* ALL: preparing for 0.7.0-test2.
[vlc.git] / po / ru.po
index 1742271..7613a5c 100644 (file)
--- a/po/ru.po
+++ b/po/ru.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: vlc\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2003-12-04 17:34+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2003-12-16 00:51+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2001-02-19 19:58+03:00\n"
 "Last-Translator: Valek Filippov <frob@df.ru>\n"
 "Language-Team: Russian <ru@li.org>\n"
@@ -79,8 +79,8 @@ msgstr ""
 msgid "Chroma modules settings"
 msgstr "óÌÅÄÕÀÝÉÊ ÆÁÊÌ"
 
-#: include/vlc_help.h:65 include/vlc_help.h:73 src/libvlc.h:258
-#: src/libvlc.h:520
+#: include/vlc_help.h:65 include/vlc_help.h:73 src/libvlc.h:262
+#: src/libvlc.h:540
 msgid " "
 msgstr ""
 
@@ -193,8 +193,8 @@ msgid ""
 "For more information, have a look at the web site."
 msgstr ""
 
-#: src/audio_output/input.c:81 modules/gui/macosx/intf.m:499
-#: modules/gui/macosx/intf.m:500
+#: src/audio_output/input.c:81 modules/gui/macosx/intf.m:502
+#: modules/gui/macosx/intf.m:503
 msgid "Visualizations"
 msgstr ""
 
@@ -226,7 +226,7 @@ msgid "Audio filters"
 msgstr "óÌÅÄÕÀÝÉÊ ÆÁÊÌ"
 
 #: src/audio_output/output.c:104 src/audio_output/output.c:131
-#: modules/gui/macosx/intf.m:495 modules/gui/macosx/intf.m:496
+#: modules/gui/macosx/intf.m:498 modules/gui/macosx/intf.m:499
 msgid "Audio channels"
 msgstr ""
 
@@ -311,87 +311,87 @@ msgstr ""
 msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
 msgstr ""
 
-#: src/input/es_out.c:333 modules/demux/asf/asf.c:323
+#: src/input/es_out.c:338 modules/demux/asf/asf.c:323
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Stream %d"
 msgstr "ïÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÏÔÏË"
 
-#: src/input/es_out.c:342 src/input/es_out.c:377 modules/demux/asf/asf.c:308
+#: src/input/es_out.c:347 src/input/es_out.c:382 modules/demux/asf/asf.c:308
 #: modules/gui/gtk/preferences.c:325 modules/gui/kde/pluginsbox.cpp:46
 msgid "Description"
 msgstr ""
 
-#: src/input/es_out.c:345 src/input/es_out.c:381 src/input/es_out.c:398
+#: src/input/es_out.c:350 src/input/es_out.c:386 src/input/es_out.c:403
 msgid "Codec"
 msgstr ""
 
-#: src/input/es_out.c:347 src/input/es_out.c:380 src/input/es_out.c:397
+#: src/input/es_out.c:352 src/input/es_out.c:385 src/input/es_out.c:402
 #: modules/gui/macosx/output.m:143
 msgid "Type"
 msgstr ""
 
-#: src/input/es_out.c:347 src/libvlc.h:627 modules/access/dvdplay/access.c:213
+#: src/input/es_out.c:352 src/libvlc.h:673 modules/access/dvdplay/access.c:213
 #: modules/audio_output/coreaudio.c:227 modules/audio_output/file.c:108
 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:259
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1092 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1219
-#: modules/gui/macosx/intf.m:489 modules/gui/macosx/output.m:156
+#: modules/gui/macosx/intf.m:492 modules/gui/macosx/output.m:156
 msgid "Audio"
 msgstr ""
 
-#: src/input/es_out.c:350 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:148
+#: src/input/es_out.c:355 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:148
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:931 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:481
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1282 modules/gui/macosx/output.m:162
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:705
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:746
 msgid "Channels"
 msgstr ""
 
-#: src/input/es_out.c:355 src/libvlc.h:72 modules/demux/mkv.cpp:2214
+#: src/input/es_out.c:360 src/libvlc.h:72 modules/demux/mkv.cpp:2214
 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:255
 msgid "Language"
 msgstr ""
 
-#: src/input/es_out.c:360
+#: src/input/es_out.c:365
 msgid "Sample Rate"
 msgstr ""
 
-#: src/input/es_out.c:360
+#: src/input/es_out.c:365
 #, c-format
 msgid "%d Hz"
 msgstr ""
 
-#: src/input/es_out.c:365 modules/gui/wxwindows/v4l.cpp:401
+#: src/input/es_out.c:370 modules/gui/wxwindows/v4l.cpp:401
 msgid "Bitrate"
 msgstr ""
 
-#: src/input/es_out.c:365
+#: src/input/es_out.c:370
 #, c-format
 msgid "%d bps"
 msgstr ""
 
-#: src/input/es_out.c:370
+#: src/input/es_out.c:375
 msgid "Bits Per Sample"
 msgstr ""
 
-#: src/input/es_out.c:380 src/libvlc.h:652
+#: src/input/es_out.c:385 src/libvlc.h:698
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1099 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1296
-#: modules/gui/macosx/intf.m:502 modules/gui/macosx/macosx.m:68
-#: modules/gui/macosx/output.m:150 modules/misc/dummy/dummy.c:85
-#: modules/video_output/directx/directx.c:114
+#: modules/gui/macosx/intf.m:505 modules/gui/macosx/macosx.m:64
+#: modules/gui/macosx/output.m:150 modules/misc/dummy/dummy.c:91
+#: modules/video_output/directx/directx.c:119
 msgid "Video"
 msgstr ""
 
-#: src/input/es_out.c:385
+#: src/input/es_out.c:390
 #, fuzzy
 msgid "Resolution"
 msgstr "óÌÅÄÕÀÝÉÊ ÆÁÊÌ"
 
-#: src/input/es_out.c:391
+#: src/input/es_out.c:396
 #, fuzzy
 msgid "Display Resolution"
 msgstr "óÌÅÄÕÀÝÉÊ ÆÁÊÌ"
 
-#: src/input/es_out.c:397 modules/access/dvdplay/access.c:211
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1963 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2278
+#: src/input/es_out.c:402 modules/access/dvdplay/access.c:211
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1972 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2287
 msgid "Subtitle"
 msgstr ""
 
@@ -406,48 +406,49 @@ msgstr "
 
 #: src/input/input_programs.c:97 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1078
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1199 modules/gui/kde/interface.cpp:142
-#: modules/gui/macosx/intf.m:482 modules/gui/macosx/intf.m:483
+#: modules/gui/macosx/intf.m:485 modules/gui/macosx/intf.m:486
 msgid "Program"
 msgstr ""
 
 #: src/input/input_programs.c:101 modules/access/dvdplay/access.c:207
 #: modules/demux/asf/asf.c:302 modules/demux/mkv.cpp:2181
 #: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1256
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1650 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1956
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1659 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1965
 #: modules/gui/gtk/menu.c:1403 modules/gui/gtk/menu.c:1424
-#: modules/gui/kde/interface.cpp:144 modules/gui/macosx/intf.m:484
-#: modules/gui/macosx/intf.m:485 modules/gui/macosx/open.m:149
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:485
+#: modules/gui/gtk/open.c:236 modules/gui/kde/interface.cpp:144
+#: modules/gui/macosx/intf.m:487 modules/gui/macosx/intf.m:488
+#: modules/gui/macosx/open.m:149 modules/gui/wxwindows/open.cpp:489
 msgid "Title"
 msgstr ""
 
 #: src/input/input_programs.c:105 modules/access/dvdplay/access.c:209
 #: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1257
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1640 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1946
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1649 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1955
 #: modules/gui/gtk/menu.c:1020 modules/gui/gtk/menu.c:1433
-#: modules/gui/kde/interface.cpp:146 modules/gui/macosx/intf.m:486
-#: modules/gui/macosx/intf.m:487 modules/gui/macosx/open.m:150
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:491
+#: modules/gui/kde/interface.cpp:146 modules/gui/macosx/intf.m:489
+#: modules/gui/macosx/intf.m:490 modules/gui/macosx/open.m:150
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:495
 msgid "Chapter"
 msgstr ""
 
-#: src/input/input_programs.c:109 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:271
+#: src/input/input_programs.c:109 modules/access/vcdx/access.c:1111
+#: modules/access/vcdx/access.c:1112 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:271
 msgid "Navigation"
 msgstr ""
 
-#: src/input/input_programs.c:113 modules/gui/macosx/intf.m:509
-#: modules/gui/macosx/intf.m:510
+#: src/input/input_programs.c:113 modules/gui/macosx/intf.m:512
+#: modules/gui/macosx/intf.m:513
 #, fuzzy
 msgid "Video track"
 msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÏËÎÏ ÓÐÉÓËÁ ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
 
-#: src/input/input_programs.c:116 modules/gui/macosx/intf.m:493
-#: modules/gui/macosx/intf.m:494
+#: src/input/input_programs.c:116 modules/gui/macosx/intf.m:496
+#: modules/gui/macosx/intf.m:497
 msgid "Audio track"
 msgstr ""
 
-#: src/input/input_programs.c:119 modules/gui/macosx/intf.m:513
-#: modules/gui/macosx/intf.m:514
+#: src/input/input_programs.c:119 modules/gui/macosx/intf.m:516
+#: modules/gui/macosx/intf.m:517
 #, fuzzy
 msgid "Subtitles track"
 msgstr "óÌÅÄÕÀÝÉÊ ÆÁÊÌ"
@@ -927,40 +928,49 @@ msgid ""
 "your graphics card."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:224
+#: src/libvlc.h:224 modules/video_output/directx/directx.c:242
+#: modules/video_output/x11/xcommon.c:286
+msgid "Always on top"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc.h:225
+msgid "Always place the video window on top of other windows"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc.h:228
 msgid "Force SPU position"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:226
+#: src/libvlc.h:230
 msgid ""
 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
 "over the movie. Try several positions."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:229
+#: src/libvlc.h:233
 msgid "On Screen Display"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:231
+#: src/libvlc.h:235
 msgid "You can disable the messages VLC creates in the video."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:233
+#: src/libvlc.h:237
 #, fuzzy
 msgid "Video filter module"
 msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÏËÎÏ ÓÐÉÓËÁ ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
 
-#: src/libvlc.h:235
+#: src/libvlc.h:239
 msgid ""
 "This will allow you to add a post-processing filter to enhance the picture "
 "quality, for instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:239
+#: src/libvlc.h:243
 msgid "Source aspect ratio"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:241
+#: src/libvlc.h:245
 msgid ""
 "This will force the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
@@ -969,12 +979,12 @@ msgid ""
 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:249
+#: src/libvlc.h:253
 #, fuzzy
 msgid "Destination aspect ratio"
 msgstr "ïÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÏÔÏË"
 
-#: src/libvlc.h:251
+#: src/libvlc.h:255
 msgid ""
 "This will force the destination pixel size. By default VLC assumes your "
 "pixels are square, unless your hardware has a way to tell it otherwise. This "
@@ -983,392 +993,413 @@ msgid ""
 "squareness."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:260
+#: src/libvlc.h:264
 msgid "Clock reference average counter"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:262
+#: src/libvlc.h:266
 msgid ""
 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
 "to 10000."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:265
+#: src/libvlc.h:269
 msgid "Server port"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:267
+#: src/libvlc.h:271
 msgid "This is the port used for UDP streams. By default, we chose 1234."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:269
+#: src/libvlc.h:273
 msgid "MTU of the network interface"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:271
+#: src/libvlc.h:275
 msgid ""
 "This is the typical size of UDP packets that we expect. On Ethernet it is "
 "usually 1500."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:274
+#: src/libvlc.h:278
 #, fuzzy
 msgid "Network interface address"
 msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÏËÎÏ ÓÐÉÓËÁ ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
 
-#: src/libvlc.h:276
+#: src/libvlc.h:280
 msgid ""
 "If you have several interfaces on your machine and use the multicast "
 "solution, you will probably have to indicate the IP address of your "
 "multicasting interface here."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:280
+#: src/libvlc.h:284
 msgid "Time to live"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:282
+#: src/libvlc.h:286
 msgid ""
 "Indicate here the Time To Live of the multicast packets sent by the stream "
 "output."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:285
+#: src/libvlc.h:289
 msgid "Choose program (SID)"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:287
+#: src/libvlc.h:291
 msgid "Choose the program to select by giving its Service ID."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:289
+#: src/libvlc.h:293
 msgid "Choose audio"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:291
+#: src/libvlc.h:295
 msgid ""
 "Give the default type of audio you want to use in a DVD. (Developers only)"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:294
+#: src/libvlc.h:298
 msgid "Choose channel"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:296
+#: src/libvlc.h:300
 msgid ""
 "Give the stream number of the audio channel you want to use in a DVD (from 1 "
 "to n)."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:299
+#: src/libvlc.h:303
 #, fuzzy
 msgid "Choose subtitles track"
 msgstr "óÌÅÄÕÀÝÉÊ ÆÁÊÌ"
 
-#: src/libvlc.h:301
+#: src/libvlc.h:305
 msgid ""
 "Give the stream number of the subtitle channel you want to use (from 1 to n)."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:304
+#: src/libvlc.h:308
 #, fuzzy
 msgid "Autodetect subtitle files"
 msgstr "óÌÅÄÕÀÝÉÊ ÆÁÊÌ"
 
-#: src/libvlc.h:309
+#: src/libvlc.h:313
 #, fuzzy
 msgid "Subtitle autodection fuzziness"
 msgstr "óÌÅÄÕÀÝÉÊ ÆÁÊÌ"
 
-#: src/libvlc.h:319
+#: src/libvlc.h:323
 #, fuzzy
 msgid "Use subtitle file"
 msgstr "óÌÅÄÕÀÝÉÊ ÆÁÊÌ"
 
