* (very old) russian translation courtesy of Valek Filippov <frob@df.ru>.
[vlc.git] / po / ru.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
3 # Valek Filippov <frob@df.ru>, 2001.
4 #
5 #, fuzzy
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: gnome-vlc\n"
9 "POT-Creation-Date: 2001-02-19 19:39+0300\n"
10 "PO-Revision-Date: 2001-02-19 19:58+03:00\n"
11 "Last-Translator: Valek Filippov <frob@df.ru>\n"
12 "Language-Team: Russian <ru@li.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=koi8-r\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:23 plugins/gtk/gnome_interface.c:747
18 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:152 plugins/gtk/gtk_interface.c:1096
19 msgid "_Open File..."
20 msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ..."
21
22 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:24 plugins/gtk/gnome_interface.c:339
23 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:748 plugins/gtk/gtk_interface.c:160
24 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:453 plugins/gtk/gtk_interface.c:1104
25 msgid "Open a File"
26 msgstr ""
27
28 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:30 plugins/gtk/gnome_interface.c:754
29 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:167 plugins/gtk/gtk_interface.c:1108
30 msgid "Open _Disc..."
31 msgstr ""
32
33 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:31 plugins/gtk/gnome_interface.c:351
34 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:755 plugins/gtk/gtk_interface.c:175
35 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:464 plugins/gtk/gtk_interface.c:1116
36 msgid "Open a DVD or VCD"
37 msgstr ""
38
39 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:37 plugins/gtk/gnome_interface.c:761
40 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:182 plugins/gtk/gtk_interface.c:1120
41 msgid "_Network Stream..."
42 msgstr ""
43
44 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:38 plugins/gtk/gnome_interface.c:363
45 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:762 plugins/gtk/gtk_interface.c:190
46 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:475 plugins/gtk/gtk_interface.c:1128
47 msgid "Select a Network Stream"
48 msgstr ""
49
50 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:51 plugins/gtk/gtk_interface.c:238
51 msgid "_Hide interface"
52 msgstr ""
53
54 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:58 plugins/gtk/gnome_interface.c:825
55 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:250 plugins/gtk/gtk_interface.c:986
56 msgid "_Fullscreen"
57 msgstr ""
58
59 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:66 plugins/gtk/gtk_interface.c:269
60 msgid "_Title"
61 msgstr ""
62
63 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:67
64 msgid "Choose title"
65 msgstr ""
66
67 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:73 plugins/gtk/gtk_interface.c:282
68 msgid "_Chapter"
69 msgstr ""
70
71 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:74
72 msgid "Choose chapter"
73 msgstr ""
74
75 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:80 plugins/gtk/gnome_interface.c:861
76 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:294 plugins/gtk/gtk_interface.c:1042
77 msgid "An_gle"
78 msgstr ""
79
80 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:81
81 msgid "Choose angle"
82 msgstr ""
83
84 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:88 plugins/gtk/gtk_interface.c:314
85 msgid "_Playlist..."
86 msgstr "óÐÉÓÏË ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ..."
87
88 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:89 plugins/gtk/gtk_interface.c:322
89 msgid "Open the playlist window"
90 msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÏËÎÏ ÓÐÉÓËÁ ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
91
92 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:95 plugins/gtk/gtk_interface.c:326
93 msgid "_Modules..."
94 msgstr "íÏÄÕÌÉ..."
