Remove the filter patterns in the playlist file dialog from the translatable strings...
[vlc.git] / po / sk.po
1 # Copyright (C) 2006-2010 the VideoLAN team
2 # This file is distributed under the same license as the VLC package.
3 # FIRST AUTHOR <WWW.MOJEPREKLADY.NET>, 2006-2010.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: Slovak translation for VLC Media Player\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-04-24 23:21+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-04-25 13:01+0100\n"
11 "Last-Translator: Marian Hikanik <podnety-at-mojepreklady.net>\n"
12 "Language-Team: Marián Hikaník (controlled by Pavel Kříž)\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: include/vlc_common.h:914
18 msgid ""
19 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
20 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
21 "see the file named COPYING for details.\n"
22 "Written by the VideoLAN team; see the AUTHORS file.\n"
23 msgstr ""
24 "Tento program je poskytovaný BEZ akejkoľvek záruky.\n"
25 "Môžete ho distribuovať pri dodržaní podmienok licencie GNU General Public;\n"
26 "pre detailnejšie informácie si prečítajte text v súbore COPYING.\n"
27
28 #: include/vlc_config_cat.h:32
29 msgid "VLC preferences"
30 msgstr "Nastavenia programu VLC"
31
32 #: include/vlc_config_cat.h:34
33 msgid "Select \"Advanced Options\" to see all options."
34 msgstr ""
35 "Ak chcete vidieť všetky nastavenia, kliknite na príkaz \"Pokročilé nastavenia"
36 "\"."
37
38 #: include/vlc_config_cat.h:37 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:180
39 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:81
40 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:1013 modules/misc/dummy/dummy.c:69
41 msgid "Interface"
42 msgstr "Rozhranie"
43
44 #: include/vlc_config_cat.h:38
45 msgid "Settings for VLC's interfaces"
46 msgstr "Nastavenia rozhrania programu VLC"
47
48 #: include/vlc_config_cat.h:40
49 msgid "Main interfaces settings"
50 msgstr "Nastavenia hlavných rozhraní"
51
52 #: include/vlc_config_cat.h:42
53 msgid "Main interfaces"
54 msgstr "Hlavné rozhrania"
55
56 #: include/vlc_config_cat.h:43
57 msgid "Settings for the main interface"
58 msgstr "Nastavenia hlavného vzhľadu"
59
60 #: include/vlc_config_cat.h:45 src/libvlc-module.c:185
61 msgid "Control interfaces"
62 msgstr "Ovládanie rozhraní"
63
64 #: include/vlc_config_cat.h:46
65 msgid "Settings for VLC's control interfaces"
66 msgstr "Nastavenia kontrolných rozhraní programu VLC"
67
68 #: include/vlc_config_cat.h:48 include/vlc_config_cat.h:49
69 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:200
70 msgid "Hotkeys settings"
71 msgstr "Nastavenia klávesových skratiek"
72
73 #: include/vlc_config_cat.h:52 src/input/es_out.c:2840 src/input/es_out.c:2880
74 #: src/libvlc-module.c:1567 modules/access/imem.c:69
75 #: modules/gui/macosx/intf.m:667 modules/gui/macosx/output.m:170
76 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:114 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:184
77 #: modules/gui/macosx/wizard.m:380
78 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:507
79 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:83
80 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:487 modules/services_discovery/mediadirs.c:77
81 #: modules/stream_out/es.c:93 modules/stream_out/transcode/transcode.c:192
82 msgid "Audio"
83 msgstr "Zvuk"
84
85 #: include/vlc_config_cat.h:53
86 msgid "Audio settings"
87 msgstr "Nastavenia zvuku"
88
89 #: include/vlc_config_cat.h:55
90 msgid "General audio settings"
91 msgstr "Všeobecné nastavenia zvuku"
92
93 #: include/vlc_config_cat.h:57 include/vlc_config_cat.h:79
94 #: src/video_output/video_output.c:411
95 msgid "Filters"
96 msgstr "Filtre"
97
98 #: include/vlc_config_cat.h:58
99 msgid "Audio filters are used to process the audio stream."
100 msgstr "Zvukové filtre sa používajú na dodatočnú úpravu zvukových streamov."
101
102 #: include/vlc_config_cat.h:60 src/audio_output/input.c:108
103 #: modules/gui/macosx/intf.m:677 modules/gui/macosx/intf.m:678
104 msgid "Visualizations"
105 msgstr "Vizualizácie"
106
107 #: include/vlc_config_cat.h:61 src/audio_output/input.c:182
108 msgid "Audio visualizations"
109 msgstr "Vizualizácie zvuku"
110
111 #: include/vlc_config_cat.h:63 include/vlc_config_cat.h:75
112 msgid "Output modules"
113 msgstr "Výstupné moduly"
114
115 #: include/vlc_config_cat.h:64
116 msgid "General settings for audio output modules."
117 msgstr "Všeobecné nastavenia výstupných modulov zvuku."
118
119 #: include/vlc_config_cat.h:66 src/libvlc-module.c:2039
120 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:226
121 msgid "Miscellaneous"
122 msgstr "Rôzne"
123
124 #: include/vlc_config_cat.h:67
125 msgid "Miscellaneous audio settings and modules."
126 msgstr "Rôzne nastavenia zvuku a modulov."
127
128 #: include/vlc_config_cat.h:70 src/input/es_out.c:2843 src/input/es_out.c:2927
129 #: src/libvlc-module.c:1620 modules/access/imem.c:69
130 #: modules/gui/macosx/intf.m:680 modules/gui/macosx/output.m:160
131 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:103 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:188
132 #: modules/gui/macosx/wizard.m:381
133 #: modules/gui/qt4/components/info_panels.cpp:508
134 #: modules/gui/qt4/components/simple_preferences.cpp:85
135 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:469 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:321
136 #: modules/misc/dummy/dummy.c:106 modules/services_discovery/mediadirs.c:70
137 #: modules/stream_out/es.c:101 modules/stream_out/transcode/transcode.c:161
138 msgid "Video"
139 msgstr "Video"
140
141 #: include/vlc_config_cat.h:71
142 msgid "Video settings"
143 msgstr "Nastavenia videa"
144
145 #: include/vlc_config_cat.h:73
146 msgid "General video settings"
147 msgstr "Všeobecné nastavenia videa"
148
149 #: include/vlc_config_cat.h:77
150 msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
151 msgstr "Tu si môžete vybrať preferovaný výstup videa a nakonfigurovať ho. "
152
153 #: include/vlc_config_cat.h:81
154 msgid "Video filters are used to process the video stream."
155 msgstr "Filtre videa sa používajú na dodatočnú úpravu streamov s videom."
156
157 #: include/vlc_config_cat.h:83
158 msgid "Subtitles/OSD"
159 msgstr "Titulky/OSD"
160
161 #: include/vlc_config_cat.h:84
162 msgid ""
163 "Settings related to On-Screen-Display, subtitles and \"overlay subpictures\""
164 msgstr ""
165 "Rôzne nastavenia, ktoré sa vzťahujú k OSD ovládaniu, titulkom alebo k  "
166 "\"obrázkom používaným pri prekrývaní \""
167
168 #: include/vlc_config_cat.h:93
169 msgid "Input / Codecs"
170 msgstr "Vstup / Kodeky"
171
172 #: include/vlc_config_cat.h:94
173 msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
174 msgstr ""
175 "Nastavenia vstupu, rozdeľovania (demultiplexovania), dekódovania a kódovania"
176
177 #: include/vlc_config_cat.h:97
178 msgid "Access modules"
179 msgstr "Prístupové moduly"
180
181 #: include/vlc_config_cat.h:99
182 msgid ""
183 "Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
184 "to alter are HTTP proxy or caching settings."
185 msgstr ""
186 "Toto sú nastavenia, ktoré sa nejakým spôsobom vzťahujú k rôznym metódam "
187 "prístupu. K nastaveniam, ktoré treba častokrát zmeniť patria najmä "
188 "nastavenia HTTP proxy alebo nastavenia ukladania do vyrovnávacej pamäte."
189
190 #: include/vlc_config_cat.h:103
191 msgid "Stream filters"
192 msgstr "Filtre streamov"
193
194 #: include/vlc_config_cat.h:105
195 msgid ""
196 "Stream filters are special modules that allow advanced operations on the "
197 "input side of VLC. Use with care..."
198 msgstr ""
199 "Filtre streamov sú špeciálne moduly, ktoré umožňujú vakonávať pokročilé "
200 "operácie na vstupe programu VLC. Nastavenia meňte veľmi obozretne..."
201
202 #: include/vlc_config_cat.h:108
203 msgid "Demuxers"
204 msgstr "Demuxéry"
205
206 #: include/vlc_config_cat.h:109
207 msgid "Demuxers are used to separate audio and video streams."
208 msgstr "Demuxéry sa používajú na oddelenie zvukových a obrazových stôp. "
209
210 #: include/vlc_config_cat.h:111
211 msgid "Video codecs"
212 msgstr "Video kodeky"
213
214 #: include/vlc_config_cat.h:112
215 msgid "Settings for the video, images or video+audio decoders and encoders."
216 msgstr "Nastavenia pre video, obrázky alebo video+audio dekodéry a enkodéry. "
217
218 #: include/vlc_config_cat.h:114
219 msgid "Audio codecs"
220 msgstr "Zvukové kodeky"
221
222 #: include/vlc_config_cat.h:115
223 msgid "Settings for the audio-only decoders and encoders."
224 msgstr "Nastavenia dekodérov a enkodérov len pre zvuk."
225
226 #: include/vlc_config_cat.h:117
227 msgid "Subtitles codecs"
228 msgstr "Kodeky titulkov"
229
230 #: include/vlc_config_cat.h:118
231 msgid "Settings for subtitles, teletext and CC decoders and encoders."
232 msgstr "Nastavenia pre titulky, teletext a dekodéry či enkodéry CC. "
233
234 #: include/vlc_config_cat.h:120
235 msgid "General Input"
236 msgstr "Všeobecný vstup"
237
238 #: include/vlc_config_cat.h:121
239 msgid "General input settings. Use with care..."
240 msgstr ""
241 "Nastavenia všeobecného vstupu. Týmto nastaveniam venujte zvýšenú pozornosť..."
242
243 #: include/vlc_config_cat.h:124 src/libvlc-module.c:1959
244 msgid "Stream output"
245 msgstr "Výstupný tok"
246
247 #: include/vlc_config_cat.h:126
248 msgid ""
249 "Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
250 "saving incoming streams.\n"
251 "Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
252 "that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
253 "RTSP).\n"
254 "Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
255 "duplicating...)."
256 msgstr ""
257 "Nastavenia výstupu streamu sa používajú vtedy, keď Váš počítač vystupuje ako "
258 "streamovací server, alebo aj pri ukladaní prichádzajúcich streamov.\n"
259 "Streamy sú najskôr muxované a potom sa odosielajú pomocou modulu \"access "
260 "output\", ktorý ich dokáže buď ukladať do súboru, alebo odosielať ďalej "
261 "(streamovať) pomocou rôznych protokolov (UDP, HTTP, RTP/RTSP). \n"
262 "Dodatočné upravovanie streamov (transkódovanie, duplikovanie...) je možné "
263 "vykonávať vďaka modulom sout-streams. "
264
265 #: include/vlc_config_cat.h:134
266 msgid "General stream output settings"
267 msgstr "Všeobecné nastavenie výstupného streamu"
268
269 #: include/vlc_config_cat.h:136
270 msgid "Muxers"
271 msgstr "Muxéry"
272
273 #: include/vlc_config_cat.h:138
274 msgid ""
275 "Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
276 "elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
277 "always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
278 "You can also set default parameters for each muxer."
279 msgstr ""
280 "Muxéry dokážu vyrobiť taký stream, ktorý už bude obsahovať všetky "
281 "elementárne streamy (video, zvuk, ...) zlúčené dohromady. Toto nastavenie "
282 "Vám umožňuje voľbu konkrétneho muxéra, ktorý chcete použiť. Väčšinou však "
283 "nie je nutné určovať nejaký muxér konkrétne. \n"
284 "Pre každý muxér môžete zadať aj jeho predvolené nastavenia."
285
286 #: include/vlc_config_cat.h:144
287 msgid "Access output"
288 msgstr "Access output"
289
290 #: include/vlc_config_cat.h:146
291 msgid ""
292 "Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
293 "setting allows you to always force a specific access output method. You "
294 "should probably not do that.\n"
295 "You can also set default parameters for each access output."
296 msgstr ""
297 "Moduly s názvom Access output sa používajú na kontrolovanie ciest, ktorými "
298 "sú streamy odosielané. Nastavením týchto modulov si môžete napríklad určiť, "
299 "že sa pri odosielaní streamu bude používať len Vami určená metóda. Väčšinou "
300 "však nie sú takéto fixné nastavenia potrebné. \n"
301 "Pre každú metódu odosielania streamu môžete zadať aj predvolené nastavenia."
302
303 #: include/vlc_config_cat.h:151
304 msgid "Packetizers"
305 msgstr "Paketizéry"
306
307 #: include/vlc_config_cat.h:153
308 msgid ""
309 "Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
310 "This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
311 "not do that.\n"
312 "You can also set default parameters for each packetizer."
313 msgstr ""
314 "Paketizéry sa používajú na \"prvotnú úpravu\" elementárnych streamov pred "
315 "ich muxovaním. Pomocou tejto voľby si môžete použitie paketizéra vynútiť. Vo "
316 "väčšine prípadov to však nie je potrebné a nemali by ste si jeho použitie "
317 "vynucovať. \n"
318 "Pre každý paketizér môžete nastaviť aj predvolené parametre."
319
320 #: include/vlc_config_cat.h:159
321 msgid "Sout stream"
322 msgstr "Sout stream"
323
324 #: include/vlc_config_cat.h:160
325 msgid ""
326 "Sout stream modules allow to build a sout processing chain. Please refer to "
327 "the Streaming Howto for more information. You can configure default options "
328 "for each sout stream module here."
329 msgstr ""
330 "Moduly sout stream umožňujú vytváranie reťazcov sout. Ak chcete získať viac "
331 "informácií, prečítajte si prosím príručku Ako na streamovanie (Streaming "
332 "Howto). Tu môžete nastavovať predvolené nastavenia pre každý sout-stream "
333 "modul. "
334
335 #: include/vlc_config_cat.h:165 modules/services_discovery/sap.c:120
336 msgid "SAP"
337 msgstr "SAP"
338
339 #: include/vlc_config_cat.h:167
340 msgid ""
341 "SAP is a way to publically announce streams that are being sent using "
342 "multicast UDP or RTP."
343 msgstr ""
344 "SAP je funkcia, ktorá umožňuje vysielať oznamovacie streamy pomocou "
345 "protokolu UDP alebo RTP."
346
347 #: include/vlc_config_cat.h:170
348 msgid "VOD"
349 msgstr "VOD"
350
351 #: include/vlc_config_cat.h:171
352 msgid "VLC's implementation of Video On Demand"
353 msgstr "Implementácia funkcie videa na požiadanie (Video on Demand)"
354
355 #: include/vlc_config_cat.h:175 src/libvlc-module.c:2101
356 #: src/playlist/engine.c:131 modules/demux/playlist/playlist.c:69
357 #: modules/demux/playlist/playlist.c:70 modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:75
358 #: modules/gui/macosx/intf.m:608 modules/gui/qt4/components/controller.hpp:106
359 #: modules/gui/qt4/components/playlist/playlist.cpp:126
360 #: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:259
361 #: modules/gui/qt4/dialogs/playlist.cpp:41
362 msgid "Playlist"
363 msgstr "Playlist"
364
365 #: include/vlc_config_cat.h:176
366 msgid ""
367 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
368 "that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
369 msgstr ""
370 "Nastavenia vplývajúce na správanie sa playlistu (napr. v playback-režime) a "
371 "modulov, ktoré dokážu automaticky pridávať do playlistu nové položky."
372
373 #: include/vlc_config_cat.h:180
374 msgid "General playlist behaviour"
375 msgstr "Všeobecné nastavenia správania sa playlistu"
376
377 #: include/vlc_config_cat.h:181 modules/gui/macosx/playlist.m:476
378 #: modules/gui/macosx/playlist.m:477
379 msgid "Services discovery"
380 msgstr "Zisťovacie moduly"
381
382 #: include/vlc_config_cat.h:182
383 msgid ""
384 "Services discovery modules are facilities that automatically add items to "
385 "playlist."
386 msgstr ""
387 "Zisťovacie moduly pridávajú do programu VLC možnosť automatického pridávania "
388 "položiek do playlistu."
389
390 #: include/vlc_config_cat.h:186 src/libvlc-module.c:1906
391 msgid "Advanced"
392 msgstr "Pokročilé"
393
394 #: include/vlc_config_cat.h:187
395 msgid "Advanced settings. Use with care..."
396 msgstr ""
397 "Pokročilé nastavenia. Zmene týchto nastavení venujte zvýšenú pozornosť..."
398
399 #: include/vlc_config_cat.h:189
400 msgid "CPU features"
401 msgstr "Vlastnosti procesora"
402
403 #: include/vlc_config_cat.h:190
404 msgid ""
405 "You can choose to disable some CPU accelerations here. Use with extreme care!"
406 msgstr ""
407 "Tu môžete zablokovať niektoré akceleračné funkcie procesora. Zmene týchto "
408 "nastavení venujte maximálnu pozornosť!"
409
410 #: include/vlc_config_cat.h:193
411 msgid "Advanced settings"
412 msgstr "Pokročilé nastavenia"
413
414 #: include/vlc_config_cat.h:198 modules/gui/macosx/open.m:180
415 #: modules/gui/macosx/open.m:459 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:259
416 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:318
417 msgid "Network"
418 msgstr "Sieť"
419
420 #: include/vlc_config_cat.h:199
421 msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
422 msgstr "Tieto moduly zabezpečujú v programe VLC fungovanie siete."
423
424 #: include/vlc_config_cat.h:202
425 msgid "Chroma modules settings"
426 msgstr "Nastavenia modulov Chroma"
427
428 #: include/vlc_config_cat.h:203
429 msgid "These settings affect chroma transformation modules."
430 msgstr "Tieto nastavenia sa týkajú transformačných modulov Chroma."
431
432 #: include/vlc_config_cat.h:205
433 msgid "Packetizer modules settings"
434 msgstr "Nastavenia modulov paketizéra"
435
436 #: include/vlc_config_cat.h:209
437 msgid "Encoders settings"
438 msgstr "Nastavenia enkodérov"
439
440 #: include/vlc_config_cat.h:211
441 msgid "These are general settings for video/audio/subtitles encoding modules."
442 msgstr "Tu sú všeobecné nastavenia kódovacích modulov videa/zvuku/titulkov. "
443
444 #: include/vlc_config_cat.h:214
445 msgid "Dialog providers settings"
446 msgstr "Nastavenia poskytovateľov dialógov"
447
448 #: include/vlc_config_cat.h:216
449 msgid "Dialog providers can be configured here."
450 msgstr "Tu môžete nastaviť parametre pre poskytovanie dialógov."
451
452 #: include/vlc_config_cat.h:218
453 msgid "Subtitle demuxer settings"
454 msgstr "Nastavenia demuxéra titulkov"
455
456 #: include/vlc_config_cat.h:220
457 msgid ""
458 "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
459 "example by setting the subtitles type or file name."
460 msgstr ""
461 "V tejto časti si môžete určiť, ako sa bude správať demuxér titulkov, môžete "
462 "napríklad nastaviť typ titulkov alebo názov súboru."
463
464 #: include/vlc_config_cat.h:227
465 msgid "No help available"
466 msgstr "Nie je dostupný žiaden pomocník"
467
468 #: include/vlc_config_cat.h:228
469 msgid "There is no help available for these modules."
470 msgstr "Pre tieto moduly neexistuje žiaden pomocník."
471
472 #: include/vlc_interface.h:126
473 msgid ""
474 "\n"
475 "Warning: if you can't access the GUI anymore, open a command-line window, go "
476 "to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
477 msgstr ""
478 "\n"
479 "Upozornenie: Ak sa nemozete dostat k uzivatelskemu rozhraniu programu, "
480 "pouzite prosim prikazovy riadok, prejdite do priecinka kde je nainstalovany "
481 "program VLC a zadajte prikaz \"vlc -I qt\"\n"
482
483 #: include/vlc_intf_strings.h:46
484 msgid "Quick &Open File..."
485 msgstr "Rýchle otvorenie &súboru..."
486
487 #: include/vlc_intf_strings.h:47
488 msgid "&Advanced Open..."
489 msgstr "Pokročilé otváranie..."
490
491 #: include/vlc_intf_strings.h:48
492 msgid "Open D&irectory..."
493 msgstr "Otvoriť &priečinok..."
494
495 #: include/vlc_intf_strings.h:49
496 msgid "Open &Folder..."
497 msgstr "Otvoriť &priečinok..."
498
499 #: include/vlc_intf_strings.h:50
500 msgid "Select one or more files to open"
501 msgstr "Zvoľte si jeden alebo viacero súborov, ktoré chcete otvoriť"
502
503 #: include/vlc_intf_strings.h:51
504 msgid "Select Directory"
505 msgstr "Vyberte si priečinok"
506
507 #: include/vlc_intf_strings.h:51
508 msgid "Select Folder"
509 msgstr "Vyberte si priečinok"
510
511 #: include/vlc_intf_strings.h:55
512 msgid "Media &Information"
513 msgstr "&Informácia o médiu"
514
515 #: include/vlc_intf_strings.h:56
516 msgid "&Codec Information"
517 msgstr "Informácia o &kodeku"
518
519 #: include/vlc_intf_strings.h:57
520 msgid "&Messages"
521 msgstr "&Hlásenia programu"
522
523 #: include/vlc_intf_strings.h:58
524 msgid "Jump to Specific &Time"
525 msgstr "Prejsť na určený &čas"
526
527 #: include/vlc_intf_strings.h:59 modules/gui/qt4/menus.cpp:664
528 msgid "&Bookmarks"
529 msgstr "Zá&ložky"
530
531 #: include/vlc_intf_strings.h:60
532 msgid "&VLM Configuration"
533 msgstr "Konfigurácia &VLM"
534
535 #: include/vlc_intf_strings.h:62
536 msgid "&About"
537 msgstr "&O programe"
538
539 #: include/vlc_intf_strings.h:65 modules/control/rc.c:72
540 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:69
541 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:173 modules/gui/macosx/intf.m:601
542 #: modules/gui/macosx/intf.m:646 modules/gui/macosx/intf.m:736
543 #: modules/gui/macosx/intf.m:743 modules/gui/macosx/intf.m:2012
544 #: modules/gui/macosx/intf.m:2013 modules/gui/macosx/intf.m:2014
545 #: modules/gui/macosx/intf.m:2015 modules/gui/macosx/playlist.m:464
546 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:104 modules/gui/qt4/menus.cpp:790
547 #: modules/gui/qt4/ui/open.h:256
548 msgid "Play"
549 msgstr "Prehrať"
550
551 #: include/vlc_intf_strings.h:66
552 msgid "Fetch Information"
553 msgstr "Získať informácie"
554
555 #: include/vlc_intf_strings.h:67
556 msgid "Remove Selected"
557 msgstr "Odstraániť vybrané"
558
559 #: include/vlc_intf_strings.h:68
560 msgid "Information..."
561 msgstr "Informácia"
562
563 #: include/vlc_intf_strings.h:69
564 msgid "Sort"
565 msgstr "Zoradiť"
566
567 #: include/vlc_intf_strings.h:70
568 msgid "Create Directory..."
569 msgstr "Vytvoriť priečinok..."
570
571 #: include/vlc_intf_strings.h:71
572 msgid "Create Folder..."
573 msgstr "Vytvoriť priečinok..."
574
575 #: include/vlc_intf_strings.h:72
576 msgid "Show Containing Directory..."
577 msgstr "Zobraziť priečinok s obsahom..."
578
579 #: include/vlc_intf_strings.h:73
580 msgid "Show Containing Folder..."
581 msgstr "Zobraziť priečinok s obsahom..."
582
583 #: include/vlc_intf_strings.h:74
584 msgid "Stream..."
585 msgstr "Stream..."
586
587 #: include/vlc_intf_strings.h:75
588 msgid "Save..."
589 msgstr "Uložiť..."
590
591 #: include/vlc_intf_strings.h:80 modules/gui/macosx/controls.m:297
592 #: modules/gui/macosx/controls.m:367 modules/gui/macosx/controls.m:1052
593 #: modules/gui/macosx/intf.m:655
594 msgid "Repeat All"
595 msgstr "Opakovať všetko"
596
597 #: include/vlc_intf_strings.h:81 modules/gui/macosx/controls.m:281
598 #: modules/gui/macosx/controls.m:339 modules/gui/macosx/controls.m:1045
599 #: modules/gui/macosx/intf.m:654
600 msgid "Repeat One"
601 msgstr "Opakovať jedenkrát"
602
603 #: include/vlc_intf_strings.h:82
604 msgid "No Repeat"
605 msgstr "Žiadne opakovanie"
606
607 #: include/vlc_intf_strings.h:84 src/libvlc-module.c:1459
608 #: modules/gui/macosx/controls.m:1038 modules/gui/macosx/intf.m:653
609 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:108
610 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:119
611 msgid "Random"
612 msgstr "Náhodne"
613
614 #: include/vlc_intf_strings.h:85 modules/gui/macosx/controls.m:219
615 msgid "Random Off"
616 msgstr "Náhodné prehrávanie vypnuté"
617
618 #: include/vlc_intf_strings.h:87
619 msgid "Add to Playlist"
620 msgstr "Pridať do playlistu"
621
622 #: include/vlc_intf_strings.h:88
623 msgid "Add to Media Library"
624 msgstr "Pridať do knižnice médií"
625
626 #: include/vlc_intf_strings.h:90
627 msgid "Add File..."
628 msgstr "Pridať súbor..."
629
630 #: include/vlc_intf_strings.h:91
631 msgid "Advanced Open..."
632 msgstr "Pokročilé otváranie..."
633
634 #: include/vlc_intf_strings.h:92
635 msgid "Add Directory..."
636 msgstr "Pridať priečinok..."
637
638 #: include/vlc_intf_strings.h:93
639 msgid "Add Folder..."
640 msgstr "Pridať priečinok..."
641
642 #: include/vlc_intf_strings.h:95
643 msgid "Save Playlist to &File..."
644 msgstr "Uložiť playlist do &súboru..."
645
646 #: include/vlc_intf_strings.h:96
647 msgid "Open Play&list..."
648 msgstr "Otvoriť p&laylist..."
649
650 #: include/vlc_intf_strings.h:98
651 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1187
652 msgid "Search"
653 msgstr "Hľadať"
654
655 #: include/vlc_intf_strings.h:99
656 msgid "Search Filter"
657 msgstr "Vyhľadávací filter"
658
659 #: include/vlc_intf_strings.h:101
660 msgid "&Services Discovery"
661 msgstr "&Zísťovanie služieb"
662
663 #: include/vlc_intf_strings.h:105
664 msgid ""
665 "Some options are available but hidden. Check \"Advanced options\" to see "
666 "them."