-#: src/libvlc.h:324
+#: src/libvlc.h:328
 msgid "DVD device"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:327
+#: src/libvlc.h:331
 msgid ""
 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
 "the drive letter (eg D:)"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:331
+#: src/libvlc.h:335
 msgid "This is the default DVD device to use."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:334
+#: src/libvlc.h:338
 msgid "VCD device"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:336
+#: src/libvlc.h:341
+msgid ""
+"This is the default VCD device to use. If you don't specify anything, we'll "
+"scan for a suitable CD-ROM device."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc.h:345
 msgid "This is the default VCD device to use."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:338
+#: src/libvlc.h:348
+#, fuzzy
+msgid "CD Audio device"
+msgstr "ïÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÏÔÏË"
+
+#: src/libvlc.h:351
+msgid ""
+"This is the default CD Audio device to use. If you don't specify anything, "
+"we'll scan for a suitable CD-ROM device."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc.h:355
+msgid "This is the default CD Audio device to use."
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc.h:358 modules/gui/wxwindows/open.cpp:549
 msgid "Force IPv6"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:340
+#: src/libvlc.h:360
 msgid ""
 "If you check this box, IPv6 will be used by default for all UDP and HTTP "
 "connections."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:343
+#: src/libvlc.h:363
 msgid "Force IPv4"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:345
+#: src/libvlc.h:365
 msgid ""
 "If you check this box, IPv4 will be used by default for all UDP and HTTP "
 "connections."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:349
+#: src/libvlc.h:369
 msgid ""
 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
 "can break playback of all your streams."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:353
+#: src/libvlc.h:373
 msgid "Choose preferred codecs list"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:355
+#: src/libvlc.h:375
 msgid ""
 "This allows you to select a list of codecs that VLC will use in priority. "
 "For instance, 'dummy,a52' will try the dummy and a52 codecs before trying "
 "the other ones."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:359
+#: src/libvlc.h:379
 msgid "Choose preferred encoders list"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:361
+#: src/libvlc.h:381
 msgid ""
 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:365
+#: src/libvlc.h:385
 msgid ""
 "These options allow you to set default global options for the stream output "
 "subsystem."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:368
+#: src/libvlc.h:388
 #, fuzzy
 msgid "Choose a stream output"
 msgstr "ïÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÏÔÏË"
 
-#: src/libvlc.h:370
+#: src/libvlc.h:390
 msgid "Empty if no stream output."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:372
+#: src/libvlc.h:392
 msgid "Enable streaming of all ES"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:374
+#: src/libvlc.h:394
 msgid "This allows you to stream all ES (video, audio and subtitles)"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:376
+#: src/libvlc.h:396
 msgid "Display while streaming"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:378
+#: src/libvlc.h:398
 msgid "This allows you to play the stream while streaming it."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:380
+#: src/libvlc.h:400
 #, fuzzy
 msgid "Enable video stream output"
 msgstr "ïÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÏÔÏË"
 
-#: src/libvlc.h:382 src/libvlc.h:387
+#: src/libvlc.h:402 src/libvlc.h:407
 msgid ""
 "This allows you to choose if the video stream should be redirected to the "
 "stream output facility when this last one is enabled."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:385
+#: src/libvlc.h:405
 #, fuzzy
 msgid "Enable audio stream output"
 msgstr "ïÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÏÔÏË"
 
-#: src/libvlc.h:390
+#: src/libvlc.h:410
 msgid "Keep sout open"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:392
+#: src/libvlc.h:412
 msgid ""
 "This allows you to keep an unique sout instance across multiple playlist "
 "item (automatically insert gather stream_out if not specified)"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:396
+#: src/libvlc.h:416
 msgid "Choose preferred packetizer list"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:398
+#: src/libvlc.h:418
 msgid ""
 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:401
+#: src/libvlc.h:421
 #, fuzzy
 msgid "Mux module"
 msgstr "íÏÄÕÌÉ"
 
-#: src/libvlc.h:403
+#: src/libvlc.h:423
 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:405
+#: src/libvlc.h:425
 msgid "Access output module"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:407
+#: src/libvlc.h:427
 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:410
+#: src/libvlc.h:430
 msgid ""
 "These options allow you to enable special CPU optimizations.\n"
 "You should always leave all these enabled."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:413
+#: src/libvlc.h:433
 msgid "Enable CPU MMX support"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:415
+#: src/libvlc.h:435
 msgid ""
 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
 "of them."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:418
+#: src/libvlc.h:438
 msgid "Enable CPU 3D Now! support"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:420
+#: src/libvlc.h:440
 msgid ""
 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
 "advantage of them."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:423
+#: src/libvlc.h:443
 msgid "Enable CPU MMX EXT support"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:425
+#: src/libvlc.h:445
 msgid ""
 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
 "advantage of them."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:428
+#: src/libvlc.h:448
 msgid "Enable CPU SSE support"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:430
+#: src/libvlc.h:450
 msgid ""
 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
 "of them."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:433
+#: src/libvlc.h:453
 msgid "Enable CPU AltiVec support"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:435
+#: src/libvlc.h:455
 msgid ""
 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
 "advantage of them."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:439
+#: src/libvlc.h:459
 msgid ""
 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
 "overriden in the playlist dialog box."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:442
+#: src/libvlc.h:462
 msgid "Play files randomly forever"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:444
+#: src/libvlc.h:464
 msgid ""
 "When selected, VLC will randomly play files in the playlist until "
 "interrupted."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:447
+#: src/libvlc.h:467
 #, fuzzy
 msgid "Loop playlist on end"
 msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÓÐÉÓÏË ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
 
-#: src/libvlc.h:449
+#: src/libvlc.h:469
 msgid ""
 "If you want VLC to keep playing the playlist indefinitely then enable this "
 "option."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:452
+#: src/libvlc.h:472
 #, fuzzy
 msgid "Repeat the current playlistitem"
 msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÏËÎÏ ÓÐÉÓËÁ ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
 
-#: src/libvlc.h:454
+#: src/libvlc.h:474
 msgid ""
 "When this is active VLC will keep playing the current playlistitem over and "
 "over again."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:458
+#: src/libvlc.h:478
 msgid ""
 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
 "you really know what you are doing."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:461
+#: src/libvlc.h:481
 msgid "Memory copy module"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:463
+#: src/libvlc.h:483
 msgid ""
 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
 "select the fastest one supported by your hardware."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:466
+#: src/libvlc.h:486
 #, fuzzy
 msgid "Access module"
 msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÏËÎÏ ÓÐÉÓËÁ ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
 
-#: src/libvlc.h:468
+#: src/libvlc.h:488
 msgid "This is a legacy entry to let you configure access modules"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:470
+#: src/libvlc.h:490
 msgid "Demux module"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:472
+#: src/libvlc.h:492
 msgid "This is a legacy entry to let you configure demux modules"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:474
+#: src/libvlc.h:494
 msgid "Allow VLC to run with a real-time priority"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:476
+#: src/libvlc.h:496
 msgid ""
 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
@@ -1376,15 +1407,15 @@ msgid ""
 "only activate this if you know what you're doing."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:482 src/libvlc.h:483
+#: src/libvlc.h:502 src/libvlc.h:503
 msgid "Minimize number of threads needed to run VLC"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:485
+#: src/libvlc.h:505
 msgid "Allow only one running instance of VLC"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:487
+#: src/libvlc.h:507
 msgid ""
 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
 "instance if you associated VLC with some media types and you don't want a "
@@ -1393,11 +1424,11 @@ msgid ""
 "running instance or enqueue it."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:493
+#: src/libvlc.h:513
 msgid "Increase the priority of the process"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:495
+#: src/libvlc.h:515
 msgid ""
 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
@@ -1407,22 +1438,22 @@ msgid ""
 "require a reboot of your machine."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:502
+#: src/libvlc.h:522
 msgid "Fast mutex on NT/2K/XP (developers only)"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:504
+#: src/libvlc.h:524
 msgid ""
 "On Windows NT/2K/XP we use a slow mutex implementation but which allows us "
 "to correctely implement condition variables. You can also use the faster "
 "Win9x implementation but you might experience problems with it."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:509
+#: src/libvlc.h:529
 msgid "Condition variables implementation for Win9x (developers only)"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:512
+#: src/libvlc.h:532
 msgid ""
 "On Windows 9x/Me we use a fast but not correct condition variables "
 "implementation (more precisely there is a possibility for a race condition "
@@ -1431,219 +1462,336 @@ msgid ""
 "the default and the fastest), 1 and 2."
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:522 src/video_output/video_output.c:413
+#: src/libvlc.h:542 src/video_output/video_output.c:413
 #: modules/gui/beos/VideoOutput.cpp:1182 modules/gui/macosx/applescript.m:122
-#: modules/gui/macosx/controls.m:702 modules/gui/macosx/intf.m:439
-#: modules/gui/macosx/intf.m:507
+#: modules/gui/macosx/controls.m:704 modules/gui/macosx/intf.m:442
+#: modules/gui/macosx/intf.m:510
 msgid "Fullscreen"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:523
+#: src/libvlc.h:543
 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:524
+#: src/libvlc.h:544
 #, fuzzy
 msgid "Play/Pause"
 msgstr "ðÁÕÚÁ"
 
-#: src/libvlc.h:525
+#: src/libvlc.h:545
 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:526
+#: src/libvlc.h:546
 #, fuzzy
 msgid "Pause only"
 msgstr "ðÁÕÚÁ"
 
-#: src/libvlc.h:527
+#: src/libvlc.h:547
 msgid "Select the hotkey to use to pause"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:528
+#: src/libvlc.h:548
 #, fuzzy
 msgid "Play only"
 msgstr "÷ÏÓÐÒÏÉÚ×ÏÄÉÔØ ÍÅÄÌÅÎÎÅÅ"
 
-#: src/libvlc.h:529
+#: src/libvlc.h:549
 msgid "Select the hotkey to use to play"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:530 modules/gui/macosx/controls.m:111
-#: modules/gui/macosx/controls.m:623 modules/gui/macosx/intf.m:473
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:434
+#: src/libvlc.h:550 modules/gui/macosx/controls.m:111
+#: modules/gui/macosx/controls.m:625 modules/gui/macosx/intf.m:476
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:429
 #, fuzzy
 msgid "Faster"
 msgstr "âÙÓÔÒÏ"
 
-#: src/libvlc.h:531
+#: src/libvlc.h:551
 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:532 modules/gui/macosx/controls.m:126
-#: modules/gui/macosx/controls.m:624 modules/gui/macosx/intf.m:474
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:432
+#: src/libvlc.h:552 modules/gui/macosx/controls.m:126
+#: modules/gui/macosx/controls.m:626 modules/gui/macosx/intf.m:477
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:427
 #, fuzzy
 msgid "Slower"
 msgstr "íÅÄÌÅÎÎÏ"
 
-#: src/libvlc.h:533
+#: src/libvlc.h:553
 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:534 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:667
+#: src/libvlc.h:554 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:667
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1056 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:769
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:852 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:896
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1166 modules/gui/macosx/controls.m:153
-#: modules/gui/macosx/controls.m:645 modules/gui/macosx/intf.m:438
-#: modules/gui/macosx/intf.m:476 modules/gui/macosx/intf.m:538
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:430
+#: modules/gui/macosx/controls.m:647 modules/gui/macosx/intf.m:441
+#: modules/gui/macosx/intf.m:479 modules/gui/macosx/intf.m:541
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:425
 msgid "Next"
 msgstr "óÌÅÄ."
 
-#: src/libvlc.h:535
+#: src/libvlc.h:555
 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:536 modules/gui/macosx/controls.m:140
-#: modules/gui/macosx/controls.m:644 modules/gui/macosx/intf.m:433
-#: modules/gui/macosx/intf.m:475 modules/gui/macosx/intf.m:539
+#: src/libvlc.h:556 modules/gui/macosx/controls.m:140
+#: modules/gui/macosx/controls.m:646 modules/gui/macosx/intf.m:436
+#: modules/gui/macosx/intf.m:478 modules/gui/macosx/intf.m:542
 #, fuzzy
 msgid "Previous"
 msgstr "ðÒÅÄÙÄÕÝÉÊ ÆÁÊÌ"
 
-#: src/libvlc.h:537
+#: src/libvlc.h:557
 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:538 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:566
+#: src/libvlc.h:558 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:566
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1027 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:676
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1127 modules/gui/macosx/controls.m:95
-#: modules/gui/macosx/controls.m:637 modules/gui/macosx/intf.m:436
-#: modules/gui/macosx/intf.m:472 modules/gui/macosx/intf.m:537
+#: modules/gui/macosx/controls.m:639 modules/gui/macosx/intf.m:439
+#: modules/gui/macosx/intf.m:475 modules/gui/macosx/intf.m:540
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:271 modules/gui/pda/pda_interface.c:272
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:421
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:415
 msgid "Stop"
 msgstr "óÔÏÐ"
 