95
96 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:96 plugins/gtk/gtk_interface.c:335
97 msgid "Open the plugin manager"
98 msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÄÉÓÐÅÔÞÅÒ ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÊ"
99
100 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:107 plugins/gtk/gnome_interface.c:868
101 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1054
102 msgid "_Audio"
103 msgstr ""
104
105 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:108 plugins/gtk/gnome_interface.c:869
106 msgid "Select audio channel"
107 msgstr ""
108
109 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:114 plugins/gtk/gnome_interface.c:875
110 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:370 plugins/gtk/gtk_interface.c:1066
111 msgid "_Subtitles"
112 msgstr ""
113
114 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:115
115 msgid "Select subtitle unit"
116 msgstr ""
117
118 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:189 plugins/gtk/gtk_interface.c:108
119 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1278
120 msgid "VideoLAN Client"
121 msgstr "ëÌÉÅÎÔ VideoLAN"
122
123 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:338 plugins/gtk/gnome_interface.c:1658
124 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2230 plugins/gtk/gtk_interface.c:452
125 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2060 plugins/gtk/gtk_interface.c:2177
126 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2437
127 msgid "File"
128 msgstr ""
129
130 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:350 plugins/gtk/gnome_interface.c:529
131 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1651 plugins/gtk/gnome_interface.c:2297
132 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:463 plugins/gtk/gtk_interface.c:628
133 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2053 plugins/gtk/gtk_interface.c:2530
134 msgid "Disc"
135 msgstr ""
136
137 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:362 plugins/gtk/gtk_interface.c:474
138 msgid "Net"
139 msgstr ""
140
141 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:376 plugins/gtk/gnome_interface.c:796
142 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:487 plugins/gtk/gtk_interface.c:941
143 msgid "Back"
144 msgstr "îÁÚÁÄ"
145
146 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:377 plugins/gtk/gtk_interface.c:488
147 msgid "Go Backwards"
148 msgstr "÷ÅÒÎÕÔØÓÑ ÎÁÚÁÄ"
149
150 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:389 plugins/gtk/gnome_interface.c:789
151 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:499 plugins/gtk/gtk_interface.c:934
152 msgid "Stop"
153 msgstr "óÔÏÐ"
154
155 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:390 plugins/gtk/gtk_interface.c:500
156 msgid "Stop Stream"
157 msgstr "ïÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÏÔÏË"
158
159 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:401 plugins/gtk/gnome_interface.c:775
160 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:510
161 msgid "Play"
162 msgstr "÷ÏÓÐÒ."
163
164 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:402 plugins/gtk/gtk_interface.c:511
165 msgid "Play Stream"
166 msgstr "÷ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÓÔÉ ÐÏÔÏË"
167
168 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:413 plugins/gtk/gnome_interface.c:782
169 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:521 plugins/gtk/gtk_interface.c:926
170 msgid "Pause"
171 msgstr "ðÁÕÚÁ"
172
173 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:414 plugins/gtk/gtk_interface.c:522
174 msgid "Pause Stream"
175 msgstr "ðÒÉÏÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÏÔÏË"
176
177 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:426 plugins/gtk/gnome_interface.c:803
178 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:533 plugins/gtk/gtk_interface.c:949
179 msgid "Slow"
180 msgstr "íÅÄÌÅÎÎÏ"
181
182 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:427 plugins/gtk/gtk_interface.c:534
183 msgid "Play Slower"
184 msgstr "÷ÏÓÐÒÏÉÚ×ÏÄÉÔØ ÍÅÄÌÅÎÎÅÅ"
185
186 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:439 plugins/gtk/gnome_interface.c:810
187 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:545 plugins/gtk/gtk_interface.c:957
188 msgid "Fast"
189 msgstr "âÙÓÔÒÏ"
190
191 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:440 plugins/gtk/gtk_interface.c:546
192 msgid "Play Faster"
193 msgstr "÷ÏÓÐÒÏÉÚ×ÏÄÉÔØ ÂÙÓÔÒÅÅ"
194
195 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:454 plugins/gtk/gnome_interface.c:1768
196 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1792 plugins/gtk/gnome_interface.c:2866
197 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:559 plugins/gtk/gtk_interface.c:2024
198 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:3114
199 msgid "Playlist"
200 msgstr "óÐÉÓÏË ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
201
202 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:455 plugins/gtk/gtk_interface.c:560
203 msgid "Open Playlist"
204 msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÓÐÉÓÏË ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ"
205
206 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:466 plugins/gtk/gnome_interface.c:840
207 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:570 plugins/gtk/gtk_interface.c:656
208 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:700 plugins/gtk/gtk_interface.c:1010
209 msgid "Prev"
210 msgstr "ðÒÅÄ."
211
212 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:467 plugins/gtk/gtk_interface.c:571
213 msgid "Previous File"
214 msgstr "ðÒÅÄÙÄÕÝÉÊ ÆÁÊÌ"
215
216 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:478 plugins/gtk/gnome_interface.c:833
217 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:581 plugins/gtk/gtk_interface.c:664
218 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:708 plugins/gtk/gtk_interface.c:1003
219 msgid "Next"
220 msgstr "óÌÅÄ."
