dtstofloat32: move to dca codec
[vlc.git] / po / sq.po
1 # Albanian translation
2 # Copyright (C) 2014 VideoLAN
3 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
4 #
5 # Translators:
6 # ard1t <ardit.dani@gmail.com>, 2014
7 # erion <inactive+erion@transifex.com>, 2013
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: VLC - Trans\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
12 "POT-Creation-Date: 2014-06-10 15:44-0400\n"
13 "PO-Revision-Date: 2014-03-08 01:10+0000\n"
14 "Last-Translator: ard1t <ardit.dani@gmail.com>\n"
15 "Language-Team: Albanian (http://www.transifex.com/projects/p/vlc-trans/"
16 "language/sq/)\n"
17 "Language: sq\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
22
23 #: include/vlc_common.h:927
24 msgid ""
25 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
26 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
27 "see the file named COPYING for details.\n"
28 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
29 msgstr ""
30 "Ky program vjen me asnjë garanci, në masën e lejuar nga ligji.\n"
31 "Ju mund të rishpërndani atë sipas kushteve të Liçencës Publike të "
32 "Përgjithshme GNU; shih dosjen me emrin KOPJIM për detaje. \n"
33 "Shkruar nga ekipi VideoLAN;\n"
34 "shih skedarin AUTHORS. \n"
35 "\n"
36 "\n"
37 "\n"
38
39 #: include/vlc_config_cat.h:33
40 msgid "VLC preferences"
41 msgstr "Preferencat VLC"
42
43 #: include/vlc_config_cat.h:35
44 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
45 msgstr "Selekto \"Opsionet e Avancuara\" për të parë të gjitha opsionet."
46
47 #: include/vlc_config_cat.h:38 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:269
48 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:270
49 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:1070
50 msgid "Interface"
51 msgstr "Ndërfaqja"
52
53 #: include/vlc_config_cat.h:39
54 msgid "Settings for VLC's interfaces"
55 msgstr "Parametrat për ndërfaqeve VLC-së"
56
57 #: include/vlc_config_cat.h:41
58 msgid "Main interfaces settings"
59 msgstr "Konfigurimet kryesore të ndërfaqes"
60
61 #: include/vlc_config_cat.h:43
62 msgid "Main interfaces"
63 msgstr "Ndërfaqja Kryesore"
64
65 #: include/vlc_config_cat.h:44
66 msgid "Settings for the main interface"
67 msgstr "Konfigurimet për ndërfaqen kryesore"
68
69 #: include/vlc_config_cat.h:46 src/libvlc-module.c:79
70 msgid "Control interfaces"
71 msgstr "Ndërfaqja kontrollit"
72
73 #: include/vlc_config_cat.h:47
74 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
75 msgstr "Parametrat për kontrollin ndërfaqes VLC-së"
76
77 #: include/vlc_config_cat.h:49 include/vlc_config_cat.h:50
78 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:279
79 msgid "Hotkeys settings"
80 msgstr "Konfigurime çelësshpejtë"
81
82 #: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:2880 src/input/es_out.c:2921
83 #: src/libvlc-module.c:1441 modules/access/imem.c:64
84 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:185 modules/gui/macosx/MainMenu.m:388
85 #: modules/gui/macosx/output.m:161 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:112
86 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:271 modules/gui/macosx/wizard.m:377
87 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:564
88 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:272
89 #: modules/services_discovery/mediadirs.c:76 modules/stream_out/es.c:93
90 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:183
91 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:150
92 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:705 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:736
93 msgid "Audio"
94 msgstr "Zëri"
95
96 #: include/vlc_config_cat.h:54
97 msgid "Audio settings"
98 msgstr "Konfigurimet e zërit"
99
100 #: include/vlc_config_cat.h:56
101 msgid "General audio settings"
102 msgstr "Konfigurimet e zërit"
103
104 #: include/vlc_config_cat.h:58 include/vlc_config_cat.h:79
105 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:734 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:744
106 msgid "Filters"
107 msgstr "Filtrat"
108
109 #: include/vlc_config_cat.h:59
110 msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
111 msgstr "Filterat e zërit përdoren për proçesin e shpërndarjes audio's."
112
113 #: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/output.c:226
114 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:398 modules/gui/macosx/MainMenu.m:399
115 msgid "Visualizations"
116 msgstr "Vizualizimi"
117
118 #: include/vlc_config_cat.h:62 src/audio_output/output.c:285
119 #: src/libvlc-module.c:195
120 msgid "Audio visualizations"
121 msgstr "Vizualizimi zërit"
122
123 #: include/vlc_config_cat.h:64 include/vlc_config_cat.h:76
124 msgid "Output modules"
125 msgstr "Nxjerrje moduli"
126
127 #: include/vlc_config_cat.h:65
128 msgid "General settings for audio output modules."
129 msgstr "Konfigurime të përgjithshme për nxjerrrje moduli audio."
130
131 #: include/vlc_config_cat.h:67 src/libvlc-module.c:1952
132 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:85
133 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:216
134 msgid "Miscellaneous"
135 msgstr "Përzier"
136
137 #: include/vlc_config_cat.h:68
138 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
139 msgstr "Përzierje konfigurimi audio dhe moduli."
140
141 #: include/vlc_config_cat.h:71 src/input/es_out.c:2883 src/input/es_out.c:2965
142 #: src/libvlc-module.c:1495 modules/access/imem.c:64
143 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:175 modules/gui/macosx/MainMenu.m:401
144 #: modules/gui/macosx/output.m:151 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:102
145 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:273 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:410
146 #: modules/gui/macosx/wizard.m:378
147 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:565
148 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:274
149 #: modules/services_discovery/mediadirs.c:69 modules/stream_out/es.c:101
150 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:154
151 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:147
152 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:706 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:710
153 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:335
154 msgid "Video"
155 msgstr "Video"
156
157 #: include/vlc_config_cat.h:72
158 msgid "Video settings"
159 msgstr "Konfigurimet e videos"
160
161 #: include/vlc_config_cat.h:74
162 msgid "General video settings"
163 msgstr "Konfigurimi Përgjithshëm Video"
164
165 #: include/vlc_config_cat.h:77
166 #, fuzzy
167 msgid "General settings for video output modules."
168 msgstr "Konfigurime të përgjithshme për nxjerrrje moduli audio."
169
170 #: include/vlc_config_cat.h:80
171 msgid "Video filters are used to process the video stream."
172 msgstr "Filterat e video's përdoren për proçesin e shpërndarjes video."
173
174 #: include/vlc_config_cat.h:82
175 msgid "Subtitles / OSD"
176 msgstr "Titrat"
177
178 #: include/vlc_config_cat.h:83
179 msgid ""
180 "Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
181 msgstr ""
182 "Cilësimet e lidhura me Në-Ekran-Shfaq, titra dhe \"mbulesë nënfotografie\""
183
184 #: include/vlc_config_cat.h:91
185 msgid "Input / Codecs"
186 msgstr "Hyrje / Kodeks"
187
188 #: include/vlc_config_cat.h:92
189 msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
190 msgstr "Konfigurime për hyrje, demultiplex, deshifrim dhe kodim"
191
192 #: include/vlc_config_cat.h:95
193 msgid "Access modules"
194 msgstr "Akses modul"
195
196 #: include/vlc_config_cat.h:97
197 msgid ""
198 "Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
199 "to alter are HTTP proxy or caching settings."
200 msgstr ""
201 "Cilësimet në lidhje me metodat e ndryshme të aksesit. Cilësimet përbashkëta "
202 "që ju mund të dëshironi të ndryshoni janë HTTP Proxy ose një cilësime "
203 "mbyllir."
204
205 #: include/vlc_config_cat.h:101
206 msgid "Stream filters"
207 msgstr "Filtra shpërndarës"
208
209 #: include/vlc_config_cat.h:103
210 msgid ""
211 "Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
212 "input side of VLC. Use with care..."
213 msgstr ""
214 "Filtra shpërndarës janë module të veçanta që lejojnë operacione të avancuara "
215 "në anën hyrëse të VLC. Përdor me kujdes ..."
216
217 #: include/vlc_config_cat.h:106
218 msgid "Demuxers"
219 msgstr "Demuxers"
220
221 #: include/vlc_config_cat.h:107
222 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
223 msgstr "Demuxers përdoren për të ndarë audio dhe video shpërndarës."
224
225 #: include/vlc_config_cat.h:109
226 msgid "Video codecs"
227 msgstr "kodeks video"
228
229 #: include/vlc_config_cat.h:110
230 msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
231 msgstr "Konfigurime për video, foto ose video+audio dekoder dhe enoder."
232
233 #: include/vlc_config_cat.h:112
234 msgid "Audio codecs"
235 msgstr "Kodeks audio"
236
237 #: include/vlc_config_cat.h:113
238 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
239 msgstr "Konfigurime për vetëm-audio dekoder dhe enkoder."
240
241 #: include/vlc_config_cat.h:115
242 msgid "Subtitle codecs"
243 msgstr "Titra kodeks "
244
245 #: include/vlc_config_cat.h:116
246 msgid "Settings for subtitle, teletext and CC decoders and encoders."
247 msgstr "Konfigurimi për titra, teletekst dhe CC dekoder dhe enkoder."
248
249 #: include/vlc_config_cat.h:118
250 msgid "General input settings. Use with care..."
251 msgstr "Konfigurime hyrëse përgjithshme. Përdor me kujdes"
252
253 #: include/vlc_config_cat.h:121 src/libvlc-module.c:1887
254 #: modules/access/avio.h:50
255 msgid "Stream output"
256 msgstr "Shpërndarje nxjerrse"
257
258 #: include/vlc_config_cat.h:123
259 msgid ""
260 "Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
261 "saving incoming streams.\n"
262 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
263 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
264 "RTSP).\n"
265 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
266 "duplicating...)."
267 msgstr ""
268
269 #: include/vlc_config_cat.h:131
270 msgid "General stream output settings"
271 msgstr "Shpërndarja përgjithshme konfiguruse nxjerrëse"
272
273 #: include/vlc_config_cat.h:133
274 msgid "Muxers"
275 msgstr "Muxers"
276
277 #: include/vlc_config_cat.h:135
278 msgid ""
279 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
280 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
281 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
282 "You can also set default parameters for each muxer."
283 msgstr ""
284
285 #: include/vlc_config_cat.h:141
286 msgid "Access output"
287 msgstr "Aksesë nxjerrës"
288
289 #: include/vlc_config_cat.h:143
290 msgid ""
291 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
292 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
293 "should probably not do that.\n"
294 "You can also set default parameters for each access output."
295 msgstr ""
296
297 #: include/vlc_config_cat.h:148
298 msgid "Packetizers"
299 msgstr ""
300
301 #: include/vlc_config_cat.h:150
302 msgid ""
303 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
304 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
305 "not do that.\n"
306 "You can also set default parameters for each packetizer."
307 msgstr ""
308
309 #: include/vlc_config_cat.h:156
310 msgid "Sout stream"
311 msgstr ""
312
313 #: include/vlc_config_cat.h:157
314 msgid ""
315 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
316 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
317 "for each sout stream module here."
318 msgstr ""
319
320 #: include/vlc_config_cat.h:162
321 msgid "VOD"
322 msgstr "VOD"
323
324 #: include/vlc_config_cat.h:163
325 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
326 msgstr "Implementimi i Video Me Kërkesë të VLC's"
327
328 #: include/vlc_config_cat.h:167 src/libvlc-module.c:1992
329 #: src/playlist/engine.c:243 modules/demux/playlist/playlist.c:64
330 #: modules/demux/playlist/playlist.c:65 modules/gui/macosx/MainWindow.m:225
331 #: modules/gui/macosx/MainWindow.m:923
332 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:117
333 #: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:167
334 #: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:231
335 #: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:40 modules/gui/qt4/menus.cpp:1106
336 msgid "Playlist"
337 msgstr "Luajlistën"
338
339 #: include/vlc_config_cat.h:168
340 msgid ""
341 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
342 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
343 msgstr ""
344 "Cilësimet që lidhen me sjelljen listëdëgjimit (p.sh. mënyrën rishikim) dhe "
345 "të moduleve që automatikisht të shtoni artikuj të listës së dëgjimit "
346 "(\"zbulim të shërbimit\" modula)."
347
348 #: include/vlc_config_cat.h:172
349 msgid "General playlist behaviour"
350 msgstr "Sjellja e përgjithshme luajlistën"
351
352 #: include/vlc_config_cat.h:173
353 msgid "Services discovery"
354 msgstr "Zbulo shërbimet"
355
356 #: include/vlc_config_cat.h:174
357 msgid ""
358 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
359 "playlist."
360 msgstr ""
361 "Modulet e shërbimeve të zbulimit janë struktura që automatikisht të shtoni "
362 "artikuj në list."
363
364 #: include/vlc_config_cat.h:178 src/libvlc-module.c:1788
365 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1496
366 msgid "Advanced"
367 msgstr "Avancuar"
368
369 #: include/vlc_config_cat.h:179
370 msgid "Advanced settings. Use with care..."
371 msgstr "Konfigurime avancuara. Përdor me kujdes..."
372
373 #: include/vlc_config_cat.h:181
374 msgid "Advanced settings"
375 msgstr "Konfigurime avancuara"
376
377 #: include/vlc_input.h:568
378 #, fuzzy
379 msgid "Subtitle track added"
380 msgstr "Titra kodeks "
381
382 #: include/vlc_interface.h:140
383 msgid ""
384 "\n"
385 "Warning: if you cannot access the GUI anymore, open a command-line window, "
386 "go to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
387 msgstr ""
388
389 #: include/vlc_intf_strings.h:46
390 msgid "&Open File..."
391 msgstr ""
392
393 #: include/vlc_intf_strings.h:47
394 msgid "&Advanced Open..."
395 msgstr "Hap &Avancuar..."
396
397 #: include/vlc_intf_strings.h:48
398 msgid "Open D&irectory..."
399 msgstr "Hap Skedarë..."
400
401 #: include/vlc_intf_strings.h:49
402 msgid "Open &Folder..."
403 msgstr "Hap Dosje..."
404
405 #: include/vlc_intf_strings.h:50
406 msgid "Select one or more files to open"
407 msgstr "Përzgjedh një ose më shumë dokumenta për të hapur"
408
409 #: include/vlc_intf_strings.h:51
410 msgid "Select Directory"
411 msgstr "Përzgjedh Skedarë"
412
413 #: include/vlc_intf_strings.h:51
414 msgid "Select Folder"
415 msgstr "Përzgjedh Dosje"
416
417 #: include/vlc_intf_strings.h:55
418 msgid "Media &Information"
419 msgstr "Media &Informacion"
420
421 #: include/vlc_intf_strings.h:56
422 msgid "&Codec Information"
423 msgstr "&Kodeks Informacion"
424
425 #: include/vlc_intf_strings.h:57
426 msgid "&Messages"
427 msgstr "&Mesazhe"
428
429 #: include/vlc_intf_strings.h:58
430 msgid "Jump to Specific &Time"
431 msgstr "Kërce tek &Koha Specifike"
432
433 #: include/vlc_intf_strings.h:59
434 msgid "Custom &Bookmarks"
435 msgstr ""
436
437 #: include/vlc_intf_strings.h:60
438 msgid "&VLM Configuration"
439 msgstr "Konfiguro &VLM"
440
441 #: include/vlc_intf_strings.h:62
442 msgid "&About"
443 msgstr "&Rreth"
444
445 #: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:70
446 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:441 modules/gui/macosx/MainMenu.m:361
447 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:468 modules/gui/macosx/MainMenu.m:475
448 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1238 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1239
449 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1240 modules/gui/macosx/playlist.m:582
450 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
451 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:550 modules/gui/qt4/ui/open.h:244
452 msgid "Play"
453 msgstr "Luaj"
454
455 #: include/vlc_intf_strings.h:66
456 msgid "Remove Selected"
457 msgstr "Hiqni Zgjedhurat"
458
459 #: include/vlc_intf_strings.h:67
460 msgid "Information..."
461 msgstr "Informacion..."
462
463 #: include/vlc_intf_strings.h:68
464 msgid "Create Directory..."
465 msgstr "Krijo Skedarë..."
466
467 #: include/vlc_intf_strings.h:69
468 msgid "Create Folder..."
469 msgstr "Krijo Dosje..."
470
471 #: include/vlc_intf_strings.h:70
472 #, fuzzy
473 msgid "Rename Directory..."
474 msgstr "Krijo Skedarë..."
475
476 #: include/vlc_intf_strings.h:71
477 #, fuzzy
478 msgid "Rename Folder..."
479 msgstr "Krijo Dosje..."
480
481 #: include/vlc_intf_strings.h:72
482 msgid "Show Containing Directory..."
483 msgstr "Shfaq Përmbajtjen Skedarit..."
484
485 #: include/vlc_intf_strings.h:73
486 msgid "Show Containing Folder..."
487 msgstr "Shfaq Përmbajtjen Dosjeve..."
488
489 #: include/vlc_intf_strings.h:74
490 msgid "Stream..."
491 msgstr "Shpërndajë..."
492
493 #: include/vlc_intf_strings.h:75
494 msgid "Save..."
495 msgstr "Ruaj..."
496
497 #: include/vlc_intf_strings.h:79 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:394
498 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:375 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1515
499 msgid "Repeat All"
500 msgstr "Përsëri T'gjitha"
501
502 #: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:414
503 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:374 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1510
504 msgid "Repeat One"
505 msgstr "Përsërit Një"
506
507 #: include/vlc_intf_strings.h:81 src/libvlc-module.c:1384
508 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:373 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1505
509 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
510 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:132
511 msgid "Random"
512 msgstr "Rastësishëm"
513
514 #: include/vlc_intf_strings.h:82 modules/gui/macosx/CoreInteraction.m:372
515 msgid "Random Off"
516 msgstr "Fik Rastësishëm"
517
518 #: include/vlc_intf_strings.h:83
519 msgid "Add to Playlist"
520 msgstr "Shto tek luajlistën"
521
522 #: include/vlc_intf_strings.h:85
523 msgid "Add File..."
524 msgstr "Shto Dokument..."
525
526 #: include/vlc_intf_strings.h:86
527 msgid "Add Directory..."
528 msgstr "Shto Skedarë..."
529
530 #: include/vlc_intf_strings.h:87
531 msgid "Add Folder..."
532 msgstr "Shto Dosje..."
533
534 #: include/vlc_intf_strings.h:89
535 msgid "Save Playlist to &File..."
536 msgstr "Ruaj luajlistën tek &Dokumenta..."
537
538 #: include/vlc_intf_strings.h:91 modules/gui/macosx/MainWindow.m:173
539 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1136
540 msgid "Search"
541 msgstr "Kërko"
542
543 #: include/vlc_intf_strings.h:99 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:159
544 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1480
545 msgid "Waves"
546 msgstr "Valët"
547
548 #: include/vlc_intf_strings.h:100
549 msgid ""
550 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
551 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
552 "h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
553 "href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
554 "newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
555 "videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
556 "player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
557 "player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
558 "Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
559 "</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
560 "streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
561 "wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
562 "a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
563 "\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
564 "understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
565 "videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
566 "any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
567 "support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
568 "<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
569 "videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
570 "(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
571 "h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
572 "community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
573 "code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
574 "can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
575 msgstr ""
576 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
577 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Mirëse erdhët tek ndihma VLC player "
578 "media</h2><h3>Dokumentacion</h3><p>Ju mund të gjeni Dokumentacionin mbi "
579 "VideoLAN's <a href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> faqe-interneti.</"
580 "p><p>Nëse ju jeni një njeri i sapoardhur në VLC media player, ju lutem "
581 "lexoni<br><a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies"
582 "\"><em>Hyrje në VLC media player</em></a>.</p><p>Ju do të gjeni disa "
583 "informacione se si të përdorin dëgjuesin në<br>\"<a href=\"http://wiki."
584 "videolan.org/Documentation:Play_HowTo\"><em>Si për të luajtur dokumenta me "
585 "VLC media player</em></a>\" document.</p><p>Për të gjithë ruajtjet, "
586 "konvertimet, transcoding, encoding, muxing dhe shpërndarjet detyrave, ju "
587 "duhet të gjeni informacione të dobishme në <a href=\"http://wiki.videolan."
588 "org/Documentation:Streaming_HowTo\">Shpërndarje Dokumentacioni</a>.</"
589 "p><p>Nëse jeni të pasigurt në lidhje me terminologjinë, ju lutem konsultoni "
590 "<a href=\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">baza e njohurive</a>.</"
591 "p><p>Për të kuptuar shkurtesat e tastierës kryesore, lexoni<a href=\"http://"
592 "wiki.videolan.org/Hotkeys\">shkurtues</a> faqe.</p><h3>Ndihmë</h3><p>Para se "
593 "të bëni ndonjë pyetje, ju lutem referoni veten për të <a href=\"http://www."
594 "videolan.org/support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>Ju pastaj mund të merrni (dhe "
595 "jepni) ndihmë në<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forume</a>, dhe <a "
596 "href=\"http://www.videolan.org/vlc/lists.html\">lita-email</a> ose në "
597 "kanalin IRC tonin (<em>#videolan</em> në irc.freenode.net).</p><h3>Jepni "
598 "kontributin tuaj për projektin</h3><p>Ju mund të ndihmoni projektin VideoLAN "
599 "duke dhënë pak nga koha juaj për të ndihmuar komunitetin, për të krijuar "
600 "paraqitjet, për të përkthyer dokumentacionin, për të testuar dhe për të "
601 "koduar. Ju gjithashtu mund të japni fonde dhe materiale të na ndihmojnë. Dhe "
602 "sigurisht, ju mund të <b>promovoni</b> VLC media player.</p></body></html>"
603
604 #: src/audio_output/filters.c:247
605 msgid "Audio filtering failed"
606 msgstr "Filtrimi audio dështoi"
607
608 #: src/audio_output/filters.c:248
609 #, c-format
610 msgid "The maximum number of filters (%u) was reached."
611 msgstr "Numri maksimal i filtrave (%u) u arrit."
612
613 #: src/audio_output/output.c:229 src/config/core.c:407 src/input/es_out.c:906
614 #: src/libvlc-module.c:538 modules/gui/macosx/MainWindow.m:1050
615 #: modules/video_filter/postproc.c:234
616 msgid "Disable"
617 msgstr "Gjymto"
618
619 #: src/audio_output/output.c:232 modules/visualization/visual/visual.c:142
620 msgid "Spectrometer"
621 msgstr "Spektromatës"
622
623 #: src/audio_output/output.c:235
624 msgid "Scope"
625 msgstr "Qëllim"
626
627 #: src/audio_output/output.c:238
628 msgid "Spectrum"
629 msgstr "Spektër"
630
631 #: src/audio_output/output.c:241
632 msgid "Vu meter"
633 msgstr "Matës Vu"
634
635 #: src/audio_output/output.c:280 src/libvlc-module.c:190
636 msgid "Audio filters"
637 msgstr "Filtra audio"
638
639 #: src/audio_output/output.c:291
640 msgid "Replay gain"
641 msgstr "Riluaj fitimin"
642
643 #: src/audio_output/output.c:385 modules/gui/macosx/MainMenu.m:394
644 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:395
645 msgid "Stereo audio mode"
646 msgstr "Mënyra stereo audio"
647
648 #: src/audio_output/output.c:420 src/libvlc-module.c:187
649 msgid "Dolby Surround"
650 msgstr "Dolby Përreth"
651
652 #: src/audio_output/output.c:425 src/libvlc-module.c:186
653 #: modules/access/alsa.c:38 modules/access/oss.c:64
654 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:268 modules/audio_output/alsa.c:76
655 #: modules/codec/twolame.c:70
656 msgid "Stereo"
657 msgstr "Stereo"
658
659 #: src/audio_output/output.c:430 src/config/keys.c:85 src/libvlc-module.c:187
660 #: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
661 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:88
662 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
663 #: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
664 #: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:104
665 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:169 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:191
666 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
667 #: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
668 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1408
669 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1451
670 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1461
671 msgid "Left"
672 msgstr "Majtas"
673
674 #: src/audio_output/output.c:438 src/config/keys.c:113 src/libvlc-module.c:187
675 #: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
676 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:88
677 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
678 #: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
679 #: modules/control/gestures.c:83 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:105
680 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:171 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:193
681 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
682 #: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
683 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1409
684 msgid "Right"
685 msgstr "Djathtas"
686
687 #: src/audio_output/output.c:441 src/libvlc-module.c:186
688 msgid "Reverse stereo"
689 msgstr "Kthe në stereo"
690
691 #: src/config/core.c:397 modules/access/dtv/access.c:91
692 #: modules/access/dtv/access.c:106 modules/access/dtv/access.c:115
693 #: modules/access/dtv/access.c:123 modules/access/dtv/access.c:132
694 #: modules/access/dtv/access.c:140 modules/access/dtv/access.c:160
695 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:137
696 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:948
697 msgid "Automatic"
698 msgstr "Automatik"
699
700 #: src/config/file.c:460
701 msgid "boolean"
702 msgstr "boolean"
703
704 #: src/config/file.c:460 src/config/help.c:397
705 msgid "integer"
706 msgstr "tërësi"
707
708 #: src/config/file.c:468 src/config/help.c:423
709 msgid "float"
710 msgstr "shket"
711
712 #: src/config/file.c:481 src/config/help.c:379
713 msgid "string"
714 msgstr "varg"
715
716 #: src/config/help.c:161
717 msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
718 msgstr "Për të marrë ndihmë të shumta, përdor '-H'."
719
720 #: src/config/help.c:165
721 #, c-format
722 msgid ""
723 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
724 "You can specify multiple streams on the commandline.\n"
725 "They will be enqueued in the playlist.\n"
726 "The first item specified will be played first.\n"
727 "\n"
728 "Options-styles:\n"
729 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
730 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
731 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
732 "            and that overrides previous settings.\n"
733 "\n"
734 "Stream MRL syntax:\n"
735 "  [[access][/demux]://]URL[#[title][:chapter][-[title][:chapter]]]\n"
736 "  [:option=value ...]\n"
737 "\n"
738 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
739 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
740 "\n"
741 "URL syntax:\n"
742 "  file:///path/file              Plain media file\n"
743 "  http://host[:port]/file        HTTP URL\n"
744 "  ftp://host[:port]/file         FTP URL\n"
745 "  mms://host[:port]/file         MMS URL\n"
746 "  screen://                      Screen capture\n"
747 "  dvd://[device]                 DVD device\n"
748 "  vcd://[device]                 VCD device\n"
749 "  cdda://[device]                Audio CD device\n"
750 "  udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
751 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
752 "  vlc://pause:<seconds>          Pause the playlist for a certain time\n"
753 "  vlc://quit                     Special item to quit VLC\n"
754 "\n"
755 msgstr ""
756
757 #: src/config/help.c:435
758 msgid " (default enabled)"
759 msgstr "(mundëso parazgjedhje)"
760
761 #: src/config/help.c:436
762 msgid " (default disabled)"
763 msgstr "(gjymto parazgjedhje)"
764
765 #: src/config/help.c:593 src/config/help.c:597
766 msgid "Note:"
767 msgstr "Shenim:"
768
769 #: src/config/help.c:593
770 msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
771 msgstr ""
772 "shto - përparuar në linjë tuaj komanduese për të parë opsione të avancuara."
773
774 #: src/config/help.c:598
775 #, c-format
776 msgid "%u module was not displayed because it only has advanced options.\n"
777 msgid_plural ""
778 "%u modules were not displayed because they only have advanced options.\n"
779 msgstr[0] ""
780 "%u moduli nuk u shfaq për shkak se ai vetëm ka opsione të avancuara.\n"
781 msgstr[1] ""
782 "%u modulet nuk u shfaqën për shkak se ata vetëm kanë opsione të avancuara.\n"
783
784 #: src/config/help.c:605
785 msgid ""
786 "No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
787 "modules."
788 msgstr ""
789 "Su gjënd asnjë modul përputhës. Përdorimi --listë ose --lista-fjalësh tek "
790 "lista e moduleve në dispozicion."
791
792 #: src/config/help.c:666
793 #, c-format
794 msgid "VLC version %s (%s)\n"
795 msgstr "VLC versioni %s (%s)\n"
796
797 #: src/config/help.c:667
798 #, c-format
799 msgid "Compiled by %s on %s (%s)\n"
800 msgstr "Hartuar nga %s në %s (%s)\n"
801
802 #: src/config/help.c:669
803 #, c-format
804 msgid "Compiler: %s\n"
805 msgstr "Hartuar: %s\n"
806
807 #: src/config/help.c:698
808 #, c-format
809 msgid ""
810 "\n"
811 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
812 msgstr ""
813
814 #: src/config/help.c:713
815 msgid ""
816 "\n"
817 "Press the RETURN key to continue...\n"
818 msgstr ""
819
820 #: src/config/keys.c:56
821 msgid "Backspace"
822 msgstr "Hapësirë"
823
824 #: src/config/keys.c:57
825 msgid "Brightness Down"
826 msgstr "Ndriçimi Poshte"
827
828 #: src/config/keys.c:58
829 msgid "Brightness Up"
830 msgstr "Ndriçimi Lart"
831
832 #: src/config/keys.c:59
833 msgid "Browser Back"
834 msgstr "Shfleto Mbrapa"
835
836 #: src/config/keys.c:60
837 msgid "Browser Favorites"
838 msgstr "Shfleto Preferuarat"
839
840 #: src/config/keys.c:61
841 msgid "Browser Forward"
842 msgstr "Shfleto Përpara"
843
844 #: src/config/keys.c:62
845 msgid "Browser Home"
846 msgstr "Shfleto Shtëpi"
847
848 #: src/config/keys.c:63
849 msgid "Browser Refresh"
850 msgstr "Shfleto Rifresko"
851
852 #: src/config/keys.c:64
853 msgid "Browser Search"
854 msgstr "Shfleto Kërko"
855
856 #: src/config/keys.c:65
857 msgid "Browser Stop"
858 msgstr "Shfleto Ndalo"
859
860 #: src/config/keys.c:66 modules/gui/macosx/playlist.m:583
861 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:50
862 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:105
863 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:173
864 msgid "Delete"
865 msgstr "Fshi"
866
867 #: src/config/keys.c:67
868 msgid "Down"
869 msgstr "Poshtë"
870
871 #: src/config/keys.c:68 modules/control/rc.c:72
872 msgid "End"
873 msgstr "Fund"
874
875 #: src/config/keys.c:69
876 msgid "Enter"
877 msgstr "Hyrë"
878
879 #: src/config/keys.c:70
880 msgid "Esc"
881 msgstr "Ik"
882
883 #: src/config/keys.c:71
884 msgid "F1"
885 msgstr "F1"
886
887 #: src/config/keys.c:72
888 msgid "F10"
889 msgstr "F10"
890
891 #: src/config/keys.c:73
892 msgid "F11"
893 msgstr "F11"
894
895 #: src/config/keys.c:74
896 msgid "F12"
897 msgstr "F12"
898
899 #: src/config/keys.c:75
900 msgid "F2"
901 msgstr "F2"
902
903 #: src/config/keys.c:76
904 msgid "F3"
905 msgstr "F3"
906
907 #: src/config/keys.c:77
908 msgid "F4"
909 msgstr "F4"
910
911 #: src/config/keys.c:78
912 msgid "F5"
913 msgstr "F5"
914
915 #: src/config/keys.c:79
916 msgid "F6"
917 msgstr "F6"
918
919 #: src/config/keys.c:80
920 msgid "F7"
921 msgstr "F7"
922
923 #: src/config/keys.c:81
924 msgid "F8"
925 msgstr "F8"
926
927 #: src/config/keys.c:82
928 msgid "F9"
929 msgstr "F9"
930
931 #: src/config/keys.c:83
932 msgid "Home"
933 msgstr "Shtëpi"
934
935 #: src/config/keys.c:84
936 msgid "Insert"
937 msgstr "Fut"
938
939 #: src/config/keys.c:86
940 msgid "Media Angle"
941 msgstr "Kënd Media"
942
943 #: src/config/keys.c:87
944 msgid "Media Audio Track"
945 msgstr ""
946
947 #: src/config/keys.c:88
948 msgid "Media Forward"
949 msgstr "Media Përpara"
950
951 #: src/config/keys.c:89
952 msgid "Media Menu"
953 msgstr "Menu Media"
954
955 #: src/config/keys.c:90
956 msgid "Media Next Frame"
957 msgstr ""
958
959 #: src/config/keys.c:91
960 msgid "Media Next Track"
961 msgstr ""
962
963 #: src/config/keys.c:92
964 msgid "Media Play Pause"
965 msgstr ""
966
967 #: src/config/keys.c:93
968 msgid "Media Prev Frame"
969 msgstr ""
970
971 #: src/config/keys.c:94
972 msgid "Media Prev Track"
973 msgstr ""
974
975 #: src/config/keys.c:95
976 msgid "Media Record"
977 msgstr "Media Regjistro"
978
979 #: src/config/keys.c:96
980 msgid "Media Repeat"
981 msgstr "Media Përsërit"
982
983 #: src/config/keys.c:97
984 msgid "Media Rewind"
985 msgstr "Media Kthe"
986
987 #: src/config/keys.c:98
988 msgid "Media Select"
989 msgstr "Media Përzgjidh"
990
991 #: src/config/keys.c:99
992 msgid "Media Shuffle"
993 msgstr "Media Përzi"
994
995 #: src/config/keys.c:100
996 msgid "Media Stop"
997 msgstr "Media Ndalo"
998
999 #: src/config/keys.c:101
1000 msgid "Media Subtitle"
1001 msgstr "Media Titra"
1002
1003 #: src/config/keys.c:102
1004 msgid "Media Time"
1005 msgstr "Media Orë"
1006
1007 #: src/config/keys.c:103
1008 msgid "Media View"
1009 msgstr "Media Vëzhgo"
1010
1011 #: src/config/keys.c:104 modules/gui/qt4/components/controller.cpp:542
1012 msgid "Menu"
1013 msgstr "Menu"
1014
1015 #: src/config/keys.c:105
1016 msgid "Mouse Wheel Down"
1017 msgstr "Rrota Miut Poshtë"
1018
1019 #: src/config/keys.c:106
1020 msgid "Mouse Wheel Left"
1021 msgstr "Rrota Miut Majtas"
1022
1023 #: src/config/keys.c:107
1024 msgid "Mouse Wheel Right"
1025 msgstr "Rrota Miut Djathtas"
1026
1027 #: src/config/keys.c:108
1028 msgid "Mouse Wheel Up"
1029 msgstr "Rrota Miut Lart"
1030
1031 #: src/config/keys.c:109
1032 msgid "Page Down"
1033 msgstr "Faqe Poshtë"
1034
1035 #: src/config/keys.c:110
1036 msgid "Page Up"
1037 msgstr "Faqe Lart"
1038
1039 #: src/config/keys.c:111 modules/control/rc.c:71
1040 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:434 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1245
1041 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1246 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1247
1042 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:819
1043 msgid "Pause"
1044 msgstr ""
1045
1046 #: src/config/keys.c:112
1047 msgid "Print"
1048 msgstr ""
1049
1050 #: src/config/keys.c:114 modules/demux/mp4/id3genres.h:76
1051 msgid "Space"
1052 msgstr "Hapësirë"
1053
1054 #: src/config/keys.c:115
1055 msgid "Tab"
1056 msgstr "Tab"
1057
1058 #: src/config/keys.c:116 src/libvlc-module.c:185
1059 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1427
1060 #: modules/gui/qt4/util/customwidgets.cpp:313
1061 msgid "Unset"
1062 msgstr "Pavendosur"
1063
1064 #: src/config/keys.c:117
1065 msgid "Up"
1066 msgstr "Lart"
1067
1068 #: src/config/keys.c:118 modules/gui/macosx/MainMenu.m:480
1069 msgid "Volume Down"
1070 msgstr "Volumi Poshtë"
1071
1072 #: src/config/keys.c:119
1073 msgid "Volume Mute"
1074 msgstr "Volumi Pa'zë"
1075
1076 #: src/config/keys.c:120 modules/gui/macosx/MainMenu.m:479
1077 msgid "Volume Up"
1078 msgstr "Volumi Lart"
1079
1080 #: src/config/keys.c:121
1081 msgid "Zoom In"
1082 msgstr ""
1083
1084 #: src/config/keys.c:122
1085 msgid "Zoom Out"
1086 msgstr ""
1087
1088 #: src/config/keys.c:250
1089 msgid "Ctrl+"
1090 msgstr "Ctrl+"
1091
1092 #: src/config/keys.c:251
1093 msgid "Alt+"
1094 msgstr "Alt+"
1095
1096 #: src/config/keys.c:252
1097 msgid "Shift+"
1098 msgstr "Shift+"
1099
1100 #: src/config/keys.c:253
1101 msgid "Meta+"
1102 msgstr "Meta+"
1103
1104 #: src/config/keys.c:254
1105 msgid "Command+"
1106 msgstr "Komandë+"
1107
1108 #: src/darwin/error.c:37
1109 #, fuzzy
1110 msgid "Unknown error"
1111 msgstr "Panjohur"
1112
1113 #: src/input/control.c:226
1114 #, c-format
1115 msgid "Bookmark %i"
1116 msgstr ""
1117
1118 #: src/input/decoder.c:252
1119 msgid "packetizer"
1120 msgstr ""
1121
1122 #: src/input/decoder.c:252
1123 msgid "decoder"
1124 msgstr "dekoder"
1125
1126 #: src/input/decoder.c:261 src/input/decoder.c:453
1127 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:287 modules/codec/avcodec/encoder.c:295
1128 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:329 modules/codec/avcodec/encoder.c:866
1129 #: modules/stream_out/es.c:362 modules/stream_out/es.c:377
1130 msgid "Streaming / Transcoding failed"
1131 msgstr ""
1132
1133 #: src/input/decoder.c:262
1134 #, c-format
1135 msgid "VLC could not open the %s module."
1136 msgstr ""
1137
1138 #: src/input/decoder.c:454
1139 msgid "VLC could not open the decoder module."
1140 msgstr "VLC nuk mund të hapi modulin dekoder."
1141
1142 #: src/input/decoder.c:691
1143 msgid "No description for this codec"
1144 msgstr ""
1145
1146 #: src/input/decoder.c:693
1147 #, fuzzy
1148 msgid "Codec not supported"
1149 msgstr "Porti klientit"
1150
1151 #: src/input/decoder.c:694
1152 #, fuzzy, c-format
1153 msgid "VLC could not decode the format \"%4.4s\" (%s)"
1154 msgstr "VLC nuk mund të hap dokumentin \"%s\". (%m)"
1155
1156 #: src/input/decoder.c:698
1157 #, fuzzy
1158 msgid "Unidentified codec"
1159 msgstr "kodeks video"
1160
1161 #: src/input/decoder.c:699
1162 #, fuzzy
1163 msgid "VLC could not identify the audio or video codec"
1164 msgstr "VLC nuk mund të hapi modulin dekoder."
1165
1166 #: src/input/es_out.c:926 src/input/es_out.c:931 src/libvlc-module.c:228
1167 #: modules/access/vcdx/access.c:455 modules/access/vcdx/info.c:226
1168 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:524
1169 msgid "Track"
1170 msgstr ""
1171
1172 #: src/input/es_out.c:1137
1173 #, c-format
1174 msgid "%s [%s %d]"
1175 msgstr "%s [%s %d]"
1176
1177 #: src/input/es_out.c:1137 src/input/es_out.c:1142 src/input/var.c:167
1178 #: src/libvlc-module.c:562 modules/gui/macosx/MainMenu.m:381
1179 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:382
1180 msgid "Program"
1181 msgstr "Programi"
1182
1183 #: src/input/es_out.c:1340 src/input/es_out.c:1342
1184 msgid "Scrambled"
1185 msgstr "Përzierje"
1186
1187 #: src/input/es_out.c:1340 modules/lua/extension.c:1245
1188 msgid "Yes"
1189 msgstr "Po"
1190
1191 #: src/input/es_out.c:2012
1192 #, c-format
1193 msgid "Closed captions %u"
1194 msgstr ""
1195
1196 #: src/input/es_out.c:2870
1197 #, c-format
1198 msgid "Stream %d"
1199 msgstr "Shpërndajë %d"
1200
1201 #: src/input/es_out.c:2886 src/input/es_out.c:3001 modules/access/imem.c:64
1202 msgid "Subtitle"
1203 msgstr "Titra"
1204
1205 #: src/input/es_out.c:2894 src/input/es_out.c:2921 src/input/es_out.c:2965
1206 #: src/input/es_out.c:3001 modules/gui/macosx/AddonManager.m:121
1207 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:197 modules/gui/macosx/output.m:144
1208 #: modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:1457
1209 msgid "Type"
1210 msgstr "Tipi"
1211
1212 #: src/input/es_out.c:2897
1213 msgid "Original ID"
1214 msgstr "ID Origjinale"
1215
1216 #: src/input/es_out.c:2905 src/input/es_out.c:2908 modules/access/imem.c:67
1217 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:177
1218 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:187 modules/gui/macosx/wizard.m:382
1219 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:712 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:738
1220 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:747
1221 msgid "Codec"
1222 msgstr "Kodek"
1223
1224 #: src/input/es_out.c:2912 src/input/meta.c:66 modules/access/imem.c:71
1225 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:79 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:355
1226 #: modules/stream_out/setid.c:49 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:505
1227 msgid "Language"
1228 msgstr "Gjuha"
1229
1230 #: src/input/es_out.c:2915 src/input/meta.c:61
1231 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:96 modules/gui/macosx/MainMenu.m:77
1232 #: modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:75 modules/gui/qt4/dialogs/epg.cpp:52
1233 msgid "Description"
1234 msgstr "Përshkrimi"
1235
1236 #: src/input/es_out.c:2924 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:189
1237 #: modules/gui/macosx/output.m:167 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:740
1238 msgid "Channels"
1239 msgstr "Kanale"
1240
1241 #: src/input/es_out.c:2929 modules/access/alsa.c:39 modules/access/imem.c:75
1242 #: modules/audio_output/amem.c:45 modules/codec/fluidsynth.c:60
1243 msgid "Sample rate"
1244 msgstr ""
1245
1246 #: src/input/es_out.c:2929
1247 #, c-format
1248 msgid "%u Hz"
1249 msgstr "%u Hz"
1250
1251 #: src/input/es_out.c:2939
1252 msgid "Bits per sample"
1253 msgstr "Bits për shëmbull"
1254
1255 #: src/input/es_out.c:2944 modules/access_output/shout.c:92
1256 #: modules/demux/playlist/shoutcast.c:328
1257 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:178
1258 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:188 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:713
1259 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:739
1260 msgid "Bitrate"
1261 msgstr "Bitrate"
1262
1263 #: src/input/es_out.c:2944
1264 #, c-format
1265 msgid "%u kb/s"
1266 msgstr "%u kb/s"
1267
1268 #: src/input/es_out.c:2956
1269 msgid "Track replay gain"
1270 msgstr ""
1271
1272 #: src/input/es_out.c:2958
1273 msgid "Album replay gain"
1274 msgstr ""
1275
1276 #: src/input/es_out.c:2959
1277 #, c-format
1278 msgid "%.2f dB"
1279 msgstr "%.2f dB"
1280
1281 #: src/input/es_out.c:2968 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:180
1282 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:733
1283 msgid "Resolution"
1284 msgstr "Rezolucion"
1285
1286 #: src/input/es_out.c:2973
1287 msgid "Display resolution"
1288 msgstr "Shfaq rezolucionin"
1289
1290 #: src/input/es_out.c:2983 src/input/es_out.c:2986 modules/access/imem.c:93
1291 #: modules/access/rdp.c:69 modules/access/screen/screen.c:42
1292 #: modules/access/screen/xcb.c:39 modules/access/shm.c:42
1293 #: modules/access/timecode.c:34 modules/access/v4l2/v4l2.c:70
1294 #: modules/access/vdr.c:78 modules/access/vnc.c:59 modules/demux/image.c:66
1295 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:179
1296 msgid "Frame rate"
1297 msgstr ""
1298
1299 #: src/input/es_out.c:2994
1300 msgid "Decoded format"
1301 msgstr "Formati Dekodues"
1302
1303 #: src/input/input.c:2311
1304 msgid "Your input can't be opened"
1305 msgstr ""
1306
1307 #: src/input/input.c:2312
1308 #, c-format
1309 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
1310 msgstr ""
1311
1312 #: src/input/input.c:2425
1313 msgid "VLC can't recognize the input's format"
1314 msgstr ""
1315
1316 #: src/input/input.c:2426
1317 #, c-format
1318 msgid ""
1319 "The format of '%s' cannot be detected. Have a look at the log for details."
1320 msgstr ""
1321
1322 #: src/input/meta.c:55 src/input/var.c:177 modules/gui/macosx/MainMenu.m:72
1323 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:383 modules/gui/macosx/MainMenu.m:384
1324 #: modules/gui/macosx/open.m:169 modules/gui/macosx/open.m:171
1325 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:74 modules/gui/macosx/wizard.m:345
1326 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:484
1327 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:498 modules/mux/asf.c:56
1328 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:310 modules/gui/qt4/dialogs/epg.cpp:67
1329 msgid "Title"
1330 msgstr "Titull"
1331
1332 #: src/input/meta.c:56 modules/gui/macosx/playlist.m:1202
1333 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:75 modules/mux/avi.c:48
1334 msgid "Artist"
1335 msgstr "Artisti"
1336
1337 #: src/input/meta.c:57 modules/demux/mp4/mp4.c:1427
1338 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:75 modules/mux/avi.c:50
1339 msgid "Genre"
1340 msgstr ""
1341
1342 #: src/input/meta.c:58 modules/mux/asf.c:60 modules/mux/avi.c:51
1343 msgid "Copyright"
1344 msgstr "Copyright"
1345
1346 #: src/input/meta.c:59 src/libvlc-module.c:228 modules/access/vcdx/info.c:63
1347 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:76
1348 msgid "Album"
1349 msgstr "Albumi"
1350
1351 #: src/input/meta.c:60
1352 msgid "Track number"
1353 msgstr ""
1354
1355 #: src/input/meta.c:62 modules/mux/asf.c:64
1356 msgid "Rating"
1357 msgstr ""
1358
1359 #: src/input/meta.c:63 modules/gui/macosx/MainMenu.m:78 modules/mux/avi.c:49
1360 msgid "Date"
1361 msgstr "Data"
1362
1363 #: src/input/meta.c:64
1364 msgid "Setting"
1365 msgstr "Konfigurime"
1366
1367 #: src/input/meta.c:65 modules/gui/macosx/open.m:179
1368 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:103
1369 msgid "URL"
1370 msgstr "URL"
1371
1372 #: src/input/meta.c:67 modules/notify/notify.c:318
1373 msgid "Now Playing"
1374 msgstr ""
1375
1376 #: src/input/meta.c:68 modules/access/vcdx/info.c:70
1377 #: modules/demux/mp4/mp4.c:1436
1378 msgid "Publisher"
1379 msgstr "Publikues"
1380
1381 #: src/input/meta.c:69
1382 msgid "Encoded by"
1383 msgstr ""
1384
1385 #: src/input/meta.c:70
1386 msgid "Artwork URL"
1387 msgstr ""
1388
1389 #: src/input/meta.c:71
1390 msgid "Track ID"
1391 msgstr ""
1392
1393 #: src/input/meta.c:72
1394 #, fuzzy
1395 msgid "Number of Tracks"
1396 msgstr "Numri i kanaleve"
1397
1398 #: src/input/meta.c:73
1399 msgid "Director"
1400 msgstr ""
1401
1402 #: src/input/meta.c:74
1403 msgid "Season"
1404 msgstr ""
1405
1406 #: src/input/meta.c:75
1407 msgid "Episode"
1408 msgstr ""
1409
1410 #: src/input/meta.c:76
1411 #, fuzzy
1412 msgid "Show Name"
1413 msgstr "Emri"
1414
1415 #: src/input/meta.c:77
1416 msgid "Actors"
1417 msgstr ""
1418
1419 #: src/input/var.c:158
1420 msgid "Bookmark"
1421 msgstr ""
1422
1423 #: src/input/var.c:172 src/libvlc-module.c:568
1424 msgid "Programs"
1425 msgstr "Programe"
1426
1427 #: src/input/var.c:182 modules/gui/macosx/MainMenu.m:385
1428 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:386 modules/gui/macosx/open.m:170
1429 #: modules/gui/macosx/open.m:172 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:311
1430 msgid "Chapter"
1431 msgstr "Kapitulli"
1432
1433 #: src/input/var.c:187 modules/access/vcdx/info.c:238
1434 msgid "Navigation"
1435 msgstr "Lundrim"
1436
1437 #: src/input/var.c:200 modules/gui/macosx/MainMenu.m:409
1438 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:410
1439 msgid "Video Track"
1440 msgstr ""
1441
1442 #: src/input/var.c:205 modules/gui/macosx/MainMenu.m:392
1443 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:393
1444 msgid "Audio Track"
1445 msgstr ""
1446
1447 #: src/input/var.c:210
1448 msgid "Subtitle Track"
1449 msgstr ""
1450
1451 #: src/input/var.c:273
1452 msgid "Next title"
1453 msgstr "Titulli tjetër"
1454
1455 #: src/input/var.c:278
1456 msgid "Previous title"
1457 msgstr "Titulli mëparshëm"
1458
1459 #: src/input/var.c:314
1460 #, c-format
1461 msgid "Title %i%s"
1462 msgstr "Titulli %i%s"
1463
1464 #: src/input/var.c:340 src/input/var.c:399
1465 #, c-format
1466 msgid "Chapter %i"
1467 msgstr "Kapitulli %i"
1468
1469 #: src/input/var.c:378 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:485
1470 msgid "Next chapter"
1471 msgstr "Kapitulli tjetër"
1472
1473 #: src/input/var.c:383 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:475
1474 msgid "Previous chapter"
1475 msgstr "Kapitulli mëparshëm"
1476
1477 #: src/input/vlm.c:638 src/input/vlm.c:1023
1478 #, c-format
1479 msgid "Media: %s"
1480 msgstr "Media: %s"
1481
1482 #: src/interface/interface.c:84 modules/gui/macosx/MainMenu.m:321
1483 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:322
1484 msgid "Add Interface"
1485 msgstr "Shto ndërfaqe"
1486
1487 #: src/interface/interface.c:91
1488 msgid "Console"
1489 msgstr ""
1490
1491 #: src/interface/interface.c:95
1492 msgid "Telnet"
1493 msgstr "Telnet"
1494
1495 #: src/interface/interface.c:98
1496 msgid "Web"
1497 msgstr "Web"
1498
1499 #: src/interface/interface.c:101
1500 msgid "Debug logging"
1501 msgstr ""
1502
1503 #: src/interface/interface.c:104
1504 msgid "Mouse Gestures"
1505 msgstr ""
1506
1507 #: src/interface/interface.c:206
1508 msgid ""
1509 "Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
1510 "interface."
1511 msgstr ""
1512
1513 #. xgettext: Translate "C" to the language code: "fr", "en_GB", "nl", "ru"...
1514 #: src/libvlc.c:183
1515 msgid "C"
1516 msgstr "sq"
1517
1518 #: src/libvlc.h:134 src/libvlc-module.c:1387 src/libvlc-module.c:1388
1519 #: src/libvlc-module.c:2537 src/video_output/vout_intf.c:186
1520 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:445
1521 msgid "Zoom"
1522 msgstr "Zmadho"
1523
1524 #: src/libvlc.h:135 src/libvlc-module.c:1305 src/video_output/vout_intf.c:87
1525 msgid "1:4 Quarter"
1526 msgstr "1:4 Qerek"
1527
1528 #: src/libvlc.h:136 src/libvlc-module.c:1306 src/video_output/vout_intf.c:88
1529 msgid "1:2 Half"
1530 msgstr ""
1531
1532 #: src/libvlc.h:137 src/libvlc-module.c:1307 src/video_output/vout_intf.c:89
1533 msgid "1:1 Original"
1534 msgstr "1:1 Origjinale"
1535
1536 #: src/libvlc.h:138 src/libvlc-module.c:1308 src/video_output/vout_intf.c:90
1537 msgid "2:1 Double"
1538 msgstr "2:1 Dyshe"
1539
1540 #: src/libvlc-module.c:62
1541 msgid ""
1542 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1543 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1544 "related options."
1545 msgstr ""
1546
1547 #: src/libvlc-module.c:66
1548 msgid "Interface module"
1549 msgstr "Moduli ndërfaqja"
1550
1551 #: src/libvlc-module.c:68
1552 msgid ""
1553 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1554 "automatically select the best module available."
1555 msgstr ""
1556
1557 #: src/libvlc-module.c:72 modules/control/ntservice.c:58
1558 msgid "Extra interface modules"
1559 msgstr ""
1560
1561 #: src/libvlc-module.c:74
1562 msgid ""
1563 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1564 "the background in addition to the default interface. Use a colon separated "
1565 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1566 "\", \"gestures\" ...)"
1567 msgstr ""
1568
1569 #: src/libvlc-module.c:81
1570 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1571 msgstr "Ju mund të zgjidhni kontrollin ndërfaqes për VLC."
1572
1573 #: src/libvlc-module.c:83
1574 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1575 msgstr ""
1576
1577 #: src/libvlc-module.c:85
1578 msgid ""
1579 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1580 "1=warnings, 2=debug)."
1581 msgstr ""
1582
1583 #: src/libvlc-module.c:88
1584 msgid "Be quiet"
1585 msgstr "Hesht"
1586
1587 #: src/libvlc-module.c:90
1588 msgid "Turn off all warning and information messages."
1589 msgstr "Fik të gjitha paralajmërimet dhe mesazhet informuese."
1590
1591 #: src/libvlc-module.c:92
1592 msgid "Default stream"
1593 msgstr ""
1594
1595 #: src/libvlc-module.c:94
1596 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1597 msgstr ""
1598
1599 #: src/libvlc-module.c:96
1600 msgid "Color messages"
1601 msgstr "Mesazhet me ngjyra"
1602
1603 #: src/libvlc-module.c:98
1604 msgid ""
1605 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1606 "needs Linux color support for this to work."
1607 msgstr ""
1608 "Kjo mundëson ngjyrosjen e mesazheve të dërguara në terminalin tuaj që ka "
1609 "nevojë për mbështetjen e ngjyrave Linux për të punuar kjo."
1610
1611 #: src/libvlc-module.c:101
1612 msgid "Show advanced options"
1613 msgstr "Shfaq opsione të avancuara"
1614
1615 #: src/libvlc-module.c:103
1616 msgid ""
1617 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1618 "available options, including those that most users should never touch."
1619 msgstr ""
1620 "Kur kjo është e aktivizuar, preferencat dhe/ose ndërfaqet do të tregojnë të "
1621 "gjitha opsionet në dispozicion, duke përfshirë edhe ato që shumica e "
1622 "përdoruesve nuk duhet të prekni."
1623
1624 #: src/libvlc-module.c:107
1625 msgid "Interface interaction"
1626 msgstr "Bashkëveprim ndërfaqe"
1627
1628 #: src/libvlc-module.c:109
1629 msgid ""
1630 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1631 "user input is required."
1632 msgstr ""
1633 "Kur kjo është e aktivizuar, ndërfaqja do të tregojë një kuti dialogu çdo "
1634 "herë përdoruesi kërkohet për të dhëna."
1635
1636 #: src/libvlc-module.c:119
1637 msgid ""
1638 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1639 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1640 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1641 "the \"audio filters\" modules section."
1642 msgstr ""
1643
1644 #: src/libvlc-module.c:125
1645 msgid "Audio output module"
1646 msgstr ""
1647
1648 #: src/libvlc-module.c:127
1649 msgid ""
1650 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1651 "automatically select the best method available."
1652 msgstr ""
1653
1654 #: src/libvlc-module.c:131 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:310
1655 #: modules/stream_out/display.c:40 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:427
1656 msgid "Enable audio"
1657 msgstr "Mundëso audio"
1658
1659 #: src/libvlc-module.c:133
1660 msgid ""
1661 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1662 "not take place, thus saving some processing power."
1663 msgstr ""
1664
1665 #: src/libvlc-module.c:136
1666 msgid "Audio gain"
1667 msgstr ""
1668
1669 #: src/libvlc-module.c:138
1670 msgid "This linear gain will be applied to outputted audio."
1671 msgstr ""
1672
1673 #: src/libvlc-module.c:140
1674 msgid "Audio output volume step"
1675 msgstr ""
1676
1677 #: src/libvlc-module.c:142
1678 msgid "The step size of the volume is adjustable using this option."
1679 msgstr ""
1680
1681 #: src/libvlc-module.c:145
1682 msgid "Remember the audio volume"
1683 msgstr "Mos harroni volumin e zërit"
1684
1685 #: src/libvlc-module.c:147
1686 msgid ""
1687 "The volume can be recorded and automatically restored next time VLC is used."
1688 msgstr ""
1689 "Vëllimi mund të regjistrohen dhe restaurohen automatikisht herën tjetër VLC "
1690 "do përdoret."
1691
1692 #: src/libvlc-module.c:150
1693 msgid "Audio desynchronization compensation"
1694 msgstr ""
1695
1696 #: src/libvlc-module.c:152
1697 msgid ""
1698 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds. This "
1699 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1700 msgstr ""
1701
1702 #: src/libvlc-module.c:155
1703 msgid "Audio resampler"
1704 msgstr ""
1705
1706 #: src/libvlc-module.c:157
1707 msgid "This selects which plugin to use for audio resampling."
1708 msgstr ""
1709
1710 #: src/libvlc-module.c:160
1711 msgid ""
1712 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
1713 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
1714 "played)."
1715 msgstr ""
1716 "Kjo përcakton kanalet prodhimit audio në mënyrën që do të përdoren nga "
1717 "parazgjedhja kur është e mundur (dmth. nëse pajisja juaj e lejon, si dhe "
1718 "shpërndarësi audio duke u luajtur)."
1719
1720 #: src/libvlc-module.c:164 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:316
1721 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:435
1722 msgid "Use S/PDIF when available"
1723 msgstr "Përdorni S/PDIF kur është në dispozicion"
1724
1725 #: src/libvlc-module.c:166
1726 msgid ""
1727 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
1728 "audio stream being played."
1729 msgstr ""
1730 "S/PDIF mund të përdoret nga parazgjedhësit kur pjesët elektroniket tuaja e "
1731 "lejojnë, si dhe shpërndarësi audio duke u luajtur."
1732
1733 #: src/libvlc-module.c:169 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:308
1734 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1735 msgstr "Zbulimin me Forcë i Zërit Përreth"
1736
1737 #: src/libvlc-module.c:171
1738 msgid ""
1739 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1740 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1741 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1742 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1743 msgstr ""
1744 "Përdorni këtë kur ju e dini se shpërndarja juaj është (apo nuk është) koduar "
1745 "me Zërin Përreth por nuk arrin të zbulohet si të tillë. Edhe në qoftë se "
1746 "shpërndarja është i koduar në të vërtetë me Zërin Përreth, duke e kthyer në "
1747 "këtë opsion mund të rritet përvoja juaj, sidomos kur kombinohet me kufje "
1748 "Përzierje Kanali."
1749
1750 #: src/libvlc-module.c:178 src/win32/thread.c:885
1751 #: modules/audio_output/kai.c:106 modules/codec/x264.c:442
1752 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:110
1753 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:124
1754 #: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:560
1755 #: modules/video_output/kva.c:62 modules/video_output/xcb/xvideo.c:880
1756 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:728 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:731
1757 msgid "Auto"
1758 msgstr "Auto"
1759
1760 #: src/libvlc-module.c:178 modules/access/dtv/access.c:92
1761 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:201 modules/control/hotkeys.c:203
1762 msgid "On"
1763 msgstr "Ndez"
1764
1765 #: src/libvlc-module.c:178 modules/access/dtv/access.c:92
1766 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:137 modules/access/v4l2/v4l2.c:201
1767 #: modules/control/hotkeys.c:181 modules/control/hotkeys.c:203
1768 #: modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:55
1769 msgid "Off"
1770 msgstr "Fikë"
1771
1772 #: src/libvlc-module.c:180
1773 msgid "Stereo audio output mode"
1774 msgstr "Mënyra nxjerrëse stereo audio"
1775
1776 #: src/libvlc-module.c:192
1777 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1778 msgstr ""
1779 "Kjo shton filtra përpunimi audio, për të modifikuar përpunimin e zërit."
1780
1781 #: src/libvlc-module.c:197
1782 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1783 msgstr ""
1784
1785 #: src/libvlc-module.c:201
1786 msgid "Replay gain mode"
1787 msgstr "Riluaj mënyrën fituese"
1788
1789 #: src/libvlc-module.c:203
1790 msgid "Select the replay gain mode"
1791 msgstr "Zgjedh mënyrën fituese riluaj "
1792
1793 #: src/libvlc-module.c:205
1794 msgid "Replay preamp"
1795 msgstr ""
1796
1797 #: src/libvlc-module.c:207
1798 msgid ""
1799 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
1800 "replay gain information"
1801 msgstr ""
1802 "Kjo ju lejon për të ndryshuar nivelin e synuar e parazgjedhur (89 dB) për "
1803 "shpërndarje me informacion e fituar riluajtës"
1804
1805 #: src/libvlc-module.c:210
1806 msgid "Default replay gain"
1807 msgstr "Mënyra riluaj parazgjedhur"
1808
1809 #: src/libvlc-module.c:212
1810 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
1811 msgstr ""
1812
1813 #: src/libvlc-module.c:214
1814 msgid "Peak protection"
1815 msgstr "Kulmi mbrojtjes"
1816
1817 #: src/libvlc-module.c:216
1818 msgid "Protect against sound clipping"
1819 msgstr ""
1820
1821 #: src/libvlc-module.c:219
1822 msgid "Enable time stretching audio"
1823 msgstr "Lejo kohë shtrirjen audio"
1824
1825 #: src/libvlc-module.c:221
1826 msgid ""
1827 "This allows playing audio at lower or higher speed without affecting the "
1828 "audio pitch"
1829 msgstr ""
1830 "Kjo i lejon të luajë audio në shpejtësi më të ulët ose më të lartë pa "
1831 "ndikuar ritmin e audios"
1832
1833 #: src/libvlc-module.c:228 modules/access/dshow/dshow.cpp:2015
1834 #: modules/access/dtv/access.c:107 modules/access/dtv/access.c:141
1835 #: modules/access/fs.c:42 modules/access/v4l2/v4l2.c:163
1836 #: modules/codec/avcodec/avcodec.c:68 modules/codec/kate.c:202
1837 #: modules/codec/x264.c:437 modules/codec/x264.c:442
1838 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:204 modules/gui/macosx/open.m:245
1839 #: modules/gui/macosx/open.m:271 modules/gui/macosx/open.m:272
1840 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:429
1841 #: modules/text_renderer/freetype.c:155
1842 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:196
1843 #: modules/visualization/visual/window_presets.h:34
1844 msgid "None"
1845 msgstr "Asnjë"
1846
1847 #: src/libvlc-module.c:236
1848 msgid ""
1849 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1850 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1851 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1852 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1853 "options."
1854 msgstr ""
1855
1856 #: src/libvlc-module.c:242
1857 msgid "Video output module"
1858 msgstr ""
1859
1860 #: src/libvlc-module.c:244
1861 msgid ""
1862 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1863 "automatically select the best method available."
1864 msgstr ""
1865
1866 #: src/libvlc-module.c:247 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:397
1867 #: modules/stream_out/display.c:42 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:322
1868 msgid "Enable video"
1869 msgstr "Mundëso video"
1870
1871 #: src/libvlc-module.c:249
1872 msgid ""
1873 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1874 "not take place, thus saving some processing power."
1875 msgstr ""
1876
1877 #: src/libvlc-module.c:252 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:109
1878 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:67
1879 #: modules/visualization/projectm.cpp:64
1880 #: modules/visualization/visual/visual.c:53 modules/visualization/vsxu.cpp:55
1881 #: modules/visualization/glspectrum.c:52
1882 msgid "Video width"
1883 msgstr "Video Gjerësia"
1884
1885 #: src/libvlc-module.c:254
1886 msgid ""
1887 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1888 "characteristics."
1889 msgstr ""
1890
1891 #: src/libvlc-module.c:257 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:112
1892 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:70
1893 #: modules/visualization/projectm.cpp:67
1894 #: modules/visualization/visual/visual.c:57 modules/visualization/vsxu.cpp:58
1895 #: modules/visualization/glspectrum.c:55
1896 msgid "Video height"
1897 msgstr "Video Gjatësi"
1898
1899 #: src/libvlc-module.c:259
1900 msgid ""
1901 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1902 "video characteristics."
1903 msgstr ""
1904 "Ju mund të zbatoni lartësinë Video. Parazgjedhëse (-1) VLC do të përshtaten "
1905 "me karakteristikat video."
1906
1907 #: src/libvlc-module.c:262
1908 msgid "Video X coordinate"
1909 msgstr "Video X koordinate"
1910
1911 #: src/libvlc-module.c:264
1912 msgid ""
1913 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
1914 "coordinate)."
1915 msgstr ""
1916 "Ju mund të zbatoni pozitën e qoshes të lartë të majtë të dritares video (X "
1917 "koordinojnë)."
1918
1919 #: src/libvlc-module.c:267
1920 msgid "Video Y coordinate"
1921 msgstr "Video Y koordinate"
1922
1923 #: src/libvlc-module.c:269
1924 msgid ""
1925 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
1926 "coordinate)."
1927 msgstr ""
1928 "Ju mund të zbatoni pozitën e qoshes të lartë të majtë të dritares video (Y "
1929 "koordinojnë)."
1930
1931 #: src/libvlc-module.c:272
1932 msgid "Video title"
1933 msgstr "Titull video"
1934
1935 #: src/libvlc-module.c:274
1936 msgid ""
1937 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
1938 "interface)."
1939 msgstr ""
1940
1941 #: src/libvlc-module.c:277
1942 msgid "Video alignment"
1943 msgstr "Video shtrirje"
1944
1945 #: src/libvlc-module.c:279
1946 msgid ""
1947 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
1948 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
1949 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
1950 msgstr ""
1951 "Zbatimi i shtrirjes se video në dritaren e saj. Parazgjedhja (0) ajo do të "
1952 "jetë në qendër (0 =qendra, 1=majtas, 2=djathtas, 4=Lart, 8=Poshtë, ju "
1953 "gjithashtu mund të përdorni kombinimet e këtyre vlerave, si 6=4+2 kuptimin "
1954 "lart-djathtas) ."
1955
1956 #: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362
1957 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:90
1958 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:61 modules/codec/dvbsub.c:102
1959 #: modules/codec/subsdec.c:165 modules/codec/zvbi.c:81
1960 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:167 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:189
1961 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
1962 #: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
1963 #: modules/video_filter/rss.c:173
1964 msgid "Center"
1965 msgstr "Qëndër"
1966
1967 #: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362 modules/codec/dvbsub.c:102
1968 #: modules/codec/zvbi.c:81 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:103
1969 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:173 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:195
1970 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
1971 #: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
1972 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1406
1973 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1449
1974 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1460
1975 msgid "Top"
1976 msgstr "Lart"
1977
1978 #: src/libvlc-module.c:284 src/libvlc-module.c:362 modules/codec/dvbsub.c:102
1979 #: modules/codec/zvbi.c:81 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:106
1980 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:175 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:197
1981 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:64 modules/video_filter/logo.c:79
1982 #: modules/video_filter/marq.c:128 modules/video_filter/mosaic.c:170
1983 #: modules/video_filter/rss.c:173 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1410
1984 msgid "Bottom"
1985 msgstr "Fund"
1986
1987 #: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
1988 #: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:177
1989 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:199
1990 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
1991 #: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
1992 #: modules/video_filter/rss.c:174
1993 msgid "Top-Left"
1994 msgstr "Lart-Majtas"
1995
1996 #: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
1997 #: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:179
1998 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:201
1999 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
2000 #: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
2001 #: modules/video_filter/rss.c:174
2002 msgid "Top-Right"
2003 msgstr "Lart-Djathtas"
2004
2005 #: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
2006 #: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:181
2007 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:203
2008 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
2009 #: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
2010 #: modules/video_filter/rss.c:174
2011 msgid "Bottom-Left"
2012 msgstr "Fund-Majtas"
2013
2014 #: src/libvlc-module.c:285 src/libvlc-module.c:363 modules/codec/dvbsub.c:103
2015 #: modules/codec/zvbi.c:82 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:183
2016 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:205
2017 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:65 modules/video_filter/logo.c:80
2018 #: modules/video_filter/marq.c:129 modules/video_filter/mosaic.c:171
2019 #: modules/video_filter/rss.c:174
2020 msgid "Bottom-Right"
2021 msgstr "Fund-Djathtas"
2022
2023 #: src/libvlc-module.c:287
2024 msgid "Zoom video"
2025 msgstr "Zoom video"
2026
2027 #: src/libvlc-module.c:289
2028 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
2029 msgstr "Ju mund të bëni zoom video nga faktor të caktuar."
2030
2031 #: src/libvlc-module.c:291
2032 msgid "Grayscale video output"
2033 msgstr "Prodhimi shkallë Video"
2034
2035 #: src/libvlc-module.c:293
2036 msgid ""
2037 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
2038 "save some processing power."
2039 msgstr ""
2040
2041 #: src/libvlc-module.c:296
2042 msgid "Embedded video"
2043 msgstr ""
2044
2045 #: src/libvlc-module.c:298
2046 msgid "Embed the video output in the main interface."
2047 msgstr ""
2048
2049 #: src/libvlc-module.c:300
2050 msgid "Fullscreen video output"
2051 msgstr ""
2052
2053 #: src/libvlc-module.c:302
2054 msgid "Start video in fullscreen mode"
2055 msgstr ""
2056
2057 #: src/libvlc-module.c:304
2058 msgid "Overlay video output"
2059 msgstr ""
2060
2061 #: src/libvlc-module.c:306
2062 msgid ""
2063 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
2064 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
2065 msgstr ""
2066
2067 #: src/libvlc-module.c:309 src/video_output/vout_intf.c:276
2068 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:327
2069 msgid "Always on top"
2070 msgstr "Përherë lart"
2071
2072 #: src/libvlc-module.c:311
2073 msgid "Always place the video window on top of other windows."
2074 msgstr "Përherë vendos dirtaren e video's mbi dritaret e tjera."
2075
2076 #: src/libvlc-module.c:313
2077 msgid "Enable wallpaper mode "
2078 msgstr "Aktivizo mënyrën letër-muri"
2079
2080 #: src/libvlc-module.c:315
2081 msgid ""
2082 "The wallpaper mode allows you to display the video as the desktop background."
2083 msgstr "Mënyra letër-muri ju lejon për të shfaqur video si sfond desktopi."
2084
2085 #: src/libvlc-module.c:318
2086 msgid "Show media title on video"
2087 msgstr "Titulli Shfaq media në video"
2088
2089 #: src/libvlc-module.c:320
2090 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
2091 msgstr "Shfaq titullin e videos në krye të filmit."
2092
2093 #: src/libvlc-module.c:322
2094 msgid "Show video title for x milliseconds"
2095 msgstr "Shfaq titullin video për x milisekonda"
2096
2097 #: src/libvlc-module.c:324
2098 msgid "Show the video title for n milliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
2099 msgstr ""
2100 "Shfaq titullin video për n milisekonda, parazgjedhja është 5000 ms (5 sec.)"
2101
2102 #: src/libvlc-module.c:326
2103 msgid "Position of video title"
2104 msgstr "Pozita e titullit e videove"
2105
2106 #: src/libvlc-module.c:328
2107 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
2108 msgstr "Vendi në video ku për të shfaqur titullin (fund qender prezgjedhur)."
2109
2110 #: src/libvlc-module.c:330
2111 msgid "Hide cursor and fullscreen controller after x milliseconds"
2112 msgstr ""
2113
2114 #: src/libvlc-module.c:333
2115 msgid "Hide mouse cursor and fullscreen controller after n milliseconds."
2116 msgstr ""
2117
2118 #: src/libvlc-module.c:336 src/libvlc-module.c:338
2119 #: src/video_output/interlacing.c:180 modules/gui/macosx/MainMenu.m:417
2120 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:418 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:408
2121 #: modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:95 modules/hw/vdpau/chroma.c:833
2122 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:97
2123 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:346
2124 msgid "Deinterlace"
2125 msgstr ""
2126
2127 #: src/libvlc-module.c:346 src/video_output/interlacing.c:196
2128 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:419 modules/gui/macosx/MainMenu.m:420
2129 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:409
2130 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:53
2131 msgid "Deinterlace mode"
2132 msgstr ""
2133
2134 #: src/libvlc-module.c:348
2135 msgid "Deinterlace method to use for video processing."
2136 msgstr ""
2137
2138 #: src/libvlc-module.c:355 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2139 msgid "Discard"
2140 msgstr "Shkeput"
2141
2142 #: src/libvlc-module.c:355 modules/video_filter/deinterlace/algo_phosphor.h:47
2143 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2144 msgid "Blend"
2145 msgstr "Përzierje"
2146
2147 #: src/libvlc-module.c:355 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2148 msgid "Mean"
2149 msgstr "Domethënie"
2150
2151 #: src/libvlc-module.c:355 modules/hw/vdpau/chroma.c:820
2152 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2153 msgid "Bob"
2154 msgstr "Bob"
2155
2156 #: src/libvlc-module.c:356 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:57
2157 msgid "Linear"
2158 msgstr "Linear"
2159
2160 #: src/libvlc-module.c:356 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2161 msgid "Phosphor"
2162 msgstr "Ylli mëngjesit"
2163
2164 #: src/libvlc-module.c:357 modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
2165 msgid "Film NTSC (IVTC)"
2166 msgstr "Film NTSC (IVTC)"
2167
2168 #: src/libvlc-module.c:365
2169 msgid "Disable screensaver"
2170 msgstr "Gjymto letren-murit"
2171
2172 #: src/libvlc-module.c:366
2173 msgid "Disable the screensaver during video playback."
2174 msgstr ""
2175
2176 #: src/libvlc-module.c:368
2177 msgid "Inhibit the power management daemon during playback"
2178 msgstr "Pengojnë demonin e menaxhimit të energjisë gjatë rishikimit"
2179
2180 #: src/libvlc-module.c:369
2181 msgid ""
2182 "Inhibits the power management daemon during any playback, to avoid the "
2183 "computer being suspended because of inactivity."
2184 msgstr ""
2185 "Pengon demonin e menaxhimit të energjisë gjatë çdo rishikimi, për të "
2186 "shmangur kompjuterin duke u pezulluar për shkak të pasivitetit."
2187
2188 #: src/libvlc-module.c:372 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:399
2189 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:328
2190 msgid "Window decorations"
2191 msgstr "Dekoratave dritare"
2192
2193 #: src/libvlc-module.c:374
2194 msgid ""
2195 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
2196 "giving a \"minimal\" window."
2197 msgstr ""
2198 "VLC mund të shmanë krijimin titull dritare, korniza, etj... rreth një video, "
2199 "duke i dhënë një dritare \"minimale\"."
2200
2201 #: src/libvlc-module.c:377
2202 msgid "Video splitter module"
2203 msgstr "Moduli ndarës Video"
2204
2205 #: src/libvlc-module.c:379
2206 msgid "This adds video splitters like clone or wall"
2207 msgstr "Kjo shton ndarësit video si kopje ose mur"
2208
2209 #: src/libvlc-module.c:381
2210 msgid "Video filter module"
2211 msgstr ""
2212
2213 #: src/libvlc-module.c:383
2214 msgid ""
2215 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2216 "instance deinterlacing, or distort the video."
2217 msgstr ""
2218
2219 #: src/libvlc-module.c:387
2220 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
2221 msgstr ""
2222
2223 #: src/libvlc-module.c:389
2224 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
2225 msgstr ""
2226
2227 #: src/libvlc-module.c:391 src/libvlc-module.c:393
2228 msgid "Video snapshot file prefix"
2229 msgstr ""
2230
2231 #: src/libvlc-module.c:395
2232 msgid "Video snapshot format"
2233 msgstr ""
2234
2235 #: src/libvlc-module.c:397
2236 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
2237 msgstr ""
2238
2239 #: src/libvlc-module.c:399
2240 msgid "Display video snapshot preview"
2241 msgstr ""
2242
2243 #: src/libvlc-module.c:401
2244 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
2245 msgstr ""
2246
2247 #: src/libvlc-module.c:403
2248 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
2249 msgstr ""
2250
2251 #: src/libvlc-module.c:405
2252 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
2253 msgstr ""
2254
2255 #: src/libvlc-module.c:407
2256 msgid "Video snapshot width"
2257 msgstr ""
2258
2259 #: src/libvlc-module.c:409
2260 msgid ""
2261 "You can enforce the width of the video snapshot. By default it will keep the "
2262 "original width (-1). Using 0 will scale the width to keep the aspect ratio."
2263 msgstr ""
2264
2265 #: src/libvlc-module.c:413
2266 msgid "Video snapshot height"
2267 msgstr ""
2268
2269 #: src/libvlc-module.c:415
2270 msgid ""
2271 "You can enforce the height of the video snapshot. By default it will keep "
2272 "the original height (-1). Using 0 will scale the height to keep the aspect "
2273 "ratio."
2274 msgstr ""
2275
2276 #: src/libvlc-module.c:419
2277 msgid "Video cropping"
2278 msgstr ""
2279
2280 #: src/libvlc-module.c:421
2281 msgid ""
2282 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
2283 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
2284 msgstr ""
2285
2286 #: src/libvlc-module.c:425
2287 msgid "Source aspect ratio"
2288 msgstr ""
2289
2290 #: src/libvlc-module.c:427
2291 msgid ""
2292 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
2293 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
2294 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
2295 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
2296 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
2297 msgstr ""
2298
2299 #: src/libvlc-module.c:434
2300 msgid "Video Auto Scaling"
2301 msgstr ""
2302
2303 #: src/libvlc-module.c:436
2304 msgid "Let the video scale to fit a given window or fullscreen."
2305 msgstr ""
2306
2307 #: src/libvlc-module.c:438
2308 msgid "Video scaling factor"
2309 msgstr ""
2310
2311 #: src/libvlc-module.c:440
2312 msgid ""
2313 "Scaling factor used when Auto Scaling is disabled.\n"
2314 "Default value is 1.0 (original video size)."
2315 msgstr ""
2316
2317 #: src/libvlc-module.c:443
2318 msgid "Custom crop ratios list"
2319 msgstr ""
2320
2321 #: src/libvlc-module.c:445
2322 msgid ""
2323 "Comma separated list of crop ratios which will be added in the interface's "
2324 "crop ratios list."
2325 msgstr ""
2326
2327 #: src/libvlc-module.c:448
2328 msgid "Custom aspect ratios list"
2329 msgstr ""
2330
2331 #: src/libvlc-module.c:450
2332 msgid ""
2333 "Comma separated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2334 "aspect ratio list."
2335 msgstr ""
2336
2337 #: src/libvlc-module.c:453
2338 msgid "Fix HDTV height"
2339 msgstr ""
2340
2341 #: src/libvlc-module.c:455
2342 msgid ""
2343 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2344 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2345 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2346 msgstr ""
2347
2348 #: src/libvlc-module.c:460
2349 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2350 msgstr ""
2351
2352 #: src/libvlc-module.c:462
2353 msgid ""
2354 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2355 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2356 "order to keep proportions."
2357 msgstr ""
2358
2359 #: src/libvlc-module.c:466 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:401
2360 msgid "Skip frames"
2361 msgstr ""
2362
2363 #: src/libvlc-module.c:468
2364 msgid ""
2365 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
2366 "computer is not powerful enough"
2367 msgstr ""
2368
2369 #: src/libvlc-module.c:471
2370 msgid "Drop late frames"
2371 msgstr ""
2372
2373 #: src/libvlc-module.c:473
2374 msgid ""
2375 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2376 "intended display date)."
2377 msgstr ""
2378
2379 #: src/libvlc-module.c:476
2380 msgid "Quiet synchro"
2381 msgstr ""
2382
2383 #: src/libvlc-module.c:478
2384 msgid ""
2385 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2386 "synchronization mechanism."
2387 msgstr ""
2388
2389 #: src/libvlc-module.c:481
2390 msgid "Key press events"
2391 msgstr ""
2392
2393 #: src/libvlc-module.c:483
2394 msgid "This enables VLC hotkeys from the (non-embedded) video window."
2395 msgstr ""
2396
2397 #: src/libvlc-module.c:485 modules/video_filter/remoteosd.c:90
2398 msgid "Mouse events"
2399 msgstr ""
2400
2401 #: src/libvlc-module.c:487
2402 msgid "This enables handling of mouse clicks on the video."
2403 msgstr ""
2404
2405 #: src/libvlc-module.c:495
2406 msgid ""
2407 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2408 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2409 "channel."
2410 msgstr ""
2411
2412 #: src/libvlc-module.c:499
2413 msgid "File caching (ms)"
2414 msgstr ""
2415
2416 #: src/libvlc-module.c:501
2417 msgid "Caching value for local files, in milliseconds."
2418 msgstr ""
2419
2420 #: src/libvlc-module.c:503
2421 msgid "Live capture caching (ms)"
2422 msgstr ""
2423
2424 #: src/libvlc-module.c:505
2425 msgid "Caching value for cameras and microphones, in milliseconds."
2426 msgstr ""
2427
2428 #: src/libvlc-module.c:507
2429 msgid "Disc caching (ms)"
2430 msgstr ""
2431
2432 #: src/libvlc-module.c:509
2433 msgid "Caching value for optical media, in milliseconds."
2434 msgstr ""
2435
2436 #: src/libvlc-module.c:511
2437 msgid "Network caching (ms)"
2438 msgstr ""
2439
2440 #: src/libvlc-module.c:513
2441 msgid "Caching value for network resources, in milliseconds."
2442 msgstr ""
2443
2444 #: src/libvlc-module.c:515
2445 msgid "Clock reference average counter"
2446 msgstr ""
2447
2448 #: src/libvlc-module.c:517
2449 msgid ""
2450 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2451 "to 10000."
2452 msgstr ""
2453
2454 #: src/libvlc-module.c:520
2455 msgid "Clock synchronisation"
2456 msgstr ""
2457
2458 #: src/libvlc-module.c:522
2459 msgid ""
2460 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2461 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2462 msgstr ""
2463
2464 #: src/libvlc-module.c:526
2465 msgid "Clock jitter"
2466 msgstr ""
2467
2468 #: src/libvlc-module.c:528
2469 msgid ""
2470 "This defines the maximum input delay jitter that the synchronization "
2471 "algorithms should try to compensate (in milliseconds)."
2472 msgstr ""
2473
2474 #: src/libvlc-module.c:531
2475 msgid "Network synchronisation"
2476 msgstr ""
2477
2478 #: src/libvlc-module.c:532
2479 msgid ""
2480 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2481 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2482 msgstr ""
2483
2484 #: src/libvlc-module.c:538 src/video_output/vout_intf.c:98
2485 #: src/video_output/vout_intf.c:116 modules/access/dshow/dshow.cpp:92
2486 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:99 modules/access/dshow/dshow.cpp:119
2487 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:2013 modules/audio_output/directsound.c:1006
2488 #: modules/gui/macosx/AudioEffects.m:86 modules/gui/macosx/MainMenu.m:610
2489 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1221
2490 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1284
2491 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:665 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:57
2492 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:546
2493 #: modules/video_filter/marq.c:60 modules/video_filter/rss.c:71
2494 #: modules/video_filter/rss.c:184 modules/video_output/msw/directx.c:1437
2495 msgid "Default"
2496 msgstr ""
2497
2498 #: src/libvlc-module.c:538 modules/gui/macosx/AudioEffects.m:112
2499 #: modules/gui/macosx/MainWindow.m:1048 modules/gui/macosx/wizard.m:351
2500 #: modules/gui/qt4/components/extended_panels.cpp:1016
2501 #: modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:134 modules/gui/qt4/ui/vlm.h:290
2502 msgid "Enable"
2503 msgstr "Mundëso"
2504
2505 #: src/libvlc-module.c:540
2506 msgid "MTU of the network interface"
2507 msgstr ""
2508
2509 #: src/libvlc-module.c:542
2510 msgid ""
2511 "This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
2512 "over the network (in bytes)."
2513 msgstr ""
2514
2515 #: src/libvlc-module.c:547 modules/stream_out/rtp.c:126
2516 msgid "Hop limit (TTL)"
2517 msgstr ""
2518
2519 #: src/libvlc-module.c:549 modules/stream_out/rtp.c:128
2520 msgid ""
2521 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2522 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2523 "in default)."
2524 msgstr ""
2525
2526 #: src/libvlc-module.c:553
2527 msgid "Multicast output interface"
2528 msgstr ""
2529
2530 #: src/libvlc-module.c:555
2531 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2532 msgstr ""
2533
2534 #: src/libvlc-module.c:557
2535 msgid "DiffServ Code Point"
2536 msgstr ""
2537
2538 #: src/libvlc-module.c:558
2539 msgid ""
2540 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2541 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2542 msgstr ""
2543
2544 #: src/libvlc-module.c:564
2545 msgid ""
2546 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2547 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2548 msgstr ""
2549
2550 #: src/libvlc-module.c:570
2551 msgid ""
2552 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2553 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2554 "(like DVB streams for example)."
2555 msgstr ""
2556
2557 #: src/libvlc-module.c:576 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:313
2558 msgid "Audio track"
2559 msgstr ""
2560
2561 #: src/libvlc-module.c:578
2562 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2563 msgstr ""
2564
2565 #: src/libvlc-module.c:581 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:314
2566 msgid "Subtitle track"
2567 msgstr ""
2568
2569 #: src/libvlc-module.c:583
2570 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2571 msgstr ""
2572
2573 #: src/libvlc-module.c:586 modules/stream_out/transcode/transcode.c:97
2574 msgid "Audio language"
2575 msgstr ""
2576
2577 #: src/libvlc-module.c:588
2578 msgid ""
2579 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2580 "letter country code, you may use 'none' to avoid a fallback to another "
2581 "language)."
2582 msgstr ""
2583
2584 #: src/libvlc-module.c:591
2585 msgid "Subtitle language"
2586 msgstr "Gjuhë titra"
2587
2588 #: src/libvlc-module.c:593
2589 msgid ""
2590 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or "
2591 "three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
2592 msgstr ""
2593
2594 #: src/libvlc-module.c:596
2595 #, fuzzy
2596 msgid "Menu language"
2597 msgstr "Gjuhë titra"
2598
2599 #: src/libvlc-module.c:598
2600 msgid ""
2601 "Language of the menus you want to use with DVD/BluRay (comma separated, two "
2602 "or three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
2603 msgstr ""
2604
2605 #: src/libvlc-module.c:602
2606 msgid "Audio track ID"
2607 msgstr ""
2608
2609 #: src/libvlc-module.c:604
2610 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2611 msgstr ""
2612
2613 #: src/libvlc-module.c:606
2614 msgid "Subtitle track ID"
2615 msgstr ""
2616
2617 #: src/libvlc-module.c:608
2618 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2619 msgstr ""
2620
2621 #: src/libvlc-module.c:610
2622 msgid "Preferred video resolution"
2623 msgstr ""
2624
2625 #: src/libvlc-module.c:612
2626 msgid ""
2627 "When several video formats are available, select one whose resolution is "
2628 "closest to (but not higher than) this setting, in number of lines. Use this "
2629 "option if you don't have enough CPU power or network bandwidth to play "
2630 "higher resolutions."
2631 msgstr ""
2632
2633 #: src/libvlc-module.c:618
2634 msgid "Best available"
2635 msgstr "Më të mirë në dispozicion"
2636
2637 #: src/libvlc-module.c:618
2638 msgid "Full HD (1080p)"
2639 msgstr "HD Plotë (1080p)"
2640
2641 #: src/libvlc-module.c:618
2642 msgid "HD (720p)"
2643 msgstr "HD (720p)"
2644
2645 #: src/libvlc-module.c:619
2646 msgid "Standard Definition (576 or 480 lines)"
2647 msgstr "Përkufizimi Standard (576 ose 480 linja)"
2648
2649 #: src/libvlc-module.c:620
2650 msgid "Low Definition (360 lines)"
2651 msgstr "Përkufizimi i ulët (360 linja)"
2652
2653 #: src/libvlc-module.c:621
2654 msgid "Very Low Definition (240 lines)"
2655 msgstr "Përkufizimi Shumë i Ulët (240 linja)"
2656
2657 #: src/libvlc-module.c:624
2658 msgid "Input repetitions"
2659 msgstr ""
2660
2661 #: src/libvlc-module.c:626
2662 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2663 msgstr ""
2664
2665 #: src/libvlc-module.c:628 modules/gui/macosx/open.m:150
2666 msgid "Start time"
2667 msgstr "Koha fillimit"
2668
2669 #: src/libvlc-module.c:630
2670 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2671 msgstr ""
2672
2673 #: src/libvlc-module.c:632 modules/gui/macosx/open.m:152
2674 msgid "Stop time"
2675 msgstr "Koha ndalimit"
2676
2677 #: src/libvlc-module.c:634
2678 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2679 msgstr ""
2680
2681 #: src/libvlc-module.c:636
2682 msgid "Run time"
2683 msgstr ""
2684
2685 #: src/libvlc-module.c:638
2686 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
2687 msgstr ""
2688
2689 #: src/libvlc-module.c:640
2690 msgid "Fast seek"
2691 msgstr ""
2692
2693 #: src/libvlc-module.c:642
2694 msgid "Favor speed over precision while seeking"
2695 msgstr ""
2696
2697 #: src/libvlc-module.c:644
2698 msgid "Playback speed"
2699 msgstr ""
2700
2701 #: src/libvlc-module.c:646
2702 msgid "This defines the playback speed (nominal speed is 1.0)."
2703 msgstr ""
2704
2705 #: src/libvlc-module.c:648
2706 msgid "Input list"
2707 msgstr ""
2708
2709 #: src/libvlc-module.c:650
2710 msgid ""
2711 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2712 "together after the normal one."
2713 msgstr ""
2714
2715 #: src/libvlc-module.c:653
2716 msgid "Input slave (experimental)"
2717 msgstr ""
2718
2719 #: src/libvlc-module.c:655
2720 msgid ""
2721 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2722 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2723 "inputs."
2724 msgstr ""
2725
2726 #: src/libvlc-module.c:659
2727 msgid "Bookmarks list for a stream"
2728 msgstr ""
2729
2730 #: src/libvlc-module.c:661
2731 msgid ""
2732 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2733 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2734 "{...}\""
2735 msgstr ""
2736
2737 #: src/libvlc-module.c:665 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:332
2738 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:356
2739 msgid "Record directory or filename"
2740 msgstr ""
2741
2742 #: src/libvlc-module.c:667 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:334
2743 msgid "Directory or filename where the records will be stored"
2744 msgstr ""
2745
2746 #: src/libvlc-module.c:669
2747 msgid "Prefer native stream recording"
2748 msgstr ""
2749
2750 #: src/libvlc-module.c:671
2751 msgid ""
2752 "When possible, the input stream will be recorded instead of using the stream "
2753 "output module"
2754 msgstr ""
2755
2756 #: src/libvlc-module.c:674
2757 msgid "Timeshift directory"
2758 msgstr ""
2759
2760 #: src/libvlc-module.c:676
2761 msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
2762 msgstr ""
2763
2764 #: src/libvlc-module.c:678
2765 msgid "Timeshift granularity"
2766 msgstr ""
2767
2768 #: src/libvlc-module.c:680
2769 msgid ""
2770 "This is the maximum size in bytes of the temporary files that will be used "
2771 "to store the timeshifted streams."
2772 msgstr ""
2773
2774 #: src/libvlc-module.c:683
2775 msgid "Change title according to current media"
2776 msgstr ""
2777
2778 #: src/libvlc-module.c:684
2779 msgid ""
2780 "This option allows you to set the title according to what's being played<br>"
2781 "$a: Artist<br>$b: Album<br>$c: Copyright<br>$t: Title<br>$g: Genre<br>$n: "
2782 "Track num<br>$p: Now playing<br>$A: Date<br>$D: Duration<br>$Z: \"Now playing"
2783 "\" (Fall back on Title - Artist)"
2784 msgstr ""
2785
2786 #: src/libvlc-module.c:691
2787 msgid ""
2788 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2789 "You can for example enable subpictures sources (logo, etc.). Enable these "
2790 "filters here and configure them in the \"subsources filters\" modules "
2791 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2792 msgstr ""
2793
2794 #: src/libvlc-module.c:697 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:306
2795 msgid "Force subtitle position"
2796 msgstr ""
2797
2798 #: src/libvlc-module.c:699
2799 msgid ""
2800 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2801 "over the movie. Try several positions."
2802 msgstr ""
2803
2804 #: src/libvlc-module.c:702
2805 msgid "Enable sub-pictures"
2806 msgstr ""
2807
2808 #: src/libvlc-module.c:704
2809 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2810 msgstr ""
2811
2812 #: src/libvlc-module.c:706 src/libvlc-module.c:1619 src/text/iso-639_def.h:145
2813 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:386
2814 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:212
2815 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:291
2816 msgid "On Screen Display"
2817 msgstr ""
2818
2819 #: src/libvlc-module.c:708
2820 msgid ""
2821 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
2822 "Display)."
2823 msgstr ""
2824
2825 #: src/libvlc-module.c:711
2826 msgid "Text rendering module"
2827 msgstr ""
2828
2829 #: src/libvlc-module.c:713
2830 msgid ""
2831 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
2832 "instance."
2833 msgstr ""
2834
2835 #: src/libvlc-module.c:715
2836 msgid "Subpictures source module"
2837 msgstr ""
2838
2839 #: src/libvlc-module.c:717
2840 msgid ""
2841 "This adds so-called \"subpicture sources\". These filters overlay some "
2842 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text, ...)."
2843 msgstr ""
2844
2845 #: src/libvlc-module.c:720
2846 msgid "Subpictures filter module"
2847 msgstr ""
2848
2849 #: src/libvlc-module.c:722
2850 msgid ""
2851 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filter subpictures created "
2852 "by subtitle decoders or other subpictures sources."
2853 msgstr ""
2854
2855 #: src/libvlc-module.c:725
2856 msgid "Autodetect subtitle files"
2857 msgstr ""
2858
2859 #: src/libvlc-module.c:727
2860 msgid ""
2861 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
2862 "(based on the filename of the movie)."
2863 msgstr ""
2864
2865 #: src/libvlc-module.c:730
2866 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
2867 msgstr ""
2868
2869 #: src/libvlc-module.c:732
2870 msgid ""
2871 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
2872 "Options are:\n"
2873 "0 = no subtitles autodetected\n"
2874 "1 = any subtitle file\n"
2875 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
2876 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
2877 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
2878 msgstr ""
2879
2880 #: src/libvlc-module.c:740
2881 msgid "Subtitle autodetection paths"
2882 msgstr ""
2883
2884 #: src/libvlc-module.c:742
2885 msgid ""
2886 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
2887 "found in the current directory."
2888 msgstr ""
2889
2890 #: src/libvlc-module.c:745
2891 msgid "Use subtitle file"
2892 msgstr ""
2893
2894 #: src/libvlc-module.c:747
2895 msgid ""
2896 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
2897 "subtitle file."
2898 msgstr ""
2899
2900 #: src/libvlc-module.c:751
2901 msgid "DVD device"
2902 msgstr ""
2903
2904 #: src/libvlc-module.c:752
2905 msgid "VCD device"
2906 msgstr ""
2907
2908 #: src/libvlc-module.c:753
2909 msgid "Audio CD device"
2910 msgstr ""
2911
2912 #: src/libvlc-module.c:757
2913 msgid ""
2914 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2915 "the drive letter (e.g. D:)"
2916 msgstr ""
2917
2918 #: src/libvlc-module.c:760
2919 msgid ""
2920 "This is the default VCD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2921 "the drive letter (e.g. D:)"
2922 msgstr ""
2923
2924 #: src/libvlc-module.c:763
2925 msgid ""
2926 "This is the default Audio CD drive (or file) to use. Don't forget the colon "
2927 "after the drive letter (e.g. D:)"
2928 msgstr ""
2929
2930 #: src/libvlc-module.c:770
2931 msgid "This is the default DVD device to use."
2932 msgstr ""
2933
2934 #: src/libvlc-module.c:772
2935 msgid "This is the default VCD device to use."
2936 msgstr ""
2937
2938 #: src/libvlc-module.c:774
2939 msgid "This is the default Audio CD device to use."
2940 msgstr ""
2941
2942 #: src/libvlc-module.c:791
2943 msgid "TCP connection timeout"
2944 msgstr ""
2945
2946 #: src/libvlc-module.c:793
2947 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
2948 msgstr ""
2949
2950 #: src/libvlc-module.c:795
2951 msgid "HTTP server address"
2952 msgstr ""
2953
2954 #: src/libvlc-module.c:797
2955 msgid ""
2956 "By default, the server will listen on any local IP address. Specify an IP "
2957 "address (e.g. ::1 or 127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict "
2958 "them to a specific network interface."
2959 msgstr ""
2960
2961 #: src/libvlc-module.c:801
2962 msgid "RTSP server address"
2963 msgstr ""
2964
2965 #: src/libvlc-module.c:803
2966 msgid ""
2967 "This defines the address the RTSP server will listen on, along with the base "
2968 "path of the RTSP VOD media. Syntax is address/path. By default, the server "
2969 "will listen on any local IP address. Specify an IP address (e.g. ::1 or "
2970 "127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict them to a specific "
2971 "network interface."
2972 msgstr ""
2973
2974 #: src/libvlc-module.c:809
2975 msgid "HTTP server port"
2976 msgstr ""
2977
2978 #: src/libvlc-module.c:811
2979 msgid ""
2980 "The HTTP server will listen on this TCP port. The standard HTTP port number "
2981 "is 80. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
2982 "by the operating system."
2983 msgstr ""
2984
2985 #: src/libvlc-module.c:816
2986 msgid "HTTPS server port"
2987 msgstr ""
2988
2989 #: src/libvlc-module.c:818
2990 msgid ""
2991 "The HTTPS server will listen on this TCP port. The standard HTTPS port "
2992 "number is 443. However allocation of port numbers below 1025 is usually "
2993 "restricted by the operating system."
2994 msgstr ""
2995
2996 #: src/libvlc-module.c:823
2997 msgid "RTSP server port"
2998 msgstr ""
2999
3000 #: src/libvlc-module.c:825
3001 msgid ""
3002 "The RTSP server will listen on this TCP port. The standard RTSP port number "
3003 "is 554. However allocation of port numbers below 1025 is usually restricted "
3004 "by the operating system."
3005 msgstr ""
3006
3007 #: src/libvlc-module.c:830
3008 msgid "HTTP/TLS server certificate"
3009 msgstr ""
3010
3011 #: src/libvlc-module.c:832
3012 msgid ""
3013 "This X.509 certicate file (PEM format) is used for server-side TLS. On OS X, "
3014 "the string is used as a label to search the certificate in the keychain."
3015 msgstr ""
3016
3017 #: src/libvlc-module.c:835
3018 msgid "HTTP/TLS server private key"
3019 msgstr ""
3020
3021 #: src/libvlc-module.c:837
3022 msgid "This private key file (PEM format) is used for server-side TLS."
3023 msgstr ""
3024
3025 #: src/libvlc-module.c:839
3026 msgid "HTTP/TLS Certificate Authority"
3027 msgstr ""
3028
3029 #: src/libvlc-module.c:841
3030 msgid ""
3031 "This X.509 certificate file (PEM format) can optionally be used to "
3032 "authenticate remote clients in TLS sessions."
3033 msgstr ""
3034
3035 #: src/libvlc-module.c:844
3036 msgid "HTTP/TLS Certificate Revocation List"
3037 msgstr ""
3038
3039 #: src/libvlc-module.c:846
3040 msgid ""
3041 "This file contains an optional CRL to prevent remote clients from using "
3042 "revoked certificates in TLS sessions."
3043 msgstr ""
3044
3045 #: src/libvlc-module.c:849
3046 msgid "SOCKS server"
3047 msgstr ""
3048
3049 #: src/libvlc-module.c:851
3050 msgid ""
3051 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
3052 "used for all TCP connections"
3053 msgstr ""
3054
3055 #: src/libvlc-module.c:854
3056 msgid "SOCKS user name"
3057 msgstr ""
3058
3059 #: src/libvlc-module.c:856
3060 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
3061 msgstr ""
3062
3063 #: src/libvlc-module.c:858
3064 msgid "SOCKS password"
3065 msgstr ""
3066
3067 #: src/libvlc-module.c:860
3068 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
3069 msgstr ""
3070
3071 #: src/libvlc-module.c:862
3072 msgid "Title metadata"
3073 msgstr ""
3074
3075 #: src/libvlc-module.c:864
3076 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
3077 msgstr ""
3078
3079 #: src/libvlc-module.c:866
3080 msgid "Author metadata"
3081 msgstr ""
3082
3083 #: src/libvlc-module.c:868
3084 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
3085 msgstr ""
3086
3087 #: src/libvlc-module.c:870
3088 msgid "Artist metadata"
3089 msgstr ""
3090
3091 #: src/libvlc-module.c:872
3092 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
3093 msgstr ""
3094
3095 #: src/libvlc-module.c:874
3096 msgid "Genre metadata"
3097 msgstr ""
3098
3099 #: src/libvlc-module.c:876
3100 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
3101 msgstr ""
3102
3103 #: src/libvlc-module.c:878
3104 msgid "Copyright metadata"
3105 msgstr ""
3106
3107 #: src/libvlc-module.c:880
3108 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
3109 msgstr ""
3110
3111 #: src/libvlc-module.c:882
3112 msgid "Description metadata"
3113 msgstr ""
3114
3115 #: src/libvlc-module.c:884
3116 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
3117 msgstr ""
3118
3119 #: src/libvlc-module.c:886
3120 msgid "Date metadata"
3121 msgstr ""
3122
3123 #: src/libvlc-module.c:888
3124 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
3125 msgstr ""
3126
3127 #: src/libvlc-module.c:890
3128 msgid "URL metadata"
3129 msgstr ""
3130
3131 #: src/libvlc-module.c:892
3132 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
3133 msgstr ""
3134
3135 #: src/libvlc-module.c:896
3136 msgid ""
3137 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
3138 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
3139 "can break playback of all your streams."
3140 msgstr ""
3141
3142 #: src/libvlc-module.c:900
3143 msgid "Preferred decoders list"
3144 msgstr ""
3145
3146 #: src/libvlc-module.c:902
3147 msgid ""
3148 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
3149 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
3150 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
3151 msgstr ""
3152
3153 #: src/libvlc-module.c:907
3154 msgid "Preferred encoders list"
3155 msgstr ""
3156
3157 #: src/libvlc-module.c:909
3158 msgid ""
3159 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
3160 msgstr ""
3161
3162 #: src/libvlc-module.c:918
3163 msgid ""
3164 "These options allow you to set default global options for the stream output "
3165 "subsystem."
3166 msgstr ""
3167
3168 #: src/libvlc-module.c:921
3169 msgid "Default stream output chain"
3170 msgstr ""
3171
3172 #: src/libvlc-module.c:923
3173 msgid ""
3174 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
3175 "to learn how to build such chains. Warning: this chain will be enabled for "
3176 "all streams."
3177 msgstr ""
3178
3179 #: src/libvlc-module.c:927
3180 msgid "Enable streaming of all ES"
3181 msgstr ""
3182
3183 #: src/libvlc-module.c:929
3184 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
3185 msgstr ""
3186
3187 #: src/libvlc-module.c:931
3188 msgid "Display while streaming"
3189 msgstr ""
3190
3191 #: src/libvlc-module.c:933
3192 msgid "Play locally the stream while streaming it."
3193 msgstr ""
3194
3195 #: src/libvlc-module.c:935
3196 msgid "Enable video stream output"
3197 msgstr ""
3198
3199 #: src/libvlc-module.c:937
3200 msgid ""
3201 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
3202 "facility when this last one is enabled."
3203 msgstr ""
3204
3205 #: src/libvlc-module.c:940
3206 msgid "Enable audio stream output"
3207 msgstr ""
3208
3209 #: src/libvlc-module.c:942
3210 msgid ""
3211 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
3212 "facility when this last one is enabled."
3213 msgstr ""
3214
3215 #: src/libvlc-module.c:945
3216 msgid "Enable SPU stream output"
3217 msgstr ""
3218
3219 #: src/libvlc-module.c:947
3220 msgid ""
3221 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
3222 "facility when this last one is enabled."
3223 msgstr ""
3224
3225 #: src/libvlc-module.c:950
3226 msgid "Keep stream output open"
3227 msgstr ""
3228
3229 #: src/libvlc-module.c:952
3230 msgid ""
3231 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
3232 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
3233 "specified)"
3234 msgstr ""
3235
3236 #: src/libvlc-module.c:956
3237 msgid "Stream output muxer caching (ms)"
3238 msgstr ""
3239
3240 #: src/libvlc-module.c:958
3241 msgid ""
3242 "This allow you to configure the initial caching amount for stream output "
3243 "muxer. This value should be set in milliseconds."
3244 msgstr ""
3245
3246 #: src/libvlc-module.c:961
3247 msgid "Preferred packetizer list"
3248 msgstr ""
3249
3250 #: src/libvlc-module.c:963
3251 msgid ""
3252 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
3253 msgstr ""
3254
3255 #: src/libvlc-module.c:966
3256 msgid "Mux module"
3257 msgstr ""
3258
3259 #: src/libvlc-module.c:968
3260 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
3261 msgstr ""
3262
3263 #: src/libvlc-module.c:970
3264 msgid "Access output module"
3265 msgstr ""
3266
3267 #: src/libvlc-module.c:972
3268 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
3269 msgstr ""
3270
3271 #: src/libvlc-module.c:975
3272 msgid ""
3273 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
3274 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
3275 msgstr ""
3276
3277 #: src/libvlc-module.c:979
3278 msgid "SAP announcement interval"
3279 msgstr ""
3280
3281 #: src/libvlc-module.c:981
3282 msgid ""
3283 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
3284 "between SAP announcements."
3285 msgstr ""
3286
3287 #: src/libvlc-module.c:990
3288 msgid ""
3289 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
3290 "you really know what you are doing."
3291 msgstr ""
3292
3293 #: src/libvlc-module.c:993
3294 msgid "Access module"
3295 msgstr ""
3296
3297 #: src/libvlc-module.c:995
3298 msgid ""
3299 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
3300 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
3301 "option unless you really know what you are doing."
3302 msgstr ""
3303
3304 #: src/libvlc-module.c:999
3305 msgid "Stream filter module"
3306 msgstr ""
3307
3308 #: src/libvlc-module.c:1001
3309 msgid "Stream filters are used to modify the stream that is being read. "
3310 msgstr ""
3311
3312 #: src/libvlc-module.c:1003
3313 msgid "Demux module"
3314 msgstr ""
3315
3316 #: src/libvlc-module.c:1005
3317 msgid ""
3318 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
3319 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
3320 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
3321 "you really know what you are doing."
3322 msgstr ""
3323
3324 #: src/libvlc-module.c:1010
3325 msgid "VoD server module"
3326 msgstr ""
3327
3328 #: src/libvlc-module.c:1012
3329 msgid ""
3330 "You can select which VoD server module you want to use. Set this to "
3331 "`vod_rtsp' to switch back to the old, legacy module."
3332 msgstr ""
3333
3334 #: src/libvlc-module.c:1015
3335 msgid "Allow real-time priority"
3336 msgstr ""
3337
3338 #: src/libvlc-module.c:1017
3339 msgid ""
3340 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
3341 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
3342 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
3343 "only activate this if you know what you're doing."
3344 msgstr ""
3345
3346 #: src/libvlc-module.c:1023
3347 msgid "Adjust VLC priority"
3348 msgstr ""
3349
3350 #: src/libvlc-module.c:1025
3351 msgid ""
3352 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
3353 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
3354 "VLC instances."
3355 msgstr ""
3356
3357 #: src/libvlc-module.c:1030
3358 msgid ""
3359 "This option is useful if you want to lower the latency when reading a stream"
3360 msgstr ""
3361
3362 #: src/libvlc-module.c:1033
3363 msgid "VLM configuration file"
3364 msgstr ""
3365
3366 #: src/libvlc-module.c:1035
3367 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
3368 msgstr ""
3369
3370 #: src/libvlc-module.c:1037
3371 msgid "Use a plugins cache"
3372 msgstr ""
3373
3374 #: src/libvlc-module.c:1039
3375 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
3376 msgstr ""
3377
3378 #: src/libvlc-module.c:1041
3379 msgid "Locally collect statistics"
3380 msgstr ""
3381
3382 #: src/libvlc-module.c:1043
3383 msgid "Collect miscellaneous local statistics about the playing media."
3384 msgstr ""
3385
3386 #: src/libvlc-module.c:1045
3387 msgid "Run as daemon process"
3388 msgstr ""
3389
3390 #: src/libvlc-module.c:1047
3391 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
3392 msgstr ""
3393
3394 #: src/libvlc-module.c:1049
3395 msgid "Write process id to file"
3396 msgstr ""
3397
3398 #: src/libvlc-module.c:1051
3399 msgid "Writes process id into specified file."
3400 msgstr ""
3401
3402 #: src/libvlc-module.c:1053
3403 msgid "Log to file"
3404 msgstr ""
3405
3406 #: src/libvlc-module.c:1055
3407 msgid "Log all VLC messages to a text file."
3408 msgstr ""
3409
3410 #: src/libvlc-module.c:1057
3411 msgid "Log to syslog"
3412 msgstr ""
3413
3414 #: src/libvlc-module.c:1059
3415 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
3416 msgstr ""
3417
3418 #: src/libvlc-module.c:1061
3419 msgid "Allow only one running instance"
3420 msgstr ""
3421
3422 #: src/libvlc-module.c:1064
3423 msgid ""
3424 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3425 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3426 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3427 "This option will allow you to play the file with the already running "
3428 "instance or enqueue it."
3429 msgstr ""
3430
3431 #: src/libvlc-module.c:1071
3432 msgid ""
3433 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3434 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3435 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3436 "This option will allow you to play the file with the already running "
3437 "instance or enqueue it. This option requires the D-Bus session daemon to be "
3438 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
3439 msgstr ""
3440
3441 #: src/libvlc-module.c:1080
3442 msgid "VLC is started from file association"
3443 msgstr ""
3444
3445 #: src/libvlc-module.c:1082
3446 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3447 msgstr ""
3448
3449 #: src/libvlc-module.c:1085 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:525
3450 msgid "Use only one instance when started from file manager"
3451 msgstr ""
3452
3453 #: src/libvlc-module.c:1087
3454 msgid "Increase the priority of the process"
3455 msgstr ""
3456
3457 #: src/libvlc-module.c:1089
3458 msgid ""
3459 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3460 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3461 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3462 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3463 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3464 "machine."
3465 msgstr ""
3466
3467 #: src/libvlc-module.c:1097 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:528
3468 msgid "Enqueue items into playlist in one instance mode"
3469 msgstr ""
3470
3471 #: src/libvlc-module.c:1099
3472 msgid ""
3473 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3474 "playing current item."
3475 msgstr ""
3476
3477 #: src/libvlc-module.c:1108
3478 msgid ""
3479 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3480 "overridden in the playlist dialog box."
3481 msgstr ""
3482
3483 #: src/libvlc-module.c:1111
3484 msgid "Automatically preparse files"
3485 msgstr ""
3486
3487 #: src/libvlc-module.c:1113
3488 msgid ""
3489 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
3490 "metadata)."
3491 msgstr ""
3492
3493 #: src/libvlc-module.c:1116 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:366
3494 #: modules/gui/qt4/dialogs/firstrun.cpp:98
3495 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:538
3496 msgid "Allow metadata network access"
3497 msgstr ""
3498
3499 #: src/libvlc-module.c:1118
3500 msgid "Services discovery modules"
3501 msgstr ""
3502
3503 #: src/libvlc-module.c:1120
3504 msgid ""
3505 "Specifies the services discovery modules to preload, separated by colons. "
3506 "Typical value is \"sap\"."
3507 msgstr ""
3508
3509 #: src/libvlc-module.c:1123
3510 msgid "Play files randomly forever"
3511 msgstr ""
3512
3513 #: src/libvlc-module.c:1125
3514 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3515 msgstr ""
3516
3517 #: src/libvlc-module.c:1127
3518 msgid "Repeat all"
3519 msgstr ""
3520
3521 #: src/libvlc-module.c:1129
3522 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3523 msgstr ""
3524
3525 #: src/libvlc-module.c:1131
3526 msgid "Repeat current item"
3527 msgstr ""
3528
3529 #: src/libvlc-module.c:1133
3530 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3531 msgstr ""
3532
3533 #: src/libvlc-module.c:1135
3534 msgid "Play and stop"
3535 msgstr ""
3536
3537 #: src/libvlc-module.c:1137
3538 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3539 msgstr ""
3540
3541 #: src/libvlc-module.c:1139
3542 msgid "Play and exit"
3543 msgstr ""
3544
3545 #: src/libvlc-module.c:1141
3546 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3547 msgstr ""
3548
3549 #: src/libvlc-module.c:1143
3550 msgid "Play and pause"
3551 msgstr ""
3552
3553 #: src/libvlc-module.c:1145
3554 msgid "Pause each item in the playlist on the last frame."
3555 msgstr ""
3556
3557 #: src/libvlc-module.c:1147
3558 msgid "Auto start"
3559 msgstr ""
3560
3561 #: src/libvlc-module.c:1148
3562 msgid "Automatically start playing the playlist content once it's loaded."
3563 msgstr ""
3564
3565 #: src/libvlc-module.c:1151
3566 msgid "Pause on audio communication"
3567 msgstr ""
3568
3569 #: src/libvlc-module.c:1153
3570 msgid ""
3571 "If pending audio communication is detected, playback will be paused "
3572 "automatically."
3573 msgstr ""
3574
3575 #: src/libvlc-module.c:1156
3576 msgid "Use media library"
3577 msgstr ""
3578
3579 #: src/libvlc-module.c:1158
3580 msgid ""
3581 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3582 "VLC."
3583 msgstr ""
3584
3585 #: src/libvlc-module.c:1161 modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:526
3586 msgid "Display playlist tree"
3587 msgstr ""
3588
3589 #: src/libvlc-module.c:1163
3590 msgid ""
3591 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3592 "directory."
3593 msgstr ""
3594
3595 #: src/libvlc-module.c:1172
3596 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3597 msgstr ""
3598
3599 #: src/libvlc-module.c:1183 modules/gui/macosx/intf.m:1729
3600 msgid "Ignore"
3601 msgstr ""
3602
3603 #: src/libvlc-module.c:1183
3604 msgid "Volume Control"
3605 msgstr ""
3606
3607 #: src/libvlc-module.c:1183
3608 msgid "Position Control"
3609 msgstr ""
3610
3611 #: src/libvlc-module.c:1185
3612 msgid "MouseWheel up-down axis Control"
3613 msgstr ""
3614
3615 #: src/libvlc-module.c:1187
3616 msgid ""
3617 "The MouseWheel up-down (vertical) axis can control volume, position or "
3618 "mousewheel event can be ignored"
3619 msgstr ""
3620
3621 #: src/libvlc-module.c:1189 src/video_output/vout_intf.c:291
3622 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:406 modules/gui/macosx/MainMenu.m:482
3623 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1542 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1552
3624 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:398
3625 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
3626 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:324
3627 msgid "Fullscreen"
3628 msgstr ""
3629
3630 #: src/libvlc-module.c:1190
3631 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3632 msgstr ""
3633
3634 #: src/libvlc-module.c:1191
3635 msgid "Exit fullscreen"
3636 msgstr ""
3637
3638 #: src/libvlc-module.c:1192
3639 msgid "Select the hotkey to use to exit fullscreen state."
3640 msgstr ""
3641
3642 #: src/libvlc-module.c:1193 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:55
3643 #: modules/gui/macosx/fspanel.m:420
3644 msgid "Play/Pause"
3645 msgstr ""
3646
3647 #: src/libvlc-module.c:1194
3648 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
3649 msgstr ""
3650
3651 #: src/libvlc-module.c:1195
3652 msgid "Pause only"
3653 msgstr ""
3654
3655 #: src/libvlc-module.c:1196
3656 msgid "Select the hotkey to use to pause."
3657 msgstr ""
3658
3659 #: src/libvlc-module.c:1197
3660 msgid "Play only"
3661 msgstr ""
3662
3663 #: src/libvlc-module.c:1198
3664 msgid "Select the hotkey to use to play."
3665 msgstr ""
3666
3667 #: src/libvlc-module.c:1199 modules/gui/macosx/MainMenu.m:369
3668 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
3669 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:126
3670 msgid "Faster"
3671 msgstr ""
3672
3673 #: src/libvlc-module.c:1200 src/libvlc-module.c:1206
3674 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
3675 msgstr ""
3676
3677 #: src/libvlc-module.c:1201 modules/gui/macosx/MainMenu.m:367
3678 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
3679 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:126
3680 msgid "Slower"
3681 msgstr ""
3682
3683 #: src/libvlc-module.c:1202 src/libvlc-module.c:1208
3684 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
3685 msgstr ""
3686
3687 #: src/libvlc-module.c:1203
3688 msgid "Normal rate"
3689 msgstr ""
3690
3691 #: src/libvlc-module.c:1204
3692 msgid "Select the hotkey to set the playback rate back to normal."
3693 msgstr ""
3694
3695 #: src/libvlc-module.c:1205 modules/gui/qt4/menus.cpp:871
3696 msgid "Faster (fine)"
3697 msgstr ""
3698
3699 #: src/libvlc-module.c:1207 modules/gui/qt4/menus.cpp:879
3700 msgid "Slower (fine)"
3701 msgstr ""
3702
3703 #: src/libvlc-module.c:1209 modules/control/hotkeys.c:208
3704 #: modules/gui/macosx/about.m:261 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:771
3705 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:772 modules/gui/macosx/fspanel.m:422
3706 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:372 modules/gui/macosx/MainMenu.m:470
3707 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:478 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1501
3708 #: modules/gui/macosx/wizard.m:306 modules/gui/macosx/wizard.m:318
3709 #: modules/gui/macosx/wizard.m:1559
3710 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:120 modules/notify/notify.c:339
3711 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:182
3712 msgid "Next"
3713 msgstr ""
3714
3715 #: src/libvlc-module.c:1210
3716 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
3717 msgstr ""
3718
3719 #: src/libvlc-module.c:1211 modules/control/hotkeys.c:212
3720 #: modules/gui/macosx/about.m:262 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:760
3721 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:761 modules/gui/macosx/fspanel.m:418
3722 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:371 modules/gui/macosx/MainMenu.m:471
3723 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:477 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1500
3724 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:120 modules/notify/notify.c:337
3725 msgid "Previous"
3726 msgstr ""
3727
3728 #: src/libvlc-module.c:1212
3729 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
3730 msgstr ""
3731
3732 #: src/libvlc-module.c:1213 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:481
3733 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:362 modules/gui/macosx/MainMenu.m:469
3734 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:476 modules/gui/macosx/MainMenu.m:1496
3735 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:115
3736 #: modules/gui/qt4/dialogs/vlm.cpp:556 modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:181
3737 msgid "Stop"
3738 msgstr ""
3739
3740 #: src/libvlc-module.c:1214
3741 msgid "Select the hotkey to stop playback."
3742 msgstr ""
3743
3744 #: src/libvlc-module.c:1215 modules/gui/macosx/bookmarks.m:98
3745 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:107 modules/gui/macosx/ControlsBar.m:67
3746 #: modules/gui/macosx/fspanel.m:446 modules/gui/macosx/VideoEffects.m:165
3747 #: modules/gui/macosx/VideoEffects.m:187 modules/video_filter/marq.c:150
3748 #: modules/video_filter/rss.c:200 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:294
3749 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1457
3750 msgid "Position"
3751 msgstr ""
3752
3753 #: src/libvlc-module.c:1216
3754 msgid "Select the hotkey to display the position."
3755 msgstr ""
3756
3757 #: src/libvlc-module.c:1218
3758 msgid "Very short backwards jump"
3759 msgstr ""
3760
3761 #: src/libvlc-module.c:1220
3762 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
3763 msgstr ""
3764
3765 #: src/libvlc-module.c:1221
3766 msgid "Short backwards jump"
3767 msgstr ""
3768
3769 #: src/libvlc-module.c:1223
3770 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
3771 msgstr ""
3772
3773 #: src/libvlc-module.c:1224
3774 msgid "Medium backwards jump"
3775 msgstr ""
3776
3777 #: src/libvlc-module.c:1226
3778 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
3779 msgstr ""
3780
3781 #: src/libvlc-module.c:1227
3782 msgid "Long backwards jump"
3783 msgstr ""
3784
3785 #: src/libvlc-module.c:1229
3786 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
3787 msgstr ""
3788
3789 #: src/libvlc-module.c:1231
3790 msgid "Very short forward jump"
3791 msgstr ""
3792
3793 #: src/libvlc-module.c:1233
3794 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
3795 msgstr ""
3796
3797 #: src/libvlc-module.c:1234
3798 msgid "Short forward jump"
3799 msgstr ""
3800
3801 #: src/libvlc-module.c:1236
3802 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
3803 msgstr ""
3804
3805 #: src/libvlc-module.c:1237
3806 msgid "Medium forward jump"
3807 msgstr ""
3808
3809 #: src/libvlc-module.c:1239
3810 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
3811 msgstr ""
3812
3813 #: src/libvlc-module.c:1240
3814 msgid "Long forward jump"
3815 msgstr ""
3816
3817 #: src/libvlc-module.c:1242
3818 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
3819 msgstr ""
3820
3821 #: src/libvlc-module.c:1243 modules/control/hotkeys.c:402
3822 msgid "Next frame"
3823 msgstr ""
3824
3825 #: src/libvlc-module.c:1245
3826 msgid "Select the hotkey to got to the next video frame."
3827 msgstr ""
3828
3829 #: src/libvlc-module.c:1247
3830 msgid "Very short jump length"
3831 msgstr ""
3832
3833 #: src/libvlc-module.c:1248
3834 msgid "Very short jump length, in seconds."
3835 msgstr ""
3836
3837 #: src/libvlc-module.c:1249
3838 msgid "Short jump length"
3839 msgstr ""
3840
3841 #: src/libvlc-module.c:1250
3842 msgid "Short jump length, in seconds."
3843 msgstr ""
3844
3845 #: src/libvlc-module.c:1251
3846 msgid "Medium jump length"
3847 msgstr ""
3848
3849 #: src/libvlc-module.c:1252
3850 msgid "Medium jump length, in seconds."
3851 msgstr ""
3852
3853 #: src/libvlc-module.c:1253
3854 msgid "Long jump length"
3855 msgstr ""
3856
3857 #: src/libvlc-module.c:1254
3858 msgid "Long jump length, in seconds."
3859 msgstr ""
3860
3861 #: src/libvlc-module.c:1256 modules/control/hotkeys.c:159
3862 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
3863 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:131 modules/gui/qt4/menus.cpp:942
3864 #: modules/gui/skins2/commands/cmd_quit.cpp:45
3865 msgid "Quit"
3866 msgstr ""
3867
3868 #: src/libvlc-module.c:1257
3869 msgid "Select the hotkey to quit the application."
3870 msgstr ""
3871
3872 #: src/libvlc-module.c:1258
3873 msgid "Navigate up"
3874 msgstr ""
3875
3876 #: src/libvlc-module.c:1259
3877 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
3878 msgstr ""
3879
3880 #: src/libvlc-module.c:1260
3881 msgid "Navigate down"
3882 msgstr ""
3883
3884 #: src/libvlc-module.c:1261
3885 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
3886 msgstr ""
3887
3888 #: src/libvlc-module.c:1262
3889 msgid "Navigate left"
3890 msgstr ""
3891
3892 #: src/libvlc-module.c:1263
3893 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
3894 msgstr ""
3895
3896 #: src/libvlc-module.c:1264
3897 msgid "Navigate right"
3898 msgstr ""
3899
3900 #: src/libvlc-module.c:1265
3901 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
3902 msgstr ""
3903
3904 #: src/libvlc-module.c:1266
3905 msgid "Activate"
3906 msgstr ""
3907
3908 #: src/libvlc-module.c:1267
3909 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
3910 msgstr ""
3911
3912 #: src/libvlc-module.c:1268 modules/gui/qt4/dialogs/toolbar.cpp:480
3913 msgid "Go to the DVD menu"
3914 msgstr ""
3915
3916 #: src/libvlc-module.c:1269
3917 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
3918 msgstr ""
3919
3920 #: src/libvlc-module.c:1270
3921 msgid "Select previous DVD title"
3922 msgstr ""
3923
3924 #: src/libvlc-module.c:1271
3925 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
3926 msgstr ""
3927
3928 #: src/libvlc-module.c:1272
3929 msgid "Select next DVD title"
3930 msgstr ""
3931
3932 #: src/libvlc-module.c:1273
3933 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
3934 msgstr ""
3935
3936 #: src/libvlc-module.c:1274
3937 msgid "Select prev DVD chapter"
3938 msgstr ""
3939
3940 #: src/libvlc-module.c:1275
3941 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
3942 msgstr ""
3943
3944 #: src/libvlc-module.c:1276
3945 msgid "Select next DVD chapter"
3946 msgstr ""
3947
3948 #: src/libvlc-module.c:1277
3949 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
3950 msgstr ""
3951
3952 #: src/libvlc-module.c:1278
3953 msgid "Volume up"
3954 msgstr ""
3955
3956 #: src/libvlc-module.c:1279
3957 msgid "Select the key to increase audio volume."
3958 msgstr ""
3959
3960 #: src/libvlc-module.c:1280
3961 msgid "Volume down"
3962 msgstr ""
3963
3964 #: src/libvlc-module.c:1281
3965 msgid "Select the key to decrease audio volume."
3966 msgstr ""
3967
3968 #: src/libvlc-module.c:1282 modules/access/v4l2/v4l2.c:181
3969 #: modules/gui/macosx/ControlsBar.m:500 modules/gui/macosx/MainMenu.m:391
3970 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:472 modules/gui/macosx/MainMenu.m:481
3971 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1533
3972 msgid "Mute"
3973 msgstr ""
3974
3975 #: src/libvlc-module.c:1283
3976 msgid "Select the key to mute audio."
3977 msgstr ""
3978
3979 #: src/libvlc-module.c:1284
3980 msgid "Subtitle delay up"
3981 msgstr ""
3982
3983 #: src/libvlc-module.c:1285
3984 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
3985 msgstr ""
3986
3987 #: src/libvlc-module.c:1286
3988 msgid "Subtitle delay down"
3989 msgstr ""
3990
3991 #: src/libvlc-module.c:1287
3992 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
3993 msgstr ""
3994
3995 #: src/libvlc-module.c:1288
3996 msgid "Subtitle sync / bookmark audio timestamp"
3997 msgstr ""
3998
3999 #: src/libvlc-module.c:1289
4000 msgid "Select the key to bookmark audio timestamp when syncing subtitles."
4001 msgstr ""
4002
4003 #: src/libvlc-module.c:1290
4004 msgid "Subtitle sync / bookmark subtitle timestamp"
4005 msgstr ""
4006
4007 #: src/libvlc-module.c:1291
4008 msgid "Select the key to bookmark subtitle timestamp when syncing subtitles."
4009 msgstr ""
4010
4011 #: src/libvlc-module.c:1292
4012 msgid "Subtitle sync / synchronize audio & subtitle timestamps"
4013 msgstr ""
4014
4015 #: src/libvlc-module.c:1293
4016 msgid "Select the key to synchronize bookmarked audio & subtitle timestamps."
4017 msgstr ""
4018
4019 #: src/libvlc-module.c:1294
4020 msgid "Subtitle sync / reset audio & subtitle synchronization"
4021 msgstr ""
4022
4023 #: src/libvlc-module.c:1295
4024 msgid "Select the key to reset synchronization of audio & subtitle timestamps."
4025 msgstr ""
4026
4027 #: src/libvlc-module.c:1296
4028 msgid "Subtitle position up"
4029 msgstr ""
4030
4031 #: src/libvlc-module.c:1297
4032 msgid "Select the key to move subtitles higher."
4033 msgstr ""
4034
4035 #: src/libvlc-module.c:1298
4036 msgid "Subtitle position down"
4037 msgstr ""
4038
4039 #: src/libvlc-module.c:1299
4040 msgid "Select the key to move subtitles lower."
4041 msgstr ""
4042
4043 #: src/libvlc-module.c:1300
4044 msgid "Audio delay up"
4045 msgstr ""
4046
4047 #: src/libvlc-module.c:1301
4048 msgid "Select the key to increase the audio delay."
4049 msgstr ""
4050
4051 #: src/libvlc-module.c:1302
4052 msgid "Audio delay down"
4053 msgstr ""
4054
4055 #: src/libvlc-module.c:1303
4056 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
4057 msgstr ""
4058
4059 #: src/libvlc-module.c:1310
4060 msgid "Play playlist bookmark 1"
4061 msgstr ""
4062
4063 #: src/libvlc-module.c:1311
4064 msgid "Play playlist bookmark 2"
4065 msgstr ""
4066
4067 #: src/libvlc-module.c:1312
4068 msgid "Play playlist bookmark 3"
4069 msgstr ""
4070
4071 #: src/libvlc-module.c:1313
4072 msgid "Play playlist bookmark 4"
4073 msgstr ""
4074
4075 #: src/libvlc-module.c:1314
4076 msgid "Play playlist bookmark 5"
4077 msgstr ""
4078
4079 #: src/libvlc-module.c:1315
4080 msgid "Play playlist bookmark 6"
4081 msgstr ""
4082
4083 #: src/libvlc-module.c:1316
4084 msgid "Play playlist bookmark 7"
4085 msgstr ""
4086
4087 #: src/libvlc-module.c:1317
4088 msgid "Play playlist bookmark 8"
4089 msgstr ""
4090
4091 #: src/libvlc-module.c:1318
4092 msgid "Play playlist bookmark 9"
4093 msgstr ""
4094
4095 #: src/libvlc-module.c:1319
4096 msgid "Play playlist bookmark 10"
4097 msgstr ""
4098
4099 #: src/libvlc-module.c:1320
4100 msgid "Select the key to play this bookmark."
4101 msgstr ""
4102
4103 #: src/libvlc-module.c:1321
4104 msgid "Set playlist bookmark 1"
4105 msgstr ""
4106
4107 #: src/libvlc-module.c:1322
4108 msgid "Set playlist bookmark 2"
4109 msgstr ""
4110
4111 #: src/libvlc-module.c:1323
4112 msgid "Set playlist bookmark 3"
4113 msgstr ""
4114
4115 #: src/libvlc-module.c:1324
4116 msgid "Set playlist bookmark 4"
4117 msgstr ""
4118
4119 #: src/libvlc-module.c:1325
4120 msgid "Set playlist bookmark 5"
4121 msgstr ""
4122
4123 #: src/libvlc-module.c:1326
4124 msgid "Set playlist bookmark 6"
4125 msgstr ""
4126
4127 #: src/libvlc-module.c:1327
4128 msgid "Set playlist bookmark 7"
4129 msgstr ""
4130
4131 #: src/libvlc-module.c:1328
4132 msgid "Set playlist bookmark 8"
4133 msgstr ""
4134
4135 #: src/libvlc-module.c:1329
4136 msgid "Set playlist bookmark 9"
4137 msgstr ""
4138
4139 #: src/libvlc-module.c:1330
4140 msgid "Set playlist bookmark 10"
4141 msgstr ""
4142
4143 #: src/libvlc-module.c:1331
4144 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
4145 msgstr ""
4146
4147 #: src/libvlc-module.c:1332
4148 #: modules/gui/qt4/components/playlist/standardpanel.cpp:234
4149 msgid "Clear the playlist"
4150 msgstr ""
4151
4152 #: src/libvlc-module.c:1333
4153 msgid "Select the key to clear the current playlist."
4154 msgstr ""
4155
4156 #: src/libvlc-module.c:1335
4157 msgid "Playlist bookmark 1"
4158 msgstr ""
4159
4160 #: src/libvlc-module.c:1336
4161 msgid "Playlist bookmark 2"
4162 msgstr ""
4163
4164 #: src/libvlc-module.c:1337
4165 msgid "Playlist bookmark 3"
4166 msgstr ""
4167
4168 #: src/libvlc-module.c:1338
4169 msgid "Playlist bookmark 4"
4170 msgstr ""
4171
4172 #: src/libvlc-module.c:1339
4173 msgid "Playlist bookmark 5"
4174 msgstr ""
4175
4176 #: src/libvlc-module.c:1340
4177 msgid "Playlist bookmark 6"
4178 msgstr ""
4179
4180 #: src/libvlc-module.c:1341
4181 msgid "Playlist bookmark 7"
4182 msgstr ""
4183
4184 #: src/libvlc-module.c:1342
4185 msgid "Playlist bookmark 8"
4186 msgstr ""
4187
4188 #: src/libvlc-module.c:1343
4189 msgid "Playlist bookmark 9"
4190 msgstr ""
4191
4192 #: src/libvlc-module.c:1344
4193 msgid "Playlist bookmark 10"
4194 msgstr ""
4195
4196 #: src/libvlc-module.c:1346
4197 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
4198 msgstr ""
4199
4200 #: src/libvlc-module.c:1348
4201 msgid "Cycle audio track"
4202 msgstr ""
4203
4204 #: src/libvlc-module.c:1349
4205 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
4206 msgstr ""
4207
4208 #: src/libvlc-module.c:1350
4209 msgid "Cycle subtitle track"
4210 msgstr ""
4211
4212 #: src/libvlc-module.c:1351
4213 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
4214 msgstr ""
4215
4216 #: src/libvlc-module.c:1352
4217 msgid "Cycle next program Service ID"
4218 msgstr "ID'ja Ciklit tjetër Shërbimi program"
4219
4220 #: src/libvlc-module.c:1353
4221 msgid "Cycle through the available next program Service IDs (SIDs)."
4222 msgstr "Cikli përmes programit tjetër në dispozicionit ID Shërbimit (SIDs)."
4223
4224 #: src/libvlc-module.c:1354
4225 msgid "Cycle previous program Service ID"
4226 msgstr "ID'ja shërbimit ciklit programit të mëparshëm"
4227
4228 #: src/libvlc-module.c:1355
4229 msgid "Cycle through the available previous program Service IDs (SIDs)."
4230 msgstr ""
4231
4232 #: src/libvlc-module.c:1356
4233 msgid "Cycle source aspect ratio"
4234 msgstr "Proporcionet burim Cikli"
4235
4236 #: src/libvlc-module.c:1357
4237 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
4238 msgstr ""
4239
4240 #: src/libvlc-module.c:1358
4241 msgid "Cycle video crop"
4242 msgstr ""
4243
4244 #: src/libvlc-module.c:1359
4245 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
4246 msgstr ""
4247
4248 #: src/libvlc-module.c:1360
4249 msgid "Toggle autoscaling"
4250 msgstr ""
4251
4252 #: src/libvlc-module.c:1361
4253 msgid "Activate or deactivate autoscaling."
4254 msgstr ""
4255
4256 #: src/libvlc-module.c:1362
4257 msgid "Increase scale factor"
4258 msgstr "Rritja faktor shkallë"
4259
4260 #: src/libvlc-module.c:1364
4261 msgid "Decrease scale factor"
4262 msgstr "Zvogëlim faktor shkallë"
4263
4264 #: src/libvlc-module.c:1366
4265 msgid "Toggle deinterlacing"
4266 msgstr ""
4267
4268 #: src/libvlc-module.c:1367
4269 msgid "Activate or deactivate deinterlacing."
4270 msgstr ""
4271
4272 #: src/libvlc-module.c:1368
4273 msgid "Cycle deinterlace modes"
4274 msgstr ""
4275
4276 #: src/libvlc-module.c:1369
4277 msgid "Cycle through available deinterlace modes."
4278 msgstr ""
4279
4280 #: src/libvlc-module.c:1370
4281 msgid "Show controller in fullscreen"
4282 msgstr "Shfaq kontrollues në ekran të plotë"
4283
4284 #: src/libvlc-module.c:1371
4285 msgid "Boss key"
4286 msgstr "Çelësi Bos"
4287
4288 #: src/libvlc-module.c:1372
4289 msgid "Hide the interface and pause playback."
4290 msgstr ""
4291
4292 #: src/libvlc-module.c:1373
4293 msgid "Context menu"
4294 msgstr ""
4295
4296 #: src/libvlc-module.c:1374
4297 msgid "Show the contextual popup menu."
4298 msgstr ""
4299
4300 #: src/libvlc-module.c:1375
4301 msgid "Take video snapshot"
4302 msgstr ""
4303
4304 #: src/libvlc-module.c:1376
4305 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
4306 msgstr ""
4307
4308 #: src/libvlc-module.c:1378 modules/gui/macosx/MainMenu.m:363
4309 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:118
4310 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:129 modules/gui/qt4/menus.cpp:845
4311 #: modules/stream_out/record.c:60
4312 msgid "Record"
4313 msgstr "Regjistro"
4314
4315 #: src/libvlc-module.c:1379
4316 msgid "Record access filter start/stop."
4317 msgstr ""
4318
4319 #: src/libvlc-module.c:1381
4320 msgid "Normal/Loop/Repeat"
4321 msgstr ""
4322
4323 #: src/libvlc-module.c:1382
4324 msgid "Toggle Normal/Loop/Repeat playlist modes"
4325 msgstr ""
4326
4327 #: src/libvlc-module.c:1385
4328 msgid "Toggle random playlist playback"
4329 msgstr ""
4330
4331 #: src/libvlc-module.c:1390 src/libvlc-module.c:1391
4332 msgid "Un-Zoom"
4333 msgstr ""
4334
4335 #: src/libvlc-module.c:1393 src/libvlc-module.c:1394
4336 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
4337 msgstr ""
4338
4339 #: src/libvlc-module.c:1395 src/libvlc-module.c:1396
4340 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
4341 msgstr ""
4342
4343 #: src/libvlc-module.c:1398 src/libvlc-module.c:1399
4344 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
4345 msgstr ""
4346
4347 #: src/libvlc-module.c:1400 src/libvlc-module.c:1401
4348 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
4349 msgstr ""
4350
4351 #: src/libvlc-module.c:1403 src/libvlc-module.c:1404
4352 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
4353 msgstr ""
4354
4355 #: src/libvlc-module.c:1405 src/libvlc-module.c:1406
4356 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
4357 msgstr ""
4358
4359 #: src/libvlc-module.c:1408 src/libvlc-module.c:1409
4360 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
4361 msgstr ""
4362
4363 #: src/libvlc-module.c:1410 src/libvlc-module.c:1411
4364 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
4365 msgstr ""
4366
4367 #: src/libvlc-module.c:1413
4368 msgid "Toggle wallpaper mode in video output"
4369 msgstr ""
4370
4371 #: src/libvlc-module.c:1415
4372 msgid "Toggle wallpaper mode in video output."
4373 msgstr ""
4374
4375 #: src/libvlc-module.c:1417
4376 msgid "Cycle through audio devices"
4377 msgstr ""
4378
4379 #: src/libvlc-module.c:1418
4380 msgid "Cycle through available audio devices"
4381 msgstr ""
4382
4383 #: src/libvlc-module.c:1545 src/video_output/vout_intf.c:297
4384 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:408 modules/gui/macosx/MainMenu.m:483
4385 #: modules/gui/macosx/MainMenu.m:1541
4386 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:117
4387 msgid "Snapshot"
4388 msgstr ""
4389
4390 #: src/libvlc-module.c:1562
4391 msgid "Window properties"
4392 msgstr "Cilësime dritare"
4393
4394 #: src/libvlc-module.c:1620
4395 msgid "Subpictures"
4396 msgstr ""
4397
4398 #: src/libvlc-module.c:1628 modules/codec/subsdec.c:182
4399 #: modules/demux/subtitle.c:69 modules/demux/xiph_metadata.h:49
4400 #: modules/demux/xiph_metadata.h:62 modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:173
4401 #: modules/gui/macosx/ConvertAndSave.m:191 modules/gui/macosx/MainMenu.m:424
4402 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:153
4403 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:702 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:746
4404 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:749
4405 msgid "Subtitles"
4406 msgstr "Titra "
4407
4408 #: src/libvlc-module.c:1645 modules/stream_out/transcode/transcode.c:116
4409 msgid "Overlays"
4410 msgstr ""
4411
4412 #: src/libvlc-module.c:1655
4413 msgid "Track settings"
4414 msgstr "konfigurime këngë"
4415
4416 #: src/libvlc-module.c:1691
4417 msgid "Playback control"
4418 msgstr ""
4419
4420 #: src/libvlc-module.c:1719
4421 msgid "Default devices"
4422 msgstr "Pajisje parazgjedhur"
4423
4424 #: src/libvlc-module.c:1728
4425 msgid "Network settings"
4426 msgstr "Konfigurime rrjeti"
4427
4428 #: src/libvlc-module.c:1753
4429 msgid "Socks proxy"
4430 msgstr ""
4431
4432 #: src/libvlc-module.c:1762 modules/demux/xiph_metadata.h:55
4433 msgid "Metadata"
4434 msgstr ""
4435
4436 #: src/libvlc-module.c:1862
4437 msgid "Decoders"
4438 msgstr "Dekodera"
4439
4440 #: src/libvlc-module.c:1869 modules/access/avio.h:40
4441 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:59 modules/gui/macosx/playlistinfo.m:96
4442 msgid "Input"
4443 msgstr "hyrje"
4444
4445 #: src/libvlc-module.c:1905