-#: src/libvlc.h:539
+#: src/libvlc.h:559
 msgid "Select the hotkey to stop the playback"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:541
+#: src/libvlc.h:560 modules/gui/macosx/intf.m:444
+msgid "Position"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc.h:561
+msgid "Select the hotkey to display the position"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc.h:563
 msgid "Jump backward 10 seconds"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:542
+#: src/libvlc.h:564
 msgid "Select the hotkey to jump backward by 10 seconds"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:544
+#: src/libvlc.h:566
 msgid "Jump backward 1 minute"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:545
+#: src/libvlc.h:567
 msgid "Select the hotkey to jump backward by 1 minute"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:546
+#: src/libvlc.h:568
 msgid "Jump backward 5 minutes"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:547
+#: src/libvlc.h:569
 msgid "Select the hotkey to jump backward by 5 minutes"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:548
+#: src/libvlc.h:570
 msgid "Jump forward 10 seconds"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:549
+#: src/libvlc.h:571
 msgid "Select the hotkey to jump forward by 10 seconds"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:551
+#: src/libvlc.h:573
 msgid "Jump forward 1 minute"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:552
+#: src/libvlc.h:574
 msgid "Select the hotkey to jump forward by 1 minute"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:554
+#: src/libvlc.h:576
 msgid "Jump forward 5 minutes"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:555
+#: src/libvlc.h:577
 msgid "Select the hotkey to jump forward by 5 minutes"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:557 modules/control/hotkeys.c:199
+#: src/libvlc.h:579 modules/control/hotkeys.c:235
 #: modules/control/lirc/lirc.c:193 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:253
 msgid "Quit"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:558
+#: src/libvlc.h:580
 msgid "Select the hotkey to quit the application"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:559
+#: src/libvlc.h:581
 msgid "Navigate up"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:560
+#: src/libvlc.h:582
 msgid "Select the key to move the selector up in dvd menus"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:561
+#: src/libvlc.h:583
 msgid "Navigate down"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:562
+#: src/libvlc.h:584
 msgid "Select the key to move the selector down in dvd menus"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:563
+#: src/libvlc.h:585
 msgid "Navigate left"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:564
+#: src/libvlc.h:586
 msgid "Select the key to move the selector left in dvd menus"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:565
+#: src/libvlc.h:587
 msgid "Navigate right"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:566
+#: src/libvlc.h:588
 msgid "Select the key to move the selector right in dvd menus"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:567
+#: src/libvlc.h:589
 msgid "Activate"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:568
+#: src/libvlc.h:590
 msgid "Select the key to activate selected item in dvd menus"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:569
+#: src/libvlc.h:591
 msgid "Volume up"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:570
+#: src/libvlc.h:592
 msgid "Select the key to turn up audio volume"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:571
+#: src/libvlc.h:593
 msgid "Volume down"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:572
+#: src/libvlc.h:594
 msgid "Select the key to turn down audio volume"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:574
+#: src/libvlc.h:595 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:140
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:923 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:466
+#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1267 modules/gui/macosx/controls.m:700
+#: modules/gui/macosx/intf.m:495
+msgid "Mute"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc.h:596
+msgid "Select the key to turn off audio volume"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc.h:597
+msgid "Play playlist bookmark 1"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc.h:598
+msgid "Play playlist bookmark 2"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc.h:599
+msgid "Play playlist bookmark 3"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc.h:600
+msgid "Play playlist bookmark 4"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc.h:601
+msgid "Play playlist bookmark 5"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc.h:602
+msgid "Play playlist bookmark 6"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc.h:603
+msgid "Play playlist bookmark 7"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc.h:604
+msgid "Play playlist bookmark 8"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc.h:605
+msgid "Play playlist bookmark 9"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc.h:606
+msgid "Play playlist bookmark 10"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc.h:607
+msgid "Select the key to play this bookmark"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc.h:608
+#, fuzzy
+msgid "Set playlist bookmark 1"
+msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÏËÎÏ ÓÐÉÓËÁ ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
+
+#: src/libvlc.h:609
+#, fuzzy
+msgid "Set playlist bookmark 2"
+msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÏËÎÏ ÓÐÉÓËÁ ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
+
+#: src/libvlc.h:610
+#, fuzzy
+msgid "Set playlist bookmark 3"
+msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÏËÎÏ ÓÐÉÓËÁ ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
+
+#: src/libvlc.h:611
+#, fuzzy
+msgid "Set playlist bookmark 4"
+msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÏËÎÏ ÓÐÉÓËÁ ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
+
+#: src/libvlc.h:612
+#, fuzzy
+msgid "Set playlist bookmark 5"
+msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÏËÎÏ ÓÐÉÓËÁ ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
+
+#: src/libvlc.h:613
+#, fuzzy
+msgid "Set playlist bookmark 6"
+msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÏËÎÏ ÓÐÉÓËÁ ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
+
+#: src/libvlc.h:614
+#, fuzzy
+msgid "Set playlist bookmark 7"
+msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÏËÎÏ ÓÐÉÓËÁ ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
+
+#: src/libvlc.h:615
+#, fuzzy
+msgid "Set playlist bookmark 8"
+msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÏËÎÏ ÓÐÉÓËÁ ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
+
+#: src/libvlc.h:616
+#, fuzzy
+msgid "Set playlist bookmark 9"
+msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÏËÎÏ ÓÐÉÓËÁ ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
+
+#: src/libvlc.h:617
+#, fuzzy
+msgid "Set playlist bookmark 10"
+msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÏËÎÏ ÓÐÉÓËÁ ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
+
+#: src/libvlc.h:618
+msgid "Select the key to set this playlist bookmark"
+msgstr ""
+
+#: src/libvlc.h:620
 msgid ""
 "\n"
 "Playlist items:\n"
@@ -1658,42 +1806,42 @@ msgid ""
 "  vlc:quit                       quit VLC\n"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:604 modules/misc/dummy/dummy.c:58
+#: src/libvlc.h:650 modules/misc/dummy/dummy.c:63
 msgid "Interface"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:679 modules/access/dvb/qpsk.c:103
+#: src/libvlc.h:727 modules/access/dvb/qpsk.c:103
 #: modules/access/satellite/satellite.c:72
 msgid "Input"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:712
+#: src/libvlc.h:761
 msgid "Decoders"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:718 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2042
-#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2361 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3034
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:279 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:145
+#: src/libvlc.h:767 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2051
+#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2370 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3046
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:283 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:151
 msgid "Stream output"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:741
+#: src/libvlc.h:790
 msgid "CPU"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:753 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:206
+#: src/libvlc.h:802 modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:206
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:643
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2384
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2409 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:747
-#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2697 modules/gui/macosx/intf.m:432
-#: modules/gui/macosx/intf.m:522 modules/gui/macosx/playlist.m:137
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1244
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:426
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2396
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2421 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:747
+#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2709 modules/gui/macosx/intf.m:525
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:141 modules/gui/macosx/playlist.m:152
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1240
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:421
 #: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:144
 msgid "Playlist"
 msgstr "óÐÉÓÏË ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
 
-#: src/libvlc.h:762 modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:85
+#: src/libvlc.h:811 modules/audio_filter/converter/a52tofloat32.c:85
 #: modules/audio_filter/converter/mpgatofixed32.c:60
 #: modules/demux/demuxstream.c:143 modules/demux/mpeg/ts.c:142
 #: modules/gui/pda/pda.c:66 modules/misc/logger/logger.c:91
@@ -1702,43 +1850,43 @@ msgstr "
 msgid "Miscellaneous"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:781
+#: src/libvlc.h:830
 msgid "Hot keys"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:835
+#: src/libvlc.h:928
 msgid "main program"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:842
+#: src/libvlc.h:935
 msgid "print help (can be combined with --advanced)"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:844
+#: src/libvlc.h:937
 msgid "print detailed help (can be combined with --advanced)"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:846
+#: src/libvlc.h:939
 msgid "print a list of available modules"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:848
+#: src/libvlc.h:941
 msgid "print help on module (can be combined with --advanced)"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:850
+#: src/libvlc.h:943
 msgid "save the current command line options in the config"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:852
+#: src/libvlc.h:945
 msgid "reset the current config to the default values"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:854
+#: src/libvlc.h:947
 msgid "use alternate config file"
 msgstr ""
 
-#: src/libvlc.h:856
+#: src/libvlc.h:949
 msgid "print version information"
 msgstr ""
 
@@ -1752,8 +1900,8 @@ msgstr ""
 
 #: src/video_output/video_output.c:424 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:183
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:966 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:553
-#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1349 modules/gui/macosx/intf.m:515
-#: modules/gui/macosx/intf.m:516
+#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1349 modules/gui/macosx/intf.m:518
+#: modules/gui/macosx/intf.m:519
 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:83
 msgid "Deinterlace"
 msgstr ""
@@ -1788,7 +1936,7 @@ msgstr ""
 msgid "Filters"
 msgstr "óÌÅÄÕÀÝÉÊ ÆÁÊÌ"
 
-#: modules/access/cdda.c:44 modules/access/cdda/cdda.c:129
+#: modules/access/cdda.c:44 modules/access/cdda/cdda.c:125
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:105 modules/access/file.c:72
 #: modules/access/ftp.c:85 modules/access/http.c:79
 #: modules/access/mms/mms.c:57 modules/access/v4l/v4l.c:75
@@ -1806,12 +1954,12 @@ msgstr ""
 msgid "CD Audio input"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/cdda.c:57 modules/access/cdda/cdda.c:193
+#: modules/access/cdda.c:57 modules/access/cdda/cdda.c:190
 #, fuzzy
 msgid "CD Audio demux"
 msgstr "ïÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÏÔÏË"
 
-#: modules/access/cdda/access.c:95 modules/access/vcdx/access.c:135
+#: modules/access/cdda/access.c:95 modules/access/vcdx/access.c:138
 msgid "The above message had unknown vcdimager log level"
 msgstr ""
 
@@ -1819,20 +1967,20 @@ msgstr ""
 msgid "The above message had unknown cdio log level"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/cdda/access.c:331 modules/access/cdda/access.c:371
-#: modules/demux/mkv.cpp:2175 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2436
-#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2857 modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:265
-msgid "Duration"
-msgstr ""
-
-#: modules/access/cdda/access.c:349
+#: modules/access/cdda/access.c:337
 msgid "CDDB Disc ID"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/cdda/access.c:354
+#: modules/access/cdda/access.c:342
 msgid "CDDB Disc Category"
 msgstr ""
 
+#: modules/access/cdda/access.c:359 modules/demux/mkv.cpp:2175
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2448 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2869
+#: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:265
+msgid "Duration"
+msgstr ""
+
 #: modules/access/cdda/cdda.c:61
 msgid ""
 "This integer when viewed in binary is a debugging mask\n"
@@ -1849,17 +1997,11 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access/cdda/cdda.c:73
 msgid ""
-"Specify the name of the CD-ROM device that will be used by default. If you "
-"don't specify anything, we'll scan for a suitable CD-ROM device."
-msgstr ""
-
-#: modules/access/cdda/cdda.c:77
-msgid ""
 "Allows you to modify the default caching value for CDDA streams. This value "
 "should be set in millisecond units."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:81
+#: modules/access/cdda/cdda.c:77
 msgid ""
 "Format used in the GUI Playlist Title. Similar to the Unix date \n"
 "Format specifiers that start with a percent sign. Specifiers are: \n"
@@ -1879,7 +2021,7 @@ msgid ""
 "   %% : a % \n"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:99
+#: modules/access/cdda/cdda.c:95
 msgid ""
 "Format used in the GUI Playlist Title. Similar to the Unix date \n"
 "Format specifiers that start with a percent sign. Specifiers are: \n"
@@ -1891,89 +2033,89 @@ msgid ""
 "   %% : a % \n"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:113
+#: modules/access/cdda/cdda.c:109
 msgid "cddax://[device-or-file][@[T]num]"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:114
+#: modules/access/cdda/cdda.c:110
 msgid "Compact Disc Digital Audio (CD-DA) input"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:121
+#: modules/access/cdda/cdda.c:117
 msgid "CDX"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:124 modules/access/vcdx/vcd.c:83
+#: modules/access/cdda/cdda.c:120 modules/access/vcdx/vcd.c:102
+#: modules/codec/ogt/ogt.c:58
 msgid "set debug mask for additional debugging."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:133
-#, fuzzy
-msgid "CD-ROM device name"
-msgstr "ëÌÉÅÎÔ VideoLAN"
+#: modules/access/cdda/cdda.c:130
+msgid "Format to use in playlist 'author' field"
+msgstr ""
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:138
+#: modules/access/cdda/cdda.c:135
 msgid "Format to use in playlist 'title' field when no CDDB"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:144
+#: modules/access/cdda/cdda.c:141
 msgid "Format to use in playlist 'title' field when using CDDB"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:148
+#: modules/access/cdda/cdda.c:145
 msgid "Do CDDB lookups?"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:149
+#: modules/access/cdda/cdda.c:146
 msgid "If set, lookup CD-DA track information using the CDDB protocol"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:154
+#: modules/access/cdda/cdda.c:151
 #, fuzzy
 msgid "CDDB server"
 msgstr "âÙÓÔÒÏ"
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:155
+#: modules/access/cdda/cdda.c:152
 msgid "Contact this CDDB server look up CD-DA information"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:159
+#: modules/access/cdda/cdda.c:156
 msgid "CDDB server port"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:160
+#: modules/access/cdda/cdda.c:157
 msgid "CDDB server uses this port number to communicate on"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:164 modules/access/cdda/cdda.c:165
+#: modules/access/cdda/cdda.c:161 modules/access/cdda/cdda.c:162
 msgid "email address reported to CDDB server"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:169
+#: modules/access/cdda/cdda.c:166
 msgid "Cache CDDB lookups?"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:170
+#: modules/access/cdda/cdda.c:167
 msgid "If set cache CDDB information about this CD"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:174
+#: modules/access/cdda/cdda.c:171
 msgid "Contact CDDB via the HTTP protocol?"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:175
+#: modules/access/cdda/cdda.c:172
 msgid "If set, the CDDB server get information via the CDDB HTTP protocol"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:180
+#: modules/access/cdda/cdda.c:177
 msgid "CDDB server timeout"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:181
+#: modules/access/cdda/cdda.c:178
 msgid "Time (in seconds) to wait for a response from the CDDB server"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/cdda/cdda.c:186 modules/access/cdda/cdda.c:187
+#: modules/access/cdda/cdda.c:183 modules/access/cdda/cdda.c:184
 msgid "Directory to cache CDDB requests"
 msgstr ""
 
@@ -2189,12 +2331,12 @@ msgstr "
 
 #: modules/access/dvd/dvd.c:83 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:515
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:718
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1690
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2267 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:629
-#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:816 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2005
-#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2726 modules/gui/macosx/open.m:142
-#: modules/gui/macosx/open.m:263 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:411
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:315
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1699
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2279 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:629
+#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:816 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2014
+#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2738 modules/gui/macosx/open.m:142
+#: modules/gui/macosx/open.m:263 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:409
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:319
 msgid "Disc"
 msgstr ""
 
@@ -2256,7 +2398,7 @@ msgstr ""
 msgid "Standard filesystem file input"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/file.c:79 modules/gui/pda/pda_interface.c:1122
+#: modules/access/file.c:79 modules/gui/pda/pda_interface.c:1119
 #, fuzzy
 msgid "file"
 msgstr "óÌÅÄÕÀÝÉÊ ÆÁÊÌ"
@@ -2288,8 +2430,8 @@ msgid ""
 "should be set in miliseconds units."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/http.c:85 modules/gui/pda/pda_interface.c:499
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1123 modules/gui/pda/pda_interface.c:1126
+#: modules/access/http.c:85 modules/gui/pda/pda_interface.c:500
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1120 modules/gui/pda/pda_interface.c:1123
 msgid "http"
 msgstr ""
 
@@ -2388,10 +2530,10 @@ msgstr ""
 msgid "UDP/RTP input"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/udp.c:81 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2857
-#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3112 modules/gui/macosx/output.m:141
+#: modules/access/udp.c:81 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2869
+#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3124 modules/gui/macosx/output.m:141
 #: modules/gui/macosx/output.m:268 modules/gui/macosx/output.m:357
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:401
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:420
 msgid "UDP"
 msgstr ""
 
@@ -2435,10 +2577,35 @@ msgstr ""
 msgid "VCD input"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/vcdx/access.c:109
+#: modules/access/vcdx/access.c:112
 msgid "The above message had unknown log level"
 msgstr ""
 
