Revert "faad: drop byte of padding for raw streams"
[vlc.git] / po / kn.po
index dd3aa5e..0e2094d 100644 (file)
--- a/po/kn.po
+++ b/po/kn.po
@@ -1,16 +1,21 @@
 # Kannada translation
-# Copyright (C) 2013 VideoLAN
+# Copyright (C) 2014 VideoLAN
 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
 #
 # Translators:
-# Yogesh K S <yogesh@karnatakaeducation.org.in>, 2013
+# chaitra <chaitra.kulkarni2@gmail.com>, 2013
+# Lavakara <hjlava@gmail.com>, 2013
+# Karthik C <ckarthik91@gmail.com>, 2013
+# karthiknatesh <karthik_natesh@live.com>, 2013
+# msj2, 2013
+# yogi <yogesh@karnatakaeducation.org.in>, 2013
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-06-06 17:40+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-06-15 08:36+0000\n"
-"Last-Translator: yogi <yogesh@karnatakaeducation.org.in>\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-06-10 15:44-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-12-15 12:48+0000\n"
+"Last-Translator: Lavakara <hjlava@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Kannada (http://www.transifex.com/projects/p/vlc-trans/"
 "language/kn/)\n"
 "Language: kn\n"
@@ -19,132 +24,134 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 
-#: include/vlc_common.h:922
+#: include/vlc_common.h:927
 msgid ""
 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
 "see the file named COPYING for details.\n"
 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
 msgstr ""
-"ನೀವು ಈ ತಂತ್ರಾಶವನ್ನು ಗ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪರವಾನಗೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮರುವಿತರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು; "
-"ವಿವರಿಗಳಿಗಾಗಿ COPYING ಕಡತವನ್ನು ನೋಡಿ.\n"
-"ಬರೆದವರು VideoLAN ತಂಡ; AUTHORS ಕಡತವನ್ನು ನೋಡಿ.\n"
+"ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಕಾನೂನು ಅನುಮತಿ ಇರುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖಾತರಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.\n"
+"ನೀವು GNU ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ನ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೊಗ್ರಮನ್ನು ಮರುಹಂಚಿಕೆ "
+"ಮಾಡಬಹುದು;\n"
+"ವಿವರಗಳಿಗೆ  COPYING ಹೆಸರಿನ ಫೈಲ್ ನೋಡಿ.\n"
+"ಬರೆದವರು:VideoLAN ತಂಡ AUTHORS ಹೆಸರಿನ ಫೈಲ್ ನೋಡಿ.\n"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:33
 msgid "VLC preferences"
-msgstr "VLC ಆದ್ಯತೆಗಳು"
+msgstr "VLCಯ ಆದ್ಯತೆ"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:35
 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
-msgstr ""
+msgstr "ಎಲ್ಲಾ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು \"ಸುಧಾರಿತ ಆಯ್ಕೆಗಳು\" ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:38 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:140
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:88
-#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1074
+#: include/vlc_config_cat.h:38 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:269
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:270
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:1070
 msgid "Interface"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕಸಾಧನ"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:39
 msgid "Settings for VLC's interfaces"
-msgstr ""
+msgstr "VLC ಯ ಸಂಪರ್ಕಸಾಧನದ ಸಿದ್ದತೆಗಳು"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:41
 msgid "Main interfaces settings"
-msgstr ""
+msgstr "ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪರ್ಕಸಾಧನಗಳ ಸಿದ್ದತೆಗಳು"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:43
 msgid "Main interfaces"
-msgstr ""
+msgstr "ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪರ್ಕಸಾಧನಗಳು"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:44
 msgid "Settings for the main interface"
-msgstr ""
+msgstr "ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪರ್ಕಸಾಧನದ ಸಿದ್ದತೆಗಳು"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:46 src/libvlc-module.c:81
+#: include/vlc_config_cat.h:46 src/libvlc-module.c:79
 msgid "Control interfaces"
-msgstr "ನಿಯà²\82ತà³\8dರಿತ à²¸à²\82ಪರà³\8dà²\95 ಸಾಧನಗಳು"
+msgstr "ನಿಯà²\82ತà³\8dರಣ à²¸à²\82ಪರà³\8dà²\95ಸಾಧನಗಳು"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:47
 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
-msgstr ""
+msgstr "VLC ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಪರ್ಕಸಾಧನಗಳ ಸಿದ್ದತೆಗಳು"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:49 include/vlc_config_cat.h:50
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:150
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:279
 msgid "Hotkeys settings"
-msgstr ""
+msgstr "ಶೀಘ್ರಕೀಲಿ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:2850 src/input/es_out.c:2891
-#: src/libvlc-module.c:1456 modules/access/imem.c:64
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:184 modules/gui/macosx/MainMenu.m:376
+#: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:2880 src/input/es_out.c:2921
+#: src/libvlc-module.c:1441 modules/access/imem.c:64
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:185 modules/gui/macosx/MainMenu.m:388
 #: modules/gui/macosx/output.m:161 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:112
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:142 modules/gui/macosx/wizard.m:377
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:547
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:90
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:271 modules/gui/macosx/wizard.m:377
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:564
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:272
 #: modules/services_discovery/mediadirs.c:76 modules/stream_out/es.c:93
-#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:191
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:183
 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:150
 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:705 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:736
 msgid "Audio"
-msgstr "ಶà³\8dರಾವà³\8dಯ"
+msgstr "ಧà³\8dವನಿ"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:54
 msgid "Audio settings"
-msgstr "ಶà³\8dರವಣ ಸಿದ್ದತೆಗಳು"
+msgstr "ಧà³\8dವನಿ ಸಿದ್ದತೆಗಳು"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:56
 msgid "General audio settings"
-msgstr "ಸಾಮನà³\8dಯ à²¶à³\8dರವಣ ಸಿದ್ದತೆಗಳು"
+msgstr "ಸಾಮಾನà³\8dಯ à²§à³\8dವನಿ ಸಿದ್ದತೆಗಳು"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:58 include/vlc_config_cat.h:80
+#: include/vlc_config_cat.h:58 include/vlc_config_cat.h:79
 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:734 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:744
 msgid "Filters"
 msgstr "ಶೋಧಕಗಳು"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:59
 msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
-msgstr ""
+msgstr "ಧ್ವನಿ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ಧ್ವನಿ ಶೋಧಕಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/output.c:217
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:386 modules/gui/macosx/MainMenu.m:387
+#: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/output.c:226
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:398 modules/gui/macosx/MainMenu.m:399
 msgid "Visualizations"
-msgstr ""
+msgstr "ದೃಶ್ಯೀಕರಣಗಳು"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:62 src/audio_output/output.c:284
-#: src/libvlc-module.c:197
+#: include/vlc_config_cat.h:62 src/audio_output/output.c:285
+#: src/libvlc-module.c:195
 msgid "Audio visualizations"
-msgstr ""
+msgstr "ಧ್ವನಿ ದೃಶ್ಯೀಕರಣಗಳು"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:76
 msgid "Output modules"
-msgstr ""
+msgstr "Output ಘಟಕಗಳು"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:65
 msgid "General settings for audio output modules."
-msgstr ""
+msgstr "ಧ್ವನಿ output ಘಟಕಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು "
 
-#: include/vlc_config_cat.h:67 src/libvlc-module.c:1962
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:86
-#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:223
+#: include/vlc_config_cat.h:67 src/libvlc-module.c:1952
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:85
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:216
 msgid "Miscellaneous"
-msgstr "ವಿವಿಧ"
+msgstr "ನಾನಾ à²¬à²\97à³\86ಯ"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:68
 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
-msgstr "ವಿವಿಧ à²¶à³\8dರವಣ ಸಿದ್ದತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಘಟಕಗಳು"
+msgstr "ನಾನಾ à²¬à²\97à³\86ಯ à²§à³\8dವನಿ ಸಿದ್ದತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಘಟಕಗಳು"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:71 src/input/es_out.c:2853 src/input/es_out.c:2935
-#: src/libvlc-module.c:1510 modules/access/imem.c:64
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:174 modules/gui/macosx/MainMenu.m:389
+#: include/vlc_config_cat.h:71 src/input/es_out.c:2883 src/input/es_out.c:2965
+#: src/libvlc-module.c:1495 modules/access/imem.c:64
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:175 modules/gui/macosx/MainMenu.m:401
 #: modules/gui/macosx/output.m:151 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:102
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:144 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:277
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:273 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:410
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:378
-#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:548
-#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:92
+#: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:565
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:274
 #: modules/services_discovery/mediadirs.c:69 modules/stream_out/es.c:101
-#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:161
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:154
 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:147
 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:706 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:710
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:354
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:335
 msgid "Video"
 msgstr "ದೃಶ್ಯ"
 
@@ -156,92 +163,103 @@ msgstr "ದೃಶ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು"
 msgid "General video settings"
 msgstr "ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಶ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:78
-msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
-msgstr ""
+#: include/vlc_config_cat.h:77
+#, fuzzy
+msgid "General settings for video output modules."
+msgstr "ಧ್ವನಿ output ಘಟಕಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು "
 
-#: include/vlc_config_cat.h:82
+#: include/vlc_config_cat.h:80
 msgid "Video filters are used to process the video stream."
-msgstr ""
+msgstr "ದೃಶ್ಯ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ದೃಶ್ಯ ಶೋಧಕಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:84
+#: include/vlc_config_cat.h:82
 msgid "Subtitles / OSD"
-msgstr ""
+msgstr "ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ/OSD"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:85
+#: include/vlc_config_cat.h:83
 msgid ""
 "Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
 msgstr ""
+"ತೆರೆಯ-ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು, ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು  \"overlay "
+"ಉಪಚಿತ್ರಗಳು \" "
 
-#: include/vlc_config_cat.h:93
+#: include/vlc_config_cat.h:91
 msgid "Input / Codecs"
-msgstr ""
+msgstr "Input / ಸಂಕೇತಕಗಳು"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:94
+#: include/vlc_config_cat.h:92
 msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
 msgstr ""
+"demultiplexing,ವಿಸಂಕೇತಿಕರಣ ಮತ್ತು ಸಂಕೇತೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ Input ಸಿದ್ಧತೆಗಳು"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:97
+#: include/vlc_config_cat.h:95
 msgid "Access modules"
-msgstr " ಲಭಿಸುವ  ಘಟಕಗಳು"
+msgstr "ಪ್ರವೇಶ ಘಟಕಗಳು"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:99
+#: include/vlc_config_cat.h:97
 msgid ""
 "Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
 "to alter are HTTP proxy or caching settings."
 msgstr ""
+"ವಿವಿಧ ಪ್ರವೇಶ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು.HTTP Proxy ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹಸ್ಥಾನ ಇವುಗಳು "
+"ನೀವು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಬಯಸಬಹುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:103
+#: include/vlc_config_cat.h:101
 msgid "Stream filters"
 msgstr "ಪ್ರವಾಹಕ ಶೋಧಕಗಳು"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:105
+#: include/vlc_config_cat.h:103
 msgid ""
 "Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
 "input side of VLC. Use with care..."
 msgstr ""
+"ಪ್ರವಾಹಕ ಶೋಧಕಗಳು VLC ಯ Input  ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವ "
+"ವಿಶೇಷ ಘಟಕ .ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಿ ..."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:108
+#: include/vlc_config_cat.h:106
 msgid "Demuxers"
 msgstr "ಡಿಮಕ್ಸರ್ಸ್"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:109
+#: include/vlc_config_cat.h:107
 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
-msgstr ""
+msgstr "ಡಿಮಕ್ಸರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಪ್ರವಾಹಕಗಳನ್ನುಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:111
+#: include/vlc_config_cat.h:109
 msgid "Video codecs"
 msgstr "ದೃಶ್ಯ ಸಂಕೇತಕಗಳು"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:112
+#: include/vlc_config_cat.h:110
 msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
 msgstr ""
+"ಧ್ವನಿ,ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಅಥವಾ  ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ "
+"ವಿಸಂಕೇತಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕೇತಕಗಳು"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:114
+#: include/vlc_config_cat.h:112
 msgid "Audio codecs"
-msgstr "ಶà³\8dರವಣ ಸಂಕೇತಕಗಳು"
+msgstr "ಧà³\8dವನಿ ಸಂಕೇತಕಗಳು"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:115
+#: include/vlc_config_cat.h:113
 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
-msgstr ""
+msgstr "ಕೇವಲ ಧ್ವನಿ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಸಂಕೇತಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕೇತಕಗಳ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:117
+#: include/vlc_config_cat.h:115
 msgid "Subtitle codecs"
-msgstr "ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ codec ಗಳು"
+msgstr "ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ಸಂಕೇತಕಗಳು"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:118
+#: include/vlc_config_cat.h:116
 msgid "Settings for subtitle, teletext and CC decoders and encoders."
-msgstr ""
+msgstr "ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ, ಟೆಲಿಪ್ರಸರಣ ಮತ್ತು CC  ವಿಸಂಕೇತಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕೇತಕಗಳ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:120
+#: include/vlc_config_cat.h:118
 msgid "General input settings. Use with care..."
-msgstr ""
+msgstr "ಸಾಮಾನ್ಯ Input ಸಿದ್ಧತೆಗಳು. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಿ ..."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:123 src/libvlc-module.c:1897
+#: include/vlc_config_cat.h:121 src/libvlc-module.c:1887
+#: modules/access/avio.h:50
 msgid "Stream output"
-msgstr ""
+msgstr "Output ಅನ್ನು ಪ್ರವಾಹಿಸಿ"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:125
+#: include/vlc_config_cat.h:123
 msgid ""
 "Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
 "saving incoming streams.\n"
@@ -251,290 +269,310 @@ msgid ""
 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
 "duplicating...)."
 msgstr ""
+"ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಸರ್ವರ್ ವರ್ತಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಒಳಬರುವ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಉಳಿಸುವಾಗ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ "
+"ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.\n"
+"ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ಗಳು ಮೊದಲು ಮಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ  \"ಪ್ರವೇಶ ಔಟ್ಪುಟ್ \"  ಮೂಲಕ "
+"ಕಳುಹಿಸಿಲಾಗುತ್ತದೆ ಘಟಕವು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಅನ್ನು ಕಡತಕ್ಕೆ ಉಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಬಹುದು(UDP, "
+"HTTP, RTP/RTSP).\n"
+"Sout ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಮುಂದುವರಿದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ(ನಕಲು, ಕ್ರಮವ್ಯವಸ್ಥೆ...) ."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:133
+#: include/vlc_config_cat.h:131
 msgid "General stream output settings"
-msgstr ""
+msgstr "ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವಾಹಕ Output ಸಿದ್ಧತೆಗಳು"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:135
+#: include/vlc_config_cat.h:133
 msgid "Muxers"
-msgstr "Muxer ಗಳು"
+msgstr "ಮಕ್ಸರ್ಸ್ಗಳು"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:137
+#: include/vlc_config_cat.h:135
 msgid ""
 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
 "You can also set default parameters for each muxer."
 msgstr ""
+"Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
+"elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
+"always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
+"You can also set default parameters for each muxer."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:143
+#: include/vlc_config_cat.h:141
 msgid "Access output"
-msgstr ""
+msgstr "ಪ್ರವೇಶ output"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:145
+#: include/vlc_config_cat.h:143
 msgid ""
 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
 "should probably not do that.\n"
 "You can also set default parameters for each access output."
 msgstr ""
+"Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
+"setting allows you to always force a specific access output method. You "
+"should probably not do that.\n"
+"You can also set default parameters for each access output."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:150
+#: include/vlc_config_cat.h:148
 msgid "Packetizers"
-msgstr "Packetizer ಗಳು"
+msgstr "ವಿಭಜಕಗಳು "
 
-#: include/vlc_config_cat.h:152
+#: include/vlc_config_cat.h:150
 msgid ""
 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
 "not do that.\n"
 "You can also set default parameters for each packetizer."
 msgstr ""
+"Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
+"setting allows you to always force a specific access output method. You "
+"should probably not do that.\n"
+"You can also set default parameters for each access output."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:158
+#: include/vlc_config_cat.h:156
 msgid "Sout stream"
-msgstr ""
+msgstr "Sout  ಪ್ರವಾಹಕ"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:159
+#: include/vlc_config_cat.h:157
 msgid ""
 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
 "for each sout stream module here."
 msgstr ""
+"Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
+"the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
+"for each sout stream module here."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:164
+#: include/vlc_config_cat.h:162
 msgid "VOD"
-msgstr "VOD"
+msgstr "ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ದೃಶ್ಯ"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:165
+#: include/vlc_config_cat.h:163
 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
-msgstr ""
+msgstr "VLC ಯ ಬೇಡಿಕೆಯಮೇಲಿನ ದೃಶ್ಯದ ಅನುಷ್ಠಾನ"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:169 src/libvlc-module.c:2002
-#: src/playlist/engine.c:256 modules/demux/playlist/playlist.c:64
-#: modules/demux/playlist/playlist.c:65 modules/gui/macosx/MainWindow.m:220
+#: include/vlc_config_cat.h:167 src/libvlc-module.c:1992
+#: src/playlist/engine.c:243 modules/demux/playlist/playlist.c:64
+#: modules/demux/playlist/playlist.c:65 modules/gui/macosx/MainWindow.m:225
+#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:923
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:117
-#: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:172
+#: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:167
 #: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:231
-#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:40 modules/gui/qt4/menus.cpp:1110
+#: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:40 modules/gui/qt4/menus.cpp:1106
 msgid "Playlist"
-msgstr "ಹಾಡುಗಳ ಪಟ್ಟಿ"
+msgstr "ಹಾಡುಗಳ ಪಟ್ಟಿಹಾಡುಗಳ ಪಟ್ಟಿ"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:170
+#: include/vlc_config_cat.h:168
 msgid ""
 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
 msgstr ""
+"Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
+"that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:174
+#: include/vlc_config_cat.h:172
 msgid "General playlist behaviour"
-msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯ à²¨à³\86ಡವಳಿà²\95à³\86à²\97ಳà³\81"
+msgstr "ಸಾಮಾನà³\8dಯ à²¹à²¾à²¡à³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯ à²µà²°à³\8dತನà³\86"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:175
+#: include/vlc_config_cat.h:173
 msgid "Services discovery"
-msgstr ""
+msgstr "ಸೇವಾ ಆವಿಷ್ಕಾರ"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:176
+#: include/vlc_config_cat.h:174
 msgid ""
 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
 "playlist."
 msgstr ""
+"ಸೇವೆಗಳು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಘಟಕಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪ್ಲೇಪಟ್ಟಿಗೆ ಐಟಂಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ "
+"ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾಗಿವೆ."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:180 src/libvlc-module.c:1799
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1402
+#: include/vlc_config_cat.h:178 src/libvlc-module.c:1788
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1496
 msgid "Advanced"
 msgstr "ಮುಂದುವರೆದ"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:181
+#: include/vlc_config_cat.h:179
 msgid "Advanced settings. Use with care..."
-msgstr "ಮà³\81à²\82ದà³\81ವರà³\86ದ à²\89ಪà²\95ರಣಗಳು. ಜಾಗರುಕತೆಯಿಂದ ಬಳಸಿ..."
+msgstr "ಮà³\81à²\82ದà³\81ವರà³\86ದ à²¸à²¿à²¦à³\8dಧತà³\86ಗಳು. ಜಾಗರುಕತೆಯಿಂದ ಬಳಸಿ..."
 
-#: include/vlc_config_cat.h:183
+#: include/vlc_config_cat.h:181
 msgid "Advanced settings"
-msgstr ""
-
-#: include/vlc_config_cat.h:188 modules/gui/macosx/open.m:131
-#: modules/gui/macosx/open.m:595 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:211
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:355
-msgid "Network"
-msgstr "ಜಾಲಬಂಧ"
-
-#: include/vlc_config_cat.h:189
-msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
-msgstr ""
-
-#: include/vlc_config_cat.h:196
-msgid "These are general settings for video/audio/subtitle encoding modules."
-msgstr ""
-
-#: include/vlc_config_cat.h:199
-msgid "Dialog providers can be configured here."
-msgstr ""
+msgstr "ಮುಂದುವರೆದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:202
-msgid ""
-"In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
-"example by setting the subtitle type or file name."
-msgstr ""
+#: include/vlc_input.h:568
+#, fuzzy
+msgid "Subtitle track added"
+msgstr "ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು"
 
-#: include/vlc_interface.h:134
+#: include/vlc_interface.h:140
 msgid ""
 "\n"
 "Warning: if you cannot access the GUI anymore, open a command-line window, "
 "go to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"Warning: if you cannot access the GUI anymore, open a command-line window, "
+"go to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:46
 msgid "&Open File..."
-msgstr ""
+msgstr "ಕಡತವನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:47
 msgid "&Advanced Open..."
-msgstr "&ಮುಂದಿರುವುದನ್ನು ತೆರೆ..."
+msgstr "&amp;ಸುಧಾರಿತವಾಗಿ ತೆರೆಯಿರಿ ..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:48
 msgid "Open D&irectory..."
-msgstr ""
+msgstr "ತೆರೆಯಿರಿ D&amp;irectory..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:49
 msgid "Open &Folder..."
-msgstr "&ಫೋಲ್ಡರ್ ತೆರೆ"
+msgstr "ತೆರೆಯಿರಿ &amp;ಕಡತಕೋಶವನ್ನು..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:50
 msgid "Select one or more files to open"
-msgstr ""
+msgstr "ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಡತಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿರಿ"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:51
 msgid "Select Directory"
-msgstr ""
+msgstr "ಕೋಶವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:51
 msgid "Select Folder"
-msgstr ""
+msgstr "ಕಡತಕೋಶವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:55
 msgid "Media &Information"
-msgstr ""
+msgstr "ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾಹಿತಿ"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:56
 msgid "&Codec Information"
-msgstr ""
+msgstr "&amp;ಸಂಕೇತಕಗಳ ಮಾಹಿತಿ"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:57
 msgid "&Messages"
-msgstr "ಸಂದೇಶಗಳು"
+msgstr "ಸಂದೇಶಗಳು"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:58
 msgid "Jump to Specific &Time"
-msgstr ""
+msgstr "ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು &amp;ಸಮಯ"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:59
 msgid "Custom &Bookmarks"
-msgstr ""
+msgstr "ಇಚ್ಛೆಯ &amp;ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:60
 msgid "&VLM Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "&amp;VLMಸಂರಚನೆ"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:62
 msgid "&About"
-msgstr "&ಬಗ್ಗೆ"
+msgstr "ಕುರಿತು"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:72
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:404 modules/gui/macosx/MainMenu.m:349
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:456 modules/gui/macosx/MainMenu.m:463
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1182 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1183
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1184 modules/gui/macosx/playlist.m:498
+#: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:70
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:441 modules/gui/macosx/MainMenu.m:361
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:468 modules/gui/macosx/MainMenu.m:475
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1238 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1239
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1240 modules/gui/macosx/playlist.m:582
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:550 modules/gui/qt4/ui/open.h:244
 msgid "Play"
-msgstr ""
+msgstr "ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:66
 msgid "Remove Selected"
-msgstr ""
+msgstr "ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:67
 msgid "Information..."
-msgstr ""
+msgstr "ಮಾಹಿತಿ..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:68
 msgid "Create Directory..."
-msgstr ""
+msgstr "ಕೈಪಿಡಿಅನ್ನು ರಚಿಸಿ ..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:69
 msgid "Create Folder..."
-msgstr ""
+msgstr "ಕಡತಕೋಶವನ್ನು ರಚಿಸಿ .."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:70
-msgid "Show Containing Directory..."
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "Rename Directory..."
+msgstr "ಕೈಪಿಡಿಅನ್ನು ರಚಿಸಿ ..."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:71
-msgid "Show Containing Folder..."
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "Rename Folder..."
+msgstr "ಕಡತಕೋಶವನ್ನು ರಚಿಸಿ .."
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:72
-msgid "Stream..."
-msgstr ""
+msgid "Show Containing Directory..."
+msgstr "ಹೊ೦ದಿರುವ ಕೋಶವನ್ನು ತೋರಿಸು"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:73
+msgid "Show Containing Folder..."
+msgstr "ಹೊ೦ದಿರುವ  ಕಡತಕೋಶವನ್ನು ತೋರಿಸು"
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:74
+msgid "Stream..."
+msgstr "ಪ್ರಾವಹಕ..."
+
+#: include/vlc_intf_strings.h:75
 msgid "Save..."
-msgstr "ಉಳಿಸು"
+msgstr "ಉಳಿಸು..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:77 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:397
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:363 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1463
+#: include/vlc_intf_strings.h:79 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:394
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:375 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1515
 msgid "Repeat All"
 msgstr "ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸು"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:78 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:417
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:362 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1458
+#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:414
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:374 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1510
 msgid "Repeat One"
 msgstr "ಒಂದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸು"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:79 src/libvlc-module.c:1398
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:361 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1453
+#: include/vlc_intf_strings.h:81 src/libvlc-module.c:1384
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:373 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1505
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:132
 msgid "Random"
-msgstr ""
+msgstr "ಮನಬಂದಂತೆ"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:375
+#: include/vlc_intf_strings.h:82 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:372
 msgid "Random Off"
-msgstr ""
+msgstr "ಮನಬಂದಂತೆಯನ್ನು ಅಫ಼್ ಮಾಡಿ "
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:81
+#: include/vlc_intf_strings.h:83
 msgid "Add to Playlist"
 msgstr "ಹಾಡುಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸು"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:83
+#: include/vlc_intf_strings.h:85
 msgid "Add File..."
 msgstr "ಕಡತವನ್ನು ಸೇರಿಸು"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:84
+#: include/vlc_intf_strings.h:86
 msgid "Add Directory..."
-msgstr ""
+msgstr "ಕೋಶವನ್ನು ಸೇರಿಸು"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:85
+#: include/vlc_intf_strings.h:87
 msgid "Add Folder..."
-msgstr "ಫà³\86à³\82à³\95ಲà³\8dಡರà³\8d à²¸à³\87ರಿಸà³\81"
+msgstr "à²\95ಡತà²\95à³\86à³\82à³\95ಶವನà³\8dನà³\81 à²¸à³\86à³\95ರಿಸಿ ..."
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:87
+#: include/vlc_intf_strings.h:89
 msgid "Save Playlist to &File..."
-msgstr ""
+msgstr "ಹಾಡುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:89 modules/gui/macosx/MainWindow.m:168
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1134
+#: include/vlc_intf_strings.h:91 modules/gui/macosx/MainWindow.m:173
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1136
 msgid "Search"
 msgstr "ಹುಡುಕು"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:97 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:160
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1400
+#: include/vlc_intf_strings.h:99 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:159
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1480
 msgid "Waves"
-msgstr ""
+msgstr "ತರಂಗಗಳು"
 
-#: include/vlc_intf_strings.h:98
+#: include/vlc_intf_strings.h:100
 msgid ""
 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
@@ -562,129 +600,154 @@ msgid ""
 "code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
 "can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
 msgstr ""
+"&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/"
+"html; charset=utf-8\" /&gt;&lt;/head&gt;&lt;body&gt;&lt;h2&gt;Welcome to VLC "
+"media player Help&lt;/h2&gt;&lt;h3&gt;Documentation&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;You "
+"can find VLC documentation on VideoLAN's &lt;a href=\"http://wiki.videolan."
+"org\"&gt;wiki&lt;/a&gt; website.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;If you are a newcomer to "
+"VLC media player, please read the&lt;br&gt;&lt;a href=\"http://wiki.videolan."
+"org/Documentation:VLC_for_dummies\"&gt;&lt;em&gt;Introduction to VLC media "
+"player&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;You will find some "
+"information on how to use the player in the &lt;br&gt;\"&lt;a href=\"http://"
+"wiki.videolan.org/Documentation:Play_HowTo\"&gt;&lt;em&gt;How to play files "
+"with VLC media player&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;\" document.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;For "
+"all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and streaming "
+"tasks, you should find useful information in the &lt;a href=\"http://wiki."
+"videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\"&gt;Streaming Documentation&lt;/"
+"a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;If you are unsure about terminology, please consult "
+"the &lt;a href=\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\"&gt;knowledge "
+"base&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;To understand the main keyboard shortcuts, "
+"read the &lt;a href=\"http://wiki.videolan.org/Hotkeys\"&gt;shortcuts&lt;/"
+"a&gt; page.&lt;/p&gt;&lt;h3&gt;Help&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;Before asking any "
+"question, please refer yourself to the &lt;a href=\"http://www.videolan.org/"
+"support/faq.html\"&gt;FAQ&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;You might then get "
+"(and give) help on the &lt;a href=\"http://forum.videolan.org\"&gt;"
+"Forums&lt;/a&gt;, the &lt;a href=\"http://www.videolan.org/vlc/lists.html"
+"\"&gt;mailing-lists&lt;/a&gt; or our IRC channel (&lt;em&gt;#videolan&lt;/"
+"em&gt; on irc.freenode.net).&lt;/p&gt;&lt;h3&gt;Contribute to the "
+"project&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;You can help the VideoLAN project giving some of "
+"your time to help the community, to design skins, to translate the "
+"documentation, to test and to code. You can also give funds and material to "
+"help us. And of course, you can &lt;b&gt;promote&lt;/b&gt; VLC media player."
+"&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;"
 
 #: src/audio_output/filters.c:247
 msgid "Audio filtering failed"
-msgstr ""
+msgstr "ಧ್ವನಿ ಶೋಧಿಸುವಿಕೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ"
 
 #: src/audio_output/filters.c:248
 #, c-format
 msgid "The maximum number of filters (%u) was reached."
-msgstr ""
+msgstr "ಶೋಧಕಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ (%u) ತಲುಪಿತು."
 
-#: src/audio_output/output.c:220 src/audio_output/output.c:267
-#: src/config/core.c:407 src/input/es_out.c:902 src/libvlc-module.c:540
-#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:996 modules/video_filter/postproc.c:234
+#: src/audio_output/output.c:229 src/config/core.c:407 src/input/es_out.c:906
+#: src/libvlc-module.c:538 modules/gui/macosx/MainWindow.m:1050
+#: modules/video_filter/postproc.c:234
 msgid "Disable"
 msgstr "ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ"
 
-#: src/audio_output/output.c:223 modules/visualization/visual/visual.c:125
+#: src/audio_output/output.c:232 modules/visualization/visual/visual.c:142
 msgid "Spectrometer"
-msgstr ""
+msgstr "ವರ್ಣಪಟಲ ಮಾಪಕ"
 
-#: src/audio_output/output.c:226
+#: src/audio_output/output.c:235
 msgid "Scope"
-msgstr ""
+msgstr "ಉದ್ದೇಶ"
 
-#: src/audio_output/output.c:229
+#: src/audio_output/output.c:238
 msgid "Spectrum"
-msgstr ""
+msgstr "ವರ್ಣಪಟಲ"
 
-#: src/audio_output/output.c:232
+#: src/audio_output/output.c:241
 msgid "Vu meter"
-msgstr ""
-
-#: src/audio_output/output.c:264 modules/audio_filter/equalizer.c:81
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:144 share/lua/http/index.html:219
-msgid "Equalizer"
-msgstr ""
+msgstr "Vu ಮಾಪಕ"
 
-#: src/audio_output/output.c:279 src/libvlc-module.c:192
+#: src/audio_output/output.c:280 src/libvlc-module.c:190
 msgid "Audio filters"
-msgstr ""
+msgstr "ಧ್ವನಿ ಶೋಧಕಗಳು"
 
-#: src/audio_output/output.c:290
+#: src/audio_output/output.c:291
 msgid "Replay gain"
-msgstr ""
+msgstr "ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ"
 
-#: src/audio_output/output.c:377 modules/gui/macosx/MainMenu.m:382
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:383
+#: src/audio_output/output.c:385 modules/gui/macosx/MainMenu.m:394
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:395
 msgid "Stereo audio mode"
-msgstr ""
+msgstr "ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಧ್ವನಿ ಕ್ರಮ"
 
-#: src/audio_output/output.c:412 src/libvlc-module.c:189
+#: src/audio_output/output.c:420 src/libvlc-module.c:187
 msgid "Dolby Surround"
-msgstr ""
+msgstr "Dolby ಆವರಣ ಧ್ವನಿ"
 
-#: src/audio_output/output.c:417 src/libvlc-module.c:188
+#: src/audio_output/output.c:425 src/libvlc-module.c:186
 #: modules/access/alsa.c:38 modules/access/oss.c:64
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:268 modules/audio_output/alsa.c:76
 #: modules/codec/twolame.c:70
 msgid "Stereo"
-msgstr "Stereo"
+msgstr "ಸ್ಟೀರಿಯೋ"
 
-#: src/audio_output/output.c:422 src/config/keys.c:85 src/libvlc-module.c:189
-#: src/libvlc-module.c:286 src/libvlc-module.c:364
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:92
+#: src/audio_output/output.c:430 src/config/keys.c:85 src/libvlc-module.c:187
+#: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:88
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
-#: modules/codec/subsdec.c:164 modules/codec/zvbi.c:78
-#: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:105
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:170 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:192
-#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
-#: modules/video_filter/marq.c:139 modules/video_filter/mosaic.c:170
-#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1319
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1362
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1372
+#: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
+#: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:104
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:169 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:191
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
+#: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
+#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1408
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1451
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1461
 msgid "Left"
 msgstr "ಎಡ"
 
-#: src/audio_output/output.c:430 src/config/keys.c:111 src/libvlc-module.c:189
-#: src/libvlc-module.c:286 src/libvlc-module.c:364
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:92
+#: src/audio_output/output.c:438 src/config/keys.c:113 src/libvlc-module.c:187
+#: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:88
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
-#: modules/codec/subsdec.c:164 modules/codec/zvbi.c:78
-#: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:106
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:172 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:194
-#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
-#: modules/video_filter/marq.c:139 modules/video_filter/mosaic.c:170
-#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1320
+#: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
+#: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:105
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:171 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:193
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
+#: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
+#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1409
 msgid "Right"
 msgstr "ಬಲ"
 
-#: src/audio_output/output.c:433 src/libvlc-module.c:188
+#: src/audio_output/output.c:441 src/libvlc-module.c:186
 msgid "Reverse stereo"
-msgstr ""
+msgstr "ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸ್ಟೀರಿಯೋ"
 
 #: src/config/core.c:397 modules/access/dtv/access.c:91
 #: modules/access/dtv/access.c:106 modules/access/dtv/access.c:115
 #: modules/access/dtv/access.c:123 modules/access/dtv/access.c:132
 #: modules/access/dtv/access.c:140 modules/access/dtv/access.c:160
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:137
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:970
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:948
 msgid "Automatic"
-msgstr ""
+msgstr "ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ"
 
-#: src/config/file.c:458
+#: src/config/file.c:460
 msgid "boolean"
-msgstr "boolean"
+msgstr "ಬೂಲಿಯನ್"
 
-#: src/config/file.c:458 src/config/help.c:468
+#: src/config/file.c:460 src/config/help.c:397
 msgid "integer"
-msgstr "integer"
+msgstr "ಪೂರ್ಣಸಂಖ್ಯೆ"
 
-#: src/config/file.c:466 src/config/help.c:498
+#: src/config/file.c:468 src/config/help.c:423
 msgid "float"
 msgstr "float"
 
-#: src/config/file.c:479 src/config/help.c:447
+#: src/config/file.c:481 src/config/help.c:379
 msgid "string"
-msgstr "string"
+msgstr "ವಾಕ್ಯ"
 
-#: src/config/help.c:127
+#: src/config/help.c:161
 msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
-msgstr ""
+msgstr "ಸಮಗ್ರ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಲು.'-H ಬಳಸಿ."
 
-#: src/config/help.c:131
+#: src/config/help.c:165
 #, c-format
 msgid ""
 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
@@ -720,65 +783,105 @@ msgid ""
 "  vlc://quit                     Special item to quit VLC\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"Usage: %s [options] [stream] ...\n"
+"ನೀವು ಕಮಾಂಡ್ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಹುವಿಧ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿಗದಿಸಬಹುದು.\n"
+"They will be enqueued in the playlist.\n"
+"The first item specified will be played first.\n"
+"\n"
+"Options-styles:\n"
+"  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
+"   -option  A single letter version of a global --option.\n"
+"   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
+"            and that overrides previous settings.\n"
+"\n"
+"Stream MRL syntax:\n"
+"  [[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
+"  [:option=value ...]\n"
+"\n"
+"  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
+"  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
+"\n"
+"URL syntax:\n"
+"  file:///path/file              Plain media file\n"
+"  http://host[:port]/file        HTTP URL\n"
+"  ftp://host[:port]/file         FTP URL\n"
+"  mms://host[:port]/file         MMS URL\n"
+"  screen://                      Screen capture\n"
+"  dvd://[device]                 DVD device\n"
+"  vcd://[device]                 VCD device\n"
+"  cdda://[device]                Audio CD device\n"
+"  udp://[[&lt;source address&gt;]@[&lt;bind address&gt;][:&lt;bind "
+"port&gt;]]\n"
+"                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
+"  vlc://pause:&lt;seconds&gt;          Pause the playlist for a certain "
+"time\n"
+"  vlc://quit                     Special item to quit VLC\n"
+"\n"
 
-#: src/config/help.c:514
+#: src/config/help.c:435
 msgid " (default enabled)"
-msgstr "(ಪà³\82ರà³\8dವನಿಯà³\86à³\82à³\95à²\9cಿತವಾದà³\81ದನà³\8dನà³\81 à²¶à²\95à³\8dತà²\97à³\86à³\82ಳಿಸà³\81)"
+msgstr "(ಪà³\82ರà³\8dವನಿಯà³\86à³\82à³\95à²\9cಿತವಾà²\97ಿ à²¶à²\95à³\8dತà²\97à³\86à³\82ಳಿಸಲಾà²\97ಿದà³\86)"
 
-#: src/config/help.c:515
+#: src/config/help.c:436
 msgid " (default disabled)"
-msgstr "(ಪà³\82ರà³\8dವನಿಯà³\86à³\82à³\95à²\9cಿತವಾದà³\81ದನà³\8dನà³\81 à²¨à²¿à²¶à²\95à³\8dತà²\97à³\86à³\82ಳಿಸà³\81)"
+msgstr "(ಪà³\82ರà³\8dವನಿಯà³\86à³\82à³\95à²\9cಿತವಾà²\97ಿ à²¨à²¿à²·à³\8dà²\95à³\8dರಿಯà²\97à³\86à³\82ಳಿಸಲಾà²\97ಿದà³\86)"
 
-#: src/config/help.c:680 src/config/help.c:683 src/config/help.c:690
-#: src/config/help.c:692
+#: src/config/help.c:593 src/config/help.c:597
 msgid "Note:"
-msgstr "à²\97ಮನಿಸಿ:"
+msgstr "ಸà³\82à²\9aನà³\86"
 
-#: src/config/help.c:681 src/config/help.c:684
+#: src/config/help.c:593
 msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
-msgstr ""
+msgstr "add --ನಿಮ್ಮ ಆಜ್ಞಾ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಸುಧಾರಿತ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ."
 
-#: src/config/help.c:694
+#: src/config/help.c:598
 #, c-format
 msgid "%u module was not displayed because it only has advanced options.\n"
 msgid_plural ""
 "%u modules were not displayed because they only have advanced options.\n"
-msgstr[0] ""
+msgstr[0] "%u ಘಟಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅದು ಕೇವಲ ಮುಂದುವರೆದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.\n"
 
-#: src/config/help.c:704 src/config/help.c:708
+#: src/config/help.c:605
 msgid ""
 "No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
 "modules."
 msgstr ""
+"ಯಾವುದೇ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಘಟಕ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ.ಲಭ್ಯವಿರುವ ಘಟಕಗಳು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲು --list or --"
+"list-verbose ಬಳಸಿ."
 
-#: src/config/help.c:790
+#: src/config/help.c:666
 #, c-format
 msgid "VLC version %s (%s)\n"
 msgstr ""
-"ವಿಲ್ ಸಿ ಆವೃತ್ತಿ %s (%s)\n"
+"VLCಯ ಆವೃತ್ತಿ %s (%s)\n"
 "\n"
 
-#: src/config/help.c:792
+#: src/config/help.c:667
 #, c-format
 msgid "Compiled by %s on %s (%s)\n"
-msgstr ""
+msgstr "ಸಂಕಲಿಸಿದವರು %s ರಂದು %s (%s)\n"
 
-#: src/config/help.c:794
+#: src/config/help.c:669
 #, c-format
 msgid "Compiler: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "ಸಂಕಲಕ: %s\n"
 
-#: src/config/help.c:827
+#: src/config/help.c:698
+#, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
 msgstr ""
+"\n"
+" vlc-help.txt ಕಡತಕ್ಕೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಎಸೆಯಲಾಯಿತು.\n"
 
-#: src/config/help.c:841
+#: src/config/help.c:713
 msgid ""
 "\n"
 "Press the RETURN key to continue...\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"ಮುಂದುವರೆಯಲು RETURN ಕೀಲಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ... \n"
 
 #: src/config/keys.c:56
 msgid "Backspace"
@@ -786,41 +889,41 @@ msgstr "Backspace"
 
 #: src/config/keys.c:57
 msgid "Brightness Down"
-msgstr "Brightness ಕಡಿಮೆ"
+msgstr "ಪ್ರಖರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಮಾಡಿ"
 
 #: src/config/keys.c:58
 msgid "Brightness Up"
-msgstr "Brightness ಹೆಚ್ಚು"
+msgstr "ಪ್ರಖರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚುಮಾಡಿ"
 
 #: src/config/keys.c:59
 msgid "Browser Back"
-msgstr "ಬà³\8dರà³\8cಸರà³\8d à²¹à²¿à²\82ದà³\86"
+msgstr "ಬà³\8dರà³\8cಸರà³\8d à²¨ à²¹à²¿à²\82ದà²\95à³\8dà²\95à³\86 à²®à²¾à²¡à²¿ à²¨à³\8bಡಿ"
 
 #: src/config/keys.c:60
 msgid "Browser Favorites"
-msgstr "ಬ್ರೌಸರ್ ಮೆಚ್ಚಿನವುಗಳು"
+msgstr "ಬà³\8dರà³\8cಸರà³\8d à²¨ à²®à³\86à²\9aà³\8dà²\9aಿನವà³\81à²\97ಳà³\81"
 
 #: src/config/keys.c:61
 msgid "Browser Forward"
-msgstr "ಬà³\8dರà³\8cಸರà³\8d à²®à³\81à²\82ದà³\86"
+msgstr "ಬà³\8dರà³\8cಸರà³\8d à²\85ನà³\8dನà³\81 à²®à³\81à²\82ದà²\95à³\8dà²\95à³\86 à²®à²¾à²¡à²¿ à²¨à³\8bಡಿ"
 
 #: src/config/keys.c:62
 msgid "Browser Home"
-msgstr "ಬà³\8dರà³\8cಸರà³\8d à²®à²¨à³\86"
+msgstr "ಬà³\8dರà³\8cಸರà³\8d à²¨ à²®à³\81à²\96ಪà³\81à²\9f"
 
 #: src/config/keys.c:63
 msgid "Browser Refresh"
-msgstr "ಬà³\8dರà³\8cಸರà³\8d à²°à²¿à²«à³\8dರà³\86ಷà³\8d à²®à²¾à²¡ು"
+msgstr "ಬà³\8dರà³\8cಸರà³\8d à²\85ನà³\8dನà³\81 à²¤à²¾à²\9cಾ à²\97à³\86à³\82ಳಿಸು"
 
 #: src/config/keys.c:64
 msgid "Browser Search"
-msgstr "ಬ್ರೌಸರ್ ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕು"
+msgstr "ಬ್ರೌಸರ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ"
 
 #: src/config/keys.c:65
 msgid "Browser Stop"
-msgstr "ಬà³\8dರà³\8cಸರà³\8d à²¨à²¿à²²à³\8dಲಿಸà³\81"
+msgstr "ಬà³\8dರà³\8cಸರà³\8d à²\85ನà³\8dನà³\81 à²¨à²¿à²²à³\8dಲಿಸಿ"
 
-#: src/config/keys.c:66 modules/gui/macosx/playlist.m:499
+#: src/config/keys.c:66 modules/gui/macosx/playlist.m:583
 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:50
 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:105
 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:173
@@ -829,11 +932,11 @@ msgstr " ಅಳಿಸಿ"
 
 #: src/config/keys.c:67
 msgid "Down"
-msgstr "Down"
+msgstr "ಕೆಳಗೆ"
 
-#: src/config/keys.c:68 modules/control/rc.c:74
+#: src/config/keys.c:68 modules/control/rc.c:72
 msgid "End"
-msgstr "End"
+msgstr "ಕೊನೆ"
 
 #: src/config/keys.c:69
 msgid "Enter"
@@ -901,394 +1004,429 @@ msgstr "Insert"
 
 #: src/config/keys.c:86
 msgid "Media Angle"
-msgstr ""
+msgstr "ಮಾಧ್ಯಮದ ಕೋನ"
 
 #: src/config/keys.c:87
 msgid "Media Audio Track"
-msgstr ""
+msgstr "ಮಾಧ್ಯಮದ ಹಾಡುಗಳು"
 
 #: src/config/keys.c:88
 msgid "Media Forward"
-msgstr "ಮಾದà³\8dಯಮದ à²®à³\81à²\82ದà³\86"
+msgstr "ಮಾಧà³\8dಯಮವನà³\8dನà³\81 à²®à³\81à²\82ದà³\86 à²®à²¾à²¡à²¿"
 
 #: src/config/keys.c:89
 msgid "Media Menu"
-msgstr "ಮಾದ್ಯಮದ ಮೆನು"
+msgstr "ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೆನು"
 
 #: src/config/keys.c:90
 msgid "Media Next Frame"
-msgstr "ಮಾದà³\8dಯಮದ à²®à³\81à²\82ದಿನ à²«à³\8dರà³\87ಮà³\8d"
+msgstr "ಮಾಧà³\8dಯಮದ à²®à³\81à²\82ದಿನ à²\9aà³\8cà²\95à²\9fà³\8dà²\9fà³\81"
 
 #: src/config/keys.c:91
 msgid "Media Next Track"
-msgstr "ಮಾದà³\8dಯಮದ à²®à³\81à²\82ದಿನ à²¹à²¾à²¡à³\81"
+msgstr "ಮಾಧà³\8dಯಮದ à²®à³\81à²\82ದಿನ à²\9fà³\8dರà³\8dಯಾà²\95à³\8d"
 
 #: src/config/keys.c:92
 msgid "Media Play Pause"
-msgstr "ಮಾದà³\8dಯಮವನà³\8dನà³\81 à²ªà³\8dಲà³\86 à²®à²¾à²¡à²¿ à²µà²¿à²°à²¾à²®à²¿à²¸à³\81"
+msgstr "ಮಾಧà³\8dಯಮ à²µà²¿à²°à²¾à²® à²ªà³\8dಲà³\86à³\95 à²®à²¾à²¡à²¿"
 
 #: src/config/keys.c:93
 msgid "Media Prev Frame"
-msgstr "ಮಾದà³\8dಯಮದ à²¹à²¿à²\82ದಿನ à²«à³\8dರà³\87ಮà³\8d"
+msgstr "ಮಾಧà³\8dಯಮ à²¹à²¿à²\82ದಿನ à²\9aà³\8cà²\95à²\9fà³\8dà²\9fà³\81"
 
 #: src/config/keys.c:94
 msgid "Media Prev Track"
-msgstr "ಮಾದà³\8dಯಮದ à²¹à²¿à²\82ದಿನ à²¹à²¾à²¡à³\81"
+msgstr "ಮಾಧà³\8dಯಮದ à²¹à²¿à²\82ದಿನ à²\9fà³\8dರà³\8dಯಾà²\95à³\8d"
 
 #: src/config/keys.c:95
 msgid "Media Record"
-msgstr "ರà³\87à²\95ಾರà³\8dಡà³\8d"
+msgstr "ಮಾಧà³\8dಯಮವನà³\8dನà³\81 à²¦à²¾à²\96ಲಿಸಿ"
 
 #: src/config/keys.c:96
 msgid "Media Repeat"
-msgstr ""
+msgstr "ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ"
 
 #: src/config/keys.c:97
 msgid "Media Rewind"
-msgstr ""
+msgstr "ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಹಿಂಚಲಿಸಿ"
 
 #: src/config/keys.c:98
 msgid "Media Select"
-msgstr ""
+msgstr "ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ"
 
 #: src/config/keys.c:99
 msgid "Media Shuffle"
-msgstr ""
+msgstr "ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಕಲಸಿ"
 
 #: src/config/keys.c:100
 msgid "Media Stop"
-msgstr "ಮಾದà³\8dಯಮವನà³\8dನà³\81 à²¨à²¿à²²à³\8dಲಿಸà³\81"
+msgstr "ಮಾಧà³\8dಯಮವನà³\8dನà³\81 à²¨à²¿à²²à³\8dಲಿಸಿ"
 
 #: src/config/keys.c:101
 msgid "Media Subtitle"
-msgstr "ಮಾದà³\8dಯಮದ à²\89ಪಶಿà³\95ರà³\8dಷಿà²\95à³\86à²\97ಳà³\81"
+msgstr "ಮಾಧà³\8dಯಮದ à²\89ಪಶಿà³\95ರà³\8dಷಿà²\95à³\86"
 
 #: src/config/keys.c:102
 msgid "Media Time"
-msgstr ""
+msgstr "ಮಾಧ್ಯಮದ ಸಮಯ"
 
 #: src/config/keys.c:103
 msgid "Media View"
-msgstr ""
+msgstr "ಮಾಧ್ಯಮದ ನೋಟ"
 
-#: src/config/keys.c:104 modules/gui/qt4/components/controller.cpp:541
+#: src/config/keys.c:104 modules/gui/qt4/components/controller.cpp:542
 msgid "Menu"
 msgstr "ಮೆನು"
 
 #: src/config/keys.c:105
 msgid "Mouse Wheel Down"
-msgstr ""
+msgstr "ಮೌಸ್ ನ ಚಕ್ರ ಕೆಳಗೆ"
 
 #: src/config/keys.c:106
 msgid "Mouse Wheel Left"
-msgstr ""
+msgstr "ಮೌಸ್ ನ ಚಕ್ರ ಎಡಕ್ಕೆ"
 
 #: src/config/keys.c:107
 msgid "Mouse Wheel Right"
-msgstr ""
+msgstr "ಮೌಸ್ ನ ಚಕ್ರ ಬಲಕ್ಕೆ"
 
 #: src/config/keys.c:108
 msgid "Mouse Wheel Up"
-msgstr ""
+msgstr "ಮೌಸ್ ನ ಚಕ್ರ ಮೇಲಕ್ಕೆ"
 
 #: src/config/keys.c:109
 msgid "Page Down"
-msgstr "Page Down"
+msgstr "ಪುಟವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ"
 
 #: src/config/keys.c:110
 msgid "Page Up"
-msgstr "Page Up"
+msgstr "ಹೆಚ್ಚು"
+
+#: src/config/keys.c:111 modules/control/rc.c:71
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:434 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1245
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1246 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1247
+#: modules/gui/qt4/menus.cpp:819
+msgid "Pause"
+msgstr "ವಿರಾಮ"
+
+#: src/config/keys.c:112
+msgid "Print"
+msgstr ""
 
-#: src/config/keys.c:112 modules/demux/mp4/id3genres.h:76
+#: src/config/keys.c:114 modules/demux/mp4/id3genres.h:76
 msgid "Space"
-msgstr "Space"
+msgstr "ಜಾಗ"
 
-#: src/config/keys.c:113
+#: src/config/keys.c:115
 msgid "Tab"
-msgstr "Tab"
+msgstr "ಟ್ಯಾಬ್"
 
-#: src/config/keys.c:114 src/libvlc-module.c:187
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1425
-#: modules/gui/qt4/util/customwidgets.cpp:294
+#: src/config/keys.c:116 src/libvlc-module.c:185
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1427
+#: modules/gui/qt4/util/customwidgets.cpp:313
 msgid "Unset"
-msgstr "set ಮಾಡಿಲ್ಲ"
+msgstr "ಹೊಂದಿಸಿಲ್ಲದ"
 
-#: src/config/keys.c:115
+#: src/config/keys.c:117
 msgid "Up"
-msgstr "Up"
+msgstr "ಮೇಲೆ"
 
-#: src/config/keys.c:116 modules/gui/macosx/MainMenu.m:468
+#: src/config/keys.c:118 modules/gui/macosx/MainMenu.m:480
 msgid "Volume Down"
-msgstr ""
+msgstr "ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ "
 
-#: src/config/keys.c:117
+#: src/config/keys.c:119
 msgid "Volume Mute"
-msgstr ""
+msgstr "ನಿಶ್ಯಬ್ಧಗೊಳಿಸಿ"
 
-#: src/config/keys.c:118 modules/gui/macosx/MainMenu.m:467
+#: src/config/keys.c:120 modules/gui/macosx/MainMenu.m:479
 msgid "Volume Up"
-msgstr ""
+msgstr "ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ "
 
-#: src/config/keys.c:119
+#: src/config/keys.c:121
 msgid "Zoom In"
-msgstr "Zoom  ಜಾಸ್ತಿಮಾಡಿ"
+msgstr "ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿ"
 
-#: src/config/keys.c:120
+#: src/config/keys.c:122
 msgid "Zoom Out"
-msgstr "Zoom  ಕಡಿಮೆಮಾಡಿ"
+msgstr "ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿ"
 
-#: src/config/keys.c:248
+#: src/config/keys.c:250
 msgid "Ctrl+"
 msgstr "Ctrl+"
 
-#: src/config/keys.c:249
+#: src/config/keys.c:251
 msgid "Alt+"
 msgstr "Alt+"
 
-#: src/config/keys.c:250
+#: src/config/keys.c:252
 msgid "Shift+"
 msgstr "Shift+"
 
-#: src/config/keys.c:251
+#: src/config/keys.c:253
 msgid "Meta+"
 msgstr "Meta+"
 
-#: src/config/keys.c:252
+#: src/config/keys.c:254
 msgid "Command+"
 msgstr "Command+"
 
+#: src/darwin/error.c:37
+#, fuzzy
+msgid "Unknown error"
+msgstr "ಅಪರಿಚಿತ ವೀಡಿಯೊ"
+
 #: src/input/control.c:226
 #, c-format
 msgid "Bookmark %i"
-msgstr "ಬà³\81à²\95à³\8dಮಾರà³\8dà²\95 %i"
+msgstr "à²\85à²\9aà³\8dà²\9aà³\81ಮà³\86à²\9aà³\8dà²\9aà³\81 %i"
 
-#: src/input/decoder.c:267
+#: src/input/decoder.c:252
 msgid "packetizer"
-msgstr ""
+msgstr "ವಿಭಜಕಗ"
 
-#: src/input/decoder.c:267
+#: src/input/decoder.c:252
 msgid "decoder"
-msgstr ""
+msgstr "ವಿಸಂಕೇತಕ"
 
-#: src/input/decoder.c:276 src/input/decoder.c:467
-#: modules/codec/avcodec/encoder.c:248 modules/codec/avcodec/encoder.c:256
-#: modules/codec/avcodec/encoder.c:290 modules/codec/avcodec/encoder.c:763
-#: modules/codec/avcodec/encoder.c:816 modules/stream_out/es.c:362
-#: modules/stream_out/es.c:377
+#: src/input/decoder.c:261 src/input/decoder.c:453
+#: modules/codec/avcodec/encoder.c:287 modules/codec/avcodec/encoder.c:295
+#: modules/codec/avcodec/encoder.c:329 modules/codec/avcodec/encoder.c:866
+#: modules/stream_out/es.c:362 modules/stream_out/es.c:377
 msgid "Streaming / Transcoding failed"
-msgstr ""
+msgstr "ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ / ಕ್ರಮವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ"
 
-#: src/input/decoder.c:277
+#: src/input/decoder.c:262
 #, c-format
 msgid "VLC could not open the %s module."
-msgstr ""
+msgstr "VLC ಗೆ %s ಘಟಕವನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. "
 
-#: src/input/decoder.c:468
+#: src/input/decoder.c:454
 msgid "VLC could not open the decoder module."
-msgstr ""
+msgstr "VLC ಗೆ ವಿಸಂಕೇತಕ ಘಟಕವನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ."
 
-#: src/input/decoder.c:723
-msgid "No suitable decoder module"
+#: src/input/decoder.c:691
+msgid "No description for this codec"
 msgstr ""
 
-#: src/input/decoder.c:724
-#, c-format
-msgid ""
-"VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
-"there is no way for you to fix this."
-msgstr ""
+#: src/input/decoder.c:693
+#, fuzzy
+msgid "Codec not supported"
+msgstr "ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಪರ್ಕಸ್ಥಾನ"
+
+#: src/input/decoder.c:694
+#, fuzzy, c-format
+msgid "VLC could not decode the format \"%4.4s\" (%s)"
+msgstr "VLC could not open the file \"%s\" (%m)."
+
+#: src/input/decoder.c:698
+#, fuzzy
+msgid "Unidentified codec"
+msgstr "ವಿಡಿಯೋ ಸಂಕೇತಕ"
 
-#: src/input/es_out.c:922 src/input/es_out.c:927 src/libvlc-module.c:230
-#: modules/access/vcdx/access.c:458 modules/access/vcdx/info.c:226
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:532
+#: src/input/decoder.c:699
+#, fuzzy
+msgid "VLC could not identify the audio or video codec"
+msgstr "VLC ಗೆ ವಿಸಂಕೇತಕ ಘಟಕವನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ."
+
+#: src/input/es_out.c:926 src/input/es_out.c:931 src/libvlc-module.c:228
+#: modules/access/vcdx/access.c:455 modules/access/vcdx/info.c:226
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:524
 msgid "Track"
-msgstr ""
+msgstr "ಟ್ರ್ಯಾಕ್"
 
-#: src/input/es_out.c:1133
+#: src/input/es_out.c:1137
 #, c-format
 msgid "%s [%s %d]"
-msgstr "%s [%s %d] "
+msgstr "%s [%s %d]"
 
-#: src/input/es_out.c:1133 src/input/es_out.c:1138 src/input/var.c:167
-#: src/libvlc-module.c:564 modules/gui/macosx/MainMenu.m:369
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:370
+#: src/input/es_out.c:1137 src/input/es_out.c:1142 src/input/var.c:167
+#: src/libvlc-module.c:562 modules/gui/macosx/MainMenu.m:381
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:382
 msgid "Program"
-msgstr ""
+msgstr "ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ"
 
-#: src/input/es_out.c:1336 src/input/es_out.c:1338
+#: src/input/es_out.c:1340 src/input/es_out.c:1342
 msgid "Scrambled"
-msgstr ""
+msgstr "ಸಂಕೇತಿಕರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ"
 
-#: src/input/es_out.c:1336
+#: src/input/es_out.c:1340 modules/lua/extension.c:1245
 msgid "Yes"
 msgstr "ಹೌದು"
 
-#: src/input/es_out.c:1989
+#: src/input/es_out.c:2012
 #, c-format
 msgid "Closed captions %u"
-msgstr ""
+msgstr "ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು %u"
 
-#: src/input/es_out.c:2840
+#: src/input/es_out.c:2870
 #, c-format
 msgid "Stream %d"
-msgstr ""
+msgstr "ಸ್ಟ್ರೀಮ್ %d"
 
-#: src/input/es_out.c:2856 src/input/es_out.c:2971 modules/access/imem.c:64
+#: src/input/es_out.c:2886 src/input/es_out.c:3001 modules/access/imem.c:64
 msgid "Subtitle"
-msgstr "à²\89ಪಶà³\80ರ್ಷಿಕೆ"
+msgstr "à²\89ಪಶಿà³\95ರ್ಷಿಕೆ"
 
-#: src/input/es_out.c:2864 src/input/es_out.c:2891 src/input/es_out.c:2935
-#: src/input/es_out.c:2971 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:195
-#: modules/gui/macosx/output.m:144
+#: src/input/es_out.c:2894 src/input/es_out.c:2921 src/input/es_out.c:2965
+#: src/input/es_out.c:3001 modules/gui/macosx/AddonManager.m:121
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:197 modules/gui/macosx/output.m:144
+#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:1457
 msgid "Type"
-msgstr ""
+msgstr "ಪ್ರಕಾರ"
 
-#: src/input/es_out.c:2867
+#: src/input/es_out.c:2897
 msgid "Original ID"
-msgstr ""
+msgstr "ಮೂಲ ಗುರುತು"
 
-#: src/input/es_out.c:2875 src/input/es_out.c:2878 modules/access/imem.c:67
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:176
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:186 modules/gui/macosx/wizard.m:382
+#: src/input/es_out.c:2905 src/input/es_out.c:2908 modules/access/imem.c:67
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:177
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:187 modules/gui/macosx/wizard.m:382
 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:712 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:738
 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:747
 msgid "Codec"
-msgstr ""
+msgstr "ಸಂಕೇತಕ"
 
-#: src/input/es_out.c:2882 src/input/meta.c:66 modules/access/imem.c:71
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:76 modules/stream_out/setid.c:49
+#: src/input/es_out.c:2912 src/input/meta.c:66 modules/access/imem.c:71
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:79 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:355
+#: modules/stream_out/setid.c:49 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:505
 msgid "Language"
 msgstr "ಭಾಷೆ"
 
-#: src/input/es_out.c:2885 src/input/meta.c:61
-#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:97 modules/gui/macosx/MainMenu.m:74
-#: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:75
+#: src/input/es_out.c:2915 src/input/meta.c:61
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:96 modules/gui/macosx/MainMenu.m:77
+#: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:75 modules/gui/qt4/dialogs/epg.cpp:52
 msgid "Description"
-msgstr ""
+msgstr "ವಿವರಣೆ"
 
-#: src/input/es_out.c:2894 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:188
+#: src/input/es_out.c:2924 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:189
 #: modules/gui/macosx/output.m:167 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:740
 msgid "Channels"
-msgstr ""
+msgstr "ಚಾನಲ್ಗಳು"
 
-#: src/input/es_out.c:2899 modules/access/alsa.c:39 modules/access/imem.c:75
-#: modules/audio_output/amem.c:45 modules/codec/fluidsynth.c:62
+#: src/input/es_out.c:2929 modules/access/alsa.c:39 modules/access/imem.c:75
+#: modules/audio_output/amem.c:45 modules/codec/fluidsynth.c:60
 msgid "Sample rate"
-msgstr ""
+msgstr "ಮಾದರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ದರ"
 
-#: src/input/es_out.c:2899
+#: src/input/es_out.c:2929
 #, c-format
 msgid "%u Hz"
 msgstr "%u Hz"
 
-#: src/input/es_out.c:2909
+#: src/input/es_out.c:2939
 msgid "Bits per sample"
-msgstr ""
+msgstr "ಪ್ರತಿ ಮಾದರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಿಟ್ಸ್ ಗಳು"
 
-#: src/input/es_out.c:2914 modules/access_output/shout.c:92
-#: modules/demux/playlist/shoutcast.c:325
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:177
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:187 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:713
+#: src/input/es_out.c:2944 modules/access_output/shout.c:92
+#: modules/demux/playlist/shoutcast.c:328
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:178
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:188 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:713
 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:739
 msgid "Bitrate"
-msgstr ""
+msgstr "ಬಿಟ್ಸ್ ನ ದರ"
 
-#: src/input/es_out.c:2914
+#: src/input/es_out.c:2944
 #, c-format
 msgid "%u kb/s"
 msgstr "%u kb/s"
 
-#: src/input/es_out.c:2926
+#: src/input/es_out.c:2956
 msgid "Track replay gain"
-msgstr ""
+msgstr "ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರಿಪ್ಲೇಯ ಗಳಿಕೆ"
 
-#: src/input/es_out.c:2928
+#: src/input/es_out.c:2958
 msgid "Album replay gain"
-msgstr ""
+msgstr "ಆಲ್ಬಮ್ ರಿಪ್ಲೇಯ ಗಳಿಕೆ"
 
-#: src/input/es_out.c:2929
+#: src/input/es_out.c:2959
 #, c-format
 msgid "%.2f dB"
 msgstr "%.2f dB"
 
-#: src/input/es_out.c:2938 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:179
+#: src/input/es_out.c:2968 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:180
 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:733
 msgid "Resolution"
-msgstr ""
+msgstr "ದೃಶ್ಯ ಸಾಂದ್ರತೆ"
 
-#: src/input/es_out.c:2943
+#: src/input/es_out.c:2973
 msgid "Display resolution"
-msgstr ""
-
-#: src/input/es_out.c:2953 src/input/es_out.c:2956 modules/access/imem.c:93
-#: modules/access/rdp.c:53 modules/access/screen/screen.c:41
-#: modules/access/screen/xcb.c:38 modules/access/shm.c:41
-#: modules/access/timecode.c:34 modules/access/vdr.c:82
-#: modules/access/vnc.c:59 modules/demux/image.c:66
+msgstr "ಪರದೆಯ ದೃಶ್ಯ ಸಾಂದ್ರತೆ"
+
+#: src/input/es_out.c:2983 src/input/es_out.c:2986 modules/access/imem.c:93
+#: modules/access/rdp.c:69 modules/access/screen/screen.c:42
+#: modules/access/screen/xcb.c:39 modules/access/shm.c:42
+#: modules/access/timecode.c:34 modules/access/v4l2/v4l2.c:70
+#: modules/access/vdr.c:78 modules/access/vnc.c:59 modules/demux/image.c:66
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:179
 msgid "Frame rate"
-msgstr ""
+msgstr "ಚೌಕಟ್ಟಿನ ದರ"
 
-#: src/input/es_out.c:2964
+#: src/input/es_out.c:2994
 msgid "Decoded format"
-msgstr ""
+msgstr "ವಿಸಂಕೇತಿಸಿದ ಸ್ವರೂಪ"
 
-#: src/input/input.c:2426
+#: src/input/input.c:2311
 msgid "Your input can't be opened"
-msgstr ""
+msgstr "ನಿಮ್ಮ Input ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ"
 
-#: src/input/input.c:2427
+#: src/input/input.c:2312
 #, c-format
 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
 msgstr ""
+"VLC ಗೆ MRL '% s' ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ದಾಖಲೆ(log file) "
+"ಪರಿಶೀಲಿಸಿ."
 
-#: src/input/input.c:2548
+#: src/input/input.c:2425
 msgid "VLC can't recognize the input's format"
-msgstr ""
+msgstr "VLC ಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವ  Input ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: src/input/input.c:2549
+#: src/input/input.c:2426
 #, c-format
 msgid ""
 "The format of '%s' cannot be detected. Have a look at the log for details."
 msgstr ""
+"'%s' ದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ದಾಖಲೆ(log file)ಅನ್ನು ಒಮ್ಮೆ "
+"ಪರಿಶೀಲಿಸಿ."
 
-#: src/input/meta.c:55 src/input/var.c:177 modules/gui/macosx/MainMenu.m:69
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:371 modules/gui/macosx/MainMenu.m:372
-#: modules/gui/macosx/open.m:172 modules/gui/macosx/open.m:174
+#: src/input/meta.c:55 src/input/var.c:177 modules/gui/macosx/MainMenu.m:72
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:383 modules/gui/macosx/MainMenu.m:384
+#: modules/gui/macosx/open.m:169 modules/gui/macosx/open.m:171
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:74 modules/gui/macosx/wizard.m:345
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:492
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:506 modules/mux/asf.c:56
-#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:310
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:484
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:498 modules/mux/asf.c:56
+#: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:310 modules/gui/qt4/dialogs/epg.cpp:67
 msgid "Title"
 msgstr "ಶೀರ್ಷಿಕೆ"
 
-#: src/input/meta.c:56 modules/gui/macosx/playlist.m:1115
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:75
+#: src/input/meta.c:56 modules/gui/macosx/playlist.m:1202
+#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:75 modules/mux/avi.c:48
 msgid "Artist"
 msgstr "ಕಲೆಗಾರ"
 
-#: src/input/meta.c:57 modules/demux/mp4/mp4.c:1076
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:72
+#: src/input/meta.c:57 modules/demux/mp4/mp4.c:1427
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:75 modules/mux/avi.c:50
 msgid "Genre"
-msgstr ""
+msgstr "ಶೈಲಿ"
 
-#: src/input/meta.c:58 modules/mux/asf.c:60
+#: src/input/meta.c:58 modules/mux/asf.c:60 modules/mux/avi.c:51
 msgid "Copyright"
 msgstr "ಹಕ್ಕುಗಳು"
 
-#: src/input/meta.c:59 src/libvlc-module.c:230 modules/access/vcdx/info.c:63
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:73
+#: src/input/meta.c:59 src/libvlc-module.c:228 modules/access/vcdx/info.c:63
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:76
 msgid "Album"
 msgstr "ಆಲ್ಬಮ್"
 
 #: src/input/meta.c:60
 msgid "Track number"
-msgstr "ಹಾಡಿನ à²¸à²\82à²\96à³\8dಯà³\86"
+msgstr "ಸà²\82à²\96à³\8dಯà³\86ನ à²\9fà³\8dರà³\8dಯಾà²\95à³\8d"
 
 #: src/input/meta.c:62 modules/mux/asf.c:64
 msgid "Rating"
-msgstr "Rating"
+msgstr "ಶ್ರೇಯಾಂಕ"
 
-#: src/input/meta.c:63 modules/gui/macosx/MainMenu.m:75
+#: src/input/meta.c:63 modules/gui/macosx/MainMenu.m:78 modules/mux/avi.c:49
 msgid "Date"
 msgstr "ದಿನಾಂಕ"
 
@@ -1296,43 +1434,70 @@ msgstr "ದಿನಾಂಕ"
 msgid "Setting"
 msgstr "ಸಿದ್ಧತೆ"
 
-#: src/input/meta.c:65 modules/gui/macosx/open.m:184
+#: src/input/meta.c:65 modules/gui/macosx/open.m:179
 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:103
 msgid "URL"
-msgstr "ಯು.ಆರ್.ಲ್"
+msgstr "URL"
 
 #: src/input/meta.c:67 modules/notify/notify.c:318
 msgid "Now Playing"
-msgstr "à²\87ವಾà²\97 à²\86ಡà³\81ತà³\8dತಿರುವುದು"
+msgstr "à²\88à²\97  à²¨à³\81ಡಿಸà³\81ತಿರುವುದು"
 
 #: src/input/meta.c:68 modules/access/vcdx/info.c:70
-#: modules/demux/mp4/mp4.c:1085
+#: modules/demux/mp4/mp4.c:1436
 msgid "Publisher"
 msgstr "ಪ್ರಕಾಶಕರು"
 
 #: src/input/meta.c:69
 msgid "Encoded by"
-msgstr ""
+msgstr "ಸಂಕೇತೀಕರಿಸಿದವರು"
 
 #: src/input/meta.c:70
 msgid "Artwork URL"
-msgstr ""
+msgstr "ಕಲೆಗಾರಿಕೆಯ URL"
 
 #: src/input/meta.c:71
 msgid "Track ID"
-msgstr "ಹಾಡಿನ ಐಡಿ"
+msgstr "ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನ ಗುರುತು"
+
+#: src/input/meta.c:72
+#, fuzzy
+msgid "Number of Tracks"
+msgstr "ಅಡ್ಡ ಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ"
+
+#: src/input/meta.c:73
+msgid "Director"
+msgstr "ನಿರ್ದೇಶಕ"
+
+#: src/input/meta.c:74
+msgid "Season"
+msgstr ""
+
+#: src/input/meta.c:75
+msgid "Episode"
+msgstr ""
+
+#: src/input/meta.c:76
+#, fuzzy
+msgid "Show Name"
+msgstr "ಮೂಲಭೂತವನ್ನು ತೋರಿಸಿ"
+
+#: src/input/meta.c:77
+#, fuzzy
+msgid "Actors"
+msgstr "ಅಂಶ"
 
 #: src/input/var.c:158
 msgid "Bookmark"
-msgstr "à²\97à³\81ರà³\81ತು"
+msgstr "à²\85à²\9aà³\8dà²\9aà³\81ಮà³\86à²\9aà³\8dà²\9aು"
 
-#: src/input/var.c:172 src/libvlc-module.c:570
+#: src/input/var.c:172 src/libvlc-module.c:568
 msgid "Programs"
-msgstr "ತà²\82ತà³\8dರಾà²\82ಶಗಳು"
+msgstr "ಪà³\8dರà³\86à³\82à³\95à²\97à³\8dರಾà²\82ಗಳು"
 
-#: src/input/var.c:182 modules/gui/macosx/MainMenu.m:373
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:374 modules/gui/macosx/open.m:173
-#: modules/gui/macosx/open.m:175 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:311
+#: src/input/var.c:182 modules/gui/macosx/MainMenu.m:385
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:386 modules/gui/macosx/open.m:170
+#: modules/gui/macosx/open.m:172 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:311
 msgid "Chapter"
 msgstr "ಅಧ್ಯಾಯ"
 
@@ -1340,13 +1505,13 @@ msgstr "ಅಧ್ಯಾಯ"
 msgid "Navigation"
 msgstr "ಸಂಚರಣೆ"
 
-#: src/input/var.c:200 modules/gui/macosx/MainMenu.m:397
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:398
+#: src/input/var.c:200 modules/gui/macosx/MainMenu.m:409
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:410
 msgid "Video Track"
 msgstr "ದೃಶ್ಯಾವಳಿ"
 
-#: src/input/var.c:205 modules/gui/macosx/MainMenu.m:380
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:381
+#: src/input/var.c:205 modules/gui/macosx/MainMenu.m:392
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:393
 msgid "Audio Track"
 msgstr "ಹಾಡುಗಳು"
 
@@ -1362,21 +1527,21 @@ msgstr "ಮುಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ"
 msgid "Previous title"
 msgstr "ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ"
 
-#: src/input/var.c:312
+#: src/input/var.c:314
 #, c-format
 msgid "Title %i%s"
 msgstr "ಶೀರ್ಷಿಕೆ %i%s"
 
-#: src/input/var.c:338 src/input/var.c:397
+#: src/input/var.c:340 src/input/var.c:399
 #, c-format
 msgid "Chapter %i"
 msgstr "ಅಧ್ಯಾಯ %i"
 
-#: src/input/var.c:376 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:399
+#: src/input/var.c:378 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:485
 msgid "Next chapter"
 msgstr "ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ"
 
-#: src/input/var.c:381 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:389
+#: src/input/var.c:383 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:475
 msgid "Previous chapter"
 msgstr "ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ"
 
@@ -1385,344 +1550,394 @@ msgstr "ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ"
 msgid "Media: %s"
 msgstr "ಮಾಧ್ಯಮ: %s"
 
-#: src/interface/interface.c:81 modules/gui/macosx/MainMenu.m:312
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:313
+#: src/interface/interface.c:84 modules/gui/macosx/MainMenu.m:321
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:322
 msgid "Add Interface"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕಸಾಧನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ"
 
-#: src/interface/interface.c:88
+#: src/interface/interface.c:91
 msgid "Console"
 msgstr "ಕನ್ಸೊಲ್"
 
-#: src/interface/interface.c:92
+#: src/interface/interface.c:95
 msgid "Telnet"
 msgstr "ಟೆಲ್ ನೆಟ್"
 
-#: src/interface/interface.c:95
+#: src/interface/interface.c:98
 msgid "Web"
 msgstr "ಅಂತರ್ಜಾಲ"
 
-#: src/interface/interface.c:98
+#: src/interface/interface.c:101
 msgid "Debug logging"
-msgstr ""
+msgstr "ದೋಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಕುವ ಪ್ರವೇಶ"
 
-#: src/interface/interface.c:101
+#: src/interface/interface.c:104
 msgid "Mouse Gestures"
-msgstr ""
-
-#. xgettext: Translate "C" to the language code: "fr", "en_GB", "nl", "ru"...
-#: src/libvlc.c:191
-msgid "C"
-msgstr "kn"
+msgstr "ಮೌಸನ ಸನ್ನೆಗಳು"
 
-#: src/libvlc.c:611
+#: src/interface/interface.c:206
 msgid ""
 "Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
 "interface."
 msgstr ""
+"ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ VLC ಅನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಮೇಲ್ಮೈಇಲ್ಲದೆಯೇ VLC "
+"ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾದ 'cvlc' ಬಳಸಿ."
+
+#. xgettext: Translate "C" to the language code: "fr", "en_GB", "nl", "ru"...
+#: src/libvlc.c:183
+msgid "C"
+msgstr "kn"
 
-#: src/libvlc.h:134 src/libvlc-module.c:1401 src/libvlc-module.c:1402
-#: src/libvlc-module.c:2532 src/video_output/vout_intf.c:184
+#: src/libvlc.h:134 src/libvlc-module.c:1387 src/libvlc-module.c:1388
+#: src/libvlc-module.c:2537 src/video_output/vout_intf.c:186
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:445
 msgid "Zoom"
 msgstr "ದೊಡ್ಡದಾಗಿಸು"
 
-#: src/libvlc.h:135 src/libvlc-module.c:1319 src/video_output/vout_intf.c:85
+#: src/libvlc.h:135 src/libvlc-module.c:1305 src/video_output/vout_intf.c:87
 msgid "1:4 Quarter"
 msgstr "1:4 ಚತುರ್ಥಾಂಶ"
 
-#: src/libvlc.h:136 src/libvlc-module.c:1320 src/video_output/vout_intf.c:86
+#: src/libvlc.h:136 src/libvlc-module.c:1306 src/video_output/vout_intf.c:88
 msgid "1:2 Half"
 msgstr "1:2 ಅರ್ಧ"
 
-#: src/libvlc.h:137 src/libvlc-module.c:1321 src/video_output/vout_intf.c:87
+#: src/libvlc.h:137 src/libvlc-module.c:1307 src/video_output/vout_intf.c:89
 msgid "1:1 Original"
 msgstr "1:1 ಮೂಲ"
 
-#: src/libvlc.h:138 src/libvlc-module.c:1322 src/video_output/vout_intf.c:88
+#: src/libvlc.h:138 src/libvlc-module.c:1308 src/video_output/vout_intf.c:90
 msgid "2:1 Double"
 msgstr "2:1 ಎರಡರಷ್ಟು"
 
-#: src/libvlc-module.c:64
+#: src/libvlc-module.c:62
 msgid ""
 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
 "related options."
 msgstr ""
+"ಈ ಆಯ್ಕೆಗಳು ನೀವು VLC ಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸಂಪರ್ಕಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸಂರಚಿಸಲು ಅನುವುಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ."
+"ನೀವು ಮುಖ್ಯ ಮೇಲ್ಮೈ, ,ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೇಲ್ಮೈಘಟಕಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು "
+"ರೂಪಿಸಬಹುದು."
 
-#: src/libvlc-module.c:68
+#: src/libvlc-module.c:66
 msgid "Interface module"
-msgstr ""
+msgstr "ಮೇಲ್ಮೈ ಘಟಕ"
 
-#: src/libvlc-module.c:70
+#: src/libvlc-module.c:68
 msgid ""
 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
 "automatically select the best module available."
 msgstr ""
+"ಇದು VLC ಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವ ಮುಖ್ಯ ಮೇಲ್ಮೈ.ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ವರ್ತನೆಯು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ "
+"ಲಭ್ಯವಿರುವ ಉತ್ತಮ ಘಟಕವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು."
 
-#: src/libvlc-module.c:74 modules/control/ntservice.c:58
+#: src/libvlc-module.c:72 modules/control/ntservice.c:58
 msgid "Extra interface modules"
-msgstr ""
+msgstr "ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೇಲ್ಮೈ ಘಟಕಗಳು"
 
-#: src/libvlc-module.c:76
+#: src/libvlc-module.c:74
 msgid ""
 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
 "the background in addition to the default interface. Use a colon separated "
 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
 "\", \"gestures\" ...)"
 msgstr ""
+"ನೀವು \"ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಪರ್ಕಸಾಧನಗಳು \" VLC ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ "
+"ಮೇಲ್ಮೈಜೊತೆಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಮೇಲ್ಮೈ ಘಟಕವನ್ನು ಒಂದು ಅಪೂರ್ಣವಿರಾಮ "
+"ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ.ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು \"rc\" (ರಿಮೋಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ), "
+"\"http \",  \"ಭಾವಸೂಚಕಗಳು \" ...)"
 
-#: src/libvlc-module.c:83
+#: src/libvlc-module.c:81
 msgid "You can select control interfaces for VLC."
-msgstr ""
+msgstr "ನೀವು VLC ನಿಯಂತ್ರಣ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು."
 
-#: src/libvlc-module.c:85
+#: src/libvlc-module.c:83
 msgid "Verbosity (0,1,2)"
-msgstr ""
+msgstr "ಶಬ್ದ ಬಾಹುಳ್ಯ (0,1,2)"
 
-#: src/libvlc-module.c:87
+#: src/libvlc-module.c:85
 msgid ""
 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
 "1=warnings, 2=debug)."
 msgstr ""
+"ಇದು ಶಬ್ದ ಬಾಹುಳ್ಯದ ಮಟ್ಟಗಳು (0 = ದೋಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಂದೇಶಗಳು,1= "
+"ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು, 2 = ದೋಷಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ)."
 
-#: src/libvlc-module.c:90
+#: src/libvlc-module.c:88
 msgid "Be quiet"
 msgstr "ಸುಮ್ಮನಿರು"
 
-#: src/libvlc-module.c:92
+#: src/libvlc-module.c:90
 msgid "Turn off all warning and information messages."
-msgstr ""
+msgstr "ಎಲ್ಲಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:94
+#: src/libvlc-module.c:92
 msgid "Default stream"
 msgstr "ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಪ್ರವಾಹಕ"
 
-#: src/libvlc-module.c:96
+#: src/libvlc-module.c:94
 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
-msgstr ""
+msgstr "ಈ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ VLC ಆರಂಭಗೊಂಡಾಗ ತೆರೆಯಾಲಾಗುತ್ತದೆ."
 
-#: src/libvlc-module.c:98
+#: src/libvlc-module.c:96
 msgid "Color messages"
 msgstr "ವರ್ಣ ಸಂದೇಶಗಳು"
 
-#: src/libvlc-module.c:100
+#: src/libvlc-module.c:98
 msgid ""
 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
 "needs Linux color support for this to work."
 msgstr ""
+"ಇದು ಕನ್ಸೋಲ್ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಕರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.ನಿಮ್ಮ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಈ ಕೆಲಸ "
+"ಮಾಡಲು ಲಿನಕ್ಸ್ ಬಣ್ಣದ ಬೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ."
 
-#: src/libvlc-module.c:103
+#: src/libvlc-module.c:101
 msgid "Show advanced options"
 msgstr "ಮುಂದುವರೆದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸು"
 
-#: src/libvlc-module.c:105
+#: src/libvlc-module.c:103
 msgid ""
 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
 "available options, including those that most users should never touch."
 msgstr ""
+"ಇದನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸಿದಾಗ, ಆದ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಮೈ ಎಲ್ಲಾ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳ "
+"ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಮುಟ್ಟಲಾಗದಿರುವಂತ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನೂ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ."
 
-#: src/libvlc-module.c:109
+#: src/libvlc-module.c:107
 msgid "Interface interaction"
 msgstr "ಸಂಪರ್ಕಸಾಧನಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆ"
 
-#: src/libvlc-module.c:111
+#: src/libvlc-module.c:109
 msgid ""
 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
 "user input is required."
 msgstr ""
+"ಇದನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸಿದಾಗ,ಮೇಲ್ಮೈ Input  ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು "
+"ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ."
 
-#: src/libvlc-module.c:121
+#: src/libvlc-module.c:119
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
 "the \"audio filters\" modules section."
 msgstr ""
+"ಈ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಧ್ವನಿಯ ಉಪವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ನಂತರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ "
+"ಬಳಸುವ ಧ್ವನಿ ಶೋಧಕಗಳು ಅಥವಾ ದೃಶ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು (ವರ್ಣಪಟಲದ ವಿಶ್ಲೇಷಕ, ಇತ್ಯಾದಿ) ಸೇರಿಸಲು "
+"ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.ಈ ಶೋಧಕಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ, ಮತ್ತು \" ಧ್ವನಿ ಶೋಧಕಗಳು \"ಘಟಕಗ "
+"ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂರಚಿಸಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:127
+#: src/libvlc-module.c:125
 msgid "Audio output module"
-msgstr ""
+msgstr "ಧ್ವನಿ Ouput ಘಟಕ"
 
-#: src/libvlc-module.c:129
+#: src/libvlc-module.c:127
 msgid ""
 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
 "automatically select the best method available."
 msgstr ""
+"ಇದು VLC ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಧ್ವನಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ವರ್ತನೆಯು "
+"ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು."
 
-#: src/libvlc-module.c:133 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:181
-#: modules/stream_out/display.c:40 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:432
+#: src/libvlc-module.c:131 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:310
+#: modules/stream_out/display.c:40 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:427
 msgid "Enable audio"
-msgstr "ಶà³\8dರವಣ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ"
+msgstr "ಧà³\8dವನಿಯನà³\8dನà³\81 ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:135
+#: src/libvlc-module.c:133
 msgid ""
 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
 "not take place, thus saving some processing power."
 msgstr ""
+"ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು.ಧ್ವನಿ ವಿಸಂಕೇತಿಕರಣ ಹಂತ  "
+"ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶಕ್ತಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ."
 
-#: src/libvlc-module.c:138
+#: src/libvlc-module.c:136
 msgid "Audio gain"
-msgstr ""
+msgstr "ಧ್ವನಿಯ ಗಳಿಕೆ"
 
-#: src/libvlc-module.c:140
+#: src/libvlc-module.c:138
 msgid "This linear gain will be applied to outputted audio."
-msgstr ""
+msgstr "ಈ ರೇಖೀಯ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಸಿದ ಧ್ವನಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ."
 
-#: src/libvlc-module.c:142
+#: src/libvlc-module.c:140
 msgid "Audio output volume step"
-msgstr ""
+msgstr "ಧ್ವನಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಗಾತ್ರದ ಹೆಜ್ಜೆ"
 
-#: src/libvlc-module.c:144
+#: src/libvlc-module.c:142
 msgid "The step size of the volume is adjustable using this option."
 msgstr ""
+"ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಹಂತಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ "
+"ಸರಿಹೊಂದಿಸಬಹುದು."
 
-#: src/libvlc-module.c:147
+#: src/libvlc-module.c:145
 msgid "Remember the audio volume"
-msgstr ""
+msgstr "ಧ್ವನಿಯ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಅನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:149
+#: src/libvlc-module.c:147
 msgid ""
 "The volume can be recorded and automatically restored next time VLC is used."
-msgstr ""
+msgstr "ಧ್ವನಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:152
+#: src/libvlc-module.c:150
 msgid "Audio desynchronization compensation"
-msgstr ""
+msgstr "ಧ್ವನಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದಿರುವಿಕೆಯ ಸರಿದೂಗಿಸುವಿಕೆ "
 
-#: src/libvlc-module.c:154
+#: src/libvlc-module.c:152
 msgid ""
 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds. This "
 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
 msgstr ""
+"ಇದು ಧ್ವನಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.ವಿಳಂಬವನ್ನು ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು."
+"ನೀವು ವೀಡಿಯೊ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ನಡುವೆ ಮಂದಗತಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗುತ್ತದೆ."
 
-#: src/libvlc-module.c:157
+#: src/libvlc-module.c:155
 msgid "Audio resampler"
-msgstr ""
+msgstr "ಧ್ವನಿಯ ಮರುಮಾದರಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:159
+#: src/libvlc-module.c:157
 msgid "This selects which plugin to use for audio resampling."
-msgstr ""
+msgstr "ಇದು ಧ್ವನಿ ಮರುನಮೊನೆ ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಇದು ಪ್ಲಗಿನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ."
 
-#: src/libvlc-module.c:162
+#: src/libvlc-module.c:160
 msgid ""
 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
 "played)."
 msgstr ""
+"ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಧ್ವನಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವಾಹಿನಿಗಳ ಕ್ರಮವನ್ನು "
+"ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ.(ಅಂದರೆ:ನಿಮ್ಮ ಯಂತ್ರಾಂಶ ಹಾಗೂ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗುತಿರುವ ಧ್ವನಿ ಇದನ್ನು "
+"ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ)."
 
-#: src/libvlc-module.c:166 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:187
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:441
+#: src/libvlc-module.c:164 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:316
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:435
 msgid "Use S/PDIF when available"
-msgstr ""
+msgstr "S/PDIF ಅನ್ನು ಲಭ್ಯವಿರುವಾಗ  ಬಳಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:168
+#: src/libvlc-module.c:166
 msgid ""
 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
 "audio stream being played."
 msgstr ""
+"ನಿಮ್ಮ ಯಂತ್ರಾಂಶ ಹಾಗೂ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗುತಿರುವ ಧ್ವನಿ ಇದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ S/PDIF "
+"ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು."
 
-#: src/libvlc-module.c:171 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:179
+#: src/libvlc-module.c:169 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:308
 msgid "Force detection of Dolby Surround"
-msgstr ""
+msgstr "Dolby Surround ಅನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಪತ್ತೆಮಾಡಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:173
+#: src/libvlc-module.c:171
 msgid ""
 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
 msgstr ""
+"Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
+"Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
+"actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
+"your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
 
-#: src/libvlc-module.c:180 src/win32/thread.c:818
-#: modules/audio_output/kai.c:106 modules/codec/x264.c:434
-#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:566
-#: modules/video_output/kva.c:62 modules/video_output/xcb/xvideo.c:897
+#: src/libvlc-module.c:178 src/win32/thread.c:885
+#: modules/audio_output/kai.c:106 modules/codec/x264.c:442
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:110
+#: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:124
+#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:560
+#: modules/video_output/kva.c:62 modules/video_output/xcb/xvideo.c:880
 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:728 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:731
 msgid "Auto"
 msgstr "ಸ್ವಯಂ"
 
-#: src/libvlc-module.c:180 modules/access/dtv/access.c:92
+#: src/libvlc-module.c:178 modules/access/dtv/access.c:92
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:201 modules/control/hotkeys.c:203
 msgid "On"
 msgstr "On"
 
-#: src/libvlc-module.c:180 modules/access/dtv/access.c:92
+#: src/libvlc-module.c:178 modules/access/dtv/access.c:92
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:137 modules/access/v4l2/v4l2.c:201
 #: modules/control/hotkeys.c:181 modules/control/hotkeys.c:203
 #: modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:55
 msgid "Off"
-msgstr "Off"
+msgstr "ಆಫ್ ಮಾಡಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:182
+#: src/libvlc-module.c:180
 msgid "Stereo audio output mode"
-msgstr ""
+msgstr "ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಧ್ವನಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಕ್ರಮ"
 
-#: src/libvlc-module.c:194
+#: src/libvlc-module.c:192
 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
 msgstr ""
+"ಇದು ಧ್ವನಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಧ್ವನಿ ನಂತರದ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶೋಧಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ."
 
-#: src/libvlc-module.c:199
+#: src/libvlc-module.c:197
 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
 msgstr ""
+"ಇದು ದೃಶ್ಯೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ (ವರ್ಣಪಟಲದ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ವಿಶ್ಲೇಷಕ, ಇತ್ಯಾದಿ)."
 
-#: src/libvlc-module.c:203
+#: src/libvlc-module.c:201
 msgid "Replay gain mode"
-msgstr ""
+msgstr "ಪ್ರಸಾರಣದ ಗಳಿಕೆಯ ಕ್ರಮ"
 
-#: src/libvlc-module.c:205
+#: src/libvlc-module.c:203
 msgid "Select the replay gain mode"
-msgstr ""
+msgstr "ಪ್ರಸಾರಣದ ಗಳಿಕೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:207
+#: src/libvlc-module.c:205
 msgid "Replay preamp"
-msgstr ""
+msgstr "ಪ್ರಸಾರಣದ ಪೂರ್ವವರ್ಧನೆ "
 
-#: src/libvlc-module.c:209
+#: src/libvlc-module.c:207
 msgid ""
 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
 "replay gain information"
 msgstr ""
+"ಇದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನ ರಿಪ್ಲೇ ಗಳಿಕೆಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಗುರಿಯ ಮಟ್ಟ 89 dB ಯನ್ನು "
+"ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ"
 
-#: src/libvlc-module.c:212
+#: src/libvlc-module.c:210
 msgid "Default replay gain"
-msgstr ""
+msgstr "ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಪ್ರಸಾರಣದ ಗಳಿಕೆ"
 
-#: src/libvlc-module.c:214
+#: src/libvlc-module.c:212
 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
-msgstr ""
+msgstr "ಇದು ಗಳಿಕೆಯು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಸಾರಣದ ಗಳಿಕೆಯ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಗೆ  ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ "
 
-#: src/libvlc-module.c:216
+#: src/libvlc-module.c:214
 msgid "Peak protection"
-msgstr ""
+msgstr "ಅತ್ಯುಚ್ಚ ರಕ್ಷಣೆ"
 
-#: src/libvlc-module.c:218
+#: src/libvlc-module.c:216
 msgid "Protect against sound clipping"
-msgstr ""
+msgstr "ಧ್ವನಿ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ"
 
-#: src/libvlc-module.c:221
+#: src/libvlc-module.c:219
 msgid "Enable time stretching audio"
-msgstr ""
+msgstr "ಸಮಯ ಹಿಗ್ಗಿಸುವ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:223
+#: src/libvlc-module.c:221
 msgid ""
 "This allows playing audio at lower or higher speed without affecting the "
 "audio pitch"
 msgstr ""
+"ಇದು ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಯ ಪಿಚ್ ಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಪ್ಲೇ "
+"ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ"
 
-#: src/libvlc-module.c:230 modules/access/dshow/dshow.cpp:2034
+#: src/libvlc-module.c:228 modules/access/dshow/dshow.cpp:2015
 #: modules/access/dtv/access.c:107 modules/access/dtv/access.c:141
 #: modules/access/fs.c:42 modules/access/v4l2/v4l2.c:163
-#: modules/codec/avcodec/avcodec.c:68 modules/codec/dirac.c:79
-#: modules/codec/kate.c:202 modules/codec/x264.c:429 modules/codec/x264.c:434
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:202 modules/gui/macosx/open.m:250
-#: modules/gui/macosx/open.m:276 modules/gui/macosx/open.m:277
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.c:68 modules/codec/kate.c:202
+#: modules/codec/x264.c:437 modules/codec/x264.c:442
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:204 modules/gui/macosx/open.m:245
+#: modules/gui/macosx/open.m:271 modules/gui/macosx/open.m:272
 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:429
-#: modules/text_renderer/freetype.c:214
+#: modules/text_renderer/freetype.c:155
 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:196
+#: modules/visualization/visual/window_presets.h:34
 msgid "None"
-msgstr "ಯಾವà³\81ದಿಲ್ಲ"
+msgstr "ಯಾವà³\81ದà³\82 à²\87ಲ್ಲ"
 
-#: src/libvlc-module.c:238
+#: src/libvlc-module.c:236
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
@@ -1730,424 +1945,472 @@ msgid ""
 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
 "options."
 msgstr ""
+"ಈ ಆಯ್ಕೆಗಳು ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಉಪವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ "
+"ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ.ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವೀಡಿಯೊ ಶೋಧಕಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ(ಬಿಡಿಸಲು, ಚಿತ್ರ "
+"ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಇತ್ಯಾದಿ).ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶೋಧಕಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂರಚಿಸಲು  "
+"\"ವೀಡಿಯೊ ಶೋಧಕಗಳು\" ಘಟಕಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ.ನೀವು ಹಲವಾರು ವಿವಿಧ ವೀಡಿಯೊ "
+"ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬಹುದು."
 
-#: src/libvlc-module.c:244
+#: src/libvlc-module.c:242
 msgid "Video output module"
-msgstr ""
+msgstr "ವಿಡಿಯೋ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಘಟಕ"
 
-#: src/libvlc-module.c:246
+#: src/libvlc-module.c:244
 msgid ""
 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
 "automatically select the best method available."
 msgstr ""
+"ಇದು VLC ಬಳಸುವ ವಿಡಿಯೋ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ವರ್ತನೆಯು "
+"ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು."
 
-#: src/libvlc-module.c:249 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:263
-#: modules/stream_out/display.c:42 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:341
+#: src/libvlc-module.c:247 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:397
+#: modules/stream_out/display.c:42 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:322
 msgid "Enable video"
-msgstr ""
+msgstr "ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:251
+#: src/libvlc-module.c:249
 msgid ""
 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
 "not take place, thus saving some processing power."
 msgstr ""
+"ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು.ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯ "
+"ವೀಡಿಯೊ ವಿಸಂಕೇತಿಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ."
 
-#: src/libvlc-module.c:254 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:109
-#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:66
-#: modules/visualization/projectm.cpp:62
-#: modules/visualization/visual/visual.c:50 modules/visualization/vsxu.cpp:55
+#: src/libvlc-module.c:252 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:109
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:67
+#: modules/visualization/projectm.cpp:64
+#: modules/visualization/visual/visual.c:53 modules/visualization/vsxu.cpp:55
+#: modules/visualization/glspectrum.c:52
 msgid "Video width"
-msgstr ""
+msgstr "ವೀಡಿಯೊದ ಅಗಲ"
 
-#: src/libvlc-module.c:256
+#: src/libvlc-module.c:254
 msgid ""
 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
 "characteristics."
 msgstr ""
+"ನೀವು ವೀಡಿಯೊ ಅಗಲವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಮಾಡಬಹುದು.ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ (-1) VLC ಯು ವಿಡಿಯೋ "
+"ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ "
 
-#: src/libvlc-module.c:259 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:112
-#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:69
-#: modules/visualization/projectm.cpp:65
-#: modules/visualization/visual/visual.c:54 modules/visualization/vsxu.cpp:58
+#: src/libvlc-module.c:257 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:112
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:70
+#: modules/visualization/projectm.cpp:67
+#: modules/visualization/visual/visual.c:57 modules/visualization/vsxu.cpp:58
+#: modules/visualization/glspectrum.c:55
 msgid "Video height"
-msgstr ""
+msgstr "ವೀಡಿಯೊದ ಎತ್ತರ"
 
-#: src/libvlc-module.c:261
+#: src/libvlc-module.c:259
 msgid ""
 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
 "video characteristics."
 msgstr ""
+"ನೀವು ವೀಡಿಯೊ ಎತ್ತರವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಮಾಡಬಹುದು.ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ (-1) VLC ಯು ವಿಡಿಯೋ "
+"ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ "
 
-#: src/libvlc-module.c:264
+#: src/libvlc-module.c:262
 msgid "Video X coordinate"
-msgstr ""
+msgstr "ವಿಡಿಯೋದ X ಸಹಯೋಜಕ"
 
-#: src/libvlc-module.c:266
+#: src/libvlc-module.c:264
 msgid ""
 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
 "coordinate)."
 msgstr ""
+"ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಕಿಟಕಿಯ ಮೇಲಿನ ಎಡ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ (X ಸಹಯೋಜಕ) ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಮಾಡಬಹುದು."
 
-#: src/libvlc-module.c:269
+#: src/libvlc-module.c:267
 msgid "Video Y coordinate"
-msgstr ""
+msgstr "ವಿಡಿಯೋದ Y ಸಹಯೋಜಕ"
 
-#: src/libvlc-module.c:271
+#: src/libvlc-module.c:269
 msgid ""
 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
 "coordinate)."
 msgstr ""
+"ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಕಿಟಕಿಯ ಮೇಲಿನ ಎಡ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ (Y ಸಹಯೋಜಕ) ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಮಾಡಬಹುದು."
 
-#: src/libvlc-module.c:274
+#: src/libvlc-module.c:272
 msgid "Video title"
-msgstr "ದà³\83ಶà³\8dಯಾವಳಿಯ à²¹à³\86ಸರà³\81"
+msgstr "ವಿà³\95ಡಿಯà³\86à³\82 à²¶à²¿à³\95ರà³\8dಷಿà²\95à³\86"
 
-#: src/libvlc-module.c:276
+#: src/libvlc-module.c:274
 msgid ""
 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
 "interface)."
 msgstr ""
+"ವಿಡಿಯೋ ಕಿಟಕಿಯ ಇಚ್ಛೆಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ (ವಿಡಿಯೋ ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಹುದುಗಿಸಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದಾದ "
+"ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ)."
 
-#: src/libvlc-module.c:279
+#: src/libvlc-module.c:277
 msgid "Video alignment"
-msgstr ""
+msgstr "ವೀಡಿಯೊ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ"
 
-#: src/libvlc-module.c:281
+#: src/libvlc-module.c:279
 msgid ""
 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
 msgstr ""
+"ಅದರ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಜಾರಿಗೆ ತನ್ನಿ. ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ (0) ಇದು "
+"ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿದೆ ನಡೆಯಲಿದೆ (0 = ಮಧ್ಯ, 1 = ಎಡಕ್ಕೆ, 2 = ಬಲಕ್ಕೆ, 4 = ಮೇಲೆ, 8 = "
+"ಕೆಳಗೆ, ನೀವು  6 = 4 +2  ರೀತಿಯ ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಅರ್ಥ ಮೇಲಿನ ಬಲ) ."
 
-#: src/libvlc-module.c:286 src/libvlc-module.c:364
-#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:94
+#: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
+#: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:90
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
-#: modules/codec/subsdec.c:164 modules/codec/zvbi.c:78
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:168 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:190
-#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
-#: modules/video_filter/marq.c:139 modules/video_filter/mosaic.c:170
+#: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:167 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:189
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
+#: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
 #: modules/video_filter/rss.c:173
 msgid "Center"
-msgstr "ಮಧ್ಯ"
-
-#: src/libvlc-module.c:286 src/libvlc-module.c:364 modules/codec/dvbsub.c:102
-#: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:104
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:174 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:196
-#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
-#: modules/video_filter/marq.c:139 modules/video_filter/mosaic.c:170
-#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1317
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1360
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1371
+msgstr "ಮಧ್ಯ"
+
+#: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362 modules/codec/dvbsub.c:102
+#: modules/codec/zvbi.c:81 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:103
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:173 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:195
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
+#: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
+#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1406
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1449
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1460
 msgid "Top"
-msgstr "ಮೇಲೆ"
-
-#: src/libvlc-module.c:286 src/libvlc-module.c:364 modules/codec/dvbsub.c:102
-#: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:107
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:176 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:198
-#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
-#: modules/video_filter/marq.c:139 modules/video_filter/mosaic.c:170
-#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1321
+msgstr "ಮೇಲೆ "
+
+#: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362 modules/codec/dvbsub.c:102
+#: modules/codec/zvbi.c:81 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:106
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:175 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:197
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
+#: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
+#: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1410
 msgid "Bottom"
 msgstr "ಕೆಳಗೆ"
 
-#: src/libvlc-module.c:287 src/libvlc-module.c:365 modules/codec/dvbsub.c:103
-#: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:178
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:200
-#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:75 modules/video_filter/logo.c:80
-#: modules/video_filter/marq.c:140 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
+#: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:177
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:199
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
+#: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
 #: modules/video_filter/rss.c:174
 msgid "Top-Left"
-msgstr "ಮà³\87ಲಿನ à²\8eಡ"
+msgstr "ಮà³\86à³\95ಲಿನ à²\8eಡಬದಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:287 src/libvlc-module.c:365 modules/codec/dvbsub.c:103
-#: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:180
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:202
-#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:75 modules/video_filter/logo.c:80
-#: modules/video_filter/marq.c:140 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
+#: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:179
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:201
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
+#: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
 #: modules/video_filter/rss.c:174
 msgid "Top-Right"
-msgstr "ಮà³\87ಲಿನ à²¬à²²"
+msgstr "ಮà³\86à³\95ಲಿನ à²¬à²²à²¤à³\81ದಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:287 src/libvlc-module.c:365 modules/codec/dvbsub.c:103
-#: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:182
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:204
-#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:75 modules/video_filter/logo.c:80
-#: modules/video_filter/marq.c:140 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
+#: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:181
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:203
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
+#: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
 #: modules/video_filter/rss.c:174
 msgid "Bottom-Left"
-msgstr "à²\95à³\86ಳà²\97ಿನ à²¬à²²"
+msgstr "à²\95à³\86ಳಭಾà²\97ದ à²\8eಡ"
 
-#: src/libvlc-module.c:287 src/libvlc-module.c:365 modules/codec/dvbsub.c:103
-#: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:184
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:206
-#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:75 modules/video_filter/logo.c:80
-#: modules/video_filter/marq.c:140 modules/video_filter/mosaic.c:171
+#: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
+#: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:183
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:205
+#: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
+#: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
 #: modules/video_filter/rss.c:174
 msgid "Bottom-Right"
-msgstr "à²\95à³\86ಳà²\97ಿನ à²\8eಡ"
+msgstr "à²\95à³\86ಳಭಾà²\97ದ à²¬à²²"
 
-#: src/libvlc-module.c:289
+#: src/libvlc-module.c:287
 msgid "Zoom video"
-msgstr ""
+msgstr "ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸಮೀಪೀಕರಿಸಿ "
 
-#: src/libvlc-module.c:291
+#: src/libvlc-module.c:289
 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
-msgstr ""
+msgstr "ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂಶಕ್ಕೆ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸಮೀಪೀಕರಿಸಬಹುದು."
 
-#: src/libvlc-module.c:293
+#: src/libvlc-module.c:291
 msgid "Grayscale video output"
-msgstr ""
+msgstr "ಬೂದುವರ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಉತ್ಪಾದನೆ"
 
-#: src/libvlc-module.c:295
+#: src/libvlc-module.c:293
 msgid ""
 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
 "save some processing power."
 msgstr ""
+"ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಬೂದುವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿ.ಬಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ವಿಸಂಕೇತಿ ಸಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು "
+"ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಉಳಿಸಬಹುದು."
 
-#: src/libvlc-module.c:298
+#: src/libvlc-module.c:296
 msgid "Embedded video"
-msgstr ""
+msgstr "ಆವರಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊ"
 
-#: src/libvlc-module.c:300
+#: src/libvlc-module.c:298
 msgid "Embed the video output in the main interface."
-msgstr ""
+msgstr "ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಸಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:302
+#: src/libvlc-module.c:300
 msgid "Fullscreen video output"
-msgstr ""
+msgstr "ಪೂರ್ಣಪರದೆ ಯ ವಿಡಿಯೋ ಉತ್ಪಾದನೆ"
 
-#: src/libvlc-module.c:304
+#: src/libvlc-module.c:302
 msgid "Start video in fullscreen mode"
-msgstr ""
+msgstr "ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಪೂರ್ಣಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ "
 
-#: src/libvlc-module.c:306
+#: src/libvlc-module.c:304
 msgid "Overlay video output"
-msgstr ""
+msgstr "ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಒಂದರಮೇಲೊಂದು  ಹೊದಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:308
+#: src/libvlc-module.c:306
 msgid ""
 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
 msgstr ""
+"ಹೊದಿಕೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊ ಕಾರ್ಡಿನ ಯಂತ್ರಾಂಶ ವೇಗವರ್ಧಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ನೇರವಾಗಿ ವೀಡಿಯೊ "
+"ನಿರೂಪಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ)."
 
-#: src/libvlc-module.c:311 src/video_output/vout_intf.c:274
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:266 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:348
+#: src/libvlc-module.c:309 src/video_output/vout_intf.c:276
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:327
 msgid "Always on top"
-msgstr ""
+msgstr "ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:313
+#: src/libvlc-module.c:311
 msgid "Always place the video window on top of other windows."
-msgstr ""
+msgstr "ಯಾವಾಗಲೂ ಇತರ ಕಿಟಕಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊ ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:315
+#: src/libvlc-module.c:313
 msgid "Enable wallpaper mode "
-msgstr ""
+msgstr "ವಾಲ್ಪೇಪರ್ ಕ್ರಮವನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸಲು"
 
-#: src/libvlc-module.c:317
+#: src/libvlc-module.c:315
 msgid ""
 "The wallpaper mode allows you to display the video as the desktop background."
 msgstr ""
+"ವಾಲ್ಪೇಪರ್ ಕ್ರಮವು ನಿಮ್ಮ ಡೆಸ್ಕ್ ಟಾಪ್ ನ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊ ತೋರಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ."
 
-#: src/libvlc-module.c:320
+#: src/libvlc-module.c:318
 msgid "Show media title on video"
-msgstr ""
+msgstr "ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ "
 
-#: src/libvlc-module.c:322
+#: src/libvlc-module.c:320
 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
-msgstr ""
+msgstr "ಚಿತ್ರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:324
+#: src/libvlc-module.c:322
 msgid "Show video title for x milliseconds"
-msgstr ""
+msgstr "x ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡುಗಳವರೆಗೆ ವೀಡಿಯೊ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:326
+#: src/libvlc-module.c:324
 msgid "Show the video title for n milliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
 msgstr ""
+"n ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡುಗಳವರೆಗೆ ವೀಡಿಯೊ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ 5000 "
+"ms (5 ಸೆಕೆಂಡು.)"
 
-#: src/libvlc-module.c:328
+#: src/libvlc-module.c:326
 msgid "Position of video title"
-msgstr ""
+msgstr "ವೀಡಿಯೊ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸ್ಥಾನ"
 
-#: src/libvlc-module.c:330
+#: src/libvlc-module.c:328
 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
 msgstr ""
+"ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕೊ ಅ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ(ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ "
+"ಕೆಳಗೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ)."
 
-#: src/libvlc-module.c:332
+#: src/libvlc-module.c:330
 msgid "Hide cursor and fullscreen controller after x milliseconds"
-msgstr ""
+msgstr "x ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡುಗಳು ನಂತರ ಕರ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಪರದೆಯ ನಿಯಂತ್ರಕವನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:335
+#: src/libvlc-module.c:333
 msgid "Hide mouse cursor and fullscreen controller after n milliseconds."
-msgstr ""
+msgstr "n ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡುಗಳು ನಂತರ ಮೌಸ್ ಕರ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಪರದೆಯ ನಿಯಂತ್ರಕವನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:338 src/libvlc-module.c:340
-#: src/video_output/interlacing.c:180 modules/gui/macosx/MainMenu.m:405
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:406 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:275
-#: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:86
+#: src/libvlc-module.c:336 src/libvlc-module.c:338
+#: src/video_output/interlacing.c:180 modules/gui/macosx/MainMenu.m:417
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:418 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:408
+#: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:95 modules/hw/vdpau/chroma.c:833
 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:97
 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:346
 msgid "Deinterlace"
-msgstr ""
+msgstr "ಬಿಡಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:348 src/video_output/interlacing.c:196
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:407 modules/gui/macosx/MainMenu.m:408
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:276
+#: src/libvlc-module.c:346 src/video_output/interlacing.c:196
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:419 modules/gui/macosx/MainMenu.m:420
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:409
 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:53
 msgid "Deinterlace mode"
-msgstr ""
+msgstr "ಬಿಡಿಸುವ ಕ್ರಮ"
 
-#: src/libvlc-module.c:350
+#: src/libvlc-module.c:348
 msgid "Deinterlace method to use for video processing."
-msgstr ""
+msgstr "ವೀಡಿಯೊ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬಿಡಿಸುವ ಕ್ರಮ."
 
-#: src/libvlc-module.c:357 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
+#: src/libvlc-module.c:355 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
 msgid "Discard"
-msgstr ""
+msgstr "ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:357 modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:47
+#: src/libvlc-module.c:355 modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:47
 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
 msgid "Blend"
-msgstr ""
+msgstr "ಬೆರಕೆ ಮಾಡಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:357 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
+#: src/libvlc-module.c:355 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
 msgid "Mean"
-msgstr ""
+msgstr "ಸರಾಸರಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:357 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
+#: src/libvlc-module.c:355 modules/hw/vdpau/chroma.c:820
+#: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
 msgid "Bob"
-msgstr ""
+msgstr "Bob"
 
-#: src/libvlc-module.c:358 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
+#: src/libvlc-module.c:356 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
 msgid "Linear"
-msgstr ""
+msgstr "ರೇಖಾತ್ಮಕ"
 
-#: src/libvlc-module.c:358 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
+#: src/libvlc-module.c:356 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
 msgid "Phosphor"
-msgstr ""
+msgstr "Phosphor"
 
-#: src/libvlc-module.c:359 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
+#: src/libvlc-module.c:357 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
 msgid "Film NTSC (IVTC)"
-msgstr ""
+msgstr "NTSC (IVTC) ವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:367
+#: src/libvlc-module.c:365
 msgid "Disable screensaver"
-msgstr ""
+msgstr "ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೇವರ್ ಅನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:368
+#: src/libvlc-module.c:366
 msgid "Disable the screensaver during video playback."
 msgstr ""
+"ವೀಡಿಯೋ/ಧ್ವನಿಯು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೇವರ್ ಅನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:370
+#: src/libvlc-module.c:368
 msgid "Inhibit the power management daemon during playback"
 msgstr ""
+"ವೀಡಿಯೊ/ಧ್ವನಿಯು  ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು "
+"ತಡೆಯಿರಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:371
+#: src/libvlc-module.c:369
 msgid ""
 "Inhibits the power management daemon during any playback, to avoid the "
 "computer being suspended because of inactivity."
 msgstr ""
+"ವೀಡಿಯೊ/ಧ್ವನಿಯು  ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ  ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರ್ವಹಣಾ "
+"ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ತಡೆಯುತ್ತದೆ,ಏಕೆಂದರೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಯಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು  ತಪ್ಪಿಸಲು."
 
-#: src/libvlc-module.c:374 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:265
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:344
+#: src/libvlc-module.c:372 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:399
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:328
 msgid "Window decorations"
-msgstr ""
+msgstr "ಕಿಟಕಿಯ ಅಲಂಕಾರಗಳು"
 
-#: src/libvlc-module.c:376
+#: src/libvlc-module.c:374
 msgid ""
 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
 "giving a \"minimal\" window."
 msgstr ""
+"VLC ಯು ವೀಡಿಯೊ ಸುತ್ತಲೂ ಕಿಟಕಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆ, ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದನ್ನು "
+"ತಪ್ಪಿಸಲು \"minimal\"   ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ಉಪಯೊಗಿಸಬಹುದು."
 
-#: src/libvlc-module.c:379
+#: src/libvlc-module.c:377
 msgid "Video splitter module"
-msgstr ""
+msgstr "ವೀಡಿಯೊ ವಿಭಾಗಿಸುವ ಘಟಕ"
 
-#: src/libvlc-module.c:381
+#: src/libvlc-module.c:379
 msgid "This adds video splitters like clone or wall"
-msgstr ""
+msgstr "ಇದು  ವೀಡಿಯೊ ವಿಭಜಕಗಳಿಗೆ ತದ್ರೂಪಿ ಅಥವಾ ಗೋಡೆಯ ಹಾಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ"
 
-#: src/libvlc-module.c:383
+#: src/libvlc-module.c:381
 msgid "Video filter module"
-msgstr ""
+msgstr "ವೀಡಿಯೊ ಶೋಧಕ ಘಟಕ"
 
-#: src/libvlc-module.c:385
+#: src/libvlc-module.c:383
 msgid ""
 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
 "instance deinterlacing, or distort the video."
 msgstr ""
+"ಇದು ಚಿತ್ರದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಂತರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಶೋಧಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ,ಉದಾಹರಣೆಗೆ "
+"deinterlacing ಗೆ, ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊ ವಿರೂಪಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ."
 
-#: src/libvlc-module.c:389
+#: src/libvlc-module.c:387
 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
-msgstr ""
+msgstr "ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರ ಕೋಶದ (ಅಥವಾ ಕಡತದ ಹೆಸರು)"
 
-#: src/libvlc-module.c:391
+#: src/libvlc-module.c:389
 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
-msgstr ""
+msgstr "ಈ ಕೋಶದದಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊ ಚಿತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವುದು."
 
-#: src/libvlc-module.c:393 src/libvlc-module.c:395
+#: src/libvlc-module.c:391 src/libvlc-module.c:393
 msgid "Video snapshot file prefix"
-msgstr ""
+msgstr "ವೀಡಿಯೊ ಚಿತ್ರಣದ ಫೈಲ್ ನ ಪೂರ್ವಪ್ರತ್ಯಯ"
 
-#: src/libvlc-module.c:397
+#: src/libvlc-module.c:395
 msgid "Video snapshot format"
-msgstr ""
+msgstr "ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರದ ಸ್ವರೂಪ"
 
-#: src/libvlc-module.c:399
+#: src/libvlc-module.c:397
 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
-msgstr ""
+msgstr "ವೀಡಿಯೊ ಚಿತ್ರದ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುವುದು ಚಿತ್ರದ ಸ್ವರೂಪ"
 
-#: src/libvlc-module.c:401
+#: src/libvlc-module.c:399
 msgid "Display video snapshot preview"
-msgstr ""
+msgstr "ವೀಡಿಯೊ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ತೋರಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:403
+#: src/libvlc-module.c:401
 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
-msgstr ""
+msgstr "ಪರದೆಯ ಮೇಲಿನ ಎಡ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸು."
 
-#: src/libvlc-module.c:405
+#: src/libvlc-module.c:403
 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
-msgstr ""
+msgstr "ಸಮಯಮೊಹರಿನ ಬದಲಿಗೆ ಅನುಕ್ರಮಣೀಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:407
+#: src/libvlc-module.c:405
 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
-msgstr ""
+msgstr "ಚಿತ್ರಣಗಳಿಗೆ ಸಮಯಮೊಹರಿನ ಬದಲಿಗೆ ಅನುಕ್ರಮಣೀಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:409
+#: src/libvlc-module.c:407
 msgid "Video snapshot width"
-msgstr ""
+msgstr "ವೀಡಿಯೊ ಚಿತ್ರದ ಅಗಲ"
 
-#: src/libvlc-module.c:411
+#: src/libvlc-module.c:409
 msgid ""
 "You can enforce the width of the video snapshot. By default it will keep the "
 "original width (-1). Using 0 will scale the width to keep the aspect ratio."
 msgstr ""
+"ನೀವು ವೀಡಿಯೊ ಚಿತ್ರಣದ ಅಗಲವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಇದು ಮೂಲತಃ ಅಗಲ "
+"(-1) ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ."
 
-#: src/libvlc-module.c:415
+#: src/libvlc-module.c:413
 msgid "Video snapshot height"
-msgstr ""
+msgstr "ವೀಡಿಯೊ ಚಿತ್ರದ ಎತ್ತರ"
 
-#: src/libvlc-module.c:417
+#: src/libvlc-module.c:415
 msgid ""
 "You can enforce the height of the video snapshot. By default it will keep "
 "the original height (-1). Using 0 will scale the height to keep the aspect "
 "ratio."
 msgstr ""
+"ನೀವು ವೀಡಿಯೊ ಚಿತ್ರಣದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಮೂಲ ಎತ್ತರ  "
+"(-1)  ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.0 ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಆಕಾರ ಅನುಪಾತ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎತ್ತರ "
+"ಅಳತೆಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ."
 
-#: src/libvlc-module.c:421
+#: src/libvlc-module.c:419
 msgid "Video cropping"
-msgstr ""
+msgstr "ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕುವಿಕೆ"
 
-#: src/libvlc-module.c:423
+#: src/libvlc-module.c:421
 msgid ""
 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
 msgstr ""
+"ಇದು ಮೂಲ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ.ಸಮ್ಮತಿಸಲಾಗಿರುವ ಸ್ವರೂಪಗಳು x:y "
+"(4:3, 16:9, ಇತ್ಯಾದಿ.)ಜಾಗತಿಕ ಚಿತ್ರದ ಅಂಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ."
 
-#: src/libvlc-module.c:427
+#: src/libvlc-module.c:425
 msgid "Source aspect ratio"
-msgstr ""
+msgstr "ಮೂಲ ಆಕಾರ ಅನುಪಾತ"
 
-#: src/libvlc-module.c:429
+#: src/libvlc-module.c:427
 msgid ""
 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
@@ -2155,567 +2418,670 @@ msgid ""
 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
 msgstr ""
+"This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
+"16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
+"when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
+"y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
+"(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
 
-#: src/libvlc-module.c:436
-msgid "Video Auto Scaling"
-msgstr ""
-
-#: src/libvlc-module.c:438
+#: src/libvlc-module.c:434
+msgid "Video Auto Scaling"
+msgstr "ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅಳೆಯುವುದು"
+
+#: src/libvlc-module.c:436
 msgid "Let the video scale to fit a given window or fullscreen."
-msgstr ""
+msgstr "ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಂಡೋ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣಪರದೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:440
+#: src/libvlc-module.c:438
 msgid "Video scaling factor"
-msgstr ""
+msgstr "ವೀಡಿಯೊದ ಅಳತೆಬದಲಾವಣೆಯ ಅಂಶ"
 
-#: src/libvlc-module.c:442
+#: src/libvlc-module.c:440
 msgid ""
 "Scaling factor used when Auto Scaling is disabled.\n"
 "Default value is 1.0 (original video size)."
 msgstr ""
+"ಸ್ವಯಂ ಅಳತೆಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲದಾಗ ಅಳತೆಬದಲಾವಣೆಯ ಅಂಶವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.\n"
+"ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತಮೌಲ್ಯ 1.0 (ಮೂಲ ವೀಡಿಯೊ ಗಾತ್ರ) ಆಗಿದೆ."
 
-#: src/libvlc-module.c:445
+#: src/libvlc-module.c:443
 msgid "Custom crop ratios list"
-msgstr ""
+msgstr "ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕುವ ಅನುಪಾತ ಪಟ್ಟಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:447
+#: src/libvlc-module.c:445
 msgid ""
 "Comma separated list of crop ratios which will be added in the interface's "
 "crop ratios list."
 msgstr ""
+"ಮೇಲ್ಮೈನ  ಕತ್ತರಿಸುವ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪವಿರಾಮದಿಂದ  ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಕತ್ತರಿಸುವ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು "
+"ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ."
 
-#: src/libvlc-module.c:450
+#: src/libvlc-module.c:448
 msgid "Custom aspect ratios list"
-msgstr ""
+msgstr "ಇಚ್ಛೆಯ ಆಕಾರ ಅನುಪಾತ ಪಟ್ಟಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:452
+#: src/libvlc-module.c:450
 msgid ""
 "Comma separated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
 "aspect ratio list."
 msgstr ""
+"ಮೇಲ್ಮೈನ  ಕಆಕಾರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪವಿರಾಮದಿಂದ  ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಆಕಾರ ಅನುಪಾತವನ್ನು "
+"ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ."
 
-#: src/libvlc-module.c:455
+#: src/libvlc-module.c:453
 msgid "Fix HDTV height"
-msgstr ""
+msgstr "HDTV ಎತ್ತರವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:457
+#: src/libvlc-module.c:455
 msgid ""
 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
 msgstr ""
+"ಇದು ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ಸಂಕೇತಕ HDTV-1080 ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ 1088 ರೇಖೆಗಳಿಗೆ "
+"ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿದಾಗ  ಸಹ  HDTV-1080 ವೀಡಿಯೊ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ "
+"ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.ನಿಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊ ಎಲ್ಲಾ 1088 ರೇಖೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮಾಣಿತವಲ್ಲದ "
+"ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ವೇಳೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು."
 
-#: src/libvlc-module.c:462
+#: src/libvlc-module.c:460
 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
-msgstr ""
+msgstr "ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ನ ಆಕಾರ ಅನುಪಾತದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾವಹಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:464
+#: src/libvlc-module.c:462
 msgid ""
 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
 "order to keep proportions."
 msgstr ""
+"ಇದು ಮಾನಿಟರ್ ನ ಆಕಾರ ಅನುಪಾತವನ್ನು ತಳ್ಳುತ್ತದೆ.ಬಹುತೇಕ ಮಾನಿಟರ್ ಗಳು (1:1 ) ಚದರ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ "
+"ಹೊಂದಿವೆ.ನೀವು 16:9 ಪರದೆಯ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ "
+"4:3 ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು."
 
-#: src/libvlc-module.c:468 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:268
+#: src/libvlc-module.c:466 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:401
 msgid "Skip frames"
-msgstr ""
+msgstr "ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು"
 
-#: src/libvlc-module.c:470
+#: src/libvlc-module.c:468
 msgid ""
 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
 "computer is not powerful enough"
 msgstr ""
+"MPEG2 ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕಷ್ಟು "
+"ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿಲ್ಲದಾಗ ಚೌಕಟ್ಟು ಬಿಡುವುದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ"
 
-#: src/libvlc-module.c:473
+#: src/libvlc-module.c:471
 msgid "Drop late frames"
-msgstr ""
+msgstr "ಕೊನೆಯ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:475
+#: src/libvlc-module.c:473
 msgid ""
 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
 "intended display date)."
 msgstr ""
+"ಇದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತದೆ (ಅವುಗಳ ಉದ್ದೇಶಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ದಿನಾಂಕದ "
+"ನಂತರ ವಿಡಿಯೋ ouptut ಗೆ ಬಂದ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು)."
 
-#: src/libvlc-module.c:478
+#: src/libvlc-module.c:476
 msgid "Quiet synchro"
-msgstr ""
+msgstr "ಶಾಂತಿಯುತ ಸಿಂಕ್ರೋ"
 
-#: src/libvlc-module.c:480
+#: src/libvlc-module.c:478
 msgid ""
 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
 "synchronization mechanism."
 msgstr ""
+"ಈ ವಿಡಿಯೋ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಿಂದ ಡಿಬಗ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಂದೇಶದ ದಾಖಲೆ "
+"ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ."
 
-#: src/libvlc-module.c:483
+#: src/libvlc-module.c:481
 msgid "Key press events"
-msgstr ""
+msgstr "ಕೀಲಿ ಒತ್ತಿದ ನಂತರದ ಘಟನೆಗಳು"
 
-#: src/libvlc-module.c:485
+#: src/libvlc-module.c:483
 msgid "This enables VLC hotkeys from the (non-embedded) video window."
-msgstr ""
+msgstr "ಇದು ವೀಡಿಯೊ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ VLC ಶೀಘ್ರಕೀಲಿಗಳನ್ನು(ಅಂತರ್ಗತವಲ್ಲದ) ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ."
 
-#: src/libvlc-module.c:487 modules/video_filter/remoteosd.c:90
+#: src/libvlc-module.c:485 modules/video_filter/remoteosd.c:90
 msgid "Mouse events"
-msgstr ""
+msgstr "ಮೌಸ್ ನ ಘಟನೆಗಳು"
 
-#: src/libvlc-module.c:489
+#: src/libvlc-module.c:487
 msgid "This enables handling of mouse clicks on the video."
-msgstr ""
+msgstr "ಇದು ವೀಡಿಯೊದ ಮೇಲಿನ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಗಳ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ."
 
-#: src/libvlc-module.c:497
+#: src/libvlc-module.c:495
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
 "channel."
 msgstr ""
+"ಈ ಆಯ್ಕೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಉಪವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಈ ಆಯ್ಕೆಗಳು ನಿಮಗೆ "
+"ಇನ್ಪುಟ್ ಉಪವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ,ಉದಾಹರಣೆಗೆ, DVD ಅಥವಾ VCD ಸಾಧನ,"
+"ಜಾಲಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕಸಾಧನಗಳ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಅಥವಾ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಚಾನಲ್."
 
-#: src/libvlc-module.c:501
+#: src/libvlc-module.c:499
 msgid "File caching (ms)"
-msgstr ""
+msgstr "ಕಡತವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ  (ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್)"
 
-#: src/libvlc-module.c:503
+#: src/libvlc-module.c:501
 msgid "Caching value for local files, in milliseconds."
-msgstr ""
+msgstr "ಸ್ಥಳೀಯ ಕಡತಗಳ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮೌಲ್ಯ,ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:505
+#: src/libvlc-module.c:503
 msgid "Live capture caching (ms)"
-msgstr ""
+msgstr "ನೆರವಾಗಿ ಸೆರೆ ಹಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ(ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್)"
 
-#: src/libvlc-module.c:507
+#: src/libvlc-module.c:505
 msgid "Caching value for cameras and microphones, in milliseconds."
-msgstr ""
+msgstr "ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ಗಳ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮೌಲ್ಯ,,ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:509
+#: src/libvlc-module.c:507
 msgid "Disc caching (ms)"
-msgstr ""
+msgstr "ಡಿಸ್ಕ್ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ  (ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್)"
 
-#: src/libvlc-module.c:511
+#: src/libvlc-module.c:509
 msgid "Caching value for optical media, in milliseconds."
-msgstr ""
+msgstr "ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮೌಲ್ಯ,ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ,"
 
-#: src/libvlc-module.c:513
+#: src/libvlc-module.c:511
 msgid "Network caching (ms)"
-msgstr ""
+msgstr "ಜಾಲಬಂಧದ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ  (ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್)"
 
-#: src/libvlc-module.c:515
+#: src/libvlc-module.c:513
 msgid "Caching value for network resources, in milliseconds."
-msgstr ""
+msgstr "ಜಾಲಬಂಧ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮೌಲ್ಯ,ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ,"
 
-#: src/libvlc-module.c:517
+#: src/libvlc-module.c:515
 msgid "Clock reference average counter"
-msgstr ""
+msgstr "ಗಡಿಯಾರದ ಉಲ್ಲೇಖದ ಸರಾಸರಿ ಎಣಿಕೆ"
 
-#: src/libvlc-module.c:519
+#: src/libvlc-module.c:517
 msgid ""
 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
 "to 10000."
 msgstr ""
+"ಪಿವಿಆರ್ input (ಅಥವಾ ಬಹಳ ಅನಿಯಮಿತ ಮೂಲ) ಬಳಸುವಾಗ,ನೀವು ಇದನ್ನು 10000ಗೆ ಹೊಂದಿಸಬೇಕು."
 
-#: src/libvlc-module.c:522
+#: src/libvlc-module.c:520
 msgid "Clock synchronisation"
-msgstr ""
+msgstr "ಗಡಿಯಾರದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ"
 
-#: src/libvlc-module.c:524
+#: src/libvlc-module.c:522
 msgid ""
 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
 msgstr ""
+"ನೈಜ ಸಮಯದ ಮೂಲಗಳಿಗೆ input ಗಡಿಯಾರದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ."
+"ಜಾಲಬಂಧದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗಳ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನುಲಿಯುವಿಕೆ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:528
+#: src/libvlc-module.c:526
 msgid "Clock jitter"
-msgstr ""
+msgstr "ಗಡಿಯಾರದ ಕಂಪನ"
 
-#: src/libvlc-module.c:530
+#: src/libvlc-module.c:528
 msgid ""
 "This defines the maximum input delay jitter that the synchronization "
 "algorithms should try to compensate (in milliseconds)."
 msgstr ""
+"ಇದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕ್ರಮಾವಳಿಗಳು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾದ ಗರಿಷ್ಠ input ವಿಳಂಬ "
+"ಕಂಪನಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತದೆ(ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ)."
 
-#: src/libvlc-module.c:533
+#: src/libvlc-module.c:531
 msgid "Network synchronisation"
-msgstr ""
+msgstr "ಜಾಲಬಂಧದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ"
 
-#: src/libvlc-module.c:534
+#: src/libvlc-module.c:532
 msgid ""
 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
 msgstr ""
+"ಇದು ನಿಮಗೆ ರಿಮೋಟ್ ಸರ್ವರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಗಡಿಯಾರಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ."
+"ವಿವರವಾದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಸುಧಾರಿತ / ಜಾಲಬಂಧ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ."
 
-#: src/libvlc-module.c:540 src/video_output/vout_intf.c:96
-#: src/video_output/vout_intf.c:114 modules/access/dshow/dshow.cpp:92
+#: src/libvlc-module.c:538 src/video_output/vout_intf.c:98
+#: src/video_output/vout_intf.c:116 modules/access/dshow/dshow.cpp:92
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:99 modules/access/dshow/dshow.cpp:119
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:2032 modules/audio_output/directx.c:771
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:87 modules/gui/macosx/MainMenu.m:600
-#: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1211
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:387 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:527
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:777 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:58
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:545
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:2013 modules/audio_output/directsound.c:1006
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:86 modules/gui/macosx/MainMenu.m:610
+#: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1221
+#: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1284
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:665 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:57
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:546
 #: modules/video_filter/marq.c:60 modules/video_filter/rss.c:71
-#: modules/video_filter/rss.c:184 modules/video_output/msw/directx.c:1456
+#: modules/video_filter/rss.c:184 modules/video_output/msw/directx.c:1437
 msgid "Default"
-msgstr ""
+msgstr "ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ"
 
-#: src/libvlc-module.c:540 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:113
-#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:994 modules/gui/macosx/wizard.m:351
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1023
+#: src/libvlc-module.c:538 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:112
+#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:1048 modules/gui/macosx/wizard.m:351
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1016
 #: modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:134 modules/gui/qt4/ui/vlm.h:290
 msgid "Enable"
-msgstr ""
+msgstr "ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:542
+#: src/libvlc-module.c:540
 msgid "MTU of the network interface"
-msgstr ""
+msgstr "ಜಾಲಬಂಧದ ಮೇಲ್ಮೈನ MTU"
 
-#: src/libvlc-module.c:544
+#: src/libvlc-module.c:542
 msgid ""
 "This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
 "over the network (in bytes)."
 msgstr ""
+"ಇದು ಜಾಲಬಂಧದ (ಬೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ) ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪದರದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ "
+"ಗಾತ್ರ."
 
-#: src/libvlc-module.c:549 modules/stream_out/rtp.c:128
+#: src/libvlc-module.c:547 modules/stream_out/rtp.c:126
 msgid "Hop limit (TTL)"
-msgstr ""
+msgstr "ಕುಪ್ಪಳಿಕೆಯ ಮಿತಿ(TTL)"
 
-#: src/libvlc-module.c:551 modules/stream_out/rtp.c:130
+#: src/libvlc-module.c:549 modules/stream_out/rtp.c:128
 msgid ""
 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
 "in default)."
 msgstr ""
+"ಇದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ output ಕಳುಹಿಸಿದ ಬಹು ಪಾತ್ರವರ್ಗದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳ ಕುಪ್ಪಳಿಕೆಯ ಮಿತಿ (\"ಬದುಕುವ ಸಮಯ"
+"\" ಅಥವಾ TTL ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) (-1 = ಕಾರ್ಯವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ "
+"ಬಳಕೆಮಾಡಿ)."
 
-#: src/libvlc-module.c:555
+#: src/libvlc-module.c:553
 msgid "Multicast output interface"
-msgstr ""
+msgstr "ಬಹು ಪಾತ್ರವರ್ಗದ ಮೇಲ್ಮೈ ಔಟ್ಪುಟ್ "
 
-#: src/libvlc-module.c:557
+#: src/libvlc-module.c:555
 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
 msgstr ""
+"ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಬಹುಪಾತ್ರವರ್ಗದ ಮೇಲ್ಮೈ.ಇದು ನಿರ್ದೇಶನನಾ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತುತ್ತದೆ."
 
-#: src/libvlc-module.c:559
+#: src/libvlc-module.c:557
 msgid "DiffServ Code Point"
-msgstr ""
+msgstr "DiffServ ಸಂಕೇತ ಬಿಂದು"
 
-#: src/libvlc-module.c:560
+#: src/libvlc-module.c:558
 msgid ""
 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
 msgstr ""
+"Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
+"Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
 
-#: src/libvlc-module.c:566
+#: src/libvlc-module.c:564
 msgid ""
 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
 msgstr ""
+"Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
+"if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
 
-#: src/libvlc-module.c:572
+#: src/libvlc-module.c:570
 msgid ""
 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
 "(like DVB streams for example)."
 msgstr ""
+"Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
+"IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
+"(like DVB streams for example)."
 
-#: src/libvlc-module.c:578 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:313
+#: src/libvlc-module.c:576 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:313
 msgid "Audio track"
-msgstr ""
+msgstr "ಹಾಡುಗಳು"
 
-#: src/libvlc-module.c:580
+#: src/libvlc-module.c:578
 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
-msgstr ""
+msgstr "ಬಳಸಲು ಹಾಡುಗಳ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸಂಖ್ಯೆ (0 ರಿಂದ n ವರೆಗೆ)."
 
-#: src/libvlc-module.c:583 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:314
+#: src/libvlc-module.c:581 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:314
 msgid "Subtitle track"
-msgstr ""
+msgstr "ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು"
 
-#: src/libvlc-module.c:585
+#: src/libvlc-module.c:583
 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
-msgstr ""
+msgstr "ಬಳಸಲು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸಂಖ್ಯೆ (0 ರಿಂದ n ವರೆಗೆ)."
 
-#: src/libvlc-module.c:588 modules/stream_out/transcode/transcode.c:96
+#: src/libvlc-module.c:586 modules/stream_out/transcode/transcode.c:97
 msgid "Audio language"
-msgstr ""
+msgstr "ಧ್ವನಿಯ ಭಾಷೆ"
 
-#: src/libvlc-module.c:590
+#: src/libvlc-module.c:588
 msgid ""
 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
 "letter country code, you may use 'none' to avoid a fallback to another "
 "language)."
 msgstr ""
+"Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
+"letter country code, you may use 'none' to avoid a fallback to another "
+"language)."
 
-#: src/libvlc-module.c:593
+#: src/libvlc-module.c:591
 msgid "Subtitle language"
-msgstr ""
+msgstr "ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಭಾಷೆ"
 
-#: src/libvlc-module.c:595
+#: src/libvlc-module.c:593
 msgid ""
 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or "
 "three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
 msgstr ""
+"ನೀವು ಬಳಸಲು ಬಯಸುವ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಭಾಷೆ(ಅಲ್ಪವಿರಾಮದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ,ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು "
+"ಅಕ್ಷರಗಳ ದೇಶದ ಕೋಡ್,ಮಾಹಿತಿಗೆ ನೀವು 'any' ಬಳಸಬಹುದು)."
 
-#: src/libvlc-module.c:599
-msgid "Audio track ID"
+#: src/libvlc-module.c:596
+#, fuzzy
+msgid "Menu language"
+msgstr "ಧ್ವನಿಯ ಭಾಷೆ"
+
+#: src/libvlc-module.c:598
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Language of the menus you want to use with DVD/BluRay (comma separated, two "
+"or three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
 msgstr ""
+"ನೀವು ಬಳಸಲು ಬಯಸುವ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಭಾಷೆ(ಅಲ್ಪವಿರಾಮದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ,ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು "
+"ಅಕ್ಷರಗಳ ದೇಶದ ಕೋಡ್,ಮಾಹಿತಿಗೆ ನೀವು 'any' ಬಳಸಬಹುದು)."
 
-#: src/libvlc-module.c:601
+#: src/libvlc-module.c:602
+msgid "Audio track ID"
+msgstr "ಹಾಡಿನ ಗುರುತು"
+
+#: src/libvlc-module.c:604
 msgid "Stream ID of the audio track to use."
-msgstr ""
+msgstr "ಬಳಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಹಾಡಿನ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಗುರುತು"
 
-#: src/libvlc-module.c:603
+#: src/libvlc-module.c:606
 msgid "Subtitle track ID"
-msgstr ""
+msgstr "ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಗುರುತು"
 
-#: src/libvlc-module.c:605
+#: src/libvlc-module.c:608
 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
-msgstr ""
+msgstr "ಬಳಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಗುರುತು"
 
-#: src/libvlc-module.c:607
+#: src/libvlc-module.c:610
 msgid "Preferred video resolution"
-msgstr ""
+msgstr "ಆದ್ಯತೆಯ ದೃಶ್ಯ ಸಾಂದ್ರತೆ"
 
-#: src/libvlc-module.c:609
+#: src/libvlc-module.c:612
 msgid ""
 "When several video formats are available, select one whose resolution is "
 "closest to (but not higher than) this setting, in number of lines. Use this "
 "option if you don't have enough CPU power or network bandwidth to play "
 "higher resolutions."
 msgstr ""
+"When several video formats are available, select one whose resolution is "
+"closest to (but not higher than) this setting, in number of lines. Use this "
+"option if you don't have enough CPU power or network bandwidth to play "
+"higher resolutions."
 
-#: src/libvlc-module.c:615
+#: src/libvlc-module.c:618
 msgid "Best available"
-msgstr ""
+msgstr "ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ"
 
-#: src/libvlc-module.c:615
+#: src/libvlc-module.c:618
 msgid "Full HD (1080p)"
-msgstr ""
+msgstr "ಪೂರ್ಣ HD (1080p)"
 
-#: src/libvlc-module.c:615
+#: src/libvlc-module.c:618
 msgid "HD (720p)"
-msgstr "HD(720p)"
+msgstr "HD (720p)"
 
-#: src/libvlc-module.c:616
+#: src/libvlc-module.c:619
 msgid "Standard Definition (576 or 480 lines)"
-msgstr "Standard Definition (576 or 480 lines)"
+msgstr "ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅರ್ಥ ನಿರೂಪಣೆ (576 or 480 ರೇಖೆಗಳು)"
 
-#: src/libvlc-module.c:617
+#: src/libvlc-module.c:620
 msgid "Low Definition (360 lines)"
-msgstr "Low Definition (360 lines)"
+msgstr "ಕಡಿಮೆ ಅರ್ಥ ನಿರೂಪಣೆ(360 ರೇಖೆಗಳು)"
 
-#: src/libvlc-module.c:618
+#: src/libvlc-module.c:621
 msgid "Very Low Definition (240 lines)"
-msgstr "Very Low Definition (240 lines)"
+msgstr "ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅರ್ಥ ನಿರೂಪಣೆ(240 ರೇಖೆಗಳು)"
 
-#: src/libvlc-module.c:621
+#: src/libvlc-module.c:624
 msgid "Input repetitions"
-msgstr ""
+msgstr "Input ಪುನರಾವರ್ತನೆಗಳು"
 
-#: src/libvlc-module.c:623
+#: src/libvlc-module.c:626
 msgid "Number of time the same input will be repeated"
-msgstr ""
+msgstr "ಸಮಯ ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆ input ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ"
 
-#: src/libvlc-module.c:625 modules/gui/macosx/open.m:148
+#: src/libvlc-module.c:628 modules/gui/macosx/open.m:150
 msgid "Start time"
-msgstr "ಶà³\81ರà³\81 ಸಮಯ"
+msgstr "à²\86ರà²\82ಭದ ಸಮಯ"
 
-#: src/libvlc-module.c:627
+#: src/libvlc-module.c:630
 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
-msgstr ""
+msgstr "ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ (ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ)."
 
-#: src/libvlc-module.c:629 modules/gui/macosx/open.m:150
+#: src/libvlc-module.c:632 modules/gui/macosx/open.m:152
 msgid "Stop time"
 msgstr "ಕೊನೆಯಾಗುವ ಸಮಯ"
 
-#: src/libvlc-module.c:631
+#: src/libvlc-module.c:634
 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
-msgstr ""
+msgstr "ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ(ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ)."
 
-#: src/libvlc-module.c:633
+#: src/libvlc-module.c:636
 msgid "Run time"
-msgstr ""
+msgstr "ಸಮಯವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:635
+#: src/libvlc-module.c:638
 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
-msgstr ""
+msgstr "ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ(ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ)."
 
-#: src/libvlc-module.c:637
+#: src/libvlc-module.c:640
 msgid "Fast seek"
-msgstr ""
+msgstr "ವೇಗವಾಗಿ ಪಡೆ"
 
-#: src/libvlc-module.c:639
+#: src/libvlc-module.c:642
 msgid "Favor speed over precision while seeking"
-msgstr ""
+msgstr "ಬಯಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಖರತೆಗಿಂತ ವೇಗದ ಮೇಲೆ ಒಲವು ತೊರಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:641
+#: src/libvlc-module.c:644
 msgid "Playback speed"
-msgstr ""
+msgstr "ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ವೇಗ"
 
-#: src/libvlc-module.c:643
+#: src/libvlc-module.c:646
 msgid "This defines the playback speed (nominal speed is 1.0)."
-msgstr ""
+msgstr "ಇದು ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ವೇಗವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ(ಅತ್ಯಲ್ಪ ವೇಗ 1.0 ಆಗಿದೆ)."
 
-#: src/libvlc-module.c:645
+#: src/libvlc-module.c:648
 msgid "Input list"
-msgstr ""
+msgstr "Input ಪಟ್ಟಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:647
+#: src/libvlc-module.c:650
 msgid ""
 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
 "together after the normal one."
 msgstr ""
+"You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
+"together after the normal one."
 
-#: src/libvlc-module.c:650
+#: src/libvlc-module.c:653
 msgid "Input slave (experimental)"
-msgstr ""
+msgstr "Input ಗುಲಾಮ(ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ)"
 
-#: src/libvlc-module.c:652
+#: src/libvlc-module.c:655
 msgid ""
 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
 "inputs."
 msgstr ""
+"ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು input ಗಳನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.ಈ "
+"ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿದೆ,ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.ಒಂದು '#' "
+"ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಂಡ input ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:656
+#: src/libvlc-module.c:659
 msgid "Bookmarks list for a stream"
-msgstr ""
+msgstr "ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚುಗಳ ಪಟ್ಟಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:658
+#: src/libvlc-module.c:661
 msgid ""
 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
 "{...}\""
 msgstr ""
+"You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
+"\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
+"{...}\""
 
-#: src/libvlc-module.c:662 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:203
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:351
+#: src/libvlc-module.c:665 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:332
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:356
 msgid "Record directory or filename"
-msgstr ""
+msgstr "ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೋಶ ಅಥವಾ ಕಡತದ ಹೆಸರು"
 
-#: src/libvlc-module.c:664 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:205
+#: src/libvlc-module.c:667 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:334
 msgid "Directory or filename where the records will be stored"
-msgstr ""
+msgstr "ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಕೋಶದ ಅಥವಾ ಕಡತದ ಹೆಸರು"
 
-#: src/libvlc-module.c:666
+#: src/libvlc-module.c:669
 msgid "Prefer native stream recording"
-msgstr ""
+msgstr "ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:668
+#: src/libvlc-module.c:671
 msgid ""
 "When possible, the input stream will be recorded instead of using the stream "
 "output module"
 msgstr ""
+"When possible, the input stream will be recorded instead of using the stream "
+"output module"
 
-#: src/libvlc-module.c:671
+#: src/libvlc-module.c:674
 msgid "Timeshift directory"
-msgstr ""
+msgstr "ಸಮಯವರ್ಗಾವಣೆಯ ಕೋಶ"
 
-#: src/libvlc-module.c:673
+#: src/libvlc-module.c:676
 msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
-msgstr ""
+msgstr "ಸಮಯವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಡತಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ಕೋಶ."
 
-#: src/libvlc-module.c:675
+#: src/libvlc-module.c:678
 msgid "Timeshift granularity"
-msgstr ""
+msgstr "ಸಮಯವರ್ಗಾವಣೆಯ ರಚನೆ"
 
-#: src/libvlc-module.c:677
+#: src/libvlc-module.c:680
 msgid ""
 "This is the maximum size in bytes of the temporary files that will be used "
 "to store the timeshifted streams."
 msgstr ""
+"This is the maximum size in bytes of the temporary files that will be used "
+"to store the timeshifted streams."
 
-#: src/libvlc-module.c:680
+#: src/libvlc-module.c:683
 msgid "Change title according to current media"
-msgstr ""
+msgstr "ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:681
+#: src/libvlc-module.c:684
 msgid ""
 "This option allows you to set the title according to what's being played<br>"
 "$a: Artist<br>$b: Album<br>$c: Copyright<br>$t: Title<br>$g: Genre<br>$n: "
 "Track num<br>$p: Now playing<br>$A: Date<br>$D: Duration<br>$Z: \"Now playing"
 "\" (Fall back on Title - Artist)"
 msgstr ""
+"This option allows you to set the title according to what's being played&lt;"
+"br&gt;$a: Artist&lt;br&gt;$b: Album&lt;br&gt;$c: Copyright&lt;br&gt;$t: "
+"Title&lt;br&gt;$g: Genre&lt;br&gt;$n: Track num&lt;br&gt;$p: Now playing&lt;"
+"br&gt;$A: Date&lt;br&gt;$D: Duration&lt;br&gt;$Z: \"Now playing\" (Fall back "
+"on Title - Artist)"
 
-#: src/libvlc-module.c:688
+#: src/libvlc-module.c:691
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
 "You can for example enable subpictures sources (logo, etc.). Enable these "
 "filters here and configure them in the \"subsources filters\" modules "
 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
 msgstr ""
+"These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
+"You can for example enable subpictures sources (logo, etc.). Enable these "
+"filters here and configure them in the \"subsources filters\" modules "
+"section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
 
-#: src/libvlc-module.c:694 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:303
+#: src/libvlc-module.c:697 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:306
 msgid "Force subtitle position"
-msgstr ""
+msgstr "ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲವಂತಪಡಿಸು"
 
-#: src/libvlc-module.c:696
+#: src/libvlc-module.c:699
 msgid ""
 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
 "over the movie. Try several positions."
 msgstr ""
+"ನೀವು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನುಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಬದಲಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ "
+"ಇರಿಸಬಹುದು,ಹಲವಾರು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:699
+#: src/libvlc-module.c:702
 msgid "Enable sub-pictures"
-msgstr ""
+msgstr "ಉಪ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:701
+#: src/libvlc-module.c:704
 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
-msgstr ""
+msgstr "ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಪ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು."
 
-#: src/libvlc-module.c:703 src/libvlc-module.c:1634 src/text/iso-639_def.h:145
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:252
-#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:219
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:287
+#: src/libvlc-module.c:706 src/libvlc-module.c:1619 src/text/iso-639_def.h:145
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:386
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:212
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:291
 msgid "On Screen Display"
-msgstr ""
+msgstr "ತೆರೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೇಲೆ"
 
-#: src/libvlc-module.c:705
+#: src/libvlc-module.c:708
 msgid ""
 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
 "Display)."
 msgstr ""
+"VLC ಯು ವೀಡಿಯೊದ ಮೇಲೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬಲ್ಲದು.ಇದನ್ನು OSD ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ(ತೆರೆಯ "
+"ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶನ)"
 
-#: src/libvlc-module.c:708
+#: src/libvlc-module.c:711
 msgid "Text rendering module"
-msgstr ""
+msgstr "ಪಠ್ಯ ಮೂಡಿಸುವ ಘಟಕ"
 
-#: src/libvlc-module.c:710
+#: src/libvlc-module.c:713
 msgid ""
 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
 "instance."
 msgstr ""
+"ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ VLC ಯು ಮೂಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ Freetype ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ,ಆದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ SVG "
+"ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ."
 
-#: src/libvlc-module.c:712
+#: src/libvlc-module.c:715
 msgid "Subpictures source module"
-msgstr ""
+msgstr "ಉಪ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲ ಘಟಕ"
 
-#: src/libvlc-module.c:714
+#: src/libvlc-module.c:717
 msgid ""
 "This adds so-called \"subpicture sources\". These filters overlay some "
 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text, ...)."
 msgstr ""
+"This adds so-called \"subpicture sources\". These filters overlay some "
+"images or text over the video (like a logo, arbitrary text, ...)."
 
-#: src/libvlc-module.c:717
+#: src/libvlc-module.c:720
 msgid "Subpictures filter module"
-msgstr ""
+msgstr "ಉಪ ಚಿತ್ರಗಳ ಶೋಧಕಗಳ ಘಟಕ"
 
-#: src/libvlc-module.c:719
+#: src/libvlc-module.c:722
 msgid ""
 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filter subpictures created "
 "by subtitle decoders or other subpictures sources."
 msgstr ""
+"This adds so-called \"subpicture filters\". These filter subpictures created "
+"by subtitle decoders or other subpictures sources."
 
-#: src/libvlc-module.c:722
+#: src/libvlc-module.c:725
 msgid "Autodetect subtitle files"
-msgstr ""
+msgstr "ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಡತಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪತ್ತೆಮಾಡು "
 
-#: src/libvlc-module.c:724
+#: src/libvlc-module.c:727
 msgid ""
 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
 "(based on the filename of the movie)."
 msgstr ""
+"Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
+"(based on the filename of the movie)."
 
-#: src/libvlc-module.c:727
+#: src/libvlc-module.c:730
 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
-msgstr ""
+msgstr "ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪತ್ತೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು"
 
-#: src/libvlc-module.c:729
+#: src/libvlc-module.c:732
 msgid ""
 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
 "Options are:\n"
@@ -2725,93 +3091,113 @@ msgid ""
 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
 msgstr ""
+"ಇದು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ಕಡತಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಸ್ಪಷ್ಟವೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. "
+"ಆಯ್ಕೆಗಳೆಂದರೆ:\n"
+"0 = ಯಾವುದೇ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗಿಲ್ಲ\n"
+"1 = ಯಾವುದೇ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಕಡತ\n"
+"2 = ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಡತ \n"
+"3 = ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರ ಜೊತೆಗೆ  ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಕಡತದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೆ \n"
+"   4 =ನಿಖರವಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರು ಸರಿಹೊಂದುವ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಕಡತ"
 
-#: src/libvlc-module.c:737
+#: src/libvlc-module.c:740
 msgid "Subtitle autodetection paths"
-msgstr ""
+msgstr "ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪಥಗಳು"
 
-#: src/libvlc-module.c:739
+#: src/libvlc-module.c:742
 msgid ""
 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
 "found in the current directory."
 msgstr ""
+"Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
+"found in the current directory."
 
-#: src/libvlc-module.c:742
+#: src/libvlc-module.c:745
 msgid "Use subtitle file"
 msgstr "ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಕಡತವನ್ನು ಬಳಸು"
 
-#: src/libvlc-module.c:744
+#: src/libvlc-module.c:747
 msgid ""
 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
 "subtitle file."
 msgstr ""
+"ಈ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಡತವನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಯಂಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಡತವನ್ನು "
+"ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದಾಗ."
 
-#: src/libvlc-module.c:748
+#: src/libvlc-module.c:751
 msgid "DVD device"
 msgstr "DVD ಸಾಧನ"
 
-#: src/libvlc-module.c:749
+#: src/libvlc-module.c:752
 msgid "VCD device"
 msgstr "VCD ಸಾಧನ"
 
-#: src/libvlc-module.c:750
+#: src/libvlc-module.c:753
 msgid "Audio CD device"
-msgstr "ಶà³\8dರವಣ CD ಸಾಧನ"
+msgstr "ಧà³\8dವನಿ CD ಸಾಧನ"
 
-#: src/libvlc-module.c:754
+#: src/libvlc-module.c:757
 msgid ""
 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
 "the drive letter (e.g. D:)"
 msgstr ""
+"ಈ ಬಳಸಲು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ DVD ಡ್ರೈವ್ (ಅಥವಾ ಕಡತ) ಆಗಿದೆ. ಡ್ರೈವ್ ಅಕ್ಷರ ನಂತರ ಅಪೂರ್ಣವಿರಾಮ "
+"ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ(ಉದಾಹರಣೆ:D:)"
 
-#: src/libvlc-module.c:757
+#: src/libvlc-module.c:760
 msgid ""
 "This is the default VCD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
 "the drive letter (e.g. D:)"
 msgstr ""
+"ಈ ಬಳಸಲು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ DVD ಡ್ರೈವ್ (ಅಥವಾ ಕಡತ) ಆಗಿದೆ. ಡ್ರೈವ್ ಅಕ್ಷರ ನಂತರ ಅಪೂರ್ಣವಿರಾಮ "
+"ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ(ಉದಾಹರಣೆ:D:)"
 
-#: src/libvlc-module.c:760
+#: src/libvlc-module.c:763
 msgid ""
 "This is the default Audio CD drive (or file) to use. Don't forget the colon "
 "after the drive letter (e.g. D:)"
 msgstr ""
+"ಈ ಬಳಸಲು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ CD ಡ್ರೈವ್ (ಅಥವಾ ಕಡತ) ಆಗಿದೆ. ಡ್ರೈವ್ ಅಕ್ಷರ ನಂತರ ಅಪೂರ್ಣವಿರಾಮ "
+"ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ(ಉದಾಹರಣೆ:D:)"
 
-#: src/libvlc-module.c:767
+#: src/libvlc-module.c:770
 msgid "This is the default DVD device to use."
-msgstr ""
+msgstr "ಇದು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ DVD ಸಾಧನವಾಗಿದೆ."
 
-#: src/libvlc-module.c:769
+#: src/libvlc-module.c:772
 msgid "This is the default VCD device to use."
-msgstr ""
+msgstr "ಇದು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ VCD ಸಾಧನವಾಗಿದೆ."
 
-#: src/libvlc-module.c:771
+#: src/libvlc-module.c:774
 msgid "This is the default Audio CD device to use."
-msgstr ""
+msgstr "ಇದು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಧ್ವನಿ CD ಸಾಧನವಾಗಿದೆ."
 
-#: src/libvlc-module.c:788
+#: src/libvlc-module.c:791
 msgid "TCP connection timeout"
-msgstr ""
+msgstr "TCP ಸಂಪರ್ಕದ ಅವಧಿಮೀರಿದೆ"
 
-#: src/libvlc-module.c:790
+#: src/libvlc-module.c:793
 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
-msgstr ""
+msgstr "ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ TCP ಸಂಪರ್ಕದ ಅವಧಿಮೀರಿದೆ(ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ)."
 
-#: src/libvlc-module.c:792
+#: src/libvlc-module.c:795
 msgid "HTTP server address"
-msgstr "HTTP server address"
+msgstr "server ಸರ್ವರ್ ವಿಳಾಸ"
 
-#: src/libvlc-module.c:794
+#: src/libvlc-module.c:797
 msgid ""
 "By default, the server will listen on any local IP address. Specify an IP "
 "address (e.g. ::1 or 127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict "
 "them to a specific network interface."
 msgstr ""
+"By default, the server will listen on any local IP address. Specify an IP "
+"address (e.g. ::1 or 127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict "
+"them to a specific network interface."
 
-#: src/libvlc-module.c:798
+#: src/libvlc-module.c:801
 msgid "RTSP server address"
-msgstr "RTSP server address"
+msgstr "RTSP ಸರ್ವರ್ ವಿಳಾಸ"
 
-#: src/libvlc-module.c:800
+#: src/libvlc-module.c:803
 msgid ""
 "This defines the address the RTSP server will listen on, along with the base "
 "path of the RTSP VOD media. Syntax is address/path. By default, the server "
@@ -2819,458 +3205,534 @@ msgid ""
 "127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict them to a specific "
 "network interface."
 msgstr ""
+"This defines the address the RTSP server will listen on, along with the base "
+"path of the RTSP VOD media. Syntax is address/path. By default, the server "
+"will listen on any local IP address. Specify an IP address (e.g. ::1 or "
+"127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict them to a specific "
+"network interface."
 
-#: src/libvlc-module.c:806
+#: src/libvlc-module.c:809
 msgid "HTTP server port"
-msgstr "HTTP server port"
+msgstr "HTTP ಸರ್ವರ್ ಸಂಪರ್ಕಸ್ಥಾನ"
 
-#: src/libvlc-module.c:808
+#: src/libvlc-module.c:811
 msgid ""
 "The HTTP server will listen on this TCP port. The standard HTTP port number "
 "is 80. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
 "by the operating system."
 msgstr ""
+"HTTP ಸರ್ವರ್ ಈ TCP  ಸಂಪರ್ಕಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಲಿಸುತ್ತದೆ.ಪ್ರಮಾಣಿತ HTTP ಸಂಪರ್ಕಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 80 "
+"ಆಗಿದೆ.ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 1025 ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಪರ್ಕಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನುಕಾರ್ಯಚರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ "
+"ನಿರ್ಬಂಧಿಸಸುತ್ತದೆ."
 
-#: src/libvlc-module.c:813
+#: src/libvlc-module.c:816
 msgid "HTTPS server port"
-msgstr "HTTPS server port"
+msgstr "HTTPS ಸರ್ವರ್ ಸಂಪರ್ಕಸ್ಥಾನ"
 
-#: src/libvlc-module.c:815
+#: src/libvlc-module.c:818
 msgid ""
 "The HTTPS server will listen on this TCP port. The standard HTTPS port "
 "number is 443. However allocation of port numbers below 1025 is usually "
 "restricted by the operating system."
 msgstr ""
+"HTTS ಸರ್ವರ್ ಈ TCP  ಸಂಪರ್ಕಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಲಿಸುತ್ತದೆ.ಪ್ರಮಾಣಿತ HTTPS ಸಂಪರ್ಕಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 443 "
+"ಆಗಿದೆ.ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 1025 ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಪರ್ಕಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನುಕಾರ್ಯಚರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ "
+"ನಿರ್ಬಂಧಿಸಸುತ್ತದೆ."
 
-#: src/libvlc-module.c:820
+#: src/libvlc-module.c:823
 msgid "RTSP server port"
-msgstr "RTSP server port"
+msgstr "RTSP ಸರ್ವರ್ ಸಂಪರ್ಕಸ್ಥಾನ"
 
-#: src/libvlc-module.c:822
+#: src/libvlc-module.c:825
 msgid ""
 "The RTSP server will listen on this TCP port. The standard RTSP port number "
 "is 554. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
 "by the operating system."
 msgstr ""
+"RTSP ಸರ್ವರ್ ಈ TCP  ಸಂಪರ್ಕಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಲಿಸುತ್ತದೆ.ಪ್ರಮಾಣಿತ RTSP ಸಂಪರ್ಕಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 554 "
+"ಆಗಿದೆ.ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 1025 ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಪರ್ಕಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನುಕಾರ್ಯಚರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ "
+"ನಿರ್ಬಂಧಿಸಸುತ್ತದೆ."
 
-#: src/libvlc-module.c:827
+#: src/libvlc-module.c:830
 msgid "HTTP/TLS server certificate"
-msgstr "HTTP/TLS server certificate"
+msgstr "HTTP/TLS ಸರ್ವರ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ"
 
-#: src/libvlc-module.c:829
-msgid "This X.509 certicate file (PEM format) is used for server-side TLS."
-msgstr ""
+#: src/libvlc-module.c:832
+#, fuzzy
+msgid ""
+"This X.509 certicate file (PEM format) is used for server-side TLS. On OS X, "
+"the string is used as a label to search the certificate in the keychain."
+msgstr "ಈ X.509 ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕಡತವನ್ನು (PEM ರೂಪದಲ್ಲಿ) ಸರ್ವರ್ ಪರ TLS ಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ."
 
-#: src/libvlc-module.c:831
+#: src/libvlc-module.c:835
 msgid "HTTP/TLS server private key"
-msgstr "HTTP/TLS server private key"
+msgstr "HTTP/TLS ಸರ್ವರ್ ಖಾಸಗಿ ಕೀಲಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:833
+#: src/libvlc-module.c:837
 msgid "This private key file (PEM format) is used for server-side TLS."
-msgstr ""
+msgstr "ಈ ಖಾಸಗಿ ಕೀಲಿ ಕಡತವನ್ನು (PEM ರೂಪದಲ್ಲಿ) ಸರ್ವರ್ ಪರ TLS ಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ."
 
-#: src/libvlc-module.c:835
+#: src/libvlc-module.c:839
 msgid "HTTP/TLS Certificate Authority"
-msgstr "HTTP/TLS Certificate Authority"
+msgstr "HTTP/TLS ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಅಧಿಕಾರ"
 
-#: src/libvlc-module.c:837
+#: src/libvlc-module.c:841
 msgid ""
 "This X.509 certificate file (PEM format) can optionally be used to "
 "authenticate remote clients in TLS sessions."
 msgstr ""
+"ಈ X.509 ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕಡತವನ್ನು (PEM ರೂಪದಲ್ಲಿ) ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿ TLS ಅಧೀವೇಶನದಲ್ಲಿ ದೂರದ "
+"ಗ್ರಾಹಕನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು."
 
-#: src/libvlc-module.c:840
+#: src/libvlc-module.c:844
 msgid "HTTP/TLS Certificate Revocation List"
-msgstr "HTTP/TLS Certificate Revocation List"
+msgstr "HTTP / TLS ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ವಾಪಾಸಾತಿಯ ಪಟ್ಟಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:842
+#: src/libvlc-module.c:846
+#, fuzzy
 msgid ""
-"This file contains an optional CRL to prevent remove clients from using "
+"This file contains an optional CRL to prevent remote clients from using "
 "revoked certificates in TLS sessions."
 msgstr ""
+"This file contains an optional CRL to prevent remove clients from using "
+"revoked certificates in TLS sessions."
 
-#: src/libvlc-module.c:845
+#: src/libvlc-module.c:849
 msgid "SOCKS server"
-msgstr ""
+msgstr "SOCKS ಸರ್ವರ್"
 
-#: src/libvlc-module.c:847
+#: src/libvlc-module.c:851
 msgid ""
 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
 "used for all TCP connections"
 msgstr ""
+"ಬಳಸುವ ಬದಲಿ SOCKS ಸರ್ವರ್.ಈ ರಚನೆಯ ವಿಳಾಸ ಇರಬೇಕು:ಸಂಪರ್ಕಸ್ಥಾನ.ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ TCP "
+"ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ"
 
-#: src/libvlc-module.c:850
+#: src/libvlc-module.c:854
 msgid "SOCKS user name"
-msgstr ""
+msgstr "SOCKS ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು"
 
-#: src/libvlc-module.c:852
+#: src/libvlc-module.c:856
 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
-msgstr ""
+msgstr "ಬಳಕೆದಾರ ಹೆಸರು SOCKS ಪ್ರಾಕ್ಸಿಯ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ."
 
-#: src/libvlc-module.c:854
+#: src/libvlc-module.c:858
 msgid "SOCKS password"
-msgstr ""
+msgstr "SOCKS ಗುಪ್ತಪದ"
 
-#: src/libvlc-module.c:856
+#: src/libvlc-module.c:860
 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
-msgstr ""
+msgstr "SOCKS ಪ್ರಾಕ್ಸಿಯ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕಾದ ಗುಪ್ತಪದ."
 
-#: src/libvlc-module.c:858
+#: src/libvlc-module.c:862
 msgid "Title metadata"
-msgstr ""
+msgstr "ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಪರ್ಯಾಯದಶಮಾಂಶ"
 
-#: src/libvlc-module.c:860
+#: src/libvlc-module.c:864
 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
 msgstr ""
+"ನಿಮಗೆ ಒಂದು input ಗಾಗಿ \"ಶೀರ್ಷಿಕೆ\"  ಪರ್ಯಾಯದಶಮಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲು "
+"ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ"
 
-#: src/libvlc-module.c:862
+#: src/libvlc-module.c:866
 msgid "Author metadata"
-msgstr ""
+msgstr "ಲೇಖಕರ ಪರ್ಯಾಯದಶಮಾಂಶ"
 
-#: src/libvlc-module.c:864
+#: src/libvlc-module.c:868
 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
 msgstr ""
+"ನಿಮಗೆ ಒಂದು input ಗಾಗಿ \"ಲೇಖಕ\"  ಪರ್ಯಾಯದಶಮಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ"
 
-#: src/libvlc-module.c:866
+#: src/libvlc-module.c:870
 msgid "Artist metadata"
-msgstr ""
+msgstr "ಕಲಾವಿದನ ಪರ್ಯಾಯದಶಮಾಂಶ"
 
-#: src/libvlc-module.c:868
+#: src/libvlc-module.c:872
 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
 msgstr ""
+"ನಿಮಗೆ ಒಂದು input ಗಾಗಿ \"ಕಲಾವಿದ\"  ಪರ್ಯಾಯದಶಮಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ"
 
-#: src/libvlc-module.c:870
+#: src/libvlc-module.c:874
 msgid "Genre metadata"
-msgstr ""
+msgstr "ಪ್ರಕಾರದ ಪರ್ಯಾಯದಶಮಾಂಶ"
 
-#: src/libvlc-module.c:872
+#: src/libvlc-module.c:876
 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
 msgstr ""
+"ನಿಮಗೆ ಒಂದು input ಗಾಗಿ \"ಪ್ರಕಾರ\"  ಪರ್ಯಾಯದಶಮಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ"
 
-#: src/libvlc-module.c:874
+#: src/libvlc-module.c:878
 msgid "Copyright metadata"
-msgstr ""
+msgstr "ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ಪರ್ಯಾಯದಶಮಾಂಶ"
 
-#: src/libvlc-module.c:876
+#: src/libvlc-module.c:880
 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
 msgstr ""
+"ನಿಮಗೆ ಒಂದು input ಗಾಗಿ \"ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ\"  ಪರ್ಯಾಯದಶಮಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲು "
+"ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ"
 
-#: src/libvlc-module.c:878
+#: src/libvlc-module.c:882
 msgid "Description metadata"
-msgstr ""
+msgstr "ವಿವರಣೆಯ ಪರ್ಯಾಯದಶಮಾಂಶ"
 
-#: src/libvlc-module.c:880
+#: src/libvlc-module.c:884
 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
 msgstr ""
+"ನಿಮಗೆ ಒಂದು input ಗಾಗಿ \"ವಿವರಣೆ\"  ಪರ್ಯಾಯದಶಮಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ"
 
-#: src/libvlc-module.c:882
+#: src/libvlc-module.c:886
 msgid "Date metadata"
-msgstr ""
+msgstr "ದಿನಾಂಕದ  ಪರ್ಯಾಯದಶಮಾಂಶ"
 
-#: src/libvlc-module.c:884
+#: src/libvlc-module.c:888
 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
 msgstr ""
+"ನಿಮಗೆ ಒಂದು input ಗಾಗಿ \"ದಿನಾಂಕ\"  ಪರ್ಯಾಯದಶಮಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ"
 
-#: src/libvlc-module.c:886
+#: src/libvlc-module.c:890
 msgid "URL metadata"
-msgstr ""
+msgstr "URL ಪರ್ಯಾಯದಶಮಾಂಶ"
 
-#: src/libvlc-module.c:888
+#: src/libvlc-module.c:892
 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
 msgstr ""
+"ನಿಮಗೆ ಒಂದು input ಗಾಗಿ \"url\"  ಪರ್ಯಾಯದಶಮಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ"
 
-#: src/libvlc-module.c:892
+#: src/libvlc-module.c:896
 msgid ""
 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
 "can break playback of all your streams."
 msgstr ""
+"This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
+"(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
+"can break playback of all your streams."
 
-#: src/libvlc-module.c:896
+#: src/libvlc-module.c:900
 msgid "Preferred decoders list"
-msgstr ""
+msgstr "ಇಷ್ಟದ ವಿಸಂಕೇತಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:898
+#: src/libvlc-module.c:902
 msgid ""
 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
 msgstr ""
+"List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
+"try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
+"users should alter this option as it can break playback of all your streams."
 
-#: src/libvlc-module.c:903
+#: src/libvlc-module.c:907
 msgid "Preferred encoders list"
-msgstr ""
+msgstr "ಇಷ್ಟದ ಸಂಕೇತಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:905
+#: src/libvlc-module.c:909
 msgid ""
 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
-msgstr ""
+msgstr "ನೀವು VLC ಆದ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸಂಕೇತಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲುಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ."
 
-#: src/libvlc-module.c:914
+#: src/libvlc-module.c:918
 msgid ""
 "These options allow you to set default global options for the stream output "
 "subsystem."
 msgstr ""
+"ಈ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಉಪವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಜಾಗತಿಕ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು "
+"ಹೊಂದಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ."
 
-#: src/libvlc-module.c:917
+#: src/libvlc-module.c:921
 msgid "Default stream output chain"
-msgstr ""
+msgstr "ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸರಪಳಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:919
+#: src/libvlc-module.c:923
 msgid ""
 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
 "to learn how to build such chains. Warning: this chain will be enabled for "
 "all streams."
 msgstr ""
+"You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
+"to learn how to build such chains. Warning: this chain will be enabled for "
+"all streams."
 
-#: src/libvlc-module.c:923
+#: src/libvlc-module.c:927
 msgid "Enable streaming of all ES"
-msgstr ""
+msgstr "ಎಲ್ಲಾ ES ಗಳ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:925
+#: src/libvlc-module.c:929
 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
-msgstr ""
+msgstr "ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ (ವಿಡಿಯೋ, ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು) ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:927
+#: src/libvlc-module.c:931
 msgid "Display while streaming"
-msgstr ""
+msgstr "ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:929
+#: src/libvlc-module.c:933
 msgid "Play locally the stream while streaming it."
-msgstr ""
+msgstr "ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:931
+#: src/libvlc-module.c:935
 msgid "Enable video stream output"
-msgstr ""
+msgstr "ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ output ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:933
+#: src/libvlc-module.c:937
 msgid ""
 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
 "facility when this last one is enabled."
 msgstr ""
+"ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೀಮ್  ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸಬೇಕೇ "
+"ಎಂಬುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:936
+#: src/libvlc-module.c:940
 msgid "Enable audio stream output"
-msgstr ""
+msgstr "ಧ್ವನಿಯ  ಸ್ಟ್ರೀಮ್ output ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:938
+#: src/libvlc-module.c:942
 msgid ""
 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
 "facility when this last one is enabled."
 msgstr ""
+"ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಧ್ವನಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್  ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸಬೇಕೇ "
+"ಎಂಬುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:941
+#: src/libvlc-module.c:945
 msgid "Enable SPU stream output"
-msgstr ""
+msgstr "SPU ಸ್ಟ್ರೀಮ್ output ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:943
+#: src/libvlc-module.c:947
 msgid ""
 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
 "facility when this last one is enabled."
 msgstr ""
+"ಈ ಕೊನೆಯ ಒಂದನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದಾಗ SPU ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸೌಲಭ್ಯ ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸಬೇಕೇ "
+"ಎಂಬುದನ್ನು ಆರಿಸಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:946
+#: src/libvlc-module.c:950
 msgid "Keep stream output open"
-msgstr ""
+msgstr "ಸ್ಟ್ರೀಮ್ output ಅನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:948
+#: src/libvlc-module.c:952
 msgid ""
 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
 "specified)"
 msgstr ""
+"This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
+"playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
+"specified)"
 
-#: src/libvlc-module.c:952
+#: src/libvlc-module.c:956
 msgid "Stream output muxer caching (ms)"
-msgstr ""
+msgstr "ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ muxer ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ(ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್)"
 
-#: src/libvlc-module.c:954
+#: src/libvlc-module.c:958
 msgid ""
 "This allow you to configure the initial caching amount for stream output "
 "muxer. This value should be set in milliseconds."
 msgstr ""
+"This allow you to configure the initial caching amount for stream output "
+"muxer. This value should be set in milliseconds."
 
-#: src/libvlc-module.c:957
+#: src/libvlc-module.c:961
 msgid "Preferred packetizer list"
-msgstr ""
+msgstr "ಇಷ್ಟದ ವಿಭಜಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:959
+#: src/libvlc-module.c:963
 msgid ""
 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
 msgstr ""
+"ಇದು ನಿಮಗೆ VLC ಯು ಅದರ ವಿಭಜಕಗಳನ್ನು ಯಾವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಬೇಕೆಂಬಹುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲು "
+"ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. "
 
-#: src/libvlc-module.c:962
+#: src/libvlc-module.c:966
 msgid "Mux module"
-msgstr ""
+msgstr "Mux ಘಟಕ"
 
-#: src/libvlc-module.c:964
+#: src/libvlc-module.c:968
 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
-msgstr ""
+msgstr "ಇದು ನಿಮಗೆ mux ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸಂರಚಿಸಲು ಪೂರ್ವಾರ್ಜಿತ ಅವಕಾಶ"
 
-#: src/libvlc-module.c:966
+#: src/libvlc-module.c:970
 msgid "Access output module"
-msgstr ""
+msgstr "ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಘಟಕವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:968
+#: src/libvlc-module.c:972
 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
-msgstr ""
+msgstr "ಇದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಘಟಕದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸಂರಚಿಸಲು ಪೂರ್ವಾರ್ಜಿತ ಅವಕಾಶ"
 
-#: src/libvlc-module.c:971
+#: src/libvlc-module.c:975
 msgid ""
 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
 msgstr ""
+"If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
+"controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
 
-#: src/libvlc-module.c:975
+#: src/libvlc-module.c:979
 msgid "SAP announcement interval"
-msgstr ""
+msgstr "SAP ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಮಧ್ಯಂತರ"
 
-#: src/libvlc-module.c:977
+#: src/libvlc-module.c:981
 msgid ""
 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
 "between SAP announcements."
 msgstr ""
+"When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
+"between SAP announcements."
 
-#: src/libvlc-module.c:986
+#: src/libvlc-module.c:990
 msgid ""
 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
 "you really know what you are doing."
 msgstr ""
+"ಈ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಘಟಕಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದು "
+"ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯದ ಹೊರತು ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಡಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:989
+#: src/libvlc-module.c:993
 msgid "Access module"
-msgstr ""
+msgstr "ಪ್ರವೇಶ ಘಟಕ"
 
-#: src/libvlc-module.c:991
+#: src/libvlc-module.c:995
 msgid ""
 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
 "option unless you really know what you are doing."
 msgstr ""
+"This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
+"access is not automatically detected. You should not set this as a global "
+"option unless you really know what you are doing."
 
-#: src/libvlc-module.c:995
+#: src/libvlc-module.c:999
 msgid "Stream filter module"
-msgstr ""
+msgstr "ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಶೋಧಕದ ಘಟಕ"
 
-#: src/libvlc-module.c:997
+#: src/libvlc-module.c:1001
 msgid "Stream filters are used to modify the stream that is being read. "
-msgstr ""
+msgstr "ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಶೋಧಕಗಳು ಓದುತಿರುವ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ."
 
-#: src/libvlc-module.c:999
+#: src/libvlc-module.c:1003
 msgid "Demux module"
 msgstr "Demux ಘಟಕ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1001
+#: src/libvlc-module.c:1005
 msgid ""
 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
 "you really know what you are doing."
 msgstr ""
+"Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
+"and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
+"automatically detected. You should not set this as a global option unless "
+"you really know what you are doing."
 
-#: src/libvlc-module.c:1006
+#: src/libvlc-module.c:1010
 msgid "VoD server module"
-msgstr "VoD server ಘಟಕ"
+msgstr "VOD ಸರ್ವರ್ ಘಟಕ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1008
+#: src/libvlc-module.c:1012
 msgid ""
 "You can select which VoD server module you want to use. Set this to "
 "`vod_rtsp' to switch back to the old, legacy module."
 msgstr ""
+"You can select which VoD server module you want to use. Set this to "
+"`vod_rtsp' to switch back to the old, legacy module."
 
-#: src/libvlc-module.c:1011
+#: src/libvlc-module.c:1015
 msgid "Allow real-time priority"
-msgstr ""
+msgstr "ನೈಜ ಸಮಯದ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1013
+#: src/libvlc-module.c:1017
 msgid ""
 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
 "only activate this if you know what you're doing."
 msgstr ""
+"Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
+"scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
+"however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
+"only activate this if you know what you're doing."
 
-#: src/libvlc-module.c:1019
+#: src/libvlc-module.c:1023
 msgid "Adjust VLC priority"
-msgstr ""
+msgstr "VLC ಯ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1021
+#: src/libvlc-module.c:1025
 msgid ""
 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
 "VLC instances."
 msgstr ""
-
-#: src/libvlc-module.c:1026
-msgid ""
-"This option is useful if you want to lower the latency when reading a stream"
-msgstr ""
+"This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
+"You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
+"VLC instances."
 
 #: src/libvlc-module.c:1030
 msgid ""
-"Additional path for VLC to look for its modules. You can add several paths "
-"by concatenating them using \" PATH_SEP \" as separator"
-msgstr ""
+"This option is useful if you want to lower the latency when reading a stream"
+msgstr "ನೀವು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನ್ನು ಓದುವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಸುಪ್ತತೆ ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ ಈ ಆಯ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತ"
 
 #: src/libvlc-module.c:1033
 msgid "VLM configuration file"
-msgstr ""
+msgstr "VLM ಯ ಸಂರಚನಾ ಕಡತ"
 
 #: src/libvlc-module.c:1035
 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
-msgstr ""
+msgstr "VLM ಚಾಲನೆಯಾದ ತಕ್ಶಣ VLM ನ ಒಂದು ಸಂರಚನಾ ಕಡತವನ್ನು ಓದಿ."
 
 #: src/libvlc-module.c:1037
 msgid "Use a plugins cache"
-msgstr ""
+msgstr "ಒಂದು ಪ್ಲಗಿನ್ಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಬಳಸಿ"
 
 #: src/libvlc-module.c:1039
 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
 msgstr ""
+"ಪ್ಲುಗ್ ಇನ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಂಗ್ರಹಾಕಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಸುವುದರಿಂದ VLC ಯ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ "
+"ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ."
 
 #: src/libvlc-module.c:1041
 msgid "Locally collect statistics"
-msgstr ""
+msgstr "ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ"
 
 #: src/libvlc-module.c:1043
 msgid "Collect miscellaneous local statistics about the playing media."
-msgstr ""
+msgstr "ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ."
 
 #: src/libvlc-module.c:1045
 msgid "Run as daemon process"
-msgstr ""
+msgstr "ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಹಾಗೆ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ"
 
 #: src/libvlc-module.c:1047
 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
-msgstr ""
+msgstr "VLC ಯನ್ನು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೆ ನಡೆಸಿ."
 
 #: src/libvlc-module.c:1049
 msgid "Write process id to file"
-msgstr ""
+msgstr "ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಗುರುತನ್ನು ಕಡತಕ್ಕೆ ಬರೆಯಿರಿ"
 
 #: src/libvlc-module.c:1051
 msgid "Writes process id into specified file."
-msgstr ""
+msgstr "ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಗುರುತನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಡತಕ್ಕೆ ಬರೆಯಿರಿ"
 
 #: src/libvlc-module.c:1053
 msgid "Log to file"
-msgstr ""
+msgstr "ಕಡತಕ್ಕೆ ಬರೆ"
 
 #: src/libvlc-module.c:1055
 msgid "Log all VLC messages to a text file."
-msgstr ""
+msgstr "VLC ಯ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪಠ್ಯದ ಕಡತಕ್ಕೆ ಬರೆಯಿರಿ."
 
 #: src/libvlc-module.c:1057
 msgid "Log to syslog"
-msgstr ""
+msgstr "Syslog ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ"
 
 #: src/libvlc-module.c:1059
 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
-msgstr ""
+msgstr "VLC ಯ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು syslog (ಯುನಿಕ್ಸ್ ಗಣಕ) ಕಡತಕ್ಕೆ ಬರೆಯಿರಿ."
 
 #: src/libvlc-module.c:1061
 msgid "Allow only one running instance"
-msgstr ""
+msgstr "ಕೇವಲ ಒಂದು ಓಟದ ನಿದರ್ಶನವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿ"
 
 #: src/libvlc-module.c:1064
 msgid ""
@@ -3280,6 +3742,11 @@ msgid ""
 "This option will allow you to play the file with the already running "
 "instance or enqueue it."
 msgstr ""
+"Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
+"example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
+"instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
+"This option will allow you to play the file with the already running "
+"instance or enqueue it."
 
 #: src/libvlc-module.c:1071
 msgid ""
@@ -3290,22 +3757,29 @@ msgid ""
 "instance or enqueue it. This option requires the D-Bus session daemon to be "
 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
 msgstr ""
+"Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
+"example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
+"instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
+"This option will allow you to play the file with the already running "
+"instance or enqueue it. This option requires the D-Bus session daemon to be "
+"active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
 
 #: src/libvlc-module.c:1080
 msgid "VLC is started from file association"
-msgstr ""
+msgstr "VLCಯು ಕಡತ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ"
 
 #: src/libvlc-module.c:1082
 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
 msgstr ""
+"ಇದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಕಡತ ಸಂಘದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು VLCಗೆ ಹೇಳಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1085 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:527
+#: src/libvlc-module.c:1085 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:525
 msgid "Use only one instance when started from file manager"
-msgstr ""
+msgstr "ಕಡತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಳಸಿ"
 
 #: src/libvlc-module.c:1087
 msgid "Increase the priority of the process"
-msgstr ""
+msgstr "ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ"
 
 #: src/libvlc-module.c:1089
 msgid ""
@@ -3316,1225 +3790,1253 @@ msgid ""
 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
 "machine."
 msgstr ""
+"Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
+"experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
+"could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
+"certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
+"render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
+"machine."
 
-#: src/libvlc-module.c:1097 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:523
+#: src/libvlc-module.c:1097 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:528
 msgid "Enqueue items into playlist in one instance mode"
-msgstr ""
+msgstr "ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸರತಿಯಲ್ಲದ ಐಟಂಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೆರಿಸಿ"
 
 #: src/libvlc-module.c:1099
 msgid ""
 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
 "playing current item."
 msgstr ""
+"When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
+"playing current item."
 
 #: src/libvlc-module.c:1108
 msgid ""
 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
 "overridden in the playlist dialog box."
 msgstr ""
+"ಪ್ಲೇಪಟ್ಟಿಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ.ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಪಟ್ಟಿ ಸಂವಾದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ "
+"ಅತಿಕ್ರಮಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ."
 
 #: src/libvlc-module.c:1111
 msgid "Automatically preparse files"
-msgstr ""
+msgstr "ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕಡತಗಳನ್ನು preparse  ಮಾಡಿ"
 
 #: src/libvlc-module.c:1113
 msgid ""
 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
 "metadata)."
 msgstr ""
+"ಪ್ಲೇಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಕಡತಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ವವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ(ಕೆಲವು "
+"ಪರ್ಯಾಯಾಯಹಿತಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಿರಿ)."
 
-#: src/libvlc-module.c:1116
-msgid "Album art policy"
+#: src/libvlc-module.c:1116 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:366
+#: modules/gui/qt4/dialogs/firstrun.cpp:98
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:538
+msgid "Allow metadata network access"
 msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:1118
-msgid "Choose how album art will be downloaded."
-msgstr ""
-
-#: src/libvlc-module.c:1124
-msgid "Manual download only"
-msgstr ""
-
-#: src/libvlc-module.c:1125
-msgid "When track starts playing"
-msgstr ""
-
-#: src/libvlc-module.c:1126
-msgid "As soon as track is added"
-msgstr ""
-
-#: src/libvlc-module.c:1128
 msgid "Services discovery modules"
-msgstr ""
+msgstr "ಸೇವಾಪತ್ತೆ ಘಟಕಗಳು"
 
-#: src/libvlc-module.c:1130
+#: src/libvlc-module.c:1120
 msgid ""
 "Specifies the services discovery modules to preload, separated by colons. "
 "Typical value is \"sap\"."
 msgstr ""
+"Specifies the services discovery modules to preload, separated by colons. "
+"Typical value is \"sap\"."
 
-#: src/libvlc-module.c:1133
+#: src/libvlc-module.c:1123
 msgid "Play files randomly forever"
-msgstr ""
+msgstr "ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಡತಗಳನ್ನು ಮನಬಂದಂತೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1135
+#: src/libvlc-module.c:1125
 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
-msgstr ""
+msgstr "VLC ಯು ಅಡಚಣೆಯಾಗುವರೆಗೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಡತಗಳನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತದೆ."
 
-#: src/libvlc-module.c:1137
+#: src/libvlc-module.c:1127
 msgid "Repeat all"
 msgstr "ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸು"
 
-#: src/libvlc-module.c:1139
+#: src/libvlc-module.c:1129
 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
-msgstr ""
+msgstr "VLC ಯು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತಿರುತ್ತದೆ."
 
-#: src/libvlc-module.c:1141
+#: src/libvlc-module.c:1131
 msgid "Repeat current item"
-msgstr ""
+msgstr "ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಟಂ ಅನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1143
+#: src/libvlc-module.c:1133
 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
-msgstr ""
+msgstr "VLC ಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಟ್ಟಿ ಐಟಂ ಅನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತಿರುತ್ತದೆ."
 
-#: src/libvlc-module.c:1145
+#: src/libvlc-module.c:1135
 msgid "Play and stop"
 msgstr "ಪ್ಲೆ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸು"
 
-#: src/libvlc-module.c:1147
+#: src/libvlc-module.c:1137
 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
-msgstr ""
+msgstr "ಪ್ಲೇಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರತಿ ಐಟಂ ಪ್ಲೇ ಆದ ನಂತರ ಪ್ಲೇಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:1149
+#: src/libvlc-module.c:1139
 msgid "Play and exit"
-msgstr "ಪà³\8dಲà³\86 à²®à²¾à²¡à²¿ à²¨à²¿à²°à³\8dà²\97ಮಿಸà³\81"
+msgstr "ಪà³\8dಲà³\86 à²®à²¾à²¡à²¿ à²¨à²¿à²°à³\8dà²\97ಮಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1151
+#: src/libvlc-module.c:1141
 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
-msgstr ""
+msgstr "ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಐಟಂಗಳು ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:1153
+#: src/libvlc-module.c:1143
 msgid "Play and pause"
-msgstr "ಪà³\8dಲà³\86 à²®à²¾à²¡à²¿ à²µà²¿à²°à²¾à²®à²¿à²¸à³\81"
+msgstr "ಪà³\8dಲà³\86 à²®à²¾à²¡à²¿ à²µà²¿à²°à²¾à²®à²¿à²¸à²¿"
 
-#: src/libvlc-module.c:1155
+#: src/libvlc-module.c:1145
 msgid "Pause each item in the playlist on the last frame."
-msgstr ""
+msgstr "ಕೊನೆಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ಐಟಂಅನ್ನು ವಿರಾಮಗೊಳಿಸಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:1157
+#: src/libvlc-module.c:1147
 msgid "Auto start"
-msgstr ""
+msgstr "ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಆರಂಭ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1158
+#: src/libvlc-module.c:1148
 msgid "Automatically start playing the playlist content once it's loaded."
 msgstr ""
+"ಪಟ್ಟಿಗೆ ವಿಷಯಗಳು ಲೋಡ್ ಆದ ಕೂಡಲೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲು ಪ್ರರಂಭಿಸಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:1161
+#: src/libvlc-module.c:1151
 msgid "Pause on audio communication"
-msgstr ""
+msgstr "ಧ್ವನಿ ಸಂವಹನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1163
+#: src/libvlc-module.c:1153
 msgid ""
 "If pending audio communication is detected, playback will be paused "
 "automatically."
 msgstr ""
+"If pending audio communication is detected, playback will be paused "
+"automatically."
 
-#: src/libvlc-module.c:1166
+#: src/libvlc-module.c:1156
 msgid "Use media library"
-msgstr "ಮಾದ್ಯಮ library ಯನ್ನು ಬಳಸು"
+msgstr "ಮಾದ್ಯಮ ಭಂಡಾರವನ್ನು ಬಳಸು"
 
-#: src/libvlc-module.c:1168
+#: src/libvlc-module.c:1158
 msgid ""
 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
 "VLC."
 msgstr ""
+"The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
+"VLC."
 
-#: src/libvlc-module.c:1171
-msgid "Load Media Library"
-msgstr "ಮಾದ್ಯಮ library ಯನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ"
-
-#: src/libvlc-module.c:1173
-msgid "Enable this option to load the SQL-based Media Library at VLC startup"
-msgstr ""
-
-#: src/libvlc-module.c:1175 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:522
+#: src/libvlc-module.c:1161 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:526
 msgid "Display playlist tree"
-msgstr ""
+msgstr "ಹಾಡಿನ ಪಟ್ಟಿಯ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ "
 
-#: src/libvlc-module.c:1177
+#: src/libvlc-module.c:1163
 msgid ""
 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
 "directory."
 msgstr ""
+"The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
+"directory."
 
-#: src/libvlc-module.c:1186
+#: src/libvlc-module.c:1172
 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
-msgstr ""
+msgstr "ಈ ಸಂಯೊಜನೆಗಳು \"ಶೀಘ್ರಕೀಲಿ\"ಜಾಗತಿಕ VLC ಕೀಲಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳಾಗಿವೆ."
 
-#: src/libvlc-module.c:1197 modules/gui/macosx/intf.m:1910
+#: src/libvlc-module.c:1183 modules/gui/macosx/intf.m:1729
 msgid "Ignore"
 msgstr "ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1197
+#: src/libvlc-module.c:1183
 msgid "Volume Control"
-msgstr ""
+msgstr "ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಿಯಂತ್ರಣ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1197
+#: src/libvlc-module.c:1183
 msgid "Position Control"
-msgstr ""
+msgstr "ಸ್ಥಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1199
+#: src/libvlc-module.c:1185
 msgid "MouseWheel up-down axis Control"
-msgstr ""
+msgstr "ಮೌಸ್ ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಅಕ್ಷದ ನಿಯಂತ್ರಣ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1201
+#: src/libvlc-module.c:1187
 msgid ""
 "The MouseWheel up-down (vertical) axis can control volume, position or "
 "mousewheel event can be ignored"
 msgstr ""
+"The MouseWheel up-down (vertical) axis can control volume, position or "
+"mousewheel event can be ignored"
 
-#: src/libvlc-module.c:1203 src/video_output/vout_intf.c:284
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:394 modules/gui/macosx/MainMenu.m:470
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1490 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1500
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:264
+#: src/libvlc-module.c:1189 src/video_output/vout_intf.c:291
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:406 modules/gui/macosx/MainMenu.m:482
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1542 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1552
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:398
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
-#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:343
+#: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:324
 msgid "Fullscreen"
 msgstr "ಪೂರ್ಣತೆರೆ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1204
+#: src/libvlc-module.c:1190
 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
-msgstr ""
+msgstr "ಪೂರ್ಣಪರದೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬದಲಿಸಲು ಶೀಘ್ರಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:1205
+#: src/libvlc-module.c:1191
 msgid "Exit fullscreen"
-msgstr "ಪà³\82ರà³\8dಣತà³\86ರೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿ"
+msgstr "ಪà³\82ರà³\8dಣಪರದೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1206
+#: src/libvlc-module.c:1192
 msgid "Select the hotkey to use to exit fullscreen state."
-msgstr ""
+msgstr "ಪೂರ್ಣಪರದೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಲು ಶೀಘ್ರಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:1207 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:52
-#: modules/gui/macosx/fspanel.m:410
+#: src/libvlc-module.c:1193 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:55
+#: modules/gui/macosx/fspanel.m:420
 msgid "Play/Pause"
 msgstr "ಆಡಿಸು/ವಿರಾಮಿಸು"
 
-#: src/libvlc-module.c:1208
+#: src/libvlc-module.c:1194
 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
-msgstr ""
+msgstr "ವಿರಾಮದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬದಲಿಸಲು ಶೀಘ್ರಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:1209
+#: src/libvlc-module.c:1195
 msgid "Pause only"
 msgstr "ಕೇವಲ ವಿರಾಮಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1210
+#: src/libvlc-module.c:1196
 msgid "Select the hotkey to use to pause."
-msgstr ""
+msgstr "ವಿರಾಮದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಲು ಶೀಘ್ರಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:1211
+#: src/libvlc-module.c:1197
 msgid "Play only"
-msgstr "à²\95à³\87ವಲ à²\86ಡಿಸಿ"
+msgstr "à²\95à³\87ವಲ à²\86ಡಿಸà³\81"
 
-#: src/libvlc-module.c:1212
+#: src/libvlc-module.c:1198
 msgid "Select the hotkey to use to play."
-msgstr ""
+msgstr "ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲು ಶೀಘ್ರಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:1213 modules/gui/macosx/MainMenu.m:357
+#: src/libvlc-module.c:1199 modules/gui/macosx/MainMenu.m:369
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:126
 msgid "Faster"
 msgstr "ವೇಗವಾಗಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1214 src/libvlc-module.c:1220
+#: src/libvlc-module.c:1200 src/libvlc-module.c:1206
 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
-msgstr ""
+msgstr "ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಬಳಸಲು ಶೀಘ್ರಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:1215 modules/gui/macosx/MainMenu.m:355
+#: src/libvlc-module.c:1201 modules/gui/macosx/MainMenu.m:367
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:126
 msgid "Slower"
 msgstr "ನಿದಾನವಾಗಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1216 src/libvlc-module.c:1222
+#: src/libvlc-module.c:1202 src/libvlc-module.c:1208
 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
-msgstr ""
+msgstr "ನಿದಾನವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಬಳಸಲು ಶೀಘ್ರಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:1217
+#: src/libvlc-module.c:1203
 msgid "Normal rate"
-msgstr ""
+msgstr "ಸಾಧಾರಣ ದರ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1218
+#: src/libvlc-module.c:1204
 msgid "Select the hotkey to set the playback rate back to normal."
-msgstr ""
+msgstr "ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ದರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಶೀಘ್ರಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:1219 modules/gui/qt4/menus.cpp:864
+#: src/libvlc-module.c:1205 modules/gui/qt4/menus.cpp:871
 msgid "Faster (fine)"
-msgstr ""
+msgstr "ವೇಗವಾಗಿ (ಉತ್ತಮ)"
 
-#: src/libvlc-module.c:1221 modules/gui/qt4/menus.cpp:872
+#: src/libvlc-module.c:1207 modules/gui/qt4/menus.cpp:879
 msgid "Slower (fine)"
-msgstr ""
+msgstr "ನಿಧಾನವಾಗಿ (ಉತ್ತಮ)"
 
-#: src/libvlc-module.c:1223 modules/control/hotkeys.c:208
-#: modules/gui/macosx/about.m:271 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:724
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:725 modules/gui/macosx/fspanel.m:412
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:360 modules/gui/macosx/MainMenu.m:458
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:466 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1449
+#: src/libvlc-module.c:1209 modules/control/hotkeys.c:208
+#: modules/gui/macosx/about.m:261 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:771
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:772 modules/gui/macosx/fspanel.m:422
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:372 modules/gui/macosx/MainMenu.m:470
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:478 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1501
 #: modules/gui/macosx/wizard.m:306 modules/gui/macosx/wizard.m:318
-#: modules/gui/macosx/wizard.m:1561
+#: modules/gui/macosx/wizard.m:1559
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:120 modules/notify/notify.c:339
 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:182
 msgid "Next"
 msgstr "ಮುಂದಿನ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1224
+#: src/libvlc-module.c:1210
 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
-msgstr ""
+msgstr "ಹಾಡಿನ ಪಟ್ಟಿಯ ಮುಂದಿನ ಐಟಂಗೆ ಬದಲಿಸಲು  ಶೀಘ್ರಕೀಲಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:1225 modules/control/hotkeys.c:212
-#: modules/gui/macosx/about.m:272 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:713
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:714 modules/gui/macosx/fspanel.m:408
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:359 modules/gui/macosx/MainMenu.m:459
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:465 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1448
+#: src/libvlc-module.c:1211 modules/control/hotkeys.c:212
+#: modules/gui/macosx/about.m:262 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:760
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:761 modules/gui/macosx/fspanel.m:418
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:371 modules/gui/macosx/MainMenu.m:471
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:477 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1500
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:120 modules/notify/notify.c:337
 msgid "Previous"
 msgstr "ಹಿಂದಿನ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1226
+#: src/libvlc-module.c:1212
 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
-msgstr ""
+msgstr "ಹಾಡಿನ ಪಟ್ಟಿಯ ಹಿಂದಿನ ಐಟಂಗೆ ಬದಲಿಸಲು  ಶೀಘ್ರಕೀಲಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:1227 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:436
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:350 modules/gui/macosx/MainMenu.m:457
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:464 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1444
+#: src/libvlc-module.c:1213 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:481
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:362 modules/gui/macosx/MainMenu.m:469
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:476 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1496
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:556 modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:181
 msgid "Stop"
 msgstr "ನಿಲ್ಲಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1228
+#: src/libvlc-module.c:1214
 msgid "Select the hotkey to stop playback."
-msgstr ""
-
-#: src/libvlc-module.c:1229 modules/gui/macosx/bookmarks.m:99
-#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:108 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:64
-#: modules/gui/macosx/fspanel.m:436 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:166
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:188 modules/video_filter/marq.c:161
-#: modules/video_filter/rss.c:200 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:290
-#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1368
+msgstr "ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಶೀಘ್ರಕೀಲಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ."
+
+#: src/libvlc-module.c:1215 modules/gui/macosx/bookmarks.m:98
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:107 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:67
+#: modules/gui/macosx/fspanel.m:446 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:165
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:187 modules/video_filter/marq.c:150
+#: modules/video_filter/rss.c:200 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:294
+#: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1457
 msgid "Position"
 msgstr "ಸ್ಥಾನ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1230
+#: src/libvlc-module.c:1216
 msgid "Select the hotkey to display the position."
-msgstr ""
+msgstr "ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಶೀಘ್ರಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:1232
+#: src/libvlc-module.c:1218
 msgid "Very short backwards jump"
-msgstr ""
+msgstr "ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಹಿಂದಿನ ಜಿಗಿತ "
 
-#: src/libvlc-module.c:1234
+#: src/libvlc-module.c:1220
 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
-msgstr ""
+msgstr "ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಹಿಂದಿನ ಜಿಗಿತ ಮಾಡಲು ಶೀಘ್ರಕೀಲಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1235
+#: src/libvlc-module.c:1221
 msgid "Short backwards jump"
-msgstr ""
+msgstr "ಸಣ್ಣ ಹಿಂದಿನ ಜಿಗಿತ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1237
+#: src/libvlc-module.c:1223
 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
-msgstr ""
+msgstr "ಸಣ್ಣ ಹಿಂದಿನ ಜಿಗಿತ ಮಾಡಲು ಶೀಘ್ರಕೀಲಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1238
+#: src/libvlc-module.c:1224
 msgid "Medium backwards jump"
-msgstr ""
+msgstr "ಸಾಧಾರಣ ಹಿಂದಿನ ಜಿಗಿತ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1240
+#: src/libvlc-module.c:1226
 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
-msgstr ""
+msgstr "ಸಾಧಾರಣ ಹಿಂದಿನ ಜಿಗಿತ ಮಾಡಲು ಶೀಘ್ರಕೀಲಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1241
+#: src/libvlc-module.c:1227
 msgid "Long backwards jump"
-msgstr ""
+msgstr "ದೀರ್ಘ ಹಿಂದಿನ ಜಿಗಿತ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1243
+#: src/libvlc-module.c:1229
 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
-msgstr ""
+msgstr "ದೀರ್ಘ ಹಿಂದಿನ ಜಿಗಿತ ಮಾಡಲು ಶೀಘ್ರಕೀಲಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1245
+#: src/libvlc-module.c:1231
 msgid "Very short forward jump"
-msgstr ""
+msgstr "ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಮುಂದಿನ ಜಿಗಿತ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1247
+#: src/libvlc-module.c:1233
 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
-msgstr ""
+msgstr "ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಮುಂದಿನ ಜಿಗಿತ ಮಾಡಲು ಶೀಘ್ರಕೀಲಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1248
+#: src/libvlc-module.c:1234
 msgid "Short forward jump"
-msgstr ""
+msgstr "ಸಣ್ಣ ಮುಂದಿನ ಜಿಗಿತ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1250
+#: src/libvlc-module.c:1236
 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
-msgstr ""
+msgstr "ಸಣ್ಣ ಮುಂದಿನ ಜಿಗಿತ ಮಾಡಲು ಶೀಘ್ರಕೀಲಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1251
+#: src/libvlc-module.c:1237
 msgid "Medium forward jump"
-msgstr ""
+msgstr "ಸಾಧಾರಣ ಮುಂದಿನ ಜಿಗಿತ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1253
+#: src/libvlc-module.c:1239
 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
-msgstr ""
+msgstr "ಸಾಧಾರಣ ಮುಂದಿನ ಜಿಗಿತ ಮಾಡಲು ಶೀಘ್ರಕೀಲಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1254
+#: src/libvlc-module.c:1240
 msgid "Long forward jump"
-msgstr ""
+msgstr "ದೀರ್ಘ ಮುಂದಿನ ಜಿಗಿತ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1256
+#: src/libvlc-module.c:1242
 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
-msgstr ""
+msgstr "ದೀರ್ಘ ಮುಂದಿನ ಜಿಗಿತ ಮಾಡಲು ಶೀಘ್ರಕೀಲಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1257 modules/control/hotkeys.c:396
+#: src/libvlc-module.c:1243 modules/control/hotkeys.c:402
 msgid "Next frame"
-msgstr ""
+msgstr "ಮುಂದಿನ ಚೌಕಟ್ಟು"
 
-#: src/libvlc-module.c:1259
+#: src/libvlc-module.c:1245
 msgid "Select the hotkey to got to the next video frame."
-msgstr ""
+msgstr "ಮುಂದಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಗಲು ಶೀಘ್ರಕೀಲಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1261
+#: src/libvlc-module.c:1247
 msgid "Very short jump length"
-msgstr ""
+msgstr "ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಜಿಗಿತದ ಅಳತೆ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1262
+#: src/libvlc-module.c:1248
 msgid "Very short jump length, in seconds."
-msgstr ""
+msgstr "ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಜಿಗಿತದ ಅಳತೆ,ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1263
+#: src/libvlc-module.c:1249
 msgid "Short jump length"
-msgstr ""
+msgstr "ಕಡಿಮೆ ಜಿಗಿತದ ಅಳತೆ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1264
+#: src/libvlc-module.c:1250
 msgid "Short jump length, in seconds."
-msgstr ""
+msgstr "ಕಡಿಮೆ ಜಿಗಿತದ ಅಳತೆ,ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1265
+#: src/libvlc-module.c:1251
 msgid "Medium jump length"
-msgstr ""
+msgstr "ಸಾಧಾರಣ ಜಿಗಿತದ ಅಳತೆ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1266
+#: src/libvlc-module.c:1252
 msgid "Medium jump length, in seconds."
-msgstr ""
+msgstr "ಸಾಧಾರಣ ಜಿಗಿತದ ಅಳತೆ,ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1267
+#: src/libvlc-module.c:1253
 msgid "Long jump length"
-msgstr ""
+msgstr "ದೀರ್ಘ ಜಿಗಿತದ ಅಳತೆ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1268
+#: src/libvlc-module.c:1254
 msgid "Long jump length, in seconds."
-msgstr ""
+msgstr "ದೀರ್ಘ ಜಿಗಿತದ ಅಳತೆ,ಸೆಕೆಂದುಗಳಲ್ಲಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1270 modules/control/hotkeys.c:159
+#: src/libvlc-module.c:1256 modules/control/hotkeys.c:159
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
-#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:131 modules/gui/qt4/menus.cpp:935
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:131 modules/gui/qt4/menus.cpp:942
 #: modules/gui/skins2/commands/cmd_quit.cpp:45
 msgid "Quit"
-msgstr "ನಿರà³\8dà²\97ಮಿಸಿ"
+msgstr "ನಿರà³\8dà²\97ಮಿಸà³\81"
 
-#: src/libvlc-module.c:1271
+#: src/libvlc-module.c:1257
 msgid "Select the hotkey to quit the application."
-msgstr ""
+msgstr "ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ತೊರೆಯಲು ಶೀಘ್ರಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:1272
+#: src/libvlc-module.c:1258
 msgid "Navigate up"
-msgstr "ಮà³\87ಲà²\95à³\8dà²\95à³\86"
+msgstr "ಮà³\86à³\95ಲà³\86 à²\95à³\8dರಮಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1273
+#: src/libvlc-module.c:1259
 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
-msgstr ""
+msgstr "ಡಿವಿಡಿ ಮೆನುಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಸರಿಸಲು ಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:1274
+#: src/libvlc-module.c:1260
 msgid "Navigate down"
-msgstr "ಕೆಳಗೆ"
+msgstr "ಕೆಳಗೆ ಕ್ರಮಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1275
+#: src/libvlc-module.c:1261
 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
-msgstr ""
+msgstr "ಡಿವಿಡಿ ಮೆನುಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಸರಿಸಲು ಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:1276
+#: src/libvlc-module.c:1262
 msgid "Navigate left"
-msgstr ""
+msgstr "ಎಡಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1277
+#: src/libvlc-module.c:1263
 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
-msgstr ""
+msgstr "ಡಿವಿಡಿ ಮೆನುಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಎಡಕ್ಕೆ ಸರಿಸಲು ಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:1278
+#: src/libvlc-module.c:1264
 msgid "Navigate right"
-msgstr ""
+msgstr "ಬಲಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1279
+#: src/libvlc-module.c:1265
 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
-msgstr ""
+msgstr "ಡಿವಿಡಿ ಮೆನುಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಲಕ್ಕೆ ಸರಿಸಲು ಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:1280
+#: src/libvlc-module.c:1266
 msgid "Activate"
-msgstr ""
+msgstr "ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1281
+#: src/libvlc-module.c:1267
 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
-msgstr ""
+msgstr "ಡಿವಿಡಿ ಮೆನುಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿಸಲು ಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:1282 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:394
+#: src/libvlc-module.c:1268 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:480
 msgid "Go to the DVD menu"
-msgstr ""
+msgstr "ಡಿವಿಡಿ ಮೆನುವಿಗೆ ಹೋಗಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1283
+#: src/libvlc-module.c:1269
 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
-msgstr ""
+msgstr "ಡಿವಿಡಿ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೂಗಲು ಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1284
+#: src/libvlc-module.c:1270
 msgid "Select previous DVD title"
-msgstr ""
+msgstr "ಹಿಂದಿನ ಡಿವಿಡಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1285
+#: src/libvlc-module.c:1271
 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
-msgstr ""
+msgstr "ಡಿವಿಡಿಯಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1286
+#: src/libvlc-module.c:1272
 msgid "Select next DVD title"
-msgstr ""
+msgstr "ಮುಂದಿನ ಡಿವಿಡಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1287
+#: src/libvlc-module.c:1273
 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
-msgstr ""
+msgstr "ಡಿವಿಡಿಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1288
+#: src/libvlc-module.c:1274
 msgid "Select prev DVD chapter"
-msgstr ""
+msgstr "ಡಿವಿಡಿಯ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1289
+#: src/libvlc-module.c:1275
 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
-msgstr ""
+msgstr "ಡಿವಿಡಿಯ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲು ಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1290
+#: src/libvlc-module.c:1276
 msgid "Select next DVD chapter"
-msgstr ""
+msgstr "ಡಿವಿಡಿಯ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1291
+#: src/libvlc-module.c:1277
 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
-msgstr ""
+msgstr "ಡಿವಿಡಿಯ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲು ಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1292
+#: src/libvlc-module.c:1278
 msgid "Volume up"
-msgstr ""
+msgstr "ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೆಚ್ಚುಮಾಡು"
 
-#: src/libvlc-module.c:1293
+#: src/libvlc-module.c:1279
 msgid "Select the key to increase audio volume."
-msgstr ""
+msgstr "ಧ್ವನಿಯ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:1294
+#: src/libvlc-module.c:1280
 msgid "Volume down"
-msgstr ""
+msgstr "ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆಮಾಡು"
 
-#: src/libvlc-module.c:1295
+#: src/libvlc-module.c:1281
 msgid "Select the key to decrease audio volume."
-msgstr ""
+msgstr "ಧ್ವನಿಯ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:1296 modules/access/v4l2/v4l2.c:181
-#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:455 modules/gui/macosx/MainMenu.m:379
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:460 modules/gui/macosx/MainMenu.m:469
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1481
+#: src/libvlc-module.c:1282 modules/access/v4l2/v4l2.c:181
+#: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:500 modules/gui/macosx/MainMenu.m:391
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:472 modules/gui/macosx/MainMenu.m:481
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1533
 msgid "Mute"
-msgstr ""
+msgstr "ನಿಶ್ಯಬ್ಧಗೊಳಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1297
+#: src/libvlc-module.c:1283
 msgid "Select the key to mute audio."
-msgstr ""
+msgstr "ನಿಶ್ಯಬ್ದಗೊಳಿಸಲು ಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:1298
+#: src/libvlc-module.c:1284
 msgid "Subtitle delay up"
-msgstr ""
+msgstr "ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುಮಾಡಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1299
+#: src/libvlc-module.c:1285
 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
-msgstr ""
+msgstr "ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುಮಾಡಲು ಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:1300
+#: src/libvlc-module.c:1286
 msgid "Subtitle delay down"
-msgstr ""
+msgstr "ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಕಡಿಮೆಮಾಡಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1301
+#: src/libvlc-module.c:1287
 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
-msgstr ""
+msgstr "ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಕಡಿಮೆಮಾಡಲು ಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:1302
+#: src/libvlc-module.c:1288
 msgid "Subtitle sync / bookmark audio timestamp"
-msgstr ""
+msgstr "ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ/ಅಚ್ಹು ಮೆಚ್ಚು ಧ್ವನಿಯ ಸಮಯಮುದ್ರೆ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1303
+#: src/libvlc-module.c:1289
 msgid "Select the key to bookmark audio timestamp when syncing subtitles."
 msgstr ""
+"ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಚ್ಹುಮೆಚ್ಚುಗಳ ಧ್ವನಿ ಸಮಯಮುದ್ರೆಗೆ ಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ "
+"ಮಾಡಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:1304
+#: src/libvlc-module.c:1290
 msgid "Subtitle sync / bookmark subtitle timestamp"
-msgstr ""
+msgstr "ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ/ಅಚ್ಹು ಮೆಚ್ಚು ಧ್ವನಿಯ ಸಮಯಮುದ್ರೆ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1305
+#: src/libvlc-module.c:1291
 msgid "Select the key to bookmark subtitle timestamp when syncing subtitles."
 msgstr ""
+"ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಚ್ಹುಮೆಚ್ಚುಗಳ ಧ್ವನಿ ಸಮಯಮುದ್ರೆಗೆ ಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ "
+"ಮಾಡಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:1306
+#: src/libvlc-module.c:1292
 msgid "Subtitle sync / synchronize audio & subtitle timestamps"
-msgstr ""
+msgstr "Subtitle sync / synchronize audio &amp; subtitle timestamps"
 
-#: src/libvlc-module.c:1307
+#: src/libvlc-module.c:1293
 msgid "Select the key to synchronize bookmarked audio & subtitle timestamps."
 msgstr ""
+"Select the key to synchronize bookmarked audio &amp; subtitle timestamps."
 
-#: src/libvlc-module.c:1308
+#: src/libvlc-module.c:1294
 msgid "Subtitle sync / reset audio & subtitle synchronization"
-msgstr ""
+msgstr "ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ/ಧ್ವನಿ ಮರುಹೊಂದಿಸಿ &amp; ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1309
+#: src/libvlc-module.c:1295
 msgid "Select the key to reset synchronization of audio & subtitle timestamps."
 msgstr ""
+"Select the key to reset synchronization of audio &amp; subtitle timestamps."
 
-#: src/libvlc-module.c:1310
+#: src/libvlc-module.c:1296
 msgid "Subtitle position up"
-msgstr ""
+msgstr "ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮೇಲೆಮಾಡಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1311
+#: src/libvlc-module.c:1297
 msgid "Select the key to move subtitles higher."
-msgstr ""
+msgstr "ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:1312
+#: src/libvlc-module.c:1298
 msgid "Subtitle position down"
-msgstr ""
+msgstr "ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೆಳಗೆತನ್ನಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1313
+#: src/libvlc-module.c:1299
 msgid "Select the key to move subtitles lower."
-msgstr ""
+msgstr "ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:1314
+#: src/libvlc-module.c:1300
 msgid "Audio delay up"
-msgstr ""
+msgstr "ಧ್ವನಿಯ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುಮಾಡಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1315
+#: src/libvlc-module.c:1301
 msgid "Select the key to increase the audio delay."
-msgstr ""
+msgstr "ಧ್ವನಿಯ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುಮಾಡಲು ಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:1316
+#: src/libvlc-module.c:1302
 msgid "Audio delay down"
-msgstr ""
+msgstr "ಧ್ವನಿಯ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಕಡಿಮೆಮಾಡಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1317
+#: src/libvlc-module.c:1303
 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
-msgstr ""
+msgstr "ಧ್ವನಿಯ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಕಡಿಮೆಮಾಡಲು ಕೀಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:1324
+#: src/libvlc-module.c:1310
 msgid "Play playlist bookmark 1"
-msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯ à²¬à³\81à²\95à³\8d à²®à²¾à²°à³\8dà²\95à³\8d 1 à²\85ನà³\8dನà³\81 à²ªà³\8dಲà³\87 ಮಾಡಿ"
+msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯ à²\85à²\9aà³\8dà²\9aà³\81ಮà³\86à²\9aà³\8dà²\9aà³\81 1 à²\85ನà³\8dನà³\81 à²ªà³\8dಲà³\87ಮಾಡಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1325
+#: src/libvlc-module.c:1311
 msgid "Play playlist bookmark 2"
-msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯ à²¬à³\81à²\95à³\8d à²®à²¾à²°à³\8dà²\95à³\8d 2 à²\85ನà³\8dನà³\81 à²ªà³\8dಲà³\87 ಮಾಡಿ"
+msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯ à²\85à²\9aà³\8dà²\9aà³\81ಮà³\86à²\9aà³\8dà²\9aà³\81 2 à²\85ನà³\8dನà³\81 à²ªà³\8dಲà³\87ಮಾಡಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1326
+#: src/libvlc-module.c:1312
 msgid "Play playlist bookmark 3"
-msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯ à²¬à³\81à²\95à³\8d à²®à²¾à²°à³\8dà²\95à³\8d 3 à²\85ನà³\8dನà³\81 à²ªà³\8dಲà³\87 ಮಾಡಿ"
+msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯ à²\85à²\9aà³\8dà²\9aà³\81ಮà³\86à²\9aà³\8dà²\9aà³\81 3 à²\85ನà³\8dನà³\81 à²ªà³\8dಲà³\87ಮಾಡಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1327
+#: src/libvlc-module.c:1313
 msgid "Play playlist bookmark 4"
-msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯ à²¬à³\81à²\95à³\8d à²®à²¾à²°à³\8dà²\95à³\8d 4 à²\85ನà³\8dನà³\81 à²ªà³\8dಲà³\87 ಮಾಡಿ"
+msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯ à²\85à²\9aà³\8dà²\9aà³\81ಮà³\86à²\9aà³\8dà²\9aà³\81 4 à²\85ನà³\8dನà³\81 à²ªà³\8dಲà³\87ಮಾಡಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1328
+#: src/libvlc-module.c:1314
 msgid "Play playlist bookmark 5"
-msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯ à²¬à³\81à²\95à³\8d à²®à²¾à²°à³\8dà²\95à³\8d 5 à²\85ನà³\8dನà³\81 à²ªà³\8dಲà³\87 ಮಾಡಿ"
+msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯ à²\85à²\9aà³\8dà²\9aà³\81ಮà³\86à²\9aà³\8dà²\9aà³\81 5 à²\85ನà³\8dನà³\81 à²ªà³\8dಲà³\87ಮಾಡಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1329
+#: src/libvlc-module.c:1315
 msgid "Play playlist bookmark 6"
-msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯ à²¬à³\81à²\95à³\8d à²®à²¾à²°à³\8dà²\95à³\8d 6 à²\85ನà³\8dನà³\81 à²ªà³\8dಲà³\87 ಮಾಡಿ"
+msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯ à²\85à²\9aà³\8dà²\9aà³\81ಮà³\86à²\9aà³\8dà²\9aà³\81 6 à²\85ನà³\8dನà³\81 à²ªà³\8dಲà³\87ಮಾಡಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1330
+#: src/libvlc-module.c:1316
 msgid "Play playlist bookmark 7"
-msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯ à²¬à³\81à²\95à³\8d à²®à²¾à²°à³\8dà²\95à³\8d 7 à²\85ನà³\8dನà³\81 à²ªà³\8dಲà³\87 ಮಾಡಿ"
+msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯ à²\85à²\9aà³\8dà²\9aà³\81ಮà³\86à²\9aà³\8dà²\9aà³\81 7 à²\85ನà³\8dನà³\81 à²ªà³\8dಲà³\87ಮಾಡಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1331
+#: src/libvlc-module.c:1317
 msgid "Play playlist bookmark 8"
-msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯ à²¬à³\81à²\95à³\8d à²®à²¾à²°à³\8dà²\95à³\8d 8 à²\85ನà³\8dನà³\81 à²ªà³\8dಲà³\87 ಮಾಡಿ"
+msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯ à²\85à²\9aà³\8dà²\9aà³\81ಮà³\86à²\9aà³\8dà²\9aà³\81 8 à²\85ನà³\8dನà³\81 à²ªà³\8dಲà³\87ಮಾಡಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1332
+#: src/libvlc-module.c:1318
 msgid "Play playlist bookmark 9"
-msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯ à²¬à³\81à²\95à³\8d à²®à²¾à²°à³\8dà²\95à³\8d 9 à²\85ನà³\8dನà³\81 à²ªà³\8dಲà³\87 ಮಾಡಿ"
+msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯ à²\85à²\9aà³\8dà²\9aà³\81ಮà³\86à²\9aà³\8dà²\9aà³\81 9 à²\85ನà³\8dನà³\81 à²ªà³\8dಲà³\87ಮಾಡಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1333
+#: src/libvlc-module.c:1319
 msgid "Play playlist bookmark 10"
-msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯ à²¬à³\81à²\95à³\8d à²®à²¾à²°à³\8dà²\95à³\8d 10 à²\85ನà³\8dನà³\81 à²ªà³\8dಲà³\87 ಮಾಡಿ"
+msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯ à²\85à²\9aà³\8dà²\9aà³\81ಮà³\86à²\9aà³\8dà²\9aà³\81 10 à²\85ನà³\8dನà³\81 à²ªà³\8dಲà³\87ಮಾಡಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1334
+#: src/libvlc-module.c:1320
 msgid "Select the key to play this bookmark."
-msgstr "à²\88 à²¬à³\81à²\95à³\8d à²®à²¾à²°à³\8dà²\95à³\8d à²\85ನà³\8dನà³\81 à²ªà³\8dಲà³\87 à²®à²¾à²¡à²²à³\81 à²\95à³\80 à²\85ನà³\8dನà³\81 à²\86ಯà³\8dದà³\81à²\95à³\8aಳà³\8dಳಿ"
+msgstr "à²\88 à²\85à²\9aà³\8dà²\9aà³\81ಮà³\86à²\9aà³\8dà²\9aನà³\8dನà³\81 à²ªà³\8dಲà³\86à³\95 à²®à²¾à²¡à²²à³\81 à²\95ಿà³\95ಲಿಯನà³\8dನà³\81 à²\86ಯà³\8dà²\95à³\86ಮಾಡಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:1335
+#: src/libvlc-module.c:1321
 msgid "Set playlist bookmark 1"
-msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯ à²¬à³\81à²\95à³\8d à²®à²¾à²°à³\8dà²\95à³\8d 1 à²\85ನà³\8dನà³\81 set à²®à²¾à²¡ಿ"
+msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿà²\97à³\86 à²\85à²\9aà³\8dà²\9aà³\81ಮà³\86à²\9aà³\8dà²\9aà³\81 1 à²\85ನà³\8dನà³\81 à²¹à³\86à³\82à²\82ದಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1336
+#: src/libvlc-module.c:1322
 msgid "Set playlist bookmark 2"
-msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯ à²¬à³\81à²\95à³\8d à²®à²¾à²°à³\8dà²\95à³\8d 2 à²\85ನà³\8dನà³\81 set à²®à²¾à²¡ಿ"
+msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿà²\97à³\86 à²\85à²\9aà³\8dà²\9aà³\81ಮà³\86à²\9aà³\8dà²\9aà³\81 2 à²\85ನà³\8dನà³\81 à²¹à³\86à³\82à²\82ದಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1337
+#: src/libvlc-module.c:1323
 msgid "Set playlist bookmark 3"
-msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯ à²¬à³\81à²\95à³\8d à²®à²¾à²°à³\8dà²\95à³\8d 3 à²\85ನà³\8dನà³\81 set à²®à²¾à²¡ಿ"
+msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿà²\97à³\86 à²\85à²\9aà³\8dà²\9aà³\81ಮà³\86à²\9aà³\8dà²\9aà³\81 3 à²\85ನà³\8dನà³\81 à²¹à³\86à³\82à²\82ದಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1338
+#: src/libvlc-module.c:1324
 msgid "Set playlist bookmark 4"
-msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯ à²¬à³\81à²\95à³\8d à²®à²¾à²°à³\8dà²\95à³\8d 4 à²\85ನà³\8dನà³\81 set à²®à²¾à²¡ಿ"
+msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿà²\97à³\86 à²\85à²\9aà³\8dà²\9aà³\81ಮà³\86à²\9aà³\8dà²\9aà³\81 4 à²\85ನà³\8dನà³\81 à²¹à³\86à³\82à²\82ದಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1339
+#: src/libvlc-module.c:1325
 msgid "Set playlist bookmark 5"
-msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯ à²¬à³\81à²\95à³\8d à²®à²¾à²°à³\8dà²\95à³\8d 5 à²\85ನà³\8dನà³\81 set à²®à²¾à²¡ಿ"
+msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿà²\97à³\86 à²\85à²\9aà³\8dà²\9aà³\81ಮà³\86à²\9aà³\8dà²\9aà³\81 5 à²\85ನà³\8dನà³\81 à²¹à³\86à³\82à²\82ದಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1340
+#: src/libvlc-module.c:1326
 msgid "Set playlist bookmark 6"
-msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯ à²¬à³\81à²\95à³\8d à²®à²¾à²°à³\8dà²\95à³\8d 6 à²\85ನà³\8dನà³\81 set à²®à²¾à²¡ಿ"
+msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿà²\97à³\86 à²\85à²\9aà³\8dà²\9aà³\81ಮà³\86à²\9aà³\8dà²\9aà³\81 6 à²\85ನà³\8dನà³\81 à²¹à³\86à³\82à²\82ದಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1341
+#: src/libvlc-module.c:1327
 msgid "Set playlist bookmark 7"
-msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯ à²¬à³\81à²\95à³\8d à²®à²¾à²°à³\8dà²\95à³\8d 7 à²\85ನà³\8dನà³\81 set à²®à²¾à²¡ಿ"
+msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿà²\97à³\86 à²\85à²\9aà³\8dà²\9aà³\81ಮà³\86à²\9aà³\8dà²\9aà³\81 7 à²\85ನà³\8dನà³\81 à²¹à³\86à³\82à²\82ದಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1342
+#: src/libvlc-module.c:1328
 msgid "Set playlist bookmark 8"
-msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯ à²¬à³\81à²\95à³\8d à²®à²¾à²°à³\8dà²\95à³\8d 8 à²\85ನà³\8dನà³\81 set à²®à²¾à²¡ಿ"
+msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿà²\97à³\86 à²\85à²\9aà³\8dà²\9aà³\81ಮà³\86à²\9aà³\8dà²\9aà³\81 8 à²\85ನà³\8dನà³\81 à²¹à³\86à³\82à²\82ದಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1343
+#: src/libvlc-module.c:1329
 msgid "Set playlist bookmark 9"
-msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯ à²¬à³\81à²\95à³\8d à²®à²¾à²°à³\8dà²\95à³\8d 9 à²\85ನà³\8dನà³\81 set à²®à²¾à²¡ಿ"
+msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿà²\97à³\86 à²\85à²\9aà³\8dà²\9aà³\81ಮà³\86à²\9aà³\8dà²\9aà³\81 9 à²\85ನà³\8dನà³\81 à²¹à³\86à³\82à²\82ದಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1344
+#: src/libvlc-module.c:1330
 msgid "Set playlist bookmark 10"
-msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯ à²¬à³\81à²\95à³\8d à²®à²¾à²°à³\8dà²\95à³\8d 10 à²\85ನà³\8dನà³\81 set à²®à²¾à²¡ಿ"
+msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿà²\97à³\86 à²\85à²\9aà³\8dà²\9aà³\81ಮà³\86à²\9aà³\8dà²\9aà³\81 10 à²\85ನà³\8dನà³\81 à²¹à³\86à³\82à²\82ದಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1345
+#: src/libvlc-module.c:1331
 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
-msgstr "à²\88 à²¹à²¾à²¡à³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯ à²¬à³\81à²\95à³\8d à²®à²¾à²°à³\8dà²\95à³\8d à²\85ನà³\8dನà³\81 set à²®à²¾à²¡à²²à³\81 à²\95à³\80 à²\85ನà³\8dನà³\81 à²\86ಯà³\8dದà³\81à²\95à³\8aಳà³\8dಳಿ"
+msgstr "ಪà²\9fà³\8dà²\9fಿಯನà³\8dನà³\81 à²\85à²\9aà³\8dà²\9aà³\81ಮà³\86à²\9aà³\8dà²\9aà³\81 à²®à²¾à²¡à²²à³\81 à²\95ಿà³\95ಲಿಯನà³\8dನà³\81 à²\86ಯà³\8dà²\95à³\86ಮಾಡಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:1346
+#: src/libvlc-module.c:1332
 #: modules/gui/qt4/components/playlist/standardpanel.cpp:234
 msgid "Clear the playlist"
-msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯನà³\8dನà³\81 à²\85ಳಿಸಿ"
+msgstr "ಪà²\9fà³\8dà²\9fಿಯನà³\8dನà³\81 à²¤à³\86ರವà³\81à²\97à³\86à³\82ಳಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1347
+#: src/libvlc-module.c:1333
 msgid "Select the key to clear the current playlist."
-msgstr "à²\88à²\97ಿನ à²¹à²¾à²¡à³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯನà³\8dನà³\81 à²\85ಳಿಸಲà³\81 à²\95à³\80 à²¯à²¨à³\8dನà³\81 à²\86ಯà³\8dà²\95à³\86ಮಾಡಿ"
+msgstr "ಪà³\8dರಸà³\8dತà³\81ತ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯನà³\8dನà³\81 à²¤à³\86ರವà³\81à²\97à³\86à³\82ಳಿಸಲà³\81 à²\95ಿà³\95ಲಿಯನà³\8dನà³\81 à²\86ಯà³\8dà²\95à³\86 à²®à²¾à²¡à²¿."
 
-#: src/libvlc-module.c:1349
+#: src/libvlc-module.c:1335
 msgid "Playlist bookmark 1"
-msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯ à²¬à³\81à²\95à³\8d à²®à²¾à²°à³\8dà²\95à³\8d 1"
+msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯ à²\85à²\9aà³\8dà²\9aà³\81ಮà³\86à²\9aà³\8dà²\9aà³\81 1"
 
-#: src/libvlc-module.c:1350
+#: src/libvlc-module.c:1336
 msgid "Playlist bookmark 2"
-msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯ à²¬à³\81à²\95à³\8d à²®à²¾à²°à³\8dà²\95à³\8d 2"
+msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯ à²\85à²\9aà³\8dà²\9aà³\81ಮà³\86à²\9aà³\8dà²\9aà³\81 2"
 
-#: src/libvlc-module.c:1351
+#: src/libvlc-module.c:1337
 msgid "Playlist bookmark 3"
-msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯ à²¬à³\81à²\95à³\8d à²®à²¾à²°à³\8dà²\95à³\8d 3"
+msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯ à²\85à²\9aà³\8dà²\9aà³\81ಮà³\86à²\9aà³\8dà²\9aà³\81 3"
 
-#: src/libvlc-module.c:1352
+#: src/libvlc-module.c:1338
 msgid "Playlist bookmark 4"
-msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯ à²¬à³\81à²\95à³\8d à²®à²¾à²°à³\8dà²\95à³\8d 4"
+msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯ à²\85à²\9aà³\8dà²\9aà³\81ಮà³\86à²\9aà³\8dà²\9aà³\81 4"
 
-#: src/libvlc-module.c:1353
+#: src/libvlc-module.c:1339
 msgid "Playlist bookmark 5"
-msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯ à²¬à³\81à²\95à³\8d à²®à²¾à²°à³\8dà²\95à³\8d 5"
+msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯ à²\85à²\9aà³\8dà²\9aà³\81ಮà³\86à²\9aà³\8dà²\9aà³\81 5"
 
-#: src/libvlc-module.c:1354
+#: src/libvlc-module.c:1340
 msgid "Playlist bookmark 6"
-msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯ à²¬à³\81à²\95à³\8d à²®à²¾à²°à³\8dà²\95à³\8d 6"
+msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯ à²\85à²\9aà³\8dà²\9aà³\81ಮà³\86à²\9aà³\8dà²\9aà³\81 6"
 
-#: src/libvlc-module.c:1355
+#: src/libvlc-module.c:1341
 msgid "Playlist bookmark 7"
-msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯ à²¬à³\81à²\95à³\8d à²®à²¾à²°à³\8dà²\95à³\8d 7"
+msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯ à²\85à²\9aà³\8dà²\9aà³\81ಮà³\86à²\9aà³\8dà²\9aà³\81 7"
 
-#: src/libvlc-module.c:1356
+#: src/libvlc-module.c:1342
 msgid "Playlist bookmark 8"
-msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯ à²¬à³\81à²\95à³\8d à²®à²¾à²°à³\8dà²\95à³\8d 8"
+msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯ à²\85à²\9aà³\8dà²\9aà³\81ಮà³\86à²\9aà³\8dà²\9aà³\81 8"
 
-#: src/libvlc-module.c:1357
+#: src/libvlc-module.c:1343
 msgid "Playlist bookmark 9"
-msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯ à²¬à³\81à²\95à³\8d à²®à²¾à²°à³\8dà²\95à³\8d 9"
+msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯ à²\85à²\9aà³\8dà²\9aà³\81ಮà³\86à²\9aà³\8dà²\9aà³\81 9"
 
-#: src/libvlc-module.c:1358
+#: src/libvlc-module.c:1344
 msgid "Playlist bookmark 10"
-msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯ à²¬à³\81à²\95à³\8d à²®à²¾à²°à³\8dà²\95à³\8d 10"
+msgstr "ಹಾಡà³\81à²\97ಳ à²ªà²\9fà³\8dà²\9fಿಯ à²\85à²\9aà³\8dà²\9aà³\81ಮà³\86à²\9aà³\8dà²\9aà³\81 10"
 
-#: src/libvlc-module.c:1360
+#: src/libvlc-module.c:1346
 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
-msgstr ""
+msgstr "ಇದು ನಿಮಗೆ ಪಟ್ಟಿಯ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ."
 
-#: src/libvlc-module.c:1362
+#: src/libvlc-module.c:1348
 msgid "Cycle audio track"
-msgstr ""
+msgstr "ಹಾಡನ್ನು ಆವರ್ತಗೊಳಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1363
+#: src/libvlc-module.c:1349
 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
-msgstr ""
+msgstr "ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹಾಡಗಳ(ಭಾಷೆ) ಮೂಲಕ ಆವರ್ತಗೊಳಿಸಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:1364
+#: src/libvlc-module.c:1350
 msgid "Cycle subtitle track"
-msgstr ""
+msgstr " ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಆವರ್ತಗೊಳಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1365
+#: src/libvlc-module.c:1351
 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
-msgstr ""
+msgstr "ಲಭ್ಯವಿರುವ  ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆವರ್ತಗೊಳಿಸಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:1366
+#: src/libvlc-module.c:1352
 msgid "Cycle next program Service ID"
-msgstr ""
+msgstr "ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೇವೆಯ ಗುರುತಿನ ಮೇಲೆ ಆವರ್ತಗೊಳಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1367
+#: src/libvlc-module.c:1353
 msgid "Cycle through the available next program Service IDs (SIDs)."
-msgstr ""
+msgstr "Cycle through the available next program Service IDs (SIDs)."
 
-#: src/libvlc-module.c:1368
+#: src/libvlc-module.c:1354
 msgid "Cycle previous program Service ID"
-msgstr ""
+msgstr "ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೇವೆಯ ಗುರುತಿನ ಮೇಲೆ ಆವರ್ತಗೊಳಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1369
+#: src/libvlc-module.c:1355
 msgid "Cycle through the available previous program Service IDs (SIDs)."
-msgstr ""
+msgstr "Cycle through the available previous program Service IDs (SIDs)."
 
-#: src/libvlc-module.c:1370
+#: src/libvlc-module.c:1356
 msgid "Cycle source aspect ratio"
-msgstr ""
+msgstr "ಆಕಾರ ಅನುಪಾತದ ಮೇಲೆ ಆವರ್ತಗೊಳಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1371
+#: src/libvlc-module.c:1357
 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
-msgstr ""
+msgstr "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
 
-#: src/libvlc-module.c:1372
+#: src/libvlc-module.c:1358
 msgid "Cycle video crop"
-msgstr ""
+msgstr "ವೀಡಿಯೊ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಆವರ್ತಗೊಳಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1373
+#: src/libvlc-module.c:1359
 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
-msgstr ""
+msgstr "Cycle through a predefined list of crop formats."
 
-#: src/libvlc-module.c:1374
+#: src/libvlc-module.c:1360
 msgid "Toggle autoscaling"
-msgstr ""
+msgstr "ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಅಳತೆಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1375
+#: src/libvlc-module.c:1361
 msgid "Activate or deactivate autoscaling."
-msgstr ""
+msgstr "ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಅಳತೆಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:1376
+#: src/libvlc-module.c:1362
 msgid "Increase scale factor"
-msgstr ""
+msgstr "ಅಳತೆಬದಲಾವಣೆಯ ಅಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1378
+#: src/libvlc-module.c:1364
 msgid "Decrease scale factor"
-msgstr ""
+msgstr "ಅಳತೆಬದಲಾವಣೆಯ ಅಂಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆಮಾಡಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1380
+#: src/libvlc-module.c:1366
 msgid "Toggle deinterlacing"
-msgstr ""
+msgstr "deinterlacing ಅನ್ನು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1381
+#: src/libvlc-module.c:1367
 msgid "Activate or deactivate deinterlacing."
-msgstr ""
+msgstr "deinterlacing ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:1382
+#: src/libvlc-module.c:1368
 msgid "Cycle deinterlace modes"
-msgstr ""
+msgstr "deinterlace  ಕ್ರಮವನ್ನು ಆವರ್ತಗೊಳಿಸು"
 
-#: src/libvlc-module.c:1383
+#: src/libvlc-module.c:1369
 msgid "Cycle through available deinterlace modes."
-msgstr ""
+msgstr "Cycle through available deinterlace modes."
 
-#: src/libvlc-module.c:1384
+#: src/libvlc-module.c:1370
 msgid "Show controller in fullscreen"
-msgstr ""
+msgstr "ನಿಯಂತ್ರಕಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಪರದೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1385
+#: src/libvlc-module.c:1371
 msgid "Boss key"
-msgstr ""
+msgstr "ಬಾಸ್ ಕೀಲಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1386
+#: src/libvlc-module.c:1372
 msgid "Hide the interface and pause playback."
-msgstr ""
+msgstr "ಅಂತರ್ವರ್ತನವನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ಅನ್ನು ವಿರಾಮಗೊಳಿಸಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:1387
+#: src/libvlc-module.c:1373
 msgid "Context menu"
-msgstr ""
+msgstr "ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆನು"
 
-#: src/libvlc-module.c:1388
+#: src/libvlc-module.c:1374
 msgid "Show the contextual popup menu."
-msgstr ""
+msgstr "ಸಂದರ್ಭೋಚಿತ ಪಾಪ್ಅಪ್ ಮೆನುವನ್ನು ತೋರಿಸಿ."
 
-#: src/libvlc-module.c:1389
+#: src/libvlc-module.c:1375
 msgid "Take video snapshot"
-msgstr ""
+msgstr "ವೀಡಿಯೊ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1390
+#: src/libvlc-module.c:1376
 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
-msgstr ""
+msgstr "ವೀಡಿಯೊ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ಗೆ ಬರೆದಿಡಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1392 modules/gui/macosx/MainMenu.m:351
+#: src/libvlc-module.c:1378 modules/gui/macosx/MainMenu.m:363
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:118
-#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:129
+#: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:129 modules/gui/qt4/menus.cpp:845
 #: modules/stream_out/record.c:60
 msgid "Record"
-msgstr "ರà³\87à²\95ಾರà³\8dಡ"
+msgstr "ರà³\86à²\95ಾರà³\8dಡà³\8d"
 
-#: src/libvlc-module.c:1393
+#: src/libvlc-module.c:1379
 msgid "Record access filter start/stop."
-msgstr ""
+msgstr "ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರವೇಶ ಶೋಧಕ ನಿಲ್ಲಿಸಿ/ಆರಂಭಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1395
+#: src/libvlc-module.c:1381
 msgid "Normal/Loop/Repeat"
-msgstr ""
+msgstr "ಸಾಮಾನ್ಯ/ಲೂಪ್/ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1396
+#: src/libvlc-module.c:1382
 msgid "Toggle Normal/Loop/Repeat playlist modes"
-msgstr ""
+msgstr "ಸಾಧಾರಣ ಅದಲುಬದಲು/ ಲೂಪ್ / ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ ಪ್ಲೇಪಟ್ಟಿಯ ವಿಧಾನಗಳು"
 
-#: src/libvlc-module.c:1399
+#: src/libvlc-module.c:1385
 msgid "Toggle random playlist playback"
-msgstr ""
+msgstr "ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಪ್ಲೇಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ಅನ್ನು ಅದಲುಬದಲು ಮಾಡಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1404 src/libvlc-module.c:1405
+#: src/libvlc-module.c:1390 src/libvlc-module.c:1391
 msgid "Un-Zoom"
-msgstr ""
+msgstr "ಸಮೀಪೀಕರಣವನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1407 src/libvlc-module.c:1408
+#: src/libvlc-module.c:1393 src/libvlc-module.c:1394
 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
-msgstr ""
+msgstr "ವೀಡಿಯೊದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಒಂದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ  "
 
-#: src/libvlc-module.c:1409 src/libvlc-module.c:1410
+#: src/libvlc-module.c:1395 src/libvlc-module.c:1396
 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
-msgstr ""
+msgstr "ವೀಡಿಯೊದ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1412 src/libvlc-module.c:1413
+#: src/libvlc-module.c:1398 src/libvlc-module.c:1399
 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
-msgstr ""
+msgstr "ವೀಡಿಯೊದ ಎಡದಿಂದ ಒಂದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ  "
 
-#: src/libvlc-module.c:1414 src/libvlc-module.c:1415
+#: src/libvlc-module.c:1400 src/libvlc-module.c:1401
 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
-msgstr ""
+msgstr "ವೀಡಿಯೊದ ಎಡ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ  "
 
-#: src/libvlc-module.c:1417 src/libvlc-module.c:1418
+#: src/libvlc-module.c:1403 src/libvlc-module.c:1404
 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
-msgstr ""
+msgstr "ವೀಡಿಯೊದ ಕೆಳ ಭಾಗದಿಂದ ಒಂದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ  "
 
-#: src/libvlc-module.c:1419 src/libvlc-module.c:1420
+#: src/libvlc-module.c:1405 src/libvlc-module.c:1406
 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
-msgstr ""
+msgstr "ವೀಡಿಯೊದ ಕೆಳ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಸೆರಿಸಿ  "
 
-#: src/libvlc-module.c:1422 src/libvlc-module.c:1423
+#: src/libvlc-module.c:1408 src/libvlc-module.c:1409
 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
-msgstr ""
+msgstr "ವೀಡಿಯೊದ ಬಲ ಭಾಗದಿಂದ ಒಂದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ  "
 
-#: src/libvlc-module.c:1424 src/libvlc-module.c:1425
+#: src/libvlc-module.c:1410 src/libvlc-module.c:1411
 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
-msgstr ""
+msgstr "ವೀಡಿಯೊದ ಬಲ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಸೆರಿಸಿ  "
 
-#: src/libvlc-module.c:1427
+#: src/libvlc-module.c:1413
 msgid "Toggle wallpaper mode in video output"
-msgstr ""
+msgstr "ವಿಡಿಯೋ output ನಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ ಕ್ರಮವನ್ನು ಟಾಗಲ್  "
 
-#: src/libvlc-module.c:1429
+#: src/libvlc-module.c:1415
 msgid "Toggle wallpaper mode in video output."
-msgstr ""
+msgstr "ವಿಡಿಯೋ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಲ್ಲಿ  ವಾಲ್ಪೇಪರ್ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1431
+#: src/libvlc-module.c:1417
 msgid "Cycle through audio devices"
-msgstr ""
+msgstr "ಧ್ವನಿ ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ ಆವರ್ತಗೊಳಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1432
+#: src/libvlc-module.c:1418
 msgid "Cycle through available audio devices"
-msgstr ""
+msgstr "ಲಭ್ಯ ಇರುವ ಧ್ವನಿ ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ ಆವರ್ತಗೊಳಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1560 src/video_output/vout_intf.c:290
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:396 modules/gui/macosx/MainMenu.m:471
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1489
+#: src/libvlc-module.c:1545 src/video_output/vout_intf.c:297
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:408 modules/gui/macosx/MainMenu.m:483
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1541
 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:117
 msgid "Snapshot"
-msgstr ""
+msgstr "ಚಿತ್ರಣ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1577
+#: src/libvlc-module.c:1562
 msgid "Window properties"
-msgstr ""
+msgstr "ಕಿಟಕಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು"
 
-#: src/libvlc-module.c:1635
+#: src/libvlc-module.c:1620
 msgid "Subpictures"
-msgstr ""
+msgstr "ಉಪಚಿತ್ರಗಳು"
 
-#: src/libvlc-module.c:1643 modules/codec/subsdec.c:181
-#: modules/demux/subtitle.c:69 modules/demux/xiph_metadata.h:47
-#: modules/demux/xiph_metadata.h:60 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:172
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:190 modules/gui/macosx/MainMenu.m:412
+#: src/libvlc-module.c:1628 modules/codec/subsdec.c:182
+#: modules/demux/subtitle.c:69 modules/demux/xiph_metadata.h:49
+#: modules/demux/xiph_metadata.h:62 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:173
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:191 modules/gui/macosx/MainMenu.m:424
 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:153
 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:702 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:746
 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:749
 msgid "Subtitles"
-msgstr "à²\89ಪಶà³\80ರà³\8dಷಿà²\95à³\86"
+msgstr "à²\89ಪಶಿà³\95ರà³\8dಷಿà²\95à³\86à²\97ಳà³\81"
 
-#: src/libvlc-module.c:1660 modules/stream_out/transcode/transcode.c:115
+#: src/libvlc-module.c:1645 modules/stream_out/transcode/transcode.c:116
 msgid "Overlays"
-msgstr ""
+msgstr "ಮೇಲ್ಪದರಗಳು"
 
-#: src/libvlc-module.c:1670
+#: src/libvlc-module.c:1655
 msgid "Track settings"
-msgstr ""
+msgstr "ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು"
 
-#: src/libvlc-module.c:1702
+#: src/libvlc-module.c:1691
 msgid "Playback control"
-msgstr ""
+msgstr "ಹಿನ್ನಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1730
+#: src/libvlc-module.c:1719
 msgid "Default devices"
-msgstr ""
+msgstr "ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಸಾಧನಗಳು"
 
-#: src/libvlc-module.c:1739
+#: src/libvlc-module.c:1728
 msgid "Network settings"
-msgstr ""
+msgstr "ಜಾಲಬಂಧದ ಸಿದ್ದತೆಗಳು"
 
-#: src/libvlc-module.c:1764
+#: src/libvlc-module.c:1753
 msgid "Socks proxy"
-msgstr ""
+msgstr "ಸಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1773 modules/demux/xiph_metadata.h:53
+#: src/libvlc-module.c:1762 modules/demux/xiph_metadata.h:55
 msgid "Metadata"
-msgstr ""
+msgstr "ಪರ್ಯಾಯದಶಮಾಂಶ"
 
-#: src/libvlc-module.c:1872
+#: src/libvlc-module.c:1862
 msgid "Decoders"
-msgstr ""
+msgstr "ವಿಸಂಕೇತಕಗಳು"
 
-#: src/libvlc-module.c:1879 modules/access/v4l2/v4l2.c:59
-#: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96
+#: src/libvlc-module.c:1869 modules/access/avio.h:40
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:59 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96
 msgid "Input"
-msgstr ""
+msgstr "Input"
 
-#: src/libvlc-module.c:1915
+#: src/libvlc-module.c:1905
 msgid "VLM"
-msgstr ""
+msgstr "VLM"
 
-#: src/libvlc-module.c:1961
+#: src/libvlc-module.c:1951
 msgid "Special modules"
-msgstr ""
+msgstr "ವಿಶೇಷ ಘಟಕಗಳು"
 
-#: src/libvlc-module.c:1966 modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:70
+#: src/libvlc-module.c:1956 modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:84
 msgid "Plugins"
-msgstr ""
+msgstr "ಪ್ಲಗಿನ್ಗಳು"
 
-#: src/libvlc-module.c:1972
+#: src/libvlc-module.c:1962
 msgid "Performance options"
-msgstr ""
+msgstr "ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು"
 
-#: src/libvlc-module.c:1993
+#: src/libvlc-module.c:1983
 msgid "Clock source"
-msgstr ""
+msgstr "ಗಡಿಯಾರದ ಮೂಲ"
 
-#: src/libvlc-module.c:2103
+#: src/libvlc-module.c:2092
 msgid "Hot keys"
-msgstr ""
+msgstr "ಶೀಘ್ರಕೀಲಿಗಳು"
 
-#: src/libvlc-module.c:2542
+#: src/libvlc-module.c:2547
 msgid "Jump sizes"
-msgstr ""
+msgstr "ಜಿಗಿತದ ಗಾತ್ರಗಳು"
 
-#: src/libvlc-module.c:2621
+#: src/libvlc-module.c:2626
 msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced and --help-verbose)"
 msgstr ""
+"VLC ಯ ಮುದ್ರಣ ಸಹಾಯಗಳು  (--advanced and --help-verbose ಜೊತೆ ಸಂಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು)"
 
-#: src/libvlc-module.c:2624
+#: src/libvlc-module.c:2629
 msgid "Exhaustive help for VLC and its modules"
-msgstr ""
+msgstr "VLC ಮತ್ತು ಅದರ ಘಟಕಗಳ ಸಮಗ್ರ ಸಹಾಯ"
 
-#: src/libvlc-module.c:2626
+#: src/libvlc-module.c:2631
 msgid ""
 "print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced and "
 "--help-verbose)"
 msgstr ""
+"print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced and "
+"--help-verbose)"
 
-#: src/libvlc-module.c:2629
+#: src/libvlc-module.c:2634
 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
-msgstr ""
+msgstr "ಸಹಾಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಬ್ದ ಬಾಹುಳ್ಯ ಕೇಳಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:2631
+#: src/libvlc-module.c:2636
 msgid "print a list of available modules"
-msgstr ""
+msgstr "ಲಭ್ಯವಿರುವ ಘಟಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:2633
+#: src/libvlc-module.c:2638
 msgid "print a list of available modules with extra detail"
-msgstr ""
+msgstr "ಲಭ್ಯವಿರುವ ಘಟಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುದ್ರಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:2635
+#: src/libvlc-module.c:2640
 msgid ""
 "print help on a specific module (can be combined with --advanced and --help-"
 "verbose). Prefix the module name with = for strict matches."
 msgstr ""
+"print help on a specific module (can be combined with --advanced and --help-"
+"verbose). Prefix the module name with = for strict matches."
 
-#: src/libvlc-module.c:2639
+#: src/libvlc-module.c:2644
 msgid "no configuration option will be loaded nor saved to config file"
-msgstr ""
+msgstr "ಯಾವುದೇ ಸಂರಚನಾ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಂರಚನಾ ಕಡತವನ್ನು ಉಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: src/libvlc-module.c:2641
+#: src/libvlc-module.c:2646
 msgid "reset the current config to the default values"
-msgstr ""
+msgstr "ಈಗಿನ ಸಂರಚನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ  ಮರುಹೊಂದಿಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:2643
+#: src/libvlc-module.c:2648
 msgid "use alternate config file"
-msgstr ""
+msgstr "ಪರ್ಯಾಯ ಸಂರಚನಾ ಕಡತವನ್ನು ಬಳಸಿ"
 
-#: src/libvlc-module.c:2645
+#: src/libvlc-module.c:2650
 msgid "resets the current plugins cache"
-msgstr ""
+msgstr "ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ಲಗಿನ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮರುಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ"
 
-#: src/libvlc-module.c:2647
+#: src/libvlc-module.c:2652
 msgid "print version information"
-msgstr ""
+msgstr "ಮುದ್ರಣದ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮಾಹಿತಿ "
 
-#: src/libvlc-module.c:2685
-msgid "main program"
-msgstr ""
+#: src/libvlc-module.c:2690
+#, fuzzy
+msgid "core program"
+msgstr "ಮುಖ್ಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ"
 
-#: src/misc/update.c:468
+#: src/misc/update.c:473
 #, c-format
 msgid "%.1f GiB"
 msgstr "%.1f GiB"
 
-#: src/misc/update.c:470
+#: src/misc/update.c:475
 #, c-format
 msgid "%.1f MiB"
 msgstr "%.1f MiB"
 
-#: src/misc/update.c:472 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:162
+#: src/misc/update.c:477 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:162
 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:164 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:174
 #, c-format
 msgid "%.1f KiB"
 msgstr "%.1f KiB"
 
-#: src/misc/update.c:474
+#: src/misc/update.c:479
 #, c-format
 msgid "%ld B"
-msgstr "%.ld B"
+msgstr "%ld B"
 
-#: src/misc/update.c:566
+#: src/misc/update.c:571
 msgid "Saving file failed"
-msgstr ""
+msgstr "ಕಡತವನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ"
 
-#: src/misc/update.c:567
+#: src/misc/update.c:572
 #, c-format
 msgid "Failed to open \"%s\" for writing"
-msgstr ""
+msgstr "\"% s \" ಅನ್ನು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ"
 
-#: src/misc/update.c:580
+#: src/misc/update.c:585
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
 "Downloading... %s/%s %.1f%% done"
 msgstr ""
+"%s\n"
+"ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ...%s/%s %.1f%% ಪೂರೈಸಿದೆ"
 
-#: src/misc/update.c:584
+#: src/misc/update.c:589
 msgid "Downloading ..."
-msgstr ""
+msgstr "ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ..."
 
-#: src/misc/update.c:585 src/misc/update.c:712 modules/demux/avi/avi.c:2387
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:388 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:403
-#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:640 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:740
-#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:105 modules/gui/macosx/controls.m:54
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:167
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:365
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:379 modules/gui/macosx/coredialogs.m:61
-#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:63 modules/gui/macosx/coredialogs.m:182
-#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:179 modules/gui/macosx/MainWindow.m:184
-#: modules/gui/macosx/open.m:126 modules/gui/macosx/open.m:188
-#: modules/gui/macosx/prefs.m:208 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:195
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:223 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:281
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:695 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:838
-#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:902 modules/gui/macosx/wizard.m:317
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1356
-#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1424
-#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:435
+#: src/misc/update.c:590 src/misc/update.c:717 modules/demux/avi/avi.c:2556
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:372 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:387
+#: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:613 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:712
+#: modules/gui/macosx/bookmarks.m:104 modules/gui/macosx/BWQuincyUI.m:80
+#: modules/gui/macosx/controls.m:54 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:168
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:194
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:372
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:386 modules/gui/macosx/coredialogs.m:61
+#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:63 modules/gui/macosx/coredialogs.m:168
+#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:184 modules/gui/macosx/MainWindow.m:189
+#: modules/gui/macosx/open.m:128 modules/gui/macosx/open.m:183
+#: modules/gui/macosx/prefs.m:208 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:324
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:352 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:414
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:836 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:879
+#: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:943 modules/gui/macosx/wizard.m:317
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1334
+#: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1426
+#: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:427
+#: modules/access/dvb/scan.c:669
 msgid "Cancel"
-msgstr ""
+msgstr "ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ"
 
-#: src/misc/update.c:605
+#: src/misc/update.c:610
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
 "Downloading... %s/%s - %.1f%% done"
 msgstr ""
+"%s\n"
+"ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ...%s/%s-%.1f%% ಪೂರೈಸಿದೆ"
 
-#: src/misc/update.c:637
+#: src/misc/update.c:642
 msgid "File could not be verified"
-msgstr ""
+msgstr "ಕಡತವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ"
 
-#: src/misc/update.c:638
+#: src/misc/update.c:643
 #, c-format
 msgid ""
 "It was not possible to download a cryptographic signature for the downloaded "
 "file \"%s\". Thus, it was deleted."
 msgstr ""
+"It was not possible to download a cryptographic signature for the downloaded "
+"file \"%s\". Thus, it was deleted."
 
-#: src/misc/update.c:649 src/misc/update.c:661
+#: src/misc/update.c:654 src/misc/update.c:666
 msgid "Invalid signature"
-msgstr ""
+msgstr "ಮಾನ್ಯವಲ್ಲದ ಸಹಿ"
 
-#: src/misc/update.c:650 src/misc/update.c:662
+#: src/misc/update.c:655 src/misc/update.c:667
 #, c-format
 msgid ""
 "The cryptographic signature for the downloaded file \"%s\" was invalid and "
 "could not be used to securely verify it. Thus, the file was deleted."
 msgstr ""
+"The cryptographic signature for the downloaded file \"%s\" was invalid and "
+"could not be used to securely verify it. Thus, the file was deleted."
 
-#: src/misc/update.c:674
+#: src/misc/update.c:679
 msgid "File not verifiable"
-msgstr ""
+msgstr "ಕಡತವನ್ನು ರುಜುವಾತುಪಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ"
 
-#: src/misc/update.c:675
+#: src/misc/update.c:680
 #, c-format
 msgid ""
 "It was not possible to securely verify the downloaded file \"%s\". Thus, it "
 "was deleted."
 msgstr ""
+"ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಕಡತವನ್ನು \"% s \" ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ "
+"ಅದನ್ನು ಅಳಿಸಲಾಗಿದೆ."
 
-#: src/misc/update.c:686 src/misc/update.c:698
+#: src/misc/update.c:691 src/misc/update.c:703
 msgid "File corrupted"
-msgstr ""
+msgstr "ದೋಷಪೂರಿತವಾದ ಕಡತ"
 
-#: src/misc/update.c:687 src/misc/update.c:699
+#: src/misc/update.c:692 src/misc/update.c:704
 #, c-format
 msgid "Downloaded file \"%s\" was corrupted. Thus, it was deleted."
 msgstr ""
+"ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಕಡತ \"%s\" ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿದೆ.ಆದ್ದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ."
 
-#: src/misc/update.c:710
+#: src/misc/update.c:715
 msgid "Update VLC media player"
-msgstr ""
+msgstr "VLC ಮಾಧ್ಯಮ ಸಾಧನವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿ"
 
-#: src/misc/update.c:711
+#: src/misc/update.c:716
 msgid ""
 "The new version was successfully downloaded. Do you want to close VLC and "
 "install it now?"
 msgstr ""
+"ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನೀವು VLC ಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹೊಸ "
+"ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ?"
 
-#: src/misc/update.c:712
+#: src/misc/update.c:717 modules/gui/macosx/AddonManager.m:190
 msgid "Install"
-msgstr ""
+msgstr "ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸಿ"
 
-#: src/playlist/engine.c:269 src/playlist/loadsave.c:152 lib/media_list.c:252
-#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:222
+#: src/playlist/engine.c:256 src/playlist/loadsave.c:159 lib/media_list.c:252
+#: modules/gui/macosx/MainWindow.m:227 modules/gui/macosx/MainWindow.m:925
 #: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:238
 msgid "Media Library"
-msgstr "ಮಾದ್ಯಮ Library"
+msgstr "ಮಾದ್ಯಮ ಭಂಡಾರ"
 
 #: src/playlist/tree.c:67 modules/access/dtv/access.c:75
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:242
 msgid "Undefined"
-msgstr ""
+msgstr "ವಿವರಿಸಲಾಗದಿರ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:40
 msgid "Afar"
@@ -4546,11 +5048,11 @@ msgstr "Abkhazian"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:42
 msgid "Afrikaans"
-msgstr "Afrikaans"
+msgstr "ಆಫ್ರಿಕಾನ್ಸ್ "
 
 #: src/text/iso-639_def.h:43
 msgid "Albanian"
-msgstr "Albanian"
+msgstr "ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ "
 
 #: src/text/iso-639_def.h:44
 msgid "Amharic"
@@ -4558,23 +5060,23 @@ msgstr "Amharic"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:45
 msgid "Arabic"
-msgstr "Arabic"
+msgstr "ಅರೇಬಿಕ್ "
 
 #: src/text/iso-639_def.h:46
 msgid "Armenian"
-msgstr "Armenian"
+msgstr "ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ "
 
 #: src/text/iso-639_def.h:47
 msgid "Assamese"
-msgstr "à²\85ಸà³\8dಸಾಮಿ"
+msgstr "à²\85ಸà³\8dಸಾಮà³\80ಸà³\8d "
 
 #: src/text/iso-639_def.h:48
 msgid "Avestan"
-msgstr "Avestan"
+msgstr "ಅವೆಸ್ಥನ್ "
 
 #: src/text/iso-639_def.h:49
 msgid "Aymara"
-msgstr "Aymara "
+msgstr "ಅಯ್ಮರ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:50
 msgid "Azerbaijani"
@@ -4582,19 +5084,19 @@ msgstr "Azerbaijani"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:51
 msgid "Bashkir"
-msgstr "Bashkir"
+msgstr "ಬಷ್ಕೀರ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:52
 msgid "Basque"
-msgstr "Basque"
+msgstr "ಬಾಸ್ಕ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:53
 msgid "Belarusian"
-msgstr "Belarusian"
+msgstr "ಬೆಲರೂಸಿಯನ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:54
 msgid "Bengali"
-msgstr "ಬà³\86à²\82à²\97ಾಲಿ"
+msgstr "ಬà²\82à²\97ಾಳಿ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:55
 msgid "Bihari"
@@ -4602,71 +5104,71 @@ msgstr "ಬಿಹಾರಿ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:56
 msgid "Bislama"
-msgstr "Bislama"
+msgstr "ಬಿಸ್ಲಾಮ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:57
 msgid "Bosnian"
-msgstr "Bosnian"
+msgstr "ಬೋಸ್ನಿಯನ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:58
 msgid "Breton"
-msgstr "Breton"
+msgstr "ಬ್ರೆಟನ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:59
 msgid "Bulgarian"
-msgstr "Bulgarian"
+msgstr "ಬಲ್ಗೇರಿಯನ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:60
 msgid "Burmese"
-msgstr "Burmese"
+msgstr "ಬರ್ಮೀಸ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:61
 msgid "Catalan"
-msgstr "Catalan"
+msgstr "ಕ್ಯಾಟಲಾನ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:62
 msgid "Chamorro"
-msgstr "Chamorro"
+msgstr "ಚಮೊರೊ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:63
 msgid "Chechen"
-msgstr "Chechen"
+msgstr "ಚೆಚೆನ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:64
 msgid "Chinese"
-msgstr "à²\9aà³\80ನಿ"
+msgstr "à²\9aಿನà³\80ಸà³\8d"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:65
 msgid "Church Slavic"
-msgstr "Church Slavic"
+msgstr "ಚರ್ಚ್ ಸ್ಲಾವಿಕ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:66
 msgid "Chuvash"
-msgstr "Chuvash"
+msgstr "ಚುವಾಶ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:67
 msgid "Cornish"
-msgstr "Cornish"
+msgstr "ಕಾರ್ನಿಷ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:68
 msgid "Corsican"
-msgstr "Corsican"
+msgstr "ಕೊರ್ಸಿಕನ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:69
 msgid "Czech"
-msgstr "Czech"
+msgstr "ಜೆಕ್ "
 
 #: src/text/iso-639_def.h:70
 msgid "Danish"
-msgstr "Danish"
+msgstr "ಡ್ಯಾನಿಶ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:71
 msgid "Dutch"
-msgstr "Dutch"
+msgstr "ಡಚ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:72
 msgid "Dzongkha"
-msgstr "Dzongkha"
+msgstr "ಜೋಂಖ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:73
 msgid "English"
@@ -4674,35 +5176,35 @@ msgstr "ಇಂಗ್ಲೀಷ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:74
 msgid "Esperanto"
-msgstr "Esperanto"
+msgstr "ಎಸ್ಪೆರಾಂಟೊ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:75
 msgid "Estonian"
-msgstr "Estonian"
+msgstr "ಎಸ್ಟೋನಿಯನ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:76
 msgid "Faroese"
-msgstr "Faroese"
+msgstr "ಫೆರೋಯಿಸ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:77
 msgid "Fijian"
-msgstr "Fijian"
+msgstr "ಫಿಜಿಯನ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:78
 msgid "Finnish"
-msgstr "Finnish"
+msgstr "ಫಿನ್ನಿಶ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:79
 msgid "French"
-msgstr "French"
+msgstr "ಫ್ರೆಂಚ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:80
 msgid "Frisian"
-msgstr "Frisian"
+msgstr "ಫ್ರಿಷಿಯನ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:81
 msgid "Georgian"
-msgstr "Georgian"
+msgstr "ಜಾರ್ಜಿಯನ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:82
 msgid "German"
@@ -4710,27 +5212,27 @@ msgstr "ಜರ್ಮನ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:83
 msgid "Gaelic (Scots)"
-msgstr "Gaelic (Scots)"
+msgstr "ಗೇಲಿಕ್ (ಸ್ಕಾಟ್ಸ್)"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:84
 msgid "Irish"
-msgstr "Irish"
+msgstr "ಐರಿಷ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:85
 msgid "Gallegan"
-msgstr "Gallegan"
+msgstr "ಗ್ಯಾಲಗನ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:86
 msgid "Manx"
-msgstr "Manx"
+msgstr "ಮ್ಯಾಂಕ್ಸ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:87
 msgid "Greek, Modern"
-msgstr "Greek, Modern"
+msgstr "ಗ್ರೀಕ್, ಆಧುನಿಕ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:88
 msgid "Guarani"
-msgstr "Guarani"
+msgstr "ಗೌರಾನಿ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:89
 msgid "Gujarati"
@@ -4738,11 +5240,11 @@ msgstr "ಗುಜರಾತಿ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:90
 msgid "Hebrew"
-msgstr "Hebrew"
+msgstr "ಹೀಬ್ರೂ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:91
 msgid "Herero"
-msgstr "Herero"
+msgstr "ಹೆರೆರೊ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:92
 msgid "Hindi"
@@ -4750,51 +5252,51 @@ msgstr "ಹಿಂದಿ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:93
 msgid "Hiri Motu"
-msgstr "Hiri Motu"
+msgstr "ಹಿರಿ ಮೊಟು"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:94
 msgid "Hungarian"
-msgstr "Hungarian"
+msgstr "ಹಂಗೇರಿಯನ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:95
 msgid "Icelandic"
-msgstr "Icelandic"
+msgstr "ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡಿಕ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:96
 msgid "Inuktitut"
-msgstr "Inuktitut"
+msgstr "ಇನುಕ್ಟಿಟುಟ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:97
 msgid "Interlingue"
-msgstr "Interlingue"
+msgstr "ಇಂಟರ್ಲಿಂಗ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:98
 msgid "Interlingua"
-msgstr "Interlingua"
+msgstr "ಇಂಟರ್ಲಿಂಗ್ವಾ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:99
 msgid "Indonesian"
-msgstr "Indonesian"
+msgstr "ಇಂಡೋನೇಷಿಯನ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:100
 msgid "Inupiaq"
-msgstr "Inupiaq"
+msgstr "ಇನೂಪಿಯಾಖ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:101
 msgid "Italian"
-msgstr "Italian"
+msgstr "ಇಟಾಲಿಯನ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:102
 msgid "Javanese"
-msgstr "Javanese"
+msgstr "ಜಾವನೀಸ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:103
 msgid "Japanese"
-msgstr "ಜಪಾನಿ"
+msgstr "ಜಪಾನೀಸ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:104
 msgid "Greenlandic, Kalaallisut"
-msgstr "Greenlandic, Kalaallisut"
+msgstr "ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡಿಕ್, ಕಲಾಲ್ಲಿಸುಟ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:105
 msgid "Kannada"
@@ -4802,11 +5304,11 @@ msgstr "ಕನ್ನಡ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:106
 msgid "Kashmiri"
-msgstr "à²\95ಾಶà³\8dಮà³\80ರಿ"
+msgstr "à²\95ಾಶà³\8dಮಿà³\95ರಿ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:107
 msgid "Kazakh"
-msgstr "Kazakh"
+msgstr "ಕಝಕ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:108
 msgid "Khmer"
@@ -4814,71 +5316,71 @@ msgstr "Khmer"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:109
 msgid "Kikuyu"
-msgstr "Kikuyu"
+msgstr "ಕಿಕುಯು"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:110
 msgid "Kinyarwanda"
-msgstr "Kinyarwanda"
+msgstr "ಕಿನ್ಯಾರವಾಂಡಾ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:111
 msgid "Kirghiz"
-msgstr "Kirghiz"
+msgstr "ಕಿರ್ಜಿಝ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:112
 msgid "Komi"
-msgstr "Komi"
+msgstr "ಕೋಮಿ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:113
 msgid "Korean"
-msgstr "Korean"
+msgstr "ಕೊರಿಯನ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:114
 msgid "Kuanyama"
-msgstr "Kuanyama"
+msgstr "ಕ್ವಾನ್ಯಾಮಾ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:115
 msgid "Kurdish"
-msgstr "Kurdish"
+msgstr "ಕರ್ಡಿಶ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:116
 msgid "Lao"
-msgstr "Lao"
+msgstr "ಲಾವೊ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:117 modules/demux/mp4/id3genres.h:118
 msgid "Latin"
-msgstr "Latin"
+msgstr "ಲ್ಯಾಟಿನ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:118
 msgid "Latvian"
-msgstr "Latvian"
+msgstr "ಲಟ್ವಿಯನ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:119
 msgid "Lingala"
-msgstr "Lingala"
+msgstr "ಲಿಂಗಾಲ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:120
 msgid "Lithuanian"
-msgstr "Lithuanian"
+msgstr "ಲಿಥುವೇನಿಯನ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:121
 msgid "Letzeburgesch"
-msgstr "Letzeburgesch"
+msgstr "ಲೆಟೆಝೆಬರ್ಜಿಶ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:122
 msgid "Macedonian"
-msgstr "Macedonian"
+msgstr "ಮೆಸಿಡೋನಿಯನ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:123
 msgid "Marshall"
-msgstr "Marshall"
+msgstr "ಮಾರ್ಷಲ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:124
 msgid "Malayalam"
-msgstr "ಮಲà³\86ಯಾಲಂ"
+msgstr "ಮಲಯಾಳಂ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:125
 msgid "Maori"
-msgstr "Maori"
+msgstr "ಮೌರಿ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:126
 msgid "Marathi"
@@ -4886,67 +5388,67 @@ msgstr "ಮರಾಠಿ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:127
 msgid "Malay"
-msgstr "Malay"
+msgstr "ಮಲಯಾ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:128
 msgid "Malagasy"
-msgstr "Malagasy"
+msgstr "ಮಲಗಾಸಿ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:129
 msgid "Maltese"
-msgstr "Maltese"
+msgstr "ಮಾಲ್ಟೀಸ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:130
 msgid "Moldavian"
-msgstr "Moldavian"
+msgstr "ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:131
 msgid "Mongolian"
-msgstr "Mongolian"
+msgstr "ಮೊಂಗೊಲಿಯನ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:132
 msgid "Nauru"
-msgstr "Nauru"
+msgstr "ನೌರು"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:133
 msgid "Navajo"
-msgstr "Navajo"
+msgstr "ನವಾಜೋ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:134
 msgid "Ndebele, South"
-msgstr " Ndebele, South "
+msgstr "ಎನ್ದೆಬೆಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:135
 msgid "Ndebele, North"
-msgstr " Ndebele, North "
+msgstr "Ndebele,ಉತ್ತರ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:136
 msgid "Ndonga"
-msgstr " Ndonga "
+msgstr "ಡೋಂಗಾ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:137
 msgid "Nepali"
-msgstr " Nepali "
+msgstr "ನೇಪಾಳಿ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:138
 msgid "Norwegian"
-msgstr " Norwegian "
+msgstr "ನಾರ್ವೆಯನ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:139
 msgid "Norwegian Nynorsk"
-msgstr " Norwegian Nynorsk "
+msgstr "ನಾರ್ವೆಯನೈನೋರ್ಕ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:140
 msgid "Norwegian Bokmaal"
-msgstr " Norwegian Bokmaal "
+msgstr "ನಾರ್ವೆಯನ್ ಬೂಕ್ಮಾಲ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:141
 msgid "Chichewa; Nyanja"
-msgstr "Chichewa; Nyanja"
+msgstr "ಚಿಚೇವಾ; ನ್ಯಾಂಜಾ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:142
 msgid "Occitan; Provençal"
-msgstr " Occitan; Provençal "
+msgstr "ಒಸಿಟನ್; ಪ್ರೊವೆನ್ಶಿಯಲ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:143
 msgid "Oriya"
@@ -4954,11 +5456,11 @@ msgstr "ಒರಿಯಾ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:144
 msgid "Oromo"
-msgstr " Oromo "
+msgstr "ಒರೊಮೊ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:146
 msgid "Ossetian; Ossetic"
-msgstr " Ossetian; Ossetic "
+msgstr "ಒಸೆಟೀಯನ್; ಒಸ್ಸೆಟಿಕ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:147
 msgid "Panjabi"
@@ -4970,47 +5472,47 @@ msgstr "ಪರ್ಷಿಯನ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:149
 msgid "Pali"
-msgstr "ಪಾಲಿ"
+msgstr "ಪಾಳಿ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:150
 msgid "Polish"
-msgstr "Polish"
+msgstr "ಪೋಲಿಷ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:151
 msgid "Portuguese"
-msgstr " Portuguese "
+msgstr "ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:152
 msgid "Pushto"
-msgstr " Pushto "
+msgstr "ಪುಷ್ತೋ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:153
 msgid "Quechua"
-msgstr " Quechua "
+msgstr "ಕ್ವೆಚುವಾ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:154
 msgid "Original audio"
-msgstr "ಮೂಲ audio"
+msgstr "ಮೂಲ ಧ್ವನಿ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:155
 msgid "Raeto-Romance"
-msgstr " Raeto-Romance "
+msgstr "ರೀಟೊ-ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:156
 msgid "Romanian"
-msgstr " Romanian "
+msgstr "ರೊಮೇನಿಯನ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:157
 msgid "Rundi"
-msgstr " Rundi"
+msgstr "ರುಂಡಿ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:158
 msgid "Russian"
-msgstr " Russian "
+msgstr "ರಷ್ಯನ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:159
 msgid "Sango"
-msgstr " Sango "
+msgstr "ಸಾಂಗೋ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:160
 msgid "Sanskrit"
@@ -5018,75 +5520,75 @@ msgstr "ಸಂಸ್ಕೃತ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:161
 msgid "Serbian"
-msgstr " Serbian "
+msgstr "ಸರ್ಬಿಯನ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:162
 msgid "Croatian"
-msgstr " Croatian "
+msgstr "ಕ್ರೋಯೇಶಿಯನ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:163
 msgid "Sinhalese"
-msgstr " Sinhalese "
+msgstr "ಕ್ರೋಯೇಶಿಯನ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:164
 msgid "Slovak"
-msgstr "Slovak"
+msgstr "ಸ್ಲೋವಾಕ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:165
 msgid "Slovenian"
-msgstr "Slovenian"
+msgstr "ಸ್ಲೋವೇನಿಯನ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:166
 msgid "Northern Sami"
-msgstr " Northern Sami "
+msgstr "ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಸಾಮಿ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:167
 msgid "Samoan"
-msgstr " Samoan "
+msgstr "ಸಮೋನ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:168
 msgid "Shona"
-msgstr " Shona "
+msgstr "ಶೋನಾ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:169
 msgid "Sindhi"
-msgstr " Sindhi "
+msgstr "ಸಿಂಧಿ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:170
 msgid "Somali"
-msgstr " Somali "
+msgstr "ಸೊಮಾಲಿ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:171
 msgid "Sotho, Southern"
-msgstr " Sotho, Southern "
+msgstr "ದಕ್ಷಿಣದ ಸೋಥೋ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:172
 msgid "Spanish"
-msgstr " Spanish "
+msgstr "ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:173
 msgid "Sardinian"
-msgstr " Sardinian "
+msgstr "ಸಾರ್ಡಿನಿಯನ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:174
 msgid "Swati"
-msgstr "Swati"
+msgstr "ಸ್ವಾಟಿ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:175
 msgid "Sundanese"
-msgstr "Sundanese"
+msgstr "ಸುಂದನೀಸ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:176
 msgid "Swahili"
-msgstr "Swahili"
+msgstr "ಸ್ವಾಹಿಲಿ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:177
 msgid "Swedish"
-msgstr "Swedish"
+msgstr "ಸ್ವೀಡಿಷ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:178
 msgid "Tahitian"
-msgstr "Tahitian"
+msgstr "ಟಹೀಟಿಯನ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:179
 msgid "Tamil"
@@ -5094,7 +5596,7 @@ msgstr "ತಮಿಳು"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:180
 msgid "Tatar"
-msgstr "Tatar"
+msgstr "ಟಾಟರ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:181
 msgid "Telugu"
@@ -5102,55 +5604,55 @@ msgstr "ತೆಲುಗು"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:182
 msgid "Tajik"
-msgstr "Tajik"
+msgstr "ಟಜಿಕ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:183
 msgid "Tagalog"
-msgstr "Tagalog"
+msgstr "ಟ್ಯಾಗಲಾಗ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:184
 msgid "Thai"
-msgstr "Thai"
+msgstr "ಥಾಯ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:185
 msgid "Tibetan"
-msgstr "Tibetan"
+msgstr "ಟಿಬೆಟಿಯನ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:186
 msgid "Tigrinya"
-msgstr "Tigrinya"
+msgstr "ಟಿಗ್ರಿನ್ಯಾ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:187
 msgid "Tonga (Tonga Islands)"
-msgstr " Tonga (Tonga Islands) "
+msgstr "ಟೊಂಗಾ (ಟೊಂಗಾ ದ್ವೀಪ)"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:188
 msgid "Tswana"
-msgstr "Tswana"
+msgstr "ಸ್ವಾನಾ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:189
 msgid "Tsonga"
-msgstr "Tsonga"
+msgstr "ಸೋಂಗಾ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:190
 msgid "Turkish"
-msgstr "Turkish"
+msgstr "ಟರ್ಕಿಶ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:191
 msgid "Turkmen"
-msgstr "Turkmen"
+msgstr "ಟರ್ಕ್ಮೆನ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:192
 msgid "Twi"
-msgstr "Twi"
+msgstr "ಟ್ವಿ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:193
 msgid "Uighur"
-msgstr "Uighur"
+msgstr "ಯಿಘುರ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:194
 msgid "Ukrainian"
-msgstr "Ukrainian"
+msgstr "ಉಕ್ರೇನಿಯನ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:195
 msgid "Urdu"
@@ -5158,75 +5660,77 @@ msgstr "ಉರ್ದು"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:196
 msgid "Uzbek"
-msgstr "Uzbek"
+msgstr "ಉಜ್ಬೆಕ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:197
 msgid "Vietnamese"
-msgstr "Vietnamese"
+msgstr "ವಿಯೆಟ್ನಾಮೀಸ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:198
 msgid "Volapuk"
-msgstr "Volapuk"
+msgstr "ವೊಲಾಪುಕ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:199
 msgid "Welsh"
-msgstr "Welsh"
+msgstr "ವೆಲ್ಷ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:200
 msgid "Wolof"
-msgstr "Wolof"
+msgstr "ವೋಲೋಫ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:201
 msgid "Xhosa"
-msgstr "Xhosa"
+msgstr "ಕ್ಷೋಸ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:202
 msgid "Yiddish"
-msgstr "Yiddish"
+msgstr "ಯಿಡ್ಡಿಷ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:203
 msgid "Yoruba"
-msgstr "Yoruba"
+msgstr "ಯೊರುಬಾ"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:204
 msgid "Zhuang"
-msgstr "Zhuang"
+msgstr "ಝೂವಾಂಗ್"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:205
 msgid "Zulu"
-msgstr "Zulu"
+msgstr "ಝುಲು"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:170
+#: src/video_output/vout_intf.c:172
 msgid "Autoscale video"
-msgstr ""
+msgstr "ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅಳತೆಬದಲಾವಣೆಮಾಡಿ"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:176
+#: src/video_output/vout_intf.c:178 modules/codec/svg.c:54
 msgid "Scale factor"
-msgstr ""
+msgstr "ಅಲತೆಬದಲಾವಣೆಯ ಅಂಶ"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:218 modules/gui/macosx/MainMenu.m:401
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:402 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:83
-#: modules/video_filter/croppadd.c:86 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1327
+#: src/video_output/vout_intf.c:220 modules/gui/macosx/MainMenu.m:413
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:414 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:82
+#: modules/video_filter/croppadd.c:86 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1416
 msgid "Crop"
 msgstr "ಕತ್ತರಿಸು"
 
-#: src/video_output/vout_intf.c:248 modules/access/decklink.cpp:92
+#: src/video_output/vout_intf.c:250 modules/access/decklink.cpp:94
 #: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:78
 #: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:73 modules/demux/rawvid.c:59
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:399 modules/gui/macosx/MainMenu.m:400
-#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1303
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:411 modules/gui/macosx/MainMenu.m:412
+#: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1359
 msgid "Aspect ratio"
-msgstr ""
+msgstr "ಆಕಾರ ಅನುಪಾತ"
 
 #: modules/access/alsa.c:36
 msgid ""
 "Pass alsa:// to open the default ALSA capture device, or alsa://SOURCE to "
 "open a specific device named SOURCE."
 msgstr ""
+"Pass alsa:// to open the default ALSA capture device, or alsa://SOURCE to "
+"open a specific device named SOURCE."
 
 #: modules/access/alsa.c:49
 msgid "192000 Hz"
-msgstr " 192000 Hz "
+msgstr "192000 Hz"
 
 #: modules/access/alsa.c:49
 msgid "176400 Hz"
@@ -5242,7 +5746,7 @@ msgstr "88200 Hz"
 
 #: modules/access/alsa.c:50
 msgid "48000 Hz"
-msgstr " 48000 Hz "
+msgstr "48000 Hz"
 
 #: modules/access/alsa.c:50
 msgid "44100 Hz"
@@ -5250,31 +5754,31 @@ msgstr "44100 Hz"
 
 #: modules/access/alsa.c:51
 msgid "32000 Hz"
-msgstr " 32000 Hz "
+msgstr "32000 Hz"
 
 #: modules/access/alsa.c:51
 msgid "22050 Hz"
-msgstr " 22050 Hz "
+msgstr "22050 Hz"
 
 #: modules/access/alsa.c:51
 msgid "24000 Hz"
-msgstr " 24000 Hz"
+msgstr "24000 Hz"
 
 #: modules/access/alsa.c:51
 msgid "16000 Hz"
-msgstr " 16000 Hz "
+msgstr "16000 Hz"
 
 #: modules/access/alsa.c:52
 msgid "11025 Hz"
-msgstr " 11025 Hz "
+msgstr "11025 Hz"
 
 #: modules/access/alsa.c:52
 msgid "8000 Hz"
-msgstr " 8000 Hz "
+msgstr "8000 Hz"
 
 #: modules/access/alsa.c:52
 msgid "4000 Hz"
-msgstr " 4000 Hz"
+msgstr "4000 Hz"
 
 #: modules/access/alsa.c:56
 msgid "ALSA"
@@ -5282,27 +5786,29 @@ msgstr "ALSA"
 
 #: modules/access/alsa.c:57
 msgid "ALSA audio capture"
-msgstr ""
+msgstr "ALSA ಧ್ವನಿಗ್ರಹಿಕೆ"
 
 #: modules/access/attachment.c:44
 msgid "Attachment"
-msgstr ""
+msgstr "ಲಗತ್ತು"
 
 #: modules/access/attachment.c:45
 msgid "Attachment input"
-msgstr ""
-
-#: modules/access/avio.h:39
-msgid "FFmpeg"
-msgstr "FFmpeg"
+msgstr "Input ಅನ್ನು ಲಗತ್ತು"
 
-#: modules/access/avio.h:40
-msgid "FFmpeg access"
+#: modules/access/avio.h:33
+msgid "AVIO"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/avio.h:49
-msgid "libavformat access output"
-msgstr ""
+#: modules/access/avio.h:34
+#, fuzzy
+msgid "libavformat AVIO access"
+msgstr "libavformat ಪ್ರವೇಶ output"
+
+#: modules/access/avio.h:44
+#, fuzzy
+msgid "libavformat AVIO access output"
+msgstr "libavformat ಪ್ರವೇಶ output"
 
 #: modules/access/bd/bd.c:54
 msgid "BD"
@@ -5310,106 +5816,137 @@ msgstr "BD"
 
 #: modules/access/bd/bd.c:55
 msgid "Blu-ray Disc Input"
-msgstr ""
+msgstr "ಬ್ಲೂ ರೇ ಡಿಸ್ಕ್ Input"
 
-#: modules/access/bluray.c:60
+#: modules/access/bluray.c:67
 msgid "Blu-ray menus"
-msgstr ""
+msgstr "ಬ್ಲೂ ರೇ ಮೆನುಗಳು"
 
-#: modules/access/bluray.c:61
+#: modules/access/bluray.c:68
 msgid "Use Blu-ray menus. If disabled, the movie will start directly"
 msgstr ""
+"ಬ್ಲೂ ರೇ ಮೆನುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ. ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಚಲನಚಿತ್ರ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ"
 
-#: modules/access/bluray.c:69 modules/services_discovery/udev.c:596
+#: modules/access/bluray.c:70
+#, fuzzy
+msgid "Region code"
+msgstr "ಪ್ರದೇಶದ ಬಲ ಅಂಕಣ"
+
+#: modules/access/bluray.c:71
+msgid ""
+"Blu-Ray player region code. Some discs can be played only with a correct "
+"region code."
+msgstr ""
+
+#: modules/access/bluray.c:87 modules/services_discovery/udev.c:597
 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:300
 msgid "Blu-ray"
-msgstr ""
+msgstr "ಬ್ಲೂ ರೇ"
 
-#: modules/access/bluray.c:70
+#: modules/access/bluray.c:88
 msgid "Blu-ray Disc support (libbluray)"
+msgstr "ಬ್ಲೂ ರೇ ಡಿಸ್ಕ್ ಬೆಂಬಲ (libbluray)"
+
+#: modules/access/bluray.c:349
+msgid "Path doesn't appear to be a Blu-ray"
 msgstr ""
 
-#: modules/access/bluray.c:263
+#: modules/access/bluray.c:361
 msgid ""
 "This Blu-ray Disc needs a library for AACS decoding, and your system does "
 "not have it."
 msgstr ""
+"ಈ ಬ್ಲೂ ರೇ ಡಿಸ್ಕ್ AACS ವಿಸಂಕೇತಿಸುವ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದನ್ನು "
+"ಹೊಂದಿಲ್ಲ."
 
-#: modules/access/bluray.c:272
+#: modules/access/bluray.c:367
 msgid "Blu-ray Disc is corrupted."
-msgstr ""
+msgstr "ಬ್ಲೂ ರೇ ಡಿಸ್ಕ್ ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿದೆ."
 
-#: modules/access/bluray.c:275
+#: modules/access/bluray.c:369
 msgid "Missing AACS configuration file!"
-msgstr ""
+msgstr "AACS ಸಂರಚನಾ ಕಡತ ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ!"
 
-#: modules/access/bluray.c:278
+#: modules/access/bluray.c:371
 msgid "No valid processing key found in AACS config file."
-msgstr ""
+msgstr "AACS ಸಂರಚನಾ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾನ್ಯವಾದ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕೀಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ."
 
-#: modules/access/bluray.c:281
+#: modules/access/bluray.c:373
 msgid "No valid host certificate found in AACS config file."
-msgstr ""
+msgstr "AACS ಸಂರಚನಾ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯವಾದ ಅತಿಥೇಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ."
 
-#: modules/access/bluray.c:284
+#: modules/access/bluray.c:375
 msgid "AACS Host certificate revoked."
-msgstr ""
+msgstr "AACS ಅತಿಥೇಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ."
 
-#: modules/access/bluray.c:287
+#: modules/access/bluray.c:377
 msgid "AACS MMC failed."
-msgstr ""
-
-#: modules/access/bluray.c:293
-msgid "Your system AACS decoding library does not work. Missing keys?"
-msgstr ""
+msgstr "AACS MMC ವಿಫಲವಾಗಿದೆ."
 
-#: modules/access/bluray.c:303
+#: modules/access/bluray.c:387
 msgid ""
 "This Blu-ray Disc needs a library for BD+ decoding, and your system does not "
 "have it."
 msgstr ""
+"ಈ ಬ್ಲೂ ರೇ ಡಿಸ್ಕ್ BD+ ವಿಸಂಕೇತಿಸುವ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದನ್ನು "
+"ಹೊಂದಿಲ್ಲ."
 
-#: modules/access/bluray.c:308
+#: modules/access/bluray.c:390
 msgid "Your system BD+ decoding library does not work. Missing configuration?"
 msgstr ""
+"ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ-BD + ವಿಸಂಕೇತಿಸುವ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂರಚನಾ ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆಯೆ?"
 
-#: modules/access/bluray.c:370
-msgid "Blu-ray error"
+#: modules/access/bluray.c:438
+msgid "Failed to start bluray playback. Please try without menu support."
 msgstr ""
 
+#: modules/access/bluray.c:466
+msgid "Blu-ray error"
+msgstr "ಬ್ಲೂ ರೇ ದೋಷ"
+
+#: modules/access/bluray.c:1189
+#, fuzzy
+msgid "Top Menu"
+msgstr "ಮೆನು"
+
+#: modules/access/bluray.c:1191
+#, fuzzy
+msgid "First Play"
+msgstr "ಮೊದಲು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ"
+
 #: modules/access/cdda.c:62 modules/gui/macosx/open.m:160
 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:301
 msgid "Audio CD"
-msgstr "ಶà³\8dರವಣ CD"
+msgstr "ಧà³\8dವನಿ CD"
 
 #: modules/access/cdda.c:63
 msgid "Audio CD input"
-msgstr ""
+msgstr "ಧ್ವನಿ CD Input"
 
 #: modules/access/cdda.c:69
 msgid "[cdda:][device][@[track]]"
-msgstr ""
+msgstr "[cdda:][device][@[track]]"
 
 #: modules/access/cdda.c:78
 msgid "CDDB Server"
-msgstr "CDDB Server"
+msgstr "CDDB ಸರ್ವರ್"
 
 #: modules/access/cdda.c:79
 msgid "Address of the CDDB server to use."
-msgstr ""
+msgstr "ಉಪಯೋಗಿಸಲು CDDB ಸರ್ವರ್ ನ ವಿಳಾಸ"
 
 #: modules/access/cdda.c:80
 msgid "CDDB port"
-msgstr "CDBD port"
+msgstr "CDDB ಪೋರ್ಟ್"
 
 #: modules/access/cdda.c:81
 msgid "CDDB Server port to use."
-msgstr ""
+msgstr "ಉಪಯೋಗಿಸಲು CDDB ಸರ್ವರ್ ನ ಸಂಪರ್ಕಸ್ಥಾನ."
 
-#: modules/access/cdda.c:491
+#: modules/access/cdda.c:487
 #, c-format
 msgid "Audio CD - Track %02i"
-msgstr ""
+msgstr "ಧ್ವನಿ CD-ಟ್ರ್ಯಾಕ್ %02i"
 
 #: modules/access/dc1394.c:51
 msgid "DC1394"
@@ -5417,173 +5954,204 @@ msgstr "DC1394"
 
 #: modules/access/dc1394.c:52
 msgid "IIDC Digital Camera (FireWire) input"
-msgstr ""
+msgstr "IIDC ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ (FireWire) input"
 
-#: modules/access/decklink.cpp:44
-msgid "Input card to use"
-msgstr ""
+#: modules/access/dcp/dcp.cpp:75
+#, fuzzy
+msgid "DCP"
+msgstr "RDP"
+
+#: modules/access/dcp/dcp.cpp:78
+#, fuzzy
+msgid "Digital Cinema Package module"
+msgstr "ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೇಲ್ಮೈ ಘಟಕಗಳು"
 
 #: modules/access/decklink.cpp:46
+msgid "Input card to use"
+msgstr "ಬಳಸಲು ಕಾರ್ಡನ್ನು ಒಳಸೇರಿಸಿ"
+
+#: modules/access/decklink.cpp:48
 msgid ""
 "DeckLink capture card to use, if multiple exist. The cards are numbered from "
 "0."
 msgstr ""
-
-#: modules/access/decklink.cpp:49
-msgid "Desired input video mode"
-msgstr ""
+"DeckLink capture card to use, if multiple exist. The cards are numbered from "
+"0."
 
 #: modules/access/decklink.cpp:51
+#, fuzzy
+msgid "Desired input video mode. Leave empty for autodetection."
+msgstr "ಬಯಸಿದ input ವಿಡಿಯೋ ವಿಧಾನ"
+
+#: modules/access/decklink.cpp:53
 msgid ""
 "Desired input video mode for DeckLink captures. This value should be a "
 "FOURCC code in textual form, e.g. \"ntsc\"."
 msgstr ""
+"Desired input video mode for DeckLink captures. This value should be a "
+"FOURCC code in textual form, e.g. \"ntsc\"."
 
-#: modules/access/decklink.cpp:55 modules/video_output/decklink.cpp:80
+#: modules/access/decklink.cpp:57 modules/video_output/decklink.cpp:90
 msgid "Audio connection"
-msgstr ""
+msgstr "ಧ್ವನಿ ಸಂಪರ್ಕ"
 
-#: modules/access/decklink.cpp:57
+#: modules/access/decklink.cpp:59
 msgid ""
 "Audio connection to use for DeckLink captures. Valid choices: embedded, "
 "aesebu, analog. Leave blank for card default."
 msgstr ""
+"Audio connection to use for DeckLink captures. Valid choices: embedded, "
+"aesebu, analog. Leave blank for card default."
 
-#: modules/access/decklink.cpp:61 modules/demux/rawaud.c:43
-#: modules/video_output/decklink.cpp:85
+#: modules/access/decklink.cpp:63 modules/demux/rawaud.c:43
+#: modules/video_output/decklink.cpp:95
 msgid "Audio samplerate (Hz)"
-msgstr ""
+msgstr "ಧ್ವನಿ ಮಾದರಿಯ ದರ"
 
-#: modules/access/decklink.cpp:63
+#: modules/access/decklink.cpp:65
 msgid ""
 "Audio sampling rate (in hertz) for DeckLink captures. 0 disables audio input."
 msgstr ""
+"Audio sampling rate (in hertz) for DeckLink captures. 0 disables audio input."
 
-#: modules/access/decklink.cpp:66 modules/access/dshow/dshow.cpp:197
-#: modules/video_output/decklink.cpp:90
+#: modules/access/decklink.cpp:68 modules/access/dshow/dshow.cpp:197
+#: modules/video_output/decklink.cpp:100
 msgid "Number of audio channels"
-msgstr ""
+msgstr "ಧ್ವನಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ"
 
-#: modules/access/decklink.cpp:68
+#: modules/access/decklink.cpp:70
 msgid ""
 "Number of input audio channels for DeckLink captures. Must be 2, 8 or 16. 0 "
 "disables audio input."
 msgstr ""
+"Number of input audio channels for DeckLink captures. Must be 2, 8 or 16. 0 "
+"disables audio input."
 
-#: modules/access/decklink.cpp:71 modules/video_output/decklink.cpp:95
+#: modules/access/decklink.cpp:73 modules/video_output/decklink.cpp:105
 msgid "Video connection"
-msgstr ""
+msgstr "ವೀಡಿಯೊ ಸಂಪರ್ಕ"
 
-#: modules/access/decklink.cpp:73
+#: modules/access/decklink.cpp:75
 msgid ""
 "Video connection to use for DeckLink captures. Valid choices: sdi, hdmi, "
 "opticalsdi, component, composite, svideo. Leave blank for card default."
 msgstr ""
+"Video connection to use for DeckLink captures. Valid choices: sdi, hdmi, "
+"opticalsdi, component, composite, svideo. Leave blank for card default."
 
-#: modules/access/decklink.cpp:82 modules/access/linsys/linsys_sdi.c:93
-#: modules/video_output/decklink.cpp:113
+#: modules/access/decklink.cpp:84 modules/access/linsys/linsys_sdi.c:93
+#: modules/video_output/decklink.cpp:123
 msgid "SDI"
 msgstr "SDI"
 
-#: modules/access/decklink.cpp:82 modules/video_output/decklink.cpp:113
+#: modules/access/decklink.cpp:84 modules/video_output/decklink.cpp:123
 msgid "HDMI"
 msgstr "HDMI"
 
-#: modules/access/decklink.cpp:82 modules/video_output/decklink.cpp:113
+#: modules/access/decklink.cpp:84 modules/video_output/decklink.cpp:123
 msgid "Optical SDI"
-msgstr "Optical SDI"
+msgstr "ಆಪ್ಟಿಕಲ್ SDI"
 
-#: modules/access/decklink.cpp:82 modules/video_output/decklink.cpp:113
+#: modules/access/decklink.cpp:84 modules/video_output/decklink.cpp:123
 msgid "Component"
-msgstr ""
+msgstr "ಅಂಶ"
 
-#: modules/access/decklink.cpp:82 modules/video_output/decklink.cpp:113
+#: modules/access/decklink.cpp:84 modules/video_output/decklink.cpp:123
 msgid "Composite"
-msgstr ""
+msgstr "ಸಂಯುಕ್ತ"
 
-#: modules/access/decklink.cpp:82 modules/video_output/decklink.cpp:113
+#: modules/access/decklink.cpp:84 modules/video_output/decklink.cpp:123
 msgid "S-video"
-msgstr ""
+msgstr "S-ವೀಡಿಯೋ"
 
-#: modules/access/decklink.cpp:89 modules/video_output/decklink.cpp:120
+#: modules/access/decklink.cpp:91
 msgid "Embedded"
-msgstr ""
+msgstr "ಆವರಿಸಿದ"
 
-#: modules/access/decklink.cpp:89 modules/video_output/decklink.cpp:120
+#: modules/access/decklink.cpp:91
 msgid "AES/EBU"
-msgstr ""
+msgstr "AES/EBU"
 
-#: modules/access/decklink.cpp:89 modules/video_output/decklink.cpp:120
+#: modules/access/decklink.cpp:91
 msgid "Analog"
-msgstr ""
+msgstr "ಅನುರೂಪ"
 
-#: modules/access/decklink.cpp:94 modules/demux/rawvid.c:61
+#: modules/access/decklink.cpp:96 modules/demux/rawvid.c:61
 msgid "Aspect ratio (4:3, 16:9). Default assumes square pixels."
 msgstr ""
+"ಆಕಾರ ಅನುಪಾತ (4:3, 16:9). ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಚೌಕ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳೆಂದು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ."
 
-#: modules/access/decklink.cpp:97
+#: modules/access/decklink.cpp:99
 msgid "DeckLink"
-msgstr ""
+msgstr "DeckLink"
 
-#: modules/access/decklink.cpp:98
+#: modules/access/decklink.cpp:100
 msgid "Blackmagic DeckLink SDI input"
-msgstr ""
+msgstr "Blackmagic DeckLink SDI ಇನ್ಪುಟ್"
 
-#: modules/access/decklink.cpp:118 modules/video_output/decklink.cpp:99
+#: modules/access/decklink.cpp:120 modules/video_output/decklink.cpp:109
 msgid "10 bits"
-msgstr ""
+msgstr "10 ಬಿಟ್ಗಳು"
+
+#: modules/access/decklink.cpp:319 modules/demux/ty.c:776
+msgid "Closed captions 1"
+msgstr "ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು 1"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:92
 msgid "Cable"
-msgstr ""
+msgstr "ಕೇಬಲ್"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:92
 msgid "Antenna"
-msgstr ""
+msgstr "ಆಂಟೆನಾ"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:100
 msgid "TV"
-msgstr ""
+msgstr "ಟಿವಿ"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:101
 msgid "FM radio"
-msgstr ""
+msgstr "ಎಫ್ಎಂ ರೇಡಿಯೋ"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:102
 msgid "AM radio"
-msgstr ""
+msgstr "ಎಮ್ ರೇಡಿಯೊ"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:103
 msgid "DSS"
-msgstr ""
+msgstr "DSS"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:130
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:817
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:795
 msgid "Video device name"
-msgstr ""
+msgstr "ವೀಡಿಯೊ ಸಾಧನದ ಹೆಸರು"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:132
 msgid ""
 "Name of the video device that will be used by the DirectShow plugin. If you "
 "don't specify anything, the default device will be used."
 msgstr ""
+"Name of the video device that will be used by the DirectShow plugin. If you "
+"don't specify anything, the default device will be used."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:135
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:825
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1046
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:803
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1024
 msgid "Audio device name"
-msgstr ""
+msgstr "ಧ್ವನಿ ಸಾಧನದ ಹೆಸರು"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:137
 msgid ""
 "Name of the audio device that will be used by the DirectShow plugin. If you "
 "don't specify anything, the default device will be used. "
 msgstr ""
+"Name of the audio device that will be used by the DirectShow plugin. If you "
+"don't specify anything, the default device will be used. "
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:140
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:792
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:770
 msgid "Video size"
-msgstr ""
+msgstr "ವೀಡಿಯೊದ ಗಾತ್ರ"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:142
 msgid ""
@@ -5591,95 +6159,109 @@ msgid ""
 "don't specify anything the default size for your device will be used. You "
 "can specify a standard size (cif, d1, ...) or <width>x<height>."
 msgstr ""
+"Size of the video that will be displayed by the DirectShow plugin. If you "
+"don't specify anything the default size for your device will be used. You "
+"can specify a standard size (cif, d1, ...) or &lt;width&gt;x&lt;height&gt;."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:145 modules/access/v4l2/v4l2.c:196
 msgid "Picture aspect-ratio n:m"
-msgstr ""
+msgstr "ಚಿತ್ರದ ಆಕಾರ ಅನುಪಾತ n:m"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:146 modules/access/v4l2/v4l2.c:197
 msgid "Define input picture aspect-ratio to use. Default is 4:3"
 msgstr ""
+"input ಚಿತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಆಕಾರ ಅನುಪಾತವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ 4:3 ಆಗಿದೆ"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:147 modules/access/v4l2/v4l2.c:53
 msgid "Video input chroma format"
-msgstr ""
+msgstr "ವಿಡಿಯೋ input ವರ್ಣಶುದ್ಧತೆಯ ಸ್ವರೂಪ"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:149
 msgid ""
 "Force the DirectShow video input to use a specific chroma format (eg. I420 "
 "(default), RV24, etc.)"
 msgstr ""
+" DirectShow ವಿಡಿಯೋ input ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಣಶುದ್ಧತೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು "
+"ಒತ್ತಾಯಿಸಿ (ಉದಾ. I420 (ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ), RV24, ಇತ್ಯಾದಿ)"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:151
 msgid "Video input frame rate"
-msgstr ""
+msgstr "ವಿಡಿಯೋ input ಚೌಕಟ್ಟಿನ ದರ"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:153
 msgid ""
 "Force the DirectShow video input to use a specific frame rate (eg. 0 means "
 "default, 25, 29.97, 50, 59.94, etc.)"
 msgstr ""
+" DirectShow ವಿಡಿಯೋ input ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ದರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ "
+"(ಉದಾ: 0 ಎಂದರೆ ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ, 25, 29.97, 50, 59.94 ರ, ಇತ್ಯಾದಿ)"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:155
 msgid "Device properties"
-msgstr ""
+msgstr "ಸಾಧನದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:157
 msgid ""
 "Show the properties dialog of the selected device before starting the stream."
 msgstr ""
+"ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಸಾಧನದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು "
+"ತೋರಿಸಿ."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:159
 msgid "Tuner properties"
-msgstr ""
+msgstr "ಸ್ವರಸಂಯೋಜಕದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:161
 msgid "Show the tuner properties [channel selection] page."
-msgstr ""
+msgstr "ಸ್ವರಸಂಯೋಜಕದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ [ಚಾನಲ್ ಆಯ್ಕೆ] ಪುಟ ತೋರಿಸಿ."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:162
 msgid "Tuner TV Channel"
-msgstr ""
+msgstr "ಸ್ವರಸಂಯೋಜಕದ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:164
 msgid "Set the TV channel the tuner will set to (0 means default)."
 msgstr ""
+"ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು  ಹೊಂದಿಸಿ ಸ್ವರಸಂಯೋಜಕ (0 ಎಂದರೆ ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ) ಗೆ "
+"ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ ."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:166
 msgid "Tuner Frequency"
-msgstr ""
+msgstr "ಸ್ವರಸಂಯೋಜಕದ ಆವರ್ತನ"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:167
 msgid "This overrides the channel. Measured in Hz."
-msgstr ""
+msgstr "ಇದು ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತುತದೆ. Hz ನಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:168
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:845
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1066
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:823
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1044
 msgid "Video standard"
-msgstr ""
+msgstr "ವಿಡಿಯೋ ಗುಣಮಟ್ಟ"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:169
 msgid "Tuner country code"
-msgstr ""
+msgstr "ಸ್ವರಸಂಯೋಜಕದ ದೇಶದ ಕೋಡ್"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:171
 msgid ""
 "Set the tuner country code that establishes the current channel-to-frequency "
 "mapping (0 means default)."
 msgstr ""
+"Set the tuner country code that establishes the current channel-to-frequency "
+"mapping (0 means default)."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:173
 msgid "Tuner input type"
-msgstr ""
+msgstr "ಸ್ವರಸಂಯೋಜಕದ ಆದಾನದ ಮಾದರಿ"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:175
 msgid "Select the tuner input type (Cable/Antenna)."
-msgstr ""
+msgstr "ಸ್ವರಸಂಯೋಜಕ input ಮಾದರಿಯನ್ನು (ಕೇಬಲ್ / ಆಂಟೆನಾ) ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:176
 msgid "Video input pin"
-msgstr ""
+msgstr "ವಿಡಿಯೋದ input ಪಿನ್"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:178
 msgid ""
@@ -5688,128 +6270,147 @@ msgid ""
 "\"Device config\" area, and use those numbers here. -1 means that settings "
 "will not be changed."
 msgstr ""
+"Select the video input source, such as composite, s-video, or tuner. Since "
+"these settings are hardware-specific, you should find good settings in the "
+"\"Device config\" area, and use those numbers here. -1 means that settings "
+"will not be changed."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:182
 msgid "Audio input pin"
-msgstr ""
+msgstr "ಧ್ವನಿಯ input ಪಿನ್"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:184
 msgid "Select the audio input source. See the \"video input\" option."
-msgstr ""
+msgstr "ಧ್ವನಿಯ input ಮೂಲವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. \"ವಿಡಿಯೋ input \" ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:185
 msgid "Video output pin"
-msgstr ""
+msgstr "ವೀಡಿಯೋದ input ಪಿನ್"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:187
 msgid "Select the video output type. See the \"video input\" option."
-msgstr ""
+msgstr "ವೀಡಿಯೊ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:188
 msgid "Audio output pin"
-msgstr ""
+msgstr "ಧ್ವನಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪಿನ್"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:190
 msgid "Select the audio output type. See the \"video input\" option."
-msgstr ""
+msgstr "ಧ್ವನಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.\"ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ಪುಟ್ \" ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:192
 msgid "AM Tuner mode"
-msgstr ""
+msgstr "AM ಸ್ವರಸಂಯೋಜಕದ ಕ್ರಮ"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:194
 msgid ""
 "AM Tuner mode. Can be one of Default (0), TV (1),AM Radio (2), FM Radio (3) "
 "or DSS (4)."
 msgstr ""
+"AM Tuner mode. Can be one of Default (0), TV (1),AM Radio (2), FM Radio (3) "
+"or DSS (4)."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:199
 msgid ""
 "Select audio input format with the given number of audio channels (if non 0)"
 msgstr ""
+"ಧ್ವನಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ನೀಡಿದ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಧ್ವನಿ ಇನ್ಪುಟ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ (ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದ "
+"ವೇಳೆ 0)"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:201
-#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:93
+#: modules/stream_out/transcode/transcode.c:94
 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:281
 msgid "Audio sample rate"
-msgstr ""
+msgstr "ಧ್ವನಿ ಮಾದರಿಯ ದರ"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:203
 msgid "Select audio input format with the given sample rate (if non 0)"
 msgstr ""
+"ನೀಡಿದ ಮಾದರಿ ದರದ ಜೊತೆ ಧ್ವನಿ ಇನ್ಪುಟ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ (ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆ 0)"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:205
 msgid "Audio bits per sample"
-msgstr ""
+msgstr "ಪ್ರತಿ ಮಾದರಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಬಿಟ್‍ಗಳು "
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:207
 msgid "Select audio input format with the given bits/sample (if non 0)"
 msgstr ""
+"ನೀಡಿದ ಬಿಟ್ಸ್/ಮಾದರಿ ಜೊತೆ ಧ್ವನಿ ಇನ್ಪುಟ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ (ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆ 0)"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:219
 msgid "DirectShow"
-msgstr ""
+msgstr "DirectShow"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:220 modules/access/dshow/dshow.cpp:300
 msgid "DirectShow input"
-msgstr ""
+msgstr "DirectShow input"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:226 modules/access/dshow/dshow.cpp:230
 msgid "Configure"
-msgstr ""
+msgstr "ಸಂರಚಿಸಿ"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:527 modules/access/dshow/dshow.cpp:601
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:1048 modules/access/dshow/dshow.cpp:1101
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:1040 modules/access/dshow/dshow.cpp:1093
 msgid "Capture failed"
-msgstr ""
+msgstr "ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:528
 msgid "No video or audio device selected."
-msgstr ""
+msgstr "ಯಾವುದೇ ವೀಡಿಯೊ ಅಥವಾ ಧ್ವನಿ ಸಾಧನದ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಲ್ಲ."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:602
 msgid "VLC cannot open ANY capture device. Check the error log for details."
 msgstr ""
+"VLC ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧನವನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ log file  "
+"ಪರಿಶೀಲಿಸಿ."
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:1049
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:1041
 msgid ""
 "The device you selected cannot be used, because its type is not supported."
 msgstr ""
+"ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನವು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. "
 
-#: modules/access/dshow/dshow.cpp:1102
+#: modules/access/dshow/dshow.cpp:1094
 #, c-format
 msgid "The capture device \"%s\" does not support the required parameters."
-msgstr ""
+msgstr "ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧನ \"% s \" ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ."
 
 #: modules/access/dtv/access.c:36
 msgid "DVB adapter"
-msgstr ""
+msgstr "DVB ಸಂಯೋಜಕ"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:38
 msgid ""
 "If there is more than one digital broadcasting adapter, the adapter number "
 "must be selected. Numbering starts from zero."
 msgstr ""
+"ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಸಾರ ಸಂಯೋಜಕ ಇದ್ದರೆ,ಸಂಯೋಜಕದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು."
+"ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಗುತ್ತದೆ."
 
 #: modules/access/dtv/access.c:41
 msgid "DVB device"
-msgstr ""
+msgstr "DVB ಸಾಧನ"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:43
 msgid ""
 "If the adapter provides multiple independent tuner devices, the device "
 "number must be selected. Numbering starts from zero."
 msgstr ""
+"ಸಂಯೋಜಕ ಅನೇಕ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಸ್ವರಸಂಯೋಜಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ ವೇಳೆ,ಸಂಯೋಜಕದ "
+"ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಗುತ್ತದೆ."
 
 #: modules/access/dtv/access.c:45
 msgid "Do not demultiplex"
-msgstr ""
+msgstr "Demultiplex ಮಾಡಬೇಡಿ"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:47
 msgid ""
 "Only useful programs are normally demultiplexed from the transponder. This "
 "option will disable demultiplexing and receive all programs."
 msgstr ""
+"ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೇಷಕ ದಿಂದ demultiplexed ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.ಈ "
+"ಆಯ್ಕೆ demultiplexing ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ."
 
 #: modules/access/dtv/access.c:50
 msgid "Network name"
@@ -5817,42 +6418,44 @@ msgstr "ಜಾಲಬಂಧದ ಹೆಸರು"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:51
 msgid "Unique network name in the System Tuning Spaces"
-msgstr ""
+msgstr "ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜಾಲಬಂಧದ ಹೆಸರು"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:53
 msgid "Network name to create"
-msgstr ""
+msgstr "ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಜಾಲಬಂಧದ ಹೆಸರು"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:54
 msgid "Create unique name in the System Tuning Spaces"
-msgstr ""
+msgstr "ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜಾಲಬಂಧದ ಹೆಸರನ್ನು ರಚಿಸಿ"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:56
 msgid "Frequency (Hz)"
-msgstr ""
+msgstr "ಆವರ್ತನ (Hz)"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:58
 msgid ""
 "TV channels are grouped by transponder (a.k.a. multiplex) on a given "
 "frequency. This is required to tune the receiver."
 msgstr ""
+"ಟಿವಿ ಚ್ಯಾನಲ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟ ಆವರ್ತನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಷಕ (ಅಥವಾ muiltiplex) ಮೂಲಕ "
+"ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.ಇದು ರಿಸೀವರ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಿದೆ."
 
 #: modules/access/dtv/access.c:61
-#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:966
+#: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:944
 msgid "Modulation / Constellation"
-msgstr ""
+msgstr "ತರಂಗಾಂತರತೆ/ಪುಂಜ"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:62
 msgid "Layer A modulation"
-msgstr ""
+msgstr "A ಪದರದ ಆರೋಹಣ"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:63
 msgid "Layer B modulation"
-msgstr ""
+msgstr "B ಪದರದ ಆರೋಹಣ"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:64
 msgid "Layer C modulation"
-msgstr ""
+msgstr "C ಪದರದ ಆರೋಹಣ"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:66
 msgid ""
@@ -5860,134 +6463,141 @@ msgid ""
 "(depending on the delivery system). If the demodulator cannot detect the "
 "constellation automatically, it needs to be configured manually."
 msgstr ""
+"The digital signal can be modulated according with different constellations "
+"(depending on the delivery system). If the demodulator cannot detect the "
+"constellation automatically, it needs to be configured manually."
 
 #: modules/access/dtv/access.c:81
 msgid "Symbol rate (bauds)"
-msgstr ""
+msgstr "ಸಂಕೇತದ ದರ (bauds)"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:83
 msgid ""
 "The symbol rate must be specified manually for some systems, notably DVB-C, "
 "DVB-S and DVB-S2."
 msgstr ""
+"ಕೆಲವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಹ್ನೆಯ ದರವನ್ನು ಕೈಯಾರೆ ಸೂಚಿಸಬೇಕು  ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, DVB-C, DVB-S "
+"ಮತ್ತು DVB-S2 ಮಾದರಿ."
 
 #: modules/access/dtv/access.c:86
 msgid "Spectrum inversion"
-msgstr ""
+msgstr "ವರ್ಣಪಟಲದ ತಿರುವುಮುರುವು"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:88
 msgid ""
 "If the demodulator cannot detect spectral inversion correctly, it needs to "
 "be configured manually."
 msgstr ""
+"If the demodulator cannot detect spectral inversion correctly, it needs to "
+"be configured manually."
 
 #: modules/access/dtv/access.c:94
 msgid "FEC code rate"
-msgstr ""
+msgstr "FEC ಸಂಕೇತದ ದರ"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:95
 msgid "High-priority code rate"
-msgstr ""
+msgstr "ಉನ್ನತ ಆದ್ಯತೆಯ ಸಂಕೇತದ ದರ"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:96
 msgid "Low-priority code rate"
-msgstr ""
+msgstr "ಕಡಿಮೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಸಂಕೇತದ ದರ"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:97
 msgid "Layer A code rate"
-msgstr ""
+msgstr "A ಪದರದ ಸಂಕೇತ ದರ"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:98
 msgid "Layer B code rate"
-msgstr ""
+msgstr "B ಪದರದ ಸಂಕೇತ ದರ"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:99
 msgid "Layer C code rate"
-msgstr ""
+msgstr "C ಪದರದ ಸಂಕೇತ ದರ"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:101
 msgid "The code rate for Forward Error Correction can be specified."
-msgstr ""
+msgstr "ಮುಂಚೂಣಿಯ ದೋಷ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಸಂಕೇತದ ದರವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು."
 
 #: modules/access/dtv/access.c:111
 msgid "Transmission mode"
-msgstr ""
+msgstr "ಪ್ರಸರಣ ಕ್ರಮ"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:119
 msgid "Bandwidth (MHz)"
-msgstr "Bandwidth (MHz)"
+msgstr "ಆವರ್ತನ ಶ್ರೇಣಿ (ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಝ್)"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:124
 msgid "10 MHz"
-msgstr "10 Mhz"
+msgstr "10 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಝ್"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:124
 msgid "8 MHz"
-msgstr "8 MHz"
+msgstr "8 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಝ್"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:124
 msgid "7 MHz"
-msgstr "7 MHz"
+msgstr "7 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಝ್"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:124
 msgid "6 MHz"
-msgstr "6 MHz"
+msgstr "6 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಝ್"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:125
 msgid "5 MHz"
-msgstr "5 MHz"
+msgstr "5 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಝ್"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:125
 msgid "1.712 MHz"
-msgstr "1.712 MHz"
+msgstr "1.712 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಝ್"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:128
 msgid "Guard interval"
-msgstr ""
+msgstr "ರಕ್ಷಕ ಅಂತರ"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:136
 msgid "Hierarchy mode"
-msgstr ""
+msgstr "ಶ್ರೇಣಿವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕ್ರಮ"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:144
 msgid "DVB-T2 Physical Layer Pipe"
-msgstr ""
+msgstr "DVB-T2 ಭೌತಿಕ ಪದರದ ಕೊಳವೆ"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:146
 msgid "Layer A segments count"
-msgstr ""
+msgstr "A ಪದರದ ಭಾಗಗಳ ಎಣಿಕೆ"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:147
 msgid "Layer B segments count"
-msgstr ""
+msgstr "B ಪದರದ ಭಾಗಗಳ ಎಣಿಕೆ"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:148
 msgid "Layer C segments count"
-msgstr ""
+msgstr "C ಪದರದ ಭಾಗಗಳ ಎಣಿಕೆ"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:150
 msgid "Layer A time interleaving"
-msgstr ""
+msgstr "A ಪದರದ ಸಮಯದ ಬಿಡುವು "
 
 #: modules/access/dtv/access.c:151
 msgid "Layer B time interleaving"
-msgstr ""
+msgstr "B ಪದರದ ಸಮಯದ ಬಿಡುವು "
 
 #: modules/access/dtv/access.c:152
 msgid "Layer C time interleaving"
-msgstr ""
+msgstr "C ಪದರದ ಸಮಯದ ಬಿಡುವು "
 
 #: modules/access/dtv/access.c:154
 msgid "Pilot"
-msgstr ""
+msgstr "ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:156
 msgid "Roll-off factor"
-msgstr ""
+msgstr "Roll-off factor"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:161
 msgid "0.35 (same as DVB-S)"
-msgstr "0.35 (same as DVB-S)"
+msgstr "0.35 (DVB-S ರೀತಿಯಲ್ಲಿ)"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:161
 msgid "0.20"
@@ -5999,41 +6609,43 @@ msgstr "0.25"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:164
 msgid "Transport stream ID"
-msgstr ""
+msgstr "ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಗುರುತನ್ನು ಸಾಗಿಸಿ"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:166
 msgid "Polarization (Voltage)"
-msgstr ""
+msgstr "ಧ್ರುವೀಕರಣ (ವೋಲ್ಟೇಜ್)"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:168
 msgid ""
 "To select the polarization of the transponder, a different voltage is "
 "normally applied to the low noise block-downconverter (LNB)."
 msgstr ""
+"To select the polarization of the transponder, a different voltage is "
+"normally applied to the low noise block-downconverter (LNB)."
 
 #: modules/access/dtv/access.c:171
 msgid "Unspecified (0V)"
-msgstr ""
+msgstr "ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ (0V)"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:172
 msgid "Vertical (13V)"
-msgstr ""
+msgstr "ಲಂಬವಾಗಿ (13V)"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:172
 msgid "Horizontal (18V)"
-msgstr ""
+msgstr "ಅಡ್ಡಲಾಗಿ (18V)"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:173
 msgid "Circular Right Hand (13V)"
-msgstr ""
+msgstr "ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಬಲಗೈ (13V)"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:173
 msgid "Circular Left Hand (18V)"
-msgstr ""
+msgstr "ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಎಡಗೈ (13V)"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:175
 msgid "High LNB voltage"
-msgstr ""
+msgstr "ಹೆಚ್ಚಿನ LNB ವೋಲ್ಟೇಜ್"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:177
 msgid ""
@@ -6041,14 +6653,17 @@ msgid ""
 "receiver are long, higher voltage may be required.\n"
 "Not all receivers support this."
 msgstr ""
+"If the cables between the satellilte low noise block-downconverter and the "
+"receiver are long, higher voltage may be required.\n"
+"Not all receivers support this."
 
 #: modules/access/dtv/access.c:181
 msgid "Local oscillator low frequency (kHz)"
-msgstr ""
+msgstr "ಸ್ಥಳೀಯ ಆಂದೋಲಕದ ಕಡಿಮೆ ಆವರ್ತನ (ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಝ್)"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:182
 msgid "Local oscillator high frequency (kHz)"
-msgstr ""
+msgstr "ಸ್ಥಳೀಯ ಆಂದೋಲಕದ ಅಧಿಕ ಆವರ್ತನ (ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಝ್)"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:184
 msgid ""
@@ -6056,10 +6671,13 @@ msgid ""
 "the satellite transmission frequency. The intermediate frequency (IF) on the "
 "RF cable is the result."
 msgstr ""
+"The downconverter (LNB) will substract the local oscillator frequency from "
+"the satellite transmission frequency. The intermediate frequency (IF) on the "
+"RF cable is the result."
 
 #: modules/access/dtv/access.c:187
 msgid "Universal LNB switch frequency (kHz)"
-msgstr ""
+msgstr "ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ LNB ಬದಲಾವಣೆಯ ಆವರ್ತನ (ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಝ್)"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:189
 msgid ""
@@ -6067,20 +6685,25 @@ msgid ""
 "oscillator high frequency will be used as reference. Furthermore the "
 "automatic continuous 22kHz tone will be sent."
 msgstr ""
+"If the satellite transmission frequency exceeds the switch frequency, the "
+"oscillator high frequency will be used as reference. Furthermore the "
+"automatic continuous 22kHz tone will be sent."
 
 #: modules/access/dtv/access.c:192
 msgid "Continuous 22kHz tone"
-msgstr ""
+msgstr "ನಿರಂತರ 22 ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಝ್ ಧ್ವನಿ"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:194
 msgid ""
 "A continuous tone at 22kHz can be sent on the cable. This normally selects "
 "the higher frequency band from a universal LNB."
 msgstr ""
+"A continuous tone at 22kHz can be sent on the cable. This normally selects "
+"the higher frequency band from a universal LNB."
 
 #: modules/access/dtv/access.c:197
 msgid "DiSEqC LNB number"
-msgstr ""
+msgstr "DiSEqC LNB ಸಂಖ್ಯೆ"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:199
 msgid ""
@@ -6088,15 +6711,18 @@ msgid ""
 "downconverters (LNB) through a DiSEqC 1.0 switch, the correct LNB can be "
 "selected (1 to 4). If there is no switch, this parameter should be 0."
 msgstr ""
+"If the satellite receiver is connected to multiple low noise block-"
+"downconverters (LNB) through a DiSEqC 1.0 switch, the correct LNB can be "
+"selected (1 to 4). If there is no switch, this parameter should be 0."
 
 #: modules/access/dtv/access.c:205 modules/access/v4l2/v4l2.c:136
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:163 modules/access/v4l2/v4l2.c:201
 msgid "Unspecified"
-msgstr ""
+msgstr "ಅನಿರ್ಧಿಷ್ಟವಾದ"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:209
 msgid "Uncommitted DiSEqC LNB number"
-msgstr ""
+msgstr "ಬದ್ಧತೆಯಿಲ್ಲದ DiSEqC LNB ಸಂಖ್ಯೆ "
 
 #: modules/access/dtv/access.c:211
 msgid ""
@@ -6106,205 +6732,219 @@ msgid ""
 "selected (1 to 4). If there is no uncommitted switch, this parameter should "
 "be 0."
 msgstr ""
+"If the satellite receiver is connected to multiple low noise block-"
+"downconverters (LNB) through a cascade formed from DiSEqC 1.1 uncommitted "
+"switch and DiSEqC 1.0 committed switch, the correct uncommitted LNB can be "
+"selected (1 to 4). If there is no uncommitted switch, this parameter should "
+"be 0."
 
 #: modules/access/dtv/access.c:218
 msgid "Network identifier"
-msgstr ""
+msgstr "ಜಾಲಬಂಧದ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:219
 msgid "Satellite azimuth"
-msgstr ""
+msgstr "ಉಪಗ್ರಹದ ದಿಗಂಶ"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:220
 msgid "Satellite azimuth in tenths of degree"
-msgstr ""
+msgstr "ಉಪಗ್ರಹದ ದಿಗಂಶ ಹತ್ತರ ಕೋನದಲ್ಲಿ "
 
 #: modules/access/dtv/access.c:221
 msgid "Satellite elevation"
-msgstr ""
+msgstr "ಉಪಗ್ರಹದ ಎತ್ತರ"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:222
 msgid "Satellite elevation in tenths of degree"
-msgstr ""
+msgstr "ಉಪಗ್ರಹದ ಎತ್ತರ ಹತ್ತರ ಕೋನದಲ್ಲಿ "
 
 #: modules/access/dtv/access.c:223
 msgid "Satellite longitude"
-msgstr ""
+msgstr "ಉಪಗ್ರಹದ ರೇಖಾಂಶ"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:225
 msgid "Satellite longitude in tenths of degree. West is negative."
-msgstr ""
+msgstr "ಉಪಗ್ರಹದ ರೇಖಾಂಶ ಹತ್ತರ ಕೋನದಲ್ಲಿ.ಪಶ್ಚಿಮ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ."
 
 #: modules/access/dtv/access.c:227
 msgid "Satellite range code"
-msgstr ""
+msgstr "ಉಪಗ್ರಹದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಂಕೇತ"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:228
 msgid "Satellite range code as defined by manufacturer e.g. DISEqC switch code"
 msgstr ""
+"ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಉಪಗ್ರಹದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಂಕೇತ ಉದಾ DISEqC ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಂಕೇತ"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:232
 msgid "Major channel"
-msgstr ""
+msgstr "ಪ್ರಮುಖ ಚಾನೆಲ್"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:233
 msgid "ATSC minor channel"
-msgstr ""
+msgstr "ATSC ಸಣ್ಣ ಚಾನೆಲ್"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:234
 msgid "Physical channel"
-msgstr ""
+msgstr "ಭೌತಿಕ ಚಾನೆಲ್"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:240
 msgid "DTV"
-msgstr ""
+msgstr "DTV"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:241
 msgid "Digital Television and Radio"
-msgstr ""
+msgstr "ಡಿಜಿಟಲ್ ದೂರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೊ"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:279
 msgid "Terrestrial reception parameters"
-msgstr ""
+msgstr "ಭೂಮಂಡಲದ ಸ್ವಾಗತಕೂಟದ ಮಾನದಂಡಗಳು"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:291
 msgid "DVB-T reception parameters"
-msgstr ""
+msgstr "DVB-T ಸ್ವಾಗತಕೂಟದ ಮಾನದಂಡಗಳು"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:307
 msgid "ISDB-T reception parameters"
-msgstr ""
+msgstr "ISDB-T ಸ್ವಾಗತಕೂಟದ ಮಾನದಂಡಗಳು"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:348
 msgid "Cable and satellite reception parameters"
-msgstr ""
+msgstr "ಕೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಉಪಗ್ರಹದ ಸ್ವಾಗತಕೂಟದ ಮಾನದಂಡಗಳು"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:360
 msgid "DVB-S2 parameters"
-msgstr ""
+msgstr "DVB-S2 ಮಾನದಂಡಗಳು"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:368
 msgid "ISDB-S parameters"
-msgstr ""
+msgstr "ISDB-S ಮಾನದಂಡಗಳು"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:373
 msgid "Satellite equipment control"
-msgstr ""
+msgstr "ಉಪಗ್ರಹದ ಉಪಕರಣಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:415
 msgid "ATSC reception parameters"
-msgstr ""
+msgstr "ATSC ಸ್ವಾಗತಕೂಟದ ಮಾನದಂಡಗಳು"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:471
 msgid "Digital broadcasting"
-msgstr ""
+msgstr "ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಸಾರಣ"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:472
 msgid ""
 "The selected digital tuner does not support the specified parameters.\n"
 "Please check the preferences."
 msgstr ""
+"The selected digital tuner does not support the specified parameters.\n"
+"Please check the preferences."
 
-#: modules/access/dv.c:60
+#: modules/access/dv.c:55
 msgid "Digital Video (Firewire/ieee1394) input"
-msgstr ""
+msgstr "ಡಿಜಿಟಲ್ ವೀಡಿಯೊ (Firewire/ieee1394) input"
 
-#: modules/access/dv.c:61
+#: modules/access/dv.c:56
 msgid "DV"
-msgstr ""
+msgstr "DV"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:72 modules/access/dvdread.c:70
+#: modules/access/dvdnav.c:70 modules/access/dvdread.c:67
 msgid "DVD angle"
-msgstr ""
+msgstr "DVD ಯ ಕೋನ"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:74 modules/access/dvdread.c:72
+#: modules/access/dvdnav.c:72 modules/access/dvdread.c:69
 msgid "Default DVD angle."
-msgstr ""
+msgstr "ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಡಿವಿಡಿ ಕೋನ."
 
-#: modules/access/dvdnav.c:76
+#: modules/access/dvdnav.c:74
 msgid "Start directly in menu"
-msgstr ""
+msgstr "ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:78
+#: modules/access/dvdnav.c:76
 msgid ""
 "Start the DVD directly in the main menu. This will try to skip all the "
 "useless warning introductions."
 msgstr ""
+"Start the DVD directly in the main menu. This will try to skip all the "
+"useless warning introductions."
 
-#: modules/access/dvdnav.c:87
+#: modules/access/dvdnav.c:85
 msgid "DVD with menus"
-msgstr ""
+msgstr "ಮೆನುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಡಿವಿಡಿ"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:88
+#: modules/access/dvdnav.c:86
 msgid "DVDnav Input"
-msgstr ""
+msgstr "DVDnav Input"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:334 modules/access/dvdread.c:203
-#: modules/access/dvdread.c:465 modules/access/dvdread.c:527
+#: modules/access/dvdnav.c:331 modules/access/dvdread.c:200
+#: modules/access/dvdread.c:462 modules/access/dvdread.c:530
 msgid "Playback failure"
-msgstr ""
+msgstr "ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲು ಸೋತಿದೆ"
 
-#: modules/access/dvdnav.c:335
+#: modules/access/dvdnav.c:332
 msgid ""
 "VLC cannot set the DVD's title. It possibly cannot decrypt the entire disc."
 msgstr ""
+"VLC ಡಿವಿಡಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೊಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಸಂಕೇತೀಕರಿಸಲು "
+"ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ."
 
-#: modules/access/dvdread.c:78
+#: modules/access/dvdread.c:75
 msgid "DVD without menus"
-msgstr ""
+msgstr "ಮೆನುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಡಿವಿಡಿ"
 
-#: modules/access/dvdread.c:79
+#: modules/access/dvdread.c:76
 msgid "DVDRead Input (no menu support)"
-msgstr ""
+msgstr "DVDRead Input (ಯಾವುದೇ ಮೆನುವಿನ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲ)"
 
-#: modules/access/dvdread.c:204
+#: modules/access/dvdread.c:201
 #, c-format
 msgid "DVDRead could not open the disc \"%s\"."
-msgstr ""
+msgstr "DVDRead ಗೆ  \"% s \"ಡಿಸ್ಕನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ."
 
-#: modules/access/dvdread.c:466
+#: modules/access/dvdread.c:463
 #, c-format
 msgid "DVDRead could not read block %d."
-msgstr ""
+msgstr "DVDRead ಗೆ %d ಬ್ಲಾಕನ್ನು  ಓದಲಾಗಲಿಲ್ಲ."
 
-#: modules/access/dvdread.c:528
+#: modules/access/dvdread.c:531
 #, c-format
 msgid "DVDRead could not read %d/%d blocks at 0x%02x."
-msgstr ""
+msgstr "DVDRead ಗೆ  %d/%d ಬ್ಲಾಕ್ಗಳನ್ನು 0x%02x ನಲ್ಲಿ ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ."
 
 #: modules/access/eyetv.m:56
 msgid "Channel number"
-msgstr ""
+msgstr "ಚಾನಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ"
 
 #: modules/access/eyetv.m:58
 msgid ""
 "EyeTV program number, or use 0 for last channel, -1 for S-Video input, -2 "
 "for Composite input"
 msgstr ""
+"EyeTV program number, or use 0 for last channel, -1 for S-Video input, -2 "
+"for Composite input"
 
 #: modules/access/eyetv.m:63
 msgid "EyeTV input"
-msgstr ""
+msgstr "EyeTV input"
 
-#: modules/access/file.c:176 modules/access/file.c:298
-#: modules/access/mtp.c:202 modules/access/mtp.c:291 modules/access/vdr.c:369
-#: modules/access/vdr.c:538
+#: modules/access/file.c:177 modules/access/file.c:304
+#: modules/access/mtp.c:195 modules/access/mtp.c:286 modules/access/vdr.c:368
+#: modules/access/vdr.c:535
 msgid "File reading failed"
-msgstr ""
+msgstr "ಕಡತವನ್ನು ಓದಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ"
 
-#: modules/access/file.c:177
-#, c-format
-msgid "VLC could not open the file \"%s\" (%m)."
-msgstr ""
+#: modules/access/file.c:178 modules/access/vdr.c:535
+#, fuzzy, c-format
+msgid "VLC could not open the file \"%s\" (%s)."
+msgstr "VLC could not open the file \"%s\" (%m)."
 
-#: modules/access/file.c:299
-#, c-format
-msgid "VLC could not read the file (%m)."
-msgstr ""
+#: modules/access/file.c:305 modules/access/vdr.c:369
+#, fuzzy, c-format
+msgid "VLC could not read the file (%s)."
+msgstr "VLC (%m) ಕಡತವನ್ನು ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ."
 
 #: modules/access/fs.c:33
 msgid "Subdirectory behavior"
-msgstr ""
+msgstr "ಉಪಕೋಶದ ವರ್ತನೆ "
 
 #: modules/access/fs.c:35
 msgid ""
@@ -6313,18 +6953,22 @@ msgid ""
 "collapse: subdirectories appear but are expanded on first play.\n"
 "expand: all subdirectories are expanded.\n"
 msgstr ""
+"Select whether subdirectories must be expanded.\n"
+"none: subdirectories do not appear in the playlist.\n"
+"collapse: subdirectories appear but are expanded on first play.\n"
+"expand: all subdirectories are expanded.\n"
 
 #: modules/access/fs.c:42
 msgid "Collapse"
-msgstr ""
+msgstr "ಸಂಕುಚಿಸಿ"
 
 #: modules/access/fs.c:42
 msgid "Expand"
-msgstr ""
+msgstr "ವಿಸ್ತರಿಸಿ"
 
 #: modules/access/fs.c:44
 msgid "Ignored extensions"
-msgstr ""
+msgstr "ವಿಸ್ತರಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ"
 
 #: modules/access/fs.c:46
 msgid ""
@@ -6333,141 +6977,151 @@ msgid ""
 "This is useful if you add directories that contain playlist files for "
 "instance. Use a comma-separated list of extensions."
 msgstr ""
+"Files with these extensions will not be added to playlist when opening a "
+"directory.\n"
+"This is useful if you add directories that contain playlist files for "
+"instance. Use a comma-separated list of extensions."
 
 #: modules/access/fs.c:53
 msgid ""
 "Sort alphabetically according to the current language's collation rules."
 msgstr ""
+"Sort alphabetically according to the current language's collation rules."
 
 #: modules/access/fs.c:54
 msgid ""
 "Sort items in a natural order (for example: 1.ogg 2.ogg 10.ogg). This method "
 "does not take the current language's collation rules into account."
 msgstr ""
+"Sort items in a natural order (for example: 1.ogg 2.ogg 10.ogg). This method "
+"does not take the current language's collation rules into account."
 
 #: modules/access/fs.c:55
 msgid "Do not sort the items."
-msgstr ""
+msgstr "ಐಟಂಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಬೇಡಿ"
 
 #: modules/access/fs.c:57
 msgid "Directory sort order"
-msgstr ""
+msgstr "ಕೋಶದ ವಿಂಗಡಣಾ ಕ್ರಮ"
 
 #: modules/access/fs.c:59
 msgid "Define the sort algorithm used when adding items from a directory."
-msgstr ""
+msgstr "ಒಂದು ಕೋಶಕ್ಕೆ ಐಟಂಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವಾಗ ಬಳಸಲಾಗುವ ಕ್ರಮಾವಳಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ."
 
 #: modules/access/fs.c:62
 msgid "File input"
-msgstr ""
+msgstr "ಕಡತದ input"
 
-#: modules/access/fs.c:63 modules/access_output/file.c:79
-#: modules/audio_output/file.c:110 modules/gui/macosx/open.m:128
-#: modules/gui/macosx/open.m:591 modules/gui/macosx/output.m:133
+#: modules/access/fs.c:63 modules/access_output/file.c:82
+#: modules/audio_output/file.c:113 modules/gui/macosx/open.m:130
+#: modules/gui/macosx/open.m:587 modules/gui/macosx/output.m:133
 #: modules/gui/macosx/output.m:217 modules/gui/macosx/output.m:341
-#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:567 modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:69
-#: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:118
+#: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:1391
+#: modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:69 modules/gui/qt4/dialogs/sout.cpp:118
 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:204
 #: share/lua/http/dialogs/stream_config_window.html:36
 #: share/lua/http/dialogs/stream_window.html:95
 msgid "File"
 msgstr "ಕಡತ"
 
-#: modules/access/fs.c:72 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:360
+#: modules/access/fs.c:72 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:340
 msgid "Directory"
-msgstr ""
+msgstr "ಕೋಶ"
 
-#: modules/access/ftp.c:58
+#: modules/access/ftp.c:65
 msgid "FTP user name"
-msgstr ""
+msgstr "FTP ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು"
 
-#: modules/access/ftp.c:59 modules/access/smb.c:57
+#: modules/access/ftp.c:66 modules/access/smb.c:57
 msgid "User name that will be used for the connection."
-msgstr ""
+msgstr "ಸಂಪರ್ಕಕಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುವ ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು."
 
-#: modules/access/ftp.c:61
+#: modules/access/ftp.c:68
 msgid "FTP password"
-msgstr ""
+msgstr "FTP ಗುಪ್ತಪದ"
 
-#: modules/access/ftp.c:62 modules/access/smb.c:60
+#: modules/access/ftp.c:69 modules/access/smb.c:60
 msgid "Password that will be used for the connection."
-msgstr ""
+msgstr "ಸಂಪರ್ಕಕಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುವ ಗುಪ್ತಪದ."
 
-#: modules/access/ftp.c:64
+#: modules/access/ftp.c:71
 msgid "FTP account"
-msgstr ""
+msgstr "FTP ಖಾತೆ"
 
-#: modules/access/ftp.c:65
+#: modules/access/ftp.c:72
 msgid "Account that will be used for the connection."
-msgstr ""
+msgstr "ಸಂಪರ್ಕಕಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುವ ಖಾತೆ."
 
-#: modules/access/ftp.c:70
+#: modules/access/ftp.c:77
 msgid "FTP input"
-msgstr ""
+msgstr "FTP input"
 
-#: modules/access/ftp.c:85
+#: modules/access/ftp.c:93
 msgid "FTP upload output"
-msgstr ""
+msgstr "FTP upload output"
 
-#: modules/access/ftp.c:246 modules/access/ftp.c:256 modules/access/ftp.c:321
-#: modules/access/ftp.c:330 modules/access/ftp.c:337
+#: modules/access/ftp.c:320 modules/access/ftp.c:336 modules/access/ftp.c:460
+#: modules/access/ftp.c:469 modules/access/ftp.c:476
 msgid "Network interaction failed"
-msgstr ""
+msgstr "ಜಾಲಬಂಧದ ಸಂವಾದ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ"
 
-#: modules/access/ftp.c:247
+#: modules/access/ftp.c:321
 msgid "VLC could not connect with the given server."
-msgstr ""
+msgstr "VLC ಯು ನೀವು ನೀಡಿದ ಸರ್ವರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ."
 
-#: modules/access/ftp.c:257
+#: modules/access/ftp.c:337
 msgid "VLC's connection to the given server was rejected."
-msgstr ""
+msgstr "VLC ಯು ನೀವು ನೀಡಿದ ಸರ್ವರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ"
 
-#: modules/access/ftp.c:322
+#: modules/access/ftp.c:461
 msgid "Your account was rejected."
-msgstr ""
+msgstr "ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ."
 
-#: modules/access/ftp.c:331
+#: modules/access/ftp.c:470
 msgid "Your password was rejected."
-msgstr ""
+msgstr "ನಿಮ್ಮ ಗುಪ್ತಪದವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು."
 
-#: modules/access/ftp.c:338
+#: modules/access/ftp.c:477
 msgid "Your connection attempt to the server was rejected."
-msgstr ""
+msgstr "ಸರ್ವರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ."
 
 #: modules/access/gnomevfs.c:47
 msgid "GnomeVFS input"
-msgstr ""
+msgstr "GnomeVFS input"
 
 #: modules/access/http.c:64 modules/access/mms/mms.c:58
 msgid "HTTP proxy"
-msgstr ""
+msgstr "HTTP ಪ್ರಾಕ್ಸಿ"
 
 #: modules/access/http.c:66
 msgid ""
 "HTTP proxy to be used It must be of the form http://[user@]myproxy.mydomain:"
 "myport/ ; if empty, the http_proxy environment variable will be tried."
 msgstr ""
+"ಬಳಸಬೇಕಾದ HTTP ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು http://[user@]myproxy.mydomain:"
+"myport/ ; ಒಂದು ವೇಳೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೆ http_proxy environment ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯಲಿದೆ."
 
 #: modules/access/http.c:70
 msgid "HTTP proxy password"
-msgstr ""
+msgstr "HTTP ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಗುಪ್ತಪದ"
 
 #: modules/access/http.c:72
 msgid "If your HTTP proxy requires a password, set it here."
-msgstr ""
+msgstr "ನಿಮ್ಮ HTTP ಪ್ರಾಕ್ಸಿಗೆ ಗುಪ್ತಪದದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಿ."
 
 #: modules/access/http.c:74
 msgid "Auto re-connect"
-msgstr ""
+msgstr "ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮರುಸಂಪರ್ಕ"
 
 #: modules/access/http.c:76
 msgid ""
 "Automatically try to reconnect to the stream in case of a sudden disconnect."
 msgstr ""
+"Automatically try to reconnect to the stream in case of a sudden disconnect."
 
 #: modules/access/http.c:79
 msgid "Continuous stream"
-msgstr ""
+msgstr "ನಿರಂತರ ಸ್ಟ್ರೀಮ್"
 
 #: modules/access/http.c:80
 msgid ""
@@ -6475,26 +7129,29 @@ msgid ""
 "server). You should not globally enable this option as it will break all "
 "other types of HTTP streams."
 msgstr ""
+"Read a file that is being constantly updated (for example, a JPG file on a "
+"server). You should not globally enable this option as it will break all "
+"other types of HTTP streams."
 
 #: modules/access/http.c:85
 msgid "Forward Cookies"
-msgstr ""
+msgstr "ಕುಕೀಸ್ ಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆಕಳುಹಿಸಿ "
 
 #: modules/access/http.c:86
 msgid "Forward Cookies across http redirections."
-msgstr ""
+msgstr "ಕುಕೀಸ್ಗಳನ್ನು HTTP ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಸುತ್ತಲೂ ಮುಂದೆ ಕಳುಹಿಸಿ."
 
 #: modules/access/http.c:88
 msgid "HTTP referer value"
-msgstr ""
+msgstr "HTTP ಸಂಪರ್ಕದ ಮೌಲ್ಯ"
 
 #: modules/access/http.c:89
 msgid "Customize the HTTP referer, simulating a previous document"
-msgstr ""
+msgstr "HTTP ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕೀಯಗೊಳಿಸಬಹುದು,ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆ ಅನುಕರಿಸುವ, "
 
 #: modules/access/http.c:91
 msgid "User Agent"
-msgstr ""
+msgstr "ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ"
 
 #: modules/access/http.c:92
 msgid ""
@@ -6502,199 +7159,203 @@ msgid ""
 "They must be separated by a forward slash, e.g. FooBar/1.2.3. This option "
 "can only be specified per input item, not globally."
 msgstr ""
+"The name and version of the program will be provided to the HTTP server. "
+"They must be separated by a forward slash, e.g. FooBar/1.2.3. This option "
+"can only be specified per input item, not globally."
 
 #: modules/access/http.c:98
 msgid "HTTP input"
-msgstr ""
+msgstr "HTTP input"
 
 #: modules/access/http.c:100
 msgid "HTTP(S)"
 msgstr "HTTP(S)"
 
-#: modules/access/http.c:457
+#: modules/access/http.c:458
 msgid "HTTP authentication"
-msgstr ""
+msgstr "HTTP ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ"
 
-#: modules/access/http.c:458
+#: modules/access/http.c:459
 #, c-format
 msgid "Please enter a valid login name and a password for realm %s."
-msgstr ""
+msgstr "ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾನ್ಯವಾದ ಲಾಗಿನ್ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಪದವನ್ನು %s ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ."
 
-#: modules/access/idummy.c:42 modules/access_output/dummy.c:46
+#: modules/access/idummy.c:42 modules/access_output/dummy.c:45
 #: modules/audio_output/adummy.c:36 modules/codec/ddummy.c:46
 #: modules/codec/edummy.c:39 modules/control/dummy.c:48
 #: modules/text_renderer/tdummy.c:35 modules/video_output/vdummy.c:47
 msgid "Dummy"
-msgstr ""
+msgstr "ನಕಲಿ"
 
 #: modules/access/idummy.c:43
 msgid "Dummy input"
-msgstr ""
+msgstr "ನಕಲಿ input"
 
 #: modules/access/imem.c:49 modules/gui/qt4/components/playlist/sorting.h:54
 #: modules/stream_out/bridge.c:41 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:105
 msgid "ID"
-msgstr ""
+msgstr "ಗುರುತು"
 
 #: modules/access/imem.c:51 modules/demux/image.c:46
 msgid "Set the ID of the elementary stream"
-msgstr ""
+msgstr "ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನ ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ"
 
 #: modules/access/imem.c:53 modules/demux/image.c:48
 msgid "Group"
-msgstr ""
+msgstr "ಗುಂಪು"
 
 #: modules/access/imem.c:55 modules/demux/image.c:50
 msgid "Set the group of the elementary stream"
-msgstr ""
+msgstr "ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನ ಗುಂಪನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ"
 
 #: modules/access/imem.c:57
 msgid "Category"
-msgstr ""
+msgstr "ವರ್ಗ"
 
 #: modules/access/imem.c:59
 msgid "Set the category of the elementary stream"
-msgstr ""
+msgstr "ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನ ವರ್ಗವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ"
 
-#: modules/access/imem.c:64
+#: modules/access/imem.c:64 modules/gui/macosx/AddonManager.m:341
+#: modules/gui/qt4/managers/addons_manager.cpp:92
 msgid "Unknown"
-msgstr ""
+msgstr "ಅಪರಿಚಿತ"
 
 #: modules/access/imem.c:64
 msgid "Data"
-msgstr ""
+msgstr "ಡಾಟಾ"
 
 #: modules/access/imem.c:69
 msgid "Set the codec of the elementary stream"
-msgstr ""
+msgstr "ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಗೆ ಸಂಕೇತಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ"
 
 #: modules/access/imem.c:73
 msgid "Language of the elementary stream as described by ISO639"
-msgstr ""
+msgstr "ISO639 ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನ ಭಾಷೆ"
 
 #: modules/access/imem.c:77
 msgid "Sample rate of an audio elementary stream"
-msgstr ""
+msgstr "ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಧ್ವನಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನ ಮಾದರಿಯ ದರ"
 
 #: modules/access/imem.c:79 modules/audio_output/amem.c:49
 msgid "Channels count"
-msgstr ""
+msgstr "ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ"
 
 #: modules/access/imem.c:81
 msgid "Channels count of an audio elementary stream"
-msgstr ""
+msgstr "ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಧ್ವನಿ ಹರಿವು ವಾಹಿನಿಗಳು ಎಣಿಕೆ"
 
 #: modules/access/imem.c:83 modules/access/v4l2/v4l2.c:65
-#: modules/demux/rawvid.c:48 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:132
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:181
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1401
+#: modules/demux/rawvid.c:48 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:131
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:182
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1395
 #: modules/video_filter/mosaic.c:94 modules/video_output/vmem.c:42
 #: share/lua/http/dialogs/mosaic_window.html:108
 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:727
 msgid "Width"
-msgstr ""
+msgstr "ಅಗಲ"
 
 #: modules/access/imem.c:84
 msgid "Width of video or subtitle elementary streams"
-msgstr ""
+msgstr "ವೀಡಿಯೊ ಅಥವಾ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನ ಅಗಲ"
 
 #: modules/access/imem.c:86 modules/access/v4l2/v4l2.c:66
-#: modules/demux/rawvid.c:52 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:182
+#: modules/demux/rawvid.c:52 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:183
 #: modules/video_filter/mosaic.c:92 modules/video_output/vmem.c:45
 #: share/lua/http/dialogs/mosaic_window.html:126
 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:730
 msgid "Height"
-msgstr ""
+msgstr "ಎತ್ತರ"
 
 #: modules/access/imem.c:87
 msgid "Height of video or subtitle elementary streams"
-msgstr ""
+msgstr "ವೀಡಿಯೊ ಅಥವಾ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನ ಎತ್ತರ"
 
 #: modules/access/imem.c:89
 msgid "Display aspect ratio"
-msgstr ""
+msgstr "ಪ್ರದರ್ಶನದ ಆಕಾರ ಅನುಪಾತ"
 
 #: modules/access/imem.c:91
 msgid "Display aspect ratio of a video elementary stream"
-msgstr ""
+msgstr "ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವೀಡಿಯೊ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಆಕಾರ ಅನುಪಾತ"
 
 #: modules/access/imem.c:95
 msgid "Frame rate of a video elementary stream"
-msgstr ""
+msgstr "ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವೀಡಿಯೊ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನ ಫ್ರೇಮ್ ದರ"
 
 #: modules/access/imem.c:97
 msgid "Callback cookie string"
-msgstr ""
+msgstr "ಕರೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವ ಕುಕ್ಕೀ ಸಾಲು"
 
 #: modules/access/imem.c:99
 msgid "Text identifier for the callback functions"
-msgstr ""
+msgstr "ಕರೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪಠ್ಯ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ"
 
 #: modules/access/imem.c:101
 msgid "Callback data"
-msgstr ""
+msgstr "ಕರೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ"
 
 #: modules/access/imem.c:103
 msgid "Data for the get and release functions"
-msgstr ""
+msgstr "get ಮತ್ತು release ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ"
 
 #: modules/access/imem.c:105
 msgid "Get function"
-msgstr ""
+msgstr "Get function"
 
 #: modules/access/imem.c:107
 msgid "Address of the get callback function"
-msgstr ""
+msgstr "get ಕರೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಳಾಸ"
 
 #: modules/access/imem.c:109
 msgid "Release function"
-msgstr ""
+msgstr "ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕಾರ್ಯ"
 
 #: modules/access/imem.c:111
 msgid "Address of the release callback function"
-msgstr ""
+msgstr "release ಕರೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಳಾಸ"
 
-#: modules/access/imem.c:113 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:131
-#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1400
+#: modules/access/imem.c:113 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:130
+#: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1394
 msgid "Size"
-msgstr ""
+msgstr "ಗಾತ್ರ"
 
 #: modules/access/imem.c:115
 msgid "Size of stream in bytes"
-msgstr ""
+msgstr "ಬೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನ ಗಾತ್ರ"
 
 #: modules/access/imem.c:118 modules/access/imem.c:119
 msgid "Memory input"
-msgstr ""
+msgstr "ಸ್ಮರಣೆ input"
 
 #: modules/access/jack.c:59
 msgid "Pace"
-msgstr ""
+msgstr "ವೇಗ"
 
 #: modules/access/jack.c:61
 msgid "Read the audio stream at VLC pace rather than Jack pace."
-msgstr ""
+msgstr "Read the audio stream at VLC pace rather than Jack pace."
 
-#: modules/access/jack.c:62 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:897
+#: modules/access/jack.c:62 modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:875
 msgid "Auto connection"
-msgstr ""
+msgstr "ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸಂಪರ್ಕ"
 
 #: modules/access/jack.c:64
 msgid "Automatically connect VLC input ports to available output ports."
-msgstr ""
+msgstr "Automatically connect VLC input ports to available output ports."
 
 #: modules/access/jack.c:67
 msgid "JACK audio input"
-msgstr ""
+msgstr "JACK ಧ್ವನಿ input"
 
 #: modules/access/jack.c:69
 msgid "JACK Input"
-msgstr ""
+msgstr "JACK Input"
 
 #: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:72
 #: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:67
 msgid "Link #"
-msgstr ""
+msgstr "ಕೊಂಡಿ #"
 
 #: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:74
 #: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:69
@@ -6702,68 +7363,75 @@ msgid ""
 "Allows you to set the desired link of the board for the capture (starting at "
 "0)."
 msgstr ""
+"Allows you to set the desired link of the board for the capture (starting at "
+"0)."
 
 #: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:75
 #: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:70
 msgid "Video ID"
-msgstr ""
+msgstr "ವೀಡಿಯೊ ಗುರುತು"
 
 #: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:77
 #: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:72
 msgid "Allows you to set the ES ID of the video."
-msgstr ""
+msgstr "ನೀವು ವೀಡಿಯೊದ ES ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ."
 
 #: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:80
 #: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:75
 msgid "Allows you to force the aspect ratio of the video."
-msgstr ""
+msgstr "ನೀವು ವೀಡಿಯೊದ ಆಕಾರ ಅನುಪಾತ ಬಲವಂತಪಡಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ."
 
 #: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:81
 #: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:76
 msgid "Audio configuration"
-msgstr ""
+msgstr "ಧ್ವನಿಯ ಸಂರಚನೆ"
 
 #: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:83
 #: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:78
 msgid "Allows you to set audio configuration (id=group,pair:id=group,pair...)."
 msgstr ""
+"ಇದು ಧ್ವನಿಯ ಸಂರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ (ಗುರುತು=ಗುಂಪು,ಜೋಡಿ:"
+"ಗುರುತು=ಗುಂಪು,ಜೋಡಿ...)."
 
 #: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:89
 msgid "HD-SDI Input"
-msgstr ""
+msgstr "HD-SDI Input"
 
 #: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:90
 msgid "HD-SDI"
-msgstr ""
+msgstr "HD-SDI"
 
 #: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:79
 msgid "Teletext configuration"
-msgstr ""
+msgstr "ಟೆಲಿಪ್ರಸರಣ ಸಂರಚನೆ"
 
 #: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:81
 msgid ""
 "Allows you to set Teletext configuration (id=line1-lineN with both fields)."
 msgstr ""
+"Allows you to set Teletext configuration (id=line1-lineN with both fields)."
 
 #: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:82
 msgid "Teletext language"
-msgstr ""
+msgstr "ಟೆಲಿಪ್ರಸರಣ ಭಾಷೆ"
 
 #: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:84
 msgid "Allows you to set Teletext language (page=lang/type,...)."
 msgstr ""
+"ನೀವು ಟೆಲಿಪ್ರಸರಣದ ಭಾಷೆಯನ್ನು (ಪುಟ = ಬಾಷೆ/ ಮಾದರಿ, ...) ಹೊಂದಿಸಲು ನಿಮಗೆ "
+"ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ."
 
 #: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:92
 msgid "SDI Input"
-msgstr ""
+msgstr "SDI Input"
 
 #: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:113
 msgid "SDI Demux"
-msgstr ""
+msgstr "SDI Demux"
 
 #: modules/access/live555.cpp:78
 msgid "Kasenna RTSP dialect"
-msgstr ""
+msgstr "Kasenna RTSP dialect"
 
 #: modules/access/live555.cpp:79
 msgid ""
@@ -6771,16 +7439,21 @@ msgid ""
 "parameter VLC will try this dialect, but then it cannot connect to normal "
 "RTSP servers."
 msgstr ""
+"Kasenna servers use an old and nonstandard dialect of RTSP. With this "
+"parameter VLC will try this dialect, but then it cannot connect to normal "
+"RTSP servers."
 
 #: modules/access/live555.cpp:83
 msgid "WMServer RTSP dialect"
-msgstr ""
+msgstr "WMServer RTSP dialect"
 
 #: modules/access/live555.cpp:84
 msgid ""
 "WMServer uses a nonstandard dialect of RTSP. Selecting this parameter will "
 "tell VLC to assume some options contrary to RFC 2326 guidelines."
 msgstr ""
+"WMServer uses a nonstandard dialect of RTSP. Selecting this parameter will "
+"tell VLC to assume some options contrary to RFC 2326 guidelines."
 
 #: modules/access/live555.cpp:88
 msgid "RTSP user name"
@@ -6791,6 +7464,8 @@ msgid ""
 "Sets the username for the connection, if no username or password are set in "
 "the url."
 msgstr ""
+"Sets the username for the connection, if no username or password are set in "
+"the url."
 
 #: modules/access/live555.cpp:91
 msgid "RTSP password"
@@ -6801,87 +7476,93 @@ msgid ""
 "Sets the password for the connection, if no username or password are set in "
 "the url."
 msgstr ""
+"Sets the password for the connection, if no username or password are set in "
+"the url."
 
 #: modules/access/live555.cpp:94
 msgid "RTSP frame buffer size"
-msgstr ""
+msgstr "RTSP ಚೌಕಟ್ಟಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಂಗ್ರಹದ ಗಾತ್ರ"
 
 #: modules/access/live555.cpp:95
 msgid ""
 "RTSP start frame buffer size of the video track, can be increased in case of "
 "broken pictures due to too small buffer."
 msgstr ""
+"RTSP start frame buffer size of the video track, can be increased in case of "
+"broken pictures due to too small buffer."
 
 #: modules/access/live555.cpp:101
 msgid "RTP/RTSP/SDP demuxer (using Live555)"
-msgstr ""
+msgstr "RTP / RTSP / SDP ಗಳ demuxer (Live555 ಬಳಸಿ)"
 
 #: modules/access/live555.cpp:110
 msgid "RTSP/RTP access and demux"
-msgstr ""
+msgstr "RTSP/RTP ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು demux"
 
 #: modules/access/live555.cpp:115 modules/access/live555.cpp:116
-#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:214
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:343
 msgid "Use RTP over RTSP (TCP)"
-msgstr ""
+msgstr "RTP ಮೇಲೆ RTSP (TCP) ಬಳಸಿ"
 
 #: modules/access/live555.cpp:119
 msgid "Client port"
-msgstr ""
+msgstr "ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಪರ್ಕಸ್ಥಾನ"
 
 #: modules/access/live555.cpp:120
 msgid "Port to use for the RTP source of the session"
-msgstr ""
+msgstr "RTP ಅಧಿವೇಶನ ಬಳಸಲು ಮೂಲ ಪೋರ್ಟ್"
 
 #: modules/access/live555.cpp:122 modules/access/live555.cpp:123
 msgid "Force multicast RTP via RTSP"
-msgstr ""
+msgstr "RTSP ಮೂಲಕ ಮಲ್ಟಿಕ್ಯಾಸ್ಟ್ RTP ಬಲಪಡಿಸಿ"
 
 #: modules/access/live555.cpp:126 modules/access/live555.cpp:127
 msgid "Tunnel RTSP and RTP over HTTP"
-msgstr ""
+msgstr " HTTP ಮೇಲೆ RTSP ಮತ್ತು RTP ಸುರಂಗ ಮಾಡಿ"
 
 #: modules/access/live555.cpp:130
 msgid "HTTP tunnel port"
-msgstr ""
+msgstr "HTTP ಸುರಂಗ ಸಂಪರ್ಕಸ್ಥಾನ"
 
 #: modules/access/live555.cpp:131
 msgid "Port to use for tunneling the RTSP/RTP over HTTP."
-msgstr ""
+msgstr "HTTP ಮೇಲೆ RTSP / RTP ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಸಂಪರ್ಕಸ್ಥಾನ."
 
-#: modules/access/live555.cpp:626
+#: modules/access/live555.cpp:630
 msgid "RTSP authentication"
-msgstr ""
+msgstr "RTSP ದೃಢೀಕರಣ"
 
-#: modules/access/live555.cpp:627
+#: modules/access/live555.cpp:631
 msgid "Please enter a valid login name and a password."
-msgstr ""
+msgstr "ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾನ್ಯವಾದ ಪ್ರವೇಶ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಪದವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ."
 
-#: modules/access/live555.cpp:651
+#: modules/access/live555.cpp:655
 msgid "RTSP connection failed"
-msgstr ""
+msgstr "RTSP ಸಂಪರ್ಕ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ"
 
-#: modules/access/live555.cpp:652
+#: modules/access/live555.cpp:656
 msgid "Access to the stream is denied by the server configuration."
-msgstr ""
+msgstr "ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸರ್ವರ್ ಸಂರಚನೆ  ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ."
 
 #: modules/access/mms/mms.c:49
 msgid "Force selection of all streams"
-msgstr ""
+msgstr "ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗಳನ್ನು ಬಲವಂತದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ"
 
 #: modules/access/mms/mms.c:51
 msgid ""
 "MMS streams can contain several elementary streams, with different bitrates. "
 "You can choose to select all of them."
 msgstr ""
+"MMS streams can contain several elementary streams, with different bitrates. "
+"You can choose to select all of them."
 
 #: modules/access/mms/mms.c:54
 msgid "Maximum bitrate"
-msgstr ""
+msgstr "ಗರಿಷ್ಠ bitrate"
 
 #: modules/access/mms/mms.c:56
 msgid "Select the stream with the maximum bitrate under that limit."
-msgstr ""
+msgstr "ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಿತಿಯನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಬಿಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ."
 
 #: modules/access/mms/mms.c:60
 msgid ""
@@ -6889,270 +7570,306 @@ msgid ""
 "mydomain:myport/ ; if empty, the http_proxy environment variable will be "
 "tried."
 msgstr ""
+"HTTP proxy to be used It must be of the form http://[user[:pass]@]myproxy."
+"mydomain:myport/ ; if empty, the http_proxy environment variable will be "
+"tried."
 
 #: modules/access/mms/mms.c:64
 msgid "TCP/UDP timeout (ms)"
-msgstr ""
+msgstr "TCP/UDP ಕಾಲಾವಧಿ (ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್)"
 
 #: modules/access/mms/mms.c:65
 msgid ""
 "Amount of time (in ms) to wait before aborting network reception of data. "
 "Note that there will be 10 retries before completely giving up."
 msgstr ""
+"Amount of time (in ms) to wait before aborting network reception of data. "
+"Note that there will be 10 retries before completely giving up."
 
 #: modules/access/mms/mms.c:69
 msgid "Microsoft Media Server (MMS) input"
-msgstr ""
+msgstr "ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಸರ್ವರ್(MMS) input"
 
 #: modules/access/mtp.c:57
 msgid "MTP input"
-msgstr ""
+msgstr "MTP input"
 
 #: modules/access/mtp.c:58
 msgid "MTP"
-msgstr ""
+msgstr "MTP"
 
-#: modules/access/mtp.c:203 modules/access/vdr.c:370
-msgid "VLC could not read the file."
-msgstr ""
+#: modules/access/mtp.c:196
+#, fuzzy, c-format
+msgid "VLC could not read the file: %s"
+msgstr "VLC ಗೆ ಕಡತವನ್ನು ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ."
 
-#: modules/access/mtp.c:292 modules/access/vdr.c:538
-#, c-format
-msgid "VLC could not open the file \"%s\". (%m)"
-msgstr ""
+#: modules/access/mtp.c:287
+#, fuzzy, c-format
+msgid "VLC could not open the file \"%s\": %s"
+msgstr "VLC could not open the file \"%s\" (%m)."
 
 #: modules/access/oss.c:66
 msgid "Capture the audio stream in stereo."
-msgstr ""
+msgstr "ಧ್ವನಿಯ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೀರಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಿರಿ."
 
 #: modules/access/oss.c:67 modules/access_output/shout.c:95
-#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:189
+#: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:190
 msgid "Samplerate"
-msgstr ""
+msgstr "ಮಾದರಿಯ ದರ"
 
 #: modules/access/oss.c:69
 msgid ""
 "Samplerate of the captured audio stream, in Hz (eg: 11025, 22050, 44100, "
 "48000)"
 msgstr ""
+"ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಧ್ವನಿಯ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನ ಮಾದರಿ ದರ ಹರ್ಟ್ಝ್ ನಲ್ಲಿ (ಉದಾ:11025, 22050, 44100, "
+"48000)"
 
 #: modules/access/oss.c:76
 msgid "OSS"
-msgstr ""
+msgstr "OSS"
 
 #: modules/access/oss.c:77
 msgid "OSS input"
-msgstr ""
+msgstr "11025, 22050, 44100, 48000)"
 
-#: modules/access_output/dummy.c:45 modules/stream_out/dummy.c:51
+#: modules/access_output/dummy.c:44 modules/stream_out/dummy.c:51
 msgid "Dummy stream output"
-msgstr ""
+msgstr "ನಕಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಉತ್ಪಾದನೆ"
 
-#: modules/access_output/file.c:65
+#: modules/access_output/file.c:68
 msgid "Overwrite existing file"
-msgstr ""
+msgstr "ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಡತವನ್ನು ತಿದ್ದಿಬರೆ"
 
-#: modules/access_output/file.c:67
+#: modules/access_output/file.c:70
 msgid "If the file already exists, it will be overwritten."
-msgstr ""
+msgstr "ಕಡತವು ಈಗಾಗಲೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದರೆ, ಅದನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ"
 
-#: modules/access_output/file.c:68
+#: modules/access_output/file.c:71
 msgid "Append to file"
-msgstr ""
+msgstr "ಕಡತಕ್ಕೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ"
 
-#: modules/access_output/file.c:69
+#: modules/access_output/file.c:72
 msgid "Append to file if it exists instead of replacing it."
-msgstr ""
+msgstr "ಕಡತವು ಈಗಾಗಲೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದರೆ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಬರೆಯುವ ಬದಲಿಗೆ ಕಡತಕ್ಕೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ"
 
-#: modules/access_output/file.c:71
+#: modules/access_output/file.c:74
 msgid "Format time and date"
-msgstr ""
+msgstr "ಸ್ವರೂಪ ಸಮಯ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ"
 
-#: modules/access_output/file.c:72
+#: modules/access_output/file.c:75
 msgid "Perform ISO C time and date formatting on the file path"
-msgstr ""
+msgstr "Perform ISO C time and date formatting on the file path"
 
-#: modules/access_output/file.c:74
+#: modules/access_output/file.c:77
 msgid "Synchronous writing"
-msgstr ""
+msgstr "ಸಮಾನುಪಾತದ ಬರವಣಿಗೆ"
 
-#: modules/access_output/file.c:75
+#: modules/access_output/file.c:78
 msgid "Open the file with synchronous writing."
-msgstr ""
+msgstr "ಸಮಕಾಲಿಕ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಕಡತವನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ."
 
-#: modules/access_output/file.c:78
+#: modules/access_output/file.c:81
 msgid "File stream output"
-msgstr ""
+msgstr "ಕಡತದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಉತ್ಪಾದನೆ"
 
-#: modules/access_output/file.c:200
+#: modules/access_output/file.c:206
 msgid ""
 "The output file already exists. If recording continues, the file will be "
 "overridden and its content will be lost."
 msgstr ""
+"The output file already exists. If recording continues, the file will be "
+"overridden and its content will be lost."
 
-#: modules/access_output/file.c:203
+#: modules/access_output/file.c:209
 msgid "Keep existing file"
-msgstr ""
+msgstr "ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಡತವನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ"
 
-#: modules/access_output/file.c:204
+#: modules/access_output/file.c:210
 msgid "Overwrite"
-msgstr ""
+msgstr "ತಿದ್ದಿಬರೆ"
 
-#: modules/access_output/http.c:51 modules/access/vnc.c:46
-#: modules/misc/audioscrobbler.c:114 modules/stream_out/rtp.c:177
+#: modules/access_output/http.c:52 modules/access/vnc.c:46
+#: modules/misc/audioscrobbler.c:114 modules/stream_out/rtp.c:175
 msgid "Username"
-msgstr ""
+msgstr "ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು"
 
-#: modules/access_output/http.c:52 modules/stream_out/rtp.c:178
+#: modules/access_output/http.c:53 modules/stream_out/rtp.c:176
 msgid "User name that will be requested to access the stream."
-msgstr ""
-
-#: modules/access_output/http.c:54 modules/access/vnc.c:47
-#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:60 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:185
-#: modules/gui/qt4/dialogs/external.cpp:118 modules/lua/vlc.c:53
-#: modules/lua/vlc.c:69 modules/misc/audioscrobbler.c:116
-#: modules/stream_out/raop.c:154 modules/stream_out/rtp.c:180
+msgstr "ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಕೋರಲಾಗುವ ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು."
+
+#: modules/access_output/http.c:55 modules/access/vnc.c:47
+#: modules/gui/macosx/coredialogs.m:60 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:314
+#: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:373
+#: modules/gui/qt4/dialogs/external.cpp:118 modules/lua/vlc.c:51
+#: modules/lua/vlc.c:67 modules/misc/audioscrobbler.c:116
+#: modules/stream_out/raop.c:154 modules/stream_out/rtp.c:178
 msgid "Password"
-msgstr ""
+msgstr "ಗುಪ್ತಪದ"
 
-#: modules/access_output/http.c:55 modules/stream_out/rtp.c:181
+#: modules/access_output/http.c:56 modules/stream_out/rtp.c:179
 msgid "Password that will be requested to access the stream."
-msgstr ""
+msgstr "ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಕೋರಲಾಗುವ ಗುಪ್ತಪದ."
 
-#: modules/access_output/http.c:57 modules/demux/playlist/qtl.c:241
-#: modules/demux/playlist/shoutcast.c:324
+#: modules/access_output/http.c:58 modules/demux/playlist/qtl.c:242
+#: modules/demux/playlist/shoutcast.c:327
 msgid "Mime"
-msgstr ""
+msgstr "ಅಣಕ ನಾಟಕ"
 
-#: modules/access_output/http.c:58
+#: modules/access_output/http.c:59
 msgid "MIME returned by the server (autodetected if not specified)."
+msgstr "ಸರ್ವರ್ ಮೂಲಕ ಮರಳಿ MIME (ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸ್ವಯಂಪತ್ತೆಯಾದಂತ್ತೆ)."
+
+#: modules/access_output/http.c:61
+#, fuzzy
+msgid "Metacube"
+msgstr "Meta+"
+
+#: modules/access_output/http.c:62
+msgid ""
+"Use the Metacube protocol. Needed for streaming to the Cubemap reflector."
 msgstr ""
 
-#: modules/access_output/http.c:63
+#: modules/access_output/http.c:67
 msgid "HTTP stream output"
-msgstr ""
+msgstr "HTTP ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಉತ್ಪಾದನೆ"
 
-#: modules/access_output/livehttp.c:69
+#: modules/access_output/livehttp.c:67
 msgid "Segment length"
-msgstr ""
+m