221
222 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:479 plugins/gtk/gtk_interface.c:582
223 msgid "Next File"
224 msgstr "óÌÅÄÕÀÝÉÊ ÆÁÊÌ"
225
226 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:493 plugins/gtk/gtk_interface.c:589
227 msgid "-:--:--"
228 msgstr ""
229
230 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:543
231 msgid "Title:"
232 msgstr ""
233
234 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:550 plugins/gtk/gtk_interface.c:649
235 msgid "--"
236 msgstr ""
237
238 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:563
239 msgid "Select previous title"
240 msgstr ""
241
242 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:588
243 msgid "Chapter:"
244 msgstr ""
245
246 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:595 plugins/gtk/gtk_interface.c:693
247 msgid "---"
248 msgstr ""
249
250 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:608
251 msgid "Select previous chapter"
252 msgstr ""
253
254 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:617
255 msgid "Select next chapter"
256 msgstr ""
257
258 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:626
259 msgid "No server"
260 msgstr ""
261
262 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:640
263 msgid "Network Channel:"
264 msgstr ""
265
266 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:655 plugins/gtk/gtk_interface.c:752
267 msgid "Go!"
268 msgstr ""
269
270 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:818 plugins/gtk/gtk_interface.c:975
271 msgid "Toggle _Interface"
272 msgstr ""
273
274 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:826
275 msgid "Toggle fullscreen mode"
276 msgstr ""
277
278 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:847 plugins/gtk/gtk_interface.c:1019
279 msgid "_Jump..."
280 msgstr ""
281
282 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:848
283 msgid "Got directly so specified point"
284 msgstr ""
285
286 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:854 plugins/gtk/gtk_interface.c:1030
287 msgid "_Navigation"
288 msgstr ""
289
290 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:855
291 msgid "Navigate through titles and chapters"
292 msgstr ""
293
294 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:876
295 msgid "Select subtitle channel"
296 msgstr ""
297
298 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:884 plugins/gtk/gtk_interface.c:1149
299 msgid "Playlist..."
300 msgstr "óÐÉÓÏË ÄÌÑ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÉÑ..."
301
302 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1081 plugins/gtk/gtk_interface.c:1286
303 msgid "(C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 - the VideoLAN Team"
304 msgstr ""
305
306 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1083 plugins/gtk/gtk_interface.c:1312
307 msgid ""
308 "This is the VideoLAN client, a DVD and MPEG player. It can play MPEG and "
309 "MPEG 2 files from a file or from a network source."
310 msgstr "üÔÏ ËÌÉÅÎÔ VideoLAN, DVD É MPEG-ÐÒÏÉÇÒÙ×ÁÔÅÌÑ. ÷Ù ÍÏÖÅÔÅ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÓÔÉ MPEG É MPEG-2 ÆÁÊÌÙ ÉÚ ÆÁÊÌÁ ÉÌÉ Ó ÉÓÔÏÞÎÉËÁ × ÓÅÔÉ."
311
312 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1097
313 msgid "Open File"
314 msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ"
315
316 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1134
317 msgid "Modules"
318 msgstr "íÏÄÕÌÉ"
319
320 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1142
321 msgid ""
322 "Sorry, the module manager isn't functional yet. Please retry in a later "
323 "version."
324 msgstr "éÚ×ÉÎÉÔÅ, ÄÉÓÐÅÔÞÅÒ ÍÏÄÕÌÅÊ ÐÏËÁ ÎÅ ÆÕÎËÃÉÏÎÁÌÅÎ. ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ × ÓÌÅÄÕÀÝÉÈ ×ÅÒÓÉÑÈ."
325
326 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1208 plugins/gtk/gtk_interface.c:1405
327 msgid "Open Disc"
328 msgstr ""
329
330 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1224 plugins/gtk/gtk_interface.c:1429
331 msgid "Disc type"
332 msgstr ""
333
334 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1238 plugins/gtk/gtk_interface.c:1443
335 msgid "DVD"
336 msgstr ""
337
338 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1246 plugins/gtk/gtk_interface.c:1451
339 msgid "VCD"
340 msgstr ""
341
342 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1254 plugins/gtk/gtk_interface.c:1459
343 msgid "Starting position"
344 msgstr ""
345
346 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1271 plugins/gtk/gtk_interface.c:1506
347 msgid "Title"
348 msgstr ""
349
350 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1281 plugins/gtk/gtk_interface.c:1496
351 msgid "Chapter"
352 msgstr ""
353
354 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1318
355 msgid "Device name:"
356 msgstr ""
357
358 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1331 plugins/gtk/gtk_interface.c:1536
359 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2482 plugins/gtk/gtk_interface.c:2491
360 msgid "/dev/dvd"
361 msgstr ""
362
363 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1409
364 msgid "Network Stream"
365 msgstr ""
366
367 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1425 plugins/gtk/gtk_interface.c:1644
368 msgid "Protocol"
369 msgstr ""
370
371 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1439 plugins/gtk/gnome_interface.c:2394
372 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1658 plugins/gtk/gtk_interface.c:2637
373 msgid "TS"
374 msgstr ""
375
376 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1447 plugins/gtk/gnome_interface.c:2404
377 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1666 plugins/gtk/gtk_interface.c:2647
378 msgid "RTP"
379 msgstr ""
380
381 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1456 plugins/gtk/gnome_interface.c:2414
382 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1675 plugins/gtk/gtk_interface.c:2657
383 msgid "HTTP"
384 msgstr ""
385
386 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1464 plugins/gtk/gtk_interface.c:1683
387 msgid "Server"
388 msgstr ""
389
390 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1481 plugins/gtk/gtk_interface.c:1720
391 msgid "Address"
392 msgstr ""
393
394 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1491 plugins/gtk/gtk_interface.c:1710
395 msgid "Port"
396 msgstr ""
397
398 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1510
399 msgid "Port of the stream server"
400 msgstr ""
401
402 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1512 plugins/gtk/gtk_interface.c:1730
403 msgid "Broadcast"
404 msgstr ""
405
406 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1536 plugins/gtk/gtk_interface.c:1755
407 msgid "138.195.143.255"
408 msgstr ""
409
410 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1552 plugins/gtk/gnome_interface.c:2368
411 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1765 plugins/gtk/gtk_interface.c:1774
412 msgid "vls"
413 msgstr ""
414
415 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1554 plugins/gtk/gtk_interface.c:1776
416 msgid "Channels"
417 msgstr ""
418
419 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1569 plugins/gtk/gtk_interface.c:1791
420 msgid "Channel server:"
421 msgstr ""
422
423 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1589 plugins/gtk/gtk_interface.c:1810
424 msgid "138.195.143.120"
425 msgstr ""
426
427 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1591 plugins/gtk/gtk_interface.c:1812
428 msgid "port:"
429 msgstr ""
430
431 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1665 plugins/gtk/gnome_interface.c:2434
432 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2067 plugins/gtk/gtk_interface.c:2667
433 msgid "Network"
434 msgstr ""
435
436 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1672 plugins/gtk/gnome_interface.c:1811
437 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2074
438 msgid "Url"
439 msgstr ""
440
441 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1684 plugins/gtk/gtk_interface.c:2095
442 msgid "All"
443 msgstr ""
444
445 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1691
446 msgid "Item"
447 msgstr ""
448
449 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1703
450 msgid "Crop"
451 msgstr ""
452
453 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1710
454 msgid "Invert"
455 msgstr ""
456
457 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1717
458 msgid "Select"
459 msgstr ""
460
461 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1729 plugins/gtk/gtk_interface.c:2039
462 msgid "Add"
463 msgstr ""
464
465 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1736 plugins/gtk/gtk_interface.c:2081
466 msgid "Delete"
467 msgstr ""
468
469 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1743 plugins/gtk/gtk_interface.c:2109
470 msgid "Selection"
471 msgstr ""
472
473 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1818 plugins/gtk/gtk_interface.c:2184
474 msgid "Duration"
475 msgstr ""
476
477 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1970
478 msgid "Jump to: "
479 msgstr ""
480
481 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1987 plugins/gtk/gtk_interface.c:1915
482 msgid "s."