+#: modules/access/vcdx/access.c:1095 modules/access/vcdx/access.c:1096
+#: modules/gui/gtk/open.c:287 modules/gui/gtk/open.c:301
+#, fuzzy
+msgid "Track"
+msgstr "îÁÚÁÄ"
+
+#: modules/access/vcdx/access.c:1099 modules/access/vcdx/access.c:1100
+#: modules/gui/gtk/open.c:276
+msgid "Entry"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/vcdx/access.c:1103 modules/access/vcdx/access.c:1104
+#, fuzzy
+msgid "Segment"
+msgstr "óÌÅÄÕÀÝÉÊ ÆÁÊÌ"
+
+#: modules/access/vcdx/access.c:1107 modules/access/vcdx/access.c:1108
+msgid "List ID"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/vcdx/access.c:1125
+#, c-format
+msgid " List ID %d"
+msgstr ""
+
 #: modules/access/vcdx/vcd.c:53
 msgid ""
 "This integer when viewed in binary is a debugging mask\n"
@@ -2456,39 +2623,58 @@ msgid ""
 "vcdinfo  (800) 2048\n"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:72
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:68
+msgid ""
+"Format used in the GUI Playlist Title. Similar to the Unix date \n"
+"Format specifiers that start with a percent sign. Specifiers are: \n"
+"   %A : The album information\n"
+"   %C : The VCD volume count - the number of CD's in the collection\n"
+"   %c : The VCD volume num - the number of the CD in the collection.\n"
+"   %F : The VCD Format, e.g. VCD 1.0, VCD 1.1, VCD 2.0, or SVC\n"
+"   %I : The current entry/segment/playback type, e.g. ENTRY, TRACK, "
+"SEGMENT..\n"
+"   %L : The playlist ID prefixed with ' LID' if it exists\n"
+"   %N : The current number of the %I - a decimal number\n"
+"   %P : The publisher ID\n"
+"   %p : The preparer I\n"
+"   %S : If we are in a segment (menu), the kind of segment\n"
+"   %T : The track numbe\n"
+"   %V : The volume set I\n"
+"   %v : The volume I\n"
+"       A number between 1 and the volume count.\n"
+"   %% : a % \n"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:91
 msgid "vcdx://[device-or-file][@{P,S,T}num]"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:73
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:92
 msgid "Video CD (VCD 1.0, 1.1, 2.0, SVCD, HQVCD) input"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:80
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:99
 msgid "VCDX"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:87
-#, fuzzy
-msgid "VCD device name"
-msgstr "ëÌÉÅÎÔ VideoLAN"
-
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:88
-msgid ""
-"Specify the name of the Video Compact Disc device that will be used by "
-"default. If you don't specify anything, we'll scan for a suitable VCD device."
-msgstr ""
-
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:94
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:106
 msgid "Use playback control?"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/vcdx/vcd.c:95
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:107
 msgid ""
 "If VCD is authored with playback control, use it. Otherwise we play by "
 "tracks."
 msgstr ""
 
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:114
+msgid "Format to use in playlist 'author'"
+msgstr ""
+
+#: modules/access/vcdx/vcd.c:120
+msgid "Format to use in playlist 'title' field"
+msgstr ""
+
 #: modules/access_output/dummy.c:56
 #, fuzzy
 msgid "Dummy stream ouput"
@@ -2660,7 +2846,7 @@ msgstr ""
 #: modules/audio_output/coreaudio.c:1473 modules/audio_output/directx.c:383
 #: modules/audio_output/oss.c:129 modules/audio_output/sdl.c:176
 #: modules/audio_output/sdl.c:194 modules/audio_output/waveout.c:337
-#: modules/gui/macosx/intf.m:497 modules/gui/macosx/intf.m:498
+#: modules/gui/macosx/intf.m:500 modules/gui/macosx/intf.m:501
 #: modules/gui/wxwindows/v4l.cpp:355
 msgid "Audio device"
 msgstr ""
@@ -2681,7 +2867,7 @@ msgstr ""
 msgid "5.1"
 msgstr ""
 
-#: modules/audio_output/alsa.c:217 modules/audio_output/directx.c:503
+#: modules/audio_output/alsa.c:217 modules/audio_output/directx.c:506
 #: modules/audio_output/oss.c:246 modules/audio_output/waveout.c:415
 msgid "A/52 over S/PDIF"
 msgstr ""
@@ -2825,7 +3011,7 @@ msgstr "
 msgid "subtitles decoder"
 msgstr "óÌÅÄÕÀÝÉÊ ÆÁÊÌ"
 
-#: modules/codec/faad.c:37
+#: modules/codec/faad.c:38
 msgid "AAC audio decoder (using libfaad2)"
 msgstr ""
 
@@ -2937,16 +3123,16 @@ msgstr ""
 msgid "MMXEXT Post Processing"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/flac.c:148
+#: modules/codec/flac.c:145
 #, fuzzy
 msgid "Flac audio decoder"
 msgstr "ïÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÏÔÏË"
 
-#: modules/codec/flac.c:153
+#: modules/codec/flac.c:150
 msgid "Flac audio packetizer"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/flac.c:158
+#: modules/codec/flac.c:155
 #, fuzzy
 msgid "Flac audio encoder"
 msgstr "ïÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÏÔÏË"
@@ -2972,6 +3158,24 @@ msgstr ""
 msgid "MPEG audio layer I/II/III packetizer"
 msgstr ""
 
+#: modules/codec/ogt/ogt.c:38
+msgid ""
+"This integer when viewed in binary is a debugging mask\n"
+"external call     1\n"
+"all calls         2\n"
+"misc              4\n"
+msgstr ""
+
+#: modules/codec/ogt/ogt.c:53
+#, fuzzy
+msgid "Philips OGT (SVCD subtitle) decoder"
+msgstr "óÌÅÄÕÀÝÉÊ ÆÁÊÌ"
+
+#: modules/codec/ogt/ogt.c:62
+#, fuzzy
+msgid "Phlips OGT (SVCD subtitle) packetizer"
+msgstr "óÌÅÄÕÀÝÉÊ ÆÁÊÌ"
+
 #: modules/codec/quicktime.c:59
 msgid "QuickTime library decoder"
 msgstr ""
@@ -3053,36 +3257,36 @@ msgstr ""
 msgid "Tarkin decoder module"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/theora.c:84
+#: modules/codec/theora.c:85
 msgid "Theora video decoder"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/theora.c:90
+#: modules/codec/theora.c:91
 msgid "Theora video packetizer"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/theora.c:96
+#: modules/codec/theora.c:97
 msgid "Theora video encoder"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/theora.c:338
+#: modules/codec/theora.c:339
 msgid "Theora Comment"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/vorbis.c:124
+#: modules/codec/vorbis.c:127
 msgid "Vorbis audio decoder"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/vorbis.c:133
+#: modules/codec/vorbis.c:136
 msgid "Vorbis audio packetizer"
 msgstr ""
 
-#: modules/codec/vorbis.c:139
+#: modules/codec/vorbis.c:142
 #, fuzzy
 msgid "Vorbis audio encoder"
 msgstr "ïÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÏÔÏË"
 
-#: modules/codec/vorbis.c:452
+#: modules/codec/vorbis.c:455
 msgid "Vorbis Comment"
 msgstr ""
 
@@ -3111,74 +3315,128 @@ msgstr ""
 msgid "Mouse button"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/gestures.c:84
-msgid "the mouse button to be held down during mouse gestures"
-msgstr ""
+#: modules/control/gestures.c:84
+msgid "the mouse button to be held down during mouse gestures"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/gestures.c:87
+#, fuzzy
+msgid "Middle"
+msgstr "íÏÄÕÌÉ"
+
+#: modules/control/gestures.c:90
+msgid "Gestures"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/gestures.c:95
+msgid "mouse gestures control interface"
+msgstr ""
+
+#: modules/control/hotkeys.c:72
+#, fuzzy
+msgid "Playlist bookmark 1"
+msgstr "óÐÉÓÏË ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
+
+#: modules/control/hotkeys.c:73
+#, fuzzy
+msgid "Playlist bookmark 2"
+msgstr "óÐÉÓÏË ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
+
+#: modules/control/hotkeys.c:74
+#, fuzzy
+msgid "Playlist bookmark 3"
+msgstr "óÐÉÓÏË ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
+
+#: modules/control/hotkeys.c:75
+#, fuzzy
+msgid "Playlist bookmark 4"
+msgstr "óÐÉÓÏË ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
+
+#: modules/control/hotkeys.c:76
+#, fuzzy
+msgid "Playlist bookmark 5"
+msgstr "óÐÉÓÏË ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
+
+#: modules/control/hotkeys.c:77
+#, fuzzy
+msgid "Playlist bookmark 6"
+msgstr "óÐÉÓÏË ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
+
+#: modules/control/hotkeys.c:78
+#, fuzzy
+msgid "Playlist bookmark 7"
+msgstr "óÐÉÓÏË ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
+
+#: modules/control/hotkeys.c:79
+#, fuzzy
+msgid "Playlist bookmark 8"
+msgstr "óÐÉÓÏË ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
 
-#: modules/control/gestures.c:87
+#: modules/control/hotkeys.c:80
 #, fuzzy
-msgid "Middle"
-msgstr "íÏÄÕÌÉ"
+msgid "Playlist bookmark 9"
+msgstr "óÐÉÓÏË ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
 
-#: modules/control/gestures.c:90
-msgid "Gestures"
-msgstr ""
+#: modules/control/hotkeys.c:81
+#, fuzzy
+msgid "Playlist bookmark 10"
+msgstr "óÐÉÓÏË ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
 
-#: modules/control/gestures.c:95
-msgid "mouse gestures control interface"
+#: modules/control/hotkeys.c:83
+msgid "This option allows you to define playlist bookmarks"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/hotkeys.c:71
+#: modules/control/hotkeys.c:86
 #, fuzzy
 msgid "hotkey interface"
 msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÏËÎÏ ÓÐÉÓËÁ ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:249 modules/control/hotkeys.c:274
+#: modules/control/hotkeys.c:300 modules/control/hotkeys.c:325
 #: modules/control/lirc/lirc.c:297 modules/control/lirc/lirc.c:323
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:602
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1020 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:709
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1119 modules/gui/macosx/controls.m:59
-#: modules/gui/macosx/intf.m:974 modules/gui/macosx/intf.m:975
-#: modules/gui/macosx/intf.m:976 modules/gui/pda/pda_interface.c:247
+#: modules/gui/macosx/intf.m:1012 modules/gui/macosx/intf.m:1013
+#: modules/gui/macosx/intf.m:1014 modules/gui/pda/pda_interface.c:247
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:248
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:1280
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:1276
 msgid "Pause"
 msgstr "ðÁÕÚÁ"
 
-#: modules/control/hotkeys.c:263 modules/control/lirc/lirc.c:310
+#: modules/control/hotkeys.c:314 modules/control/lirc/lirc.c:310
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:590
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1013 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:698
-#: modules/gui/macosx/controls.m:73 modules/gui/macosx/intf.m:435
-#: modules/gui/macosx/intf.m:471 modules/gui/macosx/intf.m:536
-#: modules/gui/macosx/intf.m:982 modules/gui/macosx/intf.m:983
-#: modules/gui/macosx/intf.m:984 modules/gui/macosx/playlist.m:139
+#: modules/gui/macosx/controls.m:73 modules/gui/macosx/intf.m:438
+#: modules/gui/macosx/intf.m:474 modules/gui/macosx/intf.m:539
+#: modules/gui/macosx/intf.m:1020 modules/gui/macosx/intf.m:1021
+#: modules/gui/macosx/intf.m:1022 modules/gui/macosx/playlist.m:143
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:259 modules/gui/pda/pda_interface.c:260
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:423
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:1286
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:417
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:1282
 msgid "Play"
 msgstr "÷ÏÓÐÒ."
 
-#: modules/control/hotkeys.c:280
+#: modules/control/hotkeys.c:331
 msgid "Jump -10 seconds"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/hotkeys.c:286
+#: modules/control/hotkeys.c:337
 msgid "Jump +10 seconds"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/hotkeys.c:292
+#: modules/control/hotkeys.c:343
 msgid "Jump -1 minute"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/hotkeys.c:298
+#: modules/control/hotkeys.c:349
 msgid "Jump +1 minute"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/hotkeys.c:304
+#: modules/control/hotkeys.c:355
 msgid "Jump -5 minutes"
 msgstr ""
 
-#: modules/control/hotkeys.c:310
+#: modules/control/hotkeys.c:361
 msgid "Jump +5 minutes"
 msgstr ""
 
@@ -3351,7 +3609,7 @@ msgstr ""
 msgid "Number of streams"
 msgstr "ïÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÏÔÏË"
 
-#: modules/demux/asf/asf.c:304 modules/gui/macosx/playlist.m:143
+#: modules/demux/asf/asf.c:304 modules/gui/macosx/playlist.m:147
 #: modules/gui/wxwindows/iteminfo.cpp:188
 #: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:263
 msgid "Author"
@@ -3521,7 +3779,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/demux/mkv.cpp:2210 modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:144
 #: modules/gui/gtk/preferences.c:325 modules/gui/kde/pluginsbox.cpp:45
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:142 modules/gui/wxwindows/iteminfo.cpp:173
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:146 modules/gui/wxwindows/iteminfo.cpp:173
 #: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:262
 msgid "Name"
 msgstr ""
@@ -3955,9 +4213,9 @@ msgstr ""
 
 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:211
 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:306
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2692 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2947
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2704 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2959
 #: modules/gui/kde/info.cpp:9 modules/gui/kde/messages.cpp:8
-#: modules/gui/macosx/intf.m:444 modules/gui/macosx/intf.m:524
+#: modules/gui/macosx/intf.m:447 modules/gui/macosx/intf.m:527
 #: modules/gui/wxwindows/messages.cpp:65
 msgid "Messages"
 msgstr ""
@@ -3966,23 +4224,23 @@ msgstr ""
 #: modules/gui/beos/MediaControlView.cpp:1255
 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:82
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:503
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1569
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2274
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2847 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:618
-#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1884 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2733
-#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2850 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3102
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1570
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2286
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2859 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:618
+#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1885 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2745
+#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2862 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3114
 #: modules/gui/macosx/open.m:141 modules/gui/macosx/open.m:259
 #: modules/gui/macosx/output.m:132 modules/gui/macosx/output.m:209
-#: modules/gui/macosx/output.m:328 modules/gui/pda/pda_interface.c:362
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:409 modules/gui/wxwindows/open.cpp:313
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:398
+#: modules/gui/macosx/output.m:328 modules/gui/pda/pda_interface.c:363
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:407 modules/gui/wxwindows/open.cpp:317
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:417
 #, fuzzy
 msgid "File"
 msgstr "óÌÅÄÕÀÝÉÊ ÆÁÊÌ"
 
