39c81b06e49315203b2bfc1ac825d738b4e648fc
[vlc.git] / po / pl.po
1 # polish translation of vlc.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Arkadiusz Lipiec <alipiec@elka.pw.edu.pl>, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: vlc\n"
8 "POT-Creation-Date: 2002-06-07 16:50+0200\n"
9 "PO-Revision-Date: 2002-05-26 18:31+0200\n"
10 "Last-Translator: Arkadiusz Lipiec <alipiec@elka.pw.edu.pl>\n"
11 "Language-Team: polish <pl@li.org>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: src/libvlc.c:281
17 #, c-format
18 msgid "Usage: %s [options] [parameters] [file]...\n"
19 msgstr "U¿ycie: %s [opcje] [parametry] [plik]...\n"
20
21 #. Print module name
22 #: src/libvlc.c:898
23 #, c-format
24 msgid ""
25 "%s module options:\n"
26 "\n"
27 msgstr ""
28 "opcje modu³u %s:\n"
29 "\n"
30
31 #. We could also have "=<" here
32 #: src/libvlc.c:918 src/misc/configuration.c:798
33 msgid "string"
34 msgstr "napis"
35
36 #: src/libvlc.c:921 src/misc/configuration.c:783
37 msgid "integer"
38 msgstr "liczba ca³kowita"
39
40 #: src/libvlc.c:924 src/misc/configuration.c:790
41 msgid "float"
42 msgstr "liczba zmiennoprz."
43
44 #: src/libvlc.c:930
45 msgid " (default enabled)"
46 msgstr " (domy¶lnie w³±czone)"
47
48 #: src/libvlc.c:931
49 msgid " (default disabled)"
50 msgstr " (domy¶lnie wy³±czone)"
51
52 #: src/libvlc.c:1013
53 msgid ""
54 "\n"
55 "Playlist items:\n"
56 "  *.mpg, *.vob                   plain MPEG-1/2 files\n"
57 "  [dvd:][device][@raw_device][@[title][,[chapter][,angle]]]\n"
58 "                                 DVD device\n"
59 "  [vcd:][device][@[title][,[chapter]]\n"
60 "                                 VCD device\n"
61 "  udpstream:[@[<bind address>][:<bind port>]]\n"
62 "                                 UDP stream sent by VLS\n"
63 "  vlc:loop                       loop execution of the playlist\n"
64 "  vlc:pause                      pause execution of playlist items\n"
65 "  vlc:quit                       quit VLC\n"
66 msgstr ""
67 "\n"
68 "Obiekty listy odtwarzania:\n"
69 "  *.mpg, *.vob                   zwyk³e pliki MPEG-1/2\n"
70 "  [dvd:][urz±dzenie][@urzadzenie_surowe][@[tytu³][,[rozdzia³][,k±t]]]\n"
71 "                                 urzadzenie DVD\n"
72 "  [vcd:][urz±dzenie][@[tytu³][,[rozdzia³]]\n"
73 "                                 urz±dzenie VCD\n"
74 "  udpstream:[@[<przypisany adres>][:<przypisany port>]]\n"
75 "                                 strumieñ UDP wysy³any przez VLS\n"
76 "  vlc:loop                       wykonywanie pêtli listy odtwarzania\n"
77 "  vlc:pause                      zatrzymanie odtwarzania obiektów listy\n"
78 "  vlc:quit                       wyj¶cie z VLC\n"
79
80 #: src/libvlc.c:1034 src/libvlc.c:1083 src/libvlc.c:1107 src/libvlc.c:1126
81 msgid ""
82 "\n"
83 "Press the RETURN key to continue...\n"
84 msgstr ""
85 "\n"
86 "Naci¶nij klawisz ENTER aby kontynuowaæ...\n"
87
88 #. Usage
89 #: src/libvlc.c:1057
90 #, c-format
91 msgid ""
92 "Usage: %s [options] [parameters] [file]...\n"
93 "\n"
94 msgstr ""
95 "U¿ycie: %s [opcje] [parametry] [plik]...\n"
96 "\n"
97
98 #: src/libvlc.c:1060
99 msgid "[module]              [description]\n"
100 msgstr "[modu³]               [opis]\n"
101
102 #: src/libvlc.c:1101
103 msgid ""
104 "This program comes with NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
105 "You may redistribute it under the terms of the GNU General Public License;\n"
106 "see the file named COPYING for details.\n"
107 "Written by the VideoLAN team at Ecole Centrale, Paris.\n"
108 msgstr ""
109 "Ten program jest dostarczany BEZ ¯ADNEJ GWARANCJI, w granicach dozwolonych\n"
110 "przez prawo. Mo¿na go rozpowszechniaæ na zasadach licencji GNU General\n"
111 "Public License; zajrzyj do pliku COPYING, aby uzyskaæ wiêcej szczegó³ów.\n"
112 "Program napisany przez zespó³ VideoLAN na uczelni Ecole Centrale, Pary¿.\n"
113
114 #. ****************************************************************************
115 #. * Configuration options for the main program. Each module will also separatly
116 #. * define its own configuration options.
117 #. * Look into configuration.h if you need to know more about the following
118 #. * macros.
119 #. ****************************************************************************
120 #: src/libvlc.h:34
121 msgid "interface module"
122 msgstr "modu³ interfejsu"
123
124 #: src/libvlc.h:36
125 msgid ""
126 "This option allows you to select the interface used by vlc. The default "
127 "behavior is to automatically select the best module available."
128 msgstr ""
129 "Ta opcja umo¿liwia wybranie interfejsu u¿ywanego przez vlc. Domy¶lnym "
130 "zachowaniem jest automatyczny wybór najlepszego dostêpnego modu³u."
131
132 #: src/libvlc.h:40
133 msgid "be verbose"
134 msgstr "tryb gadatliwy"
135
136 #: src/libvlc.h:42
137 msgid "This options activates the output of information messages."
138 msgstr "Ta opcja aktywuje wyj¶cie komunikatów informacyjnych."
139
140 #: src/libvlc.h:44
141 msgid "be quiet"
142 msgstr "tryb cichy"
143
144 #: src/libvlc.h:46
145 msgid "This options turns off all warning and information messages."
146 msgstr "Ta opcja wy³±cza wszelkie ostrze¿enia i komunikaty informacyjne."
147
148 #: src/libvlc.h:48
149 msgid "color messages"
150 msgstr "kolorowe komunikaty"
151
152 #: src/libvlc.h:50
153 msgid ""
154 "When this option is turned on, the messages sent to the console will be "
155 "colorized. Your terminal needs Linux color support for this to work."
156 msgstr ""
157 "Po w³±czeniu tej opcji, komunikaty wysy³ane do konsoli bêd± kolorozyowane. "
158 "Terminal powinien obs³ugiwaæ kolory aby funkcja zadzia³a³a."
159
160 #: src/libvlc.h:53
161 msgid "interface default search path"
162 msgstr "domy¶lna ¶cie¿ka wyszukiwania interfejsu"
163
164 #: src/libvlc.h:55
165 msgid ""
166 "This option allows you to set the default path that the interface will open "
167 "when looking for a file."
168 msgstr ""
169 "Ta opcja umo¿liwia ustawienie domy¶lnej ¶cie¿ki, któr± interfejs bêdzie "
170 "otwiera³ w poszukiwaniu pliku."
171
172 #: src/libvlc.h:58
173 msgid "audio output module"
174 msgstr "modu³ wyj¶ciowy d¼wiêku"
175
176 #: src/libvlc.h:60
177 msgid ""
178 "This option allows you to select the audio output method used by vlc. The "
179 "default behavior is to automatically select the best method available."
180 msgstr ""
181 "Ta opcja umo¿liwia wybranie metody wyj¶ciowej d¼wiêku u¿ywanej przez vlc. "
182 "Domy¶lnym zachowaniem jest automatyczne wybranie najlepszej dostêpnej metody."
183
184 #: src/libvlc.h:64
185 msgid "enable audio"
186 msgstr "w³±czenie d¼wiêku"
187
188 #: src/libvlc.h:66
189 msgid ""
190 "You can completely disable the audio output. In this case the audio decoding "
191 "stage won't be done, and it will save some processing power."
192 msgstr ""
193 "Mo¿na ca³kiem wy³±czyæ d¼wiêk. W tym przypadku etap dekodowania d¼wiêku nie "
194 "zostanie wykonany, wiêc bêdzie mo¿na zaoszczêdziæ trochê mocy procesora."
195
196 #: src/libvlc.h:69
197 msgid "force mono audio"
198 msgstr "wymuszenie d¼wiêku mono"
199
200 #: src/libvlc.h:70
201 msgid "This will force a mono audio output"
202 msgstr "Ta opcja wymusza wyj¶cie d¼wiêku w trybie mono"
203
204 #: src/libvlc.h:72
205 msgid "audio output volume"
206 msgstr "g³o¶no¶æ wyj¶cia d¼wiêku"
207
208 #: src/libvlc.h:74
209 msgid ""
210 "You can set the default audio output volume here, in a range from 0 to 1024."
211 msgstr ""
212 "Mo¿na ustawiæ domy¶lny poziom g³o¶no¶ci wyj¶cia d¼wiêku w zakresie od 0 do "
213 "1024."
214
215 #: src/libvlc.h:77
216 msgid "audio output format"
217 msgstr "format wyj¶ciowy d¼wiêku"
218
219 #: src/libvlc.h:79
220 msgid ""
221 "You can force the audio output format here.\n"
222 "0 -> 16 bits signed native endian (default)\n"
223 "1 ->  8 bits unsigned\n"
224 "2 -> 16 bits signed little endian\n"
225 "3 -> 16 bits signed big endian\n"
226 "4 ->  8 bits signed\n"
227 "5 -> 16 bits unsigned little endian\n"
228 "6 -> 16 bits unsigned big endian\n"
229 "7 -> mpeg2 audio (unsupported)\n"
230 "8 -> ac3 pass-through"
231 msgstr ""
232 "W tym miejscu mo¿na wymusi format wyj¶ciowy d¼wiêku.\n"
233 "0 -> 16 bitów ze znakiem \"native endian\" (domy¶lnie)\n"
234 "1 ->  8 bitów bez znaku\n"
235 "2 -> 16 bitów little endian\n"
236 "3 -> 16 bitów ze znakiem \"big endian\"\n"
237 "4 ->  8 bitów ze znakiem\n"
238 "5 -> 16 bitów bez znaku \"little endian\"\n"
239 "6 -> 16 bitó³ bez znaku \"big endian\"\n"
240 "7 -> d¼wiêk mpeg2 (nieobs³ugiwane)\n"
241 "8 -> ac3 pass-through"
242
243 #: src/libvlc.h:90
244 msgid "audio output frequency (Hz)"
245 msgstr "czêstotliwo¶æ wyj¶ciowa d¼wiêku (Hz)"
246
247 #: src/libvlc.h:92
248 msgid ""
249 "You can force the audio output frequency here. Common values are 48000, "
250 "44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
251 msgstr ""
252 "W tym miejscu mo¿na wymusiæ czêstotliwo¶æ wyj¶ciow± d¼wiêku. Zwyk³ymi "
253 "warto¶ciami s± 48000, 44100, 32000, 22050, 16000, 11025, 8000."
254
255 #: src/libvlc.h:95
256 msgid "compensate desynchronization of audio (in ms)"
257 msgstr "kompensacja rozsynchronizowania d¼wiêku (w ms)"
258
259 #: src/libvlc.h:97
260 msgid ""
261 "This option allows you to delay the audio output. This can be handy if you "
262 "notice a lag between the video and the audio."
263 msgstr ""
264 "Ta opcja umo¿liwia opó¼nienie wyj¶cia d¼wiêku. To mo¿e byæ u¿yteczne w razie "
265 "wystêpowania opó¼nieñ miêdzy d¼wiêkiem a obrazem."
266
267 #: src/libvlc.h:100
268 msgid "video output module"
269 msgstr "modu³ wyj¶ciowy obrazu"
270
271 #: src/libvlc.h:102
272 msgid ""
273 "This option allows you to select the video output method used by vlc. The "
274 "default behavior is to automatically select the best method available."
275 msgstr ""
276 "Ta opcja umo¿liwia wybranie metody wyj¶ciowej obrazu u¿ywanej przez vlc. "
277 "Domy¶lnym zachowaniem jest automatyczny wybór najlepszej dostêpnej metody."
278
279 #: src/libvlc.h:106
280 msgid "enable video"
281 msgstr "w³±czony obraz"
282
283 #: src/libvlc.h:108
284 msgid ""
285 "You can completely disable the video output. In this case the video decoding "
286 "stage won't be done, which will save some processing power."
287 msgstr ""
288 "Mo¿na ca³kowicie wy³±czyæ wyj¶cie obrazu. W tym przypadku etap dekodowania "
289 "obrazu nie zostanie wykonany, co umo¿liwi zaoszczêdzenie trochê mocy "
290 "procesora."
291
292 #: src/libvlc.h:111
293 msgid "display identifier"
294 msgstr "identyfikator ekranu"
295
296 #: src/libvlc.h:113
297 msgid ""
298 "This is the local display port that will be used for X11 drawing. For "
299 "instance :0.1."
300 msgstr "Lokalny port ekranu u¿ywany przez X11 do rysowania. Na przyk³ad :0.1."
301
302 #: src/libvlc.h:116
303 msgid "video width"
304 msgstr "szeroko¶æ obrazu"
305
306 #: src/libvlc.h:118
307 msgid ""
308 "You can enforce the video width here. By default vlc will adapt to the video "
309 "characteristics."
310 msgstr ""
311 "Mo¿na wymusiæ w tym miejscu szeroko¶æ obrazu. Domy¶lnie vlc zaadoptuje "
312 "charakterystyki obrazu."
313
314 #: src/libvlc.h:121
315 msgid "video height"
316 msgstr "wysoko¶æ obrazu"
317
318 #: src/libvlc.h:123
319 msgid ""
320 "You can enforce the video height here. By default vlc will adapt to the "
321 "video characteristics."
322 msgstr ""
323 "Mo¿na wymusiæ w tym miejscu wysoko¶æ obrazu. Domy¶lnie vlc zaadoptuje "
324 "charakterystyki obrazu."
325
326 #: src/libvlc.h:126
327 msgid "zoom video"
328 msgstr "skalowanie obrazu"
329
330 #: src/libvlc.h:128
331 msgid "You can zoom the video by the specified factor."
332 msgstr "Mo¿na skalowaæ obraz o okre¶lony wspó³czynnik."
333
334 #: src/libvlc.h:130
335 msgid "grayscale video output"
336 msgstr "wyj¶cie obrazu w skali szaro¶ci"
337
338 #: src/libvlc.h:132
339 msgid ""
340 "When enabled, the color information from the video won't be decoded (this "
341 "can also allow you to save some processing power)."
342 msgstr ""
343 "Po w³±czeniu informacje o kolorze z obrazu nie zostan± zdekodowane (pozwala "
344 "to tak¿e na oszczêdzenie trochê mocy procesora)."
345
346 #: src/libvlc.h:135
347 msgid "fullscreen video output"
348 msgstr "wyj¶cie pe³noekranowe obrazu"
349
350 #: src/libvlc.h:137
351 msgid ""
352 "If this option is enabled, vlc will always start a video in fullscreen mode."
353 msgstr ""
354 "Po w³±czeniu tej opcji, vlc zawsze wy¶wietli obraz w trybie pe³noekranowym."
355
356 #: src/libvlc.h:140
357 msgid "overlay video output"
358 msgstr "wyj¶cie obrazu w trybie overlay"
359
360 #: src/libvlc.h:142
361 msgid ""
362 "If enabled, vlc will try to take advantage of the overlay capabilities of "
363 "you graphics card."
364 msgstr ""
365 "Po w³±czeniu, vlc bêdzie próbowa³ skorzystaæ z w³a¶ciwo¶ci overlay karty "
366 "graficznej."
367
368 #: src/libvlc.h:145
369 msgid "force SPU position"
370 msgstr "wymuszanie pozycji SPU"
371
372 #: src/libvlc.h:147
373 msgid ""
374 "You can use this option to place the subtitles under the movie, instead of "
375 "over the movie. Try several positions."
376 msgstr ""
377 "Mo¿na u¿yæ tej opcji do umieszczania podtytu³ów pod filmem, zamiast nad nim. "
378 "Wypróbuj ró¿ne pozycje."
379
380 #: src/libvlc.h:150
381 msgid "video filter module"
382 msgstr "modu³ filtru obrazu"
383
384 #: src/libvlc.h:152
385 msgid ""
386 "This will allow you to add a post-processing filter to enhance the picture "
387 "quality, for instance deinterlacing, or to clone or distort the video window."
388 msgstr ""
389 "Ta opcja umo¿liwia dodawanie filtrów polepszaj±cych jako¶æ obrazu, np. filtr "
390 "przeciwko migotaniu, lub klonowanie zak³óceñ obrazu."
391
392 #: src/libvlc.h:156
393 msgid "server port"
394 msgstr "port serwera"
395
396 #: src/libvlc.h:158
397 msgid "This is the port used for UDP streams. By default, we chose 1234."
398 msgstr "Port serwera u¿ywany dla strumieni UDP. Domy¶lnie 1234."
399
400 #: src/libvlc.h:160
401 msgid "enable network channel mode"
402 msgstr "w³±czenie trybu kana³ów sieciowych"
403
404 #: src/libvlc.h:162
405 msgid "Activate this option if you want to use the VideoLAN Channel Server."
406 msgstr "Aktywowanie tej opcji umo¿liwia u¿ywanie serwera kana³ów VideoLAN."
407
408 #: src/libvlc.h:164
409 msgid "channel server address"
410 msgstr "adres serwera kana³ów"
411
412 #: src/libvlc.h:166
413 msgid "Indicate here the address of the VideoLAN Channel Server."
414 msgstr "Tutaj nale¿y podaæ adres serwera kana³ów VideoLAN."
415
416 #: src/libvlc.h:168
417 msgid "channel server port"
418 msgstr "port serwera kana³ów"
419
420 #: src/libvlc.h:170
421 msgid "Indicate here the port on which the VideoLAN Channel Server runs."
422 msgstr ""
423 "Tutaj nale¿y okre¶liæ port na którym uruchomiony jest serwer kana³ów "
424 "VideoLAN."
425
426 #: src/libvlc.h:172
427 msgid "network interface"
428 msgstr "interfejs sieciowy"
429
430 #: src/libvlc.h:174
431 msgid ""
432 "If you have several interfaces on your Linux machine and use the VLAN "
433 "solution, you may indicate here which interface to use."
434 msgstr ""
435 "Je¶li istnieje kilka interfejsów sieciowych na komputerze i u¿ywane jest "
436 "rozwi±zanie VLAN, mo¿na wskazaæ który interfejs bêdzie u¿ywany."
437
438 #: src/libvlc.h:177
439 msgid "choose program (SID)"
440 msgstr "wybierz program (SID)"
441
442 #: src/libvlc.h:179
443 msgid "Choose the program to select by giving its Service ID."
444 msgstr "Wybierz program podaj±c jego identyfikator us³ugi."
445
446 #: src/libvlc.h:181
447 msgid "choose audio"
448 msgstr "wybierz d¼wiêk"
449
450 #: src/libvlc.h:183
451 msgid "Give the default type of audio you want to use in a DVD."
452 msgstr "Podaj domy¶lny typ d¼wiêku u¿ywany przy odtwarzaniu  DVD."
453
454 #: src/libvlc.h:185
455 msgid "choose channel"
456 msgstr "wybierz kana³"
457
458 #: src/libvlc.h:187
459 msgid ""
460 "Give the stream number of the audio channel you want to use in a DVD (from 1 "
461 "to n)."
462 msgstr ""
463 "Podaj numer strumienia kana³u d¼wiekowego u¿ywany przy odtwarzaniu DVD (od 1 "
464 "do n)."
465
466 #: src/libvlc.h:190
467 msgid "choose subtitles"
468 msgstr "wybierz podtytu³y"
469
470 #: src/libvlc.h:192
471 msgid ""
472 "Give the stream number of the subtitle channel you want to use in a DVD "
473 "(from 1 to n)."
474 msgstr ""
475 "Podaj numer strumienia kana³u podtytu³ów u¿ywanego przy odtwarzaniu DVD (od "
476 "1 do n)."
477
478 #: src/libvlc.h:195
479 msgid "DVD device"
480 msgstr "urz±dzenie DVD"
481
482 #: src/libvlc.h:197
483 msgid "This is the default DVD device to use."
484 msgstr "Domy¶lnie u¿ywane urz±dzenie DVD."
485
486 #: src/libvlc.h:199
487 msgid "VCD device"
488 msgstr "urz±dzenie VCD"
489
490 #: src/libvlc.h:201
491 msgid "This is the default VCD device to use."
492 msgstr "Domy¶lnie u¿ywane urz±dzenie VCD."
493
494 #: src/libvlc.h:203
495 msgid "force IPv6"
496 msgstr "wymu¶ IPv6"
497
498 #: src/libvlc.h:205
499 msgid ""
500 "If you check this box, IPv6 will be used by default for all UDP and HTTP "
501 "connections."
502 msgstr ""
503 "Zaznaczenie tej opcji powoduje, ¿e IPv6 bêdzie u¿ywany domy¶lnie dla "
504 "wszystkich po³±czeñ UDP i HTTP."
505
506 #: src/libvlc.h:208
507 msgid "force IPv4"
508 msgstr "wymu¶ IPv4"
509
510 #: src/libvlc.h:210
511 msgid ""
512 "If you check this box, IPv4 will be used by default for all UDP and HTTP "
513 "connections."
514 msgstr ""
515 "Zaznaczenie tej opcji powoduje, ¿e IPv4 bêdzie u¿ywany domy¶lnie dla "
516 "wszystkich po³±czeñ UDP i HTTP."
517
518 #: src/libvlc.h:213
519 msgid "choose MPEG audio decoder"
520 msgstr "wybór dekodera d¼wiêku MPEG"
521
522 #: src/libvlc.h:215
523 msgid ""
524 "This allows you to select the MPEG audio decoder you want to use. Common "
525 "choices are builtin and mad."
526 msgstr ""
527 "Ta opcja umozliwia wybranie u¿ywanego dekodera d¼wiêku MPEG. Normalne opcje "
528 "wyboru to wbudowana i szalona."
529
530 #: src/libvlc.h:218
531 msgid "choose AC3 audio decoder"
532 msgstr "wybierz dekoder d¼wiêku AC3"
533
534 #: src/libvlc.h:220
535 msgid ""
536 "This allows you to select the AC3/A52 audio decoder you want to use. Common "
537 "choices are builtin and a52."
538 msgstr ""
539 "Ta opcja umo¿liwia wybranie u¿ywanego dekodera d¼wiêku AC3/A52. Zwyk³e opcje "
540 "wyboru s± wbudowana i a52."
541
542 #: src/libvlc.h:223
543 msgid "enable CPU MMX support"
544 msgstr "w³±czona obs³uga MMX procesora"
545
546 #: src/libvlc.h:225
547 msgid ""
548 "If your processor supports the MMX instructions set, vlc can take advantage "
549 "of them."
550 msgstr "Je¶li procesor obs³uguje zbiór istrukcji MMX, mo¿na z nich skorzystaæ."
551
552 #: src/libvlc.h:228
553 msgid "enable CPU 3D Now! support"
554 msgstr "w³±czona obs³uga 3D Now!"
555
556 #: src/libvlc.h:230
557 msgid ""
558 "If your processor supports the 3D Now! instructions set, vlc can take "
559 "advantage of them."
560 msgstr ""
561 "Je¶li procesor obs³uguje zbiór istrukcji 3D Now!, mo¿na z nich skorzystaæ."
562
563 #: src/libvlc.h:233
564 msgid "enable CPU MMX EXT support"
565 msgstr "w³±czona obs³uga MMX EXT"
566
567 #: src/libvlc.h:235
568 msgid ""
569 "If your processor supports the MMX EXT instructions set, vlc can take "
570 "advantage of them."
571 msgstr ""
572 "Je¶li procesor obs³uguje rozszerzony zbiór istrukcji MMX, mo¿na z nich "
573 "skorzystaæ."
574
575 #: src/libvlc.h:238
576 msgid "enable CPU SSE support"
577 msgstr "w³±czona obs³uga SSE"
578
579 #: src/libvlc.h:240
580 msgid ""
581 "If your processor supports the SSE instructions set, vlc can take can take "
582 "advantage of them."
583 msgstr "Je¶li procesor obs³uguje zbiór istrukcji SSE, mo¿na z nich skorzystaæ."
584
585 #: src/libvlc.h:243
586 msgid "enable CPU AltiVec support"
587 msgstr "w³±czona obs³uga AltiVec"
588
589 #: src/libvlc.h:245
590 msgid ""
591 "If your processor supports the AltiVec instructions set, vlc can take "
592 "advantage of them."
593 msgstr ""
594 "Je¶li procesor obs³uguje zbiór istrukcji AltiVec, mo¿na z nich skorzystaæ."
595
596 #: src/libvlc.h:248
597 msgid "launch playlist on startup"
598 msgstr "w³±czanie listy odtwarzania przy uruchamianiu"
599
600 #: src/libvlc.h:250
601 msgid "If you want vlc to start playing on startup, then enable this option."
602 msgstr ""
603 "Je¶li vlc ma w³±czaæ odtwarzanie po uruchomieniu wówczas nale¿y zaznaczyæ t± "
604 "opcjê."
605
606 #: src/libvlc.h:252
607 msgid "enqueue items in playlist"
608 msgstr "kolejkowanie obiektów listy odtwarzania"
609
610 #: src/libvlc.h:254
611 msgid ""
612 "If you want vlc to add items to the playlist as you open them, then enable "
613 "this option."
614 msgstr ""
615 "Je¶li vlc ma dodawaæ pliki do listy odtwarzania po ich otwarciu wówczas "
616 "nale¿y zaznaczyæ t± opcjê."
617
618 #: src/libvlc.h:257
619 msgid "loop playlist on end"
620 msgstr "zapêtlanie listy odtwarzania"
621
622 #: src/libvlc.h:259
623 msgid ""
624 "If you want vlc to keep playing the playlist indefinitely then enable this "
625 "option."
626 msgstr ""
627 "Je¶li vlc ma odtwarzaæ w nieskoñczono¶æ listê odtwarzania wówczas nale¿y "
628 "zaznaczyæ t± opcjê."
629
630 #: src/libvlc.h:262
631 msgid "memory copy module"
632 msgstr "modu³ kopiowania pamiêci"
633
634 #: src/libvlc.h:264
635 msgid ""
636 "You can select wich memory copy module you want to use. By default vlc will "
637 "select the fastest one supported by your hardware."
638 msgstr ""
639 "Mo¿na wybraæ który z modu³ów kopiowania pamiêci ma byæ u¿ywany. Domy¶lnie "
640 "vlc wybierze najszybszy obs³ugiwany przez sprzêt modu³."
641
642 #: src/libvlc.h:267
643 msgid "access module"
644 msgstr "modu³ dostêpu"
645
646 #: src/libvlc.h:269
647 msgid "This is a legacy entry to let you configure access modules"
648 msgstr "To jest zapis dostêpu umo¿liwiaj±cy konfigurownie modu³ów dostêpu"
649
650 #: src/libvlc.h:271
651 msgid "demux module"
652 msgstr "modu³ demux"
653
654 #: src/libvlc.h:273
655 msgid "This is a legacy entry to let you configure demux modules"
656 msgstr "To jest zapis umo¿liwiaj±cy konfigurowanie modu³ów demux"
657
658 #: src/libvlc.h:275
659 msgid "fast pthread on NT/2K/XP (developpers only)"
660 msgstr "szybkie w±tki pthread na NT/2K/Xp (tylko programi¶ci)"
661
662 #: src/libvlc.h:277
663 msgid ""
664 "On Windows NT/2K/XP we use a slow but correct pthread implementation, you "
665 "can also use this faster implementation but you might experience problems "
666 "with it."
667 msgstr ""
668 "W systemie Windows NT/2K/XP u¿ywana jest wolna lecz poprawna implementacja "
669 "w±tków pthread, mo¿na tak¿e wybraæ szybsz± implementacjê lecz wówczas mo¿na "
670 "napotkaæ problemy."
671
672 #. Interface options
673 #: src/libvlc.h:299
674 msgid "Interface"
675 msgstr "Interfejs"
676
677 #. Audio options
678 #: src/libvlc.h:307
679 msgid "Audio"
680 msgstr "D¼wiêk"
681
682 #. Video options
683 #: plugins/directx/directx.c:53 src/libvlc.h:317
684 msgid "Video"
685 msgstr "Obraz"
686
687 #. Input options
688 #: plugins/satellite/satellite.c:66 src/libvlc.h:330
689 msgid "Input"
690 msgstr "Wej¶cie"
691
692 #. Decoder options
693 #: src/libvlc.h:349
694 msgid "Decoders"
695 msgstr "Dekodery"
696
697 #. CPU options
698 #: src/libvlc.h:354
699 msgid "CPU"
700 msgstr "CPU"
701
702 #. Playlist options
703 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:506 plugins/gtk/gnome_interface.c:1824
704 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1848 plugins/gtk/gtk_interface.c:611
705 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2105 src/libvlc.h:362
706 msgid "Playlist"
707 msgstr "Lista odtwarzania"
708
709 #. Misc options
710 #: plugins/a52/a52.c:85 plugins/ac3_adec/ac3_adec.c:72 plugins/dsp/dsp.c:81
711 #: plugins/dummy/dummy.c:51 plugins/fb/fb.c:70 plugins/filter/deinterlace.c:50
712 #: plugins/filter/distort.c:50 plugins/filter/transform.c:51
713 #: plugins/filter/wall.c:45 plugins/ggi/ggi.c:64 plugins/gtk/gnome.c:73
714 #: plugins/gtk/gtk.c:71 plugins/mad/mad_adec.c:66 plugins/mga/xmga.c:106
715 #: plugins/mpeg_vdec/video_parser.c:96 plugins/text/logger.c:86
716 #: plugins/win32/win32.cpp:48 plugins/x11/x11.c:55 plugins/x11/xvideo.c:65
717 #: src/libvlc.h:368
718 msgid "Miscellaneous"
719 msgstr "Ró¿ne"
720
721 #: src/libvlc.h:380
722 msgid "main program"
723 msgstr "g³ówny program"
724
725 #: src/libvlc.h:392
726 msgid "print help"
727 msgstr "wy¶wietl pomoc"
728
729 #: src/libvlc.h:394
730 msgid "print detailed help"
731 msgstr "wy¶wietl pomoc szczegó³ow±"
732
733 #: src/libvlc.h:396
734 msgid "print a list of available modules"
735 msgstr "wy¶wietl listê dostêpnych modu³ów"
736
737 #: src/libvlc.h:398
738 msgid "print help on module"
739 msgstr "wy¶wietl pomoc na temat modu³u"
740
741 #: src/libvlc.h:401
742 msgid "print version information"
743 msgstr "Wy¶wietl informacje o wersji"
744
745 #: src/libvlc.h:403
746 msgid "print build information"
747 msgstr "Wy¶wietl informacje o budowaniu"
748
749 #: src/misc/configuration.c:783
750 msgid "boolean"
751 msgstr "zm. logiczna"
752
753 #. ****************************************************************************
754 #. * Build configuration structure.
755 #. ****************************************************************************
756 #: plugins/a52/a52.c:76
757 msgid "A/52 dynamic range compression"
758 msgstr "Kompresja dynamicznego zakresu A/52"
759
760 #: plugins/a52/a52.c:78
761 msgid ""
762 "Dynamic range compression makes the loud sounds softer, and the soft sounds "
763 "louder, so you can more easily listen to the stream in a noisy environment "
764 "without disturbing anyone. If you disable the dynamic range compression the "
765 "playback will be more adapted to a movie theater or a listening room."
766 msgstr ""
767 "Kompresja dynamicznego zakresu wyg³adza g³o¶ne d¼wiêki, za¶ ciche czyni "
768 "g³o¶niejszymi, tak wiêc mo¿na ³atwiej ods³uchiwaæ strumienia w g³o¶nym "
769 "¶rodowisku bez przeszkadzania komukolwiek.\n"
770 "Je¶li zostanie wy³±czona kompresja dynamicznego zakresu bêdzie to lepiej "
771 "pasuj±ca opcja w przypadku sali kinowej lub pokoju akustycznego."
772
773 #: plugins/a52/a52.c:90
774 msgid "a52 ATSC A/52 aka AC-3 audio decoder module"
775 msgstr "modu³ dekodera d¼wiêku a52 ATSC A/52 aka AC-3"
776
777 #: plugins/aa/aa.c:50
778 msgid "ASCII-art video output module"
779 msgstr "modu³ wyj¶ciowy obrazu ASCII-art"
780
781 #: plugins/ac3_adec/ac3_adec.c:74 plugins/downmix/downmix.c:47
782 msgid "AC3 downmix module"
783 msgstr "modu³ AC3 downmix"
784
785 #: plugins/ac3_adec/ac3_adec.c:76 plugins/imdct/imdct.c:47
786 msgid "AC3 IMDCT module"
787 msgstr "modu³ AC3 IMDCT"
788
789 #: plugins/ac3_adec/ac3_adec.c:80
790 msgid "software AC3 decoder"
791 msgstr "dekoder programowy AC3"
792
793 #: plugins/ac3_spdif/ac3_spdif.c:116
794 msgid "SPDIF pass-through AC3 decoder"
795 msgstr "dekoder SPDIF przez AC3"
796
797 #: plugins/access/file.c:56
798 msgid "Standard filesystem file reading"
799 msgstr "CZytanie standartowego pliku systemowego"
800
801 #: plugins/access/http.c:71
802 msgid "HTTP access plug-in"
803 msgstr "wtyczna dostêpu HTTP"
804
805 #: plugins/access/udp.c:58
806 msgid "Raw UDP access plug-in"
807 msgstr "wtyczka dostêpu przez surowe UDP"
808
809 #: plugins/alsa/alsa.c:56
810 msgid "ALSA audio module"
811 msgstr "modu³ d¼wiêkowy ALSA"
812
813 #: plugins/arts/arts.c:65
814 msgid "aRts audio module"
815 msgstr "modu³ d¼wiêkowy aRts"
816
817 #: plugins/beos/beos.cpp:49
818 msgid "BeOS standard API module"
819 msgstr "modu³ standardowy API BeOS"
820
821 #: plugins/chroma/i420_rgb.c:62
822 msgid "I420,IYUV,YV12 to RGB,RV15,RV16,RV24,RV32 conversions"
823 msgstr "konwersje z I420,IYUV,YV12 do RGB,RV15,RV16,RV24,RV32"
824
825 #: plugins/chroma/i420_rgb.c:66
826 msgid "MMX I420,IYUV,YV12 to RV15,RV16,RV24,RV32 conversions"
827 msgstr "konwersje z MMX I420,IYUV,YV12 do RV15,RV16,RV24,RV32"
828
829 #: plugins/chroma/i420_ymga.c:55 plugins/chroma/i420_yuy2.c:74
830 #: plugins/chroma/i422_yuy2.c:68
831 msgid "conversions from "
832 msgstr "konwersje z "
833
834 #: plugins/chroma/i420_ymga.c:55 plugins/chroma/i420_ymga.c:58
835 #: plugins/chroma/i420_yuy2.c:74 plugins/chroma/i420_yuy2.c:77
836 #: plugins/chroma/i422_yuy2.c:68 plugins/chroma/i422_yuy2.c:71
837 msgid " to "
838 msgstr " do "
839
840 #: plugins/chroma/i420_ymga.c:58 plugins/chroma/i420_yuy2.c:77
841 #: plugins/chroma/i422_yuy2.c:71
842 msgid "MMX conversions from "
843 msgstr "konwersje MMX z "
844
845 #. ****************************************************************************
846 #. * Building configuration tree
847 #. ****************************************************************************
848 #: plugins/directx/directx.c:41
849 msgid "use hardware YUV->RGB conversions"
850 msgstr "u¿ywanie konwersji sprzêtowej YUV->RGB"
851
852 #: plugins/directx/directx.c:43
853 msgid ""
854 "Try to use hardware acceleration for YUV->RGB conversions. This option "
855 "doesn't have any effect when using overlays."
856 msgstr ""
857 "Spróbuj u¿yæ akceleracji sprzêtowej dla konwersji YUV->RGB. Ta opcja nie "
858 "przynosi ¿adnych efektów w trybie overlay."
859
860 #: plugins/directx/directx.c:45
861 msgid "use video buffers in system memory"
862 msgstr "u¿ywanie buforów obrazu w pamiêci systemowej"
863
864 #: plugins/directx/directx.c:47
865 msgid ""
866 "Create video buffers in system memory instead of video memory. This isn't "
867 "recommended as usually using video memory allows to benefit from more "
868 "hardware acceleration (like rescaling or YUV->RGB conversions). This option "
869 "doesn't have any effect when using overlays."
870 msgstr ""
871 "Tworzenie buforów obrazu w pamiêci systemowej zamiast w pamiêci karty. To "
872 "nie jest zalecane gdy¿ zazwyczaj u¿ywanie pamiêci karty daje korzy¶ci z "
873 "akceleracji sprzêtowej (jak przeskalowywanie lub konwersje YUV->RGB). Ta "
874 "opcja nie przynosi ¿adnych efektów w trybie overlay."
875
876 #: plugins/directx/directx.c:59
877 msgid "DirectX extension module"
878 msgstr "modu³ rozszerzeñ DirectX"
879
880 #: plugins/downmix/downmix3dn.c:47
881 msgid "3D Now! AC3 downmix module"
882 msgstr "modu³ 3D Now! AC3 downmix"
883
884 #: plugins/downmix/downmixsse.c:47
885 msgid "SSE AC3 downmix module"
886 msgstr "modu³ SSE AC3 downmix"
887
888 #: plugins/dsp/dsp.c:82
889 msgid "OSS dsp device"
890 msgstr "urz±dzenie OSS dsp"
891
892 #: plugins/dsp/dsp.c:86
893 msgid "Linux OSS /dev/dsp module"
894 msgstr "modu³ linux OSS /dev/dsp"
895
896 #. ****************************************************************************
897 #. * Build configuration tree.
898 #. ****************************************************************************
899 #: plugins/dummy/dummy.c:44
900 msgid "dummy image chroma format"
901 msgstr "format chroma fikcyjnych obrazów"
902
903 #: plugins/dummy/dummy.c:46
904 msgid ""
905 "Force the dummy video output to create images using a specific chroma format "
906 "instead of trying to improve performances by using the most efficient one."
907 msgstr ""
908 "Wymusza format fikcyjny wyj¶cia obrazów przy tworzeniu okre¶lonego formatu "
909 "chroma zamiast próby zwiêkszania wydajno¶ci przez u¿ycie najbardziej "
910 "wydajnego formatu."
911
912 #: plugins/dummy/dummy.c:57
913 msgid "dummy functions module"
914 msgstr "modu³ fikcyjnych funkcji"
915
916 #: plugins/dummy/null.c:52
917 msgid "the Null module that does nothing"
918 msgstr "pusty modu³ nie robi nic"
919
920 #: plugins/dvd/dvd.c:66
921 msgid "[dvd:][device][@raw_device][@[title][,[chapter][,angle]]]"
922 msgstr "[dvd:][urz±dzenie][@surowe_urz±dzenie][@[tytu³][,[rozdzia³][,k±t]]]"
923
924 #: plugins/dvd/dvd.c:72
925 msgid "DVD input module, uses libdvdcss if present"
926 msgstr "modu³ wej¶ciowy DVD, u¿ywa bibl. libdvdcss je¶li obecna"
927
928 #: plugins/dvd/dvd.c:75
929 msgid "DVD input module, uses libdvdcss"
930 msgstr "modu³ wej¶ciowy DVD, u¿ywa bibl. libdvdcss"
931
932 #: plugins/dvdread/dvdread.c:42
933 msgid "[dvdread:][device][@[title][,[chapter][,angle]]]"
934 msgstr "[dvdread:][urzadzenie][@[tytu³][,[rozdzia³][,k±t]]]"
935
936 #: plugins/dvdread/dvdread.c:46
937 msgid "DVDRead input module"
938 msgstr "modu³ wej¶ciowy DVDRead"
939
940 #: plugins/esd/esd.c:67
941 msgid "EsounD audio module"
942 msgstr "modu³ d¼wiêku EsounD"
943
944 #: plugins/fb/fb.c:71
945 msgid "framebuffer device"
946 msgstr "urz±dzenie bufora ramek"
947
948 #: plugins/fb/fb.c:75
949 msgid "Linux console framebuffer module"
950 msgstr "modu³ bufora ramek konsoli linuksowej"
951
952 #: plugins/filter/deinterlace.c:51
953 msgid "Deinterlace mode"
954 msgstr "Tryb antyprzeplotowy"
955
956 #: plugins/filter/deinterlace.c:52
957 msgid "one of 'bob' and 'blend'"
958 msgstr "jedna z opcji \"bob\" i \"blend\""
959
960 #: plugins/filter/deinterlace.c:56
961 msgid "deinterlacing module"
962 msgstr "modu³ przeplotu"
963
964 #: plugins/filter/distort.c:51
965 msgid "distort mode"
966 msgstr "Tryb zniekszta³ceñ"
967
968 #: plugins/filter/distort.c:52
969 msgid "one of \"wave\" and \"ripple\""
970 msgstr "jedna z opcji \"wave\" i \"ripple\""
971
972 #: plugins/filter/distort.c:56
973 msgid "miscellaneous video effects module"
974 msgstr "ró¿ne modu³y efektów obrazu"
975
976 #: plugins/filter/invert.c:48
977 msgid "invert video module"
978 msgstr "modu³ odwracania obrazu"
979
980 #: plugins/filter/transform.c:52
981 msgid "Transform type"
982 msgstr "Typ przekszta³cenia"
983
984 #: plugins/filter/transform.c:53
985 msgid "One of '90', '180', '270', 'hflip' and 'vflip'"
986 msgstr "Jeden z \"90\", \"180\", \"270\", \"hflip\" i \"vflip\""
987
988 #: plugins/filter/transform.c:57
989 msgid "image transformation module"
990 msgstr "modu³ transformacji obrazu"
991
992 #: plugins/filter/wall.c:46
993 msgid "Number of columns"
994 msgstr "Liczba kolumn"
995
996 #: plugins/filter/wall.c:47
997 msgid ""
998 "Select the number of horizontal videowindows in which to split the video"
999 msgstr "Wybierz liczbê poziomych okien, na które bêdzie on rozdzielony obraz"
1000
1001 #: plugins/filter/wall.c:49
1002 msgid "Number of rows"
1003 msgstr "Liczba wierszy"
1004
1005 #: plugins/filter/wall.c:50
1006 msgid "Select the number of vertical videowindows in which to split the video"
1007 msgstr "Wybierz liczbê pionowych okien, na które bêdzie on rozdzielony obraz"
1008
1009 #: plugins/filter/wall.c:52
1010 msgid "Active windows"
1011 msgstr "Aktywne okna"
1012
1013 #: plugins/filter/wall.c:53
1014 msgid "comma separated list of active windows, defaults to all"
1015 msgstr "rozdzielana przecinkami lista aktywnych okien, domy¶lnie na wszystkie"
1016
1017 #: plugins/filter/wall.c:57
1018 msgid "image wall video module"
1019 msgstr "modu³ ¶ciany obrazu (image wall)"
1020
1021 #: plugins/fx/scope.c:72
1022 msgid "scope effect module"
1023 msgstr "modu³ efektu zasiêgu"
1024
1025 #. ****************************************************************************
1026 #. * Building configuration tree
1027 #. ****************************************************************************
1028 #: plugins/ggi/ggi.c:58 plugins/mga/xmga.c:100 plugins/x11/x11.c:49
1029 #: plugins/x11/xvideo.c:54
1030 msgid "X11 display name"
1031 msgstr "nazwa ekranu X11"
1032
1033 #: plugins/ggi/ggi.c:59
1034 msgid ""
1035 "Specify the X11 hardware display you want to use.\n"
1036 "By default vlc will use the value of the DISPLAY environment variable."
1037 msgstr ""
1038 "Okre¶la u¿ywany ekran sprzêtowy X11.\n"
1039 "Domy¶lnie vlc u¿yje warto¶ci ze zmiennej ¶rodowiskowej DISPLAY."
1040
1041 #: plugins/glide/glide.c:69
1042 msgid "3dfx Glide module"
1043 msgstr "modu³ 3dfx Glide"
1044
1045 #. ****************************************************************************
1046 #. * Building configuration tree
1047 #. ****************************************************************************
1048 #: plugins/gtk/gnome.c:61 plugins/gtk/gtk.c:62
1049 msgid "show tooltips"
1050 msgstr "wy¶wietlanie podpowiedzi"
1051
1052 #: plugins/gtk/gnome.c:62 plugins/gtk/gtk.c:63
1053 msgid "Show tooltips for configuration options."
1054 msgstr "Wy¶wietlanie podpowiedzi dla opcji konfiguracji."
1055
1056 #: plugins/gtk/gnome.c:67 plugins/gtk/gtk.c:65
1057 msgid "maximum height for the configuration windows"
1058 msgstr "maksymalna wysoko¶æ okien konfiguracji"
1059
1060 #: plugins/gtk/gnome.c:69 plugins/gtk/gtk.c:67
1061 msgid ""
1062 "You can set the maximum height that the configuration windows in the "
1063 "preferences menu will occupy."
1064 msgstr ""
1065 "Mo¿na ustawiæ maksymalny rozmiar, jaki bêd± mog³y mieæ okna konfiguracji w "
1066 "menu preferencji."
1067
1068 #: plugins/gtk/gtk.c:78
1069 msgid "Gtk+ interface module"
1070 msgstr "Modu³ interfejsu Gtk+"
1071
1072 #: plugins/gtk/gnome.c:64
1073 msgid "show text on toolbar buttons"
1074 msgstr "wy¶wietlanie tekstu na przyciskach"
1075
1076 #: plugins/gtk/gnome.c:65
1077 msgid "Show the text below icons on the toolbar."
1078 msgstr "Wy¶wietlanie tekstu pod ikonami paska narzêdziowego."
1079
1080 #: plugins/gtk/gnome.c:84
1081 msgid "Gnome interface module"
1082 msgstr "modu³ interfejsu Gnome"
1083
1084 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:202 plugins/gtk/gtk_interface.c:109
1085 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1337
1086 msgid "VideoLAN Client"
1087 msgstr "Klient VideoLAN"
1088
1089 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:135 plugins/gtk/gtk_interface.c:1137
1090 msgid "_File"
1091 msgstr "_Plik"
1092
1093 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:19 plugins/gtk/gnome_interface.c:800
1094 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:153 plugins/gtk/gtk_interface.c:1155
1095 msgid "_Open File..."
1096 msgstr "_Otwórz plik..."
1097
1098 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:20 plugins/gtk/gnome_interface.c:367
1099 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:801 plugins/gtk/gtk_interface.c:161
1100 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:483 plugins/gtk/gtk_interface.c:1163
1101 msgid "Open a File"
1102 msgstr "Otwiera plik"
1103
1104 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:26 plugins/gtk/gnome_interface.c:807
1105 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:168 plugins/gtk/gtk_interface.c:1167
1106 msgid "Open _Disc..."
1107 msgstr "Otwórz _p³ytê..."
1108
1109 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:27 plugins/gtk/gnome_interface.c:379
1110 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:808 plugins/gtk/gtk_interface.c:176
1111 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:494 plugins/gtk/gtk_interface.c:1175
1112 msgid "Open a DVD or VCD"
1113 msgstr "Otwiera DVD lub VCD"
1114
1115 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:33 plugins/gtk/gnome_interface.c:814
1116 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:183 plugins/gtk/gtk_interface.c:1179
1117 msgid "_Network Stream..."
1118 msgstr "_Strumieñ sieciowy..."
1119
1120 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:34 plugins/gtk/gnome_interface.c:391
1121 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:815 plugins/gtk/gtk_interface.c:191
1122 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:505 plugins/gtk/gtk_interface.c:1187
1123 msgid "Select a Network Stream"
1124 msgstr "Wybiera strumieñ sieciowy"
1125
1126 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:41 plugins/gtk/gtk_interface.c:206
1127 msgid "_Eject Disc"
1128 msgstr "_Wysuñ p³ytê"
1129
1130 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:42 plugins/gtk/gnome_interface.c:442
1131 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:214
1132 msgid "Eject disc"
1133 msgstr "Wysuwa p³ytê"
1134
1135 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:226 plugins/gtk/gtk_interface.c:1236
1136 msgid "E_xit"
1137 msgstr "W_yjd¼"
1138
1139 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:234
1140 msgid "Exit the program"
1141 msgstr "Wychodzi z programu"
1142
1143 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:241
1144 msgid "_View"
1145 msgstr "_Widok"
1146
1147 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:55 plugins/gtk/gtk_interface.c:259
1148 msgid "_Hide interface"
1149 msgstr "U_kryj interfejs"
1150
1151 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:267
1152 msgid "Hide the main interface window"
1153 msgstr "Ukrywa g³ówne okno interfejsu"
1154
1155 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:62 plugins/gtk/gnome_interface.c:878
1156 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:271 plugins/gtk/gtk_interface.c:1049
1157 msgid "_Fullscreen"
1158 msgstr "Pe³_ny ekran"
1159
1160 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:70 plugins/gtk/gtk_interface.c:290
1161 msgid "Progr_am"
1162 msgstr "Progr_am"
1163
1164 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:71 plugins/gtk/gtk_interface.c:299
1165 msgid "Choose the program"
1166 msgstr "Wybiera program"
1167
1168 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:77 plugins/gtk/gtk_interface.c:303
1169 msgid "_Title"
1170 msgstr "_Tytu³"
1171
1172 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:312
1173 msgid "Navigate through the stream"
1174 msgstr "Nawigacja w strumieniu"
1175
1176 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:84 plugins/gtk/gtk_interface.c:316
1177 msgid "_Chapter"
1178 msgstr "_Rozdzia³"
1179
1180 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:92 plugins/gtk/gtk_interface.c:336
1181 msgid "_Playlist..."
1182 msgstr "_Lista odtwarzania..."
1183
1184 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:93 plugins/gtk/gtk_interface.c:344
1185 msgid "Open the playlist window"
1186 msgstr "Otwiera okno listy odtwarzania"
1187
1188 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:99 plugins/gtk/gtk_interface.c:348
1189 msgid "_Modules..."
1190 msgstr "_Modu³y..."
1191
1192 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:100 plugins/gtk/gtk_interface.c:357
1193 msgid "Open the module manager"
1194 msgstr "Otwiera mened¿era modu³ów"
1195
1196 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:106 plugins/gtk/gtk_interface.c:359
1197 msgid "Messages..."
1198 msgstr "Komunikaty..."
1199
1200 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:107 plugins/gtk/gtk_interface.c:365
1201 msgid "Open the messages window"
1202 msgstr "Otwiera okno komunikatów"
1203
1204 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:369
1205 msgid "_Settings"
1206 msgstr "U_stawienia"
1207
1208 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:387
1209 msgid "A_udio"
1210 msgstr "A_udio"
1211
1212 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:119 plugins/gtk/gnome_interface.c:922
1213 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:396
1214 msgid "Select audio channel"
1215 msgstr "Wybiera kana³ d¼wiêkowy"
1216
1217 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:125 plugins/gtk/gnome_interface.c:928
1218 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:400 plugins/gtk/gtk_interface.c:1125
1219 msgid "_Subtitles"
1220 msgstr "_Podtytu³y"
1221
1222 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:126 plugins/gtk/gnome_interface.c:929
1223 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:409
1224 msgid "Select subtitles channel"
1225 msgstr "Wybiera kana³ podtytu³ów"
1226
1227 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:421 plugins/gtk/gtk_interface.c:1217
1228 msgid "_Preferences..."
1229 msgstr "_Preferencje..."
1230
1231 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:429
1232 msgid "Configure the application"
1233 msgstr "Konfiguruje t± aplikacjê"
1234
1235 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:433
1236 msgid "_Help"
1237 msgstr "_Pomoc"
1238
1239 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:451 plugins/gtk/gtk_interface.c:1199
1240 msgid "_About..."
1241 msgstr "_Informacje o..."
1242
1243 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:459
1244 msgid "About this application"
1245 msgstr "Informacje dotycz±ce tej aplikacji"
1246
1247 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:366 plugins/gtk/gnome_interface.c:1714
1248 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:482 plugins/gtk/gtk_interface.c:2141
1249 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2258
1250 msgid "File"
1251 msgstr "Plik"
1252
1253 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:378 plugins/gtk/gnome_interface.c:581
1254 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1707 plugins/gtk/gnome_interface.c:2321
1255 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:493 plugins/gtk/gtk_interface.c:680
1256 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2134
1257 msgid "Disc"
1258 msgstr "Dysk"
1259
1260 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:390 plugins/gtk/gtk_interface.c:504
1261 msgid "Net"
1262 msgstr "Sieæ"
1263
1264 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:402 plugins/gtk/gtk_interface.c:515
1265 msgid "Sat"
1266 msgstr "Satelita"
1267
1268 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:403 plugins/gtk/gtk_interface.c:516
1269 msgid "Open a Satellite Card"
1270 msgstr "Otwiera kartê satelitarn±"
1271
1272 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:416 plugins/gtk/gnome_interface.c:849
1273 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:528 plugins/gtk/gtk_interface.c:1004
1274 msgid "Back"
1275 msgstr "Wstecz"
1276
1277 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:417 plugins/gtk/gtk_interface.c:529
1278 msgid "Go Backward"
1279 msgstr "Przechodzi wstecz"
1280
1281 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:429 plugins/gtk/gnome_interface.c:842
1282 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:540 plugins/gtk/gtk_interface.c:997
1283 msgid "Stop"
1284 msgstr "Zatrzymaj"
1285
1286 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:430 plugins/gtk/gtk_interface.c:541
1287 msgid "Stop Stream"
1288 msgstr "Zatrzymuje strumieñ"
1289
1290 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:441 plugins/gtk/gtk_interface.c:551
1291 msgid "Eject"
1292 msgstr "Wysuñ"
1293
1294 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:453 plugins/gtk/gnome_interface.c:828
1295 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:562
1296 msgid "Play"
1297 msgstr "Odtwórz"
1298
1299 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:454 plugins/gtk/gtk_interface.c:563
1300 msgid "Play Stream"
1301 msgstr "Odtwarza strumieñ"
1302
1303 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:465 plugins/gtk/gnome_interface.c:835
1304 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:573 plugins/gtk/gtk_interface.c:989
1305 msgid "Pause"
1306 msgstr "Wstrzymaj"
1307
1308 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:466 plugins/gtk/gtk_interface.c:574
1309 msgid "Pause Stream"
1310 msgstr "Wstrzymuje strumieñ"
1311
1312 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:480 plugins/gtk/gnome_interface.c:856
1313 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:587 plugins/gtk/gtk_interface.c:1012
1314 msgid "Slow"
1315 msgstr "Zwolnij"
1316
1317 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:481 plugins/gtk/gtk_interface.c:588
1318 msgid "Play Slower"
1319 msgstr "Zwalnia odtwarzanie"
1320
1321 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:493 plugins/gtk/gnome_interface.c:863
1322 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:599 plugins/gtk/gtk_interface.c:1020
1323 msgid "Fast"
1324 msgstr "Przyspiesz"
1325
1326 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:494 plugins/gtk/gtk_interface.c:600
1327 msgid "Play Faster"
1328 msgstr "Przyspiesza odtwarzanie"
1329
1330 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:507 plugins/gtk/gtk_interface.c:612
1331 msgid "Open Playlist"
1332 msgstr "Otwórz listê"
1333
1334 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:518 plugins/gtk/gnome_interface.c:893
1335 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:622 plugins/gtk/gtk_interface.c:708
1336 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:752 plugins/gtk/gtk_interface.c:1073
1337 msgid "Prev"
1338 msgstr "Poprz"
1339
1340 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:519 plugins/gtk/gtk_interface.c:623
1341 msgid "Previous File"
1342 msgstr "Poprzedni plik"
1343
1344 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:530 plugins/gtk/gnome_interface.c:886
1345 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:633 plugins/gtk/gtk_interface.c:716
1346 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:760 plugins/gtk/gtk_interface.c:1066
1347 msgid "Next"
1348 msgstr "Nast"
1349
1350 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:531 plugins/gtk/gtk_interface.c:634
1351 msgid "Next File"
1352 msgstr "Nastêpny plik"
1353
1354 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:595 plugins/gtk/gtk_interface.c:694
1355 msgid "Title:"
1356 msgstr "Tytu³:"
1357
1358 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:638 plugins/gtk/gtk_interface.c:738
1359 msgid "Chapter:"
1360 msgstr "Rozdzia³:"
1361
1362 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:674 plugins/gtk/gtk_interface.c:775
1363 msgid "No server"
1364 msgstr "Brak serwera"
1365
1366 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:789
1367 msgid "Channel:"
1368 msgstr "Kana³:"
1369
1370 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:703 plugins/gtk/gtk_interface.c:804
1371 msgid "Go!"
1372 msgstr "Naprzód!"
1373
1374 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:980
1375 msgid "_Play"
1376 msgstr "_Odtwarzaj"
1377
1378 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:871 plugins/gtk/gtk_interface.c:1038
1379 msgid "Toggle _Interface"
1380 msgstr "Prze³±cz _Interfejs"
1381
1382 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:900 plugins/gtk/gtk_interface.c:1082
1383 msgid "_Jump..."
1384 msgstr "_Skocz..."
1385
1386 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:907 plugins/gtk/gtk_interface.c:1091
1387 msgid "Program"
1388 msgstr "Program"
1389
1390 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:914 plugins/gtk/gtk_interface.c:1101
1391 msgid "_Navigation"
1392 msgstr "_Nawigacja"
1393
1394 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:118 plugins/gtk/gnome_interface.c:921
1395 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1113
1396 msgid "_Audio"
1397 msgstr "_D¼wiêk"
1398
1399 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:937 plugins/gtk/gtk_interface.c:1208
1400 msgid "Playlist..."
1401 msgstr "Lista odtwarzania..."
1402
1403 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1322
1404 msgid "About"
1405 msgstr "Informacje o..."
1406
1407 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1118 plugins/gtk/gtk_interface.c:1345
1408 msgid "(C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 - the VideoLAN Team"
1409 msgstr "(C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 - Zespó³ VideoLAN"
1410
1411 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1354
1412 msgid "Authors"
1413 msgstr "Autorzy"
1414
1415 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1361
1416 msgid ""
1417 "the VideoLAN team <videolan@videolan.org>\n"
1418 "http://www.videolan.org/"
1419 msgstr ""
1420 "Zespó³ VideoLAN <videolan@videolan.org>\n"
1421 "http://www.videolan.org/"
1422
1423 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1120 plugins/gtk/gtk_interface.c:1371
1424 msgid ""
1425 "This is the VideoLAN client, a DVD and MPEG player. It can play MPEG and "
1426 "MPEG 2 files from a file or from a network source."
1427 msgstr ""
1428 "Klient VideoLAN, odtwarzacz DVD i MPEG. Program potrafi odtwarzaæ MPEG i "
1429 "MPEG2 z pliku lub ze ¼ród³a sieciowego."
1430
1431 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1386 plugins/gtk/gtk_interface.c:1609
1432 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1915 plugins/gtk/gtk_interface.c:2046
1433 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2277 plugins/gtk/gtk_interface.c:2383
1434 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2589 plugins/gtk/gtk_preferences.c:526
1435 msgid "OK"
1436 msgstr "OK"
1437
1438 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1409
1439 msgid "Select File"
1440 msgstr "Wybierz plik"
1441
1442 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1245 plugins/gtk/gtk_interface.c:1464
1443 msgid "Open Disc"
1444 msgstr "Otwóz p³ytê"
1445
1446 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1261 plugins/gtk/gnome_interface.c:2211
1447 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1488
1448 msgid "Disc type"
1449 msgstr "Typ p³yty"
1450
1451 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1275 plugins/gtk/gnome_interface.c:2226
1452 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1502
1453 msgid "DVD"
1454 msgstr "DVD"
1455
1456 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1283 plugins/gtk/gnome_interface.c:2234
1457 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1510
1458 msgid "VCD"
1459 msgstr "VCD"
1460
1461 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1291 plugins/gtk/gnome_interface.c:2242
1462 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1518
1463 msgid "Starting position"
1464 msgstr "Pozycja pocz±tkowa"
1465
1466 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1318 plugins/gtk/gnome_interface.c:2269
1467 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1555 plugins/gtk/gtk_menu.c:787
1468 #: plugins/gtk/gtk_menu.c:922
1469 msgid "Chapter"
1470 msgstr "Rozdzia³"
1471
1472 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1308 plugins/gtk/gnome_interface.c:2259
1473 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1565 plugins/gtk/gtk_menu.c:892
1474 #: plugins/gtk/gtk_menu.c:913
1475 msgid "Title"
1476 msgstr "Tytu³"
1477
1478 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1582
1479 msgid "Device name"
1480 msgstr "Nazwa urz±dzenia"
1481
1482 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1616 plugins/gtk/gtk_interface.c:1922
1483 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2053 plugins/gtk/gtk_interface.c:2284
1484 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2596 plugins/gtk/gtk_preferences.c:538
1485 msgid "Cancel"
1486 msgstr "Anuluj"
1487
1488 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1677
1489 msgid "Open Network"
1490 msgstr "Otwórz sieæ"
1491
1492 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1451 plugins/gtk/gtk_interface.c:1694
1493 msgid "Network mode"
1494 msgstr "Tryb sieci"
1495
1496 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1467 plugins/gtk/gtk_interface.c:1710
1497 msgid "UDP"
1498 msgstr "UDP"
1499
1500 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1477 plugins/gtk/gtk_interface.c:1720
1501 msgid "UDP Multicast"
1502 msgstr "UDP Multicast"
1503
1504 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1487 plugins/gtk/gtk_interface.c:1730
1505 msgid "Channel server "
1506 msgstr "Serwer kana³u "
1507
1508 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1497 plugins/gtk/gnome_interface.c:2366
1509 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1740
1510 msgid "HTTP"
1511 msgstr "HTTP"
1512
1513 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1507 plugins/gtk/gnome_interface.c:1593
1514 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1605 plugins/gtk/gnome_interface.c:2416
1515 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2521 plugins/gtk/gtk_interface.c:1750
1516 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1836 plugins/gtk/gtk_interface.c:1848
1517 msgid "Port"
1518 msgstr "Port"
1519
1520 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1517 plugins/gtk/gnome_interface.c:1529
1521 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2406 plugins/gtk/gtk_interface.c:1760
1522 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1772
1523 msgid "Address"
1524 msgstr "Adres"
1525
1526 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1539 plugins/gtk/gtk_interface.c:1782
1527 msgid "URL"
1528 msgstr "URL"
1529
1530 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1973
1531 msgid "Jump"
1532 msgstr "Skocz"
1533
1534 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:1980
1535 msgid "Go to:"
1536 msgstr "Przejd¼ do:"
1537
1538 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2043 plugins/gtk/gtk_interface.c:1996
1539 msgid "s."
1540 msgstr "s."
1541
1542 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2058 plugins/gtk/gtk_interface.c:2011
1543 msgid "m:"
1544 msgstr "m:"
1545
1546 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2073 plugins/gtk/gtk_interface.c:2026
1547 msgid "h:"
1548 msgstr "h:"
1549
1550 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1785 plugins/gtk/gtk_interface.c:2120
1551 msgid "Add"
1552 msgstr "Dodaj"
1553
1554 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1721 plugins/gtk/gnome_interface.c:2536
1555 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2148
1556 msgid "Network"
1557 msgstr "Sieæ"
1558
1559 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1728 plugins/gtk/gnome_interface.c:1867
1560 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2155
1561 msgid "Url"
1562 msgstr "Url"
1563
1564 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1792 plugins/gtk/gtk_interface.c:2162
1565 msgid "Delete"
1566 msgstr "Usuñ"
1567
1568 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1740 plugins/gtk/gtk_interface.c:2176
1569 msgid "All"
1570 msgstr "Wszysko"
1571
1572 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2183
1573 msgid "Selected"
1574 msgstr "Zaznaczone"
1575
1576 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1799 plugins/gtk/gtk_interface.c:2190
1577 msgid "Selection"
1578 msgstr "Wybór"
1579
1580 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2206
1581 msgid "_Crop"
1582 msgstr "_Usuñ"
1583
1584 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2217
1585 msgid "_Invert"
1586 msgstr "_Odwróæ"
1587
1588 #: plugins/gtk/gtk_interface.c:2228
1589 msgid "_Select"
1590 msgstr "_Wybierz"
1591
1592 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1874 plugins/gtk/gtk_interface.c:2265
1593 msgid "Duration"
1594 msgstr "Czas trwania"
1595
1596 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2578 plugins/gtk/gtk_interface.c:2355
1597 msgid "Messages"
1598 msgstr "Komunikaty"
1599
1600 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2656 plugins/gtk/gtk_interface.c:2432
1601 msgid "Open Satellite Card"
1602 msgstr "Otwórz kartê satelitarn±"
1603
1604 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2672 plugins/gtk/gtk_interface.c:2456
1605 msgid "Transponder settings"
1606 msgstr "Ustawienia transpondera"
1607
1608 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2740 plugins/gtk/gtk_interface.c:2493
1609 msgid "Symbol Rate"
1610 msgstr "Szybko¶æ symboliczna"
1611
1612 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2689 plugins/gtk/gtk_interface.c:2503
1613 msgid "Frequency"
1614 msgstr "Czêstotliwo¶æ"
1615
1616 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2709 plugins/gtk/gtk_interface.c:2513
1617 msgid "Polarization"
1618 msgstr "Polaryzacja"
1619
1620 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2729 plugins/gtk/gtk_interface.c:2523
1621 msgid "Vertical"
1622 msgstr "Pionowa"
1623
1624 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2719 plugins/gtk/gtk_interface.c:2533
1625 msgid "Horizontal"
1626 msgstr "Pozioma"
1627
1628 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2760 plugins/gtk/gtk_interface.c:2543
1629 msgid "FEC"
1630 msgstr "FEC"
1631
1632 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:78
1633 msgid "Choose title"
1634 msgstr "Wybierz tytu³"
1635
1636 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:85
1637 msgid "Choose chapter"
1638 msgstr "Wybierz rozdzia³"
1639
1640 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:615
1641 msgid "Select previous title"
1642 msgstr "Wybierz poprzedni tytu³"
1643
1644 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:658
1645 msgid "Select previous chapter"
1646 msgstr "Wybierz poprzedni rozdzia³"
1647
1648 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:666
1649 msgid "Select next chapter"
1650 msgstr "Wybierz nastêpny rozdzia³"
1651
1652 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:688
1653 msgid "Network Channel:"
1654 msgstr "Kana³ sieciowy:"
1655
1656 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:879
1657 msgid "Toggle fullscreen mode"
1658 msgstr "Prze³±cz tryb pe³noekranowy"
1659
1660 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:901
1661 msgid "Got directly so specified point"
1662 msgstr "Pobierz bezpo¶rednio wybrany punkt"
1663
1664 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:908
1665 msgid "Switch program"
1666 msgstr "Prze³±cz program"
1667
1668 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:915
1669 msgid "Navigate through titles and chapters"
1670 msgstr "Nawigacja przez tytu³y i rozdzia³y"
1671
1672 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1134
1673 msgid "Open File"
1674 msgstr "Otwórz plik"
1675
1676 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1171
1677 msgid "Modules"
1678 msgstr "Modu³y"
1679
1680 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1179
1681 msgid ""
1682 "Sorry, the module manager isn't functional yet. Please retry in a later "
1683 "version."
1684 msgstr ""
1685 "Przepraszamy, mened¿er modu³ów jeszcze nie jest funkcjonalny. Spróbuj u¿yæ "
1686 "funkcji pó¼niejszej wersji programu."
1687
1688 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1355 plugins/gtk/gnome_interface.c:2306
1689 msgid "Device name:"
1690 msgstr "Nazwa urz±dzenia:"
1691
1692 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1442
1693 msgid "Network Stream"
1694 msgstr "Strumieñ sieciowy"
1695
1696 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1747
1697 msgid "Item"
1698 msgstr "Obiekt"
1699
1700 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1759
1701 msgid "Crop"
1702 msgstr "Usuñ"
1703
1704 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1766
1705 msgid "Invert"
1706 msgstr "Odwróæ"
1707
1708 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:1773 plugins/gtk/gtk_preferences.c:364
1709 msgid "Select"
1710 msgstr "Wybierz"
1711
1712 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2026
1713 msgid "Jump to: "
1714 msgstr "Skocz do:"
1715
1716 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2180
1717 msgid "Open Stream"
1718 msgstr "Otwórz strumieñ"
1719
1720 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2343
1721 msgid "Protocol"
1722 msgstr "Protokó³"
1723
1724 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2358
1725 msgid "UDP stream"
1726 msgstr "strumieñ UDP"
1727
1728 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2374
1729 msgid "RTP"
1730 msgstr "RPT"
1731
1732 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2382
1733 msgid "Server"
1734 msgstr "Serwer"
1735
1736 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2451 plugins/gtk/gnome_interface.c:2466
1737 msgid "Broadcast"
1738 msgstr "Rozg³aszanie"
1739
1740 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2486
1741 msgid "Channels"
1742 msgstr "Kana³y"
1743
1744 #: plugins/gtk/gnome_interface.c:2501
1745 msgid "Channel server"
1746 msgstr "Serwer kana³ów"
1747
1748 #: plugins/gtk/gtk_preferences.c:310
1749 msgid "Name"
1750 msgstr "Nazwa"
1751
1752 #: plugins/gtk/gtk_preferences.c:310
1753 msgid "Description"
1754 msgstr "Opis"
1755
1756 #: plugins/gtk/gtk_preferences.c:353
1757 msgid "Configure"
1758 msgstr "Skonfiguruj"
1759
1760 #. add new label
1761 #: plugins/gtk/gtk_preferences.c:376
1762 msgid "Selected:"
1763 msgstr "Wybrano:"
1764
1765 #: plugins/gtk/gtk_preferences.c:517 plugins/gtk/gtk_preferences.c:534
1766 msgid "Save"
1767 msgstr "Zapisz"
1768
1769 #: plugins/gtk/gtk_preferences.c:530
1770 msgid "Apply"
1771 msgstr "Zastosuj"
1772
1773 #. special case for "off" item
1774 #: plugins/gtk/gtk_menu.c:513
1775 msgid "None"
1776 msgstr "Nic"
1777
1778 #: plugins/gtk/gtk_menu.c:672
1779 #, c-format
1780 msgid "Title %d (%d)"
1781 msgstr "Tytu³ %d (%d)"
1782
1783 #: plugins/gtk/gtk_menu.c:735
1784 #, c-format
1785 msgid "Chapter %d"
1786 msgstr "Rozdzia³ %d"
1787
1788 #. ****************************************************************************
1789 #. * Build configuration tree.
1790 #. ****************************************************************************
1791 #: plugins/idct/idct.c:47 plugins/mpeg_vdec/video_parser.c:71
1792 msgid "IDCT module"
1793 msgstr "modu³ IDCT"
1794
1795 #: plugins/idct/idctaltivec.c:51
1796 msgid "AltiVec IDCT module"
1797 msgstr "modu³ AltiVec IDCT"
1798
1799 #: plugins/idct/idctclassic.c:47
1800 msgid "classic IDCT module"
1801 msgstr "klasyczny modu³ IDCT"
1802
1803 #: plugins/idct/idctmmx.c:53
1804 msgid "MMX IDCT module"
1805 msgstr "modu³ MMX IDCT"
1806
1807 #: plugins/idct/idctmmxext.c:53
1808 msgid "MMX EXT IDCT module"
1809 msgstr "modu³ MMX EXT IDCT"
1810
1811 #: plugins/imdct/imdct3dn.c:47
1812 msgid "3D Now! AC3 IMDCT module"
1813 msgstr "modu³ #D Now! A3 IMDCT"
1814
1815 #: plugins/imdct/imdctsse.c:47
1816 msgid "SSE AC3 IMDCT module"
1817 msgstr "modu³ SSE AC3 IMDCT"
1818
1819 #: plugins/kde/kde.cpp:54
1820 msgid "KDE interface module"
1821 msgstr "modu³ interfejsu KDE"
1822
1823 #: plugins/lirc/lirc.c:64
1824 msgid "infrared remote control module"
1825 msgstr "modu³ zdalnego sterowania w podczerwieni"
1826
1827 #: plugins/lpcm_adec/lpcm_adec.c:67
1828 msgid "linear PCM audio decoder"
1829 msgstr "dekoder liniowy PCM d¼wiêku"
1830
1831 #: plugins/macosx/macosx.m:49
1832 msgid "MacOS X interface, sound and video module"
1833 msgstr "modu³ interfejsu MacOS X, d¼wiêku i obrazu"
1834
1835 #. ****************************************************************************
1836 #. * Build configuration tree.
1837 #. ****************************************************************************
1838 #: plugins/mad/mad_adec.c:60
1839 msgid "Mad audio downscale routine (fast,mp321)"
1840 msgstr ""
1841
1842 #: plugins/mad/mad_adec.c:62
1843 msgid ""
1844 "Specify the mad audio downscale routine you want to use. By default the mad "
1845 "plugin will use the fastest routine."
1846 msgstr ""
1847
1848 #: plugins/mad/mad_adec.c:71
1849 msgid "libmad MPEG 1/2/3 audio decoder library"
1850 msgstr "biblioteka dekodera d¼wiêku libmad MPEG 1/2/3"
1851
1852 #: plugins/memcpy/memcpy.c:66
1853 msgid "libc memcpy module"
1854 msgstr "modu³ libc memcpy"
1855
1856 #: plugins/memcpy/memcpy.c:71
1857 msgid "3D Now! memcpy module"
1858 msgstr "modu³ 3D Now! memcpy"
1859
1860 #: plugins/memcpy/memcpy.c:79
1861 msgid "MMX memcpy module"
1862 msgstr "modu³ MMX memcpy"
1863
1864 #: plugins/memcpy/memcpy.c:85
1865 msgid "MMX EXT memcpy module"
1866 msgstr "modu³ MMX EXT memcpy"
1867
1868 #: plugins/memcpy/memcpyaltivec.c:47
1869 msgid "AltiVec memcpy module"
1870 msgstr "modu³ AltiVec memcpy"
1871
1872 #: plugins/mga/mga.c:65
1873 msgid "Matrox Graphic Array video module"
1874 msgstr "modu³ obrazu Matrox Graphic Array"
1875
1876 #. ****************************************************************************
1877 #. * Building configuration tree
1878 #. ****************************************************************************
1879 #: plugins/mga/xmga.c:91 plugins/x11/x11.c:40 plugins/x11/xvideo.c:45
1880 msgid "alternate fullscreen method"
1881 msgstr "alternatywna metoda pe³noekranowa"
1882
1883 #: plugins/mga/xmga.c:93 plugins/x11/x11.c:42 plugins/x11/xvideo.c:47
1884 msgid ""
1885 "There are two ways to make a fullscreen window, unfortunately each one has "
1886 "its drawbacks.\n"
1887 "1) Let the window manager handle your fullscreen window (default). But "
1888 "things like taskbars will likely show on top of the video.\n"
1889 "2) Completly bypass the window manager, but then nothing will be able to "
1890 "show on top of the video."
1891 msgstr ""
1892 "Istniej± dwa sposobu na prze³±czenie okna w tryb pe³noekranowy, ka¿dy "
1893 "niesety ma swoje wady.\n"
1894 "1) Pozwól mened¿erowi okien obs³ugiwaæ oknem pe³noekranowym (domy¶lnie). "
1895 "Lecz elementy takie jak paski stanu bêd± wy¶wietlane na górze obrazu.\n"
1896 "2) Ca³kowite pominiêcie mened¿era okien, lecz wówczas nic nie bêdzie mog³o "
1897 "byæ wy¶wietlane na górze obrazu."
1898
1899 #: plugins/mga/xmga.c:102 plugins/x11/x11.c:51 plugins/x11/xvideo.c:56
1900 msgid ""
1901 "Specify the X11 hardware display you want to use. By default vlc will use "
1902 "the value of the DISPLAY environment variable."
1903 msgstr ""
1904 "Okre¶la u¿ywany ekran sprzêtowy X11. Domy¶lnie vlc u¿yje warto¶ci ze "
1905 "zmiennej ¶rodowiskowej DISPLAY."
1906
1907 #: plugins/mga/xmga.c:112
1908 msgid "X11 MGA module"
1909 msgstr "modu³ X11 MGA"
1910
1911 #: plugins/motion/motion.c:45 plugins/mpeg_vdec/video_parser.c:77
1912 msgid "motion compensation module"
1913 msgstr "modu³ kompensacji ruchu"
1914
1915 #: plugins/motion/motion3dnow.c:47
1916 msgid "3D Now! motion compensation module"
1917 msgstr "modu³ kompensacji ruchu 3D Now!"
1918
1919 #: plugins/motion/motionaltivec.c:50
1920 msgid "AltiVec motion compensation module"
1921 msgstr "modu³ kompensacji ruchu AltiVec"
1922
1923 #: plugins/motion/motionmmx.c:48
1924 msgid "MMX motion compensation module"
1925 msgstr "modu³ kompensacji ruchu MMX"
1926
1927 #: plugins/motion/motionmmxext.c:47
1928 msgid "MMXEXT motion compensation module"
1929 msgstr "modu³ kompensacji ruchu MMXEXT"
1930
1931 #: plugins/mpeg_adec/mpeg_adec.c:66
1932 msgid "MPEG I/II layer 1/2 audio decoder"
1933 msgstr "dekoder d¼wiêku MPEG warstwa I/II"
1934
1935 #: plugins/mpeg_system/mpeg_es.c:57
1936 msgid "ISO 13818-2 MPEG Elementary Stream input"
1937 msgstr "Elementarne wej¶cie strumienia ISO 13818-2 MPEG"
1938
1939 #: plugins/mpeg_system/mpeg_ps.c:56
1940 msgid "ISO 13818-1 MPEG Program Stream input"
1941 msgstr "Programowe wej¶cie strumienia ISO 13818-1 MPEG"
1942
1943 #: plugins/mpeg_system/mpeg_ts.c:88
1944 msgid "ISO 13818-1 MPEG Transport Stream input"
1945 msgstr "Wej¶cie transportu strumienia ISO 13818-1 MPEG"
1946
1947 #: plugins/mpeg_system/mpeg_ts.c:92
1948 msgid "ISO 13818-1 MPEG Transport Stream input (libdvbpsi)"
1949 msgstr "Wej¶cie transportu strumienia ISO 13818-1 MPEG (libdvbpsi)"
1950
1951 #: plugins/mpeg_vdec/video_parser.c:73
1952 msgid ""
1953 "This option allows you to select the IDCT module used by this video decoder. "
1954 "The default behavior is to automatically select the best module available."
1955 msgstr ""
1956 "Ta opcja umo¿liwia wybranie modu³u IDCT u¿ywanego przez ten dekoder obrazu. "
1957 "Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e domy¶lnym zachowaniem jest automatyczny wybór "
1958 "najlepszego dostêpnego modu³u."
1959
1960 #: plugins/mpeg_vdec/video_parser.c:79
1961 msgid ""
1962 "This option allows you to select the motion compensation module used by this "
1963 "video decoder. The default behavior is to automatically select the best "
1964 "module available."
1965 msgstr ""
1966 "Ta opcja umo¿liwia wybranie modu³u kompensacji ruchu u¿ywanego przez ten "
1967 "dekoder obrazu. Domy¶lnym zachowaniem jest automatyczny wybór najlepszego "
1968 "dostêpnego modu³u."
1969
1970 #: plugins/mpeg_vdec/video_parser.c:83
1971 msgid "use additional processors"
1972 msgstr "u¿ywanie dodatkowych procesorów"
1973
1974 #: plugins/mpeg_vdec/video_parser.c:85
1975 msgid ""
1976 "This video decoder can benefit from a multiprocessor computer. If you have "
1977 "one, you can specify the number of processors here."
1978 msgstr ""
1979 "Tek dekoder obrazu przynosi korzy¶ci przy komputerze wieloprocesorowym.Je¶li "
1980 "posiadasz taki, mo¿na tutaj okre¶liæ liczbê procesorów."
1981
1982 #: plugins/mpeg_vdec/video_parser.c:88
1983 msgid "force synchro algorithm {I|I+|IP|IP+|IPB}"
1984 msgstr "wymuszanie algorytmu synchronizacji {I|I+|IP|IP+|IPB}"
1985
1986 #: plugins/mpeg_vdec/video_parser.c:90
1987 msgid ""
1988 "This allows you to force the synchro algorithm, by directly selecting the "
1989 "types of picture you want to decode. Please bear in mind that if you select "
1990 "more pictures than what your CPU is capable to decode, you won't get "
1991 "anything."
1992 msgstr ""
1993 "Ta opcja umo¿liwia wymuszenie algorytmu synchronizacji, poprzez bezpo¶redni "
1994 "wybór typów dekodowanego obrazu. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e wybranie wiêcej "
1995 "obrazów ni¿ procesor jest zdolny zdekodowaæ nie daje niczego."
1996
1997 #: plugins/mpeg_vdec/video_parser.c:107
1998 msgid "MPEG I/II video decoder module"
1999 msgstr "modu³ dekodera obrazu MPEG I/II"
2000
2001 #: plugins/network/ipv4.c:77
2002 msgid "IPv4 network abstraction layer"
2003 msgstr "sieciowa warstwa abstrakcji IPv4"
2004
2005 #: plugins/network/ipv6.c:78
2006 msgid "IPv6 network abstraction layer"
2007 msgstr "sieciowa warstwa abstrakcji IPv6"
2008
2009 #: plugins/qnx/qnx.c:44
2010 msgid "QNX RTOS module"
2011 msgstr "modu³ QNX RTOS"
2012
2013 #: plugins/qt/qt.cpp:46
2014 msgid "Qt interface module"
2015 msgstr "modu³ interfejsu Qt"
2016
2017 #. ****************************************************************************
2018 #. * Build configuration tree.
2019 #. ****************************************************************************
2020 #: plugins/satellite/satellite.c:41
2021 msgid "satellite default transponder frequency"
2022 msgstr "czêstotlowo¶æ domy¶lnego transpondera satelitarnego"
2023
2024 #: plugins/satellite/satellite.c:44
2025 msgid "satellite default transponder polarization"
2026 msgstr "polaryzacja domy¶lnego transpondera satelitarnego"
2027
2028 #: plugins/satellite/satellite.c:47
2029 msgid "satellite default transponder FEC"
2030 msgstr "FEC domy¶lnego transpondera satelitarnego"
2031
2032 #: plugins/satellite/satellite.c:50
2033 msgid "satellite default transponder symbol rate"
2034 msgstr "szybko¶æ symboli domy¶lnego transpondera satelitarnego"
2035
2036 #: plugins/satellite/satellite.c:53
2037 msgid "use diseqc with antenna"
2038 msgstr "u¿ywanie diseqc z anten±"
2039
2040 #: plugins/satellite/satellite.c:56
2041 msgid "antenna lnb_lof1 (kHz)"
2042 msgstr "antena lnb_lof1 (kHz)"
2043
2044 #: plugins/satellite/satellite.c:59
2045 msgid "antenna lnb_lof2 (kHz)"
2046 msgstr "antena lnb_lof1 (kHz)"
2047
2048 #: plugins/satellite/satellite.c:62
2049 msgid "antenna lnb_slof (kHz)"
2050 msgstr "antena lnb_slof (kHz)"
2051
2052 #: plugins/satellite/satellite.c:78
2053 msgid "satellite input module"
2054 msgstr "modu³ wej¶cia satelity"
2055
2056 #: plugins/sdl/sdl.c:47
2057 msgid "Simple DirectMedia Layer module"
2058 msgstr "modu³ Simple DirectMedia Layer (SDL)"
2059
2060 #: plugins/spudec/spu_decoder.c:76
2061 msgid "DVD subtitles decoder module"
2062 msgstr "modu³ dekodera podtytu³ów DVD"
2063
2064 #: plugins/text/logger.c:87
2065 msgid "log filename"
2066 msgstr "nazwa pliku dziennika"
2067
2068 #: plugins/text/logger.c:87
2069 msgid "Specify the log filename."
2070 msgstr "Okre¶la nazwê pliku dziennika"
2071
2072 #: plugins/text/logger.c:88
2073 msgid "log format"
2074 msgstr "format dziennika"
2075
2076 #: plugins/text/logger.c:88
2077 msgid ""
2078 "Specify the log format. Available choices are \"text\" (default) and \"html\""
2079 msgstr ""
2080 "Okre¶la format dziennika. Mo¿liwe opcje to \"text\" (domy¶lnie) i \"html\""
2081
2082 #: plugins/text/logger.c:92
2083 msgid "file logging interface module"
2084 msgstr "modu³ interfejsu zapisu do pliku"
2085
2086 #: plugins/text/logger.c:127
2087 msgid ""
2088 "\n"
2089 "Using the logger interface plugin..."
2090 msgstr ""
2091 "\n"
2092 "U¿ywanie wtyczku interfejsu zapisu do dziennika..."
2093
2094 #: plugins/text/ncurses.c:70
2095 msgid "ncurses interface module"
2096 msgstr "modu³ interfejsu ncurses"
2097
2098 #: plugins/text/rc.c:76
2099 msgid "remote control interface module"
2100 msgstr "modu³ interfejsu sterowania zdalnego"
2101
2102 #: plugins/vcd/vcd.c:44
2103 msgid "VCD input module"
2104 msgstr "modu³ wej¶cia VCD"
2105
2106 #: plugins/win32/waveout.c:60
2107 msgid "Win32 waveOut extension module"
2108 msgstr "modu³ rozszerzenia waveOut Win32"
2109
2110 #. ****************************************************************************
2111 #. * Build configuration tree.
2112 #. ****************************************************************************
2113 #: plugins/win32/win32.cpp:42
2114 msgid "maximum number of lines in the log window"
2115 msgstr "maksymalna liczba wierszy w oknie dziennika"
2116
2117 #: plugins/win32/win32.cpp:44
2118 msgid ""
2119 "You can set the maximum number of lines that the log window will display. "
2120 "Enter -1 if you want to keep all messages."
2121 msgstr ""
2122 "Mo¿na ustawiæ maksymaln± liczbê wierszy, które bêd± wy¶wietlane w oknie "
2123 "dziennika. Wprowad¼ -1 je¶li maj± byæ zapamiêtywane wszystkie komunikaty."
2124
2125 #: plugins/win32/win32.cpp:53
2126 msgid "Win32 interface module"
2127 msgstr "modu³ interfejsu Win32"
2128
2129 #: plugins/x11/x11.c:61
2130 msgid "X11 module"
2131 msgstr "modu³ X11"
2132
2133 #. ****************************************************************************
2134 #. * Building configuration tree
2135 #. ****************************************************************************
2136 #: plugins/x11/xvideo.c:40
2137 msgid "XVideo adaptor number"
2138 msgstr "Numer karty XVideo"
2139
2140 #: plugins/x11/xvideo.c:42
2141 msgid ""
2142 "If you graphics card provides several adaptors, this option allows you to "
2143 "choose which one will be used (you shouldn't have to change this)."
2144 msgstr ""
2145 "Je¶li karta graficzna obs³uguje kilka kart, ta opcja umo¿liwia wybranie "
2146 "która z nich ma byæ u¿ywana (nie powinno siê tego zmieniaæ)."
2147
2148 #: plugins/x11/xvideo.c:59
2149 msgid "XVimage chroma format"
2150 msgstr "format XVimage chroma"
2151
2152 #: plugins/x11/xvideo.c:61
2153 msgid ""
2154 "Force the XVideo renderer to use a specific chroma format instead of trying "
2155 "to improve performances by using the most efficient one."
2156 msgstr ""
2157 "Wymusza renderowanie XVideo w trybie u¿ywaj±cym formatu chroma zamiast "
2158 "próbowania polepszenia wydajno¶ci przez u¿ycie najbardziej wydajnego "
2159 "formatu. "
2160
2161 #: plugins/x11/xvideo.c:73
2162 msgid "XVideo extension module"
2163 msgstr "modu³ rozszerzenia XVideo"