483 msgstr ""
484
485 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2002 plugins/gtk/gtk_interface.c:1930
486 msgid "m:"
487 msgstr ""
488
489 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2017 plugins/gtk/gtk_interface.c:1945
490 msgid "h:"
491 msgstr ""
492
493 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2170 plugins/gtk/gnome_interface.c:2180
494 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2378
495 msgid "Preferences"
496 msgstr ""
497
498 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2220
499 msgid "Default path: "
500 msgstr ""
501
502 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2277
503 msgid "Default DVD path: "
504 msgstr ""
505
506 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2287
507 msgid "Default VCD path: "
508 msgstr ""
509
510 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2314
511 msgid "Default server: "
512 msgstr ""
513
514 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2334
515 msgid "Broadcast address: "
516 msgstr ""
517
518 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2344
519 msgid "Default port: "
520 msgstr ""
521
522 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2385 plugins/gtk/gtk_interface.c:2618
523 msgid "Broadcast mode"
524 msgstr ""
525
526 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2424
527 msgid "Default protocol: "
528 msgstr ""
529
530 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2451
531 msgid "Default interface: "
532 msgstr ""
533
534 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2476 plugins/gtk/gtk_interface.c:2714
535 msgid "Interface"
536 msgstr ""
537
538 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2493 plugins/gtk/gnome_interface.c:2684
539 msgid "Default output: "
540 msgstr ""
541
542 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2503
543 msgid "Default height: "
544 msgstr ""
545
546 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2533
547 msgid "Default width: "
548 msgstr ""
549
550 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2558 plugins/gtk/gtk_interface.c:2823
551 msgid "Default depth:"
552 msgstr ""
553
554 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2577 plugins/gtk/gnome_interface.c:2608
555 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2811 plugins/gtk/gtk_interface.c:2852
556 msgid "15 bits"
557 msgstr ""
558
559 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2580 plugins/gtk/gnome_interface.c:2611
560 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2761 plugins/gtk/gtk_interface.c:2814
561 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2855 plugins/gtk/gtk_interface.c:2931
562 msgid "16 bits"
563 msgstr ""
564
565 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2583 plugins/gtk/gnome_interface.c:2614
566 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2817 plugins/gtk/gtk_interface.c:2858
567 msgid "32 bits"
568 msgstr ""
569
570 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2589 plugins/gtk/gtk_interface.c:2833
571 msgid "Fullscreen depth:"
572 msgstr ""
573
574 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2620 plugins/gtk/gtk_interface.c:2884
575 msgid "Fullscreen on play"
576 msgstr ""
577
578 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2629 plugins/gtk/gtk_interface.c:2893
579 msgid "Grayscale"
580 msgstr ""
581
582 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2638 plugins/gtk/gtk_interface.c:2874
583 msgid "Gamma:"
584 msgstr ""
585
586 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2658 plugins/gtk/gtk_interface.c:2902
587 msgid "Video"
588 msgstr ""
589
590 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2675 plugins/gtk/gtk_interface.c:3022
591 msgid "Spdif output"
592 msgstr ""
593
594 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2709
595 msgid "Frequency: "
596 msgstr ""
597
598 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2728 plugins/gtk/gtk_interface.c:2946
599 msgid "48000 Hz"
600 msgstr ""
601
602 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2731 plugins/gtk/gtk_interface.c:2949
603 msgid "44100 Hz"
604 msgstr ""
605
606 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2734
607 msgid "32000 Hz"
608 msgstr ""
609
610 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2737
611 msgid "22050 Hz"
612 msgstr ""
613
614 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2742
615 msgid "Quality: "
616 msgstr ""
617
618 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2764 plugins/gtk/gtk_interface.c:2928
619 msgid "8 bits"
620 msgstr ""
621
622 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2769
623 msgid "Channels: "
624 msgstr ""
625
626 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2788 plugins/gtk/gtk_interface.c:2963
627 msgid "Mono"
628 msgstr ""
629
630 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2791 plugins/gtk/gtk_interface.c:2966
631 msgid "Stereo"
632 msgstr ""
633
634 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2797 plugins/gtk/gtk_interface.c:2982
635 msgid "Default device:"
636 msgstr ""
637
638 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2822 plugins/gtk/gtk_interface.c:3070
639 msgid "Audio"
640 msgstr ""
641
642 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2839 plugins/gtk/gtk_interface.c:3087
643 msgid "Launch on startup"
644 msgstr ""
645
646 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2848 plugins/gtk/gtk_interface.c:3105
647 msgid "Loop on playlist end"
648 msgstr ""
649
650 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2857 plugins/gtk/gtk_interface.c:3096
651 msgid "Enqueue as default"
652 msgstr ""
653
654 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2883
655 msgid "Files associated with vlc"
656 msgstr ""
657
658 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2901 plugins/gtk/gtk_interface.c:3174
659 msgid "ts"
660 msgstr ""
661
662 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2910 plugins/gtk/gtk_interface.c:3165
663 msgid "vob"
664 msgstr ""
665
666 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2919 plugins/gtk/gtk_interface.c:3156
667 msgid "mp2"
668 msgstr ""
669
670 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2928 plugins/gtk/gtk_interface.c:3147
671 msgid "mpeg"
672 msgstr ""
673
674 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2937 plugins/gtk/gtk_interface.c:3183
675 msgid "Messages"
676 msgstr ""
677
678 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2954 plugins/gtk/gtk_interface.c:3199
679 msgid "Warning level: "
680 msgstr ""
681
682 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2973 plugins/gtk/gtk_interface.c:3219
683 msgid "Misc"
684 msgstr ""
685
686 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:134 plugins/gtk/gtk_interface.c:1078
687 msgid "_File"
688 msgstr ""
689
690 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:205 plugins/gtk/gtk_interface.c:1177
691 msgid "E_xit"
692 msgstr ""
693
694 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:213
695 msgid "Exit the program"
696 msgstr ""
697
698 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:220
699 msgid "_View"
700 msgstr ""
701
702 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:246
703 msgid "Hide the main interface window"
704 msgstr ""
705
706 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:278
707 msgid "Navigate through the stream"
708 msgstr ""
709
710 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:339
711 msgid "_Settings"
712 msgstr ""
713
714 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:357
715 msgid "A_udio"
716 msgstr ""
717
718 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:366
719 msgid "Select audio language"
720 msgstr ""
721
722 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:379
723 msgid "Select sub-title"
724 msgstr ""
725
726 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:391 plugins/gtk/gtk_interface.c:1158
727 msgid "_Preferences..."
728 msgstr ""
729
730 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:399
731 msgid "Configure the application"
732 msgstr ""
733
734 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:403
735 msgid "_Help"
736 msgstr ""
737
738 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:421 plugins/gtk/gtk_interface.c:1140
739 msgid "_About..."
740 msgstr ""
741
742 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:429
743 msgid "About this application"
744 msgstr ""
745
746 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:642
747 msgid "Title:  "
748 msgstr ""
749
750 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:686
751 msgid "Chapter:  "
752 msgstr ""
753
754 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:723
755 msgid "No server !"
756 msgstr ""
757
758 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:737
759 msgid "Channel:  "
760 msgstr ""
761
762 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:917
763 msgid "_Play"
764 msgstr "÷ÏÓÐÒ."
765
766 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1263
767 msgid "About"
768 msgstr ""
769
770 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1295
771 msgid "Authors"
772 msgstr ""
773
774 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1302
775 msgid ""
776 "Régis Duchesne <regis@via.ecp.fr>\n"
777 "Michel Lespinasse <walken@zoy.org>\n"
778 "Olivier Pomel <pomel@via.ecp.fr>\n"
779 "Pierre Baillet <oct@zoy.org>\n"
780 "Jean-Philippe Grimaldi <jeanphi@via.ecp.fr>\n"
781 "Andres Krapf <dae@via.ecp.fr>\n"
782 "Christophe Massiot <massiot@via.ecp.fr>\n"
783 "Vincent Seguin <seguin@via.ecp.fr>\n"
784 "Benoit Steiner <benny@via.ecp.fr>\n"
785 "Arnaud de Bossoreille de Ribou <bozo@via.ecp.fr>\n"
786 "Jean-Marc Dressler <polux@via.ecp.fr>\n"
787 "Gaël Hendryckx <jimmy@via.ecp.fr>\n"
788 "Samuel Hocevar <sam@zoy.org>\n"
789 "Brieuc Jeunhomme <bbp@via.ecp.fr>\n"
790 "Michel Kaempf <maxx@via.ecp.fr>\n"
791 "Stéphane Borel <stef@via.ecp.fr>\n"
792 "Renaud Dartus <reno@via.ecp.fr>\n"
793 "Henri Fallon <henri@via.ecp.fr>"
794 msgstr ""
795
796 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1327 plugins/gtk/gtk_interface.c:1550
797 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1840
798 msgid "OK"
799 msgstr ""
800
801 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1350
802 msgid "Select File"
803 msgstr ""
804
805 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1523
806 msgid "Device name"
807 msgstr ""
808
809 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1557 plugins/gtk/gtk_interface.c:1847
810 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1972 plugins/gtk/gtk_interface.c:2203
811 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:3245
812 msgid "Cancel"
813 msgstr ""
814
815 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1620
816 msgid "Open Network"
817 msgstr ""
818
819 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1892
820 msgid "Jump"
821 msgstr ""
822
823 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1899
824 msgid "Go to:"
825 msgstr ""
826
827 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1965 plugins/gtk/gtk_interface.c:2196
828 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:3231
829 msgid "Ok"
830 msgstr ""
831
832 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2102
833 msgid "Selected"
834 msgstr ""
835
836 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2125
837 msgid "_Crop"
838 msgstr ""
839
840 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2136
841 msgid "_Invert"
842 msgstr ""
843
844 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2147
845 msgid "_Select"
846 msgstr ""
847
848 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2403
849 msgid "Default path:"
850 msgstr ""
851
852 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2428 plugins/gtk/gtk_interface.c:2512
853 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2521
854 msgid "Browse"
855 msgstr ""
856
857 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2454
858 msgid "Default VCD path"
859 msgstr ""
860
861 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2464
862 msgid "Default DVD path:"
863 msgstr ""
864
865 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2501 plugins/gtk/gtk_interface.c:2510
866 msgid "/dev/cdrom"
867 msgstr ""
868
869 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2561
870 msgid "vls "
871 msgstr ""
872
873 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2578
874 msgid "Default server:"
875 msgstr ""
876
877 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2588
878 msgid "Default port:"
879 msgstr ""
880
881 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2608
882 msgid "Broadcast address:"
883 msgstr ""
884
885 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2627
886 msgid "Default protocol:"
887 msgstr ""
888
889 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2692 plugins/gtk/gtk_interface.c:2702
890 msgid "Gtk+"
891 msgstr ""
892
893 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2693
894 msgid "Gnome"
895 msgstr ""
896
897 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2704
898 msgid "Default interface:"
899 msgstr ""
900
901 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2739 plugins/gtk/gtk_interface.c:2750
902 msgid "sdl"
903 msgstr ""
904
905 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2740
906 msgid "xvideo"
907 msgstr ""
908
909 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2741
910 msgid "x11"
911 msgstr ""
912
913 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2752 plugins/gtk/gtk_interface.c:2972
914 msgid "Default output:"
915 msgstr ""
916
917 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2762
918 msgid "Default width:"
919 msgstr ""
920
921 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2792
922 msgid "Default height:"
923 msgstr ""
924
925 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2992
926 msgid "Quality:"
927 msgstr ""
928
929 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:3002
930 msgid "Frequency:"
931 msgstr ""
932
933 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:3012
934 msgid "Channels:"
935 msgstr ""
936
937 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:3039 plugins/gtk/gtk_interface.c:3049
938 msgid "dsp"
939 msgstr ""
940
941 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:3040
942 msgid "alsa"
943 msgstr ""
944
945 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:3059 plugins/gtk/gtk_interface.c:3068
946 msgid "/dev/dsp"
947 msgstr ""
948
949 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:3131
950 msgid "Types associated with vlc"
951 msgstr ""
952
953 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:3238
954 msgid "Apply"
955 msgstr ""