 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:240
 #: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:84
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2179
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2191
 #: modules/gui/gtk2/gnome2_interface.c:113 modules/gui/macosx/open.m:327
 #: modules/gui/macosx/open.m:626 modules/gui/macosx/open.m:672
 msgid "Open File"
@@ -4001,7 +4259,7 @@ msgstr "
 
 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:249
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1580 modules/gui/pda/pda_interface.c:297
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:298 modules/gui/pda/pda_interface.c:1342
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:298 modules/gui/pda/pda_interface.c:1338
 msgid "About"
 msgstr ""
 
@@ -4036,7 +4294,7 @@ msgstr ""
 msgid "Speed"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:303 modules/gui/macosx/intf.m:518
+#: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:303 modules/gui/macosx/intf.m:521
 msgid "Window"
 msgstr ""
 
@@ -4046,15 +4304,15 @@ msgid "Play List"
 msgstr "óÐÉÓÏË ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
 
 #: modules/gui/beos/InterfaceWindow.cpp:364
-#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1661 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2396
-#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2638 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2869
-#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2976 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3250
+#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1661 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2405
+#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2650 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2881
+#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2988 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3262
 #: modules/gui/gtk/preferences.c:606 modules/gui/macosx/open.m:138
 #: modules/gui/macosx/open.m:179 modules/gui/macosx/output.m:128
-#: modules/gui/wxwindows/iteminfo.cpp:110 modules/gui/wxwindows/open.cpp:304
+#: modules/gui/wxwindows/iteminfo.cpp:110 modules/gui/wxwindows/open.cpp:308
 #: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:1041
 #: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:197
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:191
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:197
 #: modules/gui/wxwindows/subtitles.cpp:176 modules/gui/wxwindows/v4l.cpp:150
 msgid "OK"
 msgstr ""
@@ -4078,12 +4336,12 @@ msgstr ""
 msgid "Close"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:98 modules/gui/macosx/intf.m:463
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:98 modules/gui/macosx/intf.m:466
 msgid "Edit"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:100 modules/gui/macosx/intf.m:468
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:141
+#: modules/gui/beos/PlayListWindow.cpp:100 modules/gui/macosx/intf.m:471
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:145
 #, fuzzy
 msgid "Select All"
 msgstr "óÌÅÄÕÀÝÉÊ ÆÁÊÌ"
@@ -4130,7 +4388,7 @@ msgstr "
 #: modules/gui/beos/PreferencesWindow.cpp:44
 #: modules/gui/beos/PreferencesWindow.cpp:46
 #: modules/gui/beos/PreferencesWindow.cpp:98
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2216 modules/gui/macosx/prefs.m:940
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2228 modules/gui/macosx/prefs.m:940
 #: modules/gui/macosx/prefs.m:948 modules/gui/macosx/prefs.m:1018
 msgid "Modules"
 msgstr "íÏÄÕÌÉ"
@@ -4142,7 +4400,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/gui/beos/PreferencesWindow.cpp:224
 #: modules/gui/gtk/preferences.c:597 modules/gui/gtk/preferences.c:614
-#: modules/gui/macosx/output.m:422 modules/gui/macosx/playlist.m:197
+#: modules/gui/macosx/output.m:422 modules/gui/macosx/playlist.m:204
 #: modules/gui/macosx/prefs.m:79 modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:201
 msgid "Save"
 msgstr ""
@@ -4231,7 +4489,7 @@ msgstr "
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:20 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:504
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:986 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:173
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:619 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1399
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:292
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:291
 #, fuzzy
 msgid "Open a file"
 msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ"
@@ -4245,8 +4503,10 @@ msgstr "
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:27 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:516
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:993 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:188
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:630 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1411
-msgid "Open a DVD or VCD"
-msgstr ""
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:292
+#, fuzzy
+msgid "Open Disc Media"
+msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ"
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:33 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:999
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:195 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1415
@@ -4337,22 +4597,16 @@ msgstr ""
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:126 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:909
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:452 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1253
-#: modules/gui/macosx/intf.m:490
+#: modules/gui/macosx/intf.m:493
 msgid "Volume Up"
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:133 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:916
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:459 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1260
-#: modules/gui/macosx/intf.m:491
+#: modules/gui/macosx/intf.m:494
 msgid "Volume Down"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:140 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:923
-#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:466 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1267
-#: modules/gui/macosx/controls.m:698 modules/gui/macosx/intf.m:492
-msgid "Mute"
-msgstr ""
-
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:155 modules/gui/gtk/gnome_interface.c:938
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:488 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1289
 msgid "Device"
@@ -4389,18 +4643,17 @@ msgstr ""
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:274 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:121
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1595 modules/gui/pda/pda_interface.c:209
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1335
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1331
 msgid "VLC media player"
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:527 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:640
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:413
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:411
 #, fuzzy
 msgid "Net"
 msgstr "óÌÅÄ."
 
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:539 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:651
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:416
 msgid "Sat"
 msgstr ""
 
@@ -4464,7 +4717,7 @@ msgstr "
 #: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1063 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:758
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:844 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:888
 #: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1173
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:428
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:423
 msgid "Prev"
 msgstr "ðÒÅÄ."
 
@@ -4548,163 +4801,170 @@ msgstr ""
 "üÔÏ ËÌÉÅÎÔ VideoLAN, DVD, MPEG É DivX-ÐÒÏÉÇÒÙ×ÁÔÅÌÑ. ÷Ù ÍÏÖÅÔÅ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÓÔÉ "
 "MPEG É MPEG-2 ÆÁÊÌÙ ÉÚ ÆÁÊÌÁ ÉÌÉ Ó ÉÓÔÏÞÎÉËÁ × ÓÅÔÉ."
 
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1459
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1460
 #, fuzzy
 msgid "Open Stream"
 msgstr "ïÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÏÔÏË"
 
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1476 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1791
-#: modules/gui/macosx/open.m:136 modules/gui/wxwindows/open.cpp:247
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1477 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1792
+#: modules/gui/macosx/open.m:136 modules/gui/wxwindows/open.cpp:251
 msgid "Media Resource Locator (MRL)"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1498 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1813
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:251
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1499 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1814
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:255
 #, fuzzy
 msgid "Open Target:"
 msgstr "ïÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÏÔÏË"
 
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1518 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1833
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:266
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1519 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1834
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:270
 msgid ""
 "Alternatively, you can build an MRL using one of the following predefined "
 "targets:"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1562
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1998 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1877
-#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2315 modules/gui/macosx/open.m:145
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1563
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2007 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1878
+#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2324 modules/gui/macosx/open.m:145
 #: modules/gui/macosx/open.m:151 modules/gui/macosx/open.m:173
 #: modules/gui/macosx/output.m:135 modules/gui/macosx/prefs.m:499
-#: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:588 modules/gui/wxwindows/open.cpp:420
+#: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:588 modules/gui/wxwindows/open.cpp:424
 #: modules/gui/wxwindows/preferences_widgets.cpp:494
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:427
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:446
 #: modules/gui/wxwindows/subtitles.cpp:93
 msgid "Browse..."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1586 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1901
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:471
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1587 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1902
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:475
 msgid "Disc type"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1605 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1920
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1606 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1921
 #: modules/gui/macosx/open.m:155 modules/gui/macosx/open.m:483
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:465
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:469
 msgid "DVD"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1613 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1928
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1614 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1929
 #: modules/gui/macosx/open.m:156 modules/gui/macosx/open.m:377
-#: modules/gui/macosx/open.m:467 modules/gui/wxwindows/open.cpp:466
+#: modules/gui/macosx/open.m:467 modules/gui/wxwindows/open.cpp:470
 msgid "VCD"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1621 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1936
-#: modules/gui/macosx/open.m:148 modules/gui/wxwindows/open.cpp:477
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1622 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1937
+#: modules/gui/macosx/open.m:157 modules/gui/macosx/open.m:384
+#: modules/gui/macosx/open.m:475
+#, fuzzy
+msgid "Audio CD"
+msgstr "ïÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÏÔÏË"
+
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1630 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1945
+#: modules/gui/macosx/open.m:148 modules/gui/wxwindows/open.cpp:481
 msgid "Device name"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1660 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1996
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1669 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2005
 #: modules/gui/macosx/open.m:152
 msgid "Use DVD menus"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1707 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2022
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1716 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2031
 #: modules/gui/macosx/open.m:164 modules/gui/macosx/open.m:542
-#: modules/gui/macosx/open.m:580 modules/gui/wxwindows/open.cpp:512
+#: modules/gui/macosx/open.m:580 modules/gui/wxwindows/open.cpp:517
 msgid "UDP/RTP"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1717 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2032
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1726 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2041
 #: modules/gui/macosx/open.m:165 modules/gui/macosx/open.m:543
-#: modules/gui/macosx/open.m:592 modules/gui/wxwindows/open.cpp:513
+#: modules/gui/macosx/open.m:592 modules/gui/wxwindows/open.cpp:518
 msgid "UDP/RTP Multicast"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1727 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2042
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1736 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2051
 #: modules/gui/macosx/open.m:166 modules/gui/macosx/open.m:544
-#: modules/gui/macosx/open.m:605 modules/gui/wxwindows/open.cpp:514
+#: modules/gui/macosx/open.m:605 modules/gui/wxwindows/open.cpp:519
 msgid "HTTP/FTP/MMS"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1737
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1786
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2912 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2052
-#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2101 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3225
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1746
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1795
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2924 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2061
+#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2110 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3237
 #: modules/gui/macosx/open.m:159 modules/gui/macosx/open.m:161
-#: modules/gui/macosx/output.m:137 modules/gui/wxwindows/open.cpp:533
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:556 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:457
+#: modules/gui/macosx/output.m:137 modules/gui/wxwindows/open.cpp:538
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:565 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:476
 msgid "Port"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1747 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2062
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1756 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2071
 #: modules/gui/macosx/open.m:160 modules/gui/macosx/output.m:136
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:548 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:446
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:557 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:465
 msgid "Address"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1759 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2074
-#: modules/gui/macosx/open.m:162 modules/gui/wxwindows/open.cpp:571
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1768 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2083
+#: modules/gui/macosx/open.m:162 modules/gui/wxwindows/open.cpp:580
 msgid "URL"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1830
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2281 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2145
-#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2740 modules/gui/macosx/open.m:143
-#: modules/gui/macosx/open.m:267 modules/gui/pda/pda_interface.c:528
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:317
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1839
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2293 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2154
+#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2752 modules/gui/macosx/open.m:143
+#: modules/gui/macosx/open.m:267 modules/gui/pda/pda_interface.c:529
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:321
 msgid "Network"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1847 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2162
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1856 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2171
 msgid "Symbol Rate"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1857 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2172
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1866 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2181
 #: modules/gui/wxwindows/v4l.cpp:305
 msgid "Frequency"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1867 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2182
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1876 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2191
 msgid "Polarization"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1887 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2202
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1896 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2211
 msgid "FEC"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1906 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2221
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1915 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2230
 msgid "Vertical"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1914 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2229
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1923 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2238
 msgid "Horizontal"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1956 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2271
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:1965 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2280
 #, fuzzy
 msgid "Satellite"
 msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÏËÎÏ ÓÐÉÓËÁ ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
 
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2005 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2322
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2014 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2331
 #: modules/gui/macosx/open.m:175
 #, fuzzy
 msgid "delay"
 msgstr "÷ÏÓÐÒ."
 
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2020 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2338
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2029 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2347
 #: modules/gui/macosx/open.m:177
 msgid "fps"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2049 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2369
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2058 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2378
 #: modules/gui/macosx/open.m:172 modules/gui/macosx/output.m:127
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:284 modules/gui/wxwindows/open.cpp:433
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:288 modules/gui/wxwindows/open.cpp:437
 msgid "Settings..."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2224
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2236
 msgid ""
 "Sorry, the module manager isn't functional yet. Please retry in a later "
 "version."
@@ -4712,96 +4972,96 @@ msgstr ""
 "éÚ×ÉÎÉÔÅ, ÄÉÓÐÅÔÞÅÒ ÍÏÄÕÌÅÊ ÐÏËÁ ÎÅ ÆÕÎËÃÉÏÎÁÌÅÎ. ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ × "
 "ÓÌÅÄÕÀÝÉÈ ×ÅÒÓÉÑÈ."
 
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2288
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2429 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2747
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2300
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2441 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2759
 msgid "Url"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2300 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2768
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2312 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2780
 msgid "All"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2307
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2319
 msgid "Item"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2319 modules/video_filter/crop.c:61
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2331 modules/video_filter/crop.c:61
 msgid "Crop"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2326
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2338
 msgid "Invert"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2333 modules/gui/gtk/preferences.c:382
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2345 modules/gui/gtk/preferences.c:382
 #: modules/gui/kde/pluginsbox.cpp:48 modules/gui/macosx/prefs.m:234
 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:626
 msgid "Select"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2345 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2712
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2357 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2724
 msgid "Add"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2352 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2754
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:140 modules/gui/pda/pda_interface.c:1234
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2364 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2766
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:144 modules/gui/pda/pda_interface.c:1230
 msgid "Delete"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2359 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2782
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2371 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2794
 msgid "Selection"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2588
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2600
 msgid "Jump to: "
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2605 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2588
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2617 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2600
 msgid "s."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2620 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2603
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2632 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2615
 msgid "m:"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2635 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2618
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2647 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2630
 msgid "h:"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2796 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3051
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2808 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3063
 msgid "Stream output (MRL)"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2811 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3066
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2823 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3078
 #, fuzzy
 msgid "Destination Target: "
 msgstr "ïÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÏÔÏË"
 
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2867 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3122
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2879 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3134
 #: modules/gui/macosx/output.m:142 modules/gui/macosx/output.m:284
-#: modules/gui/macosx/output.m:376 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:402
+#: modules/gui/macosx/output.m:376 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:421
 msgid "RTP"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2877 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3132
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2889 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3144
 #, fuzzy
 msgid "Path:"
 msgstr "ðÁÕÚÁ"
 
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2887 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3157
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:428
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2899 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3169
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:429
 msgid "Address:"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2956 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3201
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2968 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3213
 msgid "TS"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2964 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3209
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2976 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3221
 msgid "PS"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2972 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3217
+#: modules/gui/gtk/gnome_interface.c:2984 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3229
 #: modules/gui/macosx/output.m:319 modules/gui/macosx/output.m:405
 msgid "AVI"
 msgstr ""
@@ -4901,77 +5161,77 @@ msgstr ""
 msgid "the VideoLAN team <videolan@videolan.org>"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1777 modules/gui/wxwindows/open.cpp:217
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:225
+#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:1778 modules/gui/wxwindows/open.cpp:220
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:228
 #, fuzzy
 msgid "Open Target"
 msgstr "ïÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÏÔÏË"
 
-#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2284
+#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2293
 #, fuzzy
 msgid "Use a subtitles file"
 msgstr "óÌÅÄÕÀÝÉÊ ÆÁÊÌ"
 
-#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2306
+#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2315
 #, fuzzy
 msgid "Select a subtitles file"
 msgstr "óÌÅÄÕÀÝÉÊ ÆÁÊÌ"
 
-#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2336
+#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2345
 msgid "Set the delay (in seconds)"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2352
+#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2361
 msgid "Set the number of Frames Per Second"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2367
+#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2376
 #, fuzzy
 msgid "Use stream output"
 msgstr "ïÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÏÔÏË"
 
-#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2375
+#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2384
 msgid "Stream output configuration "
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2403 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2645
-#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2876 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3257
+#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2412 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2657
+#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2888 modules/gui/gtk/gtk_interface.c:3269
 #: modules/gui/gtk/preferences.c:618 modules/gui/macosx/open.m:139
 #: modules/gui/macosx/prefs.m:80 modules/gui/macosx/prefs.m:205
-#: modules/gui/wxwindows/iteminfo.cpp:113 modules/gui/wxwindows/open.cpp:307
+#: modules/gui/wxwindows/iteminfo.cpp:113 modules/gui/wxwindows/open.cpp:311
 #: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:1044
 #: modules/gui/wxwindows/preferences.cpp:200
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:194
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:200
 #: modules/gui/wxwindows/subtitles.cpp:179 modules/gui/wxwindows/v4l.cpp:153
 msgid "Cancel"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2518
+#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2530
 #, fuzzy
 msgid "Select File"
 msgstr "óÌÅÄÕÀÝÉÊ ÆÁÊÌ"
 
-#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2565
+#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2577
 msgid "Jump"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2572
+#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2584
 msgid "Go to:"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2775
+#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2787
 msgid "Selected"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2798
+#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2810
 msgid "_Crop"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2809
+#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2821
 msgid "_Invert"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2820
+#: modules/gui/gtk/gtk_interface.c:2832
 msgid "_Select"
 msgstr ""
 
@@ -4990,6 +5250,10 @@ msgstr ""
 msgid "Chapter %d"
 msgstr ""
 
+#: modules/gui/gtk/open.c:276
+msgid "PBC LID"
+msgstr ""
+
 #: modules/gui/gtk/preferences.c:371
 msgid "Configure"
 msgstr ""
@@ -5076,7 +5340,7 @@ msgstr ""
 msgid "Plugins"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/about.m:73 modules/gui/macosx/intf.m:448
+#: modules/gui/macosx/about.m:73 modules/gui/macosx/intf.m:451
 msgid "About VLC media player"
 msgstr ""
 
@@ -5106,237 +5370,233 @@ msgstr ""
 msgid "Loop Off"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/controls.m:345 modules/gui/macosx/controls.m:703
-#: modules/gui/macosx/intf.m:503
+#: modules/gui/macosx/controls.m:345 modules/gui/macosx/controls.m:705
+#: modules/gui/macosx/intf.m:506
 msgid "Half Size"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/controls.m:347 modules/gui/macosx/controls.m:704
-#: modules/gui/macosx/intf.m:504
+#: modules/gui/macosx/controls.m:347 modules/gui/macosx/controls.m:706
+#: modules/gui/macosx/intf.m:507
 msgid "Normal Size"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/controls.m:349 modules/gui/macosx/controls.m:705
-#: modules/gui/macosx/intf.m:505
+#: modules/gui/macosx/controls.m:349 modules/gui/macosx/controls.m:707
+#: modules/gui/macosx/intf.m:508
 msgid "Double Size"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/controls.m:351 modules/gui/macosx/controls.m:707
-#: modules/gui/macosx/controls.m:714 modules/gui/macosx/intf.m:508
+#: modules/gui/macosx/controls.m:351 modules/gui/macosx/controls.m:709
+#: modules/gui/macosx/controls.m:716 modules/gui/macosx/intf.m:511
 msgid "Float On Top"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/controls.m:353 modules/gui/macosx/controls.m:706
-#: modules/gui/macosx/intf.m:506
+#: modules/gui/macosx/controls.m:353 modules/gui/macosx/controls.m:708
+#: modules/gui/macosx/intf.m:509
 msgid "Fit To Screen"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/controls.m:663 modules/gui/macosx/intf.m:477
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:144
+#: modules/gui/macosx/controls.m:665 modules/gui/macosx/intf.m:480
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:148
 msgid "Shuffle"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/controls.m:670 modules/gui/macosx/intf.m:478
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:146
+#: modules/gui/macosx/controls.m:672 modules/gui/macosx/intf.m:481
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:150
 msgid "Repeat Item"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/controls.m:677 modules/gui/macosx/intf.m:479
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:145
+#: modules/gui/macosx/controls.m:679 modules/gui/macosx/intf.m:482
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:149
 #, fuzzy
 msgid "Repeat Playlist"
 msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÓÐÉÓÏË ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
 
-#: modules/gui/macosx/controls.m:684 modules/gui/macosx/intf.m:480
+#: modules/gui/macosx/controls.m:686 modules/gui/macosx/intf.m:483
 msgid "Step Forward"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/controls.m:685 modules/gui/macosx/intf.m:481
+#: modules/gui/macosx/controls.m:687 modules/gui/macosx/intf.m:484
 #, fuzzy
 msgid "Step Backward"
 msgstr "÷ÅÒÎÕÔØÓÑ ÎÁÚÁÄ"
 
-#: modules/gui/macosx/info.m:157 modules/gui/macosx/intf.m:523
-#: modules/gui/macosx/intf.m:548
+#: modules/gui/macosx/info.m:157 modules/gui/macosx/intf.m:526
+#: modules/gui/macosx/intf.m:551
 msgid "Info"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:429
+#: modules/gui/macosx/intf.m:433
 msgid "VLC - Controller"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:434 modules/gui/pda/pda_interface.c:235
+#: modules/gui/macosx/intf.m:437 modules/gui/pda/pda_interface.c:235
 #: modules/gui/pda/pda_interface.c:236
 msgid "Rewind"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:437
+#: modules/gui/macosx/intf.m:440
 msgid "Fast Forward"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:440 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:1353
+#: modules/gui/macosx/intf.m:443 modules/gui/wxwindows/interface.cpp:1349
 #: modules/gui/wxwindows/timer.cpp:128
 msgid "Volume"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:441
-msgid "Position"
-msgstr ""
-
-#: modules/gui/macosx/intf.m:445
+#: modules/gui/macosx/intf.m:448
 msgid "Open CrashLog"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:449
+#: modules/gui/macosx/intf.m:452
 msgid "Preferences..."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:450
+#: modules/gui/macosx/intf.m:453
 msgid "Hide VLC"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:451
+#: modules/gui/macosx/intf.m:454
 msgid "Hide Others"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:452
+#: modules/gui/macosx/intf.m:455
 msgid "Show All"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:453
+#: modules/gui/macosx/intf.m:456
 msgid "Quit VLC"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:455
+#: modules/gui/macosx/intf.m:458
 #, fuzzy
 msgid "1:File"
 msgstr "1:óÌÅÄÕÀÝÉÊ ÆÁÊÌ"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:456
+#: modules/gui/macosx/intf.m:459
 #, fuzzy
 msgid "Open File..."
 msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ..."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:457
+#: modules/gui/macosx/intf.m:460
 #, fuzzy
 msgid "Quick Open File..."
 msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ..."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:458
+#: modules/gui/macosx/intf.m:461
 #, fuzzy
 msgid "Open Disc..."
 msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ..."
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:459
+#: modules/gui/macosx/intf.m:462
 #, fuzzy
 msgid "Open Network..."
 msgstr "ïÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÏÔÏË"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:460
+#: modules/gui/macosx/intf.m:463
 #, fuzzy
 msgid "Open Recent"
 msgstr "ïÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÏÔÏË"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:461 modules/gui/macosx/intf.m:1265
+#: modules/gui/macosx/intf.m:464 modules/gui/macosx/intf.m:1303
 msgid "Clear Menu"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:464
+#: modules/gui/macosx/intf.m:467
 msgid "Cut"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:465
+#: modules/gui/macosx/intf.m:468
 msgid "Copy"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:466
+#: modules/gui/macosx/intf.m:469
 #, fuzzy
 msgid "Paste"
 msgstr "ðÁÕÚÁ"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:467 modules/gui/wxwindows/messages.cpp:95
+#: modules/gui/macosx/intf.m:470 modules/gui/wxwindows/messages.cpp:95
 msgid "Clear"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:470
+#: modules/gui/macosx/intf.m:473
 msgid "Controls"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:511 modules/gui/macosx/intf.m:512
+#: modules/gui/macosx/intf.m:514 modules/gui/macosx/intf.m:515
 #: modules/gui/macosx/macosx.m:47 modules/gui/macosx/vout.m:190
 #, fuzzy
 msgid "Video device"
 msgstr "ëÌÉÅÎÔ VideoLAN"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:519
+#: modules/gui/macosx/intf.m:522
 msgid "Minimize Window"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:520
+#: modules/gui/macosx/intf.m:523
 #, fuzzy
 msgid "Close Window"
 msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÏËÎÏ ÓÐÉÓËÁ ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:521
+#: modules/gui/macosx/intf.m:524
 msgid "Controller"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:526
+#: modules/gui/macosx/intf.m:529
 msgid "Bring All to Front"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:528
+#: modules/gui/macosx/intf.m:531
 msgid "Help"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:529
+#: modules/gui/macosx/intf.m:532
 msgid "ReadMe..."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:530
+#: modules/gui/macosx/intf.m:533
 msgid "Online Documentation"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:531
+#: modules/gui/macosx/intf.m:534
 msgid "Report a Bug"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:532
+#: modules/gui/macosx/intf.m:535
 #, fuzzy
 msgid "VideoLAN Website"
 msgstr "ëÌÉÅÎÔ VideoLAN"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:533 modules/gui/macosx/intf.m:1258
+#: modules/gui/macosx/intf.m:536 modules/gui/macosx/intf.m:1296
 msgid "License"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:542
+#: modules/gui/macosx/intf.m:545
 msgid "Error"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:543
+#: modules/gui/macosx/intf.m:546
 msgid ""
 "An error has occurred which probably prevented the execution of your request:"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:544
+#: modules/gui/macosx/intf.m:547
 msgid "If you believe that it is a bug, please follow the instructions at:"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:545
+#: modules/gui/macosx/intf.m:548
 #, fuzzy
 msgid "Open Messages Window"
 msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÏËÎÏ ÓÐÉÓËÁ ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:546
+#: modules/gui/macosx/intf.m:549
 msgid "Dismiss"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:1222
+#: modules/gui/macosx/intf.m:1260
 msgid "No CrashLog found"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/intf.m:1222
+#: modules/gui/macosx/intf.m:1260
 msgid ""
 "Either you are running Mac OS X pre 10.2 or you haven't experienced any "
 "heavy crashes yet."
@@ -5358,15 +5618,7 @@ msgid ""
 "is fully transparent."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:57
-msgid "Always float on top"
-msgstr ""
-
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:59
-msgid "Let the video window float on top of other windows."
-msgstr ""
-
-#: modules/gui/macosx/macosx.m:62
+#: modules/gui/macosx/macosx.m:58
 msgid "MacOS X interface, sound and video"
 msgstr ""
 
@@ -5383,12 +5635,6 @@ msgstr ""
 msgid "VIDEO_TS folder"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/open.m:157 modules/gui/macosx/open.m:384
-#: modules/gui/macosx/open.m:475
-#, fuzzy
-msgid "Audio CD"
-msgstr "ïÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÏÔÏË"
-
 #: modules/gui/macosx/open.m:171
 #, fuzzy
 msgid "Load subtitles file:"
@@ -5428,7 +5674,7 @@ msgstr ""
 msgid "Stream"
 msgstr "ïÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÏÔÏË"
 
-#: modules/gui/macosx/output.m:134 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:436
+#: modules/gui/macosx/output.m:134 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:455
 #, fuzzy
 msgid "Dump raw input"
 msgstr "ïÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÏÔÏË"
@@ -5438,16 +5684,16 @@ msgid "TTL"
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/output.m:139 modules/gui/macosx/output.m:241
-#: modules/gui/macosx/output.m:350 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:399
+#: modules/gui/macosx/output.m:350 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:418
 msgid "HTTP"
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/output.m:140 modules/gui/macosx/output.m:254
-#: modules/gui/macosx/output.m:352 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:400
+#: modules/gui/macosx/output.m:352 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:419
 msgid "MMSH"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/output.m:145 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:554
+#: modules/gui/macosx/output.m:145 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:573
 msgid "Encapsulation Method"
 msgstr ""
 
@@ -5457,8 +5703,8 @@ msgid "Transcode options"
 msgstr "ðÒÉÏÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÏÔÏË"
 
 #: modules/gui/macosx/output.m:153 modules/gui/macosx/output.m:159
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:642
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:699
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:673
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:740
 msgid "Bitrate (kb/s)"
 msgstr ""
 
@@ -5474,7 +5720,7 @@ msgstr ""
 msgid "SLP announce"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/output.m:169 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:518
+#: modules/gui/macosx/output.m:169 modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:537
 msgid "Channel Name"
 msgstr ""
 
@@ -5503,25 +5749,25 @@ msgstr ""
 msgid "ASF"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:138
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:142
 #, fuzzy
 msgid "Save Playlist..."
 msgstr "óÐÉÓÏË ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ..."
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:147 modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:251
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:151 modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:251
 msgid "Search"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:195
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:202
 msgid "Untitled"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:196
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:203
 #, fuzzy
 msgid "Save Playlist"
 msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÓÐÉÓÏË ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
 
-#: modules/gui/macosx/playlist.m:469
+#: modules/gui/macosx/playlist.m:479
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%i items in playlist"
 msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÏËÎÏ ÓÐÉÓËÁ ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
@@ -5583,7 +5829,7 @@ msgstr ""
 msgid "Select a file or directory"
 msgstr "ïÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÏÔÏË"
 
-#: modules/gui/ncurses/ncurses.c:66
+#: modules/gui/ncurses/ncurses.c:78
 #, fuzzy
 msgid "ncurses interface"
 msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÏËÎÏ ÓÐÉÓËÁ ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
@@ -5602,35 +5848,35 @@ msgstr ""
 msgid "PDA Linux Gtk2+ interface"
 msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÏËÎÏ ÓÐÉÓËÁ ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
 
-#: modules/gui/pda/pda.c:228 modules/gui/pda/pda.c:283
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:423
+#: modules/gui/pda/pda.c:218 modules/gui/pda/pda.c:273
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:442
 #, fuzzy
 msgid "Filename"
 msgstr "óÌÅÄÕÀÝÉÊ ÆÁÊÌ"
 
-#: modules/gui/pda/pda.c:234
+#: modules/gui/pda/pda.c:224
 msgid "Permissions"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda.c:240 modules/gui/wxwindows/v4l.cpp:270
+#: modules/gui/pda/pda.c:230 modules/gui/wxwindows/v4l.cpp:270
 msgid "Size"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda.c:246
+#: modules/gui/pda/pda.c:236
 msgid "Owner"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda.c:252 modules/gui/wxwindows/iteminfo.cpp:230
+#: modules/gui/pda/pda.c:242 modules/gui/wxwindows/iteminfo.cpp:230
 #: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:264
 msgid "Group"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda.c:289
+#: modules/gui/pda/pda.c:279
 #, fuzzy
 msgid "Time"
 msgstr "óÌÅÄÕÀÝÉÊ ÆÁÊÌ"
 
-#: modules/gui/pda/pda.c:296
+#: modules/gui/pda/pda.c:286
 msgid "Index"
 msgstr ""
 
@@ -5642,280 +5888,279 @@ msgstr ""
 msgid "00:00:00"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:357 modules/gui/pda/pda_interface.c:523
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:833 modules/gui/pda/pda_interface.c:1196
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:358 modules/gui/pda/pda_interface.c:524
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:834 modules/gui/pda/pda_interface.c:1192
 #, fuzzy
 msgid "Add to Playlist"
 msgstr "óÐÉÓÏË ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:380
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:381
 msgid "MRL :"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:392
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:393
 msgid "udp://@:1234"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:393
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:394
 msgid "udp6://@:1234"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:394
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:395
 msgid "rtp://"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:395
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:396
 msgid "rtp6://"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:396
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:397
 msgid "ftp://"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:397
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:398
 msgid "http://"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:398
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:399
 msgid "mms://"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:419
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:420
 #, fuzzy
 msgid "Port:"
 msgstr "ðÁÕÚÁ"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:467
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:468
 msgid "unicast"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:468
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:469
 msgid "multicast"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:477
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:478
 #, fuzzy
 msgid "Network: "
 msgstr "ïÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÏÔÏË"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:494 modules/gui/pda/pda_interface.c:1120
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1134
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:495 modules/gui/pda/pda_interface.c:1117
 msgid "udp"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:495
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:496
 msgid "udp6"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:496 modules/gui/pda/pda_interface.c:1125
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:497 modules/gui/pda/pda_interface.c:1122
 msgid "rtp"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:497
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:498
 msgid "rtp4"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:498 modules/gui/pda/pda_interface.c:1127
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:499 modules/gui/pda/pda_interface.c:1124
 msgid "ftp"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:500
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:501
 #, fuzzy
 msgid "sout"
 msgstr "íÏÄÕÌÉ..."
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:501
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:502
 msgid "mms"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:509
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:510
 msgid "Protocol:"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:555
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:556
 msgid "Video:"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:564
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:565
 #, fuzzy
 msgid "Audio:"
 msgstr "ïÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÏÔÏË"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:573
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:574
 msgid "Channel:"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:582
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:583
 #, fuzzy
 msgid "Norm:"
 msgstr "ðÁÕÚÁ"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:591
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:592
 msgid "Size:"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:600
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:601
 msgid "Frequency:"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:609
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:610
 msgid "Samplerate:"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:618
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:619
 msgid "Quality:"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:627
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:628
 msgid "Tuner:"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:636
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:637
 msgid "Sound:"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:645
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:646
 msgid "MJPEG:"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:654
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:655
 #, fuzzy
 msgid "Decimation:"
 msgstr "ïÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÏÔÏË"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:672
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:673
 msgid "/dev/video"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:673
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:674
 msgid "/dev/video0"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:674
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:675
 msgid "/dev/video1"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:691
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:692
 msgid "/dev/dsp"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:692
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:693
 msgid "/dev/audio"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:693
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:694
 msgid "/dev/audio0"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:694
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:695
 msgid "/dev/audio1"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:720
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:721
 msgid "pal"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:721
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:722
 msgid "ntsc"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:722
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:723
 msgid "secam"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:723
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:724
 #, fuzzy
 msgid "auto"
 msgstr "íÏÄÕÌÉ..."
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:740
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:741
 msgid "240x192"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:741
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:742
 msgid "320x240"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:742
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:743
 msgid "qsif"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:743
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:744
 msgid "qcif"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:744
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:745
 msgid "sif"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:745
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:746
 msgid "cif"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:746
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:747
 msgid "vga"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:762
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:763
 msgid "kHz"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:772
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:773
 msgid "Hz/s"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:794
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:795
 msgid "mono"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:795
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:796
 #, fuzzy
 msgid "stereo"
 msgstr "óÔÏÐ"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:813 modules/gui/pda/pda_interface.c:1067
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1146 modules/gui/pda/pda_interface.c:1153
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:814 modules/gui/pda/pda_interface.c:1064
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1142 modules/gui/pda/pda_interface.c:1149
 msgid "enable"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:838
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:839
 msgid "Camera"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:865
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:866
 #, fuzzy
 msgid "Video Codec:"
 msgstr "ëÌÉÅÎÔ VideoLAN"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:882 modules/gui/pda/pda_interface.c:896
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:883
 msgid "huffyuv"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:883
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:884
 msgid "mp1v"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:884
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:885
 msgid "mp2v"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:885
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:886
 msgid "mp4v"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:886
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:887
 msgid "H263"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:887
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:888
 msgid "I263"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:888
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:889
 msgid "WMV1"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:889
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:890
 msgid "WMV2"
 msgstr ""
 
@@ -5960,7 +6205,7 @@ msgstr ""
 msgid "Time To Live (TTL):"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:996 modules/gui/pda/pda_interface.c:1006
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:996
 msgid "127.0.0.1"
 msgstr ""
 
@@ -5976,138 +6221,138 @@ msgstr ""
 msgid "239.0.0.42"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1017 modules/gui/pda/pda_interface.c:1031
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1016
 msgid "ps"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1018
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1017
 msgid "ts"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1019
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1018
 msgid "mpeg1"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1020
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1019
 msgid "avi"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1021
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1020
 msgid "ogg"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1022
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1021
 msgid "mp4"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1023
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1022
 msgid "mov"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1024
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1023
 msgid "asf"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1041 modules/gui/pda/pda_interface.c:1100
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1039 modules/gui/pda/pda_interface.c:1097
 msgid "kbits/s"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1052 modules/gui/pda/pda_interface.c:1064
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1050
 msgid "alaw"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1053
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1051
 msgid "ulaw"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1054
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1052
 msgid "mpga"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1055
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1053
 msgid "mp3"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1056
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1054
 msgid "a52"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1057
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1055
 msgid "vorb"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1090
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1087
 msgid "bits/s"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1103
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1100
 #, fuzzy
 msgid "Audio Bitrate :"
 msgstr "ðÒÉÏÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÏÔÏË"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1121
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1118
 #, fuzzy
 msgid "display"
 msgstr "÷ÏÓÐÒ."
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1124
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1121
 msgid "mmsh"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1137
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1133
 msgid "SAP Announce:"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1160
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1156
 msgid "SLP Announce:"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1169
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1165
 msgid "Announce Channel:"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1201
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1197
 #, fuzzy
 msgid "Transcode"
 msgstr "ðÒÉÏÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÏÔÏË"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1229
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1225
 msgid "Update"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1239
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1235
 msgid " Clear "
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1270
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1266
 #, fuzzy
 msgid " Save "
 msgstr "óÌÅÄÕÀÝÉÊ ÆÁÊÌ"
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1275
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1271
 msgid " Apply "
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1280
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1276
 msgid " Cancel "
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1285
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1281
 msgid "Preference"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1313
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1309
 msgid ""
 "The VideoLAN Client is a MPEG, MPEG 2, MP3, DivX player, that accepts input "
 "from  local or network sources and is licensed under the GPL (http://www.gnu."
 "org/copyleft/gpl.html)."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1321
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1317
 msgid "Authors: The VideoLAN Team, http://www.videolan.org/team/"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1329
+#: modules/gui/pda/pda_interface.c:1325
 msgid "(C) 1996-2003 the VideoLAN team"
 msgstr ""
 
@@ -6125,32 +6370,32 @@ msgstr "
 msgid "Open a skin file"
 msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ"
 
-#: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:302
-#: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:303
+#: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:307
+#: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:308
 msgid "Last skin actually used"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:304
-#: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:305
+#: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:309
+#: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:310
 msgid "Config of last used skin"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:306
-#: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:307
+#: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:311
+#: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:312
 msgid "Show application in system tray"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:308
-#: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:309
+#: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:313
+#: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:314
 msgid "Show application in taskbar"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:320
+#: modules/gui/skins/src/skin_main.cpp:325
 #, fuzzy
 msgid "Skinnable Interface"
 msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÏËÎÏ ÓÐÉÓËÁ ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
 
-#: modules/gui/wxwindows/dialogs.cpp:279 modules/gui/wxwindows/open.cpp:903
+#: modules/gui/wxwindows/dialogs.cpp:280 modules/gui/wxwindows/open.cpp:981
 #: modules/gui/wxwindows/subtitles.cpp:220
 #, fuzzy
 msgid "Open file"
@@ -6160,279 +6405,275 @@ msgstr "
 msgid "Stream and Media Info"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:290
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:289
 msgid "Quick file open"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:291
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:290
 #, fuzzy
 msgid "Advanced open"
 msgstr "ïÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÏÔÏË"
 
 #: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:293
-msgid "Open a DVD or (S)VCD"
-msgstr ""
-
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:294
 #, fuzzy
 msgid "Open a network stream"
 msgstr "ïÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÏÔÏË"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:295
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:294
 #, fuzzy
 msgid "Open a satellite stream"
 msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÏËÎÏ ÓÐÉÓËÁ ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:296
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:295
 msgid "Eject the DVD/CD"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:297
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:296
 msgid "Exit this program"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:299
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:298
 #, fuzzy
 msgid "Open the streaming wizard"
 msgstr "ïÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÏÔÏË"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:300
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:299
 #, fuzzy
 msgid "Open other types of inputs"
 msgstr "ïÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÏÔÏË"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:302
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:301
 #, fuzzy
 msgid "Open the playlist"
 msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÏËÎÏ ÓÐÉÓËÁ ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:303
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:302
 msgid "Show the program logs"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:304
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:303
 msgid "Show information about the file being played"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:306
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:305
 msgid "Go to the preferences menu"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:307
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:306
 msgid "Shows the extended GUI"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:309
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:308
 msgid "About this program"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:313
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:312
 #, fuzzy
 msgid "Quick &Open ..."
 msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ..."
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:317 modules/gui/wxwindows/menus.cpp:94
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:316 modules/gui/wxwindows/menus.cpp:94
 #, fuzzy
 msgid "Open &File..."
 msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ..."
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:319 modules/gui/wxwindows/menus.cpp:95
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:318 modules/gui/wxwindows/menus.cpp:95
 #, fuzzy
 msgid "Open &Disc..."
 msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ..."
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:321 modules/gui/wxwindows/menus.cpp:96
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:320 modules/gui/wxwindows/menus.cpp:96
 #, fuzzy
 msgid "Open &Network Stream..."
 msgstr "ïÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÏÔÏË"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:325
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:324
 #, fuzzy
 msgid "Open &Satellite Stream..."
 msgstr "ïÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÏÔÏË"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:329
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:328
 msgid "Streaming Wizard..."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:332
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:331
 msgid "E&xit"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:336
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:335
 #, fuzzy
 msgid "&Playlist..."
 msgstr "óÐÉÓÏË ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ..."
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:338
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:337
 #, fuzzy
 msgid "&Messages..."
 msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ..."
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:339
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:338
 msgid "&Stream and Media info..."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:360
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:359
 #, fuzzy
 msgid "&About..."
 msgstr "íÏÄÕÌÉ..."
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:364
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:363
 #, fuzzy
 msgid "&File"
 msgstr "óÌÅÄÕÀÝÉÊ ÆÁÊÌ"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:365
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:364
 msgid "&View"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:366
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:756
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:829
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:365
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:752
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:825
 #, fuzzy
 msgid "&Settings"
 msgstr "óÌÅÄÕÀÝÉÊ ÆÁÊÌ"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:367
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:775
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:833
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:366
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:771
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:829
 msgid "&Audio"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:368
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:794
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:837
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:367
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:790
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:833
 msgid "&Video"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:369
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:813
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:841
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:368
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:809
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:837
 msgid "&Navigation"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:370
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:369
 msgid "&Help"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:386
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:385
 #, fuzzy
 msgid "Stop current playlist item"
 msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÏËÎÏ ÓÐÉÓËÁ ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:388
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:387
 msgid "Play current playlist item"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:389
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:388
 msgid "Pause current playlist item"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:390
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:389
 #: modules/gui/wxwindows/playlist.cpp:552
 #, fuzzy
 msgid "Open playlist"
 msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÓÐÉÓÏË ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:391
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:390
 #, fuzzy
 msgid "Previous playlist item"
 msgstr "ðÒÅÄÙÄÕÝÉÊ ÆÁÊÌ"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:392
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:391
 #, fuzzy
 msgid "Next playlist item"
 msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÏËÎÏ ÓÐÉÓËÁ ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:393
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:392
 #, fuzzy
 msgid "Play slower"
 msgstr "÷ÏÓÐÒÏÉÚ×ÏÄÉÔØ ÍÅÄÌÅÎÎÅÅ"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:394
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:393
 #, fuzzy
 msgid "Play faster"
 msgstr "÷ÏÓÐÒÏÉÚ×ÏÄÉÔØ ÂÙÓÔÒÅÅ"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:404
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:403
 msgid "Quick"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:505
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:501
 msgid "Image adjust"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:516
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:512
 msgid "Enable"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:521
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:517
 #, fuzzy
 msgid "Hue"
 msgstr "ðÁÕÚÁ"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:531
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:527
 msgid "Contrast"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:540
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:536
 msgid "Brightness"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:549
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:545
 msgid "Saturation"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:570
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:566
 #, fuzzy
 msgid "Video Options"
 msgstr "ïÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÏÔÏË"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:584
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:580
 msgid "Ratio"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:601
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:597
 msgid "Visualisation"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:607 modules/gui/wxwindows/v4l.cpp:337
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:603 modules/gui/wxwindows/v4l.cpp:337
 #, fuzzy
 msgid "Audio Options"
 msgstr "ïÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÏÔÏË"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:746
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:824
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:742
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:820
 msgid "&Extended GUI"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:747
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:826
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:743
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:822
 msgid "&Preferences..."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:877
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:873
 #, fuzzy
 msgid ""
 " (wxWindows interface)\n"
 "\n"
 msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÏËÎÏ ÓÐÉÓËÁ ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:878
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:874
 msgid ""
 "(C) 1996-2003 - the VideoLAN Team\n"
 "\n"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:880
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:876
 msgid ""
 "The VideoLAN team <videolan@videolan.org>\n"
 "http://www.videolan.org/\n"
 "\n"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:883
+#: modules/gui/wxwindows/interface.cpp:879
 #, fuzzy, c-format
 msgid "About %s"
 msgstr "íÏÄÕÌÉ..."
@@ -6476,16 +6717,16 @@ msgstr ""
 msgid "Video menu"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/menus.cpp:171
+#: modules/gui/wxwindows/menus.cpp:167
 msgid "Input menu"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/menus.cpp:201
+#: modules/gui/wxwindows/menus.cpp:197
 #, fuzzy
 msgid "Interface menu"
 msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÏËÎÏ ÓÐÉÓËÁ ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
 
-#: modules/gui/wxwindows/menus.cpp:428 modules/gui/wxwindows/menus.cpp:455
+#: modules/gui/wxwindows/menus.cpp:424 modules/gui/wxwindows/menus.cpp:451
 msgid "Empty"
 msgstr ""
 
@@ -6498,77 +6739,77 @@ msgstr "
 msgid "Save Messages As a file..."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:255
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:259
 msgid ""
 "You can use this field directly by typing the full MRL you want to open.\n"
 "Alternatively, the field will be filled automatically when you use the "
 "controls below."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:280
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:284
 msgid "Use VLC as a stream server"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:320
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:324
 msgid "Video For Linux"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:427 modules/gui/wxwindows/subtitles.cpp:84
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:431 modules/gui/wxwindows/subtitles.cpp:84
 #, fuzzy
 msgid "Subtitles file"
 msgstr "óÌÅÄÕÀÝÉÊ ÆÁÊÌ"
 
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:428
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:432
 msgid "Load an additional subtitles file. Currently only works with AVI files."
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:464
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:468
 msgid "DVD (menus support)"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:467
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:471
 msgid "CD Audio"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:606
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:615
 msgid "WebCam"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:607
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:616
 msgid "TV Card"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:608
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:617
 msgid "PVR"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:609
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:618
 msgid "Kfir"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:613
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:622
 #, fuzzy
 msgid "Video Device Type"
 msgstr "ëÌÉÅÎÔ VideoLAN"
 
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:623
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:632
 #, fuzzy
 msgid "Video Device"
 msgstr "ëÌÉÅÎÔ VideoLAN"
 
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:627
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:636
 msgid "Device corresponding to your acquisition card or your webcam"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:632 modules/gui/wxwindows/v4l.cpp:356
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:641 modules/gui/wxwindows/v4l.cpp:356
 msgid "Channel"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:634
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:643
 msgid "Usually 0 is for tuner, 1 for composite and 2 for svideo"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:642
+#: modules/gui/wxwindows/open.cpp:651
 #, fuzzy
 msgid "Advanced Settings..."
 msgstr "ïÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÏÔÏË"
@@ -6739,58 +6980,63 @@ msgstr ""
 msgid "Choose File"
 msgstr "óÌÅÄÕÀÝÉÊ ÆÁÊÌ"
 
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:160
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:166
 msgid "Stream output MRL"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:164 modules/gui/wxwindows/v4l.cpp:126
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:170 modules/gui/wxwindows/v4l.cpp:126
 #, fuzzy
 msgid "Destination Target:"
 msgstr "ïÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÏÔÏË"
 
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:167 modules/gui/wxwindows/v4l.cpp:129
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:173 modules/gui/wxwindows/v4l.cpp:129
 msgid ""
 "You can use this field directly by typing the full MRL you want to open.\n"
 "Alternatively, the field will be filled automatically when you use the "
 "controls below"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:390
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:409
 msgid "Output Methods"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:397
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:416
 #, fuzzy
 msgid "Play locally"
 msgstr "÷ÏÓÐÒÏÉÚ×ÏÄÉÔØ ÍÅÄÌÅÎÎÅÅ"
 
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:504
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:523
 msgid "Miscellaneous Options"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:513
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:532
 msgid "SAP Announce"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:515
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:534
 msgid "SLP Announce"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:596
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:616
 msgid "Transcoding options"
 msgstr ""
 
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:635
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:666
 #, fuzzy
 msgid "Video codec"
 msgstr "ëÌÉÅÎÔ VideoLAN"
 
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:687
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:679
+#, fuzzy
+msgid "Scale"
+msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÏËÎÏ ÓÐÉÓËÁ ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
+
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:728
 #, fuzzy
 msgid "Audio codec"
 msgstr "ïÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÏÔÏË"
 
-#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:833
+#: modules/gui/wxwindows/streamout.cpp:874
 #, fuzzy
 msgid "Save file"
 msgstr "óÌÅÄÕÀÝÉÊ ÆÁÊÌ"
@@ -6919,48 +7165,58 @@ msgid ""
 "instead of trying to improve performances by using the most efficient one."
 msgstr ""
 
-#: modules/misc/dummy/dummy.c:44
+#: modules/misc/dummy/dummy.c:43
+msgid "Save raw codec data"
+msgstr ""
+
+#: modules/misc/dummy/dummy.c:45
+msgid ""
+"This option allows you to save the raw codec data if you have selected/"
+"forced the dummy decoder in the main options."
+msgstr ""
+
+#: modules/misc/dummy/dummy.c:49
 msgid "Don't open a dos command box interface"
 msgstr ""
 
-#: modules/misc/dummy/dummy.c:46
+#: modules/misc/dummy/dummy.c:51
 msgid ""
 "By default the dummy interface plugin will start a dos command box. Enabling "
 "the quiet mode will not bring this command box but can also be pretty "
 "annoying when you want to stop vlc and no video window is opened."
 msgstr ""
 
-#: modules/misc/dummy/dummy.c:53
+#: modules/misc/dummy/dummy.c:58
 #, fuzzy
 msgid "dummy interface function"
 msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÏËÎÏ ÓÐÉÓËÁ ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
 
-#: modules/misc/dummy/dummy.c:62
+#: modules/misc/dummy/dummy.c:67
 msgid "dummy access function"
 msgstr ""
 
-#: modules/misc/dummy/dummy.c:66
+#: modules/misc/dummy/dummy.c:71
 msgid "dummy demux function"
 msgstr ""
 
-#: modules/misc/dummy/dummy.c:70
+#: modules/misc/dummy/dummy.c:75
 msgid "dummy decoder function"
 msgstr ""
 
-#: modules/misc/dummy/dummy.c:74
+#: modules/misc/dummy/dummy.c:80
 #, fuzzy
 msgid "dummy encoder function"
 msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÏËÎÏ ÓÐÉÓËÁ ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
 
-#: modules/misc/dummy/dummy.c:78
+#: modules/misc/dummy/dummy.c:84
 msgid "dummy audio output function"
 msgstr ""
 
-#: modules/misc/dummy/dummy.c:82
+#: modules/misc/dummy/dummy.c:88
 msgid "dummy video output function"
 msgstr ""
 
-#: modules/misc/dummy/dummy.c:88
+#: modules/misc/dummy/dummy.c:94
 #, fuzzy
 msgid "dummy font renderer function"
 msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÏËÎÏ ÓÐÉÓËÁ ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
@@ -6970,59 +7226,59 @@ msgstr "
 msgid "Using the dummy interface plugin..."
 msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÏËÎÏ ÓÐÉÓËÁ ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
 
-#: modules/misc/freetype.c:89 modules/visualization/xosd/xosd.c:71
+#: modules/misc/freetype.c:94 modules/visualization/xosd/xosd.c:71
 msgid "Font"
 msgstr ""
 
-#: modules/misc/freetype.c:90
+#: modules/misc/freetype.c:95
 #, fuzzy
 msgid "Filename of Font"
 msgstr "óÌÅÄÕÀÝÉÊ ÆÁÊÌ"
 
-#: modules/misc/freetype.c:91
+#: modules/misc/freetype.c:96
 msgid "Font size in pixels"
 msgstr ""
 
-#: modules/misc/freetype.c:92
+#: modules/misc/freetype.c:97
 msgid ""
 "The size of the fonts used by the osd module. If  set to something different "
 "than 0 this option will override the relative font size "
 msgstr ""
 
-#: modules/misc/freetype.c:94
+#: modules/misc/freetype.c:99
 msgid "Font size"
 msgstr ""
 
-#: modules/misc/freetype.c:95
+#: modules/misc/freetype.c:100
 msgid "The size of the fonts used by the osd module"
 msgstr ""
 
-#: modules/misc/freetype.c:98
+#: modules/misc/freetype.c:103
 #, fuzzy
 msgid "Smaller"
 msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÏËÎÏ ÓÐÉÓËÁ ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
 
-#: modules/misc/freetype.c:98
+#: modules/misc/freetype.c:103
 msgid "Small"
 msgstr ""
 
-#: modules/misc/freetype.c:98
+#: modules/misc/freetype.c:103
 msgid "Normal"
 msgstr ""
 
-#: modules/misc/freetype.c:99
+#: modules/misc/freetype.c:104
 msgid "Large"
 msgstr ""
 
-#: modules/misc/freetype.c:99
+#: modules/misc/freetype.c:104
 msgid "Larger"
 msgstr ""
 
-#: modules/misc/freetype.c:102
+#: modules/misc/freetype.c:107
 msgid "Fonts"
 msgstr ""
 
-#: modules/misc/freetype.c:108
+#: modules/misc/freetype.c:113
 msgid "freetype2 font renderer"
 msgstr ""
 
@@ -7119,31 +7375,31 @@ msgstr ""
 msgid "IPv4-SAP listening"
 msgstr ""
 
-#: modules/misc/sap.c:90
+#: modules/misc/sap.c:91
 msgid "Set this if you want the SAP module to listen to IPv4 announces"
 msgstr ""
 
-#: modules/misc/sap.c:91
+#: modules/misc/sap.c:92
 msgid "IPv6-SAP listening"
 msgstr ""
 
-#: modules/misc/sap.c:92
+#: modules/misc/sap.c:94
 msgid "Set this if you want the SAP module to listen to IPv6 announces"
 msgstr ""
 
-#: modules/misc/sap.c:93
+#: modules/misc/sap.c:95
 msgid "IPv6 SAP scope"
 msgstr ""
 
-#: modules/misc/sap.c:94
+#: modules/misc/sap.c:97
 msgid "Sets the scope for IPv6 announces (default is 8)"
 msgstr ""
 
-#: modules/misc/sap.c:100
+#: modules/misc/sap.c:103
 msgid "SAP"
 msgstr ""
 
-#: modules/misc/sap.c:113
+#: modules/misc/sap.c:116
 #, fuzzy
 msgid "SAP interface"
 msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÏËÎÏ ÓÐÉÓËÁ ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
@@ -7204,7 +7460,7 @@ msgstr ""
 msgid "MPEG4 Video packetizer"
 msgstr ""
 
-#: modules/packetizer/mpegvideo.c:55
+#: modules/packetizer/mpegvideo.c:58
 msgid "MPEG-I/II video packetizer"
 msgstr ""
 
@@ -7573,30 +7829,21 @@ msgstr ""
 msgid "colour ASCII art video output"
 msgstr "ïÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÏÔÏË"
 
-#: modules/video_output/directx/directx.c:96
-#: modules/video_output/directx/directx.c:225
-msgid "Always on top"
-msgstr ""
-
-#: modules/video_output/directx/directx.c:97
-msgid "Place the directx window on top of other windows"
-msgstr ""
-
-#: modules/video_output/directx/directx.c:98
+#: modules/video_output/directx/directx.c:103
 msgid "Use hardware YUV->RGB conversions"
 msgstr ""
 
-#: modules/video_output/directx/directx.c:100
+#: modules/video_output/directx/directx.c:105
 msgid ""
 "Try to use hardware acceleration for YUV->RGB conversions. This option "
 "doesn't have any effect when using overlays."
 msgstr ""
 
-#: modules/video_output/directx/directx.c:102
+#: modules/video_output/directx/directx.c:107
 msgid "Use video buffers in system memory"
 msgstr ""
 
-#: modules/video_output/directx/directx.c:104
+#: modules/video_output/directx/directx.c:109
 msgid ""
 "Create video buffers in system memory instead of video memory. This isn't "
 "recommended as usually using video memory allows to benefit from more "
@@ -7604,17 +7851,17 @@ msgid ""
 "doesn't have any effect when using overlays."
 msgstr ""
 
-#: modules/video_output/directx/directx.c:108
+#: modules/video_output/directx/directx.c:113
 msgid "Use triple buffering for overlays"
 msgstr ""
 
-#: modules/video_output/directx/directx.c:110
+#: modules/video_output/directx/directx.c:115
 msgid ""
 "Try to use triple bufferring when using YUV overlays. That results in much "
 "better video quality (no flickering)."
 msgstr ""
 
-#: modules/video_output/directx/directx.c:119
+#: modules/video_output/directx/directx.c:123
 msgid "DirectX video output"
 msgstr ""
 
@@ -7864,6 +8111,14 @@ msgid "xosd interface"
 msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÏËÎÏ ÓÐÉÓËÁ ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
 
 #, fuzzy
+#~ msgid "CD-ROM device name"
+#~ msgstr "ëÌÉÅÎÔ VideoLAN"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "VCD device name"
+#~ msgstr "ëÌÉÅÎÔ VideoLAN"
+
+#, fuzzy
 #~ msgid "Rewind stream"
 #~ msgstr "ïÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÏÔÏË"