l10n: Refresh all .po for -pre2
[vlc.git] / po / vi.po
1 # Vietnamese translations for vlc package.
2 # Copyright (C) 2008-2010 VideoLAN
3 # This file is distributed under the same license as the vlc package.
4 # Phan Anh <ppanhh@gmail.com>, 2009-2010.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: vlc 1.0\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
10 "POT-Creation-Date: 2011-11-24 23:30+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2009-06-29 15:23+0700\n"
12 "Last-Translator: anh phan <ppanhh@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: iamphananh.blogspot.com <ppanhh@gmail.com>\n"
14 "Language: vi\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "X-Poedit-Language: Vietnamese\n"
19 "X-Poedit-Country: VIET NAM\n"
20 "X-Poedit-Bookmarks: 117,2617,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1\n"
21
22 #: include/vlc_common.h:1024
23 msgid ""
24 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
25 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
26 "see the file named COPYING for details.\n"
27 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
28 msgstr ""
29 "Chương trình này được phát hành mà KHÔNG CÓ SỰ BẢO HÀNH, tuân theo các điều "
30 "khoản của luật pháp.\n"
31 "Bạn có thể phân phối nó với các điều khoản của GNU General Public License;\n"
32 "Hãy xem file COPYING để có thêm thông tin.\n"
33 "Lập trình bởi nhóm VideoLAN, phiên bản Việt Hóa được phiên dịch bởi Phan "
34 "Anh.\n"
35
36 #: include/vlc_config_cat.h:32 modules/audio_output/alsa.c:822
37 msgid "VLC preferences"
38 msgstr "Tùy chỉnh"
39
40 #: include/vlc_config_cat.h:34
41 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
42 msgstr "Chọn\"Tùy chọn nâng cao\" để có thêm các lựa chọn khác"
43
44 #: include/vlc_config_cat.h:37 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:175
45 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:86
46 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:1040
47 msgid "Interface"
48 msgstr "Giao diện"
49
50 #: include/vlc_config_cat.h:38
51 msgid "Settings for VLC's interfaces"
52 msgstr "Thiết lập giao diện"
53
54 #: include/vlc_config_cat.h:40
55 msgid "Main interfaces settings"
56 msgstr "Thiết lập giao diện chính"
57
58 #: include/vlc_config_cat.h:42
59 msgid "Main interfaces"
60 msgstr "Giao diện chính"
61
62 #: include/vlc_config_cat.h:43
63 msgid "Settings for the main interface"
64 msgstr "Các thiết lập cho giao diện chính"
65
66 #: include/vlc_config_cat.h:45 src/libvlc-module.c:192
67 msgid "Control interfaces"
68 msgstr "Giao diện điều khiển"
69
70 #: include/vlc_config_cat.h:46
71 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
72 msgstr "Thiết lập giao diện điều khiển"
73
74 #: include/vlc_config_cat.h:48 include/vlc_config_cat.h:49
75 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:195
76 msgid "Hotkeys settings"
77 msgstr "Thiết lập phím tắt"
78
79 #: include/vlc_config_cat.h:52 src/input/es_out.c:2893 src/input/es_out.c:2934
80 #: src/libvlc-module.c:1580 modules/access/imem.c:64
81 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:282 modules/gui/macosx/output.m:170
82 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:116 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:179
83 #: modules/gui/macosx/wizard.m:382
84 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:516
85 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:88
86 #: modules/services_discovery/mediadirs.c:77 modules/stream_out/es.c:93
87 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:191
88 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:150
89 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:494
90 msgid "Audio"
91 msgstr "Audio"
92
93 #: include/vlc_config_cat.h:53
94 msgid "Audio settings"
95 msgstr "Thiết lập "
96
97 #: include/vlc_config_cat.h:55
98 msgid "General audio settings"
99 msgstr "Thiết lập chung cho Audio"
100
101 #: include/vlc_config_cat.h:57 include/vlc_config_cat.h:79
102 msgid "Filters"
103 msgstr "Bộ lọc"
104
105 #: include/vlc_config_cat.h:58
106 msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
107 msgstr "Bộ lọc Audio dùng để xử lý việc phân luồng Audio"
108
109 #: include/vlc_config_cat.h:60 src/audio_output/common.c:82
110 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:292 modules/gui/macosx/MainMenu.m:293
111 msgid "Visualizations"
112 msgstr "Hiệu ứng"
113
114 #: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/common.c:146
115 msgid "Audio visualizations"
116 msgstr "Hiệu ứng Audio"
117
118 #: include/vlc_config_cat.h:63 include/vlc_config_cat.h:75
119 msgid "Output modules"
120 msgstr "Phương thức xuất dữ liệu"
121
122 #: include/vlc_config_cat.h:64
123 msgid "General settings for audio output modules."
124 msgstr "Thiết lập chung cho phướng thức xuất dữ liệu của Audio"
125
126 #: include/vlc_config_cat.h:66 src/libvlc-module.c:2093
127 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:72
128 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:223
129 msgid "Miscellaneous"
130 msgstr "Tổng quan"
131
132 #: include/vlc_config_cat.h:67
133 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
134 msgstr "Tổng quan thiết lập phương thức Audio"
135
136 #: include/vlc_config_cat.h:70 src/input/es_out.c:2896 src/input/es_out.c:2981
137 #: src/libvlc-module.c:1631 modules/access/imem.c:64
138 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:295 modules/gui/macosx/output.m:160
139 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:106 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:183
140 #: modules/gui/macosx/wizard.m:383
141 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:517
142 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:90
143 #: modules/services_discovery/mediadirs.c:70 modules/stream_out/es.c:101
144 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:161
145 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:147
146 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:476 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:317
147 msgid "Video"
148 msgstr "Video"
149
150 #: include/vlc_config_cat.h:71
151 msgid "Video settings"
152 msgstr "Thiết lập Video"
153
154 #: include/vlc_config_cat.h:73
155 msgid "General video settings"
156 msgstr "Thiết lập chung cho Video"
157
158 #: include/vlc_config_cat.h:77
159 msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
160 msgstr "Chọn cách xuất dữ liệu cho Video và chỉnh sửa tại đây"
161
162 #: include/vlc_config_cat.h:81
163 msgid "Video filters are used to process the video stream."
164 msgstr "Bộ lọc Video dùng để xử lý việc phân luồng Video"
165
166 #: include/vlc_config_cat.h:83
167 msgid "Subtitles/OSD"
168 msgstr "Phụ đề/Hiển thị trên màn hình"
169
170 #: include/vlc_config_cat.h:84
171 msgid ""
172 "Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
173 msgstr ""
174 "Thiết lập cho phần Hiển Thị Trên Màn Hình, phụ đề và \"độ trễ phụ đề hình ảnh"
175 "\""
176
177 #: include/vlc_config_cat.h:93
178 msgid "Input / Codecs"
179 msgstr "Nhập dữ liệu/Codec"
180
181 #: include/vlc_config_cat.h:94
182 msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
183 msgstr "Thiết lập cho phần nhập dữ liệu, nén kênh, giải và mã hóa"
184
185 #: include/vlc_config_cat.h:97
186 msgid "Access modules"
187 msgstr "Phương thức truy cập"
188
189 #: include/vlc_config_cat.h:99
190 msgid ""
191 "Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
192 "to alter are HTTP proxy or caching settings."
193 msgstr ""
194 "Thiết lập cho phần các phương thức truy cập khác nhau. Thiết lập chung giúp "
195 "bạn hủy bỏ HTTP proxy hoặc là cache"
196
197 #: include/vlc_config_cat.h:103
198 msgid "Stream filters"
199 msgstr "Bộ lọc luồng"
200
201 #: include/vlc_config_cat.h:105
202 msgid ""
203 "Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
204 "input side of VLC. Use with care..."
205 msgstr ""
206 "Bộ lọc luồng là một phương thức đặc biệt thuộc tiến trình nâng cao cho việc "
207 "nhập dữ liệu vào VLC. Hãy cẩn thận..."
208
209 #: include/vlc_config_cat.h:108
210 msgid "Demuxers"
211 msgstr "Tách kênh"
212
213 #: include/vlc_config_cat.h:109
214 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
215 msgstr "Tách kênh dùng để tách audio và video thành các luồng riêng rẽ."
216
217 #: include/vlc_config_cat.h:111
218 msgid "Video codecs"
219 msgstr "Codec của Video"
220
221 #: include/vlc_config_cat.h:112
222 #, fuzzy
223 msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
224 msgstr "Thiết lập áp dụng cho phần giải và mã hóa video."
225
226 #: include/vlc_config_cat.h:114
227 msgid "Audio codecs"
228 msgstr "Codec của Audio"
229
230 #: include/vlc_config_cat.h:115
231 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
232 msgstr "Thiết lập cho phần audio cũng như giải và mã hóa."
233
234 #: include/vlc_config_cat.h:117
235 #, fuzzy
236 msgid "Subtitles codecs"
237 msgstr "Độ trễ của phụ đề"
238
239 #: include/vlc_config_cat.h:118
240 #, fuzzy
241 msgid "Settings for subtitles, teletext and CC decoders and encoders."
242 msgstr "Thiết lập áp dụng cho phần giải và mã hóa video."
243
244 #: include/vlc_config_cat.h:120
245 msgid "General Input"
246 msgstr "Tổng quát việc nhập dữ liệu"
247
248 #: include/vlc_config_cat.h:121
249 msgid "General input settings. Use with care..."
250 msgstr "Thiết lập việc xuất dữ liệu, hãy cẩn thận..."
251
252 #: include/vlc_config_cat.h:124 src/libvlc-module.c:2025
253 msgid "Stream output"
254 msgstr "Nhập dữ liệu luồng"
255
256 #: include/vlc_config_cat.h:126
257 msgid ""
258 "Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
259 "saving incoming streams.\n"
260 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
261 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
262 "RTSP).\n"
263 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
264 "duplicating...)."
265 msgstr ""
266 "Thiết lập cho việc xuất dữ liệu của luồng được sử dụng như là một luồng chủ "
267 "hoặc lưu các luồng đầu vào.\n"
268 "Các luồng sẽ được trộn và sau đó đi qua phương thức \"truy cập xuất dữ liệu"
269 "\" có thể lưu luồng vào một file hoặc phân luồn nó (UDP, HTTP, RTP/RTSP).\n"
270 "Các phương thức phân luồng Sout cho phép điều khiển tiến trình phân luồng "
271 "(chuyển mã, nhân bản...)."
272
273 #: include/vlc_config_cat.h:134
274 msgid "General stream output settings"
275 msgstr "Thiết lập chung cho phần xuất dữ liệu từ luồng"
276
277 #: include/vlc_config_cat.h:136
278 msgid "Muxers"
279 msgstr "Trộn kênh"
280
281 #: include/vlc_config_cat.h:138
282 msgid ""
283 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
284 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
285 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
286 "You can also set default parameters for each muxer."
287 msgstr ""
288 "Trộn kênh dùng để tạo ra các định dạng từ việc kết nối lại các luồng sơ cấp "
289 "(video, audio,...) với nhau. Phần thiết lập này sẽ cho phép bạn bắt buộc "
290 "phải yêu cầu các thông số cho việc trộn kênh. Ban không nên chọn phần này.\n"
291 "Bạn cũng có thể thiết lập lại các giá trị mặc định của từng thao tác trộn "
292 "kênh."
293
294 #: include/vlc_config_cat.h:144
295 msgid "Access output"
296 msgstr "Truy cập cách xuất dữ liệu"
297
298 #: include/vlc_config_cat.h:146
299 msgid ""
300 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
301 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
302 "should probably not do that.\n"
303 "You can also set default parameters for each access output."
304 msgstr ""
305 "Phương thức truy cập cách xuất dữ liệu điều khiển các luồng đã trộn được gửi "
306 "đi. Phần thiết lập này cho phép bạn bắt buộc phải có phần nhập dữ liệu đầu "
307 "vào. Bận không nên chọn phần này.\n"
308 "Bạn cũng có thể thiết lập các thông số cho mỗi cách thức truy cập."
309
310 #: include/vlc_config_cat.h:151
311 msgid "Packetizers"
312 msgstr "Đóng gói"
313
314 #: include/vlc_config_cat.h:153
315 msgid ""
316 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
317 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
318 "not do that.\n"
319 "You can also set default parameters for each packetizer."
320 msgstr ""
321 "Đóng gói được dùng để \"tái xử lý\" các luồng sơ cấp trước khi trộn. Phần "
322 "thiết lập này sẽ bắt buộc tạo một phần đóng gói. Bạn không nên làm điều "
323 "này.\n"
324 "Bạn cũng có thể thiết lập các thông số mặc định cho từng gói."
325
326 #: include/vlc_config_cat.h:159
327 msgid "Sout stream"
328 msgstr "Luồng Sout"
329
330 #: include/vlc_config_cat.h:160
331 msgid ""
332 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
333 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
334 "for each sout stream module here."
335 msgstr ""
336 "Luồng Sout là phương thức cho bạn có thể xây dựng các chuỗi xử lý sout. Hãy "
337 "đọc thêm tài liều về Cách Phân Luồng để"
338
339 #: include/vlc_config_cat.h:165 modules/services_discovery/sap.c:109
340 msgid "SAP"
341 msgstr "SAP"
342
343 #: include/vlc_config_cat.h:167
344 msgid ""
345 "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
346 "multicast UDP or RTP."
347 msgstr ""
348 "SAP dùng để thông báo chính thức các luồng sẽ được gửi đi thông qua việc dồn "
349 "kênh băng UDP hay RTP"
350
351 #: include/vlc_config_cat.h:170
352 msgid "VOD"
353 msgstr "VOD"
354
355 #: include/vlc_config_cat.h:171
356 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
357 msgstr "Thi hành Video theo yêu cầu của VLC"
358
359 #: include/vlc_config_cat.h:175 src/libvlc-module.c:2142
360 #: src/playlist/engine.c:217 modules/demux/playlist/playlist.c:63
361 #: modules/demux/playlist/playlist.c:64 modules/gui/macosx/MainWindow.m:277
362 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:112
363 #: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:198
364 #: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:188
365 #: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:41 modules/gui/qt4/menus.cpp:1069
366 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:529
367 msgid "Playlist"
368 msgstr "Danh sách"
369
370 #: include/vlc_config_cat.h:176
371 msgid ""
372 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
373 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
374 msgstr ""
375 "Thiết lập này áp dụng cho cách thao tác của danh sách chơi (vd như cách chơi "
376 "lại toàn bộ danh sách) và các phương thức thêm các đối tượng vào danh sách "
377 "chơi một cách tự động (\"khám phá dịch vụ\" phương thức)."
378
379 #: include/vlc_config_cat.h:180
380 msgid "General playlist behaviour"
381 msgstr "Thao tác chung của danh sách nhạc"
382
383 #: include/vlc_config_cat.h:181 modules/gui/macosx/playlist.m:478
384 #: modules/gui/macosx/playlist.m:479
385 msgid "Services discovery"
386 msgstr "Các dịch vụ khác"
387
388 #: include/vlc_config_cat.h:182
389 msgid ""
390 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
391 "playlist."
392 msgstr ""
393 "Phương thức khám phá dịch vụ là thao tác thuận lợi cho việc thêm các đối "
394 "tượng vào danh sách."
395
396 #: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1926
397 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1395
398 msgid "Advanced"
399 msgstr "Nâng cao"
400
401 #: include/vlc_config_cat.h:187
402 msgid "Advanced settings. Use with care..."
403 msgstr "Thiết lập nâng cao. Cẩn thận khi chỉnh sửa..."
404
405 #: include/vlc_config_cat.h:189
406 msgid "CPU features"
407 msgstr "Tính năng CPU"
408
409 #: include/vlc_config_cat.h:190
410 msgid ""
411 "You can choose to disable some CPU accelerations here. Use with extreme care!"
412 msgstr "Bạn có thể vô hiệu tốc độ xử lý của CPU. Cẩn thận khi dùng!"
413
414 #: include/vlc_config_cat.h:193
415 msgid "Advanced settings"
416 msgstr "Thiết lập nâng cao"
417
418 #: include/vlc_config_cat.h:198 modules/gui/macosx/open.m:122
419 #: modules/gui/macosx/open.m:476 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:255
420 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:356
421 msgid "Network"
422 msgstr "Mạng lưới"
423
424 #: include/vlc_config_cat.h:199
425 msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
426 msgstr ""
427 "Các phương thức này cung cấp các chức năng truy cập của mạng lưới đến các "
428 "phần khác của VLC."
429
430 #: include/vlc_config_cat.h:202
431 msgid "Chroma modules settings"
432 msgstr "Thiết lập phương thức màu sắc"
433
434 #: include/vlc_config_cat.h:203
435 msgid "These settings affect chroma transformation modules."
436 msgstr "Các thiết lập này tác động đến các phương thức chuyển đổi màu."
437
438 #: include/vlc_config_cat.h:205
439 msgid "Packetizer modules settings"
440 msgstr "Thiết lập phương thức đóng gói"
441
442 #: include/vlc_config_cat.h:209
443 msgid "Encoders settings"
444 msgstr "Thiết lập bộ mã hóa"
445
446 #: include/vlc_config_cat.h:211
447 msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
448 msgstr ""
449 "Sau đây là các thiết lập chung cho video/audio/phụ đề và các phương pháp mã "
450 "hóa"
451
452 #: include/vlc_config_cat.h:214
453 msgid "Dialog providers settings"
454 msgstr "Thiết lập nhà cung cấp hộii thoại"
455
456 #: include/vlc_config_cat.h:216
457 msgid "Dialog providers can be configured here."
458 msgstr "Cửa sổ thông báo của nhà cung cấp có thể chỉnh sửa tại đây."
459
460 #: include/vlc_config_cat.h:218
461 msgid "Subtitle demuxer settings"
462 msgstr "Thiết lập tách kênh phụ đề"
463
464 #: include/vlc_config_cat.h:220
465 msgid ""
466 "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
467 "example by setting the subtitles type or file name."
468 msgstr ""
469 "Trong phần này bạn có thể chỉnh sửa thao tác của tách kênh phụ đề, ví dụ như "
470 "thiét lập dạng của phụ đề hoặc là tên file"
471
472 #: include/vlc_config_cat.h:227
473 msgid "No help available"
474 msgstr "Không thể giúp đỡ"
475
476 #: include/vlc_config_cat.h:228
477 msgid "There is no help available for these modules."
478 msgstr "Không có file trợ giúp tương ứng với các phương thức này"
479
480 #: include/vlc_interface.h:126
481 #, fuzzy
482 msgid ""
483 "\n"
484 "Warning: if you cannot access the GUI anymore, open a command-line window, "
485 "go to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
486 msgstr ""
487 "\n"
488 "Cảnh báo: bạn không thể thao tác giao diện đồ họa người dùng thêm nữa, mở "
489 "cửa sổ dòng lệnh, đi đến thư mục mà bạn đã cài VLC và chạy \"vlc -I qt\"\n"
490
491 #: include/vlc_intf_strings.h:46
492 msgid "Quick &Open File..."
493 msgstr "Mở nhanh file..."
494
495 #: include/vlc_intf_strings.h:47
496 msgid "&Advanced Open..."
497 msgstr "Mở file nâng cao..."
498
499 #: include/vlc_intf_strings.h:48
500 msgid "Open D&irectory..."
501 msgstr "Mở thư mục..."
502
503 #: include/vlc_intf_strings.h:49
504 msgid "Open &Folder..."
505 msgstr "Mở Folder..."
506
507 #: include/vlc_intf_strings.h:50
508 msgid "Select one or more files to open"
509 msgstr "Chọn một hay nhiều file để mở"
510
511 #: include/vlc_intf_strings.h:51
512 msgid "Select Directory"
513 msgstr "Chọn thư mục"
514
515 #: include/vlc_intf_strings.h:51
516 #, fuzzy
517 msgid "Select Folder"
518 msgstr "Chọn File"
519
520 #: include/vlc_intf_strings.h:55
521 msgid "Media &Information"
522 msgstr "Thông tin file"
523
524 #: include/vlc_intf_strings.h:56
525 msgid "&Codec Information"
526 msgstr "Thông tin codec"
527
528 #: include/vlc_intf_strings.h:57
529 msgid "&Messages"
530 msgstr "Thông điệp"
531
532 #: include/vlc_intf_strings.h:58
533 msgid "Jump to Specific &Time"
534 msgstr "Nhảy tới thời gian tự chọn"
535
536 #: include/vlc_intf_strings.h:59
537 msgid "&Bookmarks"
538 msgstr "Đánh dấu"
539
540 #: include/vlc_intf_strings.h:60
541 msgid "&VLM Configuration"
542 msgstr "Chỉnh sửa VLM"
543
544 #: include/vlc_intf_strings.h:62
545 msgid "&About"
546 msgstr "Thông tin - phiên dịch bởi Phan Anh"
547
548 #: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:72
549 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:256 modules/gui/macosx/MainMenu.m:353
550 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:360 modules/gui/macosx/MainMenu.m:807
551 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:808 modules/gui/macosx/MainMenu.m:809
552 #: modules/gui/macosx/MainWindow.m:823 modules/gui/macosx/playlist.m:466
553 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:110
554 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:550 modules/gui/qt4/menus.cpp:783
555 #: modules/gui/qt4/ui/open.h:253 share/lua/http/index.html:203
556 #: share/lua/http/mobile.html:97 share/lua/http/dialogs/stream_window.html:59
557 msgid "Play"
558 msgstr "Chơi"
559
560 #: include/vlc_intf_strings.h:66
561 msgid "Fetch Information"
562 msgstr "Thông tin mở rộng"
563
564 #: include/vlc_intf_strings.h:67
565 #, fuzzy
566 msgid "Remove Selected"
567 msgstr "Không chọn file nào"
568
569 #: include/vlc_intf_strings.h:68
570 msgid "Information..."
571 msgstr "Thông tin..."
572
573 #: include/vlc_intf_strings.h:69
574 msgid "Sort"
575 msgstr "Sắp xếp"
576
577 #: include/vlc_intf_strings.h:70
578 #, fuzzy
579 msgid "Create Directory..."
580 msgstr "Mở hư mục"
581
582 #: include/vlc_intf_strings.h:71
583 #, fuzzy
584 msgid "Create Folder..."
585 msgstr "Mở thư mục..."
586
587 #: include/vlc_intf_strings.h:72
588 #, fuzzy
589 msgid "Show Containing Directory..."
590 msgstr "Chọn một thư mục...."
591
592 #: include/vlc_intf_strings.h:73
593 msgid "Show Containing Folder..."
594 msgstr ""
595
596 #: include/vlc_intf_strings.h:74
597 msgid "Stream..."
598 msgstr "Luồng"
599
600 #: include/vlc_intf_strings.h:75
601 msgid "Save..."
602 msgstr "Lưu..."
603
604 #: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:354
605 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:270 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1182
606 msgid "Repeat All"
607 msgstr "Lặp lại tất cả"
608
609 #: include/vlc_intf_strings.h:81 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:371
610 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:269 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1175
611 msgid "Repeat One"
612 msgstr "Lặp lại một lần"
613
614 #: include/vlc_intf_strings.h:82
615 #, fuzzy
616 msgid "No Repeat"
617 msgstr "Không lặp lại"
618
619 #: include/vlc_intf_strings.h:84 src/libvlc-module.c:1502
620 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:268 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1168
621 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:114
622 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:127
623 msgid "Random"
624 msgstr "Ngẫu nhiên"
625
626 #: include/vlc_intf_strings.h:85 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:335
627 msgid "Random Off"
628 msgstr "Tắt chế độ ngẫu nhiên"
629
630 #: include/vlc_intf_strings.h:87
631 msgid "Add to Playlist"
632 msgstr "Thêm vào danh sách"
633
634 #: include/vlc_intf_strings.h:88
635 #, fuzzy
636 msgid "Add to Media Library"
637 msgstr "Thêm vào thư viện"
638
639 #: include/vlc_intf_strings.h:90
640 #, fuzzy
641 msgid "Add File..."
642 msgstr "Thêm file..."
643
644 #: include/vlc_intf_strings.h:91
645 #, fuzzy
646 msgid "Advanced Open..."
647 msgstr "Mở file nâng cao..."
648
649 #: include/vlc_intf_strings.h:92
650 #, fuzzy
651 msgid "Add Directory..."
652 msgstr "Thêm thư mục..."
653
654 #: include/vlc_intf_strings.h:93
655 #, fuzzy
656 msgid "Add Folder..."
657 msgstr "Thêm file..."
658
659 #: include/vlc_intf_strings.h:95
660 msgid "Save Playlist to &File..."
661 msgstr "Lưu danh sách và file..."
662
663 #: include/vlc_intf_strings.h:96
664 msgid "Open Play&list..."
665 msgstr "Mở danh sách..."
666
667 #: include/vlc_intf_strings.h:98 modules/gui/macosx/MainWindow.m:122
668 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1297
669 msgid "Search"
670 msgstr "Tìm kiếm"
671
672 #: include/vlc_intf_strings.h:99
673 msgid "Search Filter"
674 msgstr "Bộ lọc tìm kiếm"
675
676 #: include/vlc_intf_strings.h:101
677 msgid "&Services Discovery"
678 msgstr "Khám phá dịch vụ"
679
680 #: include/vlc_intf_strings.h:105
681 msgid ""
682 "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
683 "them."
684 msgstr ""
685 "Một vài tùy chọn bị ẩn. Đánh dấu \"Tùy chọn nâng cao\" để hiển thị chúng"
686
687 #: include/vlc_intf_strings.h:110 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:142
688 msgid "Image clone"
689 msgstr "Sao chép hình ảnh"
690
691 #: include/vlc_intf_strings.h:111
692 msgid "Clone the image"
693 msgstr "Sao chép hình ảnh"
694
695 #: include/vlc_intf_strings.h:113
696 msgid "Magnification"
697 msgstr "Phóng to"
698
699 #: include/vlc_intf_strings.h:114
700 msgid ""
701 "Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
702 "be magnified."
703 msgstr ""
704 "Phóng to một đoạn video. Chọn phần hình ảnh cua đoạn video bạn muốn phóng to."
705
706 #: include/vlc_intf_strings.h:117 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:139
707 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1394
708 msgid "Waves"
709 msgstr "Sóng"
710
711 #: include/vlc_intf_strings.h:118
712 msgid "\"Waves\" video distortion effect"
713 msgstr "\"Gợn sóng\" hiệu ứng giúp tạo các đường cong của sóng"
714
715 #: include/vlc_intf_strings.h:120
716 msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
717 msgstr "\"Bề mặt nước\" hiệu ứng giúp tạo bề mặt nước"
718
719 #: include/vlc_intf_strings.h:122
720 msgid "Image colors inversion"
721 msgstr "Đảo ngược màu sắc hình ảnh"
722
723 #: include/vlc_intf_strings.h:124
724 msgid "Split the image to make an image wall"
725 msgstr "Chia đôi hình ảnh để làm bức tường hình ảnh"
726
727 #: include/vlc_intf_strings.h:126
728 msgid ""
729 "Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
730 "The video gets split in parts that you must sort."
731 msgstr ""
732 "Tạo một \"trò chơi giải đố\" với đoạn video. \n"
733 "Đoạn video bị chia nhỏ thành nhiều phần và bạn phải sắp xếp chúng."
734
735 #: include/vlc_intf_strings.h:129
736 msgid ""
737 "\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
738 "Try changing the various settings for different effects"
739 msgstr ""
740
741 #: include/vlc_intf_strings.h:132
742 msgid ""
743 "\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
744 "white, except the parts that are of the color that you select in the "
745 "settings."
746 msgstr ""
747
748 # Phần trợ giúp tổng quan trong Help
749 #: include/vlc_intf_strings.h:136
750 msgid ""
751 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
752 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
753 "h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
754 "href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
755 "newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
756 "videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
757 "player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
758 "player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
759 "Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
760 "</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
761 "streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
762 "wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
763 "a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
764 "\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
765 "understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
766 "videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
767 "any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
768 "support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
769 "<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
770 "videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
771 "(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
772 "h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
773 "community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
774 "code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
775 "can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
776 msgstr ""
777 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
778 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Chào mừng bạn đến phần trợ giúp của VLC - "
779 "Việt hóa bởi Phan Anh - ppanhh@gmail.com</h2><h3>Hướng dẫn người dùng</"
780 "h3><p>Bạn có thể tìm thấy các phần mà bạn thắc mắc tại trang web <a href="
781 "\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a>.</p><p>Nếu bạn lần đầu tiên sử dụng "
782 "VLC, hãy đọc phần<br><a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
783 "VLC_for_dummies\"><em>Giới thiệu chương trình VLC</em></a>.</p><p>Bạn sẽ "
784 "được hướng dẫn về việc sử dụng chương trình tại<br>\"<a href=\"http://wiki."
785 "videolan.org/Documentation:Play_HowTo\"><em>tài liệu cách mở một file với "
786 "VLC </em></a>\" .</p><p>Về phần lưu trữ,chuyển đổi định dạng file, chuyển "
787 "mã, mã hóa, dồn kênh và phân luồng âm thanh, bạn sẽ tìm thấy các thông tin "
788 "hữu ích tại <a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo"
789 "\">Tài liệu phân luồng</a>.</p><p>Nếu bạn thấy bổi rối với các thuật ngữ "
790 "trong chương trình, hãy truy cập vào trang <a href=\"http://wiki.videolan."
791 "org/Knowledge_Base\">Kiến Thức Cơ Bản</a>.</p><p>Để có thể thao tác với các "
792 "phím tắt, bạn hãy đọc phần <a href=\"http://wiki.videolan.org/Hotkeys\">Phím "
793 "Tắt</a> .</p><h3>Trợ giúp trực tuyến</h3><p>Trước khi có câu hỏi nào, bạn "
794 "hãy dành chút thời gian xem qua <a href=\"http://www.videolan.org/support/"
795 "faq.html\">Các Câu Hỏi Thường Gặp</a>.</p><p>Sau đó bạn có thể đăng thắc mắc "
796 "(trợ giúp) của mình lên phần <a href=\"http://forum.videolan.org\">Diễn đan "
797 "VLC</a>, hay <a href=\"http://www.videolan.org/vlc/lists.html\">email cho "
798 "chúng tôi</a> hoặc chat trực tiếp với chúng tôi bằng IRCl (<em>#videolan</"
799 "em> trên irc.freenode.net).</p><h3>Đóng góp cho VLC</h3><p>Bạn có thể trợ "
800 "giúp chúng tôi bằng cách dành thời gian của bạn cho cộng đồng VLC trên mạng "
801 "internet, thiết kế giao diện, phiên dịch các tài liệu hướng dẫn, thử nghiệm "
802 "và viết mã. Bạn cũng có thể đóng góp cho chúng tôi về vật chất thông qua quỹ "
803 "của VLC. Và dĩ nhiên bạn có thể phát triển <b>tự mình phát triển</b> VLC.</"
804 "p></body></html>"
805
806 #: src/audio_output/common.c:85 src/audio_output/common.c:125
807 #: src/input/es_out.c:934 src/libvlc-module.c:669
808 #: src/video_output/postprocessing.c:98 modules/video_filter/postproc.c:228
809 msgid "Disable"
810 msgstr "Vô hiệu"
811
812 #: src/audio_output/common.c:88 modules/visualization/visual/visual.c:119
813 msgid "Spectrometer"
814 msgstr "Máy đo quang phổ"
815
816 #: src/audio_output/common.c:91
817 msgid "Scope"
818 msgstr "Phạm vi"
819
820 #: src/audio_output/common.c:94
821 msgid "Spectrum"
822 msgstr "Quang phổ"
823
824 #: src/audio_output/common.c:97
825 msgid "Vu meter"
826 msgstr "Máy đo điện"
827
828 #: src/audio_output/common.c:122 modules/audio_filter/equalizer.c:76
829 #: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:102 share/lua/http/index.html:215
830 #: share/lua/http/mobile.html:76
831 msgid "Equalizer"
832 msgstr "Bộ cân bằng"
833
834 #: src/audio_output/common.c:141 src/libvlc-module.c:321
835 msgid "Audio filters"
836 msgstr "Bộ lọc Audio"
837
838 #: src/audio_output/common.c:153
839 msgid "Replay gain"
840 msgstr "Chơi lại lần nữa"
841
842 #: src/audio_output/filters.c:142
843 msgid "Audio filtering failed"
844 msgstr "Chế độ lọc Audio thất bại"
845
846 #: src/audio_output/filters.c:143
847 #, fuzzy, c-format
848 msgid "The maximum number of filters (%u) was reached."
849 msgstr "Số lượng các bộ lọc (%d) đã đạt được."
850
851 #: src/audio_output/output.c:100 src/audio_output/output.c:128
852 #: modules/access/vcdx/info.c:86 modules/gui/macosx/MainMenu.m:288
853 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:289
854 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:316
855 msgid "Audio Channels"
856 msgstr "Kênh Audio"
857
858 #: src/audio_output/output.c:103 src/audio_output/output.c:139
859 #: modules/access/alsa.c:69 modules/access/oss.c:64
860 #: modules/access/v4l2/video.c:284 modules/audio_output/directx.c:439
861 #: modules/audio_output/kai.c:219 modules/audio_output/oss.c:194
862 #: modules/audio_output/portaudio.c:400 modules/audio_output/waveout.c:419
863 #: modules/codec/twolame.c:70
864 msgid "Stereo"
865 msgstr "Stereo"
866
867 #: src/audio_output/output.c:105 src/audio_output/output.c:142
868 #: src/libvlc-module.c:415 src/libvlc-module.c:493
869 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95 modules/codec/dvbsub.c:102
870 #: modules/codec/subsdec.c:160 modules/codec/zvbi.c:77
871 #: modules/control/gestures.c:97 modules/gui/fbosd.c:163
872 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:88 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:150
873 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:169
874 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:73 modules/video_filter/logo.c:79
875 #: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:170
876 #: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:173
877 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1313
878 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1356
879 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1366
880 msgid "Left"
881 msgstr "Trái"
882
883 #: src/audio_output/output.c:107 src/audio_output/output.c:144
884 #: src/libvlc-module.c:415 src/libvlc-module.c:493
885 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95 modules/codec/dvbsub.c:102
886 #: modules/codec/subsdec.c:160 modules/codec/zvbi.c:77
887 #: modules/control/gestures.c:97 modules/gui/fbosd.c:163
888 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:89 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:152
889 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:73 modules/video_filter/logo.c:79
890 #: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:170
891 #: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:173
892 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1314
893 msgid "Right"
894 msgstr "Phải"
895
896 #: src/audio_output/output.c:134
897 msgid "Dolby Surround"
898 msgstr "Âm thanh vòm"
899
900 #: src/audio_output/output.c:146
901 msgid "Reverse stereo"
902 msgstr "Đảo ngược stereo"
903
904 #: src/config/file.c:531
905 msgid "boolean"
906 msgstr "Lô-gíc"
907
908 #: src/config/file.c:531 src/config/help.c:467
909 msgid "integer"
910 msgstr "số nguyên"
911
912 #: src/config/file.c:539 src/config/help.c:497
913 msgid "float"
914 msgstr "số thực"
915
916 #: src/config/file.c:552 src/config/help.c:446
917 msgid "string"
918 msgstr "chuỗi"
919
920 #: src/config/help.c:125
921 msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
922 msgstr "Để biết thêm thông tin trợ giúp, sử dụng '-H'."
923
924 #: src/config/help.c:129
925 #, c-format
926 msgid ""
927 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
928 "You can specify multiple streams on the commandline.\n"
929 "They will be enqueued in the playlist.\n"
930 "The first item specified will be played first.\n"
931 "\n"
932 "Options-styles:\n"
933 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
934 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
935 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
936 "            and that overrides previous settings.\n"
937 "\n"
938 "Stream MRL syntax:\n"
939 "  [[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
940 "  [:option=value ...]\n"
941 "\n"
942 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
943 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
944 "\n"
945 "URL syntax:\n"
946 "  file:///path/file              Plain media file\n"
947 "  http://host[:port]/file        HTTP URL\n"
948 "  ftp://host[:port]/file         FTP URL\n"
949 "  mms://host[:port]/file         MMS URL\n"
950 "  screen://                      Screen capture\n"
951 "  dvd://[device]                 DVD device\n"
952 "  vcd://[device]                 VCD device\n"
953 "  cdda://[device]                Audio CD device\n"
954 "  udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
955 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
956 "  vlc://pause:<seconds>          Pause the playlist for a certain time\n"
957 "  vlc://quit                     Special item to quit VLC\n"
958 "\n"
959 msgstr ""
960
961 #: src/config/help.c:513
962 msgid " (default enabled)"
963 msgstr "(mặc định mở)"
964
965 #: src/config/help.c:514
966 msgid " (default disabled)"
967 msgstr "(mặc định tắt)"
968
969 #: src/config/help.c:679 src/config/help.c:682 src/config/help.c:690
970 #: src/config/help.c:695
971 msgid "Note:"
972 msgstr "Ghi chú:"
973
974 #: src/config/help.c:680 src/config/help.c:683
975 msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
976 msgstr "thêm vào --gõ vào dòng lệnh nâng cao để bật các tùy chọn nâng cao."
977
978 #: src/config/help.c:691 src/config/help.c:696
979 #, c-format
980 msgid ""
981 "%d module(s) were not displayed because they only have advanced options.\n"
982 msgstr ""
983 "%d phương thúc không được hiện thị vì chức năng này chỉ có trong tùy chọn "
984 "nâng cao.\n"
985
986 #: src/config/help.c:703 src/config/help.c:707
987 #, fuzzy
988 msgid ""
989 "No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
990 "modules."
991 msgstr ""
992 "Không tìm thấy phương thức tương ứng. Sử dụng --list hoặc--list-verbose để "
993 "có thể chọn phương thức khác."
994
995 #: src/config/help.c:789
996 #, fuzzy, c-format
997 msgid "VLC version %s (%s)\n"
998 msgstr "Phiên bản VLC %s\n"
999
1000 #: src/config/help.c:791
1001 #, fuzzy, c-format
1002 msgid "Compiled by %s on %s (%s)\n"
1003 msgstr "Lập trình bởi %s@%s.%s\n"
1004
1005 #: src/config/help.c:793
1006 #, c-format
1007 msgid "Compiler: %s\n"
1008 msgstr "Người lập trình: %s\n"
1009
1010 #: src/config/help.c:825
1011 msgid ""
1012 "\n"
1013 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
1014 msgstr ""
1015 "\n"
1016 "Nội dung file trợ giúp bị lỗi: vlc-help.txt file.\n"
1017
1018 #: src/config/help.c:839
1019 msgid ""
1020 "\n"
1021 "Press the RETURN key to continue...\n"
1022 msgstr ""
1023 "\n"
1024 "Nhấn khóa QUAY LẠI để tiếp tục...\n"
1025
1026 #: src/input/control.c:217
1027 #, c-format
1028 msgid "Bookmark %i"
1029 msgstr "Đánh dấu %i"
1030
1031 #: src/input/decoder.c:267
1032 #, fuzzy
1033 msgid "packetizer"
1034 msgstr "Đóng gói"
1035
1036 #: src/input/decoder.c:267
1037 #, fuzzy
1038 msgid "decoder"
1039 msgstr "Giải mã"
1040
1041 #: src/input/decoder.c:276 src/input/decoder.c:467
1042 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:234 modules/codec/avcodec/encoder.c:242
1043 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:279 modules/codec/avcodec/encoder.c:755
1044 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:764 modules/stream_out/es.c:363
1045 #: modules/stream_out/es.c:378
1046 msgid "Streaming / Transcoding failed"
1047 msgstr "Phân luồng / Chuyển mã thất bại"
1048
1049 #: src/input/decoder.c:277
1050 #, fuzzy, c-format
1051 msgid "VLC could not open the %s module."
1052 msgstr "VLC không thể mở phương thức giải mã này."
1053
1054 #: src/input/decoder.c:468
1055 msgid "VLC could not open the decoder module."
1056 msgstr "VLC không thể mở phương thức giải mã này."
1057
1058 #: src/input/decoder.c:722
1059 msgid "No suitable decoder module"
1060 msgstr "Phương thức giải mã không phù hợp"
1061
1062 #: src/input/decoder.c:723
1063 #, c-format
1064 msgid ""
1065 "VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
1066 "there is no way for you to fix this."
1067 msgstr ""
1068 "VLC không hỗ trợ định dạng file này\"%4.4s\". Và bạn không thể sửa được lỗi "
1069 "này."
1070
1071 #: src/input/es_out.c:954 src/input/es_out.c:959 src/libvlc-module.c:359
1072 #: modules/access/vcdx/access.c:458 modules/access/vcdx/info.c:226
1073 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:478
1074 msgid "Track"
1075 msgstr "Track"
1076
1077 #: src/input/es_out.c:1165
1078 #, c-format
1079 msgid "%s [%s %d]"
1080 msgstr "%s [%s %d]"
1081
1082 #: src/input/es_out.c:1165 src/input/es_out.c:1170 src/input/var.c:167
1083 #: src/libvlc-module.c:693 modules/gui/macosx/MainMenu.m:275
1084 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:276
1085 msgid "Program"
1086 msgstr "Chương trình"
1087
1088 #: src/input/es_out.c:1368 src/input/es_out.c:1370
1089 msgid "Scrambled"
1090 msgstr "Đổi tần số"
1091
1092 #: src/input/es_out.c:1368 share/lua/http/index.html:163
1093 msgid "Yes"
1094 msgstr "Đồng ý"
1095
1096 #: src/input/es_out.c:2023
1097 #, c-format
1098 msgid "Closed captions %u"
1099 msgstr "Đóng với tiêu đề %u"
1100
1101 #: src/input/es_out.c:2883
1102 #, c-format
1103 msgid "Stream %d"
1104 msgstr "Luồng %d"
1105
1106 #: src/input/es_out.c:2899 src/input/es_out.c:3017 modules/access/imem.c:64
1107 msgid "Subtitle"
1108 msgstr "Phụ đề"
1109
1110 #: src/input/es_out.c:2907 src/input/es_out.c:2934 src/input/es_out.c:2981
1111 #: src/input/es_out.c:3017 modules/gui/macosx/output.m:153
1112 msgid "Type"
1113 msgstr "Loại"
1114
1115 #: src/input/es_out.c:2910
1116 msgid "Original ID"
1117 msgstr "Số ID gốc"
1118
1119 #: src/input/es_out.c:2918 src/input/es_out.c:2921 modules/access/imem.c:67
1120 #: modules/gui/macosx/wizard.m:387 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:477
1121 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:496
1122 msgid "Codec"
1123 msgstr "Codec"
1124
1125 #: src/input/es_out.c:2925 src/input/meta.c:65 src/libvlc-module.c:219
1126 #: modules/access/imem.c:71 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:268
1127 #: modules/stream_out/setid.c:49 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:527
1128 msgid "Language"
1129 msgstr "Ngôn ngữ"
1130
1131 #: src/input/es_out.c:2928 src/input/meta.c:60
1132 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:91 modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:73
1133 msgid "Description"
1134 msgstr "Mô tả"
1135
1136 #: src/input/es_out.c:2937 src/input/es_out.c:2940
1137 #: modules/gui/macosx/output.m:176 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:499
1138 msgid "Channels"
1139 msgstr "Kênh"
1140
1141 #: src/input/es_out.c:2945 modules/access/imem.c:75
1142 #: modules/audio_output/amem.c:45
1143 msgid "Sample rate"
1144 msgstr "Xếp hạng tự động"
1145
1146 #: src/input/es_out.c:2945
1147 #, c-format
1148 msgid "%u Hz"
1149 msgstr "%u Hz"
1150
1151 #: src/input/es_out.c:2955
1152 msgid "Bits per sample"
1153 msgstr "Tự động từng bit"
1154
1155 #: src/input/es_out.c:2960 modules/access_output/shout.c:92
1156 #: modules/access/pvr.c:90 modules/demux/playlist/shoutcast.c:334
1157 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:882
1158 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:478 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:497
1159 msgid "Bitrate"
1160 msgstr "Tần số bit"
1161
1162 #: src/input/es_out.c:2960
1163 #, c-format
1164 msgid "%u kb/s"
1165 msgstr "%u kb/s"
1166
1167 #: src/input/es_out.c:2972
1168 msgid "Track replay gain"
1169 msgstr "Chơi lại Track một lần nữa"
1170
1171 #: src/input/es_out.c:2974
1172 msgid "Album replay gain"
1173 msgstr "Chơi lại album một lần nữa"
1174
1175 #: src/input/es_out.c:2975
1176 #, c-format
1177 msgid "%.2f dB"
1178 msgstr "%.2f dB"
1179
1180 #: src/input/es_out.c:2984 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:483
1181 msgid "Resolution"
1182 msgstr "Độ phân giải"
1183
1184 #: src/input/es_out.c:2989
1185 msgid "Display resolution"
1186 msgstr "Hiển thị độ phân giải"
1187
1188 #: src/input/es_out.c:2999 src/input/es_out.c:3002 modules/access/imem.c:93
1189 #: modules/access/screen/screen.c:41 modules/access/screen/xcb.c:34
1190 #: modules/access/shm.c:40 modules/access/vdr.c:93 modules/demux/image.c:65
1191 msgid "Frame rate"
1192 msgstr "Xếp hạng khung"
1193
1194 #: src/input/es_out.c:3010
1195 #, fuzzy
1196 msgid "Decoded format"
1197 msgstr "Giải mã"
1198
1199 #: src/input/input.c:2465
1200 msgid "Your input can't be opened"
1201 msgstr "Dữ liệu nhập vào không thể đọc được"
1202
1203 #: src/input/input.c:2466
1204 #, c-format
1205 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
1206 msgstr "VLC không thể mở MRL '%s'. Kiểm tra log để biết thêm."
1207
1208 #: src/input/input.c:2583
1209 msgid "VLC can't recognize the input's format"
1210 msgstr "VLC không thể nhận diện được định dạng nhập vào"
1211
1212 #: src/input/input.c:2584
1213 #, c-format
1214 msgid ""
1215 "The format of '%s' cannot be detected. Have a look at the log for details."
1216 msgstr "Định dạng cua '%s' không thể tìm ra. Hãy xem log để biết thêm."
1217
1218 #: src/input/meta.c:54 src/input/var.c:177 modules/gui/macosx/MainMenu.m:277
1219 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:278 modules/gui/macosx/open.m:157
1220 #: modules/gui/macosx/open.m:159 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:78
1221 #: modules/gui/macosx/wizard.m:350
1222 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:439
1223 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:452 modules/mux/asf.c:56
1224 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:309
1225 msgid "Title"
1226 msgstr "Tiêu đề"
1227
1228 #: src/input/meta.c:55 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:79
1229 #: modules/gui/macosx/playlist.m:1185
1230 msgid "Artist"
1231 msgstr "Nghệ sĩ"
1232
1233 #: src/input/meta.c:56
1234 msgid "Genre"
1235 msgstr "Thể loại"
1236
1237 #: src/input/meta.c:57 modules/mux/asf.c:60
1238 msgid "Copyright"
1239 msgstr "Bản quyền"
1240
1241 #: src/input/meta.c:58 src/libvlc-module.c:359 modules/access/vcdx/info.c:63
1242 msgid "Album"
1243 msgstr "Album"
1244
1245 #: src/input/meta.c:59
1246 msgid "Track number"
1247 msgstr "Số track"
1248
1249 #: src/input/meta.c:61 modules/mux/asf.c:64
1250 msgid "Rating"
1251 msgstr "Xếp hạng"
1252
1253 #: src/input/meta.c:62
1254 msgid "Date"
1255 msgstr "Ngày"
1256
1257 #: src/input/meta.c:63
1258 msgid "Setting"
1259 msgstr "Thiết lập"
1260
1261 #: src/input/meta.c:64 modules/gui/macosx/open.m:169
1262 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:103
1263 msgid "URL"
1264 msgstr "URL"
1265
1266 #: src/input/meta.c:66 modules/notify/notify.c:320
1267 msgid "Now Playing"
1268 msgstr "Đang chơi"
1269
1270 #: src/input/meta.c:67 modules/access/vcdx/info.c:70
1271 msgid "Publisher"
1272 msgstr "Nhà xuất bản"
1273
1274 #: src/input/meta.c:68
1275 msgid "Encoded by"
1276 msgstr "Mã hóa bởi"
1277
1278 #: src/input/meta.c:69
1279 msgid "Artwork URL"
1280 msgstr "Artwork URL"
1281
1282 #: src/input/meta.c:70
1283 msgid "Track ID"
1284 msgstr "ID của track"
1285
1286 #: src/input/var.c:158
1287 msgid "Bookmark"
1288 msgstr "Đánh dấu"
1289
1290 #: src/input/var.c:172 src/libvlc-module.c:699
1291 msgid "Programs"
1292 msgstr "Chương trình"
1293
1294 #: src/input/var.c:182 modules/gui/macosx/MainMenu.m:279
1295 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:280 modules/gui/macosx/open.m:158
1296 #: modules/gui/macosx/open.m:160 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:310
1297 msgid "Chapter"
1298 msgstr "Chương"
1299
1300 #: src/input/var.c:187 modules/access/vcdx/info.c:238
1301 msgid "Navigation"
1302 msgstr "Định hướng"
1303
1304 #: src/input/var.c:200 modules/gui/macosx/MainMenu.m:303
1305 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:304
1306 msgid "Video Track"
1307 msgstr "Video Track"
1308
1309 #: src/input/var.c:205 modules/gui/macosx/MainMenu.m:286
1310 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:287
1311 msgid "Audio Track"
1312 msgstr "Audio Track"
1313
1314 #: src/input/var.c:210 modules/gui/macosx/MainMenu.m:311
1315 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:312 modules/gui/macosx/MainMenu.m:993
1316 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1051
1317 msgid "Subtitles Track"
1318 msgstr "Phụ đề track"
1319
1320 #: src/input/var.c:273
1321 msgid "Next title"
1322 msgstr "Tựa đề tiếp theo"
1323
1324 #: src/input/var.c:278
1325 msgid "Previous title"
1326 msgstr "Tựa đề trước đó"
1327
1328 #: src/input/var.c:312
1329 #, fuzzy, c-format
1330 msgid "Title %i%s"
1331 msgstr "Tựa đề %i"
1332
1333 #: src/input/var.c:338 src/input/var.c:397
1334 #, c-format
1335 msgid "Chapter %i"
1336 msgstr "Chương %i"
1337
1338 #: src/input/var.c:376 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:390
1339 msgid "Next chapter"
1340 msgstr "Chương tiếp theo"
1341
1342 #: src/input/var.c:381 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:380
1343 msgid "Previous chapter"
1344 msgstr "Chương trước đó"
1345
1346 #: src/input/vlm.c:652 src/input/vlm.c:1035
1347 #, c-format
1348 msgid "Media: %s"
1349 msgstr "Media: %s"
1350
1351 #: src/interface/interface.c:84 modules/gui/macosx/MainMenu.m:230
1352 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:231
1353 msgid "Add Interface"
1354 msgstr "Thêm giao diện"
1355
1356 #: src/interface/interface.c:91
1357 msgid "Console"
1358 msgstr "Chế độ dòng lệnh"
1359
1360 #: src/interface/interface.c:95
1361 msgid "Telnet"
1362 msgstr ""
1363
1364 #: src/interface/interface.c:98
1365 #, fuzzy
1366 msgid "Web"
1367 msgstr "Thiết lập"
1368
1369 #: src/interface/interface.c:101
1370 msgid "Debug logging"
1371 msgstr "Lưu trữ phần gỡ rối"
1372
1373 #: src/interface/interface.c:104
1374 msgid "Mouse Gestures"
1375 msgstr "Cử động chuột"
1376
1377 #. xgettext: Translate "C" to the language code: "fr", "en_GB", "nl", "ru"...
1378 #: src/libvlc.c:291
1379 msgid "C"
1380 msgstr "vi"
1381
1382 #: src/libvlc.c:861
1383 msgid ""
1384 "Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
1385 "interface."
1386 msgstr ""
1387 "Khởi động VLC với giao diện mặc định. Sử dụng 'cvlc' để chạy VLC mà không "
1388 "cần giao diện đồ họa"
1389
1390 #: src/libvlc.h:154 src/libvlc-module.c:1505 src/libvlc-module.c:1506
1391 #: src/libvlc-module.c:2655 src/video_output/vout_intf.c:182
1392 msgid "Zoom"
1393 msgstr "Phóng to"
1394
1395 #: src/libvlc.h:155 src/libvlc-module.c:1429 src/video_output/vout_intf.c:83
1396 msgid "1:4 Quarter"
1397 msgstr "1:4 Một phần tư"
1398
1399 #: src/libvlc.h:156 src/libvlc-module.c:1430 src/video_output/vout_intf.c:84
1400 msgid "1:2 Half"
1401 msgstr "1:2 Phân nửa"
1402
1403 #: src/libvlc.h:157 src/libvlc-module.c:1431 src/video_output/vout_intf.c:85
1404 msgid "1:1 Original"
1405 msgstr "1:1 Nguyên gốc"
1406
1407 #: src/libvlc.h:158 src/libvlc-module.c:1432 src/video_output/vout_intf.c:86
1408 msgid "2:1 Double"
1409 msgstr "2:1 Gấp đôi"
1410
1411 #: src/libvlc-module.c:105 src/libvlc-module.c:318
1412 #: modules/audio_output/kai.c:78 modules/video_output/kva.c:62
1413 msgid "Auto"
1414 msgstr "Tự động"
1415
1416 #: src/libvlc-module.c:175
1417 msgid ""
1418 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1419 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1420 "related options."
1421 msgstr ""
1422
1423 #: src/libvlc-module.c:179
1424 msgid "Interface module"
1425 msgstr "Phương thức giao diện"
1426
1427 #: src/libvlc-module.c:181
1428 msgid ""
1429 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1430 "automatically select the best module available."
1431 msgstr ""
1432
1433 #: src/libvlc-module.c:185 modules/control/ntservice.c:57
1434 msgid "Extra interface modules"
1435 msgstr "Phương thức giao diện bổ sung"
1436
1437 #: src/libvlc-module.c:187
1438 msgid ""
1439 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1440 "the background in addition to the default interface. Use a colon separated "
1441 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1442 "\", \"gestures\" ...)"
1443 msgstr ""
1444
1445 #: src/libvlc-module.c:194
1446 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1447 msgstr "Bạn có thể lựa chọn giao diện điều khiển cho VLC"
1448
1449 #: src/libvlc-module.c:196
1450 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1451 msgstr "Độ dài (0,1,2)"
1452
1453 #: src/libvlc-module.c:198
1454 msgid ""
1455 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1456 "1=warnings, 2=debug)."
1457 msgstr ""
1458
1459 #: src/libvlc-module.c:201
1460 msgid "Choose which objects should print debug message"
1461 msgstr ""
1462
1463 #: src/libvlc-module.c:204
1464 msgid ""
1465 "This is a ',' separated string, each objects should be prefixed by a '+' or "
1466 "a '-' to respectively enable or disable it. The keyword 'all' refers to all "
1467 "objects. Objects can be referred to by their type or module name. Rules "
1468 "applying to named objects take precedence over rules applying to object "
1469 "types. Note that you still need to use -vvv to actually display debug "
1470 "message."
1471 msgstr ""
1472
1473 #: src/libvlc-module.c:211
1474 msgid "Be quiet"
1475 msgstr "Im lặng"
1476
1477 #: src/libvlc-module.c:213
1478 msgid "Turn off all warning and information messages."
1479 msgstr "Tắt toàn bộ cảnh báo và các thông điệp"
1480
1481 #: src/libvlc-module.c:215
1482 msgid "Default stream"
1483 msgstr "Luồng mặc định"
1484
1485 #: src/libvlc-module.c:217
1486 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1487 msgstr "Luồng này sẽ luôn được mở khi VLC khởi động"
1488
1489 #: src/libvlc-module.c:220
1490 msgid ""
1491 "You can manually select a language for the interface. The system language is "
1492 "auto-detected if \"auto\" is specified here."
1493 msgstr ""
1494
1495 #: src/libvlc-module.c:224
1496 msgid "Color messages"
1497 msgstr "Màu sắc thông điệp"
1498
1499 #: src/libvlc-module.c:226
1500 msgid ""
1501 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1502 "needs Linux color support for this to work."
1503 msgstr ""
1504
1505 #: src/libvlc-module.c:229
1506 msgid "Show advanced options"
1507 msgstr "Hiển thị tùy chọn nâng cao"
1508
1509 #: src/libvlc-module.c:231
1510 msgid ""
1511 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1512 "available options, including those that most users should never touch."
1513 msgstr ""
1514
1515 #: src/libvlc-module.c:235
1516 msgid "Interface interaction"
1517 msgstr "Thao tác với giao diện"
1518
1519 #: src/libvlc-module.c:237
1520 msgid ""
1521 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1522 "user input is required."
1523 msgstr ""
1524
1525 #: src/libvlc-module.c:247
1526 msgid ""
1527 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1528 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1529 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1530 "the \"audio filters\" modules section."
1531 msgstr ""
1532
1533 #: src/libvlc-module.c:253
1534 msgid "Audio output module"
1535 msgstr "Phương thức xuất dữ liệu kiểu Audio"
1536
1537 #: src/libvlc-module.c:255
1538 msgid ""
1539 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1540 "automatically select the best method available."
1541 msgstr ""
1542
1543 #: src/libvlc-module.c:259 modules/stream_out/display.c:40
1544 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:430
1545 msgid "Enable audio"
1546 msgstr "Cho phép Audio"
1547
1548 #: src/libvlc-module.c:261
1549 msgid ""
1550 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1551 "not take place, thus saving some processing power."
1552 msgstr ""
1553
1554 #: src/libvlc-module.c:265
1555 msgid "Force mono audio"
1556 msgstr "Bắt buộc audio mono"
1557
1558 #: src/libvlc-module.c:266
1559 msgid "This will force a mono audio output."
1560 msgstr "Phần này sẽ bắt buộc dữ liệu xuất ra ở dạng audio mono"
1561
1562 #: src/libvlc-module.c:269
1563 msgid "Default audio volume"
1564 msgstr "Âm lượng audio mặc định"
1565
1566 #: src/libvlc-module.c:271
1567 msgid ""
1568 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
1569 msgstr ""
1570 "Bạn có thể thiết lập thông số âm lượng cho audio được xuất ra, trong phạm vi "
1571 "0 đến 1024."
1572
1573 #: src/libvlc-module.c:274
1574 msgid "Audio output volume step"
1575 msgstr "Các bước xuất dữ liệu của phần audio"
1576
1577 #: src/libvlc-module.c:276
1578 msgid ""
1579 "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
1580 "0 to 1024."
1581 msgstr ""
1582
1583 #: src/libvlc-module.c:280
1584 msgid "Audio output frequency (Hz)"
1585 msgstr "Tần số của audio xuất ra (Hz)"
1586
1587 #: src/libvlc-module.c:282
1588 msgid ""
1589 "You can force the audio output frequency here. Common values are 0 "
1590 "(undefined), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1591 msgstr ""
1592
1593 #: src/libvlc-module.c:286
1594 msgid "High quality audio resampling"
1595 msgstr "Xuất audio chất lượng cao"
1596
1597 #: src/libvlc-module.c:288
1598 msgid ""
1599 "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
1600 "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
1601 "resampling algorithm will be used instead."
1602 msgstr ""
1603
1604 #: src/libvlc-module.c:293
1605 msgid "Audio desynchronization compensation"
1606 msgstr ""
1607
1608 #: src/libvlc-module.c:295
1609 msgid ""
1610 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds. This "
1611 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1612 msgstr ""
1613
1614 #: src/libvlc-module.c:298
1615 msgid "Audio output channels mode"
1616 msgstr "Chế độ kênh của audio xuất ra"
1617
1618 #: src/libvlc-module.c:300
1619 msgid ""
1620 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
1621 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
1622 "played)."
1623 msgstr ""
1624
1625 #: src/libvlc-module.c:304 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:230
1626 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:439
1627 msgid "Use S/PDIF when available"
1628 msgstr "Sử dụng S/PDIF khi có thể"
1629
1630 #: src/libvlc-module.c:306
1631 msgid ""
1632 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
1633 "audio stream being played."
1634 msgstr ""
1635
1636 #: src/libvlc-module.c:309 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:222
1637 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1638 msgstr "Bắt buộc xác định Dolby Surround"
1639
1640 #: src/libvlc-module.c:311
1641 msgid ""
1642 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1643 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1644 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1645 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1646 msgstr ""
1647
1648 #: src/libvlc-module.c:318 modules/access/dtv/access.c:88
1649 #: modules/access/v4l2/video.c:219
1650 msgid "On"
1651 msgstr "Mở"
1652
1653 #: src/libvlc-module.c:318 modules/access/dtv/access.c:88
1654 #: modules/access/v4l2/video.c:145 modules/access/v4l2/video.c:219
1655 #: modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:55
1656 msgid "Off"
1657 msgstr "Tắt"
1658
1659 #: src/libvlc-module.c:323
1660 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1661 msgstr ""
1662
1663 #: src/libvlc-module.c:326
1664 msgid "Audio visualizations "
1665 msgstr "Hiệu ứng Audio"
1666
1667 #: src/libvlc-module.c:328
1668 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1669 msgstr ""
1670 "Phần này sẽ thêm vào các phương thức của hiệu ứng (đo quang phổ, vân vân...)."
1671
1672 #: src/libvlc-module.c:332
1673 msgid "Replay gain mode"
1674 msgstr "Chế độ chơi lại"
1675
1676 #: src/libvlc-module.c:334
1677 msgid "Select the replay gain mode"
1678 msgstr "Chọn chế độ chơi lại"
1679
1680 #: src/libvlc-module.c:336
1681 msgid "Replay preamp"
1682 msgstr ""
1683
1684 #: src/libvlc-module.c:338
1685 msgid ""
1686 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
1687 "replay gain information"
1688 msgstr ""
1689
1690 #: src/libvlc-module.c:341
1691 msgid "Default replay gain"
1692 msgstr "Chế độ chơi lại mặc định"
1693
1694 #: src/libvlc-module.c:343
1695 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
1696 msgstr ""
1697
1698 #: src/libvlc-module.c:345
1699 msgid "Peak protection"
1700 msgstr "Bảo vệ cao điểm"
1701
1702 #: src/libvlc-module.c:347
1703 msgid "Protect against sound clipping"
1704 msgstr "Bảo vệ chống lại âm thanh khi tạo clip"
1705
1706 #: src/libvlc-module.c:350
1707 #, fuzzy
1708 msgid "Enable time stretching audio"
1709 msgstr "Cho phép kéo dài thời gian audio"
1710
1711 #: src/libvlc-module.c:352
1712 msgid ""
1713 "This allows playing audio at lower or higher speed without affecting the "
1714 "audio pitch"
1715 msgstr ""
1716
1717 #: src/libvlc-module.c:359 modules/access/dshow/dshow.cpp:88
1718 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:91 modules/access/dtv/access.c:103
1719 #: modules/access/dtv/access.c:137 modules/access/v4l2/video.c:171
1720 #: modules/codec/avcodec/avcodec.c:71 modules/codec/kate.c:202
1721 #: modules/gui/macosx/open.m:214
1722 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:299
1723 #: modules/text_renderer/freetype.c:160
1724 msgid "None"
1725 msgstr "Không"
1726
1727 #: src/libvlc-module.c:367
1728 msgid ""
1729 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1730 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1731 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1732 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1733 "options."
1734 msgstr ""
1735
1736 #: src/libvlc-module.c:373
1737 msgid "Video output module"
1738 msgstr "Phương thức xuất Video"
1739
1740 #: src/libvlc-module.c:375
1741 msgid ""
1742 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1743 "automatically select the best method available."
1744 msgstr ""
1745
1746 #: src/libvlc-module.c:378 modules/stream_out/display.c:42
1747 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:306
1748 msgid "Enable video"
1749 msgstr "Cho phép Video"
1750
1751 #: src/libvlc-module.c:380
1752 msgid ""
1753 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1754 "not take place, thus saving some processing power."
1755 msgstr ""
1756
1757 #: src/libvlc-module.c:383 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:109
1758 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:66
1759 #: modules/visualization/projectm.cpp:62
1760 #: modules/visualization/visual/visual.c:48
1761 msgid "Video width"
1762 msgstr "Chiều rộng video"
1763
1764 #: src/libvlc-module.c:385
1765 msgid ""
1766 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1767 "characteristics."
1768 msgstr ""
1769
1770 #: src/libvlc-module.c:388 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:112
1771 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:69
1772 #: modules/visualization/projectm.cpp:65
1773 #: modules/visualization/visual/visual.c:52
1774 msgid "Video height"
1775 msgstr "Chiều dài video"
1776
1777 #: src/libvlc-module.c:390
1778 msgid ""
1779 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1780 "video characteristics."
1781 msgstr ""
1782
1783 #: src/libvlc-module.c:393
1784 msgid "Video X coordinate"
1785 msgstr "Tọa độ X của Video"
1786
1787 #: src/libvlc-module.c:395
1788 msgid ""
1789 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
1790 "coordinate)."
1791 msgstr ""
1792 "Bạn có thể tự mình lựa chọn vị trí ở góc trên cùng bên trái của cửa sổ video "
1793 "(tọa độ X)."
1794
1795 #: src/libvlc-module.c:398
1796 msgid "Video Y coordinate"
1797 msgstr "Tọa độ Y của Video"
1798
1799 #: src/libvlc-module.c:400
1800 msgid ""
1801 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
1802 "coordinate)."
1803 msgstr ""
1804 "Bạn có thể tự mình lựa chọn vị trí ở góc trên cùng bên trái của cửa sổ video "
1805 "(tọa độ Y)."
1806
1807 #: src/libvlc-module.c:403
1808 msgid "Video title"
1809 msgstr "Tựa đề video"
1810
1811 #: src/libvlc-module.c:405
1812 msgid ""
1813 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
1814 "interface)."
1815 msgstr ""
1816 "Lựa chọn tiêu đề cho cửa sổ của video (trong trường hợp video không được "
1817 "nhúng vào giao diện)."
1818
1819 #: src/libvlc-module.c:408
1820 msgid "Video alignment"
1821 msgstr "Canh lề Video"
1822
1823 #: src/libvlc-module.c:410
1824 msgid ""
1825 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
1826 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
1827 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
1828 msgstr ""
1829
1830 #: src/libvlc-module.c:415 src/libvlc-module.c:493
1831 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95 modules/codec/dvbsub.c:102
1832 #: modules/codec/subsdec.c:160 modules/codec/zvbi.c:77 modules/gui/fbosd.c:163
1833 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:148
1834 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:73 modules/video_filter/logo.c:79
1835 #: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:170
1836 #: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:173
1837 msgid "Center"
1838 msgstr "Ở giữa"
1839
1840 #: src/libvlc-module.c:415 src/libvlc-module.c:493 modules/codec/dvbsub.c:102
1841 #: modules/codec/zvbi.c:77 modules/gui/fbosd.c:163
1842 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:87 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:154
1843 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:168
1844 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:73 modules/video_filter/logo.c:79
1845 #: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:170
1846 #: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:173
1847 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1311
1848 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1354
1849 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1365
1850 msgid "Top"
1851 msgstr "Trên cùng"
1852
1853 #: src/libvlc-module.c:415 src/libvlc-module.c:493 modules/codec/dvbsub.c:102
1854 #: modules/codec/zvbi.c:77 modules/gui/fbosd.c:163
1855 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:90 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:156
1856 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:73 modules/video_filter/logo.c:79
1857 #: modules/video_filter/marq.c:136 modules/video_filter/mosaic.c:170
1858 #: modules/video_filter/osdmenu.c:84 modules/video_filter/rss.c:173
1859 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1315
1860 msgid "Bottom"
1861 msgstr "Tận cùng"
1862
1863 #: src/libvlc-module.c:416 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
1864 #: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:164
1865 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:158
1866 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:80
1867 #: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
1868 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
1869 msgid "Top-Left"
1870 msgstr "Trên cùng-Trái"
1871
1872 #: src/libvlc-module.c:416 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
1873 #: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:164
1874 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:160
1875 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:80
1876 #: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
1877 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
1878 msgid "Top-Right"
1879 msgstr "Trên cùng-Phải"
1880
1881 #: src/libvlc-module.c:416 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
1882 #: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:164
1883 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:162
1884 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:80
1885 #: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
1886 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
1887 msgid "Bottom-Left"
1888 msgstr "Tận cùng-Trái"
1889
1890 #: src/libvlc-module.c:416 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
1891 #: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:164
1892 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:164
1893 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:80
1894 #: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
1895 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
1896 msgid "Bottom-Right"
1897 msgstr "Tận cùng-Phải"
1898
1899 #: src/libvlc-module.c:418
1900 msgid "Zoom video"
1901 msgstr "Phóng to Video"
1902
1903 #: src/libvlc-module.c:420
1904 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
1905 msgstr "Bạn có thể phóng to/thu nhỏ video dựa vào các hệ số."
1906
1907 #: src/libvlc-module.c:422
1908 msgid "Grayscale video output"
1909 msgstr "Xuất video dạng trắng đen"
1910
1911 #: src/libvlc-module.c:424
1912 msgid ""
1913 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
1914 "save some processing power."
1915 msgstr ""
1916
1917 #: src/libvlc-module.c:427
1918 msgid "Embedded video"
1919 msgstr "Video được nhúng vào"
1920
1921 #: src/libvlc-module.c:429
1922 msgid "Embed the video output in the main interface."
1923 msgstr "Nhúng video xuất ra vào giao diện chính."
1924
1925 #: src/libvlc-module.c:431
1926 msgid "Fullscreen video output"
1927 msgstr "Xuất video toàn màn hình"
1928
1929 #: src/libvlc-module.c:433
1930 msgid "Start video in fullscreen mode"
1931 msgstr "Xem video ở chế độ toàn màn hình"
1932
1933 #: src/libvlc-module.c:435
1934 msgid "Overlay video output"
1935 msgstr ""
1936
1937 #: src/libvlc-module.c:437
1938 msgid ""
1939 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
1940 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
1941 msgstr ""
1942
1943 #: src/libvlc-module.c:440 src/video_output/vout_intf.c:292
1944 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:297 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:309
1945 msgid "Always on top"
1946 msgstr "Luôn luôn trên cùng"
1947
1948 #: src/libvlc-module.c:442
1949 msgid "Always place the video window on top of other windows."
1950 msgstr ""
1951
1952 #: src/libvlc-module.c:444
1953 msgid "Enable wallpaper mode "
1954 msgstr "Bật chế độ Hình Nền"
1955
1956 #: src/libvlc-module.c:446
1957 #, fuzzy
1958 msgid ""
1959 "The wallpaper mode allows you to display the video as the desktop background."
1960 msgstr ""
1961 "Chế độ Hình Nền sẽ cho phép bạn hiển thị video dưới dạng là phần nền của "
1962 "Desktop. Chú ý rằng tính năng này chỉ có thể kích hoạt trong chế độ trì hoãn "
1963 "thời gian và Desktop không có một hình nền nào hết."
1964
1965 #: src/libvlc-module.c:449
1966 msgid "Show media title on video"
1967 msgstr "Hiển thị tiêu đề trên video"
1968
1969 #: src/libvlc-module.c:451
1970 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
1971 msgstr "Hiển thị tiêu đề của video ở trên cùng của bộ phim."
1972
1973 #: src/libvlc-module.c:453
1974 msgid "Show video title for x milliseconds"
1975 msgstr "Hiển thị tiêu đề trong vòng x phần triệu giây"
1976
1977 #: src/libvlc-module.c:455
1978 msgid "Show the video title for n milliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
1979 msgstr ""
1980 "Hiển thị tiêu đề của vido trong n phần nghìn giây, mặc định là 5000 ps (5 "
1981 "giây)."
1982
1983 #: src/libvlc-module.c:457
1984 msgid "Position of video title"
1985 msgstr "Vị trí tiêu đề Video"
1986
1987 #: src/libvlc-module.c:459
1988 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
1989 msgstr "Hiển thị video nơi hiển thị tiêu đề (mặc định ở tận cùng và ở giữa)."
1990
1991 #: src/libvlc-module.c:461
1992 msgid "Hide cursor and fullscreen controller after x milliseconds"
1993 msgstr ""
1994 "Không hiển thị con trỏ chuột và trình điều khiển ở chế độ toàn màn hình sau "
1995 "x phần nghìn giây"
1996
1997 #: src/libvlc-module.c:464
1998 #, fuzzy
1999 msgid "Hide mouse cursor and fullscreen controller after n milliseconds."
2000 msgstr ""
2001 "Không hiển thị con trỏ chuột và trình điều khiển ở chế độ toàn màn hình sau "
2002 "x phần nghìn giây"
2003
2004 #: src/libvlc-module.c:467 src/libvlc-module.c:469
2005 #: src/video_output/interlacing.c:180 modules/gui/macosx/MainMenu.m:314
2006 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:315 modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:86
2007 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:98
2008 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:346
2009 msgid "Deinterlace"
2010 msgstr "Tái kết hợp"
2011
2012 #: src/libvlc-module.c:477 src/video_output/interlacing.c:195
2013 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:316 modules/gui/macosx/MainMenu.m:317
2014 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:53
2015 msgid "Deinterlace mode"
2016 msgstr ""
2017
2018 #: src/libvlc-module.c:479
2019 #, fuzzy
2020 msgid "Deinterlace method to use for video processing."
2021 msgstr "Phương thức tái kết hợp được dùng."
2022
2023 #: src/libvlc-module.c:486 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2024 msgid "Discard"
2025 msgstr "Bỏ qua"
2026
2027 #: src/libvlc-module.c:486 modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:47
2028 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2029 msgid "Blend"
2030 msgstr "Pha trộn"
2031
2032 #: src/libvlc-module.c:486 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2033 msgid "Mean"
2034 msgstr ""
2035
2036 #: src/libvlc-module.c:486 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2037 msgid "Bob"
2038 msgstr ""
2039
2040 #: src/libvlc-module.c:487 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2041 msgid "Linear"
2042 msgstr "Đường vạch"
2043
2044 #: src/libvlc-module.c:487 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2045 msgid "Phosphor"
2046 msgstr ""
2047
2048 #: src/libvlc-module.c:488 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2049 msgid "Film NTSC (IVTC)"
2050 msgstr ""
2051
2052 #: src/libvlc-module.c:496
2053 msgid "Disable screensaver"
2054 msgstr "Tắt Screensaver"
2055
2056 #: src/libvlc-module.c:497
2057 msgid "Disable the screensaver during video playback."
2058 msgstr "Không hiển thị Screensaver khi đang chiếu video."
2059
2060 #: src/libvlc-module.c:499
2061 msgid "Inhibit the power management daemon during playback"
2062 msgstr "Cấm việc quản lý điện năng khi đang chiếu video."
2063
2064 #: src/libvlc-module.c:500
2065 msgid ""
2066 "Inhibits the power management daemon during any playback, to avoid the "
2067 "computer being suspended because of inactivity."
2068 msgstr "Tắt Screensaver khi đang chạy chương trình"
2069
2070 #: src/libvlc-module.c:503 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:311
2071 msgid "Window decorations"
2072 msgstr "Trang trí cửa sổ"
2073
2074 #: src/libvlc-module.c:505
2075 msgid ""
2076 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
2077 "giving a \"minimal\" window."
2078 msgstr ""
2079 "VLC có thể tránh việc tạo các tiêu đề của cửa sổ, khung, v.v... dọc theo "
2080 "video, cung cấp một cửa sổ \"nhỏ\"."
2081
2082 #: src/libvlc-module.c:508
2083 #, fuzzy
2084 msgid "Video splitter module"
2085 msgstr "Phương thức bộ lọc video"
2086
2087 #: src/libvlc-module.c:510
2088 #, fuzzy
2089 msgid "This adds video splitters like clone or wall"
2090 msgstr "Phần này thêm bộ lọc video xuất ra như nhân bản hoặc là tường"
2091
2092 #: src/libvlc-module.c:512
2093 msgid "Video filter module"
2094 msgstr "Phương thức bộ lọc video"
2095
2096 #: src/libvlc-module.c:514
2097 msgid ""
2098 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2099 "instance deinterlacing, or distort the video."
2100 msgstr ""
2101
2102 #: src/libvlc-module.c:518
2103 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
2104 msgstr "Thư mục chứa hình chụp từ video (hoặc tên file)"
2105
2106 #: src/libvlc-module.c:520
2107 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
2108 msgstr "Thư mục nơi các hình chụp từ video được lưu trữ."
2109
2110 #: src/libvlc-module.c:522 src/libvlc-module.c:524
2111 msgid "Video snapshot file prefix"
2112 msgstr "Phần đầu tên file ảnh chụp từ video"
2113
2114 #: src/libvlc-module.c:526
2115 msgid "Video snapshot format"
2116 msgstr "Định dạng ảnh chụp từ video"
2117
2118 #: src/libvlc-module.c:528
2119 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
2120 msgstr "Định dạng của hình ảnh sẽ được tạo khi chụp hình từ video"
2121
2122 #: src/libvlc-module.c:530
2123 msgid "Display video snapshot preview"
2124 msgstr "Hiển thị ảnh xem trước của hình chụp từ video"
2125
2126 #: src/libvlc-module.c:532
2127 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
2128 msgstr ""
2129 "Hiển thị một ảnh nhỏ, là ảnh của hình chụp từ video, để bạn có thể xem trước "
2130 "khi lưu ở góc trên cùng phía bên trái của màn hình."
2131
2132 #: src/libvlc-module.c:534
2133 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
2134 msgstr "Sử dụng các số theo thứ tự thay vì định dạng thời gian"
2135
2136 #: src/libvlc-module.c:536
2137 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
2138 msgstr ""
2139 "Sử dung số theo thứ tự từ 1 đến X thay vì định dạng thời gian lúc hình chụp "
2140 "video được tạo.\n"
2141 " Phần này sẽ được thêm vào đằng trước của tên file ảnh chụp từ video."
2142
2143 #: src/libvlc-module.c:538
2144 msgid "Video snapshot width"
2145 msgstr "Chiều rộng ảnh chup video"
2146
2147 #: src/libvlc-module.c:540
2148 msgid ""
2149 "You can enforce the width of the video snapshot. By default it will keep the "
2150 "original width (-1). Using 0 will scale the width to keep the aspect ratio."
2151 msgstr ""
2152 "Bạn có thể tự lựa chọn chiều rộng của ảnh chụp từ video. Theo mặc định, giá "
2153 "trị này sẽ là -1. Sử dụng giá trị 0 sẽ tạo một tỉ lệ đồng dạng cho file ảnh."
2154
2155 #: src/libvlc-module.c:544
2156 msgid "Video snapshot height"
2157 msgstr "Chiều cao ảnh chup video"
2158
2159 #: src/libvlc-module.c:546
2160 msgid ""
2161 "You can enforce the height of the video snapshot. By default it will keep "
2162 "the original height (-1). Using 0 will scale the height to keep the aspect "
2163 "ratio."
2164 msgstr ""
2165 "Bạn có thể tự lựa chọn chiều cao của ảnh chụp từ video. Theo mặc định, giá "
2166 "trị này sẽ là -1. Sử dụng giá trị 0 sẽ tạo một tỉ lệ đồng dạng cho file ảnh."
2167
2168 #: src/libvlc-module.c:550
2169 msgid "Video cropping"
2170 msgstr "Cắt nhỏ video"
2171
2172 #: src/libvlc-module.c:552
2173 msgid ""
2174 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
2175 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
2176 msgstr ""
2177
2178 #: src/libvlc-module.c:556
2179 msgid "Source aspect ratio"
2180 msgstr ""
2181
2182 #: src/libvlc-module.c:558
2183 msgid ""
2184 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
2185 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
2186 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
2187 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
2188 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
2189 msgstr ""
2190
2191 #: src/libvlc-module.c:565
2192 msgid "Video Auto Scaling"
2193 msgstr ""
2194
2195 #: src/libvlc-module.c:567
2196 msgid "Let the video scale to fit a given window or fullscreen."
2197 msgstr ""
2198
2199 #: src/libvlc-module.c:569
2200 msgid "Video scaling factor"
2201 msgstr ""
2202
2203 #: src/libvlc-module.c:571
2204 msgid ""
2205 "Scaling factor used when Auto Scaling is disabled.\n"
2206 "Default value is 1.0 (original video size)."
2207 msgstr ""
2208
2209 #: src/libvlc-module.c:574
2210 msgid "Custom crop ratios list"
2211 msgstr ""
2212
2213 #: src/libvlc-module.c:576
2214 msgid ""
2215 "Comma separated list of crop ratios which will be added in the interface's "
2216 "crop ratios list."
2217 msgstr ""
2218
2219 #: src/libvlc-module.c:579
2220 msgid "Custom aspect ratios list"
2221 msgstr ""
2222
2223 #: src/libvlc-module.c:581
2224 msgid ""
2225 "Comma separated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2226 "aspect ratio list."
2227 msgstr ""
2228
2229 #: src/libvlc-module.c:584
2230 msgid "Fix HDTV height"
2231 msgstr "Sửa lỗi chiều cao của HDTV "
2232
2233 #: src/libvlc-module.c:586
2234 msgid ""
2235 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2236 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2237 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2238 msgstr ""
2239
2240 #: src/libvlc-module.c:591
2241 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2242 msgstr ""
2243
2244 #: src/libvlc-module.c:593
2245 msgid ""
2246 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2247 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2248 "order to keep proportions."
2249 msgstr ""
2250
2251 #: src/libvlc-module.c:597 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:299
2252 msgid "Skip frames"
2253 msgstr "Bỏ qua khung"
2254
2255 #: src/libvlc-module.c:599
2256 msgid ""
2257 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
2258 "computer is not powerful enough"
2259 msgstr ""
2260
2261 #: src/libvlc-module.c:602
2262 msgid "Drop late frames"
2263 msgstr "Bỏ khung cuối cùng"
2264
2265 #: src/libvlc-module.c:604
2266 msgid ""
2267 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2268 "intended display date)."
2269 msgstr ""
2270
2271 #: src/libvlc-module.c:607
2272 msgid "Quiet synchro"
2273 msgstr ""
2274
2275 #: src/libvlc-module.c:609
2276 msgid ""
2277 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2278 "synchronization mechanism."
2279 msgstr ""
2280
2281 #: src/libvlc-module.c:612
2282 #, fuzzy
2283 msgid "Key press events"
2284 msgstr "Sự kiện phím"
2285
2286 #: src/libvlc-module.c:614
2287 msgid "This enables VLC hotkeys from the (non-embedded) video window."
2288 msgstr ""
2289
2290 #: src/libvlc-module.c:616 modules/video_filter/remoteosd.c:90
2291 msgid "Mouse events"
2292 msgstr "Sự kiện của chuột"
2293
2294 #: src/libvlc-module.c:618
2295 msgid "This enables handling of mouse clicks on the video."
2296 msgstr ""
2297
2298 #: src/libvlc-module.c:626
2299 msgid ""
2300 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2301 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2302 "channel."
2303 msgstr ""
2304
2305 #: src/libvlc-module.c:630
2306 msgid "File caching (ms)"
2307 msgstr ""
2308
2309 #: src/libvlc-module.c:632
2310 #, fuzzy
2311 msgid "Caching value for local files, in milliseconds."
2312 msgstr "Hiển thị tiêu đề trong vòng x phần triệu giây"
2313
2314 #: src/libvlc-module.c:634
2315 msgid "Live capture caching (ms)"
2316 msgstr ""
2317
2318 #: src/libvlc-module.c:636
2319 #, fuzzy
2320 msgid "Caching value for cameras and microphones, in milliseconds."
2321 msgstr "Hiển thị tiêu đề trong vòng x phần triệu giây"
2322
2323 #: src/libvlc-module.c:638
2324 msgid "Disc caching (ms)"
2325 msgstr ""
2326
2327 #: src/libvlc-module.c:640
2328 #, fuzzy
2329 msgid "Caching value for optical media, in milliseconds."
2330 msgstr "Hiển thị tiêu đề trong vòng x phần triệu giây"
2331
2332 #: src/libvlc-module.c:642
2333 #, fuzzy
2334 msgid "Network caching (ms)"
2335 msgstr "Thiết lập mạng lưới"
2336
2337 #: src/libvlc-module.c:644
2338 #, fuzzy
2339 msgid "Caching value for network resources, in milliseconds."
2340 msgstr "Hiển thị tiêu đề trong vòng x phần triệu giây"
2341
2342 #: src/libvlc-module.c:646
2343 msgid "Clock reference average counter"
2344 msgstr ""
2345
2346 #: src/libvlc-module.c:648
2347 msgid ""
2348 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2349 "to 10000."
2350 msgstr ""
2351
2352 #: src/libvlc-module.c:651
2353 msgid "Clock synchronisation"
2354 msgstr ""
2355
2356 #: src/libvlc-module.c:653
2357 msgid ""
2358 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2359 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2360 msgstr ""
2361
2362 #: src/libvlc-module.c:657
2363 #, fuzzy
2364 msgid "Clock jitter"
2365 msgstr "Máy đo quang phổ"
2366
2367 #: src/libvlc-module.c:659
2368 msgid ""
2369 "This defines the maximum input delay jitter that the synchronization "
2370 "algorithms should try to compensate (in milliseconds)."
2371 msgstr ""
2372
2373 #: src/libvlc-module.c:662
2374 msgid "Network synchronisation"
2375 msgstr ""
2376
2377 #: src/libvlc-module.c:663
2378 msgid ""
2379 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2380 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2381 msgstr ""
2382
2383 #: src/libvlc-module.c:669 src/video_output/vout_intf.c:94
2384 #: src/video_output/vout_intf.c:112 modules/access/dshow/dshow.cpp:88
2385 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:91 modules/access/dshow/dshow.cpp:95
2386 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:102 modules/access/dshow/dshow.cpp:122
2387 #: modules/audio_output/alsa.c:71 modules/audio_output/alsa.c:815
2388 #: modules/gui/fbosd.c:172 modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1325
2389 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:416 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:539
2390 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:767 modules/gui/macosx/VideoView.m:105
2391 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:626
2392 #: modules/video_filter/marq.c:59 modules/video_filter/rss.c:71
2393 #: modules/video_filter/rss.c:184 modules/video_output/msw/directx.c:88
2394 msgid "Default"
2395 msgstr "Mặc định"
2396
2397 #: src/libvlc-module.c:669 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:66
2398 #: modules/gui/macosx/wizard.m:356 modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:133
2399 #: modules/gui/qt4/ui/vlm.h:290
2400 msgid "Enable"
2401 msgstr "Cho phép"
2402
2403 #: src/libvlc-module.c:671
2404 msgid "MTU of the network interface"
2405 msgstr ""
2406
2407 #: src/libvlc-module.c:673
2408 msgid ""
2409 "This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
2410 "over the network (in bytes)."
2411 msgstr ""
2412
2413 #: src/libvlc-module.c:678 modules/stream_out/rtp.c:124
2414 msgid "Hop limit (TTL)"
2415 msgstr ""
2416
2417 #: src/libvlc-module.c:680 modules/stream_out/rtp.c:126
2418 msgid ""
2419 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2420 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2421 "in default)."
2422 msgstr ""
2423
2424 #: src/libvlc-module.c:684
2425 msgid "Multicast output interface"
2426 msgstr ""
2427
2428 #: src/libvlc-module.c:686
2429 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2430 msgstr ""
2431
2432 #: src/libvlc-module.c:688
2433 msgid "DiffServ Code Point"
2434 msgstr ""
2435
2436 #: src/libvlc-module.c:689
2437 msgid ""
2438 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2439 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2440 msgstr ""
2441
2442 #: src/libvlc-module.c:695
2443 msgid ""
2444 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2445 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2446 msgstr ""
2447
2448 #: src/libvlc-module.c:701
2449 msgid ""
2450 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2451 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2452 "(like DVB streams for example)."
2453 msgstr ""
2454
2455 #: src/libvlc-module.c:707 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:312
2456 msgid "Audio track"
2457 msgstr "Audio track"
2458
2459 #: src/libvlc-module.c:709
2460 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2461 msgstr "Số lượng luọng được sử dụng của audio track (từ 0 đến n)"
2462
2463 #: src/libvlc-module.c:712 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:313
2464 msgid "Subtitles track"
2465 msgstr "Phụ đề track"
2466
2467 #: src/libvlc-module.c:714
2468 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2469 msgstr "Số lượng luồng được sử dụng của phụ đề (từ 0 đến n)"
2470
2471 #: src/libvlc-module.c:717
2472 msgid "Audio language"
2473 msgstr "Ngôn ngữ của Audio"
2474
2475 #: src/libvlc-module.c:719
2476 #, fuzzy
2477 msgid ""
2478 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2479 "letter country code, you may use 'none' to avoid a fallback to another "
2480 "language)."
2481 msgstr ""
2482 "Ngôn ngữ của audio track mà bạn muốn sử dụng(tách biệt bởi dấu phẩy, hai "
2483 "hoặc ba kí hiệu viết tắt của quốc gia)."
2484
2485 #: src/libvlc-module.c:722
2486 msgid "Subtitle language"
2487 msgstr "Ngôn ngữ của phụ đề"
2488
2489 #: src/libvlc-module.c:724
2490 #, fuzzy
2491 msgid ""
2492 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or "
2493 "three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
2494 msgstr ""
2495 "Ngôn ngữ của phụ đề track mà bạn muốnn sử dụng(tách biệt bởi dấu phẩy, hai "
2496 "hoặc ba kí hiệu viết tắt của quốc gia)."
2497
2498 #: src/libvlc-module.c:728
2499 msgid "Audio track ID"
2500 msgstr "ID của Audio Track"
2501
2502 #: src/libvlc-module.c:730
2503 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2504 msgstr "Số ID luợng của audio track được sử dụng"
2505
2506 #: src/libvlc-module.c:732
2507 msgid "Subtitles track ID"
2508 msgstr "ID của Track phụ đề"
2509
2510 #: src/libvlc-module.c:734
2511 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2512 msgstr "Số ID luợng của track phụ đề được sử dụng"
2513
2514 #: src/libvlc-module.c:736
2515 #, fuzzy
2516 msgid "Preferred video resolution"
2517 msgstr "Danh sách các giải mã yêu thích"
2518
2519 #: src/libvlc-module.c:738
2520 msgid ""
2521 "When several video formats are available, select one whose resolution is "
2522 "closest to (but not higher than) this setting, in number of lines. Use this "
2523 "option if you don't have enough CPU power or network bandwith to play higher "
2524 "resolutions."
2525 msgstr ""
2526
2527 #: src/libvlc-module.c:744
2528 #, fuzzy
2529 msgid "Best available"
2530 msgstr ") đã được phát hành"
2531
2532 #: src/libvlc-module.c:744
2533 msgid "Full HD (1080p)"
2534 msgstr ""
2535
2536 #: src/libvlc-module.c:744
2537 msgid "HD (720p)"
2538 msgstr ""
2539
2540 #: src/libvlc-module.c:745
2541 msgid "Standard Definition (576 or 480 lines)"
2542 msgstr ""
2543
2544 #: src/libvlc-module.c:746
2545 msgid "Low definition (320 lines)"
2546 msgstr ""
2547
2548 #: src/libvlc-module.c:749
2549 msgid "Input repetitions"
2550 msgstr ""
2551
2552 #: src/libvlc-module.c:751
2553 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2554 msgstr ""
2555
2556 #: src/libvlc-module.c:753
2557 msgid "Start time"
2558 msgstr "Thời gian bắt ?ầu"
2559
2560 #: src/libvlc-module.c:755
2561 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2562 msgstr "Luồng sẽ bắt đầu ở vị trí này (tính bằng giây)"
2563
2564 #: src/libvlc-module.c:757
2565 msgid "Stop time"
2566 msgstr "Thời gian kết thúc"
2567
2568 #: src/libvlc-module.c:759
2569 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2570 msgstr "Luồng sẽ kết thúc ở vị trí này (tính bằng giây)"
2571
2572 #: src/libvlc-module.c:761
2573 msgid "Run time"
2574 msgstr "Thời gian chạy"
2575
2576 #: src/libvlc-module.c:763
2577 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
2578 msgstr "Luồng sẽ chạy trong khoảng thời gian này (tính bằng giây)"
2579
2580 #: src/libvlc-module.c:765
2581 msgid "Fast seek"
2582 msgstr ""
2583
2584 #: src/libvlc-module.c:767
2585 msgid "Favor speed over precision while seeking"
2586 msgstr ""
2587
2588 #: src/libvlc-module.c:769
2589 #, fuzzy
2590 msgid "Playback speed"
2591 msgstr "Chơi lại"
2592
2593 #: src/libvlc-module.c:771
2594 msgid "This defines the playback speed (nominal speed is 1.0)."
2595 msgstr ""
2596
2597 #: src/libvlc-module.c:773
2598 msgid "Input list"
2599 msgstr ""
2600
2601 #: src/libvlc-module.c:775
2602 msgid ""
2603 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2604 "together after the normal one."
2605 msgstr ""
2606
2607 #: src/libvlc-module.c:778
2608 msgid "Input slave (experimental)"
2609 msgstr ""
2610
2611 #: src/libvlc-module.c:780
2612 msgid ""
2613 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2614 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2615 "inputs."
2616 msgstr ""
2617
2618 #: src/libvlc-module.c:784
2619 msgid "Bookmarks list for a stream"
2620 msgstr "Đánh dấu danh sách nay vào luồng"
2621
2622 #: src/libvlc-module.c:786
2623 msgid ""
2624 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2625 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2626 "{...}\""
2627 msgstr ""
2628
2629 #: src/libvlc-module.c:790 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:245
2630 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:352
2631 msgid "Record directory or filename"
2632 msgstr "Thư mục ghi âm hoặc tên file"
2633
2634 #: src/libvlc-module.c:792 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:247
2635 msgid "Directory or filename where the records will be stored"
2636 msgstr ""
2637
2638 #: src/libvlc-module.c:794
2639 msgid "Prefer native stream recording"
2640 msgstr ""
2641
2642 #: src/libvlc-module.c:796
2643 msgid ""
2644 "When possible, the input stream will be recorded instead of using the stream "
2645 "output module"
2646 msgstr ""
2647
2648 #: src/libvlc-module.c:799
2649 msgid "Timeshift directory"
2650 msgstr ""
2651
2652 #: src/libvlc-module.c:801
2653 msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
2654 msgstr ""
2655
2656 #: src/libvlc-module.c:803
2657 msgid "Timeshift granularity"
2658 msgstr ""
2659
2660 #: src/libvlc-module.c:805
2661 msgid ""
2662 "This is the maximum size in bytes of the temporary files that will be used "
2663 "to store the timeshifted streams."
2664 msgstr ""
2665
2666 #: src/libvlc-module.c:808
2667 #, fuzzy
2668 msgid "Change title according to current media"
2669 msgstr "Thay đổi phần cache cho các file nhạc/phim"
2670
2671 #: src/libvlc-module.c:809
2672 msgid ""
2673 "This option allows you to set the title according to what's being played<br>"
2674 "$a: Artist<br>$b: Album<br>$c: Copyright<br>$t: Title<br>$g: Genre<br>$n: "
2675 "Track num<br>$p: Now playing<br>$A: Date<br>$D: Duration<br>$Z: \"Now playing"
2676 "\" (Fall back on Title - Artist)"
2677 msgstr ""
2678
2679 #: src/libvlc-module.c:816
2680 msgid ""
2681 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2682 "You can for example enable subpictures sources (logo, etc.). Enable these "
2683 "filters here and configure them in the \"subsources filters\" modules "
2684 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2685 msgstr ""
2686
2687 #: src/libvlc-module.c:822 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:286
2688 msgid "Force subtitle position"
2689 msgstr ""
2690
2691 #: src/libvlc-module.c:824
2692 msgid ""
2693 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2694 "over the movie. Try several positions."
2695 msgstr ""
2696
2697 #: src/libvlc-module.c:827
2698 msgid "Enable sub-pictures"
2699 msgstr "Cho phép hình ảnh của phụ ?ề"
2700
2701 #: src/libvlc-module.c:829
2702 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2703 msgstr ""
2704
2705 #: src/libvlc-module.c:831 src/libvlc-module.c:1761 src/text/iso-639_def.h:145
2706 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:285
2707 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:219
2708 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:271
2709 msgid "On Screen Display"
2710 msgstr "Hiển thị trên màn hình"
2711
2712 #: src/libvlc-module.c:833
2713 msgid ""
2714 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
2715 "Display)."
2716 msgstr ""
2717 "VLC có khả năng hiển thị thông điệp trên video. Đây được gọi là HTTMH(Hiển "
2718 "thị trên màn hình)."
2719
2720 #: src/libvlc-module.c:836
2721 msgid "Text rendering module"
2722 msgstr ""
2723
2724 #: src/libvlc-module.c:838
2725 msgid ""
2726 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
2727 "instance."
2728 msgstr ""
2729
2730 #: src/libvlc-module.c:840
2731 #, fuzzy
2732 msgid "Subpictures source module"
2733 msgstr "Phương thức tìm kiếm dịch vụ"
2734
2735 #: src/libvlc-module.c:842
2736 msgid ""
2737 "This adds so-called \"subpicture sources\". These filters overlay some "
2738 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text, ...)."
2739 msgstr ""
2740
2741 #: src/libvlc-module.c:845
2742 msgid "Subpictures filter module"
2743 msgstr ""
2744
2745 #: src/libvlc-module.c:847
2746 msgid ""
2747 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filter subpictures created "
2748 "by subtitles decoders or other subpictures sources."
2749 msgstr ""
2750
2751 #: src/libvlc-module.c:850
2752 msgid "Autodetect subtitle files"
2753 msgstr "Tự động tìm file phụ đề"
2754
2755 #: src/libvlc-module.c:852
2756 msgid ""
2757 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
2758 "(based on the filename of the movie)."
2759 msgstr ""
2760
2761 #: src/libvlc-module.c:855
2762 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
2763 msgstr ""
2764
2765 #: src/libvlc-module.c:857
2766 msgid ""
2767 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
2768 "Options are:\n"
2769 "0 = no subtitles autodetected\n"
2770 "1 = any subtitle file\n"
2771 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
2772 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
2773 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
2774 msgstr ""
2775
2776 #: src/libvlc-module.c:865
2777 msgid "Subtitle autodetection paths"
2778 msgstr ""
2779
2780 #: src/libvlc-module.c:867
2781 msgid ""
2782 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
2783 "found in the current directory."
2784 msgstr ""
2785
2786 #: src/libvlc-module.c:870
2787 msgid "Use subtitle file"
2788 msgstr "Sử dụng file phụ đề"
2789
2790 #: src/libvlc-module.c:872
2791 msgid ""
2792 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
2793 "subtitle file."
2794 msgstr ""
2795
2796 #: src/libvlc-module.c:876
2797 msgid "DVD device"
2798 msgstr "Thiết bị DVD"
2799
2800 #: src/libvlc-module.c:877
2801 msgid "VCD device"
2802 msgstr "Thiết bị VCD"
2803
2804 #: src/libvlc-module.c:878
2805 msgid "Audio CD device"
2806 msgstr "Thiết bị Audio CD "
2807
2808 #: src/libvlc-module.c:882
2809 msgid ""
2810 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2811 "the drive letter (e.g. D:)"
2812 msgstr ""
2813
2814 #: src/libvlc-module.c:885
2815 msgid ""
2816 "This is the default VCD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2817 "the drive letter (e.g. D:)"
2818 msgstr ""
2819
2820 #: src/libvlc-module.c:888
2821 msgid ""
2822 "This is the default Audio CD drive (or file) to use. Don't forget the colon "
2823 "after the drive letter (e.g. D:)"
2824 msgstr ""
2825
2826 #: src/libvlc-module.c:895
2827 msgid "This is the default DVD device to use."
2828 msgstr "Đây là thiết bị DVD mặc định được sử dụng"
2829
2830 #: src/libvlc-module.c:897
2831 msgid "This is the default VCD device to use."
2832 msgstr "Đây là thiết bị VVD mặc định được sử dụng"
2833
2834 #: src/libvlc-module.c:899
2835 msgid "This is the default Audio CD device to use."
2836 msgstr "Đây là thiết bị Audio CD mặc định được sử dụng"
2837
2838 #: src/libvlc-module.c:913
2839 msgid "TCP connection timeout"
2840 msgstr "Kết nối TCP quá lâu"
2841
2842 #: src/libvlc-module.c:915
2843 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
2844 msgstr ""
2845
2846 #: src/libvlc-module.c:917
2847 #, fuzzy
2848 msgid "HTTP server address"
2849 msgstr "Địa chỉ Host HTTP"
2850
2851 #: src/libvlc-module.c:918
2852 #, fuzzy
2853 msgid "RTSP server address"
2854 msgstr "Địa chỉ Host HTTP"
2855
2856 #: src/libvlc-module.c:920
2857 msgid ""
2858 "By default, the server will listen on any local IP address. Specify an IP "
2859 "address (e.g. ::1 or 127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict "
2860 "them to a specific network interface."
2861 msgstr ""
2862
2863 #: src/libvlc-module.c:924
2864 #, fuzzy
2865 msgid "HTTP server port"
2866 msgstr "Server HTTP"
2867
2868 #: src/libvlc-module.c:926
2869 msgid ""
2870 "The HTTP server will listen on this TCP port. The standard HTTP port number "
2871 "is 80. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
2872 "by the operating system."
2873 msgstr ""
2874
2875 #: src/libvlc-module.c:931
2876 #, fuzzy
2877 msgid "HTTPS server port"
2878 msgstr "Server HTTP"
2879
2880 #: src/libvlc-module.c:933
2881 msgid ""
2882 "The HTTPS server will listen on this TCP port. The standard HTTPS port "
2883 "number is 443. However allocation of port numbers below 1025 is usually "
2884 "restricted by the operating system."
2885 msgstr ""
2886
2887 #: src/libvlc-module.c:938
2888 #, fuzzy
2889 msgid "RTSP server port"
2890 msgstr "Cổng Server CDDB"
2891
2892 #: src/libvlc-module.c:940
2893 msgid ""
2894 "The RTSP server will listen on this TCP port. The standard RTSP port number "
2895 "is 554. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
2896 "by the operating system."
2897 msgstr ""
2898
2899 #: src/libvlc-module.c:945
2900 msgid "HTTP/TLS server certificate"
2901 msgstr ""
2902
2903 #: src/libvlc-module.c:947
2904 msgid "This X.509 certicate file (PEM format) is used for server-side TLS."
2905 msgstr ""
2906
2907 #: src/libvlc-module.c:949
2908 msgid "HTTP/TLS server private key"
2909 msgstr ""
2910
2911 #: src/libvlc-module.c:951
2912 msgid "This private key file (PEM format) is used for server-side TLS."
2913 msgstr ""
2914
2915 #: src/libvlc-module.c:953
2916 msgid "HTTP/TLS Certificate Authority"
2917 msgstr ""
2918
2919 #: src/libvlc-module.c:955
2920 msgid ""
2921 "This X.509 certificate file (PEM format) can optionally be used to "
2922 "authenticate remote clients in TLS sessions."
2923 msgstr ""
2924
2925 #: src/libvlc-module.c:958
2926 msgid "HTTP/TLS Certificate Revocation List"
2927 msgstr ""
2928
2929 #: src/libvlc-module.c:960
2930 msgid ""
2931 "This file countains an optional CRL to prevent remove clients from using "
2932 "revoked certificates in TLS sessions."
2933 msgstr ""
2934
2935 #: src/libvlc-module.c:963
2936 msgid "SOCKS server"
2937 msgstr "Sever SOCKS"
2938
2939 #: src/libvlc-module.c:965
2940 msgid ""
2941 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
2942 "used for all TCP connections"
2943 msgstr ""
2944
2945 #: src/libvlc-module.c:968
2946 msgid "SOCKS user name"
2947 msgstr "Tài khoản SOCKS"
2948
2949 #: src/libvlc-module.c:970
2950 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
2951 msgstr "Sử dụng một tài khoản cho việc kết nối đến proxy của SOCKS"
2952
2953 #: src/libvlc-module.c:972
2954 msgid "SOCKS password"
2955 msgstr "Mật khẩu tài khoản SOCKS"
2956
2957 #: src/libvlc-module.c:974
2958 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
2959 msgstr "Mật khẩu để truy cập tài khoản SOCKS"
2960
2961 #: src/libvlc-module.c:976
2962 msgid "Title metadata"
2963 msgstr "Thông tin bổ sung về tiêu đề"
2964
2965 #: src/libvlc-module.c:978
2966 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
2967 msgstr ""
2968 "Cho phép bạn hiệu chỉnh phần \"tiêu đề\" trong phần thông tin bổ sung của dữ "
2969 "liệu được xuất ra."
2970
2971 #: src/libvlc-module.c:980
2972 msgid "Author metadata"
2973 msgstr "Thông tin bổ sung về tác giả"
2974
2975 #: src/libvlc-module.c:982
2976 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
2977 msgstr ""
2978 "Cho phép bạn hiệu chỉnh phần \"tác giả\" trong phần thông tin bổ sung của dữ "
2979 "liệu được xuất ra."
2980
2981 #: src/libvlc-module.c:984
2982 msgid "Artist metadata"
2983 msgstr "Thông tin bổ sung về nghệ sĩ"
2984
2985 #: src/libvlc-module.c:986
2986 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
2987 msgstr ""
2988 "Cho phép bạn hiệu chỉnh phần \"nghệ sĩ\" trong phần thông tin bổ sung của dữ "
2989 "liệu được xuất ra."
2990
2991 #: src/libvlc-module.c:988
2992 msgid "Genre metadata"
2993 msgstr "Thông tin bổ sung về loại nhạc"
2994
2995 #: src/libvlc-module.c:990
2996 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
2997 msgstr ""
2998 "Cho phép bạn hiệu chỉnh phần \"loại nhạc\" trong phần thông tin bổ sung của "
2999 "dữ liệu được xuất ra."
3000
3001 #: src/libvlc-module.c:992
3002 msgid "Copyright metadata"
3003 msgstr "Thông tin bổ sung về bản quyền"
3004
3005 #: src/libvlc-module.c:994
3006 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
3007 msgstr ""
3008 "Cho phép bạn hiệu chỉnh phần \"bản quyền\" trong phần thông tin bổ sung của "
3009 "dữ liệu được xuất ra."
3010
3011 #: src/libvlc-module.c:996
3012 msgid "Description metadata"
3013 msgstr "Thông tin bổ sung về mô tả"
3014
3015 #: src/libvlc-module.c:998
3016 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
3017 msgstr ""
3018 "Cho phép bạn hiệu chỉnh phần \"mô tả\" trong phần thông tin bổ sung của dữ "
3019 "liệu được xuất ra."
3020
3021 #: src/libvlc-module.c:1000
3022 msgid "Date metadata"
3023 msgstr "Thông tin bổ sung về ngày tháng"
3024
3025 #: src/libvlc-module.c:1002
3026 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
3027 msgstr ""
3028 "Cho phép bạn hiệu chỉnh phần \"ngày tháng\" trong phần thông tin bổ sung của "
3029 "dữ liệu được xuất ra."
3030
3031 #: src/libvlc-module.c:1004
3032 msgid "URL metadata"
3033 msgstr "Thông tin bổ sung về URL"
3034
3035 #: src/libvlc-module.c:1006
3036 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
3037 msgstr ""
3038 "Cho phép bạn hiệu chỉnh phần \"URL\" trong phần thông tin bổ sung của dữ "
3039 "liệu được xuất ra."
3040
3041 #: src/libvlc-module.c:1010
3042 msgid ""
3043 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
3044 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
3045 "can break playback of all your streams."
3046 msgstr ""
3047
3048 #: src/libvlc-module.c:1014
3049 msgid "Preferred decoders list"
3050 msgstr "Danh sách các giải mã yêu thích"
3051
3052 #: src/libvlc-module.c:1016
3053 msgid ""
3054 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
3055 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
3056 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
3057 msgstr ""
3058
3059 #: src/libvlc-module.c:1021
3060 msgid "Preferred encoders list"
3061 msgstr "Danh sách các mã hóa yêu thích"
3062
3063 #: src/libvlc-module.c:1023
3064 msgid ""
3065 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
3066 msgstr ""
3067
3068 #: src/libvlc-module.c:1032
3069 msgid ""
3070 "These options allow you to set default global options for the stream output "
3071 "subsystem."
3072 msgstr ""
3073
3074 #: src/libvlc-module.c:1035
3075 msgid "Default stream output chain"
3076 msgstr ""
3077
3078 #: src/libvlc-module.c:1037
3079 msgid ""
3080 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
3081 "to learn how to build such chains. Warning: this chain will be enabled for "
3082 "all streams."
3083 msgstr ""
3084
3085 #: src/libvlc-module.c:1041
3086 msgid "Enable streaming of all ES"
3087 msgstr ""
3088
3089 #: src/libvlc-module.c:1043
3090 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
3091 msgstr ""
3092
3093 #: src/libvlc-module.c:1045
3094 msgid "Display while streaming"
3095 msgstr "Hiển thị khi phân luồng"
3096
3097 #: src/libvlc-module.c:1047
3098 msgid "Play locally the stream while streaming it."
3099 msgstr "Vẫn chạy luồng khi đang phân luồng file"
3100
3101 #: src/libvlc-module.c:1049
3102 msgid "Enable video stream output"
3103 msgstr ""
3104
3105 #: src/libvlc-module.c:1051
3106 msgid ""
3107 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
3108 "facility when this last one is enabled."
3109 msgstr ""
3110
3111 #: src/libvlc-module.c:1054
3112 msgid "Enable audio stream output"
3113 msgstr ""
3114
3115 #: src/libvlc-module.c:1056
3116 msgid ""
3117 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
3118 "facility when this last one is enabled."
3119 msgstr ""
3120
3121 #: src/libvlc-module.c:1059
3122 msgid "Enable SPU stream output"
3123 msgstr ""
3124
3125 #: src/libvlc-module.c:1061
3126 msgid ""
3127 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
3128 "facility when this last one is enabled."
3129 msgstr ""
3130
3131 #: src/libvlc-module.c:1064
3132 msgid "Keep stream output open"
3133 msgstr ""
3134
3135 #: src/libvlc-module.c:1066
3136 msgid ""
3137 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
3138 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
3139 "specified)"
3140 msgstr ""
3141
3142 #: src/libvlc-module.c:1070
3143 msgid "Stream output muxer caching (ms)"
3144 msgstr ""
3145
3146 #: src/libvlc-module.c:1072
3147 msgid ""
3148 "This allow you to configure the initial caching amount for stream output  "
3149 "muxer. This value should be set in milliseconds."
3150 msgstr ""
3151
3152 #: src/libvlc-module.c:1075
3153 msgid "Preferred packetizer list"
3154 msgstr ""
3155
3156 #: src/libvlc-module.c:1077
3157 msgid ""
3158 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
3159 msgstr ""
3160
3161 #: src/libvlc-module.c:1080
3162 msgid "Mux module"
3163 msgstr ""
3164
3165 #: src/libvlc-module.c:1082
3166 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
3167 msgstr ""
3168
3169 #: src/libvlc-module.c:1084
3170 msgid "Access output module"
3171 msgstr ""
3172
3173 #: src/libvlc-module.c:1086
3174 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
3175 msgstr ""
3176
3177 #: src/libvlc-module.c:1088
3178 msgid "Control SAP flow"
3179 msgstr ""
3180
3181 #: src/libvlc-module.c:1090
3182 msgid ""
3183 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
3184 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
3185 msgstr ""
3186
3187 #: src/libvlc-module.c:1094
3188 msgid "SAP announcement interval"
3189 msgstr ""
3190
3191 #: src/libvlc-module.c:1096
3192 msgid ""
3193 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
3194 "between SAP announcements."
3195 msgstr ""
3196
3197 #: src/libvlc-module.c:1105
3198 msgid ""
3199 "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
3200 "always leave all these enabled."
3201 msgstr ""
3202
3203 #: src/libvlc-module.c:1110
3204 msgid ""
3205 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
3206 "you really know what you are doing."
3207 msgstr ""
3208
3209 #: src/libvlc-module.c:1113
3210 msgid "Memory copy module"
3211 msgstr "Phương thức sao chép bộ nhớ"
3212
3213 #: src/libvlc-module.c:1115
3214 msgid ""
3215 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
3216 "select the fastest one supported by your hardware."
3217 msgstr ""
3218
3219 #: src/libvlc-module.c:1118
3220 msgid "Access module"
3221 msgstr "Phương thức xử lý"
3222
3223 #: src/libvlc-module.c:1120
3224 msgid ""
3225 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
3226 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
3227 "option unless you really know what you are doing."
3228 msgstr ""
3229
3230 #: src/libvlc-module.c:1124
3231 msgid "Stream filter module"
3232 msgstr "Phương thức lọc luồng"
3233
3234 #: src/libvlc-module.c:1126
3235 msgid "Stream filters are used to modify the stream that is being read. "
3236 msgstr ""
3237
3238 #: src/libvlc-module.c:1128
3239 msgid "Demux module"
3240 msgstr ""
3241
3242 #: src/libvlc-module.c:1130
3243 msgid ""
3244 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
3245 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
3246 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
3247 "you really know what you are doing."
3248 msgstr ""
3249
3250 #: src/libvlc-module.c:1135
3251 #, fuzzy
3252 msgid "VoD server module"
3253 msgstr "Phương thức bộ lọc video"
3254
3255 #: src/libvlc-module.c:1137
3256 msgid ""
3257 "You can select which VoD server module you want to use. Set this to "
3258 "`vod_rtsp' to switch back to the old, legacy module."
3259 msgstr ""
3260
3261 #: src/libvlc-module.c:1140
3262 msgid "Allow real-time priority"
3263 msgstr ""
3264
3265 #: src/libvlc-module.c:1142
3266 msgid ""
3267 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
3268 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
3269 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
3270 "only activate this if you know what you're doing."
3271 msgstr ""
3272
3273 #: src/libvlc-module.c:1148
3274 msgid "Adjust VLC priority"
3275 msgstr ""
3276
3277 #: src/libvlc-module.c:1150
3278 msgid ""
3279 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
3280 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
3281 "VLC instances."
3282 msgstr ""
3283
3284 #: src/libvlc-module.c:1154
3285 msgid "(Experimental) Don't do caching at the access level."
3286 msgstr ""
3287
3288 #: src/libvlc-module.c:1156
3289 msgid ""
3290 "This option is useful if you want to lower the latency when reading a stream"
3291 msgstr ""
3292
3293 #: src/libvlc-module.c:1159
3294 msgid "Modules search path"
3295 msgstr "Phương thức tìm kiếm đường dẫn"
3296
3297 #: src/libvlc-module.c:1161
3298 msgid ""
3299 "Additional path for VLC to look for its modules. You can add several paths "
3300 "by concatenating them using \" PATH_SEP \" as separator"
3301 msgstr ""
3302
3303 #: src/libvlc-module.c:1164
3304 #, fuzzy
3305 msgid "Data search path"
3306 msgstr "Phương thức tìm kiếm đường dẫn"
3307
3308 #: src/libvlc-module.c:1166
3309 msgid "Override the default data/share search path."
3310 msgstr ""
3311
3312 #: src/libvlc-module.c:1168
3313 msgid "VLM configuration file"
3314 msgstr "File thiết lập VLC"
3315
3316 #: src/libvlc-module.c:1170
3317 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
3318 msgstr "Nhập File thiết lập của VLC ngay khi vừa chạy chương trình"
3319
3320 #: src/libvlc-module.c:1172
3321 msgid "Use a plugins cache"
3322 msgstr "Sử dụng tiện ích cache"
3323
3324 #: src/libvlc-module.c:1174
3325 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
3326 msgstr "Sử dụng tiện ích cache sẽ cải thiện thời gian khởi động của VLC"
3327
3328 #: src/libvlc-module.c:1176
3329 #, fuzzy
3330 msgid "Locally collect statistics"
3331 msgstr "Thu thập số liệu thống kê"
3332
3333 #: src/libvlc-module.c:1178
3334 #, fuzzy
3335 msgid "Collect miscellaneous local statistics about the playing media."
3336 msgstr "Thu thập các số liệu thống kê khác"
3337
3338 #: src/libvlc-module.c:1180
3339 msgid "Run as daemon process"
3340 msgstr ""
3341
3342 #: src/libvlc-module.c:1182
3343 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
3344 msgstr ""
3345
3346 #: src/libvlc-module.c:1184
3347 msgid "Write process id to file"
3348 msgstr ""
3349
3350 #: src/libvlc-module.c:1186
3351 msgid "Writes process id into specified file."
3352 msgstr "Đưa số liệu Id của tiến trình xử lý vào file"
3353
3354 #: src/libvlc-module.c:1188
3355 msgid "Log to file"
3356 msgstr "Lưu trữ vào file"
3357
3358 #: src/libvlc-module.c:1190
3359 msgid "Log all VLC messages to a text file."
3360 msgstr "Lưu trữ tất cả các thông báo của VLC vào một file văn bản"
3361
3362 #: src/libvlc-module.c:1192
3363 msgid "Log to syslog"
3364 msgstr ""
3365
3366 #: src/libvlc-module.c:1194
3367 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
3368 msgstr ""
3369
3370 #: src/libvlc-module.c:1196
3371 msgid "Allow only one running instance"
3372 msgstr ""
3373
3374 #: src/libvlc-module.c:1199
3375 msgid ""
3376 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3377 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3378 "instance of VLC to be opened each time you double-click on a file in the "
3379 "explorer. This option will allow you to play the file with the already "
3380 "running instance or enqueue it."
3381 msgstr ""
3382
3383 #: src/libvlc-module.c:1206
3384 msgid ""
3385 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3386 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3387 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3388 "This option will allow you to play the file with the already running "
3389 "instance or enqueue it. This option requires the D-Bus session daemon to be "
3390 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
3391 msgstr ""
3392
3393 #: src/libvlc-module.c:1215
3394 msgid "VLC is started from file association"
3395 msgstr ""
3396
3397 #: src/libvlc-module.c:1217
3398 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3399 msgstr ""
3400
3401 #: src/libvlc-module.c:1220
3402 msgid "One instance when started from file"
3403 msgstr ""
3404
3405 #: src/libvlc-module.c:1222
3406 msgid "Allow only one running instance when started from file."
3407 msgstr ""
3408
3409 #: src/libvlc-module.c:1224
3410 msgid "Increase the priority of the process"
3411 msgstr ""
3412
3413 #: src/libvlc-module.c:1226
3414 msgid ""
3415 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3416 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3417 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3418 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3419 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3420 "machine."
3421 msgstr ""
3422
3423 #: src/libvlc-module.c:1234
3424 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
3425 msgstr ""
3426
3427 #: src/libvlc-module.c:1236
3428 msgid ""
3429 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3430 "playing current item."
3431 msgstr ""
3432
3433 #: src/libvlc-module.c:1245
3434 msgid ""
3435 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3436 "overridden in the playlist dialog box."
3437 msgstr ""
3438
3439 #: src/libvlc-module.c:1248
3440 msgid "Automatically preparse files"
3441 msgstr ""
3442
3443 #: src/libvlc-module.c:1250
3444 msgid ""
3445 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
3446 "metadata)."
3447 msgstr ""
3448
3449 #: src/libvlc-module.c:1253
3450 msgid "Album art policy"
3451 msgstr ""
3452
3453 #: src/libvlc-module.c:1255
3454 msgid "Choose how album art will be downloaded."
3455 msgstr ""
3456
3457 #: src/libvlc-module.c:1261
3458 msgid "Manual download only"
3459 msgstr ""
3460
3461 #: src/libvlc-module.c:1262
3462 msgid "When track starts playing"
3463 msgstr "Khi track bắt đầu được chơi"
3464
3465 #: src/libvlc-module.c:1263
3466 msgid "As soon as track is added"
3467 msgstr "Ngay khi track vừa được thêm vào"
3468
3469 #: src/libvlc-module.c:1265
3470 msgid "Services discovery modules"
3471 msgstr "Phương thức tìm kiếm dịch vụ"
3472
3473 #: src/libvlc-module.c:1267
3474 msgid ""
3475 "Specifies the services discovery modules to preload, separated by colons. "
3476 "Typical value is \"sap\"."
3477 msgstr ""
3478
3479 #: src/libvlc-module.c:1270
3480 msgid "Play files randomly forever"
3481 msgstr "Luôn luôn chơi file một cách ngẫu nhiên"
3482
3483 #: src/libvlc-module.c:1272
3484 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3485 msgstr ""
3486
3487 #: src/libvlc-module.c:1274
3488 msgid "Repeat all"
3489 msgstr "Lặp lại tất cả"
3490
3491 #: src/libvlc-module.c:1276
3492 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3493 msgstr ""
3494
3495 #: src/libvlc-module.c:1278
3496 msgid "Repeat current item"
3497 msgstr "Lặp lại file hiện tại"
3498
3499 #: src/libvlc-module.c:1280
3500 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3501 msgstr ""
3502
3503 #: src/libvlc-module.c:1282
3504 msgid "Play and stop"
3505 msgstr "Chơi và dừng lại"
3506
3507 #: src/libvlc-module.c:1284
3508 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3509 msgstr "Dừng lại danh sách nhạc khi các đối tượng trong danh sách đã được chơi"
3510
3511 #: src/libvlc-module.c:1286
3512 msgid "Play and exit"
3513 msgstr "Chơi và thoát"
3514
3515 #: src/libvlc-module.c:1288
3516 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3517 msgstr "Thoát nếu như không có đối tượng nào nữa trong danh sách"
3518
3519 #: src/libvlc-module.c:1290
3520 #, fuzzy
3521 msgid "Play and pause"
3522 msgstr "Chơi và dừng lại"
3523
3524 #: src/libvlc-module.c:1292
3525 msgid "Pause each item in the playlist on the last frame."
3526 msgstr ""
3527
3528 #: src/libvlc-module.c:1294
3529 msgid "Auto start"
3530 msgstr "Bỏ qua quảng cáo"
3531
3532 #: src/libvlc-module.c:1295
3533 msgid "Automatically start playing the playlist content once it's loaded."
3534 msgstr ""
3535
3536 #: src/libvlc-module.c:1298
3537 msgid "Use media library"
3538 msgstr "Sử dụng thư viện"
3539
3540 #: src/libvlc-module.c:1300
3541 msgid ""
3542 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3543 "VLC."
3544 msgstr ""
3545
3546 #: src/libvlc-module.c:1303
3547 #, fuzzy
3548 msgid "Load Media Library"
3549 msgstr "Thư viện"
3550
3551 #: src/libvlc-module.c:1305
3552 msgid "Enable this option to load the SQL-based Media Library at VLC startup"
3553 msgstr ""
3554
3555 #: src/libvlc-module.c:1307 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:530
3556 msgid "Display playlist tree"
3557 msgstr "Hiển thị danh sách dạng cây"
3558
3559 #: src/libvlc-module.c:1309
3560 msgid ""
3561 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3562 "directory."
3563 msgstr ""
3564
3565 #: src/libvlc-module.c:1318
3566 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3567 msgstr ""
3568
3569 #: src/libvlc-module.c:1321 src/video_output/vout_intf.c:303
3570 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:300 modules/gui/macosx/MainMenu.m:367
3571 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1217 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1237
3572 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:296
3573 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:111
3574 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:308
3575 msgid "Fullscreen"
3576 msgstr "Toàn màn hình"
3577
3578 #: src/libvlc-module.c:1322
3579 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3580 msgstr "Chọn phím tắt để chuyển đổi sang chế độ toàn màn hình"
3581
3582 #: src/libvlc-module.c:1323
3583 msgid "Leave fullscreen"
3584 msgstr "Thoát chế độ toàn màn hình"
3585
3586 #: src/libvlc-module.c:1324
3587 msgid "Select the hotkey to use to leave fullscreen state."
3588 msgstr "Chọn phím tắt để thoát chế độ toàn màn hình"
3589
3590 #: src/libvlc-module.c:1325 modules/gui/macosx/MainWindow.m:113
3591 msgid "Play/Pause"
3592 msgstr "Chơi/Tạm dừng"
3593
3594 #: src/libvlc-module.c:1326
3595 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
3596 msgstr ""
3597
3598 #: src/libvlc-module.c:1327
3599 msgid "Pause only"
3600 msgstr "Dừng"
3601
3602 #: src/libvlc-module.c:1328
3603 msgid "Select the hotkey to use to pause."
3604 msgstr "Chọn phím tắt để tạm dừng"
3605
3606 #: src/libvlc-module.c:1329
3607 msgid "Play only"
3608 msgstr "Chơi"
3609
3610 #: src/libvlc-module.c:1330
3611 msgid "Select the hotkey to use to play."
3612 msgstr "Chọn phím tắt để chơi"
3613
3614 #: src/libvlc-module.c:1331 modules/gui/macosx/MainMenu.m:264
3615 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:111
3616 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:121
3617 msgid "Faster"
3618 msgstr "Nhanh hơn"
3619
3620 #: src/libvlc-module.c:1332 src/libvlc-module.c:1338
3621 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
3622 msgstr "Chọn phím tắt để chơi file với tốc độ nhanh hơn"
3623
3624 #: src/libvlc-module.c:1333 modules/gui/macosx/MainMenu.m:262
3625 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:111
3626 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:121
3627 msgid "Slower"
3628 msgstr "Chậm hơn"
3629
3630 #: src/libvlc-module.c:1334 src/libvlc-module.c:1340
3631 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
3632 msgstr "Chọn phím tắt để chơi file với tốc độ chậm hơn"
3633
3634 #: src/libvlc-module.c:1335
3635 msgid "Normal rate"
3636 msgstr "Xếp hạng bình thường"
3637
3638 #: src/libvlc-module.c:1336
3639 msgid "Select the hotkey to set the playback rate back to normal."
3640 msgstr "Chọn phím tắt để xếp hạng file này về dạng bình thường"
3641
3642 #: src/libvlc-module.c:1337 modules/gui/qt4/menus.cpp:812
3643 msgid "Faster (fine)"
3644 msgstr "Nhanh hơn (tốt)"
3645
3646 #: src/libvlc-module.c:1339 modules/gui/qt4/menus.cpp:820
3647 msgid "Slower (fine)"
3648 msgstr "Chậm hơn (tốt)"
3649
3650 #: src/libvlc-module.c:1341 modules/control/hotkeys.c:696
3651 #: modules/gui/macosx/about.m:223 modules/gui/macosx/MainMenu.m:267
3652 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:355 modules/gui/macosx/MainMenu.m:363
3653 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1162 modules/gui/macosx/wizard.m:311
3654 #: modules/gui/macosx/wizard.m:323 modules/gui/macosx/wizard.m:1601
3655 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115 modules/notify/notify.c:341
3656 #: modules/gui/qt4/ui/sout.h:327 modules/gui/qt4/ui/sout.h:338
3657 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:182 share/lua/http/index.html:204
3658 #: share/lua/http/mobile.html:98
3659 msgid "Next"
3660 msgstr "Tiếp theo"
3661
3662 #: src/libvlc-module.c:1342
3663 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
3664 msgstr "Sử dụng phím tắt để nhảy đến file kế tiếp trong danh sách"
3665
3666 #: src/libvlc-module.c:1343 modules/control/hotkeys.c:702
3667 #: modules/gui/macosx/about.m:224 modules/gui/macosx/MainMenu.m:266
3668 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:356 modules/gui/macosx/MainMenu.m:362
3669 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1161
3670 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115 modules/notify/notify.c:339
3671 #: modules/gui/qt4/ui/sout.h:337 modules/gui/qt4/ui/sout.h:346
3672 #: share/lua/http/index.html:202 share/lua/http/mobile.html:96
3673 msgid "Previous"
3674 msgstr "Lùi lại"
3675
3676 #: src/libvlc-module.c:1344
3677 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
3678 msgstr "Sử dụng phím tắt để lùi về file kế tiếp trong danh sách"
3679
3680 #: src/libvlc-module.c:1345 modules/gui/macosx/MainMenu.m:257
3681 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:354 modules/gui/macosx/MainMenu.m:361
3682 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1153 modules/gui/macosx/MainWindow.m:116
3683 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:110
3684 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:556 modules/notify/xosd.c:230
3685 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:181 share/lua/http/index.html:206
3686 #: share/lua/http/mobile.html:99 share/lua/http/dialogs/stream_window.html:58
3687 msgid "Stop"
3688 msgstr "Dừng lại"
3689
3690 #: src/libvlc-module.c:1346
3691 msgid "Select the hotkey to stop playback."
3692 msgstr "Sử dụng phím tắt để dừng chơi"
3693
3694 #: src/libvlc-module.c:1347 modules/gui/fbosd.c:128 modules/gui/fbosd.c:196
3695 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:93 modules/gui/macosx/bookmarks.m:102
3696 #: modules/gui/macosx/MainWindow.m:126 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:146
3697 #: modules/video_filter/marq.c:157 modules/video_filter/rss.c:200
3698 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:274
3699 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1362
3700 msgid "Position"
3701 msgstr "Vị trí"
3702
3703 #: src/libvlc-module.c:1348
3704 msgid "Select the hotkey to display the position."
3705 msgstr "Sử dụng phím tắt để hiển thị vị trí"
3706
3707 #: src/libvlc-module.c:1350
3708 msgid "Very short backwards jump"
3709 msgstr "Nhảy tới phía sau chậm nhất"
3710
3711 #: src/libvlc-module.c:1352
3712 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
3713 msgstr "Chọn phím tắt để nhảy tới phía sau ngắn nhất"
3714
3715 #: src/libvlc-module.c:1353
3716 msgid "Short backwards jump"
3717 msgstr "Nhảy tới phía sau ngắn"
3718
3719 #: src/libvlc-module.c:1355
3720 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
3721 msgstr "Chọn phím tắt để nhảy tới phía sau ngắn"
3722
3723 #: src/libvlc-module.c:1356
3724 msgid "Medium backwards jump"
3725 msgstr "Nhảy tới phía sau trung bình"
3726
3727 #: src/libvlc-module.c:1358
3728 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
3729 msgstr "Chọn phím tắt để nhảy tới phía sau trung bình"
3730
3731 #: src/libvlc-module.c:1359
3732 msgid "Long backwards jump"
3733 msgstr "Nhảy tới phía sau dài"
3734
3735 #: src/libvlc-module.c:1361
3736 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
3737 msgstr "Chọn phím tắt để nhảy tớii phía sau dài"
3738
3739 #: src/libvlc-module.c:1363
3740 msgid "Very short forward jump"
3741 msgstr "Nhảy tới phía trước ngắn nhất"
3742
3743 #: src/libvlc-module.c:1365
3744 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
3745 msgstr "Chọn phím tắt để nhảy tới phía trước ngắn nhất"
3746
3747 #: src/libvlc-module.c:1366
3748 msgid "Short forward jump"
3749 msgstr "Nhảy tới phía trước ngắn"
3750
3751 #: src/libvlc-module.c:1368
3752 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
3753 msgstr "Chọn phím tắt để nhảy tới phía trước ngắn nhất"
3754
3755 #: src/libvlc-module.c:1369
3756 msgid "Medium forward jump"
3757 msgstr "Nhảy tới phía sau trung bình"
3758
3759 #: src/libvlc-module.c:1371
3760 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
3761 msgstr "Chọn phím tắt để nhảy tới phía trước trung bình"
3762
3763 #: src/libvlc-module.c:1372
3764 msgid "Long forward jump"
3765 msgstr "Nhảy tới phía trước dài"
3766
3767 #: src/libvlc-module.c:1374
3768 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
3769 msgstr "Chọn phím tắt để nhảy tới phía trước dài"
3770
3771 #: src/libvlc-module.c:1375 modules/control/hotkeys.c:713
3772 msgid "Next frame"
3773 msgstr "Khung tiếp theo"
3774
3775 #: src/libvlc-module.c:1377
3776 msgid "Select the hotkey to got to the next video frame."
3777 msgstr "Chọn phím tắt để nhảy tới khung video tiếp theo"
3778
3779 #: src/libvlc-module.c:1379
3780 msgid "Very short jump length"
3781 msgstr "Nhảy tới thời gian rất ngắn"
3782
3783 #: src/libvlc-module.c:1380
3784 msgid "Very short jump length, in seconds."
3785 msgstr "Nhảy tới thời gian rất ngắn, tính bằng giây"
3786
3787 #: src/libvlc-module.c:1381
3788 msgid "Short jump length"
3789 msgstr "Nhảy tới thời gian ngắn"
3790
3791 #: src/libvlc-module.c:1382
3792 msgid "Short jump length, in seconds."
3793 msgstr "Nhảy tới thời gian ngắn, tính bằng giây"
3794
3795 #: src/libvlc-module.c:1383
3796 msgid "Medium jump length"
3797 msgstr "Nhảy tới thời gian trung bình"
3798
3799 #: src/libvlc-module.c:1384
3800 msgid "Medium jump length, in seconds."
3801 msgstr "Nhảy tới thời gian trung bình, tính bằng giây"
3802
3803 #: src/libvlc-module.c:1385
3804 msgid "Long jump length"
3805 msgstr "Nhảy tới thời gian dài"
3806
3807 #: src/libvlc-module.c:1386
3808 msgid "Long jump length, in seconds."
3809 msgstr "Nhảy tới thời gian dài, tính bằng giây"
3810
3811 #: src/libvlc-module.c:1388 modules/control/hotkeys.c:183
3812 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:114
3813 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:126 modules/gui/qt4/menus.cpp:899
3814 #: modules/gui/skins2/commands/cmd_quit.cpp:44
3815 msgid "Quit"
3816 msgstr "Thoát"
3817
3818 #: src/libvlc-module.c:1389
3819 msgid "Select the hotkey to quit the application."
3820 msgstr "Chọn phím tắt để thoát chương trình"
3821
3822 #: src/libvlc-module.c:1390
3823 msgid "Navigate up"
3824 msgstr ""
3825
3826 #: src/libvlc-module.c:1391
3827 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
3828 msgstr ""
3829 "Sử dụng phím tắt để chọn phím tắt cho phần chọn đi lên trong menu của DVD"
3830
3831 #: src/libvlc-module.c:1392
3832 msgid "Navigate down"
3833 msgstr ""
3834
3835 #: src/libvlc-module.c:1393
3836 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
3837 msgstr ""
3838 "Sử dụng phím tắt để chọn phím tắt cho phần chọn đi xuống trong menu của DVD"
3839
3840 #: src/libvlc-module.c:1394
3841 msgid "Navigate left"
3842 msgstr ""
3843
3844 #: src/libvlc-module.c:1395
3845 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
3846 msgstr ""
3847 "Sử dụng phím tắt để chọn phím tắt cho phần chọn qua trái trong menu của DVD"
3848
3849 #: src/libvlc-module.c:1396
3850 msgid "Navigate right"
3851 msgstr ""
3852
3853 #: src/libvlc-module.c:1397
3854 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
3855 msgstr ""
3856 "Sử dụng phím tắt để chọn phím tắt cho phần chọn qua phải trong menu của DVD"
3857
3858 #: src/libvlc-module.c:1398
3859 msgid "Activate"
3860 msgstr "Kích hoạt"
3861
3862 #: src/libvlc-module.c:1399
3863 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
3864 msgstr "Chọn phím tắt để kích hoạt các đối tượng được chọn trong menu của DVD"
3865
3866 #: src/libvlc-module.c:1400 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:385
3867 msgid "Go to the DVD menu"
3868 msgstr "Đi đến menu của DVD"
3869
3870 #: src/libvlc-module.c:1401
3871 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
3872 msgstr "Chọn phím tắt để đi đến menu của DVD"
3873
3874 #: src/libvlc-module.c:1402
3875 msgid "Select previous DVD title"
3876 msgstr "Chọn tiêu đề DVD"
3877
3878 #: src/libvlc-module.c:1403
3879 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
3880 msgstr "Chọn phím tắt để chọn tiêu đề DVD"
3881
3882 #: src/libvlc-module.c:1404
3883 msgid "Select next DVD title"
3884 msgstr "Chọn tiêu đề DVD tiếp theo"
3885
3886 #: src/libvlc-module.c:1405
3887 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
3888 msgstr "Chọn phím tắt để chọn tiêu đề DVD tiếp theo"
3889
3890 #: src/libvlc-module.c:1406
3891 msgid "Select prev DVD chapter"
3892 msgstr "Chọn chương DVD trước đó"
3893
3894 #: src/libvlc-module.c:1407
3895 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
3896 msgstr "Chọn phím tắt để chọn chương DVD trư?c ?ó"
3897
3898 #: src/libvlc-module.c:1408
3899 msgid "Select next DVD chapter"
3900 msgstr "Chọn chương DVD tiếp theo"
3901
3902 #: src/libvlc-module.c:1409
3903 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
3904 msgstr "Chọn phím tắt để chọn chương DVD tiếp theo"
3905
3906 #: src/libvlc-module.c:1410
3907 msgid "Volume up"
3908 msgstr "Tăng âm lượng"
3909
3910 #: src/libvlc-module.c:1411
3911 msgid "Select the key to increase audio volume."
3912 msgstr "Chọn phím tắt để tăng âm lượng"
3913
3914 #: src/libvlc-module.c:1412
3915 msgid "Volume down"
3916 msgstr "Giảm âm lượng"
3917
3918 #: src/libvlc-module.c:1413
3919 msgid "Select the key to decrease audio volume."
3920 msgstr "Chọn phím tắt để giảm âm lượng"
3921
3922 #: src/libvlc-module.c:1414 modules/access/v4l2/video.c:189
3923 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:285 modules/gui/macosx/MainMenu.m:357
3924 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:366 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1207
3925 #: modules/gui/macosx/MainWindow.m:124 modules/gui/qt4/menus.cpp:575
3926 msgid "Mute"
3927 msgstr "Tắt âm thanh"
3928
3929 #: src/libvlc-module.c:1415
3930 msgid "Select the key to mute audio."
3931 msgstr "Chọn phím tắt để tắt âm thanh"
3932
3933 #: src/libvlc-module.c:1416
3934 msgid "Subtitle delay up"
3935 msgstr ""
3936
3937 #: src/libvlc-module.c:1417
3938 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
3939 msgstr ""
3940
3941 #: src/libvlc-module.c:1418
3942 msgid "Subtitle delay down"
3943 msgstr ""
3944
3945 #: src/libvlc-module.c:1419
3946 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
3947 msgstr ""
3948
3949 #: src/libvlc-module.c:1420
3950 #, fuzzy
3951 msgid "Subtitle position up"
3952 msgstr "Vị trí của hình ảnh phụ đề"
3953
3954 #: src/libvlc-module.c:1421
3955 #, fuzzy
3956 msgid "Select the key to move subtitles higher."
3957 msgstr "Chọn phím tắt để tắt âm thanh"
3958
3959 #: src/libvlc-module.c:1422
3960 #, fuzzy
3961 msgid "Subtitle position down"
3962 msgstr "Vị trí của hình ảnh phụ đề"
3963
3964 #: src/libvlc-module.c:1423
3965 #, fuzzy
3966 msgid "Select the key to move subtitles lower."
3967 msgstr "Chọn phím tắt để tắt âm thanh"
3968
3969 #: src/libvlc-module.c:1424
3970 msgid "Audio delay up"
3971 msgstr ""
3972
3973 #: src/libvlc-module.c:1425
3974 msgid "Select the key to increase the audio delay."
3975 msgstr ""
3976
3977 #: src/libvlc-module.c:1426
3978 msgid "Audio delay down"
3979 msgstr ""
3980
3981 #: src/libvlc-module.c:1427
3982 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
3983 msgstr ""
3984
3985 #: src/libvlc-module.c:1434
3986 msgid "Play playlist bookmark 1"
3987 msgstr "Chơi danh sách được đánh dấu 1"
3988
3989 #: src/libvlc-module.c:1435
3990 msgid "Play playlist bookmark 2"
3991 msgstr "Chơi danh sách được đánh dấu 2"
3992
3993 #: src/libvlc-module.c:1436
3994 msgid "Play playlist bookmark 3"
3995 msgstr "Chơi danh sách được đánh dấu 3"
3996
3997 #: src/libvlc-module.c:1437
3998 msgid "Play playlist bookmark 4"
3999 msgstr "Chơi danh sách được đánh dấu 4"
4000
4001 #: src/libvlc-module.c:1438
4002 msgid "Play playlist bookmark 5"
4003 msgstr "Chơi danh sách được đánh dấu 5"
4004
4005 #: src/libvlc-module.c:1439
4006 msgid "Play playlist bookmark 6"
4007 msgstr "Chơi danh sách được đánh dấu 6"
4008
4009 #: src/libvlc-module.c:1440
4010 msgid "Play playlist bookmark 7"
4011 msgstr "Chơi danh sách được đánh dấu 7"
4012
4013 #: src/libvlc-module.c:1441
4014 msgid "Play playlist bookmark 8"
4015 msgstr "Chơi danh sách được đánh dấu 8"
4016
4017 #: src/libvlc-module.c:1442
4018 msgid "Play playlist bookmark 9"
4019 msgstr "Chơi danh sách được đánh dấu 9"
4020
4021 #: src/libvlc-module.c:1443
4022 msgid "Play playlist bookmark 10"
4023 msgstr "Chơi danh sách được đánh dấu 10"
4024
4025 #: src/libvlc-module.c:1444
4026 msgid "Select the key to play this bookmark."
4027 msgstr "Chọn phím tắt để chơi phần đánh dấu này"
4028
4029 #: src/libvlc-module.c:1445
4030 msgid "Set playlist bookmark 1"
4031 msgstr "Thiết lập danh sách đánh dấu 1"
4032
4033 #: src/libvlc-module.c:1446
4034 msgid "Set playlist bookmark 2"
4035 msgstr "Thiết lập danh sách đánh dấu 2"
4036
4037 #: src/libvlc-module.c:1447
4038 msgid "Set playlist bookmark 3"
4039 msgstr "Thiết lập danh sách đánh dấu 3"
4040
4041 #: src/libvlc-module.c:1448
4042 msgid "Set playlist bookmark 4"
4043 msgstr "Thiết lập danh sách đánh dấu 4"
4044
4045 #: src/libvlc-module.c:1449
4046 msgid "Set playlist bookmark 5"
4047 msgstr "Thiết lập danh sách đánh dấu 5"
4048
4049 #: src/libvlc-module.c:1450
4050 msgid "Set playlist bookmark 6"
4051 msgstr "Thiết lập danh sách đánh dấu 6"
4052
4053 #: src/libvlc-module.c:1451
4054 msgid "Set playlist bookmark 7"
4055 msgstr "Thiết lập danh sách đánh dấu 7"
4056
4057 #: src/libvlc-module.c:1452
4058 msgid "Set playlist bookmark 8"
4059 msgstr "Thiết lập danh sách đánh dấu 8"
4060
4061 #: src/libvlc-module.c:1453
4062 msgid "Set playlist bookmark 9"
4063 msgstr "Thiết lập danh sách đánh dấu 9"
4064
4065 #: src/libvlc-module.c:1454
4066 msgid "Set playlist bookmark 10"
4067 msgstr "Thiết lập danh sách đánh dấu 10"
4068
4069 #: src/libvlc-module.c:1455
4070 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
4071 msgstr "Chọn phím tắt để thiết lập danh sách được đánh dấu"
4072
4073 #: src/libvlc-module.c:1457
4074 msgid "Playlist bookmark 1"
4075 msgstr "Danh sách được đánh dấu 1"
4076
4077 #: src/libvlc-module.c:1458
4078 msgid "Playlist bookmark 2"
4079 msgstr "Danh sách được đánh dấu 2"
4080
4081 #: src/libvlc-module.c:1459
4082 msgid "Playlist bookmark 3"
4083 msgstr "Danh sách được đánh dấu 3"
4084
4085 #: src/libvlc-module.c:1460
4086 msgid "Playlist bookmark 4"
4087 msgstr "Danh sách được đánh dấu 4"
4088
4089 #: src/libvlc-module.c:1461
4090 msgid "Playlist bookmark 5"
4091 msgstr "Danh sách được đánh dấu 5"
4092
4093 #: src/libvlc-module.c:1462
4094 msgid "Playlist bookmark 6"
4095 msgstr "Danh sách được đánh dấu 6"
4096
4097 #: src/libvlc-module.c:1463
4098 msgid "Playlist bookmark 7"
4099 msgstr "Danh sách được đánh dấu 7"
4100
4101 #: src/libvlc-module.c:1464
4102 msgid "Playlist bookmark 8"
4103 msgstr "Danh sách được đánh dấu 8"
4104
4105 #: src/libvlc-module.c:1465
4106 msgid "Playlist bookmark 9"
4107 msgstr "Danh sách được đánh dấu 9"
4108
4109 #: src/libvlc-module.c:1466
4110 msgid "Playlist bookmark 10"
4111 msgstr "Danh sách được đánh dấu 10"
4112
4113 #: src/libvlc-module.c:1468
4114 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
4115 msgstr "Phần này cho phép bạn xác định danh sách được đánh dấu"
4116
4117 #: src/libvlc-module.c:1470
4118 msgid "Cycle audio track"
4119 msgstr ""
4120
4121 #: src/libvlc-module.c:1471
4122 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
4123 msgstr ""
4124
4125 #: src/libvlc-module.c:1472
4126 msgid "Cycle subtitle track"
4127 msgstr ""
4128
4129 #: src/libvlc-module.c:1473
4130 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
4131 msgstr ""
4132
4133 #: src/libvlc-module.c:1474
4134 msgid "Cycle source aspect ratio"
4135 msgstr ""
4136
4137 #: src/libvlc-module.c:1475
4138 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
4139 msgstr ""
4140
4141 #: src/libvlc-module.c:1476
4142 msgid "Cycle video crop"
4143 msgstr ""
4144
4145 #: src/libvlc-module.c:1477
4146 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
4147 msgstr ""
4148
4149 #: src/libvlc-module.c:1478
4150 msgid "Toggle autoscaling"
4151 msgstr ""
4152
4153 #: src/libvlc-module.c:1479
4154 msgid "Activate or deactivate autoscaling."
4155 msgstr ""
4156
4157 #: src/libvlc-module.c:1480
4158 msgid "Increase scale factor"
4159 msgstr ""
4160
4161 #: src/libvlc-module.c:1481
4162 msgid "Increase scale factor."
4163 msgstr ""
4164
4165 #: src/libvlc-module.c:1482
4166 msgid "Decrease scale factor"
4167 msgstr ""
4168
4169 #: src/libvlc-module.c:1483
4170 msgid "Decrease scale factor."
4171 msgstr ""
4172
4173 #: src/libvlc-module.c:1484
4174 msgid "Cycle deinterlace modes"
4175 msgstr ""
4176
4177 #: src/libvlc-module.c:1485
4178 msgid "Cycle through deinterlace modes."
4179 msgstr ""
4180
4181 #: src/libvlc-module.c:1486
4182 #, fuzzy
4183 msgid "Show controller in fullscreen"
4184 msgstr "Hiển thị một trình điều khiển ở chế độ toàn màn hình"
4185
4186 #: src/libvlc-module.c:1487
4187 msgid "Show interface"
4188 msgstr "Hiển thị giao diện"
4189
4190 #: src/libvlc-module.c:1488
4191 msgid "Raise the interface above all other windows."
4192 msgstr ""
4193
4194 #: src/libvlc-module.c:1489
4195 msgid "Hide interface"
4196 msgstr "Ẩn giao diện"
4197
4198 #: src/libvlc-module.c:1490
4199 msgid "Lower the interface below all other windows."
4200 msgstr ""
4201
4202 #: src/libvlc-module.c:1491
4203 #, fuzzy
4204 msgid "Boss key"
4205 msgstr "Phím tắt"
4206
4207 #: src/libvlc-module.c:1492
4208 msgid "Hide the interface and pause playback."
4209 msgstr ""
4210
4211 #: src/libvlc-module.c:1493
4212 msgid "Take video snapshot"
4213 msgstr ""
4214
4215 #: src/libvlc-module.c:1494
4216 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
4217 msgstr ""
4218
4219 #: src/libvlc-module.c:1496 modules/gui/macosx/MainMenu.m:258
4220 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:113
4221 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:124
4222 #: modules/stream_out/record.c:60
4223 msgid "Record"
4224 msgstr "Thu âm"
4225
4226 #: src/libvlc-module.c:1497
4227 msgid "Record access filter start/stop."
4228 msgstr ""
4229
4230 #: src/libvlc-module.c:1499
4231 msgid "Normal/Repeat/Loop"
4232 msgstr ""
4233
4234 #: src/libvlc-module.c:1500
4235 msgid "Toggle Normal/Repeat/Loop playlist modes"
4236 msgstr ""
4237
4238 #: src/libvlc-module.c:1503
4239 msgid "Toggle random playlist playback"
4240 msgstr ""
4241
4242 #: src/libvlc-module.c:1508 src/libvlc-module.c:1509
4243 msgid "Un-Zoom"
4244 msgstr ""
4245
4246 #: src/libvlc-module.c:1511 src/libvlc-module.c:1512
4247 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
4248 msgstr ""
4249
4250 #: src/libvlc-module.c:1513 src/libvlc-module.c:1514
4251 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
4252 msgstr ""
4253
4254 #: src/libvlc-module.c:1516 src/libvlc-module.c:1517
4255 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
4256 msgstr ""
4257
4258 #: src/libvlc-module.c:1518 src/libvlc-module.c:1519
4259 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
4260 msgstr ""
4261
4262 #: src/libvlc-module.c:1521 src/libvlc-module.c:1522
4263 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
4264 msgstr ""
4265
4266 #: src/libvlc-module.c:1523 src/libvlc-module.c:1524
4267 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
4268 msgstr ""
4269
4270 #: src/libvlc-module.c:1526 src/libvlc-module.c:1527
4271 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
4272 msgstr ""
4273
4274 #: src/libvlc-module.c:1528 src/libvlc-module.c:1529
4275 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
4276 msgstr ""
4277
4278 #: src/libvlc-module.c:1531
4279 msgid "Toggle wallpaper mode in video output"
4280 msgstr ""
4281
4282 #: src/libvlc-module.c:1533
4283 #, fuzzy
4284 msgid "Toggle wallpaper mode in video output."
4285 msgstr "Bật chế độ Hình Nền"
4286
4287 #: src/libvlc-module.c:1535 src/libvlc-module.c:1536
4288 msgid "Display OSD menu on top of video output"
4289 msgstr ""
4290
4291 #: src/libvlc-module.c:1537
4292 msgid "Do not display OSD menu on video output"
4293 msgstr ""
4294
4295 #: src/libvlc-module.c:1538
4296 msgid "Do not display OSD menu on top of video output"
4297 msgstr ""
4298
4299 #: src/libvlc-module.c:1539
4300 msgid "Highlight widget on the right"
4301 msgstr ""
4302
4303 #: src/libvlc-module.c:1541
4304 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the right"
4305 msgstr ""
4306
4307 #: src/libvlc-module.c:1542
4308 msgid "Highlight widget on the left"
4309 msgstr ""
4310
4311 #: src/libvlc-module.c:1544
4312 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the left"