667 msgstr ""
668 "Pokročilé nastavenia sú momentálne skryté. Ak ich chcete zobraziť, aktivujte "
669 "voľbu \"Pokročilé nastavenia\" "
670
671 #: include/vlc_intf_strings.h:110 modules/gui/macosx/extended.m:78
672 msgid "Image clone"
673 msgstr "Klonovať obrázok"
674
675 #: include/vlc_intf_strings.h:111
676 msgid "Clone the image"
677 msgstr "Konovať obrázok"
678
679 #: include/vlc_intf_strings.h:113
680 msgid "Magnification"
681 msgstr "Zväčšenie"
682
683 #: include/vlc_intf_strings.h:114
684 msgid ""
685 "Magnify a part of the video. You can select which part of the image should "
686 "be magnified."
687 msgstr ""
688 "Zväčšiť časť videa. Tu si môžete zvoliť, ktorú časť videa chcete zväčšiť."
689
690 #: include/vlc_intf_strings.h:117 modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1141
691 msgid "Waves"
692 msgstr "Vlny"
693
694 #: include/vlc_intf_strings.h:118
695 msgid "\"Waves\" video distortion effect"
696 msgstr "Skresľujúci efekt \"Vlny\"."
697
698 #: include/vlc_intf_strings.h:120
699 msgid "\"Water surface\" video distortion effect"
700 msgstr "Skresľujúci efekt videa \"Vodná plocha\""
701
702 #: include/vlc_intf_strings.h:122
703 msgid "Image colors inversion"
704 msgstr "Inverzia farieb obrázka"
705
706 #: include/vlc_intf_strings.h:124
707 msgid "Split the image to make an image wall"
708 msgstr "Rozdeliť obrázok tak, aby sa vytvorila obrazová stena"
709
710 #: include/vlc_intf_strings.h:126
711 msgid ""
712 "Create a \"puzzle game\" with the video.\n"
713 "The video gets split in parts that you must sort."
714 msgstr ""
715 "Z videa vytvoriť hru \"puzzle\".\n"
716 "Video sa rozdelí na viacero častí, ktoré musíte uložiť v správnom poradí."
717
718 #: include/vlc_intf_strings.h:129
719 msgid ""
720 "\"Edge detection\" video distortion effect.\n"
721 "Try changing the various settings for different effects"
722 msgstr ""
723 "Skresľujúci efekt \"Detekcia rohov\".\n"
724 "Použitím rôznych nastavení môžete docieliť veľmi zaujímavé efekty."
725
726 #: include/vlc_intf_strings.h:132
727 msgid ""
728 "\"Color detection\" effect. The whole image will be turned to black and "
729 "white, except the parts that are of the color that you select in the "
730 "settings."
731 msgstr ""
732 "Efekt \"Detekcia farby\". Celý obrázok sa prekonvertuje na čierno-biely, s "
733 "výnimkou tých častí, ktorých farbu určíte v nastaveniach."
734
735 #: include/vlc_intf_strings.h:136
736 msgid ""
737 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
738 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
739 "h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
740 "href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
741 "newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
742 "videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
743 "player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
744 "player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
745 "Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
746 "</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
747 "streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
748 "wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
749 "a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
750 "\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
751 "understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
752 "videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
753 "any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
754 "support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
755 "<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
756 "videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
757 "(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
758 "h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
759 "community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
760 "code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
761 "can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
762 msgstr ""
763 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
764 "charset=utf-8\" /></head><body><h2>Vitajte v pomocníkovi programu VLC</"
765 "h2><h3>Dokumentácia</h3><p>Dokumentáciu k programu VLC nájdete na <a href="
766 "\"http://wiki.videolan.org\">wiki-</a>stránke tímu VideoLAN.</p><p>Ak ste "
767 "nováčikom a program VLC ešte nepoznáte, prečítajte si prosím<br><a href="
768 "\"http://wiki.videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Úvod do "
769 "programu VLC media player</em></a>.</p><p>Niektoré informácie o použití "
770 "programu nájdete v  dokumente <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/"
771 "Documentation:Play_HowTo\"><em>Ako prehrávať súbory v programe VLC media "
772 "player</em></a>\".</p><p>Pre všetky úlohy, spojené s ukladaním, "
773 "konvertovaním, transkódovaním, kódovaním, muxovaním a streamovaním, nájdete "
774 "užitočné informácie v  <a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
775 "Streaming_HowTo\">Dokumentácii o streamovaní</a>.</p><p>Ak nerozumiete "
776 "nejakému pojmu, ktorý bol použitý, pozrite sa prosím do <a href=\"http://"
777 "wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">Bázy znalostí</a>.</p><p>Na porozumenie "
778 "hlavným klávesovým skratkám si prečítajte stránku <a href=\"http://wiki."
779 "videolan.org/Hotkeys\">Klávesové skratky</a>.</p><h3>Pomocník</"
780 "h3><p>Predtým, než sa na niečo opýtate, prečítajte si prosím časť <a href="
781 "\"http://www.videolan.org/support/faq.html\">Najčastejšie kladené otázky "
782 "(FAQ)</a>.</p><p>Pomoc môžete získať takisto aj na <a href=\"http://forum."
783 "videolan.org\">diskusných fórach</a>, v <a href=\"http://www.videolan.org/"
784 "vlc/lists.html\">mailing-listoch</a> alebo na našom kanáli IRC "
785 "(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Prispievanie do projektu</"
786 "h3><p>Aj vy môžete pomôcť komunite vývojárov VideoLAN, vytvorením nových "
787 "vzhľadov, preložením dokumentácie, testovaním programu a programovaním. Ak "
788 "nám chcete pomôcť, tak nám taktiež môžete darovať peniaze alebo nejaký "
789 "materiál. A samozrejme môžete <b>robiť dobrú reklamu</b> programu VLC media "
790 "player.</p></body></html>"
791
792 #: src/audio_output/filters.c:166 src/audio_output/filters.c:213
793 #: src/audio_output/filters.c:236
794 msgid "Audio filtering failed"
795 msgstr "Filtrovanie audia sa nepodarilo"
796
797 #: src/audio_output/filters.c:167 src/audio_output/filters.c:214
798 #: src/audio_output/filters.c:237
799 #, c-format
800 msgid "The maximum number of filters (%d) was reached."
801 msgstr "Bol dosiahnutý maximálny počet (%d) filtrov."
802
803 #: src/audio_output/input.c:110 src/audio_output/input.c:156
804 #: src/input/es_out.c:931 src/libvlc-module.c:653
805 #: src/video_output/video_output.c:1204 modules/video_filter/postproc.c:230
806 msgid "Disable"
807 msgstr "Zablokovať"
808
809 #: src/audio_output/input.c:112 modules/visualization/visual/visual.c:129
810 msgid "Spectrometer"
811 msgstr "Spectrometer"
812
813 #: src/audio_output/input.c:114
814 msgid "Scope"
815 msgstr "Rozsah IPv6 SAP"
816
817 #: src/audio_output/input.c:116
818 msgid "Spectrum"
819 msgstr "Spektrum"
820
821 #: src/audio_output/input.c:118
822 msgid "Vu meter"
823 msgstr "Vu meter"
824
825 #: src/audio_output/input.c:153 modules/audio_filter/equalizer.c:76
826 #: modules/gui/macosx/equalizer.m:144 modules/gui/macosx/equalizer.m:145
827 #: modules/gui/macosx/equalizer.m:159
828 msgid "Equalizer"
829 msgstr "Ekvalizér"
830
831 #: src/audio_output/input.c:175 src/libvlc-module.c:318
832 msgid "Audio filters"
833 msgstr "Filtre zvuku"
834
835 #: src/audio_output/input.c:197
836 msgid "Replay gain"
837 msgstr "Typ zosilnenia pri opakovaní"
838
839 #: src/audio_output/output.c:101 src/audio_output/output.c:128
840 #: modules/access/vcdx/info.c:86 modules/gui/macosx/intf.m:673
841 #: modules/gui/macosx/intf.m:674
842 msgid "Audio Channels"
843 msgstr "Zvukové kanály"
844
845 #: src/audio_output/output.c:104 src/audio_output/output.c:139
846 #: modules/access/alsa.c:67 modules/access/oss.c:63 modules/access/v4l2.c:252
847 #: modules/audio_output/alsa.c:198 modules/audio_output/alsa.c:229
848 #: modules/audio_output/directx.c:448 modules/audio_output/oss.c:202
849 #: modules/audio_output/portaudio.c:403 modules/audio_output/sdl.c:179
850 #: modules/audio_output/sdl.c:196 modules/audio_output/waveout.c:429
851 #: modules/codec/twolame.c:71
852 msgid "Stereo"
853 msgstr "Stereo"
854
855 #: src/audio_output/output.c:106 src/audio_output/output.c:142
856 #: src/libvlc-module.c:412 src/libvlc-module.c:493
857 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95 modules/codec/dvbsub.c:102
858 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:187 modules/codec/zvbi.c:78
859 #: modules/control/gestures.c:97 modules/gui/fbosd.c:162
860 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1114
861 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1177
862 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1182
863 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
864 #: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
865 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
866 msgid "Left"
867 msgstr "Vľavo"
868
869 #: src/audio_output/output.c:108 src/audio_output/output.c:144
870 #: src/libvlc-module.c:412 src/libvlc-module.c:493
871 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95 modules/codec/dvbsub.c:102
872 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:187 modules/codec/zvbi.c:78
873 #: modules/control/gestures.c:97 modules/gui/fbosd.c:162
874 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1116
875 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
876 #: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
877 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
878 msgid "Right"
879 msgstr "Vpravo"
880
881 #: src/audio_output/output.c:134
882 msgid "Dolby Surround"
883 msgstr "Dolby Surround"
884
885 #: src/audio_output/output.c:146
886 msgid "Reverse stereo"
887 msgstr "Reverzné stereo"
888
889 #: src/config/file.c:621
890 msgid "key"
891 msgstr "kľúč"
892
893 #: src/config/file.c:630
894 msgid "boolean"
895 msgstr "Hodnota boolean"
896
897 #: src/config/file.c:630 src/libvlc.c:1581
898 msgid "integer"
899 msgstr "hodnota"
900
901 #: src/config/file.c:639 src/libvlc.c:1611
902 msgid "float"
903 msgstr "plávajúci"
904
905 #: src/config/file.c:662 src/libvlc.c:1559
906 msgid "string"
907 msgstr "príkaz"
908
909 #: src/control/media_list.c:254 src/playlist/engine.c:144
910 #: src/playlist/loadsave.c:162
911 #: modules/gui/qt4/components/playlist/selector.cpp:263
912 msgid "Media Library"
913 msgstr "Knižnica s médiami"
914
915 #: src/input/control.c:217
916 #, c-format
917 msgid "Bookmark %i"
918 msgstr "Záložka %i"
919
920 #: src/input/decoder.c:270
921 msgid "packetizer"
922 msgstr "paketizér"
923
924 #: src/input/decoder.c:270
925 msgid "decoder"
926 msgstr "dekodér"
927
928 #: src/input/decoder.c:278 src/input/decoder.c:430
929 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:221 modules/codec/avcodec/encoder.c:229
930 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:251 modules/codec/avcodec/encoder.c:645
931 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:654 modules/stream_out/es.c:363
932 #: modules/stream_out/es.c:378
933 msgid "Streaming / Transcoding failed"
934 msgstr "Streamovanie a prekódovanie sa nepodarilo"
935
936 #: src/input/decoder.c:279
937 #, c-format
938 msgid "VLC could not open the %s module."
939 msgstr "Program VLC nedokáže otvoriť dekódovací modul %s."
940
941 #: src/input/decoder.c:431
942 msgid "VLC could not open the decoder module."
943 msgstr "Program VLC nemohol otvoriť dekódovací modul."
944
945 #: src/input/decoder.c:682
946 msgid "No suitable decoder module"
947 msgstr "Nie je dostupný žiaden vhodný dekódovací modul"
948
949 #: src/input/decoder.c:683
950 #, c-format
951 msgid ""
952 "VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
953 "there is no way for you to fix this."
954 msgstr ""
955 "VLC nepodporuje formát videa alebo zvuku \"%4.4s\". Túto chybu momentálne "
956 "nie je možné odstrániť."
957
958 #: src/input/es_out.c:951 src/input/es_out.c:956 src/libvlc-module.c:356
959 #: modules/access/vcdx/access.c:460 modules/access/vcdx/info.c:226
960 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:398
961 msgid "Track"
962 msgstr "Stopa"
963
964 #: src/input/es_out.c:1156
965 #, c-format
966 msgid "%s [%s %d]"
967 msgstr "%s [%s %d]"
968
969 #: src/input/es_out.c:1156 src/input/es_out.c:1161 src/input/var.c:177
970 #: src/libvlc-module.c:686 modules/gui/macosx/intf.m:660
971 #: modules/gui/macosx/intf.m:661
972 msgid "Program"
973 msgstr "Program"
974
975 #: src/input/es_out.c:1355 src/input/es_out.c:1357
976 msgid "Scrambled"
977 msgstr "Kódované"
978
979 #: src/input/es_out.c:1355
980 msgid "Yes"
981 msgstr "Áno"
982
983 #: src/input/es_out.c:2002
984 #, c-format
985 msgid "Closed captions %u"
986 msgstr "Uzatvorené kapitoly %u"
987
988 #: src/input/es_out.c:2830
989 #, c-format
990 msgid "Stream %d"
991 msgstr "Tok %d"
992
993 #: src/input/es_out.c:2846 src/input/es_out.c:2954 modules/access/imem.c:69
994 msgid "Subtitle"
995 msgstr "Titulky"
996
997 #: src/input/es_out.c:2854 src/input/es_out.c:2880 src/input/es_out.c:2927
998 #: src/input/es_out.c:2954 modules/gui/macosx/output.m:153
999 msgid "Type"
1000 msgstr "Typ"
1001
1002 #: src/input/es_out.c:2857
1003 msgid "Original ID"
1004 msgstr "Originálne ID"
1005
1006 #: src/input/es_out.c:2864 src/input/es_out.c:2867 modules/access/imem.c:72
1007 #: modules/gui/macosx/wizard.m:385 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:470
1008 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:489
1009 msgid "Codec"
1010 msgstr "Kodek"
1011
1012 #: src/input/es_out.c:2871 src/input/meta.c:62 src/libvlc-module.c:212
1013 #: modules/access/imem.c:76 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:269
1014 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_interface.h:386
1015 msgid "Language"
1016 msgstr "Jazyk"
1017
1018 #: src/input/es_out.c:2874 src/input/meta.c:57
1019 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:94 modules/gui/qt4/dialogs/bookmarks.cpp:65
1020 msgid "Description"
1021 msgstr "Popis"
1022
1023 #: src/input/es_out.c:2883 src/input/es_out.c:2886
1024 #: modules/gui/macosx/output.m:176 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:492
1025 msgid "Channels"
1026 msgstr "Kanály"
1027
1028 #: src/input/es_out.c:2891 modules/access/imem.c:80
1029 msgid "Sample rate"
1030 msgstr "Vzorkovacia frekvencia"
1031
1032 #: src/input/es_out.c:2891
1033 #, c-format
1034 msgid "%u Hz"
1035 msgstr "%u Hz"
1036
1037 #: src/input/es_out.c:2901
1038 msgid "Bits per sample"
1039 msgstr "bitov na vzorok"
1040
1041 #: src/input/es_out.c:2906 modules/access/pvr.c:96
1042 #: modules/access_output/shout.c:91 modules/demux/playlist/shoutcast.c:413
1043 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:901
1044 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:471 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:490
1045 msgid "Bitrate"
1046 msgstr "Dátový tok"
1047
1048 #: src/input/es_out.c:2906
1049 #, c-format
1050 msgid "%u kb/s"
1051 msgstr "%u kb/s"
1052
1053 #: src/input/es_out.c:2918
1054 msgid "Track replay gain"
1055 msgstr "Zosilnenie pri prehrávaní stopy"
1056
1057 #: src/input/es_out.c:2920
1058 msgid "Album replay gain"
1059 msgstr "Zosilnenie pri prehrávaní albumu"
1060
1061 #: src/input/es_out.c:2921
1062 #, c-format
1063 msgid "%.2f dB"
1064 msgstr "%.2f dB"
1065
1066 #: src/input/es_out.c:2930 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:476
1067 msgid "Resolution"
1068 msgstr "Rozlíšenie"
1069
1070 #: src/input/es_out.c:2935
1071 msgid "Display resolution"
1072 msgstr "Rozlíšenie obrazovky"
1073
1074 #: src/input/es_out.c:2945 src/input/es_out.c:2948 modules/access/imem.c:98
1075 #: modules/access/screen/screen.c:44 modules/access/screen/xcb.c:38
1076 msgid "Frame rate"
1077 msgstr "Rýchlosť snímkovania"
1078
1079 #: src/input/input.c:2473
1080 msgid "Your input can't be opened"
1081 msgstr "Zadaný vstup sa nedá otvoriť"
1082
1083 #: src/input/input.c:2474
1084 #, c-format
1085 msgid "VLC is unable to open the MRL '%s'. Check the log for details."
1086 msgstr ""
1087 "Program VLC nemôže otvoriť adresu MRL  '%s'. Podrobnejšie informácie nájdete "
1088 "v súbore so záznamom."
1089
1090 #: src/input/input.c:2593
1091 msgid "VLC can't recognize the input's format"
1092 msgstr "Program nedokáže rozpoznať vstupný formát"
1093
1094 #: src/input/input.c:2594
1095 #, c-format
1096 msgid ""
1097 "The format of '%s' cannot be detected. Have a look at the log for details."
1098 msgstr ""
1099 "Formát '%s' nemožno detekovať. Podrobnejšie informácie získate v súbore so "
1100 "záznamom činnosti programu."
1101
1102 #: src/input/meta.c:51 src/input/var.c:187 modules/gui/macosx/intf.m:662
1103 #: modules/gui/macosx/intf.m:663 modules/gui/macosx/open.m:190
1104 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:76 modules/gui/macosx/wizard.m:348
1105 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:372
1106 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:302 modules/mux/asf.c:56
1107 msgid "Title"
1108 msgstr "Titul"
1109
1110 #: src/input/meta.c:52 modules/gui/macosx/playlist.m:1283
1111 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:77
1112 msgid "Artist"
1113 msgstr "Interpret"
1114
1115 #: src/input/meta.c:53
1116 msgid "Genre"
1117 msgstr "Žáner"
1118
1119 #: src/input/meta.c:54 modules/mux/asf.c:60
1120 msgid "Copyright"
1121 msgstr "Autorské práva (copyright)"
1122
1123 #: src/input/meta.c:55 src/libvlc-module.c:356 modules/access/vcdx/info.c:63
1124 msgid "Album"
1125 msgstr "Album"
1126
1127 #: src/input/meta.c:56
1128 msgid "Track number"
1129 msgstr "Číslo stopy"
1130
1131 #: src/input/meta.c:58 modules/mux/asf.c:64
1132 msgid "Rating"
1133 msgstr "Hodnotenie"
1134
1135 #: src/input/meta.c:59
1136 msgid "Date"
1137 msgstr "Dátum"
1138
1139 #: src/input/meta.c:60
1140 msgid "Setting"
1141 msgstr "Nastavenie"
1142
1143 #: src/input/meta.c:61 modules/gui/macosx/open.m:203
1144 #: modules/gui/qt4/ui/podcast_configuration.h:103
1145 msgid "URL"
1146 msgstr "URL adresa"
1147
1148 #: src/input/meta.c:63 modules/misc/notify/notify.c:305
1149 msgid "Now Playing"
1150 msgstr "Práve sa prehráva"
1151
1152 #: src/input/meta.c:64 modules/access/vcdx/info.c:70
1153 msgid "Publisher"
1154 msgstr "Vydavateľ"
1155
1156 #: src/input/meta.c:65
1157 msgid "Encoded by"
1158 msgstr "Enkódoval"
1159
1160 #: src/input/meta.c:66
1161 msgid "Artwork URL"
1162 msgstr "URL diela"
1163
1164 #: src/input/meta.c:67
1165 msgid "Track ID"
1166 msgstr "ID stopy"
1167
1168 #: src/input/var.c:168
1169 msgid "Bookmark"
1170 msgstr "Záložka"
1171
1172 #: src/input/var.c:182 src/libvlc-module.c:692
1173 msgid "Programs"
1174 msgstr "Programy"
1175
1176 #: src/input/var.c:192 modules/gui/macosx/intf.m:664
1177 #: modules/gui/macosx/intf.m:665 modules/gui/macosx/open.m:191
1178 #: modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:303
1179 msgid "Chapter"
1180 msgstr "Kapitola"
1181
1182 #: src/input/var.c:197 modules/access/vcdx/info.c:238
1183 msgid "Navigation"
1184 msgstr "Navigácia"
1185
1186 #: src/input/var.c:210 modules/gui/macosx/intf.m:688
1187 #: modules/gui/macosx/intf.m:689
1188 msgid "Video Track"
1189 msgstr "Video-stopa"
1190
1191 #: src/input/var.c:215 modules/gui/macosx/intf.m:671
1192 #: modules/gui/macosx/intf.m:672
1193 msgid "Audio Track"
1194 msgstr "Zvuková stopa"
1195
1196 #: src/input/var.c:220 modules/gui/macosx/controls.m:822
1197 #: modules/gui/macosx/controls.m:880 modules/gui/macosx/intf.m:696
1198 #: modules/gui/macosx/intf.m:697
1199 msgid "Subtitles Track"
1200 msgstr "Stopa s titulkami"
1201
1202 #: src/input/var.c:285
1203 msgid "Next title"
1204 msgstr "Ďalší titul"
1205
1206 #: src/input/var.c:290
1207 msgid "Previous title"
1208 msgstr "Predchádzajúci titul"
1209
1210 #: src/input/var.c:316
1211 #, c-format
1212 msgid "Title %i"
1213 msgstr "Titul %i"
1214
1215 #: src/input/var.c:340 src/input/var.c:399
1216 #, c-format
1217 msgid "Chapter %i"
1218 msgstr "Kapitola %i"
1219
1220 #: src/input/var.c:378
1221 msgid "Next chapter"
1222 msgstr "Ďalšia kapitola"
1223
1224 #: src/input/var.c:383
1225 msgid "Previous chapter"
1226 msgstr "Predchádzajúca kapitola"
1227
1228 #: src/input/vlm.c:605 src/input/vlm.c:973
1229 #, c-format
1230 msgid "Media: %s"
1231 msgstr "Médium: %s"
1232
1233 #: src/interface/interface.c:88 modules/gui/macosx/intf.m:620
1234 #: modules/gui/macosx/intf.m:621
1235 msgid "Add Interface"
1236 msgstr "Pridať rozhranie"
1237
1238 #: src/interface/interface.c:92
1239 msgid "Console"
1240 msgstr "Konzola"
1241
1242 #: src/interface/interface.c:95
1243 msgid "Telnet Interface"
1244 msgstr "Rozhranie Telnet"
1245
1246 #: src/interface/interface.c:98
1247 msgid "Web Interface"
1248 msgstr "Webové rozhranie"
1249
1250 #: src/interface/interface.c:101
1251 msgid "Debug logging"
1252 msgstr "Rozhranie pre záznam informácií pre ladenie"
1253
1254 #: src/interface/interface.c:104
1255 msgid "Mouse Gestures"
1256 msgstr "Rozhranie pre gestá pomocou myši"
1257
1258 #. xgettext: Translate "C" to the language code: "fr", "en_GB", "nl", "ru"...
1259 #: src/libvlc.c:337 src/libvlc.c:441
1260 msgid "C"
1261 msgstr "sk"
1262
1263 #: src/libvlc.c:1109
1264 msgid ""
1265 "Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without "
1266 "interface."
1267 msgstr ""
1268 "Spustenie programu VLC s predvolený vzhľadom a rozhraním. Pre spustenie bez "
1269 "rozhrania a vzhľadu zadajte 'cvlc'"
1270
1271 #: src/libvlc.c:1233
1272 msgid "To get exhaustive help, use '-H'."
1273 msgstr "Pre získanie úplného pomocníka použite príkaz '-H'."
1274
1275 #: src/libvlc.c:1237 src/libvlc-module.c:1515
1276 #, c-format
1277 msgid ""
1278 "Usage: %s [options] [stream] ...\n"
1279 "You can specify multiple streams on the commandline. They will be enqueued "
1280 "in the playlist.\n"
1281 "The first item specified will be played first.\n"
1282 "\n"
1283 "Options-styles:\n"
1284 "  --option  A global option that is set for the duration of the program.\n"
1285 "   -option  A single letter version of a global --option.\n"
1286 "   :option  An option that only applies to the stream directly before it\n"
1287 "            and that overrides previous settings.\n"
1288 "\n"
1289 "Stream MRL syntax:\n"
1290 "  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
1291 "option=value ...]\n"
1292 "\n"
1293 "  Many of the global --options can also be used as MRL specific :options.\n"
1294 "  Multiple :option=value pairs can be specified.\n"
1295 "\n"
1296 "URL syntax:\n"
1297 "  [file://]filename              Plain media file\n"
1298 "  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
1299 "  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
1300 "  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
1301 "  screen://                      Screen capture\n"
1302 "  [dvd://][device][@raw_device]  DVD device\n"
1303 "  [vcd://][device]               VCD device\n"
1304 "  [cdda://][device]              Audio CD device\n"
1305 "  udp://[[<source address>]@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
1306 "                                 UDP stream sent by a streaming server\n"
1307 "  vlc://pause:<seconds>          Special item to pause the playlist for a "
1308 "certain time\n"
1309 "  vlc://quit                     Special item to quit VLC\n"
1310 msgstr ""
1311 "Použitie: %s [nastavenia] [stream] ...\n"
1312 "Do príkazového riadka môžete zadať viacero streamov. Tieto streamy sa "
1313 "zaradia do playlistu.\n"
1314 "Položka, ktorá bola zadaná najskôr, sa prehrá ako prvá.\n"
1315 "\n"
1316 "Nastavenia štýlov:\n"
1317 "  --Nastavenie A: globálne nastavenie, ktoré sa bude používať počas trvania "
1318 "spustenia programu.\n"
1319 "   -Nastavenie A: jednopísmenová verzia príkazu --option.\n"
1320 "   :option  príkaz, ktorý sa na stream aplikuje až tesne pred jeho "
1321 "prehrávaním\n"
1322 "            a zároveň potlačí akékoľvek iné nastavenia\n"
1323 "\n"
1324 "Stream MRL syntax:\n"
1325 "  [[access][/demux]://]URL[@[title][:chapter][-[title][:chapter]]] [:"
1326 "option=value ...]\n"
1327 "\n"
1328 "  Pre špecifické MRL sa dajú použiť aj viaceré globálne príkazy --options :"
1329 "options.\n"
1330 "  Viacnásobné príkazy :option=možno špecifikovať viacej párov hodnôt.\n"
1331 "\n"
1332 "Syntax URL adresy:\n"
1333 "  [file://]filename              Čistý mediálny súbor\n"
1334 "  http://ip:port/file            HTTP URL\n"
1335 "  ftp://ip:port/file             FTP URL\n"
1336 "  mms://ip:port/file             MMS URL\n"
1337 "  screen://                      Screenshot obrazovky\n"
1338 "  [dvd://][device][@raw_device]  DVD jednotka\n"
1339 "  [vcd://][device]               VCD jednotka\n"
1340 "  [cdda://][device]              Audio CD jednotka\n"
1341 "  udp:[[<adresa zdroja>]@[<adresa prepojenia>][:<port prepojenia>]]\n"
1342 "                                 UDP stream odosielaný streamovacím "
1343 "serverom\n"
1344 "  vlc:pause:<počet sekúnd>            Osobitná položka na pozastavenie "
1345 "playlistu na určitý čas\n"
1346 "  vlc:quit                       Osobitný príkaz na ukončenie programu VLC\n"
1347
1348 #: src/libvlc.c:1627
1349 msgid " (default enabled)"
1350 msgstr "(v predvolenom nastavení: zapnuté)"
1351
1352 #: src/libvlc.c:1628
1353 msgid " (default disabled)"
1354 msgstr "(v predvolenom nastavení: vypnuté)"
1355
1356 #: src/libvlc.c:1791 src/libvlc.c:1794 src/libvlc.c:1802 src/libvlc.c:1807
1357 msgid "Note:"
1358 msgstr "Poznámka:"
1359
1360 #: src/libvlc.c:1792 src/libvlc.c:1795
1361 msgid "add --advanced to your command line to see advanced options."
1362 msgstr ""
1363 "Do príkazového riadka zadajte príkaz add --advanced a zobrazia sa pokročilé "
1364 "nastavenia."
1365
1366 #: src/libvlc.c:1803 src/libvlc.c:1808
1367 #, c-format
1368 msgid ""
1369 "%d module(s) were not displayed because they only have advanced options.\n"
1370 msgstr ""
1371 "%d modul(ov) sa nezobrazil(o), pretože obsahujú iba pokročilé nastavenia.\n"
1372
1373 #: src/libvlc.c:1815 src/libvlc.c:1819
1374 msgid ""
1375 "No matching module found. Use --list or --list-verbose to list available "
1376 "modules."
1377 msgstr ""
1378 "Nenašiel sa žiaden zodpovedajúci modul. Použite príkaz --list alebo --list-"
1379 "verbose a zobrazte si zoznam dostupných modulov."
1380
1381 #: src/libvlc.c:1908
1382 #, c-format
1383 msgid "VLC version %s (%s)\n"
1384 msgstr "Verzia VLC %s (%s)\n"
1385
1386 #: src/libvlc.c:1910
1387 #, c-format
1388 msgid "Compiled by %s on %s (%s)\n"
1389 msgstr "Skompiloval: %s on %s (%s)\n"
1390
1391 #: src/libvlc.c:1912
1392 #, c-format
1393 msgid "Compiler: %s\n"
1394 msgstr "Kompilátor: %s\n"
1395
1396 #: src/libvlc.c:1947
1397 msgid ""
1398 "\n"
1399 "Dumped content to vlc-help.txt file.\n"
1400 msgstr ""
1401 "\n"
1402 "Analyzovaný obsah sa uloží do súboru vlc-help.txt.\n"
1403
1404 #: src/libvlc.c:1967
1405 msgid ""
1406 "\n"
1407 "Press the RETURN key to continue...\n"
1408 msgstr ""
1409 "\n"
1410 "Ak chcete pokračovať, stlačte ENTER... \n"
1411
1412 #: src/libvlc.h:173 src/libvlc-module.c:1462 src/libvlc-module.c:1463
1413 #: src/libvlc-module.c:2635 src/video_output/vout_intf.c:193
1414 msgid "Zoom"
1415 msgstr "Priblížiť"
1416
1417 #: src/libvlc.h:174 src/libvlc-module.c:1382 src/video_output/vout_intf.c:86
1418 msgid "1:4 Quarter"
1419 msgstr "1:4 (štvrtina)"
1420
1421 #: src/libvlc.h:175 src/libvlc-module.c:1383 src/video_output/vout_intf.c:87
1422 msgid "1:2 Half"
1423 msgstr "1:2 (polovica)"
1424
1425 #: src/libvlc.h:176 src/libvlc-module.c:1384 src/video_output/vout_intf.c:88
1426 msgid "1:1 Original"
1427 msgstr "1:1 (Originál)"
1428
1429 #: src/libvlc.h:177 src/libvlc-module.c:1385 src/video_output/vout_intf.c:89
1430 msgid "2:1 Double"
1431 msgstr "2:1 (Dvojitá veľkosť)"
1432
1433 #: src/libvlc-module.c:101 src/libvlc-module.c:315 modules/access/bda/bda.c:69
1434 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:97
1435 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:977
1436 msgid "Auto"
1437 msgstr "Automaticky"
1438
1439 #: src/libvlc-module.c:168
1440 msgid ""
1441 "These options allow you to configure the interfaces used by VLC. You can "
1442 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
1443 "related options."
1444 msgstr ""
1445 "Pomocou týchto funkcií si môžete nastaviť rozhranie programu VLC. Môžete si "
1446 "vybrať hlavné rozhranie programu, prídavné moduly s rozhraním alebo "
1447 "definovať rôzne iné vlastnosti rozhraní."
1448
1449 #: src/libvlc-module.c:172
1450 msgid "Interface module"
1451 msgstr "Modul rozhrania"
1452
1453 #: src/libvlc-module.c:174
1454 msgid ""
1455 "This is the main interface used by VLC. The default behavior is to "
1456 "automatically select the best module available."
1457 msgstr ""
1458 "Toto je hlavné rozhranie používané v programe VLC. V predvolenom nastavení "
1459 "sa automaticky vyberie najlepší dostupný modul."
1460
1461 #: src/libvlc-module.c:178 modules/control/ntservice.c:57
1462 msgid "Extra interface modules"
1463 msgstr "Extra moduly rozhrania"
1464
1465 #: src/libvlc-module.c:180
1466 msgid ""
1467 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
1468 "the background in addition to the default interface. Use a colon separated "
1469 "list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
1470 "\", \"gestures\" ...)"
1471 msgstr ""
1472 "V programe VLC môžete používať aj tzv. \"prídavné rozhrania\". Tieto "
1473 "prídavné rozhrania sa aktivujú na pozadí a sú doplnkom k hlavnému rozhraniu "
1474 "programu. Môžete použiť aj zoznam prídavných modulov s rozhraním, jednotlivé "
1475 "položky oddeľujte dvojbodkou. (bežné nastavenia sú \"rc\" (diaľkové "
1476 "ovládanie), \"http\", \"gestures\" ...) "
1477
1478 #: src/libvlc-module.c:187
1479 msgid "You can select control interfaces for VLC."
1480 msgstr "Môžete si zvoliť kontrolné rozhrania pre program VLC."
1481
1482 #: src/libvlc-module.c:189
1483 msgid "Verbosity (0,1,2)"
1484 msgstr "Komunikatívnosť (0,1,2)"
1485
1486 #: src/libvlc-module.c:191
1487 msgid ""
1488 "This is the verbosity level (0=only errors and standard messages, "
1489 "1=warnings, 2=debug)."
1490 msgstr ""
1491 "Toto je nastavenie toho, ako bude program komunikovať s používateľom "
1492 "(0=oznamovať len chyby a štandardné správy, 1=upozornenia, 2=informácie pre "
1493 "ladenie)"
1494
1495 #: src/libvlc-module.c:194
1496 msgid "Choose which objects should print debug message"
1497 msgstr "Vyberte, ktoré objekty majú vytlačiť správu pre ladenie"
1498
1499 #: src/libvlc-module.c:197
1500 msgid ""
1501 "This is a ',' separated string, each objects should be prefixed by a '+' or "
1502 "a '-' to respectively enable or disable it. The keyword 'all' refers to all "
1503 "objects. Objects can be refered to by their type or module name. Rules "
1504 "applying to named objects take precedence over rules applying to object "
1505 "types. Note that you still need to use -vvv to actually display debug "
1506 "message."
1507 msgstr ""
1508 "Toto je príkaz, oddeľovaný znakmi ',' , každý objekt sa dá vybaviť prefixom "
1509 "'+' alebo a '-' ktorým sa určuje, či je zapnutý alebo vypnutý. Kľúčové slovo "
1510 "'all' odkazuje na všetky objekty. Na objekty možno odkazovať podľa ich typu "
1511 "alebo podľa názvu ich modulu. Pravidlá aplikované na pomenované objekty majú "
1512 "prednosť pred pravidlami aplikovanými na základe typu objektu. Ak budete "
1513 "chcieť zobraziť aktuálnu správu pre ladenie, zadajte príkaz -vvv."
1514
1515 #: src/libvlc-module.c:204
1516 msgid "Be quiet"
1517 msgstr "Tichý režim"
1518
1519 #: src/libvlc-module.c:206
1520 msgid "Turn off all warning and information messages."
1521 msgstr "Vypnúť všetky upozornenia a informatívne hlásenia."
1522
1523 #: src/libvlc-module.c:208
1524 msgid "Default stream"
1525 msgstr "Predvolený stream"
1526
1527 #: src/libvlc-module.c:210
1528 msgid "This stream will always be opened at VLC startup."
1529 msgstr "Tento stream sa bude otvárať vždy po spustení programu VLC."
1530
1531 #: src/libvlc-module.c:213
1532 msgid ""
1533 "You can manually select a language for the interface. The system language is "
1534 "auto-detected if \"auto\" is specified here."
1535 msgstr ""
1536 "Môžete si manuálne vybrať jazykový súbor rozhrania. Ak si vyberiete príkaz "
1537 "\"Automaticky\", použije sa jazyk v ktorom je operačný systém."
1538
1539 #: src/libvlc-module.c:217
1540 msgid "Color messages"
1541 msgstr "Farebné hlásenia"
1542
1543 #: src/libvlc-module.c:219
1544 msgid ""
1545 "This enables colorization of the messages sent to the console Your terminal "
1546 "needs Linux color support for this to work."
1547 msgstr ""
1548 "Táto voľba umožňuje zafarbenie hlásení posielaných do konzoly. Váš terminál "
1549 "musí poskytovať podporu farieb pre systém Linux."
1550
1551 #: src/libvlc-module.c:222
1552 msgid "Show advanced options"
1553 msgstr "Zobraziť pokročilé nastavenia"
1554
1555 #: src/libvlc-module.c:224
1556 msgid ""
1557 "When this is enabled, the preferences and/or interfaces will show all "
1558 "available options, including those that most users should never touch."
1559 msgstr ""
1560 "Ak si vyberiete túto voľbu, v nastaveniach a/alebo rozhraniach sa zobrazia "
1561 "všetky dostupné voľby, vrátane takých, ktoré väčšina používateľov nikdy "
1562 "nepoužije. "
1563
1564 #: src/libvlc-module.c:228
1565 msgid "Interface interaction"
1566 msgstr "Interakcia z rozhrania"
1567
1568 #: src/libvlc-module.c:230
1569 msgid ""
1570 "When this is enabled, the interface will show a dialog box each time some "
1571 "user input is required."
1572 msgstr ""
1573 "Ak si vyberiete túto voľbu, v rozhraní sa zobrazí dialógové okno vždy, keď "
1574 "program bude vyžadovať zásah od používateľa."
1575
1576 #: src/libvlc-module.c:240
1577 msgid ""
1578 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
1579 "to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
1580 "(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
1581 "the \"audio filters\" modules section."
1582 msgstr ""
1583 "Tieto voľby Vám umožňujú zmeniť správanie zvukového subsystému a pridanie "
1584 "zvukových filtrov, ktoré sa používajú na dodatočné úpravy alebo pridanie "
1585 "vizuálnych efektov (spektrálny analyzátor atď.). Tu si môžete filtre zapnúť, "
1586 "konfigurovať ich môžete v sekcií \"Zvuk - Filtre\"."
1587
1588 #: src/libvlc-module.c:246
1589 msgid "Audio output module"
1590 msgstr "Výstupný zvukový modul"
1591
1592 #: src/libvlc-module.c:248
1593 msgid ""
1594 "This is the audio output method used by VLC. The default behavior is to "
1595 "automatically select the best method available."
1596 msgstr ""
1597 "Toto je voľba zvukového výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
1598 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
1599
1600 #: src/libvlc-module.c:252 modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:404
1601 #: modules/stream_out/display.c:41
1602 msgid "Enable audio"
1603 msgstr "Zapnúť zvuk"
1604
1605 #: src/libvlc-module.c:254
1606 msgid ""
1607 "You can completely disable the audio output. The audio decoding stage will "
1608 "not take place, thus saving some processing power."
1609 msgstr ""
1610 "Tu môžete kompletne zablokovať zvukový výstup programu. Po zablokovaní "
1611 "nebude prebiehať ani dekódovanie zvuku, čím sa ušetrí výpočtový výkon. "
1612
1613 #: src/libvlc-module.c:258
1614 msgid "Force mono audio"
1615 msgstr "Vynútiť si mono-zvuk"
1616
1617 #: src/libvlc-module.c:259
1618 msgid "This will force a mono audio output."
1619 msgstr "Týmto príkazom si vynútite prevod zvuku na mono. "
1620
1621 #: src/libvlc-module.c:262
1622 msgid "Default audio volume"
1623 msgstr "Predvolená hlasitosť zvuku"
1624
1625 #: src/libvlc-module.c:264
1626 msgid ""
1627 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
1628 msgstr ""
1629 "Tu si môžete nastaviť predvolenú hlasitosť, zadaním nejakej hodnoty od 0 do "
1630 "1024. "
1631
1632 #: src/libvlc-module.c:267
1633 msgid "Audio output saved volume"
1634 msgstr "Zvuk na výstupe ukladať"
1635
1636 #: src/libvlc-module.c:269
1637 msgid ""
1638 "This saves the audio output volume when you use the mute function. You "
1639 "should not change this option manually."
1640 msgstr ""
1641 "Zvolením tejto funkcie si môžete prehrávaný zvuk ukladať aj v prípade, že je "
1642 "aktivované umlčanie zvuku. Neodporúčame Vám, aby ste toto nastavenie menili "
1643 "manuálne. "
1644
1645 #: src/libvlc-module.c:272
1646 msgid "Audio output volume step"
1647 msgstr "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti"
1648
1649 #: src/libvlc-module.c:274
1650 msgid ""
1651 "The step size of the volume is adjustable using this option, in a range from "
1652 "0 to 1024."
1653 msgstr ""
1654 "Veľkosť jedného kroku pri nastavovaní hlasitosti možno zadať tu, rozsah "
1655 "krokovania môže byť od 0 do 1024."
1656
1657 #: src/libvlc-module.c:277
1658 msgid "Audio output frequency (Hz)"
1659 msgstr "Frekvencia zvukového výstupu [v Hz]"
1660
1661 #: src/libvlc-module.c:279
1662 msgid ""
1663 "You can force the audio output frequency here. Common values are -1 "
1664 "(default), 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1665 msgstr ""
1666 "Tu môžete určiť, že zvuk vystupujúci z programu bude mať určitú frekvenciu. "
1667 "Bežne používané hodnoty sú -1 (to je predvolená hodnota), 48000, 44100, "
1668 "32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
1669
1670 #: src/libvlc-module.c:283
1671 msgid "High quality audio resampling"
1672 msgstr "Prevzorkovanie vysoko kvalitného zvuku (HQ audia)"
1673
1674 #: src/libvlc-module.c:285
1675 msgid ""
1676 "This uses a high quality audio resampling algorithm. High quality audio "
1677 "resampling can be processor intensive so you can disable it and a cheaper "
1678 "resampling algorithm will be used instead."
1679 msgstr ""
1680 "Zvolením tejto funkcie aktivujte prevzorkovávanie zvuku pomocou algoritmu "
1681 "pre vysoko kvalitný zvuk (HQ audio). Takéto prevzorkovávanie však môže "
1682 "významne zaťažiť procesor. Ak toto prevzorkovávanie neskôr vypnete, použije "
1683 "sa všeobecný prevzorkovávací algoritmus."
1684
1685 #: src/libvlc-module.c:290
1686 msgid "Audio desynchronization compensation"
1687 msgstr "Kompenzovať nesynchronizáciu zvuku"
1688
1689 #: src/libvlc-module.c:292
1690 msgid ""
1691 "This delays the audio output. The delay must be given in milliseconds. This "
1692 "can be handy if you notice a lag between the video and the audio."
1693 msgstr ""
1694 "Týmto nastavením môžete oneskoriť zvukovú stopu. Čas sa udáva v "
1695 "milisekundách. Takéto oneskorovanie sa používa v prípade, že vybadáte veľký "
1696 "časový rozdiel medzi stopou s videom a stopou so zvukom."
1697
1698 #: src/libvlc-module.c:295
1699 msgid "Audio output channels mode"
1700 msgstr "Kanálový režim zvukového výstupu"
1701
1702 #: src/libvlc-module.c:297
1703 msgid ""
1704 "This sets the audio output channels mode that will be used by default when "
1705 "possible (ie. if your hardware supports it as well as the audio stream being "
1706 "played)."
1707 msgstr ""
1708 "Režim, ktorý si zvolíte v tomto nastavení sa použije vždy, keď to bude "
1709 "možné. (Ak ho Váš hardvér podporuje, tento režim sa nastaví ešte pred "
1710 "začiatkom prehrávania)."
1711
1712 #: src/libvlc-module.c:301 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:237
1713 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_audio.h:413
1714 msgid "Use S/PDIF when available"
1715 msgstr "Použiť výstup S/PDIF, ak je dostupný"
1716
1717 #: src/libvlc-module.c:303
1718 msgid ""
1719 "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as the "
1720 "audio stream being played."
1721 msgstr ""
1722 "Ak Váš hardvér (zvuková karta) má výstup S/PDIF, tento výstup sa aktivuje "
1723 "pre započatím prehrávania."
1724
1725 #: src/libvlc-module.c:306 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:227
1726 msgid "Force detection of Dolby Surround"
1727 msgstr "Vynútiť si detekciu zvuku v režime Dolby Surround"
1728
1729 #: src/libvlc-module.c:308
1730 msgid ""
1731 "Use this when you know your stream is (or is not) encoded with Dolby "
1732 "Surround but fails to be detected as such. Even if the stream is not "
1733 "actually encoded with Dolby Surround, turning on this option might enhance "
1734 "your experience, especially when combined with the Headphone Channel Mixer."
1735 msgstr ""
1736 "Toto nastavenie by ste mali použiť vtedy, keď viete že zvuk je uložený v "
1737 "norme Dolby Surround, ale tento režim nie je možné detekovať. \n"
1738 "Aj keby stream nebol uložený v norme Dolby Surround, zapnutím tejto funkcie "
1739 "vylepšíte prehrávanie hudby. Prehrávanie sa zlepší najmä vtedy keď použijete "
1740 "Kanálový mixér pre slúchadlá."
1741
1742 #: src/libvlc-module.c:315 modules/access/bda/bda.c:69
1743 msgid "On"
1744 msgstr "Zapnuté"
1745
1746 #: src/libvlc-module.c:315 modules/access/bda/bda.c:68
1747 msgid "Off"
1748 msgstr "Vypnuté"
1749
1750 #: src/libvlc-module.c:320
1751 msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
1752 msgstr ""
1753 "Ak chcete upraviť renderovanie zvuku, môžete sem skúsiť pridať filtre pre "
1754 "spracovávanie zvuku."
1755
1756 #: src/libvlc-module.c:323
1757 msgid "Audio visualizations "
1758 msgstr "Vizualizácie zvuku"
1759
1760 #: src/libvlc-module.c:325
1761 msgid "This adds visualization modules (spectrum analyzer, etc.)."
1762 msgstr "Tu môžete pridať vizualizačné moduly (spektrálny analyzátor, atď.)."
1763
1764 #: src/libvlc-module.c:329
1765 msgid "Replay gain mode"
1766 msgstr "Režim zosilnenia pri opakovaní"
1767
1768 #: src/libvlc-module.c:331
1769 msgid "Select the replay gain mode"
1770 msgstr "Vyberte si požadovaný režim zosilnenia"
1771
1772 #: src/libvlc-module.c:333
1773 msgid "Replay preamp"
1774 msgstr "Predzosilnenie pri opakovanom prehrávaní"
1775
1776 #: src/libvlc-module.c:335
1777 msgid ""
1778 "This allows you to change the default target level (89 dB) for stream with "
1779 "replay gain information"
1780 msgstr ""
1781 "Tu môžete zmeniť predvolenú úroveň hlasitosti (89 dB) pre stream, ktorý "
1782 "obsahuje aj informácie o zosilnení."
1783
1784 #: src/libvlc-module.c:338
1785 msgid "Default replay gain"
1786 msgstr "Predvolené zosilnenie pri opakovanom prehrávaní"
1787
1788 #: src/libvlc-module.c:340
1789 msgid "This is the gain used for stream without replay gain information"
1790 msgstr ""
1791 "Toto je zosilnenie, používané pri streame, ktorý neobsahuje informáciu o "
1792 "zosilovaní zvuku"
1793
1794 #: src/libvlc-module.c:342
1795 msgid "Peak protection"
1796 msgstr "Ochrana zvukových špičiek"
1797
1798 #: src/libvlc-module.c:344
1799 msgid "Protect against sound clipping"
1800 msgstr "Zabrániť orezávaniu zvuku"
1801
1802 #: src/libvlc-module.c:347
1803 msgid "Enable time streching audio"
1804 msgstr "Zapnúť časové roztiahnutie zvuku"
1805
1806 #: src/libvlc-module.c:349
1807 msgid ""
1808 "This allows to play audio at lower or higher speed without affecting the "
1809 "audio pitch"
1810 msgstr ""
1811 "Táto voľba umožňuje prehrávať zvuk pomalšie alebo rýchlejšie, bez vplyvu na "
1812 "jeho výšku"
1813
1814 #: src/libvlc-module.c:356 modules/access/dshow/dshow.cpp:82
1815 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:84 modules/codec/avcodec/avcodec.c:74
1816 #: modules/codec/kate.c:203
1817 #: modules/gui/qt4/components/interface_widgets.cpp:383
1818 msgid "None"
1819 msgstr "Žiaden"
1820
1821 #: src/libvlc-module.c:364
1822 msgid ""
1823 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
1824 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
1825 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
1826 "\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
1827 "options."
1828 msgstr ""
1829 "Tieto nastavenia Vám umožňujú upraviť správanie sa výstupu videa. Napríklad "
1830 "tu môžete zapnúť rôzne filtre videa (pre rozkladanie, prispôsobenie "
1831 "obrázkov, atď.) Po zapnutí filtrov ich môžete konfigurovať v module \"Video "
1832 "- Filtre\". Tu môžete nastavovať mnoho ďalších funkcií. "
1833
1834 #: src/libvlc-module.c:370
1835 msgid "Video output module"
1836 msgstr "Modul výstupu videa"
1837
1838 #: src/libvlc-module.c:372
1839 msgid ""
1840 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
1841 "automatically select the best method available."
1842 msgstr ""
1843 "Toto je voľba zvukového výstupu v programe VLC. V predvolenom nastavení si "
1844 "program vždy automaticky vyberie najlepšiu možnú metódu."
1845
1846 #: src/libvlc-module.c:375 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:309
1847 #: modules/stream_out/display.c:43
1848 msgid "Enable video"
1849 msgstr "Zapnúť video"
1850
1851 #: src/libvlc-module.c:377
1852 msgid ""
1853 "You can completely disable the video output. The video decoding stage will "
1854 "not take place, thus saving some processing power."
1855 msgstr ""
1856 "Tu môžete kompletne zablokovať výstup videa programu. Video sa nebude ani "
1857 "dekódovať, takže sa ušetrí aj výpočtový výkon."
1858
1859 #: src/libvlc-module.c:380 modules/codec/fake.c:58
1860 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:109
1861 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:66
1862 #: modules/visualization/projectm.cpp:60
1863 #: modules/visualization/visual/visual.c:48
1864 msgid "Video width"
1865 msgstr "Šírka videa"
1866
1867 #: src/libvlc-module.c:382
1868 msgid ""
1869 "You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
1870 "characteristics."
1871 msgstr ""
1872 "Tu si môžete určiť šírku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
1873 "VLC prispôsobí charakteru videa."
1874
1875 #: src/libvlc-module.c:385 modules/codec/fake.c:61
1876 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:112
1877 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:69
1878 #: modules/visualization/projectm.cpp:63
1879 #: modules/visualization/visual/visual.c:52
1880 msgid "Video height"
1881 msgstr "Výška videa"
1882
1883 #: src/libvlc-module.c:387
1884 msgid ""
1885 "You can enforce the video height. By default (-1) VLC will adapt to the "
1886 "video characteristics."
1887 msgstr ""
1888 "Tu si môžete určiť výšku videa. Pri predvolenom nastavení (-1) sa program "
1889 "prispôsobí prehrávanému videu. "
1890
1891 #: src/libvlc-module.c:390
1892 msgid "Video X coordinate"
1893 msgstr "Súradnica X videa"
1894
1895 #: src/libvlc-module.c:392
1896 msgid ""
1897 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (X "
1898 "coordinate)."
1899 msgstr ""
1900 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica X)."
1901
1902 #: src/libvlc-module.c:395
1903 msgid "Video Y coordinate"
1904 msgstr "Súradnica Y videa"
1905
1906 #: src/libvlc-module.c:397
1907 msgid ""
1908 "You can enforce the position of the top left corner of the video window (Y "
1909 "coordinate)."
1910 msgstr ""
1911 "Tu môžete zadať pozíciu ľavého horného rohu okna s videom (súradnica Y)."
1912
1913 #: src/libvlc-module.c:400
1914 msgid "Video title"
1915 msgstr "Názov videa"
1916
1917 #: src/libvlc-module.c:402
1918 msgid ""
1919 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
1920 "interface)."
1921 msgstr ""
1922 "Okno s videom si môžete ľubovoľne pomenovať (v prípade, že video sa "
1923 "nezobrazuje priamo v rozhraní programu)."
1924
1925 #: src/libvlc-module.c:405
1926 msgid "Video alignment"
1927 msgstr "Zarovnanie videa"
1928
1929 #: src/libvlc-module.c:407
1930 msgid ""
1931 "Enforce the alignment of the video in its window. By default (0) it will be "
1932 "centered (0=center, 1=left, 2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use "
1933 "combinations of these values, like 6=4+2 meaning top-right)."
1934 msgstr ""
1935 "Pomocou tejto funkcie si môžete vynútiť zarovnanie videa v okne. V "
1936 "predvolenom nastavení (0) sa video vycentruje (0=centrovať, 1=vľavo, "
1937 "2=vpravo, 4=hore, 8=dole; je možné používať aj kombinácie týchto hodnôt, "
1938 "napr. 6=4+2, čiže vpravo-hore)."
1939
1940 #: src/libvlc-module.c:412 src/libvlc-module.c:493
1941 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:95 modules/codec/dvbsub.c:102
1942 #: modules/codec/subtitles/subsdec.c:187 modules/codec/zvbi.c:78
1943 #: modules/gui/fbosd.c:162 modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74
1944 #: modules/video_filter/logo.c:79 modules/video_filter/marq.c:137
1945 #: modules/video_filter/mosaic.c:171 modules/video_filter/osdmenu.c:85
1946 #: modules/video_filter/rss.c:174
1947 msgid "Center"
1948 msgstr "Vycentrovať"
1949
1950 #: src/libvlc-module.c:412 src/libvlc-module.c:493 modules/codec/dvbsub.c:102
1951 #: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:162
1952 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1112
1953 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1178
1954 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1181
1955 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
1956 #: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
1957 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
1958 msgid "Top"
1959 msgstr "Hore"
1960
1961 #: src/libvlc-module.c:412 src/libvlc-module.c:493 modules/codec/dvbsub.c:102
1962 #: modules/codec/zvbi.c:78 modules/gui/fbosd.c:162
1963 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1118
1964 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:74 modules/video_filter/logo.c:79
1965 #: modules/video_filter/marq.c:137 modules/video_filter/mosaic.c:171
1966 #: modules/video_filter/osdmenu.c:85 modules/video_filter/rss.c:174
1967 msgid "Bottom"
1968 msgstr "Dole"
1969
1970 #: src/libvlc-module.c:413 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
1971 #: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/fbosd.c:163
1972 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:75 modules/video_filter/logo.c:80
1973 #: modules/video_filter/marq.c:138 modules/video_filter/mosaic.c:172
1974 #: modules/video_filter/osdmenu.c:86 modules/video_filter/rss.c:175
1975 msgid "Top-Left"
1976 msgstr "Vľavo hore"
1977
1978 #: src/libvlc-module.c:413 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
1979 #: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/fbosd.c:163
1980 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:75 modules/video_filter/logo.c:80
1981 #: modules/video_filter/marq.c:138 modules/video_filter/mosaic.c:172
1982 #: modules/video_filter/osdmenu.c:86 modules/video_filter/rss.c:175
1983 msgid "Top-Right"
1984 msgstr "Vpravo hore"
1985
1986 #: src/libvlc-module.c:413 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
1987 #: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/fbosd.c:163
1988 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:75 modules/video_filter/logo.c:80
1989 #: modules/video_filter/marq.c:138 modules/video_filter/mosaic.c:172
1990 #: modules/video_filter/osdmenu.c:86 modules/video_filter/rss.c:175
1991 msgid "Bottom-Left"
1992 msgstr "Vľavo dole"
1993
1994 #: src/libvlc-module.c:413 src/libvlc-module.c:494 modules/codec/dvbsub.c:103
1995 #: modules/codec/zvbi.c:79 modules/gui/fbosd.c:163
1996 #: modules/video_filter/audiobargraph_v.c:75 modules/video_filter/logo.c:80
1997 #: modules/video_filter/marq.c:138 modules/video_filter/mosaic.c:172
1998 #: modules/video_filter/osdmenu.c:86 modules/video_filter/rss.c:175
1999 msgid "Bottom-Right"
2000 msgstr "Vpravo dole"
2001
2002 #: src/libvlc-module.c:415
2003 msgid "Zoom video"
2004 msgstr "Priblížiť video"
2005
2006 #: src/libvlc-module.c:417
2007 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
2008 msgstr "Video je možné priblížiť toľkokrát, koľkokrát si vyberiete."
2009
2010 #: src/libvlc-module.c:419
2011 msgid "Grayscale video output"
2012 msgstr "Čiernobiely výstup videa"
2013
2014 #: src/libvlc-module.c:421
2015 msgid ""
2016 "Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
2017 "save some processing power."
2018 msgstr ""
2019 "Výstupné video bude čierno-biele. Pretože nie je potrebné dekódovať aj "
2020 "informácie o farbách, môžete týmto nastavením ušetriť výpočtový výkon."
2021
2022 #: src/libvlc-module.c:424
2023 msgid "Embedded video"
2024 msgstr "Vstavané video"
2025
2026 #: src/libvlc-module.c:426
2027 msgid "Embed the video output in the main interface."
2028 msgstr "Integrovať video do rozhrania programu"
2029
2030 #: src/libvlc-module.c:428
2031 msgid "X11 display"
2032 msgstr "Displej X11"
2033
2034 #: src/libvlc-module.c:430
2035 msgid ""
2036 "X11 hardware display to use. By default VLC will use the value of the "
2037 "DISPLAY environment variable."
2038 msgstr ""
2039 "Hardvérový displej X11, ktorý sa bude použíať. V predvolenom nastavení si "
2040 "program VLC potrebnú hodnotu načíta z premennej DISPLAY."
2041
2042 #: src/libvlc-module.c:433
2043 msgid "Fullscreen video output"
2044 msgstr "Výstup videa na celú obrazovku"
2045
2046 #: src/libvlc-module.c:435
2047 msgid "Start video in fullscreen mode"
2048 msgstr "Spustiť video v celoobrazovkovom režime."
2049
2050 #: src/libvlc-module.c:437
2051 msgid "Overlay video output"
2052 msgstr "Prekryť výstup videa"
2053
2054 #: src/libvlc-module.c:439
2055 msgid ""
2056 "Overlay is the hardware acceleration capability of your video card (ability "
2057 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
2058 msgstr ""
2059 "Prekryvové video je vlastne hardvérovo akcelerované video. Program VLC v "
2060 "predvolenom nastavení najskôr overí, či používaná grafická karta podporuje "
2061 "hardvérovú akceleráciu videa."
2062
2063 #: src/libvlc-module.c:442 src/video_output/vout_intf.c:336
2064 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:295 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:312
2065 msgid "Always on top"
2066 msgstr "Zostať vždy navrchu"
2067
2068 #: src/libvlc-module.c:444
2069 msgid "Always place the video window on top of other windows."
2070 msgstr "Vždy umiestniť okno s videom navrch, nad ostatné otvorené okná."
2071
2072 #: src/libvlc-module.c:446
2073 msgid "Enable wallpaper mode "
2074 msgstr "Zapnúť režim prehrávania na pozadí"
2075
2076 #: src/libvlc-module.c:448
2077 msgid ""
2078 "The wallpaper mode allows you to display the video as the desktop background."
2079 msgstr ""
2080 "Režim prehrávania na pozadí Vám umožňuje zobraziť video na pozadí pracovnej "
2081 "plochy."
2082
2083 #: src/libvlc-module.c:451
2084 msgid "Show media title on video"
2085 msgstr "Zobraziť názov média vo videu"
2086
2087 #: src/libvlc-module.c:453
2088 msgid "Display the title of the video on top of the movie."
2089 msgstr "Zobraziť názov videa v hornej časti videa."
2090
2091 #: src/libvlc-module.c:455
2092 msgid "Show video title for x milliseconds"
2093 msgstr "Zobraziť názov videa na x milisekúnd"
2094
2095 #: src/libvlc-module.c:457
2096 msgid "Show the video title for n milliseconds, default is 5000 ms (5 sec.)"
2097 msgstr ""
2098 "Zobraziť názov videa na n milisekúnd, predvolená hodnota je 5000 ms (5 sek.)"
2099
2100 #: src/libvlc-module.c:459
2101 msgid "Position of video title"
2102 msgstr "Pozícia názvu videa"
2103
2104 #: src/libvlc-module.c:461
2105 msgid "Place on video where to display the title (default bottom center)."
2106 msgstr ""
2107 "Ukážte, kde chcete vo videu zobrazovať jeho názov (predvolené nastavenie je "
2108 "v strede dole). "
2109
2110 #: src/libvlc-module.c:463
2111 msgid "Hide cursor and fullscreen controller after x milliseconds"
2112 msgstr "Skryť kurzor a ovládač celoobrazovkového režimu po x milisekundách"
2113
2114 #: src/libvlc-module.c:466
2115 msgid ""
2116 "Hide mouse cursor and fullscreen controller after n milliseconds, default is "
2117 "3000 ms (3 sec.)"
2118 msgstr ""
2119 "Skryť kurzor myši a ovládače celoobrazovkového režimu po n milisekundách. "
2120 "Predvolená hodnota je 3000 ms (3 sek.)"
2121
2122 #: src/libvlc-module.c:469 src/libvlc-module.c:471
2123 #: src/video_output/video_output.c:1484 modules/gui/macosx/intf.m:699
2124 #: modules/gui/macosx/intf.m:700 modules/gui/qt4/dialogs/convert.cpp:86
2125 #: modules/video_filter/deinterlace.c:77
2126 msgid "Deinterlace"
2127 msgstr "Rozkladať"
2128
2129 #: src/libvlc-module.c:479 src/video_output/video_output.c:1500
2130 #: modules/video_filter/deinterlace.c:62
2131 msgid "Deinterlace mode"
2132 msgstr "Režim rozkladania"
2133
2134 #: src/libvlc-module.c:481
2135 msgid "Deinterlace method to use for video processing."
2136 msgstr "Metóda rozkladania, ktorá sa použije na spracovanie videa."
2137
2138 #: src/libvlc-module.c:487 modules/video_filter/deinterlace.c:73
2139 msgid "Discard"
2140 msgstr "Vyraďovať"
2141
2142 #: src/libvlc-module.c:487 modules/video_filter/deinterlace.c:73
2143 msgid "Blend"
2144 msgstr "Premiešavať"
2145
2146 #: src/libvlc-module.c:487 modules/video_filter/deinterlace.c:73
2147 msgid "Mean"
2148 msgstr "Stredná úroveň"
2149
2150 #: src/libvlc-module.c:487 modules/video_filter/deinterlace.c:73
2151 msgid "Bob"
2152 msgstr "Bob"
2153
2154 #: src/libvlc-module.c:488 modules/video_filter/deinterlace.c:73
2155 msgid "Linear"
2156 msgstr "Lineárne rozkladanie"
2157
2158 #: src/libvlc-module.c:496
2159 msgid "Disable screensaver"
2160 msgstr "Zablokovať šetrič obrazovky"
2161
2162 #: src/libvlc-module.c:497
2163 msgid "Disable the screensaver during video playback."
2164 msgstr "Zablokuje sa spúšťanie šetriča obrazovky počas prehrávania videa."
2165
2166 #: src/libvlc-module.c:499
2167 msgid "Inhibit the power management daemon during playback"
2168 msgstr "Zablokovať spúšťanie schémy napájania počas prehrávania"
2169
2170 #: src/libvlc-module.c:500
2171 msgid ""
2172 "Inhibits the power management daemon during any playback, to avoid the "
2173 "computer being suspended because of inactivity."
2174 msgstr ""
2175 "Zablokuje sa spúšťanie schémy napájania počas prehrávania, čo zabráni "
2176 "vypnutiu počítača z dôvodu nečinnosti."
2177
2178 #: src/libvlc-module.c:503 modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:316
2179 msgid "Window decorations"
2180 msgstr "Dekorácie okna"
2181
2182 #: src/libvlc-module.c:505
2183 msgid ""
2184 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
2185 "giving a \"minimal\" window."
2186 msgstr ""
2187 "Program VLC môže zabrániť vytvoreniu okna s titulkom, vytvoreniu rámčekov "
2188 "okolo videa... a podobne, otvorením okna v minimalizovanom stave."
2189
2190 #: src/libvlc-module.c:508
2191 msgid "Video output filter module"
2192 msgstr "Filtrovací modul výstupného videa"
2193
2194 #: src/libvlc-module.c:510
2195 msgid "This adds video output filters like clone or wall"
2196 msgstr ""
2197 "Týmto príkazom môžete pridať výstup videa ako klon alebo výstup na stenu."
2198
2199 #: src/libvlc-module.c:512
2200 msgid "Video filter module"
2201 msgstr "Modul filtra videa"
2202
2203 #: src/libvlc-module.c:514
2204 msgid ""
2205 "This adds post-processing filters to enhance the picture quality, for "
2206 "instance deinterlacing, or distort the video."
2207 msgstr ""
2208 "Touto voľbou môžete pridávať filtre pre dodatočné spracovávanie snímok. "
2209 "Dodatočnou úpravou snímok sa môže zlepšiť ich kvalita, snímky je pri "
2210 "dodatočných úpravách možné klonovať, opraviť ich skreslenie a mnoho iných "
2211 "nedostatkov."
2212
2213 #: src/libvlc-module.c:518
2214 msgid "Video snapshot directory (or filename)"
2215 msgstr "Priečinok (alebo súbor) zo screenshotmi z videa"
2216
2217 #: src/libvlc-module.c:520
2218 msgid "Directory where the video snapshots will be stored."
2219 msgstr "Priečinok, do ktorého budú uložené screenshoty z videa."
2220
2221 #: src/libvlc-module.c:522 src/libvlc-module.c:524
2222 msgid "Video snapshot file prefix"
2223 msgstr "Prípona súboru so snímkou z videa"
2224
2225 #: src/libvlc-module.c:526
2226 msgid "Video snapshot format"
2227 msgstr "Formát snímky z videa"
2228
2229 #: src/libvlc-module.c:528
2230 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
2231 msgstr "Formát obrázka, ktorý sa použije pri ukladaní screenshotov z videa."
2232
2233 #: src/libvlc-module.c:530
2234 msgid "Display video snapshot preview"
2235 msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa"
2236
2237 #: src/libvlc-module.c:532
2238 msgid "Display the snapshot preview in the screen's top-left corner."
2239 msgstr "Zobraziť náhľad snímky z videa v ľavom hornom rohu obrazovky."
2240
2241 #: src/libvlc-module.c:534
2242 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps"
2243 msgstr "Použiť sekvenčné číslovanie namiesto časového údaja"
2244
2245 #: src/libvlc-module.c:536
2246 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
2247 msgstr ""
2248 "Pri očíslovávaní snímok sa použije sekvenčné číslovanie a nie údaj o čase "
2249 "vytvorenia snímky."
2250
2251 #: src/libvlc-module.c:538
2252 msgid "Video snapshot width"
2253 msgstr "Šírka snímky z videa"
2254
2255 #: src/libvlc-module.c:540
2256 msgid ""
2257 "You can enforce the width of the video snapshot. By default it will keep the "
2258 "original width (-1). Using 0 will scale the width to keep the aspect ratio."
2259 msgstr ""
2260 "Týmto nastavením si môžete vynútiť určitú šírku snímky. Pri predvolenom "
2261 "nastavení sa zachová pôvodná šírka (-1). Hodnota 0 značí, že snímka sa bude "
2262 "správať podľa nastaveného stranového pomeru."
2263
2264 #: src/libvlc-module.c:544
2265 msgid "Video snapshot height"
2266 msgstr "Výška video snímky"
2267
2268 #: src/libvlc-module.c:546
2269 msgid ""
2270 "You can enforce the height of the video snapshot. By default it will keep "
2271 "the original height (-1). Using 0 will scale the height to keep the aspect "
2272 "ratio."
2273 msgstr ""
2274 "Týmto nastavením si môžete vynútiť určitú výšku snímky. Pri predvolenom "
2275 "nastavení sa zachová pôvodná výška (-1). Hodnota 0 značí, že snímka sa bude "
2276 "správať podľa nastaveného stranového pomeru. "
2277
2278 #: src/libvlc-module.c:550
2279 msgid "Video cropping"
2280 msgstr "Vystrihnutie videa"
2281
2282 #: src/libvlc-module.c:552
2283 msgid ""
2284 "This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
2285 "16:9, etc.) expressing the global image aspect."
2286 msgstr ""
2287 "Týmto príkazom si vynútite vystrihnutie nejakej časti zo zdrojového videa. "
2288 "Súradnice zadávajte vo formáte x:y (4:3, 16:9 atď.) aby bol vyjadrený "
2289 "celkový stranový pomer obrázka."
2290
2291 #: src/libvlc-module.c:556
2292 msgid "Source aspect ratio"
2293 msgstr "Stranový pomer videa zo zdroja"
2294
2295 #: src/libvlc-module.c:558
2296 msgid ""
2297 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
2298 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
2299 "when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
2300 "y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
2301 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
2302 msgstr ""
2303 "Touto voľbou si vynútite použitie takého stranového pomeru, ako má zdrojové "
2304 "video. Napríklad: niektoré DVD disky  uvádzajú, že filmy na nich sú nahrané "
2305 "v stranovom pomere 16:9, v skutočnosti sú však nahrané v pomere 4:3. Túto "
2306 "voľbu môžete ale použiť napríklad aj ako trik v prípade, že film neobsahuje "
2307 "informácie o tom, v akom stranovom pomere bol nahraný. Formát zadávajte v "
2308 "tvare x:y (ako napr. 4:3, 16:9, atď.) podľa toho, aký je skutočný rozmer "
2309 "obrázka, alebo ako číslo s desatinnou čiarkou (napr. 1.25, 1.333 atď.)."
2310
2311 #: src/libvlc-module.c:565
2312 msgid "Video Auto Scaling"
2313 msgstr "Automatická zmena veľkosti videa"
2314
2315 #: src/libvlc-module.c:567
2316 msgid "Let the video scale to fit a given window or fullscreen."
2317 msgstr ""
2318 "Zmeniť veľkosť videa tak, aby sa zmestilo do okna alebo na celú obrazovku."
2319
2320 #: src/libvlc-module.c:569
2321 msgid "Video scaling factor"
2322 msgstr "Faktor pre zmenu veľkosti videa"
2323
2324 #: src/libvlc-module.c:571
2325 msgid ""
2326 "Scaling factor used when Auto Scaling is disabled.\n"
2327 "Default value is 1.0 (original video size)."
2328 msgstr ""
2329 "Faktor pre zmenu veľkosti používaný pri deaktivovaní funkcie automatickej "
2330 "zmeny veľkosti.\n"
2331 "Predvolená hodnota je 1.0 (pôvodná veľkosť videa)."
2332
2333 #: src/libvlc-module.c:574
2334 msgid "Custom crop ratios list"
2335 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených používateľom"
2336
2337 #: src/libvlc-module.c:576
2338 msgid ""
2339 "Comma separated list of crop ratios which will be added in the interface's "
2340 "crop ratios list."
2341 msgstr ""
2342 "Čiarkou oddeľovaný zoznam so stranovými pomermi výstrižkov, ktoré sa pridajú "
2343 "do zoznamu so stranovými pomermi výstrižkov v rozhraní."
2344
2345 #: src/libvlc-module.c:579
2346 msgid "Custom aspect ratios list"
2347 msgstr "Zoznam stranových pomerov nastavených používateľom"
2348
2349 #: src/libvlc-module.c:581
2350 msgid ""
2351 "Comma separated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
2352 "aspect ratio list."
2353 msgstr ""
2354 "Čiarkou oddeľovaný zoznam tých stranových pomerov, ktoré sa pridajú do "
2355 "zoznamu stranových pomerov v rozhraní."
2356
2357 #: src/libvlc-module.c:584
2358 msgid "Fix HDTV height"
2359 msgstr "Upraviť výšku HDTV"
2360
2361 #: src/libvlc-module.c:586
2362 msgid ""
2363 "This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
2364 "incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
2365 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
2366 msgstr ""
2367 "Toto nastavenie umožňuje korektne zobrazovať video v rozlíšení HDTV, ktoré "
2368 "má 1080 riadkov, ale enkodér chybne nastavil jeho výšku na 1088 riadkov. "
2369 "Túto funkciu by ste mali vypnúť iba v prípade, že chcete prehrávať "
2370 "neštanandardné video, vyžadujúce všetkých 1088 riadkov."
2371
2372 #: src/libvlc-module.c:591
2373 msgid "Monitor pixel aspect ratio"
2374 msgstr "Pixelový stranový pomer monitora"
2375
2376 #: src/libvlc-module.c:593
2377 msgid ""
2378 "This forces the monitor aspect ratio. Most monitors have square pixels "
2379 "(1:1). If you have a 16:9 screen, you might need to change this to 4:3 in "
2380 "order to keep proportions."
2381 msgstr ""
2382 "Touto voľbou si vynútite dodržiavanie toho istého stranového pomeru, ako je "
2383 "stranový pomer Vášho monitora. Väčšina monitorov má jednotlivé pixely v "
2384 "tvare štvorca (pomer je teda 1:1). Ak ale máte napríklad monitor so "
2385 "stranovým pomerom obrazovky 16:9, je potrebné zmeniť pomer v prehrávanom "
2386 "videu aspoň na hodnotu 4:3."
2387
2388 #: src/libvlc-module.c:597 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:297
2389 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:315
2390 msgid "Skip frames"
2391 msgstr "Preskočiť snímky"
2392
2393 #: src/libvlc-module.c:599
2394 msgid ""
2395 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
2396 "computer is not powerful enough"
2397 msgstr ""
2398 "Touto funkciou aktivujete vynechávanie snímok v streamoch MPEG2. Snímky je "
2399 "potrebné vynechávať v prípade, že Váš počítač nie je dostatočne výkonný pre "
2400 "prehrávanie streamu."
2401
2402 #: src/libvlc-module.c:602
2403 msgid "Drop late frames"
2404 msgstr "Vypustiť oneskorené snímky"
2405
2406 #: src/libvlc-module.c:604
2407 msgid ""
2408 "This drops frames that are late (arrive to the video output after their "
2409 "intended display date)."
2410 msgstr ""
2411 "Táto voľba Vám umožní preskočiť pri streamovaní tie snímky, ktoré budú "
2412 "doručené neskoro."
2413
2414 #: src/libvlc-module.c:607
2415 msgid "Quiet synchro"
2416 msgstr "Tichá synchronizácia"
2417
2418 #: src/libvlc-module.c:609
2419 msgid ""
2420 "This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
2421 "synchronization mechanism."
2422 msgstr ""
2423 "Táto voľba zabraňuje tomu, aby hlásenie s informáciami pre ladenie "
2424 "vybočovala zo synchronizačného mechanizmu pre výstup videa."
2425
2426 #: src/libvlc-module.c:612
2427 msgid "Key press events"
2428 msgstr "Udalosti pri stlačení klávesy"
2429
2430 #: src/libvlc-module.c:614
2431 msgid "This enables VLC hotkeys from the (non-embedded) video window."
2432 msgstr ""
2433 "Touto funkciou aktivujete klávesové skratky programu VLC z (nezabudovaného) "
2434 "okna s videom"
2435
2436 #: src/libvlc-module.c:616 modules/video_filter/remoteosd.c:93
2437 msgid "Mouse events"
2438 msgstr "Udalosti spúšťané myšou"
2439
2440 #: src/libvlc-module.c:618
2441 msgid "This enables handling of mouse clicks on the video."
2442 msgstr "Táto voľba aktivuje spracovávanie kliknutím myšou vo videu."
2443
2444 #: src/libvlc-module.c:626
2445 msgid ""
2446 "These options allow you to modify the behavior of the input subsystem, such "
2447 "as the DVD or VCD device, the network interface settings or the subtitle "
2448 "channel."
2449 msgstr ""
2450 "Týmito nastaveniami môžete upraviť správanie subsystému, ktorý je zodpovedný "
2451 "za vstup. Tento subsystém tvoria napríklad DVD mechaniky, alebo VCD "
2452 "mechaniky, sieťové rozhranie alebo aj kanál s titulkami."
2453
2454 #: src/libvlc-module.c:630
2455 msgid "Clock reference average counter"
2456 msgstr "Počítadlo priemerných referencií za hodinu"
2457
2458 #: src/libvlc-module.c:632
2459 msgid ""
2460 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
2461 "to 10000."
2462 msgstr ""
2463 "Ak používate vstup PVR (alebo nejaký abnormálny zdroj), nastavte hodnotu "
2464 "10000."
2465
2466 #: src/libvlc-module.c:635
2467 msgid "Clock synchronisation"
2468 msgstr "Časová synchronizácia"
2469
2470 #: src/libvlc-module.c:637
2471 msgid ""
2472 "It is possible to disable the input clock synchronisation for real-time "
2473 "sources. Use this if you experience jerky playback of network streams."
2474 msgstr ""
2475 "Časovú synchronizáciu na vstupe je možné zablokovať. Hodí sa to najmä pri "
2476 "prehrávaní v režime real-time. Túto synchronizáciu vypnite aj vtedy, ak sa "
2477 "stream zo siete prehráva trhane."
2478
2479 #: src/libvlc-module.c:641
2480 msgid "Clock jitter"
2481 msgstr "Časový nepokoj"
2482
2483 #: src/libvlc-module.c:643
2484 msgid ""
2485 "It tells the clock algorithms what is the maximal input jitter that is "
2486 "considered valid and can be compensated (in milliseconds)"
2487 msgstr ""
2488 "Táto hodnota udáva algoritmu pre čas maximálne oneskorenie vstupu, ktoré je "
2489 "ešte považované za platné a dá sa kompenzovať (udáva sa v milisekundách)"
2490
2491 #: src/libvlc-module.c:646 modules/control/netsync.c:72
2492 msgid "Network synchronisation"
2493 msgstr "Synchronizácia siete"
2494
2495 #: src/libvlc-module.c:647
2496 msgid ""
2497 "This allows you to remotely synchronise clocks for server and client. The "
2498 "detailed settings are available in Advanced / Network Sync."
2499 msgstr ""
2500 "Týmto nastavením môžete synchronizovať čas na serveri a na klientskom "
2501 "počítači. Detailné nastavenia sú dostupné pod voľbou Pokročilé/"
2502 "Synchronizácia siete."
2503
2504 #: src/libvlc-module.c:653 src/video_output/vout_intf.c:97
2505 #: src/video_output/vout_intf.c:115 modules/access/dshow/dshow.cpp:82
2506 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:84 modules/access/dshow/dshow.cpp:87
2507 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:93 modules/access/v4l2.c:232
2508 #: modules/audio_output/alsa.c:107 modules/gui/fbosd.c:171
2509 #: modules/gui/macosx/prefs_widgets.m:1297
2510 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:415 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:536
2511 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:770 modules/gui/macosx/vout.m:212
2512 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:614
2513 #: modules/video_filter/marq.c:60 modules/video_filter/rss.c:72
2514 #: modules/video_filter/rss.c:185 modules/video_output/msw/directx.c:91
2515 msgid "Default"
2516 msgstr "Predvolený"
2517
2518 #: src/libvlc-module.c:653 modules/gui/macosx/equalizer.m:149
2519 #: modules/gui/macosx/extended.m:97 modules/gui/macosx/wizard.m:354
2520 #: modules/gui/qt4/ui/equalizer.h:127 modules/gui/qt4/ui/vlm.h:290
2521 msgid "Enable"
2522 msgstr "Aktivovať"
2523
2524 #: src/libvlc-module.c:655 modules/misc/notify/growl_udp.c:75
2525 msgid "UDP port"
2526 msgstr "UDP port"
2527
2528 #: src/libvlc-module.c:657
2529 msgid "This is the default port used for UDP streams. Default is 1234."
2530 msgstr ""
2531 "Toto je predvolený port, ktorý sa používa pri UDP streamoch. Predvolená "
2532 "hodnota je 1234."
2533
2534 #: src/libvlc-module.c:659
2535 msgid "MTU of the network interface"
2536 msgstr "Max. veľkosť paketu prenášaného cez sieťové rozhranie"
2537
2538 #: src/libvlc-module.c:661
2539 msgid ""
2540 "This is the maximum application-layer packet size that can be transmitted "
2541 "over the network (in bytes)."
2542 msgstr ""
2543 "Tu je udaná maximálna veľkosť paketu aplikačnej vrstvy, ktorú možno preniesť "
2544 "cez sieť (v bytoch)."
2545
2546 #: src/libvlc-module.c:666 modules/stream_out/rtp.c:122
2547 msgid "Hop limit (TTL)"
2548 msgstr "Max. počet preskočení (TTL)"
2549
2550 #: src/libvlc-module.c:668 modules/stream_out/rtp.c:124
2551 msgid ""
2552 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
2553 "multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
2554 "in default)."
2555 msgstr ""
2556 "Toto je maximálny počet preskočení (parameter je známy aj pod anglickými "
2557 "názvami \"Time-To-Live\" či TTL) paketov odoslaných pri výstupe streamu  (-1 "
2558 "= použiť predvolené nastavenie operačného systému)."
2559
2560 #: src/libvlc-module.c:672
2561 msgid "Multicast output interface"
2562 msgstr "Výstupné rozhranie multicast"
2563
2564 #: src/libvlc-module.c:674
2565 msgid "Default multicast interface. This overrides the routing table."
2566 msgstr ""
2567 "Predvolené rozhranie multicast. Pri tomto nastavení sa neberie ohľad na "
2568 "smerovaciu tabuľku."
2569
2570 #: src/libvlc-module.c:676
2571 msgid "IPv4 multicast output interface address"
2572 msgstr "Adresa výstupného rozhrania IPv4"
2573
2574 #: src/libvlc-module.c:678
2575 msgid ""
2576 "IPv4 address for the default multicast interface. This overrides the routing "
2577 "table."
2578 msgstr ""
2579 "IPv4 adresa pre predvolené rozhranie pri režime multicast. Po aktivovaní "
2580 "tejto voľba bude program ignorovať smerovaciu tabuľku."
2581
2582 #: src/libvlc-module.c:681
2583 msgid "DiffServ Code Point"
2584 msgstr "Diferencovaný servisný bod kódu"
2585
2586 #: src/libvlc-module.c:682
2587 msgid ""
2588 "Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
2589 "Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
2590 msgstr ""
2591 "Diferencovaný servisný bod kódu v odchádzajúcich UDP streamoch (alebo druh "
2592 "IPv4 služby, prípadne trieda prenosu IPv6). Táto voľba sa dá využiť pri "
2593 "nastavovaní kvality sieťovej služby."
2594
2595 #: src/libvlc-module.c:688
2596 msgid ""
2597 "Choose the program to select by giving its Service ID. Only use this option "
2598 "if you want to read a multi-program stream (like DVB streams for example)."
2599 msgstr ""
2600 "Vyberte si program zadaním ident. čísla jeho služby. Túto voľbu používajte "
2601 "len vtedy, ak chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB "
2602 "stream)."
2603
2604 #: src/libvlc-module.c:694
2605 msgid ""
2606 "Choose the programs to select by giving a comma-separated list of Service "
2607 "IDs (SIDs). Only use this option if you want to read a multi-program stream "
2608 "(like DVB streams for example)."
2609 msgstr ""
2610 "Vyberte si program zadaním zoznamu ident. čísiel jeho služieb. Položky "
2611 "zoznamu oddeľujte prosím čiarkou. Túto voľbou používajte len vtedy, ak "
2612 "chcete nechať načítať multi-programový stream (napríklad DVB stream)."
2613
2614 #: src/libvlc-module.c:700 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:305
2615 msgid "Audio track"
2616 msgstr "Zvuková stopa"
2617
2618 #: src/libvlc-module.c:702
2619 msgid "Stream number of the audio track to use (from 0 to n)."
2620 msgstr "Streamovať túto zvukovú stopu (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n)."
2621
2622 #: src/libvlc-module.c:705 modules/gui/qt4/ui/open_disk.h:306
2623 msgid "Subtitles track"
2624 msgstr "Stopa s titulkami"
2625
2626 #: src/libvlc-module.c:707
2627 msgid "Stream number of the subtitle track to use (from 0 to n)."
2628 msgstr "Streamovať túto stopu s titulkami (zadajte číslo v rozsahu od 0 do n.)"
2629
2630 #: src/libvlc-module.c:710
2631 msgid "Audio language"
2632 msgstr "Jazyk zvukovej stopy"
2633
2634 #: src/libvlc-module.c:712
2635 msgid ""
2636 "Language of the audio track you want to use (comma separated, two or three "
2637 "letter country code, you may use 'none' to avoid a fallback to another "
2638 "language)."
2639 msgstr ""
2640 "Jazyk zvukovej stopy, ktorý chcete používať (sem zadajte dvoj- až "
2641 "trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou - ak chcete zabrániť "
2642 "prepnutiu do iného jazyka, zadajte hodnotu 'none' )."
2643
2644 #: src/libvlc-module.c:715
2645 msgid "Subtitle language"
2646 msgstr "Jazyk titulkov"
2647
2648 #: src/libvlc-module.c:717
2649 msgid ""
2650 "Language of the subtitle track you want to use (comma separated, two or "
2651 "three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
2652 msgstr ""
2653 "Jazyk, ktorý chcete použiť pri zobrazovaní titulkov (sem zadajte dvoj- až "
2654 "trojmiestny kód krajiny, viac kódov oddeľte čiarkou. Ak chcete použiť "
2655 "akýkoľvek dostupný jazyk, zadajte hodnotu 'any')."
2656
2657 #: src/libvlc-module.c:721
2658 msgid "Audio track ID"
2659 msgstr "ID číslo zvukovej stopy"
2660
2661 #: src/libvlc-module.c:723
2662 msgid "Stream ID of the audio track to use."
2663 msgstr "ID číslo streamu používanej zvuk. stopy"
2664
2665 #: src/libvlc-module.c:725
2666 msgid "Subtitles track ID"
2667 msgstr "ID číslo titulkovej stopy"
2668
2669 #: src/libvlc-module.c:727
2670 msgid "Stream ID of the subtitle track to use."
2671 msgstr "ID číslo streamu používanej titulkovej stopy."
2672
2673 #: src/libvlc-module.c:729
2674 msgid "Input repetitions"
2675 msgstr "Opakovania vstupu"
2676
2677 #: src/libvlc-module.c:731
2678 msgid "Number of time the same input will be repeated"
2679 msgstr "Udáva, koľkokrát sa zopakuje ten istý vstup."
2680
2681 #: src/libvlc-module.c:733
2682 msgid "Start time"
2683 msgstr "Čas spustenia"
2684
2685 #: src/libvlc-module.c:735
2686 msgid "The stream will start at this position (in seconds)."
2687 msgstr "Stream sa spustí na pozícií, ktorú zadáte (v sekundách)."
2688
2689 #: src/libvlc-module.c:737
2690 msgid "Stop time"
2691 msgstr "Čas zastavenia"
2692
2693 #: src/libvlc-module.c:739
2694 msgid "The stream will stop at this position (in seconds)."
2695 msgstr "Stream sa na tejto pozícií zastaví (v sekundách)."
2696
2697 #: src/libvlc-module.c:741
2698 msgid "Run time"
2699 msgstr "Čas behu"
2700
2701 #: src/libvlc-module.c:743
2702 msgid "The stream will run this duration (in seconds)."
2703 msgstr "Stream bude spracovávaný po dobu, ktorú zadáte tu (v sekundách)."
2704
2705 #: src/libvlc-module.c:745
2706 msgid "Fast seek"
2707 msgstr "Rýchle vyhľadávanie"
2708
2709 #: src/libvlc-module.c:747
2710 msgid "Favor speed over precision while seeking"
2711 msgstr "Uprednostniť rýchlosť pred precíznosťou pri vyhľadávaní"
2712
2713 #: src/libvlc-module.c:749
2714 msgid "Playback speed"
2715 msgstr "Rýchlosť prehrávania"
2716
2717 #: src/libvlc-module.c:751
2718 msgid "This defines the playback speed (nominal speed is 1.0)."
2719 msgstr "Táto voľba definuje rýchlosť prehrávania (nominálna rýchlosť je 1.0)."
2720
2721 #: src/libvlc-module.c:753
2722 msgid "Input list"
2723 msgstr "Zoznam vstupov"
2724
2725 #: src/libvlc-module.c:755
2726 msgid ""
2727 "You can give a comma-separated list of inputs that will be concatenated "
2728 "together after the normal one."
2729 msgstr ""
2730 "Tu môžete zadať zoznam vstupov, ktoré sa zreťazia do jedného. Pri oddeľovaní "
2731 "položiek zoznamu použite čiarku."
2732
2733 #: src/libvlc-module.c:758
2734 msgid "Input slave (experimental)"
2735 msgstr "Druhý vstup (experimentálne nastavenie)"
2736
2737 #: src/libvlc-module.c:760
2738 msgid ""
2739 "This allows you to play from several inputs at the same time. This feature "
2740 "is experimental, not all formats are supported. Use a '#' separated list of "
2741 "inputs."
2742 msgstr ""
2743 "Pomocou tejto voľby môžete aktivovať prehrávanie z viacerých vstupov "
2744 "súčasne. Táto funkcia je zatiaľ pridaná len na experimentálne účely, ešte "
2745 "nie sú podporované všetky formáty. Jednotlivé vstupy v zozname oddeľujte "
2746 "znakom '#' ."
2747
2748 #: src/libvlc-module.c:764
2749 msgid "Bookmarks list for a stream"
2750 msgstr "Zoznam záložiek pre stream"
2751
2752 #: src/libvlc-module.c:766
2753 msgid ""
2754 "You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
2755 "\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
2756 "{...}\""
2757 msgstr ""
2758 "Tu môžete manuálne zadať zoznam záložiek pre stream. Zadávajte ho takto:"
2759 "\"{názov=názov-záložky,čas=prípadný-časový-offset,byty=prípadný-bytový-"
2760 "offset},{...}\""
2761
2762 #: src/libvlc-module.c:770 modules/gui/qt4/ui/sprefs_input.h:316
2763 msgid "Record directory or filename"
2764 msgstr "Priečinok alebo názov súboru so záznamom"
2765
2766 #: src/libvlc-module.c:772
2767 msgid "Directory or filename where the records will be stored"
2768 msgstr "Priečinok alebo názov súboru, do ktorého sa uloží záznam"
2769
2770 #: src/libvlc-module.c:774
2771 msgid "Prefer native stream recording"
2772 msgstr "Uprednostiť nahrávanie natívneho streamu"
2773
2774 #: src/libvlc-module.c:776
2775 msgid ""
2776 "When possible, the input stream will be recorded instead of using the stream "
2777 "output module"
2778 msgstr ""
2779 "Ak je to možné, vstupný stream sa nahrá, namiesto použitia výstupného modulu "
2780 "streamu"
2781
2782 #: src/libvlc-module.c:779
2783 msgid "Timeshift directory"
2784 msgstr "Priečinok pre ukladanie časovo-posunutých súborov"
2785
2786 #: src/libvlc-module.c:781
2787 msgid "Directory used to store the timeshift temporary files."
2788 msgstr ""
2789 "Priečinok, do ktorého sa budú ukladať súbory, na ktoré sa uplatil časový "
2790 "posun."
2791
2792 #: src/libvlc-module.c:783
2793 msgid "Timeshift granularity"
2794 msgstr "Granularita (zrnitosť) pri časovom posune"
2795
2796 #: src/libvlc-module.c:785
2797 msgid ""
2798 "This is the maximum size in bytes of the temporary files that will be used "
2799 "to store the timeshifted streams."
2800 msgstr ""
2801 "Toto je maximálna veľkosť dočasných súborov, do ktorých sa budú ukladať "
2802 "časovo posunuté streamy."
2803
2804 #: src/libvlc-module.c:790
2805 msgid ""
2806 "These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
2807 "You can for example enable subpictures filters (logo, etc.). Enable these "
2808 "filters here and configure them in the \"subpictures filters\" modules "
2809 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
2810 msgstr ""
2811 "Tieto nastavenia Vám umožňujú zmeniť správanie podsnímok. Pomocou týchto "
2812 "nastavení môžete podsnímky napríklad filtrovať. Filtre pre podsnímky môžete "
2813 "zapnúť tu a konfigurujú sa v sekcií \"filtre podsnímok.\". Tam môžete "
2814 "nastaviť aj ďalšie vlastnosti podsnímok. "
2815
2816 #: src/libvlc-module.c:796 modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:213
2817 msgid "Force subtitle position"
2818 msgstr "Vynútiť si pozíciu titulkov"
2819
2820 #: src/libvlc-module.c:798
2821 msgid ""
2822 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
2823 "over the movie. Try several positions."
2824 msgstr ""
2825 "Toto nastavenie môžete použiť vtedy, ak chcete titulky umiestniť pod film, "
2826 "nie do filmu. Môžete si vyskúšať aj rôzne iné pozície titulkov."
2827
2828 #: src/libvlc-module.c:801
2829 msgid "Enable sub-pictures"
2830 msgstr "Zapnúť pod-obrázky"
2831
2832 #: src/libvlc-module.c:803
2833 msgid "You can completely disable the sub-picture processing."
2834 msgstr "Tu môžete kompletne vypnúť spracovávanie pod-obrázkov."
2835
2836 #: src/libvlc-module.c:805 src/libvlc-module.c:1758 src/text/iso-639_def.h:143
2837 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:286
2838 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_subtitles.h:201
2839 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:222
2840 msgid "On Screen Display"
2841 msgstr "Ovládanie - On Screen Display"
2842
2843 #: src/libvlc-module.c:807
2844 msgid ""
2845 "VLC can display messages on the video. This is called OSD (On Screen "
2846 "Display)."
2847 msgstr ""
2848 "Program VLC môže zobrazovať hlásenia priamo v okne s videom. Toto "
2849 "zobrazovanie sa nazýva aj OSD. "
2850
2851 #: src/libvlc-module.c:810
2852 msgid "Text rendering module"
2853 msgstr "Modul pre vykresľovanie textu"
2854
2855 #: src/libvlc-module.c:812
2856 msgid ""
2857 "VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
2858 "instance."
2859 msgstr ""
2860 "Program VLC bežne pri vykresľovaní používa modul Freetype, ako náhradu však "
2861 "môžete použiť aj modul svg."
2862
2863 #: src/libvlc-module.c:814
2864 msgid "Subpictures filter module"
2865 msgstr "Filtračný modul pod-obrázkov"
2866
2867 #: src/libvlc-module.c:816
2868 msgid ""
2869 "This adds so-called \"subpicture filters\". These filters overlay some "
2870 "images or text over the video (like a logo, arbitrary text, ...)."
2871 msgstr ""
2872 "Touto funkciou môžete do videa pridať tzv. \"filtre pre pod-obrázky\". "
2873 "Filtre umožňujú prekrytie nejakými obrázkami, alebo textom (ako napr. logo "
2874 "alebo iné texty...). "
2875
2876 #: src/libvlc-module.c:819
2877 msgid "Autodetect subtitle files"
2878 msgstr "Súbory s titulkami detekovať automaticky"
2879
2880 #: src/libvlc-module.c:821
2881 msgid ""
2882 "Automatically detect a subtitle file, if no subtitle filename is specified "
2883 "(based on the filename of the movie)."
2884 msgstr ""
2885 "Ak nie je špecifikovaný žiaden súbor s titulkami, táto funkcia umožňuje "
2886 "súbor s titulkami automaticky detekovať (podľa názvu súboru s filmom)."
2887
2888 #: src/libvlc-module.c:824
2889 msgid "Subtitle autodetection fuzziness"
2890 msgstr "Inteligencia režimu pre vyhľadávanie titulkov"
2891
2892 #: src/libvlc-module.c:826
2893 msgid ""
2894 "This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
2895 "Options are:\n"
2896 "0 = no subtitles autodetected\n"
2897 "1 = any subtitle file\n"
2898 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
2899 "3 = subtitle file matching the movie name with additional chars\n"
2900 "4 = subtitle file matching the movie name exactly"
2901 msgstr ""
2902 "Táto voľba určuje, do akej miery sa musí zhodovať názov filmu s názvom "
2903 "súboru s titulkami. Povolené sú hodnoty: \n"
2904 "0 = nebudú sa automaticky detekovať žiadne titulky\n"
2905 "1 = názov filmu a súboru s titulkami sa nemusia zhodovať a je možné použiť "
2906 "akýkoľvek súbor s titulkami \n"
2907 "2 = je možné použiť ktorýkoľvek zo súborov s titulkami, ktorého názov "
2908 "obsahuje aj názov filmu. \n"
2909 "3 = názov súboru s titulkami sa musí zhodovať s názvom filmu, môže však "
2910 "obsahovať aj dodatočné znaky \n"
2911 "4 = názov súboru s titulkami musí presne zodpovedať názvu filmu."
2912
2913 #: src/libvlc-module.c:834
2914 msgid "Subtitle autodetection paths"
2915 msgstr "Cesty pre automatickú detekciu titulkov"
2916
2917 #: src/libvlc-module.c:836
2918 msgid ""
2919 "Look for a subtitle file in those paths too, if your subtitle file was not "
2920 "found in the current directory."
2921 msgstr ""
2922 "Ak sa súbor s titulkami nenájde v aktuálnom priečinku s filmom, tak sa "
2923 "titulky budú vyhľadávať aj v priečinkoch, ktoré sú uvedené tu."
2924
2925 #: src/libvlc-module.c:839
2926 msgid "Use subtitle file"
2927 msgstr "Použiť súbor s titulkami"
2928
2929 #: src/libvlc-module.c:841
2930 msgid ""
2931 "Load this subtitle file. To be used when autodetect cannot detect your "
2932 "subtitle file."
2933 msgstr ""
2934 "Táto funkcia sa používa najmä v prípade, že automatickou detekciou nebol "
2935 "nájdený žiaden súbor s titulkami. V tom prípade si môžete nechať ľubovoľný "
2936 "súbor načítať manuálne. "
2937
2938 #: src/libvlc-module.c:844
2939 msgid "DVD device"
2940 msgstr "Jednotka DVD"
2941
2942 #: src/libvlc-module.c:847
2943 msgid ""
2944 "This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
2945 "the drive letter (eg. D:)"
2946 msgstr ""
2947 "Toto je predvolená DVD mechanika (alebo emulovaný súbor), ktorý sa bude "
2948 "používať. Nezabudnite na dvojbodku za písmenom jednotky (napr.: D:)."
2949
2950 #: src/libvlc-module.c:851
2951 msgid "This is the default DVD device to use."
2952 msgstr "Toto je predvolená mechanika pre prehrávanie DVD."
2953
2954 #: src/libvlc-module.c:854
2955 msgid "VCD device"
2956 msgstr "Mechanika pre VCD"
2957
2958 #: src/libvlc-module.c:856
2959 msgid "This is the default VCD device to use."
2960 msgstr "Toto je predvolená mechanika, používaná pri prehrávaní VCD."
2961
2962 #: src/libvlc-module.c:858
2963 msgid "Audio CD device"
2964 msgstr "Mechanika pre Audio CD"
2965
2966 #: src/libvlc-module.c:860
2967 msgid "This is the default Audio CD device to use."
2968 msgstr "Toto je predvolená jednotka, ktorá sa používa pri čítaní Audio CD."
2969
2970 #: src/libvlc-module.c:862
2971 msgid "Force IPv6"
2972 msgstr "Vynútiť si protokol IPv6"
2973
2974 #: src/libvlc-module.c:864
2975 msgid "IPv6 will be used by default for all connections."
2976 msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv6."
2977
2978 #: src/libvlc-module.c:866
2979 msgid "Force IPv4"
2980 msgstr "Vynútiť si protokol IPv4"
2981
2982 #: src/libvlc-module.c:868
2983 msgid "IPv4 will be used by default for all connections."
2984 msgstr "Pri všetkých spojeniach sa bude používať protokol IPv4."
2985
2986 #: src/libvlc-module.c:870
2987 msgid "TCP connection timeout"
2988 msgstr "Časový limit pre spojenie TCP"
2989
2990 #: src/libvlc-module.c:872
2991 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds). "
2992 msgstr ""
2993 "Predvolený časový limit pre uskutočnenie TCP spojenia (v milisekundách)."
2994
2995 #: src/libvlc-module.c:874
2996 msgid "SOCKS server"
2997 msgstr "SOCKS server"
2998
2999 #: src/libvlc-module.c:876
3000 msgid ""
3001 "SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
3002 "used for all TCP connections"
3003 msgstr ""
3004 "Názov servera SOCKS, ktorý sa bude používať. Adresu zadávajte v tvare adresa:"
3005 "port. Tento server sa potom bude používať pri všetkých TCP spojeniach."
3006
3007 #: src/libvlc-module.c:879
3008 msgid "SOCKS user name"
3009 msgstr "Meno používateľa na serveri SOCKS"
3010
3011 #: src/libvlc-module.c:881
3012 msgid "User name to be used for connection to the SOCKS proxy."
3013 msgstr ""
3014 "Prihláste sa pod tým menom používateľa, ktoré Vám bolo pridelené pre prístup "
3015 "na SOCKS proxy-server."
3016
3017 #: src/libvlc-module.c:883
3018 msgid "SOCKS password"
3019 msgstr "Heslo na serveri SOCKS"
3020
3021 #: src/libvlc-module.c:885
3022 msgid "Password to be used for connection to the SOCKS proxy."
3023 msgstr ""
3024 "Prihláste sa tým heslom, ktoré Vám bolo pridelené pre prístup na SOCKS proxy-"
3025 "server."
3026
3027 #: src/libvlc-module.c:887
3028 msgid "Title metadata"
3029 msgstr "Meta-údaje o titule"
3030
3031 #: src/libvlc-module.c:889
3032 msgid "Allows you to specify a \"title\" metadata for an input."
3033 msgstr "Tu môžete zadať meta-údaje pre názov vstupu."
3034
3035 #: src/libvlc-module.c:891
3036 msgid "Author metadata"
3037 msgstr "Meta-údaje o autorovi"
3038
3039 #: src/libvlc-module.c:893
3040 msgid "Allows you to specify an \"author\" metadata for an input."
3041 msgstr "Tu môžete zadať meta-údaje pre vstup."
3042
3043 #: src/libvlc-module.c:895
3044 msgid "Artist metadata"
3045 msgstr "Meta-údaje hercov"
3046
3047 #: src/libvlc-module.c:897
3048 msgid "Allows you to specify an \"artist\" metadata for an input."
3049 msgstr "Tu môžete zadať meta-údaje pre hercov."
3050
3051 #: src/libvlc-module.c:899
3052 msgid "Genre metadata"
3053 msgstr "Meta-údaje žánru"
3054
3055 #: src/libvlc-module.c:901
3056 msgid "Allows you to specify a \"genre\" metadata for an input."
3057 msgstr "Tu môžete zadať žáner."
3058
3059 #: src/libvlc-module.c:903
3060 msgid "Copyright metadata"
3061 msgstr "Meta-údaje autorských práv"
3062
3063 #: src/libvlc-module.c:905
3064 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
3065 msgstr "Tu môžete zadať autorské práva. "
3066
3067 #: src/libvlc-module.c:907
3068 msgid "Description metadata"
3069 msgstr "Meta-údaje popisu"
3070
3071 #: src/libvlc-module.c:909
3072 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
3073 msgstr "Tu môžete zadať meta-údaje s popisom."
3074
3075 #: src/libvlc-module.c:911
3076 msgid "Date metadata"
3077 msgstr "Meta-údaje dátumu"
3078
3079 #: src/libvlc-module.c:913
3080 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
3081 msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať meta-údaje typu \"dátum\"."
3082
3083 #: src/libvlc-module.c:915
3084 msgid "URL metadata"
3085 msgstr "Meta-údaje URL"
3086
3087 #: src/libvlc-module.c:917
3088 msgid "Allows you to specify a \"url\" metadata for an input."
3089 msgstr "Tu môžete pre nejaký vstup špecifikovať meta-údaje typu \"url\"."
3090
3091 #: src/libvlc-module.c:921
3092 msgid ""
3093 "This option can be used to alter the way VLC selects its codecs "
3094 "(decompression methods). Only advanced users should alter this option as it "
3095 "can break playback of all your streams."
3096 msgstr ""
3097 "Týmto nastavením môžete ovplyvniť to, ako si program VLC vyberá kodeky "
3098 "(metódy dekomprimovania). Toto nastavenie by mali meniť len skúsení "
3099 "používatelia, pretože nesprávnym nastavením znemožníte prehrávanie "
3100 "akýchkoľvek streamov."
3101
3102 #: src/libvlc-module.c:925
3103 msgid "Preferred decoders list"
3104 msgstr "Zoznam preferovaných dekodérov"
3105
3106 #: src/libvlc-module.c:927
3107 msgid ""
3108 "List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
3109 "try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
3110 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
3111 msgstr ""
3112 "Zoznam kodekov, ktoré bude program VLC používať prioritne. Napríklad: "
3113 "zadaním voľby 'dummy,a52' zaistíte, že najskôr sa program bude snažiť použiť "
3114 "fingovaný kodek a52 a až potom vyskúša použitie ostatných kodekov. Túto "
3115 "voľbu by mali meniť len skúsení užívatelia, pretože nesprávne nastavenie "
3116 "môže úplne znemožniť streamovanie."
3117
3118 #: src/libvlc-module.c:932
3119 msgid "Preferred encoders list"
3120 msgstr "Zoznam preferovaných enkodérov"
3121
3122 #: src/libvlc-module.c:934
3123 msgid ""
3124 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
3125 msgstr ""
3126 "Tu si môžete vybrať, ktoré enkodéry bude program VLC používať prioritne."
3127
3128 #: src/libvlc-module.c:937
3129 msgid "Prefer system plugins over VLC"
3130 msgstr "Preferovať systémové prídavné moduly pred modulmi programu VLC"
3131
3132 #: src/libvlc-module.c:939
3133 msgid ""
3134 "Indicates whether VLC will prefer native plugins installed on system over "
3135 "VLC owns plugins whenever a choice is available."
3136 msgstr ""
3137 "Nastavenie udáva, či bude program VLC preferovať svoje vlastné prídavné "
3138 "moduly, alebo radšej systémové prídavné moduly v prípade, že budú dostupné "
3139 "obidva."
3140
3141 #: src/libvlc-module.c:948
3142 msgid ""
3143 "These options allow you to set default global options for the stream output "
3144 "subsystem."
3145 msgstr "Týmito voľbami môžete zmeniť globálne nastavenia výstupu streamu."
3146
3147 #: src/libvlc-module.c:951
3148 msgid "Default stream output chain"
3149 msgstr "Predvolený reťazec pre výstup streamu"
3150
3151 #: src/libvlc-module.c:953
3152 msgid ""
3153 "You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
3154 "to learn how to build such chains. Warning: this chain will be enabled for "
3155 "all streams."
3156 msgstr ""
3157 "Tu môžete zadať predvolený reťazec pre výstup streamu. Ak neviete, ako sa "
3158 "takéto reťazce vytvárajú, pozrite si prosím dokumentáciu. Pozor: tento "
3159 "reťazec bude aktivovaný pre všetky streamy."
3160
3161 #: src/libvlc-module.c:957
3162 msgid "Enable streaming of all ES"
3163 msgstr "Zapnúť streamovanie všetkých elementárnych streamov."
3164
3165 #: src/libvlc-module.c:959
3166 msgid "Stream all elementary streams (video, audio and subtitles)"
3167 msgstr "Streamovať všetky elementárne streamy (video, zvuk a titulky)"
3168
3169 #: src/libvlc-module.c:961
3170 msgid "Display while streaming"
3171 msgstr "Zobrazovať počas streamovania"
3172
3173 #: src/libvlc-module.c:963
3174 msgid "Play locally the stream while streaming it."
3175 msgstr "Prehrávať stream lokálne už počas jeho streamovania."
3176
3177 #: src/libvlc-module.c:965
3178 msgid "Enable video stream output"
3179 msgstr "Zapnúť výstup videa pre streamy"
3180
3181 #: src/libvlc-module.c:967
3182 msgid ""
3183 "Choose whether the video stream should be redirected to the stream output "
3184 "facility when this last one is enabled."
3185 msgstr ""
3186 "Vyberte si, či sa má video-stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
3187 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
3188
3189 #: src/libvlc-module.c:970
3190 msgid "Enable audio stream output"
3191 msgstr "Zapnúť výstup zvuku pre streamy"
3192
3193 #: src/libvlc-module.c:972
3194 msgid ""
3195 "Choose whether the audio stream should be redirected to the stream output "
3196 "facility when this last one is enabled."
3197 msgstr ""
3198 "Vyberte si, či sa má zvukový stream presmerovať do rozhrania pre výstup "
3199 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
3200
3201 #: src/libvlc-module.c:975
3202 msgid "Enable SPU stream output"
3203 msgstr "Zapnúť výstup streamu SPU"
3204
3205 #: src/libvlc-module.c:977
3206 msgid ""
3207 "Choose whether the SPU streams should be redirected to the stream output "
3208 "facility when this last one is enabled."
3209 msgstr ""
3210 "Vyberte si, či sa majú SPU streamy presmerovať do rozhrania pre výstup "
3211 "streamov, ak je takéto rozhranie zapnuté."
3212
3213 #: src/libvlc-module.c:980
3214 msgid "Keep stream output open"
3215 msgstr "Ponechať výstup pre streamy otvorený"
3216
3217 #: src/libvlc-module.c:982
3218 msgid ""
3219 "This allows you to keep an unique stream output instance across multiple "
3220 "playlist item (automatically insert the gather stream output if not "
3221 "specified)"
3222 msgstr "Tu si môžete zvoliť, že sa zachová unikátny výstup streamu. "
3223
3224 #: src/libvlc-module.c:986
3225 msgid "Stream output muxer caching (ms)"
3226 msgstr ""
3227 "Ukladanie dátového toku, vystupujúceho z muxéra, do vyrovnávacej pamäte (ms)"
3228
3229 #: src/libvlc-module.c:988
3230 msgid ""
3231 "This allow you to configure the initial caching amount for stream output  "
3232 "muxer. This value should be set in milliseconds."
3233 msgstr ""
3234 "Tu môžete nastaviť počiatočnú hodnotu ukladania dát do vyrovnávacej pamäte, "
3235 "pre výstupný muxér dátových tokov.  Táto hodnota sa nastavuje v "
3236 "milisekundách."
3237
3238 #: src/libvlc-module.c:991
3239 msgid "Preferred packetizer list"
3240 msgstr "Zoznam preferovaných paketizérov"
3241
3242 #: src/libvlc-module.c:993
3243 msgid ""
3244 "This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
3245 msgstr ""
3246 "Tu si môžete vybrať poradie, v ktorom bude program VLC vyberať jednotlivé "
3247 "paketizéry."
3248
3249 #: src/libvlc-module.c:996
3250 msgid "Mux module"
3251 msgstr "Zmiešavací modul"
3252
3253 #: src/libvlc-module.c:998
3254 msgid "This is a legacy entry to let you configure mux modules"
3255 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií zmiešavacích modulov"
3256
3257 #: src/libvlc-module.c:1000
3258 msgid "Access output module"
3259 msgstr "Modul \"Access-output\""
3260
3261 #: src/libvlc-module.c:1002
3262 msgid "This is a legacy entry to let you configure access output modules"
3263 msgstr "Tadiaľto vedie cesta ku konfigurácií modulov typu \"access-output\""
3264
3265 #: src/libvlc-module.c:1004
3266 msgid "Control SAP flow"
3267 msgstr "Kontrolovať tok SAP"
3268
3269 #: src/libvlc-module.c:1006
3270 msgid ""
3271 "If this option is enabled, the flow on the SAP multicast address will be "
3272 "controlled. This is needed if you want to make announcements on the MBone."
3273 msgstr ""
3274 "Ak je táto voľba aktívna, bude sa kontrolovať tok dát cez multicast-adresu. "
3275
3276 #: src/libvlc-module.c:1010
3277 msgid "SAP announcement interval"
3278 msgstr "Interval oznamovania správ zo SAP"
3279
3280 #: src/libvlc-module.c:1012
3281 msgid ""
3282 "When the SAP flow control is disabled, this lets you set the fixed interval "
3283 "between SAP announcements."
3284 msgstr ""
3285 "Ak je zablokovaná kontrola toku SAP, tak tu môžete nastaviť časový interval "
3286 "medzi jednotlivými oznámeniami cez SAP."
3287
3288 #: src/libvlc-module.c:1021
3289 msgid ""
3290 "These options allow you to enable special CPU optimizations. You should "
3291 "always leave all these enabled."
3292 msgstr ""
3293 "Touto voľbou môžete aktivovať niektoré špeciálne optimalizácie činnosti "
3294 "procesora. Všetky optimalizácie by za normálnych okolností mali zostať "
3295 "zapnuté."
3296
3297 #: src/libvlc-module.c:1024
3298 msgid "Enable CPU MMX support"
3299 msgstr "Zapnúť podporu technológie MMX"
3300
3301 #: src/libvlc-module.c:1026
3302 msgid ""
3303 "If your processor supports the MMX instructions set, VLC can take advantage "
3304 "of them."
3305 msgstr ""
3306 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX, program VLC dokáže túto "
3307 "funkciu využiť."
3308
3309 #: src/libvlc-module.c:1029
3310 msgid "Enable CPU 3D Now! support"
3311 msgstr "Zapnúť podporu technológie 3D Now!"
3312
3313 #: src/libvlc-module.c:1031
3314 msgid ""
3315 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, VLC can take "
3316 "advantage of them."
3317 msgstr ""
3318 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu 3D Now!, program VLC dokáže túto "
3319 "funkciu využiť."
3320
3321 #: src/libvlc-module.c:1034
3322 msgid "Enable CPU MMX EXT support"
3323 msgstr "Zanpúť podporu technológie MMX EXT"
3324
3325 #: src/libvlc-module.c:1036
3326 msgid ""
3327 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, VLC can take "
3328 "advantage of them."
3329 msgstr ""
3330 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu MMX EXT, program VLC dokáže túto "
3331 "funkciu využiť."
3332
3333 #: src/libvlc-module.c:1039
3334 msgid "Enable CPU SSE support"
3335 msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE"
3336
3337 #: src/libvlc-module.c:1041
3338 msgid ""
3339 "If your processor supports the SSE instructions set, VLC can take advantage "
3340 "of them."
3341 msgstr ""
3342 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE, program VLC dokáže túto "
3343 "funkciu využiť."
3344
3345 #: src/libvlc-module.c:1044
3346 msgid "Enable CPU SSE2 support"
3347 msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE2"
3348
3349 #: src/libvlc-module.c:1046
3350 msgid ""
3351 "If your processor supports the SSE2 instructions set, VLC can take advantage "
3352 "of them."
3353 msgstr ""
3354 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE2, program VLC dokáže túto "
3355 "funkciu využiť."
3356
3357 #: src/libvlc-module.c:1049
3358 msgid "Enable CPU SSE3 support"
3359 msgstr "Zapnúť podporu technológieSSE3"
3360
3361 #: src/libvlc-module.c:1051
3362 msgid ""
3363 "If your processor supports the SSE3 instructions set, VLC can take advantage "
3364 "of them."
3365 msgstr ""
3366 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE3, program VLC dokáže túto "
3367 "funkciu využiť."
3368
3369 #: src/libvlc-module.c:1054
3370 msgid "Enable CPU SSSE3 support"
3371 msgstr "Zapnúť podporu technológie SSSE3"
3372
3373 #: src/libvlc-module.c:1056
3374 msgid ""
3375 "If your processor supports the SSSE3 instructions set, VLC can take "
3376 "advantage of them."
3377 msgstr ""
3378 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSSE3, program VLC dokáže túto "
3379 "funkciu využiť."
3380
3381 #: src/libvlc-module.c:1059
3382 msgid "Enable CPU SSE4.1 support"
3383 msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE4.1"
3384
3385 #: src/libvlc-module.c:1061
3386 msgid ""
3387 "If your processor supports the SSE4.1 instructions set, VLC can take "
3388 "advantage of them."
3389 msgstr ""
3390 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE4.1, program VLC dokáže túto "
3391 "funkciu využiť."
3392
3393 #: src/libvlc-module.c:1064
3394 msgid "Enable CPU SSE4.2 support"
3395 msgstr "Zapnúť podporu technológie SSE4.2"
3396
3397 #: src/libvlc-module.c:1066
3398 msgid ""
3399 "If your processor supports the SSE4.2 instructions set, VLC can take "
3400 "advantage of them."
3401 msgstr ""
3402 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu SSE4.2, program VLC dokáže túto "
3403 "funkciu využiť."
3404
3405 #: src/libvlc-module.c:1069
3406 msgid "Enable CPU AltiVec support"
3407 msgstr "Zapnúť podporu technológie AltiVec"
3408
3409 #: src/libvlc-module.c:1071
3410 msgid ""
3411 "If your processor supports the AltiVec instructions set, VLC can take "
3412 "advantage of them."
3413 msgstr ""
3414 "Ak Váš procesor podporuje inštrukčnú sadu AltiVecT, program VLC dokáže túto "
3415 "funkciu využiť."
3416
3417 #: src/libvlc-module.c:1076
3418 msgid ""
3419 "These options allow you to select default modules. Leave these alone unless "
3420 "you really know what you are doing."
3421 msgstr ""
3422 "V tejto časti si môžete vybrať predvolené moduly. Pokiaľ si však nie ste "
3423 "istý správnosťou svojho výberu, radšej nastavenie nemeňte."
3424
3425 #: src/libvlc-module.c:1079
3426 msgid "Memory copy module"
3427 msgstr "Pamäťový modul pre kopírovanie"
3428
3429 #: src/libvlc-module.c:1081
3430 msgid ""
3431 "You can select which memory copy module you want to use. By default VLC will "
3432 "select the fastest one supported by your hardware."
3433 msgstr ""
3434 "Tu si môžete vybrať, ktorý pamäťový modul sa použije pri kopírovaní. Program "
3435 "VLC automaticky vyberá vždy najrýchlejší modul, podporovaný Vašim hardvérom."
3436
3437 #: src/libvlc-module.c:1084
3438 msgid "Access module"
3439 msgstr "Prístupový modul"
3440
3441 #: src/libvlc-module.c:1086
3442 msgid ""
3443 "This allows you to force an access module. You can use it if the correct "
3444 "access is not automatically detected. You should not set this as a global "
3445 "option unless you really know what you are doing."
3446 msgstr ""
3447 "Touto voľbou si vynútite použitie konkrétneho prístupového modulu. Konkrétny "
3448 "modul si musíte vybrať napríklad v prípade, že ho program nevyberie "
3449 "automaticky, alebo keď program vyberie nesprávny modul. Toto nastavenie však "
3450 "nenechávajte ako globálne (platné pre celý program VLC). "
3451
3452 #: src/libvlc-module.c:1090
3453 msgid "Stream filter module"
3454 msgstr "Modul na filtrovanie streamu"
3455
3456 #: src/libvlc-module.c:1092
3457 msgid "Stream filters are used to modify the stream that is being read. "
3458 msgstr ""
3459 "Filtre streamu sa používa ak chcete modifikovať stream, ktorý sa práve číta."
3460
3461 #: src/libvlc-module.c:1094
3462 msgid "Demux module"
3463 msgstr "Modul pre demuxovanie"
3464
3465 #: src/libvlc-module.c:1096
3466 msgid ""
3467 "Demultiplexers are used to separate the \"elementary\" streams (like audio "
3468 "and video streams). You can use it if the correct demuxer is not "
3469 "automatically detected. You should not set this as a global option unless "
3470 "you really know what you are doing."
3471 msgstr ""
3472 "Demuxéry (nazývané často aj ako demultiplexéry) sa používajú na oddeľovanie "
3473 "\"elementárnych\" streamov (napríklad na oddelenie hudby od videa). Tu si "
3474 "môžete vybrať iný demultiplexér v prípade, že Vám nevyhovuje ten, ktorý "
3475 "vybral program automaticky. Neodporúčame Vám ale, aby ste nastavili vlastný "
3476 "demultiplexér tak, aby sa používal ako štandardný."
3477
3478 #: src/libvlc-module.c:1101
3479 msgid "Allow real-time priority"
3480 msgstr "Povoliť real-time prioritu"
3481
3482 #: src/libvlc-module.c:1103
3483 msgid ""
3484 "Running VLC in real-time priority will allow for much more precise "
3485 "scheduling and yield better, especially when streaming content. It can "
3486 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
3487 "only activate this if you know what you're doing."
3488 msgstr ""
3489 "Spustenie programu VLC v real-time režime Vám umožní využívať lepšie "
3490 "plánovanie a je vhodné v prípade, že práve odosielate stream. Tento režim "
3491 "však môže preťažiť a spomaliť celý počítač. Mali by ste ho preto aktivovať "
3492 "iba v prípade, že naozaj viete, prečo tak činíte."
3493
3494 #: src/libvlc-module.c:1109
3495 msgid "Adjust VLC priority"
3496 msgstr "Prispôsobiť prioritu programu VLC"
3497
3498 #: src/libvlc-module.c:1111
3499 msgid ""
3500 "This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
3501 "You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
3502 "VLC instances."
3503 msgstr ""
3504 "Táto voľba pridá offset (či už kladný alebo záporný) k predvoleným prioritám "
3505 "programu VLC. Voľba sa používa vtedy, ak chcete upraviť prioritu programu "
3506 "voči iným spusteným programom"
3507
3508 #: src/libvlc-module.c:1115
3509 msgid "(Experimental) Don't do caching at the access level."
3510 msgstr "(Experimentálne) Neukladať do vyrovnávacej pamäti na úrovni vstupu."
3511
3512 #: src/libvlc-module.c:1117
3513 msgid ""
3514 "This option is useful if you want to lower the latency when reading a stream"
3515 msgstr "Túto voľbu možno použiť "
3516
3517 #: src/libvlc-module.c:1120
3518 msgid "Modules search path"
3519 msgstr "Ďalšia cesta k prídavným modulom"
3520
3521 #: src/libvlc-module.c:1122
3522 msgid ""
3523 "Additional path for VLC to look for its modules. You can add several paths "
3524 "by concatenating them using \" PATH_SEP \" as separator"
3525 msgstr ""
3526 "Tu môžete zadať cestu k ďalšiemu priečinku, v ktorom sa budú vyhľadávať "
3527 "prídavné moduly pre program VLC. Môžete pridať aj reťazec ciest, oddelených "
3528 "znakmi \" PATH_SEP \""
3529
3530 #: src/libvlc-module.c:1125
3531 msgid "Data search path"
3532 msgstr "Cesta pre vyhľadávanie údajov"
3533
3534 #: src/libvlc-module.c:1127
3535 msgid "Override the default data/share search path."
3536 msgstr "Ignorovať predvolenú cestu pre vyhľadávanie/zdieľanie údajov."
3537
3538 #: src/libvlc-module.c:1129
3539 msgid "VLM configuration file"
3540 msgstr "Konfiguračný súbor VLM"
3541
3542 #: src/libvlc-module.c:1131
3543 msgid "Read a VLM configuration file as soon as VLM is started."
3544 msgstr "Načítať konfiguračný súbor VLM po spustení VLM. "
3545
3546 #: src/libvlc-module.c:1133
3547 msgid "Use a plugins cache"
3548 msgstr "Použiť vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
3549
3550 #: src/libvlc-module.c:1135
3551 msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
3552 msgstr "Týmto nastavením rapídne urýchlite spúšťanie programu VLC."
3553
3554 #: src/libvlc-module.c:1137
3555 msgid "Locally collect statistics"
3556 msgstr "Zbierať lokálnu štatistiku"
3557
3558 #: src/libvlc-module.c:1139
3559 msgid "Collect miscellaneous local statistics about the playing media."
3560 msgstr "Zbierať lokálne štatistické údaje o práve prehrávanom médiu."
3561
3562 #: src/libvlc-module.c:1141
3563 msgid "Run as daemon process"
3564 msgstr "Spustiť ako skrytú službu"
3565
3566 #: src/libvlc-module.c:1143
3567 msgid "Runs VLC as a background daemon process."
3568 msgstr "Program VLC sa spustí ako služba na pozadí."
3569
3570 #: src/libvlc-module.c:1145
3571 msgid "Write process id to file"
3572 msgstr "Zapisovať ID služby do súboru"
3573
3574 #: src/libvlc-module.c:1147
3575 msgid "Writes process id into specified file."
3576 msgstr "Identifikačné číslo služby sa zapíše do špeciálneho súboru."
3577
3578 #: src/libvlc-module.c:1149
3579 msgid "Log to file"
3580 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
3581
3582 #: src/libvlc-module.c:1151
3583 msgid "Log all VLC messages to a text file."
3584 msgstr "Zaznamenávať všetky hlásenia programu VLC do textového súboru."
3585
3586 #: src/libvlc-module.c:1153
3587 msgid "Log to syslog"
3588 msgstr "Zaznamenávať do súboru"
3589
3590 #: src/libvlc-module.c:1155
3591 msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
3592 msgstr ""
3593 "Zaznamenávať všetky hlásenia programu VLC do systémových záznamov (funguje v "
3594 "systémoch UNIX)."
3595
3596 #: src/libvlc-module.c:1157
3597 msgid "Allow only one running instance"
3598 msgstr "Povoliť len jednu spustenú inštanciu programu"
3599
3600 #: src/libvlc-module.c:1160
3601 msgid ""
3602 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3603 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3604 "instance of VLC to be opened each time you double-click on a file in the "
3605 "explorer. This option will allow you to play the file with the already "
3606 "running instance or enqueue it."
3607 msgstr ""
3608 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
3609 "napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a Vy "
3610 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
3611 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
3612 "sa len zaradí do playlistu."
3613
3614 #: src/libvlc-module.c:1167
3615 msgid ""
3616 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
3617 "example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
3618 "instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
3619 "This option will allow you to play the file with the already running "
3620 "instance or enqueue it. This option requires the D-Bus session daemon to be "
3621 "active and the running instance of VLC to use D-Bus control interface."
3622 msgstr ""
3623 "Povolenie jedinej inštancie programu VLC môže byť niekedy veľmi užitočné, "
3624 "napríklad vtedy, ak je s programom asociovaných viac druhov súborov a Vy "
3625 "nechcete, aby sa vždy pri dvojkliknutí na asociovaný súbor, otvorilo nové "
3626 "okno s programom VLC. Táto voľba spôsobí to, že súbor, na ktorý ste klikli, "
3627 "sa prehrá alebo zaradí do playlistu. Táto funkcia vyžaduje, aby bola aktívna "
3628 "súčasť D-Bus sesion daemon a aby bola spustená aspoň jedna inštancia "
3629 "programu VLC, aby bolo možné použiť kontrolné rozhranie D-Bus."
3630
3631 #: src/libvlc-module.c:1176
3632 msgid "VLC is started from file association"
3633 msgstr "Program VLC môže byť spustený aj po kliknutí na asociovaný súboru"
3634
3635 #: src/libvlc-module.c:1178
3636 msgid "Tell VLC that it is being launched due to a file association in the OS"
3637 msgstr "Prikážte programu VLC, že sa má spustiť keď kliknete na nejaký súbor."
3638
3639 #: src/libvlc-module.c:1181
3640 msgid "One instance when started from file"
3641 msgstr "Pri otvorení súboru vytvoriť jednu inštanciu programu"
3642
3643 #: src/libvlc-module.c:1183
3644 msgid "Allow only one running instance when started from file."
3645 msgstr ""
3646 "Ak program spustíte tak, že otvoríte nejaký súbor, spustí sa len jedna "
3647 "inštancia programu."
3648
3649 #: src/libvlc-module.c:1185
3650 msgid "Increase the priority of the process"
3651 msgstr "Zvýšiť prioritu procesu"
3652
3653 #: src/libvlc-module.c:1187
3654 msgid ""
3655 "Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
3656 "experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
3657 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
3658 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
3659 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
3660 "machine."
3661 msgstr ""
3662 "Zvýšením priority procesu môžete značne vylepšiť prehrávanie súborov. "
3663 "Program VLC totiž nebude rušený inými programami, ktoré môžu za iných "
3664 "okolností značne zaťažovať celý systém. Pozor, ak by ste zvýšili prioritu "
3665 "procesu až príliš, môže to viesť ku príliš veľkému zaťaženiu systému a "
3666 "systém môže prestať odpovedať na Vaše príkazy. Zvyčajne sa to potom končí "
3667 "reštartovaním počítača."
3668
3669 #: src/libvlc-module.c:1195
3670 msgid "Enqueue items to playlist when in one instance mode"
3671 msgstr ""
3672 "Ak je povolené spúšťanie iba jednej inštancie programu, zaraďovať položky do "
3673 "playlistu."
3674
3675 #: src/libvlc-module.c:1197
3676 msgid ""
3677 "When using the one instance only option, enqueue items to playlist and keep "
3678 "playing current item."
3679 msgstr ""
3680 "Ak je nastavené, že sa bude spúšťať len jedna inštancia programu, tak sa "
3681 "nové položky do playlistu len pridajú, ale bude sa pokračovať v prehrávaní "
3682 "aktuálnej položky."
3683
3684 #: src/libvlc-module.c:1206
3685 msgid ""
3686 "These options define the behavior of the playlist. Some of them can be "
3687 "overridden in the playlist dialog box."
3688 msgstr ""
3689 "Tieto nastavenia definujú správanie sa playlistu. Niektorý z nich sa dajú "
3690 "zmeniť v dialógovom okne Playlist."
3691
3692 #: src/libvlc-module.c:1209
3693 msgid "Automatically preparse files"
3694 msgstr "Automaticky pripraviť súbory"
3695
3696 #: src/libvlc-module.c:1211
3697 msgid ""
3698 "Automatically preparse files added to the playlist (to retrieve some "
3699 "metadata)."
3700 msgstr ""
3701 "K súborom pridaným do playlistu sa automaticky doplnia niektoré meta-údaje, "
3702 "zobrazované pri prehrávaní."
3703
3704 #: src/libvlc-module.c:1214
3705 msgid "Album art policy"
3706 msgstr "Metóda zisťovania albumu"
3707
3708 #: src/libvlc-module.c:1216
3709 msgid "Choose how album art will be downloaded."
3710 msgstr "Vyberte si, ako sa má stiahnuť druh albumu."
3711
3712 #: src/libvlc-module.c:1222
3713 msgid "Manual download only"
3714 msgstr "Stiahnuť manuálne"
3715
3716 #: src/libvlc-module.c:1223
3717 msgid "When track starts playing"
3718 msgstr "Keď sa začne prehrávať stopa z albumu"
3719
3720 #: src/libvlc-module.c:1224
3721 msgid "As soon as track is added"
3722 msgstr "Hneď po pridaní stopy"
3723
3724 #: src/libvlc-module.c:1226
3725 msgid "Services discovery modules"
3726 msgstr "Moduly pre zisťovanie služieb."
3727
3728 #: src/libvlc-module.c:1228
3729 msgid ""
3730 "Specifies the services discovery modules to load, separated by colons. "
3731 "Typical values are sap, hal, ..."
3732 msgstr ""
3733 "Udáva, ktoré moduly pre zisťovanie služieb sa načítajú. Zoznam oddeľujte "
3734 "dvojbodkami. Typické hodnoty sú napr.: sap, hal,..."
3735
3736 #: src/libvlc-module.c:1231
3737 msgid "Play files randomly forever"
3738 msgstr "Prehrávať súbory dookola v náhodnom poradí"
3739
3740 #: src/libvlc-module.c:1233
3741 msgid "VLC will randomly play files in the playlist until interrupted."
3742 msgstr ""
3743 "Program VLC bude prehrávať súbory v playliste v náhodnom poradí, až dokedy "
3744 "ho neukončíte."
3745
3746 #: src/libvlc-module.c:1235
3747 msgid "Repeat all"
3748 msgstr "Zopakovať všetko"
3749
3750 #: src/libvlc-module.c:1237
3751 msgid "VLC will keep playing the playlist indefinitely."
3752 msgstr "Program VLC bude prehrávať položky playlistu stále dookola."
3753
3754 #: src/libvlc-module.c:1239
3755 msgid "Repeat current item"
3756 msgstr "Zopakovať aktuálnu položku"
3757
3758 #: src/libvlc-module.c:1241
3759 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
3760 msgstr "Program VLC bude prehrávať aktuálnu položku v playliste."
3761
3762 #: src/libvlc-module.c:1243
3763 msgid "Play and stop"
3764 msgstr "Prehrať a zastaviť"
3765
3766 #: src/libvlc-module.c:1245
3767 msgid "Stop the playlist after each played playlist item."
3768 msgstr "Zastaviť prehrávanie po prehraní každej položky v playliste."
3769
3770 #: src/libvlc-module.c:1247
3771 msgid "Play and exit"
3772 msgstr "Prehrať a ukončiť"
3773
3774 #: src/libvlc-module.c:1249
3775 msgid "Exit if there are no more items in the playlist."
3776 msgstr "Ak v playliste už nie sú žiadne položky, ukončiť prehrávanie."
3777
3778 #: src/libvlc-module.c:1251
3779 msgid "Play and pause"
3780 msgstr "Prehrať a zastaviť"
3781
3782 #: src/libvlc-module.c:1253
3783 msgid "Pause each item in the playlist on the last frame."
3784 msgstr "Pozastaviť pri každej položke v playliste pri poslednej snímke."
3785
3786 #: src/libvlc-module.c:1255
3787 msgid "Use media library"
3788 msgstr "Použiť knižnicu médií"
3789
3790 #: src/libvlc-module.c:1257
3791 msgid ""
3792 "The media library is automatically saved and reloaded each time you start "
3793 "VLC."
3794 msgstr ""
3795 "Knižnica médií sa automaticky ukladá a načítava vždy pri štarte programu VLC."
3796
3797 #: src/libvlc-module.c:1260
3798 msgid "Display playlist tree"
3799 msgstr "Zobraziť vetvenie playlistu"
3800
3801 #: src/libvlc-module.c:1262
3802 msgid ""
3803 "The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
3804 "directory."
3805 msgstr ""
3806 "Playlist môže mať podobu stromu, v ktorom sa dajú lepšie kategorizovať "
3807 "jednotlivé položky. Vidíte napríklad obsah konkrétnych priečinkov."
3808
3809 #: src/libvlc-module.c:1271
3810 msgid "These settings are the global VLC key bindings, known as \"hotkeys\"."
3811 msgstr ""
3812 "V tejto časti si môžete nastaviť svoje vlastné \"klávesové skratky\" "
3813 "programu VLC."
3814
3815 #: src/libvlc-module.c:1274 src/video_output/vout_intf.c:349
3816 #: modules/gui/macosx/controls.m:454 modules/gui/macosx/controls.m:510
3817 #: modules/gui/macosx/controls.m:1087 modules/gui/macosx/controls.m:1120
3818 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:68 modules/gui/macosx/intf.m:605
3819 #: modules/gui/macosx/intf.m:685 modules/gui/macosx/intf.m:750
3820 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:294
3821 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:105
3822 #: modules/gui/qt4/ui/sprefs_video.h:311
3823 msgid "Fullscreen"
3824 msgstr "Celoobrazovkový režim"
3825
3826 #: src/libvlc-module.c:1275
3827 msgid "Select the hotkey to use to swap fullscreen state."
3828 msgstr ""
3829 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prepínanie medzi klasickým "
3830 "zobrazením a zobrazením na celú obrazovku."
3831
3832 #: src/libvlc-module.c:1276
3833 msgid "Leave fullscreen"
3834 msgstr "Vypnúť celoobrazovkový režim"
3835
3836 #: src/libvlc-module.c:1277
3837 msgid "Select the hotkey to use to leave fullscreen state."
3838 msgstr ""
3839 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie celoobrazovkového "
3840 "režimu."
3841
3842 #: src/libvlc-module.c:1278
3843 msgid "Play/Pause"
3844 msgstr "Prehrať/Pozastaviť"
3845
3846 #: src/libvlc-module.c:1279
3847 msgid "Select the hotkey to use to swap paused state."
3848 msgstr ""
3849 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie/opätovné "
3850 "spustenie prehrávania"
3851
3852 #: src/libvlc-module.c:1280
3853 msgid "Pause only"
3854 msgstr "Len pozastaviť"
3855
3856 #: src/libvlc-module.c:1281
3857 msgid "Select the hotkey to use to pause."
3858 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pozastavenie prehrávania"
3859
3860 #: src/libvlc-module.c:1282
3861 msgid "Play only"
3862 msgstr "Len prehrať"
3863
3864 #: src/libvlc-module.c:1283
3865 msgid "Select the hotkey to use to play."
3866 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spustenie prehrávania"
3867
3868 #: src/libvlc-module.c:1284 modules/gui/macosx/controls.m:1010
3869 #: modules/gui/macosx/intf.m:648 modules/gui/qt4/components/controller.hpp:105
3870 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:113
3871 msgid "Faster"
3872 msgstr "Rýchlejšie"
3873
3874 #: src/libvlc-module.c:1285 src/libvlc-module.c:1291
3875 msgid "Select the hotkey to use for fast forward playback."
3876 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zrýchlenie prehrávania"
3877
3878 #: src/libvlc-module.c:1286 modules/gui/macosx/controls.m:1011
3879 #: modules/gui/macosx/intf.m:649 modules/gui/qt4/components/controller.hpp:105
3880 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:113
3881 msgid "Slower"
3882 msgstr "Pomalšie"
3883
3884 #: src/libvlc-module.c:1287 src/libvlc-module.c:1293
3885 msgid "Select the hotkey to use for slow motion playback."
3886 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre spomalenie prehrávania"
3887
3888 #: src/libvlc-module.c:1288 modules/gui/macosx/controls.m:1012
3889 #: modules/gui/macosx/intf.m:650
3890 msgid "Normal rate"
3891 msgstr "Normálna rýchlosť"
3892
3893 #: src/libvlc-module.c:1289
3894 msgid "Select the hotkey to set the playback rate back to normal."
3895 msgstr ""
3896 "Vyberte si klávesu pre nastavenie rýchlosti prehrávania na normálnu hodnotu."
3897
3898 #: src/libvlc-module.c:1290 modules/gui/qt4/menus.cpp:811
3899 msgid "Faster (fine)"
3900 msgstr "Rýchlejšie (presnejšie)"
3901
3902 #: src/libvlc-module.c:1292 modules/gui/qt4/menus.cpp:819
3903 msgid "Slower (fine)"
3904 msgstr "Pomalšie (presne)"
3905
3906 #: src/libvlc-module.c:1294 modules/control/hotkeys.c:696
3907 #: modules/gui/macosx/about.m:187 modules/gui/macosx/controls.m:1032
3908 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:73 modules/gui/macosx/intf.m:604
3909 #: modules/gui/macosx/intf.m:652 modules/gui/macosx/intf.m:738
3910 #: modules/gui/macosx/intf.m:746 modules/gui/macosx/wizard.m:309
3911 #: modules/gui/macosx/wizard.m:321 modules/gui/macosx/wizard.m:1623
3912 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:105 modules/gui/qt4/ui/sout.h:327
3913 #: modules/gui/qt4/ui/sout.h:338 modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:182
3914 #: modules/misc/notify/notify.c:321
3915 msgid "Next"
3916 msgstr "Ďalej"
3917
3918 #: src/libvlc-module.c:1295
3919 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
3920 msgstr ""
3921 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie na ďalší súbor "
3922 "zaradený v playliste"
3923
3924 #: src/libvlc-module.c:1296 modules/control/hotkeys.c:702
3925 #: modules/gui/macosx/about.m:188 modules/gui/macosx/controls.m:1031
3926 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:71 modules/gui/macosx/intf.m:599
3927 #: modules/gui/macosx/intf.m:651 modules/gui/macosx/intf.m:739
3928 #: modules/gui/macosx/intf.m:745 modules/gui/qt4/components/controller.hpp:105
3929 #: modules/gui/qt4/ui/sout.h:337 modules/gui/qt4/ui/sout.h:346
3930 #: modules/misc/notify/notify.c:319
3931 msgid "Previous"
3932 msgstr "Dozadu"
3933
3934 #: src/libvlc-module.c:1297
3935 msgid "Select the hotkey to use to skip to the previous item in the playlist."
3936 msgstr ""
3937 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
3938 "súboru v playliste"
3939
3940 #: src/libvlc-module.c:1298 modules/gui/macosx/controls.m:1023
3941 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:72 modules/gui/macosx/intf.m:602
3942 #: modules/gui/macosx/intf.m:647 modules/gui/macosx/intf.m:737
3943 #: modules/gui/macosx/intf.m:744 modules/gui/qt4/components/controller.hpp:104
3944 #: modules/gui/qt4/ui/streampanel.h:181 modules/misc/notify/xosd.c:231
3945 msgid "Stop"
3946 msgstr "Stop"
3947
3948 #: src/libvlc-module.c:1299
3949 msgid "Select the hotkey to stop playback."
3950 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zastavenie prehrávania"
3951
3952 #: src/libvlc-module.c:1300 modules/gui/fbosd.c:127 modules/gui/fbosd.c:195
3953 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:96 modules/gui/macosx/bookmarks.m:105
3954 #: modules/gui/macosx/embeddedwindow.m:70 modules/gui/macosx/intf.m:607
3955 #: modules/gui/qt4/ui/video_effects.h:1167 modules/video_filter/marq.c:158
3956 #: modules/video_filter/rss.c:201
3957 msgid "Position"
3958 msgstr "Pozícia"
3959
3960 #: src/libvlc-module.c:1301
3961 msgid "Select the hotkey to display the position."
3962 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie pozície."
3963
3964 #: src/libvlc-module.c:1303
3965 msgid "Very short backwards jump"
3966 msgstr "Veľmi krátky skok späť"
3967
3968 #: src/libvlc-module.c:1305
3969 msgid "Select the hotkey to make a very short backwards jump."
3970 msgstr ""
3971 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o veľmi malý kúsok "
3972 "späť."
3973
3974 #: src/libvlc-module.c:1306
3975 msgid "Short backwards jump"
3976 msgstr "Krátky skok späť"
3977
3978 #: src/libvlc-module.c:1308
3979 msgid "Select the hotkey to make a short backwards jump."
3980 msgstr ""
3981 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok späť."
3982
3983 #: src/libvlc-module.c:1309
3984 msgid "Medium backwards jump"
3985 msgstr "Väčší skok späť"
3986
3987 #: src/libvlc-module.c:1311
3988 msgid "Select the hotkey to make a medium backwards jump."
3989 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť."
3990
3991 #: src/libvlc-module.c:1312
3992 msgid "Long backwards jump"
3993 msgstr "Dlhý skok späť"
3994
3995 #: src/libvlc-module.c:1314
3996 msgid "Select the hotkey to make a long backwards jump."
3997 msgstr ""
3998 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie späť o veľký kus."
3999
4000 #: src/libvlc-module.c:1316
4001 msgid "Very short forward jump"
4002 msgstr "Veľmi krátky skok dopredu"
4003
4004 #: src/libvlc-module.c:1318
4005 msgid "Select the hotkey to make a very short forward jump."
4006 msgstr ""
4007 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o malý kúsok vpred."
4008
4009 #: src/libvlc-module.c:1319
4010 msgid "Short forward jump"
4011 msgstr "Krátky skok dopredu"
4012
4013 #: src/libvlc-module.c:1321
4014 msgid "Select the hotkey to make a short forward jump."
4015 msgstr ""
4016 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie o kúsok vpred."
4017
4018 #: src/libvlc-module.c:1322
4019 msgid "Medium forward jump"
4020 msgstr "Väčší skok dopredu"
4021
4022 #: src/libvlc-module.c:1324
4023 msgid "Select the hotkey to make a medium forward jump."
4024 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie vpred."
4025
4026 #: src/libvlc-module.c:1325
4027 msgid "Long forward jump"
4028 msgstr "Dlhý skok dopredu"
4029
4030 #: src/libvlc-module.c:1327
4031 msgid "Select the hotkey to make a long forward jump."
4032 msgstr ""
4033 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre preskočenie dopredu o veľký "
4034 "kus."
4035
4036 #: src/libvlc-module.c:1328 modules/control/hotkeys.c:713
4037 msgid "Next frame"
4038 msgstr "Ďalšia snímka"
4039
4040 #: src/libvlc-module.c:1330
4041 msgid "Select the hotkey to got to the next video frame."
4042 msgstr ""
4043 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prechod na ďalšiu snímku videa"
4044
4045 #: src/libvlc-module.c:1332
4046 msgid "Very short jump length"
4047 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku"
4048
4049 #: src/libvlc-module.c:1333
4050 msgid "Very short jump length, in seconds."
4051 msgstr "Dĺžka veľmi krátkeho skoku, v sekundách"
4052
4053 #: src/libvlc-module.c:1334
4054 msgid "Short jump length"
4055 msgstr "Dĺžka krátkeho skoku"
4056
4057 #: src/libvlc-module.c:1335
4058 msgid "Short jump length, in seconds."
4059 msgstr "Dĺžka malého skoku, v sekundách."
4060
4061 #: src/libvlc-module.c:1336
4062 msgid "Medium jump length"
4063 msgstr "Dĺžka stredne veľkého skoku"
4064
4065 #: src/libvlc-module.c:1337
4066 msgid "Medium jump length, in seconds."
4067 msgstr "Dĺžka stredne veľkého skoku, v sekundách."
4068
4069 #: src/libvlc-module.c:1338
4070 msgid "Long jump length"
4071 msgstr "Dĺžka veľkého skoku"
4072
4073 #: src/libvlc-module.c:1339
4074 msgid "Long jump length, in seconds."
4075 msgstr "Dĺžka veľkého skoku, v sekundách."
4076
4077 #: src/libvlc-module.c:1341 modules/control/hotkeys.c:179
4078 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:108
4079 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:118 modules/gui/qt4/menus.cpp:886
4080 #: modules/gui/skins2/commands/cmd_quit.cpp:40
4081 msgid "Quit"
4082 msgstr "Koniec"
4083
4084 #: src/libvlc-module.c:1342
4085 msgid "Select the hotkey to quit the application."
4086 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre ukončenie programu."
4087
4088 #: src/libvlc-module.c:1343
4089 msgid "Navigate up"
4090 msgstr "Navigovať smerom nahor"
4091
4092 #: src/libvlc-module.c:1344
4093 msgid "Select the key to move the selector up in DVD menus."
4094 msgstr ""
4095 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nahor"
4096
4097 #: src/libvlc-module.c:1345
4098 msgid "Navigate down"
4099 msgstr "Navigovať smerom nadol"
4100
4101 #: src/libvlc-module.c:1346
4102 msgid "Select the key to move the selector down in DVD menus."
4103 msgstr ""
4104 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom nadol"
4105
4106 #: src/libvlc-module.c:1347
4107 msgid "Navigate left"
4108 msgstr "Navigovať smerom doľava"
4109
4110 #: src/libvlc-module.c:1348
4111 msgid "Select the key to move the selector left in DVD menus."
4112 msgstr ""
4113 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom doľava."
4114
4115 #: src/libvlc-module.c:1349
4116 msgid "Navigate right"
4117 msgstr "Navigovať smerom doprava"
4118
4119 #: src/libvlc-module.c:1350
4120 msgid "Select the key to move the selector right in DVD menus."
4121 msgstr ""
4122 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre pohyb v menu DVD smerom "
4123 "doprava."
4124
4125 #: src/libvlc-module.c:1351
4126 msgid "Activate"
4127 msgstr "Aktivovať"
4128
4129 #: src/libvlc-module.c:1352
4130 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
4131 msgstr ""
4132 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre aktivovanie zvolenej položky v "
4133 "menu DVD."
4134
4135 #: src/libvlc-module.c:1353
4136 msgid "Go to the DVD menu"
4137 msgstr "Prejsť na menu DVD"
4138
4139 #: src/libvlc-module.c:1354
4140 msgid "Select the key to take you to the DVD menu"
4141 msgstr "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre zobrazenie menu DVD."
4142
4143 #: src/libvlc-module.c:1355
4144 msgid "Select previous DVD title"
4145 msgstr "Vybrať predchádzajúci DVD titul"
4146
4147 #: src/libvlc-module.c:1356
4148 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
4149 msgstr ""
4150 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajúceho DVD"
4151
4152 #: src/libvlc-module.c:1357
4153 msgid "Select next DVD title"
4154 msgstr "Vybrať ďalší DVD titul"
4155
4156 #: src/libvlc-module.c:1358
4157 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
4158 msgstr ""
4159 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšieho DVD v poradí"
4160
4161 #: src/libvlc-module.c:1359
4162 msgid "Select prev DVD chapter"
4163 msgstr "Vybrať predchádzajúcu kapitolu DVD"
4164
4165 #: src/libvlc-module.c:1360
4166 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
4167 msgstr ""
4168 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie predchádzajucej "
4169 "kapitoly v DVD"
4170
4171 #: src/libvlc-module.c:1361
4172 msgid "Select next DVD chapter"
4173 msgstr "Vybrať ďalšiu kapitolu DVD"
4174
4175 #: src/libvlc-module.c:1362
4176 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
4177 msgstr ""
4178 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre vybranie ďalšej kapitoly DVD"
4179
4180 #: src/libvlc-module.c:1363
4181 msgid "Volume up"
4182 msgstr "Zvýšiť hlasitosť"
4183
4184 #: src/libvlc-module.c:1364
4185 msgid "Select the key to increase audio volume."
4186 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie hlasitosti zvuku."
4187
4188 #: src/libvlc-module.c:1365
4189 msgid "Volume down"
4190 msgstr "Znížiť hlasitosť"
4191
4192 #: src/libvlc-module.c:1366
4193 msgid "Select the key to decrease audio volume."
4194 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie hlasitosti zvuku."
4195
4196 #: src/libvlc-module.c:1367 modules/access/v4l2.c:169
4197 #: modules/gui/macosx/controls.m:1077 modules/gui/macosx/intf.m:670
4198 #: modules/gui/macosx/intf.m:740 modules/gui/macosx/intf.m:749
4199 #: modules/gui/qt4/menus.cpp:575
4200 msgid "Mute"
4201 msgstr "Stlmiť"
4202
4203 #: src/libvlc-module.c:1368
4204 msgid "Select the key to mute audio."
4205 msgstr "Vyberte si klávesu pre stlmenie zvuku."
4206
4207 #: src/libvlc-module.c:1369
4208 msgid "Subtitle delay up"
4209 msgstr "Zvýšiť oneskorenie titulkov"
4210
4211 #: src/libvlc-module.c:1370
4212 msgid "Select the key to increase the subtitle delay."
4213 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia titulkov."
4214
4215 #: src/libvlc-module.c:1371
4216 msgid "Subtitle delay down"
4217 msgstr "Znížiť oneskorenie titulkov"
4218
4219 #: src/libvlc-module.c:1372
4220 msgid "Select the key to decrease the subtitle delay."
4221 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenia titulkov."
4222
4223 #: src/libvlc-module.c:1373
4224 msgid "Subtitle position up"
4225 msgstr "Pozícia titulkov hore"
4226
4227 #: src/libvlc-module.c:1374
4228 msgid "Select the key to move subtitles higher."
4229 msgstr "Vyberte si klávesu pre posunutie titulkov nahor."
4230
4231 #: src/libvlc-module.c:1375
4232 msgid "Subtitle position down"
4233 msgstr "Pozícia titulkov dole"
4234
4235 #: src/libvlc-module.c:1376
4236 msgid "Select the key to move subtitles lower."
4237 msgstr "Vyberte si klávesu pre posunutie titulkov nadol."
4238
4239 #: src/libvlc-module.c:1377
4240 msgid "Audio delay up"
4241 msgstr "Zvýšiť oneskorenie zvuku"
4242
4243 #: src/libvlc-module.c:1378
4244 msgid "Select the key to increase the audio delay."
4245 msgstr "Vyberte si klávesu pre zvýšenie oneskorenia hlasitosti."
4246
4247 #: src/libvlc-module.c:1379
4248 msgid "Audio delay down"
4249 msgstr "Znížiť oneskorenie zvuku"
4250
4251 #: src/libvlc-module.c:1380
4252 msgid "Select the key to decrease the audio delay."
4253 msgstr "Vyberte si klávesu pre zníženie oneskorenie zvuku."
4254
4255 #: src/libvlc-module.c:1387
4256 msgid "Play playlist bookmark 1"
4257 msgstr "Prehrať záložku č. 1 v playliste"
4258
4259 #: src/libvlc-module.c:1388
4260 msgid "Play playlist bookmark 2"
4261 msgstr "Prehrať záložku č. 2 v playliste"
4262
4263 #: src/libvlc-module.c:1389
4264 msgid "Play playlist bookmark 3"
4265 msgstr "Prehrať záložku č. 3 v playliste"
4266
4267 #: src/libvlc-module.c:1390
4268 msgid "Play playlist bookmark 4"
4269 msgstr "Prehrať záložku č. 4 v playliste"
4270
4271 #: src/libvlc-module.c:1391
4272 msgid "Play playlist bookmark 5"
4273 msgstr "Prehrať záložku č. 5 v playliste"
4274
4275 #: src/libvlc-module.c:1392
4276 msgid "Play playlist bookmark 6"
4277 msgstr "Prehrať záložku č. 6 v playliste"
4278
4279 #: src/libvlc-module.c:1393
4280 msgid "Play playlist bookmark 7"
4281 msgstr "Prehrať záložku č. 7 v playliste"
4282
4283 #: src/libvlc-module.c:1394
4284 msgid "Play playlist bookmark 8"
4285 msgstr "Prehrať záložku č. 8 v playliste"
4286
4287 #: src/libvlc-module.c:1395
4288 msgid "Play playlist bookmark 9"
4289 msgstr "Prehrať záložku č. 9 v playliste"
4290
4291 #: src/libvlc-module.c:1396
4292 msgid "Play playlist bookmark 10"
4293 msgstr "Prehrať záložku č. 10 v playliste"
4294
4295 #: src/libvlc-module.c:1397
4296 msgid "Select the key to play this bookmark."
4297 msgstr "Vyberte si klávesu pre prehratie tejto záložky."
4298
4299 #: src/libvlc-module.c:1398
4300 msgid "Set playlist bookmark 1"
4301 msgstr "Nastaviť záložku č. 1 v playliste "
4302
4303 #: src/libvlc-module.c:1399
4304 msgid "Set playlist bookmark 2"
4305 msgstr "Nastaviť záložku č. 2 v playliste"
4306
4307 #: src/libvlc-module.c:1400
4308 msgid "Set playlist bookmark 3"
4309 msgstr "Nastaviť záložku č. 3 v playliste"
4310
4311 #: src/libvlc-module.c:1401
4312 msgid "Set playlist bookmark 4"
4313 msgstr "Nastaviť záložku č. 4 v playliste"
4314
4315 #: src/libvlc-module.c:1402
4316 msgid "Set playlist bookmark 5"
4317 msgstr "Nastaviť záložku č. 5 v playliste"
4318
4319 #: src/libvlc-module.c:1403
4320 msgid "Set playlist bookmark 6"
4321 msgstr "Nastaviť záložku č. 6 v playliste"
4322
4323 #: src/libvlc-module.c:1404
4324 msgid "Set playlist bookmark 7"
4325 msgstr "Nastaviť záložku č. 7 v playliste"
4326
4327 #: src/libvlc-module.c:1405
4328 msgid "Set playlist bookmark 8"
4329 msgstr "Nastaviť záložku č. 8 v playliste"
4330
4331 #: src/libvlc-module.c:1406
4332 msgid "Set playlist bookmark 9"
4333 msgstr "Nastaviť záložku č. 9 v playliste"
4334
4335 #: src/libvlc-module.c:1407
4336 msgid "Set playlist bookmark 10"
4337 msgstr "Nastaviť záložku č. 10 v playliste"
4338
4339 #: src/libvlc-module.c:1408
4340 msgid "Select the key to set this playlist bookmark."
4341 msgstr "Vyberte si klávesu pre nastavenie tejto záložky v playliste."
4342
4343 #: src/libvlc-module.c:1410
4344 msgid "Playlist bookmark 1"
4345 msgstr "Záložka č. 1 v playliste"
4346
4347 #: src/libvlc-module.c:1411
4348 msgid "Playlist bookmark 2"
4349 msgstr "Záložka č. 2 v playliste"
4350
4351 #: src/libvlc-module.c:1412
4352 msgid "Playlist bookmark 3"
4353 msgstr "Záložka č. 3 v playliste"
4354
4355 #: src/libvlc-module.c:1413
4356 msgid "Playlist bookmark 4"
4357 msgstr "Záložka č. 4 v playliste"
4358
4359 #: src/libvlc-module.c:1414
4360 msgid "Playlist bookmark 5"
4361 msgstr "Záložka č. 5 v playliste"
4362
4363 #: src/libvlc-module.c:1415
4364 msgid "Playlist bookmark 6"
4365 msgstr "Záložka č. 6 v playliste"
4366
4367 #: src/libvlc-module.c:1416
4368 msgid "Playlist bookmark 7"
4369 msgstr "Záložka č. 7 v playliste"
4370
4371 #: src/libvlc-module.c:1417
4372 msgid "Playlist bookmark 8"
4373 msgstr "Záložka č. 8 v playliste"
4374
4375 #: src/libvlc-module.c:1418
4376 msgid "Playlist bookmark 9"
4377 msgstr "Záložka č. 9 v playliste"
4378
4379 #: src/libvlc-module.c:1419
4380 msgid "Playlist bookmark 10"
4381 msgstr "Záložka č. 10 v playliste"
4382
4383 #: src/libvlc-module.c:1421
4384 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
4385 msgstr ""
4386 "Tu si môžete nastaviť záložky vo svojom obľúbenom playliste. Pomocou "
4387 "záložiek sa potom môžete vrátiť na želané miesto v playliste jediným "
4388 "kliknutím."
4389
4390 #: src/libvlc-module.c:1423
4391 msgid "Go back in browsing history"
4392 msgstr "Vrátiť sa späť v prehliadači"
4393
4394 #: src/libvlc-module.c:1424
4395 msgid ""
4396 "Select the key to go back (to the previous media item) in the browsing "
4397 "history."
4398 msgstr ""
4399 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre návrat k predchádzajúcemu "
4400 "médiu, ktoré ste si prehliadali."
4401
4402 #: src/libvlc-module.c:1425
4403 msgid "Go forward in browsing history"
4404 msgstr "Prejsť v prehliadači dopredu"
4405
4406 #: src/libvlc-module.c:1426
4407 msgid ""
4408 "Select the key to go forward (to the next media item) in the browsing "
4409 "history."
4410 msgstr ""
4411 "Vyberte si klávesu, ktorú chcete používať pre prechod k ďalšiemu médiu, "
4412 "ktoré si chcete prehliadať."
4413
4414 #: src/libvlc-module.c:1428
4415 msgid "Cycle audio track"
4416 msgstr "Opakovať zvuk. stopu"
4417
4418 #: src/libvlc-module.c:1429
4419 msgid "Cycle through the available audio tracks(languages)."
4420 msgstr "Opakovať všetky dostupné zvuk. stopy (jazyky)."
4421
4422 #: src/libvlc-module.c:1430
4423 msgid "Cycle subtitle track"
4424 msgstr "Opakovať stopu s titulkami"
4425
4426 #: src/libvlc-module.c:1431
4427 msgid "Cycle through the available subtitle tracks."
4428 msgstr "Opakovať všetky stopy s titulkami"
4429
4430 #: src/libvlc-module.c:1432
4431 msgid "Cycle source aspect ratio"
4432 msgstr "Stranový pomer plátna s videom"
4433
4434 #: src/libvlc-module.c:1433
4435 msgid "Cycle through a predefined list of source aspect ratios."
4436 msgstr ""
4437 "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom stranových pomerov zdrojového "
4438 "videa"
4439
4440 #: src/libvlc-module.c:1434
4441 msgid "Cycle video crop"
4442 msgstr "Cyklické zostrihávanie videa"
4443
4444 #: src/libvlc-module.c:1435
4445 msgid "Cycle through a predefined list of crop formats."
4446 msgstr "Cyklicky prechádzať preddefinovaným zoznamom formátov vystrihnutia."
4447
4448 #: src/libvlc-module.c:1436
4449 msgid "Toggle autoscaling"
4450 msgstr "Prepnúť automatickú zmenu veľkosti"
4451
4452 #: src/libvlc-module.c:1437
4453 msgid "Activate or deactivate autoscaling."
4454 msgstr "Aktivovať alebo deaktivovať automatickú zmenu veľkosti."
4455
4456 #: src/libvlc-module.c:1438
4457 msgid "Increase scale factor"
4458 msgstr "Zvýšiť faktor pre zmenu veľkosti"
4459
4460 #: src/libvlc-module.c:1439
4461 msgid "Increase scale factor."
4462 msgstr "Zvýšiť faktor pre zmenu veľkosti."
4463
4464 #: src/libvlc-module.c:1440
4465 msgid "Decrease scale factor"
4466 msgstr "Znížiť faktor pre zmenu veľkosti"
4467
4468 #: src/libvlc-module.c:1441
4469 msgid "Decrease scale factor."
4470 msgstr "Znížiť faktor pre zmenu veľkosti."
4471
4472 #: src/libvlc-module.c:1442
4473 msgid "Cycle deinterlace modes"
4474 msgstr "Cyklicky prechádzať po režimoch rozkladania"
4475
4476 #: src/libvlc-module.c:1443
4477 msgid "Cycle through deinterlace modes."
4478 msgstr "Cyklicky prechádzať po režimoch rozkladania obrazu."
4479
4480 #: src/libvlc-module.c:1444
4481 msgid "Show interface"
4482 msgstr "Zobraziť rohranie"
4483
4484 #: src/libvlc-module.c:1445
4485 msgid "Raise the interface above all other windows."
4486 msgstr "Umiestniť rozhranie nad všetky ostatné okná"
4487
4488 #: src/libvlc-module.c:1446
4489 msgid "Hide interface"
4490 msgstr "Skryť rozhranie"
4491
4492 #: src/libvlc-module.c:1447
4493 msgid "Lower the interface below all other windows."
4494 msgstr "Skryť rozhranie pod všetky ostatné okná"
4495
4496 #: src/libvlc-module.c:1448
4497 msgid "Take video snapshot"
4498 msgstr "Vytvoriť snímok z videa"
4499
4500 #: src/libvlc-module.c:1449
4501 msgid "Takes a video snapshot and writes it to disk."
4502 msgstr ""
4503 "Z prehrávaného videa sa vytvorí snímok (screenshot) a uloží sa na disk."
4504
4505 #: src/libvlc-module.c:1451 modules/gui/qt4/components/controller.hpp:107
4506 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:116
4507 #: modules/stream_out/record.c:60
4508 msgid "Record"
4509 msgstr "Nahrať"
4510
4511 #: src/libvlc-module.c:1452
4512 msgid "Record access filter start/stop."
4513 msgstr "Spustiť/zastaviť nahrávanie pomocou prístupového filtra."
4514
4515 #: src/libvlc-module.c:1453
4516 msgid "Dump"
4517 msgstr "Analyzovať"
4518
4519 #: src/libvlc-module.c:1454
4520 msgid "Media dump access filter trigger."
4521 msgstr "Spúšťač prístupového filtra pre analyzáciu médií"
4522
4523 #: src/libvlc-module.c:1456
4524 msgid "Normal/Repeat/Loop"
4525 msgstr "Normálne/Opakovať/Opakovať celé"
4526
4527 #: src/libvlc-module.c:1457
4528 msgid "Toggle Normal/Repeat/Loop playlist modes"
4529 msgstr "Prepnúť playlistové režimy Normálne/Opakovať/Opakovať celé"
4530
4531 #: src/libvlc-module.c:1460
4532 msgid "Toggle random playlist playback"
4533 msgstr "Prepnúť náhodné prehrávanie playlistu"
4534
4535 #: src/libvlc-module.c:1465 src/libvlc-module.c:1466
4536 msgid "Un-Zoom"
4537 msgstr "Oddialiť"
4538
4539 #: src/libvlc-module.c:1468 src/libvlc-module.c:1469
4540 msgid "Crop one pixel from the top of the video"
4541 msgstr "Orezať jeden pixel z hornej časti videa"
4542
4543 #: src/libvlc-module.c:1470 src/libvlc-module.c:1471
4544 msgid "Uncrop one pixel from the top of the video"
4545 msgstr "Neorezávať jeden pixel z hornej časti videa"
4546
4547 #: src/libvlc-module.c:1473 src/libvlc-module.c:1474
4548 msgid "Crop one pixel from the left of the video"
4549 msgstr "Orezať jeden pixel z ľavej strany videa"
4550
4551 #: src/libvlc-module.c:1475 src/libvlc-module.c:1476
4552 msgid "Uncrop one pixel from the left of the video"
4553 msgstr "Neorezávať jeden pixel z ľavej strany videa"
4554
4555 #: src/libvlc-module.c:1478 src/libvlc-module.c:1479
4556 msgid "Crop one pixel from the bottom of the video"
4557 msgstr "Orezať jeden pixel zo spodnej časti videa"
4558
4559 #: src/libvlc-module.c:1480 src/libvlc-module.c:1481
4560 msgid "Uncrop one pixel from the bottom of the video"
4561 msgstr "Neorezávať jeden pixel zo spodnej časti videa"
4562
4563 #: src/libvlc-module.c:1483 src/libvlc-module.c:1484
4564 msgid "Crop one pixel from the right of the video"
4565 msgstr "Orezať jeden pixel z pravej časti videa"
4566
4567 #: src/libvlc-module.c:1485 src/libvlc-module.c:1486
4568 msgid "Uncrop one pixel from the right of the video"
4569 msgstr "Neorezávať jeden pixel z pravej časti videa"
4570
4571 #: src/libvlc-module.c:1488
4572 msgid "Toggle wallpaper mode in video output"
4573 msgstr "Zapnúť režim prehrávania na pozadí"
4574
4575 #: src/libvlc-module.c:1490
4576 msgid "Toggle wallpaper mode in video output."
4577 msgstr "Prepnúť režim prehrávania na pozadí do video-výstupu"
4578
4579 #: src/libvlc-module.c:1492 src/libvlc-module.c:1493
4580 msgid "Display OSD menu on top of video output"
4581 msgstr "Zobraziť OSD ovládanie na výstupnom videu - hore"
4582
4583 #: src/libvlc-module.c:1494
4584 msgid "Do not display OSD menu on video output"
4585 msgstr "Vo výstupe videa nezobrazovať OSD menu"
4586
4587 #: src/libvlc-module.c:1495
4588 msgid "Do not display OSD menu on top of video output"
4589 msgstr "Nezobrazovať OSD ovládanie na výstupnom videu - hore"
4590
4591 #: src/libvlc-module.c:1496
4592 msgid "Highlight widget on the right"
4593 msgstr "Zvýrazniť pomôcku napravo"
4594
4595 #: src/libvlc-module.c:1498
4596 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the right"
4597 msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku napravo"
4598
4599 #: src/libvlc-module.c:1499
4600 msgid "Highlight widget on the left"
4601 msgstr "Zvýrazniť pomôcku naľavo"
4602
4603 #: src/libvlc-module.c:1501
4604 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on the left"
4605 msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku naľavo"
4606
4607 #: src/libvlc-module.c:1502
4608 msgid "Highlight widget on top"
4609 msgstr "Zvýrazniť pomôcku navrchu"
4610
4611 #: src/libvlc-module.c:1504
4612 msgid "Move OSD menu highlight to the widget on top"
4613 msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku hore"
4614
4615 #: src/libvlc-module.c:1505
4616 msgid "Highlight widget below"
4617 msgstr "Zvýrazniť pomôcku dole"
4618
4619 #: src/libvlc-module.c:1507
4620 msgid "Move OSD menu highlight to the widget below"
4621 msgstr "Presunúť zvýraznenie OSD menu na pomôcku dole"
4622
4623 #: src/libvlc-module.c:1508
4624 msgid "Select current widget"
4625 msgstr "Vybrať aktuálnu pomôcku"
4626
4627 #: src/libvlc-module.c:1510
4628 msgid "Selecting current widget performs the associated action."
4629 msgstr "Výberom pomôcky, sa spustí operácia, ktorá je s ňou asociovaná."
4630
4631 #: src/libvlc-module.c:1512
4632 msgid "Cycle through audio devices"
4633 msgstr "Cyklicky prechádzať po jednotlivých zvukových zariadeniach."
4634
4635 #: src/libvlc-module.c:1513
4636 msgid "Cycle through available audio devices"
4637 msgstr "Cyklicky prechádzať po dostupných zvukových zariadeniach."
4638
4639 #: src/libvlc-module.c:1683 src/video_output/vout_intf.c:355
4640 #: modules/gui/macosx/controls.m:494 modules/gui/macosx/controls.m:1086
4641 #: modules/gui/macosx/intf.m:687 modules/gui/macosx/intf.m:751
4642 #: modules/gui/qt4/components/controller.hpp:106
4643 #: modules/video_output/snapshot.c:73
4644 msgid "Snapshot"
4645 msgstr "Snímka"
4646
4647 #: src/libvlc-module.c:1700
4648 msgid "Window properties"
4649 msgstr "Vlastnosti okna"
4650
4651 #: src/libvlc-module.c:1759
4652 msgid "Subpictures"
4653 msgstr "Pod-obrázky"
4654
4655 #: src/libvlc-module.c:1767 modules/codec/subtitles/subsdec.c:202
4656 #: modules/demux/kate_categories.c:41 modules/demux/kate_categories.c:54
4657 #: modules/demux/subtitle.c:73 modules/gui/qt4/ui/profiles.h:495
4658 #: modules/gui/qt4/ui/profiles.h:497
4659 msgid "Subtitles"
4660 msgstr "Titulky"
4661
4662 #: src/libvlc-module.c:1785 modules/stream_out/transcode/transcode.c:115
4663 msgid "Overlays"
4664 msgstr "Prekryvy/Titulky"
4665
4666 #: src/libvlc-module.c:1793
4667 msgid "Track settings"
4668 msgstr "Nastavenia stopy"
4669
4670 #: src/libvlc-module.c:1823
4671 msgid "Playback control"
4672 msgstr "Kontrola prehrávania"
4673
4674 #: src/libvlc-module.c:1850
4675 msgid "Default devices"
4676 msgstr "Predvolené zariadenia"
4677
4678 #: src/libvlc-module.c:1859
4679 msgid "Network settings"
4680 msgstr "Nastavenia siete"
4681
4682 #: src/libvlc-module.c:1871
4683 msgid "Socks proxy"
4684 msgstr "Socks proxy"
4685
4686 #: src/libvlc-module.c:1880 modules/demux/kate_categories.c:47
4687 msgid "Metadata"
4688 msgstr "Meta-dáta"
4689
4690 #: src/libvlc-module.c:1931
4691 msgid "Decoders"
4692 msgstr "Dekodéry"
4693
4694 #: src/libvlc-module.c:1938 modules/access/v4l2.c:80
4695 #: modules/gui/macosx/playlistinfo.m:97
4696 msgid "Input"
4697 msgstr "Vstup"
4698
4699 #: src/libvlc-module.c:1977
4700 msgid "VLM"
4701 msgstr "VLM"
4702
4703 #: src/libvlc-module.c:2009
4704 msgid "CPU"
4705 msgstr "Procesor (CPU)"
4706
4707 #: src/libvlc-module.c:2038
4708 msgid "Special modules"
4709 msgstr "Špeciálne moduly"
4710
4711 #: src/libvlc-module.c:2044 modules/gui/qt4/dialogs/plugins.cpp:66
4712 msgid "Plugins"
4713 msgstr "Prídavné moduly"
4714
4715 #: src/libvlc-module.c:2055
4716 msgid "Performance options"
4717 msgstr "Nastavenia výkonu"
4718
4719 #: src/libvlc-module.c:2203
4720 msgid "Hot keys"
4721 msgstr "Klávesové skratky"
4722
4723 #: src/libvlc-module.c:2645
4724 msgid "Jump sizes"
4725 msgstr "Veľkosti skoku"
4726
4727 #: src/libvlc-module.c:2722
4728 msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced and --help-verbose)"
4729 msgstr ""
4730 "zobraziť pomocníka programu VLC (príkaz možno kombinovať s parametrom --"
4731 "advanced)"
4732
4733 #: src/libvlc-module.c:2725
4734 msgid "Exhaustive help for VLC and its modules"
4735 msgstr "Rozsiahly pomocník pre program VLC a jeho moduly"
4736
4737 #: src/libvlc-module.c:2727
4738 msgid ""
4739 "print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced and "
4740 "--help-verbose)"
4741 msgstr ""
4742 "zobraziť pomocníka programu VLC a všetkých jeho modulov (príkaz možno "
4743 "kombinovať s parametrami --advanced a --help-verbose)"
4744
4745 #: src/libvlc-module.c:2730
4746 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
4747 msgstr ""
4748 "pri zobrazení pomocníka sa spýtať na použitie rozšíreného komunikačného "
4749 "režimu programu"
4750
4751 #: src/libvlc-module.c:2732
4752 msgid "print a list of available modules"
4753 msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov"
4754
4755 #: src/libvlc-module.c:2734
4756 msgid "print a list of available modules with extra detail"
4757 msgstr "zobraziť zoznam dostupných modulov s detailnými informáciami"
4758
4759 #: src/libvlc-module.c:2736
4760 msgid ""
4761 "print help on a specific module (can be combined with --advanced and --help-"
4762 "verbose). Prefix the module name with = for strict matches."
4763 msgstr ""
4764 "zobraziť pomocníka pre špecifický modul (príkaz možno kombinovať s "
4765 "parametrami --advanced a --help-verbose). Pri striktných príkazoch pridajte "
4766 "k modulu prefix =."
4767
4768 #: src/libvlc-module.c:2740
4769 msgid "no configuration option will be loaded nor saved to config file"
4770 msgstr ""
4771 "do konfiguračného súboru sa neuloží ani sa z neho nenačíta žiadna vlastnosť"
4772
4773 #: src/libvlc-module.c:2742
4774 msgid "reset the current config to the default values"
4775 msgstr "odstrániť aktuálnu konfiguráciu a aktivovať predvolené nastavenia"
4776
4777 #: src/libvlc-module.c:2744
4778 msgid "use alternate config file"
4779 msgstr "použiť alternatívny konfiguračný súbor"
4780
4781 #: src/libvlc-module.c:2746
4782 msgid "resets the current plugins cache"
4783 msgstr "vymaže aktuálnu vyrovnávaciu pamäť prídavných modulov"
4784
4785 #: src/libvlc-module.c:2748
4786 msgid "print version information"
4787 msgstr "zobraziť informácie o verzii programu"
4788
4789 #: src/libvlc-module.c:2788
4790 msgid "main program"
4791 msgstr "hlavný program"
4792
4793 #: src/misc/update.c:487
4794 #, c-format
4795 msgid "%.1f GiB"
4796 msgstr "%.1f GiB"
4797
4798 #: src/misc/update.c:489
4799 #, c-format
4800 msgid "%.1f MiB"
4801 msgstr "%.1f MiB"
4802
4803 #: src/misc/update.c:491
4804 #, c-format
4805 msgid "%.1f KiB"
4806 msgstr "%.1f KiB"
4807
4808 #: src/misc/update.c:493
4809 #, c-format
4810 msgid "%ld B"
4811 msgstr "%ld B"
4812
4813 #: src/misc/update.c:585
4814 msgid "Saving file failed"
4815 msgstr "Nepodarilo sa uložiť súbor"
4816
4817 #: src/misc/update.c:586
4818 #, c-format
4819 msgid "Failed to open \"%s\" for writing"
4820 msgstr "Nepodarilo sa otvoriť  \"%s\" a zápis sa nevykonal"
4821
4822 #: src/misc/update.c:602
4823 #, c-format
4824 msgid ""
4825 "%s\n"
4826 "Downloading... %s/%s %.1f%% done"
4827 msgstr ""
4828 "%s\n"
4829 "Prebieha sťahovanie... hotových: %s/%s %.1f%%"
4830
4831 #: src/misc/update.c:605
4832 msgid "Downloading ..."
4833 msgstr "Prebieha sťahovanie ..."
4834
4835 #: src/misc/update.c:606 src/misc/update.c:736 modules/access/dvb/scan.c:327
4836 #: modules/demux/avi/avi.c:643 modules/demux/avi/avi.c:2337
4837 #: modules/gui/macosx/bookmarks.m:102 modules/gui/macosx/controls.m:60
4838 #: modules/gui/macosx/coredialogs.m:66 modules/gui/macosx/coredialogs.m:68
4839 #: modules/gui/macosx/coredialogs.m:186 modules/gui/macosx/open.m:176
4840 #: modules/gui/macosx/open.m:206 modules/gui/macosx/prefs.m:204
4841 #: modules/gui/macosx/prefs.m:225 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:244
4842 #: modules/gui/macosx/simple_prefs.m:308 modules/gui/macosx/simple_prefs.m:696
4843 #: modules/gui/macosx/wizard.m:320
4844 #: modules/gui/qt4/components/open_panels.cpp:1265
4845 #: modules/gui/qt4/components/preferences_widgets.cpp:1422
4846 #: modules/gui/qt4/components/sout/profile_selector.cpp:253
4847 msgid "Cancel"
4848 msgstr "Storno"
4849
4850 #: src/misc/update.c:624
4851 #, c-format
4852 msgid ""
4853 "%s\n"
4854 "Downloading... %s/%s - %.1f%% done"
4855 msgstr ""
4856 "%s\n"
4857 "Prebieha sťahovanie... hotových: %s/%s - %.1f%%"
4858
4859 #: src/misc/update.c:641
4860 #, c-format
4861 msgid ""
4862 "%s\n"
4863 "Done %s (100.0%%)"
4864 msgstr ""
4865 "%s\n"
4866 "Hotovo: %s (100.0%%)"
4867
4868 #: src/misc/update.c:661
4869 msgid "File could not be verified"
4870 msgstr "Súbor sa nedal overiť"
4871
4872 #: src/misc/update.c:662
4873 #, c-format
4874 msgid ""
4875 "It was not possible to download a cryptographic signature for the downloaded "
4876 "file \"%s\". Thus, it was deleted."
4877 msgstr ""
4878 "Nebolo možné stiahnuť kryptografický podpis pre stiahnutý súbor \"%s\". Z "
4879 "toho dôvodu bol súbor vymazaný."
4880
4881 #: src/misc/update.c:673 src/misc/update.c:685
4882 msgid "Invalid signature"
4883 msgstr "Neplatný podpis"
4884
4885 #: src/misc/update.c:674 src/misc/update.c:686
4886 #, c-format
4887 msgid ""
4888 "The cryptographic signature for the downloaded file \"%s\" was invalid and "
4889 "could not be used to securely verify it. Thus, the file was deleted."
4890 msgstr ""
4891 "Kryptografický podpis pre stiahnutý súbor \"%s\" bol neplatný a nie je možné "
4892 "ho overiť. Z toho dôvodu bol súbor vymazaný."
4893
4894 #: src/misc/update.c:698
4895 msgid "File not verifiable"
4896 msgstr "Súbor nemožno overiť"
4897
4898 #: src/misc/update.c:699
4899 #, c-format
4900 msgid ""
4901 "It was not possible to securely verify the downloaded file \"%s\". Thus, it "
4902 "was deleted."
4903 msgstr ""
4904 "Nebolo možné overiť stiahnutý súbor \"%s\". Z toho dôvodu bol súbor vymazaný."
4905
4906 #: src/misc/update.c:710 src/misc/update.c:722
4907 msgid "File corrupted"
4908 msgstr "Súbor je porušený"
4909
4910 #: src/misc/update.c:711 src/misc/update.c:723
4911 #, c-format
4912 msgid "Downloaded file \"%s\" was corrupted. Thus, it was deleted."
4913 msgstr "Stiahnutý súbor \"%s\" bol poškodený. Z toho dôvodu bol vymazaný."
4914
4915 #: src/misc/update.c:734
4916 msgid "Update VLC media player"
4917 msgstr "Aktualizovať VLC media player"
4918
4919 #: src/misc/update.c:735
4920 msgid ""
4921 "The new version was successfully downloaded. Do you want to close VLC and "
4922 "install it now?"
4923 msgstr ""
4924 "Nová verzia bola úspešne stiahnuťá. Chcete ukončiť program VLC a "
4925 "nainštalovať novú verziu?"
4926
4927 #: src/misc/update.c:736
4928 msgid "Install"
4929 msgstr "Nainštalovať"
4930
4931 #: src/playlist/tree.c:67 modules/access/bda/bda.c:68
4932 #: modules/access/bda/bda.c:121 modules/access/bda/bda.c:138
4933 #: modules/access/bda/bda.c:145 modules/access/bda/bda.c:151
4934 #: modules/access/bda/bda.c:157 modules/access/bda/bda.c:163
4935 #: modules/access/bda/bda.c:169
4936 msgid "Undefined"
4937 msgstr "Nedefinované"
4938
4939 #: src/text/iso-639_def.h:38
4940 msgid "Afar"
4941 msgstr "Afar"
4942
4943 #: src/text/iso-639_def.h:39
4944 msgid "Abkhazian"
4945 msgstr "Abcházsky"
4946
4947 #: src/text/iso-639_def.h:40
4948 msgid "Afrikaans"
4949 msgstr "Africky"
4950
4951 #: src/text/iso-639_def.h:41
4952 msgid "Albanian"
4953 msgstr "Albánsky"
4954
4955 #: src/text/iso-639_def.h:42
4956 msgid "Amharic"
4957 msgstr "Amharic"
4958
4959 #: src/text/iso-639_def.h:43
4960 msgid "Arabic"
4961 msgstr "Arabsky"
4962
4963 #: src/text/iso-639_def.h:44
4964 msgid "Armenian"
4965 msgstr "Arménsky"
4966
4967 #: src/text/iso-639_def.h:45
4968 msgid "Assamese"
4969 msgstr "Assamese"
4970
4971 #: src/text/iso-639_def.h:46
4972 msgid "Avestan"
4973 msgstr "Avestan"
4974
4975 #: src/text/iso-639_def.h:47
4976 msgid "Aymara"
4977 msgstr "Aymara"
4978
4979 #: src/text/iso-639_def.h:48
4980 msgid "Azerbaijani"
4981 msgstr "Azerbajdžansky"
4982
4983 #: src/text/iso-639_def.h:49
4984 msgid "Bashkir"
4985 msgstr "Bashkir"
4986
4987 #: src/text/iso-639_def.h:50
4988 msgid "Basque"
4989 msgstr "Baskicky"
4990
4991 #: src/text/iso-639_def.h:51
4992 msgid "Belarusian"
4993 msgstr "Bielorusky"
4994
4995 #: src/text/iso-639_def.h:52
4996 msgid "Bengali"
4997 msgstr "Bengálsky"
4998
4999 #: src/text/iso-639_def.h:53
5000 msgid "Bihari"
5001 msgstr "Bihari"
5002
5003 #: src/text/iso-639_def.h:54
5004 msgid "Bislama"
5005 msgstr "Bislama"
5006
5007 #: src/text/iso-639_def.h:55
5008 msgid "Bosnian"
5009 msgstr "Bosniansky"
5010
5011 #: src/text/iso-639_def.h:56
5012 msgid "Breton"
5013 msgstr "Bretónsky"
5014
5015 #: src/text/iso-639_def.h:57
5016 msgid "Bulgarian"
5017 msgstr "Bulharsky"
5018
5019 #: src/text/iso-639_def.h:58
5020 msgid "Burmese"
5021 msgstr "Burmese"
5022
5023 #: src/text/iso-639_def.h:59
5024 msgid "Catalan"
5025 msgstr "Katalánsky"
5026
5027 #: src/text/iso-639_def.h:60
5028 msgid "Chamorro"
5029 msgstr "Chamorro"
5030
5031 #: src/text/iso-639_def.h:61
5032 msgid "Chechen"
5033 msgstr "Čečensky"
5034
5035 #: src/text/iso-639_def.h:62
5036 msgid "Chinese"
5037 msgstr "Čínsky"
5038
5039 #: src/text/iso-639_def.h:63
5040 msgid "Church Slavic"
5041 msgstr "Church Slavic"
5042
5043 #: src/text/iso-639_def.h:64
5044 msgid "Chuvash"
5045 msgstr "Chuvash"
5046
5047 #: src/text/iso-639_def.h:65
5048 msgid "Cornish"
5049 msgstr "Cornish"
5050
5051 #: src/text/iso-639_def.h:66
5052 msgid "Corsican"
5053 msgstr "Korzicky"
5054
5055 #: src/text/iso-639_def.h:67
5056 msgid "Czech"
5057 msgstr "Česky"
5058
5059 #: src/text/iso-639_def.h:68
5060 msgid "Danish"
5061 msgstr "Dánsky"
5062
5063 #: src/text/iso-639_def.h:69
5064 msgid "Dutch"
5065 msgstr "Holandská nemčina"
5066
5067 #: src/text/iso-639_def.h:70
5068 msgid "Dzongkha"
5069 msgstr "Dzongkha"
5070
5071 #: src/text/iso-639_def.h:71
5072 msgid "English"
5073 msgstr "Anglicky"
5074
5075 #: src/text/iso-639_def.h:72
5076 msgid "Esperanto"
5077 msgstr "Esperanto"
5078
5079 #: src/text/iso-639_def.h:73
5080 msgid "Estonian"
5081 msgstr "Estónsky"
5082
5083 #: src/text/iso-639_def.h:74
5084 msgid "Faroese"
5085 msgstr "Faroese"
5086
5087 #: src/text/iso-639_def.h:75
5088 msgid "Fijian"
5089 msgstr "Fijian"
5090
5091 #: src/text/iso-639_def.h:76
5092 msgid "Finnish"
5093 msgstr "Fínsky"
5094
5095 #: src/text/iso-639_def.h:77
5096 msgid "French"
5097 msgstr "Francúzsky"
5098
5099 #: src/text/iso-639_def.h:78
5100 msgid "Frisian"
5101 msgstr "Frízsky"
5102
5103 #: src/text/iso-639_def.h:79
5104 msgid "Georgian"
5105 msgstr "Gruzínsky"
5106
5107 #: src/text/iso-639_def.h:80
5108 msgid "German"
5109 msgstr "Nemecky"
5110
5111 #: src/text/iso-639_def.h:81
5112 msgid "Gaelic (Scots)"
5113 msgstr "Škótsky"
5114
5115 #: src/text/iso-639_def.h:82
5116 msgid "Irish"
5117 msgstr "Írsky"
5118
5119 #: src/text/iso-639_def.h:83
5120 msgid "Gallegan"
5121 msgstr "Gallegan"
5122
5123 #: src/text/iso-639_def.h:84
5124 msgid "Manx"
5125 msgstr "Manx"
5126
5127 #: src/text/iso-639_def.h:85
5128 msgid "Greek, Modern ()"
5129 msgstr "Grécky (moderná gréčtina)"
5130
5131 #: src/text/iso-639_def.h:86
5132 msgid "Guarani"
5133 msgstr "Guarani"
5134
5135 #: src/text/iso-639_def.h:87
5136 msgid "Gujarati"
5137 msgstr "Gujarati"
5138
5139 #: src/text/iso-639_def.h:88
5140 msgid "Hebrew"
5141 msgstr "Hebrejsky"
5142
5143 #: src/text/iso-639_def.h:89
5144 msgid "Herero"
5145 msgstr "Herero"
5146
5147 #: src/text/iso-639_def.h:90
5148 msgid "Hindi"
5149 msgstr "Hindi"
5150
5151 #: src/text/iso-639_def.h:91
5152 msgid "Hiri Motu"
5153 msgstr "Hiri Motu"
5154
5155 #: src/text/iso-639_def.h:92