."
+#~ msgid ""
+#~ "Stretch the video to fill the entire window when resizing the video "
+#~ "instead of keeping the aspect ratio and displaying black borders."
 #~ msgstr ""
-#~ "FEC=Forward Error Correction mode (v preklade: režim pre korekciu chýb "
-#~ "pri prenose) [9=automaticky]."
+#~ "Touto voľbou môžete roztiahnuť video tak, aby bolo vyplnené celé okno. "
+#~ "Nemusí sa však dodržať stranový pomer videa."
 
-#~ msgid "Antenna lnb_lof1 (kHz)"
-#~ msgstr "Anténový lnb_1z1 (kHz)"
+#~ msgid "Use as Desktop Background"
+#~ msgstr "Použiť ako pozadie pracovnej plochy"
 
-#~ msgid "Low Band Local Osc Freq in kHz (usually 9.75GHz)"
-#~ msgstr "Nízkopásmová lokálna osc. frekvencia v kHz (zvyčajne 9,75 GHz)"
+#~ msgid ""
+#~ "Use the video as the Desktop Background Desktop icons cannot be "
+#~ "interacted with in this mode."
+#~ msgstr ""
+#~ "Uloženie videa ako pozadia pracovnej plochy, nie je v tomto režime možné."
 
-#~ msgid "Antenna lnb_lof2 (kHz)"
-#~ msgstr "Anténový lnb_1z2 (kHz)"
+#~ msgid ""
+#~ "VLC could not detect any EyeTV compatible device.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Check the device's connection, make sure that the latest EyeTV software "
+#~ "is installed and try again."
+#~ msgstr ""
+#~ "Program VLC nezistil žiadne zariadenie kompatibilné s EyeTV.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Skontrolujte, či je zariadenie pripojené, že je nainštalovaný najnovší "
+#~ "EyeTV softvér a skúste to znova."
 
-#~ msgid "High Band Local Osc Freq in kHz (usually 10.6GHz)"
-#~ msgstr "Vysokofrekvenčná lokálna osc. frekvencia v kHz (zvyčajne 10,6 GHz)"
+#~ msgid "Add controls to the video window"
+#~ msgstr "Pridať ovládače do okna s videom"
 
-#~ msgid "Antenna lnb_slof (kHz)"
-#~ msgstr "Anténový lnb_slof (kHz)"
+#~ msgid " State    : Playing %s"
+#~ msgstr "Stav: Prehráva sa %s"
 
-#~ msgid "Low Noise Block switch freq in kHz (usually 11.7GHz)"
-#~ msgstr "Prepínacia frekv. pre bloky s nízkym šumom (zvyčajne 11,7 GHz)"
+#~ msgid " State    : Opening/Connecting %s"
+#~ msgstr "Stav: Otvára sa/Pripája sa %s"
 
-#~ msgid "QAM, PSK or VSB modulation method"
-#~ msgstr "Metóda modulácie QAM, PSK alebo VSB"
+#~ msgid "     c           Switch color on/off"
+#~ msgstr "     c           Prepinanie farieb zapnute/vypnute"
 
-#~ msgid "QAM16"
-#~ msgstr "QAM16"
+#~ msgid "[Boxes]"
+#~ msgstr "[Boxy]"
 
-#~ msgid "QAM32"
-#~ msgstr "QAM32"
+#~ msgid " Logs "
+#~ msgstr "Záznamy"
 
-#~ msgid "QAM64"
-#~ msgstr "QAM64"
+#~ msgid " Playlist (All, one level) "
+#~ msgstr " Playlist (všetky, jedna úroveň)"
 
-#~ msgid "QAM128"
-#~ msgstr "QAM128"
+#~ msgid " Playlist (Manually added) "
+#~ msgstr " Playlist (manuálne pridávané)"
 
-#~ msgid "QAM256"
-#~ msgstr "QAM256"
+#~ msgid ""
+#~ "<p><i>VideoLAN</i> prefers when applications request authorization before "
+#~ "accessing Internet.</p>\n"
+#~ "<p><b>VLC media player</b> can get information from the Internet in order "
+#~ "to get <b>media information</b> or to check for available <b>updates</b>."
+#~ "</p>\n"
+#~ "<p><i>VLC media player</i> <b>doesn't</b> send or collect any "
+#~ "information, even anonymously, about your usage.</p>\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "<p><i>Tím VideoLAN</i> preferuje, ak nejaký program komunikuje cez "
+#~ "internet až po opýtaní.</p>\n"
+#~ " <p><b>Program VLC media player</b> však môže preberať určité informácie "
+#~ "dostupné z internetu. Je to potrebné pre to, aby mohol sprostredkovať "
+#~ "<b>informácie o médiu</b> alebo skontrolovať dostupnosť <b>aktualizácií</"
+#~ "b>.</p>\n"
+#~ "<p><i>VLC media player</i> <b>NE</b>zbiera ani neodosiela žiadne "
+#~ "informácie o používaní, a to ani anonymné.</p>\n"
 
-#~ msgid "BPSK"
-#~ msgstr "BPSK"
+#~ msgid "Sca&le"
+#~ msgstr "Zmeniť &veľkosť"
 
-#~ msgid "QPSK"
-#~ msgstr "QPSK"
+#~ msgid "Allow the volume to be set to 400%"
+#~ msgstr "Povoliť nastavenie hlasitosti na 400%"
 
-#~ msgid "8VSB"
-#~ msgstr "8VSB"
+#~ msgid ""
+#~ "Allow the volume to have range from 0% to 400%, instead of 0% to 200%. "
+#~ "This option can distort the audio, since it uses software amplification."
+#~ msgstr ""
+#~ "Povoliť nastavenie hlasitosti v rozsahu 0% - 400%, namiesto 0% - 200%. "
+#~ "Táto voľba môže spôsobovať rušenie zvuku, pokiaľ sa používa softvérové "
+#~ "zosilňovanie."
 
-#~ msgid "16VSB"
-#~ msgstr "16VSB"
+#~ msgid "Skins loader demux"
+#~ msgstr "Demuxovať zavádzač skinov (súborov so vzhľadom)"
 
-#~ msgid "FEC rate includes DVB-T high priority stream FEC Rate"
-#~ msgstr "Rýchlosť FEC zahŕňa aj rýchlosť FEC prioritného streamu v DVB-T"
+#~ msgid "ID3v1/2 and APEv1/2 tags parser"
+#~ msgstr "Analyzátor ID 3 tagov 1/2 a APE tagov 1/2"
 
-#~ msgid "2/3"
-#~ msgstr "2/3"
+#~ msgid ""
+#~ "It is possible to apply effects to the rendered text to improve its "
+#~ "readability."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ak chcete zlepšiť čitateľnosť písma, môžete naň aplikovať rôzne efekty."
 
-#~ msgid "3/4"
-#~ msgstr "3/4"
+#~ msgid "Expiration time for resumed TLS sessions"
+#~ msgstr "Čas expirácie dokončených relácií TLS"
 
-#~ msgid "5/6"
-#~ msgstr "5/6"
+#~ msgid ""
+#~ "It is possible to cache the resumed TLS sessions. This is the expiration "
+#~ "time of the sessions stored in this cache, in seconds."
+#~ msgstr ""
+#~ "Dokončené TLS-relácie môže program ukladať do vyrovnávacej pamäti. Tu "
+#~ "môžete zadať čas, počas ktorého sa budú relácie ukladať do vyrovnávacej "
+#~ "pamäti. Čas zadávajte v sekundách."
 
-#~ msgid "7/8"
-#~ msgstr "7/8"
+#~ msgid ""
+#~ "This is the maximum number of resumed TLS sessions that the cache will "
+#~ "hold."
+#~ msgstr ""
+#~ "Toto je maximálny počet relácií TLS, ktoré sa budú udržiavať vo "
+#~ "vyrovnávacej pamäti."
 
-#~ msgid "Terrestrial low priority stream code rate (FEC)"
-#~ msgstr "Rýchlosť kódovania terestriálneho streamu s nízkou prioritou (FEC)"
+#~ msgid "OSSO"
+#~ msgstr "OSSO"
 
-#~ msgid "Low Priority FEC Rate [Undefined,1/2,2/3,3/4,5/6,7/8]"
-#~ msgstr "Nízka priorita FEC [Nedefinovaná,1/2,2/3,3/4,5/6,7/8] "
+#~ msgid ""
+#~ "This is the host to which Growl notifications will be sent. By default, "
+#~ "notifications are sent locally."
+#~ msgstr ""
+#~ "Toto je adresa hostiteľa, na ktorú sa budú odosielať notifikácie Growl. V "
+#~ "predvolenom nastavení sú notifikácie zasielané len lokálne."
 
-#~ msgid "Terrestrial bandwidth"
-#~ msgstr "Šírka terestriálneho pásma"
+#~ msgid "Growl password on the Growl server."
+#~ msgstr "Heslo pre Growl server."
 
-#~ msgid "Terrestrial bandwidth [0=auto,6,7,8 in MHz]"
-#~ msgstr "Šírka terestriálneho pásma [0=automaticky,6,7,8 v MHz]"
+#~ msgid "Growl UDP port on the Growl server."
+#~ msgstr "UDP port na Growl-serveri."
 
-#~ msgid "Guard interval [Undefined,1/4,1/8,1/16,1/32]"
-#~ msgstr "Interval stráženia [Nedefinovaný,1/4,1/8,1/16,1/32]"
+#~ msgid "IPv4 SAP"
+#~ msgstr "IPv4 SAP"
 
-#~ msgid "1/4"
-#~ msgstr "1/4"
+#~ msgid "Listen to IPv4 announcements on the standard addresses."
+#~ msgstr "Prijímať oznamy IPv4 na štandardnej adrese."
 
-#~ msgid "1/8"
-#~ msgstr "1/8"
+#~ msgid "IPv6 SAP"
+#~ msgstr "IPv6 SAP"
 
-#~ msgid "1/16"
-#~ msgstr "16"
+#~ msgid "Listen to IPv6 announcements on the standard addresses."
+#~ msgstr "Prijímať oznamy IPv6 na štandardnej adrese."
 
-#~ msgid "1/32"
-#~ msgstr "32"
+#~ msgid "IPv6 SAP scope"
+#~ msgstr "Rozsah IPv6 SAP"
 
-#~ msgid "2k"
-#~ msgstr "2k"
+#~ msgid "Scope for IPv6 announcements (default is 8)."
+#~ msgstr "Rozsah oznamov cez IPv6 (predvolená hodnota je 8)"
 
-#~ msgid "8k"
-#~ msgstr "8k"
+#~ msgid ""
+#~ "This enables a SAP caching mechanism. This will result in lower SAP "
+#~ "startup time, but you could end up with items corresponding to legacy "
+#~ "streams."
+#~ msgstr ""
+#~ "Touto voľbou môžete zapnúť vyrovnávaciu pamäť pre protokol SAP. Protokol "
+#~ "sa potom rýchlejšie spustí."
 
-#~ msgid "Hierarchy alpha value [Undefined,1,2,4]"
-#~ msgstr "Hierarchia hodnoty alfa [Nedefinované,1,2,4]"
+#~ msgid "add grain to image"
+#~ msgstr "pridať zrnitosť do obrázka"
 
-#~ msgid "Modulation type for front-end device."
-#~ msgstr "Typ modulácie pre koncové zariadenie."
+#~ msgid "Embed the overlay"
+#~ msgstr "Vložiť prekrývanie"
 
-#~ msgid "Terrestrial high priority stream code rate (FEC)"
-#~ msgstr "Rýchlosť kódovania vysoko-prioritného terestriálneho streamu (FEC)"
+#~ msgid "Embed the framebuffer overlay into a X11 window"
+#~ msgstr "Vložiť prekrývanie z vyrovnávacej pamäti snímok do okna X11"
 
-#~ msgid "To enable the internal HTTP server, set its address and port here."
-#~ msgstr "Ak chcete zapnúť interný HTTP server, nastavte jeho adresu a port."
+#~ msgid "Allows you to modify what OpenGL provider should be used"
+#~ msgstr "Umožňuje zmeniť poskytovateľa OpenGL, ktorý sa použije"
 
-#~ msgid ""
-#~ "User name the administrator will use to log into the internal HTTP server."
-#~ msgstr ""
-#~ "Užívateľské meno administrátora bude použité pri prihlasovaní na interný "
-#~ "HTTP server."
+#~ msgid "Cache size (number of images)"
+#~ msgstr "Veľkosť vyrovnávacej pamäti (počet obrázkov)"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Password the administrator will use to log into the internal HTTP server."
+#~ msgid "Snapshot cache size (number of images to keep)."
 #~ msgstr ""
-#~ "Heslo administrátora bude použité pri prihlasovaní na interný HTTP server."
+#~ "Vyrovnávacia pamäť pre screenshoty (počet obrázkov udržiavaných v pamäti)."
 
-#~ msgid "HTTP ACL"
-#~ msgstr "HTTP ACL"
+#~ msgid "ID of the video output X window"
+#~ msgstr "ID výstupu videa v okne X"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Access control list (equivalent to .hosts) file path, which will limit "
-#~ "the range of IPs entitled to log into the internal HTTP server."
+#~ "VLC can embed its video output in an existing X11 window. This is the X "
+#~ "identifier of that window (0 means none)."
 #~ msgstr ""
-#~ "Cesta ku kontrolnému zoznamu prístupov (zoznam je ekvivalentom súboru ."
-#~ "hosts), v ktorom sú uložené IP adresy počítačov, ktoré sa môžu prihlásiť "
-#~ "na interný HTTP server."
+#~ "Program VLC môže výstupné video vložiť do okna X11. Toto je identifikátor "
+#~ "X pre toto okno (0 = žiaden)."
 
-#~ msgid "HTTP interface x509 PEM certificate file (enables SSL)"
+#~ msgid "Use shared memory"
+#~ msgstr "Použiť zdieľanú pamäť"
+
+#~ msgid "Use shared memory to communicate between VLC and the X server."
 #~ msgstr ""
-#~ "Certifikačný súbor HTTP rozhrania x509 PEM (zapne sa šifrovanie SSL)."
+#~ "Použiť zdieľanú pamäť pre komunikáciu medzi programom VLC a X serverom."
 
-#~ msgid "HTTP interface x509 PEM private key file"
-#~ msgstr "Súbor s privátnym kľúčom HTTP rozhrania x509 PEM."
+#~ msgid "More bands : 80 / 20"
+#~ msgstr "Viac pásiem : 80 / 20"
 
-#~ msgid "HTTP interface x509 PEM trusted root CA certificates file"
-#~ msgstr ""
-#~ "Súbor s certifikátmi dôveryhodných serverov x509 PEM v HTTP rozhraní."
+#~ msgid "Band separator"
+#~ msgstr "Oddeľovač pásiem"
 
 #~ msgid ""
-#~ "The given syntax is deprecated. Run \"vlc -p dvb\" to see an explanation "
-#~ "of the new syntax."
+#~ "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/"
+#~ "REC-html40/strict.dtd\">\n"
+#~ "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/"
+#~ "css\">\n"
+#~ "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
+#~ "</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; "
+#~ "font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
+#~ "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
+#~ "right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" color:"
+#~ "#838383;\">http://www.example.com/stream.avi</span></p>\n"
+#~ "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
+#~ "right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" color:"
+#~ "#838383;\">rtp://@:1234</span></p>\n"
+#~ "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
+#~ "right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" color:"
+#~ "#838383;\">mms://mms.examples.com/stream.asx</span></p>\n"
+#~ "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
+#~ "right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" color:"
+#~ "#838383;\">rtsp://server.example.org:8080/test.sdp</span></p>\n"
+#~ "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
+#~ "right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" color:"
+#~ "#838383;\">http://www.yourtube.com/watch?v=gg64x</span></p></body></html>"
 #~ msgstr ""
-#~ "Zadaná syntax bola odmietnutá. Spustite prosím \"vlc -p dvb\" a pozrite "
-#~ "si vysvetlivky k novej syntaxi."
+#~ "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/"
+#~ "REC-html40/strict.dtd\">\n"
+#~ "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/"
+#~ "css\">\n"
+#~ "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
+#~ "</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; "
+#~ "font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
+#~ "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
+#~ "right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" color:"
+#~ "#838383;\">http://www.example.com/stream.avi</span></p>\n"
+#~ "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
+#~ "right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" color:"
+#~ "#838383;\">rtp://@:1234</span></p>\n"
+#~ "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
+#~ "right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" color:"
+#~ "#838383;\">mms://mms.examples.com/stream.asx</span></p>\n"
+#~ "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
+#~ "right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" color:"
+#~ "#838383;\">rtsp://server.example.org:8080/test.sdp</span></p>\n"
+#~ "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
+#~ "right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" color:"
+#~ "#838383;\">http://www.yourtube.com/watch?v=gg64x</span></p></body></html>"
 
-#~ msgid "The provided polarization \"%c\" is not valid."
-#~ msgstr "Zadaná polarizácia \"%c\" nie je platná"
+#~ msgid "Minimal view mode (no toolbars)"
+#~ msgstr "Režim minimálneho zobrazenia (bez panelov nástrojov)"
 
-#~ msgid "Number of frames per second (eg. 24, 25, 29.97, 30)."
-#~ msgstr "Počet snímok za sekundu (napr. 24, 25, 29.97, 30)."
+#~ msgid "No v4l2 instance found. Press the refresh button to try again."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nenašla sa žiadna inštancia v4l2. Skúste to ešte raz stlačením tlačidla "
+#~ "Obnoviť."
 
 #~ msgid ""
-#~ "Set the ID of the fake elementary stream for use in #duplicate{} "
-#~ "constructs (default 0)."
+#~ "Use the input picture to determine how to code it - interlaced or "
+#~ "progressive"
 #~ msgstr ""
-#~ "Nastavte ident. číslo pre fingovaný elementárny stream (predvolená "
-#~ "hodnota je 0)."
+#~ "Použiť vstupný obrázok na zistenie kódovania - prekladaného alebo "
+#~ "progresívneho"
+
+#~ msgid "Use media key control when VLC is in background"
+#~ msgstr "POužiť ovládanie mediálnymi klávesami keď je program VLC na pozadí"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Duration of the fake streaming before faking an end-of-file (default is "
-#~ "-1 meaning that the stream is unlimited when fake is forced, or lasts for "
-#~ "10 seconds otherwise. 0, means that the stream is unlimited)."
+#~ "By default, VLC will accept media key events also when being in "
+#~ "background."
 #~ msgstr ""
-#~ "Trvanie fingovaného streamovania pred fingovaným ukončením súboru "
-#~ "(predvolená hodnota je -1, čo znamená, že stream nie je pri limitovaný, "
-#~ "alebo trvá 10 sekúnd. Hodnota 0 znamená, že stream nie je limitovaný)."
+#~ "V predvolenom nastavení bude program VLC akceptovať udalosti vyvolané "
+#~ "mediálnymi klávesom aj v prípade, že program je na pozadí."
 
-#~ msgid "Limit the number of redirection to follow."
-#~ msgstr "Limitovať počet sledovaných presmerovaní."
+#~ msgid "...when VLC is in background"
+#~ msgstr "... keď je program VLC na pozadí"
 
-#~ msgid "Use Internet Explorer entered HTTP proxy server"
-#~ msgstr "Použiť HTTP proxy server zadaný v programe Internet Explorer"
+#~ msgid "GME demuxer (Game_Music_Emu)"
+#~ msgstr "Demuxér formátu GME (Game_Music_Emu)"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Use Internet Explorer entered HTTP proxy server for all URL. Don't take "
-#~ "into account bypasses settings and auto configuration scripts."
-#~ msgstr ""
-#~ "Pre všetky URL adresy použiť HTTP proxy server nastavený v programe "
-#~ "Internet Explorer. Nezadávajte nastavenia na vyhnutie sa nastaveniam účtu "
-#~ "a konfiguračné skripty:"
+#~ msgid "Disable DVD Menus (for compatibility)"
+#~ msgstr "Zablokovať menu DVD (vyššia kompatibilita)"
 
+#, fuzzy
 #~ msgid ""
-#~ "Make VLC buffer audio data captured from jack for the specified length in "
-#~ "milliseconds."
+#~ "Channel of the card to use (Usually, 0 = tuner, 1 = composite, 2 = "
+#~ "svideo)."
 #~ msgstr ""
-#~ "Zachytávať údaje o zvuku vo vyrovnávacej pamäti programu VLC z jack "
-#~ "konektora počas zadaného času (čas sa udáva v milisekundách). "
-
-#~ msgid "Use file memory mapping"
-#~ msgstr "Použiť mapovanie pamäti súboru"
+#~ "Kanál na karte, ktorý chcete použiť (0 = tuner, 1 = kompozitný výstup, 2 "
+#~ "= S-Video)"
 
-#~ msgid "Try to use memory mapping to read files and block devices."
-#~ msgstr "Pokúsiť sa použiť mapovanie pamäti pri čítaní súborov a blokov."
+#, fuzzy
+#~ msgid "Width of the stream to capture (-1 for autodetect)."
+#~ msgstr "Šírka zachytávaného streamu (pre autodetekciu zadajte hodnotu -1)."
 
-#~ msgid "MMap"
-#~ msgstr "MMap"
+#, fuzzy
+#~ msgid "Height of the stream to capture (-1 for autodetect)."
+#~ msgstr "Výška zachytávaného streamu (pre autodetekciu zadajte hodnotu -1)."
 
-#~ msgid "Audio Channel to use, if there are several audio inputs."
-#~ msgstr "Zvukový kanál, ktorý sa práve používa."
+#, fuzzy
+#~ msgid "IO Method"
+#~ msgstr "Metóda výstupu"
 
-#~ msgid "Decimation level for MJPEG streams"
-#~ msgstr "Úroveň zoslabovania MJPEG streamov"
+#, fuzzy
+#~ msgid "Crops a defined part of the image"
+#~ msgstr "Priehľadnosť obrázka"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Alsa or OSS audio capture in the v4l access is deprecated. please use "
-#~ "'v4l:// :input-slave=alsa://' or 'v4l:// :input-slave=oss://' instead."
-#~ msgstr ""
-#~ "Neodporúča sa používanie zvukových záznamov Alsa alebo OSS pri prístupe "
-#~ "cez v4l. Namiesto toho prosím použite príkaz 'v4l:// :input-"
-#~ "slave=alsa://' alebo 'v4l:// :input-slave=oss://'."
+#, fuzzy
+#~ msgid "iSight Capture Input"
+#~ msgstr "Vstup pre zvukové záznamy ALSA"
 
-#~ msgid "IO Method (READ, MMAP, USERPTR)."
-#~ msgstr "Metóda IO (READ, MMAP, USERPTR)."
+#~ msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
+#~ msgstr "Tu si môžete vybrať preferovaný výstup videa a nakonfigurovať ho. "
 
-#~ msgid ""
-#~ "Automatically set the white balance of the video input (if supported by "
-#~ "the v4l2 driver)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Automaticky nastaviť vyváženie bielej na vstupe videa (ak je táto funkcia "
-#~ "podporovaná ovládačom v4l2)."
+#~ msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
+#~ msgstr "Tieto moduly zabezpečujú fungovanie siete pre ostatné časti VLC."
 
 #~ msgid ""
-#~ "Trigger a white balancing action, useless if auto white balance is "
-#~ "activated (if supported by the v4l2 driver)."
+#~ "These are general settings for video/audio/subtitle encoding modules."
 #~ msgstr ""
-#~ "Spúšťač vyvažovania bielej farby, nie je účinný v prípade, že je "
-#~ "aktivované automatické vyvažovanie bielej farby (ak je takáto funkcia "
-#~ "podporovaná ovládačom I4l2)."
+#~ "Tu sú všeobecné nastavenia kódovacích modulov videa/zvuku/titulkov. "
 
-#~ msgid "Blue balance of the video input (if supported by the v4l2 driver)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vyváženie modrej farby na vstupe videa (ak je táto funkcia podporovaná "
-#~ "ovládačom v4l2)."
+#~ msgid "Dialog providers can be configured here."
+#~ msgstr "Tu môžete nastaviť parametre pre poskytovanie dialógov."
 
 #~ msgid ""
-#~ "Set the camera's horizontal centering (if supported by the v4l2 driver)."
+#~ "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
+#~ "example by setting the subtitle type or file name."
 #~ msgstr ""
-#~ "Nastaviť horizontálne vycentrovanie kamery (ak je táto funkcia "
-#~ "podporovaná ovládačom v4l2)."
+#~ "V tejto časti si môžete určiť, ako sa bude správať demuxér titulkov, "
+#~ "môžete napríklad nastaviť typ titulkov alebo názov súboru."
 
-#~ msgid "Treble level of the audio input (if supported by the v4l2 driver)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Úroveň výšok na vstupe zvuku (ak je táto funkcia podporovaná ovládačom "
-#~ "v4l2)."
+#~ msgid "No suitable decoder module"
+#~ msgstr "Nie je dostupný žiadny vhodný modul dekodéra"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Alsa or OSS audio capture in the v4l2 access is deprecated. please use "
-#~ "'v4l2:// :input-slave=alsa://' or 'v4l2:// :input-slave=oss://' instead."
+#~ "VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
+#~ "there is no way for you to fix this."
 #~ msgstr ""
-#~ "Neodporúča sa používanie zvukových záznamov Alsa alebo OSS pri prístupe "
-#~ "cez v4l2. Namiesto toho použite prosím príkaz 'v4l2:// :input-"
-#~ "slave=alsa://' alebo 'v4l2:// :input-slave=oss://'."
-
-#~ msgid "AUTO"
-#~ msgstr "AUTO"
-
-#~ msgid "READ"
-#~ msgstr "READ"
-
-#~ msgid "MMAP"
-#~ msgstr "MMAP"
-
-#~ msgid "USERPTR"
-#~ msgstr "USERPTR"
+#~ "VLC nepodporuje formát videa alebo zvuku \"%4.4s\". Túto chybu momentálne "
+#~ "nie je možné odstrániť."
 
+#, fuzzy
 #~ msgid ""
-#~ "Path to the x509 PEM private key file that will be used for HTTPS. Leave "
-#~ "empty if you don't have one."
+#~ "This file contains an optional CRL to prevent remove clients from using "
+#~ "revoked certificates in TLS sessions."
 #~ msgstr ""
-#~ "Cesta k súboru s privátnym kľúčom x509 PEM, ktorý sa používa pri prenose "
-#~ "pomocou protokolu HTTPS. Ak súbor s privátnym kľúčom nemáte, ponechajte "
-#~ "políčko prázdne. "
+#~ "Tento súbor obsahuje doplnkový zoznam zrušených certifikátov na "
+#~ "zabránenie tomu, aby vzdialení klienti používali zamietnuté certifikáty v "
+#~ "reláciách TLS."
 
 #~ msgid ""
-#~ "Path to the x509 PEM trusted root CA certificates (certificate authority) "
-#~ "file that will be used for HTTPS. Leave empty if you don't have one."
+#~ "Additional path for VLC to look for its modules. You can add several "
+#~ "paths by concatenating them using \" PATH_SEP \" as separator"
 #~ msgstr ""
-#~ "Cesta k certifikátom dôveryhodných serverov, ktoré sa používajú pri "
-#~ "prenose pomocou protokolu HTTPS. Ak certifikáty nemáte, ponechajte "
-#~ "políčko prázdne."
+#~ "Tu môžete zadať cestu k ďalšiemu priečinku, v ktorom sa budú vyhľadávať "
+#~ "prídavné moduly pre program VLC. Môžete pridať aj reťazec ciest, "
+#~ "oddelených znakmi \" PATH_SEP \""
 
-#~ msgid ""
-#~ "Path to the x509 PEM Certificates Revocation List file that will be used "
-#~ "for SSL. Leave empty if you don't have one."
-#~ msgstr ""
-#~ "Cesta k zoznamu s odvolanými certifikátmi X509. Tento zoznam sa používa "
-#~ "pri SSL-spojení. Ak takýto súbor nemáte, ponechajte políčko prázdne."
+#~ msgid "Album art policy"
+#~ msgstr "Metóda zisťovania albumu"
 
-#~ msgid "No audio device name was given. You might want to enter \"default\"."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nie je zadaný žiaden názov zvuk. zariadenia. Zadajte aspoň hodnotu "
-#~ "\"default\"."
+#~ msgid "Choose how album art will be downloaded."
+#~ msgstr "Vyberte si, kedy sa má stiahnuť druh albumu."
 
-#~ msgid "Try to work around buggy OSS drivers"
-#~ msgstr "Pokúsiť sa obísť chybné ovládače operačného systému"
+#~ msgid "Manual download only"
+#~ msgstr "Stiahnuť manuálne"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Some buggy OSS drivers just don't like when their internal buffers are "
-#~ "completely filled (the sound gets heavily hashed). If you have one of "
-#~ "these drivers, then you need to enable this option."
-#~ msgstr ""
-#~ "Niektoré chybné ovládače (prítomné v operačných systémoch) nepracujú "
-#~ "správne v prípade, že sa úplne zaplní ich interná vyrovnávacia pamäť "
-#~ "(spoznáte to podľa toho, že zvuk bude trhaný). Ak používate nejaké takéto "
-#~ "ovládače, skúste aktivovať túto voľbu."
+#~ msgid "When track starts playing"
+#~ msgstr "Keď sa začne prehrávať stopa z albumu"
 
-#~ msgid "AltiVec FFmpeg audio/video decoder ((MS)MPEG4,SVQ1,H263,WMV,WMA)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Dekodér/kodér videa/zvuku AltiVec FF mpeg ((MS)MPEG4,SVQ1,H263,WMV,WMA)"
+#~ msgid "As soon as track is added"
+#~ msgstr "Hneď po pridaní stopy"
 
-#~ msgid "Reload image file every n seconds."
-#~ msgstr "Obnoviť súbor s obrázkom každých n sekúnd."
+#~ msgid "Load Media Library"
+#~ msgstr "Načítať knižnicu s médiami"
 
 #~ msgid ""
-#~ "This integer when viewed in binary is a debugging mask\n"
-#~ "calls                 1\n"
-#~ "packet assembly info  2\n"
+#~ "Enable this option to load the SQL-based Media Library at VLC startup"
 #~ msgstr ""
-#~ "Táto hodnota (ak sa zobrazí binárne) môže byť aj maskou pre ladenie "
-#~ "chýb:\n"
-#~ "pre zobrazenie volaní zadajte hodnotu 1\n"
-#~ "pre zobrazenie kompletných informácií o pakete zadajte hodnotu 2\n"
-
-#~ msgid "Text is always opaque"
-#~ msgstr "Text je vždy nepriehľadný"
-
-#~ msgid "Subpage"
-#~ msgstr "Podstránka"
-
-#~ msgid "1.00x"
-#~ msgstr "1.00x"
-
-#~ msgid "Handlers"
-#~ msgstr "Obslužné súbory"
+#~ "Zapnúť túto voľbu pre našítanie knižnice médií na základe SQL, pri štarte "
+#~ "programu VLC"
 
-#~ msgid ""
-#~ "List of handler extensions and executable paths (for instance: php=/usr/"
-#~ "bin/php,pl=/usr/bin/perl)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Zoznam prípon a cesty k obslužným súborom. (napr.: php=/usr/bin/php,pl=/"
-#~ "usr/bin/perl)."
+#~ msgid "FFmpeg"
+#~ msgstr "FFmpeg"
 
-#~ msgid "Export album art as /art"
-#~ msgstr "Exportovať album do parametra /art."
+#~ msgid "FFmpeg access"
+#~ msgstr "Prístup FFmpeg"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Allow exporting album art for current playlist items at the /art and /art?"
-#~ "id=<id> URLs."
+#~ msgid "Your system AACS decoding library does not work. Missing keys?"
 #~ msgstr ""
-#~ "Táto voľba umožňuje exportovať informácie o druhu albumu v aktuálnom "
-#~ "playliste do parametra /art alebo /art?id=<id> v URL adrese."
+#~ "Vaša systémová knižnica pre dekódovanie AACS nie je funkčná. Chýbajúce "
+#~ "kľúče?"
 
-#~ msgid "HTTP interface x509 PEM certificate file (enables SSL)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Certifikačný súbor HTTP rozhrania x509 PEM (zapne sa šifrovanie SSL)"
+#~ msgid "VLC could not open the file \"%s\". (%m)"
+#~ msgstr "Program VLC nemôže otvoriť súbor \"%s\". (%m)"
 
-#~ msgid "HTTP interface x509 PEM private key file."
-#~ msgstr "Súbor s privátnym kľúčom HTTP rozhrania x509 PEM"
+#~ msgid "TCP address to use"
+#~ msgstr "TCP adresa, ktorá sa použije"
 
-#~ msgid "HTTP interface x509 PEM trusted root CA certificates file."
+#~ msgid ""
+#~ "TCP address to use to communicate with the video part of the Bar Graph "
+#~ "(default localhost). In the case of bargraph incrustation, use localhost."
 #~ msgstr ""
-#~ "Súbor s certifikátmi dôveryhodných serverov x509 PEM v HTTP rozhraní"
+#~ "TCP adresa, ktorá sa má použiť na komunikáciu s video časťou súčasti Bar "
+#~ "Graph (predvolená adresa: localhost). V prípade inkrustácie, použite "
+#~ "adresu: localhost."
 
-#~ msgid "Signals"
-#~ msgstr "Signály"
+#~ msgid "TCP port to use"
+#~ msgstr "TCP port, ktorý sa použije"
 
 #~ msgid ""
-#~ "This AVI file is broken. Seeking will not work correctly.\n"
-#~ "Do you want to try to fix it?\n"
-#~ "\n"
-#~ "This might take a long time."
+#~ "TCP port to use to communicate with the video part of the Bar Graph "
+#~ "(default 12345). Use the same port as the one used in the rc interface."
 #~ msgstr ""
-#~ "Tento AVI súbor je porušený. Vyhľadávanie preto nebude fungovať "
-#~ "správne. \n"
-#~ "Chcete sa pokúsiť o opravu súboru? \n"
-#~ "\n"
-#~ "Môže to trvať pomerne dlho."
+#~ "TPC port, ktorý sa má použiť na komunikáciu s video časťou súčasti Bar "
+#~ "Graph (predvolená hodnota je: 12345). Použite ten istý port, ako ten, "
+#~ "ktorý ste použili v rozhraní RC."
 
-#~ msgid "Repair"
-#~ msgstr "Opraviť"
+#~ msgid "Force connection reset regularly"
+#~ msgstr "Pravidelne si vynútiť reset pripojenia"
 
-#~ msgid "Control word for the CSA encryption algorithm"
-#~ msgstr "Heslo pre kryptovací algoritmus CSA"
+#~ msgid ""
+#~ "Defines if the TCP connection should be reset. This is to be used when "
+#~ "using with audiobargraph_v (default 1)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Určuje, či sa má TCP spojenie resetovať. Toto nastavenie je použité "
+#~ "vtedy, ak je použitá funkcia audiobargraph_v. Predvolená hodnota je 1."
 
-#~ msgid "VLC was brought to you by:"
-#~ msgstr "Program VLC vám sprostredkoval:"
+#~ msgid "Audio filter for stereo to mono conversion"
+#~ msgstr "Zvukový filter pre konverziu formátu stereo na mono"
 
-#~ msgid "Apply the equalizer filter twice. The effect will be sharper."
-#~ msgstr "Aplikovať efekt ekvalizéra dvakrát. Výsledný efekt bude silnejší."
+#~ msgid "Discard cropping information"
+#~ msgstr "Zlikvidovať informácie o vystrihovaní"
 
-#~ msgid "Enable the equalizer. Bands can be set manually or using a preset."
+#~ msgid "Discard internal cropping parameters (e.g. from H.264 SPS)."
 #~ msgstr ""
-#~ "Zapnúť ekvalizér. Pásma môžete nastaviť manuálne alebo použiť niektoré z "
-#~ "predvolených nastavení"
-
-#~ msgid "Shows more information about the available video filters."
-#~ msgstr "Zobrazia sa podrobnejšie informácie o dostupných filtroch videa."
+#~ "Zlikvidovať interné parametre pre vystrihovanie (napríklad z H.264 SPS)."
 
-#~ msgid "Blur"
-#~ msgstr "Rozmazať"
+#~ msgid "Video Acceleration (VA) API"
+#~ msgstr "Akcelerácia videa (VA) API"
 
-#~ msgid "Adds motion blurring to the image"
-#~ msgstr "Do obrázku pridá efekt rozmazania"
+#~ msgid "Video Decode and Presentation API for Unix (VDPAU)"
+#~ msgstr "API pre dekódovanie videa a prezentáciu, pre Unix (VDPAU)"
 
-#~ msgid "Creates several copies of the Video output window"
-#~ msgstr "Vytvorí viac kópií výstupného okna s videom"
+#~ msgid "If bitrate=0, use this value for constant quality"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ak dátový tok = 0, použije sa táto hodnota ako faktor konštantnej kvality"
 
-#~ msgid "Enables an interactive Zoom feature"
-#~ msgstr "Zapne funkciu interaktívneho približovania"
+#~ msgid "A value > 0 enables constant bitrate mode"
+#~ msgstr "Hodnota väčšia ako 0 zapne režim konštantného dátového toku"
 
-#~ msgid "Prevents the audio output from going over a predefined value."
-#~ msgstr "Zabráni tomu, aby zvuk na výstupe prekročil definovanú hodnotu."
+#~ msgid "Enable lossless coding"
+#~ msgstr "Zapnúť bezstratové kódovanie"
 
-#~ msgid "Imitates the effect of surround sound when using headphones."
+#~ msgid ""
+#~ "Lossless coding ignores bitrate and quality settings, allowing for "
+#~ "perfect reproduction of the original"
 #~ msgstr ""
-#~ "Zvolením tejto funkcie môžete aktivovať imitovanie surround-efektu aj pri "
-#~ "použití slúchadiel."
+#~ "Bezstratové kódovane neberie ohľad na dátový tok a nastavenia kvality, "
+#~ "umožňuje perfektnú reprodukciu originálnej skladby"
 
-#~ msgid "Adjust Image"
-#~ msgstr "Prispôsobiť obrázok"
+#~ msgid "Rectangular Linear Phase"
+#~ msgstr "Obdĺžníková lineárna fáza"
 
-#~ msgid ""
-#~ "This panel allows on-the-fly selection of various video effects.\n"
-#~ "These filters can be configured individually in the Preferences, in the "
-#~ "subsections of Video/Filters.\n"
-#~ "To choose the order in which the filter are applied, a filter option "
-#~ "string can be set in the Preferences, Video / Filters section."
-#~ msgstr ""
-#~ "V tomto paneli si môžete vybrať, ktoré efekty sa použijú pri prehrávaní "
-#~ "videa.\n"
-#~ "Filtre je možné individuálne nakonfigurovať v Nastaveniach, v podsekciách "
-#~ "Video/Filtre.\n"
-#~ "Ak chcete zmeniť poradie, v ktorom budú filtre aplikované, toto poradie "
-#~ "zmeňte ho v Nastaveniach, v sekcii Video / Filtre."
+#~ msgid "Diagonal Linear Phase"
+#~ msgstr "Diagonálna lineárna fáza"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Stretch the video to fill the entire window when resizing the video "
-#~ "instead of keeping the aspect ratio and displaying black borders."
-#~ msgstr ""
-#~ "Touto voľbou môžete roztiahnuť video tak, aby bolo vyplnené celé okno. "
-#~ "Nemusí sa však dodržať stranový pomer videa."
+#~ msgid "Distance between 'P' frames"
+#~ msgstr "Vzdialenosť medzi P-snímkami"
 
-#~ msgid "Use as Desktop Background"
-#~ msgstr "Použiť ako pozadie pracovnej plochy"
+#~ msgid "Number of 'P' frames per GOP"
+#~ msgstr "Počet P snímkov na GOP"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Use the video as the Desktop Background Desktop icons cannot be "
-#~ "interacted with in this mode."
-#~ msgstr ""
-#~ "Uloženie videa ako pozadia pracovnej plochy, nie je v tomto režime možné."
+#~ msgid "Width of motion compensation blocks"
+#~ msgstr "Šírka blokov pre kompenzáciu pohybu"
 
-#~ msgid ""
-#~ "VLC could not detect any EyeTV compatible device.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Check the device's connection, make sure that the latest EyeTV software "
-#~ "is installed and try again."
-#~ msgstr ""
-#~ "Program VLC nezistil žiadne zariadenie kompatibilné s EyeTV.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Skontrolujte, či je zariadenie pripojené, že je nainštalovaný najnovší "
-#~ "EyeTV softvér a skúste to znova."
+#~ msgid "Height of motion compensation blocks"
+#~ msgstr "Výška blokov pre kompenzáciu pohybu"
 
-#~ msgid "Add controls to the video window"
-#~ msgstr "Pridať ovládače do okna s videom"
+#~ msgid "Block overlap (%)"
+#~ msgstr "Prekrývanie blokov (%)"
 
-#~ msgid " State    : Playing %s"
-#~ msgstr "Stav: Prehráva sa %s"
+#~ msgid "Amount that each motion block should be overlapped by its neighbours"
+#~ msgstr "Udáva časť bloku, ktorá môže byť prekrytá susednými blokmi"
 
-#~ msgid " State    : Opening/Connecting %s"
-#~ msgstr "Stav: Otvára sa/Pripája sa %s"
+#~ msgid "xblen"
+#~ msgstr "xblen"
 
-#~ msgid "     c           Switch color on/off"
-#~ msgstr "     c           Prepinanie farieb zapnute/vypnute"
+#~ msgid "Total horizontal block length including overlaps"
+#~ msgstr "Celková horizontálna dĺžka bloku vrátane prekrytia"
 
-#~ msgid "[Boxes]"
-#~ msgstr "[Boxy]"
+#~ msgid "yblen"
+#~ msgstr "yblen"
 
-#~ msgid " Logs "
-#~ msgstr "Záznamy"
+#~ msgid "Total vertical block length including overlaps"
+#~ msgstr "Celková vertikálna dĺžka bloku vrátane prekrytia"
 
-#~ msgid " Playlist (All, one level) "
-#~ msgstr " Playlist (všetky, jedna úroveň)"
+#~ msgid "Motion vector precision"
+#~ msgstr "Presnosť vektorov pohybu"
 
-#~ msgid " Playlist (Manually added) "
-#~ msgstr " Playlist (manuálne pridávané)"
+#~ msgid "Motion vector precision in pels."
+#~ msgstr "Presnosť vektorov pohybu (v jednotkách pels)."
+
+#~ msgid "Simple ME search area x:y"
+#~ msgstr "Jednoduchá oblasť vyhľadávania ME x:y"
 
 #~ msgid ""
-#~ "<p><i>VideoLAN</i> prefers when applications request authorization before "
-#~ "accessing Internet.</p>\n"
-#~ "<p><b>VLC media player</b> can get information from the Internet in order "
-#~ "to get <b>media information</b> or to check for available <b>updates</b>."
-#~ "</p>\n"
-#~ "<p><i>VLC media player</i> <b>doesn't</b> send or collect any "
-#~ "information, even anonymously, about your usage.</p>\n"
+#~ "(Not recommended) Perform a simple (non hierarchical block matching "
+#~ "motion vector search with search range of +/-x, +/-y"
 #~ msgstr ""
-#~ "<p><i>Tím VideoLAN</i> preferuje, ak nejaký program komunikuje cez "
-#~ "internet až po opýtaní.</p>\n"
-#~ " <p><b>Program VLC media player</b> však môže preberať určité informácie "
-#~ "dostupné z internetu. Je to potrebné pre to, aby mohol sprostredkovať "
-#~ "<b>informácie o médiu</b> alebo skontrolovať dostupnosť <b>aktualizácií</"
-#~ "b>.</p>\n"
-#~ "<p><i>VLC media player</i> <b>NE</b>zbiera ani neodosiela žiadne "
-#~ "informácie o používaní, a to ani anonymné.</p>\n"
+#~ "(Neodporúča sa) Vykonať jednoduché (nehierarchické blokové vektory pohybu "
+#~ "vyhľadať s použitím rozsahu +/yx, +/-y)"
 
-#~ msgid "Sca&le"
-#~ msgstr "Zmeniť &veľkosť"
+#~ msgid "Enable spatial partitioning"
+#~ msgstr "Zapnúť rozdeľovanie priestoru"
 
-#~ msgid "Allow the volume to be set to 400%"
-#~ msgstr "Povoliť nastavenie hlasitosti na 400%"
+#~ msgid "cycles per degree"
+#~ msgstr "Cyklov na stupeň"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Allow the volume to have range from 0% to 400%, instead of 0% to 200%. "
-#~ "This option can distort the audio, since it uses software amplification."
-#~ msgstr ""
-#~ "Povoliť nastavenie hlasitosti v rozsahu 0% - 400%, namiesto 0% - 200%. "
-#~ "Táto voľba môže spôsobovať rušenie zvuku, pokiaľ sa používa softvérové "
-#~ "zosilňovanie."
+#~ msgid "Dirac video encoder using dirac-research library"
+#~ msgstr "Kodér videa Dirac s použitím knižnice dirac-research"
 
-#~ msgid "Skins loader demux"
-#~ msgstr "Demuxovať zavádzač skinov (súborov so vzhľadom)"
+#~ msgid "Video decoder using openmash"
+#~ msgstr "Video dekodér s použitím openmash"
 
-#~ msgid "ID3v1/2 and APEv1/2 tags parser"
-#~ msgstr "Analyzátor ID 3 tagov 1/2 a APE tagov 1/2"
+#~ msgid "| menu . . [on|off|up|down|left|right|select] use menu"
+#~ msgstr "| menu . .  [on|off|up|down|left|right|select] pouzitie menu"
 
-#~ msgid ""
-#~ "It is possible to apply effects to the rendered text to improve its "
-#~ "readability."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ak chcete zlepšiť čitateľnosť písma, môžete naň aplikovať rôzne efekty."
+#~ msgid "Jump to time"
+#~ msgstr "Preskočiť na čas"
 
-#~ msgid "Expiration time for resumed TLS sessions"
-#~ msgstr "Čas expirácie dokončených relácií TLS"
+#~ msgid "Open CrashLog..."
+#~ msgstr "Otvoriť záznam o havárii programu"
 
-#~ msgid ""
-#~ "It is possible to cache the resumed TLS sessions. This is the expiration "
-#~ "time of the sessions stored in this cache, in seconds."
-#~ msgstr ""
-#~ "Dokončené TLS-relácie môže program ukladať do vyrovnávacej pamäti. Tu "
-#~ "môžete zadať čas, počas ktorého sa budú relácie ukladať do vyrovnávacej "
-#~ "pamäti. Čas zadávajte v sekundách."
+#~ msgid "Don't Send"
+#~ msgstr "Neodosielať"
+
+#~ msgid "VLC crashed previously"
+#~ msgstr "Program VLC bol naposledy ukončený predčasne"
 
 #~ msgid ""
-#~ "This is the maximum number of resumed TLS sessions that the cache will "
-#~ "hold."
+#~ "Do you want to send details on the crash to VLC's development team?\n"
+#~ "\n"
+#~ "If you want, you can enter a few lines on what you did before VLC crashed "
+#~ "along with other helpful information: a link to download a sample file, a "
+#~ "URL of a network stream, ..."
 #~ msgstr ""
-#~ "Toto je maximálny počet relácií TLS, ktoré sa budú udržiavať vo "
-#~ "vyrovnávacej pamäti."
+#~ "Chcete odoslať údaje o predčasnom ukončení programu VLC vývojovému tímu?\n"
+#~ "\n"
+#~ "Ak chcete, môžete krátko popísať, čo ste robili pred ukončením programu a "
+#~ "pridať iné užitočné informácie: odkaz na stiahnutie súboru, URL adresu "
+#~ "streamu a podobne,..."
 
-#~ msgid "OSSO"
-#~ msgstr "OSSO"
+#~ msgid "I agree to be possibly contacted about this bugreport."
+#~ msgstr ""
+#~ "Súhlasím s tým, aby ma autori programu mohli kontaktovať za účelom popisu "
+#~ "tejto chyby."
 
 #~ msgid ""
-#~ "This is the host to which Growl notifications will be sent. By default, "
-#~ "notifications are sent locally."
+#~ "Only your default E-Mail address will be submitted, including no further "
+#~ "information."
 #~ msgstr ""
-#~ "Toto je adresa hostiteľa, na ktorú sa budú odosielať notifikácie Growl. V "
-#~ "predvolenom nastavení sú notifikácie zasielané len lokálne."
+#~ "Odošle sa len vaša predvolená e-mailová adresa, bez akýchkoľvek ďalších "
+#~ "informácií."
 
-#~ msgid "Growl password on the Growl server."
-#~ msgstr "Heslo pre Growl server."
+#~ msgid "Don't ask again"
+#~ msgstr "Už sa viac nepýtať"
 
-#~ msgid "Growl UDP port on the Growl server."
-#~ msgstr "UDP port na Growl-serveri."
+#~ msgid "No CrashLog found"
+#~ msgstr "Nenašiel sa žiaden záznam o havárii programu"
 
-#~ msgid "IPv4 SAP"
-#~ msgstr "IPv4 SAP"
+#~ msgid "Couldn't find any trace of a previous crash."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nemožno nájsť žiadnu stopu svedčiacu o predčasnom ukončení / chybe "
+#~ "programu."
 
-#~ msgid "Listen to IPv4 announcements on the standard addresses."
-#~ msgstr "Prijímať oznamy IPv4 na štandardnej adrese."
+#~ msgid "Pause iTunes during VLC playback"
+#~ msgstr "Pozastaviť iTunes počas prehrávania VLC"
 
-#~ msgid "IPv6 SAP"
-#~ msgstr "IPv6 SAP"
+#~ msgid ""
+#~ "Pauses iTunes playback when VLC playback starts. If selected, iTunes "
+#~ "playback will be resumed again if VLC playback is finished."
+#~ msgstr ""
+#~ "Pozastaví prehrávanie z iTunes ak začne prehrávanie v programe VLC. Ak je "
+#~ "vybraná táto možnosť, prehrávanie z iTunes bude opäť pokračovať po "
+#~ "skončení prehrávania programu VLC."
 
-#~ msgid "Listen to IPv6 announcements on the standard addresses."
-#~ msgstr "Prijímať oznamy IPv6 na štandardnej adrese."
+#~ msgid "Open BDMV folder"
+#~ msgstr "Otvoriť priečinok BDMV"
 
-#~ msgid "IPv6 SAP scope"
-#~ msgstr "Rozsah IPv6 SAP"
+#~ msgid "Album art download policy"
+#~ msgstr "Metóda sťahovania druhu albumu"
 
-#~ msgid "Scope for IPv6 announcements (default is 8)."
-#~ msgstr "Rozsah oznamov cez IPv6 (predvolená hodnota je 8)"
+#~ msgid "Output module"
+#~ msgstr "Výstupný modul"
 
-#~ msgid ""
-#~ "This enables a SAP caching mechanism. This will result in lower SAP "
-#~ "startup time, but you could end up with items corresponding to legacy "
-#~ "streams."
-#~ msgstr ""
-#~ "Touto voľbou môžete zapnúť vyrovnávaciu pamäť pre protokol SAP. Protokol "
-#~ "sa potom rýchlejšie spustí."
+#~ msgid "Graphic Equalizer"
+#~ msgstr "Grafický ekvalizér"
 
-#~ msgid "add grain to image"
-#~ msgstr "pridať zrnitosť do obrázka"
+#, fuzzy
+#~ msgid "Automatically retrieve media infos"
+#~ msgstr "Automaticky preberať informáciu o médiu"
 
-#~ msgid "Embed the overlay"
-#~ msgstr "Vložiť prekrývanie"
+#~ msgid "Get more extensions from"
+#~ msgstr "Viac rozšírení nájdete na stránke: "
 
-#~ msgid "Embed the framebuffer overlay into a X11 window"
-#~ msgstr "Vložiť prekrývanie z vyrovnávacej pamäti snímok do okna X11"
+#~ msgid "Under the Video"
+#~ msgstr "Pod videom"
 
-#~ msgid "Allows you to modify what OpenGL provider should be used"
-#~ msgstr "Umožňuje zmeniť poskytovateľa OpenGL, ktorý sa použije"
+#~ msgid "&Help..."
+#~ msgstr "&Pomocník..."
 
-#~ msgid "Cache size (number of images)"
-#~ msgstr "Veľkosť vyrovnávacej pamäti (počet obrázkov)"
+#~ msgid "Synchronise on audio track"
+#~ msgstr "Synchronizovať so zvukovou stopou"
 
-#~ msgid "Snapshot cache size (number of images to keep)."
+#~ msgid ""
+#~ "This option will drop/duplicate video frames to synchronise the video "
+#~ "track on the audio track."
 #~ msgstr ""
-#~ "Vyrovnávacia pamäť pre screenshoty (počet obrázkov udržiavaných v pamäti)."
-
-#~ msgid "ID of the video output X window"
-#~ msgstr "ID výstupu videa v okne X"
+#~ "Táto voľba spôsobí to, že niektoré snímky sa z videa vystrihnú alebo sa "
+#~ "budú opakovať. Cieľom je dosiahnuť synchrónnosť zvuku a videa."
 
 #~ msgid ""
-#~ "VLC can embed its video output in an existing X11 window. This is the X "
-#~ "identifier of that window (0 means none)."
+#~ "The transcoder will drop frames if your CPU can't keep up with the "
+#~ "encoding rate."
 #~ msgstr ""
-#~ "Program VLC môže výstupné video vložiť do okna X11. Toto je identifikátor "
-#~ "X pre toto okno (0 = žiaden)."
+#~ "Pri prekódovaní sa preskočia niektoré snímky v prípade, že váš procesor "
+#~ "nie je schopný takého rýchleho kódovania."
 
-#~ msgid "Use shared memory"
-#~ msgstr "Použiť zdieľanú pamäť"
+#~ msgid "Value of the audio channels levels"
+#~ msgstr "Hodnota úrovní pre zvukové kanály"
 
-#~ msgid "Use shared memory to communicate between VLC and the X server."
+#~ msgid ""
+#~ "Value of the audio level of each channels between 0 and 1. Each level "
+#~ "should be separated with ':'."
 #~ msgstr ""
-#~ "Použiť zdieľanú pamäť pre komunikáciu medzi programom VLC a X serverom."
-
-#~ msgid "More bands : 80 / 20"
-#~ msgstr "Viac pásiem : 80 / 20"
+#~ "Hodnota úrovne zvuku pre každý kanál, medzi 0 a 1. Každá úroveň by sa "
+#~ "mala oddeliť znakom ':'."
 
-#~ msgid "Band separator"
-#~ msgstr "Oddeľovač pásiem"
+#~ msgid "Alarm"
+#~ msgstr "Upozornenie (alarm)"
 
-#~ msgid ""
-#~ "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/"
-#~ "REC-html40/strict.dtd\">\n"
-#~ "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/"
-#~ "css\">\n"
-#~ "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
-#~ "</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; "
-#~ "font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
-#~ "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-#~ "right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" color:"
-#~ "#838383;\">http://www.example.com/stream.avi</span></p>\n"
-#~ "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-#~ "right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" color:"
-#~ "#838383;\">rtp://@:1234</span></p>\n"
-#~ "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-#~ "right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" color:"
-#~ "#838383;\">mms://mms.examples.com/stream.asx</span></p>\n"
-#~ "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-#~ "right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" color:"
-#~ "#838383;\">rtsp://server.example.org:8080/test.sdp</span></p>\n"
-#~ "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-#~ "right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" color:"
-#~ "#838383;\">http://www.yourtube.com/watch?v=gg64x</span></p></body></html>"
+#~ msgid "Signals a silence and displays and alert (0=no alarm, 1=alarm)."
 #~ msgstr ""
-#~ "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/"
-#~ "REC-html40/strict.dtd\">\n"
-#~ "<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/"
-#~ "css\">\n"
-#~ "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
-#~ "</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; "
-#~ "font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
-#~ "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-#~ "right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" color:"
-#~ "#838383;\">http://www.example.com/stream.avi</span></p>\n"
-#~ "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-#~ "right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" color:"
-#~ "#838383;\">rtp://@:1234</span></p>\n"
-#~ "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-#~ "right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" color:"
-#~ "#838383;\">mms://mms.examples.com/stream.asx</span></p>\n"
-#~ "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-#~ "right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" color:"
-#~ "#838383;\">rtsp://server.example.org:8080/test.sdp</span></p>\n"
-#~ "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
-#~ "right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" color:"
-#~ "#838383;\">http://www.yourtube.com/watch?v=gg64x</span></p></body></html>"
+#~ "Signalizuje ticho a zobrazí upozornenie (0=žiadne upozornenie, "
+#~ "1=upozornenie)."
 
-#~ msgid "Minimal view mode (no toolbars)"
-#~ msgstr "Režim minimálneho zobrazenia (bez panelov nástrojov)"
+#~ msgid "Spatial luma strength (default 4)"
+#~ msgstr "Intenzita priestorového jasu luma (predvolená: 4)"
 
-#~ msgid "No v4l2 instance found. Press the refresh button to try again."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nenašla sa žiadna inštancia v4l2. Skúste to ešte raz stlačením tlačidla "
-#~ "Obnoviť."
+#~ msgid "Spatial chroma strength (default 3)"
+#~ msgstr "Intenzita priestorovej farebnej sýtosti (predvolená: 3)"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Use the input picture to determine how to code it - interlaced or "
-#~ "progressive"
-#~ msgstr ""
-#~ "Použiť vstupný obrázok na zistenie kódovania - prekladaného alebo "
-#~ "progresívneho"
+#~ msgid "Temporal luma strength (default 6)"
+#~ msgstr "Intenzita dočasného jasu luma (predvolená: 6)"
 
-#~ msgid "Use media key control when VLC is in background"
-#~ msgstr "POužiť ovládanie mediálnymi klávesami keď je program VLC na pozadí"
+#~ msgid "Temporal chroma strength (default 4.5)"
+#~ msgstr "Intenzita dočasnej sýtosti chroma (predvolená = 4.5)"
 
 #~ msgid ""
-#~ "By default, VLC will accept media key events also when being in "
-#~ "background."
+#~ "Marquee text to display. (Available format strings: Time related: %Y = "
+#~ "year, %m = month, %d = day, %H = hour, %M = minute, %S = second, ... Meta "
+#~ "data related: $a = artist, $b = album, $c = copyright, $d = description, "
+#~ "$e = encoded by, $g = genre, $l = language, $n = track num, $p = now "
+#~ "playing, $r = rating, $s = subtitles language, $t = title, $u = url, $A = "
+#~ "date, $B = audio bitrate (in kb/s), $C = chapter,$D = duration, $F = full "
+#~ "name with path, $I = title, $L = time left, $N = name, $O = audio "
+#~ "language, $P = position (in %), $R = rate, $S = audio sample rate (in "
+#~ "kHz), $T = time, $U = publisher, $V = volume, $_ = new line) "
 #~ msgstr ""
-#~ "V predvolenom nastavení bude program VLC akceptovať udalosti vyvolané "
-#~ "mediálnymi klávesom aj v prípade, že program je na pozadí."
+#~ "Text, ktorý sa zobrazí v značke. (Dostupné sú formátovacie príkazy: "
+#~ "Časové: %Y = rok, %m = mesiac, %d = deň, %H = hodina, %M = minúta, %S = "
+#~ "sekunda, ... Metadáta: $a = umelec, $b = album, $c = copyright, $d = "
+#~ "popis, $e = kódované, $g = žáner, $l = jazyk, $n = číslo stopy, $p = "
+#~ "práve sa prehráva, $r = hodnotenie, $s = jazyk titulkov, $t = názov, $u = "
+#~ "url adresa, $A = dátum, $B = dátový tok zvuku (v kb/s), $C = kapitola,$D "
+#~ "= trvanie, $F = plný názov s cestou, $I = názov, $L = zostávajúci čas, $N "
+#~ "= názov, $O = jazyk zvuk. stopy, $P = pozícia (v %), $R = hodnotenie, $S "
+#~ "= vzorkovacia frekvencia zvuku (v kHz), $T = čas, $U = vydavateľ, $V = "
+#~ "hlasitosť, $_ = nový riadok) "
 
-#~ msgid "...when VLC is in background"
-#~ msgstr "... keď je program VLC na pozadí"
+#~ msgid "iOS OpenGL ES video output (requires UIView)"
+#~ msgstr "Výstup videa iOS OpenGL ES (vyžaduje UIView)"
 
-#~ msgid "GME demuxer (Game_Music_Emu)"
-#~ msgstr "Demuxér formátu GME (Game_Music_Emu)"
+#~ msgid "Mac OS X OpenGL video output (requires drawable-nsobject)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Výstup videa Mac OS X OpenGL (vyžaduje sa vykresliteľná súčasť nsobject)"
 
-#~ msgid "Disable DVD Menus (for compatibility)"
-#~ msgstr "Zablokovať menu DVD (vyššia kompatibilita)"
+#~ msgid "OpenGL acceleration is not supported on your Mac"
+#~ msgstr "Na vašom počítači Mac nie je podporovaná akcelerácia OpenGL"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid ""
-#~ "Channel of the card to use (Usually, 0 = tuner, 1 = composite, 2 = "
-#~ "svideo)."
+#~ "Your Mac lacks Quartz Extreme acceleration, which is required for video "
+#~ "output. It will still work, but much slower and with possibly unexpected "
+#~ "results."
 #~ msgstr ""
-#~ "Kanál na karte, ktorý chcete použiť (0 = tuner, 1 = kompozitný výstup, 2 "
-#~ "= S-Video)"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Width of the stream to capture (-1 for autodetect)."
-#~ msgstr "Šírka zachytávaného streamu (pre autodetekciu zadajte hodnotu -1)."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Height of the stream to capture (-1 for autodetect)."
-#~ msgstr "Výška zachytávaného streamu (pre autodetekciu zadajte hodnotu -1)."
+#~ "Váš počítač Mac nepodporuje akceleráciu Quartz Extreme, ktorá je "
+#~ "vyžadovaná pre výstup videa. Bude fungovať, avšak oveľa pomalšie a s "
+#~ "nepredvídateľnými výsledkami."
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "IO Method"
-#~ msgstr "Metóda výstupu"
+#~ msgid "Add a subtitle file"
+#~ msgstr "Použiť súbor s ti&tulkami"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Crops a defined part of the image"
-#~ msgstr "Priehľadnosť obrázka"
+#~ msgid "Album art download policy:"
+#~ msgstr "Stiahnuť druh albumu:"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "iSight Capture Input"
-#~ msgstr "Vstup pre zvukové záznamy ALSA"
+#~ msgid "Configure Media Library"
+#~ msgstr "Konfigurovať knižnicu s médiami"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "Subtitles